Brosura_VPIS

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Brosura_VPIS"

Transkripcija

1 VSEBINA Najpogostejša vprašanja o vpisu in študiju Študijsko leto 2016/2017 INFORMACIJE O VPISU IN ŠTUDIJU NA UNIVERZI V MARIBORU Visokošolska prijavno - informacijska služba Univerze v Mariboru Dejan Senekovič Mateja Krnc Bojana Volk

2 1

3 Kje lahko najdem informacije o prijavi in vpisu na dodiplomski visokošolski študij? Kako in kdaj se lahko kandidati prijavijo za vpis v prvi letnik dodiplomskega študija v prvem prijavnem roku? Informacije o prijavi, vpisu, razpisanih študijskih programih in vpisnih pogojih je mogoče najti v Razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2016/2017, ki je objavljen na spletnih straneh visokošolskih prijavno-informacijskih služb univerz in na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Prvi prijavni rok poteka od 5. februarja do 4. marca Prijavo za vpis lahko kandidati oddajo preko elektronske vloge na spletnem portalu evš Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer, če se prijavlja: 1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v evš odda do 4. marca ) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v evš do 4. marca 2016, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi največ pet dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v evš. Kdaj bodo znani rezultati izbirnega postopka prvega roka? Kdaj in kje bodo objavljeni podatki o minimumih točk za študijske programe z omejitvijo vpisa? Rezultati izbirnega postopka bodo znani najkasneje do 26. julija Vsak kandidat bo po pošti prejel sklep o rezultatu izbirnega postopka. Podatki o minimumih točk bodo znani po končanem postopku razvrščanja prvega prijavnega roka. Objavljeni bodo na spletnih straneh visokošolske prijavno-informacijske službe. 2

4 Kdaj in kje bo vpis kandidatov, sprejetih v prvem roku, v prvi letnik dodiplomskega študija? Vpis sprejetih kandidatov v prvem roku bo na visokošolskih zavodih od 27. julija do 12. avgusta Visokošolski zavodi bodo kandidate k vpisu pisno povabili. OPOZORILO! Če se vpisa ne boste udeležili, bo štelo, da odstopate od vpisa, vaše vpisno mesto pa se bo kot prosto vpisno mesto razpisalo v drugem prijavnem roku. Kaj storiti, če se vpisa ne morete udeležiti? V primeru, da se vpisa na dan, ki ga je določil visokošolski zavod, ne morete udeležiti, morate obvestiti visokošolski zavod, kamor ste bili sprejeti, in se dogovoriti o nadaljnjih možnostih. Za izvedbo vpisa lahko pooblastite drugo osebo. 3

5 Kdaj in kje bodo objavljena prosta vpisna mesta za drugi prijavni rok? Kdaj poteka drugi prijavni rok? Podatki o še prostih vpisnih mestih za drugi prijavni rok bodo 19. avgusta 2016 objavljeni na spletnem portalu evš, spletnih straneh prijavnih služb Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem, Univerze v Novi Gorici in na spletnih straneh visokošolskih zavodov. Drugi prijavni rok poteka od 22. do 29. avgusta Kako se lahko kandidati prijavijo v drugem prijavnem roku? Kdo lahko odda prijavo v drugem prijavnem roku? Prijavo za vpis lahko kandidati oddajo preko elektronske vloge na spletnem portalu evš Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer, če se prijavlja: 1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v evš odda do 29. avgusta ) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v evš do 29. avgusta 2016, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi največ pet dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v evš. Drugo prijavo lahko oddajo kandidati, ki niso oddali Prve prijave za vpis in tisti, ki niso bili sprejeti v nobenega od v Prvi prijavi napisanih študijskih programov. Izjemoma se lahko prijavijo tudi kandidati, ki so oddali Prvo prijavo in bili v prvem roku sprejeti, če imajo za to upravičen razlog. Razlog je upravičen, ko so kumulativno izpolnjene predpostavke, da gre za zunanji dogodek (zunaj okvira njegove običajne dejavnosti), ki je nepredvidljiv, neizogiben in ga kandidat ni bil zmožen odvrniti. O upravičenih razlogih odloči pristojni organ univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda na osnovi pisne prošnje z dokazili, ki jo kandidat pošlje na naslov pristojne visokošolske prijavno-informacijske službe skupaj s prijavo oziroma najkasneje do 29. avgusta

6 Kdaj bodo znani rezultati izbirnega postopka v drugem roku? Kdaj in kje bo vpis kandidatov, sprejetih v drugem roku, v prvi letnik dodiplomskega študija? Kandidati bodo prejeli sklep o rezultatu izbirnega postopka v drugem roku najkasneje do 23. septembra Vpis sprejetih kandidatov v drugem roku izbirnega postopka bo na visokošolskih zavodih od 26. do 29. septembra Visokošolski zavodi bodo kandidate k vpisu pisno povabili. Kdaj in kje bodo objavljeni podatki o prostih vpisnih mestih za tretji prijavni rok? Kdaj in kako poteka tretji prijavni rok? Podatki o prostih vpisnih mestih za tretji prijavni rok bodo objavljeni 30. septembra 2016 na spletnem portalu evš, na spletnih straneh prijavnih služb Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem, Univerze v Novi Gorici in na spletnih straneh visokošolskih zavodov. Tretji prijavni rok bo potekal od 1. do 3. oktobra Prijavo za vpis lahko kandidati oddajo preko elektronske vloge na spletnem portalu evš V prijavi kandidat napiše en študijski program, za katerega izpolnjujejo pogoje za vpis, in sicer, če se prijavlja: 1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v evš odda do 3. oktobra ) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v evš do 3. oktobra 2016, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti visokošolskemu zavodu največ dva dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v evš. 5

7 Kdo se lahko prijavi v tretjem prijavnem roku? V tretjem roku se na redni študij lahko prijavijo: - kandidati, ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku tekočega leta niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov; - kandidati, sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku v študijski program, ki se ne bo izvajal; - študentje, ki želijo zamenjati študijski program in te pravice oziroma pravice do ponavljanja še niso izkoristili in - diplomanti višjih strokovnih šol, ki na dodiplomskih študijskih programih in enovitih magistrskih študijskih programih druge stopnje še niso bili vpisani oziroma se v izbirnem postopku tekočega leta niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov, če so oddali prvo ali drugo prijavo. Ne morejo pa v tem prijavnem roku pravice do zamenjave študijskega programa izkoristiti tisti kandidati, ki so bili v študijski program sprejeti na osnovi prijavnosprejemnega postopka v prvem ali drugem prijavnem roku po tem razpisu. Prijavijo se lahko tudi kandidati za izredni študij. Kdaj bo potekal vpis kandidatov sprejetih v tretjem roku? Vpis kandidatov, sprejetih v tretjem roku, bo potekal do 14. oktobra Prijavijo se lahko tudi kandidati za izredni študij. Ali velja starostna omejitev za vpis v redni študij? Ali se zaposleni kandidat lahko prijavi za vpis na redni študij? Starostne omejitve za vpis v redni študij ni. Zaposleni kandidati se lahko prijavijo za vpis na redni način študija. 6

