AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV"

Transkripcija

1 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN

2 K A Z A L O I. UVOD... 1 II. POVZETEK... 2 III. REZULTATI POSLOVANJA PODJETNIKOV ZBIRNI REZULTATI POSLOVANJA PODJETNIKOV PRIHODKI IN ODHODKI DODANA VREDNOST IN IZGUBA NA SUBSTANCI PODJETNIKOV DOHODEK IN NEGATIVNI POSLOVNI IZID REZULTATI POSLOVANJA PODJETNIKOV PO VELIKOSTI, PO DEJAVNOSTIH IN PO REGIJAH IV. SREDSTVA IN OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV PODJETNIKOV Preglednica 1: Pomembnejše postavke poslovnega izida podjetnikov v letih od 2014 do Preglednica 2: Obseg in struktura posameznih vrst prihodkov in odhodkov podjetnikov v letu Preglednica 3: Rezultati poslovanja podjetnikov glede na velikost v letu Preglednica 4: Razvrstitev podjetnikov po področjih dejavnosti v letu Preglednica 5: Preglednica 6: Podrobnejši podatki o dodani vrednosti, izgubi na substanci in neto dodani vrednosti podjetnikov po področjih dejavnosti v letu Podjetnikov dohodek in negativni poslovni izid podjetnikov po področjih dejavnosti v letu Preglednica 7: Razvrstitev podjetnikov po regijah v letu Preglednica 8: Podrobnejši podatki o dodani vrednosti, izgubi na substanci in neto dodani vrednosti podjetnikov po regijah v letu Preglednica 9: Podjetnikov dohodek in negativni poslovni izid podjetnikov po regijah v letu Preglednica 10: Obseg in struktura sredstev in obveznosti do virov sredstev podjetnikov Preglednica 11: Pomembnejši kazalniki poslovanja podjetnikov v letih od 2014 do... 28

3 I. UVOD Informacija obravnava poslovni izid, premoženjski in finančni položaj samostojnih podjetnikov posameznikov (v nadaljevanju: podjetniki) v Sloveniji v letu. Podlaga so podatki 1 iz letnih poročil za leto, ki so jih podjetniki v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) 2 za namen državne statistike oziroma zaradi spremljanja ekonomskih gibanj na različnih ravneh predložili Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES) do 1. aprila Vsi poslovni subjekti, razen pravnih oseb javnega prava, so podatke predložili na poenotenih obrazcih, ki jih je AJPES predpisal z Navodilom o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov 3. Prikazano je poslovanje vseh podjetnikov, ne glede na njihovo velikost Podatki, predloženi v evrih s centi, so v informaciji prikazani v tisoč evrih, deleži pa na eno decimalno mesto. Uradni list RS, št. 65/09 uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17 in 22/19 ZPosS)) Uradni list RS, št. 86/16 in 76/17. To navodilo je bilo predpisano zaradi spremenjenega osmega poglavja ZGD-1 in prenovljenih Slovenskih računovodskih standardov (SRS 2016) na podlagi Računovodske Direktive 2013/34/EU. Stran 1

4 II. POVZETEK Število samostojnih podjetnikov Število zaposlenih (na podlagi delovnih ur) EUR Povprečna plača na zaposlenega Prihodki Prihodki na tujem trgu Odhodki mio EUR 608 mio EUR mio EUR + 12 % + 12 % + 11 % Neto dodana vrednost Neto dodana vrednost na nosilca dejavnosti in njegove zaposlene Neto podjetnikov dohodek mio EUR EUR 397 mio EUR + 12 % + 9 % + 14 % Podatke iz letnih poročil za leto je AJPES predložilo podjetnikov, kar je za ali 3 % manj od števila podjetnikov, ki so predložili podatke iz letnih poročil za leto. Po podatkih Poslovnega registra Slovenije je bilo v letu ustanovljenih podjetnikov, za 6 % več kot v letu, prenehalo pa je podjetnikov, 7 % več kot v predhodnem letu. V letu je bilo uvedenih 129 stečajnih postopkov podjetnikov, 4 % manj kot v letu, začet ni bil noben postopek prisilne poravnave podjetnika. Začetih je bilo 8 postopkov poenostavljene prisilne poravnave, 7 več kot lani. Na manjše število predloženih letnih poročil so vplivali samostojni podjetniki, obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov, ki niso zavezani k predložitvi letnega poročila. Teh je bilo v letu , v letu pa Stran 2

5 Podjetniki, ki so predložili podatke za leto, so v primerjavi z letom izboljšali rezultate poslovanja, enako družbe. Podjetniki so izkazali tisoč evrov neto podjetnikovega dohodka ali za 14 % več kot v letu. Pri tem so podjetniki s pozitivnim poslovnim izidom podjetnikov dohodek v znesku tisoč evrov povečali za tisoč evrov ali za 14 %, podjetniki z negativnim poslovnim izidom v znesku tisoč evrov pa so ga povečali za tisoč evrov ali za 13 %. Podjetnikov dohodek v letu je bil za tisoč evrov večji od podjetnikovega dohodka, ki so ga podjetniki izkazali v letnih poročilih za leto. Negativni poslovni izid v letu je bil za tisoč evrov ali za 4 % manjši od tovrstnega podatka podjetnikov, izkazanega v letnih poročilih za leto. Podjetniki, ki so poslovali v letu, so imeli za ali 7 % več zaposlenih kot v predhodnem letu, tudi število zaposlenih je bilo za 424 ali 1 % večje od števila zaposlenih pri podjetnikih, ki so predložili letna poročila za leto. Znesek v tisoč EUR POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA Letno poročilo za leto Letno poročilo za leto * ** 2016 Število majhnih samostojnih podjetnikov Število zaposlenih Prihodki Odhodki Podjetnikov dohodek Negativni poslovni izid Neto podjetnikov dohodek Opomba: *Podatki za leto iz letnih poročil za leto **Podatki za leto iz letnih poročil za leto Podjetniki so po podatkih iz poslovnega izida in po podatkih iz bilance stanja za leto : imeli zaposlenih 4, kar je za ali 7 % več kot v letu. Zaposleni pri podjetnikih so pomenili 8,4 % zaposlenih v družbah; izkazali tisoč evrov prihodkov in so pomenili 5,1 % prihodkov družb; povečali prihodke za 12 % in odhodke za 11 % (družbe za 9 %) ter izenačili celotno gospodarnost v primerjavi z letom na 1,08; prihodke na domačem trgu povečali za 12 %; prihodke na tujem trgu povečali za 12 % (prihodke na trgu EU in prihodke na trgu izven EU za 12 %). K povečanju prihodkov na tujem trgu so največ prispevali podjetniki iz dejavnosti promet in skladiščenje, predelovalnih dejavnosti, dejavnosti trgovine, vzdrževanja in popravila motornih vozil in iz dejavnosti gradbeništva; 4 Podjetniki kot lastniki in nosilci dejavnosti niso vključeni v število zaposlenih. Povprečno število zaposlenih iz delovnih ur podjetnika je razmerje med številom delovnih ur v koledarskem (obračunskem) letu, za katere so zaposleni prejeli plačo in nadomestilo plače v breme delodajalca, in med številom možnih delovnih ur za koledarsko (obračunsko) leto. Stran 3

