Microsoft Word - odnos-do-evra-december-2006.doc

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Microsoft Word - odnos-do-evra-december-2006.doc"

Transkripcija

1 Odnos državljanov in državljank do uvedbe evra v Sloveniji (III.) Pripravila: Ninamedia d.o.o. Naročnik: Ljubljana, december 2006

2 1. POVZETEK - Decembrska raziskava je večinoma potrdila ugotovitve iz dveh predhodnih: velika večina anketirancev ima glede uvedbe evra v Sloveniji dovolj informacij, dobrih devet desetin pa ve za datum uvedbe evra. Način informiranja o uvedbi evra je ves čas podoben, zadnja raziskava pa je pokazala, da so k večji informiranosti še največ prispevale razne zloženke. - Tako kot v septembrski in junijski raziskavi, največ anketirancev informacije o uvedbi evra dobi na televiziji, le da je ta delež padel za desetino, sledijo tiskani mediji, različne zloženke, znanci in prijatelji ter radio. Internetne strani, kot poglavitni vir informacij o evru, navajajo le redki, odprta telefonska linija evrofon pa je ostala praktično povsem neznana oziroma je anketiranci niso uporabljali. Anketiranci še naprej ocenjujejo televizijo kot najustreznejšo obliko informiranja, sledijo časopisi, publikacije in radio. Informacij prek interneta si želi skromen delež anketirancev, približno toliko, kot jih dejansko pridobiva informacije prek tega medija. Nasploh je slika»želja«precej podobna dejanskim razmeram in stanju iz predhodnih merjenj. - Največ anketirancev si želi dodatnih informacij o ukrepih proti neupravičenim podražitvam, pravilih zaokroževanja ter zaščitnih elementih. Dobra desetina želi biti bolj obveščena o izgledu bankovcev in kovancev, malenkost manj pa si želi dodatnih informacij o izgledu bankovcev in kovancev ter o tečaju menjave med tolarjem in evrom. - Dobra polovica anketirancev ni znala navesti nobenega zaščitnega elementa evro bankovcev, ostali pa so v največjem številu navedli varnostno nit, vodni žig in hologram. V odnosu na predhodna merjenja so se povečali tudi deleži tistih, ki so navedli zlatorumen trak, številko spremenljive barve, vstavljeno številko in poseben papir. - Slaba četrtina anketirancev je izjavila, da ne vedo, koliko časa bo mogoča brezplačna menjava tolarjev v evre v bankah in hranilnicah, ostali pa so navajali precej pisane termine. Dobra tretjina je mnenja, da je ta rok en mesec, petina jih meni, da gre za dva meseca, 15 % pa za tri mesece. Dejstvo, da je v zvezi s prehodom na evro precej December

3 različnih terminov, je gotovo zbegalo anketirance in jih je najbrž zato relativno malo navedlo točen termin, do kdaj je možna brezplačna menjava. - Največ anketirancev ob uvedbi evra skrbi morebitni dvig cen, sledijo nepravilno zaokroževanje, manjša kupna moč ter težave pri preračunavanju. Dobra tretjina anketirancev je mnenja, da bo uvedba evra zanje osebno pozitivna, dobra četrtina je nasprotnega mnenja. - Evro bankovce in kovance pozna več kot osem desetin anketirancev, približno enak delež pa jih je že uporabljal. Pri naštevanju apoenov evro bankovcev je največ anketirancev navedlo 100 evrov, najmanj navedb smo zabeležili pri bankovcu za 200 evrov. - Pri večini anketirancev se odnos do kovancev ne bo spremenil, saj je več kot polovica anketirancev kovance uporabljala do sedaj in jih bo tudi naprej, dobrih 40 odstotkov jih do sedaj ni uporabljalo, naprej pa jih bodo. Na splošno bi lahko ocenili, da je decembrska raziskava na vseh področjih potrdila ugotovitve iz septembrske in junijske. Tik pred uvedbo evra lahko stanje glede poznavanja, splošne informiranosti in pričakovanj prebivalstva ocenjujemo kot dobro, poznavanje problematike pa se je s približevanjem prevzema evra nekoliko okrepilo. Nekoliko slabše poznavanje razmer pri določenih sociodemografskih kategorijah, ki smo ga zaznali v prvih dveh raziskavah, se je potrdilo tudi v zadnji raziskavi (najstarejši, manj izobraženi in prebivalci podeželja), izrazito pa se je popravilo poznavanje problematike znotraj kategorije najmlajših anketirancev. Televizija je bila in ostala najbolj pogost in tudi najbolj zaželen informacijski kanal o tej problematiki, nazadnje pa so k informiranosti precej prispevale zloženke. December

4 KAZALO 1. POVZETEK 2 2. UVOD 5 3. JAVNOMNENJSKA ANKETA 6 4. PRILOGA 19 December

5 2. UVOD Slovenija bo v začetku leta 2007 uvedla evro kot zakonito plačilno sredstvo. V Banki Slovenije so se v ta namen odločili izvesti tri javnomnenjske ankete, s katerimi želijo ugotoviti odnos državljanov in državljank do tega dogodka, percepcijo in podporo uvedbi enotne valute, pričakovanja in bojazni glede uvedbe evra, raven poznavanja denarja, informiranost in ugotavljanje možnih kanalov za informiranje. Tretjo anketo o odnosu državljanov in državljank do uvedbe evra v Sloveniji smo v agenciji Ninamedia izvedli med 11. in 13. decembrom Anketiranje je potekalo telefonsko, po metodi računalniško podprtega telefonskega anketiranja. Iz računalniškega seznama smo poklicali 3536 naključno izbranih telefonskih naročnikov, 738 v času anketiranja ni bilo dosegljivih, 1296 ni želelo sodelovati v anketi, 502 pa nista ustrezala vzorčnim določilom. Anketiranih je bilo 1000 oseb. Vprašalnik je bil pri vseh merjenjih enak, v drugi in tretji raziskavi pa je bilo dodano vprašanje, ali se bo odnos do kovancev z uvedbo evra spremenil. V raziskavi smo uporabili dvostopenjski naključni vzorec. Osnova vzorčenja je bil univerzalni telefonski imenik, iz katerega so bila naključno izbrana gospodinjstva (pri čemer smo upoštevali prostorsko razpršenost glede na slovenske statistične regije) in znotraj njih naključno izbrani anketiranci po metodi zadnjega rojstnega dne. Vzorec je za Slovenijo reprezentativen po spolu, starosti, izobrazbi in statističnih regijah. Anketiranje smo izvajali v telefonskem studiu Ninamedie, po metodi CATI. Obdelava podatkov pa je bila izvedena na programski opremi SPSS, verzija December

