untitled

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "untitled"

Transkripcija

1 2004R0552 SL Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti B UREDBA (ES) 552/2004 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 10. marca 2004 o interoperabilnosti evropske mreže za upravljanje zračnega prometa (uredba o interoperabilnosti) (Besedilo velja za EGP) (UL L 96, , str. 26) spremenjena z: M1 Uredba (ES) št. 1070/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 Uradni list št. stran datum L

2 2004R0552 SL UREDBA (ES) 552/2004 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 10. marca 2004 o interoperabilnosti evropske mreže za upravljanje zračnega prometa (uredba o interoperabilnosti) (Besedilo velja za EGP) EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA - ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 80(2) Pogodbe, ob upoštevanju predloga Komisije ( 1 ), ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora ( 2 ), ob upoštevanju mnenja Odbora regij ( 3 ), v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe ( 4 )vluči skupnega besedila, ki ga je 11. decembra 2003 odobril Spravni odbor, ob upoštevanju naslednjega: (1) Za vzpostavitev enotnega evropskega neba je treba sprejeti ukrepe v zvezi s sistemi, sestavnimi deli in pripadajočimi postopki, zato da se zagotovi interoperabilnost evropske mreže za upravljanje zračnega prometa (EATMN) skladno z zagotavljanjem navigacijskih služb zračnega prometa, kakor so predvidene v Uredbi (ES) št. 550/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa na enotnem evropskem nebu (uredba o zagotavljanju služb) ( 5 ), ter organizacijo in rabo zračnega prostora, kakor sta predvideni v Uredbi (ES) št. 551/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o organiziranosti in uporabi zračnega prostora na enotnem evropskem nebu (uredba o zračnem prostoru) ( 6 ). (2) V poročilu Skupine visokih uradnikov za enotno evropsko nebo je potrjena potreba po vzpostavitvi tehnične ureditve na podlagi novega pristopa v skladu z Resolucijo Sveta z dne 7. maja 1985 o novem pristopu k tehničnemu usklajevanju in standardom ( 7 ), pri kateri se bistvene zahteve, pravila in standardi dopolnjujejo in so dosledni. (3) Uredba (ES) št. 549/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 (okvirna uredba) ( 8 ) določa okvir za vzpostavitev enotnega evropskega neba. ( 1 ) UL C 103 E, , str. 41. ( 2 ) UL C 241, , str. 24. ( 3 ) UL C 278, , str. 13. ( 4 ) Mnenje Evropskega parlamenta z dne 3. septembra 2002 (UL C 272 E, , str. 325), Skupno stališče Sveta z dne 18. marca 2003 (UL C 129 E, , str. 26) in Stališče Evropskega parlamenta z dne 3. julija 2003 (še ni objavljeno v Uradnem listu). Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 29. januarja 2004 in Sklep Sveta z dne 2. februarja ( 5 ) UL L 96, , str. 10. ( 6 ) UL L 96, , str. 20. ( 7 ) UL C 136, , str. 1. ( 8 ) UL L 96, , str. 1.

3 2004R0552 SL (4) Poročilo Skupine visokih uradnikov potrjuje, da je položaj kljub napredku, doseženemu v zadnjih nekaj letih v smeri nemotenega delovanja EATMN, še vedno nezadovoljiv, saj je združevanje med nacionalnimi sistemi upravljanja zračnega prometa na nizki stopnji, uvajanje novih konceptov obratovanja in tehnologije, potrebnih za zagotovitev dodatne potrebne zmogljivosti, pa počasno. (5) Povečanje stopnje združevanja na ravni Skupnosti bi pripeljalo do večje učinkovitosti in nižjih stroškov nabave in vzdrževanja sistemov ter izboljšanja koordinacije obratovanja. (6) Prevlada nacionalnih tehničnih specifikacij, ki se uporabljajo pri nabavi, je pripeljala do razdrobitve trga sistemov in ne omogoča industrijskega sodelovanja na ravni Skupnosti; zato je zlasti prizadeta industrija, saj mora svoje proizvode precej prilagajati posameznemu nacionalnemu trgu; zaradi teh praks sta razvoj in uvajanje nove tehnologije nepotrebno težka, uvajanje novih obratovalnih konceptov, ki so potrebni za povečanje zmogljivosti, pa je upočasnjeno. (7) Zato je v interesu vseh, ki se ukvarjajo z upravljanjem zračnega prometa, da se razvije nov partnerski pristop, ki bo omogočal uravnoteženo udeležbo vseh vpletenih strani ter spodbujal ustvarjalnost in delitev znanja, izkušenj in tveganja; cilj takega partnerstva bi moral biti, v sodelovanju z industrijo, opredelitev koherentnega niza specifikacij Skupnosti, ki lahko zadovolji najširši možni razpon potreb. (8) Notranji trg je cilj Skupnosti, zato bi morali ukrepi, sprejeti v okviru te uredbe, prispevati k njegovemu postopnemu razvoju na tem področju. (9) Zato je ustrezno opredeliti bistvene zahteve, ki bi se morale uporabljati za evropsko mrežo za upravljanje zračnega prometa, njene sisteme, sestavne dele in pripadajoče postopke. (10) Za sisteme bi bilo treba uvesti izvedbena pravila glede interoperabilnosti, kjerkoli so potrebna za dopolnitev ali nadaljnjo izpopolnitev bistvenih zahtev; ta pravila je treba uvesti tudi, če so potrebna za laže koordinirano uvajanje novih, dogovorjenih in veljavnih konceptov obratovanja ali tehnologij; skladnost s temi pravili je treba stalno vzdrževati; ta pravila bi se morala naslanjati na pravila in standarde, ki jih razvijejo mednarodne organizacije, kakšna je Eurocontrol ali ICAO. (11) Razvoj in sprejetje specifikacij Skupnosti v zvezi z EATMN, njenimi sistemi, sestavnimi deli in pripadajočimi postopki je ustrezen način opredelitve tehničnih in obratovalnih pogojev, potrebnih za zadovoljitev bistvenih zahtev in zadevnih izvedbenih pravil glede interoperabilnosti; skladnost z objavljenimi specifikacijami Skupnosti, ki ostane prostovoljna, vzpostavi domnevo o spoštovanju bistvenih zahtev in ustreznih izvedbenih pravil glede interoperabilnosti. (12) Specifikacije Skupnosti bi morali vzpostaviti evropski organi za standarde v sodelovanju z Evropsko organizacijo za opremo civilnega letalstva (Eurocae) in Eurocontrolom v skladu s splošnimi postopki Skupnosti za standardizacijo. (13) Postopki za ugotavljanje skladnosti ali primernosti za rabo sestavnih delov bi morali temeljiti na uporabi modulov, za katere velja Sklep Sveta 93/465/EGS z dne 22. julija 1993 o modulih za različne faze postopkov ugotavljanja skladnosti in o pravilih za pritrditev in uporabo znaka skladnosti CE, ki so namenjeni uporabi v direktivah o tehnični uskladitvi ( 1 ); ti moduli bi morali ( 1 ) UL L 220, , str. 23.