6 ustvarili tisoč evrov neto dodane vrednosti, 12 % več kot v letu. Neto dodana vrednost podjetnikov je pomenila 6,4 % neto dodane vrednosti družb. Neto dodana vrednost na zaposlenega je bila evrov, 5 % več kot v letu (v družbah evrov, 2 % več kot v letu ), neto dodana vrednost na nosilca dejavnosti skupaj z njegovimi zaposlenimi pa je znašala evrov, 9 % več kot v letu ; izkazali tisoč evrov podjetnikovega dohodka, 14 % več kot v letu. Podjetnikov dohodek je ugotovilo 86,2 % vseh podjetnikov; izkazali negativni poslovni izid v znesku tisoč evrov, 13 % več kot v letu. Negativni poslovni izid je ugotovilo 13,4 % vseh podjetnikov, ki so imeli ali 6,1 % vseh zaposlenih; kot celota ugotovili neto podjetnikov dohodek v znesku tisoč evrov, 14 % več kot v letu ; imeli tisoč evrov sredstev oziroma obveznosti do virov sredstev, 9 % več kot na dan ; imeli tisoč evrov podjetnikovega kapitala, 7 % ( tisoč evrov) več kot konec leta. Njegov delež v obveznostih do virov sredstev se je zmanjšal od 56,0 % na 55,2 % (pri družbah pa se je povečal od 48,1 % na 48,6 %); imeli tisoč evrov dolgoročnih obveznosti, 10 % ( tisoč evrov) več kot konec leta. Na povečanje dolgoročnih obveznosti so vplivale predvsem dolgoročne finančne obveznosti; imeli tisoč evrov kratkoročnih obveznosti, 13 % ( tisoč evrov) več kot konec leta. Povečali so kratkoročne finančne in poslovne obveznosti ter obveznosti, vključene v skupine za odtujitev. Stran 4

7 III. REZULTATI POSLOVANJA PODJETNIKOV Podjetniki so v letu ustvarili tisoč evrov prihodkov in tisoč evrov odhodkov. Leto so zaključili z neto podjetnikovim dohodkom 5, tisoč evrov, ki je bil za 14 % večji kot v letu. Cene življenjskih potrebščin pa so se v letu zvišale za 1,7 % 6. Neto podjetnikov dohodek so ustvarili iz poslovanja, tisoč evrov, in iz drugega delovanja, tisoč evrov. Prvega so povečali za 13 %, drugega pa za 6 % glede na preteklo leto. Neto negativen rezultat so imeli iz finančnega delovanja, tisoč evrov, za 3 % več kot v preteklem letu. Podjetniki so izkazali tisoč evrov podjetnikovega dohodka in tisoč evrov negativnega poslovnega izida. Podjetnikov dohodek se je v primerjavi z letom povečal za 14 %, negativni poslovni izid pa za 13 %. Pomembnejše postavke poslovnega izida podjetnikov so prikazane v naslednji preglednici: POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA Znesek v tisoč EUR Indeks Delež v prihodkih * Prihodki ,0% 100,0% Odhodki ,3% 92,5% Podjetnikov dohodek ,4% 8,3% Negativni poslovni izid ,7% 0,7% Neto podjetnikov dohodek ,7% 7,5% Opomba: *Podatki za leto iz letnih poročil za leto 5 6 Neto podjetnikov dohodek je razlika med prihodki in odhodki oziroma podjetnikov dohodek, zmanjšan za negativni poslovni izid. Podatek o spremembi cen življenjskih potrebščin se nanaša na indeks teh cen v obdobju januar december v primerjavi z obdobjem januar december in je znašal 101,7 (vir: SURS). Stran 5

8 Podjetniki so v primerjavi z letom prihodke povečali za 12 %, odhodke pa za 11 %, zato je kazalnik celotne gospodarnosti ostal na nivoju iz leta. Podjetniki so na 100 evrov odhodkov izkazali 108 evrov prihodkov. Primerjava rezultatov in kazalnikov poslovanja podjetnikov v letih od 2014 do 7 je prikazana v prilogah Preglednica 1 in Preglednica 11. Delež podjetnikovega dohodka, negativnega poslovnega izida in delež neto podjetnikovega dohodka v prihodkih od leta 2006 do prikazuje naslednji grafični prikaz: Opomba: *Podatki od leta 2016 dalje vključujejo podatke mikro, majhnih in srednjih podjetnikov. Primerjava rezultatov poslovanja med leti pokaže, da so v letu podjetniki imeli največjo vrednost kazalnika čiste donosnosti sredstev. Izračunan je iz razmerja med neto podjetnikovim dohodkom in sredstvi; na 100 evrov sredstev so v letu ustvarili 12,3 evra neto podjetnikovega dohodka, v letu pa 12,0 evra (Preglednica 11). V zadnjih petih letih sta od uporabljenih kazalnikov produktivnosti v letu imela najvišjo vrednost kazalnika neto dodana vrednost na nosilca dejavnosti in njegove zaposlene in neto dodana vrednost na zaposlenega (Preglednica 11). Kazalniki produktivnosti merijo učinke poslovnega procesa glede na vloženo delo in kot prvino poslovnega procesa upoštevajo število zaposlenih. 7 Rezultati in kazalniki poslovanja so izračunani na podlagi podatkov iz letnih poročil na poenotenih obrazcih, ki so jih podjetniki predložili za posamezna leta. Stran 6

9 1. ZBIRNI REZULTATI POSLOVANJA PODJETNIKOV 1.1. PRIHODKI IN ODHODKI Podjetniki so v letu ustvarili tisoč evrov prihodkov, 12 % več kot v letu. V strukturi prihodkov leta so večino prihodkov, 99,4 %, pomenili poslovni prihodki in drugi prihodki, 0,6 %. Struktura posameznih vrst prihodkov v letu je razvidna iz naslednjega grafičnega prikaza: Podjetniki so v letu izkazali tisoč evrov poslovnih prihodkov, 12 % več kot v letu. Ustvarili so jih predvsem s čistimi prihodki od prodaje na domačem trgu, 87,3 %, na trgu EU, 11,0 %, in na trgu izven EU, 0,9 %. Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu so se povečali za 12 %, prav tako čisti prihodki od prodaje na tujem trgu (na trgu EU kot tudi izven EU so se prav tako povečali za 12 %). Podjetniki so povečali prihodke enako na tujem kot na domačem trgu, medtem ko so družbe bolj povečale prihodke na tujem trgu, prav tako družbe na tujem trgu ustvarijo večji delež poslovnih prihodkov (41,0 %) kot podjetniki (11,8 %). Čiste prihodke od prodaje na tujem trgu je ustvarilo podjetnikov. Od tega je mikro podjetnikov ustvarilo 54,6 %, 402 majhna podjetnika 35,9 % in 7 srednjih podjetnikov 9,4 % vseh prihodkov na tujem trgu. Največji delež, 40,8 %, tovrstnih prihodkov je ustvarilo podjetnikov iz oddelka dejavnosti kopenski promet in cevovodni transport, 717 podjetnikov iz oddelka dejavnosti posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili, 9,3 % teh prihodkov, 873 podjetnikov iz oddelka dejavnosti specializirana gradbena dela, 9,1 % teh prihodkov, in 452 podjetnikov iz oddelka dejavnosti proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav, 7,2 % teh prihodkov. Stran 7

10 Finančni prihodki so znašali tisoč evrov in so bili v primerjavi z letom manjši za 19 %. Na njihovo zmanjšanje so vplivali predvsem finančni prihodki iz deležev in finančni prihodki iz poslovnih terjatev, medtem ko so se finančni prihodki iz danih posojil povečali. Drugih prihodkov je bilo tisoč evrov, 4 % več kot v letu. V tej skupini prihodkov se izkazujejo tudi prejete subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso povezani s poslovnimi učinki, prejete odškodnine in kazni ter drugi prihodki. Podrobnejši pregled obsega in strukture posameznih vrst prihodkov podjetnikov je razviden iz priloge Preglednica 2. Podjetniki so v letu ugotovili tisoč evrov odhodkov, 11 % več kot v letu. Večino celotnih odhodkov, 99,4 %, so pomenili poslovni odhodki, 0,5 % finančni odhodki in 0,2 % drugi odhodki. Struktura posameznih vrst odhodkov v letu je razvidna iz naslednjega grafičnega prikaza: Podjetniki so v letu ugotovili tisoč evrov poslovnih odhodkov, 12 % več kot v letu. Večji del poslovnih odhodkov, 67,5 %, so pomenili stroški blaga, materiala in storitev. Podjetniki so v letu ugotovili tisoč evrov tovrstnih stroškov, 12 % več kot v letu. Med temi stroški je bil največji delež stroškov porabljenega materiala, 43,1 %, sledi delež stroškov storitev, 33,5 %, in delež nabavne vrednosti prodanega blaga in materiala, 23,4 %. Stran 8

