Zapisnik 1

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Zapisnik 1"

Transkripcija

1 Letno poročilo o študentski anketi UP FHŠ za študijsko leto 2014/15

2 Letno poročilo o rezultatih anketiranja se pripravi skladno s Pravilnikom o izvajanju študentske ankete Univerze na Primorskem in vsebuje: - Poročilo o rezultatih anketiranja ter - Izvleček iz poročila o rezultatih anketiranja.

3 Poročilo o izvedenem anketiranju študentov UP FHŠ v študijskem letu 2014/15 V študijskem letu 2014/15 je bila na UP FHŠ študentska anketa izvedena od do , elektronsko ob prijavi na izpit, pri čemer je izpolnjevanje ankete še vedno prostovoljno, saj študenti na trditve lahko odgovarjajo z 'ni odgovora'. O skupnih rezultatih anketiranja bodo študentje in zaposleni obveščeni na akademskem zboru, predstojniškem kolegiju in posledično na sejah posameznih oddelkov ter na senatu fakultete. Učitelji in visokošolski sodelavci bodo o rezultatih anketiranja za svoje predmete obveščeni preko visokošolskega informacijskega sistema (ŠIS). V času anketiranja je na UP FHŠ delovala komisija za kakovost v naslednji sestavi: Doc. dr. Gregor Pobežin (predsednik) Red. prof. dr. Ernest Ženko (član) Doc. dr. Anja Zorman (članica) Doc. dr. Peter Sekloča (član) Jaka Fili (član, študent) Študentska anketa je bila izvedena za naslednje študijske programe UP FHŠ: - univerzitetni študijski program 1. stopnje Dediščina Evrope in Sredozemlja, REDNI - univerzitetni študijski program 1. stopnje Italijanistika, REDNI - univerzitetni študijski program 1. stopnje Kulturni študiji in antropologija, REDNI - univerzitetni študijski program 1. stopnje Geografija, REDNI - univerzitetni študijski program 1. stopnje Slovenistika, REDNI - univerzitetni študijski program 1. stopnje Zgodovina, REDNI - univerzitetni študijski program 1. stopnje Medijski študiji, REDNI - univerzitetni študijski program 1. stopnje Medkulturno jezikovno posredovanje, REDNI - univerzitetni študijski program 1. stopnje Sodobna kritična teorija in filozofija, REDNI - dvopredmetni študijski program 1. stopnje Geografija Zgodovina, REDNI - dvopredmetni študijski program 1. stopnje Dediščina - Geografija, REDNI - dvopredmetni študijski program 1. stopnje Antropologija Geografija, REDNI - dvopredmetni študijski program 1. stopnje Antropologija Zgodovina, REDNI - dvopredmetni študijski program 1. stopnje Geografija Slovenistika, REDNI - univerzitetni študijski program 1. stopnje Kulturna dediščina, REDNI - dvopredmetni študijski program 1. stopnje Arheologija Antropologija, REDNI - dvopredmetni študijski program 1. stopnje Arheologija Geografija, REDNI - dvopredmetni študijski program 1. stopnje Arheologija Zgodovina, REDNI - univerzitetni študijski program 1. stopnje Medijski študiji, IZREDNI - študijski program 2. stopnje Kulturni študiji in antropologija, REDNI - študijski program 2. stopnje Arheološka dediščina Sredozemlja, REDNI - študijski program 2. stopnje Komuniciranje in mediji, REDNI - študijski program 2. stopnje Zgodovina, REDNI - študijski program 2. stopnje Geografija, REDNI - študijski program 2. stopnje Italijanistika pedagoški študij, REDNI - dvopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje Geografija Zgodovina, REDNI

4 - študijski program 2. stopnje Slovenistika enopredmetni pedagoški študij, REDNI - študijski program 2. stopnje Italijanistika, REDNI - študijski program 2. stopnje Jezikovno posredovanje in prevajanje, REDNI Predvideno maksimalno število anketirancev je bilo 510. Anketo je izpolnilo skupno 281 študentov, torej 55 %. V primerjavi s prejšnjimi leti je opazen skokovit dvig deleža študentov, ki so izpolnili anketo (v študijskem letu 2013/14 je anketo izpolnilo 28 % upravičencev), kar najbrž lahko pripišemo večji uveljavitvi sistema anketiranja. Študenti namreč anketo izpolnijo elektronsko pred prvo prijavo na posamezni izpit. 1. Na vprašanja iz splošnega dela ankete so anketiranci odgovarjali, kot je razvidno iz spodaj priloženih tabel: - na prvi stopnji, redni študij: VPRAŠANJA - SPLOŠNA ANKETA Zadovoljstvo s storitvami referata bi ocenil/-a... Zadovoljstvo s storitvami knjižnice bi ocenil/-a... Opremljenost knjižnice s študijsko literaturo bi ocenil/-a... Bil/-a sem ustrezno seznanjen/-a z namenom ankete, ki jo izpolnjujem. Vprašanja v anketi omogočajo, da v veliki meri izrazim svoje mnenje o bistvenih vidikih študija. Vodstvo fakultete upošteva mnenje, ki ga študenti podamo v anketi. Priprave na strokovno/študijsko prakso, ki jih je organizirala fakulteta, bi ocenil/-a... Organiziranost strokovne/študijske prakse v organizaciji bi ocenil/-a... Kakovost prakse z vidika pridobivanja uporabnih znanj bi ocenil/-a število 3,03 4,54 3,74 3,97 3,79 3,32 3,56 3,56 3,8 povprečje 1,21 0,67 0,98 1,23 1,11 1,36 1,26 1,07 1,08 Iz odgovorov študentov prve stopnje razberemo, da so študenti zadovoljni s storitvami referata (3,03) in izjemno zadovoljni s storitvami knjižnice (4,54), kjer so nekoliko slabše, vendar še vedno zelo dobro ocenili njeno opremljenost s študijsko literaturo (3, 74). Študentje prve stopnje študija so bili v letu 2014/15 mnenja, da so bili ustrezno seznanjeni z namenom ankete (3,97) in da jim anketa omogoča, da v veliki meri izrazijo mnenje glede študija (3,79), nekoliko nižje je ocenjeno njihovo zaupanje v vodstvo fakultete glede upoštevanja rezultatov ankete (3,32). V prihodnje bomo zato študente še dodatno obveščali ne le o rezultatih ankete, temveč tudi o spremembah, ki jih vodstvo fakultete sprejme glede na pridobljene odgovore V študijskem letu 2014/15 je bilo tako s sklepom dekanje uvedeno dežuranje učiteljev in sodelavcev v knjižnici, s čimer se je podaljšal odpiralni čas čitalnice. Poleg tega je fakulteta uredila študentsko sobo za različne študijske in obštudijske dejavnosti. Glede strokovne/študijske prakse so študenti mnenja, da so dobre tako priprave nanjo (3,56) kot njena organiziranost (3,56), ter da so v času prakse pridobili veliko uporabnega znanja (3,8). V primerjavi s predhodnimi študijskimi leti opazimo dvig povprečnih ocen in obenem padec števila in deleža že tako nizkega števila in deleža pridobljenih odgovorov. V

