AGENCIJA ZA JAVNI NADZOR NAD REVIDIRANJEM

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "AGENCIJA ZA JAVNI NADZOR NAD REVIDIRANJEM"

Transkripcija

1 AGENCIJA ZA JAVNI NADZOR NAD REVIDIRANJEM POROČILO O TEMATSKEM PREGLEDU KLJUČNIH REVIZIJSKIH ZADEV V REVIZORJEVIH POROČILIH SUBJEKTOV JAVNEGA INTERESA ZA LETO 2017 V SKLADU Z UREDBO (EU) 537/2014 Ju Avgust 2018

2 Kazalo 1. Uvod Opredelitev ključnih revizijskih zadev Analiza ključnih revizijskih zadev Zaključek... 10

3 2 1. Uvod Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je nadzorni organ na področju revidiranja, odgovorna za izvajanje Uredbe (EU) št. 537/2014 o posebnih zahtevah v zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega interesa (v nadaljevanju SJI). Tematski pregled je bil namenjen preveritvi spoštovanja zahtev navedenih v 10. členu Uredbe (EU) 543/2014, predvsem glede obravnave ključnih revizijskih zadev v revizorjevih poročilih SJI za leto 2017, kot jih zahteva MSR Komuniciranje ključnih revizijskih zadev v neodvisnem revizorjevem poročilu 1 (v nadaljevanju MSR 701), saj je za zagotavljanje zaupanja uporabnikov v revidirane računovodske izkaze pomembno, da so revizorjeva poročila okoliščinam primerna. Uredba je uvedla dodatne, podrobnejše zahteve, vezane na revizorjevo poročanje, istočasno pa se je razširil nabor revidirancev, za katere so bila potrebna revizorjeva poročila v skladu z MSR 701, saj zaradi Uredbe (EU) 537/2014 poročanje v skladu z MSR 701 velja poleg revizij kotirajočih (javnih) družb tudi za revizije nekotirajočih kreditnih institucij in zavarovalnic. Stališče 1 vsebuje zahteve tako določil MSR 701 kot tudi 10. člena Uredbe (EU) 537/2014. Poročilo o tematskem pregledu ključnih revizijskih zadev v revizorjevih poročilih SJI za leto 2017 je namenjeno obveščanju zainteresirane javnosti o izsledkih pregleda obravnave ključnih revizijskih zadev vseh revizijskih družb, ki so opravljale revizije SJI za poslovno leto Tematski pregled je bil opravljen izključno na podlagi pregleda javno dostopnih revizorjevih poročil SJI za leto Vsebine opravljenega dela pooblaščenih revizorjev, ki so jih izpostavili kot ključne revizijske zadeve, torej kot pomembna tveganja, ki so jih pooblaščeni revizorji zaznali ter opisali svoj odziv nanje in (po potrebi) zapisali pomembne ugotovitve v zvezi z njimi, Agencija ni preverjala. Izsledke iz leta 2017 smo primerjali z analizo ključnih revizijskih zadev iz revizorjevih poročil javnih družb izdanih za poslovno leto International Standard on Auditing 701: Communicating Key Audit Matters in the Independent Auditor`s Report, velja za revizije računovodskih izkazov, ki so se končale dne ali kasneje.

4 3 2. Opredelitev ključnih revizijskih zadev Uredba (EU) št. 537/2014 v 10. členu podrobneje določa vsebino revizorjevega poročila v katerem pooblaščeni revizorji predstavijo rezultate revizije SJI, pri čemer v zvezi z ključnimi revizijskimi zadevami določa, da je v revizorjevem poročilu treba v podporo revizorjevemu mnenju zagotoviti: (i) (ii) (iii) opis najpomembnejših ocenjenih tveganj za pomembne napačne navedbe, vključno z ocenjenimi tveganji za pomembne napačne navedbe zaradi prevar; povzetek odgovora revizorja na taka tveganja, in po potrebi ključne ugotovitve v zvezi s temi tveganji. V revizorjevemu poročilu se jasno navede ustrezna razkritja iz računovodskih izkazov, kadar je to potrebno zaradi zgoraj navedenih informacij iz revizorjevega poročila o posameznem ocenjenem tveganju za pomembne napačne navedbe. MSR 701 obravnava revizorjevo odgovornost za sporočanje ključnih revizijskih zadev v primeru revidiranja družb, ki kotirajo na borzi. Namen komuniciranja ključnih revizijskih zadev v revizorjevih poročilih je izboljšati komunikacijsko vrednost izdanih revizorjevih poročil, s čimer se zagotavlja večja preglednost opravljenih revizij. Komuniciranje ključnih revizijskih zadev omogoča dodatno informiranje ključnih uporabnikov računovodskih izkazov, saj jim pomaga razumeti tista področja, ki so bila po revizorjevi oceni najbolj pomembna pri reviziji izkazov tekočega obdobja. Obveščanje o ključnih revizijskih zadevah v revizorjevem poročilu lahko predvidenim uporabnikom zagotovi tudi podlago za nadaljnje razprave z vodstvom in organi upravljanja o določenih zadevah v zvezi z revidirano družbo, revidiranimi računovodskimi izkazi ali opravljeno revizijo. Ključne revizijske zadeve so tiste revizijske zadeve, ki so bile po revizorjevi strokovni presoji najbolj pomembne pri reviziji računovodskih izkazov tekočega obdobja. Ključne revizijske zadeve so izbrane iz zadev, ki so bile komunicirane organom, zadolženim za upravljanje.

5 4 Revizorji morajo v podporo revizorjevemu mnenju zagotoviti opis najpomembnejših ocenjenih tveganj za pomembne napačne navedbe, povzetek odgovora revizorja na taka tveganja in po potrebi ključne ugotovitve v zvezi s temi tveganji. V revizorjevemu poročilu se morajo jasno navesti ustrezna razkritja iz računovodskih izkazov, kadar je to potrebno zaradi zgoraj navedenih informacij iz revizorjevega poročila o posameznem ocenjenem tveganju za pomembne napačne navedbe. Revizor presodi, katere izmed zadev, ki jih je komuniciral z organi, zadolženimi za upravljanje, so tiste, ki so pri izvajanju revizije zahtevale pomembno raven revizorjeve pozornosti. Pri odločanju revizor upošteva sledeče: področja z višjim tveganjem pomembno napačne navedbe ali pomembno tvegana področja, pomembne revizorjeve ocene povezane s področji računovodskih izkazov, ki so vključevala pomembne ocene poslovodstva, vključujoč tiste računovodske ocene identificirane z visoko ocenjevalno negotovostjo; vplive na revizijo, kot posledica pomembnih dogodkov ali transakcij nastalih tekom obdobja. Primernost opisa ključne revizijske zadeve je stvar strokovne presoje revizorja. Opis ključne revizijske zadeve je namenjena zagotovitvi jedrnatega in uravnovešenega pojasnila, ki predvidenim uporabnikom omogoči razumeti, zakaj je bila zadeva obravnavana kot bistvena in kako je le-ta bila obravnavana v reviziji. Obveščanje o ključnih revizijskih zadevah v revizorjevem poročilu ne sme biti namenjeno nadomeščanju razkritij v računovodskih izkazih, ki jih mora pripraviti poslovodstvo revidirane družbe; prilagoditvi revizorjevega mnenja; ter za revizorjevo poročanje o pomembni negotovosti glede dogodkov ali pogojev, ki bi lahko povzročili pomemben dvom o zmožnosti podjetja, da nadaljuje kot delujoče podjetje. Zahteve MSR 701 v zvezi z obravnavo ključnih revizijskih zadev so predstavljene v Sliki 1.

