(II. Posebni del prora\350una)

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "(II. Posebni del prora\350una)"

Transkripcija

1 OBČINE ZA LETO II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: 10 - Občinski svet 10 Občinski svet , , ,00 99,4 100,8 01 POLITIČNI SISTEM , , ,00 99,4 100, Politični sistem , , ,00 99,4 100, Dejavnost občinskega sveta , , ,00 99,4 100, Občinski svet - sejnine , , ,00 99,1 100, Drugi operativni odhodki , , ,00 99,1 100, Slovenska ljudska stranka - SLS 6.351, , ,00 100,0 102, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 6.351, , ,00 100,0 102, Socialni demokrati - SD 6.956, , ,00 100,0 102, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 6.956, , ,00 100,0 102, Liberalna demokracija Slovenije - LDS 3.283, , ,00 100,0 102, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 3.283, , ,00 100,0 102, Nova Slovenija, Krščanska ljudska stranka - NSi 2.350, , ,00 100,0 102, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 2.350, , ,00 100,0 102, Slovenska demokratska stranka - SDS 7.787, , ,00 100,0 102, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 7.787, , ,00 100,0 102,4 Stran: 1 od 90

2 11 - Nadzorni odbor 11 Nadzorni odbor 6.016, , ,00 88,3 100,0 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 6.016, , ,00 88,3 100, Fiskalni nadzor 6.016, , ,00 88,3 100, Dejavnost nadzornega odbora 6.016, , ,00 88,3 100, nadzorni odbor - sejnine 5.300, , ,00 100,2 100, Drugi operativni odhodki 5.300, , ,00 100,2 100, nadzorni odbor - ostali stroški 716,00 0,00 716,00 0,0 100, Drugi operativni odhodki 716,00 0,00 716,00 0,0 100,0 Stran: 2 od 90

3 12 - Župan 12 Župan , , ,00 76,1 90,5 01 POLITIČNI SISTEM , , ,00 79,7 89, Politični sistem , , ,00 79,7 89, Dejavnost župana in podžupanov , , ,00 79,7 89, župan - plače in dodatki zaposlenih , , ,00 95,6 108, Plače in dodatki , , ,00 95,6 108, župan - regres za letni dopust 663,00 672,00 672,00 101,4 101, Regres za letni dopust 663,00 672,00 672,00 101,4 101, župan - povračila in nadomestila (prehrana, prevoz na delo) 1.354, , ,00 95,7 102, Povračila in nadomestila 1.354, , ,00 95,7 102, župan - prispevki delodajalcev in davek na plače 8.378, , ,00 95,4 84, Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.620, , ,00 95,4 108, Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.910, , ,00 95,0 106, Prispevek za zaposlovanje 26,00 23,43 26,00 90,1 100, Prispevek za starševsko varstvo 42,00 38,99 44,00 92,8 104, ***Davek na izplačane plače 1.780, ,30 0,00 96,4 0, župan - namenska sr. za odpravo nesorazmerij v plačah 1.693, , Plače in dodatki 0, ,70 0, Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0,00 124,32 0, Prispevek za zdravstveno zavarovanje 0,00 99,59 0, Prispevek za zaposlovanje 0,00 0,84 0, Prispevek za starševsko varstvo 0,00 1,40 0, ***Davek na izplačane plače 0,00 61,81 0, Druge rezerve 1.693,00 0, podžupan - nepoklicna funkcija , , ,00 54,3 56, Drugi operativni odhodki , , ,00 54,3 56,8 Stran: 3 od 90

