1

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "1"

Transkripcija

1

2 Izdajatelj: Banka Slovenije Slovenska 3 1 Ljubljana Tel.: (1) 71 9 Faks: (1) 1 1 Poročilo o finančni stabilnosti temelji na podatkih in informacijah, dostopnih do konca marca 18, razen če ni posebej navedeno drugače. Uporaba in objava podatkov in delov besedila sta dovoljeni le z navedbo vira. ISSN (spletna izdaja)

3 Pregled vsebine PREGLED VSEBINE 1 POVZETEK MAKROEKONOMSKO OKOLJE 8.1 Mednarodno okolje 8. Gospodarske razmere v Sloveniji 9 3 GOSPODINJSTVA IN PODJETJA Gospodinjstva Podjetja 13 BANČNI SISTEM 19.1 Dobičkonosnost bank 19. Kreditni portfelj bank 3.3 Financiranje, obrestna občutljivost in likvidnost bank 9. Solventnost bank 3 NEBANČNE FINANČNE INSTITUCIJE.1 Lizinška podjetja. Zavarovalnice 1.3 Kapitalski trg in vzajemni skladi 3 MAKROBONITETNI INSTRUMENTI 7 7 TRG NEPREMIČNIN IN Z NJIM POVEZANA TVEGANJA ZA FINANČNO STABILNOST 8 PRILOGA III POROČILO O FINANČNI STABILNOSTI III

4 Pregled tabel, slik, okvirjev in kratic: Tabele: Tabela 1.1: Prikaz tveganj v slovenskem bančnem sistemu Tabela.1: Napoved Evropske komisije izbranih makroekonomskih kazalnikov za pomembnejše trgovinske partnerice Slovenije 8 Tabela.1: Makrobonitetni instrumenti, ki jih uporablja Banka Slovenije 7 Tabela 7.1: Rezultati makrobonitetne simulacije 3 Tabela 8.1: Bilanca stanja na izbrane časovne preseke, slovenski bančni sistem Tabela 8.: Izkaz poslovnega izida bančnega sektorja Tabela 8.3: Izbrani kazalniki poslovanja bank Tabela 8.: Vrednosti posameznih komponent za izračun ROE 7 Tabela 8.: Doprinosi sprememb posameznih komponent za izračun ROE k spremembi ROE po letih 7 Tabela 8.: Finančna sredstva slovenskega finančnega sektorja 7 Slike: Slika.1: BDP v izbranih državah 8 Slika.: Kazalniki zaupanja v evroobmočju 8 Slika.3: Inflacija (HICP) 9 Slika.: Zahtevana donosnost 1-letnih državnih obveznic 9 Slika.: BDP in prispevek k rasti BDP 9 Slika.: Kazalniki zaupanja 9 Slika.7: Varčevanje in investicije 1 Slika.8: Zaposlenost, stopnja brezposelnosti in bruto plača 1 Slika 3.1: Razpoložljiv dohodek in izdatki za končno potrošnjo 11 Slika 3.: Varčevanje in investicije gospodinjstev 11 Slika 3.3: Finančna sredstva in obveznosti gospodinjstev 1 Slika 3.: Finančne obveznosti gospodinjstev 1 Slika 3.: Struktura stanj finančnega premoženja gospodinjstev 1 Slika 3.: Struktura transakcij finančnega premoženja gospodinjstev 1 Slika 3.7: Posojila gospodinjstvom po vrsti posojila, stanja 13 Slika 3.8: Posojila gospodinjstvom po vrsti posojila, rast 13 Slika 3.9: Posojila s fiksno obrestno mero 13 Slika 3.1: Obrestne mere po vrsti posojila 13 Slika 3.11: Tokovi finančnih obveznosti podjetij glede na instrumente 1 Slika 3.1: Posojila podjetjem iz tujine po sektorju upnika in posojila pri domačih bankah 1 Slika 3.13: Posojila podjetjem po sektorju upnika 1 Slika 3.1: Posojila podjetjem pri domačih bankah po ročnosti 1 Slika 3.1: Kazalniki zadolženosti podjetij 1 Slika 3.1: Obrestne mere za novoodobrena posojila podjetjem po velikosti podjetja glede na tveganost posojila 1 Slika 3.17: Obremenjenost podjetij s servisiranjem dolga pri bankah 1 Slika 3.18: Stanje dolga podjetij pri bankah po vrstah obrestovanja 1 Slika 3.19: Finančni vzvod za izbrane gospodarske dejavnosti 1 Slika 3.: Finančni vzvod po velikosti podjetij 1 Slika 3.1: Razmerje med neto finančnim dolgom in EBITDA za izbrane gospodarske dejavnosti 17 Slika 3.: Razmerje med neto finančnim dolgom in EBITDA po velikosti podjetij 17 Slika 3.3: Neto finančni dolg, presežni dolg in vzdržni dolg 17 Slika 3.: Delež presežnega dolga v neto finančnem dolgu za izbrane dejavnosti 17 Slika 3.: Koncentracija presežnega dolga 18 Slika 3.: Koncentracija presežnega dolga za izbrane dejavnosti 18 Slika.1: Neto obrestna marža in "opravninska" marža v bančnem sektorju Slika.: Bruto dohodek v bančnem sistemu Slika.3: Spremembe obrestnih prihodkov, obrestnih odhodkov in neto obresti Slika.: Prispevek količinskih in cenovnih dejavnikov k spremembi neto obrestnih prihodkov in neto obrestna marža Slika.: Obrestni prihodki, obrestni odhodki in neto obresti 1 Slika.: Vrste obrestnih prihodkov 1 Slika.7: Operativni stroški, stroški dela in bilančna vsota 1 Slika.8: Poraba bruto dohodka bank 1 Slika.9: Slika.1: Primerjava dejanskega dobička in dobička, realiziranega ob predpostavki, da bi bili stroški oslabitev in rezervacij v bruto dohodku na ravni dolgoletnega povprečja Doseganje dejanske višine ROE in ROE ob upoštevanju dolgoročnega deleža stroškov oslabitev in rezervacij v bruto dohodku POROČILO O FINANČNI STABILNOSTI IV

5 Slika.11: Kazalniki poslovanja bank Slika.1: Vpliv štirih dejavnikov na spremembe v donosnosti na kapital bank; razčlenitev ROE Slika.13: NPE, NPL in terjatve v zamudi nad 9 dni, stanja in deleži 3 Slika.1: Deleži NPE in NPL v državah evroobmočja 3 Slika.1: Načini zmanjševanja NPE v letu 17 Slika.1: Predvideni načini zmanjševanja NPE v letih 18 in 19 Slika.17: Delež NPE po skupinah komitentov Slika.18: Stopnje neplačila (do 17) in verjetnost neplačila (18) po dejavnostih Slika.19: Delež restrukturiranih terjatev v NPE posameznih dejavnosti Slika.: Izpostavljenost do podjetij v stečajnih postopkih v zneskih ter deležih zamud nad 9 dni in NPE Slika.1: Deleži prehodov MSP med bonitetnimi razredi Slika.: Nedonosne izpostavljenosti glede na velikost podjetij Slika.3: Novoodobrena dolgoročna potrošniška posojila in obrestne mere glede na zavarovanje Slika.: Delež NPE v izpostavljenosti do prebivalstva po vrstah posojil Slika.: Kreditni standardi za posojila podjetjem 7 Slika.: Kreditni standardi za potrošniška posojila 7 Slika.7: Pokritost NPE z oslabitvami in rezervacijami po skupinah komitentov 8 Slika.8: Pokritost nedonosnih (NPE) in donosnih (PE) stanovanjskih in potrošniških posojil z oslabitvami in rezervacijami 8 Slika.9: Pokritost neoslabljenih NPE s kapitalom 8 Slika.3: Pokritost neoslabljenih NPE s kapitalom po bankah glede na delež NPE 8 Slika.31: Struktura virov financiranja bank 3 Slika.3: Spremembe vlog nebančnega sektorja in grosističnega financiranja 3 Slika.33: Rast vlog po sektorjih 3 Slika.3: Prirasti vlog po sektorjih 3 Slika.3: Struktura vlog nebančnega sektorja po ročnosti 31 Slika.3: Gibanje deleža vpoglednih vlog v bilančni vsoti po sektorjih 31 Slika.37: Spremembe stanj vlog gospodinjstev po ročnostih 31 Slika.38: Obrestne mere za nove vloge gospodinjstev 31 Slika.39: Spremembe stanj vlog nefinančnih družb po ročnostih 3 Slika.: Obrestne mere za nove vloge nefinančnih družb 3 Slika.1: Pokritost vpoglednih vlog z likvidnimi naložbami 3 Slika.: Neto prirasti vlog in posojil nebančnega sektorja po ročnosti 3 Slika.3: Neto vrzel med celotnimi naložbami in celotnimi obveznostmi po preostali zapadlosti 33 Slika.: Tehtano povprečje aktive in pasive ter vrzel 33 Slika.: Primerjava vrzeli v ponovni določitvi obrestne mere med aktivnimi in pasivnimi obrestno občutljivimi pozicijami po pristopu IRRBB 33 Slika.: Vrednost obrestno občutljive aktive in pasive glede na različna obdobja ponovne določitve obrestne mere ter vrzel v ponovni določitvi obrestne mere, brez upoštevanja IRRBB 33 Slika.7: Povprečna preostala zapadlost za posamezne vrste posojil 3 Slika.8: Delež posojil, obrestovanih s fiksno obrestno mero, v stanjih posojil 3 Slika.9: Delež novoodobrenih posojil, obrestovanih s fiksno obrestno mero, za posamezne vrste novoodobrenih posojil 3 Slika.: Povprečne obrestne mere za posamezne vrste novoodobrenih posojil 3 Slika.1: Obseg likvidnih sredstev 3 Slika.: Obseg sekundarne likvidnosti 3 Slika.3: Gibanje količnika likvidnostnega kritja 3 Slika.: Terjatve in obveznosti bank do Evrosistema v mio EUR ter delež prostega sklada primernega finančnega premoženja 3 Slika.: Stanje danih in prejetih nezavarovanih posojil slovenskih bank na nezavarovanem denarnem trgu evroobmočja 3 Slika.: Osnovni kazalniki kapitalske ustreznosti bančnega sistema na posamični osnovi 37 Slika.7: Slika.8: Prispevek spremembe kapitala in kapitalskih zahtev k spremembi količnika kapitalske ustreznosti na posamični osnovi 37 Kapitalska ustreznost navadnega lastniškega temeljnega kapitala (CETI) po skupinah bank na posamični osnovi 37 Slika.9: Razmerje med knjigovodskim kapitalom in bilančno vsoto po skupinah bank na posamični osnovi 37 Slika.: Struktura navadnega lastniškega temeljnega kapitala 38 Slika.1: Struktura kapitalskih zahtev za kreditno tveganje 38 Slika.: Povprečne uteži tveganosti po vrsti naložbene izpostavljenosti 38 Slika.3: Količnik kapitalske ustreznosti (KU) za sistem v primerjavi z evroobmočjem na konsolidirani osnovi 39 Slika.: Količnik kapitalske ustreznosti lastniškega temeljnega kapitala (CET1) po skupinah bank v primerjavi z evroobmočjem na konsolidirani osnovi 39 POROČILO O FINANČNI STABILNOSTI V

6 Slika.1: Novoodobreni lizinški posli Slika.: Stanje lizinških poslov Slika.3: Stanje lizinških poslov in terjatve v zamudi nad 9 dni 1 Slika.: Izbrani kazalniki uspešnosti poslovanja lizinških družb 1 Slika.: Zbrana bruto premija in letne stopnje rasti zavarovanj Slika.: Čisti dobiček in bilančna vsota Slika.7: Skupni količnik SCR (kvartili z mediano) Slika.8: Skupni količnik MCR (kvartili z mediano) Slika.9: Škodni rezultat pomembnejših zavarovalnih vrst (kot razmerje) 3 Slika.1: Zbrane premije in izplačane odškodnine kreditnih zavarovanj 3 Slika.11: Struktura naložb zavarovalniškega sektorja 3 Slika.1: Rast izbranih borznih indeksov Slika.13: Gibanje volatilnosti na delniških trgih Slika.1: Tržna kapitalizacija na Ljubljanski borzi in letni koeficient obračanja sredstev Slika.1: Izdaja obveznic in komercialnih zapisov (brez sektorja države) Slika.1: Neto naložbe rezidentov v tujini Slika.17: Neto naložbe nerezidentov v Sloveniji Slika.18: Rast vzajemnih skladov po vrstah skladov Slika.19: Neto tokovi v vzajemne sklade po sektorjih vlagateljev Slika.: Letni donos v percentilih in neto tok v delniške sklade Slika.1: Letni donos v percentilih in neto tok v mešane sklade Slika 7.1: Cene stanovanjskih nepremičnin 1 Slika 7.: Cen stanovanjskih nepremičnin glede na leto 8 1 Slika 7.3: Cene rabljenih stanovanjskih nepremičnin 1 Slika 7.: Cene stanovanjskih nepremičnin, mednarodna primerjava 1 Slika 7.: Povprečna cena rabljenih stanovanj v večjih slovenskih mestih Slika 7.: Rast števila prebivalcev v večjih slovenskih mestih Slika 7.7: Število transakcij s stanovanjskimi nepremičninami Slika 7.8: Število transakcij z rabljenimi nepremičninami Slika 7.9: Razmerje med ceno stanovanj in neto plačo v Ljubljani 3 Slika 7.1: Indeks dostopnosti stanovanj 3 Slika 7.11: Cene stanovanjskih nepremičnin, razpoložljiv dohodek in neto plača 3 Slika 7.1: Razmerje med ceno stanovanjskih nepremičnin in najemnino oziroma dohodkom 3 Slika 7.13: Najemnine v Sloveniji in večjih slovenskih mestih Slika 7.1: Najemnine, mednarodna primerjava Slika 7.1: Kazalniki zaupanja v gradbeništvu Slika 7.1: Indeks opravljenih gradbenih del v stanovanjskih stavbah Slika 7.17: Število izdanih gradbenih dovoljenj Slika 7.18: Rast posojil gradbeništvu in poslovanju z nepremičninami Slika 7.19: Novoodobrena stanovanjska posojila na četrtletje in povprečni LTV Slika 7.: Obseg novih stanovanjskih posojil po ročnosti Slika 7.1: Stanje in rast stanovanjskih posojil v Sloveniji Slika 7.: Kreditni standardi za stanovanjska posojila Slika 7.3: Lastniki in najemniki nepremičnin v letu 1 7 Slika 7.: Lastniki nepremičnin z in brez hipoteke v celotni populaciji v letu 1 7 Slika 7.: Znesek hipotekarnih in nehipotekarnih posojil v milijonih evrov (leva os) in število sklenjenih kreditnih pogodb (desna os), Q1 1 Q 17 8 Slika 7.: Povprečen znesek posojila (v evrih), Q1 1 Q 17 8 Slika 7.7: Gibanje vrednosti povprečnega zavarovanja v evrih (leva os) in indeks rasti cen stanovanjskih nepremičnin (Q1 1 = ; desna os), Q1 1 Q 17 8 Slika 7.8: Povprečen dohodek kreditojemalca glede na zavarovanost posojila in gibanje povprečne mesečne neto plače (v evrih), navadna povprečja, Q1 1 Q 17 8 Slika 7.9: Povprečen LTV (desna os) ter povprečen DSTI pri hipotekarnih in nehipotekarnih posojilih (leva os), Q 11 Q 17 9 Slika 7.3: Delež posojil (po vrednosti), neskladnih s priporočili glede na vrsto odstopanja in zavarovanost posojila, Q1 1 Q 17 9 Slika 7.31: Distribucija posojil glede na LTV po letih, 1 17 Slika 7.3: Delež posojil, neskladnih s priporočilom DSTI v posameznem dohodkovnem razredu (barvni stolpci, leva os) in delež posojil v vseh posojilih po dohodkovnih razredih (črtkani stolpci, desna os), 1 17 Slika 7.33: Distribucija kazalnika LTV Slika 7.3: Distribucija kazalnika LTI Slika 7.3: Distribucija kazalnika DSR Slika 7.3: Omejitveni kazalniki pri pridobivanju posojil Slika 8.1: Izdatkovna struktura BDP POROČILO O FINANČNI STABILNOSTI VI

7 Slika 8.: Rast dodane vrednosti po dejavnostih Slika 8.3: Struktura financiranja podjetij po instrumentih Slika 8.: Struktura financiranja podjetij po sektorju upnika Slika 8.: Obrestne mere za novoodobrena posojila podjetjem v Sloveniji in evroobmočju Slika 8.: Delež tujine v financiranju podjetij po posameznih instrumentih Slika 8.7: Posojila podjetjem iz tujine glede na lastniške povezave Slika 8.8: Posojila podjetjem iz tujine od tujih podjetij glede na lastniške povezave Slika 8.9: Podjetja z neto finančnim dolgom in podjetja s presežnim dolgom Slika 8.1: Celotni dobiček in izguba ter neto dobiček Slika 8.11: Neto dobiček za izbrane dejavnosti Slika 8.1: Efektivne obrestne mere po glavnih instrumentih obrestonosne aktive in obrestno-plačljive pasive 7 Slika 8.13: Bruto dohodek, neto dohodek in stroški oslabitev in rezervacij 7 Slika 8.1: Skupni prispevki prek obrestonosne aktive in pasive k spremembam neto obrestne marže 8 Slika 8.1: Prispevki prek obrestonosne aktive in pasive k spremembam neto obrestne marže, razčlenjeni po instrumentih 8 Slika 8.1: Vpliv komponent nastanka in porabe dohodka bank na porast dobička v letu 1 8 Slika 8.17: Vpliv komponent nastanka in porabe dohodka bank na porast dobička v letu 17 8 Slika 8.18: Razvrščene terjatve v zamudi nad 9 dni po dejavnosti NFD 9 Slika 8.19: NPE po dejavnostih NFD 9 Slika 8.: Obseg NPE po skupinah komitentov 9 Slika 8.1: Deleži terjatev v zamudi nad 9 dni in deleži NPE po velikosti NFD 9 Slika 8.: Restrukturirane terjatve v zamudi nad 9 dni po dejavnostih NFD 9 Slika 8.3: Pokritost terjatev v zamudi nad 9 dni z oslabitvami in rezervacijami 9 Slika 8.: Pokritost neoslabljenih terjatev v zamudi nad 9 dni s kapitalom 9 Slika 8.: Načini zmanjševanja NPE NFD v letu 17, struktura 7 Slika 8.: Pričakovani načini zmanjševanja NPE NFD v letih 18 in 19, struktura 7 Slika 8.7: Načini zmanjševanja NPE MSP v letu 17, struktura 7 Slika 8.8: Pričakovani načini zmanjševanja NPE MSP v letih 18 in 19, struktura 7 Slika 8.9: Načini zmanjševanja NPE gospodinjstev v letu 17, struktura 7 Slika 8.3: Pričakovani načini zmanjševanja NPE gospodinjstev v letih 18 in 19, struktura 7 Slika 8.31: Dnevni količnik likvidnosti prvega in drugega razreda likvidnostne lestvice 71 Slika 8.3: Razmerje med posojili in vlogami nebančnega sektorja (LTD) po skupinah bank 71 Slika 8.33: Količnik kapitalske ustreznosti po državah evroobmočja na konsolidirani osnovi za september Slika 8.3: Slika 8.3: Slika 8.3: Količnik kapitalske ustreznosti navadnega lastniškega temeljnega kapitala po državah evroobmočja na konsolidirani osnovi za september Porazdelitev razmerja med knjigovodskim kapitalom in bilančno vsoto za države evroobmočja na konsolidirani osnovi 7 Porazdelitev razmerja med kapitalskimi zahtevami in bilančno vsoto za države evroobmočja na konsolidirani osnovi 7 Slika 8.37: Naložbe finančnega sistema po instrumentih (brez centralne banke) 7 Slika 8.38: Novi lizinški posli po četrtletjih 73 Slika 8.39: Stanje in delež lizinških poslov v zamudi nad 9 dni 73 Slika 8.: Dolžniško financiranje lizinških družb 73 Slika 8.1: Škodni rezultat kreditnih zavarovanj 73 Slika 8.: Pribitki izbranih 1-letnih državnih obveznic nad nemško primerljive zapadlosti 7 Slika 8.3: Lastniška struktura v enotah domačih vzajemnih skladov 7 Slika 8.: Struktura naložb po vrstah skladov glede na sredstva v Sloveniji in EMU 7 Okvir: Okvir.1: Vpliv prehoda na MSRP 9 8 Kratice: AJPES ATVP AZN BDP BLS BS DFO DSTI DURS Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve Agencija za trg vrednostnih papirjev Agencija za zavarovalni nadzor Bruto domači proizvod Bank Lending Survey (anketa o bančnih posojilih za evroobmočje) Banka Slovenije Druge finančne organizacije Debt service-to-income ratio (razmerje med obrokom posojila in prejemki posojilojemalca) Davčna uprava Republike Slovenije POROČILO O FINANČNI STABILNOSTI VII

8 DUTB ECB EIOPA EMU EU EURIBOR Eurostat FED GURS HICP IS KDD KOS LEASEUROPE LJSE LTRO LTV MCR MDS MSP MTS Slovenija NFD ROE SBI TOP SCR SDW SURS S&P TLTRO VEP VLTRO VS Družba za upravljanje terjatev bank Evropska centralna banka The European Insurance and Occupational Pensions Authority Ekonomska in monetarna unija Evropska unija Medbančna obrestna mera, po kateri si reprezentativne banke iz evroobmočja medsebojno ponujajo depozite Statistical Office of the European Communities Board of Governors of the Federal Reserve System Geodetska uprava Republike Slovenije Harmonised Index of Consumer Prices Investicijski sklad KDD Centralna klirinško depotna družba, d.d. Koeficient obračanja sredstev The European Federation of Leasing Company Associations Ljubljanska borza Long-Term Refinancing Operation (dolgoročne operacije refinanciranja) Razmerje med višino odobrenega posojila in vrednostjo premoženja, s katero je posojilo zavarovano (angl. loan-to-value ratio) Minimalna kapitalska rezerva Mednarodni denarni sklad Mala in srednje velika podjetja Del elektronske trgovalne platforme Euro MTS za državne in paradržavne referenčne obveznice, nominirane v evrih Nefinančne družbe Return on Equity (donos na kapital) Indeks blue-chip Ljubljanske borze Solventnostna kapitalska rezerva Statistical Data Warehouse Statistični urad Republike Slovenije Standard and Poor's Targeted Longer-Term Refinancing Operations (usmerjene dolgoročne operacije refinanciranje) Vrednost enote premoženja vzajemnega sklada Very Long-Term Refinancing Operation (zelo dolgoročne operacije refinanciranja) Vzajemni sklad POROČILO O FINANČNI STABILNOSTI VIII

9

10 1 POVZETEK Ugodno makroekonomsko okolje z visoko gospodarsko rastjo in pozitivnimi obeti za prihodnost je v letu 17 in na začetku leta 18 prispevalo k nadaljevanju ugodnih trendov v bančnem sistemu. Najpomembnejša tveganja v bančnem in finančnem sistemu se v zadnjega pol leta niso spremenila. V bankah se kljub doseganju dobička ohranja srednja raven dohodkovnega tveganja. Ob razmeroma ugodnih gospodarskih gibanjih se banke soočajo z zelo neenakomernim oživljanjem posojilne aktivnosti: tako glede na sektor razlika v rasti posojil podjetjem in gospodinjstvom kot glede na vrsto kreditiranja razlika v rasti potrošniških in stanovanjskih posojil ter načina obrestovanja posojil. Rast posojil nebančnemu sektorju se je začela izražati na višjih obrestnih prihodkih, čeprav je vzdržnost nadaljnje rasti kreditiranja podjetij še negotova. Stabilna in enakomerna rast posojil je ključna za stabilnejšo dobičkonosnost bank v prihodnje. Ugodna rast posojil gospodinjstvom pozitivno vpliva na izboljšanje povprečne kakovosti kreditnega portfelja bank, hkrati pa lahko poveča kreditno tveganje, če bi prišlo do zniževanja kreditnih standardov, zlasti na področju potrošniških posojil. V portfelju bank ostaja razmeroma velik obseg nedonosnih terjatev iz preteklosti, ki še naprej bremenijo povprečno donosnost bančnih naložb, in zahteva od bank njihovo nadaljnje dejavno razreševanje. Visoka rast cen na nepremičninskem trgu je potencial za povečanje cikličnih tveganj, zlasti z vidika preusmerjanja akumuliranih prihrankov in investicij v ta segment naložb. Tabela 1.1: Sistemsko tveganje Makroekonomsko tveganje Prikaz tveganj v slovenskem bančnem sistemu v Q3 17 Ocena tveganja v Q 17 v Q1 18 Tendenca sprem. tveganja Ocena tveganja v Q 18 Tendenca sprem. tveganja Kreditno tveganje Nepremičninski trg Tveganje financiranja Obrestno tveganje Tveganje okužbe in velika izpostavljenost Solventnostno tveganje Dohodkovno tveganje Lizinške družbe Barvna lestvica: Zadolženost podjetij, ki se je pred krizo močno povečala ter oslabila sposobnost odplačevanja dolga in s tem vnesla nestabilnost v bančni sistem, se je v zadnjem desetletju močno zmanjšala, vendar pa se proces razdolževanja v manjši meri še vedno nadaljuje. Ob koncu leta 17 je bil obseg dolga podjetij enak obsegu kapitala in s tem na sprejemljivi ravni. Tako sta se podjetjem izboljšali kreditna sposobnost oziroma sposobnost odplačevanja dolga in odpornost na zvišanje obrestnih mer. V zadnjih letih se je močno zmanjšal Slika: Kazalniki zadolženosti podjetij v mrd EUR Finančni dolg v mrd EUR Lastniški kapital v mrd EUR Finančni dolg/bdp (desno) Finančni dolg/kapital (desno) presežni dolg podjetij, ki je bil lani s, mrd EUR na predkrizni ravni. Koncentracija presežnega dolga je še vedno visoka, saj je kar tretjina presežnega dolga koncentrirana v podjetjih z največjim presežnim dolgom. V zadnjih letih so podjetja izboljšala strukturo financiranja zlasti s povečanjem kapitala in manj z odplačili dolga, kar je dobra osnova za nadaljnjo rast podjetij. Pogoji in možnosti zadolževanja podjetij pri bankah so se glede na pretekla leta pomembno izboljšali. V letu 17 je bila rast bančnih posojil podjetjem po več letih POROČILO O FINANČNI STABILNOSTI

11 upadanja ponovno pozitivna in je v marcu 18 znašala 3,% medletno. Trenutno investicije podjetij temeljijo predvsem na financiranju z lastnimi sredstvi podjetij. Odgovor na vprašanje, koliko bodo bančna posojila prispevala k investicijam podjetij v bližnji prihodnosti, je še negotov, naj pa bi se po podatkih iz anket povpraševanje podjetij po bančnih posojilih v prihodnje povečalo. Čeprav je zadolženost podjetij na sprejemljivi ravni, je za uspešno uravnavanje sistemskih tveganj pomembno, da podjetja tudi v prihodnje skrbijo za vzdržnost dolga. Sistemsko tveganje za bančni sistem, ki izhaja iz sektorja gospodinjstev, ostaja majhno. Zadolženost gospodinjstev, izražena kot odstotek dolga v BDP, je bila lani za več kot polovico nižja od povprečja evroobmočja. Struktura premoženja gospodinjstev ostaja konservativna kljub boljšim razmeram na trgu dela in nizkim obrestnim meram. Zaupanje potrošnikov je visoko, rast razpoložljivega dohodka se izraža v okrepljeni rasti izdatkov za končno potrošnjo. Ob tem se od druge polovice leta 1 hitro povečuje izpostavljenost bank v segmentu potrošniških posojil, zlasti daljših ročnosti nad 1 let in brez zavarovanj, odobrenih s preprostejšimi postopki in nepopolnim evidentiranjem namena. Obseg potrošniških posojil je glede na celotno izpostavljenost bank sicer majhen, se pa lahko z nadaljnjim povečanjem deleža teh posojil sistemska tveganja za bančni sistem povečajo. V primeru poslabšanja makroekonomskega okolja in finančnega položaja gospodinjstev relativno višje obrestne mere morda ne bodo zadoščale za kritje izgub, povezanih z nedonosnimi posojili. Pomembno je, da banke skrbno spremljajo in upravljajo tveganja, ki lahko izvirajo iz povečevanja teh posojil. Pri tem je treba spremljati tudi namen potrošniških posojil oziroma ali se morda del dolgoročnih potrošniških posojil ne nanaša na financiranje nakupa nepremičnin. To bi lahko povečalo kreditno tveganje v primeru cenovnega obrata na trgu nepremičnin ali poslabšanja finančnega položaja posojilojemalcev. Rast cen stanovanjskih nepremičnin je bila namreč v letu Slika: Posojila gospodinjstvom po vrstah posojil medletne rasti Stanovanjska posojila 1 Potrošniška posojila Ostala posojila najvišja po nastanku krize in med najvišjimi v evroobmočju. Hkrati veliko število transakcij s stanovanjskimi nepremičninami, ki se je izenačilo s predkriznim obdobjem, potrjuje veliko povpraševanje na nepremičninskem trgu. Kljub temu v zadnjih letih rast stanovanjskih posojil ni sledila visoki rasti transakcij na trgu nepremičnin. Rast stanovanjskih posojil prebivalstvu je bila v letu 17 stabilna in zmerna pri %, v prvem četrtletju 18 se je znižala na %. To nakazuje, da rast stanovanjskih posojil trenutno ne spodbuja rasti cen nepremičnin oziroma ne spodbuja neravnovesij na nepremičninskem trgu. Pomeni tudi, da gospodinjstva nakupa nepremičnin ne izvedejo le z bančnimi posojili. Ob povečanju povpraševanja in pričakovanjih nadaljnje rasti cen se povečujejo investicije v stanovanjske stavbe. Trenutni razkorak med ponudbo in povpraševanjem na trgu nepremičnin pomeni pritisk na nadaljnjo rast cen, kar lahko vpliva tudi na kratkoročna nihanja v cenah stanovanjskih nepremičnin. Kazalniki precenjenosti oziroma podcenjenosti cen nepremičnin nakazujejo zaostajanje cen stanovanjskih nepremičnin za predkrizno ravnjo, vendar se ta zmanjšuje. V primeru izrazitega cenovnega obrata na trgu nepremičnin bi se tveganja za bančni sistem povečala, vendar so banke manj ranljive kot ob zadnji finančni krizi. Bančni sistem je v primerjavi z razmerami pred krizo manj občutljiv za tveganja, ki izhajajo iz cikličnih gibanj in neravnovesij na nepremičninskem trgu zaradi manjše izpostavljenosti bank gradbenemu sektorju, višjega razpoložljivega dohodka gospodinjstev in predvsem zato, ker so kreditni standardi za stanovanjska posojila na višji ravni kot ob izbruhu zadnje finančne krize in ostajajo na ravni bančnega sistema stabilni. K nizki ranljivosti bank na morebitna tveganja prispevajo tudi strukturne značilnosti slovenskega trga nepremičnin, kot so nizka zadolženost gospodinjstev, velik delež lastniških stanovanjskih nepremičnin in najmanjši delež lastnikov stanovanj s hipoteko v evroobmočju. Priporočljivo je, da banke kljub povečanemu optimizmu na trgu pri stanovanjskih posojilih še naprej ohranjajo dosežene kreditne standarde. Makrobonitetno priporočilo, ki vsebuje priporočeno najvišjo vrednost razmerja med zneskom stanovanjskega posojila in vrednostjo nepremičnine, s katero je posojilo zavarovano (LTV), ter priporočeno najvišjo vrednost razmerja med letnimi stroški servisiranja dolga in letnim dohodkom posojilojemalca ob sklenitvi kreditne pogodbe (DSTI), je bilo sprejeto v času stabilne rasti cen nepremičnin ob koncu leta 1 zaradi omejitve prenosa tveganj z nepremičninskega trga na bančni sektor oziroma posojilojemalce. Kazalnika LTV in DSTI za nova posojila sta bila v letu 17 v povprečju stabilna. Vendar stabilnost razmerja LTV v razmerah naraščajočih cen nepremičnin ne pomeni nujno nespremenjenega tveganja. Nadaljnja analiza omenjenih tveganj bo podlaga za odločitev o morebitni spremembi makrobonitetnega priporočila. POROČILO O FINANČNI STABILNOSTI

12 Kljub trenutno zelo solidni dobičkonosnosti bank dohodkovno tveganje bank v pogojih nizkih obrestnih mer ostaja na srednji ravni. Dobiček bank je bil v zadnjih treh letih pozitiven, vendar je v letu 17 in v prvem četrtletju 18 rast dobička med drugim temeljila tudi na sproščanju oslabitev in rezervacij. Neto obrestni prihodki bank se še vedno zmanjšujejo, čeprav se je v letu 17 in v prvem četrtletju 18 zmanjševanje upočasnilo. Na prehodu v leto 18 se ugodni učinki povečane posojilne aktivnosti bank odražajo v pozitivni Slika: Vrste obrestnih prihodkov 1m d.s., letne rasti Obrestni prihodki Obrestni prihodki iz posojil Obrestni prihodki iz posojil 3m medl. rasti Obrestni prihodki iz vrednostnih papirjev rasti obrestnih prihodkov od posojil. Hkrati je bila rast neto opravnin bank, ki pomenijo največji delež neobrestnih prihodkov, v zadnjih mesecih leta 17 po več letih ponovno pozitivna. V prihodnje bo dohodkovni položaj bank vse bolj odvisen od rasti obrestnih prihodkov, kar lahko banke dosežejo le z večjo posojilno aktivnostjo, ki mora biti vzdržna in preudarna. Banke so lahko ob kombinaciji več spremenjenih dejavnikov, tj. postopnem izzvenevanju ugodnih učinkov iz sproščanja oslabitev, nezadostnem kreditiranju in stroškovnih pritiskih, že v srednjeročnem obdobju izpostavljene dohodkovno bolj neugodnim gibanjem. Sledi preteklih slabih kreditnih odločitev bank ostajajo še naprej. Banke si že več let prizadevajo izboljšati kakovost kreditnega portfelja z zmanjševanjem bremena nedonosnih izpostavljenosti. Delež nedonosnih izpostavljenosti v celotni izpostavljenosti bank se je do marca 18 zmanjšal na,% oziroma na,3 mrd EUR. Kar dve tretjini vseh nedonosnih izpostavljenosti še vedno ostaja v portfelju izpostavljenosti do podjetij, predvsem v portfelju sektorja majhnih in srednje velikih podjetij. Pri tem imajo v strukturi NPE do podjetij terjatve v zamudi nad 9 dni manjši del, večji del pa restrukturirane terjatve ali druge terjatve z manjšo verjetnostjo plačila. V marcu 18 je znašal obseg NPE do podjetij 1, mrd EUR, od tega je bilo za 1, mrd EUR NPE restrukturiranih. Ob tem je pokritost celotnih nedonosnih izpostavljenosti z oslabitvami in kapitalom ostala visoka. Raven regulatornega kapitala je bila marca 18 skoraj štirikrat višja od obsega nedonosnih izpostavljenosti ob upoštevanju že oblikovanih oslabitev zanje. Ravni pokritosti so se po bankah razlikovale, s tem pa so se razlikovale tudi zmožnosti bank za nadaljnje zmanjševanje nedonosnih izpostavljenosti, še zlasti glede odprodaje ali odpisov nedonosnih terjatev, ki lahko vplivajo na raven razpoložljivega kapitala. Banke so hkrati z dejavnim pristopom k reševanju nedonosnih izpostavljenosti izboljšale tudi spremljanje kreditnih tveganj s sistemom zgodnjega opozarjanja za odkrivanje povečanega kreditnega tveganja. Tveganje financiranja bank je ostalo zmerno zaradi ugodnega likvidnostnega položaja bank in velikega deleža sekundarne likvidnosti. Velik delež likvidnih sredstev med aktivo zmanjšuje občutljivost bank za negativne učinke, ki lahko izhajajo iz naraščajočega neskladja v ročnosti med aktivo in pasivo. Z rastjo vpoglednih vlog in dolgoročnih posojil se neusklajenost med ročnostjo virov in ročnostjo naložb bank povečuje ter lahko ob izjemnih dogodkih in s tem premiku vlog med bankami ali zunaj bančnega sistema vodi v nestabilnost pri financiranju bank, kar je v kratkoročnem obdobju manj verjetno. Lani je povečanje vlog nebančnega sektorja močno preseglo povečanje posojil nebančnemu sektorju. Temu se bo letos pridružil še večji obseg sproščenih sredstev iz naložb v vrednostne papirje, kar bi lahko banke spodbudilo k dodatnemu s sistemskega vidika nezaželenemu sproščanju kreditnih standardov. Kapitalski položaj bančnega sistema je lani ostal primeren. Kapitalska ustreznost bančnega sistema se je zaradi večanja kapitalskih zahtev zmanjšala. Ob nadaljnji kreditni rasti in s tem rasti kapitalskih zahtev bi se lahko zniževanje kapitalske ustreznosti nadaljevalo, če banke ne bodo ustrezno prilagodile obsega kapitala z dokapitalizacijami ali zadržanimi dobički. Lizinške družbe in banke, ki ponujajo storitev finančnega najema, so v letu 17 in v prvem četrtletju 18 še naprej povečevale obseg poslovanja s premičninami, medtem ko je raven poslov z nepremičninami nizka. Kakovost portfelja in dobičkonosnost lizinških družb sta se izboljšali. Sistemska tveganja, ki izhajajo iz poslovanja lizinških družb, se zmanjšujejo. Rast bruto zbranih premij in zmanjšanje zavarovalno-tehničnih rezervacij sta povečala uspešnost poslovanja zavarovalniškega sektorja. Kapitalska ustreznost zavarovalnic in pozavarovalnic se je zvišala. Zaradi okolja nizkih obrestnih mer sta tržno tveganje in tveganje refinanciranja pomemben del sistemskega tveganja v tem sektorju. POROČILO O FINANČNI STABILNOSTI

