Microsoft Word - si-6 Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije IKT v gospodinjstvih 1 cetrt 05.doc

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Microsoft Word - si-6 Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije IKT v gospodinjstvih 1 cetrt 05.doc"

Transkripcija

1 9. JANUAR JANUARY 2006 št./no 6 29 INFORMACIJSKA DRUŽBA INFORMATION SOCIETY št./no 1 UPORABA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT) V GOSPODINJSTVIH IN PO POSAMEZNIKIH, SLOVENIJA, 1. ČETRTLETJE 2005 USAGE OF INFORMATION-COMMUNICATION TECHNOLOGIES (ICT) IN HOUSEHOLDS AND BY INDIVIDUALS, SLOVENIA, 1 ST QUARTER 2005 V prvem četrtletju 2005 je imelo vsaj en mobilni telefon 87 % gospodinjstev, osebni računalnik 61 % gospodinjstev, dostop do interneta pa 48 % gospodinjstev. Od tega je imelo 40 % gospodinjstev širokopasovno povezavo (npr. ADSL, kabelski internet, UMTS). Delež gospodinjstev z dostopom do interneta je bil v Sloveniji enak povprečju EU-25. V istem obdobju je redno (v zadnjih 3 mesecih) uporabljalo internet 50 % prebivalcev Slovenije v starosti od 10 do 74 let, 12 % te populacije pa je že opravilo nakup preko interneta. In the first quarter of 2005, 87% of the households had at least one mobile phone, 61% had a personal computer and 48% had access to the Internet. Of these 40% had a broadband connection (e.g. ADSL, cable, UMTS). The percentage of the households with Internet access in Slovenia was equal to the EU-25 average. In the same period 50% of the population aged 10 to 74 regularly (in the last 3 months) used the Internet, while 12% of the population already bought some goods over the Internet. Slika 1: Opremljenost gospodinjstev z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (IKT), Slovenija, 1. četrtletje 2005 Chart 1: Household equipment with the information-communication technologies (ICT), Slovenia, 1 st quarter 2005 Slika 2: Dostop do interneta v gospodinjstvih v Sloveniji in nekaterih državah EU 1), 2005 Chart 2: Internet access in households in Slovenia and some EU countries 1), ) Vir / Source:

2 2 Rapid Reports No 6/2006 KOMENTAR Opremljenost gospodinjstev z IKT je boljša, kjer so otroci Mlajše osebe, ki so se rodile v dobi širjenja informacijske tehnologije, močno vplivajo na opremljenost njihovega gospodinjstva z IKT. V prvem četrtletju 2005 je kar 84 % gospodinjstev z otroki imelo osebni računalnik, medtem ko je znašal ta delež v gospodinjstvih brez otrok le 51 %. COMMENT The household ICT equipment is better in households with children Younger persons, born in the period when the information technologies are spreading, have a strong influence on the ICT equipment of their households. In the first quarter of 2005, 84% of households with children had a personal computer, whereas in households without children the percentage was only 51%. Slika 3: Opremljenost z IKT glede na tip gospodinjstva, Slovenija, 1. četrtletje 2005 Chart 3: ICT equipment by household type, Slovenia, 1 st quarter 2005 Skoraj polovica gospodinjstev je imela dostop do interneta, od teh jih je 96 % za dostop do tega omrežja uporabljalo osebni računalnik (93 % namizni računalnik, 18 % prenosni računalnik možnih je bilo več odgovorov). Visok pa je tudi delež gospodinjstev, ki za dostop uporabljajo tudi mobilni telefon (45 %). Za internetno povezavo je 45 % gospodinjstev uporabljalo modem, 16 % ISDN, 24 % ADSL, 18 % pa kako drugo širokopasovno povezavo, na primer kabelsko omrežje, UMTS. Pri tem lahko poudarimo, da se je glede na enako obdobje lani precej povečal delež gospodinjstev, ki dostopajo do interneta prek povezav, ki omogočajo hiter prenos podatkov, kar pomeni kakovostnejšo in lažjo uporabo interneta ter možnosti, ki jih le-ta ponuja. Tako imenovane širokopasovne povezave je v prvem četrtletju 2004 imelo 22 %, v enakem obdobju 2005 pa 40 % gospodinjstev. Polovica gospodinjstev ni imela dostopa do interneta. Pri tem jih lahko ločimo na tista gospodinjstva, katerih člani interneta ne uporabljajo, zato izjavljajo, da ga tudi ne potrebujejo (59 %) ali pa nimajo znanja za uporabo (43 %). Druga gospodinjstva oz. njihovi člani pa imajo dostop do interneta drugje (23 %), npr. v službi, v šoli. Visok pa je tudi delež tistih, ki pravijo, da so stroški opreme (40 %) in dostopa (37 %) še vedno previsoki. Almost a half of the households had access to the Internet; 96% of them used a personal computer to access the Internet (93% desktop computer, 18% portable computer several answers were possible). A high percentage of households also used a mobile phone to access the Internet (45%). For Internet connection 45% of households used the modem, 16% used ISDN, 24% ADSL and 18% other broadband connections such as cable connection, UMTS. We can point out that in comparison with to the same period of the previous year there is a considerable increase in the percentage of the households that access the Internet over the connections which enable rapid transmission of data, which means quality and easy usage of the Internet and the possibilities it offers. In the previous year 22% of households had the so-called broadband connections, while in the first quarter of 2005 the percentage was 40%. A half of the households did not have access to the Internet. These households can be split on those whose members do not use the Internet, therefore they declare they do not need the Internet (59%) or do not have the knowledge to use it (43%). The other households and their members have access elsewhere (23%), for example at work, at school. Many of them also declared the costs for the equipment (48%) and access (40%) are too high.

3 Rapid Reports No 6/ Slika 4: Razlogi, da gospodinjstvo ni imelo dostopa do interneta, Slovenija, 1. četrtletje 2005 Chart 4: Reasons for not having the Internet at home, Slovenia, 1 st quarter 2005 Računalnik že uporabljalo 65 % posameznikov Rezultati raziskovanja so pokazali, da je v prvem četrtletju % populacije, stare od 10 do 74 let, že kdaj uporabljalo računalnik. To je več kot 1, prebivalcev Slovenije. Redno, torej v zadnjih 3 mesecih, pa je računalnik uporabljalo 56 % populacije, stare od 10 do 74 let. V primerjavi z enakim predhodnim obdobjem, ko je raziskovanje vključevalo le posameznike, stare od 16 do 74 let, je bilo v 1. četrtletju 2005 za 4 odstotne točke več rednih uporabnikov računalnika, to je 52 % te populacije. Še vedno pa je prisoten digitalni razkorak glede na spol, starost, izobrazbo, status in gostoto naselja, v katerem posameznik živi. Razlika med rednimi moškimi uporabniki in rednimi ženskimi uporabnicami v starosti od 10 do 74 let je bila v prvem četrtletju odstotne točke. Gledano po starosti pa je bilo v populaciji od 10 do 15 let kar 99 % rednih uporabnikov, v populaciji od 65 do 74 let pa manj kot 5 % rednih uporabnikov. Iz tega sledi, da je med učenci, dijaki in študenti največ rednih uporabnikov računalnika (98 %), med upokojenci pa najmanj (23 %). Graf pa prikazuje digitalni razkorak uporabe računalnika glede na doseženo izobrazbo posameznika. 65% of the individuals already used a computer The results of the survey showed that in the first quarter of % of the population aged 10 to 74 had already used a computer, i.e. more than 1,100,000 people. Regularly, i.e. in the last 3 months, 56% of the population aged 10 to 74 used a computer. In comparison with the same previous period, when the survey included only the individuals aged 16 to 74 years, there were 4 percentage points more regular computer users in the same population in the first quarter of 2005, i.e. 52%. There is still the digital divide regarding the sex, age, education, status and density of the locality where the individual lives. The difference between the regular men users and regular women users aged 10 to 74 was 4 percentage points. Regarding the age there was 99% of regular users aged 10 to 15 and less then 5% of regular users aged 65 to 74. Therefore the majority of the pupils and students are regular computer users (98%), while the fewest users are among the retired persons (23%). The chart presents the digital divide of computer usage regarding the education the individual reached. Slika 5: Redni (v zadnjih 3 mesecih) uporabniki računalnika po izobrazbi, Slovenija, 1. četrtletje 2005 Chart 5: Regular (in the last 3 months) computer users by education, Slovenia, 1 st quarter 2005

4 4 Rapid Reports No 6/2006 Če bi iz zgornjega grafa izključili posameznike, stare od 10 do 15 let, ker se le-ti še šolajo in njihova izobrazba še ni dokončna, bi bil razkorak med uporabniki še bolj očiten. Med posamezniki z nižjo izobrazbo in v starosti od 16 do 74 let je bilo v prvem četrtletju 2005 le 25 % rednih uporabnikov računalnika. Intenzivnost uporabe računalnika je pri rednih uporabnikih računalnika zelo visoka. 70 % le-teh ga je uporabljalo vsak dan ali skoraj vsak dan, 22 % pa vsaj enkrat na teden. Najpogosteje so ga v prvem četrtletju 2005 uporabljali doma (84 %) in na delovnem mestu (44 %). 65 % študentov, dijakov in učencev pa je navedlo, da so računalnik uporabljali na fakulteti oziroma v šoli. Slednji so bili pred drugimi tudi po uporabi računalnika na javnih točkah (22 %). Znanje, potrebno za uporabo računalnika, s starostjo populacije praviloma upada. Posamezniki, stari od 16 do 24 let, znajo uporabljati večinoma vse osnovne računalniške programe. Enako ugotavljamo za posameznike z doseženo visoko izobrazbo in šolajoče se posameznike (učenci, dijaki, študenti). Veščine za uporabo računalnika posamezniki večinoma pridobijo s praktičnim delom in s pomočjo sodelavcev, sorodnikov ali prijateljev. If the individuals aged 10 to 15 were excluded from the chart above because their education had not been concluded yet, the digital divide would be even more obvious. Among the individuals with the low education and aged 16 to 74 there are only 25% of regular computer users. The intesity of the regular computer users is very high. In the first quarter of % of them used the computer every day or almost every day, and 22% used it at least once a week. The place of usage was mostly at home (84%) and at work (44%). 65% of students and pupils used a computer at the faculty or school. They used the computer also at public points (22%). The knowledge on computer usage decreases with the age of the population. Younger people (16 to 24) know how to use all the basic computer programs. That is also confirmed for the highly educated persons and for the pupils and student who are attending school. The skills for the computer usage are mostly obtained with the practice and with help of colleagues, relatives and friends. 50 % rednih (v zadnjih 3 mesecih) uporabnikov interneta 50% regular (in the last 3 months) Internet users Uporaba računalnika in uporaba interneta sta v močni medsebojni odvisnosti, saj večina oseb, ki uporablja računalnik, uporablja tudi internet. Tudi za internet opažamo enako kot za računalnik, da ga uporablja več moških kot žensk ter da se uporaba s starostjo zmanjšuje. V 1. četrtletju 2005 je bilo v Sloveniji več kot posameznikov, starih od 10 do 74 let, ki so internet uporabljali redno oz. v zadnjih 3 mesecih. Od tega je bilo uporabnikov in uporabnic. Computer and Internet usage are strongly correlated. Most persons who use the computer also use the Internet. Like the computer usage, Internet is more used by men then women and the Internet usage decreases with age. In the first quarter of 2005 there were more than 840,000 persons aged 10 to 74 who regularly i.e. in the last 3 months - used the Internet. Of those there were 440,000 men and 400,000 women. Slika 6: Redni (v zadnjih 3 mesecih) uporabniki računalnika in interneta po spolu, Slovenija, 1. četrtletje 2005 Chart 6: Regular (in the last 3 months) computer and Internet users by sex, Slovenia, 1 st quarter 2005 Glede na 1. četrtletje 2004 je bilo v 1. četrtletju 2005 za 10 odstotnih točk več rednih uporabnikov interneta (Gre za primerjavo posameznikov, starih od 16 do 74 let, saj posamezniki, stari od 10 do 15 let, še niso bili vključeni v raziskovanje 2004.). Največjo rast opažamo pri starostni skupini od 16 do 34 let. In comparison with the first quarter of 2004 there were 10 percentage points more regular Internet users in the first quarter of 2005 (This is a comparison of the individuals aged 16 to 74, while the individuals aged 10 to 15 were not yet included in the survey in 2004). The highest increase is noticed by the age group 16 to 34.