11 Stroški dela so pri podjetnikih pomenili 16,0 % vseh poslovnih odhodkov. Znašali so tisoč evrov, 12 % več kot v letu. Vključevali so stroške plač, 70,7 %, stroške pokojninskih in drugih socialnih zavarovanj, 12,4 %, ter druge stroške dela, 16,9 %. Stroški plač podjetnikov so v letu znašali tisoč evrov, v primerjavi z letom poprej so se povečali za 12 %. V letu je bila povprečna mesečna plača na zaposlenega pri podjetnikih evro, realno večja za 3,6 %, nominalno pa za 5,4 % glede na leto. V primerjavi s povprečno mesečno plačo zaposlenih v družbah je bila nižja, saj so zaposleni v družbah v letu povprečno mesečno prejeli evrov plače, realno za 2,4 %, nominalno pa za 4,1 % več kot v letu. Podjetniki so v letu obračunali tisoč evrov stroškov pokojninskih in drugih socialnih zavarovanj ter tisoč evrov drugih stroškov dela. Prvi so se povečali za 13 %, drugi pa za 11 %. Odpisi vrednosti so v poslovnih odhodkih pomenili 5,8 %. Znašali so tisoč evrov in bili večji za 9 %. Med odpisi vrednosti je bil največji delež amortizacije, 93,3 %, preostali del pa so pomenili prevrednotovalni poslovni odhodki. Drugi poslovni odhodki so pomenili 10,7 % poslovnih odhodkov, zajemajo pa tudi prispevke za socialno varnost podjetnika. Podjetniki so v letu obračunali tisoč evrov drugih poslovnih odhodkov, 12 % več kot v letu. Finančni odhodki podjetnikov so pomenili 0,5 % vseh odhodkov. Znašali so tisoč evrov, 1 % več kot v letu, in so se pretežno nanašali na finančne odhodke iz finančnih obveznosti. Drugi odhodki so pomenili 0,2 % vseh odhodkov podjetnikov, znašali so tisoč evrov in so se v primerjavi z letom zmanjšali za 3 %. Podrobnejši pregled obsega in strukture posameznih vrst odhodkov podjetnikov je razviden iz priloge Preglednica 2. Stran 9

12 1.2. DODANA VREDNOST IN IZGUBA NA SUBSTANCI Dodano vrednost 8 v znesku tisoč evrov, za 12 % več kot v letu, je ugotovilo podjetnikov, to je 90,2 % vseh. Izgubo na substanci 9 v znesku tisoč evrov, za 31 % več kot v letu, je izkazalo podjetnikov, 9,5 % vseh. Podjetniki so v letu ustvarili tisoč evrov neto dodane vrednosti 10, 12 % več kot v letu. Neto dodana vrednost na zaposlenega je v letu znašala evrov, v letu pa evrov. V letu je bila v primerjavi z letom večja za 5 %. Neto dodana vrednost na zaposlenega je bila pri podjetnikih nižja kot pri družbah, kjer je znašala evrov ali 2 % več kot v letu. Neto dodana vrednost na nosilca dejavnosti in njegove zaposlene je v letu znašala evrov, v primerjavi z letom je bila večja za 9 % PODJETNIKOV DOHODEK IN NEGATIVNI POSLOVNI IZID Podjetnikov dohodek 11 v znesku tisoč evrov je v letu izkazalo podjetnikov, to je 86,2 % vseh. V primerjavi z letom se je podjetnikov dohodek povečal za 14 %. Njegov delež v vseh prihodkih podjetnikov je v letu znašal 8,4 %, enako v letu. Negativni poslovni izid 12 v znesku tisoč evrov je v letu izkazalo podjetnikov, to je 13,4 % vseh. V primerjavi z letom je bil negativni poslovni izid večji za 13 %. Njegov delež v vseh prihodkih podjetnikov je tako v letu znašal 0,7 %, v letu pa 0,8 %. Podjetniki z negativnim poslovnim izidom so imeli ali 6,1 % vseh zaposlenih pri podjetnikih. 193 podjetnikov v letu ni ugotovilo niti podjetnikovega dohodka niti negativnega poslovnega izida, kar pomeni, da so poslovali s pozitivno ničlo. Podjetniki so kot celota v letu ugotovili neto podjetnikov dohodek 13 v znesku tisoč evrov, kar je za 14 % več kot v letu. Njegov delež v vseh prihodkih podjetnikov se je v letu povečal od 7,6 % na 7,7 % Dodana vrednost je kosmati donos od poslovanja, zmanjšan za stroške blaga, materiala in storitev in druge poslovne odhodke. O izgubi na substanci govorimo, če je na opisan način izračunana dodana vrednost negativna. Neto dodana vrednost je dodana vrednost, zmanjšana za izgubo na substanci. Podjetnikov dohodek je pozitivna razlika med prihodki in odhodki. Negativni poslovni izid je negativna razlika med prihodki in odhodki. Neto podjetnikov dohodek je podjetnikov dohodek, zmanjšan za negativni poslovni izid. Stran 10

13 2. REZULTATI POSLOVANJA PODJETNIKOV PO VELIKOSTI, PO DEJAVNOSTIH IN PO REGIJAH Večina, 98,8 % ali podjetnikov, je po merilih ZGD-1 14 sodila med mikro podjetnike. Mikro podjetniki so v letu z 79,9 % vseh zaposlenih ustvarili 79,0 % čistih prihodkov od prodaje in imeli 76,3 % sredstev vseh podjetnikov. Podrobnejši pregled pomembnejših podatkov glede na velikost je razviden iz priloge Preglednica 3. Vsi podjetniki so razvrščeni po skupinah glede na število zaposlenih. Največ podjetnikov, ali 85,6 %, je razvrščenih v skupino, ki ima od 0 do 1 zaposlenega; ustvarili so 44,6 % vseh čistih prihodkov od prodaje in 62,5 % neto podjetnikovega dohodka oziroma 65,0 % vseh podjetnikov ni imelo nobenega zaposlenega 15, ustvarili pa so 24,7 % vseh čistih prihodkov od prodaje in 42,1 % celotnega neto podjetnikovega dohodka. Po številu zaposlenih je bila največja skupina podjetnikov, ki so imeli od 2 do 9 zaposlenih, po čistih prihodkih od prodaje, neto podjetnikovem dohodku in sredstvih pa skupina podjetnikov, ki so imeli od 0 do 1 zaposlenega. Pomembnejši podatki podjetnikov po posameznih skupinah so razvidni iz naslednje preglednice: SKUPINE (zneski v tisoč EUR) PODJETNIKI ZAPOSLENI ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE NETO PODJETNIKOV DOHODEK VREDNOST SREDSTEV NA DAN število delež število delež delež delež delež 1. od 0 do 1 zaposleni ,6% ,7% ,6% ,5% ,6% 2. od 2 do 9 zaposlenih ,4% ,3% ,4% ,1% ,5% 3. od 10 do 49 zaposlenih 556 1,0% ,1% ,5% ,9% ,7% 4. od 50 do 249 zaposlenih 14 0,0% ,8% ,4% ,5% ,1% SKUPAJ ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Opomba: Število zaposlenih, ki ga podjetniki izkazujejo na 2 decimalni mesti, je v tej preglednici zaokroženo na celo število Novela ZGD-1I je spremenila pragove meril, ki se uporabljajo od leta (1) Mikro družba je družba, ki izpolnjuje dve od teh meril: povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 10, čisti prihodki od prodaje ne presegajo evrov, in vrednost aktive ne presega evrov. (2) Majhna družba je družba, ki ni mikro družba in ki izpolnjuje dve od teh meril: povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50, čisti prihodki od prodaje ne presegajo evrov, in vrednost aktive ne presega evrov. (3) Srednja družba je družba, ki ni mikro in ne majhna družba in ki izpolnjuje dve od teh meril: povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 250, čisti prihodki od prodaje ne presegajo evrov, in vrednost aktive ne presega evrov. (4) Velika družba je družba, ki ni ne mikro ne majhna družba in ne srednja družba. Podjetniki kot lastniki in nosilci dejavnosti niso vključeni v število zaposlenih. Stran 11