5 tekočem študijskem letu bomo o pomenu izpolnjevanja ankete za naše delo govorili študenti predvsem v času posredovanja rezultatov ankete, ki je predmet tega poročila, ter v razgovoru s študenti o zadovoljstvu s študijskim procesom, ki ga bo izvedli ob zaključku študijskega učitelji pri svojih predmetih, oddelkov in ločeno tudi člani komisije za kakovost UP FHŠ. - na drugi stopnji, redni študij: VPRAŠANJA - SPLOŠNA ANKETA Zadovoljstvo s storitvami referata bi ocenil/-a... Zadovoljstvo s storitvami knjižnice bi ocenil/-a... Opremljenost knjižnice s študijsko literaturo bi ocenil/-a... Bil/-a sem ustrezno seznanjen/-a z namenom ankete, ki jo izpolnjujem. Vprašanja v anketi omogočajo, da v veliki meri izrazim svoje mnenje o bistvenih vidikih študija. Vodstvo fakultete upošteva mnenje, ki ga študenti podamo v anketi. Priprave na strokovno/študijsko prakso, ki jih je organizirala fakulteta, bi ocenil/-a... Organiziranost strokovne/študijske prakse v organizaciji bi ocenil/-a... Kakovost prakse z vidika pridobivanja uporabnih znanj bi ocenil/-a število 3,15 3,68 3,25 4 4,19 3,08 2,8 2,6 3,2 povprečje 1,15 1,13 1,3 1,19 1,01 1,33 1,6 1,36 1,33 Rezultati ankete kažejo, da so študenti druge stopnje nekoliko bolj kritični od študentov prve stopnje. Največje odstopanje je opazno pri zadovoljstvu s storitvami knjižnice (3,68) in njeno opremljenostjo s študijsko literaturo (3,25) ter pri pripravi (2,8) in organiziranosti strokovne/študijske prakse (2,6). Poleg ukrepov, ki smo jih navedli za prvo stopnjo, bomo v študijskem letu skušali ugotoviti in odpraviti razloge za nezadovoljstvo študentov s pripravo na in organizacijo strokovne/študijske prakse.

6 2. Na vprašanja, ki se nanašajo na posamezne predmete, so anketiranci podali naslednje odgovore, kakor je razvidno iz spodaj priloženih tabel: - na prvi stopnji, redni študij: A. skupni rezultati število povprečje 4,08 3,81 4,17 4,12 4,13 3,95 136,32 75,93 4,5 4,53 4,24 4,29 4,44 4,1 4,19 4,22 st. odklon 1,02 1,02 1,01 1,01 1,12 1,04 85,23 20,15 0,87 0,83 1,02 0,98 0,89 1,06 1,08 0,93 Predložene vrednosti so absoluten seštevek vseh dobljenih odgovorov pri posameznem predmetu. Povprečna vrednost odgovorov niha od najnižje ocene 3,81 (zahtevnost vsebin) do najvišje vrednosti 4,53 (seznanjenost z obveznostmi pri predmetu). Povprečna prisotnost študentov pri predmetih znaša glede na pridobljene odgovore 75,93 %. Vsi podatki so primerljivi z rezultati anket prejšnjih študijskih let.

7 B. rezultati po posameznih študijskih programih univerzitetni študijski program 1. stopnje Dediščina Evrope in Sredozemlja, REDNI, KOPER Vaje (seminarske, laboratorijske, terenske ) so bile smiselna dopolnitev teoretičnih vsebin. število povprečje 4,08 3,4 4,32 4,56 4,43 4,03 97,57 76,82 4,43 4,41 4,3 4,14 4,51 3,97 4,21 4,3 st. odklon 1,09 1,2 0,8 0,68 0, ,16 24,1 0,78 0,81 0,79 0,8 0,65 0,94 0,8 0,69 univerzitetni študijski program 1. stopnje Italijanistika, REDNI, KOPER število povprečje 4,05 3,82 4,15 4,21 4,37 3,92 128,6 70,7 4,5 4,53 4,25 4,32 4,48 4,28 4,12 4,25 st. odklon 1,11 1,11 1,03 1,01 1,04 1,1 96,76 25,25 0,94 0,89 1,12 1,03 0,93 1,06 1,26 1,04

8 univerzitetni študijski program 1. stopnje Kulturni študiji in antropologija, REDNI, KOPER število povprečje 4,4 4,24 4,74 4,65 4,45 4,29 144,47 75,22 4,82 4,77 4,64 4,55 4,36 4,52 4,36 4,35 st. odklon 0,8 0,61 0,55 0,57 0,8 0,82 60,3 19,75 0,49 0,52 0,71 0,66 0,83 0,85 0,93 0,79 univerzitetni študijski program 1. stopnje Geografija, REDNI, KOPER število povprečje 4,16 3,95 4,35 4,22 4,29 3,92 148,9 76,9 4,66 4,66 4,31 4,33 4,45 4,12 4,26 4,29 st. odklon 0,98 0,94 0,97 0,95 1,07 1,1 88,14 20,55 0,67 0,65 0,96 0,89 0,9 1,04 1,05 0,84

9 univerzitetni študijski program 1. stopnje Slovenistika, REDNI, KOPER število povprečje 4,26 3,7 4,27 4,3 4,5 4,17 139,4 78,89 4,63 4,67 4,48 4,11 4,48 4,07 4,32 4,18 st. odklon 0,74 0,69 0,96 0,95 0,84 0,76 77,25 17,5 0,55 0,54 0,69 1,1 0,57 0,94 0,66 0,66 univerzitetni študijski program 1. stopnje Zgodovina, REDNI, KOPER število povprečje 4,33 3,79 4,2 4,07 4,31 4,06 127,05 78,41 4,69 4,66 4,36 4,37 4,46 4,23 4,26 4,39 st. odklon 0,96 1,05 0,89 1,07 1,01 1,06 104,96 17,5 0,62 0,65 0,96 0,88 0,94 0,86 1,1 0,81

10 univerzitetni študijski program 1. stopnje Medijski študiji, REDNI, KOPER število povprečje 3,92 3,85 4,02 3,94 3,8 3,8 142,11 78,73 4,37 4,42 4,14 4,23 4,36 3,97 4,16 4,1 st. odklon 1,01 0,9 1,05 1,07 1,2 1,02 84,67 18,45 0,91 0,87 0,99 1 0,92 1,07 1,02 0,93 univerzitetni študijski program 1. stopnje Medijski študiji, IZREDNI, KOPER število NULL 2 4 NULL NULL NULL 4 1 povprečje 4, NULL 4,5 4 NULL NULL 4,75 4,75 3,75 4 4,5 NULL 4,25 4 st. odklon 0,43 0,71 1 NULL 0,5 0,71 NULL NULL 0,43 0,43 0,83 0 0,5 NULL 0,43 0