4 12 - Župan župan - reprezentanca , , ,00 63,3 98, Pisarniški in splošni material in storitve , , ,00 52,8 130, Izdatki za službena potovanja 2.417, ,49 260,00 100,1 10, Drugi operativni odhodki 451,00 0,00 460,00 0,0 102, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.500, ,00 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE , , ,00 68,1 93, Druge skupne administrativne službe , , ,00 68,1 93, Izvedba protokolarnih dogodkov , , ,00 68,1 93, županov sklad , , ,00 83,2 83, Pisarniški in splošni material in storitve 5.232, , ,00 83,4 97, Prevozni stroški in storitve 1.423, ,62 120,00 97,3 8, Izdatki za službena potovanja 770,00 768,80 0,00 99,8 0, Drugi operativni odhodki 1.050, ,26 0,00 98,3 0, Drugi transferi posameznikom 1.744,00 0, ,00 0,0 97, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 9.090, , ,00 94,8 102, Tekoči transferi v javne zavode 1.266, , ,00 99,5 79, Nakup opreme 150,00 142,64 0,00 95,1 0, Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 205,00 0,00 200,00 0,0 97, Investicijski transferi javnim zavodom 205,00 0,00 200,00 0,0 97, županov sklad prireditve , , ,00 52,5 104, Pisarniški in splošni material in storitve 9.095, , ,00 12,3 131, Prevozni stroški in storitve 236,00 0,00 400,00 0,0 169, Izdatki za službena potovanja 456,00 0, ,00 0,0 701, Tekoče vzdrževanje 2.940,00 0, Poslovne najemnine in zakupnine 0, ,00 0, Drugi operativni odhodki 498,00 236,68 500,00 47,5 100, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 6.843, , ,00 93,1 73, Tekoči transferi v javne zavode 257,00 0,00 200,00 0,0 77,8 Stran: 4 od 90

5 13 Občinska uprava , , ,00 60,5 78,6 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA , , ,00 66,9 37, Urejanje na področju fiskalne politike , , ,00 66,9 37, Urejanje na področju fiskalne politike , , ,00 66,9 37, provizije UJP, Banki slovenije, druge banke 5.643, , ,00 98,2 106, Drugi operativni odhodki 5.643, , ,00 98,2 106, provizija Komunali Idrija iz naslova takse za odpadke 4.500, ,49 0,00 47,7 0, Pisarniški in splošni material in storitve 4.500, ,49 0,00 47,7 0, provizija Komunali Idrija iz nasl. takse za obrem. vode 5.900, ,23 0,00 51,7 0, Pisarniški in splošni material in storitve 5.900, ,23 0,00 51,7 0,0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE , , ,00 50,3 32, Kadrovska uprava 6.215, , ,00 91,3 100, Vodenje kadrovskih zadev 6.215, , ,00 91,3 100, občinske nagrade 6.215, , ,00 91,3 100, Pisarniški in splošni material in storitve 2.400, ,10 700,00 98,6 29, Poslovne najemnine in zakupnine 120,00 113,00 0,00 94,2 0, Drugi operativni odhodki 2.355, , ,00 100,0 177, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 840,00 840,00 500,00 100,0 59, Tekoči transferi v javne zavode 500,00 0,00 840,00 0,0 168, Informatizacija uprave , , ,00 56,2 103, Informacijska infrastruktura , , ,00 57,7 103, informacijski sistem , , ,00 78,0 202, Tekoče vzdrževanje , , ,00 73,1 222, Poslovne najemnine in zakupnine 1.600, , ,00 100,1 125, Nakup nematerialnega premoženja 2.880, , ,00 100,0 104,2 Stran: 5 od 90

6 Investicija razvoj širokopasovnega omrežja v Občini Idrija , ,00 0,00 36,7 0, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring , ,00 0,00 36,7 0, Elektronske storitve 1.283,00 0, ,00 0,0 102, informatika - periodično ažuriranje podatkov 1.283,00 0, ,00 0,0 102, Pisarniški in splošni material in storitve 1.283,00 0, ,00 0,0 102, Druge skupne administrativne službe , , ,00 49,6 28, Obveščanje domače in tuje javnosti , , ,00 74,7 147, stroški objav, oglasov, razpisov , , ,00 83,5 145, Pisarniški in splošni material in storitve , , ,00 83,5 145, vzdrževanje in najem ARCTUR 4.000, , ,00 44,6 136, Tekoče vzdrževanje 4.000, , ,00 44,6 136, javni razpisi s področja družbenih dejavnosti 0,00 0,00 600, Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 0,00 600, Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem , , ,00 49,1 25, stroški sodnih postopkov, odvetnikov , , ,00 99,9 144, Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 8,48 0, Drugi operativni odhodki , , ,00 99,9 144, stroški upravljanja poslovnih prostorov , , ,00 100,0 110, Tekoče vzdrževanje , , ,00 100,0 110, drugi izdatki za poslovne prostore 5.600, , ,00 97,8 133, Pisarniški in splošni material in storitve 3.557, , ,00 96,7 82, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 550,00 547,28 600,00 99,5 109, Tekoče vzdrževanje 1.085, , ,00 99,6 318, Drugi operativni odhodki 408,00 408,00 500,00 100,0 122,6 Stran: 6 od 90

