VPELJAVA SISTEMA KAKOVOSTI V PODJETJU DI d.o.o.

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "VPELJAVA SISTEMA KAKOVOSTI V PODJETJU DI d.o.o."

Transkripcija

1 UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO, PROMETNO INŽENIRSTVO IN ARHITEKTURO Sebastijan Sagadin VPELJAVA SISTEMA KAKOVOSTI V PODJETJU DI d.o.o. Diplomsko delo Maribor, junij 2016

2 Smetanova ulica Maribor, Slovenija Diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa VPELJAVA SISTEMA KAKOVOSTI V PODJETJU DI d.o.o. Študent: Študijski program: Smer/ Modul: Sebastijan SAGADIN univerzitetni, promet Cestni promet Mentor: doc. dr. SERGEJ TEŽAK, univ. dipl. inž. str. Maribor, junij 2016

3 I

4 II ZAHVALA Zahvaljujem se mentorju doc. dr. SERGEJU TEŽAKU za pomoč in vodenje pri pisanju diplomskega dela. Posebna zahvala velja mojim najbližjim, ki so mi omogočili študij.

5 III VPELJAVA SISTEMA KAKOVOSTI V PODJETJU DI d.o.o. Ključne besede: gradbeništvo, promet, kakovost, projektiranje, poslovanje, analize. UDK: 005.6(043.2). Povzetek Diplomsko delo zajema analizo vpliva vpeljave sistema kakovosti v podjetje DI, d. o. o. Podjetje je pred časom v poslovanje na področju projektiranja vpeljalo sistem kakovosti SIST EN ISO 9001:2008. Delo predstavlja standard sistema kakovosti v podjetju ter analizo vpliva sistema kakovosti na poslovanje podjetja.

6 IV IMPLEMENTATION OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN THE COMPANY DI d.o.o. Key words: civil engineering, traffic, quality, design, business operation, analyses. UDC: 005.6(043.2). Abstract This graduation thesis includes an analysis of the impact of the quality system s implementation in the company DI d.o.o. Some time ago, the company implemented the quality system SIST EN ISO 9001:2008 for design services. The thesis represents a standard of the quality system in the company and an analysis of the impact of the quality system on the company s business operation.

7 V VSEBINA 1 UVOD OPREDELITEV PODROČJA IN OPIS PROBLEMA, KI JE PREDMET RAZISKAVE NAMEN, CILJI IN OSNOVNE TRDITVE PREDPOSTAVKE IN OMEJITVE PROBLEMA PREDVIDENE METODE RAZISKOVANJA ISO STANDARDI IN SISTEM VODENJA KAKOVOSTI PREGLED STANJA SPLOŠNO O STANDARDIZACIJI ISO STANDARDI SISTEM VODENJA KAKOVOSTI VPELJAVA SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI SIST ISO 9001: PREDSTAVITEV SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI PO SIST ISO 9001: VPELJAVA SISTEMA SIST ISO 9001:2008 V PODJETJE DI, D. O. O SISTEM VODENJA KAKOVOSTI ODGOVORNOST VODSTVA VODENJE VIROV REALIZACIJA PROIZVODA MERJENJE, ANALIZE IN IZBOLJŠEVANJE VPLIV VPELJAVE SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI V PODJETJE DI, D. O. O PREDSTAVITEV PODJETJA ANALIZA VPLIVA SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI NA POSLOVANJE PODJETJA ANALIZA VPLIVA SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI NA NEFINANČNI DEL POSLOVANJA ANALIZA VPLIVA SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI NA FINANČNI DEL POSLOVANJA SKLEP VIRI, LITERATURA... 43

8 VI 7 PRILOGE SEZNAM SLIK SEZNAM PREGLEDNIC SEZNAM ENAČB... 45

9 VII UPORABLJENE KRATICE SIST slovenski standard ISO International Organization for Standardization (Mednarodna organizacija za standardizacijo) CEN European Committe for standardization (Evropski komite za standardizacijo) PD proizvajalnost dela Q vprašanje ROE dobičkonosnost lastniškega kapitala (Return on Equity) ROA dobičkonosnost celotnih sredstev (Return on Assets)

10 Vpeljava sistema kakovosti v podjetju DI d.o.o. Stran 1 1 UVOD 1.1 Opredelitev področja in opis problema, ki je predmet raziskave Vsa tržna podjetja v globalni ekonomiji druži isti cilj kako živeti in preživeti v boju z vse ostrejšo konkurenco. Podjetja se ukvarjajo z vse bolj kompleksnimi poslovnimi zahtevami in posledično imajo več odgovornosti. Zaradi vse ostrejših poslovnih pogojev in s tem povezano brutalno racionalizacijo podjetij se poslovni subjekti soočajo z množico hkratnih opravil pri odločanju ter delu, storitve zaradi prej omenjene preobremenitve pa ne smejo biti nič manj kakovostne. Področje raziskave je poslovanje majhnih podjetij z do 10 zaposlenimi, kjer je pretežna dejavnost vodenje projektov projektivna storitev v gradbeništvu in prometu. Konkretno je raziskava omejena na vpeljavo sistema vodenja kakovosti v postopke projektivne storitve, in sicer od povpraševanja potencialnega naročnika do predaje projektov in objekta naročniku ob zaključku gradnje oziroma drugega posla. 1.2 Namen, cilji in osnovne trditve Podjetje DI, d. o. o. se ukvarja pretežno s projektivnimi storitvami in namen diplomskega dela je analizirati vpliv vpeljave sistema vodenja kakovosti SIST ISO 9001:2008 na poslovanje podjetja DI, d. o. o. Cilj diplomskega dela je analizirati implementacijo sistema vodenja kakovosti v poslovanje podjetja ter primerjati kazalnike poslovanja pred vpeljavo in danes. Z vpeljavo sistema vodenja kakovosti želimo dokazati neposredni vpliv na izboljšanje kazalnikov podjetja.

11 Vpeljava sistema kakovosti v podjetju DI d.o.o. Stran Predpostavke in omejitve problema Gradbeno projektiranje je opredeljeno skladno z veljavnim zakonom o graditvi objektov, pravilnikom o projektni in tehnični dokumentaciji ter drugimi pravilniki in smernicami. Zaradi raznih uskladitev se lahko posamezni zakoni, pravilniki ter smernice s časom spreminjajo. Diplomsko delo se bo omejilo na vpeljavo sistema vodenja kakovosti izključno na področje gradbenega projektiranja v podjetju DI, d. o. o., v okviru trenutno veljavnega zakona o graditvi objektov ter pravilnika o projektni dokumentaciji. Pri delu bomo uporabili podatke podjetja DI, d. o. o., od leta 2008 do Predvidene metode raziskovanja Uporabili bomo različne metode raziskovanja: - metodo dedukcije in indukcije, - metodo analize in sinteze, - statistične metode in metodo prognoziranja, - metodo ekspertize.

12 Vpeljava sistema kakovosti v podjetju DI d.o.o. Stran 3 2 ISO STANDARDI IN SISTEM VODENJA KAKOVOSTI PREGLED STANJA 2.1 Splošno o standardizaciji V zgodovini poslovanja podjetij je prišlo do različnih sistemskih sprememb. Vse spremembe so bile odraz različnih dejavnikov, a najpomembnejši je bil vedno preprečevanje ovir pri poslovanju. Tako je bilo v preteklosti vloženo veliko energije v oblikovanje pravil, smernic in ostalih smiselnih vodil, s katerimi so bile zagotovljene varnost, združljivost, komunikacija ter druge vsebine. S pomočjo naštetih dejstev v zgodovini pridemo do standardov, ki jih lahko definiramo kot dokument, ki nastane s konsenzom in ga odobri priznani organ ter določa pravila, smernice ali značilnosti za dejavnosti in njihove rezultate (izdelke, storitve, procese in proizvodne postopke). Namenjen je obči in večkratni uporabi ter usmerjen v doseganje optimalne stopnje urejenosti na danem področju (Slovenski inštitut za standardizacijo, 2012). Zaradi usklajevanja pravil se je uvedla dejavnost standardizacije, s katero pripravljamo, izdajamo in uporabljamo končne standarde (Slovenski inštitut za standardizacijo, 2012). V procesu standardizacije nastajajo standardizacijski dokumenti v mednarodnih, evropskih in nacionalnih standardizacijskih institucijah (International organisation for standardisation, 2015). Za raziskavo so najpomembnejši mednarodni standardi ISO na splošnem področju (International organisation for standardisation, 2015).

