Microsoft Word - si Vpis studentov na terciarno izob v st le doc

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Microsoft Word - si Vpis studentov na terciarno izob v st le doc"

Transkripcija

1 27. JUNIJ JUNE 2007 št./no 37 9 IZOBRAŽEVANJE EDUCATION št./no 2 VPIS ŠTUDENTOV V TERCIARNO IZOBRAŽEVANJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2006/2007 STUDENT ENROLMENT IN TERTIARY EDUCATION IN THE ACADEMIC YEAR 2006/2007 V tem študijskem letu je vpisanih v terciarno (tj. višješolsko strokovno in visokošolsko) izobraževanje študentov, to je 48,2 % prebivalstva v starosti od 19 do 23 let. V visokošolske strokovne in univerzitetne študijske programe je vpisanih študentov. 85,3 % teh študentov študira še po dosedanjih h programih (po stari zakonodaji), preostalih 14,7 % pa po novih, tj. bolonjskih programih 1. stopnje. V programe za pridobitev specializacije ter v magistrske in doktorske programe je vpisanih študentov. Tri četrtine teh študentov so vpisane še v stare visokošolske podiplomske programe, ostali pa so vpisani že v bolonjske programe 2. in 3. stopnje. Na višje strokovne šole je to študijsko leto vpisanih skoraj študentov. Prevladujoča oblika študija je iz študij, po programih za študij se izobražuje le tretjina vseh vpisanih. In this academic year there are 115,944 students enrolled in tertiary education (post-secondary vocation and ). 48.2% of the population aged 19 to 23 is in education. In this academic year 91,426 students are enrolled in and programs. 85.3% of them are still enrolled in previous education programs (by previous legislation) while the other 14.7% are attending new 1 st level programs adjusted to the Bologna Declaration. 8,687 students are enrolled in specialist s, master s and programs. Three quarters of these students are still enrolled in previous education programs (by previous legislation) while one quarter is attending new 2 nd and 3 rd level programs adjusted to the Bologna Declaration. In this academic year nearly 16,000 students are enrolled in vocational colleges. The prevalent type of study is part-time study. Only a third of students are enrolled in programs. Slika 1: Študenti, vpisani v terciarno izobraževanje, po vrsti programa, Slovenija, 2006/07 Chart 1: Student enrolment in tertiary education by type of program, Slovenia 2006/07 število študentov number of students SURS višješolski post-secondary vocational specialistični specialist's 1. stopnja st 1 level 1. stopnja st 1 level 2. stopnja - nd 2 level - 3. stopnja - rd 3 level - dosedanji programi previous education programs novi programi, prilagojeni Bolonjski deklaraciji new programs, adjusted to the Bologna Declaration

2 2 Rapid Reports No 37/2007 Število h zavodov in višjih šol Število institucij, ki izvajajo javno veljavne visokošolske in višješolske programe, z vsakim letom narašča (slika 2). S študijskim letom 2006/07 je prve študente sprejela Univerza v Novi Gorici, sestavljena iz ene visoke šole in petih fakultet, ki so nastale po preoblikovanju samostojnega visokošolskega zavoda Politehnika Nova Gorica. Tudi Univerza v Mariboru je dobila dve novi članici. Odcepljeni oddelki mariborske Pedagoške fakultete so se povezali v Filozofsko fakulteto in Fakulteto za naravoslovje in matematiko. Študenti so se lahko vpisali tudi v dva nova samostojna visokošolska zavoda, na Evropsko pravno fakulteto v Novi Gorici in na Visoko šolo za dizajn v Ljubljani. Število višjih h šol v zadnjih letih narašča še hitreje kot število h zavodov. Od šolskega leta 2000/01 do letos je nastalo kar 33 novih. Z letošnjim študijskim letom sta študentom odprli vrata dve novi višji šoli. Več kot polovica višjih h šol je zasebnih; te razpisujejo le vpis v iz študij. Number of education institutions and vocational colleges The number of institutions carrying out publicly valid post-secondary and education programs is constantly increasing (Chart 2). In this academic year the University of Nova Gorica received its first students. Its members originated from departments of the former single education institution Politehnika Nova Gorica. The University of Maribor gained two new faculties as well. A number of departments seceded from the Faculty of Education in Maribor and now form the new Faculty of Arts and the Faculty of Natural Science and Mathematics. Two single education institutions have come into existence as well the European Faculty of Law in Nova Gorica and the College of Design in Ljubljana. The number of post-secondary vocational colleges is increasing even more rapidly than the number of education institutions. Since the academic year 2000/01 33 new vocational colleges have been founded. In the current academic year two colleges received their first students. More than a half of vocational colleges are private colleges with only parttime students. Slika 2: Število višjih h šol in h zavodov, Slovenija, 1999/ /07 Chart 2: Number of vocational colleges and education institutions, Slovenia, 1999/ /07 število ustanov number of institutions Višje strokovne šole Vocational Colleges Samostojni zavodi Single Higher Education Institutions Univerza v Novi Gorici University of Nova Gorica Univerza na Primorskem University of Primorska Univerza v Mariboru University of Maribor Univerza v Ljubljani University of Ljubljana 10 0 študijsko leto / academic year

3 Rapid Reports No 37/ Vključenost prebivalstva v terciarno izobraževanje Delež prebivalstva, ki študij nadaljuje na terciarni ravni, je z vsakim letom večji (slika 3). V zadnjem študijskem letu je že skoraj polovica (48,2 %) vsega prebivalstva med 19. in 23. letom starosti vključena v višje strokovno ali visokošolsko izobraževanje. To je za 7,3 odstotne točke več kot pred petimi leti in za 17,5 odstotne točke več kot leta 1997/98. Med vključenimi v to izobraževanje se čedalje bolj povečuje število žensk, in sicer je v tem študijskem letu vpisanih skoraj 60 % vseh prebivalk v starosti od 19 do 23 let. Pred devetimi leti je bil ta delež pod 40 %. Med moškim prebivalstvom v starosti od 19 do 23 let je letos v izobraževalne programe na terciarni ravni vključenih 38,2 % le-teh. Participation in tertiary education The participation rate of population in tertiary education is growing with every year (Chart 3). Nearly a half of population aged 19 to 23 is participating in post-secondary vocational and education, which is 7.3 percentage points more than five years ago and 17.5 percentage points more than in 1997/98. The female participation rate is growing noticeably and has reached almost 60% of all female population between ages 19 and 23. Nine years ago the same share was below 40%. Among male population 38.2% of men aged are included in tertiary education programs. Slika 3: Vključenost prebivalstva, starega let, v terciarno izobraževanje, Slovenija, Chart 3: Participation rate of population aged in tertiary education, Slovenia, delež (%) share (%) 70 SURS SKUPAJ / TOTAL moški / men ženske / women /98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 študijsko leto / academic year Študenti po vrsti študijskega programa V študijskem letu 2006/07 je v terciarno izobraževanje (tj. visokošolsko in višje strokovno izobraževanje) vključenih študentov (slika 4). V višje strokovne šole je letos vpisanih že študentov. To je za dobrih 10 % več kot v lanskem študijskem letu in kar za 150 % več kot pred petimi leti. Največ študentov visokošolskega študija je vpisanih v dosedanje visokošolske dodiplomske programe (slika 1), ki se še izvajajo na h zavodih. Več kot študentov namreč študira po starih h in več kot po starih h programih. Obe številki sta se v primerjavi z lanskim študijskim letom zmanjšali na račun povečanja števila vpisanih v nove bolonjske visokošolske in univerzitetne programe. V univerzitetne programe 1. stopnje je letos vpisanih že 6871 študentov, kar je za 90 % več kot lani. Podobno velja za visokošolske strokovne programe 1. stopnje; po teh programih namreč letos študira že 6592 študentov. Še vedno pa je med vsemi študenti, ki so letos vpisani v univerzitetne in visokošolske strokovne programe, 85 % takih, ki študirajo še po stari zakonodaji. Students by type of program In the academic year 2006/07, 115,944 students are enrolled in tertiary education (Chart 4). 15,831 students are enrolled in post-secondary vocational colleges 10 percent more than in the previous academic year and as much as 150 percent more than five years ago. The majority of students are enrolled in previous education programs (Chart 1) which are still being implemented. More than 45,000 students are enrolled in previous programs and more than 32,000 in previous programs. Both figures have decreased in comparison to the previous academic year due to students enrolled in new and programs adjusted to the Bologna Declaration. 6,871 students are enrolled in 1 st level programs (90% more than a year before) and 6,592 in 1 st level programs. Therefore 85% of students enrolled in and programs are still in the programs under the previous legislation.