6 5 Slika 1: Ključne revizijske zadeve KAM=ključna revizijska zadeva v reviziji tekočega obdobja Zadeve komunicirane organom pristojnim za upravljanje Zadeve, ki so zahtevale visoko raven revizorjeve pozornosti KAM V izjemnih primerih, kjer ni KAM, mora biti v revizorjevem mnenju to tudi navedeno. Revizor pri odločanju oz. določanju KAM upošteva sledeče: Področja ocenjena kot visoko tvegana. Pomembne revizorjeve ocene povezane s področji v računovodskih izkazih, ki vključujejo pomembno oceno poslovodstva, vključujoč računovodske ocene z visoko stopnjo negotovosti. Vpliv pomembnih dogodkov ali transakcij, ki so se zgodili v obdobju predmeta revizije. Temeljita uporabniška navodila podpirajo revizorjevo strokovno presojo. Vsebina in obseg komunikacije z odgovornimi za upravljanje je pokazatelj, katere so tiste zadeve, ki so najbolj pomembne. Ostale presoje pri določanju relativnega pomena zadeve vključujejo: Pomen zadeve za nameravane uporabnike računovodskih izidov kot celote, še posebej njene pomembnosti na računovodske izide. Vsebina računovodske politike ali kompleksnosti le-te ali subjektivnost poslovodstva pri izboru ustrezne računovodske politike. Vsebina in pomembnost popravljenih in nepopravljenih napak, nanašajoč se na zadevo. Vsebina in obseg revizorjevega prizadevanja, potrebnega pri obravnavanju zadeve. Vsebina in resnost težav pri izvajanju revizijskih postopkov ali pridobivanju ustreznih in zanesljivih revizijskih dokazov. Resnost ugotovljenih pomanjkljivosti pri kontroliranju povezanih z zadevo. Koncept pomembne revizorjeve pozornosti potrjuje, da je revizija zasnovana na obravnavi tveganj. Zato so zadeve, ki predstavljajo izziv za revizorja pri pridobivanju zadostnega in ustreznega revizijskega dokaza ali pri oblikovanju mnenja na računovodske izkaze, lahko pomembne zlasti pri določanju ključne revizijske zadeve. Področja pomembne revizorjeve pozornosti se pogosto navezujejo na kompleksna področja in pomembne poslovodske ocene v računovodskih izkazih, in zatorej pogosto vključujejo težavne ali kompleksne / zapletene revizorjeve ocene. Posledično, to pogosto vpliva na celotno strategijo revizije, alokacijo virov, in obseg revizorjevega dela. Vplivi so lahko, na primer, večja vključenost izkušenejšega osebja v reviziji ali vključenost revizorjevega veščaka ali posameznikov s specifičnimi znanji na področjih revidiranja ali računovodstva, ki obravnavajo specifično zadevo. Vir: Povzeto po»determining and Communicating Key Audit Matters (»KAM«), IAASB, June 2016.

7 6 3. Analiza ključnih revizijskih zadev Za analizo ključnih revizijskih zadev (v nadaljevanju KAM 2 ) so bila vključena revizorjeva poročila enajstih (11) revizijskih družb za (vseh) 71 subjektov javnega interesa (SJI) na dan Podroben seznam SJI, njihovih revizorjev za poslovno leto 2017 in vrsta izdanega revizorjevega poročila za leto 2017, ki so predmet tega poročila, je v Prilogi 1. Tabela 1: Pregled revizorjev subjektov javnega interesa za poslovno leto 2017 in javnih družb za poslovno leto 2016 Revizijska družba Št. revizorjevih poročil za leto Št. revizorjevih poročil za leto ABECEDA 0 1 AUDIT & CO. 1 1 AUDITOR 1 1 BAKER TILLY EVIDAS 7 2 BDO 4 1 DELOITTE ERNST & YOUNG 15 8 GM REVIZIJA plus 0 1 GSS 1 1 KPMG 14 9 PIT REVIZIJA 0 3 PKF 0 4 PWC 1 0 RESNI 3 2 REVIDISLEITNER 0 1 UHY 1 0 Nerevidirano 5 1 SKUPAJ Vir: analiza ANR na podlagi poročil objavljenih na Ajpesu, SEONET in internet straneh SJI. Povečanje števila izdanih revizorjevih poročil med letoma 2017 in 2016, ki je predstavljeno v Tabeli 1, je posledica uveljavitve zahtev Uredbe (EU) 537/2014, saj zaradi Uredbe (EU) 537/2014 poročanje v skladu z MSR 701 velja poleg revizij kotirajočih (javnih) družb, tudi za revizije nekotirajočih kreditnih institucij in zavarovalnic. Za lažje razumevanje je v Tabeli 2 prikazana primerjava med leti po vrstah SJI. Kot je že izpostavljeno, je zahteva po vključevanju ključnih revizijskih zadev v letu 2016 veljala zgolj za revizije javnih (tj. kotirajočih) družb, v letu 2017 pa se je ta zahteva razširila na revizije SJI. 2 Key Audit Matter oziroma ključna revizijska zadeva (KAM) 3 Vključeno tudi letno poročilo za družbo katero poslovno leto se je zaključilo na Poslovno leto končano na Javna družba je v l.2018 začela s postopkom stečaja, pogodba z revizorjem ni bila podpisana.

