OBJ_DOKU fm

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "OBJ_DOKU fm"

Transkripcija

1 TD Plinski kondenzacijski grelniki Condens 5000 W ZBR 70-3 ZBR Navodila za uporabo SI

2 2 Varnostna navodila in znaki za nevarnost Kazalo vsebine 1 Varnostna navodila in znaki za nevarnost Pomen uporabljenih znakov za nevarnost Splošna varnostna opozorila Informacije o izdelku Izjava o skladnosti Tipi grelnikov Podatki o energijski porabi izdelka Zagon Pregled komponent Odpiranje plinskega ventila Odpiranje servisnih ventilov Vklop plinskega kondenzacijskega grelnika Kontrola vodnega tlaka Nastavitev maksimalne temperature kotlovske vode Nastavitev regulatorja Upravljanje Informacijski meni Nastavitveni meni Zaščita proti zmrzovanju Zapora tipk Servisni pregledi in vzdrževanje Dotakanje vode v ogrevalni sistem Čiščenje ohišja Ustavitev obratovanja Standardna ustavitev obratovanja Ustavitev obratovanja v primeru zmrzali Prikazi na zaslonu Zaslonske kode Kljub motnji ni prikaza motnje na zaslonu Varčevanje z energijo in varstvo okolja Varčevanje z energijo Varstvo okolja/odpadki Varnostna navodila in znaki za nevarnost 1.1 Pomen uporabljenih znakov za nevarnost Opozorila Naslednje opozorilne besede so opredeljene in se lahko uporabljajo v tem dokumentu: OPOZORILO pomeni, da lahko pride do lažje materialne škode. PREVIDNO pomeni, da lahko pride do lažjih ali hujših telesnih poškodb. POZOR opozarja, da grozi nevarnost težkih do smrtno nevarnih telesnih poškodb. NEVARNO pomeni, da lahko neupoštevanje navodil privede do hudih in življenjsko nevarnih telesnih poškodb. Pomembne informacije Dodatni simboli Varnostna opozorila v teh navodilih so označena z opozorilnim trikotnikom in okvirjem. Opozorilne besede poleg trikotnika dodatno izražajo vrsto in resnost nevarnosti, ki nastopi, če se ukrepi za odpravljanje nevarnosti ne upoštevajo. Pomembne informacije za primere, ko ni nevarnosti telesnih poškodb ali poškodb na opremi so v teh navodilih označena z znakom "i" (info). Simbol Pomen Opravilni korak Navzkrižno sklicevanje na drugo mesto v dokumentu Točka/vnos v seznam Točka/vnos v seznam (2. nivo) Tab Splošna varnostna opozorila Napotki za ciljno skupino Ta navodila za uporabo so namenjena uporabniku ogrevalne naprave. Upoštevati je treba vsa navodila. Pri neupoštevanju navodil lahko pride do materialne škode in poškodb oseb, kar lahko vključuje tudi življenjsko nevarnost. Pred uporabo preberite navodila za uporabo (grelnik, regulator ogrevanja itd.) in jih shranite. Upoštevajte varnostna navodila in opozorila. Ukrepi pri zaznavanju vonja po plinu Pri uhajajočem plinu obstaja nevarnost eksplozije. Pri vonju po plinu upoštevajte naslednje pravila ravnanja. Ne uporabljajte odprtega ognja in ne povzročajte iskrenja: Ne kadite, ne uporabljajte vžigalnikov ali vžigalic. Ne uporabljajte električnih stikal in vtičnic. Ne uporabljajte ne telefona ne zvonca. Prekinite dovajanje plina prek glavnega zapornega organa ali števca plina. Odprite okna in vrata. Opozorite druge stanovalce in zapustite zgradbo! Preprečite vstop tretjim osebam. Obvestite gasilce, policijo in dežurno službo dobavitelja plina, vendar le s telefonom zunaj objekta!

3 Informacije o izdelku 3 Pravilna uporaba Plinski kondenzacijski grelnik je dovoljeno uporabljati le v zaprtih ogrevalnih sistemih za segrevanje ogrevalne vode. Vsakršna druga uporaba je nepravilna in nedopustna. Škoda, ki zaradi tega nastane, je izključena iz garancije. Servisni pregledi in vzdrževanje V primeru pomanjkljivega čiščenja oz. neizvajanja servisnih pregledov in vzdrževanja lahko pride do materialne škode in/ali telesnih poškodb ter celo do smrtno nevarnih situacij. Ta dela sme izvajati samo pooblaščeno strokovno osebje. Nemudoma poskrbite za odpravo pomanjkljivosti. Ogrevalni sistem naj enkrat letno pregleda pooblaščeni servis in opravi potrebna vzdrževalna dela ter čiščenje. Priporočamo, da s pooblaščenim serviserjem sklenete pogodbo o opravljanju letnih pregledov in vzdrževanja. Predelava in popravila Nestrokovne spremembe na grelniku ali drugih delih ogrevalne naprave lahko privede do materialne škode in/ali telesnih poškodb. Dela sme izvajati samo pooblaščeno strokovno osebje. Nikoli ne odstranite plašča grelnika. Ne izvajajte sprememb na grelniku ali drugih delih ogrevalne naprave. V nobenem primeru ne zaprite varnostnih ventilov. Ogrevalni sistemi s bojlerjem za sanitarno vodo: med segrevanjem lahko iz varnostnega ventila na bojlerju priteče voda. Obratovanje z zajemom zraka iz prostora Mesto postavitve mora biti dovolj prezračeno, če grelnik uporablja zgorevalni zrak iz prostora. Prezračevalne in odzračevalne odprtine v vratih, oknih in stenah ne smejo biti zaprte ali založene. Zagotovite upoštevanje zahtev po prezračevanju v soglasju s strokovnjakom: pri gradbenih spremembah (npr. menjava oken in vrat) pri naknadni vgradnji naprav z odvajanjem odpadnega zraka na prosto (npr. ventilatorji odpadnega zraka, nape ali klimatske naprave). Kondenzatna cev Pri tem plinskem grelniku se kondenzat odvaja prek cevi za kondenzat. Prilagajanje ali zaprtje kondenzatne cevi ni dopustno. Zgorevalni zrak/zrak v prostoru Zrak v mestu postavitve ne sme vsebovati vnetljivih ali kemičnih agresivnih snovi. Lahko vnetljivih ali eksplozivnih snovi (papir, bencin, razredčila, barve itd.) ne uporabljajte ali spravljajte v bližini grelnika. V bližini grelnika ne uporabljajte ali skladiščite snovi, ki povzročajo korozijo (topila, lepila, čistila, ki vsebujejo klor itd.). Varnost električnih naprav za gospodinjsko uporabo in podobne namene Za preprečevanje ogrožanj zaradi uporabe električnih naprav veljajo v skladu z EN naslednji predpisi: To napravo lahko uporabljajo 8-letni otroci in starejši ter osebe z zmanjšanimi psihičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem le če so nadzorovani in če so bili v zvezi z uporabo naprave podučeni in če razumejo nevarnosti, ki zaradi tega nastanejo. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci ali opravilno omejene osebe, naprave ne smejo čistiti ali vzdrževati. Če je električni priključni kabel poškodovan, ga morate nemudoma zamenjati, da preprečite nevarnost! Ta dela sme izvesti le strokovno usposobljen serviser! 2 Informacije o izdelku 2.1 Izjava o skladnosti Ta proizvod glede konstrukcije in načina obratovanja ustreza zahtevam zadevnih direktiv EU in nacionalnim zahtevam. S CE-znakom se dokazuje skladnost proizvoda z vsemi relevantnimi EU-predpisi, ki predvidevajo opremljanje s tem znakom. Popolno besedilo Izjave o skladnosti je na voljo(2018/ 03) na spletnem naslovu ( naslov je na hrbtni strani teh navodil). 2.2 Tipi grelnikov V določenih državah lahko pride do razlik med nazivno in razpoložljivo toplotno močjo. Za dodatne informacije glede razpoložljivosti se obrnite na proizvajalca. Naslov se nahaja na hrbtni strani tega dokumenta. Ta dokument se nanaša na naslednje plinske kondenzacijske grelnike: Condens 5000W ZBR 70-3 Condens 5000W ZBR Oznaka plinskega kondenzacijskega grelnika je sestavljena iz naslednjih delov: Bosch: proizvajalec Condens 5000W ZBR-3: naziv modela 70 ali 100: oznaka moči