5 Rapid Reports No 6/ Slika 7: Redni (v zadnjih 3 mesecih) uporabniki interneta po starosti, Slovenija, 1. četrtletje 2005 Chart 7: Regular (in the last 3 months) Internet users by age, Slovenia, 1 st quarter 2005 Kot pri uporabi računalnika se tudi pri uporabi interneta pojavlja digitalni razkorak oz. razlika pri uporabi interneta med določenimi skupinami posameznikov. Iz prejšnjih dveh grafov je razvidno, da imamo več moških uporabnikov interneta kot ženskih uporabnic, še večji pa je razkorak pri starostnih razredih. Največ rednih uporabnikov je glede na doseženo izobrazbo med posamezniki z visoko izobrazbo (90 %), med učenci, dijaki ter študenti je bilo v prvem četrtletju % rednih uporabnikov interneta, med zaposlenimi pa 60 %. Najmanj rednih uporabnikov interneta je bilo med upokojenci, in sicer manj kot 10 %. Uporaba interneta pa je odvisna tudi od naselja, v katerem živi posameznik. Rednih uporabnikov interneta je bilo za 13 odstotnih točk več v gosto naseljenem področju kot v redko naseljenem področju. Tako kot uporaba računalnika, je tudi intenzivnost uporabe interneta pri rednih uporabnikih interneta visoka. 56 % le-teh je v prvem četrtletju 2005 uporabljalo internet vsak dan ali skoraj vsak dan, 30 % pa vsaj enkrat na teden. Tudi internet so v prvem četrtletju 2005 največ uporabljali doma (76 %) in na delovnem mestu (42 %). 22 % rednih uporabnikov ga je uporabljalo na fakulteti oz. v šoli, 14 % na javnih točkah, 21 % pa kjerkoli drugje (npr. pri prijatelju, sosedu). 64 % študentov, dijakov in učencev je navedlo, da so internet uporabljali na fakulteti oziroma v šoli. Slednji so bili pred drugimi tudi po uporabi interneta na javnih točkah (26 %), in sicer največ v javnih knjižnicah. 39 % pa je uporabljalo internet tudi na drugih mestih, npr. pri prijatelju, sosedu. Najpogostejše aktivnosti na internetu so bile pošiljanje in prejemanje e- pošte ter iskanje informacij o blagu in storitvah. 74 % rednih uporabnikov interneta je v 1. četrtletju 2005 uporabljalo e-pošto, 73 % pa jih je na internetu iskalo različne informacije o blagu in storitvah, čemur lahko rečemo tudi iskanje prednakupovalnih informacij. Vedno več uporabnikov pa na internetu igra igrice ali posluša glasbo, še več pa jih to vsebino prenese na svoj računalnik (55 %). Like by the computer usage there is also the digital divide by the Internet usage among some groups of individuals. From the two previous charts it is clear that there are more men using the Internet then women, however an even bigger divide is by the age groups. Regarding the education the most regular Internet users are among the highly educated individuals (90%). Regarding the status there were 88% regular Internet users among the pupils, students and 60% among the employeed persons in the first quarter of The fewest regular Internet users were registered among the retired persons, e.i. less than 10%. The Internet usage also depends on the type of locality where the individual lives. There were 13 percentage points more regular Internet users in the densely populated than in the thinly populated. Like the computer usage the intensity of the Internet usage is high by the regular Internet usage. In the first quarter of % of regural Internet users used it every day or almost every day and 30% of them at least once a week. In the first quarter of 2005 the regular Internet users used the Internet most frequently at home (76%) and at work (42%). 22% of them used the Internet also at the place of education, 14% at public places and 21% elsewhere (e.g. at friends or neighbours). 64% of students and pupils used the Internet at faculty or school. They also have the highest percentage of the Internet usage at public points (26%), namely mostly in the public library. 39% of them used the Internet also at other places, such as at friends or neighbours. The most frequent activities on the Internet are sending and receiving e- mail and searching for information on goods or services. In the first quarter of % of regular Internet users used and 73% searched information on goods and services on the Internet, which can also be classified as searching for the information before buying. More and more users also play and listen to the music on the Internet; even more of them download that content on their computer (55%).

6 6 Rapid Reports No 6/2006 Slika 8: Namen uporabe interneta pri rednih uporabnikih interneta, Slovenija, 1. četrtletje 2005 Chart 8: Purpose of the Internet use by the regular Internet users, Slovenia, 1 st quarter % spletnih kupcev (delež glede na vso populacijo od 10 do 74 let) 12% e-buyers (percentage of the whole population aged 10 to 74) 12 % posameznikov, starih od 10 do 74 let, je že opravilo nakup preko interneta. V obdobju enega leta (med 1. četrtletjem 2004 in 1. četrtletjem 2005) je opravilo nakup 20 % uporabnikov interneta (O spletnem nakupu smo spraševali vse uporabnike interneta, torej posameznike, ki so že kdaj uporabljali internet.). Najpogosteje so naročali knjige, revije, časopise, obleko, športno opremo ter računalniško programsko opremo. Najpogostejši razlog, ki ga uporabniki interneta navajajo, da niso kupovali po internetu, je, da so navajeni na tradicionalno nakupovanje, pri katerem lahko izdelek osebno vidijo. Pogosto so tudi navajali, da ni potrebe, da bi kupovali po spletu, veliko pa jih ima tudi pomisleke glede varnosti in zasebnosti pri spletnem nakupovanju. V prihodnosti se bo spletna trgovina razširila, če bo ponudila kaj drugega in boljšega kot klasične trgovine, na primer ugodnejše cene, brezplačno dostavo in podobno. Primerjava Slovenije z državami EU Slovenska gospodinjstva so po opremljenosti z IKT nad povprečjem EU- 25 ali pa blizu tega povprečja. Najbolj izstopamo po visoki opremljenosti z mobilnimi telefoni, še posebej z mobilnimi telefoni, ki omogočajo dostop do interneta. V Sloveniji ima 48 % gospodinjstev vsaj en tak mobilni telefon, povprečje za EU-25 pa je 27 %. Sicer pa je v Sloveniji 87 % gospodinjstev, ki imajo vsaj en mobilni telefon, kar je za 3 odstotne točke več od povprečja EU % of the individuals aged 10 to 74 already bought something over the Internet. In the period of one year (between the first quarter of 2004 and the first quarter of 2005) 20% of Internet users have already purchased over the Internet (All the individuals that had already used the Internet were asked about the e-purchases.). The most frequent purchases were books, magazines, newspapers, clothes, sports goods and computer software. The most frequent reason for not buying over the Internet is that the Slovenes are used to traditional shopping, where they can see the goods in person. They also have no need to buy over the Internet or have some security and privacy concerns regarding the e-purchasing. In the future the e-shops will reach some penetration if they offer something better than the usual shops; for example, more attractive prices, free delivery and so on. Slovenia in comparison with other EU countries Households in Slovenia are by the ICT equipment over the EU-25 average or close to the EU-25 average. We are better as regards equipment with the mobile phones, especially with the mobile phones that enable the Internet access. 48% of Slovenian households have at least one Internet enabled mobile phone, while the EU-25 average is 27%. Otherwise 87% of Slovenian households have at least one mobile phone, which is 3 percentage points more than the EU-25 average. Slika 9: Opremljenost gospodinjstev z IKT, Slovenija in EU-25, 2005 Chart 9: ICT equipment in households, Slovenia and EU-25, 2005 Vir / Source:

7 Rapid Reports No 6/ V Sloveniji je bilo v 1. četrtletju % rednih (v zadnjih 3 mesecih) uporabnikov interneta, medtem ko je bilo povprečje držav EU-25 za 4 odstotne točke višji, torej 51 % (primerjava posameznikov, starih od 16 do 74 let). In the first quarter of 2005 there were 47% regular (in the last 3 months) Internet users in Slovenia, while the EU-25 average was 4 percentage points higher, namely 51% (comparison of the individuals aged 16 to 74). Slika 10: Redni (v zadnjih 3 mesecih) uporabniki interneta, stari od 16 do 74 let, Slovenija in nekatere države EU, 2005 Chart 10: Regular (in the last 3 monthst) Internet users aged 16 to 74, Slovenia and some EU countries, 2005 Vir / Source:

8 8 Rapid Reports No 6/ Opremljenost gospodinjstev z IKT po tipu gospodinjstva, Slovenija, 1. četrtletje 2005 Household equipment with the ICT by type of the household, Slovenia, 1 st quarter 2005 gospodinjstva brez otrok households without children Tip gospodinstva Type of household gospodinjstva z otroki households with children gospodinjstva of the households Uporaba IKT ICT usage TV TV satelitska antena satellite dish kabelska TV cable TV fiksni telefon fixed phone mobilni telefon mobile phone mobilni telefon z možnostjo dostopa do interneta Internet enabled mobile phone mobilni telefon brez možnosti dostopa do interneta other mobile phone osebni računalnik personal computer namizni računalnik desktop computer prenosni računalnik (41971) (25622) portable computer ročni računalnik ((20384)) ((10310)) ((10074)) handheld computer konzola za igre ((23773)) (27534) games console dostop do interneta Internet access Naprava dostopa do interneta Internet accessed devices osebni računalnik personal computer namizni računalnik desktop computer prenosni računalnik (35656) ((18637)) portable computer ročni računalnik ((9599)). ((5178)) handheld computer TV in set-top box ((9261)) ((7301)). TV and set-top box mobilni telefon mobile phone konzola za igre... games console Internetna povezava Internet connection modem (54237) modem ISDN (49560) (26676) (22883) ISDN širokopasovna povezava broadband connection ADSL (40389) (33753) ADSL druga širokopasovna povezava (kabelska, (55289) (36429) ((18860)) other broadband connection UMTS, drugo) brezžična povezava (UMTS, GPRS, WAP, EDGE) wireless connection (UMTS, GPRS, WAP, EDGE) Razlogi, da gospodinjstvo nima dostopa do interneta Reasons for not having Internet at home dostop do interneta imajo drugje (50012) (25761) have access elsewhere interneta ne želijo, ne potrebujejo (24714) don't want Internet, don't need Internet previsoki stroški opreme (28050) equipment costs too high previsoki stroški dostopa (26550) access costs too high pomanjkanje znanja ((16647)) lack of skills telesna okvara ((13966)) ((12128)). physical disability varovanje zasebnosti in drugi varnostni razlogi ((17376)) ((14397)). privacy or security concerns