11 univerzitetni študijski program 1. stopnje Medkulturno jezikovno posredovanje, REDNI, KOPER število povprečje 4,14 3,87 4,15 4,07 4,15 4,02 139,68 74,69 4,38 4,38 4,17 4,32 4,41 4,24 4,19 4,22 st. odklon 1,01 1 0,95 1,01 1, ,94 19,37 1,04 0,99 1,1 0,99 0,91 1,02 1,14 1,02 univerzitetni študijski program 1. stopnje Sodobna kritična teorija in filozofija, REDNI, KOPER število NULL povprečje NULL , st. odklon NULL

12 dvopredmetni študijski program 1. stopnje Geografija Zgodovina, REDNI, KOPER število povprečje 4,46 3,91 4,55 4,42 4,46 4,42 84,73 69,78 4,89 4,95 4,54 4,51 4,62 4,09 4,41 4,46 st. odklon 0,66 1,04 0,74 0,84 0,94 0,82 61,29 21,16 0,31 0,22 0,78 0,76 0,6 1,09 0,88 0,7 dvopredmetni študijski program 1. stopnje Dediščina - Geografija, REDNI, KOPER število povprečje 3,77 3,86 3,71 3,31 3,75 3,36 165, ,33 4,28 4,06 3,89 4,33 3,67 3,65 3,94 st. odklon 0,7 0,64 1,03 1,2 1,23 1,04 71,34 12,22 0,75 0,8 0,85 1,05 0,67 1,05 1,03 0,78

13 dvopredmetni študijski program 1. stopnje Antropologija - Geografija, REDNI, KOPER število povprečje 3,9 3,7 4,5 4, ,25 79,09 4 4,27 4 4,45 4,09 4,27 4,27 4,18 st. odklon 1,37 0,78 0,81 1,02 1,25 0,89 44,75 9,96 1,35 1,05 1,35 0,78 1,16 0,86 1,29 1,03 dvopredmetni študijski program 1. stopnje Antropologija - Zgodovina, REDNI, KOPER število povprečje 3,83 4,14 4,14 4,29 4 4,67 191,14 61,11 4,78 4,89 4,44 4,78 4,33 4 4,22 4,33 st. odklon 0,37 0,99 0,64 0,88 0,53 0,47 33,67 9,94 0,42 0,31 0,5 0,42 0,47 0,67 0,79 0,47

14 dvopredmetni študijski program 1. stopnje Geografija Slovenistika število povprečje 4,2 4,2 4, ,2 123,5 87,5 4,38 4,5 4,38 4,88 4,88 4,38 4,38 3,88 st. odklon 0,75 0,75 0,49 0,63 0,63 0,98 40,69 6,61 0,48 0,5 0,7 0,33 0,33 0,86 0,7 0,6 univerzitetni študijski program 1. stopnje Kulturna dediščina, REDNI, KOPER število povprečje 4,07 2,33 3,47 4,21 4,08 3,46 106,61 79,52 4,35 4,55 4,48 3,57 4,45 3 3,94 4,05 st. odklon 1,22 0,79 1,59 1,01 1,38 1,01 31,21 21,04 0,65 0,86 1,18 1,29 0,97 1,35 1,11 0,9

15 dvopredmetni študijski program 1. stopnje Arheologija - Antropologija, REDNI, KOPER število povprečje 4,19 3,63 4,31 4,53 4,25 4,19 245,5 75,88 4,59 4,76 4,35 4 4,76 3,88 4,41 4,18 st. odklon 1,01 1,17 1,1 0,72 1,01 1,29 46,9 9,11 0,84 0,55 1,19 0,97 0,73 1,08 1,14 0,92 dvopredmetni študijski program 1. stopnje Arheologija - Geografija, REDNI, KOPER število povprečje 5 3,33 4, , , st. odklon 0 1,25 0, , ,43 0 0

16 dvopredmetni študijski program 1. stopnje Arheologija - Zgodovina, REDNI, KOPER število povprečje 4,11 3,31 4,15 4,18 4,2 3,91 110,49 81,27 4,61 4,66 4,1 4,15 4,51 3,75 3,93 4,11 st. odklon 1,12 1,35 1,1 0,92 1,32 1,07 49,72 11,98 0,83 0,71 1,22 1,08 0,98 1,03 1,17 1,06 Iz preglednic je razvidno, da število izpolnjenih vprašalnikov na program niha med 1 in 346. Pri programih, pri katerih je bilo izpolnjenih vsaj 20 vprašalnikov, so rezultati primerljivi pri vseh vprašanjih, torej med programi ni večjih odstopanj v povprečni vrednosti odgovorov.

17 - na drugi stopnji: C. skupni rezultati število povprečje 4,39 4,04 4,33 4,26 4,31 4,21 139,13 83,65 4,63 4,66 4,43 4,44 4,58 4,36 4,36 4,33 st. odklon 0,94 1,01 1,1 1,13 1,14 1,13 92,09 14,52 0,75 0,69 1 0,96 0,86 0,95 1,1 1,05 Iz preglednice je razvidno, da so rezultati na drugi stopnji primerljivi z rezultati na prvi stopnji, pri čemer so v primerjavi s prvo stopnjo študenti druge stopnje nekoliko bolje ocenili predmete in nekoliko slabše učitelje.

18 D. rezultati po posameznih študijskih programih študijski program 2. stopnje Kulturni študiji in antropologija, REDNI, KOPER Vaje (seminarske, laboratorijske, število povprečje 5 3,36 3,18 2,91 3, ,5 88, ,64 5 4,7 5 5 st. odklon 0 0,88 1,99 1,78 1, ,91 5, ,48 0 0, študijski program 2. stopnje Arheološka dediščina Sredozemlja, REDNI, KOPER število povprečje 4,65 3,61 4,58 4,42 4,5 4,58 131,75 78,57 4,6 4,48 4,58 4,56 4,64 4,46 4,58 4,67 st. odklon 0,59 0,83 0,49 0,67 0,61 0,59 89,29 13,2 0,57 0,7 0,49 0,5 0,48 0,58 0,57 0,47

19 študijski program 2. stopnje Komuniciranje in mediji, REDNI, KOPER število povprečje 4,39 4,02 4,32 4,35 4,38 4,17 150,91 85,6 4,69 4,77 4,38 4,46 4,59 4,44 4,38 4,3 st. odklon 0,93 1,05 1,13 1,1 1,14 1,2 96,52 11,93 0,71 0,6 1,09 1,05 0,94 0,91 1,14 1,12 študijski program 2. stopnje Zgodovina, REDNI, KOPER ,29 4,21 4,24 4,15 4,13 4,14 135,59 77,88 4,44 4,5 4,38 4,29 4,47 4,24 4,3 4,32 4,29 1,31 1,29 1,36 1,43 1,42 1,36 94,21 20,26 1,22 1,06 1,28 1,3 1,06 1,28 1,29 1,28 1,31