6 3. JAVNOMNENJSKA ANKETA V nadaljevanju predstavljamo rezultate statistične analize podatkov iz I. in II. javnomnenjske ankete. Rezultate smo predstavili primerjalno med obema anketama, in sicer z razpredelnicami frekvenčne porazdelitve po posameznih vprašanjih, grafično upodobitvijo in povezanostjo posameznih vprašanj po sociodemografskih značilnostih anketirancev oz. gospodinjstev. Ali imate glede uvedbe evra v Sloveniji dovolj informacij? jun. 06 sep. 06 dec.06 da 87,1 83,4 95,1 ne 9,4 13,0 3,3 ne vem 3,5 3,6 1, ,1 83,4 95, ,0 9,4 3,3 3,5 3,6 1,6 da ne ne vem V decembrski raziskavi je največ anketirancev (95,1 %) izjavilo, da imajo glede uvedbe evra v Sloveniji dovolj informacij (v junijski raziskavi jih je bilo 87,1 %, v septembrski pa 83,4 %). Med maloštevilnimi, ki trdijo, da nimajo dovolj informacij, prevladujejo najstarejši anketiranci, osnovno šolsko izobraženi (9,4 %) in brezposelni (7,4 %) ter prebivalci Dolenjske (5,9 %). December

7 Ali nam lahko navedete datum uvedbe evra v Sloveniji? pravilen odgovor (1. januar 2007) 87,4 88,2 94,3 nepravilen odgovor 4,5 4,3 2,4 ne vem 8,1 7,5 3, ,4 88,2 94, ,1 7,5 4,5 4,3 2,4 3,3 pravilen odgovor nepravilen odgovor ne vem Datum uvedbe evra v Sloveniji pozna dobrih devet desetin anketiranih (94,3 % - septembra 88,2 % - junija 87,4 %), 2,4 % je navedlo napačen datum, 3,3 % pa ne pozna datuma. Slednjih je še največ med ženskami, najstarejšimi, manj izobraženimi, brezposelnimi, upokojenci, prebivalci podeželja in Gorenjci. December

8 Kje ste dobili največ informacij o uvedbi evra? televizija 52,3 51,5 45,6 tiskani mediji 16,6 20,6 17,8 različne zloženke 13,1 9,4 17,5 radio 5,3 4,9 6,6 znanci, prijatelji sodelavci 6,4 6,5 5,1 internetne strani 2,4 3,1 2,6 odprta telefonska linija evrofon 0,1 0,3 0,5 ne vem 2,8 2,0 3,0 nisem iskal/dobil informacij 1,0 1,7 1,3 televizija tiskani mediji zloženke radio znanci, prijatelji sodelavci internetne strani odprta telefonska linija evrofon ne vem nisem iskal inf. 17,8 20,6 16,6 17,5 9,4 13,1 6,6 4,9 5,3 5,1 6,5 6,4 2,6 3,1 2,4 0,5 0,3 0,1 3 2,0 2,8 1,3 1,7 1,0 45,6 51,5 52, Največ anketirancev informacije o uvedbi evra dobi na televiziji (45,6 % - septembra 51,5% - junija 52,3 %), sledijo tiskani mediji (17,8 septembra 20,6 % - junija 16,6 %), različne zloženke (17,5 % - septembra 9,4 % - junija 13,1 %), znanci in prijatelji (5,1 % - septembra 6,5 %) ter radio (6,6 %). Internetne strani, kot poglavitni vir informacij o evru, navajajo le redki (2,6 % - septembra 3,1 % - junija 2,4 %), odprta telefonska linija evrofon pa je še naprej povsem neznana oziroma je anketiranci ne uporabljajo. Iz podatkov je razvidno, da se je v zadnjem obdobju močno okrepilo informiranje iz zloženk, zmanjšal pa se je učinek informacij s TV in iz tiskanih medijev. Zloženke kot poglavitni vir informiranja o evru navaja največ žensk, najstarejših, osnovnošolsko izobraženih, upokojencev, prebivalcev večjih mest ter prebivalcev celjskega dela Štajerske in Dolenjske. December

9 Katera je po vašem mnenju najustreznejša oblika informiranja? televizija 56,2 59,6 54,3 časopisi 15,4 12,4 14,9 publikacije 7,9 7,2 10,8 radio 8,4 7,4 9,0 internet 3,4 5,0 3,1 predstavitve v trgovskih centrih ali sejmih 1,4 1,8 0,9 revije 0,2 0,7 0,4 odprti telefoni 0,1 0,3 0,3 ne vem 7,0 5,6 6,3 televizija časopisi publikacije radio internet predstavitve v trgovskih centrih ali sejmih revije odprti telefoni ne vem 14,9 12,4 15,4 10,8 7,2 7,9 9,0 7,4 8,4 3,1 5,0 3,4 0,9 1,8 1,4 0,4 0,7 0,2 0,3 0,3 0,1 6,3 5,6 7,0 54,3 59,6 56, Televizija je tudi tokrat ocenjena kot najustreznejša oblika informiranja in sicer za 54,3 % anketirancev (septembra jo je navedlo 59,6 %, junija pa 56,2 % anketiranih), sledijo časopisi (14,9 %), publikacije (10,8 %) in radio (9,0 %). Rezultati so nekoliko drugačni kot v predhodnih dveh merjenjih, a je slika»želja«precej podobna dejanskim razmeram, primerjava dejanskega stanja z želenim pa nam kaže, da velika večina tistih, ki se informirajo prek televizije, to tudi dejansko želi (76,3 %). December

10 O katerih od naštetih vsebin bi želeli biti podrobneje in/ali več informirani? (Dva možna odgovora.) ukrepi proti neupravičenim podražitvam 54,5 62,3 61,2 pravila zaokroževanja 19,6 20,8 21,1 zaščitni elementi bankovcev in kovancev 10,4 13,9 19,4 izgled bankovcev in kovancev 7,5 11,4 11,0 tečaj menjave med tolarjem in evrom 25,9 22,6 9,0 scenariji menjave denarja 8,3 10,1 6,8 ne vem 7,9 5,3 6,7 ne želim dodatnih informacij 11,3 7,3 10,7 ukrepi proti neupravičenim podražitvam 54,5 61,2 62,3 pravila zaokroževanja zaščitni elementi bankovcev in kovancev izgled bankovcev in kovancev 21,1 20,8 19,6 19,4 13,9 10,4 11,0 11,4 7,5 tečaj menjave med tolarjem in evrom scenariji menjave denarja ne vem ne želim dodatnih inf. 9,0 6,8 10,1 8,3 6,7 5,3 7,9 10,7 7,3 11,3 22,6 25, Anketiranci si želijo več informacij o ukrepih proti neupravičenim podražitvam (61,2 % - septembra 62,3 % - junija 54,5 %), pravilih zaokroževanja (21,1 % - septembra 20,8 %, junija 19,6 %) ter zaščitnih elementih (19,4 % - septembra 13,9 % - junija 10,4 %). Dobra desetina (11,0 %) želi biti bolj obveščena o izgledu bankovcev in kovancev, malenkost manj pa o tečaju menjave med tolarjem in evrom (9,0 % - septembra 22,6 - junija 25,9 %). Scenarije menjave denarja si želi boljše spoznati 6,8 % anketiranih. Več informacij o ukrepih proti neupravičenim podražitvam si želi največ žensk, najmlajših, srednješolsko izobraženih, nezaposlenih, dijakov in študentov ter prebivalcev celjskega dela Štajerske. December

