PROGRAM DELA ZA LETO 2015

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "PROGRAM DELA ZA LETO 2015"

Transkripcija

1 PROGRAM DELA ZA LETO 2015 Velenje, december 2014

2 1

3 PROGRAM DELA KNJIŽNICE VELENJE ZA LETO 2015 Program dela in finančni načrt temeljita predvsem na: Zakonu o uresničevanju javnega interesa na področju kulture, Zakonu o knjižničarstvu, Pravilniku o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, Uredbi o osnovnih storitvah knjižnic, ter na Pogodbi o financiranju javnega zavoda Knjižnica Velenje v letu 2014 (MOV in Knjižnica Velenje), pogodbah o financiranju izvajanja knjižničarske dejavnosti v občinah Šoštanj in Šmartno ob Paki, sklepu Ministrstva za kulturo o višini sofinanciranja nakupa knjižničnega gradiva, Poročilu o delu Knjižnice Velenje v letu 2011, 2012 in Temeljni cilji v letu 2015: - racionalno izvajanje dejavnosti v zaostrenih pogojih delovanja, - nadaljnja racionalizacija poslovanja in iskanje novih virov sredstev, - uvajanje novih oblik dela, - koordinacija knjižnične dejavnosti na območju delovanja knjižnice. I. DELO Z UPORABNIKI Delo z uporabniki zajema informacijsko oz. referenčno dejavnost in oskrbo z gradivom, pa tudi usposabljanje za samostojno delo s knjižničnimi resursi: 1. oskrba uporabnikov z gradivom in informacijami a. oskrba mladih bralcev z informacijami in gradivom za bralne značke, šolske referate, raziskovalne naloge ; b. informacijska podpora rednim in izrednim študentom, udeležencem trajnostnega izobraževanja, izobraževanja ob delu, pa tudi vsem drugim zainteresiranim; c. knjižnična ponudba kot del preživljanja prostega časa: - posredovanje književnih del, - spoznavanje z besedno umetnostjo, - omogočanje dostopa do interneta ipd.; d. koordinacija knjižnične dejavnosti: sestanek vseh knjižnic iz doline (splošna in šolske), obveščanje šolskih knjižničarjev o novostih v knjižnici, strokovnih novostih, knjižničnem gradivu letni sestanki, elektronska pošta); 2

4 e. oskrbo uporabnikov načrtujemo v velikostnem redu registriranih izposojenih enot oz registriranih obiskov, medknjižnična izposoja: 600 enot; f. fizična dostopnost, skladna z vladno uredbo: - v Velenju 60 tedenskih ur (5 dni po 11 ur, sobota 5 ur, od tega izposoja 5 dni po 10 ur, sobota 5 ur), v poletnem času pa 2 dneva po 11 ur in 3 dnevi po 7 ur; - v Šoštanju 36 tedenskih ur oz. 4 dni po 8 ur, en dan 4 ure, v poletnem času 18 ur; - v Šmartnem 2 dni oz. 12 ur, v poletnem času 6 ur. 2. usposabljanje bralcev in bibliopedagoške prireditve: a. uvajanje v svet knjig in knjižnice, v pismenost, spoznavanje z uporabnostjo različnega gradiva (branje, poslušanje, gledanje ) ipd., za izven in v sodelovanju z vrtci in šolami: organizirani ogledi, pravljične ure, živžavi ipd. V projektu Rastem s knjigo bomo izvedli okoli 40 ur za osnovno in srednješolce; b. usposabljanje uporabnikov za samostojno rabo knjižnice (tedensko 5 ur); c. usposabljanje za uporabo mrežnih servisov in drugo računalniško informacijsko opismenjevanje II. PRIPRAVA GRADIVA Pripravo gradiva predstavljajo: 1. oblikovanje zbirke knjižničnega gradiva: a. spremljanje ponudbe na trgu z upoštevanjem povpraševanja po konkretnem gradivu s strani bralcev, oskrbo skupin s posebnimi potrebami in manjšinskih skupin ter z medknjižnično izposojo večkrat naročene naslove, prim. Plan nakupa 2014 za temeljna razmerja po vsebini in obliki ter za korelacije z denarjem; b. priprava projektnih nakupov v fondu deficitarnih gradiv kot korektiv deficitarnih gradiv oziroma medletni korektiv nabave v razmerju fonda; c. načrtno dopolnjevanje literature v tujih jezikih - temeljne smernice pri nabavi tovrstnega gradiva smo oblikovali že v letu 2010; d. izločanje gradiva v letu 2015 bomo po temeljitem odpisu v letu 2014 odpisali do enot; e. posebno pozornost bomo posvetili razvoju elektronskih virov, nadaljevali bomo z izposojo e-knjig, pri čemer bomo tudi izobraževali uporabnike; f. nadaljevati uporabnikom prijazno in privlačno postavitev gradiva. 2. obdelava gradiva: katalogizacija, inventarizacija, žigosanje, tiskanje in lepljenje nalepk s podatki o gradivu, oprema knjig z exlibrisom knjižnice 3. zaščita gradiva: pred obrabo ovijanje, restavriranje poškodovanega gradiva (vezave, nadomeščanje poškodovanih etuijev itd.) in zaščita pred krajo (varovalne nitke in okviri). 3

5 4. izdelava bibliografskih zapisov Bibliografske zapise in bibliografije raziskovalcev za zunanje naročnike, kot uslugo, izdelujemo že desetletje (Muzej Velenje in Galerija Velenje), tri leta pa je ta usluga na voljo tudi drugim in je uvrščena na cenik. 5. nakup gradiva V letu 2015 načrtujemo sredstva za nabavo gradiva v višini , kar je približno toliko kot v letu Nabavo bomo prilagodili višini razpoložljivih sredstev, največkrat na račun števila izvodov. FINANČNI NAČRT NAKUPA GRADIVA ZA LETO 2015 Priloga 1: Finančni načrt za leto 2015 Prihodki Vir Preb. Znesek Izračun minimalnega zneska iz obč. proračunov po standardih: št. preb.* x 50 % priporočila x cena enote= Fin. delež Delež Skupna načrtovana sredstva občin Mestna občina Velenje ,54 0,73 Občina Šoštanj ,15 0,20 Občina Šmartno ob Paki ,03 0,07 Ministrstvo za kulturo ,26 prebivalci usklajen razvoj predlagatelj Lastni prihodki ,02 Skupaj ,00 Odhodki Namen Št. enot Znesek Nakup gradiva za odrasle (70%) Nakup gradiva za mladino (30%) Skupaj

6 Namen Št. enot Znesek Nakup gradiva stroke (60%) Nakup gradiva leposlovje (40%) Skupaj Namen Št. enot Znesek Nakup knjižnega gradiva (90%) Nakup neknjižnega gradiva (10%) Skupaj Obseg nakupa po normativu (št. preb.x250=): enot Načrtovani obseg nakupa: enot Načrtovani obseg nakupa na 1000 preb.: 138,76 Načrtovana povprečna cena enote: 18,00 % MK v načrtovani ceni enote: 25,98% *št. preb. na dan Priloga 2: Vsebinski načrt nakupa gradiva 2015 VSEBINSKI NAČRT NAKUPA GRADIVA 2015 Priporočena razmerja (normativi) Delež v % Naslovi Enote Načrtovani obseg Prirast gradiva za odrasle Prirast gradiva za mladino Prirast strokovnega gradiva Prirast leposlovja Delež neknjižnega gradiva Delež gradiva v tujih jezikih Načrt prirasta Razmerja in deleži v % Naslovi Enote Knjižnično gradivo Knjižno gradivo periodika monografije Gradivo za odrasle

7 Gradivo za mladino Strokovno gradivo Leposlovno gradivo Neknjižno gradivo glasbeni CD-ji 1,5 94 filmsko gradivo: 3,5 219 dokumentarne in izobraževalne vsebine 0,5 29 domoznanske vsebine 1,0 57 kulturno-razvedrilne vsebine: 2,0 114 za mladino: risanke/otroški filmi 1,5 86 za odrasle 1,5 86 e-knjige podatkovne zbirke Gradivo v tujih jezikih 5,0 312 Humanistika izposoja igrač na dom Z izposojo igrač na dom smo začeli sredi leta V Sloveniji v takšnem obsegu le še dve knjižnici (Ljubljana, Maribor) izposojata igrače na dom, ker je to razmeroma zahtevna oblika izposoje. Potreben je pameten izbor, ustrezna embalaža, strog nadzor nad vračanjem ter temeljito čiščenje in vzdrževanje igrač. Dosedanje izkušnje so dobre, zato ostaja izposoja igrač naša redna dejavnost. V letu 2014 imamo na voljo za izposojo že okoli 350 igrač (v letu 2013»le«242). Z izposojo smo doslej zelo zadovoljni, naš cilj pa je pritegniti še več skupin uporabnikov, ki jim (navadno drage) igrače niso dosegljive. Zato bomo pripravili promocijske materiale za šole in vrtce. III. ANIMACIJA IN PROMOCIJA Področje animacije in promocije zajema dogodke, prireditve, ki predstavljajo promocijo ('reklamo') za knjižnico, opozarjajo na dejavnost in ponudbo ter hkrati vabijo k obisku. Število dogodkov v Mestni knjižnici Velenje skušamo zaradi kadrovskih omejitev že nekaj let znižati, vendar je pobud za dogodke iz leta v leto več, kar dokazuje, da je Mestna knjižnica Velenje privlačno srečevališče meščanov, oziroma občanov. Posebno pozornost bomo namenili pripravi in distribuciji tiskanih promocijskih materialov predvsem info-zloženk in knjižnih kazalk. 6