4 4 Rapid Reports No 37/2007 Število študentov, vpisanih v specialistične programe, se zadnji dve leti vztrajno zmanjšuje. V letu 2004/05 je bilo v te programe vpisanih več kot 1200 študentov, letos pa niti 700. V bolonjske magistrske programe je letos vpisanih 999 študentov več kot lani. Sočasno pa se je število vpisanih v stare magistrske programe zmanjšalo za 18 %. Tudi število študentov, vpisanih v bolonjske programe 3. stopnje se je v primerjavi z lanskim letom podvojilo, kljub temu pa se število študentov, vpisanih v stare programe za pridobitev doktorata znanosti, še vedno povečuje in je letos že preseglo Študenti po spolu Med vsemi v letošnjem študijskem letu vpisanimi v terciarno izobraževanje je 58,3 % žensk (to je za dve odstotni točki več kot v študijskem letu 2000/01). The number of students enrolled in specialist s programs is decreasing. Two academic years ago more than 1,200 students were enrolled, in this year not even students more than in the previous academic year are enrolled in 2 nd level master s programs. On the other hand, the number of students in previous master s programs has decreased by 18%. The number of students enrolled in 3 rd level programs has, in comparison to the previous academic year, doubled. However, the number of students at previous programs leading to Ph. D. degree is increasing as well and has exceeded 1,100 students. Students by sex Among all students enrolled in the tertiary education women represent 58.3%. In comparison to the academic year 2000/01 this share has increased slightly, by 2 percentage points. Slika 4: Študenti terciarnega izobraževanja po spolu, Slovenija, 1998/ /07 Chart 4: Students of tertiary education by sex, Slovenia, 1998/ /07 študenti (v 1000) students (in thousands) 120 SURS ženske / women moški / men /99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 študijsko leto / academic year Največja razlika med spoloma je pri vpisanih v stare univerzitetne ter bolonjske visokošolske strokovne in bolonjske univerzitetne programe; pri nazadnje omenjenih delež študentk presega 60 %. Situacija je obrnjena pri starih in bolonjskih programih za pridobitev doktorata; pri nazadnje omenjenih so namreč med vpisanimi v rahli prednosti moški. Delež žensk med študenti višješolskega strokovnega študija se povečuje in je v tem študijskem letu dosegel polovico vseh vpisanih. The imbalance between male and female students is most noticeable at students in previous and and 1 st level and studies more than 60% of all students are women. On the other hand, men slightly outnumber women at programs. Among students enrolled in post-secondary vocational programs the share of female students is increasing, reaching a half of all students in this academic year.

5 Rapid Reports No 37/ Vpisani po starosti Porazdelitev študentov po starosti se med posameznimi vrstami študija precej razlikuje. Največ študentov višjih h šol je starih od 20 do 22 let, precej pa jih študira tudi po tridesetem letu (34,3 %). Med vpisanimi, mlajšimi od trideset let, je več moških (52,1 %), med vpisanimi, ki so stari 30 let ali več, pa je več študentk (54,2 %). Students by age The age distribution of students varies according to the type of program. The majority of students enrolled in post-secondary vocational colleges are between 20 and 22 years old, while 34.3% of students are 30 years old or older. Female students prevail among these students (54.2%), while in case of younger students the situation is the other way around (52.1% men). Slika 5: Študentje, vpisani na višješolske strokovne programe, po starosti in spolu, Slovenija, 2006/07 Chart 5: Students enrolled in post-secondary vocational programs by age and sex, Slovenia, 2006/07 število študentov number of students 1200 SURS ženske / women moški / men do 19 less than starost / age Pri vpisanih na dosedanje in bolonjske (1. stopnja) visokošolske strokovne in univerzitetne programe (slika 6) je starostna porazdelitev precej drugačna. Velika večina študentov (kar 90 %) je mlajša od 30 let. Glavnina študentov je starih od 19 do 24 let. V tej starostni skupini je študentk kar 60 %, po 24. letu pa se razmerje med spoloma bolj uravnovesi. In case of students enrolled in previous and 1 st level and programs (Chart 6) the age distribution is very much in favor of students younger than 30 years (90%). The majority of students are between 19 and 24 years of age. 60% of them are female. The gender ratio balances more after 25 years of age. Slika 6: Študentje, vpisani v dosedanje dodiplomske programe in bolonjske programe 1. stopnje, po starosti in spolu, Slovenija, 2006/07 Chart 6: Students enrolled in previous undergraduate education programs and 1 st level programs (adjusted to Bologna Declaration) by age and sex, Slovenia, 2006/07 število študentov number of students SURS ženske / women moški / men do 19 less than starost / age

6 6 Rapid Reports No 37/2007 Študenti specialističnega študija ter dosedanjih in novih (bolonjskih) h in h programov (slika 7) so ustrezno starejši od študentov univerzitetnega in visokošolskega strokovnega študija. Velik del teh študentov je starih od 25 do 28 let, veliko teh študentov pa je tudi starejših od trideset let (41,5 %). V vseh starostnih razredih vpisanih v te programe je več žensk, razen med vpisanimi, starejšimi od 39 let. Students enrolled in specialist's studies, previous and studies and 2 nd and 3 rd level programs (Chart 7) are older than students in previous and 1 st level and studies. A big part of these students are aged between 25 and % are older than 29 years. In every age class there are more female students except in the upper class 40 years and older. Slika 7: Študentje, vpisani na dosedanje podiplomske programe in bolonjske programe 2. in 3. stopnje, po starosti in spolu, Slovenija, 2006/07 Chart 7: Students enrolled in previous postgraduate education programs and 2 nd and 3 rd level programs (adjusted to Bologna Declaration) by age and sex, Slovenia, 2006/07 število študentov number of students SURS ženske / women moški / men do 19 less than Študenti po načinu študija Dve tretjini vseh študentov študirata redno. V stare visokošolske dodiplomske programe je vpisanih kar 75,8 % h študentov. Za 10 odstotnih točk nižji je delež h študentov, vpisanih v programe 1. stopnje. Razmerje je obrnjeno pri študentih, ki so vpisani na višješolske strokovne programe; med temi je tretjina h študentov. Med tistimi, ki študij nadaljujejo po starih podiplomskih programih, jih redno študira petina. Med vpisanimi v bolonjske programe 2. in 3. stopnje pa je h študentov komaj 14,4 %. Vpisani po področjih izobraževanja Kot kaže slika 8, je daleč največji delež študentov vpisan v študijske programe s področja družboslovja, poslovnih ved in prava, in sicer je v visokošolske programe s tega področja je vpisanih kar študentov. To študijsko področje je najzanimivejše za ženski del študirajočega prebivalstva, saj je med vpisanimi v te programe skoraj 45 % vseh študentk visokošolskega študija. Pri moških so poleg družboslovja priljubljeni tudi programi s področja tehnike, proizvodne in predelovalne tehnologije in gradbeništva; vpis v nazadnje omenjene programe se je v primerjavi z lanskim študijskim letom rahlo povečal. Najmanj študentov je vpisanih v programe s področja kmetijstva in veterine ter naravoslovja, matematike in računalništva, le dobrih , kar je manj kot 9 % vseh študentov. Students by mode of study Two thirds of all tertiary students are students. 75.8% of students in previous undergraduate programs and 10 percentage points less students in 1 st level programs are students. In case of students in post-secondary vocational studies the share of fulltime students is only one third. Even fewer students are studying in previous postgraduate education programs. Only 14.4% of students are students of 2 nd and 3 rd level studies. Students by field of program Chart 8 shows that the largest percentage of students is enrolled in programs in the field of social sciences, business and law. 40,986 education students are enrolled in these programs. These fields are the most interesting to female students; almost 45% of all female students are enrolled in these programs. Male students are interested also in study programs in the fields of engineering, manufacturing and construction. Compared to a year before enrolment in these programs slightly increased. Agriculture, veterinary, science, mathematics and computing still attract the fewest students; 10,000 or less than 9% of all students.

7 Rapid Reports No 37/ Odstotek vpisanih na področja tehnike, proizvodne in predelovalne tehnologije in gradbeništva ter na področja naravoslovja, matematike in računalništva je eden izmed pomembnih kazalnikov v evropskem prostoru. V študijskem letu 2001/02 je evropsko povprečje vseh vpisanih na omenjenih študijskih področjih doseglo 26 odstotkov, Slovenija pa je takrat dosegla 21,3 %. V petih letih se je pri nas ta odstotek povečal za eno odstotno točko. Največ h programov, prenovljenih v skladu z Bolonjsko deklaracijo, je na področju družboslovja, poslovnih ved in prava, saj po bolonjskih programih študira že skoraj tretjina študentov, vpisanih na omenjena študijska področja. Programi s področja naravoslovja, zdravstva, tehničnih ved in izobraževanja pa v veliki meri še niso bili prenovljeni in deleži študentov, vpisanih v bolonjske programe so na teh področjih zato najnižji (pod 5 %). The percentage of students enrolled in programs in the field of engineering, manufacturing and construction and in the field of science, mathematics and computing is an important indicator in the EU area. In the academic year 2001/02 the average in the EU member states was 26% of all students. In the academic year 2001/02 the percentage for Slovenia was 21.3%. In five years the share of students in these fields of program increased by one percentage point. The largest share of programs harmonized with the Bologna Declaration is in the field of social sciences, business and law (almost a third), while in the field of science, health and education the harmonisation of programs with the Bologna declaration is still in its early stages (below 5%). Slika 8: Študenti visokošolskega izobraževanja po področjih izobraževanja (ISCED 97) in, Slovenija, 2006/07 Chart 8: Students in education by fields of education (ISCED 97) and sex, Slovenia, 2006/07 Izobraževanje Education SURS Humanistika in umetnost Humanities and Arts Družboslovje, posl. vede in pravo Social sciences, Business and Law Naravoslovje, matemat. in račun. Science, Mathematics and Computing Tehnika, proizv. in predel. tehnologije ter gradbeništvo Engineering, Manufacturing ženske / women moški / men Kmetijstvo in veterina Agriculture and Veterinary Zdravstvo in sociala Health and Welfare Storitve Services število študentov / number of students