8 Ali se lahko kandidat, ki je že ponavljal ali zamenjal redni študijski program, ponovno prijavi za vpis v prvi letnik rednega študija? Ali je potrebno spričevala, overjena pri notarju v preteklih letih, ponovno overiti? Kandidati, ki so enkrat že ponavljali ali enkrat že zamenjali redni študijski program, se za redni študij NE smejo več prijaviti. Spričeval ni potrebno ponovno overiti. Overjena spričevala imajo trajno veljavnost. Kje si lahko kandidat (tuj državljan) uredi EMŠO in davčno številko? EMŠO se ureja na upravni enoti in ni pogoj za pridobitev davčne številke. Za davčno številko je potrebno zaprositi na finančnem uradu. Davčna številka je potrebna tudi za ureditev zdravstvenega zavarovanja v R Sloveniji. Če imate davčno številko ni nujno, da ste tudi davčni zavezanec v R Sloveniji. Davčni zavezanec je tisti, ki v R Sloveniji prejme kakršnokoli plačilo oz. dohodek. 7

9 8

10 Kako se kot tuj državljan (nedržavljani EU in Slovenci brez slovenskega državljanstva) lahko prijavim za vpis v 1. letnik na dodiplomske študijske programe Univerze v Mariboru? Prijaviti se je možno z e-prijavo preko spletnega portala evš ( od 5.2. do (v prvem prijavnem roku) in od 1. do (v drugem prijavnem roku). Katera dokazila moram kot tuji državljan (nedržavljani EU in Slovenci brez slovenskega državljanstva) v postopku predložiti? Ob prijavi za vpis je potrebno priložiti naslednja dokazila: - overjena kopija listine, iz katere je razvidno državljanstvo (rojstni list ali potrdilo o državljanstvu ali potni list ali osebna izkaznica); - sodno overjeni prevod v slovenski ali angleški jezik (prevoda ni potrebno prilagati za naslednje jezike: angleščina, hrvaščina ter bosanščina in srbščina, če je pisava listine v latinici) listine, iz katere je razvidno državljanstvo (rojstni list ali potrdilo o državljanstvu ali potni list ali osebna izkaznica); - overjene kopije zaključnega spričevala ter spričeval zadnjih dveh letnikov končane srednje šole, kjer je zapisan splošni učni uspeh posameznega letnika); - sodno overjeni prevodi v slovenski ali angleški jezik (prevoda ni treba prilagati za naslednje jezike: angleščina, hrvaščina ter bosanščina in srbščina, če je pisava listine v latinici) zaključnega spričevala ter spričeval zadnjih dveh letnikov končane srednje šole; -odločba o priznavanju v tujini pridobljene izobrazbe za namen nadaljevanja izobraževanja ali odločba o nostrifikaciji spričeval, pridobljenih v tujini; - potrdilo o znanju slovenskega jezika (samo za VZ, ki to zahtevajo). Kje si lahko pridobim odločbo o priznavanju izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja? Ali moram kot tuji državljan (nedržavljani EU in Slovenci brez slovenskega državljanstva) opravit izpit iz slovenskega jezika pred vpisom v 1. letnik dodiplomskega študija Univerze v Mariboru? Postopek priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja se izvaja za visokošolske zavode Univerze v Mariboru na univerzi. Postopek priznavanja se sproži na zahtevo imetnika tuje listine skupaj z oddajo prijave za vpis preko portala evš, če kandidat, s srednjo šolo zaključeno v tujini, v prijavnem obrazcu označi, da še nima odločbe o priznavanju oz. nostrifikaciji. Visokošolski zavodi univerze določijo raven zahtevanega znanja slovenskega jezika in termin, do katerega mora študent opraviti izpit iz slovenskega jezika. Več informacij je dostopnih na Informacije o postopku priznavanja: Univerza v Mariboru, VPIS Slomškov trg 15, 2000 Maribor, Tel.: +386 (0) , priznavanjeizobrazevanja@um.si 9

11 Do kdaj je potrebno poslati zahtevana dokazila Visokošolski prijavno informacijski službi Univerze v Mariboru v 1. prijavnem roku? Kdaj bodo znani rezultati izbirnega postopka 1. prijavnega roka za tuje državljane (nedržavljani EU in Slovenci brez slovenskega državljanstva)? Vsa zahtevana dokazila je potrebno poslati do na naslov: Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor. Vsem kandidatom z veljavno prijavo bo izdan pisni Sklep o rezultatu izbirnega postopka najkasneje do in poslan na sporočeni naslov za obveščanje. Kdaj in kje bo potekal vpis v 1. letnik dodiplomskega študija Univerze v Mariboru za tuje državljane (nedržavljani EU in Slovenci brez slovenskega državljanstva), ki so bili sprejeti v 1. prijavnem roku? Kaj storiti, če se vpisa sam osebno ne morem udeležiti? Sprejeti kandidati se bodo lahko s prejetim Sklepom o rezultatu izbirnega postopka vpisali na referatu visokošolskega zavoda, kamor bodo sprejeti, najkasneje do 30. septembra Kandidati, ki bodo naknadno uvrščeni na seznam sprejetih kandidatov (pritožbeni postopek), se bodo lahko vpisali najkasneje do 30. oktobra Namesto vas lahko vpis opravi tretja oseba, ki ste jo pooblastili s pisnim pooblastilom. 10

12 Ali tuji državljani (nedržavljani EU in Slovenci brez slovenskega državljanstva) plačajo šolnino? Ali imajo tuji državljani (nedržavljani EU in Slovenci brez slovenskega državljanstva) možnost bivanja v študentskih domovih? Skladno s Pravilnikom o šolninah in bivanju v študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v R Sloveniji morajo državljani držav, ki niso članice EU, plačevati šolnine za študij po javnoveljavnih študijskih programih. Višino šolnine določi visokošolski zavod in je enaka šolnini za izredni študij za državljane RS. Šolnino kandidati plačajo ob vpisu na fakulteto za tekoče študijsko leto. Cenik je objavljen na spletni strani Glede možnosti bivanja v študentskih domovih je potrebno kontaktirati Študentske domove (kontakt: Študentski domovi Maribor, Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor, tel.: 02/ , faks: 02/ , E-pošta: umsd@um.si, Plačila šolnine za redni dodiplomski študij so oproščeni tuji državljani s stalnim prebivališčem v RS in ki so sami oz. so starši/skrbniki ob vpisu rezidenti RS za davčne namene, državljani EU, državljani držav, s katerimi ima RS sklenjene sporazume o sodelovanju (Bosna in Hercegovina, Makedonija, Črna Gora, Srbija). Kako si kot tuji študent lahko uredim zdravstveno zavarovanje v Republiki Sloveniji? Tuji študenti državljani držav članic EU, EGP, Švice in Avstralije, imajo v času začasnega bivanja v Sloveniji pravico do uveljavljanja nujnih oziroma potrebnih zdravstvenih storitev, in sicer na osnovi Evropske kartice zdravstvenega zavarovanja. Veljaven je tudi certifikat, ki velja kot nadomestilo. Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja oziroma certifikat izda matična država, iz katere študent prihaja. Za zavarovance Avstralije je ob predložitvi potnega lista to dokazilo kartica Medicare. Državljani držav, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjen bilateralni sporazum o socialnem zavarovanju, npr. Hrvaške, Makedonije, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne gore imajo pravico le do uveljavljanja nujnih zdravstvenih storitev. Več informacij je na voljo na spletni strani slovenskega Ministrstva za zdravje ( _in_sporazumi_ki_zavezujejo_republiko_slovenijo/dvostranski_sporazumi_s_p Kako si uredijo zdravstveno zavarovanje študenti, ki niso državljani držav članic EU, EGS ali Avstralije oziroma držav, s katerimi ima Slovenija sklenjen bilateralni sporazum o socialnem zavarovanju? Tuji študenti, ki niso državljani držav članic EU, EGS, Švice in Avstralije ali niso državljani držav, s katerimi ima Slovenija sklenjen bilateralni sporazum o socialnem zavarovanju, lahko sklenejo komercialno obvezno zdravstveno zavarovanje ali obvezno zdravstveno zavarovanje na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Več informacij je mogoče najti na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije ( Na nekaterih študijskih programih, ki jih izvaja Univerza v Mariboru, je zaradi praktičnega usposabljanja (vaje, ekskurzije, praktično delo) obvezno tudi zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Obvezno zdravstveno zavarovanje v RS za tuje študente ni vključeno v ceni šolnine. 11

