UDK : (497.12) = 863 Nanoplankton in dinoflagelati iz oligocenskih plasti na Homu pri Radmirju Nannoplankton and dinoflagellate

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "UDK : (497.12) = 863 Nanoplankton in dinoflagelati iz oligocenskih plasti na Homu pri Radmirju Nannoplankton and dinoflagellate"

Transkripcija

1 UDK : (497.12) = 863 Nanoplankton in dinoflagelati iz oligocenskih plasti na Homu pri Radmirju Nannoplankton and dinoflagellates from the Oligocene beds of Horn Mirko Jelen in Valentin Lapajne Geološki zavod, Ljubljana, Parmova 33 Jernej Pavšič Katedra za geologijo in paleontologijo univerze Edvarda Kardelja, Ljubljana, Aškerčeva 12 Kratka vsebina Dva vzorca glinastega laporja, vzeta na golici v glinokopu Hom v Savinjski dolini, sta vsebovala 14 vrst nanoplanktona in pet slabše ohranjenih dinoflagelatnih vrst. V nanoplanktonski združbi prevladuje vrsta Cyclicargolithus floridanus. Pogostne so tudi vrste rodu Pontosphaera in vrsta Zygrablithus bijugatus. Nanoplanktonska združba kaže na srednji del biocone Sphenolithus distentus (NP 24), kar ustreza vrhnjemu delu srednjega oligocena, oziroma vrhnjemu delu dinoflagelatne biocone Wetzeliella (Wetzeliella) gochtii, identificirane s srednjim oligocenom zahodne Evrope. Abstract Two samples of clayey marl taken from an exposure in the clay pit of Hom in the Savinja valley are characterized by nannoplankton and by dinoflagellates. In the nannoplanktonic association the species of Cyclicargolithus floridanus is the most abundant form associated with the genus of Pontosphaera and the species of Zygrablithus bijugatus. By the nannoplanktonic assemblage the middle part of the biozone Sphenolithus distentus (NP 24) is indicated which corresponds to the uppermost part of the Middle Oligocene and to the top of the dinoflagellate biozone of Wetzeliella (Wetzeliella) gochtii recognized from the Middle Oligocene of Western Europe. Uvod Glinišče Hom se nahaja ob cesti Radmirje Gornji grad, približno en km južno od Radmirja, na pogozdenem pobočju, ki se razteza od zahoda proti vzhodu. V letih , 1974 in 1977 ga je raziskoval Zavod za raziskavo materiala in konstrukcij iz Ljubljane, leta 1978 pa Geološki zavod iz Ljubljane. Na eksploatacijskem prostoru glinišča Hom je izvrtal 19 vrtin do lapornate, oziroma tufske podlage, globokih do 15 m. 2 Geologija 23/2

2 Geološki profil V. Lapajne Najstarejše plasti na Homu predstavlja sivi glinasti plastoviti lapor s školjkasto krojitvijo, ki se menjava s pelitskim tuf cm, litološko podobnim laporju, in tufskim peščenjakom, oziroma drobnikom. Na sivem glinastem laporju leži zelenkasto siva plastična glina v debelini do 10 m, ki je neposredno nad glinastim laporjem laporasta. Pojavlja se tudi v srednjem ali zgornjem delu glinišča. Zelenkasto siva glina je prekrita z rjavo plastično limonitizirano glino v debelini največ pet metrov. Prehodi rjave in zelenkasto sive ter laporaste gline so postopni. Siva laporasta glina vsebuje blizu podlage drobce sivega glinastega laporja. Postopno prehajanje enih glin v druge ter naraščanje gostote drobcev glinastega laporja v talninskem delu zelenkasto sive laporaste gline kažejo na to, da je glina nastajala ^>in situ«s postopnim preperevanjem. Kjer je glina najdebelejša, so uredili glinokop za tovarno keramičnih ploščic >>Keramika Gorenje-«. V zgornjem delu odkopa vsebuje drobce organskih snovi (lignita) in preperelega vivianita. Glinišče je tektonsko pogojeno. Plasti glinastega laporja vpadajo v severnem -ielu generalno proti severu pod kotom го^* do 45", v centralnem in južnem delu proti zahodu pod kotom 25 do 65, v vzhodnem pa proti jugu pod kotom 30" do 60. Območje je tektonsko zelo prelomljeno v smereh NW SE in W E ter prečno na ti smeri. Na ožjem območju glinokopa kažejo profili vrtin približno 8 m visok skok lapornate podlage. Leta 1980 je M. Jelen vzorčeval še lapornato podlago v golici pri vhodu v glinokop. Z mikroflorističnimi preiskavami sta J. Pavšič in M. Jelen določila oligocensko starost glinastega laporja v podlagi glinišča. NANOPLANKTON J. Pavšič V dveh vzorcih iz golice glinastega laporja pri vhodu v glinokop na Homu smo našli sorazmerno številen nanoplankton. Primerki so dobro ohranjeni, vendar v združbi pogrešamo vodilne vrste, ki so bile lahko zaradi diagenetskih sprememb uničene ali pa niso naseljevale tega prostora. Poleg primarnih smo določili več presedimentiranih oblik, od katerih je del celo zgornjekredne starosti. To kaže na razgaljenost krednih plasti v oligocenski periodi. Vzorce smo pregledovali pod optičnim mikroskopom. Stratigrafija Po 14 značilnih vrstah nanoplanktona smo vzorce glinastega laporja iz glinokopa Hom uvrstili v višji del srednjega oligocena, kar ustreza nanoplanktonski bioconi Sphenolithus distentus (NP 24) (E. Martini 1970). V združbi prevladujejo različno veliki predstavniki vrste Cyclicargolithus floridanus. Veliko je vrst iz rodu Pontosphaera, pogosta je še vrsta Zygrahlithus bijugatus, ki je imela svoj največji razcvet v eocenu in je v oligocenu že izumrla. Stalni spremljevalec drugih oblik je vrsta Sphenolithus moriformis, ki se povečini kaže v distalnem pogledu. Druge vrste nastopajo le s posameznimi primerki, značilni predstavniki rodu Sphenolithus pa manjkajo. Za to

3 SI. 1. Geološka skica glinišča Hom Fig. 1. Geologie sketch map of the clay occurrence at Hom

4 pomanjkanje je lahko več vzrokov. Najmanj verjetno je, da bi se bili skeleti raztopili zaradi diagenetskih sprememb, kar je običajno v trših, bolje konsolidiranih kameninah. Homska nanoflora pa se je ohranila v mehkem laporju. Poleg tega bi se spremembe odražale tudi na drugih vrstah. Bolj verjetna je predpostavka, da za gracilne sfenolite ni bilo ugodnega biotopa. Kljub vsemu sta se pa v vzorcih ohranila dva predstavnika tega rodu, ki verjetno nista bila tako zahtevna glede ekoloških pogojev; na to kaže njuna velika vertikalna razširjenost. Pomanjkanje vrst iz rodu Sphenolithus smo opazili tudi pri oligocenskih vzorcih od drugod. Za določitev točnega stratigrafskega položaja glinastega laporja nam manjkajo vodilne vrste. Nanoplanktonska združba kaže na zgornji del srednjega oligocena. Po nanoflori stratotipa ustreza najvišjemu rupeliju. Studija stratotipov rupelija in chattija na podlagi nanoplanktona (H. P. Roth, P. Baumann & V. Bertolino, 1971) je pokazala, da je pomen chattija problematičen, ker vsebuje enako srednjeoligocensko nanofloro kot najvišji del rupelija. Sistematika Classis Coccolithophyceae Rotmahler 1951 Familia Coccolithaceae Kamptner 1928 Cyclicargolithus floridanus (Roth et Hay) Tab. 1, si Coecolithus floridanus Roth et Hay W. W. Hay et al., 445, tab. 6, si. 1 do Cyclococcolithus floridanus (Roth et Hay) M. Baldine-Beke & T. Baldi, tab. 2, si. 8 do Cyclicargolithus floridanics (Roth et Hay) R. Fuchs & H. Stradn e r, 23, tab. 1, si. 6, 7, tab. 3, si. 7 do 9. Familia Prinsiaceae Hay et Möhler 1967 Reticulofenestra abisecta (Müller) Tab. 1, si Coccolithus? abisectus n. sp. C. Müller, 92, tab. 9, si. 9 do 10, tab. 12, sl Dictyococcites abisectus (Müller) D. Bukry & S. F. Percival, 127, tab. 2, si. 9 do Coccolithus abisectus Müller M. Baldine-Beke & T. Baldi, tab. 1, si. 1. Reticulofenestra bisecta (Hay, Möhler et Wade) Tab. 1. si. 5, Syracosphaera bisecta n. sp. W. W. Hay, H. P. Möhler & M. E. Wade, 393, tab. 10, si. 1 do Reticulofenestra bisecta (Hay, Möhler et Wade) M. Baldine- -Beke & T. Baldi, tab. 2, si. 1 do 3.