9 Rapid Reports No 6/ Struktura opremljenosti gospodinjstev z IKT po tipu gospodinjstva, Slovenija, 1. četrtletje 2005 Structure of the household equipment with the ICT by type of the household, Slovenia, 1 st quarter 2005 % gospodinjstva brez otrok households without children Tip gospodinstva Type of household gospodinjstva z otroki households with children gospodinjstva of the households Uporaba IKT ICT usage TV TV satelitska antena satellite dish kabelska TV cable TV fiksni telefon fixed phone mobilni telefon mobile phone mobilni telefon z možnostjo dostopa do interneta Internet enabled mobile phone mobilni telefon brez možnosti dostopa do interneta other mobile phone osebni računalnik personal computer namizni računalnik desktop computer prenosni računalnik 11 (9) (13) portable computer ročni računalnik ((3)) ((2)) ((5)) handheld computer konzola za igre 8 ((5)) (14) games console dostop do interneta Internet access Naprava dostopa do interneta Internet accessed devices osebni računalnik personal computer namizni računalnik desktop computer prenosni računalnik 8 (8) ((9)) portable computer ročni računalnik ((1)). ((3)) handheld computer TV in set-top box ((1)) ((2)). TV and set-top box mobilni telefon mobile phone konzola za igre... games console Internetna povezava Internet connection modem modem ISDN (8) (6) (11) ISDN širokopasovna povezava broadband connection ADSL 12 (9) (17) ADSL druga širokopasovna povezava (kabelska, (9) (8) ((9)) other broadband connection UMTS, drugo) brezžična povezava (UMTS, GPRS, WAP, EDGE) wireless connection (UMTS, GPRS, WAP, EDGE) Razlogi, da gospodinjstvo nima dostopa do interneta Reasons for not having Internet at home dostop do interneta imajo drugje 12 (11) (13) have access elsewhere interneta ne želijo, ne potrebujejo (12) don't want Internet, don't need Internet previsoki stroški opreme (14) equipment costs too high previsoki stroški dostopa (13) access costs too high pomanjkanje znanja ((8)) lack of skills telesna okvara ((2)) ((3)). physical disability varovanje zasebnosti in drugi varnostni razlogi ((3)) ((3)). privacy or security concerns

10 10 Rapid Reports No 6/ Opremljenost gospodinjstev z IKT glede na mesečni neto dohodek člana gospodinjstva, Slovenija, 1. četrtletje 2005 Household equipment with the ICT by the monthly net income of the household member, Slovenia, 1 st quarter kvartil 1. quartile Mesečni neto dohodek na člana gospodinjstva Monthly net income per household member 2. kvartil 2. quartile 3. kvartil 3. quartile 4. kvartil 4. quartile dohodek neznan income unknown gospodinjstva of the households Uporaba IKT ICT usage TV TV satelitska antena (25580) ((22180)) ((17422)) ((13642)) (38139) satellite dish kabelska TV cable TV fiksni telefon fixed phone mobilni telefon mobile phone mobilni telefon z možnostjo Internet enabled mobile phone dostopa do interneta mobilni telefon brez možnosti other mobile phone dostopa do interneta osebni računalnik personal computer namizni računalnik desktop computer prenosni računalnik ((4480)). ((11619)) (25525) ((23619)) portable computer ročni računalnik ((20384))... ((7265)) ((9443)) handheld computer konzola za igre ((7718)) ((8055)) ((9136)) ((15622)) games console dostop do interneta Internet access Naprava dostopa do interneta Internet accessed devices osebni računalnik personal computer namizni računalnik desktop computer prenosni računalnik ((9962)) ((21094)) ((18804)) portable computer ročni računalnik ((9599))..... handheld computer TV in set-top box ((9261))..... TV and set-top box mobilni telefon (20112) (16447) (27237) (29278) mobile phone konzola za igre games console Internetna povezava Internet connection modem (23348) (20348) (21368) (29998) (42761) modem ISDN (49560) ((5470)) ((7599)) ((7765)) ((9110)) ((19616)) ISDN širokopasovna povezava ((13784)) ((14296)) (21985) (31326) ((43180)) broadband connection ADSL ((7993)) ((7527)) ((15286)) ((19338)) ((23998)) ADSL druga širokopasovna povezava (55289) ((5792)) ((6769)) ((7139)) ((13919)) ((21671)) other broadband connection (kabelska, UMTS, drugo) brezžična povezava (UMTS, GPRS, WAP, EDGE) (20593) (16447) (27460) (32272) wireless connection (UMTS, GPRS, WAP, EDGE) Razlogi, da gospodinjstvo nima dostopa do interneta Reasons for not having Internet at home dostop do interneta imajo drugje ((13455)) ((15109)) ((8752)) ((19592)) ((18865)) have access elsewhere interneta ne želijo, ne potrebujejo (36724) (38281) (41373) ((25336)) don't want Internet, don't need Internet previsoki stroški opreme (35918) (29735) ((27372)) ((6738)) (31835) equipment costs too high previsoki stroški dostopa (32201) ((27370)) ((26252)) ((8171)) (30332) access costs too high pomanjkanje znanja (26550) (36553) (35898) ((8635)) (35022) lack of skills telesna okvara ((13966))..... physical disability varovanje zasebnosti in drugi varnostni razlogi ((17376))..... privacy or security concerns

11 Rapid Reports No 6/ Struktura opremljenosti gospodinjstev z IKT glede na mesečni neto dohodek člana gospodinjstva, Slovenija, 1. četrtletje 2005 Structure of the household equipment with the ICT by the monthly net income of the household member, Slovenia, 1 st quarter 2005 % 1. kvartil 1. quartile Mesečni neto dohodek na člana gospodinjstva Monthly net income per household member 2. kvartil 2. quartile 3. kvartil 3. quartile 4. kvartil 4. quartile dohodek neznan income unknown gospodinjstva of the households Uporaba IKT ICT usage TV TV satelitska antena 18 (23) ((20)) ((16)) ((12)) (20) satellite dish kabelska TV cable TV fiksni telefon fixed phone mobilni telefon mobile phone mobilni telefon z možnostjo Internet enabled mobile phone dostopa do interneta mobilni telefon brez možnosti other mobile phone dostopa do interneta osebni računalnik personal computer namizni računalnik desktop computer prenosni računalnik 11 ((4)). ((10)) (23) ((12)) portable computer ročni računalnik ((3))... ((6)) ((5)) handheld computer konzola za igre 8 ((10)) ((7)) ((7)) ((8)) ((8)) games console dostop do interneta Internet access Naprava dostopa do interneta Internet accessed devices osebni računalnik personal computer namizni računalnik desktop computer prenosni računalnik 8.. ((9)) ((19)) ((10)) portable computer ročni računalnik ((1))..... handheld computer TV in set-top box ((1))..... TV and set-top box mobilni telefon 22 (18) (15) (24) (26) 24 mobile phone konzola za igre games console Internetna povezava Internet connection modem 21 (21) (18) (19) (27) (22) modem ISDN (8) ((5)) ((7)) ((7)) ((8)) ((10)) ISDN širokopasovna povezava 19 ((12)) ((13)) (20) (28) ((22)) broadband connection ADSL 12 ((7)) ((7)) ((14)) ((17)) ((12)) ADSL druga širokopasovna povezava (9) ((5)) ((6)) ((6)) ((12)) ((11)) other broadband connection (kabelska, UMTS, drugo) brezžična povezava (UMTS, GPRS, WAP, EDGE) 23 (18) (15) (25) (29) 26 wireless connection (UMTS, GPRS, WAP, EDGE) Razlogi, da gospodinjstvo nima dostopa do interneta Reasons for not having Internet at home dostop do interneta imajo drugje 12 ((12)) ((14)) ((8)) ((17)) ((10)) have access elsewhere interneta ne želijo, ne potrebujejo 30 (33) (34) (37) ((22)) 28 don't want Internet, don't need Internet previsoki stroški opreme 21 (32) (27) ((25)) ((6)) (16) equipment costs too high previsoki stroški dostopa 19 (29) ((24)) ((24)) ((7)) (16) access costs too high pomanjkanje znanja 22 (24) (33) (32) ((8)) (18) lack of skills telesna okvara ((2))..... physical disability varovanje zasebnosti in drugi varnostni razlogi ((3))..... privacy or security concerns

12 12 Rapid Reports No 6/ Opremljenost gospodinjstev z IKT po vrsti naselja, Slovenija, 1. četrtletje 2005 Household equipment with the ICT by type of the locality, Slovenia, 1 st quarter 2005 gosta denselypopulated Vrsta naseljenosti Type of locality intermediate redka thinlypopulated gospodinjstva (217869) of the households Uporaba IKT ICT usage TV TV satelitska antena ((11497)) (37655) satellite dish kabelska TV cable TV fiksni telefon fixed phone mobilni telefon mobile phone mobilni telefon z možnostjo dostopa do interneta Internet enabled mobile phone mobilni telefon brez možnosti dostopa do interneta other mobile phone osebni računalnik personal computer namizni računalnik desktop computer prenosni računalnik (20274) ((27616)) (19703) portable computer ročni računalnik ((20384)) ((4663)) ((8580)). handheld computer konzola za igre ((15682)) ((19327)) ((16298)) games console dostop do interneta Internet access Naprava dostopa do interneta Internet accessed devices osebni računalnik personal computer namizni računalnik desktop computer prenosni računalnik ((16577)) ((20615)) ((17101)) portable computer ročni računalnik ((9599))... handheld computer TV in set-top box ((9261))... TV and set-top box mobilni telefon (37245) mobile phone konzola za igre.... games console Internetna povezava Internet connection modem (24688) (44115) modem ISDN (49560) ((8393)) ((19172)) ((21994)) ISDN širokopasovna povezava (48547) (38215) broadband connection ADSL ((17150)) ((29753)) (27239) ADSL druga širokopasovna povezava (kabelska, UMTS, (55289) (22248) ((20199)) ((12842)) other broadband connection drugo) brezžična povezava (UMTS, GPRS, WAP, EDGE) (37605) wireless connection (UMTS, GPRS, WAP, EDGE) Razlogi, da gospodinjstvo nima dostopa do interneta Reasons for not having Internet at home dostop do interneta imajo drugje ((17740)) ((18741)) (39292) have access elsewhere interneta ne želijo, ne potrebujejo (40189) don't want Internet, don't need Internet previsoki stroški opreme (24958) (44940) (61700) equipment costs too high previsoki stroški dostopa (26231) ((34771)) access costs too high pomanjkanje znanja (29042) ((36821)) lack of skills telesna okvara ((13966)).. ((9819)) physical disability varovanje zasebnosti in drugi varnostni razlogi ((17376))... privacy or security concerns