8 7 Tabela 2: Pregled revizorjevih poročil po vrstah SJI oz. javnih družb za leti 2017 in 2016 Št. revizorjevih poročil za leto 2017 Št. revizorjevih poročil za leto 2016 Javna družba Zavarovalnica 12 0 Zavarovalnica, ki je javna 1 1 družba Pozavarovalnica 1 0 Pozavarovalnica, ki je 1 1 javna družba Banke in hranilnice 14 0 Banka in hranilnice, ki so 1 3 javne družbe Ni revidirano 1 0 SKUPAJ Vir: analiza ANR. Do datuma priprave tega poročila je od 71 subjektov javnega interesa bilo izdanih in javno objavljenih 69 revizorjevih poročil 7. Št. revizorjevih poročil za leto 2017 VRSTA REVIZORJEVEGA MNENJA Neprilagoje no mnenje prilagojeno Zavrnitev Neobjavljeno nerevidirano Javna družba Zavarovalnica Zavarovalnica, ki je javna 1 1 družba Pozavarovalnica 1 1 Pozavarovalnica, ki je tudi javna družba 1 1 Banke in hranilnice Banka in hranilnice, ki so tudi javne družbe 1 1 Ni revidirano 1 1 SKUPAJ Vir: analiza ANR. V analizo je bilo vključenih 68 izdanih revizorjevih poročil subjektom javnega interesa za poslovno leto 2017, od katerih je bilo 61 neprilagojenih (brez pridržkov) ter 7 prilagojenih (s pridržkom). Revizorjevo mnenje, ki je bilo zavrnjeno, ne vključuje KAM, zaradi česar ni bilo vključeno v analizo. Od 68 izdanih revizorjevih poročil sta dve takšni, ki nimata odstavka s KAM, pri čemer je v enemu revizorjevemu poročilu odstavek o ključnih revizijskih zadevah, v katerem je revizor navedel, da pri reviziji računovodskih izkazov ni identificiral ključnih revizijskih zadev, o katerih bi poročali v revizorjevem poročilu, medtem, ko drugo revizorjevo poročilo ne vsebuje KAM, 6 Vključen tudi DUTB, ki v l.2016 ni bil vključen kot javna družba. 7 SJI, ki je v l pričel s postopkom stečaja ni sklenil in podpisal pogodbe o revidiranju izkazov za leto 2017, drug SJI pa še ni imel javno objavljenega letnega poročila oziroma poročilo za leto Vključen tudi DUTB, ki v l.2016 ni bil vključen kot javna družba.

9 8 niti pojasnila glede KAM, niti ne vsebuje relevantnega odstavka, zakaj revizor nič ni poročal kot KAM. Primerjava števila KAM v revizorjevih poročilih med letoma 2017 in 2016 je prikazana v tabeli 3. Tabela 3: Primerjava števila KAM v revizorjevih poročilih med leti Število KAM delež delež 1 KAM 46 70% 21 53% 2 KAM 11 17% 10 25% 3 KAM 6 9% 6 15% 4 KAM 2 3% 3 7% 5 KAM 1 1% 0 0% SKUPAJ % % Vir: Analiza ANR Povprečno število KAM v izdanih revizorjevih poročilih, ki vsebujejo KAM je 1,5 (v letu ,8). Najpogostejše revizorjevo poročilo vsebuje po en KAM. Zmanjšanje povprečnega števila KAM na revizorjevo poročilo, primerjalno s preteklim letom, je zaradi dodatnih zavezancev SJI, ki so v letu 2017 poročali v skladu z zahtevami Uredbe (kreditne, finančne inštitucije in zavarovalnice) in so v večini primerov, imeli v revizorjevem poročilu po 1 KAM. V nadaljevanju so v Tabeli 3 prikazani KAM po vsebinskih področjih, število ter delež le-teh v celoti vseh analiziranih KAM. Tabela 3: Področja KAM Področje KAM Število KAM v 2017 Število KAM 2016 Naložbe v odvisne družbe ter kratkoročne in dolg.fin.naložbe Osnovna sredstva in naložb.nepremičnine Slabitve kreditnega portfelja 15 3 Ocene povezane z izračunom rezervacij pri zavarovalnicah 13 2 Rezervacije 6 4 Pripoznavanje prihodkov 5 6 Terjatve do kupcev 4 3 Neopredmetena sredstva 3 1 Poslovne združitve/pripojitve 2 1 Zaloge 2 1 Dobro ime 1 1 Ročnost obveznosti do bank 1 3 IT system in kontrole 1 1 Pogojne obveznosti 1 1 Terjatve za odložene davke 0 2 Ostalo 0 1 SKUPAJ Vir: analiza ANR. Vseh 15 revizorjevih poročil, izdanih finančnim družbam vsebuje KAM v povezavi s slabitvami kreditnega portfelja oz. ocenami v povezavi z njimi. 13 od 14 revizorjevih poročil izdanim zavarovalnicam in pozavarovalnicam vsebuje KAM v povezavi z ocenami za izračun obveznosti iz zavarovanj oz. zavarovalniškimi rezervacijami.

10 9 Razlog za povečanje števila revizorjevih poročil v letu 2017 s prej omenjenima KAM, v primerjavi z letom 2016 je v spremembi zakonodaje oz. začetka veljavnosti Uredbe (EU) 537/2014, zaradi katere so vse zavarovalnice, pozavarovalnice, hranilnice in banke, ki ne kotirajo na borzi oziroma niso javne družbe, v letu 2017 postale subjekt javnega interesa, ki morajo upoštevati določila Uredbe (EU) 537/2014. Iz KAM smo v nadaljevanju povzeli, kaj je bil povod, da se je revizor odločil in določeno zadevo izpostavil v mnenju kot KAM. Izhajali smo iz Slike 1, kjer so navedene ostale presoje pri določanju relativnega pomena zadeve za KAM. Tabela 4: Razlogi za vključitev KAM v revizorjevo poročilo po računovodskih postavkah Pomembn ost na RI 9 Kompleksnos t rač. politike ali subjektivnost poslovodstva 10 Vsebina in obseg revizorjevega prizadevanja pri obravnavanju zadeve 11 Naložbe v odvisne družbe ter x x dolg.in kratk. fin. naložbe Osnovna sredstva in x x naložbene nepremičnine Slabitve kreditnega portfelja x x Ocene povezane z izračunom x x rezervacij pri zavarovalnicah Rezervacije x x Pripoznavanje prihodkov x x x Terjatve do kupcev x x Neopredmetena OS x x Poslovne združitve x Zaloge x Ostalo x x Vir: analiza ANR. Vsebina in resnost težav pri izvajanju revizije ali pridobivanju rev. dokazov 12 Iz opravljene analize KAM izhaja, da so revizorji v večini primerov utemeljili KAM s pomembnostjo zadeve za računovodske izkaze ter subjektivnostjo poslovodstva oziroma kompleksnostjo računovodske politike pri izkazovanju postavk v računovodskih izkazih. Revizorji so v največji meri zaznavali pomembna tveganja pri naložbah v odvisne družbe, drugih naložbah, osnovnih sredstvih ter slabitvah kreditnega portfelja in zavarovalniških rezervacijah, saj ta predstavljajo velik del sredstev revidiranih družb, njihova vrednost pa je podvržena ocenam in predpostavkam. 9 Pomen zadeve za nameravane uporabnike računovodskih izkazov kot celote, še posebej njene pomembnosti na računovodske izide 10 Vsebina računovodske politike ali kompleksnosti le-te ali subjektivnost poslovodstva pri izboru ustrezne računovodske politike 11 Vsebina in obseg revizorjevega prizadevanja potrebnega pri obravnavanju zadeve 12 Vsebina in resnost težav pri izvajanju revizijskih postopkov ali pridobivanju ustreznih in zanesljivih revizijskih dokazov