13 Visoka koncentracija prometa z maloštevilnimi domačimi vrednostnimi papirji, nizek promet na Ljubljanski borzi in nadaljevanje upadanja števila izdajateljev delnic še naprej zmanjšujejo primarno vlogo domačega kapitalskega trga. Vloga domačega kapitalskega trga bi morala med drugim temeljiti na zagotavljanju dodatnega financiranja gospodarskih subjektov in na zagotavljanju rasti kapitala v podjetjih. To bi omogočilo tudi bolj vzdržno osnovo za posojilno rast v prihodnje. Na splošno lahko ocenimo, da je raven tveganosti v bančnem sektorju razmeroma nizka oziroma primerljiva z ravnjo tveganj ob prejšnji objavi Poročila o finančni stabilnosti, na nekaterih segmentih obstaja možnost povečanja. Hkrati ugotavljamo, da je bančni sistem trenutno bolj odporen na posledice morebitne realizacije sistemskih tveganj kot v zadnji finančni krizi. POROČILO O FINANČNI STABILNOSTI 7

14 MAKROEKONOMSKO OKOLJE Povzetek V letu 17 je bila gospodarska rast v evroobmočju najvišja po letu 7 in ostaja robustna kljub številnim tveganjem v mednarodnem okolju, ki so se v letu 18 še okrepila. V ospredju so geopolitična trenja in naraščanje protekcionizma. Gospodarska rast v Sloveniji se je v letu 17 močno povečala in bila med najvišjimi v evroobmočju. Rast BDP je bila široko osnovana s prispevkom rasti domače potrošnje, bruto investicij ter izvoza blaga in storitev tudi zaradi ugodnega mednarodnega okolja in izboljšane konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Gospodarska klima se je na začetku leta 18 nekoliko poslabšala, toda ostaja visoko nad dolgoletnim povprečjem..1 Mednarodno okolje V letu 17 se je svetovna gospodarska rast kljub številnim tveganjem okrepila. Gospodarska rast v evroobmočju je bila z,% za, odstotne točke višja kot v letu pred tem in najvišja po letu 7. Rast BDP ostaja razmeroma visoka in robustna kljub številnim tveganjem, ki so se na začetku leta 18 še povečala. V ospredju so politična tveganja, vključno s trgovinskimi protekcionističnimi ukrepi med dvema največjima svetovnima gospodarstvoma (ZDA in Kitajsko). Krepitev protekcionizma bi lahko negativno vplivala tudi na nadaljnjo rast evroobmočja, kjer je še vedno prisotna negotovost glede izstopa Velike Britanije iz EU. Nestabilne ostajajo tudi razmere na Bližnjem vzhodu. Tabela.1: Napoved Evropske komisije izbranih makroekonomskih kazalnikov za pomembnejše trgovinske partnerice Slovenije Realni BDP Stopnja brezsposelnosti Inf lacija Primanjkljaj države BDP EU 1, , ,3 1,7 1,7 1,8-1, Evroobmočje 1, , 9, , 1, 1. 1, -1, Nemčija 1,9, , 1, Italija,9 1, , , , 1. -, Av strija 1,.9.8.,... 1, , Francija 1, , , , Hrv aška 3,.8.8,7 13, 11, , 1, , Slovenija 3, ,... -, 1, ,9... Opomba: Napovedi Evropske komisije so označene s sivo barvo. Evropska komisija, pomladanska napoved. Gospodarska rast v pomembnejših trgovinskih partnericah Slovenije se je v letu 17 okrepila, ugodne so tudi napovedi. Kazalniki zaupanja v evroobmočju so se v letu 17 še izboljšali, na začetku leta 18 pa nekoliko zmanjšali v dejavnostih industrije, trgovine in storitev zaradi večje negotovosti glede sedanjih in prihodnjih poslovnih pričakovanj, medtem ko se zaupanje v dejavnosti gradbeništva še vedno veča. Kazalniki zaupanja in kazalnik gospodarske klime kljub temu ostajajo visoko nad dolgoletnim povprečjem. Po ocenah domačih in mednarodnih institucij bo gospodarska rast v evroobmočju v letu 18 primerljiva z gospodarsko rastjo v letu 17, podobne stopnje rasti kot lani pa lahko pričakujemo tudi v večjih izvoznih partnericah Slovenije. Nadaljnjo gospodarsko rast lahko pričakujemo tudi na območju zahodnega Balkana in v Rusiji (ob pričakovanih višjih cenah nafte). Slika.1: BDP v izbranih državah Slika.: Kazalniki zaupanja v evroobmočju medletna rast Opomba: Podatki za BDP so sezonsko prilagojeni. Eurostat, Evropska komisija. Evroobmočje (19) Slovenija Nemčija Španija Avstrija Italija ravnotežje, desezonirano Potrošniki Industrija Trgovina Gradbeništvo Druge storitve POROČILO O FINANČNI STABILNOSTI

15 V Sloveniji je bila v letu 17 inflacija primerljiva s povprečjem evroobmočja, razmeroma nizka pa ostaja zahtevana donosnost na državne obveznice. Skupna inflacija v Sloveniji (HICP) je lani v povprečju znašala 1,%, njeno gibanje pa je bilo močno odvisno od zunanjih dejavnikov, predvsem cen energentov. Po pričakovanjih se bo v prihodnjih letih inflacija v Sloveniji zmerno povišala, na približno %. Zahtevane donosnosti na slovenske državne obveznice so v letu 17 ostale nizke zaradi nadaljevanja spodbujevalne politike ECB, visoke gospodarske rasti, ugodne fiskalne pozicije in izboljševanja bonitetnih ocen države. V finančnem sektorju bo v letu 18 več negotovosti v primerjavi z letom 17, kar se že kaže v korekcijah borznih indeksov. Slika.3: Inflacija (HICP) Slika.: Zahtevana donosnost 1-letnih državnih obveznic 3 medletna rast Evroobmočje (19) Slovenija Nemčija Španija Avstrija Italija 8 7 Evroobmočje (19) Slovenija Nemčija Španija Avstrija Italija ECB SDW.. Gospodarske razmere v Sloveniji Gospodarska rast je bila v letu 17 precej višja kot v predhodnih letih in med najvišjimi v evroobmočju. Rast BDP je v letu 17 znašala,%, še zlasti visoka je bila v zadnjem četrtletju (,%), kar je druga najvišja rast v evroobmočju. Rast BDP je bila široko osnovana in je temeljila na rasti potrošnje gospodinjstev (3,%), občutni rasti bruto investicij (8,%), okrepila pa se je tudi rast izvoza blaga in storitev (1,%). Ob koncu leta 17 je bila opazno večja tudi potrošnja države, precej se je povečala tudi gradbena aktivnost. Razmeroma visoka gospodarska rast se je nadaljevala tudi v prvem četrtletju leta 18. Dobri poslovni rezultati, visoka izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti in razmeroma nizka zadolženost podjetij so vplivali na rast bruto investicij. Ugodna gibanja v mednarodnem okolju in razmeroma visoka konkurenčnost slovenskih podjetij so prispevali k več kot 1-odstotni rasti izvoza blaga in storitev. Razmeroma visoko gospodarsko rast lahko v Sloveniji pričakujemo tudi v letu 18. Slika.: BDP in prispevek k rasti BDP Slika.: Kazalniki zaupanja v odstotnih točkah 3, 1,,7,3,, 1 1,1 -, 3,1,,,3,,, 1,3 1,,7,, 1,7 1,9 Neto izvoz blaga in storitev Potrošnja države Bruto domači proizvod,, 1, 1,9 1,,7,,3, 1,7 1, 1,1, 3,,1 1, 1, 1,8 1,7 Bruto investicije Potrošnja gospodinjstev Q1 17Q 17Q3 17Q 18Q1 SURS. -, Gospodarska klima ostaja visoko nad dolgoletnim povprečjem, vendar pa so kazalniki zaupanja na začetku leta 18 nekoliko upadli. V letu 17 se je ob ugodnih gospodarskih razmerah in pozitivnih obetih zaupanje krepilo v vseh dejavnostih, z izjemo gradbeništva pa je v prvem četrtletju 18 nekoliko upadlo. Podjetja so v večini dejavnosti poročala o nekoliko šibkejši rasti trenutnega povpraševanja, kar je prispevalo k rahlemu znižanju vrednosti kazalnikov. Rast dodane vrednosti v predelovalni dejavnosti se je v letu 17 močno povečala, pri čemer je bil ključen prispevek avtomobilske industrije ravnotežje, desezonirano Gospodarska klima Zaupanje potrošnikov Predelovalne dejavnosti Trgovina na drobno Gradbeništvo Storitvene dejavnosti POROČILO O FINANČNI STABILNOSTI 9

16 Investicije v deležu BDP so se nekoliko povečale, ob ugodnih razmerah na trgu dela pa se je izraziteje povečalo tudi varčevanje. Investicijski cikel se je v letu 17 okrepil, predvsem pri gradbenih investicijah, vendar je povečanje investicij v deležu BDP zaradi visoke gospodarske rasti majhno. Rast investicij lahko ob nadaljevanju dobrih gospodarskih razmer pričakujemo tudi v prihodnje, še zlasti ob pričakovanem povečanju črpanja sredstev iz EU. Varčevanje v deležu BDP se je močno povečalo kljub nizkim obrestnim meram in ugodnim pogojem za potrošnjo in investicije. Rast zaposlenosti v Sloveniji je v letu 17 znašala,8%, ob močnem upadu anketne stopnje brezposelnosti pa se postopoma krepi tudi povprečna bruto plača, ki se je ob koncu leta 17 že približala štirim odstotkom. Slika.7: Varčevanje in investicije Slika.8: Zaposlenost, stopnja brezposelnosti in bruto plača BDP Stopnja varčevanja, razpoložljivega dohodka Investicije Varčevanje, 18,7 19, 19, 19, 3,,8,9 SURS.,7, 3,9,,9 18,7,, 19,3, medletna rast ,9 1,1,1 -, -,9-1,1 9,8 1,1 9,,7, 1, 8, 1,8 1,9, Zaposlenost Anketna stopnja brezposelnosti () Povprečna bruto plača,7,8 7,8 1,,,3,3,8,8 3,9,9,8,7, Q1 17 Q 17 Q3 17 Q 1 POROČILO O FINANČNI STABILNOSTI

17 3 GOSPODINJSTVA IN PODJETJA 3.1 Gospodinjstva Povzetek Zadolženost gospodinjstev ostaja nizka kljub močnejši rasti zadolževanja pri domačih bankah, s tem pa ostajajo tveganja za bančni sistem, ki izhajajo iz sektorja gospodinjstev, nizka. Slovenske banke so v letu 17 okrepile aktivnosti pri kreditiranju gospodinjstev, še zlasti pri potrošniških posojilih. Daljša ročnost potrošniških posojil, več na novo odobrenih posojil brez zavarovanja in nepopolnega evidentiranja namena, vendar z višjimi obrestnimi merami, lahko v prihodnje povečajo tveganja za gospodinjstva in za bančni sistem. Banke bodo morale tovrstna tveganja skrbno spremljati in uravnavati. Premoženje in zadolženost gospodinjstev Veliko zaupanje potrošnikov in rast razpoložljivega dohodka se kažeta v okrepljeni rasti izdatkov gospodinjstev za končno potrošnjo. Visoka rast zaposlenosti in v letu 17 tudi močnejša rast bruto plač sta se odrazili v povečanju razpoložljivega dohodka za,1% na rekordno raven mrd EUR, kar je prispevalo k povečanju izdatkov za končno potrošnjo. Na razmeroma visoki ravni ostaja bruto varčevanje. Bruto investicije gospodinjstev so se nekoliko okrepile in po treh let stagnacije ostajajo precej pod predkrizno ravnjo. Ob ugodnih razmerah na trgu dela lahko pričakujemo nadaljnjo rast razpoložljivega dohodka ter s tem večjo sposobnost gospodinjstev za potrošnjo in bruto investicije (ob nadaljnji rasti cen stanovanjskih nepremičnin predvsem bruto investicij v stanovanjske nepremičnine). Slika 3.1: 3 in mrd EUR Razpoložljiv dohodek in izdatki za končno potrošnjo Slika 3.: 3, v mrd EUR Varčevanje in investicije gospodinjstev 1 1,9 3, 3,3 3,7,,1,,8 Razpoložljivi dohodek Izdatki za končno potrošnjo Rast razpoložljivega dohodka Rast izdatkov za končno potrošnjo,7 1,,9,8 3,,, 1, 1,,3 1,3,9,9 1, 3, 3, 3, 1, 1, 1, 1, SURS.,, Bruto varčevanje Bruto investicije Neto posojanje Zadolženost gospodinjstev v razmerju do BDP kljub okrepljeni kreditni rasti v letu 17 ostaja za več kot polovico nižja v primerjavi s povprečjem evroobmočja. Finančne obveznosti gospodinjstev so se v letu 17 povečale za 9 mio EUR na 13, mrd EUR, finančna sredstva pa za 1,8 mrd EUR na 3,1 mrd EUR, s čimer se je neto finančno premoženje povečalo za 1,1 mrd EUR. Finančne obveznosti gospodinjstev v razmerju do BDP in razpoložljivega dohodka so celo nekoliko upadle ter ostajajo z 31,% oziroma 1,8% precej nižje v primerjavi z evroobmočjem. Ob povečanju neto finančnega premoženja in nizki zadolženosti slovenskih gospodinjstev se tveganja za bančni sistem, ki izhajajo iz sektorja gospodinjstev, niso povečala. POROČILO O FINANČNI STABILNOSTI 11

18 Slika 3.3: Finančna sredstva in obveznosti gospodinjstev BDP ECB SDW. Slika 3.: 3 3 Finančne obveznosti gospodinjstev V % razpoložljivega dohodka V % BDP V mrd EUR (desna os) v mrd EUR Slovenska gospodinjstva kljub izboljšanim razmeram na trgu dela in nizkim obrestnim meram ohranjajo konservativno strukturo premoženja. Večino premoženja ohranjajo v manj tveganih in manj donosnih oblikah, predvsem v gotovini in vlogah. Delež delnic in enot investicijskih skladov ter življenjskih in pokojninskih zavarovanj v celotnem premoženju ostaja pri slovenskih gospodinjstvih za več kot polovico manjši v primerjavi s povprečjem evroomočja. V letu 17 so se tokovi naložb slovenskih gospodinjstev v delnice in pokojninska zavarovanja nekoliko povečali, vendar so ti v primerjavi z naložbami v vloge še vedno zanemarljivi. Slika 3.: Finančna sredstva Finančne obveznosti Neto finančno premoženje Slovenija Struktura stanj finančnega premoženja gospodinjstev Drugo Obveznice Življ. in pokoj. zavarovanja Delnice ali enote IS Lastniški kapital Gotovina Vloge Evroobmočje Slovenija Evroobmočje Slika 3.: prirast v mio EUR Struktura transakcij finančnega premoženja gospodinjstev Pokojninska zavarovanja Življenjska zavarovanja Delnice ali enote IS Lastniški kapital Dolžniški VP Vloge Kreditiranje gospodinjstev v slovenskih bankah Slovenske banke so v letu 17 okrepile aktivnosti pri kreditiranju gospodinjstev 1. Ob manjšem povpraševanju podjetij po posojilih in potrebi po povečanju obrestnih prihodkov so banke opazno usmerile dejavnosti v kreditiranje nizko zadolženih gospodinjstev. Rast stanovanjskih posojil je bila v letu 17 stabilna pri skoraj % medletno, kar se ujema z rastjo BDP. Na začetku leta 18 se je rast stanovanjskih posojil znižala, kar je lahko posledica vse večjega razkoraka med povpraševanjem in ponudbo stanovanjskih nepremičnin na trgu ter s tem upada števila transakcij. Stanje stanovanjskih posojil je na začetku leta 18 preseglo mrd EUR, opazno pa se krepijo tudi potrošniška posojila, katerih stanje je v marcu 18 doseglo,7 mrd EUR. 1 Za več o stanovanjskih posojilih in nepremičninskem trgu glej Tematsko sekcijo, stran. 1 POROČILO O FINANČNI STABILNOSTI

19 Slika 3.7: Posojila gospodinjstvom po vrsti posojila, stanja Slika 3.8: Posojila gospodinjstvom po vrsti posojila, rast 7 v mrd EUR medletne rasti 1 Stanovanjska posojila Potrošniška posojila 1 Ostala posojila Stanovanjska posojila Potrošniška posojila Ostala posojila Rast posojil je bila najizrazitejša pri potrošniških posojilih, tudi zaradi spremenjenih poslovnih modelov bank. Banke so v letu 17 izrazito povečale obseg potrošniških posojil, za kar 1% medletno, tudi zaradi poenostavljenega postopka odobritve posojil, hkrati pa se povprečne ročnosti potrošniških posojil daljšajo, banke pa zvišujejo najvišje dovoljene vrednosti teh posojilih. Pri potrošniških posojilih s fiksno obrestno mero se večajo predvsem posojila brez zavarovanja in večinoma tudi nimajo opredeljenega namena posojila. S povečanjem deleža tovrstnih potrošniških posojil, sicer sklenjenih z v povprečju višjimi obrestnimi merami, se tveganja za bančni sistem lahko povečajo. Pri tem morajo banke skrbno spremljati in uravnavati tveganja, ki izhajajo iz tovrstnih potrošniških posojil. V okolju nizkih obrestnih mer gospodinjstva vse več povprašujejo po posojilih s fiksno obrestno mero. Delež posojil s fiksno obrestno mero v vseh posojil se je od leta 1 povečal za 1 odstotnih točk, tako pri stanovanjskih kot potrošniških posojilih. Pri potrošniških posojilih je delež posojil, obrestovanih s fiksno obrestno mero, %, pri stanovanjih posojilih pa %. Tudi v prihodnje lahko pričakujemo rast deleža posojil s fiksno obrestno mero, vsaj dokler bodo obrestne mere na tako nizkih ravneh. Sicer se obrestne mere pri stanovanjskih posojilih s fiksno obrestno že postopno zvišujejo (,9%, marec 18). Slika 3.9: Posojila s fiksno obrestno mero Slika 3.1: Obrestne mere po vrsti posojila delež Potrošniška posojila Stanovanjska posojila Posojila podjetjem 7 Stanovanjska posojila Potrošniška posojila Ostala posojila Podjetja Povzetek Po več let trajajočem razdolževanju podjetij se je v letu 17 ponovno začelo krepiti celotno financiranje podjetij. V zadnjih letih je porast financiranja z lastniškim kapitalom podjetij pozitivno vplival na znižanje finančnega vzvoda podjetij in povečanje njihove kreditne sposobnosti. Pri financiranju se podjetja v celoti vedno bolj naslanjajo na tuje vire, razen pri posojilnem financiranju, kjer je prisoten trend razdolževanja, tudi pri nadrejenih družbah v tujini. Dostop in pogoji financiranja pri bankah se izboljšujejo z nekoliko dražjim financiranjem za majhna in srednja podjetja, glede na večje tveganje ob večjem deležu NPE in manj ugodne kazalnike zadolženosti. Razdolževanje podjetij se je na agregatni ravni v letu 17 nadaljevalo, s tem pa se je izboljšala tudi sposobnost podjetij za odplačevanje dolgov. Čeprav je zadolženost podjetij predvidoma na sprejemljivi ravni, je za uspešno uravnavanje sistemskih tveganj potrebno, da podjetja skrbijo POROČILO O FINANČNI STABILNOSTI 13

20 za vzdržnost dolga. S povečanjem deleža financiranja podjetij z lastniškimi viri se zmanjšuje občutljivost podjetij za morebitne šoke iz tujine. Struktura financiranja podjetij Financiranje podjetij se je v letu 17 okrepilo. Ponovno so se začeli večati komercialni krediti, ki imajo pri financiranju slovenskih podjetij nadpovprečno velik delež v primerjavi s povprečjem evroobmočja. Čeprav je rast komercialnih kreditov praviloma povezana z gospodarsko rastjo, ki se zadnja tri leta krepi, je ta oblika financiranja začela ponovno pridobivati pomen šele v letu 17, in sicer zlasti iz tujine. Financiranje podjetij s posojili pri vseh sektorjih upnikov se še naprej manjša (posojila pri slovenskih bankah so le del tega agregata). Pritok lastniškega kapitala je bil v letu 17 nekoliko manjši kot v dveh letih pred tem, vendar je to edini vir financiranja, ki je pozitiven že tretje leto zaporedoma. Pritok lastniškega kapitala v podjetja je od leta 1 znašal 3, mrd EUR, zaradi vpliva vrednostnih sprememb pa se je vrednost lastniškega kapitala v podjetjih povišala nekoliko manj, za 3,1 mrd EUR. Pri financiranju slovenskih podjetij so v letu 17 še naprej pridobivali na pomenu viri iz tujine, razen financiranja s posojili. Delež tujih virov v celotnih finančnih obveznostih podjetij je ob koncu leta 17 dosegel 8%, kar je 1 odstotnih točk več kot leta 7. Delež financiranja v tujini je največji pri komercialnih kreditih in obsega %, kar je glede na izvozno usmerjenost slovenskih podjetij pričakovano. V preteklih letih je hitro naraščalo predvsem zadolževanje s tujimi posojili, znotraj tega pa še zlasti zadolževanje pri nadrejenih podjetjih v tujini. Zlasti zadnje je bilo večinoma povezano s prevzemi slovenskih podjetij s strani tujih investitorjev, ki so svojim hčerinskim podjetjem po prevzemu zagotavljali tudi lastno financiranje. Delež tujine pri financiranju podjetij s posojili se je v desetletnem obdobju povečal za 1 odstotnih točk na 3% ob koncu leta 17, vendar pa je to tudi edina oblika tujega financiranja, katere pomen v finančnih virih podjetij se je v zadnjem letu zmanjšal. Slika 3.11: Tokovi finančnih obveznosti podjetij glede na instrumente v mrd EUR 3 1 Drugo Komercialni krediti Lastniški kapital DVP Posojila Skupaj obveznosti drseče letne transakcije Slika 3.1: Posojila podjetjem iz tujine po sektorju upnika in posojila pri domačih bankah v mrd EUR, 3, 3,,, , ,,, Mednarodne inst. Podjetja Banke Skupaj posojila iz tujine (desno) Skupaj posojila od domačih bank (desno) Opomba: Celotna posojila podjetjem sestavljajo posojila iz tujine, posojila domačih bank, posojila države in drugih finančnih organizacij, medpodjetniška posojila in posojila gospodinjstev. DVP: dolžniški vrednostni papirji. Od druge polovice leta 17 so podjetja zniževala financiranje s tujimi posojili pri nadrejenih podjetjih v tujini. Celotna tuja posojila so se sicer začela zmanjševati že v letu 1, vendar je financiranje pri nadrejenih družbah še nekaj časa pridobivalo pomen. Stagnacija oziroma pozneje upadanje teh posojil se je deloma ujemala z začetkom rasti zadolževanja pri domačih bankah. Pogoji financiranja podjetij v bankah držav evroobmočja so sicer v povprečju še vedno ugodnejši kot v slovenskih bankah, vendar se je ta razlika pomembno zmanjšala že v letu 1, kar lahko deloma pojasni proces razdolževanja pri tujih bankah od tega leta naprej. Značilnost posojilnega financiranja podjetij v zadnjem letu je, da se povečujejo le posojila pri domačih bankah. Pri vseh drugih sektorjih upnikov se posojilno financiranje podjetij zmanjšuje. Celotna zadolženost podjetij na podlagi najetih posojil se je v letu 17 znižala še za dodatnih 3,8% 3, medtem ko se je zadolženost pri domačih bankah povišala za,% in se s podobnimi stopnjami rasti nadaljevala tudi v Celotno financiranje po metodologiji finančnih računov vključuje celotno financiranje z dolžniškimi in lastniškimi instrumenti, razen lastnih virov podjetij. 3 Podatki finančnih računov, ki so vir podatkov za celotno financiranje podjetij, so na voljo le do konca leta 17. Za zadolževanje pri domačih bankah navajamo podatke iz bilanc bank, ki so na voljo do marca 18. Medletna rast bančnih posojil nefinančnim podjetjem se je večino leta 17 pospeševala, do 8,% v novembru, vendar predvsem zaradi vpliva baznega učinka (zmanjševanja v letu 1). 1 POROČILO O FINANČNI STABILNOSTI

21 prvem četrtletju 18, marca 3,%. Pri posojilih prevladujejo dolgoročna posojila, s 8-odstotnim deležem v vseh posojilih. Tudi rast dolgoročnih posojil je bila pozitivna od začetka oživljanja kreditiranja podjetij ob koncu leta 1, medtem ko so kratkoročna posojila dosegla pozitivno rast šele v zadnjem četrtletju 17 in so jo na začetku leta 18 še zvišala. Podjetja še vedno v veliki meri pokrivajo potrebe po tekočem in razvojnem financiranju iz akumuliranih lastnih sredstev in iz zadržanih dobičkov. Hkrati dostopnost do virov financiranja, vključno z bančnimi, ni več pomemben dejavnik omejitve poslovanja, tako pri velikih kot pri majhnih in srednjih podjetjih. Slika 3.13: Posojila podjetjem po sektorju upnika 1 1 v mrd EUR Tujina Podjetja DFO Država Banke Gospodinjstva Skupaj posojila (desno) Slika 3.1: Posojila podjetjem pri domačih bankah po ročnosti - - medletne rasti Kratkoročna posojila NFD Dolgoročna posojila NFD Posojila NFD skupaj Pogoji in možnosti zadolževanja podjetij pri bankah so se glede na pretekla leta pomembno izboljšali. Kreditna sposobnost podjetij se je po večletnem zniževanju zadolženosti in ugodnih poslovnih rezultatih močno izboljšala. Razmerje med dolžniškim in lastniškim financiranjem se je znižalo na %, kar je na ravni leta. V zadnjih treh letih se je lastniški kapital podjetij povečal za 8,%, dolgovi pa so se v letu 17 povečali prvič po letu 8, vendar le za,7%. Stabilnejša struktura financiranja podjetij je v zadnjih letih dosežena s pritokom lastniškega kapitala in manj z razdolževanjem, kar je dobra osnova za nadaljnjo rast podjetij. Breme financiranja obstoječega dolga podjetij se je zaradi ugodnih obrestnih mer v zadnjih letih zmanjšalo, prav tako pa so se izboljšali tudi pogoji za novo zadolževanje. Velik delež posojil podjetij pri bankah, 83% v marcu 18, je bil sklenjen z variabilno obrestno mero, kar je še dodatno prispevalo k močnemu zmanjšanju bremena servisiranja dolga. Vendar to hkrati pomeni povečano obrestno tveganje za podjetja in povečano kreditno tveganje za banke v prihodnjem srednjeročnem obdobju, v primeru rasti tržnih obrestnih mer. Zato je potrebna preudarna presoja bank in podjetij pri nadaljnjem zadolževanju oziroma izpostavljenosti do sektorja podjetij. Slika 3.1: Kazalniki zadolženosti podjetij v mrd EUR Slika 3.1: Obrestne mere za novoodobrena posojila podjetjem po velikosti podjetja glede na tveganost posojila mes. d. s. 1 7 Finančni dolg v mrd EUR Lastniški kapital v mrd EUR Finančni dolg/bdp (desno) Finančni dolg/kapital (desno) Netvegana - mala in srednja podjetja Tvegana - velika podjetja Tvegana - mala in srednja podjetja Netvegana - velika podjetja Banka Slovenije, ECB (na levi sliki so finančni računi v obeh virih). Obrestne mere pri bankah se razlikujejo glede na velikost podjetij. Majhna in srednja podjetja (MSP) se zadolžujejo po nekoliko višjih obrestnih merah kot velika podjetja, v letu 17 v povprečju za, odstotne točke. Banke so se, sodeč po anketnih podatkih, pripravljene v naslednjih letih bolj preusmeriti v financiranje Učinek uvedbe MSRP 9 s je k višji medletni rasti prispeval, odstotne točke. Po rezultatih raziskave o dostopnosti finančnih virov za podjetja, januar 18. POROČILO O FINANČNI STABILNOSTI 1

22 MSP, tudi mikro podjetij in samostojnih podjetnikov. Višje marže pri njihovem financiranju naj bi pokrile večje tveganje v tem delu portfelja, ki izhaja iz večje razpršenosti in razdrobljenosti naložb ter posledično manj podrobnega preverjanja finančnega položaja dolžnika. Slika 3.17: Obremenjenost podjetij s servisiranjem dolga pri bankah 3 Delež plačanih obresti v EBITDA Delež plačanih anuitet v EBITDA (desno) 3 Slika 3.18: Stanje dolga podjetij pri bankah po vrstah obrestovanja % 9% % 11% 1% 13% 1% 1% 1% 1 1 7% % % 88% 9% 87% 8% 83% 1 % 3% % 1% EUR - fiksna z libor CHF z euriborjem % apr. 18 Banka Slovenije, AJPES. Zadolženost podjetij Proces razdolževanja podjetij se je na agregatni ravni v letu 17 nadaljeval, vendar se je razlikoval glede na dejavnost in velikost podjetij. Pri mikro podjetjih se je razdolževanje v zadnjih štirih letih skoraj ustavilo, podjetja v dejavnosti gradbeništva pa so lani zadolženost nekoliko povečala. Finančni vzvod 7, merjen kot razmerje med dolžniškimi obveznostmi in lastniškim kapitalom podjetij, se je v letu 17 znižal s % na 98%. Finančni vzvod je najvišji v dejavnosti gradbeništva, vendar se je v letu 17 še nekoliko zvišal, na 19%, medtem ko je v predelovalnih dejavnostih nizek, 83-odstoten. Od vrha zadolženosti podjetij v letu 8 se je finančni vzvod pri mikro podjetjih najbolj znižal, vendar ostaja že od leta 1 pri 1%. Finančni vzvod je najnižji pri velikih podjetjih, podobno kot je bilo na vrhu zadolženosti v letu 8. Razmerje med neto finančnim dolgom in EBITDA 8 vseh podjetij se je znižalo s, v letu 9 na,3 v letu 17. Razmerje se je lani izboljšalo pri podjetjih v večini dejavnosti in po vseh kategorijah velikosti zaradi zmanjšanja neto finančnega dolga in tudi povečanja EBITDA. Lastniški viri financiranja podjetij pomembno prispevajo k večji stabilnosti finančnega sistema, saj bi se v primeru prevelikega financiranja podjetij s posojili bank morebitne težave servisiranja dolga ponovno izrazile v poslabševanju kreditnega portfelja bank. Slika 3.19: Finančni vzvod za izbrane gospodarske dejavnosti,, 3, 3,, razmerje Slika 3.: Finančni vzvod po velikosti podjetij razmerje 3,,, Skupaj Mikro Majhna Srednja Velika, 1, 1, 1,,, Predelovalne dejavnosti Trgovina Gradbeništvo Ostale storitve Skupaj 1,, AJPES, preračuni Banke Slovenije. 7 Finančni vzvod na tem mestu se nekoliko razlikuje od predhodnega, ki izraža razmerje med dolžniškim in lastniškim financiranjem podjetij na podlagi podatkov finančnih računov (razlike so posledica različnega metodološkega zaobjema podatkov). V tem delu je finančni vzvod izračunan iz zaključnih bilanc podjetij, ki jih zbira AJPES, kot razmerje med dolžniškimi obveznostmi in lastniškim kapitalom. 8 Kazalnik neto finančni dolg/ebitda je merjen kot razmerje med finančnimi obveznostmi, zmanjšanimi za denarna sredstva in denarnim tokom iz poslovanja ter kaže sposobnost podjetja za redno odplačevanje dolga (obresti in glavnice). Kazalnik pove, koliko let bo podjetje z ustvarjenim denarnim tokom moralo odplačevati dolg in obresti (ob predpostavki nespremenjenega neto dolga in EBITDA). Podjetja z nižjo vrednostjo kazalnika svoje obveznosti odplačujejo z manjšim tveganjem. 1 POROČILO O FINANČNI STABILNOSTI