13 Rapid Reports No 6/ Struktura opremljenosti gospodinjstev z IKT po vrsti naselja, Slovenija, 1. četrtletje 2005 Structure of the household equipment with the ICT by type of the locality, Slovenia, 1 st quarter 2005 % gosta denselypopulated Vrsta naseljenosti Type of locality intermediate redka thinlypopulated gospodinjstva (100) 100 of the households Uporaba IKT ICT usage TV TV satelitska antena 18 ((9)) (17) 23 satellite dish kabelska TV cable TV fiksni telefon fixed phone mobilni telefon mobile phone mobilni telefon z možnostjo dostopa do interneta Internet enabled mobile phone mobilni telefon brez možnosti dostopa do interneta other mobile phone osebni računalnik personal computer namizni računalnik desktop computer prenosni računalnik 11 (15) ((13)) (7) portable computer ročni računalnik ((3)) ((3)) ((4)). handheld computer konzola za igre 8 ((12)) ((9)) ((6)) games console dostop do interneta Internet access Naprava dostopa do interneta Internet accessed devices osebni računalnik personal computer namizni računalnik desktop computer prenosni računalnik 8 ((12)) ((9)) ((6)) portable computer ročni računalnik ((1))... handheld computer TV in set-top box ((1))... TV and set-top box mobilni telefon 22 (28) mobile phone konzola za igre.... games console Internetna povezava Internet connection modem 21 (18) (20) 24 modem ISDN (8) ((6)) ((9)) ((8)) ISDN širokopasovna povezava (22) (13) broadband connection ADSL 12 ((13)) ((14)) (9) ADSL druga širokopasovna povezava (kabelska, UMTS, (9) (17) ((9)) ((4)) other broadband connection drugo) brezžična povezava (UMTS, GPRS, WAP, EDGE) 23 (28) wireless connection (UMTS, GPRS, WAP, EDGE) Razlogi, da gospodinjstvo nima dostopa do interneta Reasons for not having Internet at home dostop do interneta imajo drugje 12 ((13)) ((9)) (14) have access elsewhere interneta ne želijo, ne potrebujejo 30 (30) don't want Internet, don't need Internet previsoki stroški opreme 21 (19) (21) 21 equipment costs too high previsoki stroški dostopa 19 (20) ((16)) 22 access costs too high pomanjkanje znanja 22 (22) ((17)) 26 lack of skills telesna okvara ((2)).. ((3)) physical disability varovanje zasebnosti in drugi varnostni razlogi ((3))... privacy or security concerns

14 14 Rapid Reports No 6/ Uporaba računalnika po spolu, starosti, izobrazbi, statusu, vrsti naselja posameznikov (10-74 let), Slovenija, 1. četrtletje 2005 Computer usage by individuals (10-74) by sex, age, education, status, type of locality, Slovenia, 1 st quarter 2005 moški male Spol Sex ženski female Starost leta Age - years posameznikov of the individuals Uporabniki računalnika (že uporabljali računalnik) ((21007)) Computer users (already used a computer) Čas uporabe računalnika Time of computer usage v zadnjih 3 mesecih (redni uporabniki računalnika) (44133). within the last 3 months (regular computer users) pred 3 meseci do 1 leta ((69149)). ((37215)) -.. ((30082)). -. between 3 months and a year ago pred več kot 1 letom (81689) ((40407)) ((41282)) ((31045)) ((12210)) more than 1 year ago Pogostost uporabe računalnika (uporabniki v zadnjih 3 mesecih) Frequency of computer usage (users within the last 3 months) vsak dan ali skoraj vsak dan ((30481)). every day or almost every day vsaj enkrat na teden (104837) (105963) (42587) ((34187)) ((53421)) ((39615)) ((28710)) ((11188)). at least once a week vsaj enkrat na mesec ((53587)) ((33174)) ((20414)) at least once a month manj kot enkrat na mesec ((19440)) less than once a month Mesto uporabe računalnika (uporabniki v zadnjih 3 mesecih) Place of computer usage (users within the last 3 months) doma ((35143)). at home na delovnem mestu ((41754)) ((17882)). at work v šoli, na fakulteti (108949) (112526) ((19386))... - at place of education na javnih točkah (114852) ((48408)) (66444) ((23040)) ((45540)) ((20780)).... at public places drugje (94615) (65146) ((50103)) ((15578))... elsewhere

15 Rapid Reports No 6/ Uporaba računalnika po spolu, starosti, izobrazbi, statusu, vrsti naselja posameznikov (10-74 let), Slovenija, 1. četrtletje 2005 (nadaljevanje) Computer usage by individuals (10-74) by sex, age, education, status, type of locality, Slovenia, 1 st quarter 2005 (continued) Izobrazba Education Vrsta naseljenosti Type of locality nižja low medium visoka high učenec, dijak, študent pupil, student zaposlen, kmetovalec employee, farmer upokojenec retired drugo other gosta denselypopulated intermediate redka thinlypopulated posameznikov (576819) of the individuals Uporabniki računalnika (že uporabljali računalnik) (84724) (103334) (385951) Computer users (already used a computer) Čas uporabe računalnika Time of computer usage v zadnjih 3 mesecih (redni uporabniki računalnika) ((40560)) ((74993)) (323507) within the last 3 months (regular computer users) pred 3 meseci do 1 leta. ((56304)).. ((49396))..... between 3 months and a year ago pred več kot 1 letom. (62041). - ((24682)) ((40896)). ((20819)) ((37548)) ((23323)) more than 1 year ago Pogostost uporabe računalnika (uporabniki v zadnjih 3 mesecih) Frequency of computer usage (users within the last 3 months) vsak dan ali skoraj vsak dan ((21966)) ((35296)) (222575) every day or almost every day vsaj enkrat na teden (66501) (125989) ((18310)) (72023) (97147) ((15015)) ((26616)) ((23453)) ((79583)) (107764) at least once a week vsaj enkrat na mesec ((16524)) ((35161)). ((14404)) ((31020)).... ((35484)) at least once a month manj kot enkrat na mesec less than once a month Mesto uporabe računalnika (uporabniki v zadnjih 3 mesecih) Place of computer usage (users within the last 3 months) doma ((36867)) ((65093)) (270182) at home na delovnem mestu ((24115)) (94627) (146940) (177644) at work v šoli, na fakulteti ((75512)) ((12671)) ((22096)).. (50717) ((66358)) (104399) at place of education na javnih točkah ((35650)) ((43832)) ((35369)) ((64705)) ((36197)).. ((30411)) ((42274)) ((42166)) at public places drugje (104699) (93616) ((31834)) (81325). ((18912)) ((47340)) ((79935)) (102874) elsewhere

16 16 Rapid Reports No 6/ Struktura uporabe računalnika po spolu, starosti, izobrazbi, statusu, vrsti naselja posameznikov (10-74 let), Slovenija, 1. četrtletje 2005 Structure of the computer usage by individuals (10-74) by sex, age, education, status, type of locality, Slovenia, 1 st quarter 2005 % moški male Spol Sex ženski female Starost leta Age - years posameznikov of the individuals Uporabniki računalnika (že uporabljali računalnik) ((11)) Computer users (already used a computer) Čas uporabe računalnika Time of computer usage v zadnjih 3 mesecih (redni uporabniki računalnika) (20). within the last 3 months (regular computer users) pred 3 meseci do 1 leta ((4)). ((4)) -.. ((10)). -. between 3 months and a year ago pred več kot 1 letom (5) ((5)) ((5)) ((14)) ((7)) more than 1 year ago Pogostost uporabe računalnika (uporabniki v zadnjih 3 mesecih) Frequency of computer usage (users within the last 3 months) vsak dan ali skoraj vsak dan ((14)). every day or almost every day vsaj enkrat na teden 12 (12) (13) (29) ((16)) ((18)) ((13)) ((9)) ((5)). at least once a week vsaj enkrat na mesec ((3)) ((4)) ((2)) at least once a month manj kot enkrat na mesec ((1)) less than once a month Mesto uporabe računalnika (uporabniki v zadnjih 3 mesecih) Place of computer usage (users within the last 3 months) doma ((16)). at home na delovnem mestu ((19)) ((8)). at work v šoli, na fakulteti 13 (13) (13) ((6))... - at place of education na javnih točkah (7) ((6)) (8) ((16)) ((21)) ((7)).... at public places drugje (11) (45) 37 ((17)) ((5))... elsewhere

17 Rapid Reports No 6/ Struktura uporabe računalnika po spolu, starosti, izobrazbi, statusu, vrsti naselja posameznikov (10-74 let), Slovenija, 1. četrtletje 2005 (nadaljevanje) Structure of the computer usage by individuals (10-74) by sex, age, education, status, type of locality, Slovenia, 1 st quarter 2005 (continued) % Izobrazba Education Vrsta naseljenosti Type of locality nižja low medium visoka high učenec, dijak, študent pupil, student zaposlen, kmetovalec employee, farmer upokojenec retired drugo other gosta denselypopulated intermediate redka thinlypopulated posameznikov (100) 100 of the individuals Uporabniki računalnika (že uporabljali računalnik) (50) Computer users (already used a computer) Čas uporabe računalnika Time of computer usage v zadnjih 3 mesecih (redni uporabniki računalnika) ((11)) (36) within the last 3 months (regular computer users) pred 3 meseci do 1 leta. ((6)).. ((6))..... between 3 months and a year ago pred več kot 1 letom. (7). - ((3)) ((11)). ((7)) ((7)) ((3)) more than 1 year ago Pogostost uporabe računalnika (uporabniki v zadnjih 3 mesecih) Frequency of computer usage (users within the last 3 months) vsak dan ali skoraj vsak dan ((6)) ((17)) every day or almost every day vsaj enkrat na teden (12) (14) ((8)) (24) (12) ((4)) ((13)) ((8)) (14) (13) at least once a week vsaj enkrat na mesec ((3)) ((4)). ((5)) ((4)).... ((4)) at least once a month manj kot enkrat na mesec less than once a month Mesto uporabe računalnika (uporabniki v zadnjih 3 mesecih) Place of computer usage (users within the last 3 months) doma ((10)) (32) at home na delovnem mestu ((8)) 47.. (31) (25) 22 at work v šoli, na fakulteti 24 ((8)) ((6)) 63 ((3)).. (16) ((12)) (13) at place of education na javnih točkah ((6)) ((5)) ((15)) (21) ((4)).. ((10)) ((7)) ((5)) at public places drugje (19) (10) ((14)) 41 (10). ((9)) (15) (14) (13) elsewhere

18 18 Rapid Reports No 6/ Uporaba računalnika po spolu, izobrazbi, statusu, vrsti naselja posameznikov (16-74 let) 1), Slovenija, 1. četrtletje 2005 Computer usage by individuals (16-74) 1) by sex, education, status, type of locality, Slovenia, 1 st quarter 2005 moški male Spol Sex ženski female nižja low Izobrazba Education medium visoka high posameznikov of the individuals Uporabniki računalnika (že uporabljali računalnik) (125939) Computer users (already used a computer) Čas uporabe računalnika Time of computer usage v zadnjih 3 mesecih (redni uporabniki računalnika) (104190) within the last 3 months (regular computer users) pred 3 meseci do 1 leta ((69149)). ((37215)). ((56304)). between 3 months and a year ago pred več kot 1 letom (81689) ((40407)) ((41282)). (62041). more than 1 year ago Pogostost uporabe računalnika Frequency of computer usage (users within the last 3 months) vsak dan ali skoraj vsak dan (68029) every day or almost every day vsaj enkrat na teden (88637) (79576) ((23914)) (125989) ((18310)) at least once a week vsaj enkrat na mesec ((45465)) ((28650)) ((16815)). ((35161)). at least once a month manj kot enkrat na mesec ((17223))..... less than once a month Mesto uporabe računalnika Place of computer usage (users within the last 3 months) doma (93125) at home na delovnem mestu at work v šoli, na fakulteti (130079) ((57896)) (72183) ((41897)) ((75512)) ((12671)) at place of education na javnih točkah (91812) ((39166)) ((52647)) ((12610)) ((43832)) ((35369)) at public places drugje (94426) (70577) ((39552)) (93616) ((31834)) elsewhere Vrsta naseljenosti Type of locality učenec, dijak, študent pupil, student zaposlen, kmetovalec employee, farmer upokojenec retired drugo other gosta denselypopulated intermediate redka thinlypopulated posameznikov (525648) of the individuals Uporabniki računalnika (že uporabljali računalnik) (84724) (103334) (336562) Computer users (already used a computer) Čas uporabe računalnika Time of computer usage v zadnjih 3 mesecih (redni uporabniki računalnika) ((40560)) (74993) within the last 3 months (regular computer users) pred 3 meseci do 1 leta. ((49396))..... between 3 months and a year ago pred več kot 1 letom - ((24682)) ((40896)). ((20819)) ((37548)) ((23323)) more than 1 year ago Pogostost uporabe računalnika Frequency of computer usage (users within the last 3 months) vsak dan ali skoraj vsak dan ((21966)) ((35296)) every day or almost every day vsaj enkrat na teden ((29435)) (97147) ((15015)) ((26616)) ((20221)) ((65093)) (82899) at least once a week vsaj enkrat na mesec. ((31020)).... ((29410)) at least once a month manj kot enkrat na mesec less than once a month Mesto uporabe računalnika (uporabniki v zadnjih 3 mesecih) Place of computer usage (users within the last 3 months) doma ((36867)) (65093) at home na delovnem mestu ((19500)) (94627) (142326) at work v šoli, na fakulteti ((22096)).. ((30262)) ((36777)) (63041) at place of education na javnih točkah ((41666)) ((36197)).. ((26489)) ((32139)) ((33184)) at public places drugje (58454) (81325). ((18912)) ((34048)) ((53776)) (77179) elsewhere 1) Podatki, ki jih objavlja Eurostat, in podatki, ki so primerljivi s podatki za Slovenijo, / Data published by Eurostat and data comparable to the Slovenian data 2004.

