Microsoft Word - Cistopis_MAG_Tehnologije in sistemi v strojnistvu.doc

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Microsoft Word - Cistopis_MAG_Tehnologije in sistemi v strojnistvu.doc"

Transkripcija

1 VISOKOŠOLSKO SREDIŠČE NOVO MESTO Visoka šola za tehnologije in sisteme ČISTOPIS AKREDITIRANEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 11. STOPNJE TEHNOLOGIJE IN SISTEMI V STROJNIŠTVU (magistrski študijski program) Čistopis visokošolskega študijskega programa druge stopnje tehnologije in sistemi v strojništvu sprejetega na. seji senata VITES, dne 2011.

2 KAZALO 1 SPLOŠNI PODATKI O PROGRAMU OPREDELITEV TEMELJNIH CILJEV IN KOMPETENC Temeljni cilji programa Splošne kompetence Predmetnospecifične kompetence PODATKI O MEDNARODNI PRIMERLJIVOSTI PROGRAMA PODATKI O MEDNARODNEM SODELOVANJU VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA PREDMETNIK S KREDITNIM OVREDNOTENJEM ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI Število in poimenska navedba učnih enot Vrsta in delež učnih enot glede na njihovo vključenost v strukturo programa Razmerje predavanj, seminarjev in vaj ter drugih oblik študija Delež praktičnega usposabljanja v programu, način izvedbe Deli študijskega programa programi za izpopolnjevanje POGOJI ZA VPIS IN MERILA ZA IZBIRO OB OMEJITVI VPISA MERILA ZA PRIZNAVANJE ZNANJA IN SPRETNOSTI, PRIDOBLJENIH PRED VPISOM V PROGRAM NAČINI OCENJEVANJA POGOJI ZA NAPREDOVANJE PO PROGRAMU DOLOČBE O PREHODIH MED PROGRAMI PODATKI O NAČINIH IZVAJANJA ŠTUDIJA POGOJI ZA DOKONČANJE ŠTUDIJA POGOJI ZA DOKONČANJE POSAMEZNIH DELOV PROGRAMA NAVEDBA STROKOVNEGA NASLOVA...19

3 1 SPLOŠNI PODATKI O PROGRAMU Študijski program: Stopnja: Klasius SRV: Trajanje: Obseg: Študijsko področje: Klasius P: Raziskovalno področje: Akreditacija: Tehnologije in sistemi v strojništvu druga št magistrsko izobraževanje 2 leti 120 ECTS št. 52 tehniške vede (klasifikacija Isced) št tehnika tehniške vede (klasifikacija Frascati) Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu, sklep št /2009/13 z dne OPREDELITEV TEMELJNIH CILJEV IN KOMPETENC 2.1 Temeljni cilji programa Magistrski program omogoča poglabljanje in širitev znanja na strokovnem in znanstvenem področju, z uporabo znanstvenoraziskovalnih metod pri reševanju tehničnih in tehnoloških problemov, s posebnim poudarkom na usposobljenosti za interdisciplinarno ali multidisciplinarno delo. Diplomanti bodo sposobni prevzemati odgovornost pri vodenju kompleksnih proizvodnih procesov in sistemov. S sodobno zasnovanim programom, ki študijske vsebine v veliki meri črpa iz najaktualnejših znanstvenoraziskovalnih spoznanj, ter s spodbujanjem ustvarjalnosti in samostojnega raziskovalnega dela študentov, bomo usposobili kakovostne in v praksi hitro prilagodljive magistre z močno vizijo sonaravnega razvoja družbe. Cilj programa je oblikovati tehničnega izobraženca, ki bo sposoben na konkretnem delovnem mestu razvijati tehnologije in sisteme z visoko dodano vrednostjo, primerne za slovensko industrijo. Pri tem je ključnega pomena njegova fleksibilnost v prilagajanju splošnih teoretičnih osnov vsakokratnim praktičnim potrebam. Zato je v programu teža na usvajanje poglobljenega splošnega znanja študijskega področja tehniških ved ter prenos tega znanja na posamezna specialna področja uporabe (tehnologije, sistemi, konstrukcija in energetika). Temeljni cilji programa so izobraziti in usposobiti magistre za: takojšnjo zaposlitev na visoko zahtevnih delovnih mestih tehnologa, konstruktorja ali energetika, nadaljevanje študija na tretji stopnji v doktorskih študijskih programih, neposredno vključevanje v raziskovalno in razvojno delo v domačih in mednarodnih projektih. 1

4 2.2 Splošne kompetence Pri snovanju dodiplomskega in magistrskega programa smo natančno razmejili kompetence profila diplomanta prve in druge stopnje. Pri oblikovanju kompetenc za magistrski študijski program tehnologije in sistemi v strojništvu smo se oprli na usmeritve projekta Tuning 1 (Tuning Educational Structures in Europe II, 2005, str ), upoštevali smo ocene in mnenja gospodarskega okolja, visokošolskih učiteljev ter študentov dodiplomskega študija na VITES. Bodoči magistri bodo poglobili svoje znanje in razvili kompetence za: samostojno reševanje najzahtevnejših strokovnih nalog in prevzemanje vodstvenih del, samostojno uporabo sodobnih znanstveno-raziskovalnih metod, razvoj in uvajanje sodobnih tehnologij, ustno in pisno komuniciranje v najmanj enem svetovnem jeziku. Splošne kompetence, ki jih študent razvije s študijskim programom, obsegajo: sposobnost individualnega ustvarjalnega mišljenja, sposobnost reševanja konkretnih delovnih problemov, celovito kritično mišljenje, sposobnost analize, sinteze in predvidevanje rešitev s področja tehniških ved in proizvodnih tehnologij (interdisciplinarnost), poznavanje in uporaba raziskovalnih metod, postopkov, procesov in tehnologije, sposobnost kreativne uporabe znanja v tehniškem in tehnološkem proizvodnem okolju, poznavanje in razumevanje procesov v tehniškem in tehnološkem proizvodnem okolju ter usposobljenost za njihovo analizo, sintezo in predvidevanje rešitev oz. posledic, usposobljenost za prepoznavanje potreb po spremembah in uvajanje inovacij v tehniškem in tehnološkem okolju, avtonomnost in odgovornost pri odločanju, usposobljenost za komuniciranje v domačem in mednarodnem okolju, zavezanost profesionalni etiki, usposobljenost za predstavitev pridobljenega znanja in raziskovalnih dognanj, ozaveščenost o nujnosti lastnega izpopolnjevanja, dopolnjevanja poglabljanja in posodabljanja znanja, to je iskanja novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju. 2.3 Predmetnospecifične kompetence Diplomant študijskega programa druge stopnje bo strokovnjak s širokim in poglobljenim teoretičnim in metodološkim znanjem za reševanje zelo zahtevnih problemov pri načrtovanju, vodenju in izvajanju tehnoloških procesov, izdelkov, razvojnih in raziskovalnih opravil na področju strojništva in tehnike v širšem pomenu besede. Študijski program z obveznimi predmeti, izbirnimi moduli in izbirnimi predmeti omogoča študentu pridobiti bazo univerzalnih znanj s treh področjih tehnike, ki so zelo pomembna za sonaravni razvoj družbe. Predmetnospecifične kompetence, so navedene pri vsakem učnem načrtu posebej. Strnemo pa jih lahko tudi v naslednjih alinejah: poznavanje in razumevanje osnovnih fizikalnih in matematičnih zakonitosti, ki so lastne vsem področjem tehnike, obvladovanje izbranih orodij matematike za reševanje problemov v tehniki, razumevanje in uporaba metod kritične analize in razvoja teorij, 2

5 sposobnost za reševanje konkretnih delovnih problemov z uporabo znanstvenih metod in postopkov, sposobnost konstruiranja, načrtovanja, modeliranja, optimiranja, ovrednotenja upravljanja in izdelave tehnološko zahtevnih izdelkov in sistemov, usvajanje novih tehnoloških postopkov in procesov, sposobnost hitrega prenosa domačih ali tujih znanstveno raziskovalnih dosežkov v prakso, uporaba informacijske in komunikacijske tehnologije ter sistemov kot vira informacij, komunikacijskega sredstva, kot orodja pri raziskovalnem delu in kot delovnega sredstva, poglobljeno poznavanje in razumevanje organizacij in procesov v sodobnem tehnološkem okolju, usposobljenost za strateško vodenje, upravljanje in razvoj najzahtevnejših delovnih sistemov, razumevanje vrednot in vrednostnih sistemov ter profesionalno-etičnih načel, proaktiven odnos do interesnih skupin (partnerjev, dobaviteljev, kupcev, konkurence idr.), usposobljenost za preverjanje in ocenjevanje dosežkov zaposlenih ter oblikovanje povratnih informacij, poznavanje in razumevanje teoretičnih osnov in principov svetovalnega dela. 3 PODATKI O MEDNARODNI PRIMERLJIVOSTI PROGRAMA Pri izdelavi študije mednarodne primerljivosti študijskega programa 2. stopnje tehnologije in sistemi v strojništvu, s sorodnimi tujimi študijskimi programi smo, skladno z 49. členom Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/06 in št. 64/08) in 8. členom Meril za akreditacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (Ur. 1. RS, št. 101/04), upoštevali naslednje: primerljivost koncepta ter formalne in vsebinske strukturiranosti programa s tujimi programi; primerljivost možnosti dostopa in pogojev za vpis v študijski program; primerljivost trajanja študija, napredovanja, dokončanja študija in pridobljenih naslovov; primerljivost načinov in oblik študija (sistem in organizacija študijskega procesa, kreditni sistem, uporabo sodobnih informacijskih tehnologij, samostojni študij, tutorstvo itd.); možnosti za vključevanje programa v mednarodno sodelovanje (mobilnost) oz. skupni evropski visokošolski prostor; razlike med predlaganim in tujimi programi glede na specifične potrebe in pogoje domačega gospodarstva in javnih služb. Pri oceni primerljivosti študijskega programa 2. stopnje tehnologije in sistemi v strojništvu, s priznanimi študijskimi programi smo upoštevali navodila, da mora ocena temeljiti na primerjavi predlaganega študijskega programa z najmanj tremi tujimi programi iz več različnih držav ter da morata vsaj dva biti iz držav Evropske unije. Vsak izmed treh izbranih tujih programov je v državi, kjer ga izvajajo, ustrezno akreditiran oziroma priznan. Za analizo mednarodne primerljivosti smo pregledali številne sorodne študijske programe v evropskem visokem šolstvu. Za mednarodno primerjavo predloga študijskega programa 2. stopnje tehnologije in sistemi v strojništvu smo izbrali sorodne študijske programe priznanih visokošolskih institucij: Technische Universität München - Fakultät für Maschinenwesen, Delft University of Technology in Technische Universität Wien (TU Wien). Tabela 1: Visokošolske institucije in primerljivi programi Visokošolski zavod Študijski program Mesto Država Spletna stran Technische Universität M.Sc. in Mechanical Dunaj Avstrija 3