23 Slika 3.1: Razmerje med neto finančnim dolgom in EBITDA za izbrane gospodarske dejavnosti razmerje Skupaj Predelovalne dejavnosti Ostale storitve Trgovina Gradbeništvo Slika 3.: Razmerje med neto finančnim dolgom in EBITDA po velikosti podjetij razmerje Skupaj Majhna Srednja Velika Mikro AJPES, preračuni Banke Slovenije. Sposobnost podjetij za odplačevanje dolga se izboljšuje že od leta 9, s tem pa se povečuje tudi odpornost podjetij na zviševanje obrestnih mer in s tem povečanimi stroški servisiranja dolga. Neto finančni dolg in presežni dolg 9 sta bila v letu 17 s 17,8 mrd EUR in, mrd EUR na predkrizni ravni. Presežni dolg podjetij je v letu 17 obsegal 37% celotnega neto finančnega dolga podjetij in se je glede na predhodno leto zmanjšal za %. Presežni dolg, ki je na vrhu v letu 9 znašal 1, mrd EUR, se je do leta 17 zmanjšal za kar 8 mrd EUR. Delež presežnega dolga v neto finančnem dolgu se je do leta 17 v večini dejavnosti zmanjšal na predkrizno raven, v dejavnosti gradbeništva pa je delež še vedno velik. Presežni dolg je koncentriran pri majhnem številu podjetij. Koncentracija se je v zadnjih letih nekoliko znižala, saj so se s trga umaknila nekatera velika podjetja, ki so bila močno obremenjena s presežnim dolgom. Sto podjetij z največjim presežnim dolgom je v letu 17 bremenilo % presežnega dolga, deset podjetij z največjim presežnim dolgom pa %. Delež podjetij s presežnim dolgom v vseh podjetjih se je od leta 11 do leta 17 zmanjšal za % na 31%, medtem ko je v letu znašal %. S povečano sposobnostjo podjetij za odplačevanje dolga so se vzpostavili tudi ugodni pogoji za nov kreditni cikel. Čeprav je zadolženost podjetij na sprejemljivi ravni, je za uspešno uravnavanje sistemskih tveganj potrebno, da podjetja skrbijo za vzdržnost dolga. Slika 3.3: Neto finančni dolg, presežni dolg in vzdržni dolg 3, 3, 3, 7,,,, 17, 1, 1, 1, 7,,,, v mrd EUR Presežni dolg: izguba (desno) Presežni dolg: NFD/EBITDA> (desno) Vzdržni dolg Presežni dolg Neto finančni dolg Slika 3.: Delež presežnega dolga v neto finančnem dolgu za izbrane dejavnosti razmerje 9 Skupaj Predelovalne dejavnosti Ostale storitve 7 Trgovina Gradbeništvo 3 1 AJPES, preračuni Banke Slovenije. 9 Presežni dolg je izračunan kot vsota neto finančnega dolga podjetij, ki izkazujejo izgubo (oziroma ne izkazujejo dobička), in pri podjetjih, ki izkazujejo dobiček, se upošteva tisti delež neto finančnega dolga, ki prispeva k presežku kazalnika neto finančni dolg/ebitda nad pet. Izračun je narejen brez treh velikih podjetij v državni lasti. POROČILO O FINANČNI STABILNOSTI 17

24 Slika 3.: Koncentracija presežnega dolga 1 8 v mrd EUR in Presežni dolg v letu 17 Delež v presežnem dolgu (desno) Delež presežnega dolga v BDP (desno) 3,, 1,3 Vsa podjetja s presežnim dolgom 1,3, 1 podjetij z največjim presežnim dolgom,3 podjetij z največjim presežnim dolgom,8,3 podjetij z največjim presežnim dolgom 3 1 Slika 3.: Koncentracija presežnega dolga za izbrane dejavnosti 8 v mrd EUR in,,3 Presežni dolg v letu 17 Delež presežnega dolga v neto finančnem dolgu (desno) 9,9 9,, 87,1, 78,8 1,3 1, 1,1 1, 1,,7,3 Skupaj Trgov. Ostale dej. Posl. z nepr. Str., dr. Pred. posl dej. dej. Gradb. Gostin. 1,8 AJPES, preračuni Banke Slovenije. 18 POROČILO O FINANČNI STABILNOSTI

25 BANČNI SISTEM.1 Dobičkonosnost bank Povzetek Banke že četrto leto zaporedoma poslujejo z dobičkom. Eden od dejavnikov solidne dobičkonosnosti bank je bil v letu 17 in v prvem četrtletju 18 sproščanje oslabitev in rezervacij pri nekaterih bankah, ki se po naši oceni počasi zaključuje. Kljub počasnemu okrevanju kreditne aktivnosti se neto obrestni prihodki bank še vedno zmanjšujejo. Vendar se je njihovo zmanjševanje v zadnjem letu izrazito upočasnilo. Že v srednjeročnem obdobju je dobičkonosnost bank negotova. Zadostna posojilna aktivnost in s tem postopno povečevanje neto obrestnih prihodkov sta ključna za doseganje in vzdrževanje solidne dobičkonosnosti bank. Tveganje dobičkonosnosti je trenutno zmerno, bi se pa ob nespremenjenih okoliščinah lahko povečalo. Izkaz uspeha Dobiček pred obdavčitvijo je na ravni bančnega sistema v letu 17 znašal 3 mio EUR 1, v prvem četrtletju 18 pa že 13 mio EUR oziroma tretjino lanskega. Neto obrestni prihodki bank se zmanjšujejo že od leta 1, lani in v prvem četrtletju 18 pa se je njihovo zmanjševanje izrazito upočasnilo. V letu 17 so se zmanjšali tudi tisti neobrestni prihodki bank, ki so v letu pred tem najbolj prispevali k visokim neobrestnim prihodkom. S tem sta se lani zmanjšala bruto dohodek in tudi neto dohodek bank. Kakovost kreditnega portfelja v bankah se je izboljševala, kar je prispevalo k neto sproščanju oslabitev in rezervacij pri bankah. Večletno zmanjševanje operativnih stroškov v bančnem sistemu se je ob koncu leta 17 ustavilo. Neto obrestni in neto neobrestni prihodki bank ter marža Neto obrestna marža se v bankah znižuje že od leta 1. V zadnjem četrtletju 17 se je znižanje začasno ustavilo, v prvem četrtletju letos pa nadaljevalo. V letu 17 se je neto obrestna marža na obrestovano aktivo znižala za,8 odstotne točke na 1,83%, do konca marca 18 pa na 1,81%. Neto obrestna marža je tako ponovno na skoraj najnižji ravni v zadnjem desetletju, nižja je bila le v letu 13. Neto obrestna marža je na skoraj enaki ravni pri vseh skupinah bank, razpršenost v višini marže pa se je po bankah zmanjšala. Banke znižanja neto obrestne marže niso nadomestile z višjo neto neobrestno maržo, ki je ob koncu leta 17 znašala 1,13%. Po pričakovanjih bank naj bi se neto obrestna marža bank v letu 18 ohranila na podobni ravni kot v letu 17 oziroma celo rahlo povečala 11. V skladu s pričakovanji glede večje posojilne aktivnosti in ohranitve stroškovno ugodne strukture financiranja pri neobrestnih prihodkih banke ne pričakujejo večjih sprememb. Banke namenjajo več pozornosti povečevanju dohodka iz neto opravnin. Rast neto opravnin bank, ki predstavljajo največji delež neobrestnih prihodkov, je bila v zadnjih mesecih lanskega leta ponovno pozitivna. Obseg neto opravnin je bil v letu 17 za % večji kot leto pred tem. Opravninska marža bank je razmeroma stabilna in je ob koncu marca 18 znašala,8% 1. 1 Podatki so nerevidirani in se lahko po objavi Poročila o finančni stabilnosti spremenijo. 11 Anketa bank, april 18. Rezultati ankete so uporabljeni zgolj v pomoč pri interpretiranju gibanj v finančnem sistemu in se drugače ne objavljajo. 1 Banke lahko kratkoročno le v omejenem obsegu povečajo neto prihodke iz opravnin, preostali del neobrestnih prihodkov pa je razmeroma volatilen in večinoma odvisen od enkratnih dejavnikov (npr. kapitalski dobički). Ker so neto opravnine najpomembnejši in najstabilnejši del neobrestnih prihodkov, njihov delež se tako v posameznih letih giblje med /3 in / vseh neobrestnih prihodkov, je na sliki prikazan le ta del neobrestnih prihodkov na bilančno vsoto. POROČILO O FINANČNI STABILNOSTI 19

26 Slika.1: 3, Neto obrestna marža in "opravninska" marža v bančnem sektorju Slika.: Bruto dohodek v bančnem sistemu,8,, , 3,1 3, 3,, 39,3,, Neto neobrestni prihodki 1,8 1, 1,3 1, Neto obrestna marža "Opravninska marža" 3, Neto obrestni prihodki,9 7,, 9,,7 3,,8 1, (1-3) Večletno zmanjševanje neto obrestnih prihodkov bank 13 se še vedno ni ustavilo, se je pa v zadnjem letu upadanje izrazito upočasnilo. V bančnem sistemu je že več let prisotno zmanjševanje obrestnih prihodkov in odhodkov, pri čemer so se v zadnjih treh letih obrestni prihodki zmanjševali bolj kot obrestni odhodki. Razmerje med obrestnimi prihodki in odhodki se je močno povečalo in tako predstavljajo obrestni odhodki bank le še 1% obrestnih prihodkov. Obrestni prihodki so se zmanjševali zaradi upadanja obrestnih mer in krčenja posojilne aktivnosti v preteklih letih. Na zmanjševanje obrestnih odhodkov je poleg padajočih pasivnih obrestnih mer vplivalo povečevanje deleža vpoglednih vlog. Slika.3: Spremembe obrestnih prihodkov, obrestnih odhodkov in neto obresti medletne spremembe tokov v mio EUR Obrestni prihodki Obrestni odhodki Neto obresti Slika.: Prispevek količinskih in cenovnih dejavnikov k spremembi neto obrestnih prihodkov in neto obrestna marža v mio EUR Cenovni učinek Količinski učinek Sprememba neto obrestnih prihodkov Neto obrestna marža (desno) Opomba: Na sliki desno so upoštevane 1-mesečne drseče vsote obrestnih prihodkov/odhodkov, za enako obdobje je izračunana tudi neto obrestna marža. Dejavniki, ki vplivajo na spremembo neto obrestnih prihodkov, so lahko cenovni (npr. sprememba v efektivni obrestni meri) ali količinski (npr. povečanje posojil). Od leta 9 je bil prispevek cenovnih dejavnikov k spremembi neto obrestnih prihodkov večji kot prispevek količinskih dejavnikov, še zlasti v zadnji treh letih. Medtem ko cenovni dejavniki v zadnjem obdobju še vedno vplivajo na zmanjševanje neto obrestnih prihodkov, količinski dejavniki od leta 17 že prispevajo k povečevanju neto obrestnih prihodkov. Gre za učinke povečevanja obsega posojil. Ker so se hkrati močno zmanjšali obrestni prihodki iz vrednostnih papirjev in so banke povečale obseg likvidnih naložb, povečanje posojil še ni bilo zadostno, da bi bila rast neto obrestnih prihodkov v letu 17 že pozitivna. V prihodnjem kratkoročnem obdobju bo tako lahko le zadostna posojilna aktivnost bank pripomogla k ponovni pozitivni rasti neto obrestnih prihodkov bank. 3, 3,,, 1, 1,,, 13 V nadaljevanju sta prikazani razčlenitev (dekompozicija) neto obrestnih prihodkov in neto obrestne marže (v prilogi). Z razčlenitvijo neto obrestnih prihodkov bank merimo relativen pomen sprememb posameznih komponent obrestnih prihodkov in odhodkov bank k spremembi obsega neto obresti; tj. prek količinskih in cenovnih učinkov. V nadaljevanju prikazujemo spremembe obsega neto obrestnih prihodkov glede na njihov nominalni obseg v mio EUR in relativno, torej glede na obseg obrestovane aktive (neto obrestna marža). Za več o tem glej tudi Poročila o finančni stabilnosti, december 1 in junij 17, januar 18. POROČILO O FINANČNI STABILNOSTI

27 Slika.: letne rasti, Obrestni prihodki, obrestni odhodki in neto obresti Obrestni prihodki Obrestni odhodki Neto obresti Neto obrestni prihodki 3-m. medl. rast Slika.: 1-m. d. s., letne rasti Vrste obrestnih prihodkov Obrestni prihodki Obrestni prihodki iz posojil Obrestni prihodki iz posojil 3-m. medl. rasti Obrestni prihodki iz vrednostnih papirjev Opomba: Medletne rasti so izračunane na podlagi 1-mesečnih drsečih vsot. Operativni stroški, neto dohodek ter stroški oslabitev in rezervacij Večletno zmanjševanje operativnih stroškov v bančnem sistemu je bilo v letu 17 prekinjeno. Možnosti za nadaljnje zmanjševanje operativnih stroškov so trenutno začasno omejene zaradi obremenjenosti bank s številnimi regulatornimi in institucionalnimi spremembami, investicijami in stroški, povezanimi z digitalizacijo poslovanja in tudi povečevanja stroškov dela 1. Razmerje med operativnimi stroški in bruto dohodkom (CIR) se je povečalo na skoraj 3% zlasti zaradi zmanjšanja bruto dohodka bank v letu 17, medtem ko je v predhodnih letih znašalo med % in 9% 1. Slika.7: Operativni stroški, stroški dela in bilančna vsota Slika.8: Poraba bruto dohodka bank 3 medletne rasti Operativni stroški Stroški dela Bilančna vsota Operativni stroški/bilančna vsota % (desno). 3 1 Stroški dela Drugi operativni stroški Stroški rezervacij in oslabitev Dobiček mar. 18 Ob zmanjševanju bruto dohodka bank in skoraj nespremenjenih operativnih stroških se zmanjšuje tudi neto dohodek bank. Neto dohodek bank se je v letu 1 zmanjšal za,% in v letu 17 za 1,%. Razmeroma visok padec neto dohodka v lanskem letu je posledica zmanjšanja bruto dohodka in tudi pozitivne, enoodstotne rasti operativnih stroškov bank. V prvem četrtletju 18 je bila rast neto dohodka bank pozitivna zaradi višjih neobrestnih prihodkov. Neto sproščanje oslabitev in rezervacij v višini 3 mio EUR je v letu 17 prispevalo k povečanju dobičkonosnosti bančnega sistema. Neto sproščanje oslabitev in rezervacij je posledica izboljšanja kakovosti kreditnega portfelja zaradi visoke gospodarske rasti, izboljšanja finančnega položaja podjetij in aktivnega razreševanja nedonosnih izpostavljenosti v bankah. Z vidika prispevka oslabitev in rezervacij k višji dobičkonosnosti v bančnem sistemu je treba poudariti, da gre za kratkotrajen pojav, saj banke v normalnih razmerah določen del dohodka porabijo za stroške oslabitev in rezervacij. 1 Banke po podatkih Ankete bank (april 18) pričakujejo, da se bo sproščanje oslabitev postopoma ustavilo. Kljub temu naj bi v letu 18 stroški oslabitev in rezervacij še vedno predstavljali izrazito podpovprečen delež bruto dohodka 1 Rast stroškov dela je bila v preteklih letih nizka ali celo negativna, vendar se je v letu 17 približala 3% medletno. 1 Bilančni podatki bank na posamični osnovi. 1 Banke so v preteklosti na primer v obdobju v povprečju porabile za tovrstne stroške 1% bruto dohodka. Po tem letu se je delež stroškov oslabitev in rezervacij v bruto dohodku hitro večal, do 3,-kratnika ustvarjenega bruto dohodka bank v letu 13. Po sanaciji bank se je hitro zmanjševal, v letu 17 in prvem četrtletju 18 so banke iz tega naslova dosegle celo dohodek. Za dolgoročno povprečje deleža stroškov oslabitev in rezervacij v bruto dohodku bank je zajeto povprečje , brez leta 13, in je znašalo 7,%. POROČILO O FINANČNI STABILNOSTI 1

28 bank. V letu 19 naj bi se ta delež približal desetini ustvarjenega bruto dohodka v bančnem sistemu, kar bi bankam v prihodnjih dveh letih še vedno omogočilo doseganje solidnega dobička. Slika.9: Primerjava dejanskega dobička in dobička, realiziranega ob predpostavki, da bi bili stroški oslabitev in rezervacij v bruto dohodku na ravni dolgoletnega povprečja Dobiček pred obdavčitvijo (v mio EUR) ob upoštevanju stroškov oslabitev in rezervacij dolgoletnega povprečja Slika.1: Doseganje dejanske višine ROE in ROE ob upoštevanju dolgoročnega deleža stroškov oslabitev in rezervacij v bruto dohodku 1,% 9,% 8,% 7,%,%,%,% 3,%,% 1,% 3,% Donosnost na kapital ROE 8,% 3,% ROE ob upoštevanju stroškov rezervacij dolgoletnega povprečja 9,%,% Implementacija novega Mednarodnega standarda računovodskega poročanja 9 (MSRP 9) ni imela pomembnejšega vpliva na višino oblikovanja oslabitev in rezervacij pri bankah. Uvedba MSRP 9 je vplivala na rast posojil v bančnem sistemu. Na podlagi otvoritvene bilance je bilo ocenjeno, da bi ob izločitvi učinka MSRP 9 medletna rast posojil nefinančnim družbam februarja letos znašala,% oziroma, odstotne točke manj, kot je sicer. Zvišanje rasti je bilo posledica prerazvrstitve določenega dela kreditnega portfelja bank, ki je bil pred uvedbo MSRP 9 merjen po odplačni vrednosti v skupino finančnih sredstev, obvezno merjenih po pošteni vrednosti. Dobičkonosnost slovenskega bančnega sistema Donosnost na kapital pred obdavčitvijo (ROE) v bančnem sistemu se je v letu 17 povečala na 9,%. Razčlenitev ROE na štiri komponente oziroma količnike (profitno maržo, tveganju prilagojeni dohodek, prevzeto tveganje in finančni vzvod) kaže, da je v letu 17, podobno kot v letu pred tem, k povečanju dobičkonosnosti prispevala predvsem višja profitna marža in v manjši meri raven tveganosti. Vpliv finančnega vzvoda je bil zanemarljiv, tveganju prilagojeni dohodek pa je negativno prispeval k dobičkonosnosti bank. Slika.11: Kazalniki poslovanja bank, 3,, 1,, -1, -, -3, -, -, 1,7,9-1, 8,, 9,,1 3, 1,9 1,81 1,8 1, -,7 1, 1,1 1,1 1,1,1,1 -,3 -,8-1,8-1,7-1,-1,8 Neto obrestna -1,8 marža na obrestonosno -1,8 aktivo Neobrestni prihodki v BV Operativni stroški v BV Stroški oslabitev in rezervacij v BV ROE (pred davki), desno 1, (1-3) Slika.1: Vpliv štirih dejavnikov na spremembe v donosnosti na kapital bank; razčlenitev ROE 3 v odstotnih točkah,7 % 9,% 1% -,7% 3,% 8,% %,7 -,3-11,98 -, Opomba: Na levi sliki je neto obrestna marža marca 18 izračunana na obrestonosno aktivo za obdobje zadnjih 1 mesecev, enako stroški oslabitev in rezervacij v bilančni vsoti. ROE marca 18 je izračunan za obdobje prvih treh mesecev leta. Dobičkonosnost bančnega sistema se je v letu 17 že četrto leto zaporedoma povečala predvsem zaradi višje profitne marže. Profitna marža oziroma razmerje med dobičkom in bruto dohodkom je bila v letu 17 v bančnem sistemu pozitivna tretje leto zaporedoma, saj od leta 1 banke poslujejo z dobičkom. Tveganju prilagojeni dohodek, ki kaže razmerje med bruto dohodkom bank in tveganju prilagojeno aktivo, se je v letu 17 zmanjšal zaradi zmanjšanja bruto dohodka bank in povečanja obsega tveganju prilagojene aktive. V letu 17 se je obseg tveganju prilagojene aktive po večletnem zmanjševanju ponovno povečal zaradi rasti posojil. Raven tveganosti, ki predstavlja razmerje med tvegano aktivo in bilančno vsoto, se je ,%,7 -,% 97,7-1,1,3,18,,9,9,3 -,39 -,17 Finančni vzvod Raven tveganosti -,8 Tveg. prilag. dohodek Profitna marža ROE (desno) -1% -% -3% -% -% -% -7% -% -9% -% POROČILO O FINANČNI STABILNOSTI

29 nekoliko povišala zaradi večje kreditne rasti v primerjavi z rastjo bilančne vsote. Finančni vzvod je bil v letu 17 skoraj enak z letom pred tem. Ob nadaljnjem solidnem poslovanju bank lahko pričakujemo, da bo k dobičkonosnosti bank prispevala predvsem profitna marža. Pričakujemo lahko tudi postopen pozitiven vpliv preostalih komponent ROE na dobičkonosnost bank zaradi povečevanja bruto dohodka in tveganju prilagojene aktive ob večji posojilni aktivnosti bank 17.. Kreditni portfelj bank Povzetek V letu 17 in prvem četrtletju 18 so banke še dodatno izboljšale kakovost kreditnega portfelja s pospešenim reševanjem nedonosnih izpostavljenosti (NPE). Velik del še preostalih NPE je v dolgotrajnih terjatvah, predvsem do podjetij v stečajnih postopkih. Pokritost NPE z oslabitvami in kapitalom je visoka, kar v primeru hitrejšega odpisovanja preostalih NPE ne bi povzročilo večjih izgub v bankah. V bilancah bank je kreditiranje gospodinjstev po obsegu in po stopnji rasti prehitelo kreditiranje podjetij, število bank, ki napoveduje večjo usmerjenost v ta del portfelja, pa se povečuje. Z agresivno politiko nekaterih bank pri kreditiranju gospodinjstev se lahko poveča izpostavljenost bank kreditnemu tveganju, zlasti v segmentu nezavarovanih potrošniških posojil, kar v primeru obrata gospodarskega cikla lahko poveča delež NPE v portfelju bank. Kakovost kreditnega portfelja bank V letu 17 in na prehodu v leto 18 se je kakovost kreditnega portfelja bank še dodatno izboljšala. Delež nedonosnih izpostavljenosti 18 (NPE) v celotni izpostavljenosti bank se je do marca 18 zmanjšal na,% oziroma na,3 mrd EUR, kar je za 3 odstotne točke oziroma 1, mrd EUR manj kot ob koncu leta 1. Poleg aktivnega pristopa bank je k zniževanju nedonosnih izpostavljenosti prispeval ugoden vpliv gospodarske rasti na finančni položaj dolžnikov in poplačila dolgov. Od decembra 1 se je z rastjo kreditiranja nebančnega sektorja začel večati tudi celoten obseg izpostavljenosti bank 19, kar je dodatno prispevalo k izboljšanju kakovosti celotnega kreditnega portfelja. Slika.13: NPE, NPL in terjatve v zamudi nad 9 dni, stanja in deleži v mio EUR Zamude nad 9 dni (levo) NPE po definiciji EBA (levo) Delež zamud nad 9 dni (desno) NPE po definiciji EBA (desno) NPL po definiciji EBA (desno) Slika.1: Deleži NPE in NPL v državah evroobmočja Opomba: Konsolidirani podatki. Pri deležih NPE je na voljo le portfelj dolžniških instrumentov in ne celotnih izpostavljenosti. Banka Slovenije, ECB (Consolidated banking data). Delež nedonosnih posojil (NPL) v celotnih posojilih kot kazalnik kakovosti bančnih naložb, ki zaobjame manjši delež izpostavljenosti bank, se je do marca 18 zmanjšal na 7,%. Bančna posojila imajo v strukturi celotne izpostavljenosti bank dvotretjinski delež, v strukturi nedonosne izpostavljenosti pa prevladujoč, to je 93-odstotni delež (podatek za povprečje leta 17). Bančni sistem je z -odstotnim deležem izpostavljen tudi do naložb v vrednostne papirje, vendar je kakovost tega dela portfelja še vedno ugodna oziroma brez nedonosnih naložb podatki za Q3 17 NPL NPE - dolžniški instrumenti v odstotnih točkah 1 znižanje dolž. NPE od Q 1 (desno) GR CY PT IT IR SI LV ES SK LI AT FR DK CZ BE MT EE NE DE FI LU Glej tabele, ki prikazujejo posamezne komponente ROE v prilogi. 18 V poglavju o kreditnem tveganju so prikazani predvsem podatki po definiciji EBA, ki so se uveljavili v mednarodnih primerjavah. Podatki za slovenski bančni sistem so po tej definiciji na ravni agregata na voljo od junija 1, redno mesečno poročanje bank pa omogoča podrobnejše členitve šele od oktobra 1. Daljše časovne primerjave so mogoče le na podlagi definicije nedonosnih terjatev po merilu zamud nad 9 dni. Slike s temi daljšimi serijami so v prilogi poročila. 19 Imenovalec kazalnika delež NPE. POROČILO O FINANČNI STABILNOSTI 3

30 Banke so v letu 17 obseg NPE v največji meri zmanjšale z odpisi in poplačili nedonosnih terjatev. K zmanjšanju obsega NPE so odpisi slabih posojil prispevali 33%, nadaljnjih 3% zmanjšanja NPE je bilo doseženih z njihovim poplačilom med letom. Prodaja terjatev in unovčevanje zavarovanj sta prispevala vsak po 1%. Načini zmanjševanja NPE so se razlikovali glede na sektor dolžnika. Pri nefinančnih podjetjih je bilo zmanjšanje NPE doseženo predvsem z odpisom terjatev, s 3-odstotnim deležem, medtem ko je bil delež poplačila terjatev precej manjši, %. Nasprotno je bilo pri gospodinjstvih zmanjšanje NPE doseženo predvsem s poplačilom terjatev, s -odstotnim deležem, medtem ko je bil delež odpisov slabih terjatev bistveno manjši, to je 7-odstoten. Pri nadaljnjem zmanjševanju NPE lahko poleg poplačila terjatev pričakujemo večji poudarek pri unovčevanju zavarovanj in odprodaji nedonosnih terjatev. Obseg NPE s konca leta 17 naj bi se po anketnih podatkih do konca leta 19 zmanjšal za 3%, pri čemer naj bi dobro četrtino zmanjšanja banke dosegle s poplačili terjatev. Medtem ko je v letu 17 prodaja nedonosnih terjatev prispevala 1% k njihovem zmanjšanju, pričakujejo banke, da bo imel ta način zmanjševanja NPE v letih 18 in 19 večjo vlogo, % skupnega zmanjšanja v teh dveh letih. Podobno naj bi se povečal pomen unovčevanja zavarovanj. Hkrati banke pričakujejo neto prirast novih NPE za približno 1% v obeh letih. Pri gospodinjstvih 1 ostajajo pričakovanja o visokem 1-odstotnem deležu denarnih poplačil pri zmanjševanju NPE. Hkrati so gospodinjstva skupina komitentov, pri kateri banke pričakujejo relativno največje povečanje NPE glede na njihovo trenutno stanje. Tako je pri bankah ob povečani usmerjenosti v kreditiranje gospodinjstev v zadnjih dveh letih prisotno tudi zavedanje o povečanem tveganju zaradi hitro naraščajočega segmenta potrošniškega kreditiranja (glej podnaslov Tveganje v portfelju prebivalstva). Slika.1: Načini zmanjševanja NPE v letu 17 1 Slika.1: Predvideni načini zmanjševanja NPE v letih 18 in 19 1 Stanja Povečanje Zmanjšanje Stanja Povečanje Zmanjšanje Denarna poplačila Prodaja NPEs Odpisi Unovč. zavarovanj Iz PE v NPE Iz NPE v PE Drugo Opombi: 1. PE performing oziroma donosne izpostavljenosti.. Na slikah je prikazano znižanje NPE glede na stanje NPE na začetku obdobja. Prispevki posameznih načinov zmanjšanja v besedilu so komentirani glede na doseženo zmanjšanje med začetnim in končnim obdobjem (brez prispevka neto pritoka novih NPE). 3. Podatki za NLB, NKBM in Abanko so na konsolidirani osnovi, za druge banke na posamični osnovi. Banka Slovenije, Anketa bank, april 18. V letu 17 so banke intenzivneje kot v preteklih letih zmanjševale NPE do tujcev. Do konca marca 18 se je njihov obseg zmanjšal za polovico glede na konec leta 1 na 38 mio EUR, delež NPE v tej skupini komitentov pa se je zmanjšal pod povprečje bančnega sistema na,%. K zniževanju nedonosnih izpostavljenosti do tujcev je največ prispevalo odpisovanje teh terjatev v zadnjem četrtletju 17. S tem se je pomembno zmanjšal delež NPE do tujcev v celotnih NPE bank z 1% ob koncu leta 1 na 1% marca 18. Najbolj obremenjeni del kreditnega portfelja z NPE je kljub trendu izboljševanja portfelj nefinančnih podjetij. Marca 18 je bilo v podjetjih še za 1, mrd EUR NPE, ki so predstavljale 11,8% izpostavljenosti do tega sektorja. Najbolj obremenjene dejavnosti z NPE so bile marca 18 gradbeništvo (1,9%), trgovina (,%) in promet z nepremičninami (33,8%), ki skupaj predstavljajo skoraj % vseh NPE v sektorju nefinančnih podjetij. NPE v predelovalnih dejavnostih zaradi relativne velikosti dejavnosti prispevajo 1% v celotnih NPE do nefinančnih podjetij, vendar je delež NPE v tej dejavnosti med najmanjšimi,,%. Kljub še vedno velikim deležem NPE je očiten trend zniževanja stopenj neplačila v dejavnostih nefinančnih podjetij, k čemur je v zadnjih letih močno prispevalo ugodno makroekonomsko okolje. Najvišja stopnja neplačila je bila lani v gradbeništvu,3%, opazno manj kot v letih 1 13, ko je dosegala 11% in 1%. Pričakovane verjetnosti neplačila v letu 18 tudi ne presegajo,% Denarna poplačila Prodaja NPEs Odpisi Unovč. zavarovanj Iz PE v NPE Iz NPE v PE Drugo Vir Anketa bank, april Slike z načini zmanjševanja NPE v nefinančnih podjetij, MSP in gospodinjstvih so v prilogi poročila. Rdeč stolpec na desnem grafu kaže prirast NPE glede na dejansko stanje NPE, skupaj s sosednjim stolpcem pa neto prirast NPE. POROČILO O FINANČNI STABILNOSTI

31 okt. 1 nov. 1 dec. 1 jan. 17 feb. 17 mar. 17 apr. 17 maj. 17 jun. 17 jul. 17 avg. 17 sep. 17 okt. 17 nov. 17 dec. 17 jan. 18 feb. 18 mar. 18 apr. 18 maj. 18 Slika.17: Delež NPE po skupinah komitentov Podjetja DFO Tujci Obrtniki 1 Prebivalstvo Skupaj Slika.18: Stopnje neplačila (do 17) in verjetnost neplačila (18) po dejavnostih ABCDE F GHIJ KLMNOPQRST Opomba: Oznake dejavnosti: ABCDE: kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo, predelovalne dejavnosti, elektrika, plin in voda; F: gradbeništvo; GHIJ: trgovina, gostinstvo, promet in komunikacije ter finančno posredništvi; KLMNOPQRST: ostale storitve. Razvrščene terjatve v zamudi nad 9 dni, ožji kazalnik nedonosnih terjatev 3, so se do marca 18 močno znižale v vseh dejavnostih. Na ravni celotnega sektorja podjetij so znašale le še,%. Do velike razlike med kazalnikoma, zlasti v sektorju podjetij, prihaja zato, ker je pri kazalniku NPE napredek pri izboljševanju kakovosti naložb razviden šele po preteku določenega obdobja, potem ko so komitenti že začeli redno odplačevati dolgove. V strukturi NPE do podjetij obsegajo terjatve v zamudi nad 9 dni manjši del, večji del pa restrukturirane terjatve ali druge terjatve z manjšo verjetnostjo plačila. V marcu 18 je znašal obseg NPE do podjetij 1, mrd EUR, od tega je bilo v zamudi nad 9 dni za mio EUR, kar 1, mrd EUR pa je bilo restrukturiranih (med njimi so tudi podjetja, ki ponovno zamujajo s plačili oziroma je bilo restrukturiranje njihovih terjatev manj uspešno). Deleži restrukturiranih terjatev v celotnih NPE so veliki tako na ravni celotnega sektorja podjetij, v marcu 1%, kot v posameznih dejavnostih (slabih % v predelovalnih dejavnostih, do nad 7% v prometu in skladiščenju ter poslovanju z nepremičninami). Te izpostavljenosti ostajajo med nedonosnimi zaradi obveznosti bank, da jih še določen čas po ponovnem začetku servisiranja dolgov obdržijo v statusu opazovanja, zaradi neuspešnega restrukturiranja ali pa zato, ker so dolžniki ponovno začeli zamujati s plačilom. Delež restrukturiranih terjatev, ki so ponovno v zamudi nad 9 dni, je marca 18 znašal % na ravni sektorja nefinančnih podjetij in z velikimi razlikami med dejavnostmi, od 1% do več kot %. Za večino preostalega dela restrukturiranih terjatev lahko, predvsem zaradi ugodne gospodarske rasti, pričakujemo izhod iz statusa nedonosnih izpostavljenosti. Slika.19: Delež restrukturiranih terjatev v NPE posameznih dejavnosti 1 Predelovalne dej. Deleži restrukturiranih v NPE dec. 1 Deleži restrukturiranih v NPE mar. 18 Deleži NPE dec. 1 (desno) Deleži NPE mar. 18 (desno) Gradbeništvo Trgovina Promet Posl z. neprem. Razne storitve Skupaj Slika.: Izpostavljenost do podjetij v stečajnih postopkih v zneskih ter deležih zamud nad 9 dni in NPE v mio EUR Predelovalna dej. Obseg RT podjetij v stečaju (leva os) Delež RT pod. v steč. v zamudah nad 9 dni Delež RT pod.v stečaju v NPE Gradbeništvo Trgovina Gostinstvo Posl. z neprem. Skupaj NFD Obremenjenost bančnih portfeljev s terjatvami do podjetij v stečaju je še vedno visoka. Skoraj % celotnih terjatev v zamudi nad 9 dni oziroma % NPE je do podjetij v stečajnih postopkih. V NPE do gradbeništva je kar % izpostavljenosti do podjetij v stečaju, daleč največ med vsemi dejavnostmi. To tudi Razlike v metodologijah za merjene kakovosti kreditnega portfelja, terjatve v zamudi nad 9 dni in nedonosne izpostavljenosti po definiciji Evropskega bančnega organa (EBA) so podrobneje opisane v Poročilu o finančni stabilnosti, januar 1 v okvirju.1. Graf v prilogi poročila. POROČILO O FINANČNI STABILNOSTI

32 okt.1 nov.1 dec.1 jan.17 feb.17 mar.17 apr.17 maj.17 jun.17 jul.17 avg.17 sep.17 okt.17 nov.17 dec.17 jan.18 feb.18 mar.18 apr.18 okt. 1 nov. 1 dec. 1 jan. 17 feb. 17 mar. 17 apr. 17 maj. 17 jun. 17 jul. 17 avg. 17 sep. 17 okt. 17 nov. 17 dec. 17 jan. 18 feb. 18 mar. 18 apr. 18 pojasnjuje relativno manjši delež restrukturiranih terjatev v tej dejavnosti (skoraj 3%), saj se terjatev v stečaju praviloma ne restrukturira. Majhna in srednje velika podjetja (MSP) še vedno obsegajo % NPE do sektorja podjetij in 38% celotnih NPE. Delež NPE v MSP je kljub zmanjševanju v preteklih letih velik, 1,%, v primerjavi z 9,7% pri velikih podjetjih. Pri tem je bilo zmanjševanje NPE pri MSP od leta 1 naprej opazno hitrejše kot pri velikih podjetjih. Tudi prehodne matrike kažejo, da je bilo prerazvrščanje podjetij v višje bonitetne razrede (merjeno z obsegom izpostavljenosti) v letu 17 pri MSP precej večje kot v preteklih letih in večje kot pri velikih podjetjih. Hkrati je pri MSP tudi več prehodov v nižje bonitetne razrede, kar kaže heterogenost te skupine komitentov glede sposobnosti odplačevanja terjatev. Pri nadaljnjem zmanjševanju NPE do MSP napovedujejo banke večje unovčevanje zavarovanj kot pri drugih skupinah komitentov (8% zmanjšanja), drugi načini naj bi bili enakomerno razporejeni. Slika.1: Deleži prehodov MSP med bonitetnimi razredi A 13-1 A 1-1 A 1-1 A 1-17 B 13-1 B 1-1 B 1-1 B 1-17 C 13-1 C 1-1 C 1-1 C ,3 1, 1,9 1,, 17,,3 D 13-1, D 1-1 3, D 1-1,113, D 1-17 E ,7 E 1-1 3,1 E 1-1 3,3 E ,7 33, 3,3,3 83,7 88, 89,1 89, 73,8 7, 7,8 71,1 7, 78,, 77,, 9, 98,3 9,9 9,7 9,3 Izboljšanje Ohranitev Poslabšanje Tveganja v portfelju prebivalstva, 1,3 1,3 11,9 1,9 1,,9 13,9 1, 7,7, 1,37,,8, 9,1 Slika.: Nedonosne izpostavljenosti glede na velikost podjetij Od druge polovice leta 1 banke hitro povečujejo izpostavljenosti do gospodinjstev, predvsem v segmentu potrošniških posojil. Zaradi relativne majhnosti posameznih izpostavljenosti so tveganja bolj razpršena, donosnost teh naložb pa je v primerjavi z drugimi naložbami višja. Kakovost portfelja prebivalstva je v celoti razmeroma visoka, vendar z nadpovprečnim deležem NPE pri potrošniških posojilih. V celotnem portfelju bank do prebivalstva znaša delež NPE,8%, pri čemer je delež pri stanovanjskih posojilih,8%, pri potrošniških posojilih pa je višji, 3,%. Pri potrošniških posojilih se od leta 1 povečujejo predvsem posojila daljših ročnosti s fiksno obrestno mero in brez zavarovanj. Delež posojil z ročnostjo nad 1 let v vseh novoodobrenih dolgoročnih potrošniških posojilih s fiksno obrestno mero se je povečal s % v letu 1 na 13% v letu 17, pri čemer je tri četrtine teh posojil sklenjenih brez zavarovanja, predvsem zaradi avtomatizacije postopkov sklenitve posojilne pogodbe. Slika.3: Novoodobrena dolgoročna potrošniška posojila in obrestne mere glede na zavarovanje nad 1 letom s fiksno obrestno mero Nova posojila brez zavarovanja (desno) Nova posojila z zavarovanji (desno) Obrestna mera, brez zavarovanja Obrestna mera, z zavarovanji Slika.: Delež NPE v izpostavljenosti do prebivalstva po vrstah posojil Opomba: Pri drugih posojilih (slika desno) je bila pri eni banki začasno povečana izpostavljenost v izvenbilanci. 3 1 Prebivalstvo skupaj Stanovanjska Potrošniška Ostala Sektor gospodinjstev vključuje tudi obrtnike, ki imajo precej večji delež NPE, 7,%. Deleži NPE so izračunani le za segment prebivalstva. v mio EUR v mio EUR NPE MSP NPE velika podj. Delež NPE MSP Delež NPE velika podj. Delež NPE NFD POROČILO O FINANČNI STABILNOSTI