8 A. PRIREDITVE V MESTNI KNJIŽNICI VELENJE Potopisni večeri predavanja raznih gostov - enkrat mesečno v Velenju, - nosilka: Metka Pivk Srdič Humanistični večer Cikel pogovorov z relevantnimi slovenskimi teoretiki - 1x letno - Nosilec: Silvo Grmovšek Domoznanske prireditve - 4 x letno - nosilca: Silvo Grmovšek - Andreja Ažber Pogovori - cikel Učeča se skupnost (Evropsko leto za razvoj) Pogovori Sonje Bercko z gosti - predvidoma 8 krat letno v času jan maj in okt - dec - nosilka: Brina Zabukovnik Jerič Zdravje in kakovost življenja Predavanja s področja zdravja in kakovosti življenja, različne teme - predvidoma 15x letno - nosilec: Stanka Ledinek Predavanja Društva za boj proti raku - predvidoma 6 v času jan maj in okt dec - nosilec: Brina Zabukovnik Jerič Predavanja Društva bolnikov z osteoporozo Šaleške doline - 6x v času jan jun in okt. dec. - nosilka: Brina Zabukovnik Jerič Pravljični večer za odrasle - v sodelovanju s šestimi sl. knjižnicami in njihovimi pripovedovalci (februar) - nosilki: Metka Pivk Srdič, Bernarda Lukanc in Noč knjige - (dogodek za otroke, Bralna značka za odrasle, branje s Ferijem Lainščkom, pogovor z zagovornikom knjižnice, županom Bojanom Kontičem) - nosilki: Brina Zabukovnik Jerič in Metka Pivk Srdič Predstavitve novih knjig in pogovori z avtorji Predstavitev knjižnih novosti - približno 8x letno - nosilci: različni, koordinatorka: Brina Zabukovnik Jerič Bralna značka za odrasle - skozi vse leto, zaključek v aprilu - nosilki: Brina Zabukovnik Jerič in Metka Pivk Srdič Bralne urice Branje in pogovori z oskrbovanci Doma za varstvo odraslih Velenje - enkrat mesečno v Velenju - nosilka: Bernardka Lukanc Bralne čajanke Branje in pogovori z oskrbovanci Doma starejših Zimzelen - enkrat mesečno v Topolšici 7

9 - nosilka: Bernardka Lukanc Zabavne srede Počitniški dogodki za otroke enkrat tedensko v juliju in avgustu - 8x, vsako sredo v juliju in avgustu - nosilka: Bernarda Lukanc Poezija v glasbi Glasbeno-literarni večer na prostem (Nana Milčinski ali Pero Lovšin) - 1x v mesecu juliju ali avgustu - nosilec: Vlado Vrbič Otroške ustvarjalne delavnice - enkrat mesečno - nosilka: Vesna Gaber Podhovnik Ustvarjalnice sveta - 4x - nosilka: Vesna Gaber Podhovnik Ure pravljic in pravljična joga - vsako sredo (32x) - nosilki: Metka Pivk Srdič in Vesna Gaber Podhovnik Ure pravljic v tujih jezikih - v nemškem jeziku enkrat mesečno (8) - izvaja: Frank Špiler - v angleškem jeziku dvakrat mesečno (16) - izvaja: Romana Bonno - nosilka: Metka Pivk Srdič Pikina bralna značka Bralna značka za osnovne šole (šest partnerjev v SLO) - skozi vse leto, zaključna prireditev septembra - nosilka: Edita Prah Šincek, Metka Pivk Srdič, Bernarda Lukanc Rastem s knjigo Projekt uvajanja učencev osnovnih in srednjih šol v knjižnico - v jesenskem času 20 x 2 šolski uri - nosilka: Lidija Črnko Cool knjiga Bralni krožek za najstnike - 8x (januar-maj in oktober december) - nosilka: Andreja Kac Uganka meseca Pisna uganka namenjena posebej nižji in posebej višji stopnji osnovne šole. Otroci iščejo odgovore iz knjig. - enkrat mesečno - nosilka: Andreja Stvarnik Moja najljubša knjiga Eden od bralcev predstavi svojo najljubšo knjigo, drugi oddajajo glasovnice - enkrat mesečno - nosilka: Andreja Stvarnik Zimski in poletni počitniški kviz - februar in avgust - nosilka: Andreja Stvarnik Mega kviz - skozi šolsko let, zaključek v maju ali juniju 8

10 - nosilka: Andreja Stvarnik Branje je žur, reading is cool - enkrat mesečno od januarja do aprila in od oktobra do decembra (5 srečanj in zaključna prireditev Večer tujih jezikov, ) - nosilki: Brina Zabukovnik Jerič in Darja Joger Avberšek Dogaja se Redno spremljanje dogodkov na oglasni deski in urejanje foto albuma na spletnih straneh - nosilka: Edita Prah Šincek Novosti v knjižnici Pregled knjižnih novosti nabavljenih v preteklem mesecu - nosilka: Damjana Selan Knjižni sejem Na sejmu prodaja knjižnica svojo odpisano zalogo, knjige; prodajajo tudi bralci, ter povabljene založbe in knjigarne s cenejšo ponudbo - enkrat mesečno - nosilec Frenk Špiler Sejem rabljenih igrač Otroci menjavajo ali podarjajo igrače, opremo za domače živali - enkrat letno v decembru v sodelovanju z Društvom za zaščito živali Poživ Velenje in Rotary klubom Velenje - nosilec: Brina Zabukovnik Jerič Božiček za en dan - december, sodelovanje pri projektu - koordinatorka: Brina Zabukovnik Jerič Literarni abonma Odpiram knjigo/lirikonove petnajstinke - predvidoma 4 6 dogodkov, predstavitev knjig, avtorjev - nosilec: Ivo Stropnik Mednarodni dan mladinske književnosti Dogodek ob prazniku - 2. april - nosilki: Bernarda Lukanc in Brina Zabukovnik Jerič Srečanja rodoslovcev - 8x letno srečanja in enkrat letno razstava - nosilka: Brina Zabukovnik Jerič Predavanja, predstavitve Dogodki, ki jih ne moremo predvideti vnaprej - okvirno 8x nosilec: odvisno od dogodka - februar: Misli in razvoj civilizacije na zemlji Boris Muževič - oktober: Ali je biblija verodostojna kaj pravi znanost o Bibliji?«Benjamin Hlastan - dogodki v zvezi z multikulturnostjo (romski večer, medžimurski večer ) 9

11 RAZSTAVE V MESTNI KNJIŽNICI VELENJE Steklena dvojčka Bralec meseca - predstavitev bralk in bralcev - enkrat mesečno (11x) - nosilka: Stanka Ledinek Oddelek za odrasle Občasne razstave - ob podelitvi»kresnika«(andreja Kac) - Zbirka Odisej (Andreja Kac, Bernarda Lukanc) Osrednje razstavišče Odmevnejše razstave ustvarjalcev in društev oziroma skupin Januar: Ustvarjeno doma; 20. januar ; Razdvojeno srce (V. Vrbič) Februar: Razdvojeno srce; 20.februar; Prelomna obdobja v dizajnu (S. Ledinek) Marec: Prelomna obdobja v dizajnu : 20. marec; Anton Herman (V. Vrbič) April: Anton Herman; 23. april ; Feri Lainšček tematska razstava (v okviru Bralne značke, oz. Noči knjige) - Stanka Ledinek Maj: Feri Lainšček ; 25.maj ; Andrej Rozman Roza ob 60-letnici rojstva, B. Lukanc, A, Kac Junij: A. Rozman Roza; 25. junij; Razstava fotografij Ane Seher M. Pivk Srdič Julij: Razstava fotografij Ane Seher ;20. julij; Zelišča Avgust: Zelišča; 10. avgust; Univerza za III. življenjsko obdobje September: Krompir (S. Ledinek); 20. sept.; Pika - vsa razstavišča Oktober: Pika - vsa razstavišča ; 15. oktober; Biblija med Slovenci (Brina Zabukovnik Jerič) November: Biblija med Slovenci; 15. november; Domoznanski projekt- A.Ažber, S.Grmovšek December: Domoznanski projekt;v20. december; Ustvarjeno doma (S. Grmovšek) Notranja stran osrednjega razstavišča otroški in mladinski oddelek Otroške razstave vrtca Vrtiljak - 3 x letno: - nosilka: Bernarda Lukanc - 1x mesečno Tematske razstave - 1 x mesečno (Pravljice za dolge zimske dni, Slovenska proza za otroke in mladino, Slovenska poezija za otroke in mladino, Slovenske poučne knjige za otroke in mladino, Stripi za otroke in mladino, Knjižne nagrade ) Razstava ob podelitvi nagrade Večernica - v mesecu oktobru - nosilka: Andreja Kac Sončna stena Priložnostne razstave z različno tematiko - enkrat mesečno - nosilec: - februar: razstava rodoslovcev - marec: razstava Baby boom generacije - junij: razstava Preventiva v prometu - razstava novoletnih voščilnic Panoji in vitrine 10

12 Priložnostne tematske razstave - do 8 x letno - nosilec: Prenosi razstav v slovenske knjižnice in druge ustanove Na voljo dajemo naprimer: razstavo o Neži Maurer, razstavo o Miri Mihelič, razstavo Poljski exlibrisi, razstavo o Beatlih, razstavo starih fotografij, razstavo slovenskih knjižničnih (splošne knjižnice) kazalk, razstavo o Kajuhu, razstavo o Ivanu Pirečniku. Število prenosov je odvisno od povpraševanja. B. PUBLIKACIJE, MEDIJI, PROMOCIJA, OBVEŠČANJE Obveščanje uporabnikov Vabila, objave v medijih, objave na spletnih straneh KIKI Priloga časopisa Naš čas - do dva krat letno - nosilec: Vlado Vrbič Knjižne novosti Redna tedenska rubrika v tedniku Naš čas - nosilka: Damjana Selan Lastne tiskovine Info zloženke za uporabnike, plakati, obvestila - nosilca: P. Groznik in Lidija Črnko Zaleščanski portreti (skupna akcija z Našim časom) - 5 portretov Zaključek projekta, zastavljenih je 50 portretov - avtor: Vlado Vrbič Droben list tematske nizko proračunske izdaje ustvarjalcev s področja Šaleške doline, vsebine in termini po dogovoru; - nosilec: Vlado Vrbič Šaleški razgledi - Zbiranje gradiva za Šaleške razglede 15 (2. naslov v elektronski obliki, v skladu z možnostmi natis) - Nosilec v 2015: Silvo Grmovšek Velenjski gradovi Zbornik rokopisi zgodovinopisca Franza Gadolle - avtorji: Hudales, Zimmerman, Planko ) - realizacija odvisna od odločitve ustanovitelja Opomba: natis je bil predviden v letu Mediateka - premična zbirka gradiva za popularizacijo knjižnice - nosilec P. Groznik Vaša knjižnica - postavitev knjižnih polic na različnih lokacijah - nosilec: P. Groznik Moja prva knjiga - kulturno vzgojni projekt o nastanku knjige - nosilec: P. Groznik 11

