VPIS 2013/2014

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "VPIS 2013/2014"

Transkripcija

1 Center za poslovno usposabljanje, Višja strokovna šola Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana PUBLIKACIJA Višje strokovne šole CPU Ljubljana za študijsko leto 2013/2014 Poslovni sekretar Ekonomist Inženir informatike Inženir gradbeništva Inženir varovanja September 2013

2 1 Kazalo 1. KDO SMO OSEBNA IZKAZNICA IN KONTAKTI ZAKAJ SE ODLOČATE ZA ŠTUDIJ? KAKOVOST IZVAJANJA IZOBRAŽEVANJA ŠTUDIJSKI PROGRAMI, NAZIVI IN ORGANIZACIJA ŠTUDIJA POGOJI ZA VKLJUČITEV V VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM NAPREDOVANJE PREDSTAVITEV PROGRAMOV... 5 POSLOVNI SEKRETAR... 5 Cilji izobraževanja... 5 Tipična dela poslovnega sekretarja... 5 PREDMETNIK POSLOVNI SEKRETAR... 5 EKONOMIST... 7 Cilji izobraževanja... 7 Tipična dela ekonomista... 7 PREDMETNIK EKONOMIST... 7 INFORMATIKA... 9 Cilji izobraževanja... 9 Tipična dela inženirja informatike... 9 PREDMETNIK INFORMATIKA... 9 GRADBENIŠTVO Cilji izobraževanja Tipična dela inženirja gradbeništva PREDMETNIK GRADBENIŠTVO VAROVANJE Cilji izobraževanja Tipična dela inženirja varovanja PREDMETNIK VAROVANJE PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE DOKONČANJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA STATUS ŠTUDENTA PRIDOBITEV STATUSA OHRANITEV STATUSA ŠTUDENTA PRENEHANJE STATUSA ŠTUDENTA INVESTICIJA V ZNANJE ZA EN LETNIK ŠTUDIJA UGODNOSTI, KI JIH NUDIMO NAŠIM ŠTUDENTOM ZAKAJ IZBRATI ŠTUDIJ NA CPU?... 17

3 2 1. KDO SMO GZS Center za poslovno usposabljanje Višja strokovna šola že več kot dvanajst letu uspešno izvaja višješolsko izobraževanje. Smo odraslim prijazna šola, imamo odlične izvajalce predavatelje in mentorje, ki imajo bogate strokovne izkušnje v praksi. Na CPU Izvajamo tudi neformalne oblike izobraževanja, kot so krajši seminarji, tečaji in delavnice, ki nam jih narekujejo potrebe gospodarskih in drugih organizacij. VIZIJA Naša vizija je, da postanemo vodilna izobraževalna organizacija na področju izobraževanja kakovostnih diplomantov višje strokovne šole. Študente bomo izobraževali za poslovne, podjetniške, tehnične poklicne profile, ki jih potrebuje gospodarstvo in negospodarstvo. Pri ocenjevanju naše uspešnosti bo osnovno merilo zadovoljstvo študentov, predavateljev, zaposlenih in delodajalcev ter zaposljivost študentov. POSLANSTVO Naše poslanstvo je spodbujati učenje in nuditi visoko kakovostne izobraževalne programe. Smo šola, ki izobražuje za poklic in življenje. Študenti in vsi ostali udeleženci so naši partnerji. 2. OSEBNA IZKAZNICA IN KONTAKTI GZS Center za poslovno usposabljanje, Kardeljeva ploščad 27a, 1000 Ljubljana Direktorica: Barbara Krajnc, univ. dipl. soc. ORGANIZACIJSKA ENOTA VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Kardeljeva ploščad 27a, 1000 Ljubljana Ravnateljica: Barbara Krajnc, univ. dipl. soc. Organizator praktičnega izobraževanja: Barbara Krajnc, univ. dipl. soc. Referentka za študentske in študijske zadeve: Julijana Rifl Telefon: referat ravnateljica Faks: E-pošta: Spletna stran: julijana.rifl@cpu.si

4 3 3. ZAKAJ SE ODLOČATE ZA ŠTUDIJ? V višješolskem strokovnem izobraževanju si boste pridobili višjo strokovno izobrazbo 6/1 in strokovno, v praksi neposredno uporabno znanje, ki vam bo pomagalo uspešno reševati vsakodnevne izzive pri delu in bo prispevalo k razvoju vaše poklicne poti. 4. KAKOVOST IZVAJANJA IZOBRAŽEVANJA Na šoli se zavedamo pomena in potrebe po kakovostno izvedenem študijskem programu tako z vidika vsebine, kot organizacije študija. Zbiramo in upoštevamo mnenja študentov ter predloge, ki olajšajo in izboljšajo študij. Skrbimo, da imajo predavatelji šole bogate izkušnje iz strokovne prakse ter znanje za delo z odraslimi. Veliko pozornost namenjamo sodobnim načinom študija in ustvarjamo prijazno študijsko okolje. Cenimo posameznika in njegovo individualno delo. Lahko vam omogočimo, da del študijskih obveznosti opravite v tujini, saj smo vključeni v projekt ERASMUS mobilnost. V študijski proces vključujemo izkušnje dobrih praks iz podjetij. 5. ŠTUDIJSKI PROGRAMI, NAZIVI IN ORGANIZACIJA ŠTUDIJA POSLOVNI SEKRETAR EKONOMIST INFORMATIKA GRADBENIŠTVO VAROVANJE poslovni sekretar/poslovna sekretarka ekonomist/ekonomistka inženir/inženirka informatike inženir/inženirka gradbeništva inženir/inženirka varovanja Študijske obveznosti so ovrednotene po evropskem prenosno-nabirnem kreditnem sistemu ECTS. Vsi študijski programi so kreditno vrednoteni s 120 kreditnimi točkami (KT). Izvajali jih bomo kot izredni študij. Čeprav se po vsebini izredni študij ne razlikuje od rednega višješolskega študija, pa se razlikuje po organizaciji izvajanja, ki je prilagojena zaposlenim študentom. Predavanja in vaje običajno potekajo dvakrat tedensko v popoldanskem času med in uro. Praviloma potekajo v bloku za en predmet in ko se zaključijo, študenti opravljajo izpit. Nato začnejo obiskovati naslednji predmet po urniku. Urnike in gradiva posredujemo v elektronski obliki pred začetkom predavanj. Študijsko leto se začne 1. oktobra 2013 in konča 30. septembra Predavanja začnejo študenti 2. letnikov septembra 2013, oba letnika pa zaključita s predavanji konec junija 2014.

