AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE"

Transkripcija

1 AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006

2 K A Z A L O Stran I. UVOD...1 II. POVZETEK...2 III. REZULTATI POSLOVANJA MAJHNIH PODJETNIKOV ZBIRNI REZULTATI POSLOVANJA MAJHNIH PODJETNIKOV PRIHODKI IN ODHODKI DODANA VREDNOST IN IZGUBA NA SUBSTANCI PODJETNIKOV DOHODEK IN NEGATIVNI POSLOVNI IZID REZULTATI POSLOVANJA MAJHNIH PODJETNIKOV PO ŠTEVILU ZAPOSLENIH, PO DEJAVNOSTIH IN PO REGIJAH...8 IV. SREDSTVA IN OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV MAJHNIH PODJETNIKOV SREDSTVA IN OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV STRUKTURA FINANCIRANJA...14 V. POSLOVNI IZID IN PREMOŽENJSKO FINANČNI POLOŽAJ SREDNJIH PODJETNIKOV POSLOVNI IZID SREDSTVA IN OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV...15 VI. PRILOGE...16 Priloga 1: Pomembnejše postavke poslovnega izida majhnih podjetnikov v letih od 2002 do Priloga 2: Obseg in struktura posameznih vrst prihodkov majhnih podjetnikov...18 Priloga 3 : Obseg in struktura posameznih vrst odhodkov majhnih podjetnikov...19 Priloga 4: Razvrstitev majhnih podjetnikov po področjih dejavnosti...20 Priloga 5: Podrobnejši podatki o dodani vrednosti, izgubi na substanci in neto dodani vrednosti majhnih podjetnikov po področjih dejavnosti...21 Priloga 6: Podjetnikov dohodek in negativni poslovni izid majhnih podjetnikov po področjih dejavnosti...22 Priloga 7: Razvrstitev majhnih podjetnikov po regijah...23 Priloga 8: Podrobnejši podatki o dodani vrednosti, izgubi na substanci in neto dodani vrednosti majhnih podjetnikov po regijah...24 Priloga 9: Podjetnikov dohodek in negativni poslovni izid majhnih podjetnikov po regijah...25 Priloga 10: Obseg in struktura posameznih vrst sredstev in obveznosti do virov sredstev majhnih podjetnikov...26 Priloga 11: Pomembnejši kazalniki poslovanja majhnih podjetnikov v letih od 2002 do Priloga 12: Pomembnejše postavke poslovnega izida in premoženjsko finančnega položaja srednjih podjetnikov...28

3 I. UVOD Informacija obravnava poslovni izid in premoženjsko finančni položaj samostojnih podjetnikov posameznikov (v nadaljevanju: podjetniki) v Sloveniji v letu Podlaga so podatki iz letnih poročil za leto 2005, ki so jih podjetniki v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD) 1 za namene državne statistike predložili Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES) do 31. marca Podjetniki so podatke iz letnih poročil za namene državne statistike oziroma zaradi spremljanja ekonomskih gibanj na različnih ravneh predložili na poenotenih obrazcih, ki jih je AJPES predpisala z Metodološkim navodilom za predložitev letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov. 2 Oblika in vsebina letnega poročila podjetnika je odvisna od njegove velikosti. 3 Srednji in veliki podjetniki sestavljajo in predlagajo letno poročilo na enakih obrazcih kot gospodarske družbe (v nadaljevanju: družbe), majhni podjetniki pa na obrazcih, ki so sestavljeni na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 39 Računovodske rešitve pri malih samostojnih podjetnikih posameznikih. 4 Ker se vsebina letnih poročil majhnih in srednjih podjetnikov razlikuje, jih v informaciji obravnavamo ločeno. Velikih podjetnikov v letu 2005 ni bilo Uradni list RS, št. 15/05-UPB1, v povezavi s 702. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06-ZGD-1), ki določa, da se določbe Osmega poglavja I. dela ZGD-1 pričnejo uporabljati pri vodenju poslovnih knjig in sestavi letnega poročila za poslovno leto, ki se začne v letu Uradni list RS, št. 112/05. Za razvrščanje samostojnih podjetnikov po velikosti veljajo enaka merila kot za gospodarske družbe. Uradni list RS, št. 5/03 in 4/05. Slovenski računovodski standard od 1. januarja 2003 ureja način vodenja poslovnih knjig in sestavljanja računovodskih izkazov majhnih podjetnikov. V skladu s tem standardom letno poročilo majhnega podjetnika sestavljajo izkaz stanja, izkaz poslovnega izida in razkritja postavk v izkazih. 1

4 II. POVZETEK Podatke iz letnih poročil za leto 2005 je AJPES predložilo majhnih podjetnikov in 15 srednjih podjetnikov. Majhni podjetniki so: Zaposlovali delavcev 5, 2 % več kakor v letu Zaposleni pri majhnih podjetnikih so pomenili 12 % zaposlenih v družbah. Ustvarili so milijonov tolarjev prihodkov, 9 % več kakor v letu Prihodki majhnih podjetnikov so pomenili 7 % prihodkov družb. Ustvarili milijonov tolarjev neto dodane vrednosti, 7 % več kakor v letu Neto dodana vrednost majhnih podjetnikov je pomenila 9 % neto dodane vrednosti družb. Neto dodana vrednost na zaposlenega je bila tisoč tolarjev, 5 % več kakor v letu Ugotovili milijonov tolarjev podjetnikovega dohodka, 2 % več kakor v letu Podjetnikov dohodek je ugotovilo 83,9 % vseh majhnih podjetnikov. Izkazali negativni poslovni izid v znesku milijonov tolarjev, 24 % več kakor v letu Negativni poslovni izid je ugotovilo 14,8 % vseh majhnih podjetnikov. Kot celota ugotovili neto podjetnikov dohodek v znesku milijonov tolarjev, le 0,3 % več kakor v letu Imeli milijonov tolarjev sredstev oziroma obveznosti do virov sredstev, 13 % več kakor ob koncu leta Imeli milijonov tolarjev podjetnikovega kapitala, 7 % več kakor ob koncu leta Izkazali milijonov tolarjev finančnih in poslovnih obveznosti, 22 % več kakor ob koncu leta Srednji podjetniki so: Zaposlovali delavcev, 7 % več kakor v letu Ustvarili milijonov tolarjev prihodkov, 5 % več kakor v letu Ugotovili milijonov tolarjev dodane vrednosti, 2 % več kakor v letu Ugotovili so jo vsi srednji podjetniki. Dodana vrednost na zaposlenega je znašala tisoč tolarjev, 5 % manj kakor v letu Izkazali milijonov tolarjev neto čistega dobička, 29 % manj kakor v letu Imeli milijonov tolarjev sredstev oziroma obveznosti do virov sredstev, 15 % več kakor ob koncu leta Povečali kapital za 7 %, finančne in poslovne obveznosti pa za 21 %. 5 Nosilci dejavnosti lastniki niso vključeni v število zaposlenih. 2