4 2004R0552 SL biti, kolikor je mogoče, razširjeni tako, da bi zajeli specifične zahteve zadevnih industrij. (14) Zadevni trg je majhen ter zajema sisteme in sestavne dele, ki se uporabljajo skoraj izključno za upravljanje zračnega prometa in niso namenjeni splošni javnosti; zato bi bilo pretirano nameščati znak CE na sestavne dele, saj na podlagi ocene skladnosti in/ali primernosti za rabo zadostuje proizvajalčeva izjava o skladnosti; to ne bi smelo vplivati na obveznosti proizvajalcev, da znak CE namestijo na nekatere sestavne dele za potrditev njihove skladnosti z drugo zakonodajo Skupnosti v zvezi z njimi. (15) Začetek obratovanja sistemov za upravljanje zračnega prometa bi moral biti pogojen s preverjanjem skladnosti z bistvenimi zahtevami in zadevnimi izvedbenimi pravili glede interoperabilnosti; uporaba specifikacij Skupnosti vzpostavi domnevo o spoštovanju bistvenih zahtev in ustreznih izvedbenih pravil glede interoperabilnosti. (16) Uporaba te uredbe v celoti bi morala biti dosežena s prehodno strategijo, oblikovano za doseganje ciljev te uredbe, pri čemer ne bi smele nastati ovire v zvezi z razmerjem med stroški in koristmi za ohranitev obstoječe infrastrukture. (17) V okviru zadevne zakonodaje Skupnosti bi bilo treba ustrezno upoštevati potrebo po zagotovitvi: usklajenih razmer v zvezi z razpoložljivostjo in učinkovito rabo radijskega spektra, potrebnega za vzpostavitev enotnega evropskega neba, vključno z vidiki elektromagnetne združljivosti, zaščite kritičnih storitev z vidika varnosti (safety-of-life services) pred škodljivimi posegi, učinkovite in ustrezne rabe frekvenc, ki so dodeljene letalskemu sektorju in ki jih upravlja izključno letalski sektor. (18) Direktiva Sveta 93/65/EGS z dne 19. julija 1993 o opredelitvi in uporabi združljivih tehničnih specifikacij za nakup opreme in sistemov za vodenje zračnega prometa ( 1 ) je omejena na obveznosti naročnikov; ta uredba je bolj celovita, saj zajema obveznosti vseh akterjev, vključno z izvajalci storitev navigacijskih služb zračnega prometa, uporabniki zračnega prostora, industrijo in letališči, ter predvideva pravila, ki se uporabljajo za vse, in sprejetje specifikacij Skupnosti, ki kljub prostovoljnosti vzpostavljajo domnevo o izpolnjevanju bistvenih zahtev. Zato je treba Direktivo 93/65/EGS, Direktivo Komisije 97/15/ES z dne 25. marca 1997 o sprejetju Eurocontrolovih standardov in spremembi Direktive Sveta 93/65/EGS o opredelitvi in uporabi združljivih tehničnih specifikacij za nakup opreme in sistemov za upravljanje zračnega prometa ( 2 ) ter uredbi Komisije (ES) št. 2082/2000 z dne 6. septembra 2000 o sprejetju Eurocontrolovih standardov in spremembi Direktive 97/15/ES ( 3 )in(es)št. 980/2002 z dne 4. junija 2002 o spremembi Uredbe (ES) št. 2082/2000 po prehodnem obdobju razveljaviti. (19) Zaradi pravne varnosti je pomembno zagotoviti, da vsebina nekaterih določb pravnega reda Skupnosti, sprejetih na podlagi Direktive 93/65/EGS, ostane v veljavi nespremenjena. Za sprejetje izvedbenih pravil v okviru te uredbe, ki ustrezajo takim določbam, bo potrebno nekaj časa - ( 1 ) UL L 187, , str. 52. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, , str. 1). ( 2 ) UL L 95, , str. 16. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2082/2000 (UL L 254, str. 1). ( 3 ) UL L 254, , str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 980/2002 (UL L 150, , str. 38).

5 2004R0552 SL SPREJELA NASLEDNJO UREDBO: POGLAVJE I SPLOŠNE DOLOČBE Člen 1 Cilj in področje uporabe 1. Znotraj področja uporabe okvirne uredbe se ta uredba nanaša na interoperabilnost EATMN. 2. Ta uredba se uporablja za sisteme, njihove sestavne dele in pripadajoče postopke, opredeljene v Prilogi I. 3. Cilj te uredbe je doseči interoperabilnost med različnimi sistemi, sestavnimi deli in pripadajočimi postopki EATMN ob ustreznem upoštevanju zadevnih mednarodnih pravil. Ta uredba je usmerjena tudi v zagotavljanje koordiniranega in hitrega uvajanja novih dogovorjenih in veljavnih konceptov obratovanja in tehnologije pri upravljanju zračnega prometa. POGLAVJE II BISTVENE ZAHTEVE, IZVEDBENA PRAVILA GLEDE INTEROPERABILNOSTI IN SPECIFIKACIJE SKUPNOSTI Člen 2 Bistvene zahteve EATMN, njeni sistemi ter njihovi sestavni deli in pripadajoči postopki morajo izpolnjevati bistvene zahteve. Bistvene zahteve so navedene v Prilogi II. Člen 3 Izvedbena pravila glede interoperabilnosti 1. Izvedbena pravila glede interoperabilnosti se uvedejo, kadarkoli so potrebna, za koherentno doseganje ciljev te uredbe. 2. Sistemi, sestavni deli in pripadajoči postopki morajo biti skladni z zadevnimi izvedbenimi pravili glede interoperabilnosti v svoji celotni dobi trajanja. 3. Izvedbena pravila glede interoperabilnosti morajo zlasti: (a) določati morebitne specifične zahteve, ki dopolnjujejo ali izpopolnjujejo bistvene zahteve, zlasti glede varnosti, nemotenega delovanja in učinkovitosti; in/ali (b) opisovati, kjer je ustrezno, morebitne specifične zahteve, ki dopolnjujejo ali izpopolnjujejo bistvene zahteve, zlasti glede koordiniranega uvajanja novih, dogovorjenih in veljavnih konceptov obratovanja ali tehnologij; in/ali (c) določati sestavne dele, kadar gre za sisteme; in/ali (d) opisovati specifične postopke za ugotavljanje skladnosti, ki, kjer je ustrezno, vključujejo priglašene organe iz člena 8, na podlagi modulov iz Sklepa 93/465/EGS, ki se uporabljajo za ugotavljanje skladnosti ali primernosti sestavnih delov za rabo in za verifikacijo sistemov; in/ali

6 2004R0552 SL (e) določati pogoje za izvajanje, vključno, kjer je ustrezno, z datumom, do katerega se morajo vsi zadevni udeleženci uskladiti z njimi. 4. Pri pripravi, sprejemanju in revidiranju izvedbenih pravil glede interoperabilnosti je treba upoštevati ocenjene stroške in koristi tehničnih rešitev, s katerimi jih je mogoče izpolnjevati, zato da se opredeli najbolj funkcionalna rešitev ob upoštevanju vzdrževanja dogovorjene visoke stopnje varnosti. Ocena stroškov in koristi teh rešitev za vse zadevne udeležence se priloži vsakemu osnutku izvedbenega pravila glede interoperabilnosti. 5. Izvedbena pravila glede interoperabilnosti se uvedejo po postopku iz člena 8 okvirne uredbe. Člen 4 Specifikacije Skupnosti 1. V prizadevanju za cilje te uredbe se lahko uvedejo specifikacije Skupnosti. Take specifikacije so lahko: (a) evropski standardi za sisteme ali sestavne dele, skupaj z zadevnimi postopki, ki jih vzpostavijo evropski organi za standarde v sodelovanju z Eurocae po pooblastilu s strani Komisije v skladu s členom 6(4) Direktive 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in predpisov ( 1 ) ter skladno s splošnimi smernicami glede sodelovanja med Komisijo in organi za standarde, podpisanimi 13. novembra 1984; ali (b) specifikacije, ki jih uvede Eurocontrol v zvezi z operativno koordinacijo med izvajalci storitev navigacijskih služb zračnega prometa kot odziv na zahtevo Komisije v skladu s postopkom iz člena 5(2) okvirne uredbe. 2. Skladnost z bistvenimi zahtevami in/ali izvedbenimi pravili glede interoperabilnosti se predvideva za sisteme, skupaj s pripadajočimi postopki, ali sestavne dele, ki so skladni z zadevnimi specifikacijami Skupnosti in katerih sklicne številke so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. 3. Komisija objavi sklicne številke evropskih standardov iz odstavka 1(a) v Uradnem listu Evropske unije. 4. Komisija objavi sklicne številke specifikacij Eurocontrola iz odstavka 1(b) v Uradnem listu Evropske unije po postopku iz člena 5(2) okvirne uredbe. 5. Če država članica ali Komisija meni, da skladnost z objavljeno specifikacijo Skupnosti ne zagotavlja spoštovanja bistvenih zahtev in/ali izvedbenih pravil glede interoperabilnosti, ki naj bi jih navedena specifikacija Skupnosti zajela, se uporabi postopek iz člena 5(2) okvirne uredbe. 6. Če so objavljeni evropski standardi pomanjkljivi, se lahko sprejme odločitev o delnem ali popolnem umiku zadevnih standardov iz publikacij, ki jih vsebujejo, ali njihovih spremembah po postopku iz člena 5(2) okvirne uredbe po posvetovanju z odborom, ustanovljenim v skladu s členom 5 Direktive 98/34/ES. 7. Če so objavljene specifikacije Eurocontrola pomanjkljive, se lahko sprejme odločitev o delnem ali popolnem umiku zadevnih specifikacij iz publikacij, ki jih vsebujejo, ali njihovih spremembah po postopku iz člena 5(2) okvirne uredbe. ( 1 ) UL L 204, , str. 37. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 98/48/ES (UL L 217, , str. 18).