13 Knjižnica na Velenjski plaži - nadgradnja vsebine - nosilec: P. Groznik 4. KNJIŽNICA ŠOŠTANJ JANUAR - Predavanje: Anja Pukart: Konoplja naša vsakdanja, torek, , ob 19.00, - Knjižni sejem: vsak 1. ponedeljek v mesecu, od do ure, ponedeljek, , - Ure pravljic: 1x tedensko, četrtek ob do 17.45, - Razstava otroških risbic: Vrtec Šoštanj, - Razstava: Hišne zgodbe Aleksandra Dolenec Gojević in Gregor Gojević in Razstava miniaturnega pohištva Jane Mihelič - Bibliopedagoška ura: Vrtec Šoštanj, - Bralna značka za odrasle, FEBRUAR - Potopisno predavanje: Aleksandra Bellian: Kolesarjenje po Črni gori in Albaniji, - Knjižni sejem: vsak 1. ponedeljek v mesecu, od do ure, ponedeljek, , - Ure pravljic: 1x tedensko, četrtek ob do 17.45, - Razstava otroških risbic: Vrtec Šoštanj, - Razstava: gostujoča razstava iz Knjižnice Velenje, - Bibliopedagoška ura: Vrtec Šoštanj, - Bralna značka za odrasle,, - Zvočna kopel: 1x mesečno, torek ali sreda ob 19.00, v sodelovanju z društvom Šola zdravja Šoštanj, kontakt Ljubica Donko MAREC - Predavanje: Suzana Trnovšek: Prebudi svojo zdravilno moč ZDAJ!, - Knjižni sejem: vsak 1. ponedeljek v mesecu, od do ure, ponedeljek, , - Ure pravljic: 1x tedensko, četrtek ob do 17.45, - Razstava otroških risbic: Vrtec Šoštanj, - Razstava: gostujoča razstava iz Knjižnice Velenje, - Bibliopedagoška ura: Vrtec Šoštanj, - Bralna značka za odrasle,, - Zvočna kopel: 1x mesečno, torek ali sreda ob 19.00, v sodelovanju z društvom Šola zdravja Šoštanj, kontakt Ljubica Donko APRIL - Noč knjige: podelitev Bralne značke za odrasle, - Knjižni sejem: vsak 1. ponedeljek v mesecu, od do ure, ponedeljek, , 12

14 - Ure pravljic: 1x tedensko, četrtek ob do 17.45, - Razstava otroških risbic: Vrtec Šoštanj, - Razstava: gostujoča razstava iz Knjižnice Velenje, - Bibliopedagoška ura: Vrtec Šoštanj, - Bralna značka za odrasle,, - Zvočna kopel: 1x mesečno, torek ali sreda ob 19.00, v sodelovanju z društvom Šola zdravja Šoštanj, kontakt Ljubica Donko MAJ - Knjižni sejem: vsak 1. ponedeljek v mesecu, od do ure, ponedeljek, , - Razstava otroških risbic: Vrtec Šoštanj, - Razstava: gostujoča razstava iz Knjižnice Velenje, - Bibliopedagoška ura: Vrtec Šoštanj,, JUNIJ - Poletno branje izbor: knjig namenjen poletni izposoji, - Knjižni sejem: vsak 1. ponedeljek v mesecu, od do ure, ponedeljek, , - Razstava otroških risbic: Vrtec Šoštanj, - Razstava: gostujoča razstava iz Knjižnice Velenje, JULIJ, AVGUST: - Poletno branje izbor: knjig namenjen poletni izposoji, - Razstava otroških risbic: Vrtec Šoštanj, - Razstava: gostujoča razstava iz Knjižnice Velenje, SEPTEMBER: - Knjižni sejem: vsak 1. ponedeljek v mesecu, od do ure, ponedeljek, , - Pikin festival: podelitev Pikine bralne značke, - Razstava otroških risbic: Vrtec Šoštanj, - Razstava: gostujoča razstava iz Knjižnice Velenje, - Bralna značka za odrasle OKTOBER - Knjižni sejem: vsak 1. ponedeljek v mesecu, od do ure, ponedeljek, , - Projekt rastem s knjigo: OŠ Karla Destovnika Kajuha, Šoštanj 7.r (4x), - Predavanje: še ni dogovorjeno - Ure pravljic: 1x tedensko, četrtek ob do 17.45, - Razstava otroških risbic: Vrtec Šoštanj, - Razstava: gostujoča razstava iz Knjižnice Velenje, - Bibliopedagoška ura: Vrtec Šoštanj, 13

15 - Bralna značka za odrasle,, - Zvočna kopel: 1x mesečno, torek ali sreda ob 19.00, v sodelovanju z društvom Šola zdravja Šoštanj, kontakt Ljubica Donko NOVEMBER - Potopisno predavanje: Urška Sotler: Indonezija, - Knjižni sejem: vsak 1. ponedeljek v mesecu, od do ure, ponedeljek, , - Ure pravljic: 1x tedensko, četrtek ob do 17.45, - Razstava otroških risbic: Vrtec Šoštanj, - Razstava: gostujoča razstava iz Knjižnice Velenje, - Bibliopedagoška ura: Vrtec Šoštanj, enota Topolšica, - Bibliopedagoška ura: Vrtec Šoštanj, enota Gaberke, - Bralna značka za odrasle,, - Zvočna kopel: 1x mesečno, torek ali sreda ob 19.00, v sodelovanju z društvom Šola zdravja Šoštanj, kontakt Ljubica Donko DECEMBER - Knjižni sejem: vsak 1. ponedeljek v mesecu, od do ure, ponedeljek, , - Predavanje: še ni dogovorjeno, - Ure pravljic: 1x tedensko, četrtek ob do 17.45, - Razstava otroških risbic: Vrtec Šoštanj, - Razstava: gostujoča razstava iz Knjižnice Velenje, - Bralna značka za odrasle,, - Zvočna kopel: 1x mesečno, torek ali sreda ob 19.00, v sodelovanju z društvom Šola zdravja Šoštanj, kontakt Ljubica Donko. - Čarobni december: ustvarjalna delavnica 5. KNJIŽNICA ŠMARTNO OB PAKI JANUAR - Razstava otroških risbic: OŠ bratov Letonja - Razstava izdelkov: OŠ bratov Letonja - Bralna značka za odrasle FEBRUAR - Razstava otroških risbic: OŠ bratov Letonja - Razstava izdelkov: OŠ bratov Letonja - O Šmarčanih malo drugače: pogovor - Bibliopedagoška ura in pravljica: Vrtec Sonček 14

16 - Bralna značka za odrasle MAREC - Razstava otroških risbic: OŠ bratov Letonja - Razstava izdelkov: OŠ bratov Letonja - Bibliopedagoška ura: Vrtec Sonček - Bralna značka za odrasle APRIL - Razstava otroških risbic: OŠ bratov Letonja - Razstava izdelkov: OŠ bratov Letonja - O Šmarčanih malo drugače: pogovor - Zaključek Bralne značke za odrasle MAJ - Razstava otroških risbic: OŠ bratov Letonja - Razstava izdelkov: OŠ bratov Letonja JUNIJ - Razstava otroških risbic: OŠ bratov Letonja - Razstava izdelkov: OŠ bratov Letonja JULIJ, AVGUST - Razstava otroških risbic: OŠ bratov Letonja - Razstava izdelkov: OŠ bratov Letonja - Poletno branje: pripravimo knjige, primerne za poletno branje (predvsem malce pozabljene) SEPTEMBER - Razstava otroških risbic: OŠ bratov Letonja - Razstava izdelkov: OŠ bratov Letonja - Zaključek Pikine bralne značke OKTOBER - Razstava otroških risbic: OŠ bratov Letonja - Razstava izdelkov: OŠ bratov Letonja - Bibliopedagoška ura: OŠ bratov Letonja (Projekt Rastem s knjigo) - Bralna značka za odrasle 15

17 NOVEMBER - Razstava otroških risbic: OŠ bratov Letonja - Razstava izdelkov: OŠ bratov Letonja - Bibliopedagoška ura in pravljica: otroci iz Vrtca Sonček s starši - Projekt Rastem s knjigo za sedmošolce - Bralna značka za odrasle DECEMBER - Razstava otroških risbic: OŠ bratov Letonja - Razstava izdelkov: OŠ bratov Letonja - Bibliopedagoška ura in pravljica: Vrtec Sonček - Čarobni december - O Šmarčanih malo drugače: pogovor - Bralna značka za odrasle 6. OBELEŽITVE PRAZNIKOV, JUBILEJEV, OBLETNIC ROJSTVA, SMRTI To so datumi, na katere naj bi še posebej opozarjali uporabnike. Tozadevno sicer načrtovane dogodke deloma skoncentriramo okoli teh datumov in jim damo praznični prizvok oz. praznično vsebino. Druga vrsta dogodkov so obletnice rojstev ali smrti posameznih literarnih ustvarjalcev ter smrt ustvarjalcev. Kulturni praznik (8. februar) Dan mladinske književnost ( 2.april) predstavitev knjige za otroke (v sodelovanju z založbo Miš) Mednarodni dan knjige in avtorskih pravic (23.april) Noč knjige; Feri Lainšček, pogovor z zagovornikom knjižnice v letu 2014, županom Bojanom Kontičem Dan knjižnic (20. november) pogovor z zagovornikom knjižnice, županom Bojanom Kontičem (»Večer na rdečem stolu«) Ta veseli dan kulture (3. december) obletnica rojstva Karla Destovnika Kajuha 7. SODELOVANJE S PARTNERSKIMI KNJIŽNICAMI Zaradi interesa partnerjev bomo s partnerskimi mesti minulega EPK 12 (priključila se je tudi Knjižnica Ormož in velenjski vrtci) tudi v šolskem letu 2014/15 izvedli Pikino bralno značko. 16