5 III. REZULTATI POSLOVANJA MAJHNIH PODJETNIKOV Majhni podjetniki so leto 2005 zaključili s pozitivnim poslovnim izidom. Ustvarili so milijonov tolarjev prihodkov in ugotovili milijonov tolarjev odhodkov. Neto podjetnikov dohodek 6 je znašal milijonov tolarjev in je bil le za 0,3 % večji kakor v letu Večino neto podjetnikovega dohodka so majhni podjetniki ustvarili iz poslovanja, del tudi iz izrednega delovanja, zmanjšala ga je le negativna razlika med finančnimi prihodki in finančnimi odhodki. Majhni podjetniki so ustvarili milijonov tolarjev podjetnikovega dohodka in milijonov tolarjev negativnega poslovnega izida. Podjetnikov dohodek se je v primerjavi z letom 2004 povečal za 2 %, negativni poslovni izid pa za 24 %. Pomembnejše postavke poslovnega izida majhnih podjetnikov so prikazane v naslednji preglednici: POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA Znesek Indeks Delež v prihodkih v % Prihodki ,0 100,0 Odhodki ,2 91,5 Podjetnikov dohodek ,7 9,2 Negativni poslovni izid ,9 0,7 Neto podjetnikov dohodek/ neto negativni poslovni izid ,8 8,5 Majhni podjetniki so že četrto leto zapored ugotovili pozitivni poslovni izid. V letih od 2002 do 2004 se je neto podjetnikov dohodek povečeval, v letu 2005 pa se je nekoliko zmanjšal. 7 Število majhnih podjetnikov, ki so predložili letno poročilo na poenotenih obrazcih, se iz leta v leto povečuje. 6 7 Neto podjetnikov dohodek je razlika med prihodki in odhodki oziroma podjetnikov dohodek zmanjšan za negativni poslovni izid. Rezultati in kazalniki poslovanja v letih 2002 do 2005 so izračunani na podlagi podatkov iz letnih poročil na poenotenih obrazcih, ki so jih podjetniki predložili za posamezna leta. To pomeni, da se lahko podatki za leto 2004 razlikujejo od podatkov, ki so jih v poenotene obrazce za leto 2005 podjetniki vpisali v stolpec za prejšnje leto, ker je število podjetnikov, ki so predložili letna poročila po posameznih letih, različno. 3

6 Na malenkostno poslabšanje rezultatov poslovanja majhnih podjetnikov kaže tudi kazalnik celotne gospodarnosti. Majhni podjetniki so v letu 2005 na 100 tolarjev odhodkov ustvarili 108 tolarjev prihodkov, prav toliko tudi v letih 2002 in 2003, v letu 2004 pa 109 tolarjev. Kljub rahlemu zmanjšanju v zadnjem letu pa je gospodarnost podjetnikov še vedno ugodna. Nekoliko manj uspešno so v letu 2005 majhni podjetniki upravljali tudi s sredstvi. Po treh letih rasti kazalnika čiste donosnosti sredstev se je v letu 2005 ta kazalnik nekoliko zmanjšal. Na 100 tolarjev sredstev so majhni podjetniki v letu 2005 ustvarili 11 tolarjev neto podjetnikovega dohodka, v letu 2004 pa 12 tolarjev. Kazalniki produktivnosti pa kažejo, da so majhni podjetniki na zaposlenega od leta 2002 dalje dosegali več prihodkov in več neto dodane vrednosti, neto podjetnikov dohodek na zaposlenega pa se je povečeval v letih od 2002 do 2004, v letu 2005 pa se je nekoliko zmanjšal, za 2 %. Gibanje gospodarnosti poslovanja in čiste donosnosti sredstev v letih od 2002 do 2005 prikazuje naslednji grafični prikaz: 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0, Celotna gospodarnost Čista donosnost sredstev Podrobnejši pregled rezultatov in kazalnikov poslovanja majhnih podjetnikov v letih od 2002 do 2005 je razviden iz preglednic v Prilogi 1 in Prilogi 11. 4

7 1. ZBIRNI REZULTATI POSLOVANJA MAJHNIH PODJETNIKOV 1.1. PRIHODKI IN ODHODKI Majhni podjetniki so v letu 2005 ustvarili milijonov tolarjev prihodkov, 9 % več kakor v letu Večino celotnih prihodkov, 99,4%, so pomenili poslovni prihodki, 0,2 % finančni prihodki in 0,4 % izredni prihodki. Struktura prihodkov se v primerjavi z letom 2004 ni spremenila. Struktura posameznih vrst prihodkov v letu 2005 je razvidna iz naslednjega grafičnega prikaza: Drugi poslovni prihodki 0,8% II. FINANČNI PRIHODKI 0,2% III. IZREDNI PRIHODKI 0,4% I. POSLOVNI PRIHODKI 99,4 % Čisti prihodki od prodaje 98,6% Majhni podjetniki so v letu 2005 izkazali milijonov tolarjev poslovnih prihodkov, 9 % več kakor v letu Večino poslovnih prihodkov, 99,2 %, so pomenili čisti prihodki od prodaje. Poleg teh prihodkov med poslovne prihodke sodijo še spremembe vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje, usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve ter drugi poslovni prihodki, ki so skupaj pomenili le 0,8 % vseh poslovnih prihodkov. Finančni prihodki so znašali milijonov tolarjev in so bili v primerjavi z letom 2004 nižji za 8 %. Izrednih prihodkov je bilo milijonov tolarjev, 18 % več kakor v letu Podrobnejši pregled obsega in strukture posameznih vrst prihodkov majhnih podjetnikov je razviden iz preglednice v Prilogi 2. 5

8 Majhni podjetniki so v letu 2005 ugotovili milijonov tolarjev odhodkov, 9 % več kakor v letu Čeprav je bila rast odhodkov enaka rasti prihodkov, se je kazalnik celotne gospodarnosti nekoliko zmanjšal. Majhni podjetniki so v letu 2005 na 100 tolarjev skupnih odhodkov ustvarili 108 tolarjev skupnih prihodkov, v letu 2004 pa 109 tolarjev. Večino celotnih odhodkov, 98,7 %, so pomenili poslovni odhodki, 1,1 % finančni odhodki in 0,2 % izredni odhodki. Struktura posameznih vrst odhodkov v letu 2005 je razvidna iz naslednjega grafičnega prikaza: 3. Odpisi vrednosti 7,1% 4. Drugi stroški 8,4% II. FINANČNI ODHODKI 1,1% III. IZREDNI ODHODKI 0,2% 2. Stroški dela zaposlencev 15,4% I. POSLOVNI ODHODKI 98,7% 1. Stroški materiala in nabavna vrednost prodanega blaga ter stroški storitev 67,8% Majhni podjetniki so v letu 2005 ugotovili milijonov tolarjev poslovnih odhodkov, 9 % več kakor v letu Večji del poslovnih odhodkov, 68,7 %, so pomenili stroški materiala in nabavne vrednosti prodanega blaga ter stroški storitev. Majhni podjetniki so v letu 2005 ugotovili milijonov tolarjev tovrstnih stroškov, 9 % več kakor v letu Med temi stroški je bil delež stroškov materiala največji, 39,5 %, delež stroškov nabavne vrednosti prodanega materiala in blaga 31,7 % in delež stroškov storitev 28,8 %. Stroški dela zaposlencev so pri majhnih podjetnikih pomenili 15,6 % vseh poslovnih odhodkov. Znašali so milijonov tolarjev, 11 % več kakor v letu

9 Vključevali so stroške plač, 69,8 %, stroške pokojninskih in drugih zavarovanj, 12,5 %, ter druge stroške dela, 17,7 %. Stroški plač majhnih podjetnikov so v letu 2005 znašali milijonov tolarjev, v primerjavi z letom poprej so se povečali za 11 %. V letu 2005 je bila povprečna mesečna plača na zaposlenega pri majhnih podjetnikih tolarjev, 9 % višja kakor v letu V primerjavi s povprečno mesečno plačo zaposlenih v družbah je bila občutno nižja, saj so zaposleni v družbah v letu 2005 povprečno mesečno prejeli tolarjev plače. Majhni podjetniki so v letu 2005 obračunali milijonov tolarjev stroškov pokojninskih in drugih zavarovanj ter milijonov tolarjev drugih stroškov dela. Obe vrsti stroškov sta se v primerjavi z letom 2004 povečali za 11 %. Odpisi vrednosti so v poslovnih odhodkih pomenili 7,2 %. Znašali so milijonov tolarjev, 6 % več kakor v letu Med odpisi vrednosti je bil največji delež stroškov amortizacije, 96,6 %, preostali del pa so pomenili prevrednotovalni poslovni odhodki. Skoraj desetino poslovnih odhodkov, 8,5 %, so pomenili drugi stroški, ki zajemajo tudi prispevke za socialno varnost podjetnika. Majhni podjetniki so v letu 2005 obračunali milijonov tolarjev teh stroškov, 11 % več kakor v letu Finančni odhodki majhnih podjetnikov so pomenili le 1,1 % vseh odhodkov. Znašali so milijonov tolarjev, 5 % manj kakor v letu Največji del finančnih odhodkov, 84,8 %, so pomenili finančni odhodki za obresti, preostali del pa drugi finančni odhodki. Izredni odhodki so pomenili le 0,2 % vseh odhodkov majhnih podjetnikov, znašali so milijonov tolarjev. Podrobnejši pregled obsega in strukture posameznih vrst odhodkov majhnih podjetnikov je razviden iz preglednice v Prilogi DODANA VREDNOST IN IZGUBA NA SUBSTANCI Dodano vrednost v znesku milijonov tolarjev je ugotovilo majhnih podjetnikov, to je 90,1 % vseh. Izgubo na substanci v znesku milijonov tolarjev je izkazalo majhnih podjetnikov, 8,7 % vseh. V letu 2005 so majhni podjetniki ugotovili 7 % več dodane vrednosti in 55 % več izgube na substanci kakor v letu