14 Podjetniki se razvrščajo po dejavnostih v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti 16. Po številu podjetnikov, številu zaposlenih, prihodkih in sredstvih so bila v letu najpomembnejša štiri področja: gradbeništvo, predelovalne dejavnosti, trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil ter promet in skladiščenje. Najpomembnejše področje po številu zaposlenih je bilo področje gradbeništva podjetnikov s področja gradbeništva je z 22,3 % vseh zaposlenih ustvarilo 18,8 % vseh prihodkov. Sledilo je področje predelovalne dejavnosti, kjer je podjetnikov imelo 19,1 % vseh zaposlenih, ki so ustvarili 17,8 % vseh prihodkov podjetnikov s področja trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil pa je imelo 15,2 % vseh zaposlenih, ki so ustvarili 20,8 % vseh prihodkov. Neto dodano vrednost so imela vsa področja dejavnosti, povečala so jo vsa področja, razen štirih: področje dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro, področje dejavnosti oskrbe z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja, področje dejavnosti poslovanja z nepremičninami ter področje dejavnosti javne uprave in obrambe, dejavnosti obvezne socialne varnosti. Neto podjetnikov dohodek so imela vsa področja dejavnosti, razen področja dejavnosti javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti. Največ so ga izkazali podjetniki s področja gradbeništva, 20,6 %, sledijo podjetniki s področja predelovalnih dejavnosti, 18,2 %, trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil, 13,6 %, ter s področja prometa in skladiščenja, 12,6 %. Neto podjetnikov dohodek so povečala vsa navedena področja, najbolj pa področje gradbeništva, za 18 %. Struktura pomembnejših podatkov podjetnikov v letu po področjih dejavnosti je razvidna iz naslednjega grafičnega prikaza: 16 Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08 Stran 12

15 Podrobnejši pregled rezultatov poslovanja podjetnikov po področjih dejavnosti je razviden iz prilog Preglednica 4, Preglednica 5 in Preglednica 6. Stran 13

16 Podjetniki se razvrščajo v 12 statističnih regij v skladu z Uredbo (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (nuts) 17, ki jo dopolnjujeta Uredba Komisije (EU) št. 1319/2013 z dne 9. decembra 2013 o spremembi prilog k Uredbi (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) 18 in Uredba o standardni klasifikaciji teritorialnih enot 19. Neto dodano vrednost in neto podjetnikov dohodek so imele vse regije in ju vse tudi povečale. Največ neto dodane vrednosti in neto podjetnikovega dohodka so ugotovili podjetniki iz Osrednjeslovenske, Podravske, Savinjske in Gorenjske regije, ki so tudi najbolj pripomogli k povečanju celotnega neto podjetnikovega dohodka. Struktura pomembnejših podatkov o poslovanju podjetnikov v letu po regijah je razvidna iz naslednjega grafičnega prikaza (vir podatkov Preglednica 7 in Preglednica 9): Po številu podjetnikov, številu zaposlenih, prihodkih, sredstvih in neto podjetnikovem dohodku je bila najpomembnejša Osrednjeslovenska regija, ki je imela 25,1 % podjetnikov, 21,5 % vseh zaposlenih, ki so ustvarili 22,8 % vseh prihodkov in 23,8 % neto podjetnikovega dohodka. Sledila je Podravska regija s 14,8 % podjetnikov, 17,8 % vseh zaposlenih, ki so dosegli 16,0 % vseh prihodkov in 15,3 % neto podjetnikovega dohodka. V Savinjski regiji je bilo 13,0 % podjetnikov, ki so s 14,6 % vseh zaposlenih dosegli 15,1 % vseh prihodkov podjetnikov in 12,9 % neto podjetnikovega dohodka Uradni list L 154, Uradni list L 342, Uradni list RS, št. 9/07 Stran 14

17 Najmanjši med regijami sta Zasavska z 2,4 % in Primorsko-notranjska z 2,8 % vseh podjetnikov. Deleži zaposlenih, prihodkov in neto podjetnikovega dohodka pri podjetnikih nobene od teh regij niso presegli 3,0 %. Podrobnejši pregled rezultatov poslovanja podjetnikov po regijah je razviden iz prilog Preglednica 7, Preglednica 8 in Preglednica 9. Stran 15

18 IV. SREDSTVA IN OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV PODJETNIKOV Podjetniki so na dan izkazali tisoč evrov sredstev oziroma obveznosti do virov sredstev, 9 % več kot na dan Premoženje podjetnikov se je realno povečalo za 7,2 % 20. Med sredstvi, ki so jih podjetniki izkazali na dan , je bilo 53,6 % dolgoročnih sredstev, 45,6 % kratkoročnih sredstev in 0,8 % kratkoročnih aktivnih časovnih razmejitev. Dolgoročna sredstva so na dan znašala tisoč evrov in so se glede na stanje na dan povečala za 7 %. Med dolgoročnimi so se povečala vsa sredstva, največ dolgoročne finančne naložbe, 12 %. Kratkoročna sredstva so na dan znašala tisoč evrov, 10 % več kot na dan Njihov delež v strukturi vseh sredstev se je povečal od 44,9 % na 45,6 %. Med kratkoročnimi sredstvi so bile najobsežnejše kratkoročne poslovne terjatve, tisoč evrov, ki so bile večje za 8 %. Med obveznostmi do virov sredstev je bilo 55,2 % podjetnikovega kapitala, 14,6 % dolgoročnih obveznosti, 28,5 % kratkoročnih obveznosti in 1,7 % rezervacij in pasivnih časovnih razmejitev. Podjetnikov kapital, kot najkvalitetnejši vir financiranja sredstev podjetnikov, je na dan znašal tisoč evrov, 7 % več kot pred letom dni. Njegov delež v obveznostih do virov sredstev se je zmanjšal od 56,0 % na 55,2 %. Kapital podjetnikov, ki poslovne knjige vodijo po načelu dvostavnega knjigovodstva (teh je bilo v ), je predstavljal 51,3 % vseh virov sredstev. Dolgoročnih obveznosti je bilo tisoč evrov, 10 % več kot konec leta. Med dolgoročnimi obveznostmi je bilo 86,3 % finančnih in 13,7 % poslovnih obveznosti, oboje so se povečale. Ob koncu leta so kratkoročne obveznosti znašale tisoč evrov, 13 % več kot ob koncu leta. Med kratkoročnimi obveznostmi je bilo 81,1 % poslovnih in 18,9 % finančnih obveznosti. Na povečanje kratkoročnih obveznosti so vplivale predvsem kratkoročne poslovne obveznosti, ki so znašale tisoč evrov, 12 % več kot konec leta. Konec leta in so podjetniki s kapitalom financirali vsa dolgoročna sredstva. V obeh letih so tudi dolgoročna sredstva in zaloge financirali z dolgoročnimi viri sredstev (enako je 20 Podatek o spremembi cen življenjskih potrebščin se nanaša na indeks teh cen v decembru v primerjavi z decembrom in je znašal 101,4 (vir: SURS). Stran 16