20 študijski program 2. stopnje Geografija, REDNI, KOPER število povprečje 4,39 3,67 4,68 4 4,42 3,73 107,85 79,62 4,55 4,59 4,42 4,22 4,53 3,77 4 3,94 st. odklon 0,64 1,03 0,47 1,1 1,04 1,14 99,18 20,19 0,72 0,72 0,94 1,05 0,92 1,11 1,32 1,16 študijski program 2. stopnje Italijanistika pedagoški študij, REDNI, KOPER število povprečje 4,43 3,71 4,5 4,33 4,33 4,57 165,5 90 4,88 4,88 4,75 4,75 4,75 4,75 4,63 4,75 st. odklon 0,73 0,88 1,12 1,11 1,11 1,05 135,5 0 0,33 0,33 0,66 0,66 0,66 0,43 0,99 0,66

21 dvopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje Geografija Zgodovina, REDNI, KOPER število povprečje 4,43 4,29 4,43 4,43 4,14 4,57 125,5 81,11 4,67 4,56 4,78 4,67 4,56 4,44 4,67 4,44 st. odklon 0,49 0,45 0,73 0,73 0,99 0,73 44,72 19,12 0,47 0,68 0,42 0,47 0,5 0,68 0,47 0,68 študijski program 2. stopnje Slovenistika enopredmetni pedagoški študij, REDNI, KOPER število povprečje 4,28 4,17 4,39 4,32 4,42 4,26 140,19 83,33 4,77 4,8 4,49 4,62 4,6 4,44 4,4 4,45 st. odklon 1,07 0,98 1,11 1,13 1,13 1,19 73,83 14,07 0,6 0,56 0,99 0,82 0,86 1 1,16 1,08

22 študijski program 2. stopnje Italijanistika, REDNI, KOPER število povprečje 4,67 4,2 4,67 4,53 4,5 4,6 45,5 86,67 4,72 4,72 4,72 4,67 4,72 4,72 4,67 4,72 st. odklon 0,47 0,54 0,47 0,62 0,5 0, ,74 0,45 0,45 0,45 0,47 0,45 0,45 0,58 0,45 študijski program 2. stopnje Jezikovno posredovanje in prevajanje, REDNI, KOPER število povprečje 4,27 4,39 4,15 4,32 4 3,93 141,53 86,17 4,39 4,39 4,12 4,28 4,46 4,33 4,21 4,16 st. odklon 0,96 0,76 0,84 0,83 0, ,69 7,87 0,83 0,74 1,03 0,93 0,8 0,76 0,91 0,85

23 PREDLOGI IN PRIPOMBE ŠTUDENTOV (5 najpogostejših predlogov in pripomb, ki so jih študenti navedli ob posameznem vidiku anketiranja): 1. Pedagoško delo visokošolskih učiteljev in sodelavcev - Všeč mi je bilo / Motilo me je / Predlagam Nimam pripomb, vse je v redu Všeč mi je odnos, ki ga ima izvajalec predmeta do študentov / predmeta Motilo me je, da se na drugi stopnji ponavljajo / ne poglabljajo teme prve stopnje Predlagam, da profesor bolj spodbuja / vključuje sodelovanje študentov v predavanje Všeč mi je bilo terensko delo / ekskurzija, saj je pri tem naučimo več kot v predavalnici 2. Predmet - Predlagam Nimam predlogov / Nič Vse je v redu / Ok Več ur / Več vaj / Več predavanj Večja dostopnost študijske literature / Število izvodov študijske literature Boljša povezava med izvajalci predmeta Ta predavatelj me ni učil / to ni bil predavatelj na predmetu / predavatelja ne poznam 3. Strokovna/študijska praksa - Predlagam Boljša obveščenost študenta in mentorja na šoli glede vsebine in ciljev prakse, boljša organiziranost 4. Storitve referata in knjižnice - Predlagam Večja dostopnost študijske literature / Število izvodov študijske literature Boljša obveščenost referata / komunikacija med fakulteto, učitelji in referatom / komunikacija med referatom, učitelji in študenti Hitrejše in bolj učinkovito obveščanje študentov s strani referata Več zaposlenih v referatu 5. Anketa - Predlagam Krajše ankete, bolj bistvena vprašanja Neuporabnost ankete, saj se mnenje študentov ne upošteva Poročilo o anketiranju se posreduje dekanji, učiteljem in sodelavcem, senatu in fakultetnim komisijam, študentskemu svetu, prodekanom, predstojnikom in koordinatorjem študijskih programov, predstojnikom oddelkov ter inštitutov, tajniku fakultete in vodjem strokovnih služb. Objavljeno je na spletni strani fakultete.

24 Izvleček iz poročila o anketiranju, ki je priloga temu poročilu, se posreduje dekanji UP FHŠ in univerzitetni komisiji (KSSK UP). Poročilo in izvleček pripravila: Doc. dr. Anja Zorman, predsednica komisije za kakovost UP FHŠ

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2016/2017 Univerza

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

Vizija UP

Vizija UP Sprejeto na 44. seji Senata UP FHŠ, 19. 1. 2017 UNIVERZA NA PRIMORSKEM»Fakulteta za humanistične študije«samoevalvacijsko poročilo za izobraževalno dejavnost za študijsko leto 2015/2016 Koper, januar 2017

Prikaži več

Povzetek analize anket za študijsko leto 2012/2013 Direktor Andrej Geršak Povzetek letnega poročila je objavljen na spletni strani Celje,

Povzetek analize anket za študijsko leto 2012/2013 Direktor Andrej Geršak Povzetek letnega poročila je objavljen na spletni strani   Celje, Povzetek analize anket za študijsko leto 2012/2013 Direktor Andrej Geršak Povzetek letnega poročila je objavljen na spletni strani www.fkpv.si. Celje, marec 2014 Kazalo vsebine 1 UVOD... 1 1.1 Odzivnost

Prikaži več

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE Kandidat za vpis v magistrske študijske

Prikaži več

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Fakulteta za družbene vede Splošni vidiki študijskega procesa

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Fakulteta za družbene vede Splošni vidiki študijskega procesa ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Splošni vidiki študijskega procesa Študijsko leto 2017/2018 Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na http://1ka.si/set

Prikaži več

Na tem delu pride kot pri ljubljanski različici kdaj bo senat sprejel ta pravila ter na kateri seji ter na kateri člen statuta

Na tem delu pride kot pri ljubljanski različici kdaj bo senat sprejel ta pravila ter na kateri seji ter na kateri člen statuta NAVODILA O IZVAJANJU ANKET O ZADOVOLJSTVU S ŠTUDIJEM IN O ZAPOSLJIVOSTI IN ZAPOSLENOSTI DIPLOMANTOV UM N 7/2013-41AG I. NAMEN IN CILJI ANKET 1. člen (namen anket) Univerza v Mariboru (v nadaljevanju UM)

Prikaži več

Zadovoljstvo študentov s študijem na FDV 2014 Pripravila: mag. Barbara N. Brečko, CDI Ljubljana, oktober 2014