10 Majhni podjetniki so v letu 2005 ustvarili milijonov tolarjev neto dodane vrednosti (dodana vrednost je bila za ta znesek večja od izgube na substanci), kar je bilo za 7 % več kakor v letu Neto dodana vrednost na zaposlenega je v letu 2005 znašala tisoč tolarjev, v letu 2004 pa tisoč tolarjev. V letu 2005 je bila v primerjavi z letom 2004 večja za 5 %. V primerjavi z neto dodano vrednostjo na zaposlenega pri družbah, ki je znašala tisoč tolarjev, je bila občutno nižja PODJETNIKOV DOHODEK IN NEGATIVNI POSLOVNI IZID Podjetnikov dohodek 8 v znesku milijonov tolarjev je v letu 2005 ugotovilo majhnih podjetnikov, to je 83,9 % vseh. V primerjavi z letom 2004 se je podjetnikov dohodek povečal za 2 %. Njegov delež v vseh prihodkih majhnih podjetnikov je znašal 8,7 %. Negativni poslovni izid 9 v znesku milijonov tolarjev je v letu 2005 imelo majhnih podjetnikov, to je 14,8 % vseh. V primerjavi z letom 2004 je bil negativni poslovni izid večji kar za 24 %. Njegov delež v vseh prihodkih majhnih podjetnikov je znašal 0,9 %. 722 majhnih podjetnikov v letu 2005 ni ugotovilo niti podjetnikovega dohodka niti negativnega poslovnega izida, kar pomeni, da so poslovali s pozitivno ničlo. Majhni podjetniki kot celota so v letu 2005 ugotovili neto podjetnikov dohodek v znesku milijonov tolarjev, 10 kar je le za 0,3 % več kakor v letu REZULTATI POSLOVANJA MAJHNIH PODJETNIKOV PO ŠTEVILU ZAPOSLENIH, PO DEJAVNOSTIH IN PO REGIJAH Pomembnejši podatki majhnih podjetnikov po posameznih skupinah, oblikovanih glede na število zaposlenih, so razvidni iz naslednje preglednice: Podjetnikov dohodek je pozitivna razlika med celotnimi prihodki in odhodki. Negativni poslovni izid je negativna razlika med celotnimi prihodki in odhodki. Neto podjetnikov dohodek je podjetnikov dohodek zmanjšan za negativni poslovni izid. 8

11 POMEMBNEJŠI PODATKI PODJETNIKI ZAPOSLENI ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE VREDNOST SREDSTEV NA DAN SKUPINE število delež število delež znesek v delež znesek v delež v % v % mio v % mio v % SKUPAJ , , , ,0 - od 0 do 1 zaposleni , , , ,4 - od 2 do 9 zaposlenih , , , ,7 - od 10 do 49 zaposlenih 955 1, , , ,0 - od 50 do 250 zaposlenih 19 0, , , ,9 V prvi skupini je bilo majhnih podjetnikov, od katerih oziroma 62,6 % vseh majhnih podjetnikov ni izkazovalo zaposlenih, oziroma 17,4 % vseh majhnih podjetnikov pa je imelo le 1 zaposlenega. Pri tem je potrebno upoštevati, da majhni podjetniki kot lastniki in nosilci dejavnosti niso vključeni v število zaposlenih. Podjetniki iz prve skupine so v letu 2005 ustvarili 32,8 % vseh čistih prihodkov od prodaje in ob koncu leta 2005 imeli 32,4 % vseh sredstev majhnih podjetnikov. Po številu zaposlenih, čistih prihodkih od prodaje in sredstvih je bila največja skupina majhnih podjetnikov, ki so zaposlovali od 2 do 9 delavcev. V tej skupini je bilo 18,2 % majhnih podjetnikov, ki so zaposlovali 58,0 % vseh delavcev, ustvarili 45,8 % vseh čistih prihodkov od prodaje in imeli 44,7 % vseh sredstev majhnih podjetnikov. Razvrstitev majhnih podjetnikov po posameznih skupinah, oblikovanih glede na število zaposlenih, je razvidna iz naslednjega grafičnega prikaza: 90,0 80,0 70,0 60,0 Deleži v % 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 od 0 do 1 od 2 do 9 od 10 do 49 od 50 do 250 Število podjetnikov Število zaposlenih Čisti prihodki od prodaje Vrednost sredstev na dan

12 Podjetniki se razvrščajo po dejavnostih v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti. 11 Najpomembnejše področje v letu 2005 je bilo tako po številu podjetnikov kot po številu zaposlenih in ustvarjenih prihodkih področje predelovalnih dejavnosti majhnih podjetnikov tega področja je zaposlovalo 26,6 % vseh delavcev, ki so ustvarili 24,5 % vseh prihodkov. Sledili sta dokaj enakovredni področji, področje gradbeništva ter področje trgovine, popravil motornih vozil in izdelkov široke porabe. V področju gradbeništva je bilo majhnih podjetnikov, ki so z 22,6 % vseh delavcev ustvarili 18,2 % vseh prihodkov majhnih podjetnikov s področja trgovine, popravil motornih vozil in izdelkov široke porabe je zaposlovalo 14,8 % vseh delavcev in ustvarilo 22,3 % vseh prihodkov. Struktura temeljnih podatkov majhnih podjetnikov v letu 2005 po področjih dejavnosti je razvidna iz naslednjega grafičnega prikaza: 30,0 25,0 Deleži v % 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Predelovalne dejavnosti Gradbeništvo Trgovina, popravila motornih vozil in izdelkov široke porabe Promet, skladiščenje in zveze Poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne storitve Druge dejavnosti Število podjetnikov Število zaposlenih Prihodki skupaj Neto podjetnikov dohodek Tako neto dodana vrednost kot neto podjetnikov dohodek sta bila ugotovljena v vseh področjih dejavnosti. Na rezultate poslovanja so odločilno vplivali majhni podjetniki s področja predelovalnih dejavnosti, saj so ustvarili 28,3 % neto dodane vrednosti in 24,9 % neto podjetnikovega dohodka. Sledili so majhni podjetniki s področja gradbeništva, ki so ustvarili 19,9 % neto dodane vrednosti in 20,6 % neto podjetnikovega dohodka. Pomembnejši vpliv so imeli še majhni podjetniki s treh področij dejavnosti. Majhni podjetniki s področja prometa, skladiščenja in zvez so ustvarili 16,2 % neto dodane vrednosti in 16,3 % neto podjetnikovega dohodka. 11 Uradni list RS, št. 2/02. 10