6 Wien (TU Wien) Technische Universität München (TUM) Fakultät für Maschinenwesen Delft University of Technology (TU Delft) Engineering (Maschinenbau) Masterstudiengang Maschinenwesen M.Sc. in Mechanical Engineering (Werktuigbouwkunde) München Nemčija http// Delft Nizozemska Predlagani program je primerljiv s študijskimi programi druge stopnje s področja tehniške vede po klasifikaciji Isced. Vsi v primerjavo zajeti študijski programi so usklajeni z usmeritvami Bolonjske deklaracije in so akreditirani pri pristojnih nacionalnih telesih. Primerljivi so po konceptu, formalni in vsebinski strukturiranosti, obsegu organiziranega in individualnega študijskega dela, oblikah in metodah pedagoškega dela, raziskovalnem delu, vključevanju v evropski kreditni sistem (ECTS), vpisnih pogojih, pogojih za napredovanje in dokončanje študija. Vsi trije programi dajejo poudarek naprednim znanstvenim in tehnološkim znanjem s področja poznavanja modernih tehnologij in sistemov v strojništvu. Glede na temeljni cilj VITES, da izobražuje strokovnjake, ki bodo v prihodnosti sposobni prevzeti in razvijati najnovejše tehnologije in stem pomagati razvoju slovenskega gospodarstva, je bila odločitev za primerjavo s takšnimi programi nujno potrebna. Primerjava z navedenimi univerzami pa ni bila edina, ki smo jo naredili, vsebino in strukturo programa smo primerjali tudi z nekaterimi drugimi univerzami, npr. TU Graz, ETH Zürich (izvaja zgolj 3 semestrski magistrski študij), ter Sveučilištem v Zagrebu (Hrvaška) in Universita di Udine (Italija), kot dvema univerzama iz neposredne geografske okolice. Študijski program druge stopnje tehnologije in sistemi v strojništvu je mednarodno primerljiv po konceptu, formalni in vsebinski strukturiranosti, vpisnih pogojih, trajanju študija, pogojih za dokončanje študija, pridobljenem naslovu, načinih in oblikah študija. Program je kreditno ovrednoten skladno z evropskim kreditnim sistemom ECTS. Primerjava je pokazala, da program izpolnjuje pogoje za kvalitetno mednarodno sodelovanje (mobilnost) oz. vključevanje v skupni evropski visokošolski prostor in omogoča enakovredno vključevanje magistrantov v evropski trg dela. 4 PODATKI O MEDNARODNEM SODELOVANJU VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA Šola deluje šele tri leta, zato še nima razvitega mednarodnega sodelovanja. Ker se zavedamo pomembnosti vključevanja v evropski visokošolski prostor, smo v fazi ustanavljanja visokošolskega zavoda in razvoja študijskih programov upoštevali usmeritve Zakona o visokem šolstvu, Meril ECTS in bolonjskih dokumentov (Bolonjska deklaracija, Sorbonska deklaracija, Praški in Berlinski komunike ). Šola bo svojo mednarodno dejavnost razvijala na štirih področjih: organizacija mednarodnih znanstvenih posvetov, izmenjava študentov in visokošolskih učiteljev, sodelovanje v mednarodnih znanstvenoraziskovalnih projektih in individualni stiki pedagoških delavcev, raziskovalcev in strokovnih sodelavcev. Šola je v času svojega delovanja pripravila in organizirala nekaj konferenc, srečanj in posvetov, med drugim tudi dve mednarodni in sicer: Strokovni simpozij ob 70. letnici ustanovitelja in častnega člana Slovenskega društva za 4

7 sončno energijo prof. dr. Petra Novaka, ki je potekalo dnevno mednarodno srečanje Cost action 24 EXERGY, ki je potekalo 20. in Udeleženci srečanja so bili z držav EU kot so Nemčija, Italija, Madžarska, Norveška, Finska, Švedska, Grčija, Oba programa, že akreditirani program prve stopnje in predlagani program druge stopnje sta mednarodno primerljiva. Mobilnost študentov in visokošolskih učiteljev omogočajo vpisni pogoji, strukturiranost in vsebina programov, oblike in metode dela. Programi so kreditno ovrednoteni, skladno z Merili za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS. Pripravljena bo priloga k diplomi (člen 32.a Zakona o visokem šolstvu in Odredba o prilogi k diplomi). Ko bo magistrski študijski program tehnologije in sistemi v strojništvu akreditiran ter postal javno veljaven, bomo izpolnili pogoje za pridobitev listine Erasmus Univesity Charter, s katero bo šola pridobila pravico do mednarodne izmenjave visokošolskih učiteljev in študentov ter sodelovanja v evropskih projektih Sokrates - zlasti Erasmus, pa tudi Comenius, Leonardo in Youth. Prav tako se šola namerava vključiti v evropsko združenje institucij na področju visokošolskega izobraževanja EURASHE. Šola si bo prizadevala vzpostaviti sodelovanje s sorodnimi šolami v RS in v tujini. Poleg tega bo razširila svoje sodelovanje v okviru že podpisanih sporazumov o sodelovanju, ki jih ima VITES z: IMMF, Ljubljana; IMV, Ljubljana; Inštitut Klima, Hidria, Godovič; Turboinštitut Ljubljana tudi na nov program tehnologije in sistemi v strojništvu. Predvideni nosilci predmetov na področju raziskovanja in izobraževanja že sodelujejo z drugimi visokošolskimi zavodi, fakultetami, raziskovalnimi inštituti doma in v tujini. 5 PREDMETNIK S KREDITNIM OVREDNOTENJEM ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI Razvoj magistrskega študijskega programa tehnologije in sistemi v strojništvu je plod poglobljenega timskega dela visokošolskih učiteljev, raziskovalcev in predstavnikov gospodarskega okolja regije. Predlog študijskega programa je oblikovan skladno z določili Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 in št. 64/08), ter skladno s kriteriji za akreditacijo študijskih programov. Študijski program je kreditno ovrednoten po Merilih za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS (Uradni list RS, 124/04). Študijski program druge stopnje (magistrski) tehnologije in sistemi v strojništvu pomeni nadgradnjo in poglabljanje istoimenskega študijskega programa prve stopnje. V okviru celotne obveznosti študentov je organiziranemu študijskemu delu namenjenih 27,50 % študijskega časa. Težišče obremenitve študenta je na individualnem študijskem delu, kar je v skladu z zastavljenimi cilji ter s splošnimi in predmetnospecifičnimi kompetencami. V programu je izkazan velik poudarek raziskovalnemu delu. 5

8 5.1 Število in poimenska navedba učnih enot V tabeli je prikazan predmetnik s poimensko navedbo učnih enot, letno ali celotno število ur študijskih obveznosti študenta ter letno, celotno število organiziranih skupnih oziroma kontaktnih ur programa ter kreditno ovrednotenje celotnega programa in posameznih učnih enot. Tabela 2: Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti Zap. OŠD št. Učna enota P V LV OŠD IŠD LOŠ KT Zimski semester 1. letnik 1. Izbrana poglavja iz fizike Toplotne obdelave Numerična dinamika tekočin Numerično modeliranje trdnin Letni semester 5. Metode raziskovanja Sodobni obdelovalni sistemi Računalniško podprti teh. procesi (CAD/CAM in CIM ) Mehatronika Virtualni prototipi SKUPAJ Zimski semester 2. letnik 10. Modul: predmet predmet Izbirni predmet Izbirni predmet Letni semester 14. Magistrski seminar Magistrsko delo SKUPAJ OBVEZA PO LETNIKIH P V LV OŠD IŠDŠ LOŠ ECTS 1. letnik letnik SKUPAJ V URAH: Legenda: Študijske obveznosti: P = predavanja, V = vaje, LV = laboratorijske vaje, OŠD = organizirano študijsko delo, IŠDŠ = individualno študijsko delo študenta, LOŠ = letna obremenitev študenta, KT = kreditne točke. 6