7 stroški tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov 8.460, , ,00 66,3 130, Pisarniški in splošni material in storitve 1.237,00 350, ,00 28,4 100, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.109, , ,00 64,4 100, Tekoče vzdrževanje 5.114, , ,00 76,2 149, investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov , , ,00 43,3 45, Investicijsko vzdrževanje in obnove , , ,00 40,1 48, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5.000, ,36 0,00 99,2 0, rezervni sklad - poslovni prostori 3.000,00 0, ,00 0,0 100, Investicijsko vzdrževanje in obnove 3.000,00 0, ,00 0,0 100, Stara pošta - kupnina , ,40 0,00 98,9 0, Nakup zgradb in prostorov , ,40 0,00 98,9 0, Adaptacija Prelovčeva 2 - Center idrijske čipke , ,44 0,00 45,7 0, Pisarniški in splošni material in storitve 250,00 250,78 0,00 100,3 0, Nakup opreme , ,74 0,00 28,3 0, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.300, , Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4.990, ,60 0,00 99,8 0, nakup in ureditev poslovnega prostora - pokrita tržnica 4.230, ,89 0,00 73,7 0, Pisarniški in splošni material in storitve 155,00 151,53 0,00 97,8 0, Nakup opreme 75,00 67,62 0,00 90,2 0, Investicijsko vzdrževanje in obnove 815,00 811,74 0,00 99,6 0, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.185, ,00 0,00 65,6 0, Študentovska 1 - obnova fasade ,00 0, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ,00 0, Obnova stare OŠ Sp. Idrija , ,48 0,00 24,7 0, Investicijsko vzdrževanje in obnove , ,48 0,00 24,7 0, Poslovni prostor Nebesa , , Nakup zgradb in prostorov , ,00 Stran: 7 od 90

8 Objekt Krekovše , ,00 0,00 3,3 0, Nakup zgradb in prostorov ,00 0, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5.000, ,00 0,00 36,0 0, Zadružni dom Govejk ,00 550, ,00 0,8 57, Nakup zgradb in prostorov ,00 0, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ,00 0, ,00 0,0 200, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring ,00 550,00 0,00 3,7 0, Večnamenski objekt Vojsko ,00 0, ,00 0,0 78, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring ,00 0, ,00 0,0 78, zadružni dom v KS Krnice - Masore ,00 0, ,00 0,0 38, Investicijsko vzdrževanje in obnove ,00 0, ,00 0,0 38, Prostori za delovanje KS Dole 7.600,00 0, ,00 0,0 43, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 7.600,00 0, ,00 0,0 43, Nakup posl. - stan.objekta v Godoviču , , Nakup zgradb in prostorov ,00 0, Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0, ,00 0, LOKALNA SAMOUPRAVA , , ,00 78,3 97, Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 1.744, , ,00 93,2 102, Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 1.744, , ,00 93,2 102, članarine - Skupnost občin Slovenije 1.744, , ,00 93,2 102, Drugi operativni odhodki 1.744, , ,00 93,2 102, Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 8.481, , ,00 100,0 100, Delovanje ožjih delov občin 8.481, , ,00 100,0 100, Nagrada za delo predsednikov v KS 8.481, , ,00 100,0 100, Drugi operativni odhodki 8.481, , ,00 100,0 100,0 Stran: 8 od 90