8 8 Rapid Reports No 37/2007 Študenti po h zavodih Na visokošolske zavode je skupno vpisanih študentov (slika 9), od tega največ, 62,2 %, na Univerzo v Ljubljani. Po številu študentov je najmanjša Univerza v Novi Gorici, ki ima letos vpisanih 696 študentov. Na samostojnih h zavodih študira letos 5316 oziroma 5 % vseh študentov. Students by education institutions 100,113 students (Chart 9) are enrolled in education institutions in this academic year. 62.2% of them study at the University of Ljubljana. The smallest number of students (696) is at the youngest University in Nova Gorica. Single education institutions have 5,316 students or 5% of all students. Slika 9: Delež študentov po h zavodih, Slovenija, 2006/07 Chart 9: Share of students in education institutions, Slovenia, 2006/07 Univerza v Novi Gorici University of Nova Gorica 0,7 % Samostojni zavodi Single Higher Education Institutions 5,3 % Univerza na Primorskem University of Primorska 6,2 % Univerza v Mariboru University of Maribor 25,5 % SURS Univerza v Ljubljani University of Ljubljana 62,2 % Tuji študenti V letošnjem študijskem letu je v programe terciarnega izobraževanja vpisanih 1511 tujih študentov 1). Več kot tri četrtine teh študentov imajo hrvaško državljanstvo ali državljanstvo katere druge izmed republik nekdanje Jugoslavije. Državljanov držav članic Evropske unije je med tujimi študenti v Sloveniji dobrih 13 %, med njimi pa je največ Italijanov. Preostala desetina tujih študentov ima državljanstvo drugih držav ali pa državljanstvo ni znano. Kar nekaj študentov ima rusko, ukrajinsko ali indijsko državljanstvo. Foreign students Among all tertiary students there are 1,511 foreigners 1). More than tree quarters of these students have Croatian citizenship or the citizenship of another republic of the former Yugoslavia. Among foreign students there are 13% of students with the citizenship of an EU member state, mostly Italy. The remaining tenth of foreigners came from other countries or their citizenship is unknown. Quite a number of students have Russian, Ukrainian and Indian citizenship. Slika 10: Tuji študenti po državi državljanstva, Slovenija 2006/07 Chart 10: Foreign students by country of citizenship, Slovenia, 2006/07 Ostale države članice EU Other EU member states 6,2 % Ostale države nečlanice EU Other non-eu countries 6,9 % Neznano Unknown 1,9 % Ruska federacija Russian federation 1,9% Italija Italy 6,9 % Srbija in Črna gora Serbia and Montenegro 8,2 % SURS Hrvaška Croatia 42,9 % Makedonija Macedonia 11,1 % 1) To so študenti, ki nimajo slovenskega državljanstva. Students without Slovene citizenship. Bosna in Hercegovina Bosnia and Herzegovina 14,0 %

9 Rapid Reports No 37/ Študenti, vpisani v terciarno izobraževanje, po vrsti programa in spolu, Slovenija, 2000/ /07 Student enrolment in tertiary education by type of program and sex, Slovenia 2000/ /07 Leto Year Skupaj Total Višješolski Postsecondary vocational višješolski short-term Dosedanji programi Previous education programs specialistični specialist's Novi (bolonjski) programi Programs adjusted to the Bologna declaration 1. stopnja 1 st level 2. stopnja 2 nd level 3. stopnja 3 rd level SKUPAJ / TOTAL 2000/ / / / / / / ŽENSKE / WOMEN 2000/ / / / / / / MOŠKI / MEN 2000/ / / / / / / Vključenost prebivalstva, starega let, v terciarno izobraževanje, Slovenija, Participation rate of population aged in tertiary education, Slovenia, Delež (%) Share (%) SKUPAJ 30,7 34,0 35,9 37,7 40,9 42,0 42,8 44,6 46,5 48,2 TOTAL Moški 23,7 27,4 29,1 30,6 32,3 34,4 34,9 36,0 37,0 38,2 Men Ženske 38,0 41,0 43,2 45,4 50,0 49,9 51,2 53,6 56,5 58,9 Women Pojasnilo: Prebivalstvo po stanju Note: Population as of 30.6.

10 10 Rapid Reports No 37/ Študenti po izobraževalnih ustanovah in načinu študija, Slovenija, 2004/ /07 Students by educational institutions and mode of study, Slovenia, 2004/ / / / /07 Vrsta izobraževalnega zavoda število ustanov number of institutions študenti students iz parttime število ustanov number of institutions študenti students iz parttime število ustanov numbero f institutions študenti students iz parttime Type of educational institution SKUPAJ TOTAL Visokošolski zavodi Higher education institutions Univerze Universities Ljubljana Ljubljana Maribor Maribor Primorska Primorska Nova Gorica Nova Gorica Samostojni zavodi Single education institutions Višje strokovne šole Vocational colleges 4. Študenti po področjih izobraževanja mednarodne standardne klasifikacije izobraževanja (ISCED 97), spolu in vrsti programa, Slovenija, 2006/07 Students by fields of education by International Standard Classification of Education (ISCED 97), sex and type of program, Slovenia, 2006/07 Področja izobraževanja Skupaj Total Dosedanji programi Previous education programs specialistični Višješolski Postsecondary vocational specialist's Novi (bolonjski) programi Programs adjusted to the Bologna declaration 1. stopnja 1 st level 2. stopnja 2 nd level 3. stopnja 3 rd level Fields of education SKUPAJ / TOTAL SKUPAJ TOTAL Izobraževanje Education Izobraževanje učiteljev Teacher training Humanistika in umetnost Humanities and Arts Umetnost Arts Humanistika Humanities Družb., posl. vede in pravo Social sciences, Business and Law Družbene vede Social sciences Novinarstvo in obveščanje Journalism and information Poslovne in upravne vede Business and administration Pravo Law Naravosl., matemat. in račun Science, Mathematics and Computing Vede o življenju Life science Fizikalne vede Physical science Matematika in statistika Mathematics and statistics Računalništvo Computing Tehnika, proizv. in predel. tehnologije ter gradbeništ Engineering, Manufacturing and Construction Tehnika Engineering Proizvodne in pred. tehn Manufacturing and processing Arhitektura in gradb Architecture and building

11 Rapid Reports No 37/ Študenti po področjih izobraževanja mednarodne standardne klasifikacije izobraževanja (ISCED 97), spolu in vrsti programa, Slovenija, 2006/07 (nadaljevanje) Students by fields of education by International Standard Classification of Education (ISCED 97), sex and type of program, Slovenia, 2006/07 (continued) Področja izobraževanja Skupaj Total Dosedanji programi Previous education programs specialistični Višješolski Postsecondary vocational specialist's Novi (bolonjski) programi Programs adjusted to the Bologna declaration 1. stopnja 1 st level 2. stopnja 2 nd level 3. stopnja 3 rd level Fields of education SKUPAJ / TOTAL Kmetijstvo in veterina Agriculture and Veterinary Kmetijstvo Agriculture and forestry Veterina Veterinary Zdravstvo in sociala Health and Welfare Zdravstvo Health Socialno delo Social services Storitve Services Osebne storitve Personal services Transportne storitve Transport services Varstvo okolja Environmental protection Varovanje Security services ŽENSKE / WOMEN SKUPAJ TOTAL Izobraževanje Education Izobraževanje učiteljev Teacher training Humanistika in umetnost Humanities and Arts Umetnost Arts Humanistika Humanities Družb., posl. vede in pravo Social sciences, Business and Law Družbene vede Social sciences Novinarstvo in obveščanje Journalism and information Poslovne in upravne vede Business and administration Pravo Law Naravosl., matemat. in račun Science, Mathematics and Computing Vede o življenju Life science Fizikalne vede Physical science Matematika in statistika Mathematics and statistics Računalništvo Computing Tehnika, proizv. in predel. tehnologije ter gradbeništ Engineering, Manufacturing and Construction Tehnika Engineering Proizvodne in pred. tehn Manufacturing and processing Arhitektura in gradb Architecture and building Kmetijstvo in veterina Agriculture and Veterinary Kmetijstvo Agriculture and forestry Veterina Veterinary Zdravstvo in sociala Health and Welfare Zdravstvo Health Socialno delo Social services Storitve Services Osebne storitve Personal services Transportne storitve Transport services Varstvo okolja Environmental protection Varovanje Security services