19 veljalo za družbe). Kazalnik dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev in zalog 21 je ob koncu leta znašal 1,13, enako konec leta. Podjetniki so v primerjavi z družbami imeli tudi ugodnejšo vrednost pospešenega koeficienta, izračunanega iz razmerja med kratkoročnimi sredstvi brez zalog in kratkoročnimi aktivnimi časovnimi razmejitvami v primerjavi s kratkoročnimi obveznostmi in kratkoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami. Pospešeni koeficient pove, ali bi poslovni subjekt lahko pokril svoje trenutne kratkoročne obveznosti, če ne bi mogel uporabiti (prodati) zalog za pokrivanje teh obveznosti (priporočena vrednost kazalnika je okrog 1). Pri podjetnikih je bila vrednost pospešenega koeficienta konec leta enaka 1,288 kot konec leta pa 1,301, (tudi pri družbah je bila vrednost tega kazalnika nad 1; konec leta je znašal 1,075, konec leta pa 1,111). Podjetniki so za pokrivanje kratkoročnih obveznosti torej imeli na voljo več kratkoročnih sredstev kot družbe. Podrobnejši pregled obsega in strukture posameznih vrst sredstev in obveznosti do virov sredstev podjetnikov je razviden iz priloge Preglednica Kazalnik je izračunan iz razmerja med dolgoročnimi viri sredstev (podjetnikovim kapitalom, rezervacijami in dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami in dolgoročnimi obveznostmi,) in dolgoročnimi sredstvi, vključno z zalogami. Stran 17

20 Preglednica 1: Pomembnejše postavke poslovnega izida podjetnikov v letih od 2014 do POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA (zneski v tisoč EUR) Znesek Delež v prihodkih * Prihodki ,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Odhodki ,5% 92,3% 92,5% 92,4% 92,3% Dodana vrednost ,3% 27,6% 27,9% 27,9% 28,0% Izguba na substanci ,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% Neto dodana vrednost ,9% 27,2% 27,5% 27,5% 27,7% Podjetnikov dohodek ,7% 8,6% 8,5% 8,4% 8,4% Negativni poslovni izid ,1% 0,9% 1,0% 0,8% 0,7% Neto podjetnikov dohodek ,5% 7,7% 7,5% 7,6% 7,7% Število zaposlenih Število majhnih podjetnikov, ki so predložili letno poročilo Opomba: *Podatki vključno od leta 2016 dalje vključujejo podatke mikro, majhnih in srednjih podjetnikov. Podatki v preglednici so iz letnih poročil na poenotenih obrazcih, ki so jih podjetniki predložili za posamezna leta. To pomeni, da se lahko podatki za leto razlikujejo od podatkov, ki so jih v poenotene obrazce za leto podjetniki vpisali v stolpec za prejšnje leto, ker je število podjetnikov, ki so predložili letna poročila po posameznih letih, različno. Stran 18

21 Preglednica 2: Obseg in struktura posameznih vrst prihodkov in odhodkov podjetnikov v letu PRIHODKI IN ODHODKI Znesek v tisoč EUR Indeks Delež PRIHODKI SKUPAJ ,0 % 100,0 % I. POSLOVNI PRIHODKI ,4 % 99,4 % 1. Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu ,7 % 86,7 % 2. Čisti prihodki od prodaje na trgu EU ,9 % 10,8 % 3. Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU ,9 % 0,9 % 4. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in (10) 0,0 % 0,0 % nedokončane proizvodnje 5. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve ,0 % 0,0 % 6. Drugi poslovni prihodki ,9 % 0,9 % II. FINANČNI PRIHODKI ,0 % 0,1 % 1. Finančni prihodki iz deležev ,0 % 0,0 % 2. Finančni prihodki iz danih posojil ,0 % 0,0 % 3. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev ,0 % 0,0 % III. DRUGI PRIHODKI ,6 % 0,6 % ODHODKI SKUPAJ ,0 % 100,0 % I. POSLOVNI ODHODKI ,4 % 99,3 % 1. Stroški blaga, materiala in storitev ,1 % 67,0 % 2. Stroški dela ,9 % 15,8 % - stroški plač ,3 % 11,2 % - stroški pokojninskih in drugih socialnih zavarovanj ,0 % 1,9 % - drugi stroški dela ,7 % 2,7 % 3. Odpisi vrednosti ,7 % 5,9 % - amortizacija ,4 % 5,5 % - prevrednotovalni poslovni odhodki ,4 % 0,4 % 4. Drugi poslovni odhodki ,6 % 10,6 % II. FINANČNI ODHODKI ,5 % 0,5 % Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih ,0 % 0,0 % naložb 2. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti ,4 % 0,4 % 3. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti ,1 % 0,1 % III. DRUGI ODHODKI ,2 % 0,2 % Stran 19

22 Preglednica 3: Rezultati poslovanja podjetnikov glede na velikost v letu TEMELJNI PODATKI (zneski v tisoč EUR) SAMOSTOJNI PODJETNIKI ZAPOSLENI PRIHODKI SKUPAJ ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE NA TUJEM TRGU ODHODKI SKUPAJ VREDNOST AKTIVE NA DAN DODANA VREDNOST IZGUBA NA SUBSTANCI VELIKOST PODJETNIKOV Mikro Majhni Srednji SKUPAJ število podjetnikov delež 98,8 % 1,2 % 0,0 % 100,0 % število delež 79,9 % 18,3 % 1,8 % 100,0 % delež 78,9 % 18,8 % 2,3 % 100,0 % delež 79,0 % 18,7 % 2,3 % 100,0 % število podjetnikov delež 54,6 % 35,9 % 9,4 % 100,0 % delež 78,1 % 19,6 % 2,3 % 100,0 % delež 76,3 % 20,7 % 3,0 % 100,0 % število podjetnikov delež 79,8 % 17,8 % 2,4 % 100,0 % indeks število podjetnikov delež 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % indeks NETO DODANA VREDNOST PODJETNIKOV DOHODEK NEGATIVNI POSLOVNI IZID NETO PODJETNIKOV DOHODEK/ NETO NEGATIVNI POSLOVNI IZID število podjetnikov delež 89,4 % 9,2 % 1,4 % 100,0 % indeks število podjetnikov delež 95,7 % 4,3 % 0,0 % 100,0 % indeks Stran 20

23 Preglednica 4: Razvrstitev podjetnikov po področjih dejavnosti v letu PODROČJA DEJAVNOSTI (zneski v tisoč EUR) PODJETNIKI ZAPOSLENI PRIHODKI SKUPAJ ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE ODHODKI SKUPAJ VREDNOST AKTIVE NA DAN število delež število delež delež delež delež delež A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 787 1,4% 759 1,8% ,8% ,8% ,8% ,5% B Rudarstvo 24 0,0% 57 0,1% ,1% ,1% ,1% ,4% C Predelovalne dejavnosti ,9% ,1% ,8% ,8% ,7% ,2% D Oskrba z električno energijo, plinom in paro 299 0,5% 35 0,1% ,2% ,2% ,2% ,9% E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja 57 0,1% 39 0,1% ,1% ,1% ,1% ,1% F Gradbeništvo ,7% ,3% ,8% ,8% ,6% ,1% G Trgovina, vzdrževanje in popravila ,5% ,2% ,8% ,9% ,4% ,2% motornih vozil H Promet in skladiščenje ,4% ,5% ,2% ,0% ,5% ,4% I Gostinstvo ,8% ,2% ,3% ,3% ,5% ,9% J Informacijske in komunikacijske dejavnosti ,8% 193 0,5% ,1% ,1% ,0% ,9% K Finančne in zavarovalniške dejavnosti 572 1,0% 90 0,2% ,4% ,4% ,3% ,3% L Poslovanje z nepremičninami 410 0,7% 94 0,2% ,4% ,4% ,4% ,7% M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti ,3% ,3% ,6% ,6% ,2% ,7% N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti ,1% ,0% ,3% ,3% ,2% ,8% O Dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti 14 0,0% 2 0,0% 606 0,0% 603 0,0% 624 0,0% 248 0,0% P Izobraževanje ,0% 190 0,4% ,8% ,8% ,7% ,6% Q Zdravstvo in socialno varstvo 643 1,2% 161 0,4% ,4% ,4% ,4% ,4% R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti ,7% 134 0,3% ,9% ,9% ,8% ,7% S Druge dejavnosti ,7% ,2% ,1% ,1% ,0% ,1% SKUPAJ ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Stran 21