9 Študijski program traja dve študijski leti oz. štiri semestre. Obsega 3600 ur (120 KT) ter zajema organizirane oblike študijskega dela in individualno delo študenta. Sestavljata ga skupni in izbirni del. Skupni del se izvaja v prvem letniku. Obvezen je za vse študente in obsega 9 predmetov (60 KT). Izbirni del programa se izvede v drugem letniku in vključuje izbirni modul z dvema predmetoma (16 KT), dva izbirna predmeta (14 KT), magistrski seminar (5 KT) in magistrsko delo (25 KT). Pomemben del programa je namenjen razvoju kompetenc na področju raziskovalnega dela. Obsega 1 obvezni predmet (4 KT), temeljne, aplikativne, razvojne, raziskovalne naloge pri vseh študijskih predmetih, magistrski seminar (5 KT) in magistrsko delo (25 KT), torej skupaj 34 KT. Izbirni deli študijskega programa Program omogoča načrtovanje individualne študijske poti. Študent lahko izbira med izbirnimi enotami, ki jih ponuja šola, v obsegu 60 KT. Izbiro omogočajo izbirni moduli in izbirni predmeti, magistrski seminar in magistrsko delo. Izbirni moduli Izbirni moduli so zaokrožene vsebinske celote in predstavljajo izbirni del študijskega programa. Omogočajo nadgradnjo in poglabljanje temeljnega ter osvajanje specialnega znanja. Študent si izbere enega izmed modulov. Izvede se toliko izbirnih modulov, kolikor bi bilo število skupin pri seminarskih vajah, če bi se izvajal le en sam modul. Program vsebuje module: inovativne tehnologije v strojništvu, inovativni sistemi v strojništvu ter sonaravne tehnologije in sistemi. Posamezni modul tvorita dva predmeta v obsegu 16 KT. Tabela 3: Izbirni moduli Zap. OŠD št. Modul P V LV OŠD IŠDŠ LOŠ KT 1. MODUL 1: Inovativne tehnologije v strojništvu Obdelovalni pripomočki in priprave Tehnologije spajanja materialov MODUL 2: Inovativni sistemi v strojništvu Konstruiranje naprav Načrtovanje proizvodnje MODUL 3: Sonaravne tehnologije in sistemi Energetske tehnologije Energetski sistemi SKUPAJ V MODULU Izbirni predmeti Izbirni predmeti v drugem letniku omogočajo študentom uresničevanje lastnega študijskega programa v skladu z individualnimi potrebami. Izberejo dva izbirna predmeta (14 KT), ki jih lahko opravijo na matični visoki šoli ali na katerem koli programu druge stopnje v Sloveniji ali v tujini. 7

10 Pri izbirnem predmetu 1 oz. 2 je možna izvedba več predmetov v skladu z normativi (glede na število skupin po 30 študentov). Po sklepu senata se pri 30 vpisanih študentih izvedeta lahko največ dva predmeta. Tabela 4: Izbirni predmeti Zap. Org. štud. delo št. Predmet P V LV OŠD IŠDŠ LOŠ KT 1. Hidravlični stroji za obnovljive vire energije Toplotne naprave -KGH Povratni inženiring Merilni instrumenti in načrtovanje eksperimentov Procesna tehnika Oblikovanje izdelkov Stohastični procesi v inženirstvu Tehnologije tankih plasti Vrsta in delež učnih enot glede na njihovo vključenost v strukturo programa Program traja 2 študijski leti oz. 4 semestre. Prvi letnik obsega 9 skupnih študijskih predmetov (60 KT). Drugi letnik sestavljajo: izbirni modul z dvema predmetoma (16 KT), dva izbirna predmeta (14 KT), magistrski seminar (5 KT) in magistrsko delo (25 KT). Tabela 5: Struktura programa glede na vsebinska področja, obveznost in število KT Letnik Struktura programa Št. pred. Skupaj v KT Skupaj v % 1. Skupni obvezni del ,0 Izbirni modul ,3 2. Izbirni predmet ,7 Magistrski seminar 5 4,2 Magistrsko delo 25 20,8 SKUPAJ: ,0 5.3 Razmerje predavanj, seminarjev in vaj ter drugih oblik študija Oblike študijskega dela so: predavanja, vaje, laboratorijske vaje in individualno delo študenta (priprave na izpite, študij strokovne literature ter priprava, zapis, predstavitev in zagovor temeljnih, aplikativnih, razvojnih, raziskovalnih nalog). 8

11 Program obsega 3600 ur (120 KT), od tega 1800 ur (60 KT) na posamezni letnik. Organizirano študijsko delo obsega 27,50%, od tega je 13,33 % predavanj, 4,17 % vaj in 10% laboratorijskih vaj. Individualno študijsko delo študenta predstavlja 72,50 % celotnega programa. Tabela 7: Razmerje predavanj, vaj in drugih oblik študija LETNIK P V LV OŠD IŠDŠ LOŠ ECTS SKUPAJ V URAH: SKUPAJ V %: 13,75 4,59 9,16 27,50 72,50 100,00 Organizirano študijsko delo Predavanja So organizirana oblika študijskega dela, ki se izvajajo se s celotno skupino študentov. Nosilec predmeta pri predavanjih prenaša temeljno znanje in najnovejša spoznanja svoje stroke, spodbuja študente k aktivnemu sodelovanju, kritični refleksiji z uporabo sodobnih metod učenja in poučevanja. Vaje So organizirana oblika študijskega dela, ki se izvajajo v skupini po 30 študentov. Na vajah študenti rešujejo konkretno zastavljene probleme z uporabo znanja in postopkov, pridobljenih na predavanjih in s samostojnim individualnim študijem. Študent v skladu z učnim načrtom pri posamezni učni enoti individualno ali v timu pripravi temeljno, aplikativno ali razvojno raziskovalno nalogo v pisni obliki, jo predstavi in zagovarja. Laboratorijske vaje Laboratorijske vaje vodijo habilitirani visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci. Delo poteka v skupinah po 15 študentov. Študenti v laboratoriju utrjujejo in poglabljajo pridobljeno teoretično znanje in se seznanjajo z metodami raziskovalnega dela. Temeljna, aplikativna ali razvojno raziskovalna naloga Naloga je samostojno delo študenta (IŠDŠ), ki ga opravi pod vodstvom mentorja. Obravnava konkretni strokovni problem s področja tehnologij in sistemov v strojništvu, s predlogom za njegovo razrešitev. Z njo študent dokaže, da je sposoben tehtno obravnavati in raziskati praktični strokovni problem ob uporabi IKT kot vira informacij in ob obvladovanju izbranih metodoloških orodij za reševanje problemov. Eno izmed uspešno pripravljenih in zagovarjanjih nalog mora študent do zagovora magistrskega dela: predstaviti na znanstvenem posvetu, kongresu, konferenci ali simpoziju in objaviti v zborniku ali objaviti v strokovni reviji, ki jo prizna šola. Magistrski seminar Magistrski seminar je organizirana oblika študijskega dela, pri kateri študent osveži aplikativno znanje o 9

12 metodah raziskovalnega dela, se seznani z ustreznimi navodili za pisanje in zagovor magistrskega dela in izdela dispozicijo magistrskega dela. Magistrsko delo Je samostojno strokovno delo, ki ga kandidat izdela pod vodstvom mentorja. Vsebovati mora teoretična izhodišča in njihovo preverjanje v samostojnem raziskovanju aktualnih problemov s področja tehnologij in sistemov v strojništvu. Pri obravnavi izbrane teme mora kandidat z uporabo ustreznega raziskovalnega instrumentarija sistematično posredovati rezultate svojega raziskovanja. Kandidat mora dokazati sposobnost pisnega elaboriranja in reševanja aktualnih praktičnih problemov gospodarstva, podjetij, služb, dejavnosti, ustanov, institucij oz. kakšnega specifičnega problema. Pogoj za prijavo teme magistrskega dela so opravljene študijske obveznosti v obsegu 90 KT. Postopek, način priprave in zagovora magistrskega dela bo določen v posebnem pravilniku. 5.4 Delež praktičnega usposabljanja v programu, način izvedbe Strnjeno praktično usposabljanje v neposrednem poslovnem okolju ni predvideno. 5.5 Deli študijskega programa programi za izpopolnjevanje V skladu s 33.a in 36. členom Zakona o visokem šolstvu se predvideva izvajanje študijskega programa druge stopnje tehnologije in sistemi v strojništvu po delih. Posamezni del je zaokrožena celota in obsega specifično vsebinsko področje. V okviru študijskega programa tehnologije in sistemi v strojništvu so predvideni naslednji deli študijskega programa: Inovativne tehnologije v strojništvu in Inovativni sistemi v strojništvu, Sonaravne tehnologije in sistemi. Deli študijskega programa se skladno z zakonom lahko izvajajo kot akreditirani programi za izpopolnjevanje in so oblika vseživljenjskega učenja. Namenjeni so predvsem za izpopolnjevanje, dopolnjevanje, poglabljanje in posodabljanje znanja na magistrski stopnji. Skladno z Merili je kreditno ovrednoteno tudi izvajanje študijskega programa po delih, pri čemer del študijskega programa obsega 39 KT. Tabela 7: Splošna shema predmetnika programa za izpopolnjevanje Zap. št. Učne enote programa P V LV OŠD IŠD SO KT 1. Modulni predmet Modulni predmet Izbirni predmet Izbirni predmet Metode raziskovanja Zaključna projektna/raziskovalna naloga SKUPAJ :