11 Ali lahko naštejete zaščitne elemente evro bankovcev? (5 možnih odgovorov.) varnostna nit 14,0 17,6 29,4 vodni znak 12,0 17,2 24,2 hologram (globinska slika) 3,7 5,8 13,2 zlatorumen trak 7,2 6,7 9,4 številka spremenljive barve 1,8 2,8 8,5 vstavljena številka 1,8 1,9 3,6 poseben papir 0,7 1,0 1,4 drugo * 1,0 0,3 0,8 ne poznam nobenega 75,3 70,7 54,2 * Pod drugo je en anketiranec navedel:reliefni tisk (5 x), čip, tri oznake, srebrni tisk. varnostna nit vodni znak hologram (globinska slika) zlatorumen trak številka spremenljive barve vstavljena številka poseben papir drugo ne poznam 17,6 14,0 17,2 12,0 13,2 5,8 3,7 9,4 6,7 7,2 8,5 2,8 1,8 3,6 1,9 1,8 1,4 1 0,7 0,8 0,3 1,0 24,2 29,4 54,2 70,7 75, Dobra polovica anketirancev (54,2 % - septembra, 70,7 % - junija 75,3 %) ni znala navesti nobenega zaščitnega elementa evro bankovcev. Ostali pa so v največjem številu navedli varnostno nit (29,4 % - septembra 17,6 % - junija 14,0 %), vodni žig (24,2 % - septembra 17,2 % - junija 12,0 %) in hologram (13,2 % - septembra 5,8 % - junija 3,7 %). V odnosu na predhodna merjenja so se povečali tudi deleži tistih, ki so navedli zlatorumen trak, številko spremenljive barve, vstavljeno številko in poseben papir. Anketirancev, ki ne poznajo nobenega elementa zaščite, je največ med ženskami, najstarejšimi anketiranci, osnovnošolsko izobraženimi, prebivalci podeželja in Primorci. December

12 Ali lahko poveste, koliko časa bo mogoča brezplačna menjava tolarjev v evre v bankah in hranilnicah? (Odprto vprašanje.) en mesec 7,6 15,9 34,7 dva meseca 16,4 11,9 19,6 tri mesece 20,7 20,4 15,2 štiri mesece 0,5 1,0 0,3 pet mesecev 0,2 0,4 0,3 šest mesecev 12,2 12,3 4,3 sedem mesecev - 0,1 0,1 osem mesecev - 0,1 - devet mesecev - 0,1 0,1 deset mesecev - 0,2 - eno leto 4,0 5,9 1,5 trinajst mesecev - 0,1 0,1 štirinajst mesecev - - 0,2 petnajst mesecev - 0,8 1,0 ne vem 38,4 30,8 22, ,6 15,9 34,7 16,4 11,9 19,6 20,7 20,4 15,2 en mesec dva meseca tri mesece štiri mesece pet mesecev šest mesecev 0,5 1,0 0,3 0,2 0,4 0,3 12,2 12,3 4,3 4,0 6,4 1,7 sedem do dvanajst mesecev 0,9 1,3 več kot dvanajst mesecev 38,4 30,8 22,6 ne vem Slaba četrtina anketirancev (22,6 % - septembra 30,8 % - junija 38,4 %) je izjavila, da ne ve, koliko časa bo mogoča brezplačna menjava tolarjev v evre v bankah in hranilnicah, ostali pa so navajali precej pisane termine. Dobra tretjina (34,7 % septembra 15,9 % junija 7,6 %) je mnenja, da je ta rok en mesec, 19,6 % jih meni, da gre za dva meseca, 15,2 % pa za tri mesece. Nekaj jih je še navedlo rok šestih mesecev (4,3 %) ter druge možnosti. Dejstvo, da je v zvezi s prehodom na evro precej različnih terminov, je gotovo zbegalo anketirance in jih je najbrž zato relativno malo navedlo točen termin, do kdaj je možna brezplačna menjava. December

13 Kaj vas najbolj skrbi ob uvedbi evra? dvig cen 41,9 41,6 39,4 nepravilno zaokroževanje 16,6 14,9 14,8 manjša kupna moč 14,1 15,0 14,5 težave pri preračunavanju 10,4 11,1 11,8 izguba nacionalne identitete 2,4 2,4 3,5 ne vem 14,6 15,0 16,0 dvig cen 39,4 41,6 41,9 nepravilno zaokroževanje manjša kupna moč težave pri preračunavanju 14,8 14,9 16,6 14,5 15,0 14,1 11,8 11,1 10,4 izguba nacionalne identitete 3,5 2,4 2,4 ne vem 16,0 15,0 14, Največ anketirancev ob uvedbi evra skrbi morebitni dvig cen (39,4 % - septembra 41,6 % - junija 41,9 %), sledijo nepravilno zaokroževanje (14,8 % - septembra 14,9 % - junija 16,6 %), manjša kupna moč (14,5 % - septembra 15,0 % - junija 14,1 %) ter težave pri preračunavanju (11,8 % - septembra 11,1 % junija 10,4 %) %). Dvig cen skrbi najbolj moške, najmlajše anketirance, najbolj in najmanj izobražene, nezaposlene, prebivalce podeželja in celjskega dela Štajerske. December

14 Ali bo imela uvedba evra za vas osebno pozitivne ali negativne posledice? pozitivne 33,4 35,7 36,5 negativne 24,9 26,6 26,2 ne vem 41,7 37,7 37, ,4 35,7 36,5 24,9 26,6 26,2 41,7 37,7 37, pozitivne negativne ne vem Dobra tretjina anketirancev (36,5 septembra 35,7 % - junija 33,4 %) je mnenja, da bo uvedba evra zanje osebno pozitivna, dobra četrtina (26,2 % - septembra 26,6 % - junija 24,9 %) je nasprotnega mnenja, 37,3 % anketiranih pa se glede tega ni moglo opredeliti. Negativne učinke evra na lastni status pričakuje največ žensk, osnovnošolsko izobraženih, prebivalcev podeželja in Dolenjcev ter tistih anketirancev, ki nimajo dovolj informacij o uvedbi evra. December

15 Ali poznate evro bankovce in kovance? da 84,1 84,8 82,9 ne 15,9 15,2 17, ,1 84,8 82, ,9 15,2 17, da ne Evro bankovce in kovance pozna 82,9 % anketirancev (septembra 84,8 % junija 84,1 %). Med tistimi, ki jih ne poznajo, je največ žensk, najstarejših, najmanj izobraženih, upokojencev, prebivalcev največjih mest in Dolenjcev. December

16 (Odgovarjajo tisti, ki evro bankovce in kovance že poznajo.) Ali ste že uporabljali evro bankovce in kovance? da 88,0 87,7 82,3 ne 12,0 12,3 17, ,0 87,7 82, ,0 12,3 17,7 0 da ne Tokrat smo v raziskavi zajeli 82,3 % anketiranih, ki so do sedaj že uporabljali evro bankovce in kovance (septembra 87,7 % - junija 88,0 % anketirancev). Med tistimi, ki jih niso uporabljali, je nekoliko več žensk, najstarejših, osnovnošolsko izobraženih, upokojencev, prebivalcev podeželja ter prebivalcev celjskega dela Štajerske. December