24 Preglednica 5: Podrobnejši podatki o dodani vrednosti, izgubi na substanci in neto dodani vrednosti podjetnikov po področjih dejavnosti v letu PODROČJA DEJAVNOSTI (zneski v tisoč EUR) število podjetnikov DODANA VREDNOST IZGUBA NA SUBSTANCI NETO DODANA VREDNOST delež indeks število podjetnikov delež indeks leto leto indeks A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo ,0% ,8% B Rudarstvo ,2% ,2% C Predelovalne dejavnosti ,0% ,0% D Oskrba z električno energijo, plinom in paro ,3% ,4% E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja ,1% ,0% F Gradbeništvo ,4% ,2% G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil ,0% ,4% H Promet in skladiščenje ,5% ,6% I Gostinstvo ,5% ,1% J Informacijske in komunikacijske dejavnosti ,0% ,8% K Finančne in zavarovalniške dejavnosti ,4% ,5% L Poslovanje z nepremičninami ,6% ,0% M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti ,4% ,2% N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti ,7% ,6% O Dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti ,0% ,4% P Izobraževanje ,7% ,2% Q Zdravstvo in socialno varstvo ,6% ,4% R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti ,7% ,3% S Druge dejavnosti ,8% ,9% SKUPAJ ,0% ,0% Stran 22

25 Preglednica 6: Podjetnikov dohodek in negativni poslovni izid podjetnikov po področjih dejavnosti v letu PODROČJA DEJAVNOSTI (zneski v tisoč EUR) število podjetnikov PODJETNIKOV DOHODEK število zaposlenih delež indeks število podjetnikov NEGATIVNI POSLOVNI IZID število zaposlenih delež indeks NETO PODJETNIKOV DOHODEK/ NETO NEGATIVNI POSLOVNI IZID leto leto A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo ,7% ,8% B Rudarstvo ,1% ,2% C Predelovalne dejavnosti ,6% ,3% D Oskrba z električno energijo, plinom in paro ,3% ,9% E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja ,1% ,2% F Gradbeništvo ,2% ,2% G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil ,1% ,4% H Promet in skladiščenje ,2% ,8% I Gostinstvo ,6% ,8% J Informacijske in komunikacijske dejavnosti ,2% ,8% K Finančne in zavarovalniške dejavnosti ,7% ,6% L Poslovanje z nepremičninami ,7% ,1% M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti ,0% ,5% N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti ,4% ,6% O Dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti ,0% ,2% P Izobraževanje ,5% ,8% Q Zdravstvo in socialno varstvo ,0% ,0% R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti ,5% ,0% S Druge dejavnosti ,2% ,9% SKUPAJ ,0% ,0% Stran 23

26 Preglednica 7: Razvrstitev podjetnikov po regijah v letu REGIJE (zneski v tisoč EUR) PODJETNIKI ZAPOSLENI PRIHODKI SKUPAJ ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE ODHODKI SKUPAJ VREDNOST AKTIVE NA DAN število delež število delež delež delež delež delež 01 Pomurska ,8% ,3% ,8% ,8% ,8% ,7% 02 Podravska ,8% ,8% ,0% ,0% ,0% ,3% 03 Koroška ,5% ,8% ,9% ,9% ,9% ,1% 04 Savinjska ,0% ,6% ,1% ,1% ,3% ,8% 05 Zasavska ,4% 851 2,0% ,1% ,1% ,1% ,7% 06 Posavska ,7% ,9% ,5% ,5% ,6% ,6% 07 Jugovzhodna Slovenija ,4% ,3% ,7% ,7% ,8% ,0% 08 Osrednjeslovenska ,1% ,5% ,8% ,9% ,8% ,7% 09 Gorenjska ,5% ,8% ,9% ,0% ,8% ,1% 10 Primorsko-notranjska ,8% ,5% ,5% ,5% ,5% ,7% 11 Goriška ,4% ,1% ,3% ,3% ,2% ,8% 12 Obalno-kraška ,7% ,6% ,3% ,3% ,3% ,6% SKUPAJ ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Stran 24

27 Preglednica 8: Podrobnejši podatki o dodani vrednosti, izgubi na substanci in neto dodani vrednosti podjetnikov po regijah v letu REGIJE (zneski v tisoč EUR) število podjetnikov DODANA VREDNOST IZGUBA NA SUBSTANCI NETO DODANA VREDNOST delež indeks število podjetnikov delež indeks leto leto 01 Pomurska ,5% ,9% Podravska ,4% ,9% Koroška ,1% ,3% Savinjska ,2% ,5% Zasavska ,0% ,3% Posavska ,7% ,6% Jugovzhodna Slovenija ,5% ,2% Osrednjeslovenska ,7% ,5% Gorenjska ,5% ,6% Primorsko-notranjska ,5% ,2% Goriška ,5% ,0% Obalno-kraška ,5% ,0% SKUPAJ ,0% ,0% indeks Stran 25

28 Preglednica 9: Podjetnikov dohodek in negativni poslovni izid podjetnikov po regijah v letu REGIJE (zneski v tisoč EUR) število podjetnikov PODJETNIKOV DOHODEK število zaposlenih delež indeks število podjetnikov NEGATIVNI POSLOVNI IZID število zaposlenih delež indeks NETO PODJETNIKOV DOHODEK/ NETO NEGATIVNI POSLOVNI IZID leto leto 01 Pomurska ,7% ,2% Podravska ,1% ,8% Koroška ,8% ,7% Savinjska ,9% ,5% Zasavska ,2% ,6% Posavska ,8% ,5% Jugovzhodna Slovenija ,3% ,7% Osrednjeslovenska ,5% ,5% Gorenjska ,7% ,0% Primorsko-notranjska ,6% ,6% Goriška ,3% ,6% Obalno-kraška ,1% ,3% SKUPAJ ,0% ,0% Stran 26

29 Preglednica 10: Obseg in struktura sredstev in obveznosti do virov sredstev podjetnikov POSTAVKE SREDSTEV IN OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Znesek v tisoč EUR Indeks Delež = I. SREDSTVA ,0% 100,0% A. Dolgoročna sredstva ,6% 54,4% 1. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve ,5% 0,5% 2. Opredmetena osnovna sredstva ,6% 50,3% 3. Naložbene nepremičnine ,8% 2,8% 4. Dolgoročne finančne naložbe ,6% 0,6% 5. Dolgoročne poslovne terjatve ,3% 0,3% B. Kratkoročna sredstva ,6% 44,9% 1. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo ,1% 0,1% 2. Zaloge ,9% 9,0% 3. Kratkoročne finančne naložbe ,1% 1,0% 4. Kratkoročne poslovne terjatve ,3% 23,4% 5. Denarna sredstva ,2% 11,3% C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve ,8% 0,8% II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV ,0% 100,0% A. Podjetnikov kapital ,2% 56,0% Kapital podjetnikov, ki poslovne knjige vodijo a) po načelu enostavnega knjigovodstva ,9% 3,9% b) Kapital podjetnikov, ki poslovne knjige vodijo po načelu dvostavnega knjigovodstva ,3% 52,2% 1. Začetni podjetnikov kapital ,4% 17,2% 2. Prenosi stvarnega premoženja med ,6% 1,6% opravljanjem dejavnosti 3. Pritoki in odtoki denarnih sredstev ,7% 8,5% 4. Revalorizacijske rezerve ,2% 0,2% 5. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po ,1% 0,1% pošteni vrednosti 6. Podjetnikov dohodek ,6% 26,0% 7. Negativni poslovni izid ,4% 1,5% B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve ,1% 1,4% 1. Rezervacije ,4% 0,7% 2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve ,7% 0,7% C. Dolgoročne obveznosti ,6% 14,5% 1. Dolgoročne finančne obveznosti ,6% 12,4% 2. Dolgoročne poslovne obveznosti ,0% 2,0% Č. Kratkoročne obveznosti ,5% 27,5% 1. Obveznosti, vključene v skupine za ,0% 0,0% odtujitev 2. Kratkoročne finančne obveznosti ,4% 5,2% 3. Kratkoročne poslovne obveznosti ,1% 22,3% D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve ,6% 0,7% Stran 27