33 Zaradi povečanega kreditnega tveganja pri potrošniških posojilih, sklenjenih brez zavarovanja, banke zaračunavajo višje pogodbene obrestne mere. Pri dolgoročnih potrošniških posojilih s fiksno obrestno mero so bile v zadnjem letu in pol obrestne mere pri nezavarovanih posojilih v povprečju za približno pol odstotne točke višje kot pri zavarovanih posojilih. Pri posojilih z ročnostjo nad 1 let je razlika v obrestni meri med nezavarovanimi in zavarovanimi posojili precej večja ter je znašala v povprečju dve odstotni točki. V ugodnem gospodarskem okolju to pomeni dodaten prihodek bank, vendar ob povečanem tveganju, da ta premija v primeru obrata v ciklu ne bo zadoščala, zlasti kadar so posojila odobrena finančno šibkejšim komitentom. Povprečna ročnost novoodobrenih dolgoročnih potrošniških posojil je v letu 17 znašala,8 leta. V tem obdobju lahko že pride do obrata v gospodarskem ciklu in s tem poslabšanja kreditne sposobnosti dolžnikov. Z vidika tveganj je pomemben tudi segment posojil z variabilno obrestno mero, ki kljub zniževanju še vedno obsegajo % stanja vseh potrošniških posojil in v primeru rasti obrestnih mer pomenijo večje kreditno tveganje za banke. Banke ohranjajo kreditne standarde pri posojilih gospodinjstvom na doseženih povišanih ravneh. Pri stanovanjskih posojilih se že nekaj časa standardi ne spreminjajo, pri potrošniških posojilih pa banke poročajo celo o rahli zaostritvi. Vendar je poročanje o kreditnih standardih omejeno na pet največjih bank, ki sicer imajo velik tržni delež, niso pa najbolj reprezentativne pri potrošniškem kreditiranju pod zgoraj navedenimi pogoji. Slika.: Kreditni standardi za posojila podjetjem Slika.: Kreditni standardi za potrošniška posojila neto sprememba glede na prejšnje četrtletje 1. neto sprememba glede na prejšnje četrtletje Kumulativna sprememba od 8 (desno) Slovenija Evroobmočje (tehtana sprememba) Kumulativna sprememba od 8 (desno) Slovenija Evroobmočje (tehtana sprememba) Kreditno tveganje pri potrošniških posojilih je prisotno predvsem za prihodnje srednjeročno obdobje. Kljub povečanemu zadolževanju gospodinjstev pri bankah ostaja zadolženost gospodinjstev nizka, s tem pa ostaja tudi kreditno tveganje na tem segmentu bančnih naložb trenutno razmeroma majhno. V primeru obrata gospodarskega cikla se lahko, še zlasti pri bankah z večjim deležem potrošniških posojil višjih vrednosti in daljših ročnosti šibkejšim skupinam komitentov, delež nedonosnih posojil poveča. Čeprav je pospešeno potrošniško kreditiranje pri posameznih bankah izrazitejše, se lahko ti trendi nadaljujejo in okrepijo tudi pri drugih bankah. Pokritost nedonosnih terjatev z oslabitvami in rezervacijami ter kapitalom Pokritost nedonosnih izpostavljenosti z oslabitvami 7 se je tekom leta 17 zviševala in do novembra dosegla 9%. V decembru 17 in januarju 18 se je pokritost opazno znižala na skoraj 3% ter na tej ravni ostala tudi februarja in marca 18. Na znižanje pokritosti z oslabitvami je močno vplival odpis nedonosnih izpostavljenosti do tujcev, ki so bile skoraj v celoti že oslabljene, kar je zmanjšalo povprečno pokritost preostalega dela NPE. Precejšnje zmanjšanje NPE in oslabitev je bilo opazno januarja 18 pri izpostavljenosti do vseh skupin komitentov, ki je večinoma posledica uvedbe MSRP 9. Na ravni celotnega portfelja se je pokritost z oslabitvami zaradi vpliva MSRP 9 zmanjšala za 3, odstotne točke. Anketa bank, april V tem poglavju uporabljamo izraz "oslabitve" kot poenostavitev izraza "oslabitve in rezervacije". POROČILO O FINANČNI STABILNOSTI 7

34 Pokritost neoslabljenih NPE s kapitalom okt. 1 nov. 1 dec. 1 jan. 17 feb. 17 mar. 17 apr. 17 maj. 17 jun. 17 okt. 1 nov. 1 dec. 1 jan. 17 feb. 17 mar. 17 apr. 17 maj. 17 jun. 17 jul. 17 avg. 17 sep. 17 okt. 17 nov. 17 dec. 17 jan. 18 feb. 18 mar. 18 jul. 17 avg. 17 sep. 17 okt. 17 nov. 17 dec. 17 jan. 18 feb. 18 mar. 18 apr. 18 maj. 18 Slika.7: Pokritost NPE z oslabitvami in rezervacijami po skupinah komitentov 7 7 Podjetja DFO Tujci Obrtniki Prebivalstvo Skupaj Slika.8: Pokritost nedonosnih (NPE) in donosnih (PE) stanovanjskih in potrošniških posojil z oslabitvami in rezervacijami 7 7 NPE stanovanjska NPE potrošniška PE stanovanjska (desno) PE potrošniška (desno) Pokritost nedonosnih izpostavljenosti do prebivalstva z oslabitvami je nekoliko nad povprečjem celotnega portfelja bank, z večjo pokritostjo potrošniških kot stanovanjskih posojil. Pokritost potrošniških posojil z oslabitvami je marca 18 znašala 9%, medtem ko je znašala pokritost stanovanjskih posojil %. Potrebe po pokritosti stanovanjskih posojil so manjše zaradi večje pokritosti z zavarovanji. Za zdaj banke v večji meri ne oblikujejo oslabitev za donosna potrošniška posojila, kar bi ob večanju novoodobrenih posojil brez zavarovanj nekoliko znižalo izpostavljenost bank kreditnemu tveganju v tem segmentu. Oslabitve za donosna potrošniška posojila znašajo le,7% izpostavljenosti in tudi pri bankah z agresivnejšo politiko pri odobravanju potrošniških posojil ni večjih razlik. Kapitalska ustreznost na ravni celotnega bančnega sistema zagotavlja visoko pokritost neoslabljenega dela NPE s kapitalom. Ob zmanjšanju NPE na,3 mrd EUR in neoslabljenem delu NPE na 1,1 mrd EUR se je pokritost slednjega z regulatornim kapitalom 8 do marca 18 povečala na 38%. Slovenski bančni sistem že po pokritosti z oslabitvami izstopa v primerjavi z drugimi državami evroobmočja, visoka pokritost s kapitalom pa zagotavlja dodatno robustnost bank v primeru povečanja kreditnega tveganja. Na ravni posamezne banke se pokritost neoslabljenih NPE s kapitalom precej razlikuje in je najnižja pri bankah, ki imajo največje deleže NPE. Slika.9: Pokritost neoslabljenih NPE s kapitalom. v mio EUR % Oslabitve za NPE Neoslabljeni del NPE. Pokritost NPE z oslabitvami in rezervacijami (desno) % Pokritost neoslabljenih NPE s kapitalom (desno). 37% 38% % Slika.3: Pokritost neoslabljenih NPE s kapitalom po bankah glede na delež NPE % 3%. % 1. % 7% 3% 1 17 mar. 18 % %,,,, 8, 1, Delež NPE v banki Okvir.1: Vpliv prehoda na MSRP 9 Banke so s prešle na računovodenje finančnih instrumentov v skladu z MSRP 9, ki posega na vsa ključna področja poslovanja bank: področje upravljanja tveganj, podporo poslovanja, računovodenje in poročanje. Ob prehodu na MSRP 9 so se spremenila pravila glede razvrščanja in merjenja finančnih instrumentov ter izračunavanja kreditnih izgub za namen oblikovanja popravkov vrednosti in rezervacij (zaradi prehoda z modela dejanskih izgub na model pričakovanih izgub), kar posledično vpliva tudi na obračunavanje varovanja pred tveganji. Banka Slovenije je s primerjavo podatkov na posamični podlagi iz poročil bank po 8 Po podatkih za regulatorni kapital za december POROČILO O FINANČNI STABILNOSTI

35 stanju na dan (pred prehodom na računovodenje v skladu z MSRP 9) in (po prehodu na računovodenje v skladu z MSRP 9) analizirala vpliv MSRP 9 na računovodske izkaze in kapital bank. Iz te analize izhaja, da vpliv MSRP 9 na računovodski kapital pri večini bank ni pomemben oziroma da je ta učinek pri več kot polovici bank celo pozitiven zaradi sproščanja popravkov vrednosti in rezervacij za kreditne izgube, nastalega kot posledica ugodnih makroekonomskih napovedi. Zaznani vpliv MSRP 9 na računovodske izkaze in kapital še ni dokončen, saj se bodo zaradi kompleksnosti novega standarda polni učinki prehoda stabilizirali šele v daljšem časovnem obdobju. Zato se bo treba letos posvetiti preverjanju pravilnosti implementacije MSRP 9. Vpliv na razvrščanje in merjenje finančnih instrumentov Novi koncept razvrščanja finančnih instrumentov po MSRP 9 temelji na poslovnih modelih upravljanja finančnih instrumentov in na lastnostih finančnih instrumentov, ki se presojajo s t. i. testom SPPI 9, v katerem banka preverja, ali ima posamezni dolžniški finančni instrument lastnosti, ki so običajne za kreditno pogodbo, oziroma lastnosti, ki predstavljajo zbiranje denarnih tokov iz glavnice in obresti (vključno primerno nadomestilo za kreditno tveganje). Na podlagi tega koncepta so banke ob prehodu kar četrtino portfelja dolžniških vrednostnih papirjev iz skupine finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo (oz. merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa), po uspešno prestanem testu SPPI razporedile v skupino finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti, pri čemer je na ravni celotnega bančnega sistema nastal negativni učinek na kapital zaradi prevrednotenja teh vrednostnih papirjev s poštene na odplačno vrednost. Razlog za to prerazporeditev je v opredelitvi poslovnih modelov upravljanja finančnih instrumentov oziroma v presežku portfelja dolžniških vrednostnih papirjev, ki ga banke ne potrebujejo za upravljanje dnevne likvidnosti. Testa SPPI ni uspešno prestal le zanemarljivi del kreditnega portfelja, ki so ga banke pred uvedbo MSRP 9 še merile po odplačni vrednosti in je bil zato posledično prerazporejen v skupino finančnih sredstev, obvezno merjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida. Zaradi prevrednotenja tega dela kreditnega portfelja na pošteno vrednost je na ravni bančnega sistema nastal pozitivni učinek na kapital. Vpliv na delež nedonosnih izpostavljenosti ter njihovo pokritje s popravki oziroma prilagoditvami vrednosti in rezervacijami za kreditne izgube Zaradi prerazporeditve izpostavljenosti med računovodskimi portfelji ter posledičnega prevrednotenja z odplačne na pošteno vrednost in obratno s poštene na odplačno vrednost ter drugačne metodološke obravnave izpostavljenosti (zlasti do neplačnikov) ob spremembi pogojev odplačevanja, ki so uspešno prestali test SPPI in se merijo po odplačni vrednosti, se je na ravni bančnega sistema malenkost znižala bruto knjigovodska vrednost izpostavljenosti 3, kar vpliva tudi na malenkost manjši delež nedonosnih izpostavljenosti (po trenutni oceni je manjši za,3 odstotne točke) ter poleg drugih razlogov tudi na nižjo stopnjo pokritosti izpostavljenosti s popravki oziroma prilagoditvami vrednosti in rezervacijami za kreditne izgube. Sicer pa si znižanje stopnje pokritja (po trenutni oceni za 3, odstotne točke) lahko razložimo zlasti z ugodnimi makroekonomskimi napovedmi in nižjimi verjetnostmi neplačila (PD), ki jih banke upoštevajo pri izračunu pričakovanih kreditnih izgub..3 Financiranje, obrestna občutljivost in likvidnost bank Povzetek Vloge nebančnega sektorja pri bankah se povečujejo zaradi rasti vlog gospodinjstev in nefinančnih družb. Z rastjo vpoglednih vlog in dolgoročnih posojil še vedno narašča tudi neusklajenost v ročnosti med naložbami in viri v bilancah bank. V primeru izjemnih dogodkov in s tem premika vlog med bankami ali zunaj bančnega sistema bi lahko to vodilo k povečani nestabilnosti pri financiranju bank. Tveganje financiranja bank kljub temu ostaja zmerno zaradi ugodnega likvidnostnega položaja bank in velikega deleža sekundarne likvidnosti med sredstvi bank. Visok znesek likvidnih sredstev v bilancah bank zmanjšuje njihovo občutljivost za negativne učinke, ki izhajajo iz naraščajoče vrzeli med ročnostjo aktive in pasive. Financiranje bank 9 Angl. solely payments of principal and interest samo odplačila glavnice in obresti. 3 Bruto knjigovodska vrednost je knjigovodska vrednost pred popravki oziroma prilagoditvami vrednosti za kreditne izgube, kot je opredeljena za namen nadzorniškega poročanja v 3. odstavku Dela Priloge V k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. /1. POROČILO O FINANČNI STABILNOSTI 9

36 Spreminjanje strukture virov financiranja bančnega sistema se je v prvem četrtletju 18 umirilo. V virih financiranja se je delež vlog nebančnega sektorja v letu 17 okrepil na 7,% in na tej ravni ostal tudi v prvem četrtletju 18. Banke se še naprej razdolžujejo na grosističnih trgih, pri čemer je povišanje obveznosti do tujih bank na začetku letošnjega leta posledica uvedbe novih računovodskih standardov MSRP Ob velikem obsegu likvidnosti banke nimajo potrebe po dodatnem zadolževanju pri Evrosistemu, zato ostaja pomen tega vira v strukturi financiranja majhen. Slika.31: Struktura virov financiranja bank % 9% % 7% % % % 1,3 8, 7,,1,3,7, 8,1 9,1 1,8 11,8 1, 1, 1,7 8,7 9, 1, 1,7 17,,9,9, 1,9 3, 3, 9,9 1, 7,3 7, 1, 3,1 7, 7, 7, 7, mar. 18 Vloge nebančnega sektorja Obveznosti do ECB Ostalo Grosistični viri financiranja Kapital Slika.3: Spremembe vlog nebančnega sektorja in grosističnega financiranja Opomba: Grosistično financiranje vključuje obveznosti do bank v tujini in izdane dolžniške vrednostne papirje. Vloge nebančnega sektorja ostajajo glavni vir financiranja posojilne aktivnosti bank. Letni neto prirasti vlog nebančnega sektorja še vedno presegajo letne neto priraste posojil nebančnemu sektorju. Rast vlog nebančnega sektorja je bila v letu 17 razmeroma stabilna in je v povprečju znašala % medletno, ob koncu prvega četrtletja 18 pa se je znižala na,%. Glavni vir rasti vlog nebančnega sektorja je rast vlog gospodinjstev in nefinančnih družb, ki so ob koncu prvega četrtletja 18 predstavljale skupaj 3% vseh virov financiranja slovenskih bank. Slika.33: Rast vlog po sektorjih medletna rast Vloge nefinančnih družb Vloge nebančnega sektorja Vloge gospodinjstev Slika.3: Prirasti vlog po sektorjih Pomen vlog gospodinjstev se v strukturi virov financiranja še krepi. V letu 17 so se vloge gospodinjstev povečale za,% oziroma 938 mio EUR na 17, mrd EUR. Upočasnjevanje rasti vlog gospodinjstev, ki je bilo prisotno v drugi polovici leta 17, se je v prvem četrtletju 18 ustavilo pri,8% medletno. Kljub izredno nizkim obrestnim meram je prirast vlog gospodinjstev v prvih treh mesecih 18 dosegel že skoraj tretjino prirasta iz leta 17. Ugodne gospodarske razmere, višja stopnja zaposlenosti in rast razpoložljivega dohodka bodo tudi v prihodnje dobra osnova za nadaljnjo rast vlog gospodinjstev. K temu bo pripomoglo tudi konservativno vedenje varčevalcev, ki so manj naklonjeni alternativnim oblikam naložb. Rast vlog nefinančnih družb ostaja nestabilna. Vloge nefinančnih družb so se lani povečale za skoraj 11% oziroma za 13 mio EUR na, mrd EUR. Po krepitvi rasti vlog nefinančnih družb ob koncu leta 17 in na začetku leta 18 se je ta marca tega leta znižala na,8% medletno. Ob ugodnih gospodarskih razmerah ter s tem nadaljnji rasti investicij in obsega poslovanja podjetij lahko pričakujemo postopno zniževanje sredstev, ki jih imajo nefinančne družbe na računih pri bankah. Ročnost vlog nebančnega sektorja , v mio EUR , 1,3 -, , -, , Obveznosti na grosističnih trgih Vloge nebančnega sektorja Bilančna vsota (medletna rast, desno) (1-3) 3. v mio EUR Gospodinjstva Ostalo Nefinančne družbe 3.. Država Letni prirast vlog NBS (vrednosti spodaj) (1-3) V skladu z MSRP 9 se od med obveznosti do bank prištevajo tudi podrejene obveznosti. 3 POROČILO O FINANČNI STABILNOSTI

37 Ročnostna struktura vlog nebančnega sektorja se nadalje skrajšuje zaradi večanja vpoglednih vlog, vendar se njihov delež veča počasneje kot v preteklih letih. Banke so imele že v preteklosti podobno strukturo financiranja, torej s prevladujočim deležem vlog nebančnega sektorja, vendar pa je bil takrat delež vpoglednih vlog bistveno manjši. Ta je konec prvega četrtletja 18 dosegel skoraj 7% vseh vlog nebančnega sektorja oziroma 1% bilančne vsote, kar pri zadnjem predstavlja 7 odstotnih točk več od dolgoletnega povprečja. 3. Slika.3: Struktura vlog nebančnega sektorja po ročnosti ,3 3,3 3,1 7,7 38,7 1, 8,9 8,,7,,1 19, 18,3, 3,1 8, 9,8 1,9 1,7 1, 11, mar. 18 Kratkoročne vloge NBS Vpogledne vloge NBS Dolgoročne vloge NBS Slika.3: Gibanje deleža vpoglednih vlog v bilančni vsoti po sektorjih V ročnostni strukturi vlog gospodinjstev se je delež vpoglednih vlog v prvem četrtletju 18 še večal, vendar nekoliko počasneje kot v predhodnih dveh letih. Vpogledne vloge gospodinjstev so bile v letu 17 višje za 1,7 mrd EUR zaradi dejanskega povečanja teh vlog in tudi zaradi neto zmanjšanja vezanih vlog, katerih sredstva varčevalci navadno pustijo vezane na računih pri bankah za daljše časovno obdobje. Delež vpoglednih vlog je konec prvega četrtletja 18 dosegel 7,% vseh vlog gospodinjstev. Majhne razlike v donosnosti med vpoglednimi in vezanimi vlogami destimulirajo varčevalce za nadaljnjo vezavo njihovih prihrankov. Večjega prehajanja sredstev gospodinjstev med bankami ni, ker so depozitne obrestne mere med bankami razmeroma izenačene. Ob koncu leta 17 so se rahlo povišale obrestne mere za nove vloge gospodinjstev nad enim letom, vendar se ta trend v prvem četrtletju 18 ni nadaljeval. Obrestna mera za nove vloge nad enim letom se je ustalila pri,%, kar je rahlo nad povprečjem evroobmočja. Slika.37: Spremembe stanj vlog gospodinjstev po ročnostih v mio EUR 3. Kratkoročne vloge gospodinjstev. Vpogledne vloge gospodinjstev Dolgoročne vloge gospodinjstev. Neto sprememba vlog gospodinjstev (zneski spodaj) (1-3) Slika.38: Obrestne mere za nove vloge gospodinjstev,,,, 3, 3,,, 1, 1,,, SI nad enim letom SI do enega leta Evroobmočje do enega leta Evroobmočje nad enim letom Delež vpoglednih vlog v strukturi vlog nefinančnih družb je velik, vendar se ne veča. V letu 17 je v povprečju znašal skoraj 7% in se v prvem četrtletju 18 celo rahlo zmanjšal. Kljub izredno nizkim obrestnim meram so se za vezavo sredstev lani pogosteje odločila podjetja kot gospodinjstva, kar se je pokazalo v neto povečanju kratko- in dolgoročnih vezanih vlog podjetij. Povprečna obrestna mera za nove vloge podjetij nad enim letom se je z znižanjem ob koncu leta 17 skoraj izenačila s povprečno obrestno mero za kratke ročnosti, kar pa podjetja odvrača od vezave sredstev pri bankah. Po drugi strani jih k temu spodbuja plačevanje nadomestil, ki jih nekatere banke zaračunavajo za presežna stanja na transakcijskih računih pravnih oseb Delež vlog nebančnega sektorja v bilančni vsoti Delež vpoglednih vlog nebančnega sektorja v bilančni vsoti Delež vpoglednih vlog gospodinjstev v bilančni vsoti Delež vpoglednih vlog nefinančnih družb v BV 3 Izračun dolgoletnega povprečja obsega obdobje od leta 199 do 17. POROČILO O FINANČNI STABILNOSTI 31

38 Slika.39: Spremembe stanj vlog nefinančnih družb po ročnostih v mio EUR Kratkoročne vloge nefinančnih družb Vpogledne vloge nefinančnih družb Dolgoročne vloge nefinančnih družb Neto sprememba vlog nefinančnih družb (zneski spodaj) (1-3) Slika.: Obrestne mere za nove vloge nefinančnih družb,,,, 3, 3,,, 1, 1,,, SI nad enim letom SI do enega leta Evroobmočje do enega leta Evroobmočje nad enim letom Velik delež vpoglednih vlog in dolgoročnih posojil nebančnega sektorja vnaša potencialno nestabilnost v strukturo financiranja bank v primeru stresnih dogodkov ali hitrega in neusklajenega višanja obrestnih mer, kar je v kratkoročnem obdobju manj verjetno. Gibanje vpoglednih vlog bo večinoma odvisno od gibanja tržnih obrestnih mer, ki navadno sledijo spremembi ključne obrestne mere ECB. Ta se po pričakovanjih tržnih udeležencev v letu 18 še ne bo zvišala. Zaradi visokih likvidnostnih presežkov in razmeroma počasne kreditne rasti predvidevamo, da banke ne bodo znatneje zviševale depozitnih obrestnih mer, s čimer se rast deleža vpoglednih vlog najverjetneje še ne bo popolnoma stabilizirala. Vendar pa bosta spremljanje konkurenčnih razmer in pravočasna odzivnost bank nujna za vzdrževanje stabilnosti njihovih vlog. Varčevalci, zlasti podjetja, so namreč odzivni na spremembo obrestnih mer, kar lahko pripelje do večjih premikov sredstev med bankami in s tem zmanjšanja stabilnosti financiranja posameznih bank. Banke imajo sicer za premostitev morebitnih kratkoročnih likvidnostnih težav na voljo, mrd EUR oziroma 11% bilančne vsote najlikvidnejših oblik naložb 33. Iz rezultatov Ankete bank (april 18) je razvidno, da bodo banke ob pomanjkanju primarnega vira del likvidnih naložb preusmerile v posojilno aktivnost. S tem bodo izboljšale donosnost naložb, hkrati pa tudi zmanjšale sposobnost hitrega pokrivanja morebitnega odliva vpoglednih vlog. Pokritost vpoglednih vlog z likvidnimi naložbami se bo s tem še dodatno zmanjšala. Slika.1: Pokritost vpoglednih vlog z likvidnimi naložbami 9% % Pokritost vpoglednih vlog z likvidnimi naložbami za izračun količnikov likvidnosti v razredu do 3 dni in do 1 dni Slika.: Neto prirasti vlog in posojil nebančnega sektorja po ročnosti mesečne drseče vsote, v mio EUR 39% 3% 9% % % 1% 9% V razredu do 3 dni V razredu do 1 dni Opomba: Posojila nebančnega sektorja po ročnosti vključujejo le posojila po odplačni vrednosti Kratkoročna posojila nebančnemu sektorju Dolgoročna posojila nebančnemu sektorju Kratkoroč. vloge neban. sekt. (vklj. z vpogl.) Dolgoročne vloge nebančnemu sektorju Ročnostna vrzel med aktivo in pasivo nebančnega sektorja ostaja velika. Banke naraščajočo kreditno aktivnost financirajo predvsem z vlogami nebančnega sektorja, torej s svojim primarnim virom, kar potrjuje delovanje poslovnega modela univerzalnih bank, značilnih za slovenski bančni sistem. Ob naraščanju vpoglednih vlog nebančnega sektorja in hkratnem podaljševanju ročnosti posojil nebančnemu sektorju pa narašča neusklajenost v ročnosti virov in naložb, kar vnaša določeno mero nestabilnosti v strukturo bančnih bilanc. 33 Likvidne naložbe obsegajo denar v blagajni, stanja na računih pri centralni banki in vpogledne vloge pri bankah. Likvidne naložbe obsegajo denar v blagajni, stanja na računih pri centralni banki in vpogledne vloge pri bankah. 3 POROČILO O FINANČNI STABILNOSTI

39 meseci Slika.3: Neto vrzel med celotnimi naložbami in celotnimi obveznostmi po preostali zapadlosti nerazvrščeno nad 1 l -1 l - l 1- l m-1 l 3- m 1-3 m 7 dni-1 m do 7 dni na vpogled v mrd EUR mar Slika.: Tehtano povprečje aktive in pasive ter vrzel 7,,,, 3,, 1,, -1, -, Aktiva Pasiva Vrzel -3, _3 Aktiva,,,,7, 7, 9,3 8,9 Pasiva -, -,1-17,3-1, -1, -1,3-11,1-11, Vrzel 9,8 3,1 3,9 3,,,3 8, 7,8 Obrestna občutljivost Obrestno tveganje, merjeno kot razlika v povprečnem obdobju spremembe aktivnih in pasivnih obrestnih mer oziroma z obrestno vrzeljo 3, nakazuje izpostavljenost poslovanja bank tveganju zvišanja tržnih obrestnih mer. S podaljševanjem obdobja spremembe obrestnih mer pri naložbah se banke izpostavljajo podaljševanju obdobja prilagoditve obrestnih prihodkov v času zviševanja obrestnih mer, hkrati se skrajšuje obdobje spremembe obrestnih mer pri virih, ki pomenijo za banke obrestne odhodke. Povečevanje obrestne vrzeli namiguje na možnost počasnejšega prilagajanja obrestnih mer na strani naložb od prilagajanja obrestnih mer na strani virov. Končni vpliv rasti tržnih obrestnih mer na obrestne prihodke in odhodke bank bo predvsem odvisen od hitrosti prenosa tržnih obrestnih mer v bančne pasivne obrestne mere glede na aktivne. Še zlasti bo pomembna hitrost prenosa tržnih obrestnih mer v depozitne obrestne mere 3, saj banke večji delež naložb financirajo z vpoglednimi vlogami. Pri tem bo pomembno tudi, kako hitro bodo vloge na vpogled prehajale nazaj v vezane vloge. Slika.: Primerjava vrzeli v ponovni določitvi obrestne mere med aktivnimi in pasivnimi obrestno občutljivimi pozicijami po pristopu IRRBB meseci Obrestna vrzel Obrestna vrzel (modelirani depoziti) Povprečno obdobje spremembe aktivnih obrestnih mer Povprečno obdobje spremembe pasivnih obresnih mer Slika.: Vrednost obrestno občutljive aktive in pasive glede na različna obdobja ponovne določitve obrestne mere ter vrzel v ponovni določitvi obrestne mere, brez upoštevanja IRRBB nad 1 l -1 l - l 1- l m-1 l 3- m 1-3 m 7 dni-1 m na vpogled Obrestno občutljive obveznosti Obrestno občutljiva sredstva Vrzel v ponovni določitvi obrestne mere Opomba: Izračunano povprečno obdobje spremembe obrestnih mer po pristopu IRRBB vključuje zunaj bilanco (upošteva zavarovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti) in amortizacijo. Pri vrzeli z modeliranimi depoziti se upošteva -odstotna stabilnost vpoglednih vlog, ki se razporedijo z uporabo razpolovne funkcije, ki upošteva maksimalno težišče 1 mesecev oziroma blizu meje, ki jo določa baselska metodologija. Po metodologiji IRRBB 3, ki upošteva zavarovanje obrestnih pozicij, amortizacijo in stabilnost vpoglednih vlog, se je razlika v povprečnem obdobju spremembe aktivnih in pasivnih obrestnih mer 3 Vrzel med obrestno občutljivimi sredstvi in obrestno občutljivimi obveznostmi (angl. the repricing ali funding gap) predstavlja razliko med sredstvi, katerih obrestne mere se bodo spremenile (ponovno določile) v določenem prihodnjem obdobju, ter obveznostmi, katerih obrestne mere se bodo prav tako spremenile v določenem prihodnjem obdobju. 3 Na splošno velja, da se depozitne obrestne mere v obdobju rasti tržnih obrestnih mer zvišujejo le postopoma oziroma z zamikom. Glej: Hannan & Berger (1991), Neumark & Sharpe (199), Diebold & Sharpe (199), Craig & Dinger (11) ali Driscoll & Judson (13). 3 Metodologija IRRBB meri obrestno tveganje v bančni knjigi. Primarni fokus metodologije IRRBB je ocena vpliva različnih scenarijev spremembe krivulje donosnosti (angl. yield curve) na ekonomsko vrednost kapitala in neto obrestne prihodke bank. Posebnost metodologije IRRBB je, da upošteva različne pogodbene značilnosti posameznih sredstev in obveznosti ter značilnosti, ki izvirajo iz milijarde POROČILO O FINANČNI STABILNOSTI 33

40 povečala. Razlika v povprečnem obdobju spremembe aktivnih in pasivnih obrestnih mer se je v letu 17 povečala za, meseca in v prvem četrtletju 18 še za,3 meseca. V letu 17 se je povprečno obdobje spremembe aktivnih obrestnih mer podaljšalo za 3,9 meseca in v prvem četrtletju 18 še za, meseca. Hkrati se je v letu 17 povprečno obdobje spremembe pasivnih obrestnih mer nadalje skrajšalo za, meseca in v prvem četrtletju še za,1 meseca. Tako znaša obrestna vzel v povprečnem obdobju spremembe aktivnih in pasivnih obrestnih mer po IRRBB pristopu 1,9 meseca oziroma 1,8 meseca brez upoštevanja amortizacije, zavarovanj obrestnih pozicij in stabilnosti vpoglednih vlog. Slovenski bančni sistem ima znotraj prvega razreda ročnosti 37 negativno obrestno vrzel med obrestno občutljivimi sredstvi in obrestno občutljivimi viri. 38 Obrestna vrzel znotraj prvega razreda ročnosti znaša 1,7 mrd EUR, kar izpostavlja slovenski bančni sistem tveganju refinanciranja. Ob porastu tržne obrestne mere bi se zaradi negativne obrestne vrzeli slovenski bančni sistem soočil z negativno letno spremembo neto obrestnih prihodkov, saj bi se obrestni odhodki povečali za več kot obrestni prihodki. Visoka negativna obrestna vrzel in posledično negativen vpliv rasti tržne obrestne mere na neto obrestne prihodke bank sta predvsem posledica upoštevanja vpoglednih vlog kot obrestno občutljivih obveznosti 39. Ob predpostavki, da je % vpoglednih vlog stabilnih (imajo efektivno ročnost daljšo od enega leta), ima slovenski bančni sistem znotraj enega leta pozitivno obrestno vrzel, kar pomeni, da bi zvišanje tržne obrestne mere pozitivno vplivalo na letne neto obrestne prihodke bank. Povprečna ročnost obrestonosne aktive se podaljšuje predvsem zaradi povečevanja posojil daljših ročnosti, vezanih na fiksno obrestno mero, med katerimi izstopajo stanovanjska posojila. Povprečna ročnost stanovanjskih posojil (glede na preostalo zapadlost), obrestovanih s fiksno obrestno mero, se je s 1 leti že skoraj približala stanovanjskim posojilom, vezanim na variabilno obrestno mero, katerih povprečna ročnost znaša 1 let. V zadnjem letu se podaljšuje tudi povprečna ročnost potrošniških posojil, obrestovanih s fiksno obrestno mero. Nivo ročnosti obrestonosne pasive določajo predvsem vloge nebančnega sektorja z 7- odstotnim deležem v pasivi. Slika.7: Povprečna preostala zapadlost za posamezne vrste posojil 18 v letih mar Slika.8: Delež posojil, obrestovanih s fiksno obrestno mero, v stanjih posojil Pri vseh vrstah posojil se povečuje delež posojil, obrestovan s fiksno obrestno mero. Delež tovrstnih posojil med vsemi posojili nebančnega sektorja se je marca 18 povečal na %. Največji delež posojil, obrestovanih s fiksno obrestno mero, je s skoraj -odstotnim deležem pri potrošniških posojilih, sledijo stanovanjska posojila z -odstotnim deležem in podjetniška posojila s 1-odstotnim deležem. Povečevanje deleža posojil, obrestovanih po fiksni obrestni meri, zmanjšuje volatilnost prihodnjih denarnih tokov dolžnikov in olajšuje servisiranje dolga, v primerjavi s posojilom, najetim po variabilni obrestni meri Potrošniška posojila Stanovanjska posojila Posojila podjetjem vzorcev vedenja komitentov, in s tem izračuna efektivno ročnost sredstev in obveznosti. Poleg tega metodologija upošteva zavarovanje obrestnih pozicij. Primarno se metodologija uporablja pri stresnih testih, lahko pa se s pomočjo predpostavk (glede efektivne ročnosti sredstev in obveznosti ter obstoječimi zavarovanji obrestnih pozicij) izračuna obrestna vrzel v ponovni določitvi obrestne mere med aktivo in pasivo. Več v: Basel Committee on Banking Supervision, Interest rate risk in the banking book (Baselski odbor: Obrestno tveganje v bančnih knjigah), izdano aprila 1 (link: 37 Ponovna določitev obrestne mere znotraj enega dne. 38 Ugotovitve temeljijo na predpostavkah, da je efektivna ročnost vpoglednih vlog enaka pogodbeni ročnosti, torej vse vloge na vpogled so v prvem obrestnem žepku (na vpogled). Hkrati se ne upoštevajo zavarovanja obrestnih pozicij. 39 Argument proti vključitvi vpoglednih vlog kot obrestno občutljivih virov je, da se obrestne mere na depozite ne spreminjajo hkrati kakor tržne obrestne mere. Po drugi strani lahko deponenti ob povečanju tržne obrestne mere dvignejo svoje vpogledne vloge, ob tem mora banka nadomestiti izpad virov z dražjimi obrestno občutljivimi viri. To se lahko zgodi, ko postanejo obrestne mere za alternativne naložbe relativno višje. S tem se oportuniteti stroški držanja vpoglednih vlog povečajo, kar deponente spodbuja k iskanju donosnejših naložb. 3 POROČILO O FINANČNI STABILNOSTI