4 4 Informacije o izdelku 2.3 Podatki o energijski porabi izdelka Naslednji podatki o izdelku ustrezajo zahtevam Uredb EU Št. 811/2013, Št. 812/2013, Št. 813/2013 in Št. 814/2013 za dopolnitev direktive 2010/30/ES. Ti dopolnjujejo energijsko nalepko za ta izdelek. Podatki o izdelku Simbol Enota Podatki Tip izdelka Condens 5000 W ZBR 70-3 G20 Condens 5000 W ZBR G20 Kondenzacijski kotel Nizkotemperaturni kotel B1-kotel Grelnik prostorov s soproizvodnjo el. in topl. energije Kombinirani grelnik Nazivna toplotna moč P naz kw Sezonsko pogojena energijska učinkovitost ogrevanja prostorov η s % Razred energijske učinkovitosti A Koristna toplotna moč Pri nazivni toplotni moči in visokotemperaturnem režimu 1) Pri 30 % nazivne toplotne moči in nizkotemperaturnem režimu 2) Izkoristek P 4 kw 62,6 94,5 P 1 kw 20,8 31,2 Pri nazivni toplotni moči in visokotemperaturnem režimu 1) η 4 % 87,7 87,4 Pri 30 % nazivne toplotne moči in nizkotemperaturnem režimu 2) η 1 % 97,1 97,2 Poraba pomožne električne energije Pri polni obremenitvi el maks kw 0,082 0,100 Pri delni obremenitvi el min kw 0,018 0,024 V stanju pripravljenosti P PRIP kw 0,006 0,006 Drugi podatki Izguba toplote v stanju pripravljenosti P prip kw 0,088 0,088 Poraba energije vžigalnega plamena P vžig kw 0,000 0,000 Emisije dušikovega oksida NOx mg/kwh Maks. raven zvočne moči v notranjih prostorih L WA db(a) 61 Tab. 2 Podatki o energijski porabi izdelka 1) Visokotemperaturni režim pomeni temperaturo povratnega voda 60 C na vhodu ogrevalne naprave in temperaturo dvižnega voda 80 C na izhodu ogrevalne naprave. 2) Nizkotemperaturni režim pomeni temperaturo povratnega voda (na vhodu ogrevalne naprave) za kondenzacijske kotle 30 C, za nizkotemperaturne kotle 37 C in za druge ogrevalne naprave 50 C.

5 Zagon 5 3 Zagon 3.1 Pregled komponent Vklop plinskega kondenzacijskega grelnika Stikalo za vklop/izklop preklopite v položaj 1 ( sl. 5, [1]). 3.5 Kontrola vodnega tlaka Normalni vodni tlak za dobro obratovanje plinskega kondenzacijskega grelnika znaša med 1,0 in 2,0 bar. Povprašajte inštalaterja, ali je morda potreben višji tlak. Na zaslonu odčitajte vodni tlak. Po potrebi napolnite ogrevalni sistem ( pog. 5.1, str. 7). Sl.1 Pregled komponent [1] Krmilna plošča [2] Črpalka [3] Zaporni ventil s temperaturnim tipalom [4] Plinski ventil [5] Manometer TD 3.2 Odpiranje plinskega ventila Plinski ventil potisnite navznoter in ga zasučite v levo, tako da bo ventil v isti liniji s plinsko cevjo. Sl.4 Odčitavanje vodnega tlaka TD 3.6 Nastavitev maksimalne temperature kotlovske vode V nastavitvenem meniju nastavite želeno maksimalno temperaturo kotlovske vode ( pog. 4.2). Ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode je mogoče vklapljati in izklapljati ločeno. 3.7 Nastavitev regulatorja Ob priključiti regulatorja se nekatere od funkcij, opisanih v tem dokumentu, spremenijo. Regulator si s plinskim kondenzacijskim grelnikom izmenjuje parametre. Iz tega razloga je nujno, da navodilo za uporabo regulatorja skrbno preberete. 4 Upravljanje TD Sl.2 Odpiranje plinskega ventila 3.3 Odpiranje servisnih ventilov Odprite oba servisna ventila, tako da bosta v isti liniji s plinsko cevjo TD Sl.5 Krmilna plošča [1] Stikalo za vklop/izklop [2] Tipka reset [3] Tipka dimnikar [4] Tipka info [5] Zaslon [6] Tipka menu [7] tipka dol [8] tipka gor [9] Diagnostični vtič Sl.3 Odpiranje servisnih ventilov TD Na sprednji strani plinskega kondenzacijskega grelnika se nahaja krmilna plošča, na kateri so naslednjimi elementi:

6 6 Upravljanje Stikalo za vklop/izklop S stikalom za vklop/izklop je mogoče plinski kondenzacijski grelnik vključiti oziroma izključiti. Pri tem se napajanje se ne prekine. Tipka reset c S tipko c je pri zapornih motnjah plinski kondenzacijski grelnik mogoče ponovno zagnati ( pog. 7 Prikazi na zaslonu ). Tipka dimnikar d S tipko d je plinski kondenzacijski grelnik mogoče zagnati za namene opravljanja meritev. Tipka info L S tipko L je mogoče odčitati stanje plinskega kondenzacijskega grelnika. Zaslon Na zaslonu je mogoče odčitavati vrednosti, nastavitve in kode motenj. Če plinski kondenzacijski grelnik vklopite prek vtiča, se na zaslonu za kratek čas prikažejo vsi simboli. Prikaz stanja Prikaz na zaslonu ob vklopu grelnika (približno 1 sekundo) Trenutna temperatura dvižnega voda [ C]. p2.0 Obratovalni tlak [bar] (prikaz utripa, če je obratovalni tlak prenizek). C Obratovalni način dimnikar (servisno obratovanje). B Gorilnik obratuje. R Obratuje za ogrevanje. S Obratuje za pripravo tople vode. I Črpalka obratuje. T Prikaz zunanje temperature. Pojavila se je zaporna motnja oziroma je potreben servis plinskega kondenzacijskega grelnika. Tab. 3 Prikazi na zaslonu Tipka menu O S tipko O se odpre nastavitveni meni, kjer je mogoče spremeniti nastavitve. Tipka dol N in tipka gor M Tipke s puščico služijo navigaciji po menijih. Če želite spremeniti nastavitev ali vrednost, pritisnite ustrezno tipko s puščico. Diagnostični vtič Možnost priključitve zunanjega diagnostičnega orodja. Informacijski meni Besedilo info se prikaže za 1 sekundo. Nastavljena maksimalna temperatura kotlovske vode v obratovalnih načinih ogrevanje in dimnikar [ C]. Če je ogrevanje izključeno, se na zaslonu pojavi OFF. Informacije o pripravi tople vode se tukaj ne izpišejo. Prikaz servisne kode. Ta izpis se pojavi le, če je potreben servis plinskega kondenzacijskega grelnika. Za celoten pregled zaslonskih kod in njihovih pomenov glej pog. 7. Prikaz obratovalne kode ali kode motnje. Za celoten pregled zaslonskih kod in njihovih pomenov glej pog. 7. Izmerjeni obratovalni tlak [bar]. Izmerjena temperatura kotlovske vode [ºC]. Zunanja temperatura [ºC]. Vidna samo v primeru regulacije, vodene v odvisnosti od zunanje temperature. Izračunana temperatura kotlovske vode (setpoint) [ºC] med ogrevanjem R. Izmerjeni ionizacijski tok [μa]. Trenutna moč gorilnika [%] med ogrevanjem R. Trenutno št. vrtljajev črpalke [%]. 4.1 Informacijski meni Po nekaj minutah neaktivnosti se meni samodejno zapre in pojavi se začetni zaslonski prikaz. V informacijskem meniju je mogoče odčitati podatke o stanju plinskega kondenzacijskega grelnika. Storite naslednje: Pritisnite tipko L, da odprete informacijski meni. S tipkama M in N krmarite po meniju, da odčitate želene podatke. Pritisnite tipko L, da informacijski meni zaprete. Tab. 4 Informacijski meni 4.2 Nastavitveni meni Prek nastavitvenega menija je mogoče odčitavati in spreminjati nastavitve plinskega kondenzacijskega grelnika. Storite naslednje: Pritisnite tipko O, da odprete nastavitveni meni. S tipkama M in N krmarite po meniju. Odprite poljubno nastavitev s pritiskom na tipko O. Ko začne nastavitev utripati, jo lahko spremenite. S tipkama M in N spremenite nastavitev. Pritisnite tipko O, da nastavitev shranite. Nastavitev ne utripa več. Prikazane zaslonske vrednosti so osnovne privzete nastavitve.