Zadovoljstvo študentov s študijem na FDV 2014 Pripravila: mag. Barbara N. Brečko, CDI Ljubljana, oktober 2014 Zadovoljstvo študentov s študijem na FDV 2014 Pripravila: mag. Barbara N. Brečko, CDI Ljubljana, oktober 2014 KLJUČNE UGOTOVITVE Anketa je potekala v obdobju od 13.12.2013 do 30.9.2014. Izvajala se je

Prikaži več

UNIVERZA NA PRIMORSKEM VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA ANALIZA PRIJAVE IN VPISA NA UNIVERZO NA PRIMORSKEM ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015 Koper, N

UNIVERZA NA PRIMORSKEM VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA ANALIZA PRIJAVE IN VPISA NA UNIVERZO NA PRIMORSKEM ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015 Koper, N UNIVERZA NA PRIMORSKEM VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA ANALIZA PRIJAVE IN VPISA NA UNIVERZO NA PRIMORSKEM ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015 Koper, November 2014 ANALIZA PRIJAVE IN VPISA ZA ŠTUDIJSKO

Prikaži več

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www UNIVERZA NA PRIMORSKEM TITOV TRG 4, 6000 KOPER Na podlagi 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06), sklepov Senata Univerze na Primorskem in soglasja Vlade Republike Slovenije objavlja

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

Vizija UP

Vizija UP UNIVERZA NA PRIMORSKEM Fakulteta za humanistične študije Samoevalvacijsko poročilo za izobraževalno dejavnost za študijsko leto 2016/2017 Koper, 12. januar 2018 1 Pri pripravi poročila so sodelovali (po

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

Na podlagi 154

Na podlagi 154 To prečiščeno besedilo Pravil o diplomi Univerze na Primorskem Pedagoške fakultete Koper obsega: - Pravila o diplomi Univerze na Primorskem Pedagoške fakultete Koper z dne 19. marca 2004; - Spremembe in

Prikaži več

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI Senat Univerze v Ljubljani je na podlagi šeste točke 47. in 238.a člena Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05, 118/05, 72/06 (76/06-popr.), 59/07 (82/07-popr.), 81/07, 5/08, 42/08, 62/08,

Prikaži več

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc REPUBLIKA SLOVENIJA Anketa o zadovoljstvu uporabnikov statističnih podatkov in informacij Statističnega urada RS 1. Kako pogosto ste v zadnjem letu uporabljali statistične podatke in informacije SURS-a?

Prikaži več

Vizija UP

Vizija UP UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE Samoevalvacijsko poročilo za izobraževalno dejavnost za študijsko leto 2015/2016 Koper, januar 2017 Pri pripravi

Prikaži več

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol SENAT UL 2. SEJA DNE 21. 11. 2017 Številka: 031-12/2017 Datum: Ljubljana, 21. 11. 2017 5. TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Ljubljani Poročevalec:

Prikaži več

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A ZAKAJ ŠTUDIJ MATEMATIKE? Ker vam je všeč in vam gre dobro od rok! lepa, eksaktna veda, ki ne zastara matematičnoanalitično sklepanje je uporabno povsod matematiki so zaposljivi ZAKAJ V LJUBLJANI? najdaljša

Prikaži več

Deans Office

Deans Office Dekan izr. prof. dr. Janez Stare Gosarjeva ulica 005 SI-1000 Ljubljana T: +386 1 5805 561 F: +386 1 5805 521 crpo@fu.uni-lj.si www.fu.uni-lj.si Datum: 20. 6. 2016 Številka: 30000-07/2016-1 V skladu z določili

Prikaži več

Univerza na Primorskem FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE Vodnik po dodiplomskih študijskih programih Koper 2019

Univerza na Primorskem FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE Vodnik po dodiplomskih študijskih programih Koper 2019 Univerza na Primorskem FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE Vodnik po dodiplomskih študijskih programih Koper 2019 Uvod Fakulteta za humanistične študije je bila ustanovljena leta 2000 in je ustanovna članica

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Povzetek analize anket za študijsko leto Direktor Dekanja Andrej Geršak doc. dr. Tatjana Kovač Poročilo pripravila in uredila Andreja Nareks

Povzetek analize anket za študijsko leto Direktor Dekanja Andrej Geršak doc. dr. Tatjana Kovač Poročilo pripravila in uredila Andreja Nareks Povzetek analize anket za študijsko leto 2017-2018 Direktor Dekanja Andrej Geršak doc. dr. Tatjana Kovač Poročilo pripravila in uredila Andreja Nareks, mag. Povzetek je objavljen na spletni strani www.fkpv.si.

Prikaži več

Na podlagi 25. člena Pravil Univerze na Primorskem, Fakultete za management in na podlagi Pravilnika o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na U

Na podlagi 25. člena Pravil Univerze na Primorskem, Fakultete za management in na podlagi Pravilnika o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na U Na podlagi 25. člena Pravil Univerze na Primorskem, Fakultete za management in na podlagi Pravilnika o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na Univerzi na Primorskem, ki ga je sprejel Senat Univerze

Prikaži več

Vizija UP

Vizija UP UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE Samoevalvacijsko poročilo za izobraževalno dejavnost za študijsko leto 2016/2017 Koper, januar 2018 1 Pri pripravi

Prikaži več

Poročilo anket

Poročilo anket POROČILO ANKET Zadovoljstvo zaposlenih 2016 V času od 10. 6. do 30. 6.2016 je med zaposlenimi na Univerze v Mariboru, Fakulteti za zdravstvene vede potekala anonimna anketa»zadovoljstvo na delovnem mestu«.

Prikaži več

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc NAVODILA K CENIKU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2005/2006 UL FAKULTETE ZA POMORSTVO IN PROMET Šolnine in prispevke za študijsko leto 2005/2006 je določil Upravni odbor Fakultete za pomorstvo in promet na svoji 22.

Prikaži več

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 1. KAJ SO IZREDNI ROKI? KOLIKO JIH JE? KOMU PRIPADAJO? POSTOPEK. Pravilnik o študiju 202. člen Izredni izpitni roki so izpitni roki zunaj izpitnih obdobij in v času

Prikaži več

Poročilo anket

Poročilo anket POROČILO ANKET Zadovoljstvo na delovnem mestu 2018 V času od 11. 6. do 22. 6. 2018 je med zaposlenimi na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za zdravstvene vede potekala anonimna anketa»zadovoljstvo na delovnem

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejet

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejet Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejeto na 11. redni seji senata UL FGG dne 24. 10. 2018)

Prikaži več

Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah

Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah in Pravili ocenjevanja Gimnazije Novo mesto, veljavnim

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (37. seji senata UL FGG dne

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (37. seji senata UL FGG dne Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (37. seji senata UL FGG dne 29. 3. 2017) Kazalo I. SPLOŠNE DOLOČBE IN ORGANIZACIJA ŠTUDIJA... 1 1. člen (Pedagoška dejavnost študijski programi)...

