_01.pdf

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "_01.pdf"

Transkripcija

1 Navodila za uporabo Za upravljavca Navodila za uporabo calormatic 332 VRT 332 SI

2 Impressum Tip dokumenta: Navodila za uporabo Izdelek: calormatic 332 Ciljna skupina: Jezik: Upravljavec SL Številka_verzija dokumenta: _01 Datum izdelave: Izdajatelj/proizvajalec Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D Remscheid Telefon Telefax info@vaillant.de Vaillant GmbH 2012 Ponatis teh navodil, tudi njenih posameznih delov, je dovoljen samo s pisno privolitvijo podjetja Vaillant GmbH. Vse oznake proizvodov, ki so navedene v teh navodilih, so blagovne znamke posameznih podjetij. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

3 Vsebina Vsebina 1 Napotki k dokumentaciji Uporabljeni simboli in znaki Upoštevajte pripadajočo dokumentacijo Shranjevanje dokumentacije Veljavnost navodil Varnost Opozorila, povezana z akcijo Potrebne kvalifikacije osebja Splošna varnostna navodila Oznaka CE Ustrezna uporaba Pregled naprave Zgradba naprave Tipska tablica Serijska številka Delovanje regulacije Funkcija zaščite proti zmrzovanju Upravljanje Struktura upravljanja Koncept upravljanja Pregled možnosti nastavitev in branja Funkcije za upravljanje in prikaz Informacije Nastavitve Načini delovanja Posebni načini delovanja Servis in odpravljanje napak Čiščenje regulatorja Zaznavanje in odpravljanje napak Izklop Zamenjava regulatorja Recikliranje in odstranjevanje Garancija in servisna služba Garancija Servisna služba Tehnični podatki Regulator calormatic _01 calormatic 332 Navodila za uporabo 3

4 1 Napotki k dokumentaciji 1 Napotki k dokumentaciji 1.1 Uporabljeni simboli in znaki Simboli Pojavijo se lahko naslednji simboli: Simbol za opozorilo ( stran 5) 1.3 Shranjevanje dokumentacije Priložena navodila za uporabo ter vso pripadajočo dokumentacijo skrbno shranite, da so po potrebi na razpolago vam in vsem drugim upravljavcem. 1.4 Veljavnost navodil Priložena navodila veljajo izključno za: Simbol za navodilo Simbol za potrebno dejavnost. Simbol za rezultat dejavnosti. Številka artikla Slovenija Upoštevajte pripadajočo dokumentacijo Obvezno upoštevajte vsa navodila za uporabo, ki so priložena drugim komponentam sistema. 4 Navodila za uporabo calormatic _01

5 Varnost 2 2 Varnost 2.1 Opozorila, povezana z akcijo Klasifikacija opozoril, povezanih z akcijo Opozorila, ki so povezana z akcijo, se stopnjujejo glede na težavnost možne nevarnosti z naslednjimi opozorilnimi znaki in signalnimi besedami: 2.2 Potrebne kvalifikacije osebja Navodila so namenjena osebam, ki lahko brez posebnega tehničnega znanja oz. izkušenj upravljajo ogrevalni sistem Usposobljen uporabnik (upravljavec) (Upravljavec) Opozorilni znaki in signalne besede Nevarnost! Neposredna življenjska nevarnost ali nevarnost težkih telesnih poškodb Nevarnost! Življenjska nevarnost zaradi električnega udara Opozorilo! Nevarnost lažjih telesnih poškodb Previdnost! Nevarnost materialne škode ali škode za okolje Definicija: Usposobljen uporabnik (upravljavec) Upravljavec je dobro seznanjen z upravljanjem in nego naprave. Zagotoviti mora upoštevanje intervalov vzdrževanja. Ne potrebuje posebnega tehničnega znanja ali izkušenj. Upravljavca mora pooblaščen inštalater poučiti in seznaniti z naslednjo tematiko. Splošna varnostna navodila Funkcija in položaj varnostnih naprav v sistemu Upravljanje naprave Energijsko varčno delovanje Vzdrževalna dela _01 calormatic 332 Navodila za uporabo 5

6 2 Varnost 2.3 Splošna varnostna navodila Namestitev - samo pooblaščen inštalater Namestitev naprave lahko izvaja samo pooblaščen inštalater. Le-ta je odgovoren tudi za pravilno namestitev in prvi zagon Nevarnost zaradi nepravilnega delovanja Zagotovite, da zrak v prostoru lahko prosto kroži okoli regulatorja in da regulator ni zakrit s pohištvom, zavesami ali drugimi predmeti. Zagotovite, da so v prostoru, v katerem je nameščen regulator, vsi ventili na radiatorjih do konca odprti. Ogrevalni sistem uporabljajte samo v tehnično brezhibnem stanju. Nemudoma odpravite napake in poškodbe, ki vplivajo na varnost Poškodbe zaradi zmrzali zaradi izklopa naprave Če izklopite ogrevalni sistem, se lahko delna področja ogrevalnega sistema poškodujejo zaradi zmrzovanja. Izvora toplote ne odklopite od električnega omrežja. Glavno stikalo ogrevalnega sistema preklopite v položaj Poškodbe zaradi zmrzali zaradi prenizke sobne temperature V primeru prenizko nastavljene sobne temperature v posameznih prostorih se lahko delna področja ogrevalnega sistema poškodujejo zaradi zmrzovanja. V primeru odsotnosti v mrzlem obdobju poskrbite, da bo ogrevalni sistem deloval in se bodo prostori ustrezno ogrevali. Upoštevajte funkcijo zaščite proti zmrzovanju. 2.4 Oznaka CE Z oznako CE je dokumentirano, da regulator izpolnjuje osnovne zahteve ustreznih direktiv. 2.5 Ustrezna uporaba Stanje tehnologije Regulator je izdelan v skladu z dosežki sodobne tehnologije in ustreza veljavnim varnostno-tehničnim predpisom. Kljub temu lahko zaradi nepravilne ali neustrezne uporabe pride do poškodb na napravi in drugih materialnih sredstvih. 6 Navodila za uporabo calormatic _01

7 Varnost 2 Regulator uravnava ogrevalni sistem z izvorom toplote Vaillant z vmesnikom glede na sobno temperaturo in časovno odvisno. Neustrezna uporaba Vsaka drugačna uporaba ali uporaba izven tukaj opisane velja za neustrezno. Vsi drugačni načini uporabe, predvsem v komercialne ali industrijske namene, veljajo za neustrezne. Za tako nastalo škodo proizvajalec/dobavitelj ne prevzema odgovornosti. Celotno tveganje prevzame v tem primeru uporabnik. Vsakršna zloraba je prepovedana! Pripadajoča dokumentacija Za ustrezno uporabo je potrebno: upoštevati priložena navodila za uporabo, namestitev in vzdrževanje za izdelke Vaillant ter druge sestavne dele in komponente sistema upoštevati vse pogoje za servisiranje in vzdrževanje, ki so navedeni v navodilih _01 calormatic 332 Navodila za uporabo 7

8 3 Pregled naprave 3 Pregled naprave 3.1 Zgradba naprave 4 Desna izbirna tipka 5 Vrtljivi gumb 3.2 Tipska tablica 6 Leva izbirna tipka Tipska tablica se nahaja v notranjosti regulatorja in ni dostopna z zunanje strani Serijska številka Iz serijske številke lahko razberete 10-mestno številko artikla. Serijsko številko lahko prikažete pod Meni Informacija Serijska številka. Številka artikla je zapisana v drugi vrstici serijske številke Delovanje regulacije Regulator uravnava ogrevalni sistem Vaillant Ogrevalni sistem 1 Zaslon 2 Stenski nosilec 3 Diagnostična vtičnica Regulator deluje na principu sobne regulacije temperature in mora biti nameščen v stanovanju. Z regulatorjem lahko nastavite želeno temperaturo za različne čase dneva in za različne dni v tednu. Temperaturno tipalo meri sobno temperaturo in posreduje vrednosti v regulator. Pri nizki sobni 8 Navodila za uporabo calormatic _01

9 Upravljanje 4 temperaturi regulator vklopi izvor toplote. Ko sobna temperatura naraste na nastavljeno želeno temperaturo, regulator izklopi izvor toplote. Na ta način se regulator odziva na nihanja sobne temperature in uravnava sobno temperaturo na konstantno temperaturo, ki ste jo nastavili. Izmenjava podatkov in napajanje regulatorja se izvaja prek vmesnika Funkcija zaščite proti zmrzovanju Funkcija zaščite proti zmrzovanju varuje vaš ogrevalni sistem in stanovanje pred poškodbami zaradi zmrzali. Funkcija zaščite proti zmrzovanju nadzoruje sobno temperaturo. Ko sobna temperatura pade pod 5 C, regulator vklopi izvor toplote in uravnava želeno sobno temperaturo na 5 C. naraste nad 5 C, se izvor toplote izklopi, nadzor sobne temperature pa ostane aktiven. predznanja. Prek strukture menijev se lahko pomaknete do vrednosti, ki jih lahko nastavljate ali samo berete Nivo dostopa za inštalaterja Nivo dostopa za inštalaterja omogoča inštalaterju nastavljanje vrednosti ogrevalnega sistema. Nastavitve se lahko izvajajo samo z ustreznim strokovnim znanjem, zato je ta nivo zaščiten s kodo Zgradba strukture menijev Struktura menijev regulatorja je razdeljena na tri nivoje. Na voljo sta dva nivoja za izbiro in en nivo za nastavitve. Iz osnovnega prikaza se pomaknete na 1. nivo za izbiro, od tam pa se lahko pomikate v strukturi menijev za en nivo nižje ali višje. Iz najnižjega nivoja za izbiro pridete na nivo za nastavitve. 4 Upravljanje 4.1 Struktura upravljanja Nivo dostopa za upravljavca Nivo dostopa za upravljavca omogoča dostop do pomembnih informacij in možnosti nastavitev, ki ne zahtevajo posebnega _01 calormatic 332 Navodila za uporabo 9