7 Servisni pregledi in vzdrževanje 7 Nastavitveni meni Besedilo menu se prikaže za 1 sekundo. Ogrevanje je vklopljeno. Nastavitev: On = vklop, Off = izklop. 4.4 Zapora tipk Da bi preprečili neželene spremembe nastavitev s strani nepooblaščenih oseb, je nastavitveni meni mogoče blokirati. Storite naslednje: Aktiviranje Tipki M in N pritisnite istočasno in ju držite 5 sekund. Na zaslonu se za 5 sekund pojavi beseda Lock. Informacijski meni ostane berljiv. Tab. 5 Nastavitveni meni Nastavite maksimalno temperaturo kotlovske vode glede na tip ogrevalnega sistema. Nastavitveno območje: C. Primer nastavitev: 40 C talno ogrevanje C radiatorji C konvektorji. Nastavite maksimalno toplotno moč ogrevalnega sistema. Toplotna moč je med spreminjanjem nastavitve prikazana v %. Nastavitveno območje: 0-100%. Informacije o pripravi tople vode se tukaj ne izpišejo. Po potrebi spremenite minimalno št. vrtljajev črpalke. Nastavitveno območje: 30 % - maks. (nastavitev maks. parametra). Minimalno št. vrtljajev črpalke povišajte, če se deli ogrevalnega sistema ne segrejejo dovolj. Po potrebi spremenite maksimalno št. vrtljajev črpalke. Nastavitveno območje min. (nastavitev min. parametra): Tip 70-65% Tip %. Če je hrup črpalke moteč, zmanjšajte maksimalno št. vrtljajev črpalke. Podaljšani tek črpalke po koncu ogrevanja [min]. Nastavitveno območje: 1-60 min./24 ur. 4.3 Zaščita proti zmrzovanju V času temperatur pod ničlo lahko pride do zamrznitve cevi. Če pa skozi ogrevalni sistem voda nenehno kroži, se verjetnost zamrznitve znatno zmanjša. Preverite, ali so ventili radiatorjev odprti. Pritisnite tipko O, da odprete nastavitveni meni. Podaljšani tek črpalke nastavite na 24 ur ( pog. 4.2). Če se plinski kondenzacijski grelnik izključi, glej pog Sl.6 Zaslon - Lock Deaktiviranje Za sprostitev blokade ponovno istočasno pritisnite tipki M in N ter ju držite pritisnjeni 5 sekund, dokler beseda Lock ne izgine. 5 Servisni pregledi in vzdrževanje Za varnost in ekološko sprejemljivost ogrevalnega sistema je odgovoren uporabnik. Priporočila: Da bi zagotovili nemoteno delovanje plinskega kondenzacijskega grelnika, mora pooblaščeni serviser opraviti vzdrževanje najmanj enkrat letno. Priporočamo, da v ta namen sklenete pogodbo o servisnih pregledih in vzdrževanju. 5.1 Dotakanje vode v ogrevalni sistem Dotakanje vode v ogrevalni sistem se od sistema do sistema razlikuje in je odvisno od kakovosti vode. Zaradi tega se glede dotakanja vode v ogrevalni sistem posvetujte s serviserjem. 5.2 Čiščenje ohišja Ohišje plinskega kondenzacijskega grelnika čistite izključno z vlažno krpo in po potrebi z blagim čistilom. 6 Ustavitev obratovanja TD 6.1 Standardna ustavitev obratovanja Stikalo za vklop/izklop preklopite v položaj 0. Zaprite plinski ventil pod plinskim kondenzacijskim grelnikom ( sl. 2). 6.2 Ustavitev obratovanja v primeru zmrzali Če ostane plinski kondenzacijski grelnik vključen: Nastavite podaljšani tek črpalke na 24 ( pog. 4.2). Zagotovite, da bo na vseh radiatorjih omogočen zadosten pretok. Če se plinski kondenzacijski grelnik izključi: Stikalo za vklop/izklop na krmilni plošči preklopite v položaj 0. Zaprite plinski ventil pod plinskim kondenzacijskiom grelnikom. Izpraznite

8 8 Prikazi na zaslonu 7 Prikazi na zaslonu 7.1 Zaslonske kode Zaslonske kode dajejo informacije o stanju plinskega kondenzacijskega grelnika. Zaslonske kode se izpišejo ali neposredno na zaslonu ali pa se prikličejo v meniju Informacije. Pri tem je treba storiti sledeče: Pritisnite tipko e, da odprete meni Informacije. V meniju pojdite do nivoja za prikaz zaslonskih kod ( pog. 4.1). Odčitajte kodo motnje in poiščite njen pomen ( tab. 6). Izvedite ukrepe za odpravo motnje. Obstajajo 3 vrste kod: običajna obratovalna koda blokirna koda motnje zaporna koda motnje. Ko nastopi motnja, se plinski kondenzacijski grelnik iz varnostnih razlogov izklopi in vključi se zapora. To je mogoče prepoznati po osvetljeni kodi motnje na zaslonu. Za sprostitev zapore plinskega kondenzacijskega grelnika je treba le-tega ponastaviti. Pri tem je treba storiti sledeče: Tipko c držite pritisnjeno, dokler se na zaslonu ne pojavi re. V večini primerov grelnik po ponastavitvi deluje normalno. Ali motnja ni odpravljena? Pokličite serviserja in sporočite tip ogrevalne naprave ter kodo motnje. Koda Razlaga Ukrep Plinski kondenzacijski grelnik obratuje v načinu ogrevanja Plinski kondenzacijski grelnik obratuje v načinu priprave tople vode Plinski kondenzacijski grelnik proizvedene toplote ne more oddati ogrevalnemu sistemu in zato čaka Plinski kondenzacijski grelnik je v stanju pripravljenosti, saj ni zahteve po toploti Plinski kondenzacijski grelnik proizvedene toplote ne more oddati ogrevalnemu sistemu in zato čaka Temperaturna tipala v plinskem grelniku so izmerila odstopajočo temperaturo. Tab. 6 Koda delovanja in koda motnje Koda Razlaga Ukrep Temperaturna tipala v plinskem grelniku so izmerila odstopajočo temperaturo Plinski kondenzacijski grelnik čaka. Plinski kondenzacijski grelnik se normalno vključi, da bi zadostil potrebi po toploti Plinski kondenzacijski grelnik se zažene C E Vodni tlak v sistemu je prenizek. C E Temperaturna tipala v plinskem grelniku so izmerila odstopajočo temperaturo. d Temperaturna tipala v d plinskem grelniku so izmerila odstopajočo temperaturo. E Temperaturna tipala v E plinskem grelniku so izmerila odstopajočo temperaturo. E 9 Tab Termostat v plinskem grelniku je izmeril previsoko temperaturo. Koda delovanja in koda motnje Preverite vodni tlak v sistemu in po potrebi dotočite vodo. Preverite vodni tlak v sistemu in po potrebi dotočite vodo. Preverite vodni tlak v sistemu in po potrebi dotočite vodo.