12 12 Rapid Reports No 37/ Študenti po področjih izobraževanja mednarodne standardne klasifikacije izobraževanja (ISCED 97), spolu in vrsti programa, Slovenija, 2006/07 (nadaljevanje) Students by fields of education by International Standard Classification of Education (ISCED 97), sex and type of program, Slovenia, 2006/07 (continued) Področja izobraževanja Skupaj Total Dosedanji programi Previous education programs specialistični Višješolski Postsecondary vocational specialist's Novi (bolonjski) programi Programs adjusted to the Bologna declaration 1. stopnja 1 st level 2. stopnja 2 nd level 3. stopnja 3 rd level Fields of education MOŠKI / MEN SKUPAJ TOTAL Izobraževanje Education Izobraževanje učiteljev Teacher training Humanistika in umetnost Humanities and Arts Umetnost Arts Humanistika Humanities Družb., posl. vede in pravo Social sciences, Business and Law Družbene vede Social sciences Novinarstvo in obveščanje Journalism and information Poslovne in upravne vede Business and administration Pravo Law Naravosl., matemat. in račun Science, Mathematics and Computing Vede o življenju Life science Fizikalne vede Physical science Matematika in statistika Mathematics and statistics Računalništvo Computing Tehnika, proizv. in predel Engineering, Manufacturing and Construction tehnologije ter gradbeništ. Tehnika Engineering Proizvodne in pred. tehn Manufacturing and processing Arhitektura in gradb Architecture and building Kmetijstvo in veterina Agriculture and Veterinary Kmetijstvo Agriculture and forestry Veterina Veterinary Zdravstvo in sociala Health and Welfare Zdravstvo Health Socialno delo Social services Storitve Services Osebne storitve Personal services Transportne storitve Transport services Varstvo okolja Environmental protection Varovanje Security services

13 Rapid Reports No 37/ Študenti po starosti, vrsti programa in spolu, Slovenija, 2006/07 Students by age, type of program and sex, Slovenia 2006/07 Dosedanji programi Previous education programs Novi (bolonjski) programi Programs adjusted to the Bologna declaration Starost (leta) Skupaj Total Višješolski Postsecondary vocational specialistični specialist's 1. stopnja 1 st level 2. stopnja 2 nd level 3. stopnja 3 rd level Age (years) SKUPAJ / TOTAL SKUPAJ TOTAL 18 ali manj up to 18 years Neznano age unknown ŽENSKE / WOMEN SKUPAJ TOTAL 18 ali manj up to 18 years Neznano age unknown MOŠKI / MEN SKUPAJ TOTAL 18 ali manj up to 18 years Neznano age unknown

14 14 Rapid Reports No 37/ Študenti, vpisani na višje strokovne šole, po letnikih in načinu študija, Slovenija, 2006/07 Students enrollment in vocational colleges by years of study and mode of study, Slovenia, 2006/07 Šola Število vpisanih študentov Number of studentsenrolled Letnik študija Year of study I. II. School iz part-time SKUPAJ TOTAL VSŠ za gostinstvo in turizem Bled Vocational College of Catering and Tourism Bled VSŠ za gostinstvo Maribor Vocational Collegel of Catering Maribor Doba Mb., Višja strokovna šola Doba Maribor, Vocational College Ekonomska šola Nm, Višja str. šola EŠ Novo mesto, Vocational College ŠC Slovenj Gradec, Višja str. šola ŠC Slovenj Gradec, Vocational College PKŠ Celje, Višja strokovna šola PKŠ Celje, Vocational College ETŠ Brežice, Višja strokovna šola ETŠ Brežice, Vocational College EŠ Murska Sobota, Višja str. šola EŠ Murska Sobota, Vocational College Leila Ljubljana, Višja strokovna š LEILA Ljubljana, Voc. College for Business Secretaries Zavod IRC Ljubljana, Višja strok. š IRC Ljubljana, Vocational College GZS-CPU Ljubljana, Višja str. šola CPU Ljubljana, Vocational College Academia Mb., Višja strok. šola Vocational College Academia Maribor GEA College Lj. Višja strok. šola Gea College, Vocational College Ljubljana Zavod B2 Lj., Višja strok. šola B2 Educational Center, Vocational College Ljubljana Abitura Celje Abitura Celje, Vocational College Zaris Ljubljana ZARIS Ljubljana, Vocational College Višja strok. šola za multimedije Lj Vocational College of Multimediums Ljubljana Inter-es Lj., Višja strok. šola INTER-ES Ljubljana, Vocational College IZ Hera Lj., Višja strok. šola IZ Hera Ljubljana, Vocational College Lampret consulting NG., Višja str.š Lampret Conslulting Nova Gorica, Vocational College B2 Mb., Višja strok. šola B2 Educational Center, Vocational College Maribor ŠC Postojna, Višja strokovna šola ŠC Postojna, Vocational College IC Memory, Višja strok. šola Dutovje IC Memory, Vocational College Dutovlje IC Memory, Višja strok. šola Koper IC Memory, Vocational College Koper B&B Kranj, Višja strokovna šola B&B, Education and Training, Vocational College Kranj Gea College Piran, Višja strok.šola Gea College, Vocational College Piran B2, Višja strokovna šola Primorska B2 Educational Center, Vocational College Primorska GRI Litija, Višja strokovna šola GRI Litija, Vocational College MUCH, LJ. Višja strokovna šola MUCH Education Ljubljana, Vocational College ŠC Celje, Višja strokovna šola ŠC Celje, Vocational College ŠC Nm, Višja strokovna šola ŠC Novo mesto, Vocational College ŠC Velenje, Višja strokovna šola ŠC Velenje, Vocational College ICES, Višja str. šola za elektroen ICES Ljubljana, Vocational College ŠC PET, Višja strokovna šola ŠC PET Ljubljana, Vocational College Lesarska šola Mb, Višja strok.šola School of Wood Technology Maribor, Voc. College Višja prometna šola Maribor PŠ Maribor, Vocational College of Transport Services Izraz Lj., Višja strokovna šola IRZ Izraz Ljubljana, Vocational College EDC Kranj, Višja strokovna šola EDC Kranj, Vocational College Višja strok. š. za strojništvo, Šk.L Vocational College of Mechanics Škofja Loka TŠC NG, Višja strokovna šola TŠC Nova Gorica, Vocational College B&B Lj., Višja strokovna šola B&B, Education and Training, Voc. College Ljubljana ŠC Ptuj, Višja strokovna šola ŠC Ptuj, Vocational College TŠC Kranj, Višja strokovna šola TŠC Kranj, Vocational College INŠTITUT MINERVA Lj Institut Minerva, Vocational College Ljubljana Živilska šola Mb, Višja strok.šola School of Food Technology Maribor, Vocational College Kmetijska šola Nm, Višja strok.šola KŠ Grm Novo mesto, Vocational College KGŠ Šentjur, Višja strokovna šola ŠC Šentjur, Vocational College Vrtnarska šola Ce., Višja strok.šola School of Horticulture Celje, Vocational College Biotehniški izobraževalni center Lj Biotechnical Educational Center, Vocational College Lj. SKALDENS LJ., Višja strokovna šola Skaldens Ljubljana, Voc. College for Dental Sanitarian

15 Rapid Reports No 37/ Študenti visokošolskega študija po h zavodih in vrsti programa, Slovenija, 2006/07 Students snrolment in educationa studies by education institutions and type of program, Slovenia, 2006/07 Dosedanji programi Previous education programs Novi (bolonjski) programi Programs adjusted to the Bologna declaration Visokošolski zavod Higher education institution Skupaj Total specialistični specialist's 1. stopnja 1 st level 2. stopnja 2 nd level 3. stopnja 3 rd level SKUPAJ TOTAL Univerza v Ljubljani University of Ljubljana Visoke šole Professional Colleges Visoka šola za zdravstvo University College of Health Care Fakultete Faculties Filozofska fakulteta Faculty of Arts Ekonomska fakulteta Faculty of Economics Pravna fakulteta Faculty of Law Fakulteta za družbene vede Faculty of Social Sciences Fakulteta za šport Faculty of Sport Pedagoška fakulteta Faculty of Education Teološka fakulteta Theological Faculty Fakulteta za socialno delo Faculty of Social Work Fakulteta za upravo Faculty of Public Administration Fakulteta za strojništvo Faculty of Mechanical Engineering Fakulteta za elektrotehniko Faculty of Electrical Engineering Fakulteta za arhitekturo Faculty of Architecture Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Faculty of Civil and Geodetic Engineering Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Faculty of Chemistry and Chemical Technology Fakulteta za matematiko in fiziko Faculty of Mathematics and Physics Naravoslovnotehniška fakulteta Faculty of Natural Sciences and Engineering Oddelek za tekstilstvo Department of Textile Technology Oddelek za materiale in metalurgijo Department of Materials and Metallurgy Oddelek za geotehnologijo in rudarstvo Department of Geotechnology and Mining Oddelek za geologijo Department of Geology Fakulteta za računalništvo in informatiko Faculty of Computer Sciences