19 Rapid Reports No 6/ Struktura uporabe računalnika po spolu, izobrazbi, statusu, vrsti naselja posameznikov (16-74 let) 1), Slovenija, 1. četrtletje 2005 Structure of the computer usage by individuals (16-74) 1) by sex, education, status, type of locality, Slovenia, 1 st quarter 2005 % moški male Spol Sex ženski female nižja low Izobrazba Education medium visoka high posameznikov of the individuals Uporabniki računalnika (že uporabljali računalnik) Computer users (already used a computer) Čas uporabe računalnika Time of computer usage v zadnjih 3 mesecih (redni uporabniki računalnika) (25) within the last 3 months (regular computer users) pred 3 meseci do 1 leta ((4)). ((5)). ((6)). between 3 months and a year ago pred več kot 1 letom (5) ((5)) ((5)). (7). more than 1 year ago Pogostost uporabe računalnika Frequency of computer usage (users within the last 3 months) vsak dan ali skoraj vsak dan (16) every day or almost every day vsaj enkrat na teden 11 (12) (10) ((6)) (14) ((8)) at least once a week vsaj enkrat na mesec ((3)) ((4)) ((2)). ((4)). at least once a month manj kot enkrat na mesec ((1))..... less than once a month Mesto uporabe računalnika Place of computer usage (users within the last 3 months) doma (22) at home na delovnem mestu at work v šoli, na fakulteti (8) ((8)) (9) ((10)) ((8)) ((6)) at place of education na javnih točkah (6) ((5)) ((7)) ((3)) ((5)) ((15)) at public places drugje 11 (12) (9) ((9)) (10) ((14)) elsewhere Vrsta naseljenosti Type of locality učenec, dijak, študent pupil, student zaposlen, kmetovalec employee, farmer upokojenec retired drugo other gosta denselypopulated intermediate redka thinlypopulated posameznikov of the individuals Uporabniki računalnika (že uporabljali računalnik) (50) Computer users (already used a computer) Čas uporabe računalnika Time of computer usage v zadnjih 3 mesecih (redni uporabniki računalnika) ((11)) (36) within the last 3 months (regular computer users) pred 3 meseci do 1 leta. ((6))..... between 3 months and a year ago pred več kot 1 letom - ((3)) ((11)). ((7)) ((7)) ((3)) more than 1 year ago Pogostost uporabe računalnika Frequency of computer usage (users within the last 3 months) vsak dan ali skoraj vsak dan ((6)) ((17)) every day or almost every day vsaj enkrat na teden ((19)) (12) ((4)) ((13)) ((7)) ((12)) (11) at least once a week vsaj enkrat na mesec. ((4)).... ((4)) at least once a month manj kot enkrat na mesec less than once a month Mesto uporabe računalnika (uporabniki v zadnjih 3 mesecih) Place of computer usage (users within the last 3 months) doma ((10)) (32) at home na delovnem mestu ((12)) 47.. (34) (27) 24 at work v šoli, na fakulteti 63 ((3)).. ((11)) ((7)) (9) at place of education na javnih točkah ((27)) ((4)).. ((10)) ((6)) ((4)) at public places drugje (37) (10). ((9)) ((12)) ((10)) (10) elsewhere 1) Podatki, ki jih objavlja Eurostat, in podatki, ki so primerljivi s podatki za Slovenijo, / Data published by Eurostat and data comparable to the Slovenian data 2004.

PRESENT SIMPLE TENSE The sun gives us light. The sun does not give us light. Does It give us light? Raba: Za splošno znane resnice. I watch TV sometim

PRESENT SIMPLE TENSE The sun gives us light. The sun does not give us light. Does It give us light? Raba: Za splošno znane resnice. I watch TV sometim PRESENT SIMPLE TENSE The sun gives us light. The sun does not give us light. Does It give us light? Za splošno znane resnice. I watch TV sometimes. I do not watch TV somtimes. Do I watch TV sometimes?

Prikaži več

Microsoft Word - M docx

Microsoft Word - M docx Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M12224223* Višja raven JESENSKI IZPITNI ROK Izpitna pola 3 Pisno sporočanje A) Pisni sestavek (v eni od stalnih sporočanjskih oblik) (150 180 besed)

Prikaži več

Društvo za elektronske športe - spid.si Vaneča 69a 9201 Puconci Pravila tekmovanja na EPICENTER LAN 12 Hearthstone Na dogodku izvaja: Blaž Oršoš Datum

Društvo za elektronske športe - spid.si Vaneča 69a 9201 Puconci Pravila tekmovanja na EPICENTER LAN 12 Hearthstone Na dogodku izvaja: Blaž Oršoš Datum Pravila tekmovanja na EPICENTER LAN 12 Hearthstone Na dogodku izvaja: Blaž Oršoš Datum: 5. januar 2016 Društvo za elektronske športe [1/5] spid.si Slovenska pravila 1 OSNOVNE INFORMACIJE 1.1 Format tekmovanja

Prikaži več

Microsoft Word - si Vpis studentov na terciarno izob v st le doc

Microsoft Word - si Vpis studentov na terciarno izob v st le doc 27. JUNIJ 2007 27 JUNE 2007 št./no 37 9 IZOBRAŽEVANJE EDUCATION št./no 2 VPIS ŠTUDENTOV V TERCIARNO IZOBRAŽEVANJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2006/2007 STUDENT ENROLMENT IN TERTIARY EDUCATION IN THE ACADEMIC YEAR

Prikaži več

ARRS-BI-FR-PROTEUS-JR-Prijava/2011 Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slov

ARRS-BI-FR-PROTEUS-JR-Prijava/2011 Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slov Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko Program PROTEUS v letih 2012-2013 (Uradni list RS, št. 10/2011,

Prikaži več

PAST CONTINUOUS Past continuous uporabljamo, ko želimo opisati dogodke, ki so se dogajali v preteklosti. Dogodki so se zaključili v preteklosti in nič

PAST CONTINUOUS Past continuous uporabljamo, ko želimo opisati dogodke, ki so se dogajali v preteklosti. Dogodki so se zaključili v preteklosti in nič PAST CONTNUOUS Past continuous uporabljamo, ko želimo opisati dogodke, ki so se dogajali v preteklosti. Dogodki so se zaključili v preteklosti in nič več ne trajajo. Dogodki so v preteklosti trajali dalj

Prikaži več

The consumer journey to 2020

The consumer journey to 2020 NAJNOVEJŠI VPOGLED V VREDNOTE SLOVENCEV IN KAKO VPLIVAJO NA NAKUPNO ODLOČANJE Trendi in kako jih uporabiti GfK Slovenija GfK Slovenija 2013 Marketing na policah 1 Besede, fraze in tematike, ki najbolj

Prikaži več

Športno društvo Jesenice, Ledarska 4, 4270 Jesenice, Tel.: (04) , Fax: (04) , Drsalni klub Jesenice in Zv

Športno društvo Jesenice, Ledarska 4, 4270 Jesenice, Tel.: (04) , Fax: (04) ,   Drsalni klub Jesenice in Zv Drsalni klub Jesenice in Zveza drsalnih športov Slovenije RAZPISUJETA TEKMOVANJE V UMETNOSTNEM DRSANJU Biellman Cup 1. Organizator: Drsalni klub Jesenice, Ledarska ulica 4, 4270 JESENICE www.dkjesenice.si

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 39 / / Stran 6173 EVROPSKA ŠOLA:... Učenec:... Datum rojstva:... Letnik:... Razrednik:... ŠOLSKO POROČI

Uradni list Republike Slovenije Št. 39 / / Stran 6173 EVROPSKA ŠOLA:... Učenec:... Datum rojstva:... Letnik:... Razrednik:... ŠOLSKO POROČI Uradni list Republike Slovenije Št. 39 / 8. 6. 2018 / Stran 6173 EVROPSKA ŠOLA:... Učenec:... Datum rojstva:... Letnik:... Razrednik:... ŠOLSKO POROČILO šolsko leto Sodeluje pri učenju. Pozorno posluša.

Prikaži več

Združenje za informatiko in telekomunikacije Dimičeva Ljubljana T: (01) , F: (01) , (01) www

Združenje za informatiko in telekomunikacije Dimičeva Ljubljana T: (01) , F: (01) , (01) www Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS Stegne 7 1000 Ljubljana Ljubljana, 23. 05. 2016 Pripombe SOEK na Analizo storitve priključitve na javno komunikacijsko omrežje in dostopa do javno dostopnih

Prikaži več

WP

WP Danilo Dolenc DERIVING LABOUR FORCE CHARACTERISTICS FROM MULTIPLE SOURCES IN THE REGISTER- BASED CENSUS OF SLOVENIA Research Papers January 2017 Deriving Labour Force Characteristics from Multiple Sources

Prikaži več

Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad - Ljubljana Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana STATISTIKA REGISTRIRANIH VOZIL V REPUBLIKI SLOVENIJI PROJEKTNA

Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad - Ljubljana Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana STATISTIKA REGISTRIRANIH VOZIL V REPUBLIKI SLOVENIJI PROJEKTNA Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad - Ljubljana Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana STATISTIKA REGISTRIRANIH VOZIL V REPUBLIKI SLOVENIJI PROJEKTNA NALOGA Mentor: Andrej Prašnikar (tehnično komuniciranje)

Prikaži več

Microsoft Word - P072-A doc

Microsoft Word - P072-A doc [ifra kandidata: Dr`avni izpitni center *P072A22112* JESENSKI ROK ANGLE[^INA Izpitna pola 2 Pisno sporo~anje A: Kraj{i pisni sestavek B: Vodeni spis ^etrtek, 30. avgust 2007 / 60 minut (20 + 40) Dovoljeno