9 Prikazi na zaslonu 9 Koda Razlaga Ukrep E A Gorilnik se ne zažene. Preverite, ali je plinski ventil odprt. E Temperaturna tipala v Preverite vodni tlak v E plinskem sistemu in po potrebi dotočite vodo. grelniku so izmerila previsoko temperaturo. E F F d H 0 7 r E Tab Temperaturna tipala v plinskem grelniku so izmerila odstopajočo temperaturo Med motnjo je bilo električno napajanje za kratek čas prekinjeno. Vodni tlak v sistemu je prenizek. Plinski kondenzacijski grelnik se ponastavi. Koda delovanja in koda motnje Preverite vodni tlak v sistemu in po potrebi dotočite vodo. Navedite tip ogrevalne naprave in serijsko številko. Te najdete na desni strani plinskega kondenzacijskega grelnika. Sl.7 Desna stran grelnika [1] Serijska številka [2] Tip naprave TD 7.2 Kljub motnji ni prikaza motnje na zaslonu Lahko se zgodi, da se motnja na zaslonu ne izpiše, vendar pa plinski kondenzacijski grelnik ne deluje pravilno. V takem primeru preverite sledeče: Ogrevalni sistem se ne segreje. V meniju Informacije preverite, ali je prikazana koda motnje in jo skušajte odpraviti. V meniju Nastavitve preverite nastavljeno temperaturo kotlovske vode. Na podlagi pomoči uporabniku preverite nastavitve regulatorja. Ali motnja ni odpravljena? Pokličite serviserja. Sporočite kodo motnje.

10 10 Varčevanje z energijo in varstvo okolja 8 Varčevanje z energijo in varstvo okolja 8.1 Varčevanje z energijo Varčno ogrevanje Plinski kondenzacijski grelnik je zasnovan tako, da sta ob maksimalnem udobju poraba plina in obremenjevanje okolja kar se da nizka. Dovod plina gorilniku se regulira glede na potrebo po toploti. Plinski kondenzacijski grelnik obratuje z modulacijsko regulacijo. Ta vrsta regulacije usklajuje porabo plina s trenutno potrebo po toploti. Modulacijska regulacija zmanjša temperaturna nihanja, tako da se toplota enakomerno porazdeli po prostorih. Pri modulacijski regulaciji se lahko zgodi, da gorilnik obratuje ves čas, kljub temu pa potroši manj plina kot plinski kondenzacijski grelnik, ki se pogosto vklaplja in izklaplja. Talno ogrevanje Temperature dvižnega voda ne sme nastaviti višje od maks. temperature, ki jo je priporočil proizvajalec/serviser. Prezračevanje Ne zračite tako, da okno nekoliko odprete in ga pustite dalj časa odprtega. Na ta način prostoru trajno odjemate toploto, kakovost zraka pa se bistveno ne izboljša. Prostore zračite tako, da okna večkrat odprete popolnoma in jih pustite odprta kratek čas. Zaprite vrata prostora, ki ga želite prezračiti. Termostatske ventile na radiatorjih med zračenjem nastavite na manjšo vrednost. 8.2 Varstvo okolja/odpadki Varstvo okolja je osnovno podjetniško načelo skupine Bosch. Kakovost proizvodov, gospodarnost in varstvo okolja so za nas enakovredni cilji. Zato se strogo držimo zakonov in predpisov s področja varstva okolja. Za varovanje okolja uporabljamo, upoštevajoč gospodarske vidike, najboljšo možno tehniko in materiale. Embalaža Pri pakiranju se udeležujemo sistemov recikliranja, specifičnih za posamezno državo, ki zagotavljajo optimalno recikliranje. Vsi materiali uporabljeni za embalažo so ekološko sprejemljivi in jih je možno reciklirati. Odslužena oprema Odslužena oprema vsebuje surovine, ki so primerne za ponovno uporabo. Posamezne sklope je preprosto ločiti, plastične mase pa so jasno označene. Tako je možno posamezne sklope sortirati in jih oddati v reciklažo ali med odpadke.

11 11 Beležke

12

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Navodila za uporabo Plinski kondenzacijski grelnik 6 720 646 606-00.1O Logamax plus GB072-14 GB072-20 GB072-24 GB072-24K Za uporabnika Pred uporabo skrbno preberite. 6 720 646 378 (12/2010) SI Predgovor

Prikaži več

KRMILNA OMARICA KO-0

KRMILNA OMARICA KO-0 KOTLOVSKA REGULACIJA Z ENIM OGREVALNIM KROGOM Siop Elektronika d.o.o., Dobro Polje 11b, 4243 Brezje, tel.: +386 4 53 09 150, fax: +386 4 53 09 151, gsm:+386 41 630 089 e-mail: info@siopelektronika.si,

Prikaži več

101353_-an-01-sl-_vbodni_termometer

101353_-an-01-sl-_vbodni_termometer SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 101353 www.conrad.si TFA LT-102 VBODNI TERMOMETER Št. izdelka: 101353 1 KAZALO 1 LASTNOSTI...3 2 LCD ZASLON...3 3 ZAČETEK OBRATOVANJA...3 4 UPRAVLJANJE...4

Prikaži več

PodroĊje uporabe

PodroĊje uporabe Regulator Dialog za sisteme s toplotno črpalko Področje uporabe Regulator DIALOG tč je namenjen vodenju ogrevanja in hlajenja v družinskih hišah s pomočjo toplotne črpalke kot samostojnim virom ali v kombinaciji

Prikaži več

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Toplotna črpalka zrak-voda 6 720 809 065-00.1I 6 720 816 545 (2015/04) SI Navodila za uporabo Logatherm WPL AR 6-14 zunanje in notranje enote 230 V 1N~/400 V 3N~ Pred montažo in vzdrževanjem skrbno preberite.

Prikaži več

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm 6 720 814 470-00.2I Split toplotna črpalka zrak-voda 230 V 1 N~ 400 V 3 N~ Navodila za uporabo SI 2 Vsebina Vsebina 1 Varnostna navodila in znaki za nevarnost................. 2 1.1 Pomen uporabljenih

Prikaži več

_ _BDA_CapitalSports_CS-Timer.indd

_ _BDA_CapitalSports_CS-Timer.indd 10028194 10029391 CS Timer 6 Spoštovani kupci, Čestitamo Vam za nakup. Prosimo, da skrbno preberete navodilo in da skrbite za nasvete o namestitvi in uporabi, da bi ste izognili tehničnim poškodbam. Za

Prikaži več

_01.pdf

_01.pdf Navodila za uporabo Za upravljavca Navodila za uporabo Postaja za pitno vodo aguaflow exclusiv SI Izdajatelj/proizvajalec Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Prikaži več

_ _BDA_Eisbereiter_Klarstein.indd

_ _BDA_Eisbereiter_Klarstein.indd Zitruspresse orange ICE6 Icemeister 10028097 10028098 Dragi Nakupovalec / Draga Nakupovalka, Čestitamo Vam za nakup Klarstein opreme. Prosimo, da skrbno preberete navodilo in da skrbite za nasvete o namestitvi

Prikaži več

_ _ _BDA_Glasheizung_Klarstein_Update.indd

_ _ _BDA_Glasheizung_Klarstein_Update.indd KONVEKCIJSKI GRELEC 10006588 10006589 10011265 Spoštovani kupci, Čestitamo Vam za nakup. Prosimo, da skrbno preberete navodilo in da skrbite za nasvete o namestitvi in uporabi, da bi ste izognili tehničnim

Prikaži več

BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov, podatkov o lastnostih izdelkov in njihovi uporabi, ki jih navaja ta priročnik, brez predhodnega obvestila. Različica

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 58 86 58 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Spajkalna postaja digitalna 80 W Ersa i- CON pico +150 do +450 C Kataloška št.: 58 86 58 Kazalo 1. Dodatki. 2 2.

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA MONTAŽO IN UPORABO Št. art. : 512375 www.conrad.si DC-AC RAZSMERNIK PI 75-12 Št. artikla: 512375 1 KAZALO VSEBINE 1 NAMEN UPORABE... 3 2 RAZLAGA SIMBOLOV... 3 3 VARNOSTNA OPOZORILA...