13 Sledili so majhni podjetniki s področja trgovine, popravil motornih vozil in izdelkov široke porabe s 13,6 % neto dodane vrednosti in 13,1 % neto podjetnikovega dohodka ter majhni podjetniki s področja poslovanja z nepremičninami, najema in poslovnih storitev s 8,4 % neto dodane vrednosti in 15,2 % neto podjetnikovega dohodka. Med pomembnejšimi področji se je neto podjetnikov dohodek v primerjavi z letom 2004 najbolj povečal pri majhnih podjetnikih s področja poslovanja z nepremičninami, najema in poslovnih storitev, za 13 %, ter gradbeništva, za 6 %. Tako pri majhnih podjetnikih s področja predelovalnih dejavnosti kot tudi pri majhnih podjetnikih s področja prometa, skladiščenja in zvez se je neto podjetnikov dohodek v primerjavi z letom 2004 zmanjšal za 7 %, medtem ko se pri majhnih podjetnikih s področja trgovine, popravil motornih vozil in izdelkov široke porabe ni spremenil. Podrobnejši pregled rezultatov poslovanja majhnih podjetnikov po področjih dejavnosti je razviden iz preglednic v Prilogah 4, 5 in 6. Podjetniki se razvrščajo v 12 statističnih regij v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji teritorialnih enot. 12 Za razliko od razvrstitve gospodarskih družb po regijah, kjer je najpomembnejša Osrednjeslovenska regija, pri razvrstitvi majhnih podjetnikov izstopajo tri regije, Osrednjeslovenska, Podravska in Savinjska. V Osrednjeslovenski regiji je bilo 23,3 % majhnih podjetnikov, ki so z 21,2 % vseh delavcev ustvarili 22,5 % vseh prihodkov. V Podravsko regijo je sodilo 15,2 % majhnih podjetnikov, ki so zaposlovali 17,4 % vseh delavcev in dosegli 15,6 % vseh prihodkov. V Savinjski regiji pa je bilo 12,4 % majhnih podjetnikov, ki so s 14,8 % vseh zaposlenih dosegli 15,2 % vseh prihodkov majhnih podjetnikov. Najmanjši med regijami sta Zasavska z 1,6 % in Notranjsko-kraška z 2,8 % vseh majhnih podjetnikov. Deleži zaposlenih in prihodkov so bili pri majhnih podjetnikih obeh regij manjši od 3,0 %. 12 Uradni list RS, št. 28/00. 11

14 Struktura temeljnih podatkov o poslovanju majhnih podjetnikov v letu 2005 po regijah je razvidna iz naslednjega grafičnega prikaza: 35,0 30,0 25,0 Deleži v % 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Osrednjeslovenska Podravska Savinjska Gorenjska Goriška Druge regije Število podjetnikov Število zaposlenih Prihodki skupaj Neto podjetnikov dohodek Tako neto dodana vrednost kot neto podjetnikov dohodek sta bila ugotovljena v vseh regijah. Na rezultate poslovanja so odločilno vplivali majhni podjetniki Osrednjeslovenske, Podravske in Savinjske regije. Majhni podjetniki Osrednjeslovenske regije so ustvarili 22,7 % neto dodane vrednosti in 24,5 % neto podjetnikovega dohodka. Sledili so majhni podjetniki Podravske regije s 15,2 % neto dodane vrednosti in 14,0 % neto podjetnikovega dohodka ter Savinjske regije s 14,7 % neto dodane vrednosti in 13,7 % neto podjetnikovega dohodka. Med naštetimi regijami se je neto podjetnikov dohodek v primerjavi z letom 2004 povečal le v Osrednjeslovenski regiji, za 6 %. Podrobnejši pregled rezultatov poslovanja majhnih podjetnikov po regijah je razviden iz preglednic v Prilogah 7, 8 in 9. 12

15 IV. SREDSTVA IN OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV MAJHNIH PODJETNIKOV 1. SREDSTVA IN OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Majhni podjetniki so ob koncu leta 2005 izkazali milijonov tolarjev sredstev oziroma obveznosti do virov sredstev, 13 % več kakor ob koncu leta Premoženje majhnih podjetnikov se je glede na 2,3 % 13 rast cen življenjskih potrebščin realno povečalo. Največ sredstev oziroma obveznosti do virov sredstev so ob koncu leta 2005 izkazali majhni podjetniki s področja predelovalnih dejavnosti, 30,8 %, ter s področja prometa, skladiščenja in zvez, 16,5 %. Enak delež v vseh sredstvih, 15,6 %, pa so imeli majhni podjetniki s področja gradbeništva ter s področja trgovine, popravil motornih vozil in izdelkov široke porabe. Več kakor polovico, 58,2 %, sredstev majhnih podjetnikov so pomenila opredmetena osnovna sredstva. Ta so ob koncu leta 2005 znašala milijonov tolarjev, 11 % več kakor ob koncu leta Poslovne terjatve so ob koncu leta 2005 znašale milijonov tolarjev, 15 % več kakor ob koncu leta V strukturi vseh sredstev so pomenile 22,9 %. Večino poslovnih terjatev, 98,9 %, so pomenile kratkoročne terjatve, preostali del pa dolgoročne terjatve. Ob koncu leta 2005 so imeli majhni podjetniki milijonov tolarjev zalog, 11 % več kakor ob koncu leta Zaloge so pomenile 7,9 % vseh sredstev. Med pomembnejšimi skupinami sredstev naj omenimo še dobroimetje pri bankah, čeke in gotovino ter terjatve do podjetnika. Delež prvih v vseh sredstvih majhnih podjetnikov je bil 4,9 %, delež drugih pa 3,7 %. Terjatve do podjetnika so se med naštetimi skupinami sredstev najbolj povečale, za 37 %. Terjatve do podjetnika je ob koncu leta 2005 izkazalo ali 17,9 % vseh majhnih podjetnikov. Število podjetnikov, katerih upniki financirajo njihovo gospodinjstvo, se je v primerjavi s stanjem ob koncu leta 2004 povečalo za Med obveznostmi do virov sredstev je bilo 55,1 % podjetnikovega kapitala, 44,3 % finančnih in poslovnih obveznosti ter 0,6 % dolgoročnih rezervacij in pasivnih časovnih razmejitev. 13 Podatek o rasti cen življenjskih potrebščin se nanaša na povečanje teh cen v decembru 2005 v primerjavi z decembrom

16 Podjetnikov kapital kot najkvalitetnejši vir financiranja sredstev majhnih podjetnikov je ob koncu leta 2005 znašal milijonov tolarjev, 7 % več kakor ob koncu leta Njegov delež v virih sredstev se je zmanjšal od 58,4 % na 55,1 %. Ob koncu leta 2005 je podjetnikov kapital izkazalo ali 77,5 % vseh majhnih podjetnikov. Finančne in poslovne obveznosti so ob koncu leta 2005 znašale milijonov tolarjev, 22 % več kakor ob koncu leta Delež kratkoročnih obveznosti v vseh finančnih in poslovnih obveznostih je bil 64,5 %, delež dolgoročnih obveznosti pa 35,5 %. Rast dolgoročnih obveznosti je bila počasnejša od rasti kratkoročnih obveznosti. Prve so se povečale za 20 %, druge pa za 24 %. Podrobnejši pregled obsega in strukture posameznih vrst sredstev in obveznosti do virov sredstev majhnih podjetnikov je razviden iz preglednice v Prilogi STRUKTURA FINANCIRANJA Ob koncu leta 2005 so majhni podjetniki s kapitalom pokrili 92,5 % stalnih sredstev, ob koncu leta 2004 pa nekoliko več, 95,7 %. V obeh letih pa so bila vsa dolgoročna sredstva, vključno z zalogami, v celoti financirana z dolgoročnimi viri sredstev. Kazalnik dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev in zalog je v letu 2005 znašal 1,05, v letu 2004 pa 1,06. V. POSLOVNI IZID IN PREMOŽENJSKO FINANČNI POLOŽAJ SREDNJIH PODJETNIKOV Letna poročila na poenotenih obrazcih je za leto 2005 predložilo 15 srednjih podjetnikov, velikih podjetnikov ni bilo. Zaposlovali so delavcev, 7 % več kakor v letu srednjih podjetnikov je bilo s področja predelovalnih dejavnosti, zaposlovali pa so več kot polovico delavcev in ustvarili več kot polovico vseh prihodkov srednjih podjetnikov. Največ srednjih podjetnikov, 8, je bilo iz Savinjske regije. 1. POSLOVNI IZID V letu 2005 so srednji podjetniki ustvarili milijonov tolarjev prihodkov, 5 % več kakor v letu Rast prihodkov srednjih podjetnikov je bila nižja od rasti prihodkov majhnih podjetnikov in tudi od rasti prihodkov družb. Med prihodki srednjih podjetnikov je bilo 99,2 % poslovnih prihodkov, 0,3 % finančnih prihodkov in 0,5 % 14