13 Vpeljava sistema kakovosti v podjetju DI d.o.o. Stran ISO standardi Kot je že omenjeno v prejšnjem podnaslovu, kratica ISO označuje Mednarodno organizacijo za standardizacijo»international Organization for Standardization«. Sestavljajo jo nacionalni organi za standarde iz velikih in majhnih, industrijsko razvitih držav ter držav v razvoju iz vseh svetovnih regij. ISO pripravlja prostovoljne tehnične standarde, ki dodajajo vrednost vsem vrstam poslovanja. Standardi prispevajo k uspešnejšemu, varnejšemu in čistejšemu razvoju, proizvodnji ter dobavi proizvodov in storitev. Omogočajo lažje in pravično trgovanje med državami, hkrati se uporabljajo tudi za varovanje potrošnikov ter na splošno uporabnikov proizvodov in storitev. ISO pripravlja samo tiste standarde, ki jih zahteva trg. Standardi ISO, objavljeni pod to oznako, predstavljajo mednaroden konsenz o stanju tehnike na danem področju (International Organization for Standardization, 2003). 2.3 Sistem vodenja kakovosti Hrbtenica vsakega uspešnega podjetja je sistem vodenja. Najpomembnejši dejavnik podjetij v zadnjih nekaj desetletij je zagotovo sistem vodenja kakovosti proizvodov in storitev. Sistem vodenja kakovosti označuje način, kako neka organizacija oz. podjetje usmerja in obvladuje tiste poslovne aktivnosti, ki so povezane s kakovostjo. Sestavljajo ga organizacijska struktura, načrtovanje, procesi, viri in dokumentacija, ki je uporabljena za dosego ciljev kakovosti, za uvajanje izboljšav v proizvode in storitve ter za izpolnjevanje zahtev naročnikov in ostalih soudeležencev proizvoda ter storitve (International Organization for Standardization, 2003). Pri vzpostavljanju sistema vodenja kakovosti je treba paziti, da ne povzročimo prevelike birokratizacije in s tem zmanjšamo prilagodljivost poslovanja podjetja.

14 Vpeljava sistema kakovosti v podjetju DI d.o.o. Stran 5 3 VPELJAVA SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI SIST ISO 9001: PREDSTAVITEV SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI PO SIST ISO 9001:2008 Sistem kakovosti po SIST EN ISO 9001:2008 je mednarodni standard, ki ga je pripravil tehnični odbor Mednarodne organizacije za standardizacijo ISO/TC 176 (ISO/TC 176, 2008). Ta standard sistema kakovosti spodbuja vpeljavo procesnega pristopa sistemu kakovosti z namenom povečanja zadovoljstva odjemalcev ter preglednejšega poslovanja podjetja. S procesnim pristopom je omogočen nenehni nadzor povezav med posameznimi procesi poslovanja.

15 Vpeljava sistema kakovosti v podjetju DI d.o.o. Stran 6 Sistem kakovosti SIST EN ISO 9001:2008 je opredeljen s petimi zahtevami, in sicer (ISO/TC 176, 2008): 1. sistem vodenja kakovosti, 2. odgovornost vodstva, 3. vodenje virov, 4. realizacija proizvoda, 5. merjenje, analize in izboljšave. Slika 3.1: Model sistema vodenja kakovosti, osnovan na procesih Vir: SIST EN ISO 9001:2008, str. 7

16 Vpeljava sistema kakovosti v podjetju DI d.o.o. Stran VPELJAVA SISTEMA SIST ISO 9001:2008 V PODJETJE DI, d. o. o SISTEM VODENJA KAKOVOSTI SPLOŠNO Sistem vodenja kakovosti se je vpeljal v primarno dejavnost podjetja, to je projektiranje v gradbeništvu. S sistemom vodenja je določen in dokumentiran sistem vodenja kakovosti DOKUMENTACIJA SISTEMA VODENJA Dokumentacija sistema zajema: a) dokumente: v njih so podane zahteve, obveze in postopki dela; b) zapise: z zapisi dokazujemo skladnost delovanja z zahtevami in učinkovitost delovanja. Tabela 1 Pregled dokumentacijskega sistema kakovosti Nivo Naziv dokumenta Področje uporabe Odgovornost 1 Poslovnik kakovosti Podjetje organizacija Direktor 2 Navodila, pravilniki (opisi procesov, postopkov dela) 3 Zakonodaja, predpisi, tehnične smernice, pogodbe Posamezna delovna področja Podjetje organizacija Direktor, vodja projektov Direktor, vodja projektov, izvajalec projektov, skrbniki pogodb 4 Obrazci in zapisi Posamezna delovna področja Direktor, vodja projektov, zaposleni

17 Vpeljava sistema kakovosti v podjetju DI d.o.o. Stran 8 Dokumente zunanjega izvora, ki vplivajo na delo v podjetju, vodijo posamezniki v registratorjih. Dokumenti notranjega izvora so zbrani v seznamu internih predpisov, s katerimi se določajo medsebojni notranji odnosi, povezave in odgovornosti POSLOVNIK KAKOVOSTI Poslovnik kakovosti organizacije (v nadaljevanju poslovnik) je dokument, v katerem je opisan sistem vodenja kakovosti. Njegova struktura povzema poglavja standarda ISO 9001:2008. Kot sistemski dokument je dostopen vsem zaposlenim v izpisani obliki pri direktorju podjetja. Skrbnik sistema vodenja, direktor, je odgovoren za obnavljanje oziroma dopolnitve poslovnika. Pobude za dopolnitev in spremembe poslovnika lahko dajo vsi zaposleni. Poslovnik je sprejet, ko ga odobri oz. podpiše direktor. Vsaka sprememba poslovnika se odraža v novi številki izdaje. Skrbnik sistema vodenja mora poskrbeti za odstranitev stare izdaje iz uporabe in posredovanje nove. Odobren izvod poslovnika hrani direktor in služi tudi v morebitne pravne namene. Neveljavne izvode poslovnika hrani skrbnik kakovosti najmanj pet let po uveljavljeni spremembi. Izpisani primeri poslovnika ali njegovih posameznih poglavij, ki si jih lahko izpiše vsak zaposleni za svojo interno uporabo, so samo informativne narave in kot taki uradno niso veljavni OBVLADOVANJE DOKUMENTOV Pod pojmom obvladovanje dokumentov in podatkov obravnavamo in določamo ravnanje ter odgovornosti, ki so vezane na nastanek, kontrolo, odobritev, razdelitev in vodenje sprememb dokumentov sistema vodenja. Dokumente in podatke obvladujemo po naslednjih pravilih: uporabljajo se samo veljavni postopki in podatki; dokumenti in podatki morajo biti pravilni in popolni; dostopnost ter seznanjenost z dokumenti in podatki morata biti jasni; ustrezni podatki o sistemu vodenja kakovosti morajo biti zbrani in posredovani.

18 Vpeljava sistema kakovosti v podjetju DI d.o.o. Stran ODOBRITEV PRIMERNOSTI DOKUMENTOV PRED NJIHOVO IZDAJO Odobritev, izdaja in distribucija dokumentov sistema vodenja SIST EN ISO 9001:2008 je opisana v poglavju Direktor podjetja ali od njega pooblaščena oseba je odgovorna za pripravo navodil in pravilnikov ter obrazcev, vezanih na izvajanje določenih navodil. Pripravljajo jih lahko tudi vodje posameznih delovnih področij oz. procesov. Vsi odobreni dokumenti so načeloma shranjeni na mrežnem pogonu v posebni mapi (E:/Organizacija/Poslovnik), ki je za branje dosegljiv vsem zaposlenim. Dokumente lahko spreminja direktor ali od njega pooblaščena oseba, skrbnik sistema pa je odgovoren za vodenje evidence izdanih in veljavnih dokumentov PREGLED IN POSODOBITEV TER PONOVNA ODOBRITEV DOKUMENTOV, KO JE TO POTREBNO Predlog spremembe dokumenta ali obrazca lahko kdorkoli posreduje direktorju. Če je sprememba smiselna, direktor poskrbi za izvedbo spremembe. Obravnavanje sprememb poteka na enak način kot priprava novega dokumenta, ki je opisana zgoraj. Skrbnik sistema hrani s podpisom odobrene dokumente. Tako hranjen dokument služi tudi v morebitne pravne namene. Enako hrani tudi neveljavne izvode dokumentov najmanj dve leti po uveljavljeni spremembi. Neveljavni izvodi dokumentov se lahko hranijo tudi na računalniku v mapi (E:\Organizacija\Poslovnik\Neveljavne verzije poslovnika), ki jo ureja skrbnik sistema IDENTIFICIRANJE SPREMEMB IN TRENUTNI STATUS POPRAVKOV DOKUMENTOV Sprememba dokumentov se izvede po navodilu direktorja. Odgovorna oseba, tj. skrbnik sistema kakovosti, poskrbi, da se spremembe vnesejo v vse dokumente, na katere se sprememba nanaša. Izdela se čistopis, ki se objavi in shrani na določeno mesto. Vsi stari neveljavni dokumenti se odstranijo ter hranijo v arhivu pod oznako»neveljavno«.

19 Vpeljava sistema kakovosti v podjetju DI d.o.o. Stran RAZPOLOŽLJIVOST USTREZNIH IZVODOV DOKUMENTOV NA MESTIH UPORABE Vsi dokumenti so dostopni preko računalniških informacijskih tehnologij na dogovorjenem mestu. Dokumenti, ki so nujno potrebni za uporabo, so tudi v fizični obliki na samem mestu uporabe, za kar so odgovorni direktor, vodja projektov in vsi zaposleni. V primeru, da dokumentov ni na mestih uporabe, je delavec o tem dolžan obvestiti nadrejenega, ki poskrbi za ustrezno dokumentacijo ČITLJIVOST IN PREPOZNAVNOST DOKUMENTOV Vsi dokumenti morajo biti narejeni v takšnem formatu, da so dosegljivi, razločni ter prepoznavni. Če kakšen dokument ni čitljiv oziroma je težje prepoznaven, ga je treba nemudoma popraviti, za kar so odgovorni vodja oddelka in zaposleni DOKUMENTI ZUNANJEGA IZVORA Dokumenti zunanjega izvora so različne zakonske zahteve, predpisi, odloki, tehnične smernice in druge zakonsko obvezne vsebine. Spremljanje in posredovanje teh dokumentov je zagotovljeno z rednim pregledovanjem vsebinskega pregleda Uradnega lista RS, tehničnih smernic, posameznega pooblaščenega upravljavca, ki ga določi direktor. Dostop do dokumentov je zagotovljen preko uradnih spletnih strani. Vodja projektov pred začetkom vsakega posameznega projekta preveri posamezne bistvene spremembe zunanjih dokumentov, ki jih potem posreduje izvajalcu posameznih del ZAPISI Zapisi predstavljajo dokazila oziroma prikaze o doseženi zahtevani kakovosti in učinkovitosti delovanja sistema vodenja kakovosti, o sistemu ravnanja z okoljem ter o sistemu varnosti in zdravja pri delu. Predstavljajo dokazila o izvedenih aktivnostih in rezultatih dela. Zapisi so vezani tako na operativno delo kot tudi na celoten sistem vodenja. V skupino zapisov uvrščamo tudi vsa poročila, ki prikazujejo opravljeno delo ali rezultate. Zapisi, določeni kot obrazci v poslovniku, so hranjeni v mapah registratorjih, zvezkih ali digitalni obliki.