9 0603 Dejavnost občinske uprave , , ,00 78,2 97, Administracija občinske uprave , , ,00 92,9 106, občinska uprava - plače in dodatki zaposlenih v občinski upravi , , ,00 95,6 114, Plače in dodatki , , ,00 95,5 115, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 4.560, ,13 0,00 99,9 0, občinska uprava - nadurno delo , , ,00 73,3 100, Sredstva za nadurno delo , , ,00 73,3 100, občinska uprava - uspešnost , , ,00 68,8 27, Sredstva za delovno uspešnost , , ,00 68,8 27, občinska uprava - regres za letni dopust , , ,00 91,2 109, Regres za letni dopust , , ,00 91,1 110, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 270,00 269,17 0,00 99,7 0, občinska uprava - povračila in nadomestila (prehrana, prevoz na delo) , , ,00 79,6 100, Povračila in nadomestila , , ,00 79,6 100, občinska uprava - odpravnine, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči 2.745, , ,00 82,0 139, Drugi izdatki zaposlenim 2.745, , ,00 82,0 139, občinska uprava - prispevki delodajalcev in davek na plače , , ,00 95,3 100, Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje , , ,00 95,2 113, Prispevek za zdravstveno zavarovanje , , ,00 93,5 111, Prispevek za zaposlovanje 303,00 282,87 350,00 93,4 115, Prispevek za starševsko varstvo 505,00 471,53 570,00 93,4 112, ***Davek na izplačane plače 9.310, ,34 0,00 101,7 0, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 800,00 798,50 0,00 99,8 0, občinska uprava - premije dodatnega pokojninskega zavarovanja - ZVPSJU 8.693, , ,00 95,9 117, Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 8.693, , ,00 95,9 117,3 Stran: 9 od 90

10 občinska uprava - namenska sr. za odpravo nesorazmerij v plačah , , ,00 32,0 68, Plače in dodatki 0, ,02 0, Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0,00 481,17 0, Prispevek za zdravstveno zavarovanje 0,00 385,49 0, Prispevek za zaposlovanje 0,00 3,26 0, Prispevek za starševsko varstvo 0,00 5,44 0, ***Davek na izplačane plače 0,00 59,81 0, Druge rezerve ,00 0, ,00 0,0 68, materialni stroški občinske uprave , , ,00 97,5 92, Pisarniški in splošni material in storitve , , ,00 93,5 96, Posebni material in storitve 2.441, ,96 500,00 106,5 20, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije , , ,00 100,0 52, Prevozni stroški in storitve , , ,00 98,6 84, Izdatki za službena potovanja , , ,00 100,2 125, Tekoče vzdrževanje , , ,00 89,2 230, Poslovne najemnine in zakupnine 1.015, ,28 250,00 99,5 24, Drugi operativni odhodki , , ,00 100,0 94, računalniška oprema 5.972, , ,00 91,3 100, Nakup opreme 5.972, , ,00 91,3 100, Stroški občinske stavbe 0,00 0, , Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 0, , Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,00 0, , Tekoče vzdrževanje 0,00 0, , Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave , , ,00 40,9 73, stroški upravljanja upravnih prostorov 5.550, , ,00 38,8 65, Tekoče vzdrževanje 5.550, , ,00 38,8 65, občinska uprava - nakup opreme in osnovnih sredstev , , ,00 25,7 24, Nakup prevoznih sredstev , ,70 0,00 32,6 0, Nakup opreme , , ,00 18,5 48, Nakup drugih osnovnih sredstev 220,00 215,98 0,00 98,2 0,0 Stran: 10 od 90

11 investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov , , ,00 43,0 80, Investicijsko vzdrževanje in obnove , , ,00 39,4 84, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring , ,99 0,00 102,2 0,0 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH , , ,00 61,5 145, Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami , , ,00 61,5 145, Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč , , ,00 30,8 140, mat.stroški za CZ, plača zaposlenega 6.192, , ,00 55,2 167, Drugi operativni odhodki 2.820, , ,00 85,2 102, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 3.372, , ,00 30,2 221, dejavnost enot civilne zaščite 2.900,00 0, ,00 0,0 102, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 2.900,00 0, ,00 0,0 102, gorska reševalna služba 1.100,00 0, ,00 0,0 301, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.100,00 0, ,00 0,0 301, Ekipa prve pomeči (Rdeči križ) 6.400, , ,00 31,2 90, Pisarniški in splošni material in storitve 2.000, ,00 0,00 99,8 0, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 4.400,00 0, ,00 0,0 131, Reševanje iz vode 1.000,00 0, ,00 0,0 220, Pisarniški in splošni material in storitve 1.000,00 0, ,00 0,0 220, Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč , , ,00 63,7 145, nakup gasilskega vozila , , ,00 73,9 152, Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam , , ,00 73,9 152, GZ Idrija - kadrovanje in usposabljanje gasilcev , , ,00 38,1 118, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam , , ,00 38,1 118, GZ Idrija - razvoj in opremljenost gasilskih enot po merilih 3.880, , ,00 100,0 96, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 3.880, , ,00 100,0 96,4 Stran: 11 od 90