41 V marcu 18 je znašal delež novoodobrenih potrošniških posojil, obrestovanih s fiksno obrestno mero, že 7%, medtem ko je ta delež za stanovanjska posojila dosegel skoraj %. V povprečju so stanovanjska posojila, vezana na fiksno obrestno mero, za,9 odstotne točke dražja od posojil, vezanih na variabilno obrestno mero, in so zato med gospodinjstvi zelo priljubljena, saj se gospodinjstva z njimi ne izpostavljajo spremembi tržne obrestne mere. Naložbe z dolgo fiksacijo obrestne mere izpostavljajo banke tveganju zmanjšanja neto obrestnega prihodka v obdobju višanja tržne obrestne mere, če niso tudi na pasivi ustrezno pokrite oziroma zavarovane z izvedenimi finančnimi instrumenti. Slika.9: Delež novoodobrenih posojil, obrestovanih s fiksno obrestno mero, za posamezne vrste novoodobrenih posojil Dolgoročna podjetniška Dolgoročna potrošniška Stanovanjska mar. 18 Likvidnost bank Slika.: Povprečne obrestne mere za posamezne vrste novoodobrenih posojil Dolgoročna potrošniška - fiksna Stanovanjska - fiksna Dolgoročna podjetniška - fiksna Dolgoročna potrošniška - variabilna Stanovanjska - variabilna Dolgoročna podjetniška - variabilna Likvidnostno tveganje bančnega sistema ostaja majhno. Obseg likvidnih sredstev se je v letu 17 in v prvih treh mesecih 18 povečal za 1,9 mrd EUR na 11, mrd EUR, kar predstavlja 3% bilančne vsote. Banke imajo poleg kratkoročnih likvidnih naložb tudi soliden obseg sekundarne likvidnosti, ki se je v letu 17 in v prvih treh mesecih 18 povečal za 88 mio EUR na 7, mrd EUR, kar je 19,% bilančne vsote. Banke zmanjšujejo obseg vrednostih papirjev Republike Slovenije in povečujejo naložbe v tuje tržne vrednostne papirje, BBB ali višje 1, z namenom večje razpršenosti vrednostnih papirjev in izboljšanja donosov naložb. Delež tujih tržnih vrednostnih papirjev se je v letu 17 in v prvem četrtletju 18 povečal za 1 odstotnih točk na % sekundarne likvidnosti. Slika.1: Obseg likvidnih sredstev v mio EUR Likvidne naložbe Sekundarna likvidnost Slika.: Obseg sekundarne likvidnosti Opomba: Likvidne naložbe vključujejo denar v blagajni, stanja na računih pri centralni banki in vpogledne vloge pri bankah. Sekundarna likvidnost je izračunana iz podatkov likvidnostne lestvice kot seštevek mesečnega povprečja vrednostnih papirjev Republike Slovenije in tujih tržnih vrednostnih papirjev z bonitetno oceno BBB ali višje. Ugoden likvidnostni položaj bank se odraža v visokem količniku likvidnostnega kritja (v nadaljevanju: LCR) in deležu prostega sklada finančnega premoženja, primernega za zastavo pri Evrosistemu mesečna povprečja, v mio EUR Tuji tržni VP bonitete najmanj BBB VP Republike Slovenije Delež sekundarne likvidnosti v bilančni vsoti (desno) Likvidna sredstva obsegajo likvidne naložbe in sekundarno likvidnost. Likvidne naložbe vključujejo denar v blagajni, stanja na računih pri centralni banki in vpogledne vloge pri bankah. Sekundarna likvidnost je izračunana iz podatkov likvidnostne lestvice kot seštevek mesečnega povprečja vrednostnih papirjev Republike Slovenije in tujih tržnih vrednostnih papirjev, bonitete najmanj BBB. 1 V skladu s. členom Sklepa o makrobonitetnem spremljanju področja likvidnosti in strukture financiranja gre za naložbe v vrednostne papirje, ki so uvrščeni v trgovanje na reguliranem trgu in je njihova bonitetna ocena oziroma dolgoročna bonitetna ocena izdajatelja najmanj BBB (Fitch ali Standard & Poor s) ali vsaj Baa (Moody's). 37/sklep-o-makrobonitetnem-spremljanju-podrocja-likvidnosti-in-strukture-financiranja/#1. POROČILO O FINANČNI STABILNOSTI 3

42 Količnik LCR se je v letu 17 zmanjšal, vendar ostal na visoki ravni in marca 18 dosegel 3%. V primeru dodatnih likvidnostnih potreb imajo banke na voljo stroškovno ugoden vir financiranja pri ECB, kar jim omogoča velik delež prostega sklada finančnega premoženja za zavarovanje pri Evrosistemu. Ta je na ravni bančnega sistema v marcu 18 znašal 7% celotnega sklada finančnega premoženja, ki je znašal 3, mrd EUR. Trenutno se banke zaradi visoke presežne likvidnosti ne udeležujejo rednih avkcij refinanciranja pri ECB. Slika.3: Gibanje količnika likvidnostnega kritja v mrd EUR sep. 1 dec. 1 mar. 17 jun. 17 sep. 17 dec. 17 mar. 18 Likvidnostni blažilnik Neto likvidnostni odliv Količnik likvidnostnega kritja - LCR (desno) Na nezavarovanem denarnem trgu evroobmočja je ostal promet skromen. Visoka presežna likvidnost v evroobmočju in ohranjanje negativne obrestne mere odvračajo banke od plasiranja presežnih sredstev na tem trgu. Neto terjatve slovenskih bank na nezavarovanem trgu evroobmočja so v letu 17 v povprečju znašale 38 mio EUR in so tudi v prvem četrtletju 18 ostale na tej ravni. Stanje terjatev in obveznosti na domačem medbančnem trgu je v prvem četrtletju 18 zgolj 9 mio EUR, saj ga banke ne uporabljajo pri upravljanju presežne likvidnosti. Slika.: Terjatve in obveznosti bank do Evrosistema v mio EUR ter delež prostega sklada primernega finančnega premoženja v mio EUR Stanje terjatev do Evrosistema Stanje prejetih posojil Evrosistema Delež prostega sklada (desno) Slika.: Stanje danih in prejetih nezavarovanih posojil slovenskih bank na nezavarovanem denarnem trgu evroobmočja v mio EUR. EONIA (desno) ,,, 3, 3,,, 1, 1,,, -,. Solventnost bank Povzetek Kapitalski položaj slovenskega bančnega sistema ostaja primeren. Kapitalska ustreznost bančnega sistema se je zaradi naraščanja kapitalskih zahtev zmanjšala. Razlike med bankami so precejšnje, pri čemer s šibkejšim kapitalskim položajem izstopajo majhne domače banke in hranilnice. Ob nadaljnji kreditni rasti in s tem rasti kapitalskih zahtev se lahko pritisk na zmanjševanje kapitalske ustreznosti še nadaljuje, če banke ne bodo ustrezno prilagajale obsega kapitala z dokapitalizacijami ali zadržanimi dobički. Kapitalska ustreznost Kapitalska ustreznost bančnega sistema je kljub zmanjšanju ostala na solidni ravni. Količnik kapitalske ustreznosti na posamični osnovi se je v letu 17 zmanjšal za eno odstotno točko na 19,8%. Kapitalske zahteve so se leta 17 povečale bolj kot kapital zaradi okrepljene kreditne aktivnosti do nebančnega 3 POROČILO O FINANČNI STABILNOSTI

43 sektorja. Količnik temeljnega kapitala in količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala (v nadaljevanju: CET1) sta se v letu 17 zmanjšala za,8 odstotne točke na 19,% in ostajata izenačena. Količnika minimalno zaostajata za skupno kapitalsko ustreznostjo, ker banke kapitalsko ustreznost izpolnjujejo predvsem z najbolj kakovostnim kapitalom in bistveno manj z dodatnim kapitalom. Slika.: Osnovni kazalniki kapitalske ustreznosti bančnega sistema na posamični osnovi Slika.7: Prispevek spremembe kapitala in kapitalskih zahtev k spremembi količnika kapitalske ustreznosti na posamični osnovi dec. dec. dec. dec. dec. dec. dec. dec. dec. mar. jun. sep. dec KU KU T KU CET LR ,,,,,,, 3, 3,,, 1, 1,,, -, -1, -1, -, v odstotnih točkah Prispevek kapitalskih zahtev k spremembi KU (v o. t.) Prispevek kapitala k spremembi KU (v o. t.) KU- sistem (desno) 19,3,8,8 11,9,7 -, 1, 3, -1,, 1, 1,,,1 -,1 19,8,3-1, Opomba: Na desni sliki negativni predznak pri kapitalskih zahtevah pomeni, da so se te povečale in s tem negativno vplivale na kapitalsko ustreznost. Kapitalski položaj ostaja najšibkejši pri majhnih domačih bankah in hranilnicah. Pri teh se je količnik CET1 lani rahlo zmanjšal na 1,% in zaostaja za povprečjem bančnega sistema. To kaže tudi njihov finančni vzvod (angl. laverage ratio), ki je decembra 17 znašal,%, medtem ko je na ravni bančnega sistema dosegel 1,%. Večina majhnih bank in hranilnic je v letu 17 okrepila kreditno aktivnost do nebančnega sektorja, s tem pa so se kapitalske zahteve povečale. Regulatorni kapital so povečale z osnovnim in dodatnim kapitalom, zadržanimi dobički in drugimi rezervami. Rezultati Ankete bank (april 18) kažejo, da bodo hranilnice še nadalje krepile kreditno aktivnost in hkrati povečevale tudi obseg kapitala, bodisi z dokapitalizacijami bodisi z zadržanimi dobički, s čimer bodo zmanjšale pritisk na zmanjševanje kapitalske ustreznosti. Slika.8: Kapitalska ustreznost navadnega lastniškega temeljnega kapitala (CETI) po skupinah bank na posamični osnovi Velike domače banke Majhne domače banke Banke v večinski tuji lasti Slovenski bančni sistem Kapital in kapitalske zahteve v bančnem sistemu Slika.9: Razmerje med knjigovodskim kapitalom in bilančno vsoto po skupinah bank na posamični osnovi 1 Velike domače banke 1 Majhne domače banke 1 Sistem 13 1 Banke v večinski tuji lasti Regulatorni kapital se je v letu 17 povečal predvsem zaradi pozitivnega poslovnega rezultata bank. V letu 17 se je kapital povečal za 1,% oziroma mio EUR na.118 mio EUR. Povečal se je temeljni kapital v obliki zadržanih dobičkov in drugih rezerv ter manj z dokapitalizacijami. Ponovno se je zmanjšal dodatni kapital, ki obsega le še,% celotnega kapitala. Večina bank, razen majhnih domačih bank, v letu 18 dokapitalizacij ne načrtuje. Ob tem se postavlja vprašanje, ali bodo banke ob počasni kreditni rasti uspele ustvariti tak poslovni rezultat, s katerim bodo lahko vzdrževale stabilen kapitalski položaj. Ob Vzvod je izračunan na podlagi popolne opredelitve kapitala iz uredbe CRR. POROČILO O FINANČNI STABILNOSTI 37

44 nadaljnji rasti kreditne aktivnosti in s tem tudi kapitalskih zahtev se bo pritisk na zmanjševanje kapitalske ustreznosti še nadaljeval. Skrb za ustrezno raven kapitala bo v prihodnje potrebna tudi z vidika izpolnjevanja minimalnih zahtev glede kapitala in kvalificiranih obveznosti (v nadaljevanju: MREL), ki jih opredeljuje Direktiva 1/9/EU (BRRD) 3. Enotni odbor za reševanje bank in Banka Slovenije kot nacionalni organ za reševanje (razdelitev nalog v okviru Enotnega mehanizma za reševanje je določena v Uredbi (EU) /1) oblikujeta politiko določanja zahtev MREL, ki odraža predvideno uporabo instrumentov v primeru reševanja posamezne banke. Primerni instrumenti za izpolnjevanje zahteve MREL so kapital in kvalificirane obveznosti, če izpolnjujejo pogoje določene v BRRD (med drugim preostala zapadlost obveznosti je najmanj eno leto). Ob koncu leta 17 zahteve MREL za vse banke še niso bile opredeljene. V skladu s trenutno veljavno metodologijo določanja zahtev MREL ocenjujemo, da banke za zdaj ne bodo imele težav z zagotavljanjem primernih instrumentov za izpolnjevanje omenjenih zahtev. Kapitalski položaj in struktura financiranja bank v letu 18 predvidoma ne bosta dodatno obremenjena zaradi uvedbe zahtev MREL. Ta ocena je narejena za banke, katerih načrti za reševanje in določanje zahtev MREL so v pristojnosti Banke Slovenije. V primeru morebitnega primanjkljaja primernih instrumentov MREL se bo lahko bankam zagotovilo tudi prehodno obdobje za ustrezno prilagoditev. Slika.: Struktura navadnega lastniškega temeljnega kapitala Slika.1: Struktura kapitalskih zahtev za kreditno tveganje Odbitne postavke Zadržani dobiček in druge rezerve Ostalo Kapitalski instrumenti za CET1,7,,,1,,8 3,9, 1, 17,8 18,7,7,3 3,,, 88, 8, 8, 8,,3 79,9 78,9 78,1-9,3-8,7 -, -7,7-7,8-7,7-7, -7, jun. 1 dec. 1 jun. 1 dec. 1 jun. 1 dec. 1 jun. 17 dec ,7 7, 9, 7,1,9, 9, 9,,9,1 1,,,9 11, 7,,7,, 1,7,9 7, 3,9,8,,9,7 3, 3,7 8,8 7,9,1 39,9 33,1 3,7 37,, 1,7 8,, 7, 7,9, Širša država, mednarodne org. Institucije Podjetja Bančništvo na drobno Zavarovane z nepremičninami Neplačane izpostavljenosti Izp. z zelo visokim tveganjem Drugo Kapitalske zahteve so se v letu 17 povečale za,% oziroma za 11 mio EUR na 1. mio EUR. Večja kreditna aktivnost se je izrazila v večjih kapitalskih zahtevah za izpostavljenosti do podjetij in bančništva na drobno, ki skupaj predstavljajo že skoraj 71% vseh kapitalskih zahtev za kreditno tveganje. Povečujejo se torej kapitalske zahteve za izpostavljenosti, pri katerih so zaradi pretežne uporabe standardiziranega pristopa pri ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja uporabljene višje uteži tveganja kot pri uporabi internih modelov v bankah, kar prispeva k večjim kapitalskim zahtevam. V prihodnje lahko pričakujemo, da bodo banke zaradi iskanja boljših donosnosti na kapital sredstva preusmerjale v bolj tvegane naložbe. Kljub ohranjanju zaostrenih kreditnih standardov se bo tveganost portfelja bank povečala, kar se bo izrazilo v postopnem zviševanju povprečne uteži tveganosti in s tem večjih kapitalskih zahtevah. Slika.: Povprečne uteži tveganosti po vrsti naložbene izpostavljenosti Bančništvo na drobno Podjetja Ostalo Skupaj 3 Direktiva 1/9/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 1. maja 1 o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij; 38 POROČILO O FINANČNI STABILNOSTI

45 Banke poskušajo z optimizacijo obremenitve kapitala upočasniti rast kapitalskih zahtev. V letu 17 se je za 1% povečal obseg kapitalskih zahtev za izpostavljenosti, ki so zavarovane z nepremičninami in pri katerih je utež tveganosti nižja kot pri drugih kapitalskih zahtevah za kreditne izpostavljenosti, vendar njihov delež s 7,% v strukturi kapitalskih zahtev ostaja razmeroma majhen. Z izboljševanjem kakovosti kreditnega portfelja se zmanjšujejo kapitalske zahteve za neplačane izpostavljenosti in izpostavljenosti z zelo visokim tveganjem, kar dodatno razbremenjuje kapital bank. Nekatere banke z optimizacijo poslovnih procesov zmanjšujejo kapitalske zahteve za operativno tveganje. Primerjava kapitalske ustreznosti slovenskega bančnega sistema z evroobmočjem (konsolidirani podatki) Kapitalska ustreznost slovenskega bančnega sistema se tako kot na posamični osnovi postopno zmanjšuje tudi na konsolidirani osnovi. V letu 17 se je zmanjšala za eno odstotno točko na 18,1% zaradi višje rasti kapitalskih zahtev v primerjavi z rastjo kapitala. S tem se je izenačila s kapitalsko ustreznostjo evroobmočja, ki stalno narašča. Kapitalske zahteve v evroobmočju se v primerjavi s slovenskim bančnim sistemom zmanjšujejo, kar ob hkratni rasti kapitala vpliva na višjo kapitalsko ustreznost. Kapitalske zahteve v deležu bilančne vsote slovenskega bančnega sistema s,% še vedno presegajo povprečje evroobmočja, ki je septembra 17 znašalo 3,1%. Med drugim je razlog uporaba višjih uteži tveganosti v slovenskih bankah, na katere vplivata različnost naložbenega portfelja in pretežna uporaba standardiziranega pristopa. Nasprotno od skupne kapitalske ustreznosti količnik CET1 slovenskega bančnega sistema s 17,7% ostaja nad povprečjem evroobmočja. Zaradi majhnega deleža dodatnega kapitala so razlike med količniki kapitalske ustreznosti slovenskega bančnega sistema zelo majhne. Na ravni evroobmočja obsega dodatni kapital 13,7% celotnega kapitala, kar povzroča zaostanek količnika CET1 za skupno kapitalsko ustreznostjo. Šibek kapitalski položaj majhnih domačih bank se kaže tudi v količnikih kapitalske ustreznosti na konsolidirani osnovi, ki zaostajajo za slovenskim in tudi evropskim povprečjem. Slika.3: Količnik kapitalske ustreznosti (KU) za sistem v primerjavi z evroobmočjem na konsolidirani osnovi ,7 EMU SI - bančni sistem 11, 1,8 13, 13, 1,7 11,8 11, 11,7 11,3 1,8 17,9 13,7 1,9 18, 17, 19,1 18, 17, 18,1 18, sep. 17dec. 17 Slika.: Količnik kapitalske ustreznosti lastniškega temeljnega kapitala (CET1) po skupinah bank v primerjavi z evroobmočjem na konsolidirani osnovi EMU 1. EMU sep Velike domače banke Majhne domače banke Banke v večinski tuji lasti Bančni sektor Opomba: Zaradi primerljivosti se pri velikih domačih bankah upoštevajo podatki za srednje velike banke evroobmočja. Banka Slovenije, ECB SDW. POROČILO O FINANČNI STABILNOSTI 39

46 NEBANČNE FINANČNE INSTITUCIJE Povzetek Lizinške družbe še naprej povečujejo obseg poslovanja s premičninami, medtem ko posli z nepremičninami stagnirajo. Kakovost portfelja in dobičkonosnost lizinških družb se izboljšujeta. Sistemska tveganja, ki izhajajo iz poslovanja lizinških družb, se zmanjšujejo. Rast bruto zbranih premij in zmanjšanje zavarovalno-tehničnih rezervacij povečujeta uspešnost poslovanja zavarovalniškega sektorja. Kapitalska ustreznost zavarovalnic se postopoma izboljšuje. Zaradi okolja nizkih obrestnih mer sta tržno tveganje in tveganje refinanciranja pomemben del sistemskega tveganja v sektorju zavarovalništva. Dejavniki, kot so visoka koncentracija prometa z maloštevilnimi domačimi vrednostnimi papirji, nizek promet na Ljubljanski borzi in nadaljevanje upadanja števila izdajateljev delnic, še naprej zmanjšujejo primarno vlogo domačega kapitalskega trga in znižujejo likvidnost domačega kapitalskega trga. Vloga domačega kapitalskega trga mora med drugim temeljiti na zagotavljanju alternativnih načinov financiranja gospodarskih subjektov in zagotavljanju rasti kapitala v podjetjih v obdobju krepitve gospodarske rasti..1 Lizinška podjetja Večanje obsega poslovanja lizinških družb se je v prvem četrtletju 18 nadaljevalo, vendar samo pri poslih s premičninami. V prvem četrtletju letos so se novi posli s premičninami medletno povečali za 1,% na 7 mio EUR, medtem ko posli z nepremičninami niso presegli 1 mio EUR. Pri novih poslih s premičninami se lizinške družbe še vedno osredotočajo na lizing osebnih vozil ter komercialnih in tovornih vozil, ki so v prvem četrtletju 18 obsegala 89,% vseh novih poslov s premičninami. Njihova ročnost se v zadnjih letih bistveno ni spremenila; skoraj polovico jih je bilo v prvem četrtletju letos sklenjenih od do 1 let. Tudi razmerje med financirano in nabavno vrednostjo za nove posle s premičninami ostaja stabilno pri %. V zadnjih letih temelji poslovanje lizinških družb predvsem na poslih s premičninami, medtem ko je zanimanje lizinških družb za posle z nepremičninami majhno. Slika.1: Novoodobreni lizinški posli Slika.: Stanje lizinških poslov v mio EUR 1. Lizing nepremičnin (levo) 1. Lizing premičnin (levo) Delež lizinga nepremičnin (desno) Q Q v mrd EUR Stanje nepremičnin (levo) Stanje premičnin (levo) Delež lizinga nepremičnin (desno) Pozitiven trend pri novih poslih s premičninami se kaže v postopni rasti celotnega stanja poslov. Od sredine leta 17 na rast stanja poslov poleg vozil vpliva tudi nekoliko povečano zanimanje za najem proizvodne opreme in strojev, medtem ko se je zanimanje pri drugih premičninah in nepremičninah zmanjšalo. Predvsem stanje poslov z nepremičninami se zaradi pomanjkanja projektnega financiranja gradnje poslovnih in stanovanjskih objektov v zadnjih letih krči. Posledično so prenehale poslovati tiste lizinške družbe, ki so bile v preteklosti ustanovljene izključno za podporo nepremičninskih poslov. Ker ostaja iz preteklosti še nekaj tovrstnih družb, pričakujemo, da se bo število lizinških družb v prihodnje dodatno zmanjšalo V analizi so upoštevani podatki institucij, ki poročajo na podlagi sklepa o poročanju institucij, ki izvajajo dejavnost najema, ter vključuje posle z rezidenti in tudi nerezidenti Slovenije. V zadnjih dveh četrtletjih so bile v vzorec poročanja dodane tri lizinške družbe, ena lizinška družba je prenehala poročati/poslovati. Učinek vključitve novih poročevalcev na podatke je minimalen, saj se je bilančna vsota zaradi tega učinka povečala za okvirno 1,1% oziroma 3 mio EUR. Lizinški posli so vrednoteni po financirani vrednosti brez financiranja zalog. POROČILO O FINANČNI STABILNOSTI

47 Pri poslovanju bank, ki ponujajo storitev finančnega najema, so trendi podobni kot pri poslovanju lizinških družb. Banke so nove posle iz finančnega najema v prvem četrtletju 18 medletno povečale za,% na,9 mio EUR in stanje poslov za,3% na 37 mio EUR. Tudi banke se pri storitvah finančnega najema osredotočajo predvsem na posle s premičninami. Lizinške družbe še naprej zmanjšujejo delež terjatev v zamudi nad 9 dni. Delež terjatev v zamudi nad 9 dni se je v marcu 18 medletno zmanjšal na,%. Koncentracija terjatev v zamudi nad 9 dni se je dodatno povečala, saj je kar tri četrtine teh terjatev pri treh lizinških družbah, vendar pa imajo te le 9-odstotni delež v skupni bilančni vsoti. Terjatve v zamudi nad 9 dni so pogostejše pri poslih z nepremičninami, to je 1,% vseh poslov z nepremičninami, medtem ko so pri poslih s premičninami predstavljale le,-odstotni delež v vseh poslih s premičninami. Pričakujemo lahko, da se bo delež terjatev v zamudi nad 9 dni tudi v prihodnje krčil zaradi zaključevanja sodnih postopkov in prenehanja poslovanja posameznih lizinških družb. Dobičkonosnost in bilančna vsota lizinških družb se povečujeta. Povečana dobičkonosnost je v letu 17 temeljila na sproščanju rezervacij iz finančnega najema, zmanjšanja odhodkov iz oslabitev, odpisov sredstev in znižanja stroška dela. Bilančna vsota se je do marca 18 medletno povečala za,% na,9 mrd EUR. Financiranje poslov s posojili ostaja stabilno, saj krčenje financiranja iz tujine nadomeščajo domači viri. Tuja posojila, ki so konec prvega četrtletja 18 obsegala,8% dolžniškega financiranja, so se medletno zmanjšala za 1,%, domača posojila pa so se povečala za 3%. Slika.3: 3 1,3 3,7 Stanje lizinških poslov in terjatve v zamudi nad 9 dni v mrd EUR,3,3,3,, 3,,,3,,3 Stanje poslov s terjatvami v zamudi nad 9 dni Stanje poslov brez terjatev v zamudi nad 9 dni Delez terjatev v zamudi nad 9 dni (desno) Slika.: Izbrani kazalniki uspešnosti poslovanja lizinških družb v mio EUR Q1 18 Opomba: Na desni sliki se pri izračunu ROE upošteva celoten dobiček, ustvarjen v zadnjih 1 mesecih. Kapital (v mio EUR) Celotni dobiček (v mio EUR) Oslabitve in odpisi (v mio EUR) ROE (desno) ROA (desno) Ocenjujemo, da bo uveljavitev novega računovodskega standarda MSRP 1 z letom 19 le omejeno vplivala na poslovanje lizinških družb. Ključni namen novega računovodskega standarda je zagotoviti večjo primerljivost računovodskih izkazov med finančnimi in poslovnimi najemniki ter bolj resnične in poštene računovodske izkaze, ki izhajajo iz poslovnih najemov. To pomeni, da bo moral najemojemalec v izkazu finančnega položaja pripoznati tudi sredstva in obveznosti, ki izhajajo iz poslovnega najema 7. Delež poslovnega najema pri lizinških družbah že vrsto let upada in je v prvem četrtletju letos obsegal le še 8,% celotnega stanja poslov (oziroma mio EUR). Zato pričakujemo, da bo negativen učinek na poslovanje lizinških družb omejen Zavarovalnice Ugodne gospodarske razmere se kažejo tudi pri poslovanju zavarovalnic in pozavarovalnic. V letu 17 in v prvem četrtletju 18 je bila rast bruto premij v zavarovalnicah medletno -odstotna, v pozavarovalnicah pa se je v prvem četrtletju 18 medletno rahlo zmanjšala za odstotno točko na 3,%. V prvem četrtletju letos so se bruto premije v zavarovalnicah povečale v vseh treh segmentih zavarovalne dejavnosti, najbolj pri zdravstvenih in premoženjskih zavarovanjih, ki so se povečale medletno za,1% in,9%. V segmentu življenjskega zavarovanja se nadaljuje največja rast premij iz zavarovanj, vezanih na enote investicijskih skladov, s,%, medtem ko so se ostale premije iz življenjskega zavarovanja medletno povečale za,3%. V analizi niso upoštevani bančni posli iz finančnega najema. 7 Poslovni najem skladno z obstoječimi računovodskimi standardni omogoča zunajbilančno financiranje sredstev, kar izkrivlja finančni položaj podjetja. POROČILO O FINANČNI STABILNOSTI 1

48 Slika.: Zbrana bruto premija in letne stopnje rasti zavarovanj Slika.: Opomba: Rast premij v prvih devetih mesecih leta 17 temelji na medletni primerjavi. AZN, Čisti dobiček in bilančna vsota v mio EUR Čisti dob. zavarovalnic Čisti dob. pozavarovalnic Bil. vsota* bank (desno) Bil. vsota* zav. (desno) Bil. vsota* pozav. (desno) 1 * Bilančna vsota (indeksirano): 11 = Q1 18 Bilančna vsota zavarovalnic se je v prvem četrtletju 18 medletno povečala za 1,%. K rasti bilančne vsote zavarovalnic je prispevalo povečanje vrednosti finančnih naložb, ki so se medletno povečale za,3% na, mrd EUR. Zavarovalnice so čisti poslovni izid v prvem četrtletju 18 medletno povečale za 9,% zlasti zaradi povečanja čistih prihodkov od zavarovalnih premij v vseh segmentih zavarovalne dejavnosti in zmanjšanja zavarovalno-tehničnih rezervacij v segmentu premoženjskih zavarovanj. Pozavarovalnice so čisti poslovni izid povečale s mio EUR na 1 mio EUR, na kar je vplivalo povečanje prihodkov iz dividend in drugih deležev v dobičku v družbah v skupini. Kapitalska ustreznost zavarovalnic in pozavarovalnic v Sloveniji ostaja pri večini na visoki ravni 8. Solventnostna kapitalska zahteva (SCR) izraža vrednost kapitala, ki instituciji omogoča kritje izgub ter daje razumno jamstvo zavarovancem, zavarovalničarjem in upravičencem. Zavarovalniški SCR se je v letu 17 medletno povečal za,3% na 83 mio EUR. Pri šestih zavarovalnicah ostaja razmerje med primernimi lastnimi viri sredstev in SCR pod %, vendar se je v drugi polovici leta 17 rahlo izboljšal. SCR v pozavarovalnicah se je v letu 17 medletno povečal za 1% in tako pri obeh pozavarovalnicah razmerje med primernimi viri sredstev in SCR presega 3%. Minimalni zahtevani kapital zavarovalnic in pozavarovalnic, ki v okviru Solventnosti II določa spodnji minimum potrebnega kapitala, ostaja na visoki ravni. Pri zavarovalnicah se je minimalni kapital zavarovalnic povečal za,% na mio EUR, medtem ko se je pri pozavarovalnicah povečal za 3,1%. Vse zavarovalnice in pozavarovalnice so v letu 17 uspele izboljšati razmerje med primernimi lastnimi viri sredstev in minimalno kapitalsko zahtevo (MCR). Slika.7: Skupni količnik SCR (kvartili z mediano) Slika.8: Skupni količnik MCR (kvartili z mediano) v mio EUR Pozavarovalnice Premoženjska zav. Zdravstvena zav. Življenjska zav. Rast premij zavar. (desno) Rast premij pozavar. (desno) Q Q 1 Q1 17 Q 17 Q3 17 Q 17 AZN, Škodni rezultat oziroma razmerje med bruto izplačanimi odškodninami in bruto zbranimi premijami se je v prvem četrtletju 18 medletno pri zavarovalnicah poslabšal za,8%, medtem ko je pri pozavarovalnicah ostal na enaki ravni. Kljub več kot -odstotni rasti zbranih bruto premij se je škodni rezultat pri zavarovalnicah povečal pri vseh treh segmentih zavarovanj, najbolj pri življenjskih zavarovanjih, kjer so se zaradi doživetja povečala izplačila iz življenjskih zavarovanj, vezanih na enote investicijskih skladov. Zbrana bruto premija za kreditna zavarovanja, ki spada v segment premoženjskih zavarovanj, je po Q 1 Q1 17 Q 17 Q3 17 Q 17 8 Podatki o kapitalski ustreznosti so pridobljeni na podlagi poročanja zavarovalnic skladno s solventnostjo. Med pripravo gradiva so bili na razpolago podatki do vključno V primerjavo kapitalske ustreznosti in minimalnega kapitala so vključene zavarovalnice in pozavarovalnice, ki so poročale v celotnem obdobju (13 zavarovalnic in pozavarovalnici). POROČILO O FINANČNI STABILNOSTI

49 treh letih rasti v prvem četrtletju 18 medletno upadla za,8% na 1 mio EUR. Zaradi nespremenjenih bruto odškodnin za kreditna zavarovanja se je škodni rezultat kot razmerje med odškodninami in premijami pri kreditnih zavarovanjih povečal za % na,37. Slika.9: 1,1 1,,9,8,7,,,,3,,1, Škodni rezultat pomembnejših zavarovalnih vrst (kot razmerje) kot razmerje med odškodninami in premijami mar. 18,3 Zavarovalnice AZN. Življenjsko zavarovanje,8,8 Prostovoljno zdrav. zavarovanje,,3 Premoženjsko, Pozavarovalnice razen zdrav. zav. Slika.1: Zbrane premije in izplačane odškodnine kreditnih zavarovanj 3 1 v mio EUR kot razmerje med odškodninami in premijami Premije za kreditna zavarovanja (levo) Odškodnine za kreditna zavarovanja (levo) Škodni rezultat (desno) Q1 18 1,,8,,,, Okolje nizkih obrestnih mer po pričakovanjih vpliva na nadaljnje zmanjševanje obrestnih prihodkov iz naložb v dolžniške vrednostne papirje. Ti so se v zavarovalnicah v prvem četrtletju 18 medletno zmanjšali za,1% na 7 mio EUR, v pozavarovalnicah pa za 11,%. Težnja po iskanju večjih donosov se kaže v manjših spremembah v strukturi naložb zavarovalniškega sektorja. Zavarovalnice in pozavarovalnice so do konca decembra 17 9 medletno povečale naložbe v bolj tvegane oblike naložb, kot so delnice, investicijski skladi in podjetniške obveznice z bonitetno oceno znotraj investicijskega razreda, ter zmanjšale naložbe v druge oblike naložb, predvsem v državne obveznice in druge oblike naložb. Slika.11: Struktura naložb zavarovalniškega sektorja Drugo Delnice in inv. skladi Obveznice (podj. špek. raz.). Obveznice (podj. inv. raz.). Obveznice (državne špek. raz.). Obveznice (državne inv. raz.) Q 1 Q3 17 Q 17 Opomba: Podatki temeljijo na podlagi individualnih četrtletnih poročil skladno z zavarovalniško direktivo Solventnost II. AZN. Tržno tveganje in tveganje reinvestiranja ostajata v okolju nizkih obrestnih mer med pomembnejšimi tveganji za zavarovalniški sektor. Zahtevan donos na državne in druge dolžniške vrednostne papirje ostaja na nizki ravni, kar pomeni za zavarovalnice tveganje nedoseganja zagotovljenih donosov iz zavarovalnih pogodb..3 Kapitalski trg in vzajemni skladi Gibanja na kapitalskih trgih Na delniških trgih se je volatilnost povečala, saj je po izraziti rasti v letu 17 v februarju 18 sledila korekcija. Po objavi podatka o povečanju števila na novo ustvarjenih delovnih mest in plač v ZDA so delniški borzni indeksi znotraj enega trgovalnega dne padli tudi za več kot tri odstotke. Okrepila so se inflacijska pričakovanja in pričakovanja, da bo v letošnjem letu ameriška centralna banka, FED, povečala 9 Ob pripravi publikacije ni bilo na razpolago podatkov za prvo četrtletje 18, ki jih zavarovalniški sektor izpolnjuje skladno z zavarovalniško direktivo Solventnost II. Obveznice investicijskega razreda obsegajo boniteto od AAA do BBB- oziroma Baa3, obveznice špekulativnega razreda pa bonitetno oceno BBB-, Baa3 in brez bonitetne ocene. POROČILO O FINANČNI STABILNOSTI 3