Prikaži več

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Osnovna šola bratov Letonja telefon/fax: (03) 8965300, 8965304 Šmartno ob Paki 117 e-pošta: os-bl-smartno@guest.arnes.si 3327 Šmartno ob Paki spl. stran: www.ossmartno.si SAMOEVALVACIJSKO POROČILO SODELOVANJE

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede POROČILO O SPREMLJANJU IN ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE ZA LETO 2008 Ljubljana, m

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede POROČILO O SPREMLJANJU IN ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE ZA LETO 2008 Ljubljana, m Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede POROČILO O SPREMLJANJU IN ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE ZA LETO 2008 Ljubljana, marec 2008 POROČILO O KAKOVOSTI za leto 2008 1. Delovanje

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Lapajne&Randl2015.pptx

Microsoft PowerPoint - Lapajne&Randl2015.pptx RAZISKAVA OB PREDVIDENI SELITVI KNJIŽNIC OHK Raziskava je potekala v okviru predmetov Raziskovalne metode in Uporabniki informacijskih virov in storitev pod mentorstvom treh profesorjev (dr. Pisanski,

Prikaži več

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI Fakulteta za družbene vede Študentska anketa o študiju na III. stopnji Študijsko leto 2017/18 Pripombe, komenta

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI Fakulteta za družbene vede Študentska anketa o študiju na III. stopnji Študijsko leto 2017/18 Pripombe, komenta ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI Študentska anketa o študiju na III. stopnji Študijsko leto 2017/18 Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na http://1ka.si/set Ljubljana, 7. januar 2019 1. Povzetek

Prikaži več

Poročilo o merjenju organizacijske klime

Poročilo o merjenju organizacijske klime Str.1/11 Izdelali: izr. prof. dr. Uroš Pinterič, Andrej Kolar (KKE), Katja Krevs (Karierni center in KKE), Mira Kastelic (mednarodna in projektna pisarna) Dne: 2015-09-07 Dostavljeno (e-mail): Senat, AZ,

Prikaži več

POROČILO O TUTORSKEM DELU ŠT. LETO 2013/14 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu vseh tutorjev učiteljev, ki so vključili tudi por

POROČILO O TUTORSKEM DELU ŠT. LETO 2013/14 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu vseh tutorjev učiteljev, ki so vključili tudi por POROČILO O TUTORSKEM DELU ŠT. LETO /14 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu vseh tutorjev učiteljev, ki so vključili tudi poročila tutorjev študentov. Tutorji učitelji so naslednji

Prikaži več

Koncept prenove informacijskega sistema DP ZORA reševanje strokovnih dilem na področju ginekologije OCENA IZOBRAŽEVANJA Pripravili sodelavci presejaln

Koncept prenove informacijskega sistema DP ZORA reševanje strokovnih dilem na področju ginekologije OCENA IZOBRAŽEVANJA Pripravili sodelavci presejaln Koncept prenove informacijskega sistema DP ZORA reševanje strokovnih dilem na področju ginekologije OCENA IZOBRAŽEVANJA Pripravili sodelavci presejalnega programa in registra ZORA Onkološki inštitut Ljubljana

Prikaži več

POROČILO O TUTORSKEM DELU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/18 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu tutorjev učiteljev, ki so upoštevali tud

POROČILO O TUTORSKEM DELU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/18 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu tutorjev učiteljev, ki so upoštevali tud POROČILO O TUTORSKEM DELU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/18 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu tutorjev učiteljev, ki so upoštevali tudi poročila tutorjev študentov. Seznam tutorjev - tutorji

Prikaži več

Microsoft Word - KAZALNIK ZADOVOLJSTVA S PREHRANO 2017

Microsoft Word - KAZALNIK ZADOVOLJSTVA S PREHRANO 2017 Neobvezni kazalnik kakovosti KAZALNIK ZADOVOLJSTVO S PREHRANO V PSIHIATRIČNI BOLNIŠNICI IDRIJA ZA LETO 2017 Kazalnik pripravila Andreja Gruden, dipl. m. s., Hvala Nataša, dipl. m. s. 1. POIMENOVANJE KAZALNIKA

Prikaži več

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta:  Splet FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) 237 42 22 (04) 237 42 15 E pošta: vs@fov.uni-mb.si; un@fov.uni-mb.si Spletna stran: http://www.fov.uni-mb.si Informativno mesto:

Prikaži več

PRIROČNIK ZA ŠTUDENTE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA

PRIROČNIK ZA ŠTUDENTE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE PRIROČNIK ZA ŠTUDENTE Študijsko leto 2018/2019 Priročnik za študente Izdala: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (UP FHŠ)

Prikaži več

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO 2011-2015 Novo mesto, februar 2011 inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:2/9 1

Prikaži več

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 21. člena Statuta Evropske pravne fakultete Nove univerze (v nadaljevanju: fakulteta) z dne je upravni

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 21. člena Statuta Evropske pravne fakultete Nove univerze (v nadaljevanju: fakulteta) z dne je upravni Na podlagi 2. točke prvega odstavka 21. člena Statuta Evropske pravne fakultete Nove univerze (v nadaljevanju: fakulteta) z dne 24. 9. 2018 je upravni odbor fakultete sprejel naslednji PRAVILNIK O ŠTUDIJU

Prikaži več

Microsoft Word - Anketa-zaposleni-2014.doc

Microsoft Word - Anketa-zaposleni-2014.doc Izvedba ankete za zaposle FERI "Raziskava delovga zadovoljstva - Vprašalnik za zaposle 2014" Ocena stanja Anketo za zaposle»raziskava delovga zadovoljstva Vprašalnik za zaposle 2014«smo izvedli od 8.4.2014

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI

UNIVERZA V LJUBLJANI P O R O Č I L O O S P R E M L J A N J U I N Z A G O T A V L J A N J U K A K O V O S T I v letu na AKADEMIJI ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO V LJUBLJANI Komisija za sestavo poročila: Predsednik:

Prikaži več

SPLOŠNE INFORMACIJE

SPLOŠNE INFORMACIJE »PSIHOLOŠKI DIFERENCIALNI MODUL«(PDM) V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/17 1 VSEBINA: 1. Namen Psihološkega diferencialnega modula (PDM)... 2 2. Predmeti PDM... 2 2.1 Predmeti... 4 2.1.1 Diferencialna psihologija...