17 (Odgovarjajo tisti, ki evro bankovce in kovance že poznajo.) Ali lahko naštejete apoene (vrednosti) bankovcev? 5 56,1 51,7 58, ,1 75,1 82, ,2 66,7 76, ,7 76,2 81, ,5 80,9 86, ,5 41,2 53, ,9 60,7 76,4 ne vem, ne spomnim se 10,8 11,2 6, ,1 51,7 58,4 78,1 75,1 82,6 70,2 66,7 76,6 75,7 76,2 81,0 81,5 80,9 86,0 44,5 41,2 53,8 64,9 60,7 76, ,8 11,2 6, ne vem Pri naštevanju apoenov evro bankovcev je največ anketirancev navedlo bankovec za 100 evrov (86,0 % - septembra 80,9 % - junija 81,5 %), sledijo bankovci za 10 evrov (82,6 % - septembra 75,1 % - junija 78,1 %), 50 evrov (81,0 % - septembra 76,2 % - junija 75,7 %), 20 evrov (76,6 % - septembra 66,7 % - junija 70,2 %) ter za 500 evrov (76,4 % - septembra 60,7 % - junija 64,9 %). Najmanj navedb smo zabeležili pri bankovcu za 200 evrov (53,8 %) in 5 evrov (58,4 %). Nobenega apoena pa ni znalo našteti 6 % anketiranih. Poznavanje je v povprečju precej boljše kot septembrsko in junijsko. December

18 Ali se bo vaš odnos do kovancev z uvedbo evra spremenil? sep. 06 dec. 06 kovance sem uporabljal sedaj in jih bom tudi potem 51,9 53,9 kovancev do sedaj nisem uporabljal, potem jih pa bom 40,2 42,4 kovancev do sedaj nisem uporabljal in jih tudi potem ne bom 4,0 1,3 ne vem, brez odgovora 3,9 2, ,9 53,9 40,2 42, uporabljal sedaj in jih bom tudi potem do sedaj nisem uporabljal, potem jih pa bom 4,0 3,9 1,3 2,4 do sedaj nisem uporabljal in jih tudi potem ne bom ne vem sep.06 dec.06 Pri večini anketirancev se odnos do kovancev ne bo spremenil, saj je več kot polovica anketirancev (53,9 % - septembra 51,9 %) kovance uporabljala do sedaj in jih bo tudi naprej, dobrih 42 odstotkov jih do sedaj ni uporabljalo, naprej pa jih bodo, le neznaten delež anketiranih pa je dejal, da jih niso do sedaj uporabljali in jih ne bodo niti v bodoče. Anketirancev, ki do sedaj niso uporabljali kovancev, vnaprej pa jih bodo, najdemo največ med moškimi, mlajšimi anketiranci, najbolj izobraženimi, dijaki in študenti, prebivalci manjših krajev in največjih mest ter anketiranci z mariborskega dela Štajerske. December

19 4. PRILOGA V nadaljevanju prilagamo strukturna križanja glede na sociodemografske značilnosti anketirancev oz. gospodinjstev. December

Sezana_porocilo okt2013

Sezana_porocilo okt2013 Občani Sežane o aktualnih vprašanjih telefonska raziskava Izvajalec: Ninamedia d.o.o. Ljubljana, oktober 2013 1. POVZETEK Zaposlitvene možnosti so trenutno največji problem, ki ga zaznavajo anketiranci.

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 28. november 2017 Poročilo Javnomnenjska raziskava na temo evropske kohezijske politike Naročnik: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Kotnikova 5 1000 Ljubljana Izvajalec: Episcenter

Prikaži več

Mesečni izdatki gospodinjstev za storitve elektronskih komunikacij - poročilo - Valicon, 2012

Mesečni izdatki gospodinjstev za storitve elektronskih komunikacij - poročilo - Valicon, 2012 Mesečni izdatki gospodinjstev za storitve elektronskih komunikacij - poročilo - Valicon, 2012 Naročnik APEK Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije Izvajalec Valicon d.o.o. Kopitarjeva

Prikaži več

BILTEN JUNIJ 2019

BILTEN JUNIJ 2019 BILTEN JUNIJ 2019 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI 2X Razmnoževanje

Prikaži več

Microsoft Word - spletne_aktivnosti_2004_6.doc

Microsoft Word - spletne_aktivnosti_2004_6.doc CMI Center za metodologijo in informatiko FDV Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani http://www.ris.org, email: info@ris.org RIS 2004/2005 spletne aktivnosti (#59) telefonska anketa Povzetek:

Prikaži več

BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5

BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5 BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI

Prikaži več

Mesečni izdatki gospodinjstev za storitve elektronskih komunikacij končno poročilo - Valicon, 2015

Mesečni izdatki gospodinjstev za storitve elektronskih komunikacij končno poročilo - Valicon, 2015 Mesečni izdatki gospodinjstev za storitve elektronskih komunikacij - končno poročilo - Valicon, Naročnik AKOS Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije Izvajalec Valicon d.o.o.

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation V pomurski regiji bliže k izboljšanju razumevanja motenj razpoloženja Novinarska konferenca, 14. maj 2019 Partnerja programa: Sofinancer programa: Novinarsko konferenco so organizirali: Znanstvenoraziskovalni

Prikaži več

zdr04.doc

zdr04.doc Raziskava o navadah ljudi pri uporabi zdravil Q0) anketar oznaci ali odgovarja... 1 skrbnik 2 ostali Q1) ZA ZACETEK BI VAM ZASTAVIL(A) NEKAJ VPRAŠANJ O VAŠEM ZDRAVJU IN ZDRAVSTVENIH NAVADAH. KAJ BI REKLI,

Prikaži več

Metodologija

Metodologija CMI Center za metodologijo in informatiko FDV Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani http://www.ris.org, email: info@ris.org RIS2001 po www Ponudniki dostopa do interneta Ljubljana, januar 2003

Prikaži več

Letnik XXIV, oktober 2018 EVROPSKA ANKETA EKONOMSKEGA OKOLJA ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA Podjetja v iskanju svežih moči Izvozna pričakovanja visoka

Letnik XXIV, oktober 2018 EVROPSKA ANKETA EKONOMSKEGA OKOLJA ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA Podjetja v iskanju svežih moči Izvozna pričakovanja visoka Letnik XXIV, oktober 2018 EVROPSKA ANKETA EKONOMSKEGA OKOLJA ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA Podjetja v iskanju svežih moči Izvozna pričakovanja visoka stran 2 Pričakovanja podjetij glede na velikost stran

Prikaži več

Microsoft Word - Porocilo docx

Microsoft Word - Porocilo docx Oktober, 2017 Poročilo o raziskavi Raziskava javnega mnenja o poznavanju številke 112 v Republiki Parmova ulica 41, 1000 Ljubljana 0590 777 55 Pripravljeno za: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito

Prikaži več

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc REPUBLIKA SLOVENIJA Anketa o zadovoljstvu uporabnikov statističnih podatkov in informacij Statističnega urada RS 1. Kako pogosto ste v zadnjem letu uporabljali statistične podatke in informacije SURS-a?

Prikaži več

2

2 REPUBLIKA SLOVENIJA LETNO POROČILO O KAKOVOSTI ZA RAZISKOVANJE ANKETA O MNENJU POTROŠNIKOV ZA LETO 2010 Poročilo pripravil: Martin Bajželj, Marta Arnež Datum: avgust 2011 1/12 Kazalo 0 Osnovni podatki...