20 Vpeljava sistema kakovosti v podjetju DI d.o.o. Stran 11 Oseba, odgovorna za arhiviranje zapisov, je dolžna hraniti zapise na način, ki preprečuje poškodovanje, spreminjanje, uničenje ali odtujitev zapisa. Vsi zapisi so enolično določeni z imenom zapisa, datumom nastanka in podpisom avtorja/ev zapisa. V primeru kasnejših popravkov ali dodatnih vpisov morajo biti ti datirani in odobreni s podpisom avtorja zapisa ODGOVORNOST VODSTVA Zavezanost vodstva Vodstvo podjetja predstavlja direktor, ki je odgovorna oseba za sistem kakovosti. Vodstvo mora sporočati organizaciji pomembnost izpolnjevanja zahtev odjemalcev kot tudi zahtev zakonodaje. Vodstvo določa politiko in cilje kakovosti. Izvajati je treba vodstvene preglede in zagotavljati razpoložljivost virov. Vsi procesi v organizaciji morajo spoštovati zahteve odjemalcev, ki so usklajene in opisane v medsebojni pogodbi oziroma projektni nalogi. Procesi morajo biti usklajeni oziroma morajo upoštevati zahteve iz veljavne zakonodaje in tehničnih smernic Osredotočenost na odjemalce Vodstvo mora ugotoviti zahteve izvajalcev ter zagotoviti izpolnjevanje le-teh Politika kakovosti Vodstvo organizacije oblikuje politiko kakovosti, ki je primerna namenu organizacije. Politika kakovosti organizacije zajema zahtevo o nenehnem izboljševanju uspešnosti sistema vodenja kakovosti. Vsi procesi organizacije morajo spoštovati zahteve odjemalcev, ki so usklajene in opisane v medsebojni pogodbi oziroma projektni nalogi. Procesi morajo biti usklajeni oziroma morajo upoštevati zahteve iz veljavne zakonodaje in tehničnih smernic. Politika kakovosti je opredeljena kot obvezno izpolnjevanje zadanih ciljev, popolno izpolnjevanje pogodb in projektnih nalog, motiviranje zaposlenih k soustvarjanju sistema kakovosti, timsko delo. Trajno se proučuje in pregleduje primernost politike kakovosti.

21 Vpeljava sistema kakovosti v podjetju DI d.o.o. Stran Planiranje Cilji kakovosti Najvišje vodstvo organizacije zagotavlja, da so cilji kakovosti določeni za ustrezne funkcije in morajo biti merljivi v skladu s politiko kakovosti. Cilji kakovosti v podjetju so: 1. izpolnjevanje zahtev iz projektne naloge, 2. doseganje terminskih planov, 3. izboljšave Planiranje sistema vodenja kakovosti Najvišje vodstvo zagotavlja: 1. planiranje sistema vodenja kakovosti z namenom, da se izpolnjujejo tako zahteve kot cilji kakovosti; 2. da se ohrani celovitost sistema vodenja kakovosti pri planiranju in izvajanju sprememb sistema vodenja kakovosti. Z uveljavljenimi postopki načrtovanja določamo: 1. nedvoumen potek temeljnih procesov, tako da potekajo na ponovljiv in učinkovit način, vse od določitve projektne naloge (zahteve stranke) do izvedbe, kontrole ter ukrepov ravnanja v primeru odstopanj od predpisanih ciljev; 2. izboljšavo temeljnih procesov oziroma sistema v primeru sprememb dejavnikov, ki vplivajo na sistem kakovosti. Planiranje sistema vodenja kakovosti predvideva izdelavo letnega plana poslovanja, s katerim opredelimo načrtovanje potrebnih virov (oprema, finančni viri, kadri idr.) za doseganje in izpolnjevanje ciljev Odgovornost, pooblastila in komuniciranje Odgovornosti in pooblastila Vodstvo zagotavlja, da so odgovornosti in pooblastila določena ter da je osebje s tem seznanjeno.

22 Vpeljava sistema kakovosti v podjetju DI d.o.o. Stran Predstavnik vodstva Predstavnik vodstva je direktor organizacije, ki je odgovoren in pooblaščen za sistem vodenja Notranje komuniciranje Komuniciranje znotraj in zunaj organizacije, v smislu zagotavljanje sistema vodenja kakovosti, je dovoljeno oziroma predpisano na različne načine in preko različnih medijev. Komuniciranje lahko poteka ustno, to je: osebno medsebojno komuniciranje, telefonsko ter ostalo zvočno-vizualno komuniciranje, ki ga omogoča tehnologija. Pisno komuniciranje poteka preko fizičnih zapisov, dokumentov, elektronskega obveščanja, informacijske table in drugih pripomočkov, ki jih omogoča tehnologija. V primeru, da je treba kakšne stvari dokazovati, se izdelajo zapisi oziroma dokumenti Vodstveni pregled Splošno Vodstvo pregleduje sistem enkrat letno in ugotavlja njegovo ustreznost, primernost in uspešnost. Zapisi o pregledih se arhivirajo v posebnem arhivu Vhodni podatki za pregled Vhodni podatki za vodstveni pregled vključujejo informacije o: 1. rezultatih presoj, 2. povratnih informacijah odjemalcev, 3. delovanju procesov in skladnosti, 4. proizvodih, 5. stanju preventivnih in korektivnih ukrepov, 6. ukrepih, ki so sledili predhodnim vodstvenim pregledom, 7. spremembah, ki lahko vplivajo na sistem vodenja kakovosti, 8. priporočilih za izboljšave.

23 Vpeljava sistema kakovosti v podjetju DI d.o.o. Stran Rezultat pregleda Z rezultatom pregleda se ugotavlja, ali je določen proces v povezavi s sistemom kakovosti ustrezen in če služi svojemu namenu, ali je primeren in še vedno zadošča, oziroma če je učinkovit in dosega želene rezultate. Rezultati pregleda nam dajejo sliko delovanja sistema in s tem, če se pojavijo nove potrebe po izobraževanju, spremenjeni pogoji za dobavitelje, potreba po dodatni oziroma novi opremi ter spremenjeno delovno okolje in infrastruktura VODENJE VIROV Preskrba virov Za nemoteno poslovanje ter delovanje sistema kakovosti je treba priskrbeti vire, ki so: osebje, finance, objekti in oprema. Vire je treba redno pregledovati, najbolje je to storiti ob vodstvenem pregledu Človeški viri Splošno Za izvajanje posameznih aktivnosti v poslovanju podjetja morajo biti zaposleni za to strokovno usposobljeni. Vsi zaposleni ter zunanji sodelavci morajo dokazati zahtevano strokovno usposobljenost z raznimi referencami in priporočili ter sposobnost opravljanja dela s pozitivno opravljenim zdravniškim spričevalom, ki ga morajo obnavljati vsakih 5 let, oziroma kakor je določeno v zakonodaji. V podjetju ne zaposlujejo oseb, mlajših od 18 let, razen če gre za začasne zaposlitve preko študentskega servisa. Le-te razporedijo na delovna mesta, ki so brez tveganj in nevarnosti. V podjetju zagotavljajo takšne pogoje dela, da je prisilno delo onemogočeno.