5 4 6. POGOJI ZA VKLJUČITEV V VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM V višješolski študijski program se lahko vpišete, če ste z maturo, poklicno maturo ali z zaključnim izpitom končali štiriletni srednješolski program. Vpišete se lahko tudi, če ste opravili mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit in opravili preizkus znanja iz dveh splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju. 7. NAPREDOVANJE Študent lahko napreduje v programu ne glede na opravljene obveznosti v posameznem letniku. Študentu se letnik prizna, ko ima opravljene vse zahtevane obveznosti po programu za posamezni letnik. Študent, ki je že pridobil znanje in opravil izpite v drugih izobraževalnih programih ali pridobil nacionalno poklicno kvalifikacijo, lahko uveljavlja priznavanje po postopku za priznavanje izpitov.

6 5 8. PREDSTAVITEV PROGRAMOV P O S L O V N I S E K R E T A R Cilji izobraževanja V študijskem programu Poslovni sekretar se boste usposobili za načrtovanje, organiziranje in vodenje del v tajništvu, za opravljanje zahtevnih strokovnih del in reševanje delovnih problemov. Učili se boste kritično razmišljati, samostojno odločati, skrbeti za kakovost dela, učinkovito komunicirati v slovenskem in v tujem jeziku ter delati na osnovi poslovne etike in pozitivnega razmišljanja. Pridobili boste poglobljeno strokovno-teoretično in praktično znanje iz organizacije in sodobnega pisarniškega poslovanja Tipična dela poslovnega sekretarja samostojno organiziranje, načrtovanje in vodenje delovnih procesov v tajništvu; časovno razporejanje delovnih obveznosti vodstvenih in strokovnih delavcev; skrb za uresničevanje sprejetih odločitev pri svojih nadrejenih; pripravljanje in organiziranje poslovnih razgovorov, sej in sestankov ter pripravljanje gradiv in informacij; sodelovanje pri kadrovskih dejavnostih za zaposlene; sprejemanje, presojanje in posredovanje poslovnih in drugih informacij znotraj in zunaj organizacije; vodenje poslovne korespondence in evidence stroškov poslovne organizacije; vodenje strokovnih delovnih skupin in ugotavljanje njihove uspešnosti; upoštevanje delovnega protokola in poslovnega bontona, ker gre za stalno komuniciranje s poslovnimi partnerji, domačimi in iz tujine. PREDMETNIK POSLOVNI SEKRETAR OBVEZNI MODULI (89 KT) Komunikacija (16 KT): Poslovni tuji jezik 1; Poslovno komuniciranje; Praktično izobraževanje 1 Poslovanje in finance (12 KT): Ekonomika poslovanja; Računovodstvo in finančno poslovanje; Praktično izobraževanje 1 Informacijsko-komunikacijski sistemi (14 KT): Informacijsko-komunikacijska podpora v pisarni; Informacijska tehnologija in podatki; Praktično izobraževanje 1 Zakonodaja in uprava (13 KT): Gospodarsko pravo; Ustava in državna ureditev*; Državna uprava in upravni postopek*; Praktično izobraževanje 1 Poslovni jezik (14 KT): Poslovni tuji jezik 2; Poslovno sporazumevanje v slovenskem jeziku; Praktično izobraževanje 2 Sodobna pisarna (16 KT): Sodobno vodenje pisarne; Ljudje v organizaciji; Praktično izobraževanje 2 Organizacija in protokol (13 KT): Osnove upravljanja in organizacija poslovanja; Projektno organiziranje poslovnih dogodkov; Praktično izobraževanje 2 PROSTO IZBIRNI PREDMET (5 KT)

7 6 IZBIRNA MODULA (12 KT) Komuniciranje z javnostmi (12 KT): Poslovni tuji jezik 3; Trženje in tržno komuniciranje; Praktično izobraževanje 2 ali Spletno poslovanje (12 KT): Elektronsko poslovanje; Grafični in spletni dizajn v pisarni; Praktično izobraževanje 2 *Izbrati je potrebno en predmet Podrobnejše informacije boste našli na spletni strani šole: ko si boste izbrali program, ki vas zanima.

8 7 E K O N O M I S T Cilji izobraževanja Usposobili se boste za učinkovito ekonomsko poslovanje, vodenje, načrtovanje in organiziranje poslovnih procesov, za samostojno operativno vodenje malih in srednje velikih podjetij, izvajanje prodajnih in storitvenih aktivnosti ter za učinkovito delo s strankami v različnih poslovni okoljih. Naučili se boste učinkovitega poslovanja z uporabo sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij, spoznali zakonodajo, predpise, dokumentacijo in postopke s področja ekonomskih ved. Izbirali boste med vsebinami s področja finančnega poslovanja, trženja, računovodstva, obvladovanja kakovosti, vodenja tehnoloških procesov in drugih. Tipična dela ekonomista Snovanje in implementacija poslovnih rešitev v ekonomskem poslovanju, spremljanje trga in konkurence, analiziranje statističnih podatkov za potrebe trga, ekonomičnosti poslovanja in trženje storitev, poslovnih procesov ter prepoznavanje pojavov ekonomske politike ter razmer in pogojev v mednarodnem poslovanju, učinkovito delo s strankami, samostojno operativno vodenje komercialnega in finančnega poslovanja ter vodenje računovodstva ali organiziranje poslovanja ter vodenje in organiziranje tehnoloških procesov ali izvajanje strokovnih del v bančništvu in zavarovalništvu ali poslovanje z nepremičninami ali upravljanje nepremičnin ali obvladovanje procesov poslovne logistike in kakovosti poslovanja PREDMETNIK EKONOMIST OBVEZNI MODULI ( KT) so enaki za vse študente: Komunikacija (16 KT): Poslovni tuji jezik 1; Poslovno komuniciranje, Praktično izobraževanje Analiza (14 KT): Informatika, Poslovna matematika s statistiko, Praktično izobraževanje Poslovanje (22 KT): Organizacija in menedžment podjetja; Ekonomija, Osnove poslovnih financ Praktično izobraževanje Prosto izbirni predmet (5 KT): izbrati je potrebno en prosto izbirni predmet v obsegu 5 kreditnih točk. KOMERCIALIST USMERITVENI MODULI (43 KT) Trženje (8 KT): Trženje Pravo (8 KT): Poslovno pravo Kakovost (7 KT): Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti Komerciala (20 KT): Prodaja; Nabava

9 8 IZBIRNI MODUL (15 KT) Vodenje tehnoloških procesov z logistiko (15 KT): Oblikovanje proizvodov in tehnoloških procesov; Poslovna logistika RAČUNOVODJA USMERITVENI MODULI (43 KT) Temelji računovodstva (8 KT): Temelji računovodstva Računovodstvo (20 KT): Finančno računovodstvo; Stroškovno računovodstvo Davki z analizo (15 KT): Davki; Analiza bilanc z revizijo IZBIRNI MODUL (15 KT) Računovodstvo za gospodarstvo (15 KT): Insolvenčni postopki; Računovodstvo za samostojne podjetnike Vsi moduli zajemajo tudi določen delež praktičnega izobraževanja Podrobnejše informacije boste našli na spletni strani šole: ko si boste izbrali program, ki vas zanima.