5 Retículo j enestr a umhilica Tab. 1. si. 6, 7, 8 (Levin) 1967 Apertaperta umhilica (Levin) M. N. Bramlette & J. A. Wilcox o n, 101, tab. 5, si. 1 do Reticulof enestr a umhilica (Levin) E. Martini, 7, tab. 3, si. 17. Familia Pontosphaeraceae Lemmermann 1908 Helicopontosphaera euphratis (Haq) Tab. 1, si Helicosphaera parallela Bramlette et Wilcoxon M. N. Bramlette et J. A. Wilcoxon, 106, tab. 5, si. 9, Helicopontosphaera euphratis (Haq) B. Haq, 86, tab. 3, si Helicopontosphaera euphratis (Haq) M. Baldine-Beke & T. Baldi, tab. 4, si. 5, 6. Helicopontosphaera recta (Haq) Tab. 1, si. 11, Helicopontosphaera recta (Haq) M. Baldine-Beke & T. Baldi, tab. 4, si. 3. Familia Sphenolithaceae Def landre 1952 Sphenolithus morijormis (Brönnimann et Stradner) Tab. 2, si. 4, Nannoturhella moriformis Brönnimann et Stradner P. Brönnimann & H. Stradner, 368, sl 11 do Sphenolithus moriformis (Brönnimann et Stradner) M. N. Bramlette & J. A. Wilcoxon, 124, tab. 3. si. 1 do 6. DINOFLAGELLATA M. Jelen V množici slabo ohranjenih dinoflagelatov je bilo mogoče določiti le oblikovno najbolj izrazita rodova. Pelodne oblike so v preiskanih preparatih tako slabo ohranjene, da se jih ni dalo več prepoznati. Rod Wetzeliella, katerega vrste smo kljub slabi ohranjenosti še lahko določili, je dobro znan in zelo značilen za paleogen. Začel se je v zgornjem paleocenu in je v srednjem miocenu izumrl. Faza tipogeneze vrst je nastopila v spodnjem eocenu, tipoliza pa v zgornjem eocenu. Od približno tridesetih znanih vrst so preživele paleogen samo tri. Rod je kozmopolitski. Središče tipogeneze je bilo v severozahodni Evropi. Avstralija in Nova Zelandija sta bili področje endemičnega razvoja njegovih vrst. Razvoj vrst rodu Wetzeliella so v zahodni Evropi, severozahodni Evropi in Ukrajini uporabili za razdelitev paleogena na cone.

6 V najdišču Hom najdene vrste rodu Wetzeliella ustrezajo združbi cone Wetzeliella {Wetzeliella) gochtii v severozahodni Evropi (Costa & Downie, 1976, 601), manjka pa vrsta Wetzeliella (Wetzeliella) ovalis. Cona W. (W.) gochtii naj bi v severozahodni Evropi obsegala srednji oligocen (Costa & Dow- nie, 1976,601). V Sloveniji v zgornjem paleogenu še ne poznamo sukcesivnosti dinoflagellatnih združb, njim pripadajočih vrst in njihove pogostnosti. Zato na podlagi dinoflagellatov ni bilo mogoče sklepati, kateremu delu srednjega oligocena pripada najdena združba. PYRRHOPHYTA PASCHER Classis Dinophyceae Fritsch Ordo Peridiniales Haeckel Subordo Deflandreinae (Eisenack) Familia Deflandreaceae (Eisenack) Genus Deflandrea Eisenack Deflandrea phosphoritica phosphoritica Cookson & Eisenack, 1961 Tab. 2, si Deflandrea phosphoritica subsp. phosphoritica Cookson & Eisenack Davey et al., Bull Br. Mus. (Nat. Hist.) GeoL, Suppl. 3, str. 231, tab. 26, si. 2 3, 6, Deflandrea phosphoritica Eisenack 1938 subsp. phosphoritica Gocht, Palaeontographica, B, 126, 1 3, str. 9, tab. 6, si. 4 5, 7 8. Familia Wetzeliellaceae Vozzhenikova Genus Wetzeliella Eisenack Subgenus W. (Wetzeliella) Alberti Wetzeliella (Wetzeliella) articulata Eisenack, 1938 Tab. 2, si Wetzeliella articulata Eisenack 1938 G e r 1 a c h, N. Jb. Geol. Paläont., Abh. 112, 2, str. 152, tab. 25, si Wetzeliella (Wetzeliella) articulata Eisenack Davey et. al., Bull. Br. Mus. (Nat. Hist.) Geol., Suppl. 3, str. 183, tab. 18, si Wetzeliella (Wetz.) articulata Eis Gocht, N. Jb. Geol. Paläont., Abh. 128, 2, str. 200, tab. 14, si Wetzeliella (Wetzeliella) articulata Eisenack, 1938 G o c h t, Palaeontographica B, 126, 1 3, str. 13, tab. 10, si. 10. Wetzeliella (Wetzeliella) symmetrica symmetrica Weiler, 1956 Tab. 2, si Wetzeliella symmetrica n. sp. Weiler, N. Jb. Geol. Paläont., Abh. 104, 2, str. 132, tab. 11, si. 1 3, tekst si Wetzeliella (Wetzeliella) symmetrica Weiler Davey et al.. Bull. Br. Mus. (Nat. Hist.) Geol. Suppl. 3, str. 196, tab. 20, si. 6.

7 1969 Wetzeliella (Wetzeliella) symmetrica Weiler 1956 G o e h t, Palaeontographica B, 126, 1 3, str. 23, tab. 9, si Wetzeliella (Wetzeliella) symmetrica Weiler 1956 Benedek, Palaeontographica B, 137, 1 3, str. 16, tab. 3, si. 9. Wetzeliella (Wetzeliella) gochtii Costa & Downie, 1976 Tab. 2, sl. 16,1969 Wetzeliella (Wetzeliella) symmetrica var. G o eh t, Palaeontographica B, 126, 1 3, str. 23, tab. 10, sl. 7, Wetzeliella (Wetzeliella) symmetrica var. Benedek, Palaentographica B, 137, 1 3, str. 17, tab. 3, sl Wetzeliella (Wetzeliella) gochtii sp. nov. Costa & Downie, Palaeontology, 19, 4, str. 609, tab. 92, si Subgenus W. (Rhomhodinium) (Gocht) Wetzeliella (Rhomhodinium) draco (Gocht, 1955) Tab. 2, si Rhomhodinium draco n. sp. Gocht, N. Jb. Geol. Paläont., Mh. 2, str. 85, sl Wetzeliella (Rhomhodinium) draco (Gocht 1955) Gocht, N. Jb. Geol. Paläont., Abh. 128, 2, str. 200, tab. 13, sl Wetzeliella (Rhomhodinium) draco (Gocht 1955) Gocht, Palaeontographica B, 126, 1 3, str. 24, tab. 9, sl. 1 2, 5, tekst sl Wetzeliella (Rhomhodinium) draco (Gocht 1955) Alberti 1961 Bene- dek, Palaeontographica B, 137, 1 3, str. 14, tab. 3, sl. 11. Sklep V vzorcu sivega mehkega laporja iz Homa je bilo najdenih 14 srednje dobro ohranjenih nanoplanktonskih vrst in pet slabše ohranjenih dinoflagelatnih vrst. Združba nanoplanktona se uvršča v srednji del biocone Sphenolithus distentus (NP24), kar ustreza vrhnjemu delu srednjega oligocena, oziroma vrhnjemu delu dinoflagelatne biocone Wetzeliella gochtii.