12 GZ Idrija - usklajevanje delovanja gasilskih enot 800,00 800,00 770,00 100,0 96, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 800,00 800,00 770,00 100,0 96, GZ Idrija - povezava med GD,občino in službami za varstvo pred nar.in drugimi nesrečami 300,00 300,00 290,00 100,0 96, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 300,00 300,00 290,00 100,0 96, GZ Idrija - izvajanje nalog, prenesenih z države ali občine 8.930, , ,00 100,0 96, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 8.930, , ,00 100,0 96, GZ Idrija - zagotavljanje izvajanja zdravstvenih pregledov , , ,00 16,5 110, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam , , ,00 16,5 110, GZ Idrija - zavarovanje oseb, opreme in objektov 5.000, , ,00 21,3 174, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 5.000, , ,00 21,3 174, GZ Idrija - izvajanje drugih organizacijskih in razvojnih nalog , , ,00 100,0 96, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam , , ,00 100,0 96, PGD Idrija - gašenje in reševanje v primeru požarov , , ,00 100,0 212, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam , , ,00 100,0 212, PGD Idrija - reševanje v primeru naravnih in drugih nesreč 950,00 394, ,00 41, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 950,00 394, ,00 41, PGD Idrija - reševanje v cestnem prometu, na in iz vode ter pri izlitju nevarnih snovi 8.770, , ,00 23,6 201, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 8.770, , ,00 23,6 201, PGD Idrija - izvajanje preventivnih nalog 1.430, , ,00 100,0 95, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.430, , ,00 100,0 95, PGD Idrija - kadrovanje in usposabljanje gasilcev 2.380, , ,00 100,0 96, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 2.380, , ,00 100,0 96, PGD Idrija - nabava in vzdrževanje gasilske zaščitne in reševalne opreme , , ,00 73,4 65, Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam , , ,00 73,4 65,8 Stran: 12 od 90

13 PGD Idrija - vzdrževanje gasilskih domov 1.060,00 0, ,00 0,0 196, Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.060,00 0, ,00 0,0 196, PGD Idrija - usposabljanje gasilske mladine 200,00 200,00 195,00 100,0 97, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 200,00 200,00 195,00 100,0 97, PGD Idrija - druge naloge v zvezi z organizacijo gasilstva 8.470, , ,00 100,0 96, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 8.470, , ,00 100,0 96, PGD Sp. Idrija - gašenje in reševanje v primeru požarov 600,00 0, ,00 0, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 600,00 0, ,00 0, PGD Sp. Idrija - reševanje v primeru naravnih in drugih nesreč 300,00 0, ,00 0,0 833, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 300,00 0, ,00 0,0 833, PGD Sp. Idrija - izvajanje preventivnih nalog 780,00 780,00 750,00 100,0 96, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 780,00 780,00 750,00 100,0 96, PGD Sp. Idrija - kadrovanje in usposabljanje gasilcev 1.190, , ,00 100,0 96, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.190, , ,00 100,0 96, PGD Sp. Idrija - nabava in vzdrževanje gasilske zaščitne in reševalne opreme 8.500,00 0, ,00 0,0 135, Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 8.500,00 0, ,00 0,0 135, PGD Sp. Idrija - vzdrževanje gasilskih domov 1.060,00 0, ,00 0,0 196, Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.060,00 0, ,00 0,0 196, PGD Sp. Idrija - usposabljanje gasilske mladine 200,00 200,00 190,00 100,0 95, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 200,00 200,00 190,00 100,0 95, PGD Sp. Idrija - druge naloge v zvezi z organizacijo gasilstva 2.980, , ,00 100,0 96, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 2.980, , ,00 100,0 96, PGD Godovič - gašenje in reševanje v primeru požarov 400,00 0,00 650,00 0,0 162, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 400,00 0,00 650,00 0,0 162,5 Stran: 13 od 90