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - petek_16_30_B_Zabret [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - petek_16_30_B_Zabret [Read-Only] [Compatibility Mode] RAZVOJ IKT KOMPETENC ali Z RAZVOJEM IKT KOMPETENC do E-POUČEVANJA Jožica Senica Zabret OŠ Marije Vere Kamnik Kranjska gora, 17. 4.2009 Razvoj IKT kompetenc? IKT veščine niso nadstandard, temveč baza za

Prikaži več

Microsoft Word - si Zavodi s posebnimi potrebani 2008.doc

Microsoft Word - si Zavodi s posebnimi potrebani 2008.doc 6. JULIJ 2009 6 JULY 2009 št./no 28 9 IZOBRAŽEVANJE EDUCATION št./no 1 ZAVODI, DOMOVI IN DRUGE USTANOVE ZA NASTANITEV OTROK IN MLADOSTNIKOV S POSEBNIMI POTREBAMI, SLOVENIJA, 2008 INSTITUTIONS, CHILD AND

Prikaži več

ZAHTEVA ZA VZDRŽEVANJE LEI (sklad) REQUEST FOR A MAINTENANCE OF LEI (fund) 1. PODATKI O SKLADU / FUND DATA: LEI: Ime / Legal Name: Druga imena sklada

ZAHTEVA ZA VZDRŽEVANJE LEI (sklad) REQUEST FOR A MAINTENANCE OF LEI (fund) 1. PODATKI O SKLADU / FUND DATA: LEI: Ime / Legal Name: Druga imena sklada ZAHTEVA ZA VZDRŽEVANJE LEI (sklad) REQUEST FOR A MAINTENANCE OF LEI (fund) 1. PODATKI O SKLADU / FUND DATA: LEI: Ime / Legal Name: Druga imena sklada / Other Fund Names: Matična številka / Business Register

Prikaži več

Microsoft Word - P101-A doc

Microsoft Word - P101-A doc Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *P101A22112* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK ANGLEŠČINA Izpitna pola 2 Pisno sporočanje A) Krajši pisni sestavek B) Vodeni spis Sobota, 29. maj 2010 / 60 minut

Prikaži več

Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Osnovna Črešnjevec 47, 2130 Slovenska Bistrica Tel:(02) ; Fax: (02) www.

Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Osnovna Črešnjevec 47, 2130 Slovenska Bistrica Tel:(02) ; Fax: (02) www. Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Osnovna Črešnjevec 47, 2130 Slovenska Bistrica Tel:(02) 8055150; Fax: (02)8055158 o-cresnjevec.mb@guest.arnes.si; www.cresnjevec.si POROČILO NACIONALNEGA UNESCO PROJEKTA

Prikaži več

Mesečni izdatki gospodinjstev za storitve elektronskih komunikacij - poročilo - Valicon, 2012

Mesečni izdatki gospodinjstev za storitve elektronskih komunikacij - poročilo - Valicon, 2012 Mesečni izdatki gospodinjstev za storitve elektronskih komunikacij - poročilo - Valicon, 2012 Naročnik APEK Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije Izvajalec Valicon d.o.o. Kopitarjeva

Prikaži več

PRILOGA 1: SODELOVANJE NA JAVNEM NAROČILU - ENOSTAVNI POSTOPEK ANNEX 1: PARTICIPATION IN THE TENDER SIMPLIFIED PROCEDURE 1. OPIS PREDMETA JAVNEGA NARO

PRILOGA 1: SODELOVANJE NA JAVNEM NAROČILU - ENOSTAVNI POSTOPEK ANNEX 1: PARTICIPATION IN THE TENDER SIMPLIFIED PROCEDURE 1. OPIS PREDMETA JAVNEGA NARO PRILOGA 1: SODELOVANJE NA JAVNEM NAROČILU - ENOSTAVNI POSTOPEK ANNEX 1: PARTICIPATION IN THE TENDER SIMPLIFIED PROCEDURE 1. OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA/ SUBJEST OF TENDER: Predmet razpisa je svetovanje

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ANALIZA SPREMEMB PRI UPORABNIŠKEM ZAVEDANJU O ZASEBNOSTI OB UPORABI DRUŽBENIH OMREŽIJ Lili Nemec Zlatolas DSI, 16.4.2019 Družbeno omrežje Facebook Dnevno uporablja omrežje 1, milijarde ljudi na svetu Slovenija

Prikaži več

KLIMATSKE ZNAČILNOSTI LETA 1993 Aleška Bernot-lvančič* Leto 1993 je bilo glede na podatke 30-letnega klimatološkega niza nadpovprečno toplo, s

KLIMATSKE ZNAČILNOSTI LETA 1993 Aleška Bernot-lvančič* Leto 1993 je bilo glede na podatke 30-letnega klimatološkega niza nadpovprečno toplo, s KLIMATSKE ZNAČILNOSTI LETA 1993 Aleška Bernot-lvančič* Leto 1993 je bilo glede na podatke 30-letnega klimatološkega niza 1961-90 nadpovprečno toplo, sončno in suho. Po vremenu bi ga lahko razdelili na

Prikaži več

Microsoft Word - ARRS-MS-CEA-03-A-2009.doc

Microsoft Word - ARRS-MS-CEA-03-A-2009.doc RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2009-2011 Splošna opomba: Vnosna

Prikaži več

zdr04.doc

zdr04.doc Raziskava o navadah ljudi pri uporabi zdravil Q0) anketar oznaci ali odgovarja... 1 skrbnik 2 ostali Q1) ZA ZACETEK BI VAM ZASTAVIL(A) NEKAJ VPRAŠANJ O VAŠEM ZDRAVJU IN ZDRAVSTVENIH NAVADAH. KAJ BI REKLI,

Prikaži več

I.5 ANALIZA UPORABE ZDRAVSTVENIH STORITEV PRI STAREJ IH SLOVENCIH: PRVI REZULTATI 4. VALA RAZISKAVE SHARE Rok Hren, Inštitut za matematiko, fiziko in

I.5 ANALIZA UPORABE ZDRAVSTVENIH STORITEV PRI STAREJ IH SLOVENCIH: PRVI REZULTATI 4. VALA RAZISKAVE SHARE Rok Hren, Inštitut za matematiko, fiziko in I.5 ANALIZA UPORABE ZDRAVSTVENIH STORITEV PRI STAREJ IH SLOVENCIH: PRVI REZULTATI 4. VALA RAZISKAVE SHARE Rok Hren, Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, Univerza v Ljubljani Valentina Prevolnik

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Umanotera ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Umanotera ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Blaženje podnebnih sprememb: strošek ali razvojna priložnost? mag. Mojca Vendramin Okoljska Kuznetsova krivulja Pritiski na okolje na prebiv. Dohodek na prebivalca Neposredni vpliv različnih cen CO 2

Prikaži več

Microsoft Word - si-278 Indeksi cen na drobno - september 2005.doc

Microsoft Word - si-278 Indeksi cen na drobno - september 2005.doc 17. OKTOBER 2005 17 OCTOBER 2005 št./no 278 4 CENE PRICES št./no 40 INDEKSI CEN NA DROBNO, SLOVENIJA, SEPTEMBER 2005 RETAIL PRICE INDICES, SLOVENIA, SEPTEMBER 2005 Cene na drobno so se septembra 2005 v

Prikaži več

Workhealth II

Workhealth II SEMINAR Development of a European Work-Related Health Report and Establishment of Mechanisms for Dissemination and Co- Operation in the New Member States and Candidate Countries - WORKHEALTH II The European

Prikaži več

VISOKA ZDRAVSTVENA ŠOLA V CELJU DIPLOMSKO DELO VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI OBRAVNAVI OTROKA Z EPILEPSIJO HEALTH EDUCATION OF A NURSE WHEN TREATING A C

VISOKA ZDRAVSTVENA ŠOLA V CELJU DIPLOMSKO DELO VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI OBRAVNAVI OTROKA Z EPILEPSIJO HEALTH EDUCATION OF A NURSE WHEN TREATING A C VISOKA ZDRAVSTVENA ŠOLA V CELJU DIPLOMSKO DELO VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI OBRAVNAVI OTROKA Z EPILEPSIJO HEALTH EDUCATION OF A NURSE WHEN TREATING A CHILD WITH EPILEPSY Študentka: SUZANA ZABUKOVNIK Mentorica:

Prikaži več

Microsoft Word - ARRS-MS-BR-07-A-2009.doc

Microsoft Word - ARRS-MS-BR-07-A-2009.doc RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Federativno Republiko Brazilijo v letih 2010 2012 (Uradni list RS št. 53/2009) Splošna opomba: Vnosna

Prikaži več

Cenik Cenik paketov, ki niso več v prodaji Skupine Telemach Paketi Analogni Dvojčki (paketi niso več v prodaji) Mesečna naročnina v EUR DUO INT S....2

Cenik Cenik paketov, ki niso več v prodaji Skupine Telemach Paketi Analogni Dvojčki (paketi niso več v prodaji) Mesečna naročnina v EUR DUO INT S....2 paketov, ki niso več v prodaji Paketi Analogni Dvojčki (paketi niso več v prodaji) DUO INT S....26,75 KTV paket L 1 + internet (6 Mbps/1 Mbps) DUO INT M...37,94 KTV paket L 1 + internet (13,3 Mbps/1,5

Prikaži več

ARS1

ARS1 Nepredznačena in predznačena cela števila Dvojiški zapis Nepredznačeno Predznačeno 0000 0 0 0001 1 1 0010 2 2 0011 3 3 Pri odštevanju je stanje C obratno (posebnost ARM)! - če ne prekoračimo 0 => C=1 -

Prikaži več

Metodologija

Metodologija CMI Center za metodologijo in informatiko FDV Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani http://www.ris.org, email: info@ris.org RIS2001 po www Ponudniki dostopa do interneta Ljubljana, januar 2003

Prikaži več

Microsoft Word - si-232 indeksi cen zivljenjskih potrebscin - julij 2004.doc

Microsoft Word - si-232 indeksi cen zivljenjskih potrebscin - julij 2004.doc 10. AVGUST 2004 10 AUGUST 2004 št./no 232 4 CENE PRICES št./no 37 INDEKSI CEN ŽIVLJENJSKIH POTREBŠČIN, SLOVENIJA, JULIJ 2004 CONSUMER PRICE INDICES, SLOVENIA, JULY 2004 Cene življenjskih potrebščin so

Prikaži več

P183A22112

P183A22112 Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *P183A22112* ZIMSKI IZPITNI ROK ANGLEŠČINA Izpitna pola 2 Pisno sporočanje A) Krajši pisni sestavek (60 70 besed) B) Daljši pisni sestavek (150 160

Prikaži več

Microsoft Word - Delovni list.doc

Microsoft Word - Delovni list.doc SVETOVNE RELIGIJE Spoznal boš: krščanstvo - nastanek, širjenje, duhovna in socialna sporočila, vpliv na kulturo islam: nastanek, širjenje, duhovna in socialna sporočila, vpliv na kulturo stik med religijama

Prikaži več

Microsoft Word - si-182 Zavodi domovi in druge ustanove za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami 2005.doc

Microsoft Word - si-182 Zavodi domovi in druge ustanove za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami 2005.doc 7. NOVEMBER 2006 7 NOVEMBER 2006 št./no 182 9 IZOBRAŽEVANJE EDUCATION št./no 11 ZAVODI, DOMOVI IN DRUGE USTANOVE ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE S POSEBNIMI POTREBAMI, SLOVENIJA, 2005 INSTITUTIONS, CHILD AND