10 4 Upravljanje Osnovni prikaz 8 1 pritisnete levo izbirno tipko in tako zapustite 1. nivo za izbiro. več kot 5 minut ne upravljate regulatorja Auto ,5 C Želena temperatura 20,0 C 15:34 Meni Režim obr Simboli za ogrevanje v načinu delovanja Auto Simbol Pomen Ogrevanje znotraj nastavljenega časovnega intervala (Dnevni režim) Ogrevanje izven nastavljenega časovnega intervala (Nočno delovanje) 1 Datum 2 Trenutna sobna temperatura 3 Čas 4 Trenutna funkcija desne izbirne tipke (funkcija mehke tipke) 5 Trenutna funkcija leve izbirne tipke (funkcija mehke tipke) 6 Želena temperatura 7 Simbol za ogrevanje v načinu delovanja Auto 8 Nastavljen način delovanja za ogrevanje Osnovni prikaz je prikaz, ki je stalno viden na zaslonu. Osnovni prikaz prikazuje trenutne nastavitve in vrednosti ogrevalnega sistema. V primeru poljubne nastavitve na regulatorju se prikaz na zaslonu spremeni iz osnovnega prikaza v prikaz za novo nastavitev. Osnovni prikaz se prikaže, če Funkcija mehke tipke Obe izbirni tipki imata funkcijo "mehke tipke". Trenutne funkcije izbirnih tipk so prikazane v spodnji vrstici zaslona. Odvisno od nivoja za izbiro, izbranega v strukturi menijev, od seznama za vnos ali vrednosti se lahko razlikuje trenutna funkcija za levo izbirno tipko; se lahko razlikuje trenutna funkcija za desno izbirno tipko. Če npr. pritisnete levo izbirno tipko, se trenutna funkcija leve izbirne tipke spremeni iz možnosti Meni v Nazaj. 10 Navodila za uporabo calormatic _01

11 Upravljanje Meni Nivo za izbiro S pritiskom na levo izbirno tipko Meni se pomaknete iz osnovnega prikaza na 1. nivo za izbiro v strukturi menijev Način delovanja Če pritisnete na desno izbirno tipko Režim obr., se pomaknete iz osnovnega prikaza neposredno v meni "Nastavitve" pod Režim obr.. Tako lahko po hitrem postopku spremenite način delovanja ( stran 16) KROG Meni Informacija Želene temperature Časovni programi Nazaj Izbira 1 1 Drsnik 2 Trenutne funkcije desne in leve izbirne tipke (funkcije mehkih tipk) 3 Seznami za vnos na nivoju za izbiro 4 Trenutna funkcija ali nivo za izbiro Skozi nivoje za izbiro se lahko pomikate do nivoja za nastavitve, v katerem želite brati ali spreminjati nastavitve _01 calormatic 332 Navodila za uporabo 11

12 4 Upravljanje Nivo za nastavitve Če regulatorja ne upravljate več kot 5 minut, se na zaslonu prikaže osnovni prikaz. 1 5 KROG 1 Dan Noč Nazaj 20,0 C 15,0 C Zamenjati Upravljanje v osnovnem prikazu Iz osnovnega prikaza lahko z vrtenjem vrtljivega gumba neposredno spreminjate parameter Želena dnevna temperatura za tekoči dan. 4 1 Trenutni nivo za izbiro 2 Vrednosti 3 Oznaka (trenutna izbira) 4 Trenutne funkcije desne in leve izbirne tipke (funkcije mehkih tipk) 5 Nivo za nastavitve Na nivoju za nastavitve lahko izberete vrednosti, ki jih želite brati ali spreminjati. 4.2 Koncept upravljanja Za upravljanje regulatorja sta na voljo dve izbirni tipki in vrtljivi gumb ( stran 8). Na zaslonu je prikazan označen nivo za izbiro, nivo za nastavitve ali označena vrednost z belo pisavo na črni podlagi. Utripajoča, označena vrednost pomeni, da vrednost lahko spreminjate. Želena dnevna temperatura Samo danes: 18 C Trajna sprememba Pritisnite OK OK Na zaslonu se prikaže vprašanje, ali želite parameter Želena dnevna temperatura spremeniti za tekoči dan ali trajno Spreminjanje parametra Želena dnevna temperatura samo za tekoči dan Želeno temperaturo spremenite z vrtenjem vrtljivega gumba. 12 Navodila za uporabo calormatic _01

13 Upravljanje 4 Zaslon se po 12 sekundah ponovno preklopi v osnovni prikaz. Nastavljena želena temperatura velja samo do konca aktivnega časovnega intervala tekočega dne Trajno spreminjanje parametra Želena dnevna temperatura 1. Želeno temperaturo spremenite z vrtenjem vrtljivega gumba. 2. Pritisnite desno izbirno tipko OK. Zaslon se preklopi v osnovni prikaz. Sprememba želene dnevne temperature je trajna Primer upravljanja, spreminjanje datuma Auto ,5 C Želena temperatura 20,0 C Meni 15:34 Režim obr. 1. Če na zaslonu ni prikazan osnovni prikaz, pritiskajte na levo izbirno tipko Nazaj, dokler se na zaslonu ne prikaže osnovni prikaz. 2. Pritisnite levo izbirno tipko Meni. Regulator je zdaj v 1. nivoju za izbiro. Leva izbirna tipka ima zdaj funkcijo Nazaj (na višjem nivoju za izbiro), desna izbirna tipka pa funkcijo Izbira (naslednji nižji nivo za izbiro). Meni Informacija Želene temperature Časovni programi Nazaj Izbira 3. Vrtite vrtljivi gumb, dokler se ne označi seznam za vnos Osnovne postavke. Meni Časovni programi Planiranje dnevov od doma Osnovne postavke Nazaj 4. Pritisnite desno izbirno tipko Izbira. Izbira _01 calormatic 332 Navodila za uporabo 13

14 4 Upravljanje Regulator je zdaj v 2. nivoju za izbiro. Osnovne nastavitve Jezik Datum/Čas Ekran Nazaj Izbira 5. Vrtljivi gumb vrtite, dokler se ne označi seznam za vnos Datum/Čas. Osnovne nastavitve Jezik Datum/Čas Ekran Nazaj 6. Pritisnite desno izbirno tipko Izbira. Izbira Regulator je zdaj v nivoju za nastavitve Datum. Označena je vrednost za dan. Leva izbirna tipka ima zdaj funkcijo Nazaj (na višjem nivoju za izbiro), desna izbirna tipka pa funkcijo Zamenjati (vrednost). Datum/Čas Datum Čas Poletni čas Nazaj 7. Pritisnite desno izbirno tipko Zamenjati :15 Izključen Zamenjati Označena vrednost zdaj utripa; spremenite jo lahko z vrtenjem vrtljivega gumba. Leva izbirna tipka ima zdaj funkcijo Prekliči (spremembo), desna izbirna tipka pa funkcijo OK (za potrditev spremembe). Datum/Čas Datum Čas Poletni čas Prekliči 8. Za spreminjanje vrednosti vrtite vrtljivi gumb :15 Izključen OK 14 Navodila za uporabo calormatic _01

15 Datum/Čas Datum Čas Poletni čas Prekliči :15 Izključen OK Upravljanje Večkrat pritisnite levo izbirno tipko Nazaj za povratek nazaj na naslednji višji nivo za izbiro in za prehod iz 1. nivoja za izbiro v osnovni prikaz. 9. S pritiskom na desno izbirno tipko OK potrdite spremenjeno vrednost. Regulator shrani spremenjeno vrednost datuma. Datum/Čas Datum Čas Poletni čas Nazaj :15 Izključen Zamenjati 10. Če je utripajoča označena vrednost pravilna, ponovno pritisnite desno izbirno tipko OK. Leva izbirna tipka ima zdaj funkcijo Nazaj _01 calormatic 332 Navodila za uporabo 15