17 izrednih prihodkov. Srednji podjetniki so s prodajo na domačem trgu ustvarili 81,9 % čistih prihodkov, s prodajo na tujem trgu pa 18,1 % čistih prihodkov. Srednji podjetniki so ugotovili milijonov tolarjev odhodkov, 8 % več kakor v letu Rast odhodkov je bila večja od rasti prihodkov, celotna gospodarnost se je zmanjšala od 1,086 v letu 2004 na 1,060 v letu Med odhodki srednjih podjetnikov je bilo 97,4 % poslovnih odhodkov, 2,5 % finančnih odhodkov in 0,1 % izrednih odhodkov. V letu 2005 so dodano vrednost ugotovili vsi srednji podjetniki, znašala je milijonov tolarjev in je bila za 2 % večja kakor v letu Dodana vrednost na zaposlenega je znašala tisoč tolarjev in je bila za 5 % manjša kakor v letu Čisti dobiček je v letu 2005 ugotovilo 14 srednjih podjetnikov, znašal je milijonov tolarjev, 23 % manj kakor v letu Čisto izgubo v znesku 100 milijonov tolarjev je izkazal le en srednji podjetnik. Neto čisti dobiček srednjih podjetnikov je tako znašal milijonov tolarjev, 29 % manj kakor v letu SREDSTVA IN OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Srednji podjetniki so ob koncu leta 2005 imeli milijonov tolarjev sredstev oziroma obveznosti do virov sredstev, 15 % več kakor ob koncu leta Ob koncu leta 2005 so imeli 70,0 % stalnih sredstev, 29,6 % gibljivih sredstev in 0,4 % aktivnih časovnih razmejitev. Večino stalnih sredstev, 99,2 %, so pomenila opredmetena osnovna sredstva. Med obveznostmi do virov sredstev srednjih podjetnikov je bilo 57,3 % finančnih in poslovnih obveznosti, 41,1 % kapitala ter 1,6 % rezervacij in pasivnih časovnih razmejitev. Ob koncu leta 2005 so imeli srednji podjetniki za 21 % več finančnih in poslovnih obveznosti ter za 7 % več kapitala kakor ob koncu leta Pregled pomembnejših postavk poslovnega izida in premoženjsko finančnega položaja srednjih podjetnikov je razviden iz preglednic v Prilogi

18 VI. PRILOGE Priloga 1: Pomembnejše postavke poslovnega izida majhnih podjetnikov v letih od 2002 do 2005 Priloga 2: Obseg in struktura posameznih vrst prihodkov majhnih podjetnikov Priloga 3 : Obseg in struktura posameznih vrst odhodkov majhnih podjetnikov Priloga 4: Razvrstitev majhnih podjetnikov po področjih dejavnosti Priloga 5: Podrobnejši podatki o dodani vrednosti, izgubi na substanci in neto dodani vrednosti majhnih podjetnikov po področjih dejavnosti Priloga 6: Podjetnikov dohodek in negativni poslovni izid majhnih podjetnikov po področjih dejavnosti Priloga 7: Razvrstitev majhnih podjetnikov po regijah Priloga 8: Podrobnejši podatki o dodani vrednosti, izgubi na substanci in neto dodani vrednosti majhnih podjetnikov po regijah Priloga 9: Podjetnikov dohodek in negativni poslovni izid majhnih podjetnikov po regijah Priloga 10: Obseg in struktura posameznih vrst sredstev in obveznosti do virov sredstev majhnih podjetnikov Priloga 11: Pomembnejši kazalniki poslovanja majhnih podjetnikov v letih od 2002 do 2005 Priloga 12: Pomembnejše postavke poslovnega izida in premoženjsko finančnega položaja srednjih podjetnikov 16

19 Priloga 1: Pomembnejše postavke poslovnega izida majhnih podjetnikov v letih od 2002 do 2005 POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA Prihodki ,0 100,0 100,0 100,0 Odhodki ,7 92,2 91,6 92,2 Dodana vrednost ,3 29,4 29,7 29,3 Izguba na substanci ,3 0,2 0,2 0,2 Neto dodana vrednost ,0 29,3 29,5 29,1 Podjetnikov dohodek ,2 8,6 9,2 8,7 Negativni poslovni izid ,9 0,8 0,8 0,9 Neto podjetnikov dohodek/ neto negativni poslovni izid Število majhnih podjetnikov, ki so predložili letno poročilo Znesek Delež v prihodkih v % ,3 7,8 8,4 7, Opomba: Podatki v preglednici so iz letnih poročil na poenotenih obrazcih, ki so jih majhni podjetniki predložili za posamezna leta. To pomeni, da se lahko podatki za leto 2004 razlikujejo od podatkov, ki so jih v poenotene obrazce za leto 2005 majhni podjetniki vpisali v stolpec za prejšnje leto, ker je število majhnih podjetnikov, ki so predložili letna poročila po posameznih letih, različno. 17

20 Priloga 2: Obseg in struktura posameznih vrst prihodkov majhnih podjetnikov PRIHODKI Znesek Indeks Delež v % SKUPAJ ,0 100,0 I. POSLOVNI PRIHODKI ,4 99,4 1. Čisti prihodki od prodaje ,6 98,4 2. Sprememba vrednosti zalog ,0 0,1 proizvodov in nedokončane proizvodnje 3. Usredstveni lastni proizvodi ,0 0,1 in lastne storitve 4. Drugi poslovni prihodki ,8 0,8 II. FINANČNI PRIHODKI ,2 0,2 III. IZREDNI PRIHODKI ,4 0,4 18

21 Priloga 3: Obseg in struktura posameznih vrst odhodkov majhnih podjetnikov ODHODKI Znesek Indeks Delež v % SKUPAJ ,0 100,0 I. POSLOVNI ODHODKI ,7 98,5 1. Stroški materiala in nabavna vrednost prodanega blaga ter stroški storitev ,8 67,9 2. Stroški dela zaposlencev ,4 15,1 3. Odpisi vrednosti ,1 7,3 4. Drugi stroški ,4 8,2 II. FINANČNI ODHODKI ,1 1,3 1. Finančni odhodki za obresti ,9 1,0 2. Drugi finančni odhodki ,2 0,3 III. IZREDNI ODHODKI ,2 0,2 19

22 Priloga 4: Razvrstitev majhnih podjetnikov po področjih dejavnosti TEMELJNI PODATKI PODJETNIKI ZAPOSLENI PRIHODKI SKUPAJ ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE ODHODKI SKUPAJ VREDNOST AKTIVE NA DAN PODROČJA DEJAVNOSTI število delež v % število delež v % znesek v mio delež v % znesek v mio delež v % znesek v mio delež v % znesek v mio delež v % SKUPAJ , , , , , ,0 A Kmetijstvo, lov, gozdarstvo 638 1, , , , , ,2 B Ribištvo in ribiške storitve 95 0,2 20 0, , , , ,1 C Rudarstvo 72 0, , , , , ,5 D Predelovalne dejavnosti , , , , , ,8 E Oskrba z električno energijo, plinom in vodo 185 0,3 11 0, , , , ,5 F Gradbeništvo , , , , , ,6 G Trgovina, popravila motornih vozil in izdelkov široke porabe , , , , , ,6 H Gostinstvo , , , , , ,8 I Promet, skladiščenje in zveze , , , , , ,5 J Finančno posredništvo 570 1,0 95 0, , , , ,3 K Poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne storitve L Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno in socialno zavarovanje , , , , , ,9 1 0,0 0 0,0 3 0,0 3 0,0 1 0,0 0 0,0 M Izobraževanje 348 0, , , , , ,2 N Zdravstvo in socialno varstvo 260 0,5 75 0, , , , ,1 O Druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti , , , , , ,9 20