18 Prav tako s partnerskimi knjižnicami izvajamo tudi pravljične večere za odrasle. 8. VKLJUČEVANJE V PROJEKTE PIKINEGA FESTIVALA - knjižnica na Pikinem festivalu, - ure pravljic na Pikinem festivalu, - spremljevalne razstave Pikinega festivala, - aranžiranje knjižnice v času festivala, - zaključek Pikine bralne značke s podelitvijo in predstavo. IV. DOMOZNANSTVO Domoznanstvo, študijska zbirka, zbirka starejših tiskov, zbirke v tujih jezikih, Humanistični večeri, razstave I. Domoznanstvo 1. Nabava in obdelava domoznanskega gradiva: Zbiranje aktualnih izdaj vseh vrst knjižnega in neknjižnega gradiva ter sistematično spremljanje in nabava starejšega gradiva, ki ni v domoznanski zbirki. Ob redni, in po možnosti sprotni bibliografski obdelavi in inventarizaciji aktualnega domoznanskega knjižnega gradiva, nadaljevati tudi bibliografsko obdelavo vseh vrst neknjižnega gradiva. 2. Digitalne zbirke - nadaljevanje digitalizacije starejših in redkih domoznanskih tiskov in razglednic, video in filmskega gradiva ter preostalega domoznanskega gradiva. - dogovor z zbiratelji (Zvone Čebul, Janez Osetič ) o digitalizaciji dela njihovega gradiva, ki je pomembno za našo digitalno domoznansko zbirko - oblikovanje posebne digitalne zbirke o Karlu Destovniku Kajuhu, ki bo obsegala vso dosegljivo gradivo, ki je v neposredni ali posredni zvezi s tem pesnikom (digitalizirane knjižne in tipkopisne izdaje njegovih pesmi, dokumenti, fotografije, zvočni in video posnetki ipd.). Največji delež zbirke bo obsegalo gradivo o Kajuhu iz radijskega in televizijskega arhiva RTV Slovenija. S tema zavodoma smo se namreč dogovorili, da lahko gradivo iz njihovega arhiva uvrstimo v našo domoznansko zbirko ter na Digidom. 3. Digidom (digitalna domoznanska zbirka) Nadaljevanje vnašanja digitalnih objektov, opremljanje gradiva z metapodatki in izdelava aplikacije programa z brskalnikom za pregledovanje digitalnega gradiva. 4. Vnos novega digitaliziranega domoznanskega gradiva na spletno stran naše knjižnice. 5. Prispevanje vsebin za portal Kamra.si, kjer je objavljena digitalizirana kulturna dediščina slovenskih pokrajin. 6. Digitalna knjižnica Slovenije V letu 2015 načrtujemo digitalizacijo časopisa List občine Šoštanj in objavo na Dlib.si, kar bo realizirano, če bo zagotovljen denar iz posebne postavke, ki jo ministrstvo za kulturo namenja splošnim knjižnicam. 7. Domoznanske razstave in prireditve: - 4 razstave, - 4 domoznanske prireditve. 8. Publicistična dejavnost - nadaljevanje pisanja novih gesel za Šaleški biografski leksikon; 17

19 - postavitev Šaleškega glasbenega leksikona na splet; - priprava koncepta in pričetek dela pri Šaleškem leksikonu, ki bi obsegal geografijo, rastlinstvo in živalstvo ter lokalno kulturno, tehnično in industrijsko dediščino ; - priprava nove številke Šaleških razgledov; - pričetek dela pri zborniku o drugem delu zgodovine lokalne godbe (ljudsko godčevstvo, poustvarjanje ljudske glasbe v folklornih skupinah, tamburaške skupine, zborovsko petje, pihalni orkestri, narodno zabavna glasba ipd.). II. Študijska zbirka (interna oznaka za postavitev gradiva je Čo) Nadaljevati z nabavo in obdelavo gradiva. Analizirati zastopanost posameznih področij in disciplin, ugotoviti morebitno odsotnost temeljnih del in glede na to nabaviti gradivo. Gradivo dopolniti tudi s ponudbo knjižnega sejma Frankfurt po Frankfurtu. III. Zbirka starejših tiskovin (interna oznaka za postavitev gradiva je bib) Nadaljevati z nabavo predvsem redkih in starejših tiskovin domoznanske narave. Pregledati neobdelano gradivo iz Dodičeve zbirke in ga vključiti v zbirko starejših tiskovin. IV. Zbirke knjižnega gradiva v tujih jezikih Nadaljevati z nabavo novih naslovov, predvsem literarnih del avtorjev z območja nekdanje Jugoslavije. V. Preostale, nedomoznanske, prireditve V ciklu Humanistični večeri so pogovori z relevantnimi slovenskim teoretskimi avtorji (ob izidu njihovih knjig) ali pa z uredniki ob prevodih temeljnih teoretskih del. Letos načrtujemo en Humanistični večer. V. IZOBRAŽEVANJE Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih je ena od prednostnih nalog kadrovskega organiziranja in načrtovanja v knjižnici. Znanje knjižničarjev, pridobljeno skozi redno šolanje in delovne izkušnje ne zadošča za strokovno opravljanje svojega poklica. Strokovna izpopolnjevanja, usposabljanja ter izobraževanja so postala stalnica naše ustanove ter večinoma potekajo po že znanih poteh. 5.1 Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih Program izobraževanja in usposabljanja zaposlenih poteka skozi redno strokovno izobraževanje za potrebe katalogizacije in izposoje ter računalniško usposabljanje in izobraževanje za uporabo novih informacijskih komunikacijskih tehnologij. V preteklem letu smo nekaj več časa namenili strokovnemu usposabljanju knjižničark na otroškem in mladinskem oddelku, predvsem za področja spodbujanja branja pri mladostnikih, spoznavanja kakovostnih slikanic in spoznavanja slovenske mladinske književnosti. Trend spodbujanja branja pri mladostnikih bomo spremljali tudi v letu Program izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v letu 2015 bo potekal med naslednjimi aktivnostmi: Izobraževanje Zveze SIK Redna izobraževanja direktorjev. 18

20 Upravni seminarji Seminarji in usposabljanja iz zakonodaje, predpisov, organizacije dela, dokumentarnim in arhivskim gradivom ipd. Strokovno izobraževanje NUK: permanentno izobraževanje knjižničarjev, izobraževanja NUK za OOK, predavanja Centra za razvoj knjižnic. Izum Cobiss 2/3 Strokovno izobraževanje za delo v COBISS-u. Društvo bibliotekarjev Celje: strokovna predavanja v okviru regijskega društva, strokovna ekskurzija v tujino (3 dni), strokovna ekskurzija po Sloveniji, tradicionalno letno srečanje DBC, aktivno sodelovanje v združenju in njegovih telesih. Delovanje v Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije Aktivno sodelovanje v posameznih organih združenja in različnih sekcijah. Strokovno združenje Sistemskih administratorjev OOK Strokovni sestanki regijskih sistemskih administratorjev. Učni center MKL: strokovne srede, posvetovanja mladinskih knjižničarjev, Slovenska sekcija IBBY. Zveza bibliotekarskih društev Slovenije: Kongres ZBDS ( ) obletnica Etičnega kodeksa slovenskih knjižničarjev ( ) Dan slovenskih splošnih knjižnic (20.11.) predavanja in ekskurzije Sekcije za splošne knjižnice ter Sekcije za mladinsko knjižničarstvo, ZBDS-jev dan za strokovna vprašanja (oktober 2015). Mariborska knjižnica, Revija Otrok in knjiga, Društvo Bralna značka Slovenije, Tradicionalno srečanje mladinskih pisateljev. Nenačrtovana izobraževanja Izobraževanja, ki se pojavijo nenapovedano. Interno usposabljanje Izobraževanje in usposabljanje delavcev znotraj zavoda: prenašanje znanj pridobljenih na zunanjih izobraževanjih, usposabljanje zaposlenih za delo z novo opremo in računalniškimi programi, 19

21 pridobivanje ostalih znanj (varstvo pri delu). Razvoj strokovnih potencialov Podpora zaposlenim pri vključevanju v programe formalnega izobraževanja. 5.2 Izobraževanje uporabnikov Izobraževanje uporabnikov za uporabo knjižnice in njenih virov je eno od osnovnih poslanstev knjižnice. Knjižnica Velenje v svoje bibliopedagoške aktivnosti vključuje celotno mrežo vrtcev in šol na območju delovanja. Najavljene skupine otrok iz vrtcev popeljemo v pravljično sobo, jim predstavimo knjižnico (prilagojeno njihovi starosti). Osnovnošolci sedmih razredov so vključeni v nacionalni projekt»rastem s knjigo«, ki spodbuja bralno kulturo ter tako vsako leto organizirano obiščejo knjižnico. V knjižnici Velenje jim pripravimo dvourno predstavitev knjižnice, njene storitve in servise. V isti projekt so vključeni tudi prvi letniki srednjih šol, ki jim prav tako pripravimo učni uri o spoznavanju knjižnice in njene aktivne uporabe. Bibliopedagoško delo se izvaja tudi za ostale organizirane skupine (šole, društva, evropski projekti ipd.), ki se odločijo za obisk naše knjižnice. Ponudimo jim voden ogled knjižnice ter preko tega predstavimo naše delovanje. Knjižnica je na razpolago različnim ciljnim skupinam prebivalstva, od otrok in mladine, do odraslih, upokojencev, brezposelnih, invalidov, starejših občanov. Glede na posamezne interese skupin prilagodimo naše izobraževanje in usposabljanje. Sprotno in zelo uspešno izvajamo usposabljanje uporabnikov za samostojno iskanje informacij o/iz gradivu knjižnice in drugem dostopnem gradivu ter za uporabo vzajemnega kataloga. V ospredje smo postavili usposabljanje uporabnikov za uporabo različne IKT opreme in različnih nastavitev, ki jih ponuja naša knjižnica. Pri tem se je najbolje izkazal individualni pristop, kjer uporabniku pomagamo, da si uredi svojo napravo za določen servis (libroam, moja knjižnica, e-knjige, mcobiss). S tem pristopom bomo nadaljevali tudi v letu Ob individualnem pristopu pa bomo v letu 2015 organizirali najmanj 5 enournih tečajev o e- izposoji in najmanj 10 eno do dveurnih tečajev za uporabo Moje knjižnice. Nadaljujemo z aktivno predstavitvijo naše domoznanske zbirke, ki predstavlja in potrjuje knjižnico kot informacijsko, izobraževalno, kulturno, socialno in komunikacijsko središče lokalne skupnosti. 5.3 Mentorstvo V knjižnici bomo v letu 2015 izvajali mentorske programe za novo zaposlene, prostovoljce in delavce, napotene s strani CSD kot družbeno koristni delavci. Posebno pozornost namenjamo tudi posameznikom, ki v naši knjižnici opravljajo obvezno študentsko prakso oz. izbirne vsebine za dijake. 20