13 Kje si lahko kandidat (tuj državljan) uredi EMŠO in davčno številko? EMŠO se ureja na upravni enoti in ni pogoj za pridobitev davčne številke. Za davčno številko je potrebno zaprositi na finančnem uradu. Davčna številka je potrebna tudi za ureditev zdravstvenega zavarovanja v R Sloveniji. Če imate davčno številko ni nujno, da ste tudi davčni zavezanec v R Sloveniji. Davčni zavezanec je tisti, ki v R Sloveniji prejme kakršnokoli plačilo oz. dohodek. 12

14 13

15 Kaj razumemo pod pojmom»čas študija«? Ali se od študentov, ki želijo zamenjati študijski program, ob vpisu lahko zahteva izpisnica iz starega študijskega programa? Čas študija je obdobje od 1. oktobra študijskega leta, ko se je študent prvič vpisal v študijski program posamezne stopnje, do dneva, ko je po prvem programu te stopnje tudi diplomiral. Od kandidatov, ki so že študenti na določenem študijskem programu, se ob vpisu v prvi letnik novega študijskega programa na isti stopnji zahteva izpisnica, in sicer na osnovi 66. člena Zakona o visokem šolstvu. Navedeno se upošteva tako ob menjavi študijskega programa iz rednega na izredni način študij, kot tudi iz izrednega na redni način študija, in sicer za javne in koncesionirane samostojne visokošolske zavode. Ali lahko študent dokonča študij v krajšem času, kot je predvideno s študijskim programom? V skladu s 66. členom Zakona o visokem šolstvu lahko študenti napredujejo in dokončajo študij v krajšem času, kot je predvideno s študijskim programom. Tudi 112. člen Statuta Univerze v Mariboru določa, da se študentom, ki dosegajo nadpovprečne uspehe, omogoči, da končajo izobraževanje v krajšem času, kot je določeno s študijskim programom. V tem primeru govorimo o hitrejšem napredovanju, pogoji za hitrejše napredovanje pa so, da je študent nadpovprečno opravljal vse svoje študijske obveznosti in izpite iz predmetov nižjih letnikov in bil ocenjen s povprečno oceno najmanj osem. Hitrejše napredovanje se študentu omogoči tako, da lahko le-ta opravlja izpite iz določenih predmetov še pred zaključkom predavanj ali da z opravljanjem izpitov in drugih oblik preverjanja znanja pri posameznih predmetih v enem letniku izpolni obveznosti iz vsebin enega ali več predmetov dveh ali več letnikov. Katere so bistvene spremembe glede statusa študenta, ki jih je uvedel Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/2012 in vse nadaljnje spremembe in dopolnitve)? Zakon za uravnoteženje javnih financ spreminja 70. člen Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14), ki določa prenehanje statusa študenta. Še posebej pomembno določilo je, da ne glede na drugo in sedmo alineo 1. odst. 70. člena Zakona o visokem šolstvu študentu status preneha ob zaključku zadnjega semestra, če je v času študija ponavljal letnik ali spremenil študijski program ali smer. V tem primeru študent ne more koristiti statusa absolventa. Ker so se začele spremembe in dopolnitve 70. člena Zakona o visokem šolstvu uporabljati s študijskim letom 2012/2013, se to določilo ne uporablja za študente, ki so možnost ponavljanja letnika študija ali spremembe študijskega programa ali smeri izkoristili do izteka študijskega leta 2011/

16 Ali se lahko kandidat, ki je zaposlen, prijavi in vpiše na redni študij? Kandidat, ki je zaposlen, se lahko prijavi in vpiše na redni študij, če izpolnjuje vse predpisane pogoje za vpis. Kandidat z vpisom pridobi status študenta, vendar pa ne more uveljavljati pravice do zdravstvenega varstva in drugih ugodnosti in pravic v skladu s posebnimi predpisi. Ali ima študent pravico do ponavljanja letnika študija ali do spremembe študijskega programa ali smeri zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu tako na prvi kot tudi na drugi stopnji študija? Študent ima pravico do ponavljanja letnika študija ali do spremembe študijskega programa ali smeri zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu tako na prvi kot tudi na drugi stopnji študija. Kako lahko ponavljajo letnik študija in končajo študij tisti študenti, ki so vpisani na stare študijske programe (pred uvedbo novih- bolonjskih študijskih programov)? Ali se lahko študent, ki je po zaključku zadnjega letnika oziroma semestra prekinil študij za leto ali več, ponovno vpiše v zadnji letnik kot ponavljalec (če izpolnjuje pogoje za ponovni vpis) oziroma ali se mu lahko podaljša status študenta zadnjega letnik iz upravičenih razlogov? V skladu z določili prehodnih in končnih določb Zakona o visokem šolstvu študenti, ki imajo pravico do ponavljanja in zaradi postopnega uvajanja novih študijskih programov ne morejo ponavljati letnika po študijskih programih, v katere so se vpisali, nadaljujejo in končajo študij po novih študijskih programih. Ob upoštevanju 2. alineje 1. odstavka 70. člena Zakona o visokem šolstvu študentu njegov status študenta preneha 12 mesecev po zaključku zadnjega semestra, zato po prekinitvi študija po zadnjem letniku študent ne more vpisati ponavljanja zadnjega letnika oziroma se mu status študenta ne more podaljšati. 15