23 Priloga 5: Podrobnejši podatki o dodani vrednosti, izgubi na substanci in neto dodani vrednosti majhnih podjetnikov po področjih dejavnosti PODROČJA DEJAVNOSTI število podjetnikov DODANA VREDNOST IZGUBA NA SUBSTANCI NETO DODANA VREDNOST znesek delež v % indeks število podjetnikov znesek delež v % indeks leto 2005 leto 2004 indeks SKUPAJ , , A Kmetijstvo, lov, gozdarstvo , , B Ribištvo in ribiške storitve , , C Rudarstvo , , D Predelovalne dejavnosti , , E Oskrba z električno energijo, plinom in vodo , , F Gradbeništvo , , G Trgovina, popravila motornih vozil in izdelkov široke porabe , , H Gostinstvo , , I Promet, skladiščenje in zveze , , J Finančno posredništvo , , K Poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne storitve , , L Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno in socialno zavarovanje 1 2 0, , M Izobraževanje , , N Zdravstvo in socialno varstvo , , O Druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti , ,

24 Priloga 6: Podjetnikov dohodek in negativni poslovni izid majhnih podjetnikov po področjih dejavnosti PODROČJA DEJAVNOSTI število podjetnikov PODJETNIKOV DOHODEK znesek delež v % indeks število podjetnikov NEGATIVNI POSLOVNI IZID znesek delež v % indeks NETO PODJETNIKOV DOHODEK/ NETO NEGATIVNI POSLOVNI IZID leto 2005 leto 2004 SKUPAJ , , A Kmetijstvo, lov, gozdarstvo , , B Ribištvo in ribiške storitve , , C Rudarstvo , , D Predelovalne dejavnosti , , E Oskrba z elektriko, plinom in vodo , , F Gradbeništvo , , Trgovina, popravila motornih vozil in G izdelkov široke porabe , , H Gostinstvo , , I Promet, skladiščenje in zveze , , J Finančno posredništvo , , K Poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne storitve , , L Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje 1 2 0, ,0-2 2 M Izobraževanje , , N Zdravstvo in socialno varstvo , , O Druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti , ,

25 Priloga 7: Razvrstitev majhnih podjetnikov po regijah TEMELJNI PODATKI PODJETNIKI ZAPOSLENI PRIHODKI SKUPAJ ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE ODHODKI SKUPAJ VREDNOST AKTIVE NA DAN REGIJE število delež število delež znesek v delež znesek v delež znesek v delež znesek v delež v % v % mio v % mio v % mio v % mio v % SKUPAJ , , , , , ,0 Pomurska , , , , , ,4 Podravska , , , , , ,5 Koroška , , , , , ,9 Savinjska , , , , , ,0 Zasavska 948 1, , , , , ,1 Spodnjeposavska , , , , , ,4 Jugovzhodna Slovenija , , , , , ,8 Osrednjeslovenska , , , , , ,3 Gorenjska , , , , , ,7 Notranjsko - kraška , , , , , ,3 Goriška , , , , , ,2 Obalno - kraška , , , , , ,4 23

26 Priloga 8: Podrobnejši podatki o dodani vrednosti, izgubi na substanci in neto dodani vrednosti majhnih podjetnikov po regijah REGIJE SKUPAJ število podjetnikov DODANA VREDNOST IZGUBA NA SUBSTANCI NETO DODANA VREDNOST znesek delež v % indeks število podjetnikov znesek delež v % indeks leto 2005 leto 2004 indeks , , Pomurska , , Podravska , , Koroška , , Savinjska , , Zasavska , , Spodnjeposavska , , Jugovzhodna Slovenija , , Osrednjeslovenska , , Gorenjska , , Notranjsko-kraška , , Goriška , , Obalno-kraška , ,

27 Priloga 9: Podjetnikov dohodek in negativni poslovni izid majhnih podjetnikov po regijah REGIJE število podjetnikov PODJETNIKOV DOHODEK znesek delež v % indeks število podjetnikov NEGATIVNI POSLOVNI IZID znesek delež v % indeks NETO PODJETNIKOV DOHODEK/ NETO NEGATIVNI POSLOVNI IZID leto 2005 leto 2004 SKUPAJ , , Pomurska , , Podravska , , Koroška , , Savinjska , , Zasavska , , Spodnjeposavska , , Jugovzhodna Slovenija , , Osrednjeslovenska , , Gorenjska , , Notranjsko-kraška , , Goriška , , Obalno-kraška , ,

28 Priloga 10: Obseg in struktura posameznih vrst sredstev in obveznosti do virov sredstev majhnih podjetnikov SREDSTVA IN OBVEZNOSTI Znesek Indeks Delež v % DO VIROV SREDSTEV = I. SREDSTVA (1 do 9) ,0 100,0 1. Neopredmetena dolgoročna sredstva ,0 1,0 2. Opredmetena osnovna sredstva ,2 59,6 3. Dolgoročne finančne naložbe ,4 0,4 4. Zaloge ,9 8,1 5. Poslovne terjatve: ,9 22,5 - dolgoročne poslovne terjatve ,3 0,3 - kratkoročne poslovne terjatve ,6 22,2 6. Kratkoročne finančne naložbe ,5 0,3 7. Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina ,9 4,6 8. Aktivne časovne razmejitve ,5 0,4 9. Terjatve do podjetnika ,7 3,1 II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (10 do 13) ,0 100,0 10. Podjetnikov kapital ,1 58,4 11. Dolgoročne rezervacije ,3 0,4 12. Finančne in poslovne obveznosti ,3 41,0 - dolgoročne finančne in poslovne obveznosti ,7 14,9 - kratkoročne finančne in poslovne obveznosti ,6 26,1 13. Pasivne časovne razmejitve ,3 0,2 26

29 Priloga 11: Pomembnejši kazalniki poslovanja majhnih podjetnikov v letih od 2002 do 2005 KAZALNIKI Leto 2002 Leto 2003 Leto 2004 Leto Delež dolgoročnih sredstev v sredstvih, v % 63,4 62,0 60,6 59,5 2. Razmerje med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami ter kratkoročnimi finančnimi in poslovnimi obveznostmi 1,173 0,821 0,838 0, Celotna gospodarnost 4. Čista donosnost sredstev 5. Prihodki na zaposlenega, v tisočih 6. Neto dodana vrednost na zaposlenega, v tisočih 1,08 0, ,08 0, ,09 0, ,08 0, Neto podjetnikov dohodek na zaposlenega, v tisočih Opomba: Kazalniki v preglednici so izračunani na podlagi podatkov iz letnih poročil na poenotenih obrazcih, ki so jih majhni podjetniki predložili za posamezna leta. To pomeni, da se lahko podatki za leto 2004 razlikujejo od podatkov, ki so jih v poenotene obrazce za leto 2005 majhni podjetniki vpisali v stolpec za prejšnje leto, ker je število majhnih podjetnikov, ki so predložili letna poročila po posameznih letih, različno. 27

30 Priloga 12: Pomembnejše postavke poslovnega izida in premoženjsko finančnega položaja srednjih podjetnikov POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA Znesek Indeks Delež v prihodkih v % Prihodki ,0 100,0 Odhodki ,4 92,1 Neto celotni dobiček/izguba ,6 7,9 Dodana vrednost ,9 36,1 Izguba na substanci Čisti dobiček ,0 6,9 Čista izguba ,4 0,0 Neto čisti dobiček/izguba ,7 6,9 POSTAVKE SREDSTEV IN Znesek Indeks Delež v % OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV = I. SREDSTVA ,0 100,0 A. Stalna sredstva ,0 72,2 B. Gibljiva sredstva ,6 27,5 C. Aktivne časovne razmejitve ,4 0,3 II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV ,0 100,0 A. Kapital ,1 44,0 B. Rezervacije ,2 1,2 C. Finančne in poslovne obveznosti ,3 54,4 D. Pasivne časovne razmejitve ,4 0,4 28

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2008 Ljubljana, maj 2009 ISSN 1855-3990

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4243 K A

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 L

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 L AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran I. UVOD...1 II.