7 2004R0552 SL POGLAVJE III POTRJEVANJE SKLADNOSTI Člen 5 ES-izjava o skladnosti ali primernosti za uporabo sestavnih delov 1. Sestavnim delom mora biti priložena ES-izjava o skladnosti ali primernosti za uporabo. Elementi te izjave so navedeni v Prilogi III. 2. Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Skupnosti z ES-izjavo o skladnosti ali primernosti za uporabo zagotovi in izjavi, da je uporabil določbe iz bistvenih zahtev in zadevnih izvedbenih pravil glede interoperabilnosti. 3. Skladnost z bistvenimi zahtevami in zadevnimi izvedbenimi pravili glede interoperabilnosti se predvideva za sestavne dele, ki jim je priložena ES-izjava o skladnosti ali primernosti za uporabo. 4. Kjer je ustrezno, zadevna izvedbena pravila določajo naloge v zvezi z ugotavljanjem skladnosti ali primernosti za uporabo sestavnih delov, ki jih opravijo priglašeni organi iz člena 8. Člen 6 ES-izjava o verifikaciji sistemov 1. Sistemi so predmet ES-verifikacije s strani izvajalca storitev navigacijskih služb zračnega prometa v skladu z zadevnimi izvedbenimi pravili glede interoperabilnosti za zagotovitev, da izpolnjujejo bistvene zahteve te uredbe in izvedbena pravila glede interoperabilnosti pri vključitvi v EATMN. 2. Preden sistem začne obratovati, mora zadevni izvajalec storitev navigacijskih služb zračnega prometa sestaviti ES-izjavo o verifikaciji, ki potrjuje skladnost, in jo predložiti nacionalnemu nadzornemu organu skupaj s tehničnim spisom. Elementi te izjave in tehničnega spisa so navedeni v Prilogi IV. Nacionalni nadzorni organ lahko zahteva morebitne dodatne informacije, potrebne za nadzor nad skladnostjo. 3. Kjer je ustrezno, zadevna izvedbena pravila določajo naloge v zvezi z verifikacijo sistemov, ki jih opravijo priglašeni organi iz člena ES-izjava o verifikaciji ne sme posegati v morebitno ugotavljanje, ki ga mora nacionalni nadzorni organ morda izvajati zaradi drugih razlogov kakor zaradi interoperabilnosti.

8 2004R0552 SL M1 Člen 6a Alternativna verifikacija skladnosti Potrdilo, ki se izda v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu ( 1 ), in se nanaša na komponente ali sisteme, se za namen členov 5 in 6 te uredbe šteje za izjavo ES o skladnosti ali primernosti za uporabo ali za izjavo ES o verifikaciji, če vključuje dokaze o skladnosti z bistvenimi zahtevami te uredbe in zadevnimi izvedbenimi pravili za interoperabilnost. Člen 7 Zaščitni ukrepi 1. Če nacionalni nadzorni organ ugotovi, da: (a) sestavni del, ki mu je priložena ES-izjava o skladnosti ali primernosti za uporabo, ali (b) sistem, ki mu je priložena ES-izjava o verifikaciji, ni skladen z bistvenimi zahtevami in/ali zadevnimi izvedbenimi pravili glede interoperabilnosti, sprejme vse potrebne ukrepe, ob ustreznem upoštevanju potrebe po zagotovitvi varnosti in kontinuitete operacij, za omejitev področja uporabe zadevnega sestavnega dela ali sistema ali za prepoved njegove uporabe pri subjektih, za katere je organ odgovoren. 2. Zadevna država članica takoj obvesti Komisijo o morebitnih takih ukrepih, pri čemer navede svoje razloge in zlasti dejstvo, ali je po njenem mnenju do neskladnosti z bistvenimi zahtevami prišlo zaradi:(a) neizpolnjevanja bistvenih zahtev; (b) nepravilne uporabe izvedbenih pravil glede interoperabilnosti in/ali specifikacij Skupnosti; (c) pomanjkljivosti izvedbenih pravil glede interoperabilnosti in/ali specifikacij Skupnosti. 3. Komisija se z zadevnimi stranmi posvetuje takoj, ko je mogoče. Po takem posvetovanju o svojih ugotovitvah in o svojem mnenju obvesti državo članico o tem, ali so ukrepi nacionalnega nadzornega organa upravičeni. 4. Če Komisija ugotovi, da ukrepi, ki jih je sprejel nacionalni nadzorni organ, niso upravičeni, od zadevne države članice zahteva, da zagotovi takojšen umik. O tem nemudoma obvesti proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika s sedežem v Skupnosti. 5. Če Komisija ugotovi, da je vzrok za neskladnost z bistvenimi zahtevami nepravilna uporaba izvedbenih pravil glede interoperabilnosti in/ali specifikacij Skupnosti, zadevna država članica sprejme ustrezne ukrepe proti izdajatelju izjave o skladnosti ali primernosti uporabe ali ES-izjave o verifikaciji ter o tem obvesti Komisijo in druge države članice. 6. Če Komisija ugotovi, da so vzrok za neskladnost z bistvenimi zahtevami pomanjkljivosti specifikacij Skupnosti, se uporabijo postopki iz člena 4(6) ali (7). ( 1 ) UL L 79, , str. 1.

9 2004R0552 SL Člen 8 Priglašeni organi 1. Države članice Komisijo in druge države članice obvestijo o organih, ki jih imenujejo za izvajanje nalog v zvezi z ugotavljanjem skladnosti ali primernosti za uporabo iz člena 5 in/ali verifikacijo iz člena 6, pri čemer navedejo področje odgovornosti vsakega organa in njegovo identifikacijsko številko, ki jo dodeli Komisija. Komisija v Uradnem listu Evropske unije objavi seznam organov, njihove identifikacijske številke in področja odgovornosti ter skrbi za tekoče prilagajanje seznama zadnjemu stanju. 2. Države članice za ocenjevanje organov, ki naj bi bili priglašeni, uporabijo merila iz Priloge V. Za organe, ki izpolnjujejo merila iz ustreznih evropskih standardov, se šteje, da izpolnjujejo navedena merila. 3. Države članice umaknejo priglasitev priglašenega organa, ki ne izpolnjuje več meril iz Priloge V. O tem takoj obvestijo Komisijo in druge države članice. 4. Brez poseganja v zahteve iz odstavkov 1, 2 in 3 se lahko države članice odločijo za imenovanje organizacij, priznanih v skladu s členom 3 uredbe o zagotavljanju služb, kot priglašenih organov. M1 POGLAVJE IV KONČNE DOLOČBE Člen 9 Revizija prilog Ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb prilog k tej uredbi zaradi upoštevanja tehničnega in operativnega razvoja, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5(4) okvirne uredbe. Člen 10 Prehodna ureditev M1 1. Od 20. oktobra 2005 se bistvene zahteve uporabljajo za začetek obratovanja sistemov in sestavnih delov EATMN, če zadevna izvedbena pravila glede interoperabilnosti ne določajo drugače. 2. Vsi sistemi in sestavni deli EATMN, ki trenutno obratujejo, se morajo uskladiti z bistvenimi zahtevami do 20. aprila 2011, če zadevna izvedbena pravila glede interoperabilnosti ne določajo drugače. 2a. Za namene odstavka 2 tega člena lahko države članice izjavijo, da so sistemi in sestavni deli EATMN usklajeni z bistvenimi zahtevami in da zanje ne veljajo določila iz členov 5 in Če so sistemi EATMN naročeni ali so obvezujoče pogodbe s tem v zvezi sklenjene pred datumom začetka veljave te uredbe ali, kjer je ustrezno, pred datumom začetka veljave enega ali več zadevnih izvedbenih pravil glede interoperabilnosti, tako da skladnosti z bistvenimi zahtevami in/ali zadevnimi izvedbenimi pravili glede interoperabilnosti ni mogoče zagotoviti v obdobju iz