10 9 INFORMATIKA Cilji izobraževanja Usposobili se boste za strokovno delo pri načrtovanju, projektiranju, vzdrževanju in nadzoru na področju informatike. S pridobljenim tehniškim znanjem boste uspešno reševali strokovne probleme, predlagali oz. sprejemali strokovne rešitve, načrtovali boste razvoj računalniške opreme in poslovnih informacijskih sistemov in sodelovali v strokovnih projektnih timih. Naučili se boste kvalitetno upravljati z lokalnimi računalniškimi omrežji, skrbeti za varnost računalniških sistemov, ter optimizirati delovanje računalniških sistemov in omrežij. Tipična dela inženirja informatike Analiziranje obstoječega stanje, priprava rešitev za izboljšanje delovanja računalniških sistemov in omrežij ter sodelovanje pri njihovi izvedbi; nameščanje in konfiguriranje strojne opreme; upravljanje lokalnih računalniških omrežij; vzdrževanje varnosti informacijskega sistema; priprava elementov kalkulacij in ponudb; zbiranje, vodenje, arhiviranje dokumentacije o celotnem sistemu, delu, postopkih in nalogah; nadzorovanje uporabe računalniških sistemov in omrežij; zagotavljanje nemotenega in optimalnega delovanja računalniških sistemov in omrežij; ali nameščanje in konfiguriranje programske opreme; priprava izvedbenih rešitev v programskem jeziku; upravljanje podatkovnih baz; priprava elementov kalkulacij in ponudb; vzdrževanje dokumentacije programskih rešitev in priprava uporabniških navodil; nadzor podatkov v podatkovni bazi in odkrivanje poskusov nepooblaščene uporabe. PREDMETNIK INFORMATIKA OBVEZNI MODULI (68 KT) - Komunikacije v tehniki (20 KT): Strokovna terminologija v tujem jeziku; Poslovno komuniciranje in vodenje; Računalništvo in informatika - Postavitev in konfiguracija omrežij (22 KT ): Operacijski sistemi I; Osnove zgradbe in delovanja računalniških sistemov; Računalniške komunikacije in omrežja - Kodiranje programov (18 KT): Programiranje I; Zbirke podatkov I - Osnove ekonomije (8 KT): Ekonomika podjetja - PROSTO IZBIRNI PREDMET (5 KT) Praktično izobraževanje: vključuje dele vseh modulov

11 10 STROKOVNI SODELAVEC ZA RAČUNALNIŠKE SISTEME IN OMREŽJA OBVEZNA MODULA (28 KT) - Sistemsko administriranje (14 KT): Vzdrževanje sistemske opreme; Operacijski sistemi - Upravljanje podatkovnih omrežij (14 KT): Računalniške komunikacije in omrežja II; Varnost in zaščita Eden od naslednjih IZBIRNIH MODULOV v obsegu 14 KT: - Izdelava programskih aplikacij (14 KT): Programiranje II; Razvoj programskih aplikacij - Načrtovanje in razvoj informacijskih sistemov (14 KT): Zbirke podatkov II; Informacijski sistemi - Razvoj in vzdrževanje spletnih predstavitev (14 KT): Izdelava spletnih strani; Elektronsko poslovanje; STROKOVNI SODELAVEC ZA PROGRAMSKE APLIKACIJE IN PODATKOVNE BAZE OBVEZNA MODULA (28 KT) - Izdelava programskih aplikacij (14 KT): Programiranje II; Razvoj programskih aplikacij; - Načrtovanje in razvoj informacijskih sistemov (14 KT): Zbirke podatkov II; Informacijski sistemi Eden od naslednjih IZBIRNIH MODULOV v obsegu 14 KT: - Sistemsko administriranje (14 KT): Vzdrževanje sistemske opreme; Operacijski sistemi II; - Upravljanje podatkovnih omrežij ( 14 KT): Računalniške komunikacije in omrežja II; Varnost in zaščita; - Razvoj in vzdrževanje spletnih predstavitev (14 KT): Izdelava spletnih strani; Elektronsko poslovanje; Podrobnejše informacije boste našli na spletni strani šole: ko si boste izbrali program, ki vas zanima.

12 11 G R A D B E N I Š T V O Cilji izobraževanja Usposobili se boste za izvajanje in organizacijo različnih del na področju gradbeništva, projektiranja, inženiringa in proizvodnje gradbenih materialov. Pridobili boste temeljno znanje za opravljanje samostojne dejavnosti in strokovno znanje za tehnično svetovanje na področjih kot so prodajni inženiring, investiranje, posredovanje nepremičnin in na drugih področjih, povezanih z gradbeno stroko. Delo na področju gradbeništva je zelo raznoliko in predstavlja velik strokovni izziv. Tipična dela inženirja gradbeništva Sodelovanje pri izdelavi projektne dokumentacije s področja stavb in gradbenih inženirskih objektov; sodelovanje pri izdelavi načrtov gradbenih konstrukcij; izdelovanje popisa del, predizmere, predračune in ponudbe; sodelovanje pri pripravi tehnoloških načrtov; vodenje proizvodnje gradbenih izdelkov in polizdelkov v obratu; vodenje del na gradbišču; izvajanje gradbenega nadzora; obračunavanje izvedenega dela; izvajanje laboratorijskih del in preiskav na strokovnem področju. PREDMETNIK GRADBENIŠTVO OBVEZNI MODULI (86 KT) - Poslovne komunikacije v gradbeništvu (23 KT): Ekonomika podjetja; Poslovno komuniciranje in vodenje; Računalništvo in informatika v gradbeništvu; Praktično izobraževanje 1; - Predmet Konstrukcije 1 (7 KT) - Gradbeništvo I (25 KT): Gradiva; Varstvo pri delu in zakonodaja*; Geodetske evidence*; Varstvo okolja in urejanje prostora; Praktično izobraževanje 2; Prosto izbirni predmet - Gradbeništvo II (25 KT): Konstrukcije 2; Geotehnologija; Stavbe*; Prometni objekti*; Hidrotehnični objekti*; Praktično izobraževanje 3; - Strokovna terminologija v tujem jeziku v gradbeništvu (6KT) - PROSTO IZBIRNI PREDMET (5 KT) IZBIRNI MODUL (24 KT) Operativni modul (24 KT): Tehnologija gradbene proizvodnje; Kalkulacije in poslovanje; Inženirska geodezija; Praktično izobraževanje 4 Podrobnejše informacije boste našli na spletni strani šole: ko si boste izbrali program, ki vas zanima.