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI REGIJI V LETU 2011 Krško, maj 2012 K A Z A L O UVOD...

Prikaži več

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2014 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve, Izpostava Ljubljana, maj 2015 T: 01/ 583 33 00, F:

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2016 ISSN 1855-3982 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Postojna, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 3 2. POVZETEK...

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4235 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017 Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU Kranj, maj 2017 Kazalo vsebine 1. UVOD... 4 2. POVZETEK... 6 3. GOSPODARSKE

Prikaži več

Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2018 Ljubljana, m

Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2018 Ljubljana, m Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 1 2. POVZETEK... 3 3.

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

Izpostava Murska Sobota INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V POMURSKI REGIJI V LETU 2018 Murska Sobota, ma

Izpostava Murska Sobota INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V POMURSKI REGIJI V LETU 2018 Murska Sobota, ma Izpostava Murska Sobota INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V POMURSKI REGIJI V LETU Murska Sobota, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 3 2. POVZETEK... 5 3. GOSPODARSKE

Prikaži več

Izpostava Murska Sobota INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V POMURSKI REGIJI V LETU 2016 Murska Sobota, ma

Izpostava Murska Sobota INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V POMURSKI REGIJI V LETU 2016 Murska Sobota, ma Izpostava Murska Sobota INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V POMURSKI REGIJI V LETU Murska Sobota, maj 2017 Kazalo vsebine 1. UVOD... 3 2. POVZETEK... 5 3. GOSPODARSKE

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1.

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktura standardnega zoženega izbora podatkov iz

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu STRUKTURA STADARDIH IZPISOV PODATKOV IZ LETIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG I SAMOSTOJIH PODJETIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVO OBJAVO 1. Struktura standardnega izpisa podatkov iz letnih poročil gospodarskih

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave

Prikaži več

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR BONITETNO POROČILO Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 (0)1 620 2 866, fax: +386 (0)1 620 2 708 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim Bonitetno poročilo Izdano dne 23.9.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 56NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 213 17

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 036NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovan

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 036NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovan Bonitetno poročilo Izdano dne 14.4.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 36NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 212 8 Finančna

Prikaži več

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. office-sl

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o.  office-sl 1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. email: office-slovenia@coface.com 14.12.2016 22:11(+1) POROČILO O PODJETJU IZMIŠLJENO PODJETJE D.O.O. Druga imena: IZMIŠLJENO d.o.o. Sedez podjetja:

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Poslovni subjekt slabš

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane BONITETNO POROCILO Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje 1 Podjetje: Naslov: Dejavnost: J 58.190 DRUGO ZALOŽNIŠTVO Matična številka:

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in zelo dobro posluje. Poslovni subjekt zelo

Prikaži več

Untitled Document

Untitled Document BONITETNO POROČILO Izdano za: Mateja Roglič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 ()8 39 3, fax: +386 ()1 62 2 78 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje

Prikaži več

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 217 Vsebina Sestava Skupine KD... 3 Analiza poslovanja Skupine KD v obdobju 1-3 217...

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HLADILNA TEHNIKA MILAN KUMER s.p. Izdano dne 18.6.2018

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice,

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska JELE KITT proizvodno podjetje d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav Kazalo > 8 Finančni rezultat Skupine Triglav in Skupina Triglav je ustvarila 82,3 milijona evrov čistega dobička in dosegla 11,4-odstotno dobičkonosnost kapitala. Čisti poslovni izid je za 29 odstotkov

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 851 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja POMEMBNEJŠA

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL ZA LETO NEGOSPODARSTVO 1. Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil dru

STRUKTURA STANDARDNIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL ZA LETO NEGOSPODARSTVO 1. Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil dru STRUKTUR STDRDIH IZBOROV PODTKOV IZ LETIH POROČIL Z LETO 2017 - EGOSPODRSTVO 1. Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil društev za leto 2017... 2 1.1 Standardni izbor v celotnem obsegu...

Prikaži več

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL ČETRTLETNO POROČILO POSLOVODSTVA DRUŽBE DATALAB TEHNOLOGIJE, d. d. in njenih odvisnih družb za obdobje od 01.07.2016 do 31.3.2017 1. PREDSTAVITEV DRUŽBE 1.1 Osnovni podatki Kratki naziv: DATALAB d. d.

Prikaži več

Dolznik_Upnik_ Pregled prijavljenih obveznosti v večstranski (obvezni in prostovoljni) pobot ter rezultatov pobota po dejavnosti DOLŽNIKA in

Dolznik_Upnik_ Pregled prijavljenih obveznosti v večstranski (obvezni in prostovoljni) pobot ter rezultatov pobota po dejavnosti DOLŽNIKA in Dolznik_Upnik_10.6.2011 Pregled prijavljenih obveznosti v večstranski (obvezni in prostovoljni) pobot ter rezultatov pobota po dejavnosti DOLŽNIKA in upnika Dejavnost dolţnika Dejavnost upnika Upoštevani

Prikaži več

Datum: 24

Datum: 24 ZADEVA: OBJAVA UGOTOVITEV - ANKETA SSRS 2016 2017 Spoštovani, obveščamo vas, da smo zaključili obdelavo zbranih podatkov Ankete SSRS 2016 2017 o ugotavljanju potreb po vrstah stanovanjskega fonda v občinah

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KOOP TRGOVINA trgovina in posredništvo d.o.o. Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KAPI IN PARTNERJI d.o.o. posredništvo in druge

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska AVTOSTORITVE ROGELJ avtokleparstvo in trgovina,

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska IRMAN trgovina, razvoj, optika, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska IRMAN trgovina, razvoj, optika, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska PS družba za projektiranje in izdelavo strojev

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ZEL-EN, razvojni center energetike d.o.o. Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ARNE Računalniški sistemi d.o.o. Izdano dne 8.1.2016

Prikaži več

REGIJE V ŠTEVILKAH Statistični portret slovenskih regij

REGIJE V ŠTEVILKAH Statistični portret slovenskih regij REGIJE V ŠTEVILKAH Statistični portret slovenskih regij 2018 www.stat.si Regije v številkah - Statistični portret slovenskih regij 2018 ISSN 2463-0026 Informacije: www.stat.si T: (01) 241 64 04 E: info.stat@gov.si

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska NARVIS, napredne računalniške storitve, d.o.o.