22 VI. INFORMATIKA V vseh naših enotah (Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki) uporabniki lahko uporabljajo računalnike, vsi imajo dostop do svetovnega spleta, omogočeno je tiskanje ali skeniranje dokumentov in vse enote so med seboj komunikacijsko povezane preko datotečnega strežnika Samba, na SuSE Linux. Vsi delovni procesi, v vseh treh enotah, ki zahtevajo IKT, so avtomatizirani in ustrezno pripravljeni za svoje delovanje. Razvojni cilji, ki jih v Knjižnici Velenje zasledujemo so: načrtovanje varne in sodobne IKT infrastrukture za avtomatizacijo delovnih procesov (RFID tehnologija), testiranje novosti na področju IT, postopne implementacije glede na vire (spremljanje uporabnosti in razvoja IKT opreme in programske opreme, raziskovanje in spremljanje razvoja E-knjig ter E-bralnikov), projekti digitalizacije domoznanskega gradiva na območjih, ki jih z enotami pokriva knjižnica, uvrščanje gradiva na razpoložljive portale: Kamra, dlib, Digidom. Glavne naloge v letu 2015 so: zamenjava dotrajane IKT opreme, ukinitev avtomatizirane izposoje na Biblio24, digitalizacija domoznanskega gradiva in uvrščanje gradiva na razpoložljive portale, ureditev shranjevanja podatkov (Synology NAS), letno obnavljanje licenc (NOD32, Samba ipd.). Glede na obsežnost računalniške opreme ter številčnost ostale IKT opreme bo zelo pomembno tudi redno, dnevno vzdrževanje IKT opreme in administracije sistema. Pri reševanju zapletov pa bomo še naprej sodelovali tudi z zunanjimi institucijami IZUM, ARNES, Telemach, Telekom ipd. VII. DRUGE AKTIVNOSTI Z vključevanjem oseb iz programa družbeno koristnega dela nimamo samo pozitivnih izkušenj, zato bomo v letu 2015 te osebe zaposlovali selektivno. V knjižnicah, v nasprotju s šolstvom, ni možno volontersko opravljanje pripravništva. V kolikor bomo pridobili sredstva za plačano pripravništvo, bomo to možnost nudili. Več pozornosti bomo posvetili vključevanju prostovoljcev v delo knjižnice, predvsem moramo skušati pridobiti prostovoljce za vsebinsko pomoč pri delu. Še naprej bomo sodelovali in podpirali aktivnosti univerze za III. življenjsko obdobje. Knjižnica Velenje je novembra 2013 postala ustanovna članica Centra medgeneracijskega učenja Šaleške doline in to jo obvezuje k poglobljenemu delovanju na tem področju. 21

23 VIII. ORGANIZACIJA DELA, KADRI Kot vedno bo organizacija dela prilagojena potrebam in pa seveda kadrovskim možnostim. Nadomeščanje porodniških staležev in bolniških izostankov je v zavodu stalnica. Za leto 2015 sicer (vsaj v tem trenutku) po dolgem času ne kaže, da bomo morali iskati nadomeščanje za porodniški stalež. Že nekaj časa si prizadevamo, da bi v Šmartnem ob Paki podaljšali odpiralni čas, to pa je povezano s pripravljenostjo občine, da nameni dodatna sredstva. Če se bi to morda zgodilo v letu 2015, bomo iskali ustrezne kadrovske rešitve. Sicer pa, kot kažejo vse napovedi, v letu 2015 v javnem sektorju ne bo novega zaposlovanja, kar bo seveda veljalo tudi za našo knjižnico, kljub temu, da bi potrebovali nekoga za organizacijo prireditev. Predvidevamo zaposlitev šestih javnih delavcev (predvsem za področje urejanja gradiva). IX. INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE,OPREMA V letu 2015 posebnih investicij ne predvidevamo, prioriteto bo imela smiselna (v velenjski knjižnici se obeta v srednjeročnem obdobju avtomatizacija delovnega procesa) zamenjava/posodobitev računalniške opreme. S posodobitvijo (dodatni predali) v veliki meri rešimo problem skladiščenja slikanic. osebni računalniki fotoaparat v Šoštanju, Velenju zabojčki za pravljice (nadaljevanje preureditve) oprema za slepe in slabovidne razstavni regali za knjige obnova stolov v časopisni čitalnici v Velenju knjižni oporniki sedežna garnitura v Šoštanju 5 kom 2 kom 4 kom 3 kom 3 kom 1 kom Nabava bo potekala v skladu z obsegom sredstev. Nerealizirani projekti se preložijo v prihodnje leto. V letu 2015 bomo opustili izposojo na izposojnih avtomatih Biblio24. Vztrajali smo od leta 2007 takrat je kazalo, da bo sistem v Sloveniji hitro zaživel. Žal pa je država, po tem, ko je sofinancirala nabavo vseh treh avtomatov za Knjižnico Velenje, ostalim knjižnicam, kjer je bilo za nabavo kar veliko zanimanja, onemogočila sodelovanje na razpisih za IKT opremo. Tako so bili naši trije avtomati edini v Sloveniji. Kljub temu, da je zadeva zelo dobro zamišljena in tudi izpeljana, se je pokazalo, da je potrebna nenehna prisotnost izvajalca (tako v smislu programske, kot strojne opreme). Glede na to, da je izvajalec iz Italije, enostavno ni bilo računice za organizacijo servisa za Slovenijo. In tako je bila usluga servisiranja avtomatov Biblio24 zelo nezanesljiva, tudi strojno opremo smo delno že menjali) in bralci se enostavno niso navadili na izposojo preko teh zunanjih avtomatov. Prišli smo do točke, ko ukvarjanje z avtomati Biblio24 ni več smiselno čeprav sem trdno prepričan, da bodo slej kot prej takšni avtomati vsakdanji pojav tudi v Sloveniji. 22

24 X. FINANČNO POSLOVANJE Na prihodkovni strani so temelj poslovanja pogodbe z ustanoviteljem, pogodbenima občinama in Ministrstvom za kulturo, ter ocena lastnih prihodkov. Na odhodkovni strani je seveda večina sredstev, namenjenih za plače skoraj 70 odstotkov! Za leto 2015 planirani prihodki so višji za dobrih na račun novih zaposlitev iz leta 2014 in večjega obsega javnih del. Za toliko se povečajo tudi izdatki za plače. V primerjavi z letom 2014 so nižji»drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe«(projekt Z znanjem na(d) vas okoli ), zato so ustrezno nižje postavke na materialnih stroških, tekočem vzdrževanju in stroških investicij. Predvsem skrbi vedno manjši delež programskih materialnih stroškov, saj pomeni zmanjševanje ponudbe»neklasičnih«knjižničnih vsebin. Za leto 2015 smo namreč napovedali vzpostavitev Šaleškega leksikona (skupek leksikonov z različnih področij), pa denarja za začetek (oblikovanje spletnih strani, programi za pisanje gesel ) ne bomo dobili in bomo v letu 2015 tako ostali samo pri vsebinskih razmišljanjih in pripravah. Nakup opreme in vzdrževanje opreme ter prostorov je že nekaj let na zelo nizkem nivoju, tako da se lotevamo res samo najnujnejših posegov, v velenjski Mestni knjižnici bo po desetih letih»obratovanja«potrebno počasi že postoriti tudi kakšne večje posege oz. preureditve, s katerimi sicer načelno čakamo do uvedbe avtomatizacije. ZAKLJUČEK Gospodarska kriza namesto»obljubljenega«enega leta traja že vrsto let. Seveda ni zaobšla tudi našega zavoda. Posledic krize je več. Po eni strani so se znižale plače, napredovanja so omejena, po drugi strani so plače in rast osnovnih materialnih stroškov omejili oz. znižali maso sredstev za programe: kupili smo manj knjig, manj je promocijskih aktivnosti, manj je tiskovin in založniških projektov, dogodki so zaradi cene skromnejši To se je zgodilo kljub temu, da MOV dejansko ni nižala sredstev za kulturo. Sicer pa je dosti vredna že proračunska stabilnost, ki jo je MOV dosegla v zadnjih nekaj letih. Morda bo počasi prišel tudi čas, ko se bomo (spet) lotili cenovno ambicioznejših projektov tako programskih kot izboljšav v delovnem okolju. Program Knjižnice za leto 2015 je dne sprejel direktor zavoda Vlado Vrbič. 23

25 SKLEP O SPREJETJU PROGRAMA DELA KNJIŽNICE VELENJE ZA LETO 2015, FINANČNEGA NAČRTA KNJIŽNICE VELENJE ZA LETO 2015 IN KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2015 Na podlagi Odloka o ustanovitvi Knjižnice Velenje, Predhodnega soglasja ustanovitelja z dne , ter soglasij Sveta in Strokovnega sveta Knjižnice Velenje z dne sprejemam Program dela Knjižnice Velenje za leto 2015, Finančni načrt za leto 2015 ter Kadrovski načrt za leto Velenje, Direktor Vlado Vrbič 24

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Mariborska knjižnica kot osrednja območna knjižnica Anka Rogina, 18. 11. 2014 PO SKUPNIH POTEH DO NOVIH SPOZNANJ MARIBORSKA KNJIŽNICA Osrednje območne knjižnice Pravna osnova: Zakon o knjižničarstvu (2001)

Prikaži več

Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/19 Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/2019 Poročevalsko obdobje je od

Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/19 Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/2019 Poročevalsko obdobje je od Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/2019 Poročevalsko obdobje je od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019, razen kjer je navedeno drugače. Narodna in univerzitetna knjižnica/center za razvoj knjižnic

Prikaži več

Microsoft Word - Vsebinska_izhodisca_nakupa_knjiznicnega_gradiva.doc

Microsoft Word - Vsebinska_izhodisca_nakupa_knjiznicnega_gradiva.doc VSEBINSKA IZHODIŠČA NAKUPA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA Knjižnica v letu 2010 načrtuje 74.993 enot prirasta z nakupom oziroma 6.330 naslovov. V okolju s 325.312 prebivalci je to 231 enot na 1000 prebivalcev. Načrtujemo

Prikaži več

MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA Načrt nakupa knjižničnega gradiva 2019 Strateške usmeritve Zagotavljanje novosti založniške produkcije v obsegu, kot ga pre

MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA Načrt nakupa knjižničnega gradiva 2019 Strateške usmeritve Zagotavljanje novosti založniške produkcije v obsegu, kot ga pre MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA Načrt nakupa knjižničnega gradiva 2019 Strateške usmeritve Zagotavljanje novosti založniške produkcije v obsegu, kot ga predvidevajo pogoji za izvajanje knjižnične dejavnosti

Prikaži več

Številka:

Številka: Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Program izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2017 Polni naziv knjižnice: Mestna knjižnica

Prikaži več

VRTEC NA OBISKU... Iz pravljice: Zajčkova hišica. V KNJIŽNICI Predstavitev bibliopedagoških dejavnosti za vrtce

VRTEC NA OBISKU... Iz pravljice: Zajčkova hišica. V KNJIŽNICI Predstavitev bibliopedagoških dejavnosti za vrtce VRTEC NA OBISKU... Iz pravljice: Zajčkova hišica. V KNJIŽNICI Predstavitev bibliopedagoških dejavnosti za vrtce OBISK KNJIŽNICE IN IZPOSOJA GRADIVA Za tak obisk knjižnice se skupini iz vrtca ni potrebno

Prikaži več

POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO STRAŽA ZA LETO

POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO STRAŽA ZA LETO POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO STRAŽA ZA LETO 2018 2 1. POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO STRAŽA ZA LETO 2018 POTUJOČA KNJIŽNICA Novi in aktivni člani V letu 2018