24 Vpeljava sistema kakovosti v podjetju DI d.o.o. Stran Kompetentnost, usposabljanje in zavedanje Vodstvo pregleduje in vzdržuje kompetentnost ter usposobljenost izvajalcev dela. Za posamezna opravila oziroma dela, za katera v podjetju ni kompetentnega kadra, se le-ta najame na trgu. Kompetentnost in usposobljenost morajo dokazovati z ustreznimi potrdili, certifikati in referencami. V primeru, da se za nekatera dela pojavi povečan obseg, se lahko kader usposobi z usposabljanjem. Pri vsakem vodstvenem pregledu se izvede plan predvidenega usposabljanja Infrastruktura Podjetje določi, priskrbi in vzdržuje infrastrukturo, potrebno za doseganje skladnosti z zahtevami za proizvod. Infrastruktura po potrebi vključuje: a) zgradbe, delovne prostore in pripadajoče pomožne prostore, b) procesno opremo (tako strojno kot tudi programsko) in c) podporne storitve (kot so transport, komunikacije ali informacijski sistemi). Skladno z razvojem podjetja ustrezno skrbijo tudi za vzdrževanje zgradbe, delovnih prostorov in opreme. Poseben poudarek namenjajo ustreznemu razvoju in vzdrževanju informacijske tehnologije, saj ima ta velik vpliv na kakovost dela. Organizacija zagotavlja osnovno infrastrukturo, ki je potrebna za delovanje bistvenih procesov. Infrastruktura je zagotovljena na različne načine, odvisno od potreb. Osnovni poslovni prostori so najeti. Osnovna infrastruktura poslovnega prostora zajema pisarne, kuhinjo in sanitarije. Prostori morajo imeti zagotovljen dostop z vozili ter za funkcionalno ovirane osebe, opremljeni morajo biti z daljinskim ogrevanjem, elektriko, računalniškim omrežjem, zadostno dnevno ter umetno osvetlitvijo. Procesna oprema je določena s sistematizacijo delovnega mesta ter je v osnovi sestavljena iz namiznega računalnika višjega srednjega ranga, starost strojne opreme je do 4 leta. Monitorji so višjega razreda, velikosti minimalno 27 in energijsko varčni. Vsa programska oprema mora biti licenčna in v osnovi sestavlja programe Word, Excel ter ZWCAD. Pri opremi CAD je najpomembnejše, da je nameščena vedno najnovejša različica. Za potrebe oblikovanja in detajliranja ter izdelovanja prikazov se po potrebi najame dodatna programska oprema. Organizacija ima postavljen lastni mrežni tiskalnik, in sicer laserski tiskalnik. Za tiskanje načrtov je na voljo mrežni tiskalnik formata A0.

25 Vpeljava sistema kakovosti v podjetju DI d.o.o. Stran 16 Podatki se varnostno kopirajo na mrežni disk 1-krat na 3 mesece. Sprotno se podatki arhivirajo v oblaku. Za potrebe terenskega dela so v organizaciji na razpolago različna merilna orodja in pripomočki, kot so: nivelir, laserski merilec, daljnogledi. Za kompleksnejše meritve se najame zunanja delovna sila (geodeti, geomehaniki itd.). Za prevoze se uporabljajo privatna vozila, za kar dobi zaposlen povrnjene potne stroške. Pri vsakem izdelovanju plana se opredeli morebitna nova nabava, oziroma se analizirajo dejanski stroški uporabe infrastrukture ter se po potrebi poda zahteva po spremembi izboljšavi Delovno okolje Delovno okolje predstavlja pisarna, ki mora biti ogrevana v ogrevalni sezoni ter po potrebi hlajena v poletnih mesecih. Minimalna temperatura prostora mora biti v zimskih mesecih 20 C, maksimalna v poletnih mesecih pa 26 C. Vsakemu zaposlenemu mora pripadati prostor v velikosti minimalno 9 m 2, v delovnem okolju morata biti tudi priročna kuhinja in sanitarije. Osvetljenost prostorov se zagotovi z naravno dnevno svetlobo in dodatno svetlobo s stropnimi ter drugimi svetili, s katerimi je zagotovljena primerna osvetlitev. Predlagani kriteriji delovnega okolja so bogatejši od predpisanega minimuma iz Pravilnika o minimalnih sanitarno-zdravstvenih pogojih poslovnih prostorov, funkcionalnega zemljišča, drugih zunanjih površin, opreme, naprav in delavcev v obrtni obratovalnici (Uradni list RS št. 17/1996 in 18/04).

26 ZAHTEVE Komunikacija PROJEKT Vpeljava sistema kakovosti v podjetju DI d.o.o. Stran REALIZACIJA PROIZVODA V primeru podjetja DI, d. o. o., pomeni realizacija proizvoda izvedbo storitve projektiranja, kjer je izdelek projektna dokumentacija. Projektiranje je že v osnovi, s predpisi, urejeno podobno, kot so zahteve v sistemu vodenja kakovosti. V nadaljevanju so podane zahteve, ki morajo biti izpolnjene za realizacijo proizvoda v skladu s standardom SIST EN ISO 9001:2008. Z diagramom je prikazana organizacija dela v podjetju. Slika 3.2: Diagram organizacije dela pri izvedbi projekta v podjetju DI, d. o. o. ODJEMALEC Overjanje / Validacija PLANRANJE REALIZACIJE Overjanje / skladnost z zahtevami PROIZVODNJA IN IZVEDBA STORITVE PROCESI POVEZANI Z ODJEMALCI Overjanje NABAVA SNOVANJE IN RAZVOJ PROJEKTA Časovnica Planiranje realizacije proizvoda Realizacija proizvoda oziroma izvedba storitve v primeru podjetja DI, d. o. o.: 1. Projektna naloga, ki mora biti usklajena z odjemalcem in v kateri mora biti čim bolj natančno opredeljen cilj storitve. Projektno nalogo usklajuje vodja projekta. Overjena mora biti s strani odjemalca in vodje projekta, zapisan mora biti tudi datumom overovitve. Hrani se v projektni mapi projekta. 2. Preverimo vpliv zakonodaje, tehničnih smernic ter drugih eksternih pogojev, na katere moramo biti pozorni. Preverjanje izvede vodja projekta ter zabeleži morebitne pripombe opozorila za nadaljnje delo.

27 Vpeljava sistema kakovosti v podjetju DI d.o.o. Stran Izberemo načine, kako bo projekt izveden, da pridemo do želenega izdelka s čim manj neskladnosti in čim večjo produktivnostjo; za to poskrbi vodja projekta. 4. Določimo potrebne vire za izvedbo projekta. Za določitev potrebnih virov je odgovoren vodja projekta, ki jih navede v projektni mapi. 5. Vodja projekta izdela potrebna navodila za različne izvajalce. 6. Pred predajo dokumentacije odgovorni vodja projekta ponovno preveri, ali so upoštevane vse zahteve iz projektne naloge ter zahteve s strani zakonodaje. Vodja projekta opravi preverjanje dokumentacije, kar potrdi s podpisom, datumom in overovitvijo na sami projektni dokumentaciji Procesi, povezani z odjemalci Določitev zahtev v zvezi z odjemalcem Za sestavo projektne naloge z odjemalcem je odgovoren vodja projekta. V njej se točno specificira: a) Zahteve, ki jih specificira odjemalec, vključno z zahtevami za dostavo in aktivnosti po dostavi. Odjemalec določi cilj in zahteve, ki se nanašajo na proizvod in so odvisne od predvidenega objekta. Določi se, kdo zbira in ureja potrebna mnenja, soglasja in dovoljenja, kam se dostavi projekt in v koliko izvodih. b) Druge znane zahteve, ki jih odjemalec ne izrazi, vendar so nujne za specificirano ali nameravano uporabo. Odjemalec mora podati pisno pooblastilo investitorja, da pooblašča podjetje pri urejanju upravnih ter drugih potrebnih postopkih za realizacijo proizvoda projekta. c) Zakonske zahteve in zahteve tehničnih smernic glede proizvoda. Investitorju se na začetku predstavijo bistvene zakonske zahteve glede proizvoda projekta. Če se pojavijo nova dejstva, se zakonske zahteve predstavijo tudi med samo izdelavo projekta. d) Kakršnekoli dodatne zahteve, potrebne po mnenju organizacije. Določijo se tudi kakršnekoli drugačne zahteve glede specifičnosti proizvoda Pregled zahtev v zvezi s proizvodom Pred podpisom pogodbe oziroma potrditvijo naročila mora vodja projekta pregledati zahteve v zvezi s proizvodom. Pregleda, ali so zahteve za proizvod določene ter ali je sposoben zahteve izvesti. V primeru, da pride do sprememb zahtev, se mora zagotoviti, da se spremembe vnesejo v vse dokumente, ter preveriti, za kaj je odgovoren vodja projekta.

28 Vpeljava sistema kakovosti v podjetju DI d.o.o. Stran 19 Če obstajajo kakšne nerešene zahteve ali če so določene zahteve nerazumne, je treba le-te rešiti skupaj z odjemalcem. Zapisi pregledov morajo biti dokumentirani, po navadi kar s podpisom odgovorne osebe ter datumom na samem dokumentu, to je na naročilnici ali pogodbi. Pogodba se hrani v arhivu podjetja v mapi z naslovom Pogodbe in v digitalni mapi pogodbe. Za vse preglede je odgovoren vodja projekta Komuniciranje z odjemalci Podjetje ima določen način komuniciranja z odjemalci. Z odjemalci praviloma komunicira vodja projekta. Komunikacija poteka v zvezi z informacijami o projektu, pripravo ponudb in naročilom ter reševanjem reklamacij. Vse informacije o proizvodu je treba dokumentirati v obliki zapisov, skic ali zvočnih in video zapisov, ki so shranjeni skupaj v mapi projekta. Vse aktivnosti v povezavi s ponudbami, naročili in dodatki opravlja odgovorna oseba v podjetju z vednostjo direktorja. Vse se pisno dokumentira ter hrani v mapah, sistematično razporejenih z zaporedno številko, letnico, datumom ter podpisom osebe, ki je dokument pripravljala. Vse povratne informacije se beležijo in hranijo, sprotno se obvešča odgovorne osebe ter subjekte, ki so direktno ali posredno vpleteni Snovanje in razvoj projekta Planiranje snovanja in razvoja projekta V podjetju pred začetkom načrtovanja planirajo, kaj bo treba storiti na projektu ter kdo bo projekt izdeloval. Jasno se razdelijo funkcije in odgovornosti, kar se tudi zapiše na projektnem listu, kjer je razvidno tudi, kakšen je končni cilj načrta, kdo vse bo sodeloval ter kakšni so pogoji načrtovanja. Na vseh načrtih mora biti jasno navedeno, kdo je načrt ali posamezni del načrta izdeloval, kdo ga je pregledal ter kdo ga je overil, zapisani morajo biti tudi datumi dogodkov. S projektnim listom, na katerem so vsi ključni podatki o projektu, se jasno določijo naloge, ki so že na samem začetku znane vsem izdelovalcem. Kakršnakoli sprememba, ki nastane