11 10 4. Zaključek Število revizorjevih poročil s KAM se je v letu 2017 v primerjavi z letom 2016 povečalo. Z uveljavitvijo Uredbe ter s tem zahtev za revizorjevo poročanje tudi na nekotirajoče banke oz. hranilnice ter zavarovalnice se je nabor revizorjevih poročil, ki morajo vsebovati KAM povečal, povprečno število KAM pa se je zmanjšalo glede na preteklo leto. Zaznali smo napredek v primerjavi s preteklim obdobjem glede revizorjeve obravnave KAM. V Poročilu o opravljenemu tematskemu pregledu ključnih revizijskih zadev v revizorjevih poročilih javnih družb za leto 2016 (v nadaljevanju: Poročilo 2016) je Agencija izpostavila primere revizorjevih poročil, kjer je zaznala pomanjkljivosti. Ugotovljene pomanjkljivosti so se nanašale na primere KAM, kjer pooblaščeni revizor ni pojasnil razlogov, zakaj je določeno zadevo obravnaval kot KAM. Takih primerov Agencija pri svojemu tematskemu pregledu za leto 2017 ni zaznala, kar kaže na izboljšanje informativne vrednosti KAM. Iz javno objavljenih revizorjevih poročil izhaja, da so pooblaščeni revizorji upoštevali določila MSR 701, saj so opisali zakaj so zadevo obravnavali kot KAM in kako so to tekom revizije obravnavali. V Poročilu 2016 je Agencija opozarjala na Uredbo (EU) 537/2014, ki uvaja dodatne zahteve za revizorjevo poročanje pri revizijah SJI. Iz javno objavljenih revizorjevih poročil izhaja, da so pooblaščeni revizorji pri pripravi revizorjevih poročil za leto 2017 upoštevali določbe Uredbe (EU) 537/2014. Pri pregledu revizorjevih poročil Agencija zaznava veliko število KAM, ki so zelo podrobno opisani, utemeljeni in vsebujejo natančen in poljudno zapisan opis revizorjevih postopkov, zasnovanih kot odziv na pomembno tveganje. Pri pregledu revizorjevih poročil smo zaznali, da je ena revizijska družba v revizorjevemu poročilu razkrila revizorjevo pomembnost ter podlage in predpostavke pri njeni določitvi. Takšne praksa Agencija spodbuja, saj lahko uporabniki z razkritjem revizorjeve pomembnosti dobijo dodatno pomembno informacijo za lastno odločanje, obenem pa jim to omogoča presojo glede podrobnosti revizorjevega pregleda. Pri pregledu KAM so bila zaznana področja za izboljšavo. Opisi KAM vsebujejo kratek pregled izvedenih postopkov, ki pa so v nekaterih primerih preveč splošni. Opis izvedenih revizorjevih postopkov mora biti prilagojen na posameznega revidiranca, s konkretnimi navedbami dejansko opravljenih revizorjevih postopkov.

12 11 Pooblaščeni revizorji bi se morali izogibati prekomerno tehnični revizijski terminologiji, saj morajo biti izpostavljene ključne revizijske zadeve razumljive širšemu krogu bralcev letnih poročil, ki morda nimajo dovolj podrobnega znanja, povezanega z revidiranjem. Dobro zapisan KAM mora biti informativen in razumljiv uporabniku oziroma bralcu revizorjevega poročila.

13 12 PRILOGA 1: Seznam subjektov javnega interesa na dan in njihovih revizorjev za poslovno leto 2017 ZAP.Š T. SUBJEKT JAVNEGA INTERESA NA DAN RAZLOG ZA SJI REVIZIJSKA DRUŽBA, KI JE IZDALA REVIZORJEVO MNENJE ZA L VRSTA IZDANEGA MNENJA ZA POSL. LETO TOVARNA OLJA GEA d.d. JAVNA DRUŽBA AUDIT & CO. neprilagojeno 2. IMPOL 2000, d. d., JAVNA DRUŽBA AUDITOR neprilagojeno 3. KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS d.d. JAVNA DRUŽBA BAKER TILLY EVIDAS neprilagojeno 4. KS NALOŽBE, finančne naložbe, d. d. JAVNA DRUŽBA BAKER TILLY EVIDAS prilagojeno 5. M1, finančna družba, d. d., Ljubljana JAVNA DRUŽBA BAKER TILLY EVIDAS prilagojeno 6. TERME ČATEŽ d. d. Čatež ob Savi JAVNA DRUŽBA BAKER TILLY EVIDAS prilagojeno 7. SIVENT, d. d., Ljubljana JAVNA DRUŽBA BAKER TILLY EVIDAS neprilagojeno 8. DELO PRODAJA D.D. JAVNA DRUŽBA BAKER TILLY EVIDAS neprilagojeno 9. DZS, D.D. JAVNA DRUŽBA BAKER TILLY EVIDAS neprilagojeno 10. LUKA KOPER, D.D. JAVNA DRUŽBA BDO neprilagojeno 11. TERME DOBRNA, D.D. JAVNA DRUŽBA BDO neprilagojeno 12. NIKA investiranje in razvoj d. d. Brežice JAVNA DRUŽBA BDO prilagojeno 13. NAMA Trgovsko podjetje d. d. Ljubljana JAVNA DRUŽBA BDO neprilagojeno 14. Abanka d.d. BANKA DELOITTE neprilagojeno 15. Addiko bank d.d. BANKA DELOITTE neprilagojeno 16. Gorenjska banka d.d., Kranj BANKA DELOITTE neprilagojeno 17. NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d. d. BANKA DELOITTE neprilagojeno 18. UniCredit Banka Slovenija d.d. BANKA DELOITTE neprilagojeno 19. Deželna banka Slovenije d.d. BANKA DELOITTE neprilagojeno 20. SKB Banka d.d. Ljubljana BANKA DELOITTE neprilagojeno 21. SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, BANKA, JAVNA DRUŽBA DELOITTE neprilagojeno d.d., Ljubljana 22. Hranilnica LON, d.d., Kranj HRANILNICA DELOITTE prilagojeno 23. Primorska Hranilnica d.d. HRANILNICA DELOITTE neprilagojeno 24. UNIOR KOVAŠKA INDUSTRIJA, d.d. JAVNA DRUŽBA DELOITTE neprilagojeno 25. MLINOTEST Živilska industrija, d. d. JAVNA DRUŽBA DELOITTE neprilagojeno 26. GORENJE gospodinjski aparati, d. d. JAVNA DRUŽBA DELOITTE neprilagojeno 27. ISTRABENZ, holdinška družba, d. d. JAVNA DRUŽBA DELOITTE prilagojeno 28. POSLOVNI SISTEM MERCATOR d. d. JAVNA DRUŽBA DELOITTE neprilagojeno 29. SALUS, d. d. JAVNA DRUŽBA DELOITTE neprilagojeno 30. SIJ, d. d., Ljubljana JAVNA DRUŽBA DELOITTE neprilagojeno 31. SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d. JAVNA DRUŽBA DELOITTE neprilagojeno 32. TELEKOM SLOVENIJE d. d. JAVNA DRUŽBA DELOITTE neprilagojeno 33. CINKARNA Celje, d. d. JAVNA DRUŽBA DELOITTE neprilagojeno 34. MODRA ZAVAROVALNICA D.D. ZAVAROVALNICA DELOITTE neprilagojeno 35. SID - PRVA KREDITNA ZAVAROVANICA D.D. ZAVAROVALNICA DELOITTE neprilagojeno 36. NOVA LJUBLJANSKA BANKA d. d., BANKA ERNST & YOUNG neprilagojeno 37. Sberbank banka d.d BANKA ERNST & YOUNG neprilagojeno 38. ADRIA MOBIL, d. o. o., Novo mesto JAVNA DRUŽBA ERNST & YOUNG neprilagojeno 39. UNION HOTELI, d. d. JAVNA DRUŽBA ERNST & YOUNG neprilagojeno 40. KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto JAVNA DRUŽBA ERNST & YOUNG neprilagojeno