8 Tabla 1 Plate 1 1, 2 Cyclicargolithus floridanus (Roth et Hay) 3 Cyclicargolithus floridanus (Roth et Hay), prehodna oblika transitional form 4 Reticulof enestr a abisecta (Müller) 5, 9 Reticulof enestr a hisecta (Hay, Möhler et Wade) 6, 7, 8 Reticulof enestr a umbilica (Levin) 10 Helicopontosphaera euphratis (Haq) 11, 12 Helicopontosphaera recta Haq 13, 14 Pontosphaera multipora (Kamptner) 15, 16 Pontosphaera plana (Brammlette et Sullivan) 8, 15 pri navadni svetlobi, druge pod navzkrižnimi nikoli 8, 15 under ordinary light, all others between crossed niçois 2500 povečano enlarged

9

10 1, 2 Pontosphaera enormis (Levin) 3 Transverpontis pulcher (Deflandre) Tabla 2 Plate 2 4, 5 Sphenolithus moriformis (Brönnimann et Stradner) 6 Sphenolithus radians Deflandre 7 Zygrablithus bijugatus (Deflandre) 8 Braarudosphaera bigelowi (Gran et Braarud) 9 Triquetrorhabdulus sp. 10 Micula staurophora (Gardet) 11 Cretarhabdulus sp. Vse pod navzkrižnimi nikoli All between crossed niçois 2500 povečano enlarged 12 Deflandrea phosphoritica phosphoritica 13 Wetzeliella (Rhomhodinium) draco Dinoflagellata 14 Wetzeliella (Wetzeliella) symmetrica symmetrica 15 Wetzeliella (Wetzeliella) articulata 16 Wetzeliella (Wetzeliella) gochtii 260 povečano enlarged

11

12 Literatura Baldine-Beke, M. & Baldi, T. 1973, A novaji tipusszelvény (kiscellienegerien) nannoplankton j a és makrofaunája. Földt. Közl. 104, Benedek, P. N. 1972, Pyhtoplanktonten us dem Mittel- und Oberoligozän von Tönisberg (Niederrheingebiet). Palaeontographica B, 137, 1 3, 1 71, tab. 1 16, Stuttgart. Benedek, P. N. & Müller, C. 1974, Nannoplankton-Phytoplankton-Korrelation im Mittel- und Ober-Oligozän von NW-Deutschland. N. Jb. Geol. Paläont., Mh. 7, , Stuttgart. Costa. L. I. & Downie, C., 1976, The Distribution of the Dinoflagellate Wetzeliella in the Palaeogene of North-Westem Europe. Palaeontology, 19, 4, , tab. 92, London. D a w e y, R. J. et al. 1966, Studies on mesozoic cainozoic Dinoflagellate Cysts. Bull. Br. Mus. (Nat. Hist.) Geol., Suppl. 3, 248, str. 26, tab., London. Fuchs, R. & Stradner, H. 1977, Über Nannofossilien im Badenien (Mittelmiozän) der Zentralen Paratethys. Beitr. Paläont. österr. 2, 58 str. Gerlach, E. 1961; Mikrofossilien aus dem Oligozän und Miozän Nordwestdeutschlands, unter besonderer Berücksichtigung der Hystrichophaeren und Dinoflagellaten. N. Jb. Geol. Paläont., Abh. 112, 2, , tab , Stuttgart. Gocht, H. 1955, Rhombodinium und Dracodinium, zwei neue Dinoflagellaten- Gattungen aus dem norddeutschen Tertiär. N. Jb. Geol. Paläont., Mh. 2, 84 92, Stuttgart. Gocht, H. 1967, Geisseiansatzstellen bei Wetzeliella (Dinoflagellata, Deflandreaceae). N. Jb. Geol. Paläont., Abh. 128, 2, , tab , Stuttgart. Gocht, H. 1969, Formengemeinschaften Alttertiären Mikroplanktons aus Bohrproben des Erdölfeldes Meckelfeld bei Hamburg. Palaeontographica B, 126, 1 3, 1 100, 11 tab., Stuttgart. Haq, B. 1972, Paleogene Calcareous Nannoflora, Part II. Oligocene of Western Germany. Stockh. Contr. Geol. 25, 58 97, 18 tab. Harker, S. D. & Sarjeant, W. A. S. 1975, The stratigraphie distribution of organic-walled Dinoflagellate Cysts in the Cretaceous and Tertiary. Rev. Palaeob. Palyn. 20, 4, , Amsterdam. Hay, W. W. et al. 1967, Calcareous Nannoplankton Zonation of the Cenozoic of the Gulf Coast and Caribbean-Antillean Area and Transoceanic Correlation. Transac. Gulf Coast Ass. Geol. Soc. 17, Hay, W. W., Möhler, H. P. & Wade, M. E. 1966, Calcareous Nannofossils from Nal'chik (Northwest Caucasus). Eclogae geol. Helv. 59'1, , 13 tab. Martini, E. 1971, Standard Tertiary and Quaternary calcareous nannoplankton zonation. Proceedings II. Planktonic Conference 2, , Roma (1970). Martini, E. 1973, Nannoplankton Massenvorkommen in den Mittleren Pechelbrouner Schichten (Unter Oligozän) Oberrhein, geol. Abh. 22, 1 12, tab Müller, C. 1970, Nannoplankton aus dem Mittel-Oligozän von Norddeutschland und Belgien. N. Jb. Geol. Paläont. Abh. 135/1, Nor ris, G. 1978, Phylogeny and a revised supra-generic classification for Triassic-Quaternary organic-walled dinoflagellate cysts (Pyrrhophyta), 1. N. Jb. Geol. Paläont., Abh. 155, 3, , Stuttgart. Nor ris, G. 1978, Phylogeny and a revised supra-generic classification for Triassic-Quaternary organic-walled dinoflagellate cysts (Pyrrhophyta), 2. N. Jb. Geol. Paläont., Abh. 156, 1, 1 30, Stuttgart. Roth, P. H., Baumann, P. & Bertolino, V. 1971, Late Eocene-Oligocene calcareous nannoplankton from Central and Northern Italy. Proceedings II. Planktonic Conference 2, , Roma (1970). Weiler, H. 1956, Über einen Fund von Dinoflagellaten, Coccolithophoriden und Hystrichosphaerideen im Tertiär des Rheintales. N. Jb. Geol. Paläont., Abh. 104, 2, , tab , Stuttgart.

GRADING d.o.o.

GRADING d.o.o. Glavni trg 17/b, 2000 Maribor, tel.: 02/2295371, e-mail: ISB@isb.si POROČILO O IZVEDENIH TERENSKIH PREISKAVAH Za stabilizacijo ceste JP 111 111-Stojnšek Obdelal: Metod Krajnc Datum: Avgust 2016 Arh. štev.:

Prikaži več

POROČILO O GEOLOŠKO - GEOMEHANSKI SESTAVI TAL za izvedbo projektne dokumentacije faza PGD za dozidavo OŠ Koprivnica na parc. št. 12/1 k. o Kopri

POROČILO O GEOLOŠKO - GEOMEHANSKI SESTAVI TAL za izvedbo projektne dokumentacije faza PGD za dozidavo OŠ Koprivnica na parc. št. 12/1 k. o Kopri POROČILO O GEOLOŠKO - GEOMEHANSKI SESTAVI TAL za izvedbo projektne dokumentacije faza PGD za dozidavo OŠ Koprivnica na parc. št. 12/1 k. o. 1341 Koprivnica Arh.št.: Datum: 11.4.2018 Obdelala: Direktor:

Prikaži več

GEOLOGIJA 55/1, 67 76, Ljubljana 2012 doi: /geologija Miocenski pteropodi s Poli~kega Vrha v Slovenskih goricah Miocene pteropods from

GEOLOGIJA 55/1, 67 76, Ljubljana 2012 doi: /geologija Miocenski pteropodi s Poli~kega Vrha v Slovenskih goricah Miocene pteropods from GEOLOGIJA 55/1, 67 76, Ljubljana 2012 doi:10.5474/geologija.2012.005 Miocenski pteropodi s Poli~kega Vrha v Slovenskih goricah Miocene pteropods from Poli~ki Vrh in Slovenske gorice, northeast Slovenia

Prikaži več

Trg Celjskih knezov

Trg Celjskih knezov MENGEŠ OSNOVNA ŠOLA PREDHODNE ARHEOLOŠKE RAZISKAVE VREDNOTENJE ARHEOLOŠKEGA POTENCIALA Arheološko vrednotenje geo-vrtin stopnja obdelave: Dodatek k poročiloma M.Novšak, A.Šinkovec, T.Verbič, Arheološko