13 12 V AROV A N J E Cilji izobraževanja Usposobili se boste za načrtovanje in organiziranje zasebnega varovanja in dogodkov v skladu s predpisi, standardi in kodeksi varovanja, za nadzor in varno izvajanje storitev zasebnega varovanja, se srečali s taktiko varovanja, orožjem in taktiko varovanja z vozili ter spoznali tehnična sredstva za varovanje oseb in premoženja. Naučili se boste delovati v skladu s predpisi in učinkovito komunicirati v skladu s poslovno etiko in dobrimi običaji. Usposobili se boste tudi za naročanje in uporabo projektne in tehnične dokumentacije, za sodelovanje pri izdelovanju posameznih načrtov varovanj in za spremljanje izvajanja projektov varovanja. Tipična dela inženirja varovanja Analiziranje in načrtovanje zasebnega varovanja, organizacija in vodenje zasebnega varovanja, izvajanje operativnih varnostnih del in nalog zasebnega varovanja, spremljanje, usmerjanje in nadziranje zasebnega varovanja, vodenje predpisane evidence in priprava obvestil za državne organe, zagotavljanje kakovosti zasebnega varovanja; ali varovanje varovane osebe, izvajanje predhodnih opravil varovanja, izdelava načrta varovanja varovane osebe, zagotavljanje kakovosti in uspešnost dela v delovnem okolju v skladu s standardi in zahtevami naročnikov. PREDMETNIK VAROVANJE OBVEZNI MODULI (80 KT) - Poslovno komuniciranje (30 KT): Ekonomika in podjetništvo, Poslovno komuniciranje in vodenje, Računalništvo in informatika v varovanju, Strokovno sporazumevanje v tujem jeziku, Informacijsko - komunikacijski sistemi, Praktično izobraževanje - komuniciranje - Varovanje in predpisi (30 KT): Varstvo in zdravje pri delu, Pravo in državna ureditev, Varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin z etiko in integriteto, Uvod v zasebno varovanje, Kazensko pravo in kriminalistika, Praktično izobraževanje - varovanje - Varovanje in organizacija (20 KT): Upravno pravo, Ukrepi varnostnega osebja, Organizacija prevozov, intervencij in javnih zbiranj, Praktično izobraževanje organiziranje PROSTO IZBIRNI PREDMET (5 KT)

14 13 Dva od IZBIRNIH MODULOV v skupnem obsegu 30 KT - Varovanje oseb in premoženja (15 KT): Načrtovanje varovanja oseb, Taktika osebnega varovanja, Specialistična vožnja, Oborožitev in streljanje, Praktično izobraževanje osebno varovanje - Varnostni menedžment (15 KT): Zasebni varnostni menedžment in postopki ter metode nadzora, Načrtovanje varnosti, Sodelovanje z drugimi varnostnimi subjekti, Praktično izobraževanje - menedžment - Varnostni tehnični sistemi (15 KT): Tehnična sredstva v sistemih varovanja premoženja, Varovanje informacijskih sistemov, Praktično izobraževanje varnostni sistemi Podrobnejše informacije boste našli na spletni strani šole: ko si boste izbrali program, ki vas zanima.

15 14 9. PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE Pomemben del višješolskega izobraževanja je praktično izobraževanje, ki se opravlja v podjetju oziroma drugi ustrezni organizaciji. Študentom, ki imajo najmanj dve leti ustreznih delovnih izkušenj in vložijo ustrezno vlogo na pristojni organ šole, se lahko prizna, vse ostale pa obravnavamo posamezno. Na praktično izobraževanje se praviloma vežejo tudi seminarska oziroma projektne naloge in diplomsko delo. Študent, šola in delodajalec sklenejo tripartitno pogodbo o praktičnem izobraževanju, v kateri se določijo študentove pravice in odgovornosti ter naloge in odgovornosti šole in delodajalca. Po zakonu podrobne pogoje za prostor, opremo in mentorje, ki jih mora izpolniti delodajalec, določi pristojna zbornica. 10. DOKONČANJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA Za končanje študijskega programa in pridobitev izobrazbe mora študent/ka opraviti vse študijske obveznosti programa (izpite, vaje, seminarske naloge in druge izdelke) skladno z zahtevami predmetnika in sicer: 1. obvezne module, 2. eno od inačic izbirnih modulov 3. prosto izbirni predmet, 4. diplomski izpit Diplomski izpit je sestavljen iz diplomskega dela in zagovora. Je samostojni, mentorirani raziskovalni oziroma razvojni prispevek študenta na izbranem strokovnem področju. Temo diplomskega dela si študent izbere po dogovoru z mentorjem v organizaciji kjer se praktično izobražuje oz. dela in s predavateljem ustreznega modula/predmeta višje strokovne šole. Diplomsko delo obsega 5 kreditnih točk. 11. STATUS ŠTUDENTA PRIDOBITEV STATUSA Status študenta, ki traja do konca študijskega leta, se pridobi z vpisom na višjo strokovno šolo. Status študenta pridobi tudi kandidat, ki se vpiše v izobraževalni program za odrasle v naslednjem primeru: če ni v delovnem razmerju, če ni prijavljena na Zavodu za zaposlovanje RS kot iskalec zaposlitve, če nima statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika Študenti imajo ne glede na to, ali se študij izvaja kot redni ali izredni, pravico do zdravstvenega zavarovanja ter drugih ugodnosti in pravic (na primer prehrana, prevozi, štipendiranje) v skladu s posebnimi predpisi, če niso v delovnem razmerju ali prijavljeni kot iskalci zaposlitve.