17 16

18 17

19 Kje je mogoče najti informacije o višini šolnin za izredni način študija za študijsko leto 2015/2016? Informacije o šolninah za izredni način študija na študijskih programih Univerze v Mariboru za študijsko leto 2015/2016 je mogoče najti na povezavi v okviru dokumenta»cenik storitev Univerze v Mariboru za študijsko leto «Cenik storitev za Univerzo v Mariboru se sprejema meseca junija tekočega leta za naslednje študijsko leto in je objavljen na spletni strani Univerze v Mariboru. Ali je študij na študijskih programih druge stopnje plačljiv? V skladu z 2. členom Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Ur. l. RS, št. 7/11, 64/12, 12/13) država nameni sredstva za drugo stopnjo rednega študija, pri čemer pa so iz tega financiranja izvzeti študenti druge stopnje z že pridobljeno izobrazbo, ki ustreza najmanj drugi stopnji. Navedeno pomeni, da študenti druge stopnje z že pridobljeno izobrazbo, ki ustreza najmanj drugi stopnji, plačajo šolnino (tudi za redni način študija). Tudi tisti študenti druge stopnje, ki so diplomirali na starih univerzitetnih študijskih programih (sprejetih pred ) in se lahko na osnovi priznanih obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk vpišejo v drugi letnik druge stopnje študija, morajo plačati šolnino. Slednje izhaja iz določil prehodnih in končnih določb Zakona o visokem šolstvu, na osnovi katerih se tem diplomantom prizna izobrazba, ki ustreza drugi stopnji študija. Ali tuji državljani (nedržavljani EU in Slovenci brez slovenskega državljanstva) plačajo šolnino? Skladno s Pravilnikom o šolninah in bivanju v študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v R Sloveniji morajo državljani držav, ki niso članice EU, plačevati šolnine za študij po javnoveljavnih študijskih programih. Višino šolnine določi visokošolski zavod in je enaka šolnini za izredni študij za državljane RS. Šolnino kandidati plačajo ob vpisu na fakulteto za tekoče študijsko leto. Cenik je objavljen na spletni strani Plačila šolnine za redni dodiplomski študij so oproščeni tuji državljani s stalnim prebivališčem v RS in ki so sami oz. so starši/skrbniki ob vpisu rezidenti RS za davčne namene, državljani EU, državljani držav, s katerimi ima RS sklenjene sporazume o sodelovanju (Bosna in Hercegovina, Makedonija, Črna Gora, Srbija). 18

20 19

21 Po katerem študijskem programu je treba omogočiti zaključek študija študentom, ki ponavljajo letnik študija na študijskem programu, v katerega so vpisani? Zakon o visokem šolstvu v 66. členu določa, da ima študent pravico, da se izobražuje in dokonča študij pod pogoji, ki so veljali ob vpisu, če redno napreduje. V primeru, da študent ponavlja letnik študija, nadaljuje svoj študij s to generacijo študentov in pod pogoji, ki so veljali ob vpisu te generacije. Ali ima študent pravico ponavljati zadnji letnik študija? Zakon o visokem šolstvu daje pravico do ponavljanja vsakemu študentu in za katerikoli letnik. Navedeno pomeni, da ima študent pravico ponavljati tudi zadnji letnik posameznega študijskega programa. Ali se lahko študent, vpisan v 1. letnik izrednega načina študija, ob vpisu v 2. letnik istega študijskega programa prepiše na redni način študija? V skladu z določili Statuta Univerze v Mariboru se študent izrednega načina študija lahko ob vpisu v višji letnik istega študijskega programa prepiše oziroma vpiše na redni način študija, vendar pod pogojem, da izpolnjuje predpisane vpisne pogoje za redni študij in da fakulteta razpolaga z materialnimi pogoji za izvedbo študija ter so na voljo prosta vpisna mesta. Kako fakulteta za posamezni letnik študija določi razpoložljivo število vpisnih mest, namenjenih tistim študentom, ki se želijo ob vpisu (napredovanju) v višji letnik študija prepisati iz izrednega na redni način študija? Število razpoložljivih vpisnih mest za posamezni študijski program je omejeno s številom (kvoto) vpisnih mest, ki je bilo razpisano za vpis v 1. letnik rednega študija te generacije študentov. 20

22 Do kdaj lahko zaključijo študij študenti, ki so vpisani na stare študijske programe (sprejete pred )? Kako Zakon o uravnoteženju javnih financ spreminja 70. člen Zakona o visokem šolstvu? V skladu z določili prehodnih in končnih določb Zakona o visokem šolstvu lahko študenti, ki so vpisani v stare študijske programe (sprejete pred oziroma pred uvedbo novih bolonjskih študijskih programov), končajo izobraževanje pod pogoji, ki so veljali za stare študijske programe, najkasneje do izteka študijskega leta 2015/2016. Zakon o visokem šolstvu v 70. členu opredeljuje prenehanje statusa študenta. Bistvena sprememba, ki jo prinaša Zakon o uravnoteženju javnih financ v povezavi z Zakonom o visokem šolstvu je novi 2. odst. 70. člena Zakona o visokem šolstvu, ki določa, da študentu status preneha ob zaključku zadnjega semestra, če je v času študija ponavljal letnik ali spremenil študijski program ali smer. Spremenjene določbe 70.člena Zakona o visokem šolstvu se začnejo uporabljati s študijskim letom 2012/2013. Ali ima študent pravico do absolventskega staža, če je v študijskem letu 2012/2013 ponavljal letnik rednega študija/zamenjal redni študijski program? Ali imajo pravico do absolventskega staža študenti, ki so ponavljali letnik rednega študija ali zamenjali redni študijski program pred študijskim letom 2012/2013, ko je bil sprejet Zakon o uravnoteženju javnih financ? Študent, ki je ponavljal letnik rednega študija/zamenjal redni študijski program v študijskem letu 2012/2013 nima pravice do absolventskega staža. Zakon o uravnoteženju javnih financ je začel veljati s študijskim letom 2012/2013, kar pomeni, da za tega študenta veljajo spremenjene določbe 70. člena Zakona o visokem šolstvu, kot jih je prinesel Zakon o uravnoteženju javnih financ. Študenti iz opisanega primera imajo pravico do koriščenja absolventa, saj so pravico do ponavljanja letnika rednega študija/zamenjave rednega študijskega programa izkoristili pred sprejetjem Zakona o uravnoteženju javnih financ in s tem pred uveljavitvijo spremembe 70. člena Zakona o visokem šolstvu. 21

23 Ali se lahko študent še enkrat vpiše na študijski program iz katerega se je izpisal? Ali se lahko študent rednega študija, ki je že izkoristil pravico do ponavljanja letnika, absolventa ali podaljšanje tega statusa, prepiše na izredni študij istega programa? Študent nima pravice do ponovnega vpisa v 1. letnik istega študijskega programa, na katerega je že bil vpisan in se je iz njega tudi izpisal. Študent se lahko prijavi za vpis v 1. letnik izrednega študija. Na osnovi priznanih izpitov pa ga lahko fakulteta vpiše v ustrezni višji letnik izrednega študija. Ali se število ponavljanj ali zamenjav študijskega programa šteje (upošteva) od sprejetja novega Zakona o visokem šolstvu? Do kdaj se lahko kandidat izpiše iz 1. letnika študijskega programa, na katerega je bil sprejet v prijavno-sprejemnem postopku istega leta, ne da bi se mu vpis upošteval? Zamenjava študijskega programa ali ponavljanje letnika študija se štejeta ne glede na leto vpisa kandidata oz. ne glede na sprejetje novih zakonov. Kandidat se lahko izpiše najkasneje do 15. oktobra tekočega leta. 22