Prikaži več

1

1 2 PRIKAZ STANJA PROSTORA 2.1 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 2.1.1 MAKROLOKACIJA Območje OPPN PSC Mačkovec-2 v velikosti cca 4,5 ha je del gospodarske cone GC Mačkovec in se nahaja na skrajnem SV delu Novega mesta

Prikaži več

UDK Poskus transformacije geoelektrične karte An attempt of resistivity map convolution Janez Lapajne Seizmološki zavod SR Slovenije,

UDK Poskus transformacije geoelektrične karte An attempt of resistivity map convolution Janez Lapajne Seizmološki zavod SR Slovenije, UDK 550.837.3 Poskus transformacije geoelektrične karte An attempt of resistivity map convolution Janez Lapajne Seizmološki zavod SR Slovenije, 61000 Ljubljana, Kersnikova 3 Kratka vsebina Po metodah za

Prikaži več

97 Original scientific paper Vrednotenje slovenskih glinišč glede na njihovo perspektivnost Evaluation of clay deposits in Slovenia refering to their

97 Original scientific paper Vrednotenje slovenskih glinišč glede na njihovo perspektivnost Evaluation of clay deposits in Slovenia refering to their 97 Original scientific paper Vrednotenje slovenskih glinišč glede na njihovo st Evaluation of clay deposits in Slovenia refering to their prospects Received: October 14, 2014 Accepted: October 20, 2014

Prikaži več

Microsoft Word - P091-A doc

Microsoft Word - P091-A doc Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *P091A22212* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK NEMŠČINA Izpitna pola 2 Pisno sporočanje A) Vodeni pisni sestavek B) Daljši pisni sestavek Petek, 5. junij 2009

Prikaži več

Microsoft Word - P083-A doc

Microsoft Word - P083-A doc Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *P083A22212* ZIMSKI IZPITNI ROK NEMŠČINA Izpitna pola 2 Pisno sporočanje A) Vodeni pisni sestavek B) Daljši pisni sestavek Sreda, 11. februar 2009 /

Prikaži več

GEOLOGIJA 2312, (1980), Ljubljana UDK (083.58)=863 Nova grafična izvedba števne mreže A new graphical technique to record the observed d

GEOLOGIJA 2312, (1980), Ljubljana UDK (083.58)=863 Nova grafična izvedba števne mreže A new graphical technique to record the observed d GEOLOGIJA 2312, 323 328 (1980), Ljubljana UDK 551.24(083.58)=863 Nova grafična izvedba števne mreže A new graphical technique to record the observed data in geology Ladislav Placer Geološki zavod, 61000

Prikaži več

Microsoft Word - zelo-milo-vreme_dec-jan2014.doc

Microsoft Word - zelo-milo-vreme_dec-jan2014.doc ARSO Državna meteorološka služba Ljubljana,. 1. 1 Zelo milo vreme od. decembra 13 do 3. januarja 1 Splošna vremenska slika Od konca decembra do sredine januarja je nad našimi kraji prevladoval južni do

Prikaži več

POLA3

POLA3 Državni izpitni center *P141A22213* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK NEMŠČINA NAVODILA ZA OCENJEVANJE Ponedeljek, 9. junij 2014 POKLICNA MATURA RIC 2014 2 P141-A222-1-3 IZPITNA POLA 1 Vsaka pravilna rešitev je

Prikaži več

Microsoft Word - veter&nalivi_11maj2014.doc

Microsoft Word - veter&nalivi_11maj2014.doc ARSO Državna meteorološka služba Ljubljana, 3. 6. 1 Močan veter in nalivi med prehodom hladne fronte 11. maja 1 Splošna vremenska slika Dne 11. maja se je nad severozahodnim in deloma osrednjim, severnim

Prikaži več

Podatki o tleh Parametri izpostavljenosti Enote glina (privzeto) min max reference glinasta ilovica (privzeto) min max reference ilovica (privzeto) ef

Podatki o tleh Parametri izpostavljenosti Enote glina (privzeto) min max reference glinasta ilovica (privzeto) min max reference ilovica (privzeto) ef Podatki o tleh Enote glina glinasta (privzeto) cm3/cm3 0,06 0,001 RESRAD Data Collection Doc. (citirano po McWhorter and 1 Sunada 1977) 0,1 0,001 strokovna ocena, nekoliko višje 1 kot pri glini 0,2 cm3/cm3

Prikaži več

Microsoft Word - P122-A r_mod.doc

Microsoft Word - P122-A r_mod.doc 2 P122-A222-2-3 IZPITNA POLA 1 Vsak pravilen odgovor je vreden eno (1) točko. Skupno je možno doseči trideset (30) točk. Točke zapisujte v ocenjevalne obrazce. Naloga 1: Wieso, weshalb, warum? 1. der Fallhöhe

Prikaži več

Spremembe in dopolnitve Sklepov za tekmovanja v organizaciji NZS v članski kategoriji, ki se nanašajo na spremembo tekmovalnega sistema na nivoju 3. S

Spremembe in dopolnitve Sklepov za tekmovanja v organizaciji NZS v članski kategoriji, ki se nanašajo na spremembo tekmovalnega sistema na nivoju 3. S Spremembe in dopolnitve Sklepov za tekmovanja v organizaciji NZS v članski kategoriji, ki se nanašajo na spremembo tekmovalnega sistema na nivoju 3. SNL V 1.0; 16.08.2017 Na podlagi določil Statuta NZS

Prikaži več

geologija 52_1.indd

geologija 52_1.indd GEOLOGIJA 52/1, 43-48, Ljubljana 2009 doi:10.5474/geologija.2009.006 Geologija avtocestnega predora Pletovarje Geology of Pletovarje motorway tunnel (Slovenia) Tomaž BUDKOVI^1, Magda ^ARMAN 1 & Borut PETKOVŠEK

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation LIFE onkraj OBZORJA Ljubljana, 4. april 2019 Predstavitev projektov LIFE ReBirth in H2020 Cinderela Ana Mladenovič, Alenka Mauko Pranjić Zavod za gradbeništvo Slovenije LIFE14 CAP/SI/000012 Predstavitev

Prikaži več

Microsoft Word - P101-A doc

Microsoft Word - P101-A doc Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *P101A22212* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK NEMŠČINA Izpitna pola 2 Pisno sporočanje A) Vodeni pisni sestavek B) Daljši pisni sestavek Sreda, 9. junij 2010

Prikaži več

marec, 2010

marec, 2010 Kosti Luske, ploščate, brez sklenine Škrge so prekrite s škržnim poklopcem Plavalni mehur Organi: zadnjična odprtina, sečni mehur, škržni lok, srce, jetra, pilorični žepki, črevesje, vranica, jajčnik ali

Prikaži več

Microsoft Word - P113-A _mod.docx

Microsoft Word - P113-A _mod.docx Državni izpitni center *P113A22213* ZIMSKI IZPITNI ROK NEMŠČINA NAVODILA ZA OCENJEVANJE Torek, 7. februar 2012 POKLICNA MATURA RIC 2012 2 P113-A222-1-3 IZPITNA POLA 1 Vsak pravilen odgovor je vreden eno

Prikaži več

PRISPEVEK H GEOLOGIJI PRODUKTIVNEGA SENONA NA PODROČJU GRDELIČKE KLISURE V JUŽNI SRBIJI Milan Hamrla Z 1 skico, 2 tabelama, 1 geološko karto, s 4 slik

PRISPEVEK H GEOLOGIJI PRODUKTIVNEGA SENONA NA PODROČJU GRDELIČKE KLISURE V JUŽNI SRBIJI Milan Hamrla Z 1 skico, 2 tabelama, 1 geološko karto, s 4 slik PRISPEVEK H GEOLOGIJI PRODUKTIVNEGA SENONA NA PODROČJU GRDELIČKE KLISURE V JUŽNI SRBIJI Milan Hamrla Z 1 skico, 2 tabelama, 1 geološko karto, s 4 slikami in 4 profili Uvod Sredi leta 1950 sem se na pobudo

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA GEOLOGIJO SEDIMENTOLOŠKE IN PETROLOŠKE ZNAČILNOSTI KLASTIČNIH KAMNIN LAŠKE FORMACIJE V