50 predvideno število dvigov ključne obrestne mere. Napoved uvedbe protekcionističnih ukrepov ZDA in Kitajske v marcu je dodatno povečala negotovost na trgu, ki se je odražala v vnovičnem prodajnem pritisku na delniških borzah. Kljub prodajnemu pritisku v prvih treh mesecih leta 18 ostaja tržno tveganje eno glavnih tveganj na kapitalskih trgih, ker je vrednost delnic 1 še naprej na visoki ravni. Slika.1: Rast izbranih borznih indeksov Bloomberg, Stoxx.com. Slika.13: Gibanje volatilnosti na delniških trgih 3 1 VIX indeks (ZDA) CBOE Volatility index VIX indeks (EU) VSTOXX Izzivi na domači borzi ostajajo. Tržna kapitalizacija delnic se je konec marca 18 medletno povečala za 1,3 % na,3 mrd EUR kot odraz pozitivnega vzdušja na borzah v letu 17, medtem ko novih izdaj delnic na domači borzi tako kot v preteklem letu ni bilo. Korekcija na tujih borzah februarja letos se je le v manjši meri obdržala na domači borzi, saj je borzni indeks SBI TOP v prvih treh mesecih leta 18 pridobil 1,%. Povprečni mesečni promet z delnicami se je v prvem četrtletju 18 medletno zmanjšal za,7% na, mio EUR. Upad prometa predvsem v drugi polovici leta 17 in zadržana rast tržne kapitalizacije sta prispevali k nadaljnjemu zmanjšanju koeficienta obračanja sredstev. Koncentracija prometa se je v prvem četrtletju letos dodatno povišala, saj je bilo 8,% prometa z delnicami ustvarjenega z delnicami petih izdajateljev. Dolžniške vrednostne papirje izdajajo večinoma podjetja (nefinančne družbe), toda v vse manjši meri. Izdaja obveznic in komercialnih zapisov se je medletno zmanjšala z 83 mio EUR na mio EUR. Kljub temu se je celotna tržna kapitalizacija obveznic na Ljubljanski borzi marca 18 povečala medletno za 17% na 7,1 mrd EUR. K povečanju je prispevala nova in dodatna izdaja državne 1-letne obveznice, v obravnavanem obdobju uvrščene na domačo borzo. Povprečni mesečni promet z obveznicami se je v tem obdobju medletno zmanjšal za 17,9% na 1, mio EUR. Večino prometa (8%) je bilo opravljenega z obveznicami enega podjetja. Slika.1: Tržna kapitalizacija na Ljubljanski borzi in letni koeficient obračanja sredstev v mrd EUR 3 1 Tržna kap. delnic v mrd EUR Tržna kap. obveznic v mrd EUR 3 KOS skupaj (desno) KOS delnic (desno) , osnova V Evropa SBI TOP S&P Z Evropa * KOS koeficient obračanja sredstev; razmerje med prometom v zadnjih 1 mesecih in povprečno tržno kapitalizacijo v tem obdobju Slika.1: Izdaja obveznic in komercialnih zapisov (brez sektorja države) v mio EUR Neto vred. obv. (levo) 3 Neto vred. kom. zap. (levo) Št. izdaj obv. (desno) 3 Št. izdaj kom. zap. (desno) Q Ljubljanska borza, KDD, 1 Kazalnik P/E v državah EU se je nekoliko zmanjšal v prvih treh mesecih 18, kljub temu pa ostaja z vrednostjo 17 visok. ( ESRB risk dashboard, marec 18.) Prevzemi pozitivno vplivajo na dogajanje na borzi v obliki povečanega prometa in rasti vrednosti delnic. Podobno se je začelo dogajati v maju, ko je verjetni kitajski prevzemnik potrdil zanimanje za prevzem domačega proizvajalca bele tehnike. Prav tako so v maju potrdili prodajo ene domače zavarovalnice, ki sicer ne kotira na borzi. Prevzemna vrednost obeh gospodarskih družb je ocenjena na mio EUR. Ocenjena vrednost, ki bo ostala v lasti domačih rezidentov, znaša 3 mio EUR, medtem ko bo preostalih 19 mio EUR izplačanih nerezidentom. Ti so imeli ob zaključku leta 17 v lasti % vseh delnic proizvajalca bele tehnike. Pozitivni učinki v obliki pričakovanega povečanja prometa z delnicami in rast vrednosti borznega indeksa bodo omejeni v času in obsegu. Brez novih uvrstitev podjetij na borzo tovrstne prodaje dodatno hromijo domačo borzo, ki v zadnjih letih dosega zmanjševanje števila kotirajočih podjetij in upadanje prometa. POROČILO O FINANČNI STABILNOSTI

51 Zaradi nizke likvidnosti in plitkosti domačega kapitalskega trga ostajata likvidnostno tveganje slovenskega kapitalskega trga in tržno tveganje visoki. Ob nizki likvidnosti obstaja večja verjetnost, da posameznega vrednostnega papirja ne bo mogoče dovolj hitro unovčiti in že niz manjših nakupov/prodaj lahko vpliva na večje spremembe v vrednosti vrednostnih papirjev. Zaradi majhnih donosov in visokih tveganj postaja domači kapitalski trg vse manj zanimiv za domače in tuje investitorje, kar dodatno zmanjšuje možnosti za izdajo delnic na primarnem trgu, kjer v zadnjih letih ni bilo nobene nove izdaje delnic. Povečana negotovost na borzah se je pokazala v zmanjšanju neto naložb rezidentov v tujino, nerezidenti pa so zaradi izdaje državne obveznice povečali neto naložbe v Slovenijo. Rezidenti so v prvem četrtletju 18 neto prodali za 8 mio EUR tujih obveznic, medtem ko so jih v enakem obdobju lani neto kupili za 1 mio EUR. Tuje obveznice so prodajale večinoma zavarovalnice, za mio EUR. Banke, ki po navadi najbolj vplivajo na naložbe v tuje obveznice, so neto nakup obveznic zmanjšale z mio EUR na mio EUR, zlasti z nakupom obveznic iz EU. Neto naložbe v tuje delnice so v prvem četrtletju 18 medletno upadle za 18,% na 89 mio EUR. Banke so neto prodajale tuje delnice, medtem ko so drugi sektorji v obravnavanem obdobju, z izjemo pokojninskih skladov, neto nakup zmanjšali. Nerezidenti 3 so zaradi nove in dodatne izdaje 1-letne državne obveznice v prvem četrtletju 18 povečali neto naložbe v domače obveznice medletno za 1,% na,1 mrd EUR. Večino nakupov je predstavljala izdaja 1-letne državne obveznice. Zanimanje nerezidentov za domače delnice je bilo s mio EUR neto nakupov majhno. Slika.1: Neto naložbe rezidentov v tujini v mio EUR Neto nakupi delnic (rezidenti) Neto nakupi obveznic (rezidenti) Q1 18 Slika.17: Neto naložbe nerezidentov v Sloveniji v mio EUR Neto nakupi delnic (nererezidenti) Neto nakupi obveznic (nerezidenti) Q1 18 KDD, Investicijski skladi Korekcija na borzah se je izražala v zniževanju vrednosti enot premoženja pri vseh vrstah investicijskih skladov, medtem ko je ostal neto tok sredstev v sklade pozitiven. Celotna sredstva vzajemnih skladov so se v prvih treh mesecih leta 18 zmanjšala za 1,1% na, mrd EUR, medtem ko se je neto tok v sklade v enakem obdobju medletno povečal na 3 mio EUR. K povečanju neto toka v sklade je prispevalo povečanje neto vplačil zavarovalnic in pokojninskih družb, medtem ko so se neto vplačila gospodinjstev medletno znižala za 1,3% na 7, mio EUR. Lastniški delež gospodinjstev v čisti vrednosti sredstev vzajemnih skladov je presegel 1% zaradi povečanih vplačil v letu 17 in nadaljevanja pozitivnih neto vplačil v prvem četrtletju 18. Tako gospodinjstva kot zavarovalnice in pokojninski skladi so večino sredstev vplačali v delniške sklade, ki veljajo v Sloveniji za najbolj zanimivo obliko varčevanja v vzajemnih skladih. Ne glede na to, da se sredstva in neto tok v sklade na medletni ravni povečujejo že nekaj let, lahko v prihodnje zaradi slabo razvitega kapitalskega trga in zaradi povečevanja minimalnega obsega sredstev v upravljanju, ki družbam omogoča preživetje, pričakujemo nadaljevanje konsolidacije družb za upravljanje. 3 Največ nakupov je bilo izpeljanih prek Belgije in Luksemburga, kjer sta registrirani mednarodni klirinško depotni hiši, ki izvajata vpis in poravnavo državnih obveznic ter omogočata imetništvo obveznic preko fiduciarnih računov pri KDD. Zaradi pomanjkanja razpoložljivosti podatkov se obravnavajo samo vzajemni skladi. POROČILO O FINANČNI STABILNOSTI

52 Slika.18: Rast vzajemnih skladov po vrstah skladov letna rast VEP delniški VEP mešani VEP VPS VEP obvezniški VEP skupaj Slika.19: Neto tokovi v vzajemne sklade po sektorjih vlagateljev v mio EUR Ostalo Banke Podjetja Zav. in pok. družbe Gospodinjstva Neto tok skupaj Q1 18 Delež sredstev v delniških in mešanih vzajemnih skladih se je kljub povečani volatilnosti na borzah v prvem četrtletju 18 povečal. Sredstva v delniških skladih so obsegala 1,%, v mešanih skladih pa 9,7% vseh sredstev, medtem ko sta ti dve razmerji v EMU bolj uravnoteženi pri 8,3% in,% vseh sredstev. Posledično na slovenskem trgu vzajemnih skladov obstaja tržno tveganje. V drugih članicah EMU, kjer je delež naložb v obvezniških skladih večji, obstajata tudi obrestno in likvidnostno tveganje. Ob hitrem prevrednotenju na trgu obveznic se lahko sproži beg vlagateljev iz obvezniških skladov, ki so zaradi svoje narave manj likvidni. Pri delniških in mešanih skladih, ki veljajo za najpogostejšo obliko varčevanja v vzajemnih skladih v Sloveniji, se je razpršenost letnih donosov med 1. in 9. percentilom znižala. Razpršenost donosov se je pri delniških vzajemnih skladih znižala z % na 17%, medtem ko se je pri mešanih znižala z 18,3% na 7,%. Slika.: Letni donos v percentilih in neto tok v delniške sklade NNTOK v mio EUR (desno) Mediana Interkvartilni razmik Razpon med 1. in 9. percentilom Slika.1: Letni donos v percentilih in neto tok v mešane sklade Neto tok v mio EUR (desno) Mediana Interkvartilni razmik Razpon med 1. in 9. percentilom v mio EUR POROČILO O FINANČNI STABILNOSTI

53 MAKROBONITETNI INSTRUMENTI Za doseganje posameznih vmesnih ciljev makrobonitetne politike Banka Slovenije na podlagi ocene tveganj v finančnem sistemu uporablja instrumente, ki jih opredeljujeta Uredba o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja in Zakon o bančništvu (ZBan-) 7, ter druge instrumente v skladu s slovensko zakonodajo. Zaradi preprečitve in blažitve sistemskih tveganj Banka Slovenije uporablja pet sklopov makrobonitetnih instrumentov, 8 ki so povzeti v tabeli.1. Tabela.1: Makrobonitetni instrumenti, ki jih uporablja Banka Slovenije MAKROBONITETNI INSTRUMENT LETO UVEDBE CILJ Proticiklični kapitalski blažilnik 1 - preprečiti čezmerno rast kreditiranja in čezmerni f inančni v zv od - pov ečanje odpornosti bančnega sistema na šoke - zajezitev ekspanziv ne f aze kreditnega cikla Blažilnik za DSPI 1 - pov ečanje odpornosti DSPI in posledično celotnega bančnega sistema Instrumenta za področje stanovanjskih posojil: - LTV - DSTI 1 - preprečiti čezmerno rast kreditiranja in čezmerni f inančni v zv od GLTDF 1 Omejevanje depozitnih obrestnih mer 1 - upočasniti dinamiko znižev anja razmerja med krediti in v logami nebančnega sektroja - prispev ati k stabilizaciji strukture f inanciranja - manjše sistemsko likv idnostno tv eganje - omejev anje dohodkov nega tv eganja za banke, pov ezanega s čezmernim zv išev anjem obrestnih mer za v loge nebančnega sektorja - spodbuda za skrbno urav nav anje v išine pasiv nih obrestnih mer, kar naj bi pozitiv no v pliv alo tudi na posojilne obrestne mere Opombe: GLTDF omejevanje dinamike zniževanja razmerja med krediti in vlogami nebančnega sektorja oziroma Gross Loans To Deposits Flows; DSPI druge sistemsko pomembne institucije; LTV priporočena najvišja vrednost razmerja med zneskom stanovanjskega posojila in vrednostjo nepremičnine, s katero je posojilo zavarovano; DSTI priporočena najvišja vrednost razmerja med letnimi stroški servisiranja dolga in letnim dohodkom kreditojemalca ob sklenitvi kreditne pogodbe. Proticiklični kapitalski blažilnik se lahko uporabi tudi, kadar je slovenski bančni sistem čezmerno izpostavljen do tretjih držav. Banka Slovenije na podlagi 1. člena ZBan- upošteva Priporočilo ESRB o priznavanju in določanju stopenj proticikličnega blažilnika za izpostavljenosti do tretjih držav (ESRB/1/1) 9. Skladno s priporočilom ESRB/1/1 B mora Banka Slovenije enkrat letno preveriti, ali je slovenski bančni sistem pomembno izpostavljen do tretjih držav. Pri identifikaciji pomembnih izpostavljenosti slovenskega bančnega sistema do tretjih držav sledimo metodologiji ESRB za identifikacijo tretjih držav, do katerih je bančni sistem EU pomembno izpostavljen. Tretje države so opredeljene kot države, ki niso del bančnega sistema EU in za katere ESRB ne določa stopenj proticikličnega kapitalskega blažilnika. Svet Banke Slovenije je določil, da se prag pomembne izpostavljenosti slovenskega bančnega sistema do tretje države določi na % po vsaj enem izmed naslednjih meril: Vmesni cilji makrobonitetne politike so podrobno opisani v Smernicah makrobonitetne politike Banke Slovenije. Uredba (EU) št. 7/13 Evropskega parlamenta in Sveta z dne. junija 13 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 8/1, Uradni list L 17/13. 7 Uradni list RS, št. /1, /1 ZRPPB, 77/1 ZCKR in 1/17. 8 Podrobneje so predstavljeni na: 9 ESRB/1/1. POROČILO O FINANČNI STABILNOSTI 7

54 i. prvotna izpostavljenost, tj. delež zneska prvotne izpostavljenosti do tretje države v skupni izpostavljenosti do vseh držav; ii. tveganjem prilagojeni znesek izpostavljenosti, tj. delež tveganjem prilagojenega zneska izpostavljenosti do tretje države v skupni izpostavljenosti do vseh držav. Kazalnik izpostavljenosti se nato izračuna kot delež izpostavljenosti do tretje države v skupni izpostavljenosti do vseh držav, posebej za kategoriji (i) in (ii). V letih 1 in 1 v skladu s pragom, ki ga je na 9. seji opredelil SBS, mejna vrednost (-odstotni delež prvotnih izpostavljenosti oziroma -odstotni delež tveganju prilagojenih izpostavljenosti do posamezne tretje države) ni bila presežena. Ponovna analiza, opravljena na podatkih z , je pokazala, da izpostavljenosti do posameznih tretjih držav ostajajo pod %, kar pomeni, da slovenski bančni sistem ni bil pomembno izpostavljen do nobene tretje države, iz katere bi lahko prišlo do prenosa tveganj sistemske narave. Odločitev o neuveljavljanju vzajemnosti glede finskega in estonskega makrobonitetnega ukrepa. Pristojni organ na Finskem (FIN-FSA) je uvedel makrobonitetni ukrep, ki je začel veljati 1. januarja 18. Ukrep vključuje minimalno tveganju prilagojeno utež za kreditne institucije v višini 1% za stanovanjska posojila, zavarovana s stanovanjskimi enotami na Finskem. ESRB je vzajemnost predlagal za kreditne institucije, ki uporabljajo pristop IRB in odobravajo stanovanjska posojila, zavarovana s stanovanjsko nepremičnino na Finskem, prek podružnic, ki se nahajajo na Finskem, ali neposredno. Finski pristojni organ je kot prag pomembnosti opredelil znesek izpostavljenosti v višini milijarde evrov. Odločitev o neuveljavljanju vzajemnosti je bila sprejeta na podlagi načela de minimis, saj nobena izmed slovenskih bank, ki uporabljajo pristop IRB, ne presega praga pomembnosti, ki ga je določil finski organ. Junija 1 je ESRB priporočil vzajemnost estonskega ukrepa, blažilnika sistemskih tveganj v višini 1%, ki se v skladu s členom 133 Direktive 13/3/EU uporablja za domače izpostavljenosti vseh kreditnih institucij, avtoriziranih v Estoniji. Ker so izpostavljenosti kreditnih institucij, avtoriziranih v Sloveniji, do Estonije zanemarljive je bila sprejeta odločitev o neuveljavljanju vzajemnosti na podlagi načela de minimis. Uradni list RS, št. /1, /1 ZRPPB, 77/1 ZCKR in 1/17. 8 POROČILO O FINANČNI STABILNOSTI

55 TEMATSKA SEKCIJA TRG NEPREMIČNIN IN Z NJIM POVEZANA TVEGANJA ZA FINANČNO STABILNOST POROČILO O FINANČNI STABILNOSTI 9

56 7 TRG NEPREMIČNIN IN Z NJIM POVEZANA TVEGANJA ZA FINANČNO STABILNOST Povzetek V letu 17 je bila rast cen stanovanjskih nepremičnin ob rekordnem številu transakcij najvišja po nastanku krize in tretja najvišja v evroobmočju. Rast cen je bila še zlasti visoka pri novih stanovanjskih nepremičninah zaradi njihovega pomanjkanja na trgu in ob hkratnem visokem povpraševanju. Trend rasti cen je prisoten v vseh večjih slovenskih mestih, pri čemer z rastjo cen izstopata Ljubljana in Koper. Dostopnost stanovanj se s hitro rastjo cen nepremičnin kljub rasti neto plač v zadnjih letih poslabšuje, a ostaja višja kot pred krizo. Razlike med mesti so precejšnje in predvsem v Ljubljani se je dostopnost stanovanj v zadnjih letih že močno poslabšala. V primerjavi z letom 8 je razpoložljiv dohodek višji za 1%, cene nepremičnin pa še vedno nižje za 1%, kar skupaj s precej nižjim razmerjem med ceno nepremičnin in najemnino ne nakazuje na pregretost nepremičninskega trga v Sloveniji. Začetek rasti gradbenega cikla je viden v Ljubljani, drugje po Sloveniji se pričakuje v letu ali dveh. Večjo gradbeno aktivnost kaže visoko zaupanje v gradbeništvu in rast števila izdanih gradbenih dovoljenj ter obsega gradbenih del v stanovanjskih stavbah. Neravnovesje med ponudbo in povpraševanjem je poleg dobrih gospodarskih razmer in ugodnih pogojev financiranja najpomembnejši razlog za hitro rast cen in zaradi pomanjkanja ponudbe novih stanovanj lahko pričakujemo rast cen tudi v prihodnje. Ta se bo predvidoma nadaljevala do večje ponudbe stanovanj na trgu. Tveganja v bančnem sektorju, povezana s trgom nepremičnin, se za zdaj še niso povečala. Kazalnik LTV za nova posojila ostaja v povprečju stabilen in v skladu s priporočilom makrobonitetne politike Banke Slovenije. Stabilna in zmerna ostaja tudi rast stanovanjskih posojil, ki se je ob koncu lanskega leta in na začetku leta 18 še nekoliko znižala. Ob tem povprečna ročnost novih stanovanjskih posojil ne narašča več, še vedno pa se povečuje znesek posojil in delež posojil s fiksno obrestno mero. Bančni sistem je v primerjavi z razmerami pred krizo manj občutljiv na naraščajoča neravnovesja na nepremičninskem trgu. Pomembna razlika izhaja iz manjše kreditne izpostavljenosti bank gradbenemu sektorju, naraščanja razpoložljivega dohodka in še vedno nizke zadolženosti gospodinjstev. Razlika je prisotna tudi pri kreditnih standardih za stanovanjska posojila, ki v primerjavi z letom 8 ostajajo nespremenjeni in na precej višji ravni. Banka Slovenije s pomočjo ankete o kreditnih standardih bank (Anketa LTV & DSTI 17) v letu 18 prvič izvaja oceno upoštevanja Makrobonitetnega priporočila za stanovanjski trg. Opaziti je mogoče, da se povprečne vrednosti kazalnikov, ki ju naslavlja priporočilo, v času bistveno ne spreminjajo, medtem ko je delež posojil, ki presegajo priporočene vrednosti kazalnikov po uvedbi makrobonitetnega ukrepa, upadel. Iz tega bi bilo mogoče sklepati, da je bančni sistem po uvedbi priporočila Banke Slovenije prilagodil kreditne standarde. Po drugi strani konstantno razmerje med posojilom in vrednostjo v zavarovanje dane nepremičnine v razmerah rastočih cen nepremičnin ne pomeni nujno nespremenjenih tveganj. Nadalje ugotavljamo, da banke najverjetneje poročajo prenizko vrednost razmerja med stroški servisiranja dolga in dohodkom stranke 1, zato ta kazalnik morda kaže boljšo sliko kreditnih standardov ob odobritvi posojila od dejanske. Nadaljnje analize omenjenih tveganj bodo podlaga za odločitev o morebitni spremembi makrobonitetnega priporočila. Ciklična tveganja iz nepremičninskega trga se lahko prenesejo na bančni sistem ob nadaljnji visoki rasti cen nepremičnin, še zlasti v primeru morebitnega zniževanja kreditnih standardov ob visokem optimizmu in ugodnih pričakovanjih na nepremičninskem trgu. Pri tem je treba spremljati tudi potrošniška posojila in ugotoviti njihov namen, zlasti ali se lahko v omejenem obsegu nepremičnine financirajo z najemom potrošniškega posojila. To bi povečalo kreditno tveganje za banko v primeru cenovnega obrata na trgu nepremičnin ali poslabšanja finančnega položaja kreditojemalca, še posebej pri stanovanjskih posojilih z daljšo ročnostjo in variabilno obrestno mero. Cene in transakcije na nepremičninskem trgu Rast cen stanovanjskih nepremičnin je bila v letu 17 najvišja po nastanku krize. Cene stanovanjskih nepremičnin so se v letu 17 povečale za 1%. V primerjavi s cenovnim vrhom v letu 8 so bile cene stanovanjskih nepremičnin ob koncu leta 17 nižje za 1%, od dna v letu 1 pa so višje za 1%. Trend rasti cen rabljenih stanovanjskih nepremičnin, ki se je začel v letu 1, se je nadaljeval tudi lani. Rast cen je 1 Več v nadaljevanju. Cene stanovanjskih nepremičnin so bile v zadnjem četrtletju 17 v primerjavi s cenovnim vrhom v Q3 8 nižje za 1%. POROČILO O FINANČNI STABILNOSTI

57 bila v letu 17 najizrazitejša pri novih stanovanjskih nepremičninah (1,% medletno), kar nakazuje na njihovo pomanjkanje na trgu. Cene novih stanovanjskih nepremičnin so po letu 8 upadle bolj kot cene rabljenih stanovanjskih nepremičnin, vendar kljub izraziti rasti v lanskem letu ostajajo nižje od vrha v letu 8 za 1,3%. Slika 7.1: Cene stanovanjskih nepremičnin Slika 7.: Cen stanovanjskih nepremičnin glede na leto 8 1 medletna rast rast cen, od povprečja leta Stanovanjske nepremičnine Nove stanovanjske nepremičnine Stanovanjske nepremičnine Nove stanovanjske nepremičnine 1 9 Rabljene stanovanjske nepremičnine - Rabljene stanovanjske nepremičnine SURS. Cene nepremičnin so se v letu 17 povišale v skoraj vseh državah evroobmočja, pri čemer je bila rast cen v Sloveniji tretja najvišja. Višjo rast cen nepremičnin v primerjavi s Slovenijo sta imeli le Portugalska in Irska, 1,% oziroma 11,8% medletno, medtem ko so se cene znižale le v Italiji za,3% medletno. V letu 17 je bila rast cen nepremičnin v Sloveniji z 1-odstotno rastjo za,8 odstotne točke višja od povprečja evroobmočja. Razmeroma hitra rast cen stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji je ob ugodnih makroekonomskih razmerah posledica močnejšega upada cen med krizo in dolgotrajnega obdobja majhnega števila transakcij na trgu. Cene rabljenih stanovanj so se izrazito povišale predvsem v letih pred začetkom krize leta 8, ko so cene naraščale tudi za 1% letno, med krizo pa je sledil razmeroma močan upad cen. Slika 7.3: Cene rabljenih stanovanjskih nepremičnin Slika 7.: Cene stanovanjskih nepremičnin, mednarodna primerjava rast cen, od povprečja leta SURS, Eurostat. medletna rast Evroobmočje Slovenija -1 Portugalska Madžarska Nemčija Španija Cene nepremičnin so se povišale v vseh večjih slovenskih mestih, so pa med njimi precejšnje razlike. V Ljubljani in Kopru so cene rabljenih stanovanjskih nepremičnin najvišje ter so se v zadnjih letih tudi najbolj povišale, z nekoliko počasnejšo rastjo pa sledijo cene tudi v drugih mestih. Razmeroma večja rast cen v Ljubljani in Kopru je med drugim posledica višje rasti števila prebivalcev. Predvsem boljše možnosti zaposlitve prispevajo k hitrejši urbanizaciji in selitvi prebivalstva v večja in razvitejša mesta, kar vpliva na večje povpraševanje in s tem na višjo rast cen nepremičnin. V Ljubljani so se cene rabljenih stanovanj od dna v letu 1 povišale za %, kar je precej več od povprečja v Sloveniji, ki znaša 1%. Ob hitri rasti cen postajajo nepremičnine v večjih mestih (predvsem v Ljubljani) vse manj dostopne in ob pomanjkanju ponudbe lahko pričakujemo tudi večje selitve prebivalstva v obrobna mesta. V zadnjih letih je k rasti cen v Ljubljani prispeval tudi razmah turizma v glavnem mestu in s tem so se najverjetneje povečali tudi nakupi nepremičnin z namenom oddajanja za tovrstne namene. POROČILO O FINANČNI STABILNOSTI 1

58 Slika 7.: Povprečna cena rabljenih stanovanj v večjih slovenskih mestih povprečna cena v EUR/m Slika 7.: Rast števila prebivalcev v večjih slovenskih mestih rast števila prebivalcev, od leta 8 9 Ljubljana 8 Maribor 7 Koper Kranj Celje 1. Slovenija Maribor Kranj Ljubljana Koper Celje H1 GURS, SURS. Število transakcij s stanovanjskimi nepremičninami je bilo v letu 17 največje v zadnjem desetletju, se je pa v drugi polovici leta rast števila transakcij nekoliko umirila. Lani je bilo sklenjenih transakcij s stanovanjskimi nepremičninami, kar je 1,3% več kot leto prej, je pa število transakcij nekoliko upadlo v drugi polovici leta ( 3,7% medletno). Število transakcij z novimi stanovanjskimi nepremičninami je bilo lani rekordno majhno (3), kar za več kot tretjino manj kot leto pred tem. Ugodne gospodarske razmere in ugodni posojilni pogoji prispevajo k večjemu povpraševanju po stanovanjskih nepremičninah in skupaj s prodajo iz stečajnih postopkov povečujejo število transakcij. Določen del transakcij najverjetneje izhaja tudi iz investicijskih nakupov stanovanj, predvsem v Ljubljani in drugih turistično zanimivih mestih, saj so nepremičnine pogosto relativno donosna naložba v obdobju izredno nizkih tržnih obrestnih mer. Slika 7.7: Število transakcij s stanovanjskimi nepremičninami število transakcij 3. Stanovanjske nepremičnine Nove stanovanjske nepremičnine 3. Rabljene stanovanjske nepremičnine Slika 7.8: število transakcij Število transakcij z rabljenimi nepremičninami Rabljena stanovanja, Ljubljana Rabljena stanovanja, preostala Slovenija Rabljene družinske hiše SURS Ponudba in povpraševanje po stanovanjskih nepremičninah Pomemben dejavnik rasti cen bo tudi v prihodnje (ne)ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem. Zanimanje za nakup stanovanjskih nepremičnin ostaja veliko, najverjetneje tako zaradi bivalnih in naložbenih namenov, saj se v dobrih gospodarskih razmerah in izboljšanih razmerah na trgu dela številna gospodinjstva odločajo za nakup nepremičnin. V primerjavi z letom 8 je sposobnost gospodinjstev za nakup stanovanja večja, vendar se ob visoki rasti cen nepremičnin v zadnjih dveh letih poslabšuje (predvsem v Ljubljani). Ugodnejše razmere na trgu dela in nadaljnja pričakovanja o rasti cen nepremičnin kljub njihovi visoki rasti prispevajo k večjemu povpraševanju. Ponudba novih stanovanj ostaja majhna, saj se je gradbeni cikel za zdaj začel le v Ljubljani, drugje pa se pričakuje v prihodnjih dveh letih. POROČILO O FINANČNI STABILNOSTI

59 Slika 7.9: Razmerje med ceno stanovanj in neto plačo v Ljubljani Garsonjere + enosobna stanovanja Dvosobna stanovanja Trisobna stanovanja Slika 7.1: Indeks dostopnosti stanovanj bazni indeks, 8 = Garsonjere + enosobna stanovanja Dvosobna stanovanja Trisobna stanovanja Opomba: Na levi sliki je prikazano razmerje med ceno rabljenih stanovanj in letnimi drsečimi sredinami povprečnih mesečnih neto plač v Ljubljani. Zaradi preloma v časovni vrsti podatkov GURSA o transakcijah s stanovanjskimi nepremičninami so od leta 1 povprečne cene razmeroma nižje kot pred tem. Indeks dostopnosti stanovanj (desno) pove, ali se je pri gospodinjstvih dostopnost stanovanj izboljšala ali poslabšala. Izračunan je s funkcijo PMT (plačilo za posojilo na podlagi stalnih plačil in nespremenjene obrestne mere), tako da upošteva cene rabljenih stanovanj, letne drseče sredine povprečnih mesečnih plač in posojilne pogoje (obrestne mere in ročnosti). Banka Slovenije, SURS. Dostopnost stanovanj v Ljubljani se zaradi visoke rasti cen stanovanj v zadnjih letih poslabšuje kljub okrepljeni rasti plač. Cene rabljenih stanovanj so se v letu 17 v Ljubljani povečale za 1,8%, medtem ko se je povprečna plača v istem obdobju povečala za,%. Razmerje med ceno stanovanj in neto plačo v Ljubljani se je tako nekoliko povišalo pri enosobnih (vključno z garsonjerami) in pri dvosobnih stanovanjih, še izraziteje pa pri trisobnih stanovanjih. Po rahlem upadu cen trisobnih stanovanj v prvi polovici lanskega leta so se te v drugi polovici močno povišale in poslabšale njihovo dostopnost. Dostopnost stanovanj v Ljubljani se je močno poslabšala tudi ob upoštevanju posojilnih pogojev (povprečne obrestne mere in ročnosti v določenem obdobju) 3, ki se v letu 17 niso bistveno spremenili. Nadaljnje poslabšanje dostopnosti stanovanj lahko vodi v umirjanje rasti cen nepremičnin, še zlasti ob morebitni spremembi posojilnih pogojev oziroma povečanju obrestnih mer. Od leta 8 sta se razpoložljiv dohodek in neto plača gospodinjstev povečala, medtem ko so cene nepremičnin še vedno precej pod predkrizno ravnjo. Zaradi tega je sposobnost gospodinjstev za nakup nepremičnine večja, kot je bila pred krizo. Rast povpraševanja po nepremičninah bo v prihodnje odvisna predvsem od gibanja cen nepremičnin, posojilnih pogojev in razmer na trgu dela. Sklepamo lahko, da bo rast povpraševanja predvidoma nižja v mestih, kjer so se cene že močneje povečale (npr. v Ljubljani), in se bo selila v obrobna mesta in kraje. Slika 7.11: Cene stanovanjskih nepremičnin, razpoložljiv dohodek in neto plača rast, glede na leto Cene stanovanjskih nepremičnin Razpoložljiv dohodek Neto plača Opomba: Podatki v podatkovni bazi OECD so sezonsko prilagojeni. SURS, Eurostat, OECD. Slika 7.1: Razmerje med ceno stanovanjskih nepremičnin in najemnino oziroma dohodkom , od povprečja leta 8 Cena/najemnina Cena/dohodek Ugodno razmerje med ceno nepremičnine in najemnino povečuje zanimanje investitorjev za nakup nepremičnin. Cene stanovanjskih nepremičnin so po podatkih OECD med krizo upadle močneje kot cene najemnin, kar povečuje donosnost naložbe. Investitorji lahko poleg kapitalskih dobičkov (pričakovana nadaljnja rast cen nepremičnin) dosežejo razmeroma visoko donosnost na investicijo v primerjavi z 3 Pri izračunu je upoštevana predpostavka, da se nakup stanovanja v celoti financira s posojilom, za katerega veljajo pogoji odobritve, izračunani za povprečje bančnega sistema. POROČILO O FINANČNI STABILNOSTI 3