16 4 Upravljanje 4.3 Pregled možnosti nastavitev in branja Pregled načinov delovanja Vključen način delovanja je prikazan levo zgoraj v osnovnem prikazu. S pritiskom na desno izbirno tipko se pomaknete iz osnovnega prikaza neposredno v meni "Nastavitve" pod Režim obratovanja. Če ste vključili poseben način delovanja, se na zaslonu prikaže poseben način delovanja. Način delovanja Nastavitev Tovarniška nastavitev Nastavitev Trenutni način delovanja Auto Avtomatski režim Aktivno Dan Dnevni režim Neaktivno Noč Nočno delovanje Neaktivno Izključen sistem (zaščita proti zmrzovanju) Posebni način delovanja Sistem izključen (aktivna zaščita proti zmrzovanju) Neaktivno Party Aktivno, Neaktivno Neaktivno Pregled nivojev upravljanja Nivo za nastavitve Vrednosti Enota Korak, izbira Tovarniška nastavitev min. maks. Informacija Serijska številka Številka naprave trajna vrednost Nastavitev 16 Navodila za uporabo calormatic _01

17 Upravljanje 4 Nivo za nastavitve Vrednosti Enota Korak, izbira Tovarniška nastavitev min. maks. Nastavitev Želene temperature KROG 1 Dan Noč , Časovni programi KROG 1 posamezni dnevi in skupine 1. časovni interval: začetek - konec 2. časovni interval: začetek - konec 3. časovni interval: začetek - konec 00:00 24:00 h:min 10 min Po, To, Sr, Če, Pe, So, Ne in Po - Pe, So - Ne, Po - Ne Po do Pe: 06:00-22:00 So: 07:30-23:30 Ne: 07:30-22:00 Planirani dnevi od doma Začetek dd.mm.ll dan.mesec.leto Konec dd.mm.ll dan.mesec.leto Temperatura Zaščita proti zmrzovanju oz ,5 Zaščita proti zmrzovanju _01 calormatic 332 Navodila za uporabo 17

18 4 Upravljanje Nivo za nastavitve Vrednosti Enota Korak, izbira Tovarniška nastavitev min. maks. Osnovne postavke Jezik jeziki za izbiro Slovenščina Nastavitev Osnovne postavke Datum/Čas Datum dd.mm.ll dan.mesec.leto Čas 00:00 24:00 h:min 10 min 00:00 Poletni čas Izk., Auto Izk. Osnovne postavke Ekran Kontrast ekrana Osnovne postavke Izravnava Sobna temperatura -3,0 3,0 K 0,5 0,0 Osnovne postavke Tovarniška nastavitev (ponastavitev) Časovni programi Da, Ne Ne Vse Da, Ne Ne Nivo za strokovno osebje Vnesite šifro Navodila za uporabo calormatic _01

19 Funkcije za upravljanje in prikaz 5 5 Funkcije za upravljanje in prikaz Na začetku opisa posamezne funkcije je navedena pot za dostop do te funkcije v strukturi menijev. Leva izbirna tipka Meni omogoča neposredno nastavitev funkcij za upravljanje in prikaz. 5.1 Informacije Odčitavanje serijske številke in številke artikla Meni Informacija Serijska številka Pod točko Serijska številka je prikazana serijska številka regulatorja, ki jo boste morda morali posredovati inštalaterju. Številka artikla je zapisana v drugi vrstici serijske številke. 5.2 Nastavitve Nastavitev želenih temperatur S to funkcijo nastavite želene temperature za KROG Ogrevalni krog Previdnost! Nevarnost poškodb zaradi zmrzovanja! Če se prostori ne segrevajo dovolj, lahko pride do poškodb na zgradbi in na ogrevalnem sistemu. V primeru odsotnosti v mrzlem obdobju poskrbite, da bo ogrevalni sistem deloval in je zagotovljena zadostna zaščita proti zmrzovanju. Meni Želene temperature KROG 1 Za ogrevalni krog lahko nastavite dve različni želeni temperaturi: Želena dnevna " temperatura je temperatura, kakršno želite imeti v prostorih čez dan oz. ko ste doma (Dnevni režim). Želena nočna temperatura je temperatura, kakršno želite imeti v prostorih ponoči oz. ko vas ni doma (Nočno delovanje) _01 calormatic 332 Navodila za uporabo 19

20 5 Funkcije za upravljanje in prikaz Nastavitev časovnih programov Prikaz časovnih intervalov za en dan Temperatura Želena nočna temperatura Želena dnevna temperatura Interval 1 Želena nočna temperatura Želena dnevna temperatura Interval 2 Želena nočna temperatura Želena dnevna temperatura Interval 3 Želena nočna temperatura 06:00 08:00 16:30 18:00 20:00 22:30 Čas Funkcija Časovni programi omogoča nastavitev časovnih intervalov za ogrevalni krog. Če časovnih intervalov ne nastavite, regulator upošteva časovne intervale, ki so določeni v tovarniški nastavitvi. 20 Navodila za uporabo calormatic _01

21 Funkcije za upravljanje in prikaz Nastavitev časovnih intervalov za dneve in skupine Za vsak dan in skupino lahko nastavite do tri časovne intervale. Za posamezen dan nastavljeni časovni intervali imajo prednost pred časovnimi intervali, nastavljenimi za skupino dni. Želena dnevna temperatura: 21 C Želena nočna temperatura: 16 C 1. časovni interval: časovni interval: časovni interval: Znotraj časovnih intervalov uravnava regulator sobno temperaturo na nastavljeno želeno dnevno temperaturo (Dnevni režim). Izven časovnih intervalov uravnava regulator sobno temperaturo na nastavljeno želeno nočno temperaturo (Nočno delovanje). 1. časovni interval: časovni interval: časovni interval: Sobota - nedelja 1. časovni interval: Hitra nastavitev časovnih programov Če npr. potrebujete drugačne časovne intervale samo za en dan med tednom, najprej nastavite čase za skupino Ponedeljek - petek. Nato nastavite odstopajoče časovne intervale za želen delavnik. Ponedeljek 1. časovni interval: Sobota 1. časovni interval: časovni interval: Ponedeljek - petek _01 calormatic 332 Navodila za uporabo 21

22 5 Funkcije za upravljanje in prikaz Prikaz oz. spreminjanje odstopajočih časov v skupini Ponedeljek-Nedelja Interval 1: Interval 2: Interval 3: Nazaj!! :!! -!! :!!!! :!! -!! :!!!! :!! -!! :!! Izbira Če na zaslonu prikažete skupino ter za en dan v tej skupini določite drugačen časovni interval, so odstopajoči časi v skupini na zaslonu označeni z!!. Nazaj Posamezni dnevi se razlikujejo od programa Pon-Ned OK Če pritisnete desno izbirno tipko Izbira, se na zaslonu prikaže sporočilo, ki vas obvešča o odstopajočem časovnem intervalu. Časov vam ni potrebno prilagajati. Nastavljene čase za skupine, ki so označene z!!, lahko s pritiskom na desno izbirno tipko OK prikažete na zaslonu in spremenite Za ogrevalni krog Meni Časovni programi KROG 1 Časovni programi delujejo samo v načinu delovanja Avtomatski režim ( stran 25). V vsakem nastavljenem časovnem intervalu velja želena temperatura, ki ste jo nastavili pri funkciji Želene temperature. Znotraj časovnih intervalov se regulator preklopi na dnevni režim in ogrevalni krog ogreva priključene prostore na želeno dnevno temperaturo. Izven teh časovnih intervalov regulator preklopi sistem na nočno delovanje in ogrevalni krog ogreva priključene prostore na želeno nočno temperaturo. Časovne intervale za ogrevalni krog nastavite tako, da se vsak interval: začne približno 30 minut pred časom, v katerem želite ogrevanje prostorov na želeno dnevno temperaturo. zaključi približno 30 minut pred časom, v katerem želite ogrevanje prostorov na želeno nočno temperaturo Planirani dnevi od doma Meni Planirani dnevi od doma KROG 1 S to funkcijo nastavite časovno obdobje z začetnim in končnim datumom ter temperaturo za dni, ki jih ne pre- 22 Navodila za uporabo calormatic _01

23 Funkcije za upravljanje in prikaz 5 življate doma. Tako vam ni potrebno spreminjati časovnih intervalov, za katere npr. niste nastavili znižanja želene temperature. Zaščita proti zmrzovanju je aktivirana. Dokler je aktivirana funkcija Planirani dnevi od doma, ima leta prednost pred nastavljenim načinom delovanja. Po izteku nastavljenega časovnega obdobja oz. v primeru predhodne prekinitve funkcije deluje ogrevalni sistem ponovno v nastavljenem načinu delovanja Izbira jezika Navodilo Inštalater pri namestitvi nastavi želen jezik. Vse funkcije se prikazujejo v nastavljenem jeziku. Meni Osnovne postavke Jezik Če npr. serviser govori drug jezik od nastavljenega, lahko jezik s to funkcijo spremenite. Previdnost! Regulatorja z nepravilno izbiro jezika ni možno več upravljati. Če nastavite jezik, ki ga ne razumete, ne morete prebrati oz. razumeti besedila na zaslonu regulatorja in regulatorja ne morete več upravljati. Izberite jezik, ki ga razumete. Če se na zaslonu pojavi besedilo v nerazumljivem jeziku, nastavite drug jezik Nastavite razumljiv jezik 1. Levo izbirno tipko pritisnite tolikokrat, da se prikaže osnovni prikaz. 2. Nato še enkrat pritisnite levo izbirno tipko. 3. Vrtljivi gumb vrtite v desno toliko časa, da se prikaže črtkana črta. 4. Vrtljivi gumb ponovno vrtite v levo, dokler se ne označi drugi seznam za vnos nad črtkano črto. 5. Dvakrat pritisnite desno izbirno tipko. 6. Vrtljivi gumb vrtite (v desno ali levo stran) toliko časa, da najdete jezik, ki ga razumete. 7. Pritisnite desno izbirno tipko Nastavitev datuma Meni Osnovne postavke Datum/Čas Datum S to funkcijo nastavite trenutni datum. Vse funkcije regulatorja, ki vsebujejo datum, se nanašajo na nastavljen datum _01 calormatic 332 Navodila za uporabo 23