29 Vpeljava sistema kakovosti v podjetju DI d.o.o. Stran 20 med načrtovanjem, se posreduje vsem navedenim na listu. Projektni list se hrani v projektni mapi v arhivu podjetja. Za projektni list je odgovoren vodja projekta. Faze procesov snovanja in razvoja so razdeljene na: določitev zahtev, izdelava ter potrditev ponudbe, sestava projektne naloge, izdelava proizvoda, predaja proizvoda odjemalcu, zaključek procesa. Pri vsaki fazi se dokumentirata pregled proizvoda ter odobritev za nadaljnjo fazo. Odgovornost in pooblastilo za snovanje ter razvoj ima vodja projekta. Organizacija mora voditi povezave med različnimi skupinami, vključenimi v snovanje in razvoj, da bi zagotovila uspešno komuniciranje ter jasno dodelitev odgovornosti. Rezultat planiranja je treba primerno obnavljati v skladu z napredovanjem snovanja in razvoja Vhodi za snovanje in razvoj Kot je že v prejšnjih poglavjih razvidno, za osnovo projektiranja služi projektna naloga, v kateri so definirane odjemalčeve funkcionalne zahteve in zahteve zmogljivosti. Dodatne zahteve izhajajo iz zakonskih zahtev ter pogojev, pridobljenih od soglasodajalcev uporabnikov prostora. Kot vhod za snovanje in razvoj se upoštevajo informacije iz preteklih podobnih projektov Rezultati snovanja in razvoja Po končanem načrtovanju posameznega načrta projekta se le-ta pregleda s strani odgovorne osebe, to je vodje projekta. S pregledom se preveri, ali je načrtovanje izvedeno v skladu z zahtevami in pogoji. Po končanem prvem pregledu odgovorne osebe se načrt predstavi investitorju, ki s podpisom in datumom na načrtu, lahko pa tudi z zapisnikom, potrdi ustreznost. Ko so vse potrditve izvedene, se projekt pošlje tudi drugim soudeležencem, če se to izkaže za potrebno (na primer projekt faze PGD, za katerega je treba pridobiti še soglasje za projektne rešitve). Po vseh potrditvah se lahko projekt kompletira ter preda odjemalcu Pregled snovanja in razvoja Med načrtovanjem se opravljajo formalna preverjanja posameznih stopenj projektiranja, s katerimi se ocenjuje izpolnjevanje zahtev ter identificirajo problemi in rešitve. Vse

30 Vpeljava sistema kakovosti v podjetju DI d.o.o. Stran 21 rezultate je treba evidentirati ter pregledno vzdrževati v obliki zapisov. Preverjanje opravlja vodja projekta periodično in po dogovorjenih terminih Overjanje snovanja in razvoja Z overjanjem se preverja, ali so rezultati načrtovanja skladni z zahtevami. Overjanje opravlja vodja projekta. Zapisi rezultatov overjanja in ukrepov se hranijo in vzdržujejo Validacija snovanja in razvoja Pred začetkom izdelave načrta so določeni pogoji oziroma metoda validacije projekta. Validacijo izvede odjemalec pred uradno predajo dokumentacije. Zapisi rezultatov validacije in potrebnih ukrepov so zapisani v zapisnikih, ki se hranijo v projektni mapi Obvladovanje sprememb snovanja in razvoja projektiranja V primeru, da pride do spremembe načrtovanja zaradi različnih razlogov, je treba podati pisni zahtevek. Vodja projekta oceni, na katere dele projekta se spremembe nanašajo, ter poda predlog rešitve in presodi, kdo bo to izvedel. Vse zahteve, predlogi in navodila se vnesejo v zapisnik, na katerem sta opredeljena tudi datum ter rok za izvedbo Nabava Proces nabave V podjetju nabavljajo blago za proizvode na trgu. Vedno je pogoj kvalitetno blago, torej da je blago v resnici takšno, kot zahtevajo, ter v ustreznih količinah. Pri prevzemu blaga se takoj preveri količinska in vizualna kontrola (pregled deklaracij, specifikacij in drugih značilnosti blaga). V proces nabave spadajo tudi načrti podizvajalcev, ki se dostavijo na podjetje. Načrti oziroma deli projektne dokumentacije se predajo vodji podjetja, ki pregleda dobavljene projekte. Vodja projekta izdela zapisnik, ki vsebuje količinske podatke, podatke o izpolnjevanju zahtev. Če je dobavljeno blago v skladu z zahtevami, se potrdi in preda v nadaljnjo obdelavo. V primeru, da so ugotovljene pomanjkljivosti, se odločijo, kakšne so rešitve za popravke in dopolnitve, ter predajo dobavljenega v nadaljnjo obdelavo oziroma reklamacijo. Vsi zapisniki se vodijo in shranjujejo v projektni mapi.

31 Vpeljava sistema kakovosti v podjetju DI d.o.o. Stran Informacije za nabavo Podizvajalcem dobaviteljem ob naročilu blaga podajo zahteve za odobritev izdelave načrta. Pisno podajo zahteve odjemalca, soglasodajalcev in drugih soudeleženih v izdelavi projekta. S splošnimi zahtevami se določijo tudi količinski obseg, terminski plan ter kvalifikacije izdelovalcev načrta. Ob predaji mora dobavitelj predati tudi zapisnik o lastnem kvalitetnem pregledu proizvoda. Vse zahteve in zapiski se hranijo v projektni mapi Overjanje nabavljenih proizvodov Podjetje ob prejetem potrošnem materialu preveri količinsko ter vizualno ustreznost dobavljenega blaga, kar se potrdi oziroma overi s podpisom na dobavnico, ki se shrani. Prevzem opravi delavec v podjetju, ki ima pooblastilo za prevzem. Pri dobavi načrtov dobaviteljev se prevzame zapisnik o kontroli dobavitelja, ki se preda vodji projekta. Vodja projekta izvede kvalitetni prevzem in preveri ustreznost dobavljene dokumentacije. Izdela se zapisnik in overi dobavnica dobavitelja, ki je obvezna priloga računu za opravljeno storitev Proizvodnja in izvedba storitev Obvladovanje proizvodnje in izvedbe storitev Pri vsakem projektu se oblikuje projektna mapa, v kateri so vse informacije in karakteristike, ki zadevajo projekt. Na razpolago so zahteve in pogoji, ki vplivajo na projekt, ter navodila o obsegu, kritičnih točkah in drugih ključnih podatkih, ki vplivajo na kvaliteto projekta Validacija procesov za proizvodnjo in izvedbo storitev Validacija projekta se izvede ob dokončanju izvedbe objekta in predaji v uporabo. Preverijo se vse karakteristike projekta, ki se vnesejo v projekt izvedenih del. V primeru, da je kakšen del projekta spremenjen zaradi naknadnih dejavnikov, je treba projektno dokumentacijo dopolniti. Zahtevo za dopolnitev mora podati odjemalec pisno, nato vodja projekta izdela zapisnik in določi nadaljnja opravila. Zapisniki validacije se hranijo v projektni mapi.

32 Vpeljava sistema kakovosti v podjetju DI d.o.o. Stran Identifikacija in sledljivost Pred začetkom dela podjetje določi številko projektne dokumentacije, ki se ne spreminja. Številka projektne dokumentacije je sestavljena iz zaporedne številke odprtega projekta ter letnice. Ravno tako se zahteva od vseh dobaviteljev, da enolično določijo številko svojih projektnih dokumentov, ki se hranijo in vodijo v projektni mapi. Vsak načrt je sestavljen iz tehničnih opisov in risb, ki morajo biti opremljene s podatki izdelovalca in odgovornega vodje ter z datumom izdelave in overjanja Lastnina odjemalcev Vsa lastnina odjemalcev, ki pride v podjetje, se identificira vpiše se v bazo podatkov za te stvari in določi njena funkcija (kdo jo bo uporabljal in na kakšen način ter kdaj jo bo vrnil. Prevzem lastnine odjemalcev opravi delavec, ki je za to delo zadolžen. Na koncu je treba evidentirati vračilo lastnine (kaj, kdo, komu, kdaj in v kakšnem stanju). V primeru izgube ali poškodbe je treba obvestiti lastnika ter opisati zahteve za nadaljnje ravnanje Ohranitev proizvoda Projektna dokumentacija se hrani v digitalni obliki v projektnih mapah, skupaj z vsemi zapiski, kontrolnimi overitvami in validacijami. Določeni projekti, za katere je posebej drugače določeno, se arhivirajo v fizični obliki v arhivskih mapah. O vseh izdelanih projektih se vodi baza podatkov, za katero je odgovoren vodja projektov Obvladovanje nadzorne in merilne opreme V podjetju ne uporabljajo merilne in nadzorne opreme za svoje proizvode projekte.