16 16 Rapid Reports No 37/ Študenti visokošolskega študija po h zavodih in vrsti programa, Slovenija, 2006/07 (nadaljevanje) Students snrolment in educationa studies by education institutions and type of program, Slovenia, 2006/07 (continued) Dosedanji programi Previous education programs Novi (bolonjski) programi Programs adjusted to the Bologna declaration Visokošolski zavod Higher education institution Skupaj Total specialistični specialist's 1. stopnja 1 st level 2. stopnja 2 nd level 3. stopnja 3 rd level Fakulteta za pomorstvo in promet Faculty of Maritime Studies and Transport Biotehniška fakulteta Biotechnical Faculty Oddelek za agronomijo Department of Agronomy Oddelek za živilstvo Department of Food Science and Technology Oddelek za gozdarstvo Department of Forestry Biotehnologija Biotechnology Oddelek za biologijo Department of Biology Oddelek za lesarstvo Department of Wood Technology Oddelek za zootehniko Zootechnical Department Oddelek za krajinsko arhitekturo Department of Landscape Architecture Podiplomski programi Postgraduate programs Veterinarska fakulteta Veterinary Faculty Medicinska fakulteta Faculty of Medicine Fakulteta za farmacijo Faculty of Pharmacy Umetniške akademije Art Academies Akademija za glasbo Academy of Music Akademija za likovno umetnost Academy of Fine Arts AGRFT Academy of Theatre, Radio, Film and Television Univerza v Lj. - Interdisc. študij University of Lj. - interdisciplinary studies Univerza v Mariboru University of Maribor Visoke šole Professional Colleges Visoka zdravstvena šola University College of Nursing Studies Fakultete Faculties Pedagoška fakulteta Faculty of Education Ekonomsko - poslovna fakulteta Faculty of Business and Economics

17 Rapid Reports No 37/ Študenti visokošolskega študija po h zavodih in vrsti programa, Slovenija, 2006/07 (nadaljevanje) Students snrolment in educationa studies by education institutions and type of program, Slovenia, 2006/07 (contidnued) Dosedanji programi Previous education programs Novi (bolonjski) programi Programs adjusted to the Bologna declaration Visokošolski zavod Higher education institution Skupaj Total specialistični specialist's 1. stopnja 1 st level 2. stopnja 2 nd level 3. stopnja 3 rd level Fakulteta za organizacijske vede Faculty of Organisational Sciences Pravna fakulteta Faculty of Law Fakulteta za varnostne vede Faculty of Criminal Justice and Security Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Faculty of Electrical Engin. and Computer Science Fakulteta za gradbeništvo Faculty of Civil Engineering Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Faculty of Chemistry and Chemical Engineering Fakulteta za strojništvo Faculty of Mechanical Engineering Fakulteta za logistiko Faculty of Logistics Fakulteta za kmetijstvo Faculty of Agriculture Medicinska fakulteta Faculty of Medicine Filozofska fakulteta Faculty of Arts Fakulteta za naravoslovje in matematiko Faculty of Natural Science and Mathematics Univerza na Primorskem University of Primorska Visoke šole Professional Colleges Turistica - Visoka šola za turizem Turistica - University College of Tourism Visoka šola za zdravstvo Izola University College of Health Care Izola Fakultete Faculties Fakulteta za humanistične študije Faculty of Humanity Studies Fakulteta za management Faculty of Management Pedagoška fakulteta Koper Faculty of Education Univerza v Novi Gorici University of Nova Gorica Visoke šole Professional Colleges Šola za vinogradništvo in vinarstvo School for Viticulture and Enology Fakultete Faculties Fakulteta za humanistiko School of Humanities

SistematiĊni kodirni seznam

SistematiĊni kodirni seznam REPUBLIKA SLOVENIJA STATISTIČNI URAD RS Sistematični kodirni seznam za klasifikacijo: SRDAP_ProgDIP - Šifrant kombinacije višjih, visokih šol in študijskih programov ter vrst študija za diplomante (opuščena),

Prikaži več

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje)

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje) Andragoški center Slovenije 39. Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanje Opomba: Informacijo o vključenosti odraslih v formalno izobraževanje (glej informacijo številka 38) nadgrajujemo

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 - e-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve,

Prikaži več

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: 7. 7. 2015 Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za imenovanje predavateljev Višje strokovne šole Šolskega

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 E-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica 18b, 5000

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00 - e-pošta: info@epf.nova-uni.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica

Prikaži več

nacrtovanje_kariere_bologna.pdf

nacrtovanje_kariere_bologna.pdf KARIERNO SVETOVANJE: značilnosti novih študijskih programov (Bolonjskih) dr. Tatjana Ažman februar 2009 1 VISOKOŠOLSKI ZAVODI V RS Univerza v Ljubljani Univerza v Mariboru Univerza na Primorskem Univerza

Prikaži več

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www UNIVERZA NA PRIMORSKEM TITOV TRG 4, 6000 KOPER Na podlagi 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06), sklepov Senata Univerze na Primorskem in soglasja Vlade Republike Slovenije objavlja

Prikaži več

Slomškov trg Maribor, Slovenija Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Marib

Slomškov trg Maribor, Slovenija   Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Marib Slomškov trg 15 2000 Maribor, Slovenija www.um.si Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Maribor, februar 2015 www.um.si rektorat@um.si t.: +386

Prikaži več

UNIVERZA NA PRIMORSKEM VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA ANALIZA PRIJAVE IN VPISA NA UNIVERZO NA PRIMORSKEM ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015 Koper, N

UNIVERZA NA PRIMORSKEM VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA ANALIZA PRIJAVE IN VPISA NA UNIVERZO NA PRIMORSKEM ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015 Koper, N UNIVERZA NA PRIMORSKEM VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA ANALIZA PRIJAVE IN VPISA NA UNIVERZO NA PRIMORSKEM ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015 Koper, November 2014 ANALIZA PRIJAVE IN VPISA ZA ŠTUDIJSKO

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Microsoft Word - si-6 Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije IKT v gospodinjstvih 1 cetrt 05.doc

Microsoft Word - si-6 Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije IKT v gospodinjstvih 1 cetrt 05.doc 9. JANUAR 2006 9 JANUARY 2006 št./no 6 29 INFORMACIJSKA DRUŽBA INFORMATION SOCIETY št./no 1 UPORABA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT) V GOSPODINJSTVIH IN PO POSAMEZNIKIH, SLOVENIJA, 1. ČETRTLETJE

Prikaži več

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta:  Splet FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) 237 42 22 (04) 237 42 15 E pošta: vs@fov.uni-mb.si; un@fov.uni-mb.si Spletna stran: http://www.fov.uni-mb.si Informativno mesto:

Prikaži več

34. seja Senata UL, z dne (sklepi HK UL, sprejeti na 10. seji dne ) I. Zbrane spremembe habilitacijskih področij članic UL, ki jih

34. seja Senata UL, z dne (sklepi HK UL, sprejeti na 10. seji dne ) I. Zbrane spremembe habilitacijskih področij članic UL, ki jih 34. seja Senata UL, z dne 24.1.2017 (sklepi HK UL, sprejeti na 10. seji dne 21.12.2016) I. Zbrane spremembe habilitacijskih področij članic UL, ki jih je HK UL zbirala in se odločila, da jih sedaj v paketu

Prikaži več

Microsoft Word - si Zavodi s posebnimi potrebani 2008.doc

Microsoft Word - si Zavodi s posebnimi potrebani 2008.doc 6. JULIJ 2009 6 JULY 2009 št./no 28 9 IZOBRAŽEVANJE EDUCATION št./no 1 ZAVODI, DOMOVI IN DRUGE USTANOVE ZA NASTANITEV OTROK IN MLADOSTNIKOV S POSEBNIMI POTREBAMI, SLOVENIJA, 2008 INSTITUTIONS, CHILD AND

Prikaži več

Poročilo 2 (februar, 2006)

Poročilo 2 (februar, 2006) CMI Center za metodologijo in informatiko, FDV Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani http://www.ris.org, email: info@ris.org RIS - visokošolski in višješolski zavodi E izobraževanje 2005/2006

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2016/2017 Univerza

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 INCLUSIVE EDUCATION IN SLOVENIA Natalija Vovk-Ornik, Koper, 7th Oktober 2014 Educational system to publish_10_2015_si The Republic of Slovenia Area: 20,273 km² Population: 2,023,358 Capital: Ljubljana

Prikaži več

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije,

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, ------------------------- Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, Sveta Evrope in Unesca/Cepesa. Izdaja se zaradi boljše

Prikaži več

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc REPUBLIKA SLOVENIJA Anketa o zadovoljstvu uporabnikov statističnih podatkov in informacij Statističnega urada RS 1. Kako pogosto ste v zadnjem letu uporabljali statistične podatke in informacije SURS-a?

Prikaži več

Workhealth II

Workhealth II SEMINAR Development of a European Work-Related Health Report and Establishment of Mechanisms for Dissemination and Co- Operation in the New Member States and Candidate Countries - WORKHEALTH II The European

Prikaži več

EVRO.dvi

EVRO.dvi Management tehnologije dr. Cene Bavec Management tehnologije postaja v gospodarsko in tehnološko razvitih državah eno temeljnih managerskih znanj. V Sloveniji nimamo visokošolskih in univerzitetnih programov

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Avtomatsko generirano poročilo Izmenjave študentov in zaposlenih Univerze v Ljubljani od 2012/2013 do 2015/2016 Ljubljana, 16. april 2017 Avtor: Luka

Avtomatsko generirano poročilo Izmenjave študentov in zaposlenih Univerze v Ljubljani od 2012/2013 do 2015/2016 Ljubljana, 16. april 2017 Avtor: Luka Avtomatsko generirano poročilo Izmenjave študentov in zaposlenih Univerze v Ljubljani od /3 do 5/6 Ljubljana, 6. april 7 Avtor: Luka Kronegger Kazalo Tabele 3 Slike 5 Uvod 7 Odhajajoči mobilni študenti.