24 5 Funkcije za upravljanje in prikaz Nastavitev časa Meni Osnovne postavke Datum/Čas Čas S to funkcijo nastavite trenutni čas. Vse funkcije regulatorja, ki vsebujejo čas, se nanašajo na nastavljen čas Preklop na poletni čas Meni Osnovne postavke Datum/Čas Poletni čas S to funkcijo lahko nastavite, ali naj regulator samodejno izvede preklop na poletni čas oz. želite preklop na poletni čas izvesti ročno. Auto: regulator samodejno preklopi na poletni čas. Izk.: preklop na poletni čas se mora izvesti ročno Nastavitev offseta sobne temperature Meni Osnovne postavke Offset Sobna temperatura V regulatorju je vgrajen termometer za merjenje sobne temperature. Če imate v istem prostoru še en termometer in vrednosti medsebojno primerjate, lahko vrednosti temperature stalno odstopata ena od druge. Primer Sobni termometer stalno prikazuje za eno stopinjo višjo temperaturo, kot je prikazana trenutna sobna temperatura na zaslonu regulatorja. Funkcija Sobna temperatura omogoča izravnavo temperaturne razlike na prikazu regulatorja tako, da nastavite vrednost korekture +1 K (1 K ustreza 1 C). K (Kelvin) je uporabljena enota za temperaturno razliko. Vnos vrednosti korekture vpliva na sobno regulacijo temperature. Navodilo Poletni čas pomeni srednjeevropski poletni čas: začetek = zadnja nedelja v marcu, konec = zadnja nedelja v oktobru Nastavitev kontrasta zaslona Meni Osnovne postavke Zaslon Kontrast ekrana Kontrast zaslona lahko nastavite v skladu s svetlostjo okolice tako, da je možno dobro branje z zaslona Ponastavitev na tovarniške nastavitve Nastavitve za funkciji Časovni programi oz. Vse lahko ponastavite na tovarniške vrednosti. Meni Osnovne postavke Tovarniška nastavitev Časovni programi S funkcijo Časovni programi ponastavite vse nastavitve, ki ste jih izvedli v funkciji Časovni programi, na tovarniške vrednosti. Vse druge nastavitve, ki vsebujejo tudi čase, kot npr. Datum/Čas, ostanejo nespremenjene. 24 Navodila za uporabo calormatic _01

25 Funkcije za upravljanje in prikaz 5 V času, ko regulator ponastavlja nastavitve časovnih programov na tovarniške vrednosti, je na zaslonu prikazan napis Ponastavi. Zatem se na zaslonu prikaže osnovni prikaz. Previdnost! Nevarnost nepravilnega delovanja! Funkcija Vse ponastavi vse nastavitve na tovarniške vrednosti, tudi nastavitve, ki jih je nastavil inštalater. Možno je, da ogrevalni sistem po izvajanju te funkcije ne deluje več. Ponastavitev vseh nastavitev na tovarniške vrednosti naj zato izvede inštalater. Meni Osnovne postavke Tovarniška nastavitev Vse V času, ko regulator ponastavlja nastavitve na tovarniške vrednosti, je na zaslonu prikazan napis Ponastavi. Zatem se na zaslonu prikaže čarovnik za namestitev, ki ga lahko uporablja samo inštalater Nivo za strokovno osebje Nivo za strokovno osebje je rezerviran za inštalaterja in je zato zaščiten s kodo za dostop. Na tem nivoju upravljanja lahko inštalater izvaja potrebne nastavitve. 5.3 Načini delovanja Desna izbirna tipka Režim obr. omogoča neposredno nastavitev načina delovanja. Na začetku opisa posameznega načina delovanja je navedena pot za dostop do tega načina delovanja v strukturi menijev Načini delovanja za ogrevalni krog Avtomatski režim Režim obr. Avtomatski režim Samodejno delovanje omogoča regulacijo ogrevalnega kroga glede na nastavljeno želeno temperaturo in nastavljene časovne intervale. Znotraj časovnih intervalov uravnava regulator sobno temperaturo na nastavljeno želeno dnevno temperaturo (Dnevni režim). Izven časovnih intervalov uravnava regulator sobno temperaturo na nastavljeno želeno nočno temperaturo (Nočno delovanje) _01 calormatic 332 Navodila za uporabo 25

26 5 Funkcije za upravljanje in prikaz Dnevni režim Režim obr. Dnevni režim Način delovanja Dnevni režim uravnava ogrevalni krog na nastavljeno želeno dnevno temperaturo brez upoštevanja časovnih intervalov Nočno delovanje Režim obr. Nočno delovanje Način delovanja Nočno delovanje uravnava ogrevalni krog na nastavljeno želeno nočno temperaturo brez upoštevanja časovnih intervalov Sistem izključen (zaščita proti zmrzovanju aktivirana) Režim obr. Izključen sistem Funkcija ogrevanja je izključena. Funkcija zaščite proti zmrzovanju je aktivirana. Na začetku opisa posameznega posebnega načina delovanja je navedena pot za dostop do tega posebnega načina delovanja v strukturi menijev Party Režim obr. Party Če želite začasno vklopiti ogrevalni krog, npr. med zabavo, vključite poseben način delovanja Party. Tako vam za kratka časovna obdobja ni potrebno spreminjati nastavitev ogrevalnega sistema. Poseben način delovanja uravnava sobno temperaturo na nastavljeno želeno dnevno temperaturo glede na nastavljene časovne intervale. Če se na zaslonu prikaže Party aktivno, lahko z vrtljivim gumbom nastavite želeno dnevno temperaturo za ogrevalni krog. Poseben način delovanja se deaktivira, ko se doseže naslednji časovni interval oz. ga predhodno ročno prekinete. Zatem ogrevalni sistem ponovno deluje v nastavljenem načinu delovanja. 5.4 Posebni načini delovanja Posebne načine delovanja lahko neposredno aktivirate iz vsakega načina delovanja z desno izbirno tipko Režim obr.. 26 Navodila za uporabo calormatic _01

27 Servis in odpravljanje napak 6 6 Servis in odpravljanje napak 6.1 Čiščenje regulatorja 1. Ohišje regulatorja čistite z vlažno krpo. 2. Ne uporabljajte abrazivnih ali drugih čistilnih sredstev, ki lahko poškodujejo upravljalne elemente ali zaslon. 7 Izklop 7.1 Zamenjava regulatorja Če želite zamenjati regulator ogrevalnega sistema, je potrebno ogrevalni sistem izklopiti. Potrebna dela naj izvede inštalater. 6.2 Zaznavanje in odpravljanje napak Napaka Vzrok Odpravljanje napak Zaslon je temen Z vrtljivim gumbom ne dosežete sprememb na zaslonu Z izbirnimi tipkami ne dosežete sprememb na zaslonu Napaka naprave Za približno 1 minuto izklopite omrežno stikalo na izvoru toplote in ga nato ponovno vklopite Če je napaka še vedno prisotna, obvestite inštalaterja 7.2 Recikliranje in odstranjevanje Regulator in pripadajoča transportna embalaža sta izdelana predvsem iz materialov, primernih za recikliranje. Naprava Če je vaša naprava Vaillant označena s tem znakom, je po izteku življenjske dobe ni dovoljeno odstraniti med gospodinjske odpadke. V tem primeru poskrbite, da se za vašo napravo Vaillant ter morebitno prisotno opremo po izteku življenjske dobe zagotovi ustrezno odstranjevanje. Ker ta naprava Vaillant spada pod zakon za dajanje v promet, prevzem in ekološko sprejemljivo odstranjevanje električnih in elektronskih naprav (zakon o električnih in elektronskih napravah), je predvideno brezplačno odstranjevanje na komunalnem zbirališču _01 calormatic 332 Navodila za uporabo 27

28 8 Garancija in servisna služba Embalaža Odstranjevanje transportne embalaže prepustite strokovno usposobljenemu podjetju, ki je napravo namestilo. 8 Garancija in servisna služba 8.1 Garancija Garancija velja pod pogoji, ki so navedeni v garancijskem listu. Uporabnik je dolžan upoštevati pogoje navedene v garancijskem listu. 8.2 Servisna služba Uporabnik je za prvi zagon naprave in potrditev garancijskega lista dolžan poklicati pooblaščeni Vaillant servis. V nasprotnem primeru garancija ne velja. Vsa eventuelna popravila na aparatu lahko izvaja izključno Vaillant servis. Popis pooblaščenih serviserjev lahko dobite na Zastopstvu Vaillanta v Sloveniji: Zastopstvo Vaillant - Vaillant d.o.o. Dolenjska c. 242 b 1000 Ljubljana Slowenien Ali na internet strani: Internet: 9 Tehnični podatki 9.1 Regulator calormatic Oznaka Obratovalna napetost Umaks Poraba toka Prerez priključne napeljave Vrednost 24 V < 50 ma Stopnja zaščite IP 20 Razred zaščite Maks. dovoljena temperatura okolice Višina Širina Globina 0,75 1,5 mm² III mm 147 mm 50 mm 28 Navodila za uporabo calormatic _01