13 Posamezni program za izpopolnjevanje - del študijskega programa vključuje naslednje učne enote: modul z dvema predmetoma, ki zaokrožata izbrano vsebinsko področje, dva izbirna predmeta, metode raziskovanja in zaključna projektna ali raziskovalno nalogo. Program za izpopolnjevanje obsega 1140 ur oz. 39 KT. Slušatelji s programom pridobijo osnovno znanje s področja metod raziskovanja (4 KT), poglobljeno znanje vsebinskega področja (16 KT), ki ga program obravnava, znanje s področja izbranega predmeta (14 KT) ter znanje o pisanju raziskovalnih nalog (5 KT). Obveznosti slušatelja so: aktivna udeležba na predavanjih in vajah, priprava, predstavitev in zagovor raziskovalnih nalog, pisni in/ali ustni izpiti, priprava in zagovor zaključne projektne ali raziskovalne naloge. Preverjanje in ocenjevanje znanja je zasnovano tako, da slušateljem zagotavlja stalne in kakovostne informacije o napredovanju in doseganju zastavljenih kompetenc/ciljev. Način izobraževalnega dela zahteva od slušateljev sprotno delo, zato je tudi ocenjevanje znanja diagnostično, formativno in sumativno. Poteka sproti med izvajanjem in po zaključenem izvajanju posameznih predmetov. O elementih preverjanja in kriterijih ocenjevanja so slušatelji obveščeni ustno ob začetku programa in pisno z učnim načrtom za posamezni predmet. Predvideni načini preverjanja in ocenjevanja so: pisni in/ali ustni izpiti, raziskovalne naloge z reševanjem realnih strokovnih problemov, ustne predstavitve, pisna poročila, portfolijo, vrstniško ocenjevanje, zaključna raziskovalna naloga. Pri ocenjevanju se upošteva ocenjevalna lestvica ECTS. Slušatelj zaključi program za izpopolnjevanje (del študijskega programa), ko uspešno opravi vse s programom predvidene obveznosti v obsegu 39 KT, za kar prejme potrdilo (skladno s 32.a členom ZVŠ zadnja alineja), ki je javna listina, ter prilogo z navedbo učnih enot in doseženega uspeha. Inovativne tehnologije v strojništvu V okviru študijskega programa se del študijskega programa inovativne tehnologije v strojništvu lahko izvaja kot program za izpopolnjevanje oz. vseživljenjsko učenje. Temeljni cilj programa je poglabljanje in specializacija znanja na področju inovativnih tehnologij v strojništvu ter usposabljanje za raziskovalno delo. Program za izpopolnjevanje obsega 1140 ur oz. 39 KT. Slušatelji s programom pridobijo osnovno znanje s področja metod raziskovanja (4 KT), poglobljeno znanje vsebinskega področja (16 KT), ki ga program obravnava, znanje s področja izbranega predmeta (14 KT) ter znanje o pisanju raziskovalnih nalog (5 KT). Tabela 8: Predmetnik programa za izpopolnjevanje inovativne tehnologije v strojništvu Zap. št. Učne enote programa P V LV OŠD IŠD SO KT 1. Obdelovalni pripomočki in priprave Tehnologije spajanja materialov Izbirni predmet

14 4. Izbirni predmet Metode raziskovanja Zaključna projektna/raziskovalna naloga SKUPAJ : Program za izpopolnjevanje inovativne tehnologije v strojništvu vsebuje naslednje učne enote: dva predmeta, ki zaokrožata izbrano vsebinsko področje inovativnih tehnologij v strojništvu, dva izbirna predmeta, metode raziskovanja in zaključna projektna ali raziskovalna naloga. Obveznosti slušatelja so: aktivna udeležba na predavanjih, vajah in laboratorijskih vajah, priprava, predstavitev in zagovor raziskovalnih nalog, pisni in/ali ustni izpiti, priprava in zagovor zaključne projektne ali raziskovalne naloge. Preverjanje in ocenjevanje znanja je zasnovano tako, da slušateljem zagotavlja stalne in kakovostne informacije o napredovanju in doseganju zastavljenih kompetenc/ciljev. Način izobraževanja od slušateljev zahteva sprotno delo, zato je tudi ocenjevanje znanja diagnostično in formativno. Poteka sproti med izvajanjem in po zaključenem izvajanju posameznih predmetov. O elementih preverjanja in kriterijih ocenjevanja so slušatelji obveščeni ustno ob začetku programa in pisno z učnim načrtom za posamezni predmet. Predvideni načini preverjanja in ocenjevanja so: pisni in/ali ustni izpiti, projektne ali raziskovalne naloge temelječe na reševanju realnih strokovnih problemov, ustne predstavitve, pisna poročila, portfolio, vrstniško ocenjevanje, zaključna projektna ali raziskovalna naloga. Pri ocenjevanju se upošteva ocenjevalna lestvica ECTS. Slušatelj zaključi program za izpopolnjevanje inovativne tehnologije v strojništvu (del študijskega programa), ko uspešno opravi vse s programom predvidene obveznosti v obsegu 39 KT, za kar prejme potrdilo (skladno s členom 32.a ZVŠ zadnja alineja), ki je javna listina, ter prilogo z navedbo učnih enot in doseženega uspeha. Inovativni sistemi v strojništvu V okviru študijskega programa se del študijskega programa inovativni sistemi v strojništvu lahko izvaja kot program za izpopolnjevanje oz. vseživljenjsko učenje. Temeljni cilj programa je poglabljanje in specializacija znanja na področju inovativnih sistemov ter usposabljanje za raziskovalno delo. Program za izpopolnjevanje obsega 1140 ur oz. 39 KT. Slušatelji s programom pridobijo osnovno znanje s področja metod raziskovanja (4 KT), poglobljeno znanje vsebinskega področja (16 KT), ki ga program obravnava, znanje s področja izbranega predmeta (14 KT) ter znanje o pisanju raziskovalnih nalog (5 KT). Tabela 9: Predmetnik programa za izpopolnjevanje inovativni sistemi v strojništvu Zap. št. Učne enote programa P V LV OŠD IŠD SO KT 1. Konstruiranje naprav Načrtovanje proizvodnje

15 3. Izbirni predmet Izbirni predmet Metode raziskovanja Zaključna projektna/raziskovalna naloga SKUPAJ : Program za izpopolnjevanje inovativni sistemi v strojništvu vsebuje naslednje učne enote: dva predmeta, ki zaokrožata izbrano vsebinsko področje inovativnih sistemov v strojništvu, dva izbirna predmeta, metode raziskovanja in zaključna projektna ali raziskovalna naloga. Obveznosti slušatelja so: aktivna udeležba na predavanjih, vajah in laboratorijskih vajah, priprava, predstavitev in zagovor raziskovalnih nalog, pisni in/ali ustni izpiti, priprava in zagovor zaključne projektne ali raziskovalne naloge. Preverjanje in ocenjevanje znanja je zasnovano tako, da slušateljem zagotavlja stalne in kakovostne informacije o napredovanju in doseganju zastavljenih kompetenc/ciljev. Način dela od slušateljev zahteva sprotno delo, zato je tudi ocenjevanje znanja diagnostično in formativno. Poteka sproti med izvajanjem in po zaključenem izvajanju posameznih predmetov. O elementih preverjanja in kriterijih ocenjevanja so slušatelji obveščeni ustno ob začetku programa in pisno z učnim načrtom za posamezni predmet. Predvideni načini preverjanja in ocenjevanja so: pisni in/ali ustni izpiti, projektne ali raziskovalne naloge temelječe na reševanju realnih strokovnih problemov, ustne predstavitve, pisna poročila, portfolio, vrstniško ocenjevanje, zaključna projektna ali raziskovalna naloga. Pri ocenjevanju se upošteva ocenjevalna lestvica ECTS. Slušatelj zaključi program za izpopolnjevanje inovativni sistemi v strojništvu (del študijskega programa), ko uspešno opravi vse s programom predvidene obveznosti v obsegu 39 KT, za kar prejme potrdilo (skladno s členom 32.a ZVŠ zadnja alineja), ki je javna listina, ter prilogo z navedbo učnih enot in doseženega uspeha. Sonaravne tehnologije v strojništvu V okviru študijskega programa se del študijskega programa sonaravne tehnologije v strojništvu lahko izvaja kot program za izpopolnjevanje oz. vseživljenjsko učenje. Temeljni cilj programa je poglabljanje in specializacija znanja na področju inovativnih tehnologij v strojništvu ter usposabljanje za raziskovalno delo. Program za izpopolnjevanje obsega 1140 ur oz. 39 KT. Slušatelji s programom pridobijo osnovno znanje s področja metod raziskovanja (4 KT), poglobljeno znanje vsebinskega področja (16 KT), ki ga program obravnava, znanje s področja izbranega predmeta (14 KT) ter znanje o pisanju raziskovalnih nalog (5 KT). Tabela 10: Predmetnik programa za izpopolnjevanje sonaravne tehnologije v strojništvu Zap. št. Učne enote programa P V LV OŠD IŠD SO KT 13