16 15 OHRANITEV STATUSA ŠTUDENTA Vpis je organiziran enkrat letno v začetku študijskega leta. Vpis v začetni letnik se opravi na podlagi razpisa, ki je objavljen šest mesecev pred začetkom študijskega leta. Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik, če je opravil vsaj polovico predpisanih študijskih obveznosti. Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik tudi, če ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom kadar ima za to opravičene razloge. O izjemnem vpisu v višji letnik odloča študijska komisija. Študent, ki je izgubil status študenta, ima tudi naprej pravico opravljati izpite in druge študijskih obveznosti. Status študenta si študent pridobi za eno študijsko leto in ga mora "obnoviti" z vpisom v višji letnik. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ŠTUDENTOV Kdor se na podlagi razpisa za vpis vpiše v višjo strokovno šolo in se izobražuje po višješolskem študijskem programu, je študent višje šole (v nadaljnjem besedilu: študent). Status študenta se izkazuje s študentsko izkaznico. Študenti imajo pravico do vpisa in izobraževanja pod enakimi pogoji, določenimi z zakonom, drugimi predpisi in študijskim programom. Pri tem: se ob rednem napredovanju izobražujejo in končajo študij pod pogoji, kot so veljali ob vpisu; se lahko vzporedno izobražujejo po več študijskih programih na isti šoli ali na različnih šolah ter študijskih (interdisciplinarnih ali individualnih) programih na visokošolskih zavodih; lahko napredujejo in končajo izobraževanje prej kot je predvideno s študijskim programom; lahko, če niso izpolnili vseh obveznosti iz študijskega programa, ponavljajo letnik ali zamenjajo študijski program oziroma se prepišejo na drugo višjo strokovno šolo. Študenti lahko z izpiti opravljajo manjkajoče obveznosti iz drugega letnika. Če se študent vzporedno izobražuje na dveh ali več šolah oziroma visokošolskih zavodih, te z dogovorom uskladijo način izpolnjevanja njegovih obveznosti, povezanih z izobraževanjem. O hitrejšem napredovanju študenta odloči študijska komisija šole. Če študent želi zamenjati študijski program oziroma se prepisati na drugo šolo, direktor oziroma ravnatelj te šole ugotovi, koliko kreditnih točk si je pridobil v dotedanjem študiju, in določi, katere obveznosti mora opraviti, da bi lahko študij nadaljeval, in roke, v katerih jih mora izpolniti. Pred odločitvijo si mora pridobiti mnenje študijske komisije. Študenti imajo ne glede na to, ali se študij izvaja kot redni ali izredni, pravico do zdravstvenega zavarovanja ter drugih ugodnosti in pravic (na primer prehrana, prevozi, štipendiranje) v skladu s posebnimi predpisi, če niso v delovnem razmerju ali prijavljeni kot iskalci zaposlitve.

17 16 Pravice in ugodnosti iz statusa lahko študent uveljavlja največ tri leta. Višja strokovna šola CPU ima Določena Merila in postopke za podeljevanje pohval, priznanj in nagrad študentom višje strokovne šole. Odgovornost študentov določa Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov višje strokovne šole. Študentu, ki je za več kot tri leta prekinil izobraževanje, direktor oziroma ravnatelj določi pogoje za nadaljevanje in končanje študija, če se je program bistveno spremenil. Študenti lahko organizirajo študentski svet, ki deluje v skladu s pristojnostmi, ki so določene v zakonu. PRENEHANJE STATUSA ŠTUDENTA Status študenta preneha, ko študent diplomira, se izpiše iz šole oziroma se ne vpiše v višji ali ponovno v isti letnik, če ne diplomira v 60 dneh po končanju 2. letnika ali če mu je izrečen ukrep izključitve iz šole. 12. INVESTICIJA V ZNANJE ZA EN LETNIK ŠTUDIJA Program INFORMATIKA Program GRADBENIŠTVO Programi POSLOVNI SEKRETAR Program EKONOMIST Program VAROVANJE EUR (do 10 obrokov) EUR (do 10 obrokov) EUR (do 10 obrokov) EUR (do 10 obrokov) EUR (do 10 obrokov) Ob enkratnem plačilu letne šolnine odobrimo 5 % popusta Šolnina vključuje obvezno študijsko gradivo v elektronski obliki, prvo opravljanje in prvo ponavljanje izpita za posamezen predmet, dodatne ugodnosti.

18 UGODNOSTI, KI JIH NUDIMO NAŠIM ŠTUDENTOM vpisnine ni, vključena je v ceni študija za letnik zagotavljamo brezplačno parkirišče možnost obročnega odplačevanja brezplačna uporaba točke za samostojno učenje na šoli ter uporaba knjižnice individualno svetovanje med študijem študentska izkaznica vključevanje v neformalne oblike izobraževanja pod ugodnimi pogoji 14. ZAKAJ IZBRATI ŠTUDIJ NA CPU? Smo šola z bogatimi izkušnjami izobraževanja odraslih. Študij je atraktiven in kakovosten dobite neposredne odgovore na vprašanja»kaj«in»kako«. Predavatelji so odlični strokovnjaki iz prakse izkoristite njihove bogate izkušnje. Študij poteka v naših prostorih vse na enem mestu. Svoja vozila lahko brezplačno parkirate ob šoli. Izkoristite zanimive posebne ugodnosti dodatne ponudbe. znanj KJE NAS NAJDETE? Študij poteka v naših novih, sodobno opremljenih študijskih prostorih, na Kardeljevi ploščadi 27a v Ljubljani, za stavbo GZS.a.

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta:  Splet FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) 237 42 22 (04) 237 42 15 E pošta: vs@fov.uni-mb.si; un@fov.uni-mb.si Spletna stran: http://www.fov.uni-mb.si Informativno mesto:

Prikaži več

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A ZAKAJ ŠTUDIJ MATEMATIKE? Ker vam je všeč in vam gre dobro od rok! lepa, eksaktna veda, ki ne zastara matematičnoanalitično sklepanje je uporabno povsod matematiki so zaposljivi ZAKAJ V LJUBLJANI? najdaljša

Prikaži več

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc NAVODILA K CENIKU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2005/2006 UL FAKULTETE ZA POMORSTVO IN PROMET Šolnine in prispevke za študijsko leto 2005/2006 je določil Upravni odbor Fakultete za pomorstvo in promet na svoji 22.

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: 7. 7. 2015 Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za imenovanje predavateljev Višje strokovne šole Šolskega

Prikaži več

Univerzitetni študijski program Fizika I

Univerzitetni študijski program Fizika I Medicinska fizika II. stopnja 1. Splošni podatki o študijskem programu Ime študija: Magistrski študijski program Medicinska fizika. Stopnja študija: Druga bolonjska stopnja. Vrsta študija: Enopredmetni

Prikaži več

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program TEHNIŠKA VARNOST traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja

Vloga za oblikovanje mnenja Univerzitetni študijski program Kemijsko inženirstvo Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program KEMIJSKO INŽENIRSTVO traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc Na podlagi 9. člena in 5. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter 8. in 9. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09)

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV na seji 5. 2. 2018 sprejel P R A V I L N I K O PREHODU

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne 27. 6. 2017 sprejel Študijski red Univerze v Ljubljani 1 SPLOŠNA DOLOČILA

Prikaži več

URNIK PREDAVANJ IN VAJ ŠTUDIJSKEM LETU 2013/2014

URNIK PREDAVANJ IN VAJ ŠTUDIJSKEM LETU 2013/2014 KOZMETIKA - 1. LETNIK (K1) URNIK PREDAVANJ, VAJ IN DRUGIH AKTIVNOSTI ŠTUDENTOV V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 POSLOVNA KOMUNIKACIJA IN VODENJE (PKV) Ustni izpit: 05. 01. 2017 (ČET) ob 15:30 11.10.2016 (TOR-5)

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3 Univerzitetni študijski program Biokemija Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program BIOKEMIJA traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk. Strokovni