29

30

31

32 * _rev1* _01 Zastopstvo Vaillant - Vaillant d.o.o. Dolenjska c. 242 b 1000 Ljubljana Tel Tel Tel tehnični oddelek Fax info@vaillant.si

_01.pdf

_01.pdf Navodila za uporabo Za upravljavca Navodila za uporabo Postaja za pitno vodo aguaflow exclusiv SI Izdajatelj/proizvajalec Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Prikaži več

101353_-an-01-sl-_vbodni_termometer

101353_-an-01-sl-_vbodni_termometer SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 101353 www.conrad.si TFA LT-102 VBODNI TERMOMETER Št. izdelka: 101353 1 KAZALO 1 LASTNOSTI...3 2 LCD ZASLON...3 3 ZAČETEK OBRATOVANJA...3 4 UPRAVLJANJE...4

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 58 86 58 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Spajkalna postaja digitalna 80 W Ersa i- CON pico +150 do +450 C Kataloška št.: 58 86 58 Kazalo 1. Dodatki. 2 2.

Prikaži več

PodroĊje uporabe

PodroĊje uporabe Regulator Dialog za sisteme s toplotno črpalko Področje uporabe Regulator DIALOG tč je namenjen vodenju ogrevanja in hlajenja v družinskih hišah s pomočjo toplotne črpalke kot samostojnim virom ali v kombinaciji

Prikaži več

_ _BDA_CapitalSports_CS-Timer.indd

_ _BDA_CapitalSports_CS-Timer.indd 10028194 10029391 CS Timer 6 Spoštovani kupci, Čestitamo Vam za nakup. Prosimo, da skrbno preberete navodilo in da skrbite za nasvete o namestitvi in uporabi, da bi ste izognili tehničnim poškodbam. Za

Prikaži več

KRMILNA OMARICA KO-0

KRMILNA OMARICA KO-0 KOTLOVSKA REGULACIJA Z ENIM OGREVALNIM KROGOM Siop Elektronika d.o.o., Dobro Polje 11b, 4243 Brezje, tel.: +386 4 53 09 150, fax: +386 4 53 09 151, gsm:+386 41 630 089 e-mail: info@siopelektronika.si,

Prikaži več

_ _ _BDA_Glasheizung_Klarstein_Update.indd

_ _ _BDA_Glasheizung_Klarstein_Update.indd KONVEKCIJSKI GRELEC 10006588 10006589 10011265 Spoštovani kupci, Čestitamo Vam za nakup. Prosimo, da skrbno preberete navodilo in da skrbite za nasvete o namestitvi in uporabi, da bi ste izognili tehničnim

Prikaži več

an-01-Stikalo_za_luc_za_na_stopnisce_Zamel_ASP-01.docx

an-01-Stikalo_za_luc_za_na_stopnisce_Zamel_ASP-01.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 146 29 41 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Časovno stikalo za luč za na stopnišče Zamel ASP-01 Kataloška št.: 146 29 41 KAZALO OPIS NAPRAVE... 3 LASTNOSTI...

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Merilnik ogljikovega monoksida Testo Kataloška št.: 10 1

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Merilnik ogljikovega monoksida Testo Kataloška št.: 10 1 SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 10 16 57 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Merilnik ogljikovega monoksida Testo 317 3 Kataloška št.: 10 16 57 KAZALO NAMEN UPORABE...3 TEHNIČNI PODATKI...3

Prikaži več

EB-Therm 205 SL PRIROČNIK ZA EB-Therm 205

EB-Therm 205 SL PRIROČNIK ZA EB-Therm 205 EB-Therm 205 SL PRIROČNIK ZA EB-Therm 205 Kaj je EB-Therm 205 EB-Therm 205 je termostat z mikroprocesorjem in zaslonom LCD. Zaslon ima zatemnjeno ozadje, ki se v celoti osvetli, ko pritisnete enega od

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: , NAVODILA ZA UPORABO Temperaturni regulator Voltcraft ETC 100+ Kataloška š

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: , NAVODILA ZA UPORABO Temperaturni regulator Voltcraft ETC 100+ Kataloška š SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.:19 69 79, 19 69 94 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Temperaturni regulator Voltcraft ETC 100+ Kataloška št.: 19 69 79 in 19 69 94 KAZALO 1. NAMEN UPORABE...3

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 122383 www.conrad.si ROČNI OSCILOSKOP VELLEMAN HPS140 Št. izdelka: 122383 1 KAZALO 1 MED UPORABO... 3 2 LASTNOSTI IN TEHNIČNI PODATKI... 3 3 OPIS SPREDNJE

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 343712 www.conrad.si RADIO BUDILKA SANGEAN RCR-3 Št. izdelka: 343712 1 KAZALO 1 POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI...3 2 UPRAVLJALNI ELEMENTI...4 3 LCD ZASLON...6

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 77 93 47 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Tester zavorne tekočine SecoRüt RSDOT Kataloška št.: 77 93 47 Ta navodila za uporabo sodijo k temu izdelku. Vsebujejo

Prikaži več

BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov, podatkov o lastnostih izdelkov in njihovi uporabi, ki jih navaja ta priročnik, brez predhodnega obvestila. Različica

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA MONTAŽO IN UPORABO : št. art. : 90 79 14 www.conrad.si Zvočniki Hercules XPS 2,1 20 Gloss Št. izdelka: 90 79 14 Navodila za uporabo so sestavni del izdelka. Vsebujejo pomembne napotke

Prikaži več

ThiEYE i60+ 4K športna kamera Navodila za uporabo

ThiEYE i60+ 4K športna kamera Navodila za uporabo ThiEYE i60+ 4K športna kamera Navodila za uporabo Vsebina embalaže Izgled 1. Objektiv 2. Vklop/Način tipka 3. LED indikator 4. Sprožilec/Izbor tipka 5. USB vtičnica 6. Reža za Mikro SD kartico 7. Mikro

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 64 63 82 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Veliki notranji/zunanji termometer Kataloška št.: 64 63 82 Kazalo 1. Predvidena uporaba... 2 2. Vsebina paketa...

Prikaži več

innbox_f60_navodila.indd

innbox_f60_navodila.indd Osnovna navodila Komunikacijski prehod Innbox F60 SFP AC Varnostna opozorila Pri uporabi opreme upoštevajte naslednja opozorila in varnostne ukrepe. Da bi v največji meri izkoristili najnovejšo tehnologijo

Prikaži več

Adaptive Sound Technology Dodatek

Adaptive Sound Technology Dodatek Adaptive Sound Technology Dodatek Prva namestitev televizorja Sistem je opremljen s funkcijo Adaptive Pregled prve namestitve Sound Technology, ki omogoča optimalno doživetje zvoka pri postavitvi več zvočnikov,

Prikaži več

an-01-sl-Neprava_nadzorna_kamera_z_utripajoco_LED.docx

an-01-sl-Neprava_nadzorna_kamera_z_utripajoco_LED.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 11 75 222 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Neprava nadzorna kamera z utripajočo LED Kataloška št.: 11 75 222 KAZALO PRAVILNA UPORABA... 3 VSEBINA PAKETA...

Prikaži več

Navodila za namestitev DEVIreg Touch Inteligentni elektronski termostat

Navodila za namestitev DEVIreg Touch Inteligentni elektronski termostat Navodila za namestitev Inteligentni elektronski termostat www.devi.com Vsebina 1 Uvod................... 3 1.1 Tehnični podatki......... 4 1.2 Varnostna navodila....... 7 2 Navodila za montažo.........

Prikaži več

Termostatska glava Halo Termostatske glave Z vgrajenim tipalom

Termostatska glava Halo Termostatske glave Z vgrajenim tipalom Termostatska glava Halo Termostatske glave Z vgrajenim tipalom IMI HEIMEIER / Termostatske glave in radiatorski ventili / Termostatska glava Halo Termostatska glava Halo Termostatska glava Halo se uporablja

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Akumulatorski ročni LED reflektor IVT PL 838 4x1WB Kataloška š

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Akumulatorski ročni LED reflektor IVT PL 838 4x1WB Kataloška š SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 86 83 42 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Akumulatorski ročni LED reflektor IVT PL 838 4x1WB Kataloška št.: 86 83 42 KAZALO 1. UVOD...3 2. OPOZORILO! POMEMBNI

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Bluetooth slušalka Plantronics Explorer 10 Kataloška št.: 132

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Bluetooth slušalka Plantronics Explorer 10 Kataloška št.: 132 SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 132 63 11 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Bluetooth slušalka Plantronics Explorer 10 Kataloška št.: 132 63 11 KAZALO UVOD...3 VSEBINA PAKETA...3 SESTAVNI

Prikaži več

an-01-Vodoodporna_prenosna_polnilna _postaja_Powerbank_Beltrona_Camouflage_5200_mAh.docx

an-01-Vodoodporna_prenosna_polnilna _postaja_Powerbank_Beltrona_Camouflage_5200_mAh.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 130 76 00 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Vodoodporna prenosna polnilna postaja Powerbank Beltrona Camouflage 5200mAh Kataloška št.: 130 76 00 KAZALO 1.