33 Vpeljava sistema kakovosti v podjetju DI d.o.o. Stran MERJENJE, ANALIZE IN IZBOLJŠEVANJE Splošno Z izdelavo projektov se vzporedno nenehno preverjajo zadovoljstvo odjemalcev, sistem vodenja kakovosti, skladnost procesov in skladnost proizvodov ter storitev Nadzorovanje in merjenje Zadovoljstvo odjemalcev Pomemben del sistema kakovosti podjetja je spremljanje zadovoljstva odjemalcev. Zadovoljstvo odjemalcev spremljajo na več različnih načinov, in sicer: - diskretno: informacije poskušajo pridobiti od okolice odjemalcev; - direktno: informacije zbirajo s kratkim anketnim vprašalnikom. Vse kritične informacije in anketni vprašalniki se zabeležijo v projektnih mapah. Anketni vprašalnik je kratek, ima tri vprašanja ter možnost podajanja predlogov. Na vsa vprašanja lahko odjemalec odgovori z oceno od 1 do 5. Ocena 1 pomeni nezadostno, ocena 5 odlično. Vse ocene, slabše od 4, je treba prednostno obravnavati ter raziskati vzroke za nezadovoljstvo. Za obliko anketnega vprašalnika sta odgovorna vodja projektov in direktor. Anketiranje v podjetju izvaja za to pooblaščen delavec, lahko tudi najamejo eksternega izvajalca ankete. Anketni vprašalniki se hranijo v projektni mapi ter se obravnavajo za vsak projekt posebej Notranja presoja S presojo v podjetju ugotavljajo, ali se planirani dogovori za izvajanje delovanja sistema kakovosti izvajajo v skladu s poslovnikom kakovosti. Proces presoje vključuje: - planiranje presoje, kar pomeni program presoje, imenovanje presojevalcev ter predmet presoje, - pregledovanje dokumentacije sistema vodenja kakovosti, - izvedba presoje, - poročanje o rezultatih, - overjanje korektivnih ukrepov s preverjanjem učinkovitosti ukrepov, ki so posledica predhodne presoje.

34 Vpeljava sistema kakovosti v podjetju DI d.o.o. Stran 25 Poročilo presoje se evidentira oziroma vnese v dnevnik ali dnevni red. Informacije o presoji se vnesejo v vodstveni pregled. Ker presojevalci ne smejo presojati lastnega dela, se določijo druge osebe, lahko je to direktor skupaj z nekaterimi delavci Nadzorovanje in merjenje procesov Nadzorovanje opravljajo odgovorne vodje projektov, ki so odgovorni za ustrezno izvedbo projektov. Nadzorujejo potek dela, ali so določeni terminski plani ulovljivi, ali so upoštevane zahteve. V primeru, da planirani rezultati niso doseženi, je treba predvideti korektivne ukrepe, s katerimi se lahko dosežejo planirani ukrepi Nadzorovanje in merjenje proizvodov Med izdelavo projektne dokumentacije mora odgovorna oseba, to je odgovorni projektant, preverjati karakteristike načrtovanih sklopov na določenih stopnjah. Odgovorna oseba mora posamezni proizvod ali risbo overiti tako, da mora biti iz zapisov in risb ter tehničnih izračunov razvidno, katera oseba je sprostila načrtovan del projekta za dostavo odjemalcu Obvladovanje neskladnih proizvodov V poslovanju vedno pride do problemov in treba se je odločiti, kaj z njimi storiti. V primeru, da pride do neskladja na projektni dokumentaciji, je treba neskladni del takoj umakniti iz dokumentacije ter opozoriti na neskladje vse ostale soudeležence. Za preprečitev neskladja so odgovorni vsi soudeleženci, to so direktor, vodja projektov in načrtovalec, zato si mora vsak soudeleženec prizadevati za boljšo kakovost in nemudoma opozoriti na težave. Vse neskladnosti v projektni dokumentaciji je treba popraviti po navodilu vodje projekta ter ponovno overiti Analiza podatkov Podjetje zbira podatke o zadovoljstvu odjemalcev, številu projektov, številu sprememb v projektni dokumentaciji, dolžini cikla izdelave projektne dokumentacije in podatke o dobaviteljih Izboljševanje Nenehno izboljševanje

35 Vpeljava sistema kakovosti v podjetju DI d.o.o. Stran 26 Proces nenehnega izboljševanja vključuje priložnosti za izboljšavo izvedbe storitve, od skrajšanja časa izvedbe do prenosa določenega dela na nove dobavitelje s ciljem povečati kvaliteto in zadovoljstvo odjemalca. Vse spremembe, ki vplivajo na sistem kakovosti, se vnesejo v posamezni del sistema, oziroma se vnesejo v poslovnik kakovosti podjetja, za katerega je odgovoren direktor Korektivni ukrepi Podjetje vodi dokumentiran postopek pregledovanja neskladnosti (to vodi vodja projekta) ter ugotavljanje vzroka neskladnosti. Glede na vzrok neskladnosti je treba določiti potrebne ukrepe ter izvedbo le-teh. Za vse ukrepe je treba izdelati zapise ter določiti rok za izvedbo korektivnih ukrepov, za kar je odgovoren vodja projekta Preventivni ukrepi Preventivni ukrepi so ena pomembnejših aktivnosti za izboljšanje sistema kakovosti. Z njimi se poskuša preprečiti nastanek potencialnih problemov. V primeru, da se začnejo pojavljati kronične težave s katerim od odjemalcev ali z dano infrastrukturo itd., je treba vnesti v pravila, kako se stvar lahko prepreči (na primer: pravočasna zamenjava programov, zaposlitev dodatnih strokovnjakov, zamenjava dobavitelja in podobno). Vodja projekta zbira vse podatke, ki jih pridobi od delavcev in dobaviteljev. Te podatke preda odgovorni osebi v podjetju, ki je zadolžena za posamezni resor.

36 Vpeljava sistema kakovosti v podjetju DI d.o.o. Stran 27 4 VPLIV VPELJAVE SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI V PODJETJE DI, D. O. O. 4.1 PREDSTAVITEV PODJETJA Podjetje DI, d. o. o., je malo podjetje in se primarno ukvarja s storitvenimi dejavnostmi v gradbeništvu. Podjetje deluje od leta Od začetka ustanovitve do leta 2011 se je podjetje ukvarjalo pretežno s projektiranjem nizkih gradenj ter raznih prometnih elaboratov. Odjemalci so fizične in pravne osebe. Zaradi vse večjega obsega dela ter povečanja števila sodelavcev pri projektiranju se je pokazala potreba po vzpostavitvi sistema kakovosti, s katerim bi, kljub povečanju obsega dela, povečevali zadovoljstvo odjemalcev in kvaliteto proizvodov. Odločili so se za vpeljavo sistema kakovosti skladno s standardom SIST EN ISO 9001:2008. Podjetje se je obvezalo, da bo uresničevalo ter izboljševalo sistem dela. Način delovanja podjetja na področju projektiranja je zapisan v poslovniku. Poslovnik kakovosti predstavlja temeljni dokument o delovanju podjetja. Vodilo podjetja je osredotočenost na stranke, zaposlene, okolje in družbeno skupnost ter lastnike. Poslovnik je zavezan mednarodnemu standardu SIST EN ISO 9001:2008 in na njem tudi temelji. Osnovno načelo poslovanja podjetja je»enostavno IN FUNKCIONALNO«. Poslovnik kakovosti je obvezujoči dokument za vse zaposlene v celotnem podjetju.

37 Vpeljava sistema kakovosti v podjetju DI d.o.o. Stran ANALIZA VPLIVA SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI NA POSLOVANJE PODJETJA ANALIZA VPLIVA SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI NA NEFINANČNI DEL POSLOVANJA Analiza števila zaključenih projektov v tekočem letu Podjetje je na začetku leta 2013 vpeljalo sistem kakovosti SIST EN ISO 9001:2008 in z analizo bomo dokazali vpliv vpeljave sistema kakovosti na količino zaključenih projektov. Tabela 2 Število zaključenih projektov od leta 2008 do 2015 Poslovno leto Št. projektov Slika 4.1: Število zaključenih projektov po letih 90 št. projektov št. projektov

38 Vpeljava sistema kakovosti v podjetju DI d.o.o. Stran 29 Iz pridobljenih podatkov je razvidno, da je število projektov od leta 2008 do leta 2011 naraščalo, med letoma 2012 in 2014 pa je nekoliko stagniralo. Občuten dvig projektov se je pojavil leta Iz pridobljenih podatkov lahko sklepamo, da vpeljava sistema kakovosti ni imela bistvenega vpliva na število zaključnih projektov. Lahko trdimo, da je imel sistem kakovosti vpliv dobro leto in pol po vpeljavi, takrat se je število projektov namreč zelo povečalo. Vpliv sistema kakovosti na število projektov se je začel kazati leto in pol po vpeljavi Analiza proizvajalnosti dela V sklopu analiz vpliva sistema kakovosti na nefinančno poslovanje prikazujemo analizo kazalnikov proizvajalnosti (Bergant, 2007). Proizvajalnost dela, v nadaljevanju PD: PD = Poslovni učinki Delovna sila (4.1) Za potrebe analize smo ovrednotili poslovne učinke s točkami za posamezno delo v procesu izdelave projekta. Glede na obseg zaključenih projektov smo smiselno zožili izbor referenčnih projektov za vsako posamezno leto in izvedli analizo proizvajalnosti. Tabela 3 Analiza proizvajalnosti za referenčne projekte po posameznih poslovnih letih Št. projekta Poslovni učinek Delovna sila Proizvajalnost dela Povprečna proizvajalnost dela Leto 70/ ,55 4 3,638 68/2015 7,9 2 3,950 56/ ,1 6 2,850 42/ ,667 39/2015 8,25 2 4,125 07/ ,05 2 5,025 3, / ,05 3 3,350 47/2014 3,3 1 3,300 45/2014 5,3 1 5,300 42/2014 2,75 1 2,750 39/2014 5,4 1 5,400 32/2014 3,45 1 3,450 07/ ,2 6 2,033 3,