Prikaži več

Spletno raziskovanje

Spletno raziskovanje SPLETNO RAZISKOVANJE RM 2013/14 VRSTE SPLETNEGA RAZISKOVANJA RENKO, 2005 Spletne fokusne skupine Spletni eksperiment Spletno opazovanje Spletni poglobljeni intervjuji Spletna anketa 2 PREDNOSTI SPLETNIH

Prikaži več

(Microsoft Word - ANALIZA ANKET_So\236itje_Kr\232ko)

(Microsoft Word - ANALIZA ANKET_So\236itje_Kr\232ko) Splošno o projektu ANALIZA ANKET Projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu se od meseca marca 201 postopoma izvaja po celotni Sloveniji, z namenom, da bi se starejši vozniki in voznice na naših

Prikaži več

ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 28. februarja 2019 so policisti na območju Republike Slovenije obravnava

ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 28. februarja 2019 so policisti na območju Republike Slovenije obravnava ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 28. februarja 19 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 611 (453) ilegalnih prehodov državne meje. Število

Prikaži več

BIODIVERZITETA analiza 2018_1_Urejeno

BIODIVERZITETA analiza 2018_1_Urejeno BIODIVERZITETA V SLOVENIJI Rezultati javnomnenjske ankete Izvedeno za projekt LIFE NATURAVIVA Biodiverziteta - umetnost življenja LIFE16 GIE/SI/000711 CENTER ZA RAZISKOVANJE JAVNEGA MNENJA JANUAR 2018

Prikaži več

2

2 REPUBLIKA SLOVENIJA LETNO POROČILO O KAKOVOSTI ZA RAZISKOVANJE ANKETA O MNENJU POTROŠNIKOV ZA LETO 2011 Poročilo pripravil: Martin Bajželj, Marta Arnež Datum: september 2012 1/12 Kazalo 0 Osnovni podatki...

Prikaži več

»Nacionalna identiteta«slovenski UTRIP Raziskava javnega mnenja FEBRUAR 2013 SU 2013 Nacionalna identiteta

»Nacionalna identiteta«slovenski UTRIP Raziskava javnega mnenja FEBRUAR 2013 SU 2013 Nacionalna identiteta »«SLOVENSKI UTRIP Raziskava javnega mnenja FEBRUAR 2013 Čas izvedbe: 12. 15. februar 2013 Populacija: Polnoletni prebivalci RS Okvir vzorčenja: Telefonski imenik Metoda izvedbe: Telefonska anketa Realizirani

Prikaži več

I.5 ANALIZA UPORABE ZDRAVSTVENIH STORITEV PRI STAREJ IH SLOVENCIH: PRVI REZULTATI 4. VALA RAZISKAVE SHARE Rok Hren, Inštitut za matematiko, fiziko in

I.5 ANALIZA UPORABE ZDRAVSTVENIH STORITEV PRI STAREJ IH SLOVENCIH: PRVI REZULTATI 4. VALA RAZISKAVE SHARE Rok Hren, Inštitut za matematiko, fiziko in I.5 ANALIZA UPORABE ZDRAVSTVENIH STORITEV PRI STAREJ IH SLOVENCIH: PRVI REZULTATI 4. VALA RAZISKAVE SHARE Rok Hren, Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, Univerza v Ljubljani Valentina Prevolnik

Prikaži več

Microsoft Word - IRDO doc

Microsoft Word - IRDO doc ANALIZA MEDIJSKEGA POJAVLJANJA IRDO Inštitut za razvoj družbene odgovornosti 1. 3. 21 28. 2. 211 Press CLIPPING d.o.o., Kraljeviča Marka ulica 5, 2 Maribor, Slovenija, tel.: +386 ()2 / 25-4-1, fax: +386

Prikaži več

Microsoft Word - KAZALNIK ZADOVOLJSTVA S PREHRANO 2017

Microsoft Word - KAZALNIK ZADOVOLJSTVA S PREHRANO 2017 Neobvezni kazalnik kakovosti KAZALNIK ZADOVOLJSTVO S PREHRANO V PSIHIATRIČNI BOLNIŠNICI IDRIJA ZA LETO 2017 Kazalnik pripravila Andreja Gruden, dipl. m. s., Hvala Nataša, dipl. m. s. 1. POIMENOVANJE KAZALNIKA

Prikaži več

SERIJA BANKOVCEV EVROPA

SERIJA BANKOVCEV EVROPA SERIJA BANKOVCEV EVROPA CELOTNA SERIJA EVROPA 153 x 77 mm 147 x 77 mm 140 x 77 mm 133 x 72 mm 127 x 67 mm 120 x 62 mm UVOD Zakaj novi bankovci? Bankovce je treba vsake toliko časa nadgraditi, da so še

Prikaži več

COM(2007)634/F1 - SL

COM(2007)634/F1 - SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 23.10.2007 COM(2007) 634 konč. Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1425/2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vreč in

Prikaži več

PROJEKT SOŽITJE ZA VEČJO VARNOST V CESTNEM PROMETU Velenje, april 2015 ANALIZA ANKET Splošno o projektu Projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem pro

PROJEKT SOŽITJE ZA VEČJO VARNOST V CESTNEM PROMETU Velenje, april 2015 ANALIZA ANKET Splošno o projektu Projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem pro ANALIZA ANKET Splošno o projektu Projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu se od meseca marca 2015 postopoma izvaja po celotni Sloveniji, z namenom, da bi se starejši vozniki in voznice na naših

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Mariborska knjižnica kot osrednja območna knjižnica Anka Rogina, 18. 11. 2014 PO SKUPNIH POTEH DO NOVIH SPOZNANJ MARIBORSKA KNJIŽNICA Osrednje območne knjižnice Pravna osnova: Zakon o knjižničarstvu (2001)

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - UN_OM_G03_Marketinsko_raziskovanje

Microsoft PowerPoint - UN_OM_G03_Marketinsko_raziskovanje .: 1 od 10 :. Vaja 3: MARKETINŠKO KO RAZISKOVANJE Marketinško ko raziskovanje Kritičen del marketinškega informacijskega sistema. Proces zagotavljanja informacij potrebnih za poslovno odločanje. Relevantne,

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

Verjetnost in vzorčenje: teoretske porazdelitve standardne napake ocenjevanje parametrov as. dr. Nino RODE prof. dr. Blaž MESEC

Verjetnost in vzorčenje: teoretske porazdelitve standardne napake ocenjevanje parametrov as. dr. Nino RODE prof. dr. Blaž MESEC Verjetnost in vzorčenje: teoretske porazdelitve standardne napake ocenjevanje parametrov as. dr. Nino RODE prof. dr. Blaž MESEC VERJETNOST osnovni pojmi Poskus: dejanje pri katerem je izid negotov met

Prikaži več

ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 30. aprila 2019 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali

ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 30. aprila 2019 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 3. aprila 219 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 3.43 (1.35) ilegalnih prehodov državne meje. Število

Prikaži več

Zapisnik 1

Zapisnik 1 Letno poročilo o študentski anketi UP FHŠ za študijsko leto 2014/15 Letno poročilo o rezultatih anketiranja se pripravi skladno s Pravilnikom o izvajanju študentske ankete Univerze na Primorskem in vsebuje:

Prikaži več

Microsoft Word - Euro-Masterplan _nas.doc

Microsoft Word - Euro-Masterplan _nas.doc Kazalo Slovar izrazov 4 1. Splošni del 6 1.1. Prva uvedba evra madridski scenarij 6 1.2. Postopkovni koraki 6 1.3. Alternativni scenariji 7 1.4. Uvedba evra v Sloveniji 7 1.5. Organizacija prehoda in koordinacija

Prikaži več

MEDIJSKE NAVADE STAREJŠIH (65 LET IN VEČ) Vodja projekta: izr. prof. dr. Mateja Rek Raziskovalec: doc. dr. Andrej Kovačič Tehnična sodelavka: Kristina

MEDIJSKE NAVADE STAREJŠIH (65 LET IN VEČ) Vodja projekta: izr. prof. dr. Mateja Rek Raziskovalec: doc. dr. Andrej Kovačič Tehnična sodelavka: Kristina MEDIJSKE NAVADE STAREJŠIH (65 LET IN VEČ) Vodja projekta: izr. prof. dr. Mateja Rek Raziskovalec: doc. dr. Andrej Kovačič Tehnična sodelavka: Kristina Brumat Ljubljana, 2018 1 MEDIJSKE NAVADE STAREJŠIH

Prikaži več

3. Preizkušanje domnev

3. Preizkušanje domnev 3. Preizkušanje domnev doc. dr. Miroslav Verbič miroslav.verbic@ef.uni-lj.si www.miroslav-verbic.si Ljubljana, februar 2014 3.1 Izračunavanje intervala zaupanja za vrednosti regresijskih koeficientov Motivacija

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Poročilo anket

Poročilo anket POROČILO ANKET Zadovoljstvo na delovnem mestu 2018 V času od 11. 6. do 22. 6. 2018 je med zaposlenimi na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za zdravstvene vede potekala anonimna anketa»zadovoljstvo na delovnem

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation DRŽAVNOZBORSKE VOLITVE Ljubljana, 3. 5. OGLAŠEVANJE MED INFORMATIVNIM PROGRAMOM 1 Naročnik: Stranka Ime akcije: Datum ponudbe: maj Časovni pas Št. 15'' oglasov Cena POP TV Med 24ur Popoldne 17h 10 Med

Prikaži več

SL SL SL

SL SL SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 13.8.2008 COM(2008) 514 konč. VOL. I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 2182/2004 o medaljah in žetonih, podobnih eurokovancem

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ANALIZA SPREMEMB PRI UPORABNIŠKEM ZAVEDANJU O ZASEBNOSTI OB UPORABI DRUŽBENIH OMREŽIJ Lili Nemec Zlatolas DSI, 16.4.2019 Družbeno omrežje Facebook Dnevno uporablja omrežje 1, milijarde ljudi na svetu Slovenija

Prikaži več

Microsoft Word - porocilo-ucitelji_primerjave_v015.doc

Microsoft Word - porocilo-ucitelji_primerjave_v015.doc CMI Center za metodologijo in informatiko FDV Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani http://www.ris.org, email: info@ris.org Naročnik: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Pogodba CRP 3311-02-828651,

Prikaži več

Darko Pevec 1.a Informatika

Darko Pevec 1.a Informatika Darko Pevec 1.a Informatika Kazalo KAZALO...2 UVOD...3 DANAŠNJE RAZMERE...4 DSL...4 TEHNOLOGIJE XDSL...4 UPORABA HITRIH POVEZAV...5 PASOVNA ŠIRINA PRENOSA...6 NAČIN DELOVANJA XDSL TEHNOLOGIJ...6 TEHNOLOGIJA

Prikaži več

DMS-Valicon

DMS-Valicon Maja Makovec Brenčič Predsednica Društva za marketing Slovenije in Ekonomska fakuleta Andraž Zorko Partner, Valicon Trženjski monitor je nov kazalnik na slovenskem trgu, ki je nastal v okviru Društva za

Prikaži več

(Microsoft Word - A-4_Tehni\350na podpora)

(Microsoft Word - A-4_Tehni\350na podpora) VLOGA NA JAVNI RAZPIS ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI MIREN-KOSTANJEVICA V LETU 2014 A-4. ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSKEM SEKTORJU UPRAVIČENEC Naziv Naslov Priimek

Prikaži več

POVEZOVANJE REJCEV DROBNICE NA OBMOČJU LAS POVEZOVANJE REJCEV DROBNICE NA OBMOČJU LAS Meso drobnice priložnost in izziv 1

POVEZOVANJE REJCEV DROBNICE NA OBMOČJU LAS POVEZOVANJE REJCEV DROBNICE NA OBMOČJU LAS Meso drobnice priložnost in izziv 1 POVEZOVANJE REJCEV DROBNICE NA OBMOČJU LAS POVEZOVANJE REJCEV DROBNICE NA OBMOČJU LAS 1 Dokument Povezovanje rejcev drobnice na območju LAS je nastal v okviru LEADER projekta Ugotovitev stanja rejcev drobnice

Prikaži več

Na podlagi sklepa o izbiri kandidata/kandidatke Petre Zega z dne 1

Na podlagi sklepa o izbiri kandidata/kandidatke Petre Zega  z dne 1 Posvet Otrok v družinskih sporih Rdeča dvorana Pravne fakulteta Univerze v Ljubljani Četrtek, 14. 5. 2015 ANALIZA ODLOČANJA SODIŠČ O VZGOJI IN VARSTVU OTROK Lan Vošnjak Svetovalec pri Varuhu človekovih

Prikaži več

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje)

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje) Andragoški center Slovenije 39. Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanje Opomba: Informacijo o vključenosti odraslih v formalno izobraževanje (glej informacijo številka 38) nadgrajujemo

Prikaži več

ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 31. maja 2019 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 4.

ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 31. maja 2019 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 4. ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 31. maja 219 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 4.313 (2.59) ilegalnih prehodov državne meje. Število

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Čezmejno sodelovanje Mestne občine Nova Gorica na področju trajnostne mobilnosti Vanda Mezgec, Aleksandra Torbica Mestna občina Nova Gorica Ljubljana, 2.6.2016 NOVA GORICA GORICA GORICA Kolesarska steza

Prikaži več

Microsoft Word - Anketa-zaposleni-2014.doc

Microsoft Word - Anketa-zaposleni-2014.doc Izvedba ankete za zaposle FERI "Raziskava delovga zadovoljstva - Vprašalnik za zaposle 2014" Ocena stanja Anketo za zaposle»raziskava delovga zadovoljstva Vprašalnik za zaposle 2014«smo izvedli od 8.4.2014

Prikaži več

Microsoft Word - Vloga za vpis doc

Microsoft Word - Vloga za vpis doc Maistrova ulica 2/a, 2380 Slovenj Gradec, tel.:+386 2 62 09 550, faks +386 2 88 42 085; Šifra otroka: /2016 Evidenčna št.: 6021-3/2016- - Datum prejema vpisnice: Datum vključitve v vrtec: (izpolni vrtec)

Prikaži več

I

I CMI Center za metodologijo in informatiko FDV Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani http:// www.ris.org email: info@ris.org RIS2002 - december e-nakupovanje končnih potrošnikov Ljubljana, april