30 Preglednica 11: Pomembnejši kazalniki poslovanja podjetnikov v letih od 2014 do KAZALNIKI Delež dolgoročnih sredstev v sredstvih, v % 52,2 52,4 54,7 54,1 53,6 2. Razmerje med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami ter kratkoročnimi finančnimi in poslovnimi obveznostmi 0,839 0,838 0,849 0,837 0, Celotna gospodarnost 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 4. Čista donosnost sredstev 0,109 0,112 0,116 0,120 0, Prihodki na zaposlenega, v EUR Neto dodana vrednost na zaposlenega, v EUR Neto dodana vrednost na nosilca dejavnosti in njegove zaposlene, v EUR Neto podjetnikov dohodek na zaposlenega, v EUR Opomba: Kazalniki v preglednici so izračunani na podlagi podatkov iz letnih poročil na poenotenih obrazcih, ki so jih podjetniki predložili za posamezna leta. To pomeni, da se lahko podatki za leto razlikujejo od podatkov, ki so jih v poenotene obrazce za leto podjetniki vpisali v stolpec za prejšnje leto, ker je število podjetnikov, ki so predložili letna poročila po posameznih letih, različno. Stran 28

31 Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Republiki Sloveniji v letu Leto izdaje maj 2019 Izdala, založila in razmnožila Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve Tržaška cesta Ljubljana telefon telefaks splet e-pošta info@ajpes.si Število izvodov 50 Stran 29

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2008 Ljubljana, maj 2009 ISSN 1855-3990

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4235 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI REGIJI V LETU 2011 Krško, maj 2012 K A Z A L O UVOD...

Prikaži več

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2014 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve, Izpostava Ljubljana, maj 2015 T: 01/ 583 33 00, F:

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2016 ISSN 1855-3982 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2018 Ljubljana, m

Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2018 Ljubljana, m Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 1 2. POVZETEK... 3 3.

Prikaži več

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017 Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU Kranj, maj 2017 Kazalo vsebine 1. UVOD... 4 2. POVZETEK... 6 3. GOSPODARSKE

Prikaži več

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Postojna, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 3 2. POVZETEK...

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 L

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 L AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran I. UVOD...1 II.

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

Izpostava Murska Sobota INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V POMURSKI REGIJI V LETU 2018 Murska Sobota, ma

Izpostava Murska Sobota INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V POMURSKI REGIJI V LETU 2018 Murska Sobota, ma Izpostava Murska Sobota INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V POMURSKI REGIJI V LETU Murska Sobota, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 3 2. POVZETEK... 5 3. GOSPODARSKE

Prikaži več

Izpostava Murska Sobota INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V POMURSKI REGIJI V LETU 2016 Murska Sobota, ma

Izpostava Murska Sobota INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V POMURSKI REGIJI V LETU 2016 Murska Sobota, ma Izpostava Murska Sobota INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V POMURSKI REGIJI V LETU Murska Sobota, maj 2017 Kazalo vsebine 1. UVOD... 3 2. POVZETEK... 5 3. GOSPODARSKE

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1.

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktura standardnega zoženega izbora podatkov iz

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu STRUKTURA STADARDIH IZPISOV PODATKOV IZ LETIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG I SAMOSTOJIH PODJETIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVO OBJAVO 1. Struktura standardnega izpisa podatkov iz letnih poročil gospodarskih

Prikaži več

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. office-sl

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o.   office-sl 1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. email: office-slovenia@coface.com 14.12.2016 22:11(+1) POROČILO O PODJETJU IZMIŠLJENO PODJETJE D.O.O. Druga imena: IZMIŠLJENO d.o.o. Sedez podjetja:

Prikaži več

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR BONITETNO POROČILO Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 (0)1 620 2 866, fax: +386 (0)1 620 2 708 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

Untitled Document

Untitled Document BONITETNO POROČILO Izdano za: Mateja Roglič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 ()8 39 3, fax: +386 ()1 62 2 78 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim Bonitetno poročilo Izdano dne 23.9.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 56NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 213 17

Prikaži več

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane BONITETNO POROCILO Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje 1 Podjetje: Naslov: Dejavnost: J 58.190 DRUGO ZALOŽNIŠTVO Matična številka:

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL ZA LETO NEGOSPODARSTVO 1. Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil dru

STRUKTURA STANDARDNIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL ZA LETO NEGOSPODARSTVO 1. Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil dru STRUKTUR STDRDIH IZBOROV PODTKOV IZ LETIH POROČIL Z LETO 2017 - EGOSPODRSTVO 1. Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil društev za leto 2017... 2 1.1 Standardni izbor v celotnem obsegu...

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 036NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovan

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 036NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovan Bonitetno poročilo Izdano dne 14.4.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 36NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 212 8 Finančna

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Poslovni subjekt slabš

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in zelo dobro posluje. Poslovni subjekt zelo

Prikaži več

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav Kazalo > 8 Finančni rezultat Skupine Triglav in Skupina Triglav je ustvarila 82,3 milijona evrov čistega dobička in dosegla 11,4-odstotno dobičkonosnost kapitala. Čisti poslovni izid je za 29 odstotkov

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL ČETRTLETNO POROČILO POSLOVODSTVA DRUŽBE DATALAB TEHNOLOGIJE, d. d. in njenih odvisnih družb za obdobje od 01.07.2016 do 31.3.2017 1. PREDSTAVITEV DRUŽBE 1.1 Osnovni podatki Kratki naziv: DATALAB d. d.

Prikaži več

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 217 Vsebina Sestava Skupine KD... 3 Analiza poslovanja Skupine KD v obdobju 1-3 217...

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HLADILNA TEHNIKA MILAN KUMER s.p. Izdano dne 18.6.2018

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice,

Prikaži več

Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Ured

Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Ured Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska JELE KITT proizvodno podjetje d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

Dolznik_Upnik_ Pregled prijavljenih obveznosti v večstranski (obvezni in prostovoljni) pobot ter rezultatov pobota po dejavnosti DOLŽNIKA in

Dolznik_Upnik_ Pregled prijavljenih obveznosti v večstranski (obvezni in prostovoljni) pobot ter rezultatov pobota po dejavnosti DOLŽNIKA in Dolznik_Upnik_10.6.2011 Pregled prijavljenih obveznosti v večstranski (obvezni in prostovoljni) pobot ter rezultatov pobota po dejavnosti DOLŽNIKA in upnika Dejavnost dolţnika Dejavnost upnika Upoštevani

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KAPI IN PARTNERJI d.o.o. posredništvo in druge

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska NARVIS, napredne računalniške storitve, d.o.o.