39 Vpeljava sistema kakovosti v podjetju DI d.o.o. Stran 30 55/2013 4,95 1 4,950 53/2013 5,3 2 2,650 47/2013 2,8 1 2,800 44/2013 8,25 2 4,125 43/2013 2,8 1 2,800 38/2013 4,2 1 4,200 36/2013 5,45 2 2,725 31/2013 3,25 1 3,250 29/2013 7,65 3 2,550 15/2013 8,5 3 2,833 12/2013 5,15 3 1,717 3, /2012 6,95 4 1,738 45/2012 1,9 2 0,950 38/2012 3,15 2 1,575 37/2012 1,5 1 1,500 32/2012 3,8 4 0,950 28/2012 8,05 4 2,013 25/2012 8,05 3 2,683 20/2012 8,75 8 1,094 1, /2011 8,25 5 1,650 51/2011 4,45 2 2,225 47/2011 4,5 3 1,500 42/2011 3,05 2 1,525 38/2011 1,4 1 1,400 33/ ,35 6 1,892 16/ ,25 6 2,375 02/2011 2,3 1 2,300 1, /2010 5,35 3 1,783 40/2010 2,05 1 2,050 25/ ,1 5 2,020 15/2010 4,85 3 1,617 14/2010 7,9 3 2,633 2, /2009 2,5 1 2,500 26/2009 3,2 1 3,200 24/2009 1,2 1 1,200 15/2009 2,6 2 1,300 04/2009 1,35 1 1,350 1, /2008 1,6 1 1,600 08/2008 3,1 1 3,100 07/2008 2,2 1 2,200 05/2008 2,55 1 2,550 01/2008 2,4 1 2,400 2,

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je postopek ugotavljanja skladnosti, s katerim proizvajalec

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

Microsoft Word - FREM-2010-prispevek-obratna-sredstva-oktober-2008

Microsoft Word - FREM-2010-prispevek-obratna-sredstva-oktober-2008 NAČRTOVANJE UREJENOSTI ORGANIZACIJE Mirko Jenko mirko.jenko@t-2.net 1. Povzetek Prispevek je poslovni projekt iz prakse, s katerim želimo prenoviti organizacijski ustroj organizacije in spremljanje stroškov.

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

08_03

08_03 OBVESTILO O RAZPISU ZA OBLIKOVANJE REZERVNEGA SEZNAMA Naziv delovnega mesta Funkcionalna skupina/razred AD 6 Vrsta pogodbe Sklic Rok za prijavo Kraj zaposlitve Veljavnost rezervnega seznama do Število

Prikaži več

BV_STANDARDI_SISTEMOV_VODENJA_EN_OK

BV_STANDARDI_SISTEMOV_VODENJA_EN_OK STANDARDI SISTEMOV VODENJA KOT ORODJE ZA IZBOLJŠANJE OKOLJSKE IN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI 10.11.2011 Gregor SIMONIČ Sistemi vodenja Kaj so sistemi vodenja oziroma upravljanja? Sistem vodenja oziroma upravljanja

Prikaži več

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Spremembe v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe

Prikaži več

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov posameznikom omogoča uveljavljanje

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Novi mednarodni standard SIST ISO 45001 za področje sistema varnosti in zdravja pri delu Mag. Milan Srna, milan.srna@gmail.com Program Predstavitev standarda ISO 45001:2018, Novosti in spremembe v primerjavi

Prikaži več

\376\377\000d\000o\000p\000i\000s\000 \000c\000r\000n\000a\000 \000o\000p\000n

\376\377\000d\000o\000p\000i\000s\000 \000c\000r\000n\000a\000 \000o\000p\000n AREA ARS d.o.o. Trg mladosti 6 3320 VELENJE Velenje, 2013-09-20 št.: area ars/d62/2013-opn/sp OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM Center 101 2393 ČRNA NA KOROŠKEM PREDMET: OPN ČRNA NA KOROŠKEM DOPOLNITEV POROČILA

Prikaži več

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družb

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družb SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družbo gumites, d.o.o. (v nadaljevanju Naročnik) in tretjimi

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

C(2019)1789/F1 - SL

C(2019)1789/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.3.2019 C(2019) 1789 final ANNEX 5 PRILOGA k Delegirani uredbi Komisije o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uvajanjem in operativno uporabo

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Merila in sistem Q_GEA-MIZŠ-19-febr-2015_2-dan

Microsoft PowerPoint - Merila in sistem Q_GEA-MIZŠ-19-febr-2015_2-dan Merila vrednotenja programov in sistem kakovosti Gea College - Fakultete za podjetništvo 2. dan»operacijo delno financira vropska unija iz vropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje,

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

Zapisnik 1

Zapisnik 1 Letno poročilo o študentski anketi UP FHŠ za študijsko leto 2014/15 Letno poročilo o rezultatih anketiranja se pripravi skladno s Pravilnikom o izvajanju študentske ankete Univerze na Primorskem in vsebuje:

Prikaži več

Učinkovitost nadzora nad varnostjo živil

Učinkovitost nadzora nad varnostjo živil Revizijsko poročilo Učinkovitost nadzora nad varnostjo živil 19. junij 2013 Računsko sodišče Republike Slovenije http://www.rs-rs.si 1 Predstavitev revizije Revidiranec: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Prikaži več

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica naslednji P RAVILNIK o izvajanju videonadzora I. SPLOŠNE

Prikaži več

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve]

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve] OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina@menges.si Številka: 3500-1/2015 Datum: 26.9.2018 ZADEVA : OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) minister za zunanje zadeve v soglasju z

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

Microsoft Word - AESA ENSL.doc

Microsoft Word - AESA ENSL.doc Predlog UREDBA KOMISIJE (ES) št. / z dne [ ] o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1702/2003 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti

Prikaži več

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES 19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 1 Smernice organa EBA o usklajenih opredelitvah

Prikaži več

DNEVNIK

DNEVNIK POROČILO PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM PRI DELODAJALCU DIJAKA / DIJAKINJE. ( IME IN PRIIMEK) Izobraževalni program FRIZER.. Letnik:.. oddelek:. PRI DELODAJALCU. (NASLOV DELODAJALCA) Šolsko leto:..

Prikaži več

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU Smernice organa EBA o določitvi

Prikaži več

SILIKO_Smernice za dobavitelje_2016_SL

SILIKO_Smernice za dobavitelje_2016_SL SILIKO D.O.O., Tržaška 31, SI-1360 Vrhnika Slovenia - EU tel +386 1 364 80 80, www.siliko.si, fax +386 1 364 80 85 Code: NA-R03-06/02 Izdaja: Januar 2014 Avtor: SILIKO D.O.O. Stran 1 od 13 VSEBINA: 1.

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje

Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje podatkov je obvezno. Vprašalnik za statistično raziskovanje

Prikaži več

Macoma katalog copy

Macoma katalog copy POSLOVNE APLIKACIJE PO ŽELJAH NAROČNIKA Poročilni sistem Finance in kontroling Poprodaja Podatkovna skladišča Prodaja Proizvodnja Obstoječi ERP Partnerji Implementacija rešitev prilagojena po željah naročnika

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI Stran 1 od 10 1. PROSTORSKO UREDITVENI POGOJI - naslovna stran IBIS, d.o.o. Slovenska Bistrica inženiring biro, investicijsko svetovanje Trg Alfonza Šarha 1, Slov. Bistrica Št. projekta: 19/2011 Datum:

Prikaži več

Training

Training Svetovalna pisarna Drago Dretnik 2016 Namen Svetovalne pisarne je nuditi strokovno pomoč planinskim društvom na naslednjih področjih: sistemi za ravnanje z odpadno vodo vodooskrbni sistemi energetski sistemi

Prikaži več

Microsoft Word - KAZALNIK ZADOVOLJSTVA S PREHRANO 2017

Microsoft Word - KAZALNIK ZADOVOLJSTVA S PREHRANO 2017 Neobvezni kazalnik kakovosti KAZALNIK ZADOVOLJSTVO S PREHRANO V PSIHIATRIČNI BOLNIŠNICI IDRIJA ZA LETO 2017 Kazalnik pripravila Andreja Gruden, dipl. m. s., Hvala Nataša, dipl. m. s. 1. POIMENOVANJE KAZALNIKA

Prikaži več

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053 Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053-4/2002 Datum: 13. junija 2003 ŽUPAN Boris Popovič

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc Znanstveno-raziskovalno središče Koper, s skrajšano firmo ZRS Koper, Garibaldijeva ulica 1, 6000 Koper, ki ga zastopa direktor prof. dr. Rado Pišot, matična številka: 7187416000, ID številka za DDV: SI

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA za OBNOVO EVIDENCE DEJANSKE RABE KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ (območje V in Z del SLO) Verzija 1.0 Ljubljana, marec 2016 KAZALO 1 UVOD... 3 1.1 OBMOČJE PROJEKTA... 4 1.2 ČASOVNICA