Prikaži več

Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019 Univerza v Ljubljani razpisuje 21 doktorskih

Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019 Univerza v Ljubljani razpisuje 21 doktorskih Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019 Univerza v Ljubljani razpisuje 21 doktorskih študijskih programov - https://www.unilj.si/studij/doktorski/.

Prikaži več

Microsoft Word - si-182 Zavodi domovi in druge ustanove za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami 2005.doc

Microsoft Word - si-182 Zavodi domovi in druge ustanove za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami 2005.doc 7. NOVEMBER 2006 7 NOVEMBER 2006 št./no 182 9 IZOBRAŽEVANJE EDUCATION št./no 11 ZAVODI, DOMOVI IN DRUGE USTANOVE ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE S POSEBNIMI POTREBAMI, SLOVENIJA, 2005 INSTITUTIONS, CHILD AND

Prikaži več

ARRS-BI-FR-PROTEUS-JR-Prijava/2011 Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slov

ARRS-BI-FR-PROTEUS-JR-Prijava/2011 Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slov Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko Program PROTEUS v letih 2012-2013 (Uradni list RS, št. 10/2011,

Prikaži več

Microsoft Word - RazpisZaVpisDR1920

Microsoft Word - RazpisZaVpisDR1920 Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2019/2020 Univerza v Ljubljani v študijskem letu 2019/2020 razpisuje 21 doktorskih študijskih programov (https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/),

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2019/2020 Univerza

Prikaži več

Microsoft Word - ARRS-MS-CEA-03-A-2009.doc

Microsoft Word - ARRS-MS-CEA-03-A-2009.doc RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2009-2011 Splošna opomba: Vnosna

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

PRESENT SIMPLE TENSE The sun gives us light. The sun does not give us light. Does It give us light? Raba: Za splošno znane resnice. I watch TV sometim

PRESENT SIMPLE TENSE The sun gives us light. The sun does not give us light. Does It give us light? Raba: Za splošno znane resnice. I watch TV sometim PRESENT SIMPLE TENSE The sun gives us light. The sun does not give us light. Does It give us light? Za splošno znane resnice. I watch TV sometimes. I do not watch TV somtimes. Do I watch TV sometimes?

Prikaži več

S T A T U T UNIVERZE V MARIBORU (Neuradno prečiščeno besedilo NPB 2) (Uradni list RS, št. 29/2017 UPB 12, 32/2019) Neuradno prečiščeno besedilo Statut

S T A T U T UNIVERZE V MARIBORU (Neuradno prečiščeno besedilo NPB 2) (Uradni list RS, št. 29/2017 UPB 12, 32/2019) Neuradno prečiščeno besedilo Statut S T A T U T UNIVERZE V MARIBORU (Neuradno prečiščeno besedilo NPB 2) (Uradni list RS, št. 29/2017 UPB 12, 32/2019) Neuradno prečiščeno besedilo Statuta Univerze v Mariboru obsega: Statut Univerze v Mariboru

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 39 / / Stran 6173 EVROPSKA ŠOLA:... Učenec:... Datum rojstva:... Letnik:... Razrednik:... ŠOLSKO POROČI

Uradni list Republike Slovenije Št. 39 / / Stran 6173 EVROPSKA ŠOLA:... Učenec:... Datum rojstva:... Letnik:... Razrednik:... ŠOLSKO POROČI Uradni list Republike Slovenije Št. 39 / 8. 6. 2018 / Stran 6173 EVROPSKA ŠOLA:... Učenec:... Datum rojstva:... Letnik:... Razrednik:... ŠOLSKO POROČILO šolsko leto Sodeluje pri učenju. Pozorno posluša.

Prikaži več

I.5 ANALIZA UPORABE ZDRAVSTVENIH STORITEV PRI STAREJ IH SLOVENCIH: PRVI REZULTATI 4. VALA RAZISKAVE SHARE Rok Hren, Inštitut za matematiko, fiziko in

I.5 ANALIZA UPORABE ZDRAVSTVENIH STORITEV PRI STAREJ IH SLOVENCIH: PRVI REZULTATI 4. VALA RAZISKAVE SHARE Rok Hren, Inštitut za matematiko, fiziko in I.5 ANALIZA UPORABE ZDRAVSTVENIH STORITEV PRI STAREJ IH SLOVENCIH: PRVI REZULTATI 4. VALA RAZISKAVE SHARE Rok Hren, Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, Univerza v Ljubljani Valentina Prevolnik

Prikaži več

(Microsoft Word - razpis \232tudij v tujini v letnem semestru doc)

(Microsoft Word - razpis \232tudij v tujini v letnem semestru doc) RAZPIS ERASMUS+ (PROGRAMSKO LETO 2016) Program Erasmus +, KA1 - mobilnost študentov z namenom opravljanja študija v tujini v letnem semestru študijskega leta 2016/17 (brez ERASMUS+ finančne dotacije) Zakaj

Prikaži več

Članica UL AG AGRFT ALUO BF Študijski program Število vpisnih mest v magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2012/2013 Kraj izvajan

Članica UL AG AGRFT ALUO BF Študijski program Število vpisnih mest v magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2012/2013 Kraj izvajan RFT ALUO BF v magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2012/2013 Glasbena umetnost Ljubljana 50 20 5 2 Insturmentalna in pevska pedagogika Ljubljana 50 20 5 2 Glasbeno-teoretska pedagogika

Prikaži več

Univerzitetni študijski program Fizika I

Univerzitetni študijski program Fizika I Medicinska fizika II. stopnja 1. Splošni podatki o študijskem programu Ime študija: Magistrski študijski program Medicinska fizika. Stopnja študija: Druga bolonjska stopnja. Vrsta študija: Enopredmetni

Prikaži več

Microsoft Word - ARRS-MS-BR-07-A-2009.doc

Microsoft Word - ARRS-MS-BR-07-A-2009.doc RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Federativno Republiko Brazilijo v letih 2010 2012 (Uradni list RS št. 53/2009) Splošna opomba: Vnosna

Prikaži več

Seznam prodajaln dm, v katerih je na voljo epilator BRAUN Silk Epil7 iz kataloga DECEMBER označen z * Aktivnost poteka od do L

Seznam prodajaln dm, v katerih je na voljo epilator BRAUN Silk Epil7 iz kataloga DECEMBER označen z * Aktivnost poteka od do L Seznam prodajaln dm, v katerih je na voljo epilator BRAUN Silk Epil7 iz kataloga DECEMBER označen z * LJUBLJANA 1000, ŠMARTINSKA 152 - HALA A Seznam prodajaln dm, v katerih je na voljo leseni obesek HISTORY

Prikaži več

Brexit_Delakorda_UMAR

Brexit_Delakorda_UMAR MAKROEKONOMSKI IZGLEDI ZA EU IN SLOVENIJO KAKŠNA JE / BO VLOGA BREXITA? Aleš Delakorda, UMAR C F A S l o v e n i j a, 1 7. 1 0. 2 0 1 6 M A K R O E K O N O M S K I P O L O Ž A J I N I Z G L E D I Z A E

Prikaži več

Odobreni projekti 2015

Odobreni projekti 2015 Odobreni projekti 2015 1. PROJEKTI MOBILNOSTI (Ključni ukrep 1) Zap. št. Št. zadeve Organizacija Kraj Skupno št. doseženih točk Odobrena dotacija (v EUR) 1 KA1-SE-10/15 Šolski center Postojna Postojna

Prikaži več

Junij2018

Junij2018 ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 30. junija 2018 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 3.427 ilegalnih prehodov državne meje. Lani so obravnavali

Prikaži več

ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 28. februarja 2019 so policisti na območju Republike Slovenije obravnava

ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 28. februarja 2019 so policisti na območju Republike Slovenije obravnava ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 28. februarja 19 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 611 (453) ilegalnih prehodov državne meje. Število

Prikaži več

Naslov

Naslov Kriminaliteta v mestnih občinah v Republiki Sloveniji KATJA EMAN ROK HACIN 1 Uvod Meško (2016) kriminaliteto zločinstvenost ali hudodelstvo opredeli kot skupek ravnanj, ki napadajo ali ogrožajo tako temeljne

Prikaži več

ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 30. aprila 2019 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali

ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 30. aprila 2019 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 3. aprila 219 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 3.43 (1.35) ilegalnih prehodov državne meje. Število

Prikaži več

Microsoft Word - M docx

Microsoft Word - M docx Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M12224223* Višja raven JESENSKI IZPITNI ROK Izpitna pola 3 Pisno sporočanje A) Pisni sestavek (v eni od stalnih sporočanjskih oblik) (150 180 besed)

Prikaži več

Športno društvo Jesenice, Ledarska 4, 4270 Jesenice, Tel.: (04) , Fax: (04) , Drsalni klub Jesenice in Zv