Prikaži več

RAZVOJNI CENTER ZA ZAPOSLITVENO REHABILITACIJO VEČLETNA EVALVACIJA ZAPOSLOVANJA INVALIDOV mag. Aleksandra Tabaj Vodja Razvojnega centra za zaposlitven

RAZVOJNI CENTER ZA ZAPOSLITVENO REHABILITACIJO VEČLETNA EVALVACIJA ZAPOSLOVANJA INVALIDOV mag. Aleksandra Tabaj Vodja Razvojnega centra za zaposlitven RAZVOJNI CENTER ZA ZAPOSLITVENO REHABILITACIJO VEČLETNA EVALVACIJA ZAPOSLOVANJA INVALIDOV mag. Aleksandra Tabaj Vodja Razvojnega centra za zaposlitveno rehabilitacijo mag. Robert Cugelj Generalni direktor

Prikaži več

UVEDBA_ZASEBNEGA_NS_VLOGA_NOVA

UVEDBA_ZASEBNEGA_NS_VLOGA_NOVA VLOGA ZA PRIDOBITEV ODLOČBE O UVEDBI ZASEBNEGA NAMAKALNEGA SISTEMA po 89., 90., 91. in 92. členu Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11-UPB2, 58/12 in 27/16), ki se uvede z odločbo ministrstva,

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S kom boš tekla na 14. dm teku za ženske? 1. člen (Splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s kom boš tekla na 14. dm teku za ženske?«(v

Prikaži več

STALIŠČE PREJEMNIKOV DO NENASLOVLJENEGA OGLASNEGA MATERIALA

STALIŠČE PREJEMNIKOV DO NENASLOVLJENEGA OGLASNEGA MATERIALA UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA MARIBOR DIPLOMSKO DELO STALIŠČE PREJEMNIKOV DO NENASLOVLJENEGA OGLASNEGA MATERIALA Študent: Marko Kaloh Naslov: Smetanova 46, Maribor Številka indeksa:

Prikaži več

STATISTIČNA ANALIZA SIMPLIA»NOČI V STARI LJUBLJANI«

STATISTIČNA ANALIZA SIMPLIA»NOČI V STARI LJUBLJANI« STATISTIČNA ANALIZA SIMPLIA»NOČI V STARI LJUBLJANI«1. 6. 214 13. 1. 214 OSNOVNI POJMI Objava Samostojna, od drugih objav ločena enota sporočanja, ki vsebuje geslo (trigger). Publiciteta Zbirka objav, ki

Prikaži več

NAVODILA AVTORJEM PRISPEVKOV

NAVODILA AVTORJEM PRISPEVKOV Predmetna komisija za nižji izobrazbeni standard matematika Opisi dosežkov učencev 6. razreda na nacionalnem preverjanju znanja Slika: Porazdelitev točk pri matematiki (NIS), 6. razred 1 ZELENO OBMOČJE

Prikaži več

BILTEN-Uvod1-slo.P65

BILTEN-Uvod1-slo.P65 B VJ B Januar, 2007 eto 16, štev: 1 zdajatelj: lovenska 35, 1000 jubljana lovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 -mail: bsl@bsi.si http://www.bsi.si/ WF: BJ 2X Uredniški odbor: mag. Janez

Prikaži več

Povzetek_Test trgovin_drogerije in parfumerije_Februar_2011

Povzetek_Test trgovin_drogerije in parfumerije_Februar_2011 TRŽNE IN MNENJSKE RAZISKAVE NA INTERNETU Test trgovin Drogerije in parfumerije Februar 2011 Metodologija: _ Metoda: Computer Assisted Web Interviews (CAWI) _ Merski instrument: Spletni intervjuji s pomočjo

Prikaži več

Univerza v Mariboru Fakulteta za naravoslovje in matematiko Oddelek za matematiko in računalništvo Enopredmetna matematika IZPIT IZ VERJETNOSTI IN STA

Univerza v Mariboru Fakulteta za naravoslovje in matematiko Oddelek za matematiko in računalništvo Enopredmetna matematika IZPIT IZ VERJETNOSTI IN STA Enopredmetna matematika IN STATISTIKE Maribor, 31. 01. 2012 1. Na voljo imamo kovanca tipa K 1 in K 2, katerih verjetnost, da pade grb, je p 1 in p 2. (a) Istočasno vržemo oba kovanca. Verjetnost, da je

Prikaži več

MESEČNI PREGLED GIBANJ NA TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV April 2019

MESEČNI PREGLED GIBANJ NA TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV April 2019 MESEČNI PREGLED GIBANJ NA TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV April 1 TRG FINANČNIH INSTRUMENTOV Tabela 1: Splošni kazalci Splošni kazalci 30. 9. 2018/ sep. 2018 31. 10. 2018/ okt. 2018 30. 11. 2018/ nov. 2018

Prikaži več

Evalvacijsko porocilo: Fakulteta za družbene vede

Evalvacijsko porocilo: Fakulteta za družbene vede Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ŠTUDIJSKE PRAKSE Fakulteta za družbene vede Študijsko leto 2014/15 Metodološke komentarje sporočite

Prikaži več

Poročilo anket

Poročilo anket POROČILO ANKET Zadovoljstvo zaposlenih 2016 V času od 10. 6. do 30. 6.2016 je med zaposlenimi na Univerze v Mariboru, Fakulteti za zdravstvene vede potekala anonimna anketa»zadovoljstvo na delovnem mestu«.

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišč

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana   Izhodišč 20. november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišča za novo finančno perspektivo 2014-2020 na področju izobraževanja odraslih Mag. Katja Dovžak Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo

Prikaži več

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3 OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3. Datum rojstva Kraj rojstva 4. Spol (M-moški, Ţ-ţenski)

Prikaži več

Junij2018

Junij2018 ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 30. junija 2018 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 3.427 ilegalnih prehodov državne meje. Lani so obravnavali

Prikaži več

KOVA d

KOVA d INFORMACIJA ZA JAVNOST O VARNOSTNIH UKREPIH na podlagi 19. člena Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjšanju njihovih posledic (Ur. list RS, št. 22/2016) AGRORUŠE d.o.o. Tovarniška cesta 27, 2342

Prikaži več

Uvod ABECEDA A a B b C c Č č D d E e F f G g H h I i J j K k L l M m N n O o P p R r S s Š š T t U u V v Z z Ž ž ČRKA GLAS ABECEDA S ZA ZAČETEK ŠTEVIL

Uvod ABECEDA A a B b C c Č č D d E e F f G g H h I i J j K k L l M m N n O o P p R r S s Š š T t U u V v Z z Ž ž ČRKA GLAS ABECEDA S ZA ZAČETEK ŠTEVIL Uvod AECEDA A a b C c Č č D d E e F f G g H h I i J j K k L l M m N n O o P p R r S s Š š T t U u V v Z z Ž ž ČRKA GLAS AECEDA S ZA ZAČETEK ŠTEVILKE 0 - nič 1 - ena 2 - dve 3 - tri 4 - štiri 5 - pet 6

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - cigre_c2_15.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - cigre_c2_15.ppt [Compatibility Mode] Univerza v Mariboru Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Boštjan Polajžer, Drago Dolinar, Jožef Ritonja (FERI) bostjan.polajzer@um.si Andrej Semprimožnik (ELES) KAZALNIKI KAKOVOSTI