Prikaži več

URNIK PREDAVANJ IN VAJ ŠTUDIJSKEM LETU 2013/2014

URNIK PREDAVANJ IN VAJ ŠTUDIJSKEM LETU 2013/2014 KOZMETIKA - 1. LETNIK (K1) URNIK PREDAVANJ, VAJ IN DRUGIH AKTIVNOSTI ŠTUDENTOV V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 POSLOVNA KOMUNIKACIJA IN VODENJE (PKV) Ustni izpit: 05. 01. 2017 (ČET) ob 15:30 11.10.2016 (TOR-5)

Prikaži več

FILOZOFSKA FAKULTETA

FILOZOFSKA FAKULTETA ODDELEK ZA ROMANSKE JEZIKE IN KNJIŽEVNOSTI PODIPLOMSKI ŠTUDIJ: ŠPANSKA KNJIŽEVNOST junij 2006 Spoštovane študentke in študenti! Študij španske književnosti je eden izmed podiplomskih študijev na Filozofski

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA Prerazporeditev ur med semestri štud. programa Predšolska vzgoja je bila potrjena na 9. izredni seji Senata PEF dne 14. 9. 2007 in na 1. korespondenčni

Prikaži več

1. letnik MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM LESARSTVO, 2. stopnja 2018/19 Število študentov: 12+1 Mentor letnika: prof. dr. Manja Kitek Kuzman III. BLOK 18

1. letnik MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM LESARSTVO, 2. stopnja 2018/19 Število študentov: 12+1 Mentor letnika: prof. dr. Manja Kitek Kuzman III. BLOK 18 1. letnik MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM LESARSTVO, 2. stopnja 2018/19 Število študentov: 12+1 prof. dr. Manja Kitek Kuzman III. BLOK 18. februar do 5. april 2019 Izpitno obdobje: 8. april do 12. april 2019

Prikaži več

Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in ob soglasju Senata UL, pridobljenega na 39. seji senata UL z dne

Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in ob soglasju Senata UL, pridobljenega na 39. seji senata UL z dne Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in ob soglasju Senata UL, pridobljenega na 39. seji senata UL z dne 27.6.2017, rektor Univerze v Ljubljani sprejema naslednja PRAVILA

Prikaži več

Microsoft Word CENIK STORITEV VSZ V STUDIJSKEM LETU 2007.doc

Microsoft Word CENIK STORITEV VSZ V STUDIJSKEM LETU 2007.doc 19 CENIK STORITEV VŠZ V ŠTUDIJSKEM LETU 2007/2008 CENIK UL VŠZ za študijsko leto 2007/2008 1 Sprejeto na 12.seji UO UL, 14.06.2007 Zap.št. ELEMENT v 1. VPISNINA V PRVI LETNIK 24,66 2. VPISNINA V VIŠJI

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 - ZUPŠ in 65/17), Meril za akreditacijo

Prikaži več

Microsoft Word - Samoevalvacija stopnja Promet in Pomorstvo.docx

Microsoft Word - Samoevalvacija stopnja Promet in Pomorstvo.docx SAMOEVALVACIJA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA (obrazec za izpolnjevanje) 1. SPLOŠNI PODATKI a) Ime študijskega programa: Promet in pomorstvo b) Stopnja študijskega programa: 2. stopnja c) Vrsta študijskega programa:

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

Priloga Ekonomske fakultete (EF UL) k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z

Priloga Ekonomske fakultete (EF UL) k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z Priloga Ekonomske fakultete (EF UL) k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25.10.2011, s spremembami (Merila) V tej prilogi

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2018/19 Rok za prijavo: 05.03.2018 Razpisna dokumentacija: Razpis Prijavni obrazec Naslov

Prikaži več

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DOLOČBE 1. člen Ta navodila urejajo prilagajanje študijskih

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx Na podlagi 22., 70., 71., 94., 95., 96., 97. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice je Senat Fakultete za zdravstvo Jesenice na svoji na 5. redni seji v študijskem letu 2014/2015, dne 18. 2. 2015,

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV na seji 9. 10. 2017 sprejel na seji 12. 11. 2018 pa

Prikaži več

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa znanja slovenskega jezika (Ur. l. RS št. 47/1994),

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu na podlagi pete alineje 51

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu na podlagi pete alineje 51 Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi pete alineje enajstega odstavka 51. h člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/06 uradno prečiščeno besedilo,

Prikaži več

Klasifikacijski znak 037

Klasifikacijski znak 037 Klasifikacijski znak 037 Maribor, 28.11.2018 Z A P I S N I K Konstitutivne seje ŠTUDENTSKEGA SVETA Fakultete za strojništvo UM, ki je potekala v torek, 28. novembra 2018, ob 18.00 uri v prostoru B-202.

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV na seji 5. 2. 2018 sprejel P R A V I L N I K O PREHODU

Prikaži več

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne 27. 6. 2017 sprejel Študijski red Univerze v Ljubljani 1 SPLOŠNA DOLOČILA

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Samoevalvacija: POČUTJE UČENCEV V ŠOLI IN OCENA RAZLIČNIH ŠOLSKIH DEJAVNOSTI TER POGOJEV ZA DELO Šolsko leto 2018/19 PREDSTAVITEV REZULTATOV ANKETNEGA VPRAŠALNIKA ZA UČENCE OD 4. DO 9. RAZREDA IN UGOTOVITVE

Prikaži več

Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze

Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze v Ljubljani Teološke fakultete na svoji 4. redni seji,

Prikaži več

Datum: (Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru obsega: Pravilnik o preverjanju in

Datum: (Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru obsega: Pravilnik o preverjanju in Datum: 5.8.2015 (Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru obsega: Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru, št. A4/2009

Prikaži več

Microsoft Word - Samoevalvacija stopnja TPL-UNI.docx

Microsoft Word - Samoevalvacija stopnja TPL-UNI.docx SAMOEVALVACIJA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA (obrazec za izpolnjevanje) 1. SPLOŠNI PODATKI a) Ime študijskega programa: Tehnologija prometa in logistika b) Stopnja študijskega programa: 1. stopnja c) Vrsta študijskega

Prikaži več

Univerzitetni študijski program Fizika I

Univerzitetni študijski program Fizika I Medicinska fizika II. stopnja 1. Splošni podatki o študijskem programu Ime študija: Magistrski študijski program Medicinska fizika. Stopnja študija: Druga bolonjska stopnja. Vrsta študija: Enopredmetni

Prikaži več

1

1 UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MANAGEMENT POROČILO O IZOBRAŽEVALNI DEJAVNOSTI za študijsko leto 2015/2016 in podatki o vpisu za študijsko leto 2016/2017 Koper, januar 2017 Kazalo vsebine 1 UVOD...