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Konto Realizacija 2011 Realizacija 2011 Ocena

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska CLEANGRAD, proizvodnja kovinskih konstrukcij in

Prikaži več

NASELJENOST V SLOVENIJI

NASELJENOST V SLOVENIJI Skupina: LTL Šola: Šolski center Novo mesto Srednja zdravstvena in kemijska šola Regija: Jugovzhodna Kategorija: A Cilji in analize podatkov Kot prebivalke jugovzhodne statistične regije smo se odločile,

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska INŽENIRING TELEKOMUNIKACIJ 100 d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HALDER norm+technik d.o.o. Izdano dne 5.8.2014

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska SPLETNE REŠITVE, MIHA LAVTAR S.P. Izdano dne 26.6.2013

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ILUMINA WAX trgovina in proizvodnja d.o.o. Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KARBON, čiste tehnologije d.o.o. Velenje Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ŠTERN, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ZELEN IN PARTNERJI, Podjetniško in poslovno svetovanje

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ŠTERN, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 KAZALO 1.1 BILANCA STANJA NA DAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I) PRIKAZ BILA

RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 KAZALO 1.1 BILANCA STANJA NA DAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I) PRIKAZ BILA RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 KAZALO 1.1 BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2015... 2 1.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I)... 4 1.3 PRIKAZ BILANČNEGA DOBIČKA /IZGUBE ZA LETO 2015... 5 1.4 RAČUNOVODSKE

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Ured

Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Ured Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov

Prikaži več

BILTEN JUNIJ 2019

BILTEN JUNIJ 2019 BILTEN JUNIJ 2019 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI 2X Razmnoževanje

Prikaži več

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) Zap. Oznaka štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA 1 A. 1. in del A. 5. Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - \310as je za delavske pla\350e.pptx)

(Microsoft PowerPoint - \310as je za delavske pla\350e.pptx) ČAS JE ZA NAŠE PLAČE Mag. Andreja Poje, izvršna sekretarka Ljubljana, 16. 2. 217 KRIZE JE ZA NEKATERE KONEC RastBDP, rastzaposlenosti, izboljšujese poslovanjegd, netočistidobički, povečuje se pruktivnost,

Prikaži več

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: 5665493 Davčna številka: SI 82155135 Telefon (h.c.): 01/ 200 75 00

Prikaži več

2

2 Povzetek makroekonomskih gibanj, maj 19 Gospodarska rast v evrskem območju je nizka, a precej stabilna, saj se ob naraščajoči negotovosti v svetovni trgovini ohranja solidna rast domačega povpraševanja.

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Predelava termoplastov VARSPOJ, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

3

3 SIVENT, d.d., Ljubljana NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO družbe SIVENT, d.d., Ljubljana in NEREVIDIRANO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO Skupine SIVENT za obdobje 1.1. 30.6.2014 Ljubljana, avgust 2014 Pregled

Prikaži več

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj 15. 10. 2018 RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj MSRP 16 MRS 17 OPREDELITEV POJMA 'NAJEM' V skladu z MSRP 16 je najem pogodba ali del pogodbe, ki prenaša pravico do uporabe identificiranega

Prikaži več

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO za obdobje 1.1. do 30.6.2010 Šempeter pri Gorici, 30.7.2010 Stran 1 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 PREDSTAVITEV OBVLADUJOČE DRUŽBE... 4 PREDSTAVITEV SKUPINE AGROGORICA...

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

(Microsoft Word - \310etrtletno poro\350ilo januar-september 2015_kon\350na verzija.docx)

(Microsoft Word - \310etrtletno poro\350ilo januar-september 2015_kon\350na verzija.docx) ČETRTLETNO POROČILO O POSLOVANJU DRUŽBE ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA, D. D. IN SKUPINE ALPETOUR ZA OBDOBJE JANUAR SEPTEMBER 2015 Kranj, oktober 2015 KAZALO 1 UVODNA POJASNILA... 3 2 OSNOVNI PODATKI... 3

Prikaži več

SRS24-S

SRS24-S Slovenski računovodski standard 24 (2006) OBLIKE BILANCE STANJA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju obračunskih izkazov, v katerih so predstavljeni sredstva

Prikaži več

MS MOL Obrazložitev - načrt ŽALE d.o.o (2)

MS MOL Obrazložitev - načrt ŽALE d.o.o (2) Številka: 354-1197/2017-1 Datum: 29. 12. 2017 Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: PRIPRAVIL: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ŽALE Javno podjetje, d.o.o. ZUNANJI

Prikaži več

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2 1. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1.. SKUPAJ Možne točke: 55 36 91 Dosežene točke: Pišite s

Prikaži več

Izdaja:

Izdaja: Izdaja: 30. 09. 2009 OSNOVNI PODATKI SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju SID banka) je bila ustanovljena 22.10.1992 kot Slovenska izvozna družba, družba za zavarovanje

Prikaži več

BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5

BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5 BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SKUPINA SAVA RE NEREVIDIRANI REZULTATI 2017 23. MAREC 2018 a 2017 KLJUČNI POUDARKI LETA Kosmata premija skupine Sava Re je v letu 2017 prvič presegla 500 milijonov EUR. Čisti poslovni izid in donosnost

Prikaži več

Pravilnik o računovodstvu Nogometne zveze Slovenije V1.0;

Pravilnik o računovodstvu Nogometne zveze Slovenije V1.0; Pravilnik o računovodstvu Nogometne zveze Slovenije V1.0; 12.04.2010 1 Na podlagi 22. člena Statuta NZS, 26. člena Zakona o društvih (Ur. list RS št. 61/2006, 58/2009) in SRS 33 (Ur. list RS št. 3/2007),

Prikaži več

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 1 PREDSTAVITEV SKLADA...3 2 OPOZORILO IMETNIKOM INVESTICIJSKIH KUPONOV...4 3 POSLOVANJE SKLADA V OBDOBJU 01.01. DO 30.06.2006...5 4 NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI

Prikaži več

DRUŠTVO KOMORNI GODALNI ORKESTER SLOVENSKE FILHARMONIJE Mestni trg Ljubljana Matična številka: Podatki iz bilance stanja na dan 31.

DRUŠTVO KOMORNI GODALNI ORKESTER SLOVENSKE FILHARMONIJE Mestni trg Ljubljana Matična številka: Podatki iz bilance stanja na dan 31. DRUŠTVO KOMORNI GODALNI ORKESTER SLOVENSKE FILHARMONIJE Mestni trg 17 1000 Ljubljana Matična številka: 1207024000 Podatki iz bilance stanja na dan 31.12.2015 Podatki so v EUR 2015 2014 SREDSTVA 42.800

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih 15.6.2018 L 153/161 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13) IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

MUZEJ ZA ARHITEKTURO IN OBLIKOVANJE

MUZEJ ZA ARHITEKTURO IN OBLIKOVANJE LETNO POROČILO za leto 2017 Februar 2018 MAO - Letno poročilo 2017 Stran 1 KAZALO stran 1. RAČUNOVODSKO POROČILO... 3 1.1. Računovodski izkazi... 3 2. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM ZA LETO 2017...

Prikaži več

Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje

Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje podatkov je obvezno. Vprašalnik za statistično raziskovanje

Prikaži več

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx)

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx) Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija Posredno financiranje NAZIV PRODUKTA: Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija NAČIN FINANCIRANJA posredno financiranje preko

Prikaži več

letno poročilo 2006

letno poročilo 2006 LETNO POROČILO ZA POSLOVNO LETO 2017 Zasavski računski center d.d., Trbovlje Obrtniška cesta 14 Trbovlje 1 KAZALO VSEBINE I. POSLOVNO POROČILO... 5 1. PREDSTAVITEV DRUŽBE... 5 1.1. Osnovna izkaznica družbe...

Prikaži več

Poročilo k certifikatu FINANČNE ZANESLJIVOSTI gospodarskega subjekta Imetnik certifikata: KREMENITI d.o.o. KREMENITI, trgovina, servis, izvoz, uvoz, p

Poročilo k certifikatu FINANČNE ZANESLJIVOSTI gospodarskega subjekta Imetnik certifikata: KREMENITI d.o.o. KREMENITI, trgovina, servis, izvoz, uvoz, p Poročilo k certifikatu FINANČNE ZANESLJIVOSTI gospodarskega subjekta Imetnik certifikata: KREMENITI d.o.o. KREMENITI, trgovina, servis, izvoz, uvoz, proizvodnja, d.o.o. Izdajatelj: PRVA BONITETNA AGENCIJA

Prikaži več