IZKAZ ENERGIJSKIH LASTNOSTI STAVBE

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "IZKAZ ENERGIJSKIH LASTNOSTI STAVBE"

Transkripcija

1 IZKAZ ENERGIJSKIH LASTNOSTI STAVBE Izvedeno Investitor Stavba Nacionalni inštitut za javno zdravje NIJZ CE Ljubljana - Lokacija stavbe Ljubljana, Trubarjeva cesta 2 Katastrska občina TABOR Parcelna številka 2672 Koordinate lokacije stavbe (Y, X) Y= km X= km Vrsta stavbe Stavbe javne uprave Etažnost: 5 Projektant Odgovorni vodja projekta Ge projekt d.o.o. Branko Medvešek Izdelovalec izkaza / Izdelano na podlagi elaborata Datum izdelave izkaza Izjavljam, da iz Izkaza energijskih lastnosti stavbe izhaja, da stavba dosega predpisano raven učinkovite rabe energije Podpis izdelovalca izkaza:... Stran: 1

2 Neto uporabna površina stavbe Au = 3139,0 m 2 Kondicionirana prostornina stavbe Ve = 12144,00 m 3 Površina toplotnega ovoja stavbe A = 4362 m 2 Oblikovni faktor f0 = 0,36 m -1 Temperaturni primanjkljaj DD = 3300 Kdan Temperaturni presežek DH = -K ur Povprečna letna temperatura zunanjega zraka TL TL = 9,9 C TOPLOTNE PREHODNOSTI ELEMENTOV OVOJA STAVBE NEPROZORNI ELEMENTI Oznaka elementa Orientacija, Površina (m 2 ) U (W/m 2 K) Umax (W/m 2 K) naklon Streha poševna ,181 0,20 Ulična fasada S S 385,7 0,582 0,28 Ulična fasada J J 355,1 0,582 0,28 Ulična fasada Z Z 198,7 0,582 0,28 Notranja fasada S (požarna pot) S 35,9 0,773 0,28 Notranja fasada J (požarna pot) J 35,9 0,773 0,28 Notranja fasada Z (požarna pot) Z 33,8 0,773 0,28 Notranja fasada V (požarna pot) V 37,8 0,773 0,28 Notranja fasada S - S 178,8 0,179 0,28 Notranja fasada J - J 183,6 0,179 0,28 Notranja fasada J - V 51,7 0,179 0,28 Notranja fasada Z - Z 102,6 0,179 0,28 Tla na terenu 900,6 0,216 0,35 Stene v kleti 334,2 0,441 0,35 Oznaka elementa M) S - M) J - Orientacija, naklon PROZORNI ELEMENTI Površina (m 2 ) U (W/m 2 K) Umax (W/m 2 K) Faktor prehoda celotnega sončnega sevanja g.fs.fc S,90 180,5 0,900 1,3 0,21 J,90 194,8 0,900 1,3 0,16

3 M) J M) Z - M) Z M) V - Okna (K + notranji) S - Okna (K + notranji) J - Okna (K + notranji) Z - Okna (K + notranji) V - Način upoštevanja vpliva toplotnih mostov J,90 16,3 1,500 1,3 0,41 Z,90 51,1 0,900 1,3 0,16 Z,90 42,4 1,500 1,3 0,32 V,90 6 0,900 1,3 0,16 S,90 49,7 0,900 1,3 0,11 J,90 79,1 0,900 1,3 0,05 Z,90 41,4 0,900 1,3 0,07 V,90 14,6 0,900 1,3 0,07 - EN ISO 13789, SIST EN ISO SIST EN ISO s katalogi, računalniškimi simulacijami - na poenostavljen način X

4 Koeficient specifičnih transmisijskih toplotnih izgub stavbe Letna potrebna primarna energija Letna raba toplote za ogrevanje Letni potrebni hlad za hlajenje Letno potrebna toplota za ogrevanje na enoto neto uporabne površine in kondicionirane prostornine 1 - stanovanjske stavbe Izračunan H'T = 0,433 W/m 2 K Qp = kwh QNH = kwh QNC = kwh Izračunana Največji dovoljeni H'Tmax = 0,463 W/m 2 K QNHmax = kwh QNCmax = 0 kwh Največja dovoljena 2 - nestanovanjske stavbe QNH/au = 25,6 kwh/m 2 a (QNH/au)max = - kwh/m 2 a QNH/Ve = 6,6 kwh/m 3 a (QNH/Ve)max = 7,4 kwh/m 3 a

5 Osnovni pogoj Zagotavljanje obnovljivih virov energije najmanj 25 odstotkov celotne končne energije je zagotovljeno z uporabo obnovljivih virov Izjeme, ki nadomeščajo osnovni pogoj najmanj 25 odstotkov potrebne energije je iz sončnega obsevanja najmanj 30 odstotkov potrebne energije je iz plinaste biomase najmanj 50 odstotkov potrebne energije je iz trdne biomase najmanj 70 odstotkov potrebne energije je iz geotermalne energije najmanj 50 odstotkov potrebne energije je iz toplote okolja najmanj 50 odstotkov potrebne energije je iz naprav SPTE z visokim izkoristkom stavba je najmanj 50 odstotkov oskrbovana iz energetsko učinkovitega sistema daljinskega ogrevanja/hlajenja letna potrebna toplota za ogrevanje je najmanj 30 odstotkov nižja od mejne vrednosti Doseženo (%) Skupaj: 48 Kazalniki letne rabe primarne energije za delovanje sistemov Letna potrebna primarna energija na enoto uporabne površine stavbe (1 - stanovanjska stavba) Letna potrebna primarna energija na enoto uporabne površine stavbe (2 - nestanovanjska stavba) Letni izpusti CO2 Izpolnjeno (DA/NE) DA 78 DA Qp/Ve = 26,6 kwh/m 3 a Kazalniki letne rabe primarne energije za delovanje sistemov Letni izpusti CO2 na enoto uporabne povšine stavbe (1- stanovanjska stavba) Letni izpusti CO2 na enoto kondcionirane prostornine stavbe (2 - nestanovanjska stavba) kg 6,5 kg/m 3 a

6 Št. Elaborata: Projektant: Ge projekt d.o.o. Kraj, datum: Ljubljana, Odgovorni projektant: Branko Medvešek Izdelovalec: /