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HALDER norm+technik d.o.o. Izdano dne 5.8.2014

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska IRMAN trgovina, razvoj, optika, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ILUMINA WAX trgovina in proizvodnja d.o.o. Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska IRMAN trgovina, razvoj, optika, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ŠTERN, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska INŽENIRING TELEKOMUNIKACIJ 100 d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ARNE Računalniški sistemi d.o.o. Izdano dne 8.1.2016

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ŠTERN, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KARBON, čiste tehnologije d.o.o. Velenje Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ZELEN IN PARTNERJI, Podjetniško in poslovno svetovanje

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska SPLETNE REŠITVE, MIHA LAVTAR S.P. Izdano dne 26.6.2013

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = =

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = = CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) =1.1+1.2+1.3+1.6 =1.4+1.5+1.6 1.1 TEMELJNI KAPITAL =1.1.1+ 1.1.2+1.1.4+1.1.5 Znesek

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska AVTOSTORITVE ROGELJ avtokleparstvo in trgovina,

Prikaži več

3

3 SIVENT, d.d., Ljubljana NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO družbe SIVENT, d.d., Ljubljana in NEREVIDIRANO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO Skupine SIVENT za obdobje 1.1. 30.6.2014 Ljubljana, avgust 2014 Pregled

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ZEL-EN, razvojni center energetike d.o.o. Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KOOP TRGOVINA trgovina in posredništvo d.o.o. Izdano

Prikaži več

Datum: 24

Datum:  24 ZADEVA: OBJAVA UGOTOVITEV - ANKETA SSRS 2016 2017 Spoštovani, obveščamo vas, da smo zaključili obdelavo zbranih podatkov Ankete SSRS 2016 2017 o ugotavljanju potreb po vrstah stanovanjskega fonda v občinah

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska PS družba za projektiranje in izdelavo strojev

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Predelava termoplastov VARSPOJ, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska CLEANGRAD, proizvodnja kovinskih konstrukcij in

Prikaži več

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 1 PREDSTAVITEV SKLADA...3 2 OPOZORILO IMETNIKOM INVESTICIJSKIH KUPONOV...4 3 POSLOVANJE SKLADA V OBDOBJU 01.01. DO 30.06.2006...5 4 NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2 1. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1.. SKUPAJ Možne točke: 55 36 91 Dosežene točke: Pišite s

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 851 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja POMEMBNEJŠA

Prikaži več

RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 KAZALO 1.1 BILANCA STANJA NA DAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I) PRIKAZ BILA

RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 KAZALO 1.1 BILANCA STANJA NA DAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I) PRIKAZ BILA RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 KAZALO 1.1 BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2015... 2 1.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I)... 4 1.3 PRIKAZ BILANČNEGA DOBIČKA /IZGUBE ZA LETO 2015... 5 1.4 RAČUNOVODSKE

Prikaži več

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) Zap. Oznaka štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA 1 A. 1. in del A. 5. Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah

Prikaži več

DRUŠTVO KOMORNI GODALNI ORKESTER SLOVENSKE FILHARMONIJE Mestni trg Ljubljana Matična številka: Podatki iz bilance stanja na dan 31.

DRUŠTVO KOMORNI GODALNI ORKESTER SLOVENSKE FILHARMONIJE Mestni trg Ljubljana Matična številka: Podatki iz bilance stanja na dan 31. DRUŠTVO KOMORNI GODALNI ORKESTER SLOVENSKE FILHARMONIJE Mestni trg 17 1000 Ljubljana Matična številka: 1207024000 Podatki iz bilance stanja na dan 31.12.2015 Podatki so v EUR 2015 2014 SREDSTVA 42.800

Prikaži več

Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje

Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje podatkov je obvezno. Vprašalnik za statistično raziskovanje

Prikaži več

2

2 Povzetek makroekonomskih gibanj, maj 19 Gospodarska rast v evrskem območju je nizka, a precej stabilna, saj se ob naraščajoči negotovosti v svetovni trgovini ohranja solidna rast domačega povpraševanja.

Prikaži več

Zavezanec za davek: Davčna številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prene

Zavezanec za davek: Davčna številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prene Zavezanec za davek: številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prenehanje opravljanja dejavnosti: Prilogo predlagam ob prenehanju

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

Pravilnik o računovodstvu Nogometne zveze Slovenije V1.0;

Pravilnik o računovodstvu Nogometne zveze Slovenije V1.0; Pravilnik o računovodstvu Nogometne zveze Slovenije V1.0; 12.04.2010 1 Na podlagi 22. člena Statuta NZS, 26. člena Zakona o društvih (Ur. list RS št. 61/2006, 58/2009) in SRS 33 (Ur. list RS št. 3/2007),

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - \310as je za delavske pla\350e.pptx)

(Microsoft PowerPoint - \310as je za delavske pla\350e.pptx) ČAS JE ZA NAŠE PLAČE Mag. Andreja Poje, izvršna sekretarka Ljubljana, 16. 2. 217 KRIZE JE ZA NEKATERE KONEC RastBDP, rastzaposlenosti, izboljšujese poslovanjegd, netočistidobički, povečuje se pruktivnost,

Prikaži več

SIP Strojna industrija d

SIP Strojna industrija d 1 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE SIP D. D., ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI... 5 DOGODKI PO DATUMU IZDELAVE BILANCE STANJA... 6 VELIKOST ORGANIZACIJE PO ZGD... 6 1. RAČUNOVODSKI

Prikaži več

BILTEN JUNIJ 2019

BILTEN JUNIJ 2019 BILTEN JUNIJ 2019 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI 2X Razmnoževanje

Prikaži več

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur Stran 13006 / Št. 86 / 29. 12. 2016 Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 odl. US, 82/13 in 55/15:

Prikaži več

Poročilo k certifikatu FINANČNE ZANESLJIVOSTI gospodarskega subjekta Imetnik certifikata: KREMENITI d.o.o. KREMENITI, trgovina, servis, izvoz, uvoz, p

Poročilo k certifikatu FINANČNE ZANESLJIVOSTI gospodarskega subjekta Imetnik certifikata: KREMENITI d.o.o. KREMENITI, trgovina, servis, izvoz, uvoz, p Poročilo k certifikatu FINANČNE ZANESLJIVOSTI gospodarskega subjekta Imetnik certifikata: KREMENITI d.o.o. KREMENITI, trgovina, servis, izvoz, uvoz, proizvodnja, d.o.o. Izdajatelj: PRVA BONITETNA AGENCIJA

Prikaži več

SRS24-S

SRS24-S Slovenski računovodski standard 24 (2006) OBLIKE BILANCE STANJA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju obračunskih izkazov, v katerih so predstavljeni sredstva

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: 5665493 Davčna številka: SI 82155135 Telefon (h.c.): 01/ 200 75 00

Prikaži več

SRS32-S

SRS32-S Slovenski računovodski standard 32 (2006) RAČUNOVODSKE REŠITVE V ZAVAROVALNICAH A. Uvod Ta standard je povezan s splošnimi slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) od 1 do 30. Ureja le tiste posebnosti

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

Alta Skupina_revidirano letno poroèilo 2010

Alta Skupina_revidirano letno poroèilo 2010 LETNO POROČILO PODJETJA, Ljubljana za leto 2010 Maj 2011 KAZALO 1 REVIZORJEVO POROČILO... 1 2 POSLOVNO POROČILO... 2 2.1 PREDSTAVITEV DRUŽBE... 2 2.1.1 Osebna izkaznica... 2 2.1.2 Upravljanje družbe...

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis )

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis ) Prečiščeno besedilo vsebuje Pravilnik o osnovah in merilih za določanje višine naročnine, ki jo kolektivni člani letno plačujejo za uporabo dodeljenih številk GS1, ki ga na podlagi določil 19., 54. in

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi ABANKA d.d. Slovenska 58, 1517 Ljubljana T 01 47 18 100 F 01 43 25 165 www.abanka.si JAVNA OBJAVA PODATKOV POSLOVANJA ABANKE D.D. V PRVEM TRIMESEČJU LETA 2018 S PRILOŽENIMI KONSOLIDIRANIMI RAČUNOVODSKIMI

Prikaži več

MS MOL Obrazložitev - načrt ŽALE d.o.o (2)

MS MOL Obrazložitev - načrt ŽALE d.o.o (2) Številka: 354-1197/2017-1 Datum: 29. 12. 2017 Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: PRIPRAVIL: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ŽALE Javno podjetje, d.o.o. ZUNANJI

Prikaži več

Microsoft Word - SRS A.doc

Microsoft Word - SRS A.doc Slovenski računovodski standard 23 (2016) OBLIKE IZKAZA GIBANJA KAPITALA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih

Prikaži več

letno poročilo 2006

letno poročilo 2006 LETNO POROČILO ZA POSLOVNO LETO 2017 Zasavski računski center d.d., Trbovlje Obrtniška cesta 14 Trbovlje 1 KAZALO VSEBINE I. POSLOVNO POROČILO... 5 1. PREDSTAVITEV DRUŽBE... 5 1.1. Osnovna izkaznica družbe...

Prikaži več