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA UPORABO.docx

Microsoft Word - NAVODILA ZA UPORABO.docx NAVODILA ZA UPORABO VODILO CCM-18A/N-E (K02-MODBUS) Hvala ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta Navodila za uporabo in jih shranite za prihodnjo rabo. Vsebina

Prikaži več

an-01-sl-Polnilnik_za_baterije_Ansmann_Powerline_8

an-01-sl-Polnilnik_za_baterije_Ansmann_Powerline_8 SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 75 96 95 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Polnilnik za baterije Ansmann Powerline 8 Kataloška št.: 75 96 95 KAZALO Slika... 2 Uvod... 2 Varnostni napotki...

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : MERILNIK TEMPERATURE / VLAGE / UDOBJA Št. izdelka:

SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : MERILNIK TEMPERATURE / VLAGE / UDOBJA Št. izdelka: SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 672647-672648 www.conrad.si MERILNIK TEMPERATURE / VLAGE / UDOBJA Št. izdelka: 672647-672648 1 NAMEN UPORABE Izdelka sta namenjena za merjenje temperatur

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Laserliner tester napetosti AC tive Finder Kataloška št.: 12 3

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Laserliner tester napetosti AC tive Finder Kataloška št.: 12 3 SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 12 33 32 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Laserliner tester napetosti AC tive Finder Kataloška št.: 12 33 32 KAZALO 1. FUNKCIJE / UPORABA... 3 2. VARNOSTNI

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 55 16 61 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Regulator sobne temperature TX2 Kataloška št.: 55 16 61 Kazalo 1. Namen uporabe... 3 2. Vsebina paketa... 3 3. Pomen

Prikaži več

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Navodila za uporabo Plinski kondenzacijski grelnik 6 720 646 606-00.1O Logamax plus GB072-14 GB072-20 GB072-24 GB072-24K Za uporabnika Pred uporabo skrbno preberite. 6 720 646 378 (12/2010) SI Predgovor

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 81 60 12 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Toaster z vgrajenim stojalom za kruh Severin AT2288 AT2288 Kataloška št.: 81 60 12 Kazalo 1. Priključitev na električno

Prikaži več

VHF1-VHF2

VHF1-VHF2 VHF BREZŽIČNI MIKROFONSKI KOMPLET VHF1: 1 CHANNEL VHF2: 2 CHANNELS NAVODILA ZA UPORABO SLO Hvala, ker ste izbrali naš BREZŽIČNI MIKROFONSKI KOMPLET IBIZA SOUND. Za vašo lastno varnost, preberite ta navodila

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Univerzalni zračni kompresor Bruder Mannesmann 097 T Kataloška

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Univerzalni zračni kompresor Bruder Mannesmann 097 T Kataloška SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 48 29 72 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Univerzalni zračni kompresor Bruder Mannesmann 097 T Kataloška št.: 48 29 72 KAZALO SESTAVNI DELI NAPRAVE...3 NAMEN

Prikaži več

Navodila za montažo WC DESKA IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000

Navodila za montažo WC DESKA IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Navodila za montažo WC DESKA IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Hitro in preprosto do cilja s kodami QR Ne glede na to, ali potrebujete informacije

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO WLAN usmerjevalnik TP LINK Archer C5 Kataloška št.:

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO WLAN usmerjevalnik TP LINK Archer C5 Kataloška št.: SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 75 31 33 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO WLAN usmerjevalnik TP LINK Archer C5 Kataloška št.: 75 31 33 KAZALO 1. PRIKLOP STROJNE OPREME...3 2. KONFIGURACIJA

Prikaži več

Microsoft Word - Trust-CDsize-12052_12579_14070-al-cp_v5.0.doc

Microsoft Word - Trust-CDsize-12052_12579_14070-al-cp_v5.0.doc PRIROČNIK ZA UPORABO manual Version 5.0 SI TABLET TB-1100 / TB2100 TABLET TB-3100 / TB-4200 1 A B TABLET TB-2100-3100-4200 2 3 4 5 A 6 7 B 8 9 10 11 B A C D 12 A B 13 14 C 15 16 17 18 PRIROČNIK ZA UPORABO

Prikaži več

NAVODILA ZA UPORABO K01-WIFI Hvala, ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta Navodila za uporabo in jih shr

NAVODILA ZA UPORABO K01-WIFI Hvala, ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta Navodila za uporabo in jih shr NAVODILA ZA UPORABO Hvala, ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta in jih shranite za prihodnjo rabo Vsebina 1. Pregled 2. Sistem 3. Prednosti 4. Upravljanje

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Zunanji LED reflektor z detektorjem gibanja Brennenstuhl Katal

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Zunanji LED reflektor z detektorjem gibanja Brennenstuhl Katal SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 57 74 69 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Zunanji LED reflektor z detektorjem gibanja Brennenstuhl Kataloška št.: 57 74 69 KAZALO TEHNIČNI PODATKI...3 SESTAVNI

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 84 18 17 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Ogrevana masažna blazina MM 5568 Kataloška št.: 84 18 17 Kazalo 1. Varnostni napotki... 3 2. Namen uporabe... 4 3.

Prikaži več

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm 6720813680-0.1TD Plinski kondenzacijski grelniki Condens 5000 W ZBR 70-3 ZBR 100-3 Navodila za uporabo SI 2 Varnostna navodila in znaki za nevarnost Kazalo vsebine 1 Varnostna navodila in znaki za nevarnost.................

Prikaži več

Navodila za uporabo Mini prenosna HD kamera s snemalnikom

Navodila za uporabo Mini prenosna HD kamera s snemalnikom Navodila za uporabo Mini prenosna HD kamera s snemalnikom www.spyshop.eu Izdelku so priložena navodila v angleščini, ki poleg teksta prikazujejo tudi slikovni prikaz sestave in delovanja izdelka. Lastnosti

Prikaži več

Operating Instructions

Operating Instructions SL Navodilo za uporabo Klimatske naprave za mornarico Marine BlueCool A-Series Ventilatorski izmenjevalnik toplote Veljavno za BlueCool A-Series od indeksa sprememb B (2017 ->): 1 O tem dokumentu 1.1 Namen

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Utripalnik z nastavljivim zaporedjem utripa Kemo M114N Kataloš

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Utripalnik z nastavljivim zaporedjem utripa Kemo M114N Kataloš SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 19 00 65 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Utripalnik z nastavljivim zaporedjem utripa Kemo M114N Kataloška št.: 19 00 65 KAZALO LASTNOSTI NAPRAVE...3 SESTAVNI

Prikaži več

Navodila za uporabo Mini snemalnik

Navodila za uporabo Mini snemalnik Navodila za uporabo Mini snemalnik www.spyshop.eu Pred vami so navodila za pravilno uporabo mini snemalnika in opis funkcionalnosti. Lastnosti snemalnika: Naziv Mere Teža Kapaciteta spomina Snemanje Format

Prikaži več

AME 110 NL / AME 120 NL

AME 110 NL / AME 120 NL Pogoni za zvezni regulacijski signal AME 110 NL, AME 120 NL Opis Ti pogoni se uporabljajo skupaj z kombiniranimi avtomatskimi omejevalniki pretoka z regulacijskim ventilom AB-QM DN 10 - DN 32. Ta pogon

Prikaži več

SLO Navodila za uporabo Pregled desno LED STROPNA SVETILKA SLO 10/2016 Št. art.: Tip: /12

SLO Navodila za uporabo Pregled desno LED STROPNA SVETILKA SLO 10/2016 Št. art.: Tip: /12 Navodila za uporabo Pregled desno LED STROPNA SVETILKA 10/2016 Št. art.: 53836 Tip: 54453 1/12 Kazalo Splošno... 3 Preberite navodila za uporabo in jih shranite... 3 Varnostna opozorila... 3 Namenska uporaba...

Prikaži več

Watch 40_MT40X_UM_SL.pdf

Watch 40_MT40X_UM_SL.pdf Navodila za uporabo MT40X Vsebina 1 1 Glej pregled... 1 Tipka za vklop/izklop... 1 2 2 Odstranite trakove... 2 Pripenjanje novih trakov... 3 3 3... 3... 4 Vklop ure... 4... 4 Jezik... 4 4 5 5 5 6 6 7...