Prikaži več

innbox_f60_navodila.indd

innbox_f60_navodila.indd Osnovna navodila Komunikacijski prehod Innbox F60 SFP AC Varnostna opozorila Pri uporabi opreme upoštevajte naslednja opozorila in varnostne ukrepe. Da bi v največji meri izkoristili najnovejšo tehnologijo

Prikaži več

Termostatska glava Halo Termostatske glave Z vgrajenim tipalom

Termostatska glava Halo Termostatske glave Z vgrajenim tipalom Termostatska glava Halo Termostatske glave Z vgrajenim tipalom IMI HEIMEIER / Termostatske glave in radiatorski ventili / Termostatska glava Halo Termostatska glava Halo Termostatska glava Halo se uporablja

Prikaži več

_01.pdf

_01.pdf Navodila za uporabo Za upravljavca Navodila za uporabo calormatic 332 VRT 332 SI Impressum Tip dokumenta: Navodila za uporabo Izdelek: calormatic 332 Ciljna skupina: Jezik: Upravljavec SL Številka_verzija

Prikaži več

Cenik cene so brez DDV OG REVALN A TEHN I KA KONDENZACIJSKI KOTLI NA KURILNO OLJE Oljni kondenzacijski kotel - GTU C Lastnosti: Kompakten

Cenik cene so brez DDV OG REVALN A TEHN I KA KONDENZACIJSKI KOTLI NA KURILNO OLJE Oljni kondenzacijski kotel - GTU C Lastnosti: Kompakten KONDENZACIJSKI KOTLI NA KURILNO OLJE Oljni kondenzacijski kotel - GTU C Lastnosti: Kompakten kondenzacijski kotel na kurilno olje Tovarniško prigrajen in nastavljen EcoNOx gorilnik (NOx

Prikaži več

Einsatzgrenzendiagramm

Einsatzgrenzendiagramm Tehnični podatki LA 6ASR Informacije o napravi LA 6ASR Izvedba - Izvor toplote Zunanji zrak - Različica - Reguliranje - Mesto postavitve Zunanje - Stopnje moči Meje uporabe - Min. temperatura vode / Maks.

Prikaži več

Tehnologija poročena z obliko. Grelnik je končno postal oblikovalski predmet in postaja junak novega domačega okolja. SELECTION 2016

Tehnologija poročena z obliko. Grelnik je končno postal oblikovalski predmet in postaja junak novega domačega okolja. SELECTION 2016 Tehnologija poročena z obliko. Grelnik je končno postal oblikovalski predmet in postaja junak novega domačega okolja. SELECTION 2016 Osa S vsebuje vse v 18 centimetrih. barva vašega stila Sprednje plošče

Prikaži več

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ Elektrotehnika Močnostna elektrotehnika PO

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ Elektrotehnika Močnostna elektrotehnika PO UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ Elektrotehnika Močnostna elektrotehnika POROČILO PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA v TERMOSOLAR d.o.o.,

Prikaži več

Toplotne črpalke

Toplotne črpalke VGRADNJA KOMPAKTNEGA KOLEKTORJA ZA OGREVANJE NIZKENERGIJSKE HIŠE S TOPLOTNO ČRPALKO ZEMLJA/VODA Vgradnja kompaktnega zemeljskega kolektorja v obliki košare prihrani 75 % površino zemlje v primerjavi z

Prikaži več

50020_00426_E_DuoControl CS_010419_SL.indb

50020_00426_E_DuoControl CS_010419_SL.indb DuoControl CS SL Navodila za vgradnjo Stran 2 DuoControl CS Kazalo Uporabljeni simboli... 2 Navodila za vgradnjo Obseg dobave... 3 Varnostna navodila... 3 Zaščita pred umazanijo / naoljenjem... 3 Mere

Prikaži več

Upravljanje sistema COBISS Navodila za uporabo tiskalnika CITIZEN S310II V1.0 VIF-NA-27-SI

Upravljanje sistema COBISS Navodila za uporabo tiskalnika CITIZEN S310II V1.0 VIF-NA-27-SI Navodila za uporabo tiskalnika CITIZEN S310II V1.0 VIF-NA-27-SI IZUM, 2015 COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, IZUM so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM. KAZALO VSEBINE 1 Uvod... 1 2 Uporaba tiskalnika...

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 343712 www.conrad.si RADIO BUDILKA SANGEAN RCR-3 Št. izdelka: 343712 1 KAZALO 1 POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI...3 2 UPRAVLJALNI ELEMENTI...4 3 LCD ZASLON...6

Prikaži več

Zbirni center

Zbirni center OGREVANJE IN HLAJENJE Z ZEMELJSKIMI SONDAMI IN TOPLOTNO ČRPALKO Željko HORVAT GEOTERMALNA ENERGIJA Geotermalna energija je toplota notranjosti Zemlje. V globini je temperatura stalna in z globino narašča.

Prikaži več

EB-Therm 205 SL PRIROČNIK ZA EB-Therm 205

EB-Therm 205 SL PRIROČNIK ZA EB-Therm 205 EB-Therm 205 SL PRIROČNIK ZA EB-Therm 205 Kaj je EB-Therm 205 EB-Therm 205 je termostat z mikroprocesorjem in zaslonom LCD. Zaslon ima zatemnjeno ozadje, ki se v celoti osvetli, ko pritisnete enega od

Prikaži več

VHF1-VHF2

VHF1-VHF2 VHF BREZŽIČNI MIKROFONSKI KOMPLET VHF1: 1 CHANNEL VHF2: 2 CHANNELS NAVODILA ZA UPORABO SLO Hvala, ker ste izbrali naš BREZŽIČNI MIKROFONSKI KOMPLET IBIZA SOUND. Za vašo lastno varnost, preberite ta navodila

Prikaži več

Installation manuals

Installation manuals /7 [6.8.2] =... ID66F4 Upoštevne enote EWAQ6BAVP EWAQ8BAVP EWYQ6BAVP EWYQ8BAVP Opombe (*) EWYQ* (*2) EWAQ* 4P47868- - 27.2 2/7 Uporab. nastavitve Prednastavljene vred. Temp. prostora 7.4.. Udobno (ogrevanje)

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Univerzalni zračni kompresor Bruder Mannesmann 097 T Kataloška

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Univerzalni zračni kompresor Bruder Mannesmann 097 T Kataloška SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 48 29 72 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Univerzalni zračni kompresor Bruder Mannesmann 097 T Kataloška št.: 48 29 72 KAZALO SESTAVNI DELI NAPRAVE...3 NAMEN

Prikaži več

Toplotne črpalke

Toplotne črpalke FOTOVOLTAIČNI SISTEMI VGRAJENI V TOPLO ZRAČNE SPREJEMNIKE SONČNE ENERGIJE Pri snovanju ogrevalnih sistemov za nizkoenergijske hiše (NEH) v veliko primerih koristimo toplo zračne sprejemnike sončne energije

Prikaži več

Navodila za montažo WC DESKA IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000

Navodila za montažo WC DESKA IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Navodila za montažo WC DESKA IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Hitro in preprosto do cilja s kodami QR Ne glede na to, ali potrebujete informacije

Prikaži več

Toplotne črpalke

Toplotne črpalke Prihranek energije pri posobitvi ogrevanja in energetski obnovi ovoja stavbe V primeru posobitve ogrevalnega sistema stanovanjske zgradbe je potrebno ugotoviti letno porabo toplotne energije. Približno

Prikaži več

an-01-sl-Neprava_nadzorna_kamera_z_utripajoco_LED.docx

an-01-sl-Neprava_nadzorna_kamera_z_utripajoco_LED.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 11 75 222 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Neprava nadzorna kamera z utripajočo LED Kataloška št.: 11 75 222 KAZALO PRAVILNA UPORABA... 3 VSEBINA PAKETA...