Športno društvo Jesenice, Ledarska 4, 4270 Jesenice, Tel.: (04) , Fax: (04) ,   Drsalni klub Jesenice in Zv Drsalni klub Jesenice in Zveza drsalnih športov Slovenije RAZPISUJETA TEKMOVANJE V UMETNOSTNEM DRSANJU Biellman Cup 1. Organizator: Drsalni klub Jesenice, Ledarska ulica 4, 4270 JESENICE www.dkjesenice.si

Prikaži več

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja periodičnih publikacij v letu 2005

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja periodičnih publikacij v letu 2005 Priloga I.: PERIODIČNE PUBLIKACIJE 2005 NARAVOSLOVNE MATEMATIČNE VEDE 2005 14.07.2005 45 akademije znanosti in umetnosti Hacquetia 2 20 366 980.000 41 Slovensko farmacevtsko društvo Farmacevtski vestnik

Prikaži več

polovičke Popust - 50% Maryann 29,99 EUR - 50% 59,99 EUR (št ) TBS 44,99 EUR - 50% 89,99 EUR (št.41-46) Še več OBU

polovičke Popust - 50% Maryann 29,99 EUR - 50% 59,99 EUR (št ) TBS 44,99 EUR - 50% 89,99 EUR (št.41-46) Še več OBU www.mass.si polovičke Popust Maryann 09302-20 (št. 36-41) TBS 25491-20 (št.41-46) Še več OBUTVE po polovičnih cenah poiščite v naših prodajalnah. Akcija traja od 7.11. do 27.11.2016 oziroma do razprodaje

Prikaži več

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE Kandidat za vpis v magistrske študijske

Prikaži več

Deans Office

Deans Office Dekan izr. prof. dr. Janez Stare Gosarjeva ulica 005 SI-1000 Ljubljana T: +386 1 5805 561 F: +386 1 5805 521 crpo@fu.uni-lj.si www.fu.uni-lj.si Datum: 20. 6. 2016 Številka: 30000-07/2016-1 V skladu z določili

Prikaži več

Pregled programa Erasmus

Pregled programa Erasmus Pregled programa 10. Srečanje koordinatorjev 6.11.2012, Ajdovščina Maja Godejša, CMEPIUS Današnje srečanje Kratka zgodovina programa Izvajanje a v Sloveniji Rezultati analiz učinkov mobilnosti evš spletni

Prikaži več

GRM NOVO MESTO SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM SEZNAM UČBENIKOV IN DEL. ZVEZKOV ZA ŠOL. L. 2019/2020 Gastronomsko-turistični tehnik, 1. letnik S

GRM NOVO MESTO SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM SEZNAM UČBENIKOV IN DEL. ZVEZKOV ZA ŠOL. L. 2019/2020 Gastronomsko-turistični tehnik, 1. letnik S SEZNAM UČBENIKOV IN DEL. ZVEZKOV ZA ŠOL. L. 2019/2020 Gastronomsko-turistični tehnik, 1. letnik Od branja do znanja. Književnost 1, učbenik za prvi letnik, DZS Na pragu besedila 1, izdaja s plusom, samostojni

Prikaži več

Poslovno poročilo rektorja 2018 Rector s Business Report 2018

Poslovno poročilo rektorja 2018 Rector s Business Report 2018 Poslovno poročilo rektorja 2018 Rector s Business Report 2018 Poslovno poročilo rektorja Univerze v Ljubljani 2018 Rector s Business Report 2018 Univerza v Ljubljani University of Ljubljana Kongresni trg

Prikaži več

Microsoft Word - si-9-09 paritete kupne moči doc

Microsoft Word - si-9-09 paritete kupne moči doc 20. FEBRUAR 2009 20 FEBRUARY 2009 št./no 9 4 CENE PRICES št./no 3 PARITETE KUPNE MOČI (PKM) IN BRUTO DOMAČI PROIZVOD (BDP) V STANDARDIH KUPNE MOČI (SKM), 2005 2007 PURCHASING POWER PARITIES (PPPS) AND

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Značilnosti odzivanja ciljne populacije v Program Svit Tatjana Kofol Bric, Marcel Kralj, Aleš Korošec, Dominika Novak Mlakar, Tanja Metličar, Ana Lucija Škrjanec SVITOVI DNEVI 2014 Vključevanje oseb v

Prikaži več

SKUPNE EU PRIJAVE PROJEKTOV RAZISKOVALNE SFERE IN GOSPODARSTVA Maribor, Inovacije v MSP Innovation in SMEs dr. Igor Milek, SME NKO SPIRIT S

SKUPNE EU PRIJAVE PROJEKTOV RAZISKOVALNE SFERE IN GOSPODARSTVA Maribor, Inovacije v MSP Innovation in SMEs dr. Igor Milek, SME NKO SPIRIT S SKUPNE EU PRIJAVE PROJEKTOV RAZISKOVALNE SFERE IN GOSPODARSTVA Maribor, 10.10.2016 Inovacije v MSP Innovation in SMEs dr. Igor Milek, SME NKO SPIRIT Slovenija, javna agencija Pregled predstavitve Koncept

Prikaži več

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc NAVODILA K CENIKU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2005/2006 UL FAKULTETE ZA POMORSTVO IN PROMET Šolnine in prispevke za študijsko leto 2005/2006 je določil Upravni odbor Fakultete za pomorstvo in promet na svoji 22.

Prikaži več

1

1 UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MANAGEMENT POROČILO O IZOBRAŽEVALNI DEJAVNOSTI za študijsko leto 2015/2016 in podatki o vpisu za študijsko leto 2016/2017 Koper, januar 2017 Kazalo vsebine 1 UVOD...

Prikaži več

ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 31. maja 2019 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 4.

ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 31. maja 2019 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 4. ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 31. maja 219 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 4.313 (2.59) ilegalnih prehodov državne meje. Število

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 71 / / Stran Preglednica 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 VRSTA NEPRE

Uradni list Republike Slovenije Št. 71 / / Stran Preglednica 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 VRSTA NEPRE Uradni list Republike Slovenije Št. 71 / 13. 12. 2017 / Stran 10477 Preglednica 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 VRSTA NEPREMIČNINE SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST OKVIRNA VELIKOST

Prikaži več

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI Fakulteta za družbene vede Študentska anketa o študiju na III. stopnji Študijsko leto 2017/18 Pripombe, komenta

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI Fakulteta za družbene vede Študentska anketa o študiju na III. stopnji Študijsko leto 2017/18 Pripombe, komenta ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI Študentska anketa o študiju na III. stopnji Študijsko leto 2017/18 Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na http://1ka.si/set Ljubljana, 7. januar 2019 1. Povzetek

Prikaži več

Vizija UP

Vizija UP UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE Samoevalvacijsko poročilo za izobraževalno dejavnost za študijsko leto 2015/2016 Koper, januar 2017 Pri pripravi

Prikaži več

2013 Yearbook Croatian Employment Service

2013 Yearbook Croatian Employment Service 2013 Yearbook 2013 Yearbook ISSN 1849-4420 Zagreb, May 2014 Impressum Publisher:, Zagreb, Radnička cesta 1 Phone: 00385 1 61 26 000 Fax: 00385 1 61 26 038 E-mail Editorial Office: marica.baric@hzz.hr

Prikaži več

Društvo za elektronske športe - spid.si Vaneča 69a 9201 Puconci Pravila tekmovanja na EPICENTER LAN 12 Hearthstone Na dogodku izvaja: Blaž Oršoš Datum

Društvo za elektronske športe - spid.si Vaneča 69a 9201 Puconci Pravila tekmovanja na EPICENTER LAN 12 Hearthstone Na dogodku izvaja: Blaž Oršoš Datum Pravila tekmovanja na EPICENTER LAN 12 Hearthstone Na dogodku izvaja: Blaž Oršoš Datum: 5. januar 2016 Društvo za elektronske športe [1/5] spid.si Slovenska pravila 1 OSNOVNE INFORMACIJE 1.1 Format tekmovanja

Prikaži več

Vizija UP

Vizija UP UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE Samoevalvacijsko poročilo za izobraževalno dejavnost za študijsko leto 2016/2017 Koper, januar 2018 1 Pri pripravi

Prikaži več

Oznaka prijave: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 201

Oznaka prijave: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 201 Oznaka prijave: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 2014-2015 (Uradni list RS, št. 107/2013, z dne 20.12.2013)

Prikaži več

Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad - Ljubljana Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana STATISTIKA REGISTRIRANIH VOZIL V REPUBLIKI SLOVENIJI PROJEKTNA

Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad - Ljubljana Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana STATISTIKA REGISTRIRANIH VOZIL V REPUBLIKI SLOVENIJI PROJEKTNA Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad - Ljubljana Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana STATISTIKA REGISTRIRANIH VOZIL V REPUBLIKI SLOVENIJI PROJEKTNA NALOGA Mentor: Andrej Prašnikar (tehnično komuniciranje)

Prikaži več

Microsoft Word - IRI UL-Energetsko knjigovodstvo UL-2018_

Microsoft Word - IRI UL-Energetsko knjigovodstvo UL-2018_ Energetsko knjigovodstvo UL Poročilo o izvedbi za obdobje januar december 2018 in ključni kazalniki rabe energije April 2019 Nosilki poročila: Andreja Burkeljca 1 Povzetek Poročilo za obdobje januar december

Prikaži več

Na podlagi petega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 - uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije n