Prikaži več

IKT-ovitek-publikacije.cdr

IKT-ovitek-publikacije.cdr NEKATERI KAZALNIKI IKT ZA PODPORO STRATEGIJI i2010 1 Uvodna beseda Evropska komisija je sprejela 1. junija 2005 strategijo i2010 z namenom podpreti cilje prenovljene lizbonske strategije. Predstavlja strate{ki

Prikaži več

Program dela in finančni načrt

Program dela in finančni načrt Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije Stegne 7, p. p. 418 1001 Ljubljana telefon: 01 583 63 00, faks: 01 511 11 01 e-naslov: info.box@apek.si, http://www.apek.si davčna št.:

Prikaži več

Microsoft Word - spletne_aktivnosti_2004_6.doc

Microsoft Word - spletne_aktivnosti_2004_6.doc CMI Center za metodologijo in informatiko FDV Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani http://www.ris.org, email: info@ris.org RIS 2004/2005 spletne aktivnosti (#59) telefonska anketa Povzetek:

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 INCLUSIVE EDUCATION IN SLOVENIA Natalija Vovk-Ornik, Koper, 7th Oktober 2014 Educational system to publish_10_2015_si The Republic of Slovenia Area: 20,273 km² Population: 2,023,358 Capital: Ljubljana

Prikaži več

NASLOV PREDAVANJA IME IN PRIIMEK PREDAVATELJA

NASLOV PREDAVANJA IME IN PRIIMEK PREDAVATELJA DIGITALNE KOMPETENCE KAJ, ZAKAJ, KAKO NIKO SCHLAMBERGER Slovensko društvo INFORMATIKA INDUSTRIJA 4.0 IN SLOVENIJA 4.0 ZGLED: Industrija 4.0 orodja stroji avtomati roboti Slovenija 4.0 Vojvodina Kranjska

Prikaži več

Območna zbornica za severno Primorsko E.I.N.E. Sektor Informacijsko komunikacijskih Tehnologij v Sloveniji

Območna zbornica za severno Primorsko E.I.N.E. Sektor Informacijsko komunikacijskih Tehnologij v Sloveniji Območna zbornica za severno Primorsko E.I.N.E. Sektor Informacijsko komunikacijskih Tehnologij v Sloveniji Vsebina 1 VLOGA IKT Z NACIONALNEGA VIDIKA... 3 1.1 UGODNA DEJSTVA... 3 1.2 DRSENJE NAVZDOL...

Prikaži več

PREVENTIVA in PRESEJANJE - Mateja Bulc

PREVENTIVA in PRESEJANJE - Mateja Bulc PREVENTIVA in PRESEJANJE v RADM MATEJA BULC Vrste preventive Priložnost ali breme? Benefits Mortality 2018 Men die younger, but life expectancy is rising quicker men: death at 74 (average) +10 y in 30

Prikaži več

Folie 1

Folie 1 S&TLabs Innovations mag. Damjan Kosec, S&T Slovenija d.d. marec 2013 S&TLabs Laboratorij za inovacije in razvoj spletnih in mobilnih informacijskih rešitev Kako boste spremenili svoj poslovni model na

Prikaži več

NETGEAR R6100 WiFi Router Installation Guide

NETGEAR R6100 WiFi Router Installation Guide Blagovne znamke NETGEAR, logotip NETGEAR in Connect with Innovation so blagovne znamke in/ali registrirane blagovne znamke družbe NETGEAR, Inc. in/ali njenih povezanih družb v ZDA in/ali drugih državah.

Prikaži več

Microsoft Word - 20-terry-weech-paper-(mm-sz) doc

Microsoft Word - 20-terry-weech-paper-(mm-sz) doc ODZIVI KNJIŽNIC V ZDA NA IZZIVE DRUŽBENE ODGOVORNOSTI IN VPRAŠANJA, POVEZANA Z DIGITALNO DOBO Assoc. Prof. Terry Weech, PhD University of Illinois, Urbana-Champaign, ZDA Povzetek: Po kratkem pregledu prizadevanj

Prikaži več

Sezana_porocilo okt2013

Sezana_porocilo okt2013 Občani Sežane o aktualnih vprašanjih telefonska raziskava Izvajalec: Ninamedia d.o.o. Ljubljana, oktober 2013 1. POVZETEK Zaposlitvene možnosti so trenutno največji problem, ki ga zaznavajo anketiranci.

Prikaži več

OBVESTILO O GRADNJI IN OBRATOVANJU JAVNEGA TELEKOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA

OBVESTILO O GRADNJI IN OBRATOVANJU JAVNEGA TELEKOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA Priloga Obrazec za obvestilo o zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanju javnih komunikacijskih storitev Izpolni agencija Vpisna št. v ur. evidenco operaterjev Osnovni podatki o operaterju

Prikaži več

3.05.2019 6.05.2019 7.05.2019 8.05.2019 9.05.2019 10.05.2019 13.05.2019 14.05.2019 15.05.2019 16.05.2019 17.05.2019 20.05.2019 21.05.2019 22.05.2019 23.05.2019 24.05.2019 27.05.2019 28.05.2019 29.05.2019

Prikaži več

Microsoft Word - si-9-09 paritete kupne moči doc

Microsoft Word - si-9-09 paritete kupne moči doc 20. FEBRUAR 2009 20 FEBRUARY 2009 št./no 9 4 CENE PRICES št./no 3 PARITETE KUPNE MOČI (PKM) IN BRUTO DOMAČI PROIZVOD (BDP) V STANDARDIH KUPNE MOČI (SKM), 2005 2007 PURCHASING POWER PARITIES (PPPS) AND

Prikaži več

ORGANIZATOR: SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE NC GS 2016 GOLTE FIS-GS MOŠKI/ŽENSKE RAZPIS TEKMOVANJA Tehnični delegate: Tehnični podatki Smučarski center Gol

ORGANIZATOR: SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE NC GS 2016 GOLTE FIS-GS MOŠKI/ŽENSKE RAZPIS TEKMOVANJA Tehnični delegate: Tehnični podatki Smučarski center Gol ORGANIZATOR: SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE NC GS 2016 GOLTE FIS-GS MOŠKI/ŽENSKE RAZPIS TEKMOVANJA Tehnični delegate: Tehnični podatki Smučarski center Golte, proga Ročka FIS homologacija 11604/01/15 PROGRAM

Prikaži več

ADSL trojcek brosura_mail

ADSL trojcek brosura_mail Julij 2013 ADSL TROJČKI Telemachovi trojčki tudi pri vas doma! Vse tri storitve v enem paketu. Da bi vam zagotovili paketno storitev, ki vam je prek lastnega omrežja do sedaj nismo mogli, smo oblikovali

Prikaži več

give yourself a digital makeover

give  yourself  a digital  makeover Prenos znanja v praksi in projekti pametne vasi prof. dr. Janez Bešter 33. Posvet Javne službe kmetijskega svetovanja, 26.11.2018, Thermana, Laško Načrti in primeri AKIS Od načrtov v izvedbo in praktično

Prikaži več

Microsoft Word - si-12 Ekonomski racuni za kmetijstvo 2009.doc

Microsoft Word - si-12 Ekonomski racuni za kmetijstvo 2009.doc 31. MAJ 2011 31 MAY 2011 št./no 12 15 KMETIJSTVO IN RIBIŠTVO AGRICULTURE AND FISHING št./no 2 EKONOMSKI RAČUNI ZA KMETIJSTVO, SLOVENIJA, 2009 ECONOMIC ACCOUNTS FOR AGRICULTURE, SLOVENIA, 2009 Delež bruto

Prikaži več

Microsoft Word - si-45.doc

Microsoft Word - si-45.doc 19. FEBRUAR 2004 19 FEBRUARY 2004 št./no 45 4 CENE PRICES št./no 6 INDEKSI CEN ŽIVLJENJSKIH POTREBŠČIN, SLOVENIJA, JANUAR 2004 CONSUMER PRICE INDICES, SLOVENIA, JANUARY 2004 Cene življenjskih potrebščin

Prikaži več

Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne sklenili Olimpijski komite Slov

Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne sklenili Olimpijski komite Slov Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne 22. 12. 2011 sklenili Olimpijski komite Slovenije Združenje športnih zvez, ministrstvo, pristojno

Prikaži več

OBZORJE 2020 Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA)

OBZORJE 2020 Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) MSCA IF MASTERCLASS program Univerze v Ljubljani November 2017 mag. Staška Mrak Jamnik in Rebeka Lesjak Univerzitetna služba za evropske projekte Razpis Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (H2020-MSCA-IF)

Prikaži več

Postavka Naziv storitve Enota mere Cenik velja od dalje. Cena v EUR brez davka z davkom Stopnja davka 1. Poslovni paketi in dodatne storitv

Postavka Naziv storitve Enota mere Cenik velja od dalje. Cena v EUR brez davka z davkom Stopnja davka 1. Poslovni paketi in dodatne storitv Postavka Naziv storitve Enota mere Cenik velja od 1. 8. 2019 dalje. Cena v EUR brez davka z davkom Stopnja davka 1. Poslovni paketi in dodatne storitve 1.1. Poslovni net paket 1.1.1. Naročnina 32,790 40,00

Prikaži več

Darko Pevec 1.a Informatika

Darko Pevec 1.a Informatika Darko Pevec 1.a Informatika Kazalo KAZALO...2 UVOD...3 DANAŠNJE RAZMERE...4 DSL...4 TEHNOLOGIJE XDSL...4 UPORABA HITRIH POVEZAV...5 PASOVNA ŠIRINA PRENOSA...6 NAČIN DELOVANJA XDSL TEHNOLOGIJ...6 TEHNOLOGIJA

Prikaži več

D3GO brosura julij_mail

D3GO brosura julij_mail BREZPLAČNO Julij 2013 Televizija na prenosniku, tablici ali pametnem telefonu. Ob kavi v najljubšem baru si oglejte tekmo kar prek tablice. Seznam barov s povezavo WiFi Telemach najdete na www.d3go.si

Prikaži več

3.06.2019 4.06.2019 5.06.2019 6.06.2019 7.06.2019 10.06.2019 11.06.2019 12.06.2019 13.06.2019 14.06.2019 17.06.2019 18.06.2019 19.06.2019 20.06.2019 21.06.2019 24.06.2019 26.06.2019 27.06.2019 28.06.2019

Prikaži več

Mesečni izdatki gospodinjstev za storitve elektronskih komunikacij končno poročilo - Valicon, 2015

Mesečni izdatki gospodinjstev za storitve elektronskih komunikacij končno poročilo - Valicon, 2015 Mesečni izdatki gospodinjstev za storitve elektronskih komunikacij - končno poročilo - Valicon, Naročnik AKOS Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije Izvajalec Valicon d.o.o.