14 PETROL, D.D. JAVNA DRUŽBA ERNST & YOUNG neprilagojeno 42. MELAMIN kemična tovarna d. d. Kočevje JAVNA DRUŽBA ERNST & YOUNG neprilagojeno 43. POZAVAROVALNICA SAVA d. d. (SAVA RE) JAVNA DRUŽBA, ERNST & YOUNG neprilagojeno POZAVAROVALNICA 44. ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. JAVNA DRUŽBA, ERNST & YOUNG neprilagojeno ZAVAROVALNICA 45. TRIGLAV RE (POZAVAROVALNICA TRIGLAV POZAVAROVALNICA ERNST & YOUNG neprilagojeno RE) D.D 46. ZAVAROVALNICA SAVA D.D. MARIBOR ZAVAROVALNICA ERNST & YOUNG neprilagojeno 47. NLB VITA D.D. ZAVAROVALNICA ERNST & YOUNG neprilagojeno 48. GENERALI ZAVAROVANICA D.D. ZAVAROVALNICA ERNST & YOUNG neprilagojeno 49. TRIGLAV ZDRAVSTVENA ZAVAROVALNICA ZAVAROVALNICA ERNST & YOUNG neprilagojeno D.D. 50. CDA 40 ZAVAROVALNICA D.D. ZAVAROVALNICA ERNST & YOUNG še ni objavljeno 51. VIPA HOLDING d. d. - v likvidaciji JAVNA DRUŽBA GSS zavrnitev mnenja 52. Banka Intesa Sanpaolo d.d. BANKA KPMG neprilagojeno 53. DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE TERJATEV BANK, DRUŽBA, S KATERE V.P. KPMG neprilagojeno d.d. SE TRGUJE 54. Delavska hranilnica d.d. Ljubljana HRANILNICA KPMG neprilagojeno 55. KD GROUP, finančna družba, d. d. JAVNA DRUŽBA KPMG neprilagojeno 56. SKUPINA PRVA, d. d. JAVNA DRUŽBA KPMG neprilagojeno 57. KD, finančna družba, d. d. JAVNA DRUŽBA KPMG neprilagojeno 58. HRAM HOLDING, finančna družba, d. d. JAVNA DRUŽBA KPMG neprilagojeno 59. DARS D.D. JAVNA DRUŽBA KPMG neprilagojeno 60. INTEREUROPA D.D. JAVNA DRUŽBA KPMG neprilagojeno 61. ADRIATIC SLOVENICA D.D. ZAVAROVALNICA KPMG neprilagojeno 62. PRVA OSEBNA ZAVAROVANICA D.D. ZAVAROVALNICA KPMG neprilagojeno 63. GRAWE ZAVAROVANICA D.D. ZAVAROVALNICA KPMG neprilagojeno 64. MERKUR ZAVAROVANICA D.D. ZAVAROVALNICA KPMG neprilagojeno 65. VZAJEMNA ZDRAVSTVENA ZAVAROVALNICA ZAVAROVALNICA KPMG neprilagojeno 66. Banka Sparkasse d.d. BANKA PWC neprilagojeno 67. CETIS, D.D. JAVNA DRUŽBA RESNI neprilagojeno 68. INLES Proizvodnja, trženje in inženiring, d. d. JAVNA DRUŽBA RESNI neprilagojeno 69. AG, družba za investicije, d.d., Kamnik JAVNA DRUŽBA RESNI neprilagojeno 70. DATALAB Tehnologije, d. d. ( ) JAVNA DRUŽBA UHY prilagojeno 71. ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA, d.d. - v stečaju JAVNA DRUŽBA NI REVIDIRANO

Seznam kapitalskih naložb države na dan Naziv MŠT Sektor % RS % SDH % KAD* ABANKA, D.D Bančništvo 100,00 ADRIA, TURISTIČNO PODJET

Seznam kapitalskih naložb države na dan Naziv MŠT Sektor % RS % SDH % KAD* ABANKA, D.D Bančništvo 100,00 ADRIA, TURISTIČNO PODJET Seznam kapitalskih naložb države na dan 31. 3. 2019 Naziv MŠT Sektor % RS % SDH % KAD* ABANKA, D.D. 5026024 Bančništvo 100,00 ADRIA, TURISTIČNO PODJETJE D.O.O., ANKARAN 5006040 Turizem 11,74 AERO, D.D.