Prikaži več

Microsoft Word - PREDMETNIK_1_2_3_2015.doc

Microsoft Word - PREDMETNIK_1_2_3_2015.doc PREDMETNIK 1. letnik Organizirano študijsko delo IŠDŠ VP OŠD Zap. Predmet zimski poletni Št. P V P V PD IŠ PRVI LETNIK 1. Matematična fizika NV 30 45 75 / 135 210 7 2. Osnove tehnologij TV 30 45 75 / 93

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2019/2020 Univerza

Prikaži več

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

Predlog navodil članicam za pripravo predstavitve novih študijskih programov, namenjene objavi v predstavitvenem zborniku in na spletnih straneh člani

Predlog navodil članicam za pripravo predstavitve novih študijskih programov, namenjene objavi v predstavitvenem zborniku in na spletnih straneh člani Predstavitveni zbornik študijskega programa za štud. leto 2019/20 UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE BIBLIOTEKARSTVO IN INFORMATIKA UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA ODDELEK

Prikaži več

3

3 3.5 Radiologija Stopnja izobrazbe: Strokovni naslov: visoka strokovna izobrazba diplomirana inženirka radiologije, okrajšava dipl.inž.rad. diplomirani inženir radiologije, okrajšava dipl.inž.rad. Študentje

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 1. KAJ SO IZREDNI ROKI? KOLIKO JIH JE? KOMU PRIPADAJO? POSTOPEK. Pravilnik o študiju 202. člen Izredni izpitni roki so izpitni roki zunaj izpitnih obdobij in v času

Prikaži več

Deans Office

Deans Office Dekan izr. prof. dr. Janez Stare Gosarjeva ulica 005 SI-1000 Ljubljana T: +386 1 5805 561 F: +386 1 5805 521 crpo@fu.uni-lj.si www.fu.uni-lj.si Datum: 20. 6. 2016 Številka: 30000-07/2016-1 V skladu z določili

Prikaži več

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije,

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, ------------------------- Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, Sveta Evrope in Unesca/Cepesa. Izdaja se zaradi boljše

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 - e-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve,

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

PRILOGA 2

PRILOGA 2 PREDSTAVITVENI ZBORNIK PODIPLOMSKEGA MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 2. stopnje INŽENIRING IN AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA IZREDNI ŠTUDIJ Novo mesto KAZALO VSEBINE 1 ZAKAJ NA FINI?... 3 2 UVOD... 4 3 PREDSTAVITEV

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 PREDSTAVITEV FORMALNIH OPRAVIL PRI USPOSBLJANJU PROSTOVOLJNIH GASILCEV EVIDENCE: - Razpis izobraževanj OGZ Ptuj 2016/2017 - Formalna prijava preko Vulkana ( prijavijo PGD preko testa za usposabljanje)

Prikaži več

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc REPUBLIKA SLOVENIJA Anketa o zadovoljstvu uporabnikov statističnih podatkov in informacij Statističnega urada RS 1. Kako pogosto ste v zadnjem letu uporabljali statistične podatke in informacije SURS-a?

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA Prerazporeditev ur med semestri štud. programa Predšolska vzgoja je bila potrjena na 9. izredni seji Senata PEF dne 14. 9. 2007 in na 1. korespondenčni

Prikaži več

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www UNIVERZA NA PRIMORSKEM TITOV TRG 4, 6000 KOPER Na podlagi 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06), sklepov Senata Univerze na Primorskem in soglasja Vlade Republike Slovenije objavlja

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 E-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica 18b, 5000

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

Samoevalvacijsko porocilo

Samoevalvacijsko porocilo POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA ŠOLSKO LETO 2015/ 2016 NA ŠOLSKEM CENTRU SLOVENSKE KONJICE-ZREČE Svet zavoda sprejel na svoji redni seji dne, 26. 9. 2016 Pripravila: Maja Dragan, univ. dipl. prev. 1 1.

Prikaži več

Šola za strojništvo Škofja Loka

Šola za strojništvo Škofja Loka ŠTUDIJSKI VODNIK za delo in življenje na šoli REDNI ŠTUDIJ IZREDNI ŠTUDIJ OSNOVNI PODATKI: 4220 Škofja Loka, Podlubnik 1b Tel: 04 506 23 17 referat za študentske zadeve Tel: 04 506 23 28 ravnatelj višje

Prikaži več

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI Senat Univerze v Ljubljani je na podlagi šeste točke 47. in 238.a člena Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05, 118/05, 72/06 (76/06-popr.), 59/07 (82/07-popr.), 81/07, 5/08, 42/08, 62/08,

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne 13. 7. 2015 je po predhodni obravnavi in potrditvi besedila na pedagoški konferenci zavoda

Prikaži več

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje)

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje) Andragoški center Slovenije 39. Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanje Opomba: Informacijo o vključenosti odraslih v formalno izobraževanje (glej informacijo številka 38) nadgrajujemo

Prikaži več

PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa Upravljanje javnega sektorja Vrsta Stopnja K

PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa Upravljanje javnega sektorja Vrsta Stopnja K PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa Upravljanje javnega sektorja Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV univerzitetni prva stopnja Visokošolsko

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2016/2017 Univerza

Prikaži več

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57 RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57553718 Matična št.: 5052513000 Registrski organ: Okrožno

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 - ZUPŠ in 65/17), Meril za akreditacijo

Prikaži več

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2018/19 Rok za prijavo: 05.03.2018 Razpisna dokumentacija: Razpis Prijavni obrazec Naslov

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev INFORMATIKA Tečaj za višjega gasilca OGZ PTUJ 2017 PRIPRAVIL: ANTON KUHAR BOMBEK, GČ VSEBINA TEORETIČNA PREDAVANJA INFORMACIJSKI SISTEMI SISTEM OSEBNIH GESEL IN HIERARHIJA PRISTOJNOSTI PRAKTIČNE VAJE ISKANJE

Prikaži več

(Microsoft Word - Izvedbeni kurikul za SSI PRT november 2010-PRIMER DOBRE PRAKSE PATRICIJA PAVLI\310)

(Microsoft Word - Izvedbeni kurikul za SSI PRT november 2010-PRIMER DOBRE PRAKSE PATRICIJA PAVLI\310) IZVEDBENI NAČRT ZA IZOBRAŽEVALNI PROGRAM Srednjega strokovnega izobraževanja PREDŠOLSKA VZGOJA Šolsko leto 2010/2011 IZOBRAŽEVALNA ORGANIZACIJA: 1. PODLAGE IN VIRI ZA OBLIKOVANJE: 2. Šolska pravila ocenjevanja

Prikaži več

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanju: zdravniki), ki poleg pogojev, določenih z delovnopravnimi

Prikaži več

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 Izpitni katalog za III. del poslovodno ekonomski del mojstrskega izpita 1. CILJI III. DELA IZPITA Pridobitev poslovodnih znanj, ki omogočajo mojstru, delovodji in poslovodji kvalitetno delo na področju