Na podlagi petega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 - uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije n Na podlagi petega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 - uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije na 58. redni seji dne26. januarja 2006 pod točko 4 sprejela

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A ZAKAJ ŠTUDIJ MATEMATIKE? Ker vam je všeč in vam gre dobro od rok! lepa, eksaktna veda, ki ne zastara matematičnoanalitično sklepanje je uporabno povsod matematiki so zaposljivi ZAKAJ V LJUBLJANI? najdaljša

Prikaži več

PALLIARE PROJECT Medprofesionalno izkustveno učenje: usposabljanje kvalificirane delovne sile na področju demence za uporabo na dokazih temelječih izb

PALLIARE PROJECT Medprofesionalno izkustveno učenje: usposabljanje kvalificirane delovne sile na področju demence za uporabo na dokazih temelječih izb PALLIARE PROJECT Medprofesionalno izkustveno učenje: usposabljanje kvalificirane delovne sile na področju demence za uporabo na dokazih temelječih izboljšav v okviru oskrbe pri napredovani demenci in družinske

Prikaži več

Lorem ipsum …

Lorem ipsum … Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu Kakovost v slovenskem visokem in višjem šolstvu v obdobju od 2014 do 2017 Avgust 2017 februar 2018 Avtor poročila: mag. Jernej Širok

Prikaži več

Povzetek analize anket za študijsko leto 2012/2013 Direktor Andrej Geršak Povzetek letnega poročila je objavljen na spletni strani Celje,

Povzetek analize anket za študijsko leto 2012/2013 Direktor Andrej Geršak Povzetek letnega poročila je objavljen na spletni strani   Celje, Povzetek analize anket za študijsko leto 2012/2013 Direktor Andrej Geršak Povzetek letnega poročila je objavljen na spletni strani www.fkpv.si. Celje, marec 2014 Kazalo vsebine 1 UVOD... 1 1.1 Odzivnost

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI

UNIVERZA V LJUBLJANI P O R O Č I L O O S P R E M L J A N J U I N Z A G O T A V L J A N J U K A K O V O S T I v letu na AKADEMIJI ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO V LJUBLJANI Komisija za sestavo poročila: Predsednik:

Prikaži več

33

33 33 33 Center za razvoj knjiţnic SLOVENSKE KNJIŢNICE V ŠTEVILKAH SPLOŠNE KNJIŢNICE Poročilo za leto 2008 Ljubljana 2009 SLOVENSKE KNJIŢNICE V ŠTEVILKAH SPLOŠNE KNJIŢNICE Poročilo za leto 2008 Podatke zbrala

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA PO PROGRAMU VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA ERASMUS v študijskem letu 2013/ NAZ

JAVNI RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA PO PROGRAMU VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA ERASMUS v študijskem letu 2013/ NAZ JAVNI RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA PO PROGRAMU VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA ERASMUS v študijskem letu 2013/2014 1. NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA Izvajalec javnega

Prikaži več

PRILOGA 2

PRILOGA 2 PREDSTAVITVENI ZBORNIK PODIPLOMSKEGA MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 2. stopnje INŽENIRING IN AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA IZREDNI ŠTUDIJ Novo mesto KAZALO VSEBINE 1 ZAKAJ NA FINI?... 3 2 UVOD... 4 3 PREDSTAVITEV

Prikaži več

REVIJA ZA ZDRAVSTVENE VEDE Journal of Health Sciences Izdajatelj Publisher Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede University of Novo mes

REVIJA ZA ZDRAVSTVENE VEDE Journal of Health Sciences Izdajatelj Publisher Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede University of Novo mes REVIJA ZA ZDRAVSTVENE VEDE Journal of Health Sciences Izdajatelj Publisher Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede University of Novo mesto Faculty of Health Sciences Glavni in odgovorni urednik

Prikaži več

(Microsoft Word - Razpis-mobilnost z namenom pou\350evanja-ERASMUS+2016 GC-FP.doc)

(Microsoft Word - Razpis-mobilnost z namenom pou\350evanja-ERASMUS+2016 GC-FP.doc) RAZPIS ERASMUS+ (PROGRAMSKO LETO 2016) Program Erasmus +, KA1 - mobilnost osebja z namenom poučevanja v tujini V okviru programa Erasmus+, Ključna aktivnost 1, GEA College Fakulteta za podjetništvo, razpisuje

Prikaži več

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program TEHNIŠKA VARNOST traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

PREVENTIVA in PRESEJANJE - Mateja Bulc

PREVENTIVA in PRESEJANJE - Mateja Bulc PREVENTIVA in PRESEJANJE v RADM MATEJA BULC Vrste preventive Priložnost ali breme? Benefits Mortality 2018 Men die younger, but life expectancy is rising quicker men: death at 74 (average) +10 y in 30

Prikaži več

RAZVOJNI CENTER ZA ZAPOSLITVENO REHABILITACIJO VEČLETNA EVALVACIJA ZAPOSLOVANJA INVALIDOV mag. Aleksandra Tabaj Vodja Razvojnega centra za zaposlitven

RAZVOJNI CENTER ZA ZAPOSLITVENO REHABILITACIJO VEČLETNA EVALVACIJA ZAPOSLOVANJA INVALIDOV mag. Aleksandra Tabaj Vodja Razvojnega centra za zaposlitven RAZVOJNI CENTER ZA ZAPOSLITVENO REHABILITACIJO VEČLETNA EVALVACIJA ZAPOSLOVANJA INVALIDOV mag. Aleksandra Tabaj Vodja Razvojnega centra za zaposlitveno rehabilitacijo mag. Robert Cugelj Generalni direktor

Prikaži več

ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD L

ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD L ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD 1 1000 LJUBLJANA Tel.: +386 2 250-19-99; 040 239 727 Faks:

Prikaži več

FILOZOFSKA FAKULTETA

FILOZOFSKA FAKULTETA ODDELEK ZA ROMANSKE JEZIKE IN KNJIŽEVNOSTI PODIPLOMSKI ŠTUDIJ: ŠPANSKA KNJIŽEVNOST junij 2006 Spoštovane študentke in študenti! Študij španske književnosti je eden izmed podiplomskih študijev na Filozofski

Prikaži več

Microsoft Word - ARRS-MS-FI-06-A-2010.doc

Microsoft Word - ARRS-MS-FI-06-A-2010.doc RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Finsko v letih 2011-2012 (Uradni list RS, št. 49/2010) Splošne opombe: Obrazec izpolnjujte

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 ERASMUS+ MOBILNOSTI Štud. leto 2019/2020 http://www.erasmusplus.si/ Erasmus koda: SI LJUBLJA01 27 DRŽAV ERASMUS+ PRAKTIČNO USPOSABLJANJE MOBILNOST IZVEDENA V OBDOBJU OD 1. JUNIJA 2019 DO 30. SEPTEMBRA

Prikaži več

Knjižica Hiša nepremičnine.cdr

Knjižica Hiša nepremičnine.cdr HIŠA NEPREMIČNINE 1 d.o.o. VAŠ OSEBNI SVETOVALEC Delujemo učinkovito s poštenim in odkritim pristopom v najvišje dobro vseh. Pri prodaji ali nakupu nepremičnin so največkrat skupne želje, interesi in potrebe

Prikaži več

PregledJavnoStanjePrijav

PregledJavnoStanjePrijav o b j a v e INFORMACIJA o stanju prijav za vpis v srednje šole za šolsko leto 2019/2020 POMEMBNA OPOZORILA! Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je skupaj s srednjimi šolami pripravilo informacijo

Prikaži več

RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV V TUJINI PO PROGRAMU ERASMUS + v študijskem letu 2018/2019 Erasmus+ je novi akcijski program EU za izobraževanje, usposa

RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV V TUJINI PO PROGRAMU ERASMUS + v študijskem letu 2018/2019 Erasmus+ je novi akcijski program EU za izobraževanje, usposa RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV V TUJINI PO PROGRAMU ERASMUS + v študijskem letu 2018/2019 Erasmus+ je novi akcijski program EU za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport, ki se je začel izvajati januarja

Prikaži več

PREDLOG ZA AKREDITACIJO

PREDLOG ZA AKREDITACIJO Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS STATISTIČNA ANALIZA PODATKOV Z RAČUNALNIKOM Študijski program in stopnja Study programme and level Tiflopedagogika in pedagogika specifičnih

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3 Univerzitetni študijski program Biokemija Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program BIOKEMIJA traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk. Strokovni

Prikaži več

KLIMATSKE ZNAČILNOSTI LETA 1993 Aleška Bernot-lvančič* Leto 1993 je bilo glede na podatke 30-letnega klimatološkega niza nadpovprečno toplo, s

KLIMATSKE ZNAČILNOSTI LETA 1993 Aleška Bernot-lvančič* Leto 1993 je bilo glede na podatke 30-letnega klimatološkega niza nadpovprečno toplo, s KLIMATSKE ZNAČILNOSTI LETA 1993 Aleška Bernot-lvančič* Leto 1993 je bilo glede na podatke 30-letnega klimatološkega niza 1961-90 nadpovprečno toplo, sončno in suho. Po vremenu bi ga lahko razdelili na

Prikaži več