10 2004R0552 SL odstavka 1, zadevna država članica sporoči Komisiji podrobne informacije o bistvenih zahtevah in/ali izvedbenih pravilih glede interoperabilnosti, za katere je bila ugotovljena negotovost glede skladnosti. Komisija se posvetuje z zadevnimi stranmi in nato sprejme odločitev po postopku iz člena 5(3) okvirne uredbe. Člen 11 Razveljavitev Direktivi 93/65/EGS in 97/15/ES ter uredbi (ES) št. 2082/2000 in 980/2002 se razveljavijo 20. oktobra Člen 12 Začetek veljavnosti Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

11 2004R0552 SL PRILOGA I SEZNAM SISTEMOV ZA NAVIGACIJSKE SLUŽBE ZRAČNEGA PROMETA Za namen te uredbe je EATMN razdeljen na osem sistemov. 1. Sistemi in postopki za upravljanje zračnega prostora. 2. Sistemi in postopki za upravljanje pretoka zračnega prometa. 3. Sistemi in postopki za službe zračnega prometa, zlasti sistemi za obdelovanje podatkov o letih, sistemi za obdelovanje nadzornih podatkov in sistemi vmesnikov človek-stroj. 4. Komunikacijski sistemi in postopki za komunikacije zemlja-zemlja, zrakzemlja in zrak-zrak. 5. Navigacijski sistemi in postopki. 6. Nadzorni sistemi in postopki. 7. Sistemi in postopki za zagotavljanje letalskih informacij. 8. Sistemi in postopki za uporabo meteoroloških informacij.

12 2004R0552 SL PRILOGA II BISTVENE ZAHTEVE Del A: Splošne zahteve To so zahteve za celotno mrežo, ki se na splošno uporabljajo za vsak sistem iz Priloge I. 1. Nemoteno delovanje Sistemi za upravljanje zračnega prometa in njihovi sestavni deli se načrtujejo, gradijo, vzdržujejo in upravljajo po ustreznih in veljavnih postopkih tako, da je zagotovljeno nemoteno delovanje EATMN ves čas in v vseh fazah leta. Nemoteno delovanje se lahko izrazi zlasti v obliki skupne uporabe informacij, vključno z ustreznimi informacijami o obratovalnem statusu, skupnem razumevanju informacij, primerljivo obdelavo in pripadajočimi postopki, ki omogočajo skupno operativno izvajanje, dogovorjeno za celotno EATMN ali za njene dele. M1 2. Podpora novim konceptom obratovanja EATMN, njeni sistemi in njihovi sestavni deli na koordinirani podlagi podpirajo nove dogovorjene in veljavne koncepte obratovanja, ki izboljšujejo kakovost, trajnost in učinkovitost navigacijskih služb zračnega prometa, zlasti kar zadeva varnost in zmogljivost. Preučijo se zmogljivosti novih konceptov, kakršni so sodelovanje pri odločanju, večja avtomatizacija in alternativni načini prenosa odgovornosti v zvezi z razdvajanjem, ob upoštevanju tehnoloških novosti in njihove varne uvedbe, ko postanejo veljavni. 3. Varnost Sistemi in operacije EATMN morajo dosegati dogovorjene visoke stopnje varnosti. Da bi to dosegli, se uvedejo dogovorjene metodologije obvladovanja varnosti in poročanja. Kar zadeva ustrezne sisteme na tleh ali njihove dele, se te visoke stopnje varnosti povečajo z varnostnimi mrežami, ki morajo imeti dogovorjeno skupno učinkovitost. Določi se usklajen niz varnostnih zahtev glede načrtovanja, uvajanja, vzdrževanja in upravljanja sistemov in njihovih sestavnih delov za normalne in poslabšane načine obratovanja, zato da se dosežejo dogovorjene varnostne stopnje za vse faze leta in za celotno EATMN. Sistemi se načrtujejo, gradijo, vzdržujejo in upravljajo po ustreznih in veljavnih postopkih tako, da so naloge kontrolorjev združljive s človeškimi sposobnostmi za normalne in poslabšane načine obratovanja ter skladne z zahtevanimi varnostnimi stopnjami. Sistemi se načrtujejo, gradijo, vzdržujejo in upravljajo po ustreznih in veljavnih postopkih tako, da v normalnem obratovalnem okolju ne pride do škodljivih posegov vanje. 4. Civilno-vojaška koordinacija EATMN, njeni sistemi in njihovi sestavni deli podpirajo postopno izvajanje civilno-vojaške koordinacije do stopnje, potrebne za učinkovito upravljanje zračnega prostora in pretoka zračnega prometa ter varno in učinkovito uporabo zračnega prostora pri vseh uporabnikih, po konceptu fleksibilne uporabe zračnega prostora. Da bi dosegli te cilje, EATMN, njeni sistemi in njihovi sestavni deli podpirajo pravočasno skupno uporabo točnih in doslednih informacij o vseh fazah leta med civilnimi in vojaškimi stranmi. Upoštevati je treba nacionalne zahteve glede varnosti. 5. Okoljske omejitve Sistemi in operacije EATMN morajo upoštevati potrebo po čim večjem zmanjšanju vpliva na okolje v skladu s pravnim redom Skupnosti.

13 2004R0552 SL Načela, ki veljajo za logično arhitekturo sistemov Sistemi se načrtujejo in postopoma integrirajo, zato da se doseže koherentna in vedno bolj usklajena, razvojna in veljavna logična arhitektura v okviru EATMN. 7. Načela, ki veljajo za gradnjo sistemov Sistemi se načrtujejo, gradijo in vzdržujejo na podlagi zdravih inženirskih načel, zlasti tistih v zvezi z modularnostjo, omogočanjem medsebojne zamenljivosti sestavnih delov, visoko stopnjo razpoložljivosti ter odvečnostjo in preskakovanjem napak kritičnih sestavnih delov. Del B: Posebne zahteve To so zahteve, ki so specifične za posamezni sistem in ki dopolnjujejo ali izpopolnjujejo splošne zahteve. 1. Sistemi in postopki za upravljanje zračnega prostora 1.1 Nemoteno delovanje Informacije v zvezi s predtaktičnimi in taktičnimi vidiki razpoložljivosti zračnega prostora se zagotovijo vsem zainteresiranim strankam točno in pravočasno, zato da vsi uporabniki zračnega prostora lahko poskrbijo za učinkovito dodeljevanje in uporabo zračnega prostora. Pri tem je treba upoštevati nacionalne zahteve glede varnosti. 2. Sistemi in postopki za upravljanje pretoka zračnega prometa 2.1 Nemoteno delovanje Sistemi in postopki za upravljanje pretoka zračnega prometa morajo podpirati skupno uporabo točnih, koherentnih in ustreznih strateških, predtaktičnih in taktičnih, kakor je ustrezno, podatkov o letu za vse njegove faze in omogočati dialog, zato da se doseže najboljša možna uporaba zračnega prostora. 3. Sistemi in postopki za službe zračnega prometa 3.1 Sistemi za obdelavo podatkov o letih Nemoteno delovanje Sistemi za obdelavo podatkov o letih morajo biti interoperabilni v smislu pravočasne skupne uporabe točnih in doslednih informacij ter skupnega operativnega razumevanja teh informacij za zagotovitev koherentnega in doslednega postopka načrtovanja in taktične koordinacije z učinkovito uporabo virov v vsej EATMN v vseh fazah leta. Za zagotovitev varne, nemotene in hitre obdelave v vsej EATMN mora biti izvajanje obdelave podatkov o letih enakovredno in ustrezno za dano okolje (manevrska površina letališča, terminalno območje, na zračni poti) z znanimi prometnimi značilnostmi in obvladovano v skladu z dogovorjenim in veljavnim operativnim konceptom, zlasti kar zadeva točnost in dovoljene napake pri rezultatih obdelave. M Podpora novim konceptom obratovanja Sistemi za obdelavo podatkov o letih morajo omogočati postopno uvajanje naprednih, dogovorjenih in veljavnih konceptov obratovanja za vse faze leta, zlasti kot je predvideno v osrednjem načrtu ATM. Značilnosti avtomatizacijsko intenzivnih orodij morajo biti take, da omogočajo koherentno in učinkovito predtaktično in taktično obdelavo informacij o letu v delih EATMN. Sistemi v zraku in na tleh ter njihovi sestavni deli, ki podpirajo nove, dogovorjene in veljavne koncepte obratovanja, se načrtujejo, gradijo, vzdržujejo in upravljajo po ustreznih in veljavnih postopkih tako, da so interoperabilni v smislu pravočasne skupne uporabe točnih in doslednih informacij ter skupnega razumevanja tekočega in napovedanega obratovalnega položaja.