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00 - e-pošta: info@epf.nova-uni.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica

Prikaži več

Predstavitveni zbornik Visokošolski strokovni študij prve stopnje TEHNIČNO UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN (VS) Velja od 2019/2020 Veljavni študijski program

Predstavitveni zbornik Visokošolski strokovni študij prve stopnje TEHNIČNO UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN (VS) Velja od 2019/2020 Veljavni študijski program Predstavitveni zbornik Visokošolski strokovni študij prve stopnje TEHNIČNO UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN (VS) Veljavni študijski program na n 1.1.2019 PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA TEHNIČNO UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN

Prikaži več

SPLOŠNE INFORMACIJE

SPLOŠNE INFORMACIJE »PSIHOLOŠKI DIFERENCIALNI MODUL«(PDM) V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/17 1 VSEBINA: 1. Namen Psihološkega diferencialnega modula (PDM)... 2 2. Predmeti PDM... 2 2.1 Predmeti... 4 2.1.1 Diferencialna psihologija...

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišč

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana   Izhodišč 20. november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišča za novo finančno perspektivo 2014-2020 na področju izobraževanja odraslih Mag. Katja Dovžak Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo

Prikaži več

Microsoft Word - Intervju_Lebar_SID_banka

Microsoft Word - Intervju_Lebar_SID_banka INTERVJU: Leon Lebar, direktor oddelka za zavarovanje kreditov in investicij SID banke, d.d. G. Leon Lebar je bil kot gost iz prakse letos povabljen k predmetu Mednarodno poslovanje. Študentom je na primerih

Prikaži več

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO 2011-2015 Novo mesto, februar 2011 inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:2/9 1

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

Microsoft Word - FREM-2010-prispevek-obratna-sredstva-oktober-2008

Microsoft Word - FREM-2010-prispevek-obratna-sredstva-oktober-2008 NAČRTOVANJE UREJENOSTI ORGANIZACIJE Mirko Jenko mirko.jenko@t-2.net 1. Povzetek Prispevek je poslovni projekt iz prakse, s katerim želimo prenoviti organizacijski ustroj organizacije in spremljanje stroškov.

Prikaži več

Microsoft Word Okolju prijazno vrtnarstvo

Microsoft Word Okolju prijazno vrtnarstvo Naziv programske enote Okolju prijazno vrtnarstvo Program Vrtnarstvo Področje KMETIJSTVO SPLOŠNI DEL Utemeljenost Program usposabljanja za odrasle osebe s področja Vrtnarstva je zasnovan na podlagi povpraševanja

Prikaži več

Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje

Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje podatkov je obvezno. Vprašalnik za statistično raziskovanje

Prikaži več

Microsoft Word CENIK STORITEV VSZ V STUDIJSKEM LETU 2007.doc

Microsoft Word CENIK STORITEV VSZ V STUDIJSKEM LETU 2007.doc 19 CENIK STORITEV VŠZ V ŠTUDIJSKEM LETU 2007/2008 CENIK UL VŠZ za študijsko leto 2007/2008 1 Sprejeto na 12.seji UO UL, 14.06.2007 Zap.št. ELEMENT v 1. VPISNINA V PRVI LETNIK 24,66 2. VPISNINA V VIŠJI

Prikaži več

[ Univerza v Ljubljani ] [ english ] Imenik sodelavcev Študij fizike Študij matematike

[ Univerza v Ljubljani ] [ english ] Imenik sodelavcev Študij fizike Študij matematike [ Univerza v Ljubljani ] [ english ] Imenik sodelavcev Študij fizike Študij matematike Doktorski študij matematike in fizike Raziskave O fakulteti Študenti fizike Študenti matematike Sodelavci Domov >

Prikaži več

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol SENAT UL 2. SEJA DNE 21. 11. 2017 Številka: 031-12/2017 Datum: Ljubljana, 21. 11. 2017 5. TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Ljubljani Poročevalec:

Prikaži več

Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: T: Režim študija Predmet: Uvod

Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: T: Režim študija Predmet: Uvod Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: ksz@mf.uni-lj.si T: +386 1 543 7700 Režim študija Predmet: Uvod v medicino, modul Informatika Študijski program: EMŠ

Prikaži več

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju in licenciranju strokovnih kadrov Odbojkarske zveze

Prikaži več

Microsoft Word Updated FAQ-EN_SL.docx

Microsoft Word Updated FAQ-EN_SL.docx TVOJA PRVA ZAPOSLITEV EURES Pogosta vprašanja Splošno Kje najdem informacije o programu Tvoja prva zaposlitev Eures? Informacije lahko prenesete z Euresovega portala na naslovu http://eures.europa.eu ali

Prikaži več

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE Kandidat za vpis v magistrske študijske

Prikaži več

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DOLOČBE 1. člen Ta navodila urejajo prilagajanje študijskih

Prikaži več

Zapisnik 1

Zapisnik 1 Letno poročilo o študentski anketi UP FHŠ za študijsko leto 2014/15 Letno poročilo o rezultatih anketiranja se pripravi skladno s Pravilnikom o izvajanju študentske ankete Univerze na Primorskem in vsebuje:

Prikaži več

Predmetnik programa Družboslovna informatika, smer Digitalne tehnologije in družba (DI-DTID) 1. letnik Zimski semester Poletni semester # Naziv predme

Predmetnik programa Družboslovna informatika, smer Digitalne tehnologije in družba (DI-DTID) 1. letnik Zimski semester Poletni semester # Naziv predme Predmetnik programa Družboslovna informatika, smer Digitalne tehnologije in družba (DI-DTID) 1. letnik 1 Statistika 60 6 6 Uvod v metode družboslovnega raziskovanja 60 6 2 Uvod v družboslovno informatiko

Prikaži več

Microsoft Word - Cistopis_MAG_Tehnologije in sistemi v strojnistvu.doc

Microsoft Word - Cistopis_MAG_Tehnologije in sistemi v strojnistvu.doc VISOKOŠOLSKO SREDIŠČE NOVO MESTO Visoka šola za tehnologije in sisteme ČISTOPIS AKREDITIRANEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 11. STOPNJE TEHNOLOGIJE IN SISTEMI V STROJNIŠTVU (magistrski študijski program) Čistopis

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (37. seji senata UL FGG dne

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (37. seji senata UL FGG dne Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (37. seji senata UL FGG dne 29. 3. 2017) Kazalo I. SPLOŠNE DOLOČBE IN ORGANIZACIJA ŠTUDIJA... 1 1. člen (Pedagoška dejavnost študijski programi)...