16 1. Energetske tehnologije Energetski sistemi Izbirni predmet Izbirni predmet Metode raziskovanja Zaključna projektna/raziskovalna naloga SKUPAJ : Program za izpopolnjevanje sonaravne tehnologije v strojništvu vsebuje naslednje učne enote: dva predmeta, ki zaokrožata izbrano vsebinsko področje sonaravnih tehnologij v strojništvu, dva izbirna predmeta, metode raziskovanja in zaključna projektna ali raziskovalna naloga. Obveznosti slušatelja so: aktivna udeležba na predavanjih, vajah in laboratorijskih vajah, priprava, predstavitev in zagovor raziskovalnih nalog, pisni in/ali ustni izpiti, priprava in zagovor zaključne projektne ali raziskovalne naloge. Preverjanje in ocenjevanje znanja je zasnovano tako, da slušateljem zagotavlja stalne in kakovostne informacije o napredovanju in doseganju zastavljenih kompetenc/ciljev. Način izobraževanja od slušateljev zahteva sprotno delo, zato je tudi ocenjevanje znanja diagnostično in formativno. Poteka sproti med izvajanjem in po zaključenem izvajanju posameznih predmetov. O elementih preverjanja in kriterijih ocenjevanja so slušatelji obveščeni ustno ob začetku programa in pisno z učnim načrtom za posamezni predmet. Predvideni načini preverjanja in ocenjevanja so: pisni in/ali ustni izpiti, projektne ali raziskovalne naloge temelječe na reševanju realnih strokovnih problemov, ustne predstavitve, pisna poročila, portfolio, vrstniško ocenjevanje, zaključna projektna ali raziskovalna naloga. Pri ocenjevanju se upošteva ocenjevalna lestvica ECTS. Slušatelj zaključi program za izpopolnjevanje sonaravne tehnologije v strojništvu (del študijskega programa), ko uspešno opravi vse s programom predvidene obveznosti v obsegu 39 KT, za kar prejme potrdilo (skladno s členom 32.a ZVŠ zadnja alineja), ki je javna listina, ter prilogo z navedbo učnih enot in doseženega uspeha. 6 POGOJI ZA VPIS IN MERILA ZA IZBIRO OB OMEJITVI VPISA Pogoji za vpis v 1. letnik V prvi letnik se na osnovi 38.a člena Zakona o visokem šolstvu lahko vpiše, kdor je končal: študijski program prve stopnje (180 KT) s področja tehniških ved, proizvodnih tehnologij, arhitekture in gradbeništva, računalništva, varstva okolja; študijski program prve stopnje (180 KT) z drugih nesorodnih področij. Tem kandidatom se določijo obveznosti v obsegu 30 KT iz študijskega programa 1. stopnje tehnologije in sistemi, ki jih morajo opraviti pred vpisom; visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred , s področja tehniških ved, proizvodnih tehnologij, arhitekture in gradbeništva, računalništva, varstva okolja; 14

17 visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred , z drugih nesorodnih področij. Takim kandidatom se določijo obveznosti v obsegu 30 KT iz študijskega programa 1. stopnje tehnologije in sistemi, ki jih morajo opraviti pred vpisom. Pogoji za vpis v 2. letnik V drugi letnik se lahko vpišejo diplomanti štiriletnih univerzitetnih programov (240 KT) s področja tehniških ved proizvodnih tehnologij, arhitekture in gradbeništva, računalništva in varstva okolja. Kandidati, ki so končali prvo stopnjo (dodiplomski program) v tujini, se vpisujejo pod istimi pogoji. Merila za izbiro ob omejitvi vpisa Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno, doseženo na prvi stopnji (70%) in oceno diplomske naloge (30%). 7 MERILA ZA PRIZNAVANJE ZNANJA IN SPRETNOSTI, PRIDOBLJENIH PRED VPISOM V PROGRAM Priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v študijski program, ureja poseben pravilnik, ki opredeljuje načela, merila za priznavanje znanja in spretnosti, postopke za ugotavljanje, preverjanje in ocenjevanje ter priznavanje znanja. V postopku priznavanja mora priznavanje in ocenjevanje pridobljenega znanja in spretnosti temeljiti na doseganju izobraževalnih kompetenc študijskega programa, v katerega se kandidat vpisuje ali je vanj vpisan. Podlaga za priznanje znanja in spretnosti so predloženi dokumenti. Na podlagi dokazil o formalno pridobljenem znanju kot so diploma, spričevalo, potrdilo o opravljenem delu študijskega programa ali potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih, se lahko kandidatu prizna: stopnja izobraževanja, zaključeni del študijskega programa (letnik, semester, modul, delni program ipd.), posamezni izpit, ki ga je predhodno že opravil na isti stopnji izobraževanja, če se le-ta po zahtevnosti, vsebini in obsegu v najmanj 80 % ujema s predmetom v študijskem programu, v katerega se želi vpisati ali je vanj že vpisan. V tem primeru se upošteva ocena, pridobljena v predhodnem programu, ter število KT, ki je predvideno za ta predmet v novem programu. Na podlagi dokazil o neformalno pridobljenem znanju, kot so potrdila, ki ne dajejo javno veljavne stopnje izobrazbe ali kvalifikacije, se lahko kandidatu prizna: aktivna udeležba na predavanjih in vajah pri posamezni učni enoti, če se le-ta po zahtevnosti, vsebini in obsegu v najmanj 80 % ujema s predmetom v programu, projektne, temeljne, aplikativne ali razvojne raziskovalne naloge, strokovni članki, kolokviji ipd. Na podlagi dokazil o objavah in drugih avtorskih delih se kandidatu lahko prizna pri ustrezni učni enoti projektna, temeljna, aplikativna ali razvojna raziskovalna naloga, strokovni članek ter morebitno pripadajoče število KT in ocena. Na podlagi ustrezne dokumentacije o izumih ali patentih se kandidatu lahko priznajo vse študijske obveznosti pri eni (ustrezni) učni enoti in ocena odlično (10) ter pripadajoče število KT. Na podlagi dokumentacije o državnih nagradah in priznanjih na ustreznem strokovnem področju se kandidatu lahko priznajo vse študijske obveznosti pri eni (ustrezni) učni enoti in ocena odlično (10) ter pripadajoče število KT. Priznajo se tudi vse zgoraj navedene vrste znanja in spretnosti pridobljene v tujini. Šola znanje prizna v skladu z zakonom, ki ureja priznavanje in vrednotenje v tujini pridobljenega znanja za namen 15

18 nadaljnjega izobraževanja. Kandidatu, ki se želi vpisati ali je že vpisan po merilih za prehode v drugi letnik študijskega programa 2. stopnje, so v celoti ali delno priznane obveznosti iz prvega letnika. Po vpisu v študijski program mora na šoli opraviti študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 KT. Kadar mora študent pri posamezni učni enoti uspešno opraviti preverjanje in ocenjevanje znanja v skladu z učnim načrtom, komisija izbere način, ki je glede na cilje ter standarde znanja in spretnosti, ki se preverjajo, najprimernejši. Podlaga za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v študijski program, so potrdila ali druge listine, in sicer: javno veljavne listine (spričevala, diplome), potrdila o opravljenem delu študijskega programa ali obvestila o opravljenih obveznostih v študijskem programu, potrdila izvajalcev izobraževanja in usposabljanja o uspešno končanem izobraževanju, potrdilo delodajalca o delovnih izkušnjah na ustreznem delovnem mestu, dokazila o objavah in drugih avtorskih delih z ustreznega strokovnega področja, dokazila o registriranih izumih (patentih), dokazila o dodeljenih državnih ali mednarodnih nagradah in priznanjih na ustreznem strokovnem področju. Individualne dokumentirane vloge kandidatov za priznanje znanja, pridobljenega pred vpisom, obravnava posebna komisija, v skladu s pravilnikom, ki ga sprejme senat šole. Kandidat mora dokazila predložiti najpozneje do junija za naslednje študijsko leto. 8 NAČINI OCENJEVANJA Ocenjevanje znanja je zasnovano tako, da visokošolskim učiteljem in študentom zagotavlja stalne in kakovostne informacije o napredovanju in doseganju zastavljenih kompetenc/ciljev študijskega programa. Študijski program od študentov zahteva sprotno delo, zato bo tudi ocenjevanje znanja diagnostično, formativno in sumativno. Potekalo bo sproti med izvajanjem in po zaključenem izvajanju posameznih predmetov. Načini ocenjevanja in preverjanja znanja so določeni v učnih načrtih posameznih predmetov in so prilagojeni preverjanju doseženih ciljev pri posameznih predmetih, predvidenih študijskih dosežkov in razvoja splošnih in predmetnospecifičnih kompetenc. Zaradi pestrosti metod učenja in poučevanja, tudi zaradi zagotavljanja veljavnosti, zanesljivosti in objektivnosti, bodo visokošolski učitelji pri posameznih predmetih uporabljali različne kombinacije načinov ocenjevanja in preverjanja znanja. Ocenjevanje bo zajemalo vse taksonomske nivoje, pri čemer nas bo zanimala tudi kvalitetna struktura in organizacija znanja. Namen ocenjevanja je: oceniti izdelek, študentu posredovati povratno informacijo o njegovem napredku in doseženih rezultatih, mu omogočiti vključitev v nadaljnje izobraževanje oz. v zaposlitev ter pridobivanje podatkov za evalvacijo opravljenega pedagoškega dela. Predeni načini preverjanja in ocenjevanja so: ustni/pisni izpiti, testi, eseji, temeljne, aplikativne, razvojne, raziskovalne naloge, ustne predstavitve, portfolijo, dnevniki, reševanje realnih strokovnih problemov, vrstniško ocenjevanje, pisna poročila, strokovni članki, strokovni prispevki, magistrska naloga. Obveznosti študentov so pri vseh predmetih enake in obsegajo: aktivno udeležbo na predavanjih in vajah, uspešno pripravljeno projektno, temeljno, aplikativno ali razvojno raziskovalno nalogo s 16