Prikaži več

Cenik storitev KRS Analogna televizija Mesečna naročnina za paket * Cena / mesec Osnovna zelena KTV naročnina 16,53 Osnovna zelena KTV naročnina-nekod

Cenik storitev KRS Analogna televizija Mesečna naročnina za paket * Cena / mesec Osnovna zelena KTV naročnina 16,53 Osnovna zelena KTV naročnina-nekod Cenik storitev KRS Analogna televizija * Osnovna zelena KTV naročnina 16,53 Osnovna zelena KTV naročnina-nekodiran rumen paket DTV brez opreme 19,90 Naročnina osnovna analogna in digitalna TV-nekodiran

Prikaži več

3.07.2017 4.07.2017 5.07.2017 6.07.2017 7.07.2017 10.07.2017 11.07.2017 12.07.2017 13.07.2017 14.07.2017 17.07.2017 18.07.2017 19.07.2017 20.07.2017 21.07.2017 24.07.2017 25.07.2017 26.07.2017 27.07.2017

Prikaži več

Microsoft Word - odnos-do-evra-december-2006.doc

Microsoft Word - odnos-do-evra-december-2006.doc Odnos državljanov in državljank do uvedbe evra v Sloveniji (III.) Pripravila: Ninamedia d.o.o. Naročnik: Ljubljana, december 2006 1. POVZETEK - Decembrska raziskava je večinoma potrdila ugotovitve iz dveh

Prikaži več

dopisni list_AKOS 2

dopisni list_AKOS 2 38243-5/2019/1 UNIVERZALNA STORITEV ANALIZA STORITVE PRIKLJUČITVE NA JAVNO KOMUNIKACIJSKO OMREŽJE IN DOSTOPA DO JAVNO DOSTOPNIH TELEFONSKIH STORITEV NA FIKSNI LOKACIJI DOKUMENT ZA JAVNO RAZPRAVO Ljubljana,

Prikaži več

MEDIA KIT 2019 NAJBOLJ PRODAJANA ŽENSKA REVIJA NA SVETU Fotografija: ARHIV COSMOPOLITANA

MEDIA KIT 2019 NAJBOLJ PRODAJANA ŽENSKA REVIJA NA SVETU Fotografija: ARHIV COSMOPOLITANA MEDIA KIT 2019 NAJBOLJ PRODAJANA ŽENSKA REVIJA NA SVETU COSMOPOLITAN je revija za zabavna, inteligentna in neustrašna dekleta, ki od življenja pričakujejo veliko. Želijo biti urejena, slediti zadnjim modnim

Prikaži več

NAVODILA ZA UPORABO K01-WIFI Hvala, ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta Navodila za uporabo in jih shr

NAVODILA ZA UPORABO K01-WIFI Hvala, ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta Navodila za uporabo in jih shr NAVODILA ZA UPORABO Hvala, ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta in jih shranite za prihodnjo rabo Vsebina 1. Pregled 2. Sistem 3. Prednosti 4. Upravljanje

Prikaži več

FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU DIPLOMSKA NALOGA UNIVERZITETNEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PRVE STOPNJE GREGOR DOLINŠEK

FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU DIPLOMSKA NALOGA UNIVERZITETNEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PRVE STOPNJE GREGOR DOLINŠEK FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU DIPLOMSKA NALOGA UNIVERZITETNEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PRVE STOPNJE GREGOR DOLINŠEK FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU DIPLOMSKA NALOGA ŠIROKOPASOVNA

Prikaži več

Pregled programa Erasmus

Pregled programa Erasmus Pregled programa 10. Srečanje koordinatorjev 6.11.2012, Ajdovščina Maja Godejša, CMEPIUS Današnje srečanje Kratka zgodovina programa Izvajanje a v Sloveniji Rezultati analiz učinkov mobilnosti evš spletni

Prikaži več

PH in NEH - dobra praksa

PH in NEH - dobra praksa Strokovno izpopolnjevanje, UL-FA, 5.4.219 SKORAJ NIČ-ENERGIJSKE JAVNE STAVBE V SLOVENIJI Kako izpolniti zahteve za racionalno in visoko učinkovito javno skoraj nič-energijsko stavbo ter doseči pričakovano

Prikaži več

innbox_f60_navodila.indd

innbox_f60_navodila.indd Osnovna navodila Komunikacijski prehod Innbox F60 SFP AC Varnostna opozorila Pri uporabi opreme upoštevajte naslednja opozorila in varnostne ukrepe. Da bi v največji meri izkoristili najnovejšo tehnologijo

Prikaži več

Microsoft Word - škofjeloški grad 4.docx

Microsoft Word - škofjeloški grad 4.docx OSNOVNA ŠOLA POLJANE Poljane 100, 4223 Poljane MLADI RAZISKOVALCI ZA RAZVOJ POLJANSKE DOLINE RAZISKOVALNA NALOGA ŠKOFJELOŠKI GRAD ZGODOVINA Avtorici: Meta Perko Balon, 9.b Manica Demšar, 7.b Mentorica:

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Poročilo December Analiza stanja povpraševanja po višjih hitrostih dostopa do interneta in e-vsebinah Naročnik: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije Stegne 7 1000 Ljubljana

Prikaži več

MEDIJSKE NAVADE STAREJŠIH (65 LET IN VEČ) Vodja projekta: izr. prof. dr. Mateja Rek Raziskovalec: doc. dr. Andrej Kovačič Tehnična sodelavka: Kristina

MEDIJSKE NAVADE STAREJŠIH (65 LET IN VEČ) Vodja projekta: izr. prof. dr. Mateja Rek Raziskovalec: doc. dr. Andrej Kovačič Tehnična sodelavka: Kristina MEDIJSKE NAVADE STAREJŠIH (65 LET IN VEČ) Vodja projekta: izr. prof. dr. Mateja Rek Raziskovalec: doc. dr. Andrej Kovačič Tehnična sodelavka: Kristina Brumat Ljubljana, 2018 1 MEDIJSKE NAVADE STAREJŠIH

Prikaži več

2_Novosti na področju zakonodaje

2_Novosti na področju zakonodaje Agencija za civilno letalstvo Slovenija Civil Aviation Agency Slovenia Novosti s področja regulative Matej Dolinar 2. konferenca na temo začetne in stalne plovnosti 11. Maj 2018 Vsebina Viri Spremembe

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev INFORMACIJSKA PISMENOST Tomaž Bešter Center za informacijske storitve NUK 01/2001-200 tomaz.bester@nuk.uni.lj.si Dnevni red Podatek informacija znanje; vrste pismenosti Zakaj je informacijska pismenost

Prikaži več

MB_Studenci

MB_Studenci RAZISKOVALNI PROJEKT TRAJNE MERITVE ELEKTROMAGNETNIH SEVANJ V SLOVENSKIH OBČINAH Mestna občina Maribor (Mestna četrt Studenci) 13.12. - 15.12. 2009 MERILNA KAMPANJA OBČINA MARIBOR (MČ STUDENCI) stran 2

Prikaži več

REGIJE V ŠTEVILKAH Statistični portret slovenskih regij

REGIJE V ŠTEVILKAH Statistični portret slovenskih regij REGIJE V ŠTEVILKAH Statistični portret slovenskih regij 2018 www.stat.si Regije v številkah - Statistični portret slovenskih regij 2018 ISSN 2463-0026 Informacije: www.stat.si T: (01) 241 64 04 E: info.stat@gov.si

Prikaži več

Cenik storitev KRS Analogna televizija Mesečna naročnina za paket * Cena / mesec Osnovna zelena KTV naročnina 16,53 Osnovna zelena KTV naročnina-nekod

Cenik storitev KRS Analogna televizija Mesečna naročnina za paket * Cena / mesec Osnovna zelena KTV naročnina 16,53 Osnovna zelena KTV naročnina-nekod Cenik storitev KRS Analogna televizija * Osnovna zelena KTV naročnina 16,53 Osnovna zelena KTV naročnina-nekodiran rumen paket DTV brez opreme 19,90 Naročnina osnovna analogna in digitalna TV-nekodiran

Prikaži več

Microsoft Word - 10_ doc

Microsoft Word - 10_ doc Socialna zaščita Statistični letopis Republike Slovenije 2013 Social protection Statistical Yearbook of the Republic of Slovenia 2013. SOCIALNA ZAŠČITA SOCIAL PROTECTION METODOLOŠKA POJASNILA IZDATKI IN

Prikaži več

INFORMACIJSKA DRUŽBA IS oktober 2010 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE V INFORMACIJSKI DRUŽBI Integriranje spletne aplikacije Bubbl v vzgojno učni proc

INFORMACIJSKA DRUŽBA IS oktober 2010 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE V INFORMACIJSKI DRUŽBI Integriranje spletne aplikacije Bubbl v vzgojno učni proc INFORMACIJSKA DRUŽBA IS 2010 15. oktober 2010 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE V INFORMACIJSKI DRUŽBI Integriranje spletne aplikacije Bubbl v vzgojno učni proces Introduction of Bubbl Web Application into Educational

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - UN_OM_G03_Marketinsko_raziskovanje

Microsoft PowerPoint - UN_OM_G03_Marketinsko_raziskovanje .: 1 od 10 :. Vaja 3: MARKETINŠKO KO RAZISKOVANJE Marketinško ko raziskovanje Kritičen del marketinškega informacijskega sistema. Proces zagotavljanja informacij potrebnih za poslovno odločanje. Relevantne,

Prikaži več

UNI-AIR PNEVMATIKA / VENTILI UNI-AIR PNEUMATICS / VALVES Električno krmiljeni ventili YMV / Solenoid actuated valves YMV YMV324 3/2 ventil, elektromag

UNI-AIR PNEVMATIKA / VENTILI UNI-AIR PNEUMATICS / VALVES Električno krmiljeni ventili YMV / Solenoid actuated valves YMV YMV324 3/2 ventil, elektromag lektrčno krmljen ventl YMV / Solenod actuated valves YMV YMV3 3/ ventl, elektromagnetno krmljen 3/ poston Drect Actuated Valve Preklopn čas Response tme Delovna frekvenca Work frequency Magnet n konektorj

Prikaži več

INFORMACIJSKA DRUŽBA IS oktober 2009 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE V INFORMACIJSKI DRUŽBI Ali pridobivati znanje s pomočjo uporabe IKT ali s klasič

INFORMACIJSKA DRUŽBA IS oktober 2009 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE V INFORMACIJSKI DRUŽBI Ali pridobivati znanje s pomočjo uporabe IKT ali s klasič INFORMIJSK DRUŽ IS 29 6. oktober 29 VZGOJ IN IZORŽEVNJE V INFORMIJSKI DRUŽI li pridobivati znanje s pomočjo uporabe IKT ali s klasičnimi pedagoškimi metodami in oblikami dela? How to cquire the Knowledge?

Prikaži več

16 TABAK.cdr

16 TABAK.cdr Happy KOM F / Happy KOM F Happy KOMP STO / Happy COMP desk Happy OV / Happy KOM F Happy POL 00 / Happy POL 00 Happy TV KOM / klub sto Happy TV KOM / club table Pikolo klub set / Piccolo club set Happy

Prikaži več

(Microsoft Word - Zadovoljstvo odjemalcev ss\232pvs-koncna verzija.doc)

(Microsoft Word - Zadovoljstvo odjemalcev ss\232pvs-koncna verzija.doc) UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER Dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Management Diplomska naloga ZADOVOLJSTVO ODJEMALCEV S STORITVAMI PONUDNIKOV ŠIROKOPASOVNIH POVEZAV

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation V pomurski regiji bliže k izboljšanju razumevanja motenj razpoloženja Novinarska konferenca, 14. maj 2019 Partnerja programa: Sofinancer programa: Novinarsko konferenco so organizirali: Znanstvenoraziskovalni

Prikaži več

Microsoft Word - Met_postaja_Jelendol1.doc

Microsoft Word - Met_postaja_Jelendol1.doc Naše okolje, junij 212 METEOROLOŠKA POSTAJA JELENDOL Meteorological station Jelendol Mateja Nadbath V Jelendolu je padavinska meteorološka postaja; Agencija RS za okolje ima v občini Tržič še padavinsko

Prikaži več