14 2004R0552 SL Sistemi za obdelavo nadzornih podatkov Nemoteno delovanje Sistemi za obdelavo nadzornih podatkov se načrtujejo, gradijo, vzdržujejo in upravljajo po ustreznih in veljavnih postopkih tako, da zagotavljajo potrebno učinkovitost in kakovost storitev v danem okolju (manevrska površina letališča, terminalno območje, na zračni poti) z znanimi prometnimi značilnostmi, zlasti glede točnosti in zanesljivosti izračunanih rezultatov, pravilnosti, integritete, razpoložljivosti, kontinuitete in pravočasnosti informacij na kontrolnem mestu. Sistemi za obdelavo nadzornih podatkov morajo omogočati pravočasno skupno uporabo ustreznih, točnih, doslednih in koherentnih informacij za zagotovitev najboljšega možnega obratovanja v različnih delih EATMN. M Podpora novim konceptom obratovanja Sistemi za obdelavo nadzornih podatkov morajo omogočati postopno razpoložljivost novih virov nadzornih informacij tako, da se izboljša splošna kakovost storitev, zlasti kot je predvideno v osrednjem načrtu ATM. 3.3 Sistemi vmesnikov človek-stroj Nemoteno delovanje Vmesniki človek-stroj sistemov za upravljanje zračnega prometa na tleh se načrtujejo, gradijo, vzdržujejo in upravljajo po ustreznih in veljavnih postopkih tako, da celotnemu kontrolnemu osebju preskrbijo postopoma vedno bolj usklajeno delovno okolje, vključno s funkcijami in ergonomijo, ki zagotavlja doseganje zahtevanih rezultatov za dano okolje (manevrska površina letališča, terminalno območje, na zračni poti) z znanimi prometnimi značilnostmi Podpora novim konceptom obratovanja Sistemi vmesnikov človek-stroj morajo omogočati postopno uvajanje novih, dogovorjenih in veljavnih konceptov obratovanja in povečano avtomatizacijo tako, da zagotavljajo združljivost nalog kontrolorjev s človeškimi sposobnostmi pri normalnem in poslabšanem načinu obratovanja. 4. Komunikacijski sistemi in postopki za komunikacije zemlja-zemlja, zrakzemlja in zrak-zrak 4.1 Nemoteno delovanje Komunikacijski sistemi se načrtujejo, gradijo, vzdržujejo in upravljajo po ustreznih in veljavnih postopkih tako, da se dosežejo zahtevani rezultati v danem obsegu zračnega prostora ali za specifično uporabo, zlasti glede časa obdelave komunikacij, integritete, razpoložljivosti in kontinuitete funkcije. Komunikacijska mreža znotraj EATMN mora biti taka, da izpolnjuje zahteve po kakovosti storitev, pokrivanju in odvečnosti. M1 4.2 Podpora novim konceptom obratovanja Komunikacijski sistemi podpirajo uvajanje naprednih, dogovorjenih in veljavnih konceptov obratovanja za vse faze leta, zlasti kot je predvideno v osrednjem načrtu ATM. 5. Navigacijski sistemi in postopki 5.1 Nemoteno delovanje Navigacijski sistemi se načrtujejo, gradijo, vzdržujejo in upravljajo po ustreznih in veljavnih postopkih tako, da se doseže zahtevana horizontalna in vertikalna navigacijska učinkovitost, zlasti glede točnosti in funkcionalne zmogljivosti, za dano okolje (manevrska površina letališča, terminalno območje, na zračni poti) z znanimi prometnimi značilnostmi in obvladovano v skladu z dogovorjenim in veljavnim operativnim konceptom.

15 2004R0552 SL Nadzorni sistemi in postopki 6.1 Nemoteno delovanje Nadzorni sistemi se načrtujejo, gradijo, vzdržujejo in upravljajo po ustreznih in veljavnih postopkih tako, da se dosežejo zahtevani rezultati za dano okolje (manevrska površina letališča, terminalno območje, na zračni poti) z znanimi prometnimi značilnostmi in obvladovano v skladu z dogovorjenim in veljavnim operativnim konceptom, zlasti glede točnosti, pokrivanja, razpona in kakovosti storitev. Nadzorna mreža znotraj EATMN mora biti taka, da izpolnjuje zahteve po točnosti, pravočasnosti, pokrivanju in odvečnosti. Nadzorna mreža mora omogočati, da se nadzorni podatki souporabljajo za izboljšanje obratovanja v vsej EATMN. 7. Sistemi in postopki za zagotavljanje letalskih informacij 7.1 Nemoteno delovanje Točne, pravočasne in dosledne letalske informacije se zagotovijo postopno v elektronski obliki na podlagi splošno dogovorjenega in standardiziranega niza podatkov. Točne in dosledne letalske informacije, zlasti glede sestavnih delov ali sistemov v zraku in na tleh, se dajo na razpolago pravočasno. 7.2 Podpora novim konceptom obratovanja Vedno bolj točne, popolne in osvežene letalske informacije se dajo na razpolago in uporabljajo pravočasno za podporo neprestanemu izboljševanju učinkovitosti uporabe zračnega prostora in letališč. 8. Sistemi in postopki za uporabo meteoroloških informacij 8.1 Nemoteno delovanje Sistemi in postopki za uporabo meteoroloških informacij morajo izboljšati doslednost in pravočasnost njihovega posredovanja in kakovosti njihove predstavitve po dogovorjenem nizu podatkov. 8.2 Podpora novim konceptom obratovanja Sistemi in postopki za uporabo meteoroloških informacij morajo izboljšati takojšnost njihove razpoložljivosti in hitrost, s katero se lahko uporabijo, za podporo neprestanemu izboljševanju učinkovitosti uporabe zračnega prostora in letališč.

16 2004R0552 SL PRILOGA III SESTAVNI DELI ES-izjava o skladnosti o primernosti za uporabo 1. Sestavni deli Sestavni deli se identificirajo v izvedbenih pravilih glede interoperabilnosti v skladu z določbami člena 3 te uredbe. 2. Področje uporabe ES-izjava zajema: ugotovitev skladnosti samostojno obravnavanega sestavnega dela samega po sebi z zahtevanimi specifikacijami Skupnosti ali ugotovitev/presojo primernosti za uporabo sestavnega dela, obravnavanega v njegovem okolju upravljanja zračnega prometa. Pri postopkih ugotavljanja, ki jih izvajajo priglašeni organi v fazah načrtovanja in produkcije, se uporabljajo moduli, opredeljeni v Sklepu 93/465/EGS v skladu s pogoji iz zadevnih izvedbenih pravil glede interoperabilnosti. 3. Vsebina ES-izjave ES-izjava o skladnosti ali primernosti za uporabo in priloženi dokumenti morajo biti opremljeni z datumom in podpisani. Izjava mora biti napisana v istem jeziku kakor navodila in mora vsebovati naslednje: sklicno številko uredbe, ime in naslov proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika s sedežem v Skupnosti (navedite trgovsko ime in poln naslov ter pri pooblaščenem zastopniku navedite tudi trgovsko ime proizvajalca), opis sestavnega dela, opis postopka, po katerem je bila sestavljena izjava o skladnosti ali primernosti za uporabo (člen 5 te uredbe), vse zadevne določbe, ki jih sestavni del izpolnjuje, in zlasti pogoje za uporabo, če je ustrezno, ime in naslov priglašenega organa ali organov, vpletenih v postopek, ki je uporabljen glede skladnosti ali primernosti za uporabo, in datum potrdila o pregledu, skupaj, kjer je ustrezno, s trajanjem in pogoji veljavnosti potrdila, kjer je ustrezno, sklicne številke upoštevanih specifikacij Skupnosti, identifikacijo podpisnika, pooblaščenega, da se zaveže v imenu proizvajalca ali proizvajalčevega pooblaščenega zastopnika s sedežem v Skupnosti.