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 973911 www.conrad.si OJAČEVALNIK SIGNALA NETGEAR WN2000RPT Št. izdelka: 973911 1 KAZALO 1 OBSEG DOBAVE... 3 2 LED PRIKAZI OJAČEVALNIKA SIGNALA... 3 3

Prikaži več

Microsoft Word _30°PLUS XT_Manual_ORIGINAL-final_SLO

Microsoft Word _30°PLUS XT_Manual_ORIGINAL-final_SLO SLOVENSCINA Kazalo 1. Uvod... 3 1.1 Oznaka... 4 1.2 Jamstvo... 4 1.3 Garancijski pogoji... 4 1.4 Support... 4 1.5 Pravilna uporaba... 5 1.6 Ciljna skupina in predznanja... 5 1.7 Meje uporabe... 5 1.8 Osnovno

Prikaži več

Microsoft Word - CNR-BTU3_Bluetooth_vmesnik

Microsoft Word - CNR-BTU3_Bluetooth_vmesnik CNR-BTU3 Bluetooth vmesnik A. Vsebina pakiranja Bluetooth USB Adapter Bluetooth programska oprema in CD z gonilniki Navodila za uporabo in CD 1. Namestitev Bluetooth programske opreme za Windowse 1. Vstavite

Prikaži več

4PSL _2015_02

4PSL _2015_02 EHVZ04S18CB EHVZ08S18CB EHVZ16S18CB Slovenščina Kazalo Kazalo 1 Splošni varnostni ukrepi 2 1.1 O dokumentaciji... 2 1.1.1 Pomen opozoril in simbolov... 2 1.2 Za uporabnika... 3 2 O tem dokumentu 3 3 O

Prikaži več

Vostro 430 Informacijski tehnični list o namestitvi in funkcijah

Vostro 430 Informacijski tehnični list o namestitvi in funkcijah O opozorilih OPOZORILO: OPOZORILO označuje možnost poškodb lastnine, telesnih poškodb ali smrti. Dell Vostro 430 List s tehničnimi informacijami o nastavitvi in funkcijah Pogled s sprednje in zadnje strani

Prikaži več

_ _BDA_Eisbereiter_Klarstein.indd

_ _BDA_Eisbereiter_Klarstein.indd Zitruspresse orange ICE6 Icemeister 10028097 10028098 Dragi Nakupovalec / Draga Nakupovalka, Čestitamo Vam za nakup Klarstein opreme. Prosimo, da skrbno preberete navodilo in da skrbite za nasvete o namestitvi

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 10 05 607 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Kalorifer Einhell NKH 1800 Kataloška št.: 10 05 607 Kazalo Slike... 2 1. Varnostni napotki... 3 2. Sestavni deli

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 10 00 143 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Skrita nadzorna kamera v kemičnem svinčniku Technaxx Kataloška št.: 10 00 143 Kazalo Izjava o skladnosti... 2

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 84 11 17 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Kataloška št.: 84 11 17 Brezžični video sistem za vzvratno vožnjo DNT RFK Integro 3.5 Kazalo Varnostni napotki...

Prikaži več

Kazalne naprave in tipkovnica Vodnik za uporabnike

Kazalne naprave in tipkovnica Vodnik za uporabnike Kazalne naprave in tipkovnica Vodnik za uporabnike Avtorske pravice 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v ZDA zaščitena blagovna znamka družbe Microsoft Corporation. Informacije v

Prikaži več

NEVTRIN d.o.o. Podjetje za razvoj elektronike, Podgorje 42a, 1241 Kamnik, Slovenia Telefon: Faks.: in

NEVTRIN d.o.o. Podjetje za razvoj elektronike, Podgorje 42a, 1241 Kamnik, Slovenia Telefon: Faks.: in NEVTRIN d.o.o. Podjetje za razvoj elektronike, Podgorje 42a, 1241 Kamnik, Slovenia Telefon: +386 1 729 6 460 Faks.: +386 1 729 6 466 www.nevtrin.si info@elektrina.si USB RFID READER Navodila za uporabo?

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 67 25 25 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Radijsko vodena budilka z radiem Braun BNC010-RC Kataloška št.: 67 25 25 Kazalo Previdnostni ukrepi za baterije...

Prikaži več

CODEKS IP KAMERA

CODEKS IP KAMERA CODEKS IP KAMERA uporabniška navodila Vse pravice pridržane. Noben del uporabniških navodil se ne sme reproducirati v kakršnikoli obliki ali na kakršen koli način - grafični, elektronski ali mehanski,

Prikaži več

INFORMATOR BIROKRAT 1/2011

INFORMATOR BIROKRAT 1/2011 ta Veleprodaja Maloprodaja Storitve Računovodstvo Proizvodnja Gostinstvo Turizem Hotelirstvo Ticketing CRM Internetna trgovina Izdelava internetnih strani Grafično oblikovanje NOVOSTI IN NASVETI ZA DELO

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 191097 www.conrad.si LED PREMIČNA SVETILKA Z JAVLJALNIKOM GIBANJA Št. izdelka: 191097 1 KAZALO 1 NAMEN UPORABE...3 2 VARNOSTNI IN NEVARNOSTNI NAPOTKI...3

Prikaži več

Upravljanje sistema COBISS Navodila za uporabo tiskalnika CITIZEN S310II V1.0 VIF-NA-27-SI

Upravljanje sistema COBISS Navodila za uporabo tiskalnika CITIZEN S310II V1.0 VIF-NA-27-SI Navodila za uporabo tiskalnika CITIZEN S310II V1.0 VIF-NA-27-SI IZUM, 2015 COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, IZUM so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM. KAZALO VSEBINE 1 Uvod... 1 2 Uporaba tiskalnika...

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 19 14 56 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Univerzalni širokopasovni predojačevalnik Kemo B073, komplet za sestavljanje Kataloška št.: 19 14 56 Kazalo Slike...

Prikaži več

Einsatzgrenzendiagramm

Einsatzgrenzendiagramm Tehnični podatki LA 6ASR Informacije o napravi LA 6ASR Izvedba - Izvor toplote Zunanji zrak - Različica - Reguliranje - Mesto postavitve Zunanje - Stopnje moči Meje uporabe - Min. temperatura vode / Maks.

Prikaži več

docx

docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 139 55 62 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Full HD akcijska kamera Denver ACT-5040W Kataloška št.: 139 55 62 KAZALO UVOD... 3 SISTEMSKE ZAHTEVE... 3 LASTNOSTI

Prikaži več

Poročilo za 1. del seminarske naloge- igrica Kača Opis igrice Kača (Snake) je klasična igrica, pogosto prednaložena na malce starejših mobilnih telefo

Poročilo za 1. del seminarske naloge- igrica Kača Opis igrice Kača (Snake) je klasična igrica, pogosto prednaložena na malce starejših mobilnih telefo Poročilo za 1. del seminarske naloge- igrica Kača Opis igrice Kača (Snake) je klasična igrica, pogosto prednaložena na malce starejših mobilnih telefonih. Obstaja precej različic, sam pa sem sestavil meni

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 122249 www.conrad.si ENDOSKOP BS-20 Št. izdelka: 122249 1 KAZALO 1 NAMEN UPORABE...3 2 VARNOSTNI NAPOTKI...3 3 OBSEG DOBAVE...4 4 OPIS POSAMEZNIH DELOV...4

Prikaži več

Universal WiFi Range Extender WN3000RP Installation Guide

Universal WiFi Range Extender WN3000RP Installation Guide Navodila za namestitev kompleta Powerline Nano500 XAVB5101 2012 NETGEAR, Inc. Vse pravice pridržane. Nobenega dela tega dokumenta ni dovoljeno reproducirati, prenašati, prepisovati, shranjevati v sistemu

Prikaži več

NAVODILA ZA UPORABO Smart watch JW018 POZOR! Ura vsebuje magnetne sestavine. Osebe z vgrajenim srčnim spodbujevalnikom (pacemaker) ali kakršnimi drugi

NAVODILA ZA UPORABO Smart watch JW018 POZOR! Ura vsebuje magnetne sestavine. Osebe z vgrajenim srčnim spodbujevalnikom (pacemaker) ali kakršnimi drugi NAVODILA ZA UPORABO Smart watch JW018 POZOR! Ura vsebuje magnetne sestavine. Osebe z vgrajenim srčnim spodbujevalnikom (pacemaker) ali kakršnimi drugimi elektromagnetnimi aparati ne smejo uporabljati tega

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 13 67 583 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO IR-termometer Voltcraft Mini IR 10 Kataloška št.: 13 67 583 KAZALO Predvidena uporaba... 2 Vsebina paketa... 2

Prikaži več

ZAČETNI VODNIK ZA POVEZAVO Izkusite prilagojeno nego perila z aplikacijo My AEG Care. Pralni stroj lahko povežete in upravljate od koder koli in preje

ZAČETNI VODNIK ZA POVEZAVO Izkusite prilagojeno nego perila z aplikacijo My AEG Care. Pralni stroj lahko povežete in upravljate od koder koli in preje ZAČETNI VODNIK ZA POVEZAVO Izkusite prilagojeno nego perila z aplikacijo My AEG Care. Pralni stroj lahko povežete in upravljate od koder koli in prejemate obvestila o tem, kdaj je perilo pripravljeno.