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA MONTAŽO IN UPORABO : št. art. : 90 79 14 www.conrad.si Zvočniki Hercules XPS 2,1 20 Gloss Št. izdelka: 90 79 14 Navodila za uporabo so sestavni del izdelka. Vsebujejo pomembne napotke

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Merilnik ogljikovega monoksida Testo Kataloška št.: 10 1

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Merilnik ogljikovega monoksida Testo Kataloška št.: 10 1 SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 10 16 57 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Merilnik ogljikovega monoksida Testo 317 3 Kataloška št.: 10 16 57 KAZALO NAMEN UPORABE...3 TEHNIČNI PODATKI...3

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: , NAVODILA ZA UPORABO Temperaturni regulator Voltcraft ETC 100+ Kataloška š

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: , NAVODILA ZA UPORABO Temperaturni regulator Voltcraft ETC 100+ Kataloška š SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.:19 69 79, 19 69 94 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Temperaturni regulator Voltcraft ETC 100+ Kataloška št.: 19 69 79 in 19 69 94 KAZALO 1. NAMEN UPORABE...3

Prikaži več

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm 6720820684-00.1V Toplotna črpalka Compress 4000 DW CS4000DW 200/250-1 (C)FI Navodila za namestitev in uporabo 6 720 820 282 (2017/04) SI Pred instalacijo preberite instalacijska navodila! Pred zagonom

Prikaži več

Področje uporabe

Področje uporabe Regulator Področja uporabe Regulator DIALOG EQ je namenjen predvsem vodenju in nadziranju sistemov ogrevanja in hlajenja, lahko pa se uporabi tudi na različnih področjih avtomatizacije in inteligentnih

Prikaži več

AZ_sredstva_katalog_140306

AZ_sredstva_katalog_140306 Sredstva za zaščito vseh vrst ogrevalnih Najboljša zmogljivost v ogrevalnih sistemih in zagotovitev popolne varnosti za uporabnika in okolje Praktični napotki za uporabo AZ sredstev Ogrevalni sistemi radiatorji

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 REPUBLIKA SLOVENIJA Ministrstvo za zdravje Štefanova 5, 1000 Ljubljana ZMANJŠANJE PORABE ENERGIJE V SPLOŠNI BOLNIŠNICI NOVO MESTO Dolenjske Toplice, 5.4.2012 Božidar Podobnik, univ.dipl.inž. Vodja projekta

Prikaži več

ThiEYE i60+ 4K športna kamera Navodila za uporabo

ThiEYE i60+ 4K športna kamera Navodila za uporabo ThiEYE i60+ 4K športna kamera Navodila za uporabo Vsebina embalaže Izgled 1. Objektiv 2. Vklop/Način tipka 3. LED indikator 4. Sprožilec/Izbor tipka 5. USB vtičnica 6. Reža za Mikro SD kartico 7. Mikro

Prikaži več

NOVA GENERACIJA KOMPAKTNIH TOPLOTNIH ČRPALK

NOVA GENERACIJA KOMPAKTNIH TOPLOTNIH ČRPALK NOVA GENERACIJA KOMPAKTNIH TOPLOTNIH ČRPALK LASTNOSTI TOPLOTNE ČRPALKE ZRAK/VODA AEROGOR COMPACT W Kompaktna toplotna črpalka zrak/voda je postavljena na prostem Aeorogor Compact (zunanja enota). Pogosto

Prikaži več

Watch 40_MT40X_UM_SL.pdf

Watch 40_MT40X_UM_SL.pdf Navodila za uporabo MT40X Vsebina 1 1 Glej pregled... 1 Tipka za vklop/izklop... 1 2 2 Odstranite trakove... 2 Pripenjanje novih trakov... 3 3 3... 3... 4 Vklop ure... 4... 4 Jezik... 4 4 5 5 5 6 6 7...

Prikaži več

AKCIJA - lesna biomasa

AKCIJA - lesna biomasa PAKETI BIOMASA 209 Ogrevajte se z lesno biomaso! Cenik velja od 0.0.209 Uplinjevalni kotli na polena ETA SH Imejte popolni nadzor nad kotlom in varčno porabo energenta Kotel z najsodobnejšo tehnologijo

Prikaži več

Tehnični list Regulator pretoka (PN 16, 25, 40) AFQ/VFQ 2(1) povratek in vgradnja v dovod Opis Ima regulacijski ventil z nastavljivim omejevalnikom pr

Tehnični list Regulator pretoka (PN 16, 25, 40) AFQ/VFQ 2(1) povratek in vgradnja v dovod Opis Ima regulacijski ventil z nastavljivim omejevalnikom pr Tehnični list Regulator pretoka (PN 16, 5, 40) AFQ/VFQ ( povratek in vgradnja v dovod Opis Ima regulacijski ventil z nastavljivim omejevalnikom pretoka in pogonom z regulacijsko membrano. Na voljo sta

Prikaži več

Navodila za uporabo Mini prenosna HD kamera s snemalnikom

Navodila za uporabo Mini prenosna HD kamera s snemalnikom Navodila za uporabo Mini prenosna HD kamera s snemalnikom www.spyshop.eu Izdelku so priložena navodila v angleščini, ki poleg teksta prikazujejo tudi slikovni prikaz sestave in delovanja izdelka. Lastnosti

Prikaži več

2019_ katalog_stenski_plinski_kotel_Evodens_De_Dietrich

2019_ katalog_stenski_plinski_kotel_Evodens_De_Dietrich EVODENS STENSKI PLINSKI KONDENZACIJSKI KOTLI CELOVITA IN VISOKO UČINKOVITA REŠITEV NA PODLAGI NAJNOVEJŠIH INOVACIJ www.dedietrich-thermique.fr ADVANCE OBČUTNO IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI BIVANJA OB NAMESTITVI

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 510834 www.conrad.si ADAPTER 206 ZA MAJHNE AVTOMOBI LSKE PORABNIKE, STABILIZIRAN Št. izdelka: 510834 1 KAZALO 1 UVOD... 3 2 NAMEN UPORABE... 4 3 ELEMENTI...

Prikaži več

an-01-Vodoodporna_prenosna_polnilna _postaja_Powerbank_Beltrona_Camouflage_5200_mAh.docx

an-01-Vodoodporna_prenosna_polnilna _postaja_Powerbank_Beltrona_Camouflage_5200_mAh.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 130 76 00 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Vodoodporna prenosna polnilna postaja Powerbank Beltrona Camouflage 5200mAh Kataloška št.: 130 76 00 KAZALO 1.

Prikaži več

Navodila za namestitev DEVIreg Touch Inteligentni elektronski termostat

Navodila za namestitev DEVIreg Touch Inteligentni elektronski termostat Navodila za namestitev Inteligentni elektronski termostat www.devi.com Vsebina 1 Uvod................... 3 1.1 Tehnični podatki......... 4 1.2 Varnostna navodila....... 7 2 Navodila za montažo.........

Prikaži več

DOK-Projekt_System_DWP 10_SLV_DWP_10_Papier-A5_30_05_ _59_38.pdf

DOK-Projekt_System_DWP 10_SLV_DWP_10_Papier-A5_30_05_ _59_38.pdf DWP 10 Slovenščina 1 Informacije o dokumentaciji 1.1 O tej dokumentaciji Pred začetkom uporabe preberite to dokumentacijo. To je pogoj za varno delo in nemoteno uporabo. Upoštevajte varnostna navodila

Prikaži več

Layout 1

Layout 1 Utekočinjeni naftni plin Vsebina in lastnosti UNP v jeklenki je mešanica utekočinjenih naftnih plinov (BUTAN C 4 H 10 PROPAN C 3 H 8 ). Mešanica je nestrupen, gorljiv plin, težji od zraka, ki pa je v določenem

Prikaži več

an-01-Stikalo_za_luc_za_na_stopnisce_Zamel_ASP-01.docx

an-01-Stikalo_za_luc_za_na_stopnisce_Zamel_ASP-01.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 146 29 41 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Časovno stikalo za luč za na stopnišče Zamel ASP-01 Kataloška št.: 146 29 41 KAZALO OPIS NAPRAVE... 3 LASTNOSTI...

Prikaži več

4P N Vmesnik za priključitev v brezžično omrežje LAN <BRP069A41> Priročnik za montažo

4P N Vmesnik za priključitev v brezžično omrežje LAN <BRP069A41> Priročnik za montažo 4P359542-1N Vmesnik za priključitev v brezžično omrežje LAN Priročnik za montažo Vmesnik za priključitev v brezžično omrežje LAN Priročnik za montažo Domača stran: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 64 63 82 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Veliki notranji/zunanji termometer Kataloška št.: 64 63 82 Kazalo 1. Predvidena uporaba... 2 2. Vsebina paketa...