60 investicijami s primerljivim tveganjem. Pri tem so lahko med mesti precejšnje razlike pri razmerju med ceno in najemnino, posledično pa so različne tudi pričakovane donosnosti. V Sloveniji je delež lastniških nepremičnin zelo velik in posledično povpraševanje po nakupu precej večje od najema, vendar lahko rast zaznamo tudi pri najemninah. Po podatkih GURSA (ob določenih podatkovnih omejitvah ) je daleč največji najemni trg stanovanj v Ljubljani, kjer je povprečna najemnina na kvadratni meter tudi najvišja. Rast najemnin se med mesti precej razlikuje, podobno kot pri cenah nepremičnin pa je rast najemnin med izrazitejšimi v Ljubljani in Kopru. Po podatkih OECD so v primerjavi z letom 8 najemnine v Sloveniji nižje od povprečja evroobmočja, vendar v zadnjem letu močno rastejo. Razmerje med ceno nepremičnine in najemnino ne nakazuje pregretosti nepremičninskega trga. Slika 7.13: Najemnine v Sloveniji in večjih slovenskih mestih 8 7 povprečna najemnina v EUR/m,,3,9,7,,1 1 17,8,7,8,,,,, Slika 7.1: Najemnine, mednarodna primerjava 3 rast najemnin, od povprečja leta 8 Evroobmočje Slovenija Madžarska Španija Avstrija Portugalska Nemčija Italija Slovenija Ljubljana Koper Kranj Celje Maribor Novo mesto Opomba: Podatki v podatkovni bazi OECD so sezonsko prilagojeni. GURS, OECD. Obseg gradbenih del v stanovanjskih stavbah se postopno povečuje, a ostaja na nizki ravni. Potrebe po novih stanovanjih se povečujejo, kar se odraža v visokem zaupanju v gradbeništvu in vse bolj tudi v obsegu opravljenih del na stanovanjskih stavbah. Z rastjo povpraševanja in cen nepremičnin se povečuje zanimanje investitorjev za gradnjo, tudi zaradi pričakovane hitre prodaje zgrajenih novih stanovanj. Krepitev gradbenega cikla je za zdaj vidna v Ljubljani, kjer se številna stanovanja prodajo, še preden so dokončana, kar kaže nezadostno ponudbo novih stanovanj. Neravnovesje med povpraševanjem in ponudbo je visoko tudi v drugih večjih mestih, kjer lahko v kratkem pričakujemo zagon gradbenega cikla. Večjo gradbeno aktivnost kaže tudi postopno povečanje števila gradbenih dovoljenj pri stanovanjskih stavbah v letu 1 in 17. Slika 7.1: Kazalniki zaupanja v gradbeništvu originalni podatki (-mds) Slika 7.1: Indeks opravljenih gradbenih del v stanovanjskih stavbah indeks, 1 = (-mds) SURS Postopoma se z oživljanjem gradbene aktivnosti povečuje tudi kreditna aktivnost do gradbeništva. Ta sicer s stanjem mio EUR posojil gradbeništvu ostaja na nizki ravni in izkazuje razmeroma nizko izpostavljenost bank do sektorja gradbeništva. Do obrata še ni prišlo pri posojilih podjetjem iz dejavnosti poslovanja z nepremičninami, ki se še naprej zmanjšujejo. Ob večjem zagonu gradbene aktivnosti lahko pričakujemo rast kreditiranja gradbenemu sektorju, toda v manjšem obsegu kot pred krizo. Za razliko od obdobja pred krizo ne obstaja več toliko velikih gradbenih podjetij, prav tako je večji del financiranja izveden z lastniškim kapitalom. Še vedno so gradbena podjetja močno vključena v investicije na nepremičninskem trgu, ločitev funkcij med gradbenim sektorjem in investitorji pa še ni vzpostavljena v taki meri, kot je to Več v Glej FSR 1. POROČILO O FINANČNI STABILNOSTI

61 praksa ponekod v tujini. Pri gradbenemu sektorju so v primerjavi z investitorji posojila prevladujoč vir financiranja in posledično so banke prek večje izpostavljenosti bolj občutljive za spremembe v gradbeni panogi. Banke morajo ohraniti ustrezno presojo kreditne tveganosti gradbenega sektorja. Še zlasti zaradi pričakovane krepitve gradbenega cikla in visoke rasti cen nepremičnin ter možnosti za cenovni obrat v prihodnje. Gradbena podjetja bi morala ustrezno oceniti finančno vzdržnost in konstrukcijo posameznih projektov ter se pri tem ne lotevati več večjih projektov hkrati s prevelikim deležem dolžniškega financiranja. S tem bi omejili negativne posledice na finančni sektor in gospodarstvo, kot smo jih izkusili v krizi. Slika 7.17: Število izdanih gradbenih dovoljenj.. število Stavbe skupaj Stanovanjske stavbe Nestanovanjske stavbe Slika 7.18: Rast posojil gradbeništvu in poslovanju z nepremičninami 1 medletna rast SURS Gradbeništvo Poslovanje z nepremičninami Trg nepremičnin in z njim povezana tveganja za bančni sektor Zavarovanje pri odobritvi novih stanovanjskih posojil ostaja visoko. Povprečna vrednost kazalnika LTV pri novih bančnih posojilih, pridobljenega na podlagi rednega mesečnega poročanja in z določenimi omejitvami, ostaja kljub pozitivnim obetom na trgu nepremičnin stabilna, blizu %. Povprečni kazalnik LTV ostaja v okviru priporočil Banke Slovenije. Z rastjo cen nepremičnin se je nekoliko zmanjšal povprečen LTV v stanju posojil, ki znaša % (marec 18). Za banke je priporočljivo, da kljub povečanemu optimizmu na trgu še naprej ohranjajo dosežene visoke kreditne standarde pri stanovanjskih posojilih. Slika 7.19: Novoodobrena stanovanjska posojila na četrtletje in povprečni LTV v mio EUR 7 3 Slika 7.: Obseg novih stanovanjskih posojil po ročnosti originalna zapadlost, v mio EUR 1 nad let nad 1 do let nad 1 do 1 let nad do 1 let do let Nova stanovanjska posojila v mio EUR LTV (desno) Povprečna ročnost novih stanovanjskih posojil se ne podaljšuje več, povečuje pa se delež posojil s fiksno obrestno mero. Ročnost novih stanovanjskih posojil je v povprečju leta 17 znašala 19 let in se je v od druge polovice leta začela rahlo krajšati. Pri bankah lahko zaznamo postopno omejevanje ročnosti stanovanjskih posojil predvsem pri posojilih s fiksno obrestno mero. Delež teh se sicer še vedno veča, saj je več kot polovica novih posojil odobrenih s fiksno obrestno mero, v stanju posojil pa je delež posojil s fiksno obrestno mero % (marec 18). Povprečne obrestne mere pri stanovanjskih posojilih ostajajo razmeroma nizke pri posojilih s fiksno obrestno mero (,9%, marec 18) in tudi pri posojilih z variabilno obrestno mero (,%, marec 18) Angl. loan-to-value oziroma razmerje med vrednostjo stanovanjskega posojila in vrednostjo vseh zavarovanj. Makrobonitetno priporočilo se sicer nanaša samo na razmerje med vrednostjo stanovanjskega posojila in vrednostjo stanovanjske nepremičnine, dane v zastavo. POROČILO O FINANČNI STABILNOSTI

62 Rast stanovanjskih posojil se je v prvem četrtletju 18 znižala. Vsa stanovanjska posojila so v začetku leta 18 presegla mrd EUR, a se medletna rast posojil opazno znižuje, na 3,8% (marec 18). Rast posojil se umirja kljub velikemu številu transakcij in rasti cen nepremičnin, kar je lahko posledica pomanjkanja novih nepremičnin na trgu in posledično manjših potreb po najetju posojila. Razlog so lahko tudi vse višje cene nepremičnin, ki zmanjšujejo sposobnost gospodinjstev za nakup nepremičnine. Najetje enega stanovanjskega posojila se sicer lahko odrazi v večjem številu transakcij stanovanj. Večji obseg števila transakcij se prek večjega povpraševanja odrazi v rasti cen. Izboljšane razmere na trgu dela in rast razpoložljivega dohodka povečujeta sposobnost gospodinjstev, da financirajo nakup z lastnimi sredstvi. Slika 7.1: Stanje in rast stanovanjskih posojil v Sloveniji medletna rast Rast stanovanjskih posojil Stanja stanovanjskih posojil (desna os) v mrd EUR Slika 7.: Kreditni standardi za stanovanjska posojila kumulativni seštevek neto % sprememb (8 Q1 = ) Slovenija Evroobmočje Opomba: Podatki na desni sliki prikazujejo kumulativni seštevek neto odstotnih sprememb glede na prejšnje četrtletje. Neto sprememba nad nič pomeni zaostritev kreditnih standardov in vrednost pod nič blažitev kreditnih standardov. Banka Slovenije, ECB SDW. Po anketi o bančnih posojilih za evroobmočje 7 so v letu 17 in na začetku leta 18 kreditni standardi pri stanovanjskih posojilih ostali nespremenjeni ter so relativno bolj zaostreni kot so bili ob zadnji finančni krizi. Kreditni standardi v Sloveniji so na precej višji ravni kot v letu 8 oziroma kot v povprečju evroobmočja, kjer lahko od leta 1 zaznamo trend blažitve. Na blažitev kreditnih standardov v evroobmočju vplivajo predvsem pritiski konkurence, manjša percepcija tveganja gospodarskega okolja in boljših obetov za stanovanjski trg in višja toleranca do tveganja pri bankah. Slovenske banke bi kljub povečanemu optimizmu in ugodnim gospodarskim razmeram morale tudi v prihodnje ohraniti ustrezne kreditne standarde in posojilne pogoje. Delež lastnikov nepremičnin je v Sloveniji med večjimi v evroobmočju, delež lastnikov nepremičnin s hipoteko pa med najmanjšimi. Po podatkih Eurostata je bila v letu 1 četrtina stanovanj v Sloveniji najemniških in tri četrtine stanovanj lastniških, kar je nad povprečjem evroobmočja. Pri tem je bil v letu 1 delež lastnikov stanovanj s hipoteko z 1% med najmanjšimi v državah evroobmočja. Poleg tega ostajajo gospodinjstva v Sloveniji z 31% finančnih obveznosti v BDP med najmanj zadolženimi v evroobmočju in podobno zadolžena kot pred začetkom zadnje krize. Kljub temu se tveganje lahko poveča v primeru pretiranega optimizma glede nadaljnje rasti cen nepremičnin ter posledično povečanja kazalnika DSTI 8 in LTV. Banka Slovenije je zaradi omejevanja rasti tovrstnih tveganj ob koncu leta 1 izdala dve makrobonitetni priporočili za področje stanovanjskih posojil 9. 7 Angl. Bank Lending Survey. 8 Angl. debt-service-to-income oziroma razmerje med letnimi stroški servisiranja dolga in letnim dohodkom posojilojemalca ob sklenitvi pogodbe. 9 Več na: POROČILO O FINANČNI STABILNOSTI

63 Madžarska Poljska Češka Španija Portugalska Slovenija Italija Belgija Irska EU Nizozemska Francija VB Danska Avstrija Nemčija Danska Belgija Portugalska VB Irska Španija Francija EU Nemčija Avstrija Češka Italija Madžarska Poljska Slovenija Slika 7.3: Lastniki in najemniki nepremičnin v letu Najemniki Lastniki nepremičnine Slika 7.: Lastniki nepremičnin z in brez hipoteke v celotni populaciji v letu 1 Lastniki nepremičnine brez hipoteke 9 Lastniki nepremičnine s hipoteko Eurostat. Ocena izpolnjevanja Makrobonitetnega priporočila za trg stanovanjskih posojil Banka Slovenije je bankam (vključujoč hranilnice in podružnice), ki odobravajo stanovanjska posojila, na začetku aprila 18 posredovala anketo, v kateri je od njih, podobno kot že v preteklih letih, 7 zahtevala podatke o nekaterih osnovnih karakteristikah novoodobrenih stanovanjskih posojil oziroma kreditojemalcev (znesek stanovanjskega posojila, dolg stranke, vrednost v zavarovanje dane nepremičnine, dohodek kreditojemalca, strošek servisiranja dolga stranke ipd.). Pridobljeni podatki omogočajo izračun dveh kazalnikov: razmerja med posojilom in vrednostjo v zavarovanje dane nepremičnine (v nadaljevanju: LTV) ter razmerja med stroški servisiranja celotnega dolga in dohodkom stranke (v nadaljevanju: DSTI), ki ju regulira v septembru 1 izdano Makrobonitetno priporočilo za trg stanovanjskih posojil. Priporočena najvišja vrednost LTV znaša %, priporočena najvišja vrednost DSTI je pri kreditojemalcih z dohodki manj ali enako 1.7 EUR mesečno % in pri kreditojemalcih z dohodki več kot 1.7 EUR mesečno % za del dohodka do vključno 1.7 EUR in 7% za del dohodka nad 1.7 EUR. Nadalje se bankam priporoča, da že pri odobravanju kreditov (pri oceni kreditne sposobnosti) smiselno upoštevajo omejitve, ki jih v postopku izvršbe na denarno terjatev dolžnika opredeljujeta Zakon o izvršbi in zavarovanju in Zakon o davčnem postopku, torej prejemke, ki so izvzeti iz izvršbe in omejitve izvršbe na dolžnikove denarne prejemke. V tem besedilu, prvič po uvedbi instrumentov, analiziramo gibanje kazalnikov, ki ju naslavlja priporočilo s ciljem ugotoviti ali banke priporočilo upoštevajo. Letošnja anketa, ki vključuje podatke za leta 1, 1 in 17, je podrobnejša kot ankete v preteklih letih, podatki, ki so jih posredovale banke, pa so bolj kakovostni. Vrednosti kazalnikov za leti 1 in 1 se zato lahko razlikujejo od podatkov, prikazanih v analizi, objavljeni v Poročilu o finančni stabilnosti iz januarja 18. Hkrati so banke, ki prej niso poročale podatkov o nehipotekarnih posojilih ali o DSTI, vsaj deloma zagotovile manjkajoče podatke. Opažamo, da banke za namene poročanja ne razpolagajo s podatki, ki bi omogočili povsem ustrezen izračun stroškov servisiranja dolga. Ta kazalnik ob odobritvi sicer spremljajo, vendar v izračun, namenjen poročanju, vključujejo le servisiranje konkretnega posojila 71 ali, v najboljšem primeru, vseh posojil, odobrenih pri banki, ki je odobrila poročano nepremičninsko posojilo. 7 Posledično je kazalnik podcenjen in kaže boljšo sliko kreditnih standardov ob odobritvi posojila od dejanske. Posojila so v nadaljnji analizi v glavnem razdeljena v dve skupini posojila, zavarovana z nepremičnino, za katera veljajo tako zahteve glede LTV kot zahteve glede DSTI, in posojila, ki niso zavarovana z nepremičnino. Za ta posojila veljajo le zahteve glede DSTI. Ta skupina posojil je sicer lahko zavarovana z drugimi oblikami zavarovanj. Kot kažejo podatki rednega poročanja bank, je (poleg zavarovanj s stanovanjskimi nepremičninami) največ, okrog 1% vseh stanovanjskih posojil zavarovanih pri zavarovalnicah, medtem ko je drugih oblik, zlasti stvarnih zavarovanj le malo. 73 V primeru neplačila 7 Prva celovita anketa, namenjena spremljanju Makrobonitetnega priporočila, je bila izvedena leta 17, predhodno je Banka Slovenije z anketami pridobivala predvsem podatke o številu in znesku posojil nad določenimi vrednostmi DSTI in LTV. 71 V tem primeru gre torej za razmerje med stroški servisiranja posojila in dohodkom (torej za kazalnik LSTI loan service to income ratio). 7 Banke, pri katerih imajo stranke več posojil, bodo posledično najverjetneje poročale višje vrednosti razmerja DSTI. To ne pomeni nujno, da so bolj tvegane, temveč da imajo boljše podatke o zadolženosti stranke. 73 Nekatere države (npr. Finska) poznajo zahtevo, podobno LTV, ki upošteva vse oblike zavarovanja, vendar pa se lahko ob taki specifikaciji instrumenta pojavi problem opredelitve načina vrednotenja posameznih oblik zavarovanja, zato je tak način uporabe instrumenta redek. POROČILO O FINANČNI STABILNOSTI 7

64 zavarovanje pri zavarovalnici banki omogoči hitrejše poplačilo, kot ga omogoča na primer prodaja zastavljene nepremičnine. Za posojila, ki niso zavarovana s stanovanjsko nepremičnino, se tu uporablja izraz "nehipotekarna posojila" 7. Slika 7.: Znesek hipotekarnih in nehipotekarnih posojil v milijonih evrov (leva os) in število sklenjenih kreditnih pogodb (desna os), Q1 1 Q Slika 7.: Povprečen znesek posojila (v evrih), Q1 1 Q Nehipotekarna Hipotekarna Število poslov (desna os) Q1 Q Q3 Q Q1 Q Q3 Q Q1 Q Q3 Q Nehipotekarna Razlika hipotekarna-nehipotekarna Vsa posojila Q1 Q Q3 Q Q1 Q Q3 Q Q1 Q Q3 Q Opomba: Anketa je v letu 1 zajela posojila v obsegu 7 mio EUR, v letu 1 v obsegu 91 mio EUR in v letu 17 v obsegu 18 mio EUR. Anketa LTV & DSTI 17. Obseg novoodobrenih posojil, o katerih so banke poročale v anketi, se je večal do drugega četrtletja preteklega leta, nato pa je začel upadati. 7 S slike 7. je razvidno tudi, da je bilo s stanovanjsko nepremičnino v letu 17 zavarovanih okrog 7% vseh novoodobrenih stanovanjskih posojil. 7 Posojila, zavarovana z nepremičnino, so po obsegu v povprečju precej večja od posojil, ki so nezavarovana oziroma imajo drugo obliko zavarovanja (slika 7.). Povprečen obseg posojila, zavarovanega z nepremičnino, se je v proučevanem obdobju povečal za približno % (s pribl.. na pribl..), kar (ob praktično nespremenjenem LTV) pomeni, da kreditojemalci s hipotekami kupujejo vse dražje nepremičnine. To je razumljivo, saj cene nepremičnin rastejo. Kot je razvidno s slike 7.7, se je vrednost v zavarovanje danih nepremičnin v letu 1 povišala bolj kot sicer cene nepremičnin 77. V letu 17 pa so za razliko od cen na trgu vrednosti v zavarovanje danih nepremičnin stagnirale. Posojila, ki niso zavarovana z nepremičnino, ostajajo po povprečnem obsegu nespremenjena, verjetno tudi zaradi politike bank, da nad določenim obsegom posojila zahtevajo zavarovanje z zastavno pravico na nepremičnini. Slika 7.7: Gibanje vrednosti povprečnega zavarovanja v evrih (leva os) in indeks rasti cen stanovanjskih nepremičnin (Q1 1 = ; desna os), Q1 1 Q Povprečna vrednost zavarovanja Indeks cen nepremičnin (desna os) Indeks vrednosti bančnih zavarovanj (desna os) Q1 Q Q3 Q Q1 Q Q3 Q Q1 Q Q3 Q Anketa LTV & DSTI 17, SURS Slika 7.8: Povprečen dohodek kreditojemalca glede na zavarovanost posojila in gibanje povprečne mesečne neto plače (v evrih), navadna povprečja, Q1 1 Q 17 v EUR Razlika hipotekarna-nehipotekarna posojila Nehipotekarna posojila Povprečna neto plača v Sloveniji Q1 Q Q3 Q Q1 Q Q3 Q Q1 Q Q3 Q Posojila v povprečju najemajo kreditojemalci z dohodki, višjimi od povprečne mesečne plače, kar velja zlasti za kupce s hipotekarnimi krediti, pri katerih je povprečen dohodek okrog 1. evrov (v zadnjem Izraz ni povsem ustrezen, saj je mogoče tudi zavarovanje s hipoteko na poslovni nepremičnini. Taka posojila, ki jih je med stanovanjskimi posojili malo, v tem tekstu spadajo med "nehipotekarna posojila". 7 Podatki rednega poročanja kažejo, da se trend nadaljuje tudi v letu 18, hkrati pa je v letu 17 po podatkih SURS začelo upadati tudi število transakcij s stanovanjskimi nepremičninami. 7 Po številu je nehipotekarnih približno polovica posojil, vendar gre za posojila z nižjimi zneski. 77 Gre za poenostavljeno primerjavo, saj nepremičnine v obeh indeksih niso primerljive, podobno velja za način izračuna indeksov. 8 POROČILO O FINANČNI STABILNOSTI

65 proučevanem letu celo več kot 1.7 evrov) oziroma 1,-kratnik povprečne neto plače 78. Dohodek teh se je v proučevanem obdobju povečal, medtem ko dohodek imetnikov stanovanjskega posojila brez nepremičninskega zavarovanja stagnira in vse manj odstopa od povprečne mesečne plače v Sloveniji (v povprečju je bil enak njenemu 1,3-kratniku) (slika 7.8). Ta razlika je verjetno posledica dejstva, da gre pri osebah z nižjimi dohodki tudi za nižje izposojene zneske, za katere banke ne zahtevajo ustanovitve hipoteke. Povprečen LTV in povprečen DSTI se v zadnjih treh letih nista bistveno spreminjala, zaznati je le rahel upad razmerja DSTI pri nehipotekarnih posojilih in rahel porast DSTI pri hipotekarnih posojilih. Zadnja so zaradi dodatne varovalke v obliki v zavarovanje dane nepremičnine manj tvegana. Povprečna vrednost kazalnika DSTI se je torej gibala okrog 3%, povprečna vrednost kazalnika LTV pa okrog 9% (slika 7.9). Slika 7.9: Povprečen LTV (desna os) ter povprečen DSTI pri hipotekarnih in nehipotekarnih posojilih (leva os), Q 11 Q 17 % 3% 3% % % 1% 1% % % DSTI-razlika hipotekarna-nehipotekarna DSTI-nehipotekarna LTV (desna os) LTV ob nespremenjenih cenah iz leta 1 (desna os) Q1 Q Q3 Q Q1 Q Q3 Q Q1 Q Q3 Q % 9% % 7% % % % 3% % 1% % Slika 7.3: Delež posojil (po vrednosti), neskladnih s priporočili glede na vrsto odstopanja in zavarovanost posojila, Q1 1 Q 17 % 18% 1% 1% 1% 1% 8% % % % % LTV DSTI (črna oznaka deli posojila na hipotekarna (spodaj) in nehipotekarna (zgoraj)) LTV in DSTI Povprečni skupni delež odstopanj 1-1 (desna os) Povprečni skupni delež odstopanj 17 (desna os) Q1 Q Q3 Q Q1 Q Q3 Q Q1 Q Q3 Q Opomba 1: Pri izračunu hipotetičnega LTV (LTV ob nespremenjenih cenah iz leta 1) je bil uporabljen Sursov indeks cen vseh stanovanjskih nepremičnin. Opomba : Za nekatera posojila manjka podatek o dohodku, del teh posojil verjetno ni v skladu s priporočilom glede DSTI, zato je delež odstopanj zlasti v letu 1 podcenjen. Delež posojil brez podatka o dohodku pada, v letu 1 jih je bilo še 9,3%, v letu 1 le 3,1%, v letu 17 pa je njihov delež upadel na 1,8%. Anketa LTV & DSTI 17, SURS. Z vidika spremljanja učinkov in upoštevanja makrobonitetnih ukrepov je bolj od povprečnih vrednosti kazalnikov DSTI in LTV pomembna razširjenost odstopanj od priporočenih vrednosti. 79 Banka Slovenije z letošnjo anketo končno razpolaga s podatki, ki omogočajo natančnejšo hkratno oceno upoštevanja obeh priporočil LTV in DSTI. Odstopanja od priporočenih vrednosti v času upadajo, po vrednosti jih je bilo v letu 17 okrog 7%, medtem ko jih je bilo v letih 1 in 1 še 3%. Bistveno spremembo v deležu odstopanj od priporočil je mogoče zaznati prav v letu 17, od koder bi lahko izhajalo, da so banke po objavi Makrobonitetnega priporočila Banke Slovenije v septembru 1 prilagodile svoje kreditne standarde 81 ali kakovost poročanja. V zadnjem četrtletju lani se je delež neskladnih posojil ponovno rahlo povečal, zato je ustrezno opozorilo bankam, naj bodo previdne pri odobravanju takih posojil. Pozitivno je, da je upadel delež posojil, ki niso skladna z nobenim od obeh priporočil, teh je bilo v letu 17 okrog %. Le okrog % je bilo tudi nehipotekarnih posojil, ki kršijo priporočilo glede DSTI. Prav tako je po uvedbi makrobonitetnega instrumenta upadel delež hipotekarnih posojil, ki niso skladna s priporočilom glede razmerja DSTI; tovrstnih posojil je bilo le še okrog % (slika 7.3). Skupno je bilo torej s priporočilom glede DSTI neskladnih približno 1% posojil, zajetih v anketno poročanje. Največ odstopanj od v letu 1 priporočenih vrednosti je bilo mogoče zaznati pri kazalniku LTV. Njihov delež se v času tudi pomembneje ne zmanjšuje. V letu 17 je od zahteve glede LTV odstopalo okrog 18% vseh posojil (% teh sta v nasprotju tudi s priporočilom glede DSTI). Kot prikazuje slika 7.31, mejo % presega okrog % mase posojil, zavarovanih z nepremičnino. Ta delež je večji kot v letu 1 in manjši kot % 3% 3% % % 1% 1% % % 78 To je razumljivo, saj v povprečju jemljejo tudi posojila z višjimi zneski. 79 V tem besedilu uporabljamo izraz odstopanje od priporočila tudi za obdobje pred njegovim sprejetjem, čeprav se lahko takratni kreditni standardi uporabljajo le za primerjavo oziroma oceno tveganosti posojilne aktivnosti. Predhodna anketa za obdobje 13 1 je omogočala le približno oceno kombiniranega izpolnjevanja obeh priporočil, saj so banke ločeno poročale podatke o kombinacijah LTV in DSTI ter kombinacijah DSTI in dohodkov (vse po razredih), za oceno skladnosti s priporočilom glede DSTI pa je treba poznati podatek o dohodku stranke. Popolnoma natančna ocena še vedno ni mogoča, saj bi zanjo morali imeti tudi podatke o osebah, ki sodelujejo pri odplačevanju posojila, o vzdrževanih družinskih članih ipd. 81 Ne nazadnje bi jih k temu morala spodbuditi tudi sodna praksa slovenskih sodišč, ki v sodnih primerih posojil v švicarskih frankov zahtevajo razjasnitev, ali so se v praksi upoštevala priporočila Banke Slovenije glede seznanitve strank s potencialnimi tveganji v zvezi s krediti v švicarskih frankih (npr. VSL Sklep I Cp 17/17). POROČILO O FINANČNI STABILNOSTI 9

66 v letu 1. Opozoriti je treba, da je kazalnik LTV procikličen, kar pomeni, da enaka vrednost kazalnika v letih 1 in 17 ne pomeni tudi enake ravni tveganja. Na sliki 7.9 je s črtkano črto prikazana vrednost LTV v primeru, da bi cene nepremičnin ostale na ravni iz leta 1, znesek posojila pa bi ostal nespremenjen. Delež posojil, pri katerih bi banke potencialno imele težave s poplačilom iz zavarovanja, če bi cene padle na raven z začetka leta 1, se torej povečuje bolj, kot izhaja s slike Posojila z LTV med 7% in % bi (seveda ob predpostavki, da bi bila odobrena v enakem obsegu), če se cene med letoma 1 in 17 ne bi spreminjale, pristala v skupini posojil z LTV med % in %. Teh posojil je bilo v letu 17, kar je v primerjavi s preteklimi leti več kot prej. Vrednost zavarovanja za posojila, ki imajo LTV nad 8%, bi ob padcu cen na raven z začetka prikazanega obdobja padla pod vrednost danega posojila. Tak padec cen bi se sicer verjetno zgodil skozi daljše časovno obdobje, kar pomeni, da bi bil del posojila takrat že odplačan. Slika 7.31: Distribucija posojil glede na LTV po letih, 1 17 % 9% % 7% % % % 3% % 1% % < % -% -7% 7-% -9% 9-% > % 8% 7% % % % 7% 1% 1% 13% % 18% 1% % 7% 1% 18% 13% 13% 1% 17% 17% Slika 7.3: Delež posojil, neskladnih s priporočilom DSTI v posameznem dohodkovnem razredu (barvni stolpci, leva os) in delež posojil v vseh posojilih po dohodkovnih razredih (črtkani stolpci, desna os), 1 17 % Opomba: V prikazu so upoštevana samo posojila, zavarovana z nepremičnino. Anketa LTV & DSTI 17. 9% % 7% % % % 3% % 1% % Največ posojil je odobrenih komitentom z mesečnim neto dohodkom med 1. in 1. EUR, medtem ko se v prid premožnejšim komitentom z dohodki na. EUR zmanjšuje delež posojil kreditojemalcev z dohodki pod 1. EUR (slika 7.3, desna os). To je razumljivo, saj nižji dohodki ne omogočajo servisiranja praviloma obsežnejših stanovanjskih posojil. Navedeni premiki so tudi posledica dejstva, da je delež posojil, neskladnih s priporočilom glede DSTI, praviloma večji v nižjih dohodkovnih razredih. V razredu do EUR so neskladna prav vsa odobrena posojila, v razredu med in 1. EUR pa v letu 17 približno 3% vseh posojil (slika 7.3, leva os). Ta delež je bil v preteklih letih večji, njegovo zmanjševanje pa lahko kaže povečano previdnost bank. Ponoviti pa je treba opozorilo, izraženo že v prejšnji izdaji Poročila o finančni stabilnosti banke morajo biti pozorne na tveganja, povezana z odobravanjem kreditov z zelo dolgimi ročnostmi kreditno slabše sposobnim kreditojemalcem, pri katerih se tako omogoči skladnost s priporočilom glede DSTI. Makrobonitetni instrumenti in trg poslovnih nepremičnin Banka Slovenije je za primer porasta cikličnih tveganj na področju kreditiranja poslovnih nepremičnin izvedla simulacijo uvedbe makrobonitetnih instrumentov, LTV (angl. Loan-to-value), LTI (angl. Loan-to-income) in DSR (angl. Debt-service-ratio) 8. Analiza, ki je ena od bolj dolgoročnih, v prihodnost usmerjenih razvojnih aktivnosti Banke Slovenije, 83 je eden prvih poskusov merjenja učinkov morebitne uvedbe makrobonitetnih instrumentov, ki naslavljajo tveganja na trgu poslovnih nepremičnin, zato je potrebna previdnost pri interpretaciji rezultatov. Spremljanje trga poslovnih nepremičnin je z vidika zagotavljanja finančne stabilnosti pomembno, saj se je zadolženost podjetij v obdobju pred krizo hitro povečevala do vrha v letu 8, čemur je sledilo dolgotrajno obdobje razdolževanja. Podjetja v dejavnosti gradbeništva in poslovanja z nepremičninami, katerih zadolženost je bila na agregatni ravni med najvišjimi in jih je kriza še zlasti prizadela, so ključni posojilojemalci na trgu poslovnih nepremičnin. Trenutno ugoden gospodarski položaj, nizke obrestne mere, % 3% 3% % % 1% 1% % % 8 Države v Evropski Uniji, ki so makrobonitetne instrumente, ki naslavljajo morebitna tveganja na trgu poslovnih nepremičnin že uvedle, so izbrala predvsem ukrepe, ki temeljijo na kapitalu, medtem ko so nekatere države uvedle ukrepe za stran povpraševanja, zlasti razmerje med posojilom in vrednostjo zavarovanja (ESRB, 17). 83 Trenutne razmere ne kažejo na tveganja, ki bi kratkoročno zahtevala uvedbo makrobonitetnih instrumentov za posojila za poslovne nepremičnine. POROČILO O FINANČNI STABILNOSTI

67 nizka zadolženost podjetij in visoki dobički podjetij lahko v prihodnje prispevajo k naraščanju transakcij in cen na trgu poslovnih nepremičnin. V analizi smo uporabili podatke na ravni posameznega posojila, in sicer podatke o bančnih posojilih, odobrenih podjetjem za poslovne nepremičnine, kot so vrednost posojila, vrednost zavarovanja, obrestna mera in ročnost, ter podatke iz bilanc stanja, izkazov poslovnega izida in poslovnega registra podjetij, kot so sredstva, obveznosti in EBITDA 8. Za namene analize opredelimo: LTV kot vrednost posojila glede na vrednost zavarovanja (zavarovanje je seštevek vrednosti poslovnih in stanovanjskih nepremičnin ter vrednost vseh drugih vrst premoženja, danega v zavarovanje), LTI je vrednost posojil glede na dohodek podjetja ter DSR so letna odplačila posojila (glavnica in obresti), izračunana na podlagi vrednosti posojila, ročnosti in anualizirane obrestne mere posojila glede na dohodek podjetja. Dohodek je opredeljen kot povprečje EBITDA v zadnjih treh letih, preden je podjetje najelo posojilo (z namenom, da obdržimo čim več podjetij v vzorcu). Depozit je opredeljen kot vrednost zavarovanja minus vrednost posojila. V analizi smo uporabili vzorec, ki zajema posameznih bančnih posojil podjetjem za poslovne nepremičnine v obdobju od Q3 1 do Q 1. Vzorec vsebuje le tretjino vrednosti vseh posojil, saj je bilo veliko posojil iz analize izločenih (npr. v vzorcu so le tista, za katera je bilo mogoče izračunati vse tri kazalnike LTV, LTI in DSR). V analizi smo uporabili metodologijo avtorjev R. Kelly, F. McCann in C. O Toole (17) 8, ki proučujejo vpliv uvedbe makrobonitetnih instrumentov, ki naslavljajo tveganja na trgu stanovanjskih nepremičnin. V tej in drugi literaturi so bili ti instrumenti večinoma priznani kot učinkoviti za zmanjševanje tveganj na trgu stanovanjskih nepremičnin. V analizi smo izvirno metodologijo prilagodili za trg poslovnih nepremičnin. Metodologijo sestavljajo trije koraki: Najprej, proučimo distribucije kreditnih standardov LTV, LTI in DSR ter njihovo najvišjo vrednost opredelimo s 7. percentilom v posameznem četrtletju. Pri tem uvedemo mero "ponudba posojil", določeno s kreditnimi standardi, LTV, LTI in DSR, izračunanimi na ravni posameznega posojila. Pri tem predpostavimo, da imajo vsi posojilojemalci tri možna posojila, izračunana na podlagi treh kreditnih standardov in najvišje vrednosti v posameznem četrtletju. Mera "ponudba posojil" je najnižja od teh treh možnih vrednosti posojil in predstavlja ponudbo posojil, ki so jo banke pripravljene odobriti vsakemu podjetju za posamezno posojilo. Nato ocenimo odziv cen poslovnih nepremičnin na vrednost ponudbe posojil, pri čemer ocenimo razmerje med ceno poslovnih nepremičnin in ponudbo posojil z uporabo regresije OLS. Pri tem je transakcijska cena funkcija ponudbe posojil, depozita, starosti in velikosti podjetja, kjer so kontrolne spremenljivke lokacija podjetja (v Ljubljani ali zunaj nje), dejavnost podjetja (predelovalne dejavnosti, gradbeništvo, trgovina, poslovanje z nepremičninami, strokovne in druge tehnične storitve ter druge dejavnosti), 1 bank oziroma hranilnic pa je združenih v štiri skupine (velike domače, majhne domače, tuje banke ter hranilnice). Na koncu uporabimo koeficiente iz modela, da izmerimo vpliv različnih možnih scenarijev uvedbe makrobonitetnih instrumentov LTV, LTI in DSR na ocenjeno ponudbo bančnih posojil in cene poslovnih nepremičnin. Metodologija je omejena s tem, da ne more opisati vseh možnih sprememb v okolju (npr. odziv ponudbe posojil, odziv najemnega trga poslovnih nepremičnin), zato spremljamo učinke največ eno leto vnaprej. V analizi smo poskusili uporabiti za LTV, LTI in DSR tudi kazalnike na ravni podjetja (in ne le na ravni posameznega posojila), kot so dolg podjetja glede na sredstva, finančni dolg podjetja glede na EBITDA, obresti glede na EBITDA, vendar pa je pri tem v modelu mera "ponudba posojil" negativna in statistično neznačilna. Izbor makrobonitetnih instrumentov in kalibracija sta bolj kompleksna pri naslavljanju tveganj na trgu poslovnih nepremičnin kot na trgu stanovanjskih nepremičnin. Raznolikost poslovnih nepremičnin in majhnost trga v Sloveniji prispevata k precejšnjim cenovnim nihanjem, saj lahko že posamezna pogodba vpliva na cene in s tem vrednosti kazalnika LTV. Dohodek gospodinjstev je pozitiven in večinoma stabilen v primerjavi z dohodkom podjetij, ki lahko v daljšem časovnem obdobju izrazito niha, oziroma je lahko tudi negativen, kar pa vpliva na vrednosti kazalnikov DSTI in LTI. Pri posojilih podjetjem za poslovne nepremičnine je ročnost posojil bistveno krajša kot pri posojilih za stanovanjske nepremičnine. Banke tudi drugače ocenjujejo kreditno tveganje gospodinjstev in podjetij, hkrati pa so tveganja, povezana z vrednotenjem, večja pri poslovnih nepremičninah kot pri stanovanjskih nepremičninah. 8 V raziskavi se trg poslovnih nepremičnin nanaša na poslovne nepremičnine, ki so namenjene poslovni aktivnosti gospodarskih subjektov, ter vključuje prodajo industrijskih objektov, pisarn, hotelov in restavracij, trgovine na drobno in storitvenih aktivnosti. Cena poslovnih nepremičnin je opredeljena kot vrednost poslovne nepremičnin za podjetja, ki so zavarovala posojilo s poslovno nepremičnino, oziroma vrednost stanovanjske nepremičnine za podjetja, ki so zavarovala posojilo s stanovanjsko nepremičnino. 8 Kelly, R, F. McCann, in C. O Toole (17): "Credit conditions, macroprudential policy and house prices". Working Paper Series, No. 3, ESRB. POROČILO O FINANČNI STABILNOSTI 1