24 Kolikokrat se lahko študentki podaljša status študenta iz razloga materinstva? Ali ima oseba v primeru menjave študijskega programa status študenta v času od izpisa iz starega študijskega programa do začetka novega študijskega leta (1. oktobra)? Študentki se lahko podaljša status študenta za eno leto za vsakega živorojenega otroka. Osebe, ki zamenjajo študijski program, od dne izpisa iz dotedanjega študijskega programa pa do začetka novega študijskega leta nimajo statusa študenta. Status študenta take osebe torej pridobijo šele 1. oktobra in ne z dnem vpisa v nov študijski program. Navedeno pomeni, da osebe, ki zamenjajo študijski program nimajo statusa študenta od dneva izpisa iz starega študijskega program do 1. oktobra tekočega leta. 23

25 24

26 Ali študent izkoristi pravico iz 2. alineje 66. člena Zakona o visokem šolstvu, če se vpiše na drug študijski program po merilih za prehode? Ali se lahko študent, ki je že izkoristil pravico do ponavljanja letnika študija ali spremembe študijskega programa ali smeri, po merilih za prehode prepiše na redni način študija drugega študijskega programa? Ob vpisu po merilih za prehode se lahko študent v odvisnosti od obsega priznanih obveznosti prvega programa vpiše v isti ali višji letnik v drugem študijskem programu. Če prehaja v isti letnik, v katerega je že vpisan ali je bil nazadnje vpisan, študent ob prehodu izkoristi tudi pravico iz 2. alineje 66. člena Zakona o visokem šolstvu, tj. pravico do ponavljanja letnika rednega študija oziroma do menjave študijskega programa. Iz navedenega tudi sledi, da se študent, ki je že ponavljal letnik rednega študija ali že zamenjal redni študijski program, po merilih za prehode ne sme več vpisati v isti letnik študija. Študent, ki je že ponavljal letnik študija ali spremenil študijski progam ali smer, se lahko po merilih za prehode vpiše le v višji letnik drugega študijskega programa, torej ne more prehajati v isti letnik, v katerega je že vpisan na trenutnem študijskem programu. Ali se lahko po merilih za prehode vpiše študent, ki nima (aktivnega) statusa študenta v tekočem študijskem letu - to je v študijskem letu, v katerem oddaja prijavo za vpis po merilih za prehode? Ta študent se lahko vpiše po merilih za prehode v primeru, da se iz prvega študijskega programa še ni izpisal in je v tem času izpolnil vse obveznosti za vpis v višji letnik. 25

27 26

28 Študent rednega študija določenega študijskega programa prve stopnje bi se želel vpisati istočasno na drug študijski program prve stopnje, vendar na izredni način študija. Ali se takšen vpis obravnava kot vzporedni študij? Ali lahko študent istočasno študira na študijskem programu 1. in 2. oziroma 3. stopnje študija? Če je nekdo istočasno vpisan na dva študijska programa iste stopnje študija, se navedeno šteje kot vzporedni študij ne glede na način študija. Zakon o visokem šolstvu pri opredelitvi vzporednega študija ne ločuje med načini študija. Študent lahko istočasno študira na študijskem programu 1. in 2. oziroma 3. stopnje študija, pri čemer pa se le-to ne obravnava kot vzporedni študij. Ali se lahko absolvent vpiše kot vzporedni študent? V skladu z določili Statuta Univerze v Mariboru se absolventi ne morejo vpisati na vzporedni študij. Ali se lahko kandidati z diplomo 1. stopnje, ki se vpisujejo na študijski program 2. stopnje, hkrati vpišejo še na en program 1. stopnje kot vzporedni študenti? Kandidati iz opisanega primera se ne morejo hkrati vpisati v še en program 1. stopnje kot vzporedni študenti, ampak le kot diplomanti. 27

29 Ali se lahko študent, ki je že ponavljal letnik študija ali zamenjal študijski program, vpiše po pravilih za vzporedni študij? Ali ima študent pravico do ponavljanja letnika študija ali do menjave študijskega programa pri vpisu na mesta za diplomante, če je na prvem dodiplomskem študiju že koristil pravico do ponavljanja letnika študija ali do menjave študijskega programa? Študent se lahko vpiše na vzporedni študij. Študent, ki je na prvem dodiplomskem študiju že izkoristil pravice iz 2. alineje 66. člena Zakona o visokem šolstvu (ponavljanje letnika študija ali menjava študijskega programa), pri vpisu na vpisna mesta za diplomante nima več pravice do ponavljanja letnika študija ali do menjave študijskega programa. Isto velja tudi za vzporedni študij. 28

30 29

31 Če je študent v študijskem letu 2012/2013 zamenjal študijski program na osnovi meril za prehode in se vpisal v 2. letnik (višji letnik) novega študijskega programa, ali temu študentu po zadnjem letniku študija pripada absolventski staž? Študentu pripada absolventski staž, saj se njegov prepis po merilih za prehode v višji letnik študija ne šteje kot menjava študijskega programa kot v primeru, če bi se ponovno vpisal v prvi letnik rednega študija. Zakon za uravnoteženje javnih financ v svojem 60. členu, ki vpliva na 70. člen Zakona o visokem šolstvu, predpisuje prenehanje statusa študenta ob zaključku zadnjega semestra, v kolikor je študent v času študija letnik ponavljal ali spremenil študijski program ali smer. Določila 70. člena Zakona o visokem šolstvu veljajo od študijskega leta 2012/2013 naprej, kar pomeni, da ne vključujejo študentov, ki so do zaključka študijskega leta 2011/2012 že uveljavljali pravico do ponavljanja letnika študija ali spremembe študijskega programa ali smeri zaradi neizpolnjevanja obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu (66. člen Zakona o visokem šolstvu). Ali lahko študent koristi absolventsko leto po preteku 12 mesecev od zaključka zadnjega semestra? V skladu s 70. členom Zakona o visokem šolstvu študentu status preneha, če ne diplomira v dvanajstih mesecih po zaključku zadnjega semestra. Absolvent se ne šteje kot vpis v višji letnik, saj to ni letnik, temveč predstavlja le status. Iz navedenega sledi, da lahko absolvent traja največ do 12 mesecev po zaključku zadnjega semestra. Študent statusa absolventa torej ne more začeti koristiti oziroma ga ne more koristiti po preteku enega leta po zaključku zadnjega semestra študija. Ali se lahko absolvent določenega študijskega programa vpiše še na drug študijski program fakultete Univerze v Mariboru? Ali ima pravico do absolventa študent, ki je v študijskem letu 2012/2013 ali kasneje (po ZUJFu) zamenjal študijski program iz rednega na izredni študij? V skladu s 66. členom Zakona o visokem šolstvu se izobraževanje po več študijskih programih hkrati razume kot vzporedno izobraževanje. Statut Univerze v Mariboru v 94. členu določa, da v času absolventskega staža vpis v vzporedni študij ni mogoč. ZUJF ne razlikuje mer rednim in izrednim načinom študija, zato študent do absolventa ni upravičen. Navedeno pomeni, da se absolvent ne more vpisati še na drug študijski program fakultete Univerze v Mariboru. 30