19 predstavitvijo in zagovorom ter uspešno opravljen izpit. Pri študijskih programih za izpopolnjevanje veljajo isti kriteriji. Tabela 11: Ocenjevalna lestvica, usklajena z ocenjevalno lestvico ECTS Ocena Ocena po ECTS Kriteriji v % Opis znanja 10 odlično A excellent 95,6 100 % izjemni rezultati z zanemarljivimi napakami 9 prav dobro B very good 84,3 95,5 % nadpovprečno znanje z nekaj napakami 8 prav dobro C good 70,8 84,2 % solidni rezultati 7 dobro D satisfactory 59,6 70,7 % znanje z manjšimi napakami 6 zadostno E sufficient 55 59,5 % znanje ustreza minimalnim kriterijem 5-1 nezadostno F fail 0 54,9% znanje ne ustreza minimalnim kriterijem * uspešno P pass % znanje ustreza minimalnim kriterijem * neuspešno F fail 0 54,9% znanje ne ustreza minimalnim kriterijem * Z ocenama uspešno in neuspešno se ocenjujejo znanje in opravljene obveznosti pri magistrskem seminarju. O elementih preverjanja in kriterijih ocenjevanja je študent obveščen ustno ob pričetku izvedbe posameznega predmeta in pisno z učnim načrtom. Študent mora za pozitivno oceno doseči najmanj 55 % zahtevanih točk. Ocene iz ocenjevalne lestvice se pretvarjajo v ECTS sistem ocenjevanja. Postopke in pravila o preverjanju in ocenjevanju znanja in postopke za priznavanje ocen in kreditnih točk, pridobljenih v drugih programih na istem ali drugih visokošolskih zavodih, ureja poseben pravilnik. Študent mora za pozitivno oceno doseči najmanj 55 % zahtevanih točk. Ocene iz deset stopenjske številčne ocenjevalne lestvice se pretvarjajo v ECTS sistem ocenjevanja. Postopke in pravila o preverjanju in ocenjevanju znanja in postopke za priznavanje kreditnih točk, pridobljenih v drugih programih na istem ali drugih visokošolskih zavodih, ureja poseben pravilnik. 9 POGOJI ZA NAPREDOVANJE PO PROGRAMU Študent lahko napreduje v drugi letnik, če opravi študijske obveznosti prvega letnika v obsegu najmanj 46 KT. Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu, vendar drugega letnika ni možno ponavljati. Študentu se lahko v skladu s 70. členom ZVS podaljša status za največ eno leto, če: se iz upravičenih razlogov ne vpiše v višji letnik, iz upravičenih razlogov ne diplomira v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra, študentka v času študija rodi. Glede na študijske dosežke lahko študent konča študij v krajšem času, kot je predvideno s študijskim programom. 17

20 10 DOLOČBE O PREHODIH MED PROGRAMI S prehodom se razume prenehanje študentovega izobraževanja v programu, v katerega se je vpisal, ter nadaljevanje izobraževanja po novem študijskem programu, v katerem se vse ali del obveznosti, ki jih je študent že opravil v predhodnem študijskem programu, priznajo kot opravljene obveznosti drugega študijskega programa. Za prehod se ne šteje sprememba študijskega programa ali smeri zaradi neizpolnitve obveznosti v prvem študijskem programu ali smeri. Prehod omogoča mobilnost študentov, izbiro različnih poti za doseganje izobrazbe ter prilagodljivost in odprtost visokošolskega sistema. Pri prehodih med programi se upoštevajo naslednja merila: izpolnjevanje pogojev za vpis v novi študijski program, število razpoložljivih študijskih mest, študijske obveznosti (pri kreditno ovrednotenih programih tudi KT) iz prejšnjega programa, ki se lahko priznajo, obveznosti, ki jih mora študent opraviti, če želi diplomirati v novem programu. V skladu z določili 39. člena Zakona o visokem šolstvu in Meril za prehode med programi se lahko v drugi letnik študijskega programa druge stopnje tehnologije in sistemi v strojništvu lahko vpišejo kandidati iz sorodnih univerzitetnih programov in kandidati, ki so že vpisani v študijski program druge stopnje. Prehod v drugi letnik iz sorodnih univerzitetnih programov Pogoje za prehod v drugi letnik izpolnjujejo kandidati, ki so uspešno končali študij po univerzitetnem študijskem programu (4 leta, 240 KT), sprejetim pred , s področja proizvodne tehnologije, ali tehniške vede, ali arhitekture in gradbeništva, računalništva, varstva okolja. Ob vpisu se jim prizna 60 KT. Kandidatom, ki se vpisujejo v drugi letnik po končanem sorodnem univerzitetnem programu, se priznajo izpiti in druge študijske obveznosti prvega letnika programa, v katerega prehaja. Za dokončanje študija v novem programu morajo opraviti vse predpisane študijske obveznosti po predmetniku drugega letnika v obsegu najmanj 60 KT. Individualne vloge za prehode obravnava posebna komisija v skladu s postopki in pravili o priznavanju izpitov in drugih študijskih obveznostih ter priznavanju predhodno pridobljenega znanja. Enaki kriteriji za prehode veljajo za študente, ki so enakovreden študij (4 leta, 240 KT) končali v tujini. Prehodi med študijskimi programi druge stopnje Študent lahko prehaja iz sorodnih programov v magistrski program tehnologije in sistemi v strojništvu po uspešno končanem prvem semestru (30 KT) ali končanem prvem letniku (60 KT). Kadar gre za priznavaje zaključenih semestrov ali letnikov, se študentu priznajo ocene in KT pridobljene na predhodni ustanovi. Individualne vloge za prehode obravnava posebna komisija v skladu s postopki in pravili o priznavanju izpitov in drugih študijskih obveznostih ter priznavanju predhodno pridobljenega znanja. Enaki kriteriji za prehode veljajo za študente, ki so študij pričeli v tujini. 18

21 11 PODATKI O NAČINIH IZVAJANJA ŠTUDIJA Študij se izvaja kot redni, izredni in študij na daljavo. Vsi načini so enakovredni. Pri izrednem študiju in študiju na daljavo se praviloma izvede en letnik v enem študijskem letu. Študij se izvaja v skladu z veljavnimi normativi po študijskem koledarju. Pri izrednem študiju organizirano pedagoško delo poteka po sistemu zaporedne izvedbe predmetov. Vsak predmet se prične s predavanji, ki jim sledijo vaje po skupinah in preverjanje znanja. Po enakem zaporedju poteka izvedba vseh predmetov. Praviloma se izvede 70 % organiziranega študijskega dela predvidenega za redni študij. Ker je število ur organiziranega študijskega dela manjše kot pri rednem študiju, ta način študija zahteva več samostojnega dela. Izredni študent mora opraviti vse obveznosti, ki so predvidene za redni študij. Študij na daljavo bo šola izvajala v skladu s sklepi senata. 12 POGOJI ZA DOKONČANJE ŠTUDIJA Pogoj za dokončanje študija so uspešno opravljene vse s programom predpisane študijske obveznosti v obsegu 120 KT. Pogoj za dokončanje študija v primeru vključitve po merilih za prehode v drugi letnik programa so uspešno opravljene vse s programom predpisane študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 KT. 13 POGOJI ZA DOKONČANJE POSAMEZNIH DELOV PROGRAMA Pogoj za dokončanje posameznih delov programa (programa za izpopolnjevanje) so uspešno opravljene vse predpisane študijske obveznosti v obsegu 39 KT. 14 NAVEDBA STROKOVNEGA NASLOVA Po zaključku študija študent pridobi v skladu z 8. členom Zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06) strokovni naslov magister inženir strojništva oz. magistrica inženirka strojništva; okrajšava mag. inž. str. 19

Univerzitetni študijski program Fizika I

Univerzitetni študijski program Fizika I Medicinska fizika II. stopnja 1. Splošni podatki o študijskem programu Ime študija: Magistrski študijski program Medicinska fizika. Stopnja študija: Druga bolonjska stopnja. Vrsta študija: Enopredmetni

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta:  Splet FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) 237 42 22 (04) 237 42 15 E pošta: vs@fov.uni-mb.si; un@fov.uni-mb.si Spletna stran: http://www.fov.uni-mb.si Informativno mesto:

Prikaži več

Microsoft Word - PREDMETNIK_1_2_3_2015.doc

Microsoft Word - PREDMETNIK_1_2_3_2015.doc PREDMETNIK 1. letnik Organizirano študijsko delo IŠDŠ VP OŠD Zap. Predmet zimski poletni Št. P V P V PD IŠ PRVI LETNIK 1. Matematična fizika NV 30 45 75 / 135 210 7 2. Osnove tehnologij TV 30 45 75 / 93

Prikaži več

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program TEHNIŠKA VARNOST traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3 Univerza v Novem mestu Fakulteta za strojništvo ČISTOPIS 1 študijski program 1. stopnje TEHNOLOGIJE IN SISTEMI (visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje) 1 Čistopis visokošolskega strokovnega