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 53 / / Stran 6021 Tabela 1: Lastniški deleži v lasti Republike Slovenije, SDH, KAD, PDP in DUTB na dan

Uradni list Republike Slovenije Št. 53 / / Stran 6021 Tabela 1: Lastniški deleži v lasti Republike Slovenije, SDH, KAD, PDP in DUTB na dan Uradni list Republike Slovenije Št. 53 / 17. 7. 2015 / Stran 6021 Tabela 1: Lastniški deleži v lasti Republike Slovenije, SDH, KAD, PDP in DUTB na dan 28. februarja 2015 ter knjigovodske vrednosti na dan

Prikaži več

3.06.2019 4.06.2019 5.06.2019 6.06.2019 7.06.2019 10.06.2019 11.06.2019 12.06.2019 13.06.2019 14.06.2019 17.06.2019 18.06.2019 19.06.2019 20.06.2019 21.06.2019 24.06.2019 26.06.2019 27.06.2019 28.06.2019

Prikaži več

3.05.2019 6.05.2019 7.05.2019 8.05.2019 9.05.2019 10.05.2019 13.05.2019 14.05.2019 15.05.2019 16.05.2019 17.05.2019 20.05.2019 21.05.2019 22.05.2019 23.05.2019 24.05.2019 27.05.2019 28.05.2019 29.05.2019

Prikaži več

Končna objava September 2018 Mednarodni standard revidiranja 800 (prenovljen) Posebne presoje revizije računovodskih izkazov, pripravljenih v skladu z

Končna objava September 2018 Mednarodni standard revidiranja 800 (prenovljen) Posebne presoje revizije računovodskih izkazov, pripravljenih v skladu z Končna objava September 2018 Mednarodni standard revidiranja 800 (prenovljen) Posebne presoje revizije računovodskih izkazov, pripravljenih v skladu z okviri za posebne namene POSEBNE PRESOJE REVIZIJE

Prikaži več

Na podlagi 4. in 15. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08; odslej ZRev-2) ter v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revid

Na podlagi 4. in 15. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08; odslej ZRev-2) ter v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revid Na podlagi 4. in 15. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08; odslej ZRev-2) ter v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem št. z dne je Revizijski svet Slovenskega inštituta

Prikaži več

untitled

untitled MESEČNE IN POLLETNE STATISTIKE LJUBLJANSKE BORZE JUNIJ IN PRVO POLLETJE 2009 Letnik XV, št. 6/09 PROMET VELIKOST TRGA Junij 2009 Prvo polletje 2009 Tržna Promet Promet kapitalizacija Tržni segment v 000

Prikaži več

3.07.2017 4.07.2017 5.07.2017 6.07.2017 7.07.2017 10.07.2017 11.07.2017 12.07.2017 13.07.2017 14.07.2017 17.07.2017 18.07.2017 19.07.2017 20.07.2017 21.07.2017 24.07.2017 25.07.2017 26.07.2017 27.07.2017

Prikaži več

POLLETNO NEREVIDIRANO POROČILO 2004

POLLETNO NEREVIDIRANO POROČILO 2004 POLLETNO NEREVIDIRANO POROČILO 2004 PREDSTAVITEV VZAJEMNEGA SKLADA Naziv: VZAJEMNI SKLAD SKALA Sedež: SLOVENSKA ULICA 17, 2000 MARIBOR Matična številka: 1510690 Dejavnost SKD: J/ 65.230 Telefon: (02) 22

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/97 POROČILO o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/18) UVOD 1. Evropska agencija

Prikaži več

Vodnik po revizijskem postopku za ocenjevalce vrednosti International Valuation Standards Council

Vodnik po revizijskem postopku za ocenjevalce vrednosti International Valuation Standards Council Vodnik po revizijskem postopku za ocenjevalce vrednosti International Valuation Standards Council Copyright 2013 International Valuation Standards Council. Avtorske pravice 2013 ima Odbor za Mednarodne

Prikaži več

Končna objava Maj 2018 Mednarodni standard revidiranja 720 (prenovljen) Revizorjeve naloge, povezane z drugimi informacijami

Končna objava Maj 2018 Mednarodni standard revidiranja 720 (prenovljen) Revizorjeve naloge, povezane z drugimi informacijami Končna objava Maj 2018 Mednarodni standard revidiranja 720 (prenovljen) Revizorjeve naloge, povezane z drugimi informacijami O IAASB Ta dokument je pripravil in odobril Odbor za mednarodne standarde revidiranja

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/61 POROČILO o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/11) UVOD 1. Izvajalska

Prikaži več

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur Stran 13006 / Št. 86 / 29. 12. 2016 Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 odl. US, 82/13 in 55/15:

Prikaži več

OPOMNIK

OPOMNIK OPOMNIK Za izvedbo postopkov pregleda poročil o oceni vrednosti za potrebe postopka revidiranja OCENA VREDNOSTI NEPREMIČN ZA POTREBE RAČUNOVODSKEGA POROČANJA OPOZORILO Pregled poročila o oceni vrednosti

Prikaži več

Microsoft Word - Gradivo za sklic skupščine_ang.docx

Microsoft Word - Gradivo za sklic skupščine_ang.docx KAZALO 1. SKLIC SKUPŠČINE.. 3 2. PREDLOGI SKLEPOV IN OBRAZLOŽITVE K TOČKAM DNEVNEGA REDA SKUPŠČINE..... 5 2.1. Gradivo k točki 1 dnevnega reda.. 5 2.2. Gradivo k točki 2 dnevnega reda.. 6 2.3. Gradivo

Prikaži več

Maribor, REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.D , ob uri, na sedežu družbe,

Maribor, REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.D , ob uri, na sedežu družbe, Maribor, 27. 7. 2019 27. REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.D. 27.08.2019, ob 11.00 uri, na sedežu družbe, Meljska cesta 97, Maribor DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV

Prikaži več

Evropsko računsko sodišče 2012 SL Priročnik za revizije računovodskih izkazov in skladnosti poslovanja s predpisi

Evropsko računsko sodišče 2012 SL Priročnik za revizije računovodskih izkazov in skladnosti poslovanja s predpisi Evropsko računsko sodišče 2012 SL Priročnik za revizije računovodskih izkazov in skladnosti poslovanja s predpisi 2 Pregled PRIROČNIK ZA REVIZIJE RAČUNOVODSKIH IZKAZOV IN SKLADNOSTI POSLOVANJA S PREDPISI

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju Pravilnost financiranja referendumske

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

PROMET DELNIC V 000 EUR TURNOVER IN 000 EUR SBI TOP STATISTIKE LJUBLJANSKE BORZE LETO 2016 LJUBLJANA STOCK EXCHANGE STATISTICS YEAR 2016 VELIKOST TRGA