17 2004R0552 SL PRILOGA IV SISTEMI ES-izjava o verifikaciji sistemov Postopek verifikacije za sisteme 1. Vsebina ES-izjave o verifikaciji sistemov ES-izjava o verifikaciji in priloženi dokumenti morajo biti opremljeni z datumom in podpisani. Izjava mora biti napisana v istem jeziku kakor tehnični spis in mora vsebovati naslednje: sklicno številko uredbe, ime in naslov izvajalca storitev navigacijskih služb zračnega prometa (trgovsko ime in poln naslov), kratek opis sistema, opis postopka, po katerem je bila sestavljena izjava o skladnosti sistema (člen 6 te uredbe), ime in naslov priglašenega organa, ki je opravil naloge v zvezi z verifikacijskim postopkom, če je ustrezno, sklicne številke dokumentov iz tehničnega spisa, kjer je ustrezno, sklicne številke specifikacij Skupnosti, vse zadevne začasne ali dokončne določbe, ki jih morajo izpolnjevati sistemi, in zlasti, kjer je ustrezno, morebitne operativne omejitve ali pogoje, če je začasna: trajanje veljavnosti ES-izjave, identifikacijo podpisnika. 2. Postopek verifikacije za sisteme Verifikacija sistemov je postopek, v katerem izvajalec storitev navigacijskih služb zračnega prometa preveri in potrdi, da je sistem skladen s to uredbo in da lahko začne obratovati na podlagi te uredbe. Sistem se preveri glede vsakega od naslednjih vidikov: splošni koncept, razvoj in integracija sistema, kar zlasti zajema sestavljanje sestavnih delov in splošne prilagoditve, integracija operativnega sistema, posebne določbe za vzdrževanje sistema, če je ustrezno. Če zadevno izvedbeno pravilo glede interoperabilnosti zahteva udeležbo priglašenega organa, priglašeni organ po izvedbi nalog, za katere je odgovoren v skladu z zadevnim pravilom, sestavi potrdilo o skladnosti v zvezi z nalogami, ki jih je opravil. To potrdilo je namenjeno izvajalcu storitev navigacijskih služb zračnega prometa. Ta izvajalec nato sestavi ES-izjavo o verifikaciji, namenjeno nacionalnemu nadzornemu organu. 3. Tehnični spis Tehnični spis, priložen ES-izjavi o verifikaciji, mora vsebovati vse potrebne dokumente v zvezi z značilnostmi sistema, vključno s pogoji in omejitvami uporabe, in dokumente, ki potrjujejo skladnost sestavnih delov, kjer je ustrezno. Vsebovati mora vsaj naslednje dokumente: navedbo zadevnih delov tehničnih specifikacij, uporabljenih pri nabavi, ki zagotavljajo skladnost z ustreznimi izvedbenimi pravili glede interoperabilnosti in, kjer je ustrezno, specifikacijami Skupnosti, seznam sestavnih delov iz člena 3 te uredbe, izvode ES-izjave o skladnosti ali primernosti za uporabo, s katero morajo biti opremljeni zgoraj navedeni sestavni deli v skladu s členom 5 te uredbe, skupaj, kjer je ustrezno, z izvodom evidenc preskusov in pregledov, ki so jih opravili priglašeni organi,

18 2004R0552 SL če je pri verifikaciji sistema(-ov) udeležen priglašeni organ, potrdilo, ki ga sam sopodpiše in ki potrjuje, da je sistem skladen s to uredbo, in navaja morebitne zadržke, ugotovljene med izvajanjem aktivnosti in ne umaknjene, če ni bil udeležen noben priglašeni organ, evidenco o preskusih in konfiguracijah postavitev, narejenih za zagotovitev skladnosti z bistvenimi zahtevami in zlasti zahtevami iz zadevnih izvedbenih pravil glede interoperabilnosti. 4. Predložitev Tehnični spis je treba priložiti ES-izjavi o verifikaciji, ki jo izvajalec storitev navigacijskih služb zračnega prometa predloži nacionalnemu nadzornemu organu. Izvajalec storitev mora hraniti izvod tehničnega spisa ves čas obratovalne dobe sistema. Poslati ga mora katerikoli drugi državi članici, ki to zahteva.

19 2004R0552 SL PRILOGA V PRIGLAŠENI ORGANI 1. Organ, njegov direktor in osebje, odgovorno za opravljanje pregledov, se ne smejo neposredno ali kot pooblaščeni zastopniki vplesti v načrtovanje, proizvodnjo, trženje ali vzdrževanje sestavnih delov ali sistemov ali njihovo uporabo. To pa ne izključuje možnosti izmenjave tehničnih informacij med proizvajalcem ali konstruktorjem in tem organom. 2. Organ in osebje, odgovorno za preglede, morata opravljati preglede z največjo možno profesionalno integriteto in največjo možno tehnično usposobljenostjo ter ne smeta biti pod pritiskom ali deležna spodbud, zlasti finančne vrste, ki bi lahko vplivali na njuno presojo ali rezultate njunega inšpekcijskega dela, zlasti s strani oseb ali skupin oseb, na katere vplivajo rezultati njunih pregledov. 3. Organ mora zaposliti osebje in imeti sredstva, potrebna za primerno opravljanje tehničnih in administrativnih nalog v zvezi s pregledi; imeti mora tudi dostop do opreme, potrebne za izredne preglede. 4. Osebje, odgovorno za inšpekcijo, mora imeti: dobro tehnično in poklicno usposobljenost, zadovoljivo znanje o zahtevah inšpekcijskih pregledov, ki jih opravlja, in primerne izkušnje v zvezi s takimi operacijami, sposobnost, potrebno za sestavljanje izjav, evidenc in poročil za dokaz, da so bili inšpekcijski pregledi opravljeni. 5. Zajamčena mora biti nepristranskost inšpekcijskega osebja. Njihova nagrada ne sme biti odvisna od števila inšpekcijskih pregledov, ki jih opravijo, ali od rezultatov takih inšpekcij. 6. Organ mora skleniti zavarovanje odgovornosti, razen če njegovo odgovornost prevzame država članica v skladu z nacionalno zakonodajo ali če jedržava članica neposredno odgovorna za inšpekcijske preglede. 7. Osebje organa mora spoštovati poklicno molčečnost glede vseh informacij, pridobljenih pri opravljanju svojih nalog v skladu s to uredbo.

C(2019)1789/F1 - SL

C(2019)1789/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.3.2019 C(2019) 1789 final ANNEX 5 PRILOGA k Delegirani uredbi Komisije o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uvajanjem in operativno uporabo

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je postopek ugotavljanja skladnosti, s katerim proizvajalec

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 21.11.2018 C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 21.11.2018 o vzpostavitvi začasnega neposrednega statističnega ukrepa za izkazovanje izbranih vsebin popisa

Prikaži več

Template SL 1

Template SL 1 P7_TA(2010)0379 Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006) ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010 o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski L 123/90 19.5.2015 UREDBA (EU) 2015/759 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 29. aprila 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 223/2009 o evropski statistiki (Besedilo velja za EGP in Švico) EVROPSKI PARLAMENT

Prikaži več

C(2016)3544/F1 - SL

C(2016)3544/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.6.2016 C(2016) 3544 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 13.6.2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S 31.3.2017 L 87/411 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/588 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede režima

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

COM(2007)634/F1 - SL

COM(2007)634/F1 - SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 23.10.2007 COM(2007) 634 konč. Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1425/2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vreč in

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 15.10.2018 C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne 15.10.2018 o določitvi ukrepov za pripravo seznama oseb, ki so v sistemu vstopa/izstopa (SVI) identificirane

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 9.8.2017 C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 9.8.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1306/2013

Prikaži več

C(2015)383/F1 - SL

C(2015)383/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 30.1.2015 C(2015) 383 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne 30.1.2015 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri

Prikaži več

EASA NPA Template

EASA NPA Template Evropska agencija za varnost v letalstvu Mnje št. 06/2013 Kritič naloge vzdrževanja POVEZANI NPA/CRD 2012-04 RMT.0222 (MDM.020) 10.6.2013 Povzetek V mnju je obravnavano vprašanje varnosti, povezano s tveganjem

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/61 POROČILO o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/11) UVOD 1. Izvajalska