Prikaži več

Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje

Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje podatkov je obvezno. Vprašalnik za statistično raziskovanje

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx)

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx) DEPOZITI IN VARČEVANJA ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) Jožica Rihter, univ.dipl.ekon. E.naslov: jorko.rihter@gmail.com oktober 2018 1 Razvrstitev bančnih poslov Z vidika funkcionalnosti:

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Strokovno posvetovanje ZBDS, Maribor, 2011 SPLOŠNE KNJIŽNICE PO KNJIŽNIČNIH OBMOČJIH v letu 2010 Milena Bon koordinatorica posebnih nalog osrednjih območnih knjižnic Zakaj je matematika kraljica? Številke

Prikaži več

REGIJE V ŠTEVILKAH Statistični portret slovenskih regij

REGIJE V ŠTEVILKAH Statistični portret slovenskih regij REGIJE V ŠTEVILKAH Statistični portret slovenskih regij 2018 www.stat.si Regije v številkah - Statistični portret slovenskih regij 2018 ISSN 2463-0026 Informacije: www.stat.si T: (01) 241 64 04 E: info.stat@gov.si

Prikaži več

Pregled99

Pregled99 IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH V SLOVENIJI IZVAJALCI IN PROGRAMI 1999/2000 Zaključno poročilo Poročilo zapisala: Erika Brenk Januar 2000 KAZALO Kazalo 2 1. Uvod 3 1.1. Predstavitev pregleda 1999/2000 3 1.2. Osnovni

Prikaži več

Datum: 24

Datum:  24 ZADEVA: OBJAVA UGOTOVITEV - ANKETA SSRS 2016 2017 Spoštovani, obveščamo vas, da smo zaključili obdelavo zbranih podatkov Ankete SSRS 2016 2017 o ugotavljanju potreb po vrstah stanovanjskega fonda v občinah

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

Mesečna informacija_marec_2016.pub

Mesečna informacija_marec_2016.pub MAREC KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Upočasnjevanje krčenja bilančne vsote slovenskega bančnega sistema se je v začetku leta nadaljevalo, konec januarja je bila medletno nižja za,%. Medletno

Prikaži več

Gradiva za novinarje Dobrodošli v Eurošoli

Gradiva za novinarje Dobrodošli v Eurošoli Gradiva za novinarje Dobrodošli v Eurošoli Evropska centralna banka (ECB) še naprej krepi svoje dejavnosti na področju izobraževanja in je razvila nov koncept»eurošole«. Koncept združuje vrsto lahko razumljivih

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HLADILNA TEHNIKA MILAN KUMER s.p. Izdano dne 18.6.2018

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - lj_obroc_predstavitev_tiskovna_mar_2019_02AM.pptx

Microsoft PowerPoint - lj_obroc_predstavitev_tiskovna_mar_2019_02AM.pptx IZHODIŠČA UREJANJA LJUBLJANSKEGA AVTOCESTNEGA OBROČA IN VPADNIH AVTOCEST Predstavitev pobude za državno prostorsko načrtovanje za ureditev ljubljanskega avtocestnega obroča in vpadnih cest ter predloga

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Kokolj

Microsoft PowerPoint - Kokolj REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Sektor za strukturno politiko in podeželje RAZVOJ PODEŽELJA ELJA Ljubljana, 13.2. 2006 Janja Kokolj Prošek I. NAČRTOVANJE II. RAZVOJNI

Prikaži več

Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da

Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da posamezne elemente iz procesa ocenjevanja določajo

Prikaži več

2

2 LETNO POROČILO O KAKOVOSTI ZA RAZISKOVANJE ČETRTLETNO STATISTIČNO RAZISKOVANJE O ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJSKIH STORITVAH (KO-TEL/ČL) IN LETNO STATISTIČNO RAZISKOVANJE O ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJSKIH STORITVAH

Prikaži več

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov posameznikom omogoča uveljavljanje

Prikaži več

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar 2013 1 I. Uvodno pojasnilo Članice Združenja bank Slovenije so leta 2007 na pobudo Zveze potrošnikov Slovenije opredelile

Prikaži več

Projekt Tekstilnica - analiza stanja

Projekt Tekstilnica - analiza stanja Projekt Tekstilnica analiza stanja Društvo Ekologi brez meja in Zadruga Dobrote Ljubljana, maj 2014 Naročnik: Naslov: Avtorji: Sestava vprašalnika: Društvo Ekologi brez meja Projekt Tekstilnica analiza

Prikaži več

obiskanost 2007

obiskanost 2007 . CMI Center za metodologijo in informatiko FDV Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani http://www.ris.org, email: info@ris.org RIS 2007 Spletna obiskanost telefonska anketa (#80b) Povzetek: Poročilo

Prikaži več

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc 1 FINANČNI NAČRT ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI ZA LETO 2009, ki ga je Študentski svet Univerze v Ljubljani sprejel na seji dne 14. 1. 2009 in ga pošilja Upravnemu odboru Univerze v Ljubljani

Prikaži več

Evropska centralna banka (ECB)

Evropska centralna banka (ECB) EVROPSKA CENTRALNA BANKA (ECB) Evropska centralna banka je osrednja institucija v ekonomski in monetarni uniji in je od 1. januarja 1999 pristojna za vodenje evropske monetarne politike v evroobmočju.

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI Fakulteta za družbene vede Študentska anketa o študiju na III. stopnji Študijsko leto 2017/18 Pripombe, komenta

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI Fakulteta za družbene vede Študentska anketa o študiju na III. stopnji Študijsko leto 2017/18 Pripombe, komenta ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI Študentska anketa o študiju na III. stopnji Študijsko leto 2017/18 Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na http://1ka.si/set Ljubljana, 7. januar 2019 1. Povzetek

Prikaži več

2

2 REPUBLIKA SLOVENIJA LETNO POROČILO O KAKOVOSTI ZA RAZISKOVANJE Izdatki za varstvo okolja (OKI) ZA LETO 2006 Poročilo pripravila: Danica Bizjak in Boro Nikić Datum: oktober 2008 1/9 Kazalo 0 Osnovni podatki...

Prikaži več

Povzetek analize anket za študijsko leto 2012/2013 Direktor Andrej Geršak Povzetek letnega poročila je objavljen na spletni strani Celje,

Povzetek analize anket za študijsko leto 2012/2013 Direktor Andrej Geršak Povzetek letnega poročila je objavljen na spletni strani   Celje, Povzetek analize anket za študijsko leto 2012/2013 Direktor Andrej Geršak Povzetek letnega poročila je objavljen na spletni strani www.fkpv.si. Celje, marec 2014 Kazalo vsebine 1 UVOD... 1 1.1 Odzivnost

Prikaži več

Microsoft Word - Primer nalog_OF_izredni.doc

Microsoft Word - Primer nalog_OF_izredni.doc 1) Ob koncu leta 2004 je bilo v Sloveniji v obtoku za 195,4 mrd. izdanih bankovcev, neto tuja aktiva je znašala 1.528,8 mrd. SIT, na poravnalnih računih pri BS so imele poslovne banke za 94 mrd. SIT, depoziti

Prikaži več