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

DRUŽINSKO BRANJE

DRUŽINSKO BRANJE DRUŽINSKO BRANJE: BRALNI PROJEKT MESTNE KNJIŽNICE KRANJ Jure Bohinec Ponedeljek, 10. 9. 2018 Bralno društvo Slovenije Nacionalni strokovni posvet BEREMO SKUPAJ, Cankarjev dom v Ljubljani Dejavnosti za

Prikaži več

LETNI NAČRT NAKUPA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA KNJIŽNICE MIRANA JARCA NOVO MESTO ZA LETO 2019 Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto je splošna knjižnica, ki izva

LETNI NAČRT NAKUPA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA KNJIŽNICE MIRANA JARCA NOVO MESTO ZA LETO 2019 Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto je splošna knjižnica, ki izva LETNI NAČRT NAKUPA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA KNJIŽNICE MIRANA JARCA NOVO MESTO ZA LETO 2019 Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto je splošna knjižnica, ki izvaja knjižnično dejavnost za 65.058 prebivalcev na področju

Prikaži več

POROČILO

POROČILO UVOD Delovanje knjižnice Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani (UL FKKT), ki je sedaj že 17 let funkcionalno združena s Centralno tehniško knjižnico (CTK), lahko ocenimo kot uspešno kar

Prikaži več

11_RomanaMuhvic

11_RomanaMuhvic Romana Muhvič Šumandl Šolske knjižnice v sistemu COBISS.SI Projekt Vključitev ŠOLSKIH knjižnic v sistem COBISS.SI Decembra 2015: Razglasitev Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu (ZKnj-1A)

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Predstavitev novosti COBISS_OPAC_V60_17-18_06_2010_za objavo.ppt

Microsoft PowerPoint - Predstavitev novosti COBISS_OPAC_V60_17-18_06_2010_za objavo.ppt Predstavitev novosti: COBISS/OPAC, V6.0 (1. del) Maribor, 17. junij 2010 Ljubljana, 18. junij 2010 Program predstavite Uvod v predstavitev Marta Seljak Predstavitev COBISS/OPAC, V6.0 Robert Vehovec Predstavitev

Prikaži več

Strategija razvoja Knjižnice dr. Toneta Pretnarja za obdobje Tržič, november 2015 Marinka Kenk-Tomazin Direktorica Knjižnica dr. Toneta Pret

Strategija razvoja Knjižnice dr. Toneta Pretnarja za obdobje Tržič, november 2015 Marinka Kenk-Tomazin Direktorica Knjižnica dr. Toneta Pret Strategija razvoja Knjižnice dr. Toneta Pretnarja za obdobje 2016 2020 Tržič, november 2015 Marinka Kenk-Tomazin Direktorica Knjižnica dr. Toneta Pretnarja, Balos 4, 4290 Tržič Reg. št.: 1451120; Davčna

Prikaži več

PROGRAM DELA POSEBNIH NALOG KNJIŽNICE KULTURNEGA CENTRA LENDAVA LENDVAI KÖNYVTÁR ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT ZA PRIPADNIKE MADŽARSKE NARODNE SKUPNOSTI ZA LE

PROGRAM DELA POSEBNIH NALOG KNJIŽNICE KULTURNEGA CENTRA LENDAVA LENDVAI KÖNYVTÁR ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT ZA PRIPADNIKE MADŽARSKE NARODNE SKUPNOSTI ZA LE PROGRAM DELA POSEBNIH NALOG KNJIŽNICE KULTURNEGA CENTRA LENDAVA LENDVAI KÖNYVTÁR ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT ZA PRIPADNIKE MADŽARSKE NARODNE SKUPNOSTI ZA LETO 2019 (Usklajen z Odločbo MK številka 6120-60/2018/3

Prikaži več

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5 Na podlagi določil 33., 98. in 120. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je Občni zbor Zveze na svoji redni seji dne 10. 5. 2011 sprejel PRAVILNIK O PODELJEVANJU

Prikaži več

KULTURNI DNEVNIK

KULTURNI DNEVNIK KULTURNI DNEVNIK ŠOLSKO LETO 2016/2017 Že deveto leto izvedbe! Zakaj je zaživel KULTURNI DNEVNIK, kulturno izobraževalni abonma za učence OŠ? Ideja in nastanek: - leto 2007, - priprava elaborata za EPK

Prikaži več

POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO ŠENTJERNEJ ZA LETO

POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO ŠENTJERNEJ ZA LETO POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO ŠENTJERNEJ ZA LETO 2018 2 1. POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO ŠENTJERNEJ ZA LETO 2018 POTUJOČA KNJIŽNICA Novi in aktivni člani V

Prikaži več

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc 1 FINANČNI NAČRT ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI ZA LETO 2009, ki ga je Študentski svet Univerze v Ljubljani sprejel na seji dne 14. 1. 2009 in ga pošilja Upravnemu odboru Univerze v Ljubljani

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 29. september 2017 Številka 69/2017 AKTI V S E B I N A LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2018 LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2019 LETNI

Prikaži več

Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v sklad

Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v sklad Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne 30. 9. 2013 Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v skladu z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji

Prikaži več

OSNOVNI PODATKI

OSNOVNI PODATKI OSNOVNI PODATKI Naslov: Osnovna šola Tišina knjiţnica Tišina 4b, 9251 Tišina Telefon: 02 539 16 16 E-pošta: Delovni čas: valerija.trajber@guest.arnes.si vsak delovnik po šolskem koledarju Izposoja: od

Prikaži več

Območne izpostave JSKD SLOVENJ GRADEC JSKD skrbi za razvoj in uresničevanje nacionalnega potenciala ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Skrbi tudi za

Območne izpostave JSKD SLOVENJ GRADEC JSKD skrbi za razvoj in uresničevanje nacionalnega potenciala ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Skrbi tudi za Območne izpostave JSKD SLOVENJ GRADEC JSKD skrbi za razvoj in uresničevanje nacionalnega potenciala ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Skrbi tudi za aktivno ustvarjalnost, razvoj ustvarjalnih kapacitet

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Glasbena pismenost in vloga knjižnice izzivi za prihodnost Joško Senčar Storitve za ciljne skupine prebivalcev Glasba in njen pomen Glasba in zvok Vpliv glasbe na ljudi odziv celotnega organizma različno

Prikaži več

Za Uk Net - Marec 2009.indd

Za Uk Net - Marec 2009.indd za in UK UM Informativni list Posoškega razvojnega centra. L. 3, št. 3 / marec 2009 Želi tudi vaša šola imeti svoj solarni avto? Show dr. Klime Točka vseživljenjskega učenja Jezikovna in računalniška znanja

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišč

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana   Izhodišč 20. november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišča za novo finančno perspektivo 2014-2020 na področju izobraževanja odraslih Mag. Katja Dovžak Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo

Prikaži več

Datum: 21

Datum: 21 Datum: 20.2.2019 ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOROVNICA ZADEVA: LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI BOROVNICA ZA LETO 2019 PRAVNA PODLAGA: Zakon o športu ((ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17) Resolucija o Nacionalnem

Prikaži več

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost strokovnih delavcev v VIZ mag. Andrej Sotošek Andragoški Center Slovenije Struktura predstavitve Viri in strokovne podlage Namen in ključni cilji projektne

Prikaži več

Razvoj javnega knjižničarstva na Slovenskem dr. Eva Kodrič-Dačić

Razvoj javnega knjižničarstva na Slovenskem dr. Eva Kodrič-Dačić Razvoj javnega knjižničarstva na Slovenskem 1961-1982 dr. Eva Kodrič-Dačić Razvoj matičnih dejavnosti Pred 1850: Studien Hof-Commision, financiranje javnih knjižnic, spremljanje dela knjižnic, strokovno

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja PREDSTAVITEV ZA STARŠE ŠOLSKO LETO 2011/12 Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo

Prikaži več

1 DOKUMENT UPRAVLJANJA KNJIŽNIČNE ZBIRKE IN LETNI NAČRT NAKUPA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA V LETU 2019

1 DOKUMENT UPRAVLJANJA KNJIŽNIČNE ZBIRKE IN LETNI NAČRT NAKUPA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA V LETU 2019 1 DOKUMENT UPRAVLJANJA KNJIŽNIČNE ZBIRKE IN LETNI NAČRT NAKUPA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA V LETU 2019 UVOD Dokument o upravljanju knjižnične zbirke in nabavni politiki Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV  TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa znanja slovenskega jezika (Ur. l. RS št. 47/1994),

Prikaži več

Aktualni izzivi informacijske družbe

Aktualni izzivi informacijske družbe REPUBLIKA SLOVENIJA www.mvzt.gov.si, e: gp.mvzt@gov.si Kotnikova 38, 1000 Ljubljana t: 01 478 4600, f: 01 478 4719 Aktualni izzivi informacijske družbe Dr. Davorka Šel 29.5.2009 1 Vloga Direktorata za

Prikaži več

Program dela Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož za leto 2019 PROGRAM DELA ZA LETO 2019 Ormož, november 2018

Program dela Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož za leto 2019 PROGRAM DELA ZA LETO 2019 Ormož, november 2018 PROGRAM DELA ZA LETO 2019 Ormož, november 2018 VSEBINA: 1. UVOD... 4 1.1 ZAKONSKE PODLAGE ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI KNJIŽNICE FRANCA KSAVRA MEŠKA ORMOŽ... 5 2. IZGRADNJA KNJIŽNIČNE ZBIRKE... 6 2.1 NABAVA

Prikaži več

ZAVOD za trajnostni razvoj Kopra „KOPER OTOK“

ZAVOD za trajnostni razvoj Kopra „KOPER OTOK“ MANAGEMENT MESTNEGA SREDIŠČA Projekt oživljanja starega mestnega jedra MMS v Kopru Jana Tolja, svetovalka župana Mestna občina Koper Management mestnih središč NAKUPOVALNA SREDIŠČA Po letu 2000 ogromen

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 011-3201835 Ljubljana, 4.1.2019 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

LETNO POROČILO MESTNE KNJIŽNICE GROSUPLJE 2016

LETNO POROČILO MESTNE KNJIŽNICE GROSUPLJE 2016 LETNO POROČILO MESTNE KNJIŽNICE GROSUPLJE 2016 1 Uvodni del Tudi v letu, ki je za nami, smo si na podlagi organizacijske in strokovne povezanosti prizadevali, da smo uporabnikom, našim občanom, zagotavljali