Prikaži več

Erweiterungsmodul_WWPEMHK_xxxx

Erweiterungsmodul_WWPEMHK_xxxx 83310617 1/2017-11 EU-izjava o skladnosti Jezik 17 Oznaka izdelka Tip Proizvajalec Naslov dodatni modul WWP-EM-HK Max Weishaupt GmbH Max-Weishaupt-Straße 14, DE-88475 Schwendi Izključno odgovornost za

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Akumulatorski ročni LED reflektor IVT PL 838 4x1WB Kataloška š

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Akumulatorski ročni LED reflektor IVT PL 838 4x1WB Kataloška š SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 86 83 42 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Akumulatorski ročni LED reflektor IVT PL 838 4x1WB Kataloška št.: 86 83 42 KAZALO 1. UVOD...3 2. OPOZORILO! POMEMBNI

Prikaži več

untitled

untitled Projektantska navodila Plinski/oljni kondenzacijski kotel Uni Condens 8000 F UC8000F... 115 UC8000F 145... 640 UC8000F 800... 1200 6 720 884 166 (2018/05) SI Kazalo vsebine Kazalo vsebine 1 Primeri sistemskih

Prikaži več

an-01-Racunalniski_zvocniki_Hercules_XPS_2.1_Bassboost.docx

an-01-Racunalniski_zvocniki_Hercules_XPS_2.1_Bassboost.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 28 43 00 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Računalniški zvočniki Hercules XPS 2.1 Bassboost Kataloška št.: 28 43 00 KAZALO 1. PREDSTAVITEV... 3 1.1 VSEBINA

Prikaži več

AME 110 NL / AME 120 NL

AME 110 NL / AME 120 NL Pogoni za zvezni regulacijski signal AME 110 NL, AME 120 NL Opis Ti pogoni se uporabljajo skupaj z kombiniranimi avtomatskimi omejevalniki pretoka z regulacijskim ventilom AB-QM DN 10 - DN 32. Ta pogon

Prikaži več

NAVODILA ZA UPORABO Sydney 4 Rio 3 Basic CHICAGO Delux

NAVODILA ZA UPORABO Sydney 4 Rio 3 Basic CHICAGO Delux NAVODILA ZA UPORABO Sydney 4 Rio 3 Basic CHICAGO Delux Skrbno preberite ta navodila in poskrbite, da je vaš žar pravilno nameščen, sestavljen, vzdrževan in servisiran v skladu s temi navodili. Ne upoštevanje

Prikaži več

Sonniger katalog_2017_DE_ indd

Sonniger katalog_2017_DE_ indd GRELNIKI ZRAKA ZRAČNE ZAVESE ŠT. 1 v Evropi Novo v naši ponudbi NOVA zračna zavesa ŠT. 1 v Evropi SONNIGER JE EVROPSKI DOBAVITELJ INOVATIVNIH, EKOLOŠKIH IN OPTIMALNO PRILAGOJENIH GRELNIKOV ZA INDUSTRIJSKE

Prikaži več

Direktiva Komisije 2014/44/EU z dne 18. marca 2014 o spremembi prilog I, II in III k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2003/37/ES o homologacij

Direktiva Komisije 2014/44/EU z dne 18. marca 2014 o spremembi prilog I, II in III k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2003/37/ES o homologacij L 82/20 Uradni list Evropske unije 20.3.2014 DIREKTIVA KOMISIJE 2014/44/EU z dne 18. marca 2014 o spremembi prilog I, II in III k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2003/37/ES o homologaciji kmetijskih

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 202600 www.conrad.si UNIVERZALNI POLNILNIK P600-LCD Št. izdelka: 202600 1 KAZALO 1 NAMEN UPORABE...3 2 OBSEG DOBAVE...3 3 VARNOSTNI NAPOTKI...4 4 UPRAVLJALNI

Prikaži več

50020_00022_GF_030618_SL.indb

50020_00022_GF_030618_SL.indb Filter za plin Navodila za uporabo Navodila za vgradnjo Naj bodo vedno v vozilu! Stran 2 Stran 7 Filter za plin Obsah Uporabljeni simboli... 2 Navodila za uporabo Namen uporabe... 3 Menjava filtrskega

Prikaži več

Hibridna toplotna črpalka Daikin Altherma Hybrid Idealna kombinacija toplotne črpalke zrak-voda in plinskega kondenzacijskega kotla > Nizki stroški ce

Hibridna toplotna črpalka Daikin Altherma Hybrid Idealna kombinacija toplotne črpalke zrak-voda in plinskega kondenzacijskega kotla > Nizki stroški ce Hibridna toplotna črpalka Daikin Altherma Hybrid Idealna kombinacija toplotne črpalke zrak-voda in plinskega kondenzacijskega kotla > Nizki stroški centralnega ogrevanja ter gospodinjske tople vode > Delovanje

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 77 93 47 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Tester zavorne tekočine SecoRüt RSDOT Kataloška št.: 77 93 47 Ta navodila za uporabo sodijo k temu izdelku. Vsebujejo

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 10 00 143 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Skrita nadzorna kamera v kemičnem svinčniku Technaxx Kataloška št.: 10 00 143 Kazalo Izjava o skladnosti... 2

Prikaži več

BDV-N890W/BDV-N790W

BDV-N890W/BDV-N790W Sistem za domači kino s predvajalnikom Blu-ray Disc /DVD BDV-N890W BDV-N790W SI Začnite tukaj Kratka navodila za postavitev in uporabo BDV-N790W BDV-N890W 1 Vsebina embalaže/nastavitev zvočnikov BDV-N890W

Prikaži več

VIESMANN VITOMAX 200-HW Visokotlačni vročevodni kotel za dop. temperature iztoka do 150 C Nazivna toplotna moč 2,3 do 6,0 MW Podatkovni list Naroč. št

VIESMANN VITOMAX 200-HW Visokotlačni vročevodni kotel za dop. temperature iztoka do 150 C Nazivna toplotna moč 2,3 do 6,0 MW Podatkovni list Naroč. št VIESMANN VITOMAX 200-HW Visokotlačni vročevodni kotel za dop. temperature iztoka do 150 C Nazivna toplotna moč 2,3 do 6,0 MW Podatkovni list Naroč. št. in cene na zahtevo VITOMAX 200-HW Tip M72A Visokotlačni

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, XXX [ ](2013) XXX draft DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne XXX o spremembi prilog I, II in III k Direktivi 2000/25/ES Evropsk

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, XXX [ ](2013) XXX draft DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne XXX o spremembi prilog I, II in III k Direktivi 2000/25/ES Evropsk EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, XXX [ ](2013) XXX draft DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne XXX o spremembi prilog I, II in III k Direktivi 2000/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih, ki jih je treba

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 134 09 58 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO APA hitro-zaganjalni-sistem 16558 zaganjalna napetost (12 V)=600 A Kataloška št.: 134 09 58 Kazalo 1. Varnostna

Prikaži več

Kazalne naprave in tipkovnica Vodnik za uporabnike

Kazalne naprave in tipkovnica Vodnik za uporabnike Kazalne naprave in tipkovnica Vodnik za uporabnike Avtorske pravice 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v ZDA zaščitena blagovna znamka družbe Microsoft Corporation. Informacije v

Prikaži več

ecoterm toplotna črpalka PREPROSTA. UČINKOVITA. ZANESLJIVA

ecoterm toplotna črpalka PREPROSTA. UČINKOVITA. ZANESLJIVA ecoterm toplotna črpalka PREPROSTA. UČINKOVITA. ZANESLJIVA 2 ECOTERM Inovativen pristop ter uporaba edinstvene tehnologije v svetu toplotnih črpalk omogočata vrsto uporabnih prednosti, ki jih nudi toplotna

Prikaži več

AKCIJA - lesna biomasa

AKCIJA - lesna biomasa PAKETI BIOMASA 209 Ogrevajte se z lesno biomaso! Cenik velja od 0.0.209 Uplinjevalni kotli na polena ETA SH Imejte popolni nadzor nad kotlom in varčno porabo energenta Kotel z najsodobnejšo tehnologijo

Prikaži več

untitled

untitled ROTEX Sanicube: Kombinacija pretočnega grelnika in hranilnika toplote. ROTEX Sanicube: Higienski grelnik sanitarne vode. Topla sanitarna voda - vedno na voljo, ko jo potrebujete. Del kakovosti življenja

Prikaži več

Sledilna ploščica in tipkovnica Uporabniški priročnik

Sledilna ploščica in tipkovnica Uporabniški priročnik Sledilna ploščica in tipkovnica Uporabniški priročnik Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je zaščitena blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v ZDA. Informacije v tem

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 122383 www.conrad.si ROČNI OSCILOSKOP VELLEMAN HPS140 Št. izdelka: 122383 1 KAZALO 1 MED UPORABO... 3 2 LASTNOSTI IN TEHNIČNI PODATKI... 3 3 OPIS SPREDNJE