UNIVERZA V LJUBLJANI NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA GEOLOGIJO SEDIMENTOLOŠKE IN PETROLOŠKE ZNAČILNOSTI KLASTIČNIH KAMNIN LAŠKE FORMACIJE V UNIVERZA V LJUBLJANI NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA GEOLOGIJO SEDIMENTOLOŠKE IN PETROLOŠKE ZNAČILNOSTI KLASTIČNIH KAMNIN LAŠKE FORMACIJE V PROFILU DOBLIČ DIPLOMSKO DELO ANŽE ROJNIK LJUBLJANA,

Prikaži več

BIO tehnologija S-ALFA Uporaba osnovne metode G-ALFA 1,2,3,4 za čiščenje telesa, psihe, hrane, pijače in zdravil samo za otroke, da postanejo BIO akti

BIO tehnologija S-ALFA Uporaba osnovne metode G-ALFA 1,2,3,4 za čiščenje telesa, psihe, hrane, pijače in zdravil samo za otroke, da postanejo BIO akti Uporaba osnovne metode G-ALFA 1,2,3,4 za čiščenje telesa, psihe, hrane, pijače in zdravil samo za otroke, da postanejo BIO aktivna. To pomeni da S- ALFA vpiše dodatke v zdravila, ki omogočajo uporabo proti

Prikaži več

(Microsoft Word - Hidrolo\232ko porocilo.docx)

(Microsoft Word - Hidrolo\232ko porocilo.docx) Ljubljana, 23. 10. 2015 Hidrološko poročilo o visokih vodah v dneh med 11. in 18. oktobrom 2015 Predhodna velika vodnatost rek, nasičenost tal z vodo in pogoste padavine od 10. do 15. oktobra so povzročile

Prikaži več

Microsoft Word - agrobilten_ doc

Microsoft Word - agrobilten_ doc Dekadni bilten vodnobilančnega stanja v Sloveniji 1. april 3. april 9 OBVESTILO Ob prehodu v drugo polovico aprila so se tla že zelo izsušila. A visoke temperature zraka so popustile in po večini Slovenije

Prikaži več

FINALE EKIPNO LJUBLJANA OŠ 2014

FINALE EKIPNO LJUBLJANA OŠ 2014 Ljubljana, 31. maj 2018 ob 11.00 uri Finalisti: V finale se uvrsti 8 najbolje uvrščenih ekip učencev in 8 najbolje uvrščenih učenk z dvema tekmovalcema, tekmovalkama v vsaki disciplini in štafeto. Točke

Prikaži več

Microsoft Word - padavine med1506in i.doc

Microsoft Word - padavine med1506in i.doc Ljubljana, 10. oktober 2014 Padavine med 15. junijem in 15. septembrom 2014 Poletje 2014 je izstopalo po nadpovprečni višini padavin, še posebej po 15. juniju; pogoste in občasno tudi zelo obilne padavine

Prikaži več

PGD-Trboje _ -1. Story

PGD-Trboje _ -1. Story 11,85 50 1,35 40 2,70 40 3,10 40 2,50 50 10 30 10 1,35 10 20 10 2,70 10 20 10 3,10 10 20 10 2,50 10 30 10 6,80 30 1,20 30 2,20 30 2,20 30 5,30 30 2,20 30 2,20 30 ET, Ø150, l=1,00m, 2% 7,50 50 3,95 50 2,05

Prikaži več

Microsoft Word - P111-A doc

Microsoft Word - P111-A doc Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *P111A22212* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK NEMŠČINA Izpitna pola 2 Pisno sporočanje A) Krajši pisni sestavek B) Daljši pisni sestavek Sreda, 8. junij 2011

Prikaži več

DOPIS z glavo SLO

DOPIS z glavo SLO UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Course title: Biogeografija Biogeography Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester Study programme and level Study field Academic year Semester

Prikaži več

ZGORNJEKREDNI POLŽI GOSAVSKEGA FACIESA IZ OKOLICE SLOVENJEGA GRADCA UPPER CRETACEOUS GASTROPODS OF GOSAU FACIES FROM THE VICINITY OF SLOVENJ GRADEC, S

ZGORNJEKREDNI POLŽI GOSAVSKEGA FACIESA IZ OKOLICE SLOVENJEGA GRADCA UPPER CRETACEOUS GASTROPODS OF GOSAU FACIES FROM THE VICINITY OF SLOVENJ GRADEC, S ZGORNJEKREDNI POLŽI GOSAVSKEGA FACIESA IZ OKOLICE SLOVENJEGA GRADCA UPPER CRETACEOUS GASTROPODS OF GOSAU FACIES FROM THE VICINITY OF SLOVENJ GRADEC, SLOVENIA Vasja MIKUŽ 1, Damjan PEJOVNIK 2, Vlasta ĆOSOVIĆ

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o rudarskih

Prikaži več

Cesta "D" Legenda Opečni zid Armiran beton Izolacija Cesta "B"

Cesta D Legenda Opečni zid Armiran beton Izolacija Cesta B Cesta "D" 2.35 15 955 5 Cesta "B" 341 51 32 51 32 51 32 51 32 51 32 51 32 519 1 2 3 4 5 6 7 197,19m 2 191,31m 2 191,31m 2 191,31m 2 191,31m 2 191,31m 2 192,35m 2 51 3 3 3 3 3 39 Cesta "E" Cesta "A" 9 1

Prikaži več

Microsoft Word - P05C-A doc

Microsoft Word - P05C-A doc [ ifra kandidata: Dr`avni izpitni center *P063A22212* ZIMSKI ROK NEM[^INA Izpitna pola 2 2 A: Vodeni pisni sestavek 2 B: Dalj{i pisni sestavek Sobota, 17. februar 2007 / 60 minut (20 + 40) Dovoljeno dodatno

Prikaži več

COM(2007)634/F1 - SL

COM(2007)634/F1 - SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 23.10.2007 COM(2007) 634 konč. Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1425/2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vreč in

Prikaži več

RAZISKAVA O NEUPRAVIČENEM PARKIRANJU NA MESTIH REZERVIRANIH ZA INVALIDE (oktober 2018) izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman O raziskavi 2018 Na Fakulteti

RAZISKAVA O NEUPRAVIČENEM PARKIRANJU NA MESTIH REZERVIRANIH ZA INVALIDE (oktober 2018) izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman O raziskavi 2018 Na Fakulteti RAZISKAVA O NEUPRAVIČENEM PARKIRANJU NA MESTIH REZERVIRANIH ZA INVALIDE (oktober 2018) izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman O raziskavi 2018 Na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru je bila pod vodstvom

Prikaži več

Cesta "D" Legenda Opečni zid Armiran beton Izolacija Cesta "B"

Cesta D Legenda Opečni zid Armiran beton Izolacija Cesta B Cesta "D" 2.35 15 955 5 Cesta "B" 341 51 32 51 32 51 32 51 32 51 32 51 32 519 1 2 3 4 5 6 7 197,19m 2 191,31m 2 191,31m 2 191,31m 2 191,31m 2 191,31m 2 192,35m 2 851 83 83 83 83 83 839 Cesta "E" Cesta

Prikaži več

Microsoft Word - SI_vaja5.doc

Microsoft Word - SI_vaja5.doc Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta Sanitarno inženirstvo Statistika Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko Š.l. 2011/2012, 3. letnik (1. stopnja), Vaja 5 Naloge 1. del: t test za

Prikaži več

PROFILNA TEHNIKA / OPREMA DELOVNIH MEST PROFILE TECHNIC / WORKSTATION ACCESSORIES INFO ELEMENTI / INFO ELEMENTS INFO TABLA A4 / INFO BOARD A4 U8L U8 U

PROFILNA TEHNIKA / OPREMA DELOVNIH MEST PROFILE TECHNIC / WORKSTATION ACCESSORIES INFO ELEMENTI / INFO ELEMENTS INFO TABLA A4 / INFO BOARD A4 U8L U8 U INFO ELEMENTI / INFO ELEMENTS INFO TABLA A4 / INFO BOARD A4 L 8264 Material: jeklo (lakirano RAL 016) Material: steel (painted RAL 016) Teža / Weight = 1895 g Delovne informacije Pritrdilni set / Fastening

Prikaži več

SI057 OK KAPITAL Period SI057 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. (NLB d.d.) Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastnišk

SI057 OK KAPITAL Period SI057 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. (NLB d.d.) Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastnišk SI57 OK 1. KAPITAL Period SI57 Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastniški kapital pred odbitnimi postavkami (Temeljni kapital brez hibridnih instrumentov in državnih ukrepov pomoči,

Prikaži več

7. VAJA A. ENAČBA ZBIRALNE LEČE

7. VAJA A. ENAČBA ZBIRALNE LEČE 7. VAJA A. ENAČBA ZBIRALNE LEČE 1. UVOD Enačbo leče dobimo navadno s pomočjo geometrijskih konstrukcij. V našem primeru bomo do te enačbe prišli eksperimentalno, z merjenjem razdalj a in b. 2. NALOGA Izračunaj

Prikaži več

Problemi sodobnega sveta Srednja šola Črnomelj KIDRIČEVA 18/a 8340 Črnomelj PROBLEMI SODOBNEGA SVETA (Seminarska naloga) 1

Problemi sodobnega sveta Srednja šola Črnomelj KIDRIČEVA 18/a 8340 Črnomelj PROBLEMI SODOBNEGA SVETA (Seminarska naloga) 1 Srednja šola Črnomelj KIDRIČEVA 18/a 8340 Črnomelj PROBLEMI SODOBNEGA SVETA (Seminarska naloga) 1 UVOD V tej seminarski nalogi vam bom opisal probleme, ki se trenutno dogajajo po vsem svetu, tudi pri nas,

Prikaži več

DOPIS z glavo SLO

DOPIS z glavo SLO UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Course title: Sistematika in filogenija nižjih rastlin Systematic and phylogeny of lower plants Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester

Prikaži več

OKNA UDOBJE QS Možne izdelave oken glede na obliko: min. 900 min. 900 Tehnični podatki: Okno iz lesa z aluminijasto oblogo zunaj Odpiranje po vertikal

OKNA UDOBJE QS Možne izdelave oken glede na obliko: min. 900 min. 900 Tehnični podatki: Okno iz lesa z aluminijasto oblogo zunaj Odpiranje po vertikal OKNA UDOBJE QS Možne izdelave oken glede na obliko: min. 900 min. 900 Tehnični podatki: Okno iz lesa z aluminijasto oblogo zunaj Odpiranje po vertikalni in horizontalni osi Odpornost proti obremenitvam

Prikaži več

FINALE EKIPNO LJUBLJANA OŠ 2014

FINALE EKIPNO LJUBLJANA OŠ 2014 RAZPIS MESTNEGA PRVENSTVA OŠ LJUBLJANE V ATLETIKI Ljubljana, 27. maj 2015 ob 11.00 uri Finalisti: V finale se uvrsti 8 najbolje uvrščenih ekip učencev in 8 najbolje uvrščenih učenk z dvema tekmovalcema,

Prikaži več

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. maja 2014 o javnem dostopu do določenih informacij o slabih posojilih nekaterih bank (CON/2014/39) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB) je

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 3.10.2017 C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 3.10.2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo pogojev

Prikaži več

ZAKAJ BI IZBRALI RAVNO TO REŠITEV? ZAČETEK ČUDOVITEGA PRIJATELJSTVA Genij se rodi tam, kjer se inovacija sreča z natančnostjo in izkušnjami. Zato je E

ZAKAJ BI IZBRALI RAVNO TO REŠITEV? ZAČETEK ČUDOVITEGA PRIJATELJSTVA Genij se rodi tam, kjer se inovacija sreča z natančnostjo in izkušnjami. Zato je E ZAKAJ BI IZBRALI RAVNO TO REŠITEV? ZAČETEK ČUDOVITEGA PRIJATELJSTVA Genij se rodi tam, kjer se inovacija sreča z natančnostjo in izkušnjami. Zato je EUROCOLOR - ugledni proizvajalec oken in vrat razreda

Prikaži več

(PZI_predra\350un.xls)

(PZI_predra\350un.xls) POPIS DEL PZI LASC V MIRNU DOLŽINE 750 IN 175 m 1. PREDDELA 2. ZEMELJSKA DELA 3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 4. ODVODNJAVANJE 5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 6. OPREMA CEST 7. TUJE STORITVE SKUPAJ : Stran 2 1.

Prikaži več

LIFE13 NAT/SI/ Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko LIFE Kočevsko Vodna jama 3 pri Klinji vasi -projekt čiščenja- Naročnik: Občina Kočevje, L

LIFE13 NAT/SI/ Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko LIFE Kočevsko Vodna jama 3 pri Klinji vasi -projekt čiščenja- Naročnik: Občina Kočevje, L LIFE13 NAT/SI/000314 Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko LIFE Kočevsko Vodna jama 3 pri Klinji vasi -projekt čiščenja- Naročnik: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje Popis onesnaženosti

Prikaži več

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI Stran 1 od 10 1. PROSTORSKO UREDITVENI POGOJI - naslovna stran IBIS, d.o.o. Slovenska Bistrica inženiring biro, investicijsko svetovanje Trg Alfonza Šarha 1, Slov. Bistrica Št. projekta: 19/2011 Datum:

Prikaži več

1 Tekmovanje gradbenih tehnikov v izdelavi mostu iz špagetov 1.1 Ekipa Ekipa sestoji iz treh članov, ki jih mentor po predhodni izbiri prijavi na tekm

1 Tekmovanje gradbenih tehnikov v izdelavi mostu iz špagetov 1.1 Ekipa Ekipa sestoji iz treh članov, ki jih mentor po predhodni izbiri prijavi na tekm 1 Tekmovanje gradbenih tehnikov v izdelavi mostu iz špagetov 1.1 Ekipa Ekipa sestoji iz treh članov, ki jih mentor po predhodni izbiri prijavi na tekmovanje. Končni izdelek mora biti produkt lastnega dela

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 REPUBLIKA SLOVENIJA Ministrstvo za zdravje Štefanova 5, 1000 Ljubljana ZMANJŠANJE PORABE ENERGIJE V SPLOŠNI BOLNIŠNICI NOVO MESTO Dolenjske Toplice, 5.4.2012 Božidar Podobnik, univ.dipl.inž. Vodja projekta

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - 14 IntrerspecifiOna razmerja .ppt

Microsoft PowerPoint - 14 IntrerspecifiOna razmerja .ppt IV. POPULACIJSKA EKOLOGIJA 14. Interspecifična razmerja Št.l.: 2006/2007 1 1. INTERSPECIFIČNA RAZMERJA Osebki ene vrste so v odnosih z osebki drugih vrst, pri čemer so lahko ti odnosi: nevtralni (0), pozitivni

Prikaži več

VAJE

VAJE UČNI LIST Geometrijska telesa Opomba: pri nalogah, kjer računaš maso jeklenih teles, upoštevaj gostoto jekla 7,86 g / cm ; gostote morebitnih ostalih materialov pa so navedene pri samih nalogah! Fe 1)

Prikaži več

Sklep Komisije z dne 12. decembra 2013 o priglasitvi prehodnega nacionalnega načrta iz člena 32 Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o

Sklep Komisije z dne 12. decembra 2013 o priglasitvi prehodnega nacionalnega načrta iz člena 32 Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o L 335/52 Uradni list Evropske unije 14.12.2013 SKLEP KOMISIJE z dne 12. decembra 2013 o priglasitvi prehodnega nacionalnega načrta iz člena 32 Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o industrijskih

Prikaži več

7. tekmovanje v znanju astronomije 8. razred OŠ Državno tekmovanje, 9. januar 2016 REŠITVE NALOG IN TOČKOVNIK SKLOP A V sklopu A je pravilen odgovor o

7. tekmovanje v znanju astronomije 8. razred OŠ Državno tekmovanje, 9. januar 2016 REŠITVE NALOG IN TOČKOVNIK SKLOP A V sklopu A je pravilen odgovor o 7. tekmovanje v znanju astronomije 8. razred OŠ Državno tekmovanje, 9. januar 2016 REŠITVE NALOG IN TOČKOVNIK SKLOP A V sklopu A je pravilen odgovor ovrednoten z 2 točkama; če ni obkrožen noben odgovor

Prikaži več

Dolenjski kras 4.p65

Dolenjski kras 4.p65 Osamljeni kras Zasavja Borivoj Ladišić Reka Sava teče pri Litiji v prebojno sotesko. Naprej je savska dolina težko dostopna in je odmerjena le reki in prometnicam. Savsko dolino in soseščino na obeh bregovih

Prikaži več

Številka:

Številka: Projektna naloga za KARTIRANJE NEGOZDNIH HABITATNIH TIPOV NA LIFE- IP NATURA.SI PROJEKTNIH OBMOČJIH SKLOP 1: Območje: SLOVENSKA ISTRA vzhod Območje: SLOVENSKA ISTRA zahod 1. UVOD SKLOP 2: Območje: VOLČEKE

Prikaži več

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje 0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež) OBJEKT: LEKARNA BETNAVA (poimenovanje

Prikaži več

CONACIJA 2013/14

CONACIJA 2013/14 CONA ŠIRITVE VRSTE CONA ŠIRITVE HT Kvaliteta cone habitatnega tipa Risanje cone širitve KVALITETA CONE VRSTE risanje cone širitve DA NE NE NE dobra sprejemljiva nezadostna DA NE NE NE Predstavitev primera:

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Predlog V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09) in na podlagi 16. in 56.