PROMET DELNIC V 000 EUR TURNOVER IN 000 EUR SBI TOP STATISTIKE LJUBLJANSKE BORZE LETO 2016 LJUBLJANA STOCK EXCHANGE STATISTICS YEAR 2016 VELIKOST TRGA PROMET DELNIC V 000 EUR TURNOVER IN 000 EUR SBI TOP STATISTIKE LJUBLJANSKE BORZE LETO 2016 LJUBLJANA STOCK EXCHANGE STATISTICS YEAR 2016 VELIKOST TRGA V LETU 2016 MARKET SIZE IN YEAR 2016 izdajateljev

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar 2013 1 I. Uvodno pojasnilo Članice Združenja bank Slovenije so leta 2007 na pobudo Zveze potrošnikov Slovenije opredelile

Prikaži več

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx)

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx) Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija Posredno financiranje NAZIV PRODUKTA: Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija NAČIN FINANCIRANJA posredno financiranje preko

Prikaži več

Microsoft Word - Predlogi sklepov z utemeljitvami.doc

Microsoft Word - Predlogi sklepov z utemeljitvami.doc G R A D I V O 26. SKUPŠČINE DELNIČARJEV družbe, Koper, maj 2013 PREDLOG SKLEPA K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA! V skladu s 1. odstavkom 297. a člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), uprava in nadzorni svet

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu Revizijsko poročilo Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu o Radioteleviziji Slovenija Revizijsko poročilo Pravilnost

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

PRAKTIČNI NAPOTKI ZA KAKOVOSTNA POJASNILA V IZJAVAH O UPRAVLJANJU November 2016

PRAKTIČNI NAPOTKI ZA KAKOVOSTNA POJASNILA V IZJAVAH O UPRAVLJANJU November 2016 PRAKTIČNI NAPOTKI ZA KAKOVOSTNA POJASNILA V IZJAVAH O UPRAVLJANJU November 2016 2 Vsebina I. Izjava o upravljanju družbe in izjava o skladnosti s kodeksom... 5 II. Pomen kakovostnih razkritij odstopanj

Prikaži več

Letno poročilo Agencije za javni nadzor nad revidiranjem za let

Letno poročilo Agencije za javni nadzor nad revidiranjem za let AGENCIJA ZA JAVNI NADZOR NAD REVIDIRANJEM Letno poročilo Agencije za javni nadzor nad revidiranjem za leto 2014 Ljubljana, februar 2015 1 Letno poročilo Agencije za javni nadzor nad revidiranjem za leto

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR BONITETNO POROČILO Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 (0)1 620 2 866, fax: +386 (0)1 620 2 708 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 217 Vsebina Sestava Skupine KD... 3 Analiza poslovanja Skupine KD v obdobju 1-3 217...

Prikaži več

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. office-sl

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o.  office-sl 1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. email: office-slovenia@coface.com 14.12.2016 22:11(+1) POROČILO O PODJETJU IZMIŠLJENO PODJETJE D.O.O. Druga imena: IZMIŠLJENO d.o.o. Sedez podjetja:

Prikaži več

Obvestilo za poročevalce z dne 10

Obvestilo za poročevalce z dne 10 Obvestilo za poročevalce z dne 10.04.2019 Obvezniki poročanja oddajo poročilo SFR (statistike finančnih računov) preko spletne strani AJPES (Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve),

Prikaži več

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = =

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = = CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) =1.1+1.2+1.3+1.6 =1.4+1.5+1.6 1.1 TEMELJNI KAPITAL =1.1.1+ 1.1.2+1.1.4+1.1.5 Znesek

Prikaži več

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov Politika izvrševanja naročil strank NLB d.d. 1. Namen 1.1 Zakon o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju: ZTFI-1) od Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Banka), zahteva, da vzpostavi

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SKUPINA SAVA RE NEREVIDIRANI REZULTATI 2017 23. MAREC 2018 a 2017 KLJUČNI POUDARKI LETA Kosmata premija skupine Sava Re je v letu 2017 prvič presegla 500 milijonov EUR. Čisti poslovni izid in donosnost

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije Porevizijsko poročilo Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja SKLEP o omejitvah glede sredstev

Prikaži več

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL ČETRTLETNO POROČILO POSLOVODSTVA DRUŽBE DATALAB TEHNOLOGIJE, d. d. in njenih odvisnih družb za obdobje od 01.07.2016 do 31.3.2017 1. PREDSTAVITEV DRUŽBE 1.1 Osnovni podatki Kratki naziv: DATALAB d. d.

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Porevizijsko poročilo o popravljalnih ukrepih Ministrstva za pravosodje

Porevizijsko poročilo o popravljalnih ukrepih Ministrstva za pravosodje POREVIZIJSKO POROCILO O POPRAVLJALNIH UKREPIH MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE Bedimo nad potmi javnega denarja POSLANSTVO Raèunsko sodišèe pravoèasno in objektivno obvešèa javnosti o pomembnih odkritjih revizij

Prikaži več

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. maja 2014 o javnem dostopu do določenih informacij o slabih posojilih nekaterih bank (CON/2014/39) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB) je

Prikaži več

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Agencija za trg vrednostnih papirjev GRADIVO za skupščino delničarjev družbe ALTA Skupina d.d. KAZALO 1. Gradivo k prvi točki dnevnega reda 2. Gradivo k drugi točki dnevnega reda 3. Gradivo k tretji točki dnevnega reda 4. Gradivo k četrti

Prikaži več

PROMET DELNIC V 000 EUR TURNOVER IN 000 EUR SBI TOP STATISTIKE LJUBLJANSKE BORZE LETO 2014 LJUBLJANA STOCK EXCHANGE STATISTICS YEAR 2014 VELIKOST TRGA

PROMET DELNIC V 000 EUR TURNOVER IN 000 EUR SBI TOP STATISTIKE LJUBLJANSKE BORZE LETO 2014 LJUBLJANA STOCK EXCHANGE STATISTICS YEAR 2014 VELIKOST TRGA PROMET DELNIC V 000 EUR TURNOVER IN 000 EUR SBI TOP STATISTIKE LJUBLJANSKE BORZE LETO 2014 LJUBLJANA STOCK EXCHANGE STATISTICS YEAR 2014 VELIKOST TRGA V LETU 2014 MARKET SIZE IN YEAR 2014 izdajateljev

Prikaži več

Untitled Document

Untitled Document BONITETNO POROČILO Izdano za: Mateja Roglič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 ()8 39 3, fax: +386 ()1 62 2 78 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje

Prikaži več

Ministrstvo za kulturo RS

Ministrstvo za kulturo RS ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Ljubljanska cesta 40A 1290 GROSUPLJE PRAVILNIK O FINANČNO MATERIALNEM POSLOVANJU DRUŠTVA ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Občni zbor društva Rokometni klub Grosuplje je na podlagi 29.