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Avtomobilska kamera Prestigio Roadrunner 300 Kataloška št.: 1

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Avtomobilska kamera Prestigio Roadrunner 300 Kataloška št.: 1 SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 105 06 50 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Avtomobilska kamera Prestigio Roadrunner 300 Kataloška št.: 105 06 50 KAZALO 1. VSEBINA PAKETA...3 2. SESTAVNI DELI

Prikaži več

untitled

untitled Energija iz zraka Weishauptove Split toplotne črpalke za ogrevanje in hlajenje To je zanesljivost. Ogrevanje in hlajenje z Weishauptovimi Split toplotnimi črpalkami Split toplotne črpalke so vse bolj priljubljene.

Prikaži več

SLV Navodila za uporabo in nastavitev Navodila za servisne nastavitve Navodila za montaţo PROMATIC WDC10B - regulator mešalnega ali direktnega ogreval

SLV Navodila za uporabo in nastavitev Navodila za servisne nastavitve Navodila za montaţo PROMATIC WDC10B - regulator mešalnega ali direktnega ogreval SLV Navodila za uporabo in nastavitev Navodila za servisne nastavitve Navodila za montaţo PROMATIC WDC10B - regulator mešalnega ali direktnega ogrevalnega kroga - regulator ogrevanja sanitarne vode - regulator

Prikaži več

SL6A22 (01)_SLV_ pdf

SL6A22 (01)_SLV_ pdf SL 6-A22 Slovenščina SL 6-A22 Originalna navodila za uporabo 1 Informacije o dokumentaciji 1.1 O tej dokumentaciji Pred začetkom uporabe preberite to dokumentacijo. To je pogoj za varno delo in nemoteno

Prikaži več

Linksys PLEK500 User Guide

Linksys PLEK500 User Guide Uporabniški priročnik Linksys PLEK500 Omrežni vmesnik Powerline Vsebina Pregled............... 2 Funkcije..................... 2 Kako deluje omrežje Powerline 3 Primer namestitve 3 Namestitev omrežja Powerline.....

Prikaži več

50020_00426_E_DuoControl CS_010419_SL.indb

50020_00426_E_DuoControl CS_010419_SL.indb DuoControl CS SL Navodila za vgradnjo Stran 2 DuoControl CS Kazalo Uporabljeni simboli... 2 Navodila za vgradnjo Obseg dobave... 3 Varnostna navodila... 3 Zaščita pred umazanijo / naoljenjem... 3 Mere

Prikaži več

AKCIJA - lesna biomasa

AKCIJA - lesna biomasa PAKETI BIOMASA 209 Ogrevajte se z lesno biomaso! Cenik velja od 0.0.209 Uplinjevalni kotli na polena ETA SH Imejte popolni nadzor nad kotlom in varčno porabo energenta Kotel z najsodobnejšo tehnologijo

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev TIK terminal nima povezave s strežnikom Ob vpisu v TIK Admin se pojavi napis ni povezave s strežnikom Na terminalu je ikona 1. preverimo ali je pravilno nastavljen IP strežnika 1. Preverimo datoteko TIKSAdmin.INI

Prikaži več

4P N Vmesnik za priključitev v brezžično omrežje LAN <BRP069A41> Priročnik za montažo

4P N Vmesnik za priključitev v brezžično omrežje LAN <BRP069A41> Priročnik za montažo 4P359542-1N Vmesnik za priključitev v brezžično omrežje LAN Priročnik za montažo Vmesnik za priključitev v brezžično omrežje LAN Priročnik za montažo Domača stran: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 66 10 34 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Ročni sesalnik za prah Clatronic HS 2631 Kataloška št.: 66 10 34 Kazalo Splošni varnostni napotki... 2 Otroci in

Prikaži več

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Toplotna črpalka zrak-voda 6 720 809 065-00.1I 6 720 816 545 (2015/04) SI Navodila za uporabo Logatherm WPL AR 6-14 zunanje in notranje enote 230 V 1N~/400 V 3N~ Pred montažo in vzdrževanjem skrbno preberite.

Prikaži več

Installation manuals

Installation manuals /7 [6.8.2] =... ID66F4 Upoštevne enote EWAQ6BAVP EWAQ8BAVP EWYQ6BAVP EWYQ8BAVP Opombe (*) EWYQ* (*2) EWAQ* 4P47868- - 27.2 2/7 Uporab. nastavitve Prednastavljene vred. Temp. prostora 7.4.. Udobno (ogrevanje)

Prikaži več

NETGEAR R6100 WiFi Router Installation Guide

NETGEAR R6100 WiFi Router Installation Guide Blagovne znamke NETGEAR, logotip NETGEAR in Connect with Innovation so blagovne znamke in/ali registrirane blagovne znamke družbe NETGEAR, Inc. in/ali njenih povezanih družb v ZDA in/ali drugih državah.

Prikaži več

Področje uporabe

Področje uporabe Regulator Področja uporabe Regulator DIALOG EQ je namenjen predvsem vodenju in nadziranju sistemov ogrevanja in hlajenja, lahko pa se uporabi tudi na različnih področjih avtomatizacije in inteligentnih

Prikaži več

Navodila za programsko opremo FeriX Namestitev na trdi disk Avtor navodil: Martin Terbuc Datum: December 2007 Center odprte kode Slovenije Spletna str

Navodila za programsko opremo FeriX Namestitev na trdi disk Avtor navodil: Martin Terbuc Datum: December 2007 Center odprte kode Slovenije Spletna str Navodila za programsko opremo FeriX Namestitev na trdi disk Avtor navodil: Martin Terbuc Datum: December 2007 Center odprte kode Slovenije Spletna stran: http://www.coks.si/ Elektronski naslov: podpora@coks.si

Prikaži več

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm 6 720 814 470-00.2I Split toplotna črpalka zrak-voda 230 V 1 N~ 400 V 3 N~ Navodila za uporabo SI 2 Vsebina Vsebina 1 Varnostna navodila in znaki za nevarnost................. 2 1.1 Pomen uporabljenih

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 884008 www.conrad.si SKENER CONRAD MOBILE SCAN COMFORT, 2 GB Št. izdelka: 884008 1 KAZALO 1 NAMEN UPORABE... 3 2 OBSEG DOBAVE... 3 3 VARNOSTNI NAPOTKI...

Prikaži več

Navodila za uporabo PROSTOSTOJEČE GARDEROBNO STOJALO IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000

Navodila za uporabo PROSTOSTOJEČE GARDEROBNO STOJALO IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Navodila za uporabo PROSTOSTOJEČE GARDEROBNO STOJALO IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Hitro in preprosto do cilja s kodami QR Ne glede na

Prikaži več

NAVODILA ZA MONTAŽO SI EWPE SMART Wi-FI app

NAVODILA ZA MONTAŽO SI EWPE SMART Wi-FI app NAVODILA ZA MONTAŽO SI EWPE SMART Wi-FI app Uporabniški račun V aplikacijo se je treba prijaviti z uporabniškim računom. Ob prvem zagonu vas bo aplikacija pozvala k registraciji (sign up) ali prijavi (sign

Prikaži več

an-01-Racunalniski_zvocniki_Hercules_XPS_2.1_Bassboost.docx

an-01-Racunalniski_zvocniki_Hercules_XPS_2.1_Bassboost.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 28 43 00 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Računalniški zvočniki Hercules XPS 2.1 Bassboost Kataloška št.: 28 43 00 KAZALO 1. PREDSTAVITEV... 3 1.1 VSEBINA

Prikaži več

an-01-sl-Akumulatorski_sesalnik_za_prah_Clatronic_AKS_828

an-01-sl-Akumulatorski_sesalnik_za_prah_Clatronic_AKS_828 SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 48 70 03 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Akumulatorski sesalnik za prah Clatronic AKS 828 Kataloška št.: 48 70 03 Kazalo Uvod... 2 Simboli v teh navodilih

Prikaži več

(Slovenian) DM-HB Navodila za trgovce CESTNO MTB Treking Mestno izletniško/ udobno kolo URBANO ŠPORTNO E-BIKE HB-M3050 FH-M3050 HB-MT200 FH-MT2

(Slovenian) DM-HB Navodila za trgovce CESTNO MTB Treking Mestno izletniško/ udobno kolo URBANO ŠPORTNO E-BIKE HB-M3050 FH-M3050 HB-MT200 FH-MT2 (Slovenian) DM-HB0005-04 Navodila za trgovce CESTNO MTB Treking Mestno izletniško/ udobno kolo URBANO ŠPORTNO E-BIKE HB-M3050 FH-M3050 HB-MT200 FH-MT200-B HB-RM33 FH-RM33 FH-RM35 HB-TX505 FH-TX505 Prednje

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 97 22 09 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO 4-vratni razdelilnik USB 2.0 Slim Kataloška št.: 97 22 09 Kazalo 1. Predvidena uporaba... 2 2. Vsebina paketa...

Prikaži več

AKCIJA - lesna biomasa

AKCIJA - lesna biomasa PAKETI BIOMASA 209 Ogrevajte se z lesno biomaso! Cenik velja od 0.0.209 Uplinjevalni kotli na polena ETA SH Imejte popolni nadzor nad kotlom in varčno porabo energenta Kotel z najsodobnejšo tehnologijo

Prikaži več