32 Ali ima študent pravico do absolventskega staža, če je v študijskem letu 2012/2013 ponavljal letnik rednega študija/zamenjal redni študijski program? Ali imajo pravico do absolventskega staža študenti, ki so ponavljali letnik rednega študija ali zamenjali redni študijski program pred študijskim letom 2012/2013, ko je bil sprejet Zakon o uravnoteženju javnih financ? Študent, ki je ponavljal letnik rednega študija/zamenjal redni študijski program v študijskem letu 2012/2013 nima pravice do absolventskega staža. Zakon o uravnoteženju javnih financ je začel veljati s študijskim letom 2012/2013, kar pomeni, da za tega študenta veljajo spremenjene določbe 70. člena Zakona o visokem šolstvu, kot jih je prinesel Zakon o uravnoteženju javnih financ. Študenti iz opisanega primera imajo pravico do koriščenja absolventa, saj so pravico do ponavljanja letnika rednega študija/zamenjave rednega študijskega programa izkoristili pred sprejetjem Zakona o uravnoteženju javnih financ in s tem pred uveljavitvijo spremembe 70. člena Zakona o visokem šolstvu. Ali ima študent, ki je v času študija imel podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov, pravico do absolventa? Ali ima študent, ki je že ponavljal ali zamenjal študijski program, ter je preskočil letnik študija, pravico do absolventa? Študent še lahko koristi absolventski staž. Ker je študent ponavljal letnik študija (ali zamenjal študijski program), mu pravica do absolventa v skladu s 70. členom Zakona o visokem šolstvu ne pripada več. 31

33 Kandidat z že pridobljeno UN izobrazbo se je vpisal na redni študij 2. stopnje in plačal šolnino. Ali ima pravico do absolventa? Ali ima študent vpisan na enoviti magistrski študijski program pravico do absolventa, tudi če je v času študija že ponavljal letnik študija ali spremenil študijski program? Kandidat ima pravico do absolventskega staža. Študenti enovitega magistrskega študija druge stopnje imajo pravico do absolventskega staža tudi v primeru, če enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program ali smer. 32

34 33

35 Ali se lahko na vpisna mesta za diplomante za vpis v prvi letnik dodiplomskih in enovitih magistrskih študijskih programov prijavi kandidat, ki že ima diplomo dodiplomskega študijskega programa, uspešno zaključen znanstveni magisterij ali doktorat? Ali je mogoče študentu, ki diplomo zagovarja v mesecu juniju, izdati potrdilo oziroma sklep o zaključenem dodiplomskem študiju po določenem časovnem zamiku, npr. v mesecu septembru? Določila, objavljena v Razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2016/2017, ki urejajo prijavo in vpis diplomantov visokošolskih študijskih programov, obravnavajo pod pojmom diplomantov diplomante visokošolskih študijskih programov po prejšnjih predpisih in diplomante univerzitetnega in visokošolskega strokovnega študijskega programa, pri čemer se ne izključujejo kandidati, ki imajo uspešno zaključen tudi podiplomski študij. Izdaja potrdila oziroma sklepa o zaključenem dodiplomskem študiju s časovnim zamikom ni skladna z veljavno zakonodajo, saj 32.a člen ZViS določa, da kdor opravi vse obveznosti po študijskem programu za pridobitev izobrazbe, si pridobi javnoveljavno izobrazbo in dobi diplomo. Prav tako 70. člen ZViS določa, da status študenta preneha, če študent diplomira. Ker je kandidat s pridobljeno visokošolsko diplomo (kljub opravljenemu podiplomskemu študiju) tudi diplomant dodiplomskega študija, se lahko prijavi na vpisna mesta za diplomante ob upoštevanju razpisnih in vpisnih pogojev. Ali morajo diplomanti starih in bolonjskih študijskih programov, ki se prijavljajo za vpis v prvi letnik dodiplomskih študijskih programov, izpolnjevati pogoje za vpis, kot so določeni s študijskim programom? Ali se lahko v prijavnem postopku za vpis v prvi letnik dodiplomskega študija na vpisna mesta za redni študij prijavijo diplomanti, ki so visokošolsko diplomo pridobili v tujini? Kandidati morajo izpolnjevati splošne pogoje za vpis kot so določeni s študijskim programom. Za študijske programe prve stopnje navedeno pomeni tudi izpolnjevanje pogojev glede srednješolske izobrazbe. V skladu z določili Razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2016/2017 (Objave MIZŠ, 1. februar 2016) se lahko diplomanti in študenti, ki bodo diplomirali v študijskem letu 2015/2016, prijavijo na redni študij samo na mesta za diplomante. To določilo velja za vse diplomante, ne glede na državo, kjer so diplomo pridobili. 34

36 Na katera mesta se lahko za vpis v 1. letnik dodiplomskega študija prijavi slovenski državljan ali državljan EU, ki je diplomiral v RS ali tujini? Na katera mesta za vpis v 1. letnik dodiplomskega študija se lahko prijavi diplomant, ki je diplomiral na izrednem študiju? Kandidat se lahko za vpis na redni študij prijavi le na mesta za diplomante, za vpis na izredni način študija pa na mesta za diplomante in na mesta za novince. Kandidat se lahko za vpis na redni študij prijavi le na mesta za diplomante, za vpis na izredni način študija pa na mesta za diplomante in na mesta za novince. Ali se diplomanti zasebnih visokošolskih zavodov obravnavajo v prijavnem postopku enako kot diplomanti javnih visokošolskih zavodov? V uvodnem delu Razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za študijsko leto 2016/17 je v XI. točki zapisano, da se diplomanti in študentje, ki bodo diplomirali v študijskem letu 2015/16, lahko prijavijo na vpisna mesta za izredni študij ter na mesta za diplomante. To velja tako za diplomante zasebnih kot javnih visokošolskih zavodov, saj so oboji diplomanti. To tudi pomeni, da se za redni dodiplomski študij diplomanti tako zasebnih kot javnih visokošolskih zavodov lahko prijavijo le na mesta za diplomante. Ali ima študent pravico do ponavljanja letnika študija ali do menjave študijskega programa pri vpisu na mesta za diplomante, če je na prvem dodiplomskem študiju že koristil pravico do ponavljanja letnika študija ali do menjave študijskega programa? Študent, ki je na prvem dodiplomskem študiju že izkoristil pravice iz 2. alineje 66. člena Zakona o visokem šolstvu (ponavljanje letnika študija ali menjava študijskega programa), pri vpisu na vpisna mesta za diplomante nima več pravice do ponavljanja letnika študija ali do menjave študijskega programa. Isto velja tudi za vzporedni študij. 35