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation ENERGETSKO POGODBENIŠTVO (EPC) V JAVNIH STAVBAH Podpora pri izvajanju energetske prenove stavb na lokalni ravni z mehanizmom energetskega pogodbeništva 12.10.2016, LJUBLJANA NIKO NATEK, KSSENA Projekt

Prikaži več

(Pravilnik o poslovanju knjižnice)

(Pravilnik o poslovanju knjižnice) Na podlagi 2., 6. in 8. člena zakona o knjižničarstvu (UL RS št. 87/01 ), 15. in 16. člena uredbe o osnovnih storitvah knjižnic vlade RS (UL RS št. 29/03) ter 15. člena odloka o ustanovitvi javnega zavoda

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - krstulovic

Microsoft PowerPoint - krstulovic PROST DOSTOP DO DOSEŽKOV SLOVENSKIH ZNANSTVENIKOV PREK PORTALA dlib.si mag. Karmen Štular Sotošek mag. Zoran Krstulović Daša Pokorn Narodna in univerzitetna knjižnica 3 Uporabniki in prosto dostopne zbirke

Prikaži več

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014 2020. Namenjen je krepitvi kompetenc in zaposljivosti

Prikaži več

Microsoft Word CENIK STORITEV VSZ V STUDIJSKEM LETU 2007.doc

Microsoft Word CENIK STORITEV VSZ V STUDIJSKEM LETU 2007.doc 19 CENIK STORITEV VŠZ V ŠTUDIJSKEM LETU 2007/2008 CENIK UL VŠZ za študijsko leto 2007/2008 1 Sprejeto na 12.seji UO UL, 14.06.2007 Zap.št. ELEMENT v 1. VPISNINA V PRVI LETNIK 24,66 2. VPISNINA V VIŠJI

Prikaži več

Ko je izbira ovira v napredovanju Silva Novljan

Ko je izbira ovira v napredovanju Silva Novljan Ko je izbira ovira v napredovanju Silva Novljan Bralna pismenost v Sloveniji in Evropi Nacionalna konferenca, Brdo pri Kranju, 25. in 26. oktober 2011 Izhodišče razmišljanja Rezultati raziskav o povezanosti

Prikaži več

Letni posvet o IO 2018 in letna konferenca projekta EUPO

Letni posvet o IO 2018 in letna konferenca projekta EUPO 23. in 24. oktober, Kongresni center Habakuk, Maribor RAZVOJNI KORAKI DO LETA 2020 IN NAPREJ VIDIK ANDRAGOŠKEGA CENTRA SLOVENIJE Andrej Sotošek, Andragoški center Slovenije Vsebina predstavitve Ključni

Prikaži več

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2018 I. PODATKI O PRIJAVITELJU: 1. Ime oziroma naziv

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Strokovno posvetovanje ZBDS, Maribor, 2011 SPLOŠNE KNJIŽNICE PO KNJIŽNIČNIH OBMOČJIH v letu 2010 Milena Bon koordinatorica posebnih nalog osrednjih območnih knjižnic Zakaj je matematika kraljica? Številke

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in 31/2014) in Odloka o proračunu Občine za leto 2016 (Uradno

Prikaži več

U N I V E R Z A V L J U B L J A N I M E D I C I N S K A F A K U L T E T A C E N T R A L N A M E D I C I N S K A K N J I Ž N I C A POROČILO O DELU CMK

U N I V E R Z A V L J U B L J A N I M E D I C I N S K A F A K U L T E T A C E N T R A L N A M E D I C I N S K A K N J I Ž N I C A POROČILO O DELU CMK U N I V E R Z A V L J U B L J A N I M E D I C I N S K A F A K U L T E T A C E N T R A L N A M E D I C I N S K A K N J I Ž N I C A POROČILO O DELU CMK V LETU 2014 L J U B L J A N A, A P R I L 2 0 1 4 P

Prikaži več

PEDAGOŠKO VODENJE, kot ena od nalog

PEDAGOŠKO  VODENJE, kot ena od nalog Osebni pogled, refleksija in ključne ugotovitve ob koncu leta 2014/2015 Maja Koretič, pomočnica ravnatelja in pedagoška vodja MOJA VLOGA V ENOTI VRTCA Dela in naloge pomočnice ravnatelja za vrtec glede

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Odloka o proračunu Občine za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih

Prikaži več

Zbirka medijskih objav OBČINA ŽIROVNICA, Število objav: 3 Tiskani mediji: 0 Splet: 1 Radijske postaje: 2 Televizijske postaje: 0 Teleteks

Zbirka medijskih objav OBČINA ŽIROVNICA, Število objav: 3 Tiskani mediji: 0 Splet: 1 Radijske postaje: 2 Televizijske postaje: 0 Teleteks Zbirka medijskih objav OBČINA ŽIROVNICA, 01. 07. 2014 Število objav: 3 Tiskani mediji: 0 Splet: 1 Radijske postaje: 2 Televizijske postaje: 0 Teletekst: 0 Spremljane teme: Leopold Pogačar Občina Žirovnica

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

Številka:

Številka: Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si http://www.mk.gov.si Neposredni poziv za sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah v letu 2018

Prikaži več

LETNO POROČILO 2014

LETNO POROČILO 2014 Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika LETNO POROČILO 2014 Foto: Simona Prosenc, Razstava: Ekslibrisi in knjižna oprema Ravne na Koroškem, februar 2015 Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika

Prikaži več

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO 2011-2015 Novo mesto, februar 2011 inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:2/9 1

Prikaži več

Cenik storitev Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto Letna članarina Zaposleni, tuji državljani, svobodni poklici, samostojni podjetniki: 10,00 EUR dijaki

Cenik storitev Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto Letna članarina Zaposleni, tuji državljani, svobodni poklici, samostojni podjetniki: 10,00 EUR dijaki Cenik storitev Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto Letna članarina Zaposleni, tuji državljani, svobodni poklici, samostojni podjetniki: 10,00 EUR dijaki in študenti nad 18 let, upokojenci, kmetje, gospodinje:

Prikaži več

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Osnovna šola bratov Letonja telefon/fax: (03) 8965300, 8965304 Šmartno ob Paki 117 e-pošta: os-bl-smartno@guest.arnes.si 3327 Šmartno ob Paki spl. stran: www.ossmartno.si SAMOEVALVACIJSKO POROČILO SODELOVANJE

Prikaži več

EPAS_1_usposabljanje_program_razlaga

EPAS_1_usposabljanje_program_razlaga Šola ambasadorka Anton Kokalj Ljubljana, 19. 10. 2017 Navdih Naslednji dan (9. maja 1950)je francoski vladni kabinet zaključeval z dnevnim redom sestanka. Schuman je ves čas srečanja o svojem predlogu

Prikaži več

Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Pr

Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Pr Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Prešerna, Kranj (ponovitev izvedbe 23. oktobra na OE

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc PRAVILNIK O PODELJEVANJU POHVAL, PRIZNANJ IN NAGRAD UČENCEM NA OŠ III MURSKA SOBOTA Dopolnjen dne: 10. 06. 2011 Ravnateljica: Dominika Sraka Na podlagi 58. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS št. 12/96,

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev INFORMACIJSKA PISMENOST Tomaž Bešter Center za informacijske storitve NUK 01/2001-200 tomaz.bester@nuk.uni.lj.si Dnevni red Podatek informacija znanje; vrste pismenosti Zakaj je informacijska pismenost

Prikaži več

Microsoft Word - LETNO POROČILO 2013.doc

Microsoft Word - LETNO POROČILO 2013.doc Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika LETNO POROČILO 2013 Foto: Dobran Laznik, predstavitev knjige Na planoti Ravne Ravne na Koroškem, februar 2014 Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika

Prikaži več

Microsoft Word - polensek-1.doc

Microsoft Word - polensek-1.doc Spletna učilnica športne vzgoje res deluje? Janja Polenšek OŠ Dobje janja.polensek@gmail.com Povzetek S pospešenim uvajanjem informacijsko-komunikacijske tehnologije v proces izobraževanja na OŠ Slivnica

Prikaži več

Kadrovski načrt in plan dela 2017

Kadrovski načrt in plan dela 2017 KADROVSKI NAČRT in PLAN DELA za 2017 mag. Tilka Jakob, OŠ Vitanje REDNI ODDELKI ODDELEK 2016/17 ODDELEK 2017/2018 1. razred 1. a 25 1.a 26 2. razred 2. a 18 2.a 25 3. razred 3. a, b 30 3.a 18 4. razred

Prikaži več

DODATEK_F8

DODATEK_F8 COMARC/B F.8 F.8 Tabela polj/podpolj s stopnjo obveznosti za posamezen bibliografski nivo V tabeli je podana obveznost polj/podpolj (o - obvezen podatek, p - obvezen podatek, če obstaja, in n - neobvezen

Prikaži več

v v studio VTV STUDIO, d.o.o. Žarova cesta 10, 3320 Velenje ID: SI , MŠ: TRR: tel.: (03) , /fax: (03)

v v studio VTV STUDIO, d.o.o. Žarova cesta 10, 3320 Velenje ID: SI , MŠ: TRR: tel.: (03) , /fax: (03) v v studio VTV STUDIO, d.o.o. Žarova cesta 10, 3320 Velenje ID: SI 57097259, MŠ: 5495016 TRR: 24302-9003866089 tel.: (03) 898 60 00, /fax: (03) 898 60 20 E-mail: vtv.studio@siol.net, http://www.vtvstudio.com

Prikaži več

Microsoft Word - Dokument o nabavni politiki 2014

Microsoft Word - Dokument o nabavni politiki 2014 DOKUMENT O NABAVNI POLITIKI V GOZDARSKI KNJIŽNICI Pravilnik je potrdil Knjižnični odbor Gozdarske knjižnice dne 11. 4. 2014 in velja do preklica. Poslovanje usmerja obstoječa aktualna zakonodaja in na

Prikaži več

LETNI NAČRT NAKUPA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA za Poslanstvo knjižnice in cilji, ki jih želi knjižnica z načrtovanim nakupom uresničiti, še zlasti ci

LETNI NAČRT NAKUPA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA za Poslanstvo knjižnice in cilji, ki jih želi knjižnica z načrtovanim nakupom uresničiti, še zlasti ci LETNI NAČRT NAKUPA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA za 2015 1. Poslanstvo knjižnice in cilji, ki jih želi knjižnica z načrtovanim nakupom uresničiti, še zlasti cilji, povezani z razvijanjem bralne kulture in informacijske

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation V pomurski regiji bliže k izboljšanju razumevanja motenj razpoloženja Novinarska konferenca, 14. maj 2019 Partnerja programa: Sofinancer programa: Novinarsko konferenco so organizirali: Znanstvenoraziskovalni

Prikaži več

Spremembe in dopolnitve kadrovskega načrta za leto Zdravstveni dom Ljubljana

Spremembe in dopolnitve kadrovskega načrta za leto Zdravstveni dom Ljubljana Spremembe in dopolnitve kadrovskega načrta za leto 2016 - Zdravstveni dom Ljubljana KADROVSKI NAČRT OBRAZLOŽITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV KADROVSKEGA NAČRTA ZD LJUBLJANA ZA LETO 2016 sprejetega dne 23.2.2016

Prikaži več

Zasebni neprofitni radijski program: Radio Ognjišče A. H., M. Š., J. Š. in J. B.