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/97 POROČILO o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/18) UVOD 1. Evropska agencija

Prikaži več

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU Smernice organa EBA o določitvi

Prikaži več

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 3.10.2017 C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 3.10.2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo pogojev

Prikaži več

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES 19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 1 Smernice organa EBA o usklajenih opredelitvah

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 27.6.2018 A8-0206/142 142 Člen 2 odstavek 2 pododstavek 1 Države članice točk (b) in (c) prvega pododstavka člena 3(1) Direktive 96/71/ES ne uporabljajo za voznike v sektorju cestnega prometa, ki so zaposleni

Prikaži več

Uredba Komisije (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/

Uredba Komisije (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/ 11.12.2012 Uradni list Evropske unije L 337/31 UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/98/ES

Prikaži več

NOVOSTI NA PODROČJU HARMONIZIRANIH STANDARDOV V OKVIRU DIREKTIV NOVEGA PRISTOPA Pripravila: Enisa Šmrković, mag., Kontaktna točka SIST V 6. členu Zako

NOVOSTI NA PODROČJU HARMONIZIRANIH STANDARDOV V OKVIRU DIREKTIV NOVEGA PRISTOPA Pripravila: Enisa Šmrković, mag., Kontaktna točka SIST V 6. členu Zako NOVOSTI NA PODROČJU HARMONIZIRANIH STANDARDOV V OKVIRU DIREKTIV NOVEGA PRISTOPA Pripravila: Enisa Šmrković, mag., Kontaktna točka SIST V 6. členu Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju

Prikaži več

PRIPOROČILO KOMISIJE - z dne novembra o postopku za dokazovanje ravni skladnosti obstoječih železniških prog s temeljnim

PRIPOROČILO KOMISIJE - z dne novembra o postopku za dokazovanje ravni skladnosti obstoječih železniških prog s temeljnim L 356/520 PRIPOROČILA PRIPOROČILO KOMISIJE z dne 18. novembra 2014 o postopku za dokazovanje ravni skladnosti obstoječih železniških prog s temeljnimi parametri tehničnih specifikacij za interoperabilnost

Prikaži več

COM(2014)596/F1 - SL

COM(2014)596/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o določitvi določene potrebne in prehodne ureditve v zvezi s prenehanjem sodelovanja Združenega kraljestva Velika

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja SKLEP o omejitvah glede sredstev

Prikaži več

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede domnevnih kršitev revidirane direktive o plačilnih storitvah 1. Obveznosti glede skladnosti in poročanja Vloga teh smernic 1. Dokument vsebuje

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 29.11.2017 COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004, kar zadeva lokacijo sedeža Evropske agencije

Prikaži več

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi 30.11.2010 Uradni list Evropske unije C 323/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

Culture Programme (2007 – 2013)

Culture Programme (2007 – 2013) USTVARJALNA EVROPA (2014 2020) Podprogram Kultura Razpis za zbiranje predlogov: Razpis za zbiranje predlogov EACEA 34/2018: podpora za projekte evropskega sodelovanja 2019 OPOZORILO: Izvajanje tega razpisa

Prikaži več

Uradni list Evropske unije L 152 Slovenska izdaja Zakonodaja Letnik junij 2019 Vsebina II Nezakonodajni akti UREDBE Delegirana uredba Komisije

Uradni list Evropske unije L 152 Slovenska izdaja Zakonodaja Letnik junij 2019 Vsebina II Nezakonodajni akti UREDBE Delegirana uredba Komisije Uradni list Evropske unije L 152 Slovenska izdaja Zakonodaja Letnik 62 11. junij 2019 Vsebina II Nezakonodajni akti UREDBE Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/945 z dne 12. marca 2019 o sistemih brezpilotnega

Prikaži več

SVET EVROPSKE UNIJE Bruselj, 7. februar 2013 (07.02) (OR. en) 6013/13 Medinstitucionalna zadeva: 2013/0015 (COD) TRANS 39 CODEC 226 PREDLOG Pošiljatel

SVET EVROPSKE UNIJE Bruselj, 7. februar 2013 (07.02) (OR. en) 6013/13 Medinstitucionalna zadeva: 2013/0015 (COD) TRANS 39 CODEC 226 PREDLOG Pošiljatel SVET EVROPSKE UNIJE Bruselj, 7. februar 2013 (07.02) (OR. en) 6013/13 Medinstitucionalna zadeva: 2013/0015 (COD) TRANS 39 CODEC 226 PREDLOG Pošiljatelj: Evropska komisija Datum: 31. januar 2013 Št. dok.

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

Microsoft Word - ribištvo.docx

Microsoft Word - ribištvo.docx Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ NUJNI POSTOPEK PREDLOG EVA 2017-2330-0079 ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O MORSKEM RIBIŠTVU I.

Prikaži več

c_ sl pdf

c_ sl pdf 3.12.2008 C 308/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva,

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, GZS, 4. junij 2019 Peter Tomše, Direktorat za okolje, Sektor za odpadke peter.tomse@gov.si RAZLOGI ZA SPREMEMBE

Prikaži več

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. maja 2014 o javnem dostopu do določenih informacij o slabih posojilih nekaterih bank (CON/2014/39) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB) je

Prikaži več

PRIPOROČILO KOMISIJE - z dne 5. decembra o zadevah, povezanih z začetkom obratovanja in uporabo strukturnih podsistemov in

PRIPOROČILO KOMISIJE - z dne 5. decembra o zadevah, povezanih z začetkom obratovanja in uporabo strukturnih podsistemov in 12.12.2014 L 355/59 PRIPOROČILA PRIPOROČILO KOMISIJE z dne 5. decembra 2014 o zadevah, povezanih z začetkom obratovanja in uporabo strukturnih podsistemov in vozil v skladu z direktivama 2008/57/ES in

Prikaži več

Microsoft Word - AESA ENSL.doc

Microsoft Word - AESA ENSL.doc Predlog UREDBA KOMISIJE (ES) št. / z dne [ ] o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1702/2003 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti

Prikaži več

Na podlagi 5. člena, prvega odstavka 6. člena, šestega odstavka 7. člena in 8. člena ter za izvrševanje 9., 14. in 16. člena Zakona o tehničnih zahtev

Na podlagi 5. člena, prvega odstavka 6. člena, šestega odstavka 7. člena in 8. člena ter za izvrševanje 9., 14. in 16. člena Zakona o tehničnih zahtev Na podlagi 5. člena, prvega odstavka 6. člena, šestega odstavka 7. člena in 8. člena ter za izvrševanje 9., 14. in 16. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Impact assessment Clean 0808

Impact assessment Clean 0808 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.9.2017 SWD(2017) 501 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji EU za kibernetsko

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/ EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.2.2019 C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 19.2.2019 o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede določitve emisij

Prikaži več

ECB/2010/22

ECB/2010/22 L 330/14 Uradni list Evropske unije 15.12.2010 SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 25. novembra 2010 o postopku akreditiranja izdelovalcev eurobankovcev na področju kakovosti (ECB/2010/22) (2010/773/EU)

Prikaži več

C(2016)2202/F1 - SL

C(2016)2202/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.4.2016 C(2016) 2202 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU).../ z dne 19.4.2016 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izvzetja

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alž

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alž EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 28.11.2012 COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alžirija glede izvajanja določb o industrijskih izdelkih

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1821 final ANNEX PRILOGA k Delegirani uredbi Komisije o sistemih brezpilotnega zrakoplova in operatorjih

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1821 final ANNEX PRILOGA k Delegirani uredbi Komisije o sistemih brezpilotnega zrakoplova in operatorjih EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 12.3.2019 C(2019) 1821 final ANNEX PRILOGA k Delegirani uredbi Komisije o sistemih brezpilotnega zrakoplova in operatorjih sistemov brezpilotnega zrakoplova iz tretjih držav

Prikaži več

Ime predpisa:

Ime predpisa: Ime predpisa: Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja Št. zadeve: 007-188/2015 Datum objave: 9. 6. 2015 Rok za sprejem mnenj in pripomb: 23. 6. 2015 Ime odgovorne osebe in e-naslov: Dušan Pichler, gp.mop@gov.si

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 22.3.2019 A8-0206/607 607 Člen 1 odstavek 1 točka 7 točka c Direktiva 2006/22/ES Člen 9 odstavek 4 4. Za lažje izvajanje ciljnih cestnih preverjanj so podatki v nacionalnem sistemu ocenjevanja tveganja

Prikaži več

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij za pridobitev licence Pogosta vprašanja 1 Kaj je banka?