37 Vir fotografij: - arhiv Univerze v Mariboru, - Mediaspeed. 36

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 E-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica 18b, 5000

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 - e-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve,

Prikaži več

ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD L

ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD L ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD 1 1000 LJUBLJANA Tel.: +386 2 250-19-99; 040 239 727 Faks:

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00 - e-pošta: info@epf.nova-uni.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica

Prikaži več

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE Kandidat za vpis v magistrske študijske

Prikaži več

ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 Slovenska

ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 Slovenska ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 Slovenska ulica 17, 2000 Maribor Tel.: +386 2 250-19-99; 040

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2016/2017 Univerza

Prikaži več

UNIVERZA NA PRIMORSKEM VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA ANALIZA PRIJAVE IN VPISA NA UNIVERZO NA PRIMORSKEM ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015 Koper, N

UNIVERZA NA PRIMORSKEM VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA ANALIZA PRIJAVE IN VPISA NA UNIVERZO NA PRIMORSKEM ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015 Koper, N UNIVERZA NA PRIMORSKEM VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA ANALIZA PRIJAVE IN VPISA NA UNIVERZO NA PRIMORSKEM ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015 Koper, November 2014 ANALIZA PRIJAVE IN VPISA ZA ŠTUDIJSKO

Prikaži več

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc NAVODILA K CENIKU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2005/2006 UL FAKULTETE ZA POMORSTVO IN PROMET Šolnine in prispevke za študijsko leto 2005/2006 je določil Upravni odbor Fakultete za pomorstvo in promet na svoji 22.

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:  Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV na seji 5. 2. 2018 sprejel P R A V I L N I K O PREHODU

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:  Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) 237 42 22 (04) 237 42 15 E pošta: vs@fov.uni-mb.si; un@fov.uni-mb.si Spletna stran: http://www.fov.uni-mb.si Informativno mesto:

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

Urejanje statusa tujca študentov v Republiki Sloveniji

Urejanje statusa tujca študentov v Republiki Sloveniji Urejanje statusa tujca s strani tujih študentov v Republiki Sloveniji Koper, 9.12.2015 Bivanje v Republiki Sloveniji Prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji ureja Zakon o tujcih (Ztuj -2). Zakon je bil

Prikaži več

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne 27. 6. 2017 sprejel Študijski red Univerze v Ljubljani 1 SPLOŠNA DOLOČILA

Prikaži več

Na podlagi petega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 - uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije n

Na podlagi petega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 - uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije n Na podlagi petega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 - uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije na 58. redni seji dne26. januarja 2006 pod točko 4 sprejela

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2019/2020 Univerza

Prikaži več

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 1. KAJ SO IZREDNI ROKI? KOLIKO JIH JE? KOMU PRIPADAJO? POSTOPEK. Pravilnik o študiju 202. člen Izredni izpitni roki so izpitni roki zunaj izpitnih obdobij in v času

Prikaži več

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www UNIVERZA NA PRIMORSKEM TITOV TRG 4, 6000 KOPER Na podlagi 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06), sklepov Senata Univerze na Primorskem in soglasja Vlade Republike Slovenije objavlja

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2018/19 Rok za prijavo: 05.03.2018 Razpisna dokumentacija: Razpis Prijavni obrazec Naslov

Prikaži več

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije,

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, ------------------------- Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, Sveta Evrope in Unesca/Cepesa. Izdaja se zaradi boljše

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 - ZUPŠ in 65/17), Meril za akreditacijo

Prikaži več

Microsoft Word CENIK STORITEV VSZ V STUDIJSKEM LETU 2007.doc

Microsoft Word CENIK STORITEV VSZ V STUDIJSKEM LETU 2007.doc 19 CENIK STORITEV VŠZ V ŠTUDIJSKEM LETU 2007/2008 CENIK UL VŠZ za študijsko leto 2007/2008 1 Sprejeto na 12.seji UO UL, 14.06.2007 Zap.št. ELEMENT v 1. VPISNINA V PRVI LETNIK 24,66 2. VPISNINA V VIŠJI

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanju: zdravniki), ki poleg pogojev, določenih z delovnopravnimi

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno v tuje jezike. Obrazec št. 1/1 REPUBLIKA SLOVENIJA...

Prikaži več

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 21. člena Statuta Evropske pravne fakultete Nove univerze (v nadaljevanju: fakulteta) z dne je upravni

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 21. člena Statuta Evropske pravne fakultete Nove univerze (v nadaljevanju: fakulteta) z dne je upravni Na podlagi 2. točke prvega odstavka 21. člena Statuta Evropske pravne fakultete Nove univerze (v nadaljevanju: fakulteta) z dne 24. 9. 2018 je upravni odbor fakultete sprejel naslednji PRAVILNIK O ŠTUDIJU

Prikaži več

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubrika 2 Registrska številka... 3 Rubrika 3 Matična številka

Prikaži več

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o Številka: 1103-2/2014-1 Datum: 19. 6. 2014 Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07 (63/07 popr.),

Prikaži več

Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019 Univerza v Ljubljani razpisuje 21 doktorskih

Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019 Univerza v Ljubljani razpisuje 21 doktorskih Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019 Univerza v Ljubljani razpisuje 21 doktorskih študijskih programov - https://www.unilj.si/studij/doktorski/.

Prikaži več

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje)

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje) Andragoški center Slovenije 39. Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanje Opomba: Informacijo o vključenosti odraslih v formalno izobraževanje (glej informacijo številka 38) nadgrajujemo

Prikaži več

Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišn

Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišn Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka,

Prikaži več

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3 OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3. Datum rojstva Kraj rojstva 4. Spol (M-moški, Ţ-ţenski)

Prikaži več

Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne sprejel PRAVIL

Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne sprejel PRAVIL Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne 12. 9. 2017 sprejel PRAVILNIK O MAGISTRSKEM IN DOKTORSKEM ŠTUDIJU SPLOŠNE DOLOČBE

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: 2019/2020 preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom.