Prikaži več

PRILOGA 2

PRILOGA 2 PREDSTAVITVENI ZBORNIK PODIPLOMSKEGA MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 2. stopnje INŽENIRING IN AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA IZREDNI ŠTUDIJ Novo mesto KAZALO VSEBINE 1 ZAKAJ NA FINI?... 3 2 UVOD... 4 3 PREDSTAVITEV

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3 ŠTUDIJSKI PROGRAM 3. STOPNJE doktorski program EDUKACIJA IN MENEDŽMENT V ZDRAVSTVU (ČISTOPIS) Novo mesto, november 2015 KAZALO 1 SPLOŠNI PODATKI O PROGRAMU 2 2 OPREDELITEV TEMELJNIH CILJEV IN KOMPETENC

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja

Vloga za oblikovanje mnenja Univerzitetni študijski program Kemijsko inženirstvo Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program KEMIJSKO INŽENIRSTVO traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne 27. 6. 2017 sprejel Študijski red Univerze v Ljubljani 1 SPLOŠNA DOLOČILA

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3 Univerzitetni študijski program Biokemija Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program BIOKEMIJA traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk. Strokovni

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 - ZUPŠ in 65/17), Meril za akreditacijo

Prikaži več

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije,

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, ------------------------- Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, Sveta Evrope in Unesca/Cepesa. Izdaja se zaradi boljše

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2016/2017 Univerza

Prikaži več

Microsoft Word - PZ_KZ_ osnovne informacije-pravi KLASIUS.docx

Microsoft Word - PZ_KZ_ osnovne informacije-pravi KLASIUS.docx Osnovni podatki PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA KOGNITIVNA ZNANOST Ime programa Kognitivna znanost Lastnosti programa interdisciplinarni, skupni Vrsta magistrski Stopnja druga stopnja KLASIUS-SRV Magistrsko

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA Prerazporeditev ur med semestri štud. programa Predšolska vzgoja je bila potrjena na 9. izredni seji Senata PEF dne 14. 9. 2007 in na 1. korespondenčni

Prikaži več

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www UNIVERZA NA PRIMORSKEM TITOV TRG 4, 6000 KOPER Na podlagi 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06), sklepov Senata Univerze na Primorskem in soglasja Vlade Republike Slovenije objavlja

Prikaži več

Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA Predšolska vzgoja pedagoški Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV m

Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA Predšolska vzgoja pedagoški Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV m Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA Predšolska vzgoja pedagoški Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV magistrski druga stopnja Magistrsko izobraževanje (druga

Prikaži več

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A ZAKAJ ŠTUDIJ MATEMATIKE? Ker vam je všeč in vam gre dobro od rok! lepa, eksaktna veda, ki ne zastara matematičnoanalitično sklepanje je uporabno povsod matematiki so zaposljivi ZAKAJ V LJUBLJANI? najdaljša

Prikaži več

[ Univerza v Ljubljani ] [ english ] Imenik sodelavcev Študij fizike Študij matematike

[ Univerza v Ljubljani ] [ english ] Imenik sodelavcev Študij fizike Študij matematike [ Univerza v Ljubljani ] [ english ] Imenik sodelavcev Študij fizike Študij matematike Doktorski študij matematike in fizike Raziskave O fakulteti Študenti fizike Študenti matematike Sodelavci Domov >

Prikaži več

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO 2011-2015 Novo mesto, februar 2011 inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:2/9 1

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 - e-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve,

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 E-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica 18b, 5000

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV na seji 5. 2. 2018 sprejel P R A V I L N I K O PREHODU

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne 13. 7. 2015 je po predhodni obravnavi in potrditvi besedila na pedagoški konferenci zavoda

Prikaži več

3

3 3.5 Radiologija Stopnja izobrazbe: Strokovni naslov: visoka strokovna izobrazba diplomirana inženirka radiologije, okrajšava dipl.inž.rad. diplomirani inženir radiologije, okrajšava dipl.inž.rad. Študentje

Prikaži več

PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa Upravljanje javnega sektorja Vrsta Stopnja K

PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa Upravljanje javnega sektorja Vrsta Stopnja K PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa Upravljanje javnega sektorja Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV univerzitetni prva stopnja Visokošolsko

Prikaži več

Priloga 4b:

Priloga 4b: Predstavitveni zbornik MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM GEOLOGIJA, 2. STOPNJA NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI Študijsko leto 2019-2020 1. Splošni podatki o študijskem programu Naravoslovnotehniška

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2019/2020 Univerza

Prikaži več

FILOZOFSKA FAKULTETA

FILOZOFSKA FAKULTETA ODDELEK ZA ROMANSKE JEZIKE IN KNJIŽEVNOSTI PODIPLOMSKI ŠTUDIJ: ŠPANSKA KNJIŽEVNOST junij 2006 Spoštovane študentke in študenti! Študij španske književnosti je eden izmed podiplomskih študijev na Filozofski

Prikaži več

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE Kandidat za vpis v magistrske študijske

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00 - e-pošta: info@epf.nova-uni.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica

Prikaži več

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje)

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje) Andragoški center Slovenije 39. Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanje Opomba: Informacijo o vključenosti odraslih v formalno izobraževanje (glej informacijo številka 38) nadgrajujemo

Prikaži več

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu na podlagi pete alineje 51

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu na podlagi pete alineje 51 Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi pete alineje enajstega odstavka 51. h člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/06 uradno prečiščeno besedilo,

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišč

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana   Izhodišč 20. november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišča za novo finančno perspektivo 2014-2020 na področju izobraževanja odraslih Mag. Katja Dovžak Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo

Prikaži več

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2018/19 Rok za prijavo: 05.03.2018 Razpisna dokumentacija: Razpis Prijavni obrazec Naslov

Prikaži več

Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: T: Režim študija Predmet: Uvod

Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: T: Režim študija Predmet: Uvod Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: ksz@mf.uni-lj.si T: +386 1 543 7700 Režim študija Predmet: Uvod v medicino, modul Informatika Študijski program: EMŠ

Prikaži več

SPLOŠNE INFORMACIJE

SPLOŠNE INFORMACIJE »PSIHOLOŠKI DIFERENCIALNI MODUL«(PDM) V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/17 1 VSEBINA: 1. Namen Psihološkega diferencialnega modula (PDM)... 2 2. Predmeti PDM... 2 2.1 Predmeti... 4 2.1.1 Diferencialna psihologija...

Prikaži več

Predlog navodil članicam za pripravo predstavitve novih študijskih programov, namenjene objavi v predstavitvenem zborniku in na spletnih straneh člani

Predlog navodil članicam za pripravo predstavitve novih študijskih programov, namenjene objavi v predstavitvenem zborniku in na spletnih straneh člani Predstavitveni zbornik študijskega programa za štud. leto 2019/20 UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE BIBLIOTEKARSTVO IN INFORMATIKA UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA ODDELEK

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko PREDSTAVITVENI ZBORNIK MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA II. STOPNJE ELEKTROTEHNIKA NA FAKULTETI ZA E

Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko PREDSTAVITVENI ZBORNIK MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA II. STOPNJE ELEKTROTEHNIKA NA FAKULTETI ZA E PREDSTAVITVENI ZBORNIK MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA II. STOPNJE ELEKTROTEHNIKA NA FAKULTETI ZA ELEKTROTEHNIKO UNIVERZE V LJUBLJANI Ljubljana, 2019 Kazalo 1. Podatki o študijskem programu... 3 2. Temeljni

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI KODEKS EVROPSKE PRAVNE FAKULTETE PREAMBULA Ta kodeks

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

Predstavitveni zbornik Visokošolski strokovni študij prve stopnje TEHNIČNO UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN (VS) Velja od 2019/2020 Veljavni študijski program

Predstavitveni zbornik Visokošolski strokovni študij prve stopnje TEHNIČNO UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN (VS) Velja od 2019/2020 Veljavni študijski program Predstavitveni zbornik Visokošolski strokovni študij prve stopnje TEHNIČNO UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN (VS) Veljavni študijski program na n 1.1.2019 PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA TEHNIČNO UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

Deans Office

Deans Office Dekan izr. prof. dr. Janez Stare Gosarjeva ulica 005 SI-1000 Ljubljana T: +386 1 5805 561 F: +386 1 5805 521 crpo@fu.uni-lj.si www.fu.uni-lj.si Datum: 20. 6. 2016 Številka: 30000-07/2016-1 V skladu z določili

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3 VISOKOŠOLSKO SREDIŠČE NOVO MESTO Visoka šola za zdravstvo Novo mesto ČISTOPIS 1 Študijski program 1. stopnje ZDRAVSTVENA NEGA (visokošolski strokovni študijski program) 1 Čistopis visokošolskega strokovnega

Prikaži več

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc NAVODILA K CENIKU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2005/2006 UL FAKULTETE ZA POMORSTVO IN PROMET Šolnine in prispevke za študijsko leto 2005/2006 je določil Upravni odbor Fakultete za pomorstvo in promet na svoji 22.