Prikaži več

Verjetnost in vzorčenje: teoretske porazdelitve standardne napake ocenjevanje parametrov as. dr. Nino RODE prof. dr. Blaž MESEC

Verjetnost in vzorčenje: teoretske porazdelitve standardne napake ocenjevanje parametrov as. dr. Nino RODE prof. dr. Blaž MESEC Verjetnost in vzorčenje: teoretske porazdelitve standardne napake ocenjevanje parametrov as. dr. Nino RODE prof. dr. Blaž MESEC VERJETNOST osnovni pojmi Poskus: dejanje pri katerem je izid negotov met

Prikaži več

Microsoft Word - P092-A doc

Microsoft Word - P092-A doc Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *P092A22212* JESENSKI IZPITNI ROK NEMŠČINA Izpitna pola 2 Pisno sporočanje A) Vodeni pisni sestavek B) Daljši pisni sestavek Četrtek, 27. avgust 2009

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7942 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi prilog I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI in

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7942 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi prilog I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI in EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 3.12.2018 C(2018) 7942 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 3.12.2018 o spremembi prilog I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI in XII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta

Prikaži več

Title slide heading 32pt Arial bold, with 48pt line spacing

Title slide heading 32pt Arial bold, with 48pt line spacing Z nadgradnjo programa do novih kupcev, novih trgov Globalne izkušnje Knauf Insulation Jure Šumi Business Development Director O čem bo tekla beseda 1. Korporacija in segmenti/izdelki 2. S spremembami v

Prikaži več

Microsoft Word - Bilten_01_2014_2015_starejsi

Microsoft Word - Bilten_01_2014_2015_starejsi Športno društvo TABLA Bresterniška graba 9 2354 Bresternica tel 041 655 561 e-mail : boris.majer@kzs.si BILTEN št. 01 STAREJŠI UČENCI I N UČENKE PRVENSTVA OSNOVNIH ŠOL ŠOLSKO LETO 2014/2015 Maribor,18.11.2014

Prikaži več

50020_00426_E_DuoControl CS_010419_SL.indb

50020_00426_E_DuoControl CS_010419_SL.indb DuoControl CS SL Navodila za vgradnjo Stran 2 DuoControl CS Kazalo Uporabljeni simboli... 2 Navodila za vgradnjo Obseg dobave... 3 Varnostna navodila... 3 Zaščita pred umazanijo / naoljenjem... 3 Mere

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO DOMINIK ZRIMŠEK LJUBLJANA 2019

UNIVERZA V LJUBLJANI NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO DOMINIK ZRIMŠEK LJUBLJANA 2019 UNIVERZA V LJUBLJANI NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO DOMINIK ZRIMŠEK LJUBLJANA 2019 UNIVERZA V LJUBLJANI NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA GEOTEHNOLOGIJO DIGITALIZACIJA IN INTERPRETACIJA

Prikaži več

WP 2 -

WP 2 - SKUPNO TRAJNOSTNO UPRAVLJANJE SISTEMA JAVNE OSKRBE S PITNO VODO NA ČEZ MEJNEM OBMOČJU MURSKE DOLINE / GEMEINSCHAFTLICHES NACHHALTIGES MANAGEMENT VON TRINKWASSERVERSORGUNGSSYSTEMEN IM GRENZÜBERSCHREITENDEN

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev MESTNO KOLESARSKO OMREŽJE Vsebina 1. Mestno kolesarsko omrežje VZHOD 2. Mestno kolesarsko omrežje CENTER 3. Mestno kolesarsko omrežje ZAHOD Skupna vrednost projekta: 4.295.153 EUR Projektiranje: Andrejc,

Prikaži več

GOALS

GOALS BELGIAN DEFENCE FORCES General Directorate Material Resources Section Ammunition Risk Management HQ Queen ELISABETH Rue d'evere, 1 1140 BRUSSELS BELGIUM (BE)AC326(SG5) IWP 2012-01(I) 26. marec 2012 ORODJE

Prikaži več

Microsoft Word _KOŀARKA_Oŀ_mlajši

Microsoft Word _KOÅ€ARKA_OÅ€_mlajÅ¡i Košarka za učence in učenke, letnik 2005 in mlajši Datum in kraj tekmovanja Šolska tekmovanja: od oktobra 2017 do maja 2018. Občinska tekmovanja: od decembra 2017 do februarja 2018. Področna tekmovanja:

Prikaži več

GEOINŽENIRING d.o.o. 9949/18 GEOTEHNIČNO POROČILO INVESTITOR: Občina Domžale, oddelek za investicije, Ljubljanska ulica 69, 1230 Domžale OBJEKT: Kopal

GEOINŽENIRING d.o.o. 9949/18 GEOTEHNIČNO POROČILO INVESTITOR: Občina Domžale, oddelek za investicije, Ljubljanska ulica 69, 1230 Domžale OBJEKT: Kopal GEOINŽENIRING d.o.o. 9949/18 GEOTEHNIČNO POROČILO INVESTITOR: Občina Domžale, oddelek za investicije, Ljubljanska ulica 69, 1230 Domžale OBJEKT: Kopališče Domžale ZA GRADNJO: Rekonstrukcija, nova gradnja

Prikaži več

Cerc-net

Cerc-net ponikovalnica fi800 dno -3,60 drenažna cev H=80cm, dno -3,38 H=80cm, dno -3,38 drenažna cev peskolov fi300 dno -0,60 PVC, fi50, l=1,50m, 2% H=40cm, dno -2,98 H=40cm, dno -2,98 BET, fi100, l=7,50m, 2% odtočni

Prikaži več

Microsoft Word - M doc

Microsoft Word - M doc Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M07250122* JESENSKI ROK GEOGRAFIJA Izpitna pola 2 Petek, 31. avgust 2007 / 80 minut Dovoljeno dodatno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese s seboj

Prikaži več

ZALOŽBA VEDI Šolska založba VEDI nudi dijakinjam in dijakom Slovenske gimnazije, Dvojezične trgovske akademije in Višje šole za gospodarske poklice sl

ZALOŽBA VEDI Šolska založba VEDI nudi dijakinjam in dijakom Slovenske gimnazije, Dvojezične trgovske akademije in Višje šole za gospodarske poklice sl Šolska založba VEDI nudi dijakinjam in dijakom Slovenske gimnazije, Dvojezične trgovske akademije in Višje šole za gospodarske poklice slovenska in dvojezična delovna gradiva ob učbenikih v nemščini. Gradiva

Prikaži več

Arheološki vestnik (Arh. vest.) 44, 1993, str Podmol pri Kastelcu - novo večplastno arheološko najdišče na Krasu, Slovenija Ivan TURK, Zvezd

Arheološki vestnik (Arh. vest.) 44, 1993, str Podmol pri Kastelcu - novo večplastno arheološko najdišče na Krasu, Slovenija Ivan TURK, Zvezd Arheološki vestnik (Arh. vest.) 44, 1993, str. 45-96 45 Podmol pri Kastelcu - novo večplastno arheološko najdišče na Krasu, Slovenija Ivan TURK, Zvezdana MODRIJAN, Tomaž PRUS, Metka CULIBERG, Alojz ŠERCELJ,

Prikaži več

OPPN Centralne dejavnosti Brod- zahodni del. LEGENDA S SSs SSv SBv SKs Z ZS ZK ZD K1 K2 SKg SP C CU Gospodarski objekti P PC PO G G V Varovalni gozdov

OPPN Centralne dejavnosti Brod- zahodni del. LEGENDA S SSs SSv SBv SKs Z ZS ZK ZD K1 K2 SKg SP C CU Gospodarski objekti P PC PO G G V Varovalni gozdov OPPN Centralne dejavnosti Brod- zahodni del. LEGENDA S SSs SSv SBv SKs Z ZS ZK ZD K1 K2 SKg SP C CU Gospodarski objekti P PC PO G G V Varovalni gozdovi CDo CDi T VC VI Celinske vode Vodna infrastruktura

Prikaži več

Navodila za vgradnjo in montažo Podzemni univerzalni zbiralnik BlueLine II Firma in sedež prodajalca in pooblaščenega serviserja: PROSIGMA PLUS d.o.o.