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

I.4 Izjava o upravljanju DARS d. d. V skladu s petim odstavkom 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 ter nadaljnje), St

I.4 Izjava o upravljanju DARS d. d. V skladu s petim odstavkom 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 ter nadaljnje), St I.4 Izjava o upravljanju DARS d. d. V skladu s petim odstavkom 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 ter nadaljnje), Statutom DARS d. d., sprejetim avgusta 2018 in določili

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice,

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska SPLETNE REŠITVE, MIHA LAVTAR S.P. Izdano dne 26.6.2013

Prikaži več

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2014 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve, Izpostava Ljubljana, maj 2015 T: 01/ 583 33 00, F:

Prikaži več

EY Slovenija Davčne novice – 10. julij 2019

EY Slovenija Davčne novice – 10. julij 2019 10. julij 2019 EY Slovenija Davčne novice Davčne novice julij V julijski številki Davčnih novic vam pošiljamo pregled zadnjih predlogov za spremembo davčne zakonodaje in predstavljamo predlog uvedbe davka

Prikaži več

Poslovno poročilo

Poslovno poročilo holdinška družba, d.d. Cesta Zore Perello-Godina 2, 6000 Koper Tel. 05/662-1500, Fax: 05/662-1515, www.istrabenz.si Informacija o poslovanju (nerevidirani podatki) Skupine Istrabenz in holdinške družbe

Prikaži več

Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubl

Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubl Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev - 13.7.2010 Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje

Prikaži več

POLLPOR-05-ZIVA

POLLPOR-05-ZIVA V skladu z določili Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje je uprava družbe PRIMORSKI SKLADI, d.d., KOPER sestavila POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU V LETU 2005 ZA DELNIŠKI VZAJEMNI SKLAD

Prikaži več

dolga_statistika_julij_2005.xls

dolga_statistika_julij_2005.xls MESEČNE STATISTIKE LJUBLJANSKE BORZE JULIJ 2005 Letnik XI, št. 07/05 PROMET (BREZ SVEŽNJEV) VELIKOST TRGA Tržni segment Promet v mio SIT Količina Število poslov Tržni segment Tržna kapitalizacija (v mio

Prikaži več

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc Na podlagi 9. člena in 5. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter 8. in 9. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09)

Prikaži več

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 851 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja POMEMBNEJŠA

Prikaži več

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij za pridobitev licence Pogosta vprašanja 1 Kaj je banka?

Prikaži več

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede domnevnih kršitev revidirane direktive o plačilnih storitvah 1. Obveznosti glede skladnosti in poročanja Vloga teh smernic 1. Dokument vsebuje

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HLADILNA TEHNIKA MILAN KUMER s.p. Izdano dne 18.6.2018

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ZEL-EN, razvojni center energetike d.o.o. Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska JELE KITT proizvodno podjetje d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

Microsoft Word - pika-lp-2001.doc

Microsoft Word - pika-lp-2001.doc V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah je uprava družbe Primorski skladi, upravljanje z investicijskimi skladi, d.d. Koper sestavila LETNO POROČILO O POSLOVANJU V LETU 2001 ZA VZAJEMNI SKLAD

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ŠTERN, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

G 17/ VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni s

G 17/ VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni s G 17/2011-5 VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni sodniki dr. Mile Dolenc, kot predsednik, ter Marko Prijatelj

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska IRMAN trgovina, razvoj, optika, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ILUMINA WAX trgovina in proizvodnja d.o.o. Izdano

Prikaži več

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi ABANKA d.d. Slovenska 58, 1517 Ljubljana T 01 47 18 100 F 01 43 25 165 www.abanka.si JAVNA OBJAVA PODATKOV POSLOVANJA ABANKE D.D. V PRVEM TRIMESEČJU LETA 2018 S PRILOŽENIMI KONSOLIDIRANIMI RAČUNOVODSKIMI

Prikaži več

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav Kazalo > 8 Finančni rezultat Skupine Triglav in Skupina Triglav je ustvarila 82,3 milijona evrov čistega dobička in dosegla 11,4-odstotno dobičkonosnost kapitala. Čisti poslovni izid je za 29 odstotkov

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4235 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI - 1000 Ljubljana T:+386 080 10 60 +386 (0)1 3 200 400 F:+386 (0)1 3 200 401 skladi@alta.si www.alta.si POVZETEK NEREVIDIRANEGA POLLETNEGA POROČILA

Prikaži več

dolga_statistika_februar_2006.xls

dolga_statistika_februar_2006.xls MESEČNE STATISTIKE LJUBLJANSKE BORZE FEBRUAR 2006 Letnik XII, št. 2/06 PROMET VELIKOST TRGA Tržni segment Promet v mio SIT Količina Število poslov Tržni segment Tržna kapitalizacija (v mio SIT) Število

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ARNE Računalniški sistemi d.o.o. Izdano dne 8.1.2016

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska INŽENIRING TELEKOMUNIKACIJ 100 d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

SKUPINA KS NALOŽBE, D.D. KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO Ljubljana,

SKUPINA KS NALOŽBE, D.D. KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO Ljubljana, SKUPINA KS NALOŽBE, D.D. KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO 30.06.2018 Ljubljana, 12.10.2018 1 Konsolidirano poročilo za obdobje 1. januarja do 30. junija 2018 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 4 PREDSTAVITEV SKUPINE

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016 Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska NARVIS, napredne računalniške storitve, d.o.o.

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

Učinkovitost nadzora nad varnostjo živil

Učinkovitost nadzora nad varnostjo živil Revizijsko poročilo Učinkovitost nadzora nad varnostjo živil 19. junij 2013 Računsko sodišče Republike Slovenije http://www.rs-rs.si 1 Predstavitev revizije Revidiranec: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KAPI IN PARTNERJI d.o.o. posredništvo in druge

Prikaži več

Politika upravljanja td

Politika upravljanja td Nadzorni svet Terme Dobrna, d.d., Dobrna 50, 3204 Dobrna je na svoji redni seji dne 14.4.2010 sprejel naslednjo POLITIKO UPRAVLJANJA DRUŽBE TERME DOBRNA, TERMALNO ZDRAVILIŠČE D.D., DOBRNA Dokument predstavlja

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

PowerPoint slovenska predloga

PowerPoint slovenska predloga NSP/2019/010 Predstavitev predloga koncepta analize trga plačil Tina Vehovar Smole, Banka Slovenije 14. seja Nacionalnega sveta za plačila 4. julij 2019 Izhodišča za pripravo analize Aktivnost priprave

Prikaži več