Prikaži več

Evalvacijsko porocilo: Fakulteta za družbene vede

Evalvacijsko porocilo: Fakulteta za družbene vede Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ŠTUDIJSKE PRAKSE Fakulteta za družbene vede Študijsko leto 2014/15 Metodološke komentarje sporočite

Prikaži več

LETNO POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA ŠOLSKO OZIROMA ŠTUDIJSKO LETO 2013/2014 Litija, oktober 2014

LETNO POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA ŠOLSKO OZIROMA ŠTUDIJSKO LETO 2013/2014 Litija, oktober 2014 LETNO POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA ŠOLSKO OZIROMA ŠTUDIJSKO LETO 2013/2014 Litija, oktober 2014 Na osnovi 16. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju in 20. člen Navodil o prilagajanju

Prikaži več

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije,

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, ------------------------- Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, Sveta Evrope in Unesca/Cepesa. Izdaja se zaradi boljše

Prikaži več

ANALIZA IZVAJANJA IN UČINKOV PROGRAMA CEEPUS Ljubljana 2016

ANALIZA IZVAJANJA IN UČINKOV PROGRAMA CEEPUS Ljubljana 2016 ANALIZA IZVAJANJA IN UČINKOV PROGRAMA Ljubljana 2016 KAZALO UVOD... 3 KAJ JE... 3 METODOLOGIJA... 3 DEMOGRAFSKI PODATKI... 4 VPLIV SODELOVANJA V PROGRAMU NA INSTITUCIJAH... 5 UVAJANJE NOVOSTI V ŠTUDIJSKI

Prikaži več

Slomškov trg Maribor, Slovenija Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Marib

Slomškov trg Maribor, Slovenija   Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Marib Slomškov trg 15 2000 Maribor, Slovenija www.um.si Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Maribor, februar 2015 www.um.si rektorat@um.si t.: +386

Prikaži več

Microsoft Word - Pravilnik_DD__Ekonomija_.doc

Microsoft Word - Pravilnik_DD__Ekonomija_.doc Na osnovi 162. člena Statuta Univerze v Ljubljani in 45. člena Pravil Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Ekonomske fakultete na svoji seji 10. decembra 2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru Univerza v Mariboru Pedagoška fakulteta VLOGA UČITELJA Avtor: M. Š. Datum: 23.11.2010 Smer: razredni pouk POVZETEK Učitelj je strokovnjak na svojem področju, didaktično usposobljen, ima psihološka znanja

Prikaži več

LOKACIJA PREDAVANJ: UP Pedagoška fakulteta, Cankarjeva 5, Koper STAVBA UP PEDAGOŠKA Pritličje: FAKULTETA: RP1 - Računalniška predavalnica PNT - Predav

LOKACIJA PREDAVANJ: UP Pedagoška fakulteta, Cankarjeva 5, Koper STAVBA UP PEDAGOŠKA Pritličje: FAKULTETA: RP1 - Računalniška predavalnica PNT - Predav LOKACIJA PREDAVANJ: UP, Cankarjeva 5, Koper STAVBA UP PEDAGOŠKA Pritličje: FAKULTETA: RP1 - Računalniška predavalnica PNT - Predavalnica za naravoslovje in tehniko Predavalnica UP FM3, FM4 (FM3, FM4) I.

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3 Univerzitetni študijski program Biokemija Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program BIOKEMIJA traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk. Strokovni

Prikaži več

SPOROČILO ZA JAVNOST Več časa za kontrolne preglede Izsledki preliminarnih rezultatov raziskave ''Komunikacija bolnik vs. zdravnik specialist'' Ljublj

SPOROČILO ZA JAVNOST Več časa za kontrolne preglede Izsledki preliminarnih rezultatov raziskave ''Komunikacija bolnik vs. zdravnik specialist'' Ljublj SPOROČILO ZA JAVNOST Več časa za kontrolne preglede Izsledki preliminarnih rezultatov raziskave ''Komunikacija bolnik vs. zdravnik specialist'' Ljubljana, 1. oktobra 218 Ob 35. obletnici delovanja in ob

Prikaži več

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I in II STOPNJE Pregledna analiza po članicah Marjana Vrh dr. Vasja Vehovar d

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I in II STOPNJE Pregledna analiza po članicah Marjana Vrh dr. Vasja Vehovar d ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I in II STOPNJE Pregledna analiza po članicah Marjana Vrh dr. Vasja Vehovar dr. Barbara N. Brečko Ljubljana, 2017 ŠTUDENTSKE ANKETE

Prikaži več

Na podlagi 1

Na podlagi 1 Na podlagi 1. alineje 1. odstavka 91. člena Pravil o organizaciji in delovanju Univerze v Ljubljani fakultete za farmacijo in v skladu z določbami Zakona o visokem šolstvu in Statuta Univerze v Ljubljani

Prikaži več

Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju F

Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju F Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, je Senat

Prikaži več

Stran1 POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA LETO 2010/2011 Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šol

Stran1 POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA LETO 2010/2011 Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šol Stran1 POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA LETO 2010/2011 Stran2 Kazalo 1. MATERIALNI POGOJI ŠOLE 2. KADROVSKA ZASEDBA. 3. RAZREDI.. 4. REALIZACIJA UČNEGA PROGRAMA. 4.1. SODELOVANJE S STARŠI. 5. KOMISIJA

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

DOPIS z glavo SLO

DOPIS z glavo SLO ZAPISNIK 7. redne seje nadaljevanje - Akademskega zbora Filozofske fakultete Univerze v Mariboru z dne 23. 5. 2012 Prisotni: po priloženem seznamu (58 iz vrst visokošolskih učiteljev, 23 iz vrst študentov).

Prikaži več

Microsoft Word - Analiza evalvacije.doc

Microsoft Word - Analiza evalvacije.doc Analiza evalvacije Konference Ogljični odtis kot merilo uspešnosti Z analizo evalvacijskih vprašalnikov smo ugotavljali zadovoljnost udeležencev z izvedeno konferenco glede na različne vidike in kateri

Prikaži več

V skladu s 132., 133: in 134. členom Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017 s spre111embam1) ter 79. 1n členom Pravil o organiziran

V skladu s 132., 133: in 134. členom Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017 s spre111embam1) ter 79. 1n členom Pravil o organiziran V skladu s 132., 133: in 134. členom Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017 s spre111embam1) ter 79. 1n. 113. členom Pravil o organiziranosti in delovanju Fakultete za kemijo in kemijsko tehnolog!jo

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI KODEKS EVROPSKE PRAVNE FAKULTETE PREAMBULA Ta kodeks

Prikaži več

Na podlagi 48. člena Statuta Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (UPB4) z dne je senat FUDŠ na 2. seji senata dne

Na podlagi 48. člena Statuta Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (UPB4) z dne je senat FUDŠ na 2. seji senata dne Na podlagi 48. člena Statuta Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (UPB4) z dne 20.04.2015 je senat FUDŠ na 2. seji senata dne 26.11.2015 sprejel naslednji PRAVILNIK O DELOVANJU KOMISIJE

Prikaži več

Microsoft Word - 10-Selekcijski intervju _4.del_.docx

Microsoft Word - 10-Selekcijski intervju _4.del_.docx številka 10,27.avg. 2004, ISSN 1581-6451, urednik:radovan Kragelj Pozdravljeni! V prejšnji številki mesečnika smo si ogledali, katera področja moramo vsebinsko obdelati v sklopu delovne zgodovine. V današnji

Prikaži več

Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: T: Režim študija Predmet: Uvod

Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: T: Režim študija Predmet: Uvod Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: ksz@mf.uni-lj.si T: +386 1 543 7700 Režim študija Predmet: Uvod v medicino, modul Informatika Študijski program: EMŠ

Prikaži več