Prikaži več

Hibridna toplotna črpalka Daikin Altherma Hybrid Idealna kombinacija toplotne črpalke zrak-voda in plinskega kondenzacijskega kotla > Nizki stroški ce

Hibridna toplotna črpalka Daikin Altherma Hybrid Idealna kombinacija toplotne črpalke zrak-voda in plinskega kondenzacijskega kotla > Nizki stroški ce Hibridna toplotna črpalka Daikin Altherma Hybrid Idealna kombinacija toplotne črpalke zrak-voda in plinskega kondenzacijskega kotla > Nizki stroški centralnega ogrevanja ter gospodinjske tople vode > Delovanje

Prikaži več

BM2

BM2 MOBILNI PROSTORSKI PLINSKI GRELNIK Z DIREKTNIM Za gradbišča, manjše delavnice, plastenjake, steklenjake Direktno zgorevanje, ne potrebuje dimnika. Zelo hitra montaža ker priklopimo samo plinsko jeklenko

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA UPORABO.docx

Microsoft Word - NAVODILA ZA UPORABO.docx NAVODILA ZA UPORABO VODILO CCM-18A/N-E (K02-MODBUS) Hvala ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta Navodila za uporabo in jih shranite za prihodnjo rabo. Vsebina

Prikaži več

PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki

PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki o prosilcu 1.1 Identifikacijska številka v registru

Prikaži več

NAVODILO ZA UPORABO APARATA IKA WERKE RO 10 power Magnetni mešalec IK Kratka navodila za rokovanje z instrumentom. Pred uporabo dobro preberi

NAVODILO ZA UPORABO APARATA IKA WERKE RO 10 power Magnetni mešalec IK Kratka navodila za rokovanje z instrumentom. Pred uporabo dobro preberi NAVODILO ZA UPORABO APARATA IKA WERKE RO 10 power Magnetni mešalec IK-3691000 Kratka navodila za rokovanje z instrumentom. Pred uporabo dobro preberi tudi originalna navodila, posebej za uporabo vseh možnih

Prikaži več

4PSL _2015_02

4PSL _2015_02 EHVZ04S18CB EHVZ08S18CB EHVZ16S18CB Slovenščina Kazalo Kazalo 1 Splošni varnostni ukrepi 2 1.1 O dokumentaciji... 2 1.1.1 Pomen opozoril in simbolov... 2 1.2 Za uporabnika... 3 2 O tem dokumentu 3 3 O

Prikaži več

Microsoft Word - Trust-CDsize-12052_12579_14070-al-cp_v5.0.doc

Microsoft Word - Trust-CDsize-12052_12579_14070-al-cp_v5.0.doc PRIROČNIK ZA UPORABO manual Version 5.0 SI TABLET TB-1100 / TB2100 TABLET TB-3100 / TB-4200 1 A B TABLET TB-2100-3100-4200 2 3 4 5 A 6 7 B 8 9 10 11 B A C D 12 A B 13 14 C 15 16 17 18 PRIROČNIK ZA UPORABO

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 646217 www.conrad.si BREZŽIČNI MERILNIK TEMPERATURE IN ZRAČNE VLAGE Št. izdelka: 646217 1 KAZALO VSEBINE 1 NAMEN UPORABE... 3 2 NAVODILA ZA VARNOST...

Prikaži več

Operating Instructions

Operating Instructions SL Navodilo za uporabo Klimatske naprave za mornarico Marine BlueCool A-Series Ventilatorski izmenjevalnik toplote Veljavno za BlueCool A-Series od indeksa sprememb B (2017 ->): 1 O tem dokumentu 1.1 Namen

Prikaži več

OM_23_SI.indd

OM_23_SI.indd VARNOSTNA OPOZORILA Preden upravljate z enoto, pozorno preberite opozorila v tem priročniku. Ta naprava je napolnjena z R3. Ta priročnik shranite na mestu, kjer ga lahko operater zlahka najde. Še preden

Prikaži več

an-01-sl-Polnilnik_za_baterije_Ansmann_Powerline_8

an-01-sl-Polnilnik_za_baterije_Ansmann_Powerline_8 SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 75 96 95 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Polnilnik za baterije Ansmann Powerline 8 Kataloška št.: 75 96 95 KAZALO Slika... 2 Uvod... 2 Varnostni napotki...

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Laserliner tester napetosti AC tive Finder Kataloška št.: 12 3

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Laserliner tester napetosti AC tive Finder Kataloška št.: 12 3 SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 12 33 32 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Laserliner tester napetosti AC tive Finder Kataloška št.: 12 33 32 KAZALO 1. FUNKCIJE / UPORABA... 3 2. VARNOSTNI

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Slovenija znižuje CO 2 : dobre prakse INTEGRACIJA SPREJEMNIKOV SONČNE ENERGIJE V SISTEM DOLB VRANSKO Marko Krajnc Energetika Vransko d.o.o. Vransko, 12.4.2012 Projekt»Slovenija znižuje CO 2 : dobre prakse«izvaja

Prikaži več

INFORMATOR BIROKRAT 1/2011

INFORMATOR BIROKRAT 1/2011 ta Veleprodaja Maloprodaja Storitve Računovodstvo Proizvodnja Gostinstvo Turizem Hotelirstvo Ticketing CRM Internetna trgovina Izdelava internetnih strani Grafično oblikovanje NOVOSTI IN NASVETI ZA DELO

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Predstavitev učinkovitega upravljanja z energijo in primeri dobrih praks v javnih stavbah Nova Gorica, 23.1.2019 Projekt CitiEnGov Tomaž Lozej, GOLEA Nova Gorica Energetski manager Agencija GOLEA opravlja

Prikaži več

an-01-USB_digitalni_zvocniki_Logitech_S-150.docx

an-01-USB_digitalni_zvocniki_Logitech_S-150.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 91 60 80 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO USB digitalni zvočniki Logitech S-150 Kataloška št.: 91 60 80 KAZALO 1. VARNOSTNI NAPOTKI... 3 2. NASTAVITEV VAŠIH

Prikaži več

Podatki o stavbi Vrsta izkaznice: merjena nestanovanjska Pošta Lokev katastrska občina 2459 številka stavbe de

Podatki o stavbi Vrsta izkaznice: merjena nestanovanjska Pošta Lokev katastrska občina 2459 številka stavbe de Pošta Lokev katastrska občina 2459 številka stavbe 198 1220201 del stavbe 2 1970 Lokev 159 a, 6219 Lokev 4197/1 LOKEV : 51 Dovedena energija 283 kwh/m 2 a POVPREČNA RABA ENERGIJE PRIMERLJIVE STAVBE (283

Prikaži več

Universal WiFi Range Extender WN3000RP Installation Guide

Universal WiFi Range Extender WN3000RP Installation Guide Navodila za namestitev kompleta Powerline Nano500 XAVB5101 2012 NETGEAR, Inc. Vse pravice pridržane. Nobenega dela tega dokumenta ni dovoljeno reproducirati, prenašati, prepisovati, shranjevati v sistemu

Prikaži več

Navodila za uporabo PROSTOSTOJEČE GARDEROBNO STOJALO IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000

Navodila za uporabo PROSTOSTOJEČE GARDEROBNO STOJALO IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Navodila za uporabo PROSTOSTOJEČE GARDEROBNO STOJALO IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Hitro in preprosto do cilja s kodami QR Ne glede na

Prikaži več

VIESMANN VITOMAX 300-LW Toplotna moč 8,0 do 20,0 MW Podatkovni list VITOMAX 300-LW Tip M84A Nizkotlačni toplovodni kotel V izvedbi Low-NO x Certificir

VIESMANN VITOMAX 300-LW Toplotna moč 8,0 do 20,0 MW Podatkovni list VITOMAX 300-LW Tip M84A Nizkotlačni toplovodni kotel V izvedbi Low-NO x Certificir VIESMANN VITOMAX 300-LW Toplotna moč 8,0 do 20,0 MW Podatkovni list VITOMAX 300-LW Tip M84A Nizkotlačni toplovodni kotel V izvedbi Low-NO x Certificiranje po Direktivi o plinskih napravah, za dopustne

Prikaži več