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 27.6.2018 A8-0206/142 142 Člen 2 odstavek 2 pododstavek 1 Države članice točk (b) in (c) prvega pododstavka člena 3(1) Direktive 96/71/ES ne uporabljajo za voznike v sektorju cestnega prometa, ki so zaposleni

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

ČETRTA POT, d.o.o., KRANJ Planina Kranj Slovenija Telefon: Fax: Politika zasebnost

ČETRTA POT, d.o.o., KRANJ Planina Kranj Slovenija Telefon: Fax: Politika zasebnost Politika zasebnosti V tej politiki zasebnosti podjetje Četrta pot, avtomatska identifikacija, računalništvo in informatika, d.o.o., Planina 3, 4000 Kranj (v nadaljevanju»četrta pot«), naročnikom, uporabnikom

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev SKLOP 1: EKONOMIKA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA Upravljanje kmetijskih gospodarstev Tomaž Cör, KGZS Zavod KR Vsem značilnostim kmetijstva mora biti prilagojeno tudi upravljanje kmetij. Ker gre pri tem za gospodarsko

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vezano na izdajo soglasja za poseg v varovalni pas ceste

Prikaži več

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje 0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež) OBJEKT: LEKARNA BETNAVA (poimenovanje

Prikaži več

Microsoft Word - CNC obdelava kazalo vsebine.doc

Microsoft Word - CNC obdelava kazalo vsebine.doc ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO VIŠJA STROKOVNA ŠOLA STROJNIŠTVO DIPLOMSKA NALOGA Novo mesto, april 2008 Ime in priimek študenta ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO VIŠJA STROKOVNA ŠOLA STROJNIŠTVO DIPLOMSKA NALOGA Novo

Prikaži več

Microsoft Word - Poziv za vpis v evidenco subjektov 2009_koncna.doc

Microsoft Word - Poziv za vpis v evidenco subjektov 2009_koncna.doc JAVNI POZIV K VPISU SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA V EVIDENCO SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA Ljubljana, februar 2009 KAZALO 1. PREDMET JAVNEGA POZIVA 3 2. NAMEN IN NAČIN VPISA V EVIDENCO 3 3. PODATKI O SUBJEKTU

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

Navodila Trgovina iCenter

Navodila Trgovina iCenter Napredovanja v plačne razrede javnih uslužbencev 2019 S pomočjo SAOP programa Kadrovska evidenca lahko ob dokupljeni kodi vodimo napredovanja javnih uslužbencev. Za napredovanja v letu 2019 je potrebno

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

MESTNA OBČINA MARIBOR Ulica heroja Staneta Maribor POROČILO O IZVAJANJU Projekta»KC Pekarna - Hladilnica«Pripravljeno skladno s 15. členom Ured

MESTNA OBČINA MARIBOR Ulica heroja Staneta Maribor POROČILO O IZVAJANJU Projekta»KC Pekarna - Hladilnica«Pripravljeno skladno s 15. členom Ured MESTNA OBČINA MARIBOR Ulica heroja Staneta 1 2000 Maribor POROČILO O IZVAJANJU Projekta»KC Pekarna - Hladilnica«Pripravljeno skladno s 15. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 MODEL ODLIČNOSTI REFERENČNE AMBULANTE Darinka Klančar NAMEN PREDSTAVITVE European Practice Assessment EPA Evropski model poslovne odličnosti EFQM Samoocena ambulante/odličnost ambulante EPA European Practice

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo u

POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo u POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo učbenik in delovni zvezek, ki sta obvezna učna pripomočka

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega univerza

Prikaži več

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom

Prikaži več

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

Microsoft Word - vzorec_PVOP.DOC

Microsoft Word - vzorec_PVOP.DOC Družba X Y d.o.o.,, (naslov), matična št., na podlagi 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list RS, 86/04 in 113/05), sprejema naslednji PRAVILNIK O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV I. SPLOŠNE

Prikaži več

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 1. KAJ SO IZREDNI ROKI? KOLIKO JIH JE? KOMU PRIPADAJO? POSTOPEK. Pravilnik o študiju 202. člen Izredni izpitni roki so izpitni roki zunaj izpitnih obdobij in v času

Prikaži več

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar 2013 1 I. Uvodno pojasnilo Članice Združenja bank Slovenije so leta 2007 na pobudo Zveze potrošnikov Slovenije opredelile

Prikaži več

Microsoft Word - Navodila za prijavo raziskav na OIL doc

Microsoft Word - Navodila za prijavo raziskav na OIL doc Navodila za prijavo raziskav na Onkološkem inštitutu Ljubljana (OI) Definicije raziskav Na OI izvajamo več oblik raziskovalnega dela v vseh organizacijskih enotah. Raziskovalno delo delimo na tri kategorije:

Prikaži več

4

4 Naročnik: ELEKTRO Celje, podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vrunčeva 2a, 3000 CELJE RTP 110/20 kv Vojnik Tehnična specifikacija za izgradnjo novega objekta RTP Vojnik A. SPLOŠNO VSEBINA

Prikaži več

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO 2011-2015 Novo mesto, februar 2011 inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:2/9 1

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI GEN-IJ KVIZ NA RADIU 1 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre GEN-IJ kviz na Radiu 1 (v nadaljevanju: nagradna igra), ki se

Prikaži več

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE Izobraževalni program.. NAČRT IZVAJANJA VAJENIŠTVA (NIV) za šolska leta:,, Delodajalec: Datum: Podpis in žig: Vajenec:

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE Izobraževalni program.. NAČRT IZVAJANJA VAJENIŠTVA (NIV) za šolska leta:,, Delodajalec: Datum: Podpis in žig: Vajenec: SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE Izobraževalni program.. NAČRT IZVAJANJA VAJENIŠTVA (NIV) za šolska leta:,, Delodajalec: Datum: Podpis in žig: Vajenec: Datum: Podpis: Šola: Datum: Podpis in žig: Pristojna

Prikaži več

Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: , Davčna šte

Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: , Davčna šte Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: 5138221, Davčna številka: SI90660188 (v nadaljevanju»naročnik«) ter...,

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

Navodilo Struktura cene izdelka Št. dokumenta : Izdaja: 01 Datum spremembe: Stran: 1/5 NAVODILO STRUKTURA CENE IZDELKA 1. POVZETEK

Navodilo Struktura cene izdelka Št. dokumenta : Izdaja: 01 Datum spremembe: Stran: 1/5 NAVODILO STRUKTURA CENE IZDELKA 1. POVZETEK Stran: 1/5 NAVODILO STRUKTURA CENE IZDELKA 1. POVZETEK Splošne informacije Naročnik E-mail Telefonska številka Datum Dobavitelj Dobaviteljeva št. Projekt Referenca Naziv Indeks Verzija Varianta Odgovorna

Prikaži več

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede domnevnih kršitev revidirane direktive o plačilnih storitvah 1. Obveznosti glede skladnosti in poročanja Vloga teh smernic 1. Dokument vsebuje

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev INFORMATIKA Tečaj za višjega gasilca OGZ PTUJ 2017 PRIPRAVIL: ANTON KUHAR BOMBEK, GČ VSEBINA TEORETIČNA PREDAVANJA INFORMACIJSKI SISTEMI SISTEM OSEBNIH GESEL IN HIERARHIJA PRISTOJNOSTI PRAKTIČNE VAJE ISKANJE

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČIL

Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČIL Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČILO O PREGLEDU MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE Z ZMOGLJIVOSTJO,

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - KOROSE Dan javno zasebnega partnerstva 2013 VK [Zdru\236ljivostni na\350in])

(Microsoft PowerPoint - KOROSE Dan javno zasebnega partnerstva 2013 VK [Zdru\236ljivostni na\350in]) Uporaba FIDIC pogodb pri projektih javno zasebnega partnerstva in pogoji pogodb za projekte na principu DBO Mag. Vekoslav Korošec Direktor Združenja za svetovalni inženiring-zsi Dan javno zasebnega partnerstva;

Prikaži več

Javna_narocila_MV_01

Javna_narocila_MV_01 KNJIŽNICA FRANCA KSAVRA MEŠKA ORMOŽ NOTRANJI PREDPIS O ODDAJI JAVNIH NAROČIL MALE VREDNOSTI Ormož, 2003 Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož, Kolodvorska 9, 2270 Ormož Notranji predpis o oddaji naročil

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Projektno vodenje PREDAVANJE 7 doc. dr. M. Zajc matej.zajc@fe.uni-lj.si Projektno vodenje z orodjem Excel Predstavitev Najbolj razširjeno orodje za delo s preglednicami Dva sklopa funkcij: Obdelava številk

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

POROČILO

POROČILO UVOD Delovanje knjižnice Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani (UL FKKT), ki je sedaj že 17 let funkcionalno združena s Centralno tehniško knjižnico (CTK), lahko ocenimo kot uspešno kar

Prikaži več

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx Na podlagi 22., 70., 71., 94., 95., 96., 97. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice je Senat Fakultete za zdravstvo Jesenice na svoji na 5. redni seji v študijskem letu 2014/2015, dne 18. 2. 2015,

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Agencija za trg vrednostnih papirjev GRADIVO za skupščino delničarjev družbe ALTA Skupina d.d. KAZALO 1. Gradivo k prvi točki dnevnega reda 2. Gradivo k drugi točki dnevnega reda 3. Gradivo k tretji točki dnevnega reda 4. Gradivo k četrti

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaboratu ekonomike I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina) Ta

Prikaži več