Prikaži več

Priloga Ekonomske fakultete (EF UL) k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z

Priloga Ekonomske fakultete (EF UL) k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z Priloga Ekonomske fakultete (EF UL) k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25.10.2011, s spremembami (Merila) V tej prilogi

Prikaži več

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa znanja slovenskega jezika (Ur. l. RS št. 47/1994),

Prikaži več

Microsoft Word - Cistopis _1 STOPNJA_ZN_2014

Microsoft Word - Cistopis _1 STOPNJA_ZN_2014 FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE NOVO MESTO Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje ZDRAVSTVENA NEGA Novo mesto, 2014 KAZALO 1 SPLOŠNI PODATKI O PROGRAMU 1 2 OPREDELITEV TEMELJNIH CILJEV IN KOMPETENC

Prikaži več

Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne sprejel PRAVIL

Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne sprejel PRAVIL Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne 12. 9. 2017 sprejel PRAVILNIK O MAGISTRSKEM IN DOKTORSKEM ŠTUDIJU SPLOŠNE DOLOČBE

Prikaži več

Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah

Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah in Pravili ocenjevanja Gimnazije Novo mesto, veljavnim

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and le

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and le Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academic year

Prikaži več

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc Na podlagi 9. člena in 5. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter 8. in 9. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09)

Prikaži več

Microsoft Word - VS TTO.docx

Microsoft Word - VS TTO.docx PREDMETNIK VISOKOŠOLSKEGA STROKOVNEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 1. STOPNJE TEHNOLOGIJE TEKSTILNEGA OBLIKOVANJA 1. LETNIK JE SKUPEN ZA OBE SMERI OBVEZNI PREDMETI 1. LETNIK Zimski semester - 1. semester Razvoj

Prikaži več

ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD L

ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD L ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD 1 1000 LJUBLJANA Tel.: +386 2 250-19-99; 040 239 727 Faks:

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 PREDSTAVITEV FORMALNIH OPRAVIL PRI USPOSBLJANJU PROSTOVOLJNIH GASILCEV EVIDENCE: - Razpis izobraževanj OGZ Ptuj 2016/2017 - Formalna prijava preko Vulkana ( prijavijo PGD preko testa za usposabljanje)

Prikaži več

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju F

Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju F Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, je Senat

Prikaži več

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx Na podlagi 22., 70., 71., 94., 95., 96., 97. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice je Senat Fakultete za zdravstvo Jesenice na svoji na 5. redni seji v študijskem letu 2014/2015, dne 18. 2. 2015,

Prikaži več

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o Številka: 1103-2/2014-1 Datum: 19. 6. 2014 Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07 (63/07 popr.),

Prikaži več

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: 7. 7. 2015 Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za imenovanje predavateljev Višje strokovne šole Šolskega

Prikaži več

Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Slovenski jezik in književnost Predmetnik je sestavljen iz: obveznih predmetov (

Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Slovenski jezik in književnost Predmetnik je sestavljen iz: obveznih predmetov ( Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje in književnost Predmetnik je sestavljen iz: obveznih predmetov ( 26 ), nabora izbirnih predmetov ( 6 ), PDP-modula, obveznega magistrskega

Prikaži več

DNEVNIK

DNEVNIK POROČILO PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM PRI DELODAJALCU DIJAKA / DIJAKINJE. ( IME IN PRIIMEK) Izobraževalni program FRIZER.. Letnik:.. oddelek:. PRI DELODAJALCU. (NASLOV DELODAJALCA) Šolsko leto:..

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

Erasmus+ mag. Robert Marinšek

Erasmus+ mag. Robert Marinšek Erasmus+ mag. Robert Marinšek Program Erasmus+ Uredba št. 1288/2013 (11. dec. 2013) Področje izobraţevanja, usposabljanja, športa in mladine trajanje: 2014 2020 proračun: 14,7 G Pričakovanja: >4 M mobilnosti

Prikaži več

EVRO.dvi

EVRO.dvi Management tehnologije dr. Cene Bavec Management tehnologije postaja v gospodarsko in tehnološko razvitih državah eno temeljnih managerskih znanj. V Sloveniji nimamo visokošolskih in univerzitetnih programov

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Oddelek za pedagogiko in andragogiko FF UL Pedagoško-andragoški dnevi 2018 25. januar 2018 SVETOVANJE NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA: VLOGA PEDAGOGA IN ANDRAGOGA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH INSTITUCIJAH

Prikaži več

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI Senat Univerze v Ljubljani je na podlagi šeste točke 47. in 238.a člena Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05, 118/05, 72/06 (76/06-popr.), 59/07 (82/07-popr.), 81/07, 5/08, 42/08, 62/08,

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejet

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejet Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejeto na 11. redni seji senata UL FGG dne 24. 10. 2018)

Prikaži več

VPIS 2013/2014

VPIS 2013/2014 Center za poslovno usposabljanje, Višja strokovna šola Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana PUBLIKACIJA Višje strokovne šole CPU Ljubljana za študijsko leto 2013/2014 Poslovni sekretar Ekonomist Inženir informatike

Prikaži več

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi tretje alineje enajstega odstavka 51.h člena Zakona o visokem

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi tretje alineje enajstega odstavka 51.h člena Zakona o visokem Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi tretje alineje enajstega odstavka 51.h člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 UPB7, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Pr

Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Pr Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Prešerna, Kranj (ponovitev izvedbe 23. oktobra na OE

Prikaži več

(Microsoft Word - Izvedbeni kurikul za SSI PRT november 2010-PRIMER DOBRE PRAKSE PATRICIJA PAVLI\310)

(Microsoft Word - Izvedbeni kurikul za SSI PRT november 2010-PRIMER DOBRE PRAKSE PATRICIJA PAVLI\310) IZVEDBENI NAČRT ZA IZOBRAŽEVALNI PROGRAM Srednjega strokovnega izobraževanja PREDŠOLSKA VZGOJA Šolsko leto 2010/2011 IZOBRAŽEVALNA ORGANIZACIJA: 1. PODLAGE IN VIRI ZA OBLIKOVANJE: 2. Šolska pravila ocenjevanja

Prikaži več

ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 Slovenska

ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 Slovenska ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 Slovenska ulica 17, 2000 Maribor Tel.: +386 2 250-19-99; 040

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (37. seji senata UL FGG dne

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (37. seji senata UL FGG dne Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (37. seji senata UL FGG dne 29. 3. 2017) Kazalo I. SPLOŠNE DOLOČBE IN ORGANIZACIJA ŠTUDIJA... 1 1. člen (Pedagoška dejavnost študijski programi)...

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV na seji 9. 10. 2017 sprejel na seji 12. 11. 2018 pa

Prikaži več

Na osnovi določil 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/2012 s sprem. in dopol. do 28/2014) je Senat Fakultete za naravoslovje in

Na osnovi določil 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/2012 s sprem. in dopol. do 28/2014) je Senat Fakultete za naravoslovje in Na osnovi določil 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/2012 s sprem. in dopol. do 28/2014) je Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru na svoji 5. redni seji

Prikaži več

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanju: zdravniki), ki poleg pogojev, določenih z delovnopravnimi

Prikaži več

(Microsoft Word - Merila, metode in pravila - \350istopis )

(Microsoft Word - Merila, metode in pravila - \350istopis ) DRŽAVNOTOŽILSKI SVET Trg OF 13, 1000 LJUBLJANA Tel.: 01 434 19 63 E-pošta: dts@dt-rs.si Številka: Dts 5/15-12 Datum: 27. 10. 2016 Državnotožilski svet (v nadaljevanju: Svet) je na svoji 64. seji dne 27.

Prikaži več

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija NAKNADNI JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE KANDIDATOV ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2019/2020 1 NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA Izvajalec javnega

Prikaži več

Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze

Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze v Ljubljani Teološke fakultete na svoji 4. redni seji,

Prikaži več

Brosura_VPIS

Brosura_VPIS VSEBINA Najpogostejša vprašanja o vpisu in študiju Študijsko leto 2016/2017 INFORMACIJE O VPISU IN ŠTUDIJU NA UNIVERZI V MARIBORU Visokošolska prijavno - informacijska služba Univerze v Mariboru Dejan

Prikaži več

Vloga za pridobitev soglasja k univerzitetnemu

Vloga za pridobitev soglasja k univerzitetnemu Vloga za pridobitev soglasja k študijskemu programu tretje stopnje FILOZOFIJA Filozofske fakultete Univerze v Mariboru (akreditacija študijskega programa) Maribor, marec 2009 Senat Filozofske fakultete

Prikaži več

Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019 Univerza v Ljubljani razpisuje 21 doktorskih

Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019 Univerza v Ljubljani razpisuje 21 doktorskih Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019 Univerza v Ljubljani razpisuje 21 doktorskih študijskih programov - https://www.unilj.si/studij/doktorski/.

Prikaži več

Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da

Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da posamezne elemente iz procesa ocenjevanja določajo

Prikaži več

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014 2020. Namenjen je krepitvi kompetenc in zaposljivosti

Prikaži več

Na tem delu pride kot pri ljubljanski različici kdaj bo senat sprejel ta pravila ter na kateri seji ter na kateri člen statuta

Na tem delu pride kot pri ljubljanski različici kdaj bo senat sprejel ta pravila ter na kateri seji ter na kateri člen statuta NAVODILA O IZVAJANJU ANKET O ZADOVOLJSTVU S ŠTUDIJEM IN O ZAPOSLJIVOSTI IN ZAPOSLENOSTI DIPLOMANTOV UM N 7/2013-41AG I. NAMEN IN CILJI ANKET 1. člen (namen anket) Univerza v Mariboru (v nadaljevanju UM)

Prikaži več

Na podlagi 1

Na podlagi 1 Na podlagi 1. alineje 1. odstavka 91. člena Pravil o organizaciji in delovanju Univerze v Ljubljani fakultete za farmacijo in v skladu z določbami Zakona o visokem šolstvu in Statuta Univerze v Ljubljani

Prikaži več