68 Pri pridobivanju posojil so podjetja omejena predvsem z razpoložljivimi denarnimi tokovi in manj z vrednostjo nepremičnine, dane kot zavarovanje. Distribucija kazalnikov LTV, LTI in DSR za vzorec podjetij ter., 7. in 9. percentil kažejo dve značilnosti kazalnikov. Prvič, distribucije LTI in DSR sledijo podobnem vzorcu skozi čas in nakazujejo, da so se kreditni standardi ublažili med letoma 1 in 1. V letu 11 je bil pri LTI 9. percentil kar pri let in pri DSR pri let. V zadnjih nekaj letih se je 9. percentil nekoliko zmanjšal, kar nakazuje strožje kreditne standarde pri bankah, vendar je treba upoštevati, da se je od leta 1 dobičkonosnost podjetij močno povečala, s čimer se lahko kazalniki LTI in DSR zmanjšajo. Drugič, v opazovanem obdobju so vrednosti mediane pri vseh treh kazalnikih na skoraj enaki ravni, medtem ko pri višjem percentilu kazalnikov ti vse bolj nihajo. To pomeni, da so banke nekaterim podjetjem odobrile posojila ob zelo sproščenih kreditnih standardih. Kazalnik, ki je podjetja omejil pri pridobivanju posojil glede na vrednost, je bil večinoma DSR, v letih 13 in 1 pa predvsem LTI in nekoliko LTV. Slika 7.33: Distribucija kazalnika LTV Slika 7.3: Distribucija kazalnika LTI 9th percentile LTV 1 9th percentile LTI 7th percentile LTV th percentile LTV 7th percentile LTI th percentile LTI Banka Slovenije, AJPES, preračuni Banke Slovenije. Slika 7.3: Distribucija kazalnika DSR Slika 7.3: Omejitveni kazalniki pri pridobivanju posojil 9 9th percentile DSR 7th percentile DSR % 9% 7 th percentile DSR % 7% % Banka Slovenije, AJPES, preračuni Banke Slovenije. % % 3% % 1% % LTV (loan-to-value) LTI (loan-to-income) DSR (debt service ratio) Rezultati ocene razmerja med ceno poslovnih nepremičnin in ponudbo posojil z uporabo OLS regresije kažejo, da je ocenjeni koeficient pri meri ponudba posojil statistično značilen in pozitiven med ponudbo posojil in cenami na trgu poslovnih nepremičnin. Koeficient znaša,17, kar pomeni, da je povečanje v ponudbi posojil za en evro povezano s povišanjem vrednosti kupljene poslovne nepremičnine za 17, centa. Rezultati kažejo tudi, da je bilo v vzorcu skoraj % posojil odobrenih podjetjem v Ljubljani, kar nakazuje visoko koncentriranost trga. Ključni posojilojemalci na trgu poslovnih nepremičnin so podjetja iz dejavnosti gradbeništva in poslovnih nepremičnin, ki zajemajo več kot polovico posojil. Več kot polovico posojil so izdale velike domače banke. Hkrati večja podjetja po velikosti (velikost je opredeljena z velikostjo sredstev podjetja) in podjetja z večjim dohodkom v večji meri kupujejo dražje poslovne nepremičnine. Rezultati simulacije uvedbe makrobonitetnih instrumentov na trgu poslovnih nepremičnin kažejo, da lahko zaostritev instrumentov zmanjša ponudbo posojil in omeji rast cen na trgu poslovnih nepremičnin. V simulaciji predpostavimo šest različnih scenarijev uvedbe omejitev LTV, LTI in DSR ter ocenjujemo vpliv na ponudbo posojil in cene poslovnih nepremičnin eno in štiri četrtletja po uvedbi Q3 1. Pred uvedbo so bili prevladujoči kazalniki v Q3 1 naslednji: LTV 93%, LTI 1 let in DSR 1, leta, pri čemer je bilo 7% podjetij omejeno z DSR, 18% z LTV in 1% z LTI. Scenariji so naslednji: LTV za 3 ali odstotne točke ter LTI in DSR za, in 1 leto dohodka (pri tem ostaneta druga dva kazalnika enaka). Rezultati kažejo, da zaostritev LTI in DSR močneje vpliva na ponudbo posojil in cene kot zaostritev LTV. Pri scenarijih LTI in DSR se delež podjetij, ki jih omejuje dohodek, bistveno poveča po prvem letu uvedbe POROČILO O FINANČNI STABILNOSTI

69 ter vodi v veliko zmanjšanje ponudbe posojil. S tem po enem letu upadejo cene nepremičnin bolj pri zaostritvi LTI in DSR kot pri LTV. Poleg tega kalibrirana vrednost kazalnika pomembno prispeva k obsežnosti vpliva na ponudbo posojil in cene poslovnih nepremičnin (že majhno znižanje od prevladujoče vrednosti pripelje do velikega zmanjšanja ponudbe posojil in cen). Pri uporabi kazalnikov LTV, LTI in DSR kot makrobonitetnih instrumentov, ki naslavljajo tveganja na trgu poslovnih nepremičnin, so hkrati prisotne pomembne omejitve, zato je pomembno ob kazalnikih na ravni posameznega posojila spremljati tudi druge kazalnike na ravni podjetja. Makrobonitetni instrument Tabela 7.1: Začetna vrednost Rezultati makrobonitetne simulacije Nova vrednost Omejitve z LTV Omejitve z LTV posojilojemalcev Omejitve z DSR Ponudba posojil (sprememba ) po prvem četrtletju po enem letu Cene poslovnih nepremičnin (sprememba ) po prvem četrtletju po enem letu LTV ,7, 7,3-1, -9, -, -3,8 LTV ,1, 7,9-1,9-1,8-3,1 -, LTI 1 13, 1,3 81, 3, -1, -1,9 -,3-13,1 LTI ,3 8,8, -,3 -, -,9-1, DSR 1, 13,9 1,3, 8,8 -,8 -,7 -, -1,8 DSR 1, 13, 1,3, 8,8 -,8-8, -1, -1,1 Banka Slovenije, AJPES, preračuni Banke Slovenije. POROČILO O FINANČNI STABILNOSTI 3

70 8 PRILOGA GOSPODINJSTVA Slika 8.1: Izdatkovna struktura BDP Slika 8.: Rast dodane vrednosti po dejavnostih ,1 PODJETJA Slika 8.3: Struktura financiranja podjetij po instrumentih Slika 8.: Struktura financiranja podjetij po sektorju upnika % 9% % 7% % % % 3% % 1% medletna rast 3,,3 3,1, Bruto domači proizvod Potrošnja države Izvoz blaga in storitev,,, Potrošnja gospodinjstev Bruto investicije Uvoz blaga in storitev Q1 17Q 17Q3 17Q Drugo Komercialni krediti Lastniški kapital DVP Posojila, % 9% % 7% % % % 3% % 1% medletna rast, originalni podatki Skupaj dodana vrednost Predelovalna dejavnost Storitve javnega sektorja Gradbeništvo Banke Tujina Drugo Gospodinjstva Država DFO NFD % % Slika 8.: Obrestne mere za novoodobrena posojila podjetjem v Sloveniji in evroobmočju za posojila do 1 mio EUR z referenčno obrestno mero EURIBOR Razlika Slovenija (3-mes.d.s.) Evroobmočje Slika 8.: Delež tujine v financiranju podjetij po posameznih instrumentih v mrd EUR 3 1 Stanje obveznosti do tujine Posojila Lastniški kapital Komercialni krediti Skupaj obveznosti % % 3% % 1% POROČILO O FINANČNI STABILNOSTI

71 Slika 8.7: Posojila podjetjem iz tujine glede na lastniške povezave v mrd EUR Nepovezana podjetja Tuji lastniki Skupaj posojila iz tujine (desno) Skupaj posojila od domačih bank (desno) Slika 8.8: Posojila podjetjem iz tujine od tujih podjetij glede na lastniške povezave 3 1 v mrd EUR Nepovezana podjetja Tuji lastniki Skupaj posojila iz tujine od NFD Skupaj posojila iz tujine (desno) Slika 8.9: Podjetja z neto finančnim dolgom in podjetja s presežnim dolgom Podjetja z NFD v vseh podjetjih Podjetja s presežnim dolgom v podjetjih z NFD AJPES, preračuni Banke Slovenije. Slika 8.1: Celotni dobiček in izguba ter neto dobiček Slika 8.11: Neto dobiček za izbrane dejavnosti,,,, 3, 3,,, 1, 1,,, -, -1, -1, -, -, -3, v mrd EUR 1,9,1 3,8 3,1,38 1,3 Celotni dobiček - izguba Celotni dobiček Celotna izguba,38 1,1,19 1,7 1,,8 3,1, ,,, 3, 3,,, 1, 1,,, -, v mrd EUR Skupaj Predelovalne dejavnosti Ostale storitve Trgovina Gradbeništvo AJPES, preračuni Banke Slovenije. POROČILO O FINANČNI STABILNOSTI

72 DOBIČKONOSNOST BANK Tabela 8.1: Bilanca stanja na izbrane časovne preseke, slovenski bančni sistem Stanje Prirast v Prirast v Marec 18, Struktura 8 Struktura 13 Struktura 17 Struktura mar. 18 Struktura 17 Q1 18 medl. rast Aktiva v mio EUR Denar v blagajni in stanje na rač. pri CB 9, 1.,., ,.1 11, ,3 Posojila bankam.1 9,1.11 8, ,9.8,., ,9 Posojila nebančnemu sektorju 1.97, ,3.39, 1.3,7 1.3,8 9 13,1 od tega nefinančnim družbam ,., , ,8 8., , od tega gospodinjstvom 3. 13, , , 9.19,8 9.1,1 131, Finančna sredstva/vredn. pap , , 8.318, ,1 8.7, ,7 Ostalo 1.11, , , , , , Pasiva v mio EUR Finančne obv. do Evrosistema, 1.9, , , , 7-1, Obveznosti do bank , , , 3. 8, , , od tega do domačih bank 3 1,8.,3.381,9 8,3 889, ,1 od tega do tujih bank. 17, ,.38 13,3.393,3.3, ,3 Obv. do neban. sekt.(vloge) 1.9,.883 3,., , , 1.39, od tega do nefinančnih družb.7 11, ,8.19 1,.39 1,8.73 1, 13-9,8 do gospodinjstev 9.9 1, , 1.3 3, 17.3, , ,8 Dolžniški vrednostni papirji 973,1 1.7,7 1.7,1 37 1, 377 1, , Rezervacije, 17, 3,8 3, 13, , Kapital ,.1 8, 3.7 9, ,.8 1, ,7 Ostalo 1.3,., 7 1,7 77 1,8 18 1, , Bilančna vsota ,9.33, 37.9, 38.91, ,3 Tabela 8.: Izkaz poslovnega izida bančnega sektorja mar mar mar. 17 Neto obresti , -1,1 -,7-3,3, 9,,7 3, Neobrestni prihodki ,3 11, -7, 11, 3,, 39,3, od tega neto opravnine , -8,, -, 9, 7,3 9, 7, nam. trg , 1,,8 1,3 Bruto dohodek , -, -,7,8 Operativni stroški ,1 -,7 1, -,3-9,3-9, -,7 -, stroški dela ,,7,9,8-31,8-3,9-3, -3, Neto dohodek ,3 -, -1,9,7,7,8 37,3, neto oslabitve in rezervacije ,8-9, -1, -,9-7,1-8,, 3, od tega osl. in rez. po odpl. vrednosti ,7-9, -, -3,9-19, -,7, 3, Poslovni izid pred obdavčitvijo , 19,7 1,9 1, 13,7 3,3 1,3 9, davki iz dobička ,8-7, -1,, -3,7 -,8-1,7 -,7 Poslovni izid po obdavčitvi ,1 188,3 7,8, 1, 9, 39,, Tabela 8.3: Obseg (v mio EUR) Stopnje rasti () Izbrani kazalniki poslovanja bank Delež v bruto dohodku () () mar. 17 mar. 18 Donos na aktivo (ROA) -1, -1, -7,7 -,7,,99 1,19 1, 1,3 Donos na kapital (ROE) -1, -19, -97,3 -,9 3,3 7,9 9, 1,99 1,8 Stroški v bruto dohodku (CIR) 3,8 7,3,, 9, 9,19,8,7,1 Obrestna marža na obrest. aktivo (NOM),13 1,93 1,8,18, 1,91 1,83 1,8 1,7 Obrestna marža na bilančno vsoto, 1,83 1,9,9 1,9 1,8 1,7 1,77 1,7 Neobrestna marža,8 1,,8 1,1 1,9 1,3 1,13 1,3 1,7 Bruto dohodek na povprečno aktivo (MFP),87 3,3, 3,1 3, 3,,88 3,13 3,1 Opomba: Kazalniki v tabeli za marec 17 in 18 so izračunani kumulativno, tj. za obdobje treh mesecev. MFP marža finančnega posredništva. POROČILO O FINANČNI STABILNOSTI

73 Tabela 8.: Vrednosti posameznih komponent za izračun ROE Profitna marža Tveg. prilag. dohodek Raven tveganosti Finančni vzvod Donosnost dobiček pred. obd. bruto dohodek tveg. prilag. akt. bilančna vsota * * * = ROE Leto bruto dohodek tveg. prilag. akt. bilančna vsota kapital 8,,39,7 1,8 8,1% 9,11,37,78 11,93 3,9% 1 -,7,37,78 1, -,3% 11 -,37,3,79 11,79-1,% 1 -,,3,7 11,89-19,% 13-3,1,33,7 1,98 -,% 1 -,9,3,8 1, -,7% 1,1,7,3 8,3 3,% 1,3,8, 8, 8,% 17,1,, 8,8 9,% Opomba: Formula, napisana v glavi tabele, pokaže izračun vsakokratne vrednosti ROE. Tabela 8.: Doprinosi sprememb posameznih komponent za izračun ROE k spremembi ROE po letih Prof itna marža Tv eg. prilag. dohodek Rav en tv eganosti Finančni v zv od Sprememba Nov a rav en dobiček pred. obd. bruto dohodek tv eg. prilag. akt. bilančna v sota = ROE ROE Leto bruto dohodek tv eg. prilag. akt. bilančna v sota kapital 8 -,1 -,8,7, -8,1 9 -,1 -,3,1, -,3 3,9% 1 -,,,, -, -,3% 11-1,, -,1,3-1, -1,% 1 -, -,8,7 -, -, -19,% 13-1,,7,7-8, -81, -,% 1 97,3-1,,9,8 97,3 -,7% 1 7,,3 -, -,,3 3,% 1,9, -, -,, 8,% 17, -,8,, 1, 9,% Slika 8.1: Efektivne obrestne mere po glavnih instrumentih obrestonosne aktive in obrestnoplačljive pasive 1, 9, 8, 7,,, Aktivna obrestna mera OM za posojila NS OM za VP Pasivna OM OM za depozite NS OM za grosistično financiranje Slika 8.13: Bruto dohodek, neto dohodek in stroški oslabitev in rezervacij v mio EUR Bruto dohodek Neto dohodek Stroški oslabitev in rezervacij, 1. 3,, 1,, mar. 18 POROČILO O FINANČNI STABILNOSTI 7

74 mar mar. Slika 8.1: Skupni prispevki prek obrestonosne aktive in pasive k spremembam neto obrestne marže v odstotnih točkah in,,,, Naložbe (obrestovana aktiva) Obveznosti (obrestovana pasiva) Sprememba v neto obrestni marži Neto obrestna marža (desno) 3,,, Slika 8.1: Prispevki prek obrestonosne aktive in pasive k spremembam neto obrestne marže, razčlenjeni po instrumentih v odstotnih točkah in, Posojila NBS, Druga aktiva Grosist. financiranje, Sprememba v neto obrestni marži, Vrednostni papirji Vloge NBS Druge obveznosti Neto obrestna marža (desno) 3,,,, 1,, 1, -, -, -, 1,, -, -, -, 1,, -,, -,, Opomba: Na sliki desno spremembe aktivnih postavk predstavljajo seštevek prispevka posojil, vrednostnih papirjev in preostale obrestonosne aktive, spremembe pasivnih postavk pa seštevek prispevka vlog nebančnega sektorja, grosističnega financiranja in preostale obrestno plačljive pasive. Sprememba učinka pasivnih postavk je pomnožena z vrednostjo -1, saj povečanje na primer pasivnih obrestnih mer vpliva na zmanjšanje neto obrestne marže, njihovo zmanjšanje pa na njeno povečanje. Vrednost marž znotraj leta 18 je prav tako izračunana za zadnje 1-mesečno obdobje. Slika 8.1: Vpliv komponent nastanka in porabe dohodka bank na porast dobička v letu 1 Slika 8.17: Vpliv komponent nastanka in porabe dohodka bank na porast dobička v letu 17 Opomba: Sliki prikazujeta spremembe posameznih komponent v primerjavi s predhodnim letom in višino dobička pred obdavčitvijo ob koncu let. 8 POROČILO O FINANČNI STABILNOSTI

1

1 JUNIJ 17 Izdajatelj: Banka Slovenije Slovenska 3 Ljubljana Tel.: (1) 471 9 Faks: (1) 21 16 Poročilo o finančni stabilnosti temelji na podatkih in informacijah, dostopnih do sredine maja 17, razen če ni

Prikaži več

2

2 Povzetek makroekonomskih gibanj, maj 19 Gospodarska rast v evrskem območju je nizka, a precej stabilna, saj se ob naraščajoči negotovosti v svetovni trgovini ohranja solidna rast domačega povpraševanja.

Prikaži več

BILTEN JUNIJ 2019

BILTEN JUNIJ 2019 BILTEN JUNIJ 2019 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI 2X Razmnoževanje

Prikaži več

KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota se je februarja povečala bolj kot v predhodnih mesecih. Na strani virov se še vedno pove

KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota se je februarja povečala bolj kot v predhodnih mesecih. Na strani virov se še vedno pove KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota se je februarja povečala bolj kot v predhodnih mesecih. Na strani virov se še vedno povečujejo predvsem vloge gospodinjstev in predstavljajo

Prikaži več

MAJ 2014

MAJ 2014 MAJ 14 Izdajatelj: Banka Slovenije Slovenska 3 Ljubljana Tel: (1) 471 9 Faks: (1) 1 16 Poročilo o finančni stabilnosti temelji na podatkih in informacijah, dostopnih do konca aprila 14, razen če ni posebej

Prikaži več

Mesečna informacija_marec_2016.pub

Mesečna informacija_marec_2016.pub MAREC KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Upočasnjevanje krčenja bilančne vsote slovenskega bančnega sistema se je v začetku leta nadaljevalo, konec januarja je bila medletno nižja za,%. Medletno

Prikaži več

BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5

BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5 BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI

Prikaži več

BANKA SLOVENIJE BANK OF SLOVENIA EVROSISTEM / EUROSYSTEM FINANÈNI RAÈUNI SLOVENIJE FINANCIAL ACCOUNTS OF SLOVENIA NOVEMBER/NOVEMBE

BANKA SLOVENIJE BANK OF SLOVENIA EVROSISTEM / EUROSYSTEM FINANÈNI RAÈUNI SLOVENIJE FINANCIAL ACCOUNTS OF SLOVENIA NOVEMBER/NOVEMBE BANKA SLOVENIJE EVROSISTEM / FINANÈNI RAÈUNI SLOVENIJE 2004-2009 FINANCIAL ACCOUNTS OF SLOVENIA 2004-2009 NOVEMBER/NOVEMBER 2010 2 Finančni računi Slovenije/Financial Accounts of Slovenia 2004-2009, november/november

Prikaži več

KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota bančnega sistema se je decembra 2018 povečala za 269 mio EUR, v celotnem lanskem letu pa

KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota bančnega sistema se je decembra 2018 povečala za 269 mio EUR, v celotnem lanskem letu pa KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota bančnega sistema se je decembra povečala za 9 mio EUR, v celotnem lanskem letu pa za mio EUR na, mrd EUR. Rast bilančne vsote je bila tako

Prikaži več

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = =

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = = CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) =1.1+1.2+1.3+1.6 =1.4+1.5+1.6 1.1 TEMELJNI KAPITAL =1.1.1+ 1.1.2+1.1.4+1.1.5 Znesek

Prikaži več

Brexit_Delakorda_UMAR

Brexit_Delakorda_UMAR MAKROEKONOMSKI IZGLEDI ZA EU IN SLOVENIJO KAKŠNA JE / BO VLOGA BREXITA? Aleš Delakorda, UMAR C F A S l o v e n i j a, 1 7. 1 0. 2 0 1 6 M A K R O E K O N O M S K I P O L O Ž A J I N I Z G L E D I Z A E

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SKUPINA SAVA RE NEREVIDIRANI REZULTATI 2017 23. MAREC 2018 a 2017 KLJUČNI POUDARKI LETA Kosmata premija skupine Sava Re je v letu 2017 prvič presegla 500 milijonov EUR. Čisti poslovni izid in donosnost

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 KAZALO - RAZKRITJA INFORMACIJ LETNO POROČILO CRR Stran 1 UVOD 156 2 CILJI IN POLITIKE UPRAVLJANJA TVEGANJ 156 2.1 Pristop institucije k upravljanju tveganj Člen 435 156 2.2 Informacije

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih 15.6.2018 L 153/161 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13) IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

2019 QA_Final SL

2019 QA_Final SL Predhodni prispevki v enotni sklad za reševanje za leto 2019 Vprašanja in odgovori Splošne informacije o metodologiji izračuna 1. Zakaj se je metoda izračuna, ki je za mojo institucijo veljala v prispevnem

Prikaži več

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi ABANKA d.d. Slovenska 58, 1517 Ljubljana T 01 47 18 100 F 01 43 25 165 www.abanka.si JAVNA OBJAVA PODATKOV POSLOVANJA ABANKE D.D. V PRVEM TRIMESEČJU LETA 2018 S PRILOŽENIMI KONSOLIDIRANIMI RAČUNOVODSKIMI

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

Makroekonomske projekcije strokovnjakov ECB za euroobmočje, marec 2013

Makroekonomske projekcije strokovnjakov ECB za euroobmočje, marec 2013 Okvir MAKROEKONOMSKE PROJEKCIJE STROKOVNJAKOV ZA EUROOBMOČJE Strokovnjaki so na podlagi podatkov, ki so bili na voljo do 22. februarja 2013, pripravili projekcije makroekonomskih gibanj v euroobmočju.

Prikaži več

Mesečna informacija_februar_2016_.pub

Mesečna informacija_februar_2016_.pub FEBRUAR KRATEK KOMENTAR DOGAJANJA V BANČNEM SEKTORJU V letu se je bilančna vsota slovenskega bančnega sistema znižala za, mrd EUR oziroma za,%. Obseg financiranja na grosističnih trgih se je zmanjšal za

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice,

Prikaži več

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo 20.3.2019 SL Uradni list Evropske unije C 106/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) PRIPOROČILA EVROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKA TVEGANJA PRIPOROČILO EVROPSKEGA ODBORA ZA SISTEMSKA TVEGANJA z dne 15. januarja

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav Kazalo > 8 Finančni rezultat Skupine Triglav in Skupina Triglav je ustvarila 82,3 milijona evrov čistega dobička in dosegla 11,4-odstotno dobičkonosnost kapitala. Čisti poslovni izid je za 29 odstotkov

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 217 Vsebina Sestava Skupine KD... 3 Analiza poslovanja Skupine KD v obdobju 1-3 217...

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HLADILNA TEHNIKA MILAN KUMER s.p. Izdano dne 18.6.2018

Prikaži več

SI057 OK KAPITAL Period SI057 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. (NLB d.d.) Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastnišk

SI057 OK KAPITAL Period SI057 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. (NLB d.d.) Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastnišk SI57 OK 1. KAPITAL Period SI57 Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastniški kapital pred odbitnimi postavkami (Temeljni kapital brez hibridnih instrumentov in državnih ukrepov pomoči,

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

Microsoft Word - Primer nalog_OF_izredni.doc

Microsoft Word - Primer nalog_OF_izredni.doc 1) Ob koncu leta 2004 je bilo v Sloveniji v obtoku za 195,4 mrd. izdanih bankovcev, neto tuja aktiva je znašala 1.528,8 mrd. SIT, na poravnalnih računih pri BS so imele poslovne banke za 94 mrd. SIT, depoziti

Prikaži več

DELAVSKA HRANILNICA d

DELAVSKA HRANILNICA d S K L E P O VIŠINI OBRESTNIH MER ZA POSAMEZNE VRSTE VLOG, DEPOZITOV IN KREDITOV Sprejela:Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.12.2017 Velja od:

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska JELE KITT proizvodno podjetje d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) Zap. Oznaka štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA 1 A. 1. in del A. 5. Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

Sklep_april_2019

Sklep_april_2019 S K L E P O OBRESTNIH MERAH Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.3.2019 Velja od: 1.4.2019 1. VLOGE FIZIČNIH OSEB 1.1. VLOGE NA VPOGLED

Prikaži več

Letno poročilo Junij 2016

Letno poročilo Junij 2016 Letno poročilo Junij 2016 Uvodna beseda predsednika Odbora za finančno stabilnost Pred vami je tretje letno poročilo Odbora za finančno stabilnost, pristojnega za oblikovanje makrobonitetne politike v

Prikaži več

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016 Ljubljana, 31. 8. 2017 Vsebina IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA... 2 1 OSNOVNI PODATKI... 3 2 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA... 4 3 POMEMBNEJŠI DOGODKI... 6 4 POJASNILA K LOČENIM IN KONSOLIDIRANIM

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

Modra zavarovalnica, d.d.

Modra zavarovalnica, d.d. Srečanje z novinarji Ljubljana, 17. 1. 2013 Poudarki Modra zavarovalnica je največja upravljavka pokojninskih skladov in največja izplačevalka dodatnih pokojnin v Sloveniji. Modra zavarovalnica med najboljšimi

Prikaži več

Obvestilo za poročevalce z dne 10

Obvestilo za poročevalce z dne 10 Obvestilo za poročevalce z dne 10.04.2019 Obvezniki poročanja oddajo poročilo SFR (statistike finančnih računov) preko spletne strani AJPES (Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve),

Prikaži več

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. office-sl

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o.  office-sl 1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. email: office-slovenia@coface.com 14.12.2016 22:11(+1) POROČILO O PODJETJU IZMIŠLJENO PODJETJE D.O.O. Druga imena: IZMIŠLJENO d.o.o. Sedez podjetja:

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx)

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx) DEPOZITI IN VARČEVANJA ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) Jožica Rihter, univ.dipl.ekon. E.naslov: jorko.rihter@gmail.com oktober 2018 1 Razvrstitev bančnih poslov Z vidika funkcionalnosti:

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014

Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014 Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014 2 Kazalo Poslovno poročilo 3 Ključni trendi in aktivnosti 4 Ključni finančni podatki 6 Komentarji k izkazu poslovnega izida 8 Komentarji k izkazu finančnega

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

Naslov: Izdajatelj: Gospodarska in finančna gibanja Številka: april 2019 BANKA SLOVENIJE Slovenska Ljubljana tel.: fax:

Naslov: Izdajatelj: Gospodarska in finančna gibanja Številka: april 2019 BANKA SLOVENIJE Slovenska Ljubljana tel.: fax: Naslov: Izdajatelj: Gospodarska in finančna gibanja Številka: april 19 BANKA SLOVENIJE Slovenska 3 Ljubljana tel.: 1 7 19 fax: 1 1 1 e-mail: bsl@bsi.si http://www.bsi.si/ Uporaba in objava podatkov in

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, SWD(2017) 89 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE Poročilo o državi Slovenija 2017 Poročilo vsebuje poglobljeni

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, SWD(2017) 89 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE Poročilo o državi Slovenija 2017 Poročilo vsebuje poglobljeni EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 22.2.2017 SWD(2017) 89 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE Poročilo o državi Slovenija 2017 Poročilo vsebuje poglobljeni pregled o preprečevanju in odpravljanju makroekonomskih

Prikaži več

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR BONITETNO POROČILO Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 (0)1 620 2 866, fax: +386 (0)1 620 2 708 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2008 Ljubljana, maj 2009 ISSN 1855-3990

Prikaži več

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: 5665493 Davčna številka: SI 82155135 Telefon (h.c.): 01/ 200 75 00

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

Slovenija: Zaključna izjava misije v letu 2017 skladno s IV. členom* 28. marec 2017 Zaključna izjava opisuje predhodne ugotovitve strokovnjakov MDS ob

Slovenija: Zaključna izjava misije v letu 2017 skladno s IV. členom* 28. marec 2017 Zaključna izjava opisuje predhodne ugotovitve strokovnjakov MDS ob Slovenija: Zaključna izjava misije v letu 2017 skladno s IV. členom* 28. marec 2017 Zaključna izjava opisuje predhodne ugotovitve strokovnjakov MDS ob zaključku uradnega obiska strokovnjakov (ali»misije«),

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

POLLETNO POROČILO 2013 BANKE CELJE d.d. IN SKUPINE BANKE CELJE

POLLETNO POROČILO 2013 BANKE CELJE d.d. IN SKUPINE BANKE CELJE POLLETNO POROČILO 2013 BANKE CELJE d.d. IN SKUPINE BANKE CELJE Vsebina I POSLOVNO POROČILO... 5 1 POMEMBNEJŠI PODATKI IZ POSLOVANJA... 7 2 PREDSTAVITEV... 8 3 KLJUČNI DOGODKI V PRVEM POLLETJU 2013...

Prikaži več

DELOVNI LIST 2 – TRG

DELOVNI LIST 2 – TRG 3. ŢT GOSPODARSKO POSLOVANJE DELOVNI LIST 2 TRG 1. Na spletni strani http://www.sc-s.si/projekti/vodopivc.html si oglej E-gradivo z naslovom Cena. Nato reši naslednja vprašanja. 2. CENA 2.1 Kaj se pojavi

Prikaži več

ZAVAROVALNA HIŠA LUIČ D.O.O.

ZAVAROVALNA HIŠA LUIČ D.O.O. POVZETEK POROČILA ZA POSLOVNO LETO 2012 ČRNOMELJ 2012 KAZALO 1. OSEBNA IZKAZNICA ZAVAROVALNE HIŠE LUIČ D.O.O 2. PREDSTAVITEV DRUŽBE 3. ZAVAROVANJA 4. DEJAVNOSTI 5. POROČILO O POSLOVANJU ZA POSLOVNO LETO

Prikaži več

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017 Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU Kranj, maj 2017 Kazalo vsebine 1. UVOD... 4 2. POVZETEK... 6 3. GOSPODARSKE

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska SPLETNE REŠITVE, MIHA LAVTAR S.P. Izdano dne 26.6.2013

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: Vipava,

SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: Vipava, SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: 01.05.2019 Vipava, 01.05.2019 S Sklepom o višini obrestnih mer za posamezne vrste vlog, depozitov in kreditov (v nadaljevanju:

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KAPI IN PARTNERJI d.o.o. posredništvo in druge

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ZEL-EN, razvojni center energetike d.o.o. Izdano

Prikaži več

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015 Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 215 2 Ključni podatki Preglednica 1: Ključni finančni in drugi podatki za NLB Skupino in NLB d.d. Ključni podatki izkaza poslovnega

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ARNE Računalniški sistemi d.o.o. Izdano dne 8.1.2016

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ZELEN IN PARTNERJI, Podjetniško in poslovno svetovanje

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KARBON, čiste tehnologije d.o.o. Velenje Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KOOP TRGOVINA trgovina in posredništvo d.o.o. Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska NARVIS, napredne računalniške storitve, d.o.o.

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ŠTERN, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska IRMAN trgovina, razvoj, optika, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska PS družba za projektiranje in izdelavo strojev

Prikaži več

poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015

poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015 poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015 Organi upravljanja na dan 31.12.2014 Uprava banke Aleš Hauc Robert Senica mag. Sabina Župec Kranjc

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ŠTERN, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska IRMAN trgovina, razvoj, optika, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES 19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 1 Smernice organa EBA o usklajenih opredelitvah

Prikaži več

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Postojna, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 3 2. POVZETEK...

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska CLEANGRAD, proizvodnja kovinskih konstrukcij in

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4235 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

Untitled Document

Untitled Document BONITETNO POROČILO Izdano za: Mateja Roglič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 ()8 39 3, fax: +386 ()1 62 2 78 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje

Prikaži več

SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 12/2019 V Ljubljani, dne

SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 12/2019 V Ljubljani, dne SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 12/2019 V Ljubljani, dne 28.06.2019 V S E B I N A Stran 1 SPLOŠNE DOLOČBE... 3 2 AKTIVNE OBRESTNE MERE... 5 2.1 KREDITI FIZIČNIM OSEBAM... 5 2.1.1 POTROŠNIŠKI KREDITI...

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska INŽENIRING TELEKOMUNIKACIJ 100 d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ILUMINA WAX trgovina in proizvodnja d.o.o. Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HALDER norm+technik d.o.o. Izdano dne 5.8.2014

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

OSTAJAMO VAŠA PRVA IZBIRA Vaša Delavska hranilnica

OSTAJAMO VAŠA PRVA IZBIRA Vaša Delavska hranilnica OSTAJAMO VAŠA PRVA IZBIRA Vaša Delavska hranilnica Poslovanje v letu 2017 Hranilnica je v prvih štirih mesecih 2017 povečala bilančno vsoto za 59,3 mio EUR, na 1.058,5 mio EUR oziroma za 5,9 %. Stanje

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska AVTOSTORITVE ROGELJ avtokleparstvo in trgovina,

Prikaži več

Izdaja:

Izdaja: Izdaja: 30. 09. 2009 OSNOVNI PODATKI SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju SID banka) je bila ustanovljena 22.10.1992 kot Slovenska izvozna družba, družba za zavarovanje

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Predelava termoplastov VARSPOJ, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2016 ISSN 1855-3982 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4243 K A

Prikaži več

SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE

SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 13/2019 V Ljubljani, dne 31.07.2019 V S E B I N A Stran 1 SPLOŠNE DOLOČBE... 3 2 AKTIVNE OBRESTNE MERE... 5 2.1 KREDITI FIZIČNIM OSEBAM... 5 2.1.1 POTROŠNIŠKI KREDITI...

Prikaži več

Medletno poročilo september 2016

Medletno poročilo september 2016 Medletno poročilo september , Ljubljana Število poslovalnic 113 Število zaposlenih 2.948 Tržni delež (v %) 24,0 Število aktivnih strank 702.585 Bilančna vsota (v mio EUR) 8.722 NLB Skladi, Ljubljana Število

Prikaži več

PARTNER PROGRAM POSLOVANJE 2.0

PARTNER PROGRAM POSLOVANJE 2.0 PARTNER PROGRAM POSLOVANJE 2.0 O PROGRAMU Partner program Poslovanje 2.0 deluje pod okriljem Ljubljanske borze d. d. in je namenjen vsem ambicioznim podjetnikom, managerjem in lastnikom, ki stremijo k

Prikaži več