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 Prejemnik: delegacije Št. predh. dok.: 14755/17 Zadeva:

Prikaži več

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo 20.3.2019 SL Uradni list Evropske unije C 106/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) PRIPOROČILA EVROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKA TVEGANJA PRIPOROČILO EVROPSKEGA ODBORA ZA SISTEMSKA TVEGANJA z dne 15. januarja

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Svetovna trgovinska organizacija (STO) - Uredba (ES) št.

Prikaži več

EN

EN SL SL SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, XXX Osnutek UREDBE KOMISIJE (ES) št. /2009 z dne [ ] o spremembi Uredbe (ES) št. 1702/2003 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 16. julija o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/ za razjasnitev in

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 16. julija o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/ za razjasnitev in L 180/10 17.7.2018 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1002 z dne 16. julija 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/1153 za razjasnitev in poenostavitev postopka korelacije ter njegovo prilagoditev

Prikaži več

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v L 352/32 Uradni list Evropske unije 21.12.2012 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v skladu

Prikaži več

SL SL SL

SL SL SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 13.8.2008 COM(2008) 514 konč. VOL. I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 2182/2004 o medaljah in žetonih, podobnih eurokovancem

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

COM(2013)730/F1 - SL

COM(2013)730/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 24.10.2013 COM(2013) 730 final 2013/0350 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v Pridružitvenem svetu, ustanovljenem z Evro-mediteranskim sporazumom o pridružitvi

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

l_ sl pdf

l_ sl pdf 4.5.2005 L 117/13 UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA (ES) št. 648/2005 z dne 13. aprila 2005 o spremembah Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o Carinskem zakoniku Skupnosti EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE

Prikaži več

SANTE/10865/2017-EN

SANTE/10865/2017-EN EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 10.11.2017 C(2017) 7431 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 10.11.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/6 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo

Prikaži več

UREDBA (EU) 2017/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 5. aprila o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih ter

UREDBA (EU) 2017/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 5. aprila o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih ter L 117/176 UREDBA (EU) 2017/746 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 5. aprila 2017 o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih ter razveljavitvi Direktive 98/79/ES in Sklepa Komisije 2010/227/EU (Besedilo

Prikaži več

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne 3. marca o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/ Evropskega parlamenta in

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne 3. marca o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/ Evropskega parlamenta in L 58/14 SL UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/378 z dne 3. marca 2017 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe nekaterih aromatičnih snovi (Besedilo velja za

Prikaži več

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019 SL SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/[XX*] z dne 18. aprila 2019 o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za leto 2019 (ECB/2019/10) SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE ob upoštevanju Pogodbe o

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: SKLEP SVETA o sklenitvi Protokola o izvajanju

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, XXX [ ](2013) XXX draft DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne XXX o spremembi prilog I, II in III k Direktivi 2000/25/ES Evropsk

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, XXX [ ](2013) XXX draft DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne XXX o spremembi prilog I, II in III k Direktivi 2000/25/ES Evropsk EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, XXX [ ](2013) XXX draft DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne XXX o spremembi prilog I, II in III k Direktivi 2000/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih, ki jih je treba

Prikaži več

SL Uradni list Evropske unije L 86/9 UREDBA KOMISIJE (ES) št. 282/2008 z dne 27. marca 2008 o recikliranih polimernih materialih in izdelkih

SL Uradni list Evropske unije L 86/9 UREDBA KOMISIJE (ES) št. 282/2008 z dne 27. marca 2008 o recikliranih polimernih materialih in izdelkih 28.3.2008 Uradni list Evropske unije L 86/9 UREDBA KOMISIJE (ES) št. 282/2008 z dne 27. marca 2008 o recikliranih polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in spremembi Uredbe (ES)

Prikaži več

08_03

08_03 OBVESTILO O RAZPISU ZA OBLIKOVANJE REZERVNEGA SEZNAMA Naziv delovnega mesta Funkcionalna skupina/razred AD 6 Vrsta pogodbe Sklic Rok za prijavo Kraj zaposlitve Veljavnost rezervnega seznama do Število

Prikaži več

(Microsoft Word - Merila, metode in pravila - \350istopis )

(Microsoft Word - Merila, metode in pravila - \350istopis ) DRŽAVNOTOŽILSKI SVET Trg OF 13, 1000 LJUBLJANA Tel.: 01 434 19 63 E-pošta: dts@dt-rs.si Številka: Dts 5/15-12 Datum: 27. 10. 2016 Državnotožilski svet (v nadaljevanju: Svet) je na svoji 64. seji dne 27.

Prikaži več

Evropska centralna banka (ECB)

Evropska centralna banka (ECB) EVROPSKA CENTRALNA BANKA (ECB) Evropska centralna banka je osrednja institucija v ekonomski in monetarni uniji in je od 1. januarja 1999 pristojna za vodenje evropske monetarne politike v evroobmočju.

Prikaži več

UREDBA (EU) 2017/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 5. aprila o medicinskih pripomočkih, spremembi Direktive 2001/

UREDBA (EU) 2017/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 5. aprila o medicinskih pripomočkih, spremembi Direktive 2001/ 5.5.2017 L 117/1 I (Zakonodajni akti) UREDBE UREDBA (EU) 2017/745 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 5. aprila 2017 o medicinskih pripomočkih, spremembi Direktive 2001/83/ES, Uredbe (ES) št. 178/2002

Prikaži več

Sklep Komisije z dne 12. decembra 2013 o priglasitvi prehodnega nacionalnega načrta iz člena 32 Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o

Sklep Komisije z dne 12. decembra 2013 o priglasitvi prehodnega nacionalnega načrta iz člena 32 Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o L 335/52 Uradni list Evropske unije 14.12.2013 SKLEP KOMISIJE z dne 12. decembra 2013 o priglasitvi prehodnega nacionalnega načrta iz člena 32 Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o industrijskih

Prikaži več

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 - ZU

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 - ZU Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 - ZUKN) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o

Prikaži več

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih Svet delavcev podjetja - družbe TERME MARIBOR turizem, zdravstvo, rekreacija d.d.,s sedežem Ulica heroja Šlandra 10, Maribor, ki ga zastopa predsednica Sveta delavcev Anamarija Černčec in Sindikat delavcev

Prikaži več

EVROPSKA UNIJA EVROPSKI PARLAMENT SVET Strasbourg, 14. junij 2017 (OR. en) 2015/0284 (COD) LEX 1744 PE-CONS 9/1/17 REV 1 PI 19 RECH 47 EDUC 57 COMPET

EVROPSKA UNIJA EVROPSKI PARLAMENT SVET Strasbourg, 14. junij 2017 (OR. en) 2015/0284 (COD) LEX 1744 PE-CONS 9/1/17 REV 1 PI 19 RECH 47 EDUC 57 COMPET EVROPSKA UNIJA EVROPSKI PARLAMENT SVET Strasbourg, 14. junij 2017 (OR. en) 2015/0284 (COD) LEX 1744 PE-CONS 9/1/17 REV 1 PI 19 RECH 47 EDUC 57 COMPET 107 SAN 68 AUDIO 16 CULT 17 DIGIT 29 CODEC 237 UREDBA

Prikaži več

SL Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI S

SL Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI S 23.6.2007 Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI SVET SKLEP SVETA z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih

Prikaži več

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne 29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, 25. 4. 2019 - Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov Gospodarski subjekti Definicija: V skladu z 2. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574

Prikaži več

SELECTION D’AGENTS TEMPORAIRES

SELECTION D’AGENTS TEMPORAIRES IZBOR ZAČASNEGA OSEBJA ZA GENERALNI DIREKTORAT ZA PODJETNIŠTVO IN INDUSTRIJO Evropska komisija razpisuje izbor za delovno mesto uslužbenca AD v Generalnem direktoratu za podjetništvo in industrijo, in

Prikaži več

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7942 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi prilog I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI in

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7942 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi prilog I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI in EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 3.12.2018 C(2018) 7942 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 3.12.2018 o spremembi prilog I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI in XII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več