Prikaži več

DNEVNIK

DNEVNIK POROČILO PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM PRI DELODAJALCU DIJAKA / DIJAKINJE. ( IME IN PRIIMEK) Izobraževalni program FRIZER.. Letnik:.. oddelek:. PRI DELODAJALCU. (NASLOV DELODAJALCA) Šolsko leto:..

Prikaži več

PRIROČNIK ZA ŠTUDENTE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA

PRIROČNIK ZA ŠTUDENTE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE PRIROČNIK ZA ŠTUDENTE Študijsko leto 2018/2019 Priročnik za študente Izdala: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (UP FHŠ)

Prikaži več

Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019 Univerza v Ljubljani razpisuje 21 doktorskih

Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019 Univerza v Ljubljani razpisuje 21 doktorskih Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019 Univerza v Ljubljani razpisuje 21 doktorskih študijskih programov - https://www.unilj.si/studij/doktorski/.

Prikaži več

ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD L

ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD L ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD 1 1000 LJUBLJANA Tel.: +386 2 250-19-99; 040 239 727 Faks:

Prikaži več

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 21. člena Statuta Evropske pravne fakultete Nove univerze (v nadaljevanju: fakulteta) z dne je upravni

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 21. člena Statuta Evropske pravne fakultete Nove univerze (v nadaljevanju: fakulteta) z dne je upravni Na podlagi 2. točke prvega odstavka 21. člena Statuta Evropske pravne fakultete Nove univerze (v nadaljevanju: fakulteta) z dne 24. 9. 2018 je upravni odbor fakultete sprejel naslednji PRAVILNIK O ŠTUDIJU

Prikaži več

Brosura_VPIS

Brosura_VPIS VSEBINA Najpogostejša vprašanja o vpisu in študiju Študijsko leto 2016/2017 INFORMACIJE O VPISU IN ŠTUDIJU NA UNIVERZI V MARIBORU Visokošolska prijavno - informacijska služba Univerze v Mariboru Dejan

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3 Univerza v Novem mestu Fakulteta za strojništvo ČISTOPIS 1 študijski program 1. stopnje TEHNOLOGIJE IN SISTEMI (visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje) 1 Čistopis visokošolskega strokovnega

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejet

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejet Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejeto na 11. redni seji senata UL FGG dne 24. 10. 2018)

Prikaži več

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d.

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. Na podlagi 8. člena statuta Svobodnega sindikata Slovenije je Sindikat zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. na ustanovnem sestanku dne, 06.11.2014 sprejel PRAVILNIK Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Lapajne&Randl2015.pptx

Microsoft PowerPoint - Lapajne&Randl2015.pptx RAZISKAVA OB PREDVIDENI SELITVI KNJIŽNIC OHK Raziskava je potekala v okviru predmetov Raziskovalne metode in Uporabniki informacijskih virov in storitev pod mentorstvom treh profesorjev (dr. Pisanski,

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

Obvestilo o prostem delovnem mestu Upravni direktor Eurojusta Začasni uslužbenec razreda AD 14 - Haag Opravilna številka 17/EJ/01 Prijave pošljite naj

Obvestilo o prostem delovnem mestu Upravni direktor Eurojusta Začasni uslužbenec razreda AD 14 - Haag Opravilna številka 17/EJ/01 Prijave pošljite naj Obvestilo o prostem delovnem mestu Upravni direktor Eurojusta Začasni uslužbenec razreda AD 14 - Haag Opravilna številka 17/EJ/01 Prijave pošljite najpozneje 17. marca 2017 do polnoči po srednjeevropskem

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV na seji 9. 10. 2017 sprejel na seji 12. 11. 2018 pa

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

FILOZOFSKA FAKULTETA

FILOZOFSKA FAKULTETA ODDELEK ZA ROMANSKE JEZIKE IN KNJIŽEVNOSTI PODIPLOMSKI ŠTUDIJ: ŠPANSKA KNJIŽEVNOST junij 2006 Spoštovane študentke in študenti! Študij španske književnosti je eden izmed podiplomskih študijev na Filozofski

Prikaži več

08_03

08_03 OBVESTILO O RAZPISU ZA OBLIKOVANJE REZERVNEGA SEZNAMA Naziv delovnega mesta Funkcionalna skupina/razred AD 6 Vrsta pogodbe Sklic Rok za prijavo Kraj zaposlitve Veljavnost rezervnega seznama do Število

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Fakulteta za družbene vede Splošni vidiki študijskega procesa

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Fakulteta za družbene vede Splošni vidiki študijskega procesa ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Splošni vidiki študijskega procesa Študijsko leto 2017/2018 Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na http://1ka.si/set

Prikaži več

Microsoft Word - studisjki vodnik 0708.doc

Microsoft Word - studisjki vodnik 0708.doc Š T U D I J S K I V O D N I K MEHATRONIKA 1 Študijskemu vodniku na pot Pozdravljeni študentje Višje šole za mehatroniko. To je nov in zanimiv študij, ki se vedno bolj uveljavlja. TŠC Kranj je ena izmed

Prikaži več

LISTINA KAKOVOSTI IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA GEOSS D.O.O.

LISTINA KAKOVOSTI IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA GEOSS D.O.O. Šolsko/študijsko leto 2015/2016 PUBLIKACIJA IC GEOSS s Avgust 2015 1 SPLOŠNI PODATKI Izobraževalni center Geoss d.o.o. Trg na Stavbah 8a, 1270 Litija e-mail in e-naslov: info@ic-geoss.si, www.ic-geoss.si

Prikaži več

Letni posvet o IO 2018 in letna konferenca projekta EUPO

Letni posvet o IO 2018 in letna konferenca projekta EUPO 23. in 24. oktober, Kongresni center Habakuk, Maribor RAZVOJNI KORAKI DO LETA 2020 IN NAPREJ VIDIK ANDRAGOŠKEGA CENTRA SLOVENIJE Andrej Sotošek, Andragoški center Slovenije Vsebina predstavitve Ključni

Prikaži več

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom

Prikaži več

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost strokovnih delavcev v VIZ mag. Andrej Sotošek Andragoški Center Slovenije Struktura predstavitve Viri in strokovne podlage Namen in ključni cilji projektne

Prikaži več

AKTUALNO: PRIDOBITE CERTIFIKAT Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj podjetja Vabimo vas, da se udeležite treh seminarjev in delavnic z n

AKTUALNO: PRIDOBITE CERTIFIKAT Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj podjetja Vabimo vas, da se udeležite treh seminarjev in delavnic z n AKTUALNO: PRIDOBITE CERTIFIKAT Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj podjetja Vabimo vas, da se udeležite treh seminarjev in delavnic z naslovom Vodenje družbene odgovornosti in trajnostnega

Prikaži več

INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p Ljubljana [ ] Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pra

INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p Ljubljana [ ] Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pra INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p. 78 1001 Ljubljana Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pravna os Ime in priimek: Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):

Prikaži več