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3 Univerzitetni študijski program Biokemija Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program BIOKEMIJA traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk. Strokovni

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija NAKNADNI JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE KANDIDATOV ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2019/2020 1 NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA Izvajalec javnega

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

Deans Office

Deans Office Dekan izr. prof. dr. Janez Stare Gosarjeva ulica 005 SI-1000 Ljubljana T: +386 1 5805 561 F: +386 1 5805 521 crpo@fu.uni-lj.si www.fu.uni-lj.si Datum: 20. 6. 2016 Številka: 30000-07/2016-1 V skladu z določili

Prikaži več

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DOLOČBE 1. člen Ta navodila urejajo prilagajanje študijskih

Prikaži več

Na podlagi 154

Na podlagi 154 To prečiščeno besedilo Pravil o diplomi Univerze na Primorskem Pedagoške fakultete Koper obsega: - Pravila o diplomi Univerze na Primorskem Pedagoške fakultete Koper z dne 19. marca 2004; - Spremembe in

Prikaži več

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (p

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (p PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka, ime pošte) (telefonska številka) VLOGA

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: / preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom. Šifra

Prikaži več

Univerzitetni študijski program Fizika I

Univerzitetni študijski program Fizika I Medicinska fizika II. stopnja 1. Splošni podatki o študijskem programu Ime študija: Magistrski študijski program Medicinska fizika. Stopnja študija: Druga bolonjska stopnja. Vrsta študija: Enopredmetni

Prikaži več

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE KANDIDATOV ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2019/2020 1 NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA Izvajalec javnega razpisa

Prikaži več

Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze

Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze v Ljubljani Teološke fakultete na svoji 4. redni seji,

Prikaži več

Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne sklenili Olimpijski komite Slov

Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne sklenili Olimpijski komite Slov Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne 22. 12. 2011 sklenili Olimpijski komite Slovenije Združenje športnih zvez, ministrstvo, pristojno

Prikaži več

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE Letališka cesta 33c, Ljubljana Upravni odbor AZS je na svoji 23. korespondenčni seji dne, 9. marca 2019, v skladu z 28. členom Statuta AZS sprejel PRAVILNIK O REGISTRACIJI IN PRESTOPIH

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja

Vloga za oblikovanje mnenja Univerzitetni študijski program Kemijsko inženirstvo Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program KEMIJSKO INŽENIRSTVO traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV na seji 9. 10. 2017 sprejel na seji 12. 11. 2018 pa

Prikaži več

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program TEHNIŠKA VARNOST traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več

Slomškov trg Maribor, Slovenija Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Marib

Slomškov trg Maribor, Slovenija  Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Marib Slomškov trg 15 2000 Maribor, Slovenija www.um.si Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Maribor, februar 2015 www.um.si rektorat@um.si t.: +386

Prikaži več

Na podlagi 1

Na podlagi 1 Na podlagi 1. alineje 1. odstavka 91. člena Pravil o organizaciji in delovanju Univerze v Ljubljani fakultete za farmacijo in v skladu z določbami Zakona o visokem šolstvu in Statuta Univerze v Ljubljani

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc Na podlagi 9. člena in 5. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter 8. in 9. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09)

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne 13. 7. 2015 je po predhodni obravnavi in potrditvi besedila na pedagoški konferenci zavoda

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

PRIROČNIK ZA ŠTUDENTE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA

PRIROČNIK ZA ŠTUDENTE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE PRIROČNIK ZA ŠTUDENTE Študijsko leto 2018/2019 Priročnik za študente Izdala: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (UP FHŠ)

Prikaži več

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju in licenciranju strokovnih kadrov Odbojkarske zveze

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE)

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE) Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana T: 01 478 82 72 F: 01 478 87 54 E: gp.mzp@gov.si Izvleček pravnih podlag zakona in pravilnika, ki vplivajo na uveljavljanje pravic do subvencioniranega prevoza dijakov

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o vrednotenju

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni ali nepopolni, v 15 dneh od vročitve informativnega

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju F

Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju F Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, je Senat

Prikaži več

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57 RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57553718 Matična št.: 5052513000 Registrski organ: Okrožno

Prikaži več

Microsoft Word - RazpisZaVpisDR1920

Microsoft Word - RazpisZaVpisDR1920 Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2019/2020 Univerza v Ljubljani v študijskem letu 2019/2020 razpisuje 21 doktorskih študijskih programov (https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/),

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejet

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejet Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejeto na 11. redni seji senata UL FGG dne 24. 10. 2018)

Prikaži več

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc Na podlagi osmega odstavka 114.b člena in prvega odstavka 114.e člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 2. členom Zakona o prevoznih

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

Microsoft Word - Vloga za vpis doc

Microsoft Word - Vloga za vpis doc Maistrova ulica 2/a, 2380 Slovenj Gradec, tel.:+386 2 62 09 550, faks +386 2 88 42 085; Šifra otroka: /2016 Evidenčna št.: 6021-3/2016- - Datum prejema vpisnice: Datum vključitve v vrtec: (izpolni vrtec)

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (37. seji senata UL FGG dne

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (37. seji senata UL FGG dne Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (37. seji senata UL FGG dne 29. 3. 2017) Kazalo I. SPLOŠNE DOLOČBE IN ORGANIZACIJA ŠTUDIJA... 1 1. člen (Pedagoška dejavnost študijski programi)...

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA Prerazporeditev ur med semestri štud. programa Predšolska vzgoja je bila potrjena na 9. izredni seji Senata PEF dne 14. 9. 2007 in na 1. korespondenčni

Prikaži več

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu na podlagi pete alineje 51

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu na podlagi pete alineje 51 Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi pete alineje enajstega odstavka 51. h člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/06 uradno prečiščeno besedilo,

Prikaži več

Na osnovi določil 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/2012 s sprem. in dopol. do 28/2014) je Senat Fakultete za naravoslovje in

Na osnovi določil 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/2012 s sprem. in dopol. do 28/2014) je Senat Fakultete za naravoslovje in Na osnovi določil 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/2012 s sprem. in dopol. do 28/2014) je Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru na svoji 5. redni seji

Prikaži več

Datum: (Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru obsega: Pravilnik o preverjanju in

Datum: (Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru obsega: Pravilnik o preverjanju in Datum: 5.8.2015 (Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru obsega: Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru, št. A4/2009

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Oddelek za zdravje in socialno varstvo Cigaletova ulica 5 1000 Ljubljana JAVNEGA RAZPISA za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju lekarniške

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

PRILOGA 2

PRILOGA 2 PREDSTAVITVENI ZBORNIK PODIPLOMSKEGA MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 2. stopnje INŽENIRING IN AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA IZREDNI ŠTUDIJ Novo mesto KAZALO VSEBINE 1 ZAKAJ NA FINI?... 3 2 UVOD... 4 3 PREDSTAVITEV

Prikaži več

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE ELEKTRONSKEGA OBRAZCA ZA PRIJAVO IN PREKLIC DIGITALNIH POTRDIL Verzija Datum Opis sprememb dokumenta dokumenta

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE ELEKTRONSKEGA OBRAZCA ZA PRIJAVO IN PREKLIC DIGITALNIH POTRDIL Verzija Datum Opis sprememb dokumenta dokumenta NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE ELEKTRONSKEGA OBRAZCA ZA PRIJAVO IN PREKLIC DIGITALNIH POTRDIL Verzija Datum Opis sprememb dokumenta dokumenta 1.0 22.11.2013 Prva verzija dokumenta 1.1 15.04.2015 Dodana možnost

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI Senat Univerze v Ljubljani je na podlagi šeste točke 47. in 238.a člena Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05, 118/05, 72/06 (76/06-popr.), 59/07 (82/07-popr.), 81/07, 5/08, 42/08, 62/08,

Prikaži več

Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne ………… sprejel

Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne ………… sprejel Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne 20. februarja 2018 sprejel dopolnjeni PRAVILNIK O LICENCAH I. Splošno 1. člen Ta pravilnik podrobneje določa vrste licenc,

Prikaži več