Navodila za vgradnjo in montažo Podzemni univerzalni zbiralnik BlueLine II Firma in sedež prodajalca in pooblaščenega serviserja: PROSIGMA PLUS d.o.o. Navodila za vgradnjo in montažo Podzemni univerzalni zbiralnik BlueLine II Firma in sedež prodajalca in pooblaščenega serviserja: PROSIGMA PLUS d.o.o., Limbuška 2, 2341 Limbuš Tel: 02-421-32-00 Fax: 02-421-32-09

Prikaži več

Microsoft Word - VKOPI2003.doc

Microsoft Word - VKOPI2003.doc GRADNJA VKOPOV Gradnja vkopov je eden najbolj tveganih gradbenih posegov, saj vkop pomeni zavestno spremembo geometrije prostora v manj varno stanje. Ker je natančna struktura tal in lastnosti slojev,

Prikaži več

POLA3

POLA3 Državni izpitni center *P173A22213* ZIMSKI IZPITNI ROK NEMŠČINA NAVODILA ZA OCENJEVANJE Ponedeljek, 5. februar 2018 POKLICNA MATURA Državni izpitni center Vse pravice pridržane. 2 P173-A222-1-3 IZPITNA

Prikaži več

O STRATIGRAFSKIH IN TEKTONSKIH RAZMERAH V BOROVNIŠKI DOLINI IN NJENI OKOLICI A. Ramovš Z geološko karto in s 5 profili Uvod Ko so bili pri gradbenih d

O STRATIGRAFSKIH IN TEKTONSKIH RAZMERAH V BOROVNIŠKI DOLINI IN NJENI OKOLICI A. Ramovš Z geološko karto in s 5 profili Uvod Ko so bili pri gradbenih d O STRATIGRAFSKIH IN TEKTONSKIH RAZMERAH V BOROVNIŠKI DOLINI IN NJENI OKOLICI A. Ramovš Z geološko karto in s 5 profili Uvod Ko so bili pri gradbenih delih nove trase za železniško progo Preserje Borovnica

Prikaži več

PROSIGMA PLUS d.o.o., Limbuška 2, 2341 Limbuš Tel: Fax: DŠ: SI Tehnična do

PROSIGMA PLUS d.o.o., Limbuška 2, 2341 Limbuš Tel: Fax: DŠ: SI Tehnična do PROSIGMA PLUS d.o.o., Limbuška 2, 2341 Limbuš Tel: 02-421-32-00 Fax: 02-421-32-09 info@prosigmaplus.si, www.prosigmaplus.si DŠ: SI19873662 Tehnična dokumentacija Podzemni univerzalni zbiralnik Aqua King

Prikaži več

Microsoft Word - 501_GEO_.doc

Microsoft Word - 501_GEO_.doc SPLOŠNA MATURA IZ GEOGRAFIJE V LETU 2011 Poročilo DPK SM za geografijo VSEBINA 1 Splošni podatki 1.1 Število in struktura kandidatov po izobraževalnem programu in statusu 1.2 Potek zunanjega ocenjevanja

Prikaži več

INTERNATIONAL SKI INSTRUCTORS ASSOCIATION INTERNATIONALER SKILEHRERVERBAND ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MONITEURS DE SKI PRAVILNIK TEKMOVANJA ISIA-

INTERNATIONAL SKI INSTRUCTORS ASSOCIATION INTERNATIONALER SKILEHRERVERBAND ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MONITEURS DE SKI PRAVILNIK TEKMOVANJA ISIA- INTERNATIONAL SKI INSTRUCTORS ASSOCIATION INTERNATIONALER SKILEHRERVERBAND ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MONITEURS DE SKI PRAVILNIK TEKMOVANJA ISIA- Synchro WC, Maribor 2009 ISIA TC Davos, 11.12.2008

Prikaži več

Microsoft Word - Pravila - AJKTM 2016.docx

Microsoft Word - Pravila - AJKTM 2016.docx PRAVILA ALI JE KAJ TRDEN MOST 2016 3. maj 5. maj 2016 10. 4. 2016 Maribor, Slovenija 1 Osnove o tekmovanju 1.1 Ekipa Ekipa sestoji iz treh članov, ki so se po predhodnem postopku prijavili na tekmovanje

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

ZNAČILNOSTI PRSTI NA POBOČJU TIČNICE NA RAKEKU Franc Lovrenčak* Izvleček UDK 911.2:631.47=863(497.4 Rakek) Globina prsti se na kraškem površju spremin

ZNAČILNOSTI PRSTI NA POBOČJU TIČNICE NA RAKEKU Franc Lovrenčak* Izvleček UDK 911.2:631.47=863(497.4 Rakek) Globina prsti se na kraškem površju spremin ZNAČILNOSTI PRSTI NA POBOČJU TIČNICE NA RAKEKU Franc Lovrenčak* Izvleček UDK 911.2:631.47=863(497.4 Rakek) Globina prsti se na kraškem površju spreminja na kratke razdalje. To so potrdila tudi proučevanja

Prikaži več

Microsoft Word - P072-A doc

Microsoft Word - P072-A doc [ifra kandidata: Dr`avni izpitni center *P072A22112* JESENSKI ROK ANGLE[^INA Izpitna pola 2 Pisno sporo~anje A: Kraj{i pisni sestavek B: Vodeni spis ^etrtek, 30. avgust 2007 / 60 minut (20 + 40) Dovoljeno

Prikaži več

Microsoft Word - SOLARGE_goodpractice_si_innpribostjanu_SI.doc

Microsoft Word - SOLARGE_goodpractice_si_innpribostjanu_SI.doc Stavba Tip stavbe Hotel Število uporabnikov 20,000 Na leto Leto Izgradnje 1991 Celotna ogrevana površina 620 m 2 Poraba tople sanitarne vode 480 m 3 /a, Izračunan Poraba energije za ogrevanje načrtovana

Prikaži več

Microsoft Word - M doc

Microsoft Word - M doc Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M08225123* JESENSKI IZPITNI ROK Osnovna raven NEMŠČINA Izpitna pola 3 Pisno sporočanje A) Vodeni spis (100 120 besed) B) Daljši pisni sestavek (220

Prikaži več

Strešni sistemi Cenik 2019 Cenik velja od

Strešni sistemi Cenik 2019 Cenik velja od Strešni sistemi Cenik 2019 Cenik velja od 11. 2. 2019 Kazalo strani Kategorije proizvodov...3 Barve...4 Modern line Saturn...5 Figaro...6 Figaro Deluxe... 7 Bobrovec...8 Bobrovec ravno rezan... 10 Bobrovec

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev »ŠTUDIJA O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA PRIDELAVE IN PREDELAVE SLADKORNE PESE«Državni svet. 14.11. 2013 Prof. dr. Črtomir Rozman Svetovna proizvodnja sladkorja 123 držav: 80% sladk. Trs, 20 % sladk. Pesa 43

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 15.10.2018 C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne 15.10.2018 o določitvi ukrepov za pripravo seznama oseb, ki so v sistemu vstopa/izstopa (SVI) identificirane

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 21.11.2018 C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 21.11.2018 o vzpostavitvi začasnega neposrednega statističnega ukrepa za izkazovanje izbranih vsebin popisa

Prikaži več

Headline Verdana Bold

Headline Verdana Bold Deloitte in R.U.R. PRVA 28.3.2018 2018 Deloitte Slovenija 1 MODUL 1: sreda, 28. marec 2018, Ljubljana PROGRAM 08:30 09:00 Registracija 09:00 09:15 Uvodni pozdrav dr. Yuri Sidorovich in Klaudijo Stroligo

Prikaži več