Zasebni neprofitni radijski program: Radio Ognjišče A. H., M. Š., J. Š. in J. B. Zasebni neprofitni radijski program: Radio Ognjišče A. H., M. Š., J. Š. in J. B. ZASEBNI NEPROFITNI RADIJSKI PROGRAM Pokritost Poglavitne značilnosti Javni servis nacionalna S svojimi programi zagotavlja

Prikaži več

Microsoft Word - Analiza rezultatov NPZ slovenscina 2018.docx

Microsoft Word - Analiza rezultatov NPZ slovenscina 2018.docx OSNOVNA ŠOLA SOSTRO POROČILO O ANALIZI DOSEŽKOV NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA IZ SLOVENŠČINE leta 2018 Pripravile učiteljice slovenščine: Renata More, Martina Golob, Petra Aškerc, Katarina Leban Škoda

Prikaži več

\376\377\000d\000o\000p\000i\000s\000 \000c\000r\000n\000a\000 \000o\000p\000n

\376\377\000d\000o\000p\000i\000s\000 \000c\000r\000n\000a\000 \000o\000p\000n AREA ARS d.o.o. Trg mladosti 6 3320 VELENJE Velenje, 2013-09-20 št.: area ars/d62/2013-opn/sp OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM Center 101 2393 ČRNA NA KOROŠKEM PREDMET: OPN ČRNA NA KOROŠKEM DOPOLNITEV POROČILA

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO OSNOVNI PODATKI O IZVA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO OSNOVNI PODATKI O IZVA RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO 2013 1. OSNOVNI PODATKI O IZVAJALCU (DRUŠTVU) Izvajalec (polno ime): Naslov oz. sedeţ

Prikaži več

Ponudba za oglaševanje na TV Slovenija 2 1. januar NEDELJA, Bravo orkester!: Klasične uspešnice s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija Kultu

Ponudba za oglaševanje na TV Slovenija 2 1. januar NEDELJA, Bravo orkester!: Klasične uspešnice s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija Kultu 1. januar NEDELJA, 1. 1. 8.00 Bravo orkester!: Klasične uspešnice s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija Kulturni vrhovi Mali volkodlak nizozemski film 18:00 Vse je mogoče na silvestrovo Z glasbo in plesom

Prikaži več

(Microsoft Word - Poslovno poro\350ilo doc)

(Microsoft Word - Poslovno poro\350ilo doc) Poslovno poročilo Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec za leto 2011 Slovenj Gradec, 25. februar 2012 KNJIŽNICA KSAVERJA MEŠKA SLOVENJ GRADEC Ronkova 4 2380 Slovenj Gradec Davčna številka: 60703067 Zavezanec

Prikaži več

VOZI ME VLAK V DALJAVE

VOZI ME VLAK V DALJAVE VOZI ME VLAK V DALJAVE P R O J E K T D R U Ž I N S K E P I S M E N O S T I M O D E R A T O R K A M A G. H E L E N A K R A M P L N I K A Č N A K L O, M A J 2 0 1 8 VOZI ME VLAK V DALJAVE VOZI ME VLAK V

Prikaži več

Ponudba za oglaševanje na TV Slovenija junij ČETRTEK, PETEK, SOBOTA, NEDELJA, :00 Tedenski izbor Tedenski izbor Ted

Ponudba za oglaševanje na TV Slovenija junij ČETRTEK, PETEK, SOBOTA, NEDELJA, :00 Tedenski izbor Tedenski izbor Ted 1. - 4. junij ČETRTEK, 1. 6. PETEK, 2. 6. SOBOTA, 3. 6. NEDELJA, 4. 6. 6:00 Tedenski izbor Tedenski izbor Tedenski izbor Tedenski izbor 11.00 Vina sveta Na obisku redni blok 12:20 (6,0 EUR) redni blok

Prikaži več

OBUDIMO KULTURNO ŽIVLJENJE V LOKAVCU

OBUDIMO KULTURNO ŽIVLJENJE V LOKAVCU Predstavitev študijskega krožka Obudimo kulturno življenje na vasi Mentorica Alenka Furlan Obudimo kulturno življenje v Lokavcu Lokavec - vas pod Čavnom LOKAVEC razpotegnjena vas 13 zaselkov ljudje se

Prikaži več

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 4. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 4. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 4. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 Učenec, ki si izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati

Prikaži več

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc REPUBLIKA SLOVENIJA Anketa o zadovoljstvu uporabnikov statističnih podatkov in informacij Statističnega urada RS 1. Kako pogosto ste v zadnjem letu uporabljali statistične podatke in informacije SURS-a?

Prikaži več

Izvajalec

Izvajalec Priloga 1 PREDLOG SOFINANCIRANJA PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA V LETU 2013 1. PROGRAMI NA PODROČJU HUMANITARNE DEJAVNOSTI: - programi, ki omogočajo vključitev v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami

Prikaži več

_1. MESTNA OBČiNA MARIBOR MESTNA UPRAVA URAD ZA KULTURO IN MLADINO Številka: / Datum: Na podlagi Zakona o javnem interesu v

_1. MESTNA OBČiNA MARIBOR MESTNA UPRAVA URAD ZA KULTURO IN MLADINO Številka: / Datum: Na podlagi Zakona o javnem interesu v _1. MESTNA OBČiNA MARIBOR MESTNA UPRAVA URAD ZA KULTURO IN MLADINO Številka: 41001-154/2019-11 Datum: 18.06.2019 Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur.l. RS, št. 42/10, 21/18- ZNOrg),

Prikaži več

EVROPSKI TEDEN DENARJA, marec 2019 Združenje bank Slovenije je tudi letos aktivno vključeno v projekt Evropski teden denarja, ki se odvija pod

EVROPSKI TEDEN DENARJA, marec 2019 Združenje bank Slovenije je tudi letos aktivno vključeno v projekt Evropski teden denarja, ki se odvija pod EVROPSKI TEDEN DENARJA, 25. 29. marec 2019 Združenje bank Slovenije je tudi letos aktivno vključeno v projekt Evropski teden denarja, ki se odvija pod okriljem Evropske bančne federacije (EBF). V času

Prikaži več

Društvo gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota

Društvo gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota Društvo gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota Gluhota in naglušnost nimata dramatičnega zunanjega videza, zato pa imata dramatične posledice. Nevidna invalidnost Pri invalidih sluha in govora gre za

Prikaži več

COBISS3/Medknjižnična izposoja

COBISS3/Medknjižnična izposoja 3/Medknjižnična izposoja 2.2 KATALOG Katalog nam omogoča: iskanje gradiva prikaz izbranih bibliografskih zapisov ali pripadajočih podatkov o zalogi iz lokalne baze podatkov v formatu COMARC vpogled v stanje

Prikaži več

Generating report ....

Generating report .... Poročilo medijskih objav LIONS KLUB 03.05.2010 Objave v poročilu vsebujejo naslednja gesla: LEO KLUB LIONS KLUB 3 11 1 Press CLIPPING d.o.o., Kraljeviča Marka ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel.: +386

Prikaži več

1. Medkulturnost kot pedagoško- didak:čno načelo 7. Sodelovanje šole z lokalno skupnostjo 2. Sistemska podpora pri vključevanju otrok priseljencev 6.

1. Medkulturnost kot pedagoško- didak:čno načelo 7. Sodelovanje šole z lokalno skupnostjo 2. Sistemska podpora pri vključevanju otrok priseljencev 6. 1. Medkulturnost kot pedagoško- didak:čno načelo 7. Sodelovanje šole z lokalno skupnostjo 2. Sistemska podpora pri vključevanju otrok priseljencev 6. Sodelovanje šole s (starši) priseljenci Medkulturna

Prikaži več

Urnik Treningov 3K Velenje_2017_2018

Urnik Treningov 3K Velenje_2017_2018 Triatlon klub Velenje +386 41334028 info@trivelenje.com Gubčeva cesta 20, 3320 Velenje, Slovenija 17. september 2017 SODELOVANJE TRIATLON KLUBA VELENJE s PLAVALNIM KLUBOM VELENJE (PK) ter ŠRK VELENJE in

Prikaži več

NASLOV PRISPEVKA

NASLOV  PRISPEVKA 26. november 2014, Grand hotel Union Ljubljana MJU NEVLADNE ORGANIZACIJE ReNPIO Erika Lenčič Stojanovič, Ministrstvo za javno upravo Operativni program razvoja človeških virov 2007-2013 Prednostna usmeritev

Prikaži več

Maribor, 17

Maribor, 17 FINANČNI NAČRT ŠTAJERSKE GOSPODARSKE ZBORNICE ZA LETO 2019 Pripravila: mag. Aleksandra Podgornik, direktorica Maribor, december 2018 1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV ŠGZ PO STRUKTURI ZA LETO 2019

Prikaži več

VLOGA ZA UDELEŽBO DIJAKA/DIJAKINJE NA NAGRADNI STROKOVNI EKSKURZIJI za šolsko leto 2016/2017, rojen(a), (ime in priimek) (datum rojstva) dijak(inja) o

VLOGA ZA UDELEŽBO DIJAKA/DIJAKINJE NA NAGRADNI STROKOVNI EKSKURZIJI za šolsko leto 2016/2017, rojen(a), (ime in priimek) (datum rojstva) dijak(inja) o VLOGA ZA UDELEŽBO DIJAKA/DIJAKINJE NA NAGRADNI STROKOVNI EKSKURZIJI za šolsko leto 2016/2017, rojen(a), (ime in priimek) (datum rojstva) dijak(inja) oddelka v šolskem letu 2016/2017 se želim udeležiti

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Osnovnošolsko izobraževanje Dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica Osnovnošolsko izobraževanje 2017/2018 Vzgojno izobraževalni zavodi Osnovne šole Osnovne šole s prilagojenim programom Glasbene šole Zavodi

Prikaži več

Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015

Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015 Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015 Drage učenke in učenci bodočih 4. in 5. razredov, spoštovani starši! Leto je naokoli, pred

Prikaži več