14 PGD Godovič - reševanje v primeru naravnih in drugih nesreč 200,00 0, ,00 0, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 200,00 0, ,00 0, PGD Godovič - izvajanje preventivnih nalog 680,00 680,00 660,00 100,0 97, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 680,00 680,00 660,00 100,0 97, PGD Godovič - kadrovanje in usposabljanje gasilcev 950,00 950,00 910,00 100,0 95, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 950,00 950,00 910,00 100,0 95, PGD Godovič - nabava in vzdrževanje gasilske zaščitne in reševalne opreme 5.500,00 0, ,00 0,0 136, Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 5.500,00 0, ,00 0,0 136, PGD Godovič - vzdrževanje gasilskih domov 1.060,00 0, ,00 0,0 196, Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.060,00 0, ,00 0,0 196, PGD Godovič - usposabljanje gasilske mladine 200,00 200,00 195,00 100,0 97, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 200,00 200,00 195,00 100,0 97, PGD Godovič - druge naloge v zvezi z organizacijo gasilstva 2.190, , ,00 100,0 96, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 2.190, , ,00 100,0 96, PGD Črni Vrh - gašenje in reševanje v primeru požarov 400,00 0,00 410,00 0,0 102, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 400,00 0,00 410,00 0,0 102, PGD Črni Vrh - reševanje v primeru naravnih in drugih nesreč 200,00 0,00 210,00 0,0 105, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 200,00 0,00 210,00 0,0 105, PGD Črni Vrh - izvajanje preventivnih nalog 680,00 680,00 660,00 100,0 97, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 680,00 680,00 660,00 100,0 97, PGD Črni Vrh - kadrovanje in usposabljanje gasilcev 950,00 950,00 910,00 100,0 95, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 950,00 950,00 910,00 100,0 95, PGD Črni Vrh - nabava in vzdrževanje gasilske zaščitne in reševalne opreme 5.500, , ,00 100,0 36, Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 5.500, , ,00 100,0 36,4 Stran: 14 od 90

15 PGD Črni Vrh - vzdrževanje gasilskih domov 1.060,00 0, ,00 0,0 96, Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.060,00 0, ,00 0,0 96, PGD Črni Vrh - usposabljanje gasilske mladine 200,00 200,00 195,00 100,0 97, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 200,00 200,00 195,00 100,0 97, PGD Črni Vrh - druge naloge v zvezi z organizacijo gasilstva 2.190, , ,00 100,0 96, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 2.190, , ,00 100,0 96, PGD Dole - gašenje in reševanje v primeru požarov 300,00 0,00 310,00 0,0 103, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 300,00 0,00 310,00 0,0 103, PGD Dole - reševanje v primeru naravnih in drugih nesreč 100,00 0,00 940,00 0,0 940, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 100,00 0,00 940,00 0,0 940, PGD Dole - izvajanje preventivnih nalog 580,00 580,00 555,00 100,0 95, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 580,00 580,00 555,00 100,0 95, PGD Dole - kadrovanje in usposabljanje gasilcev 710,00 710,00 685,00 100,0 96, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 710,00 710,00 685,00 100,0 96, PGD Dole - nabava in vzdrževanje gasilske zaščitne in reševalne opreme 3.500,00 0, ,00 0,0 128, Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 3.500,00 0, ,00 0,0 128, PGD Dole - vzdrževanje gasilskih domov 1.060,00 0, ,00 0,0 196, Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.060,00 0, ,00 0,0 196, PGD Dole - usposabljanje gasilske mladine 200,00 200,00 195,00 100,0 97, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 200,00 200,00 195,00 100,0 97, PGD Dole - druge naloge v zvezi z organizacijo gasilstva 1.490, , ,00 100,0 96, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.490, , ,00 100,0 96, PGD Ledine - gašenje in reševanje v primeru požarov 300,00 0,00 520,00 0,0 173, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 300,00 0,00 520,00 0,0 173,3 Stran: 15 od 90

16 PGD Ledine - reševanje v primeru naravnih in drugih nesreč 100,00 0,00 445,00 0,0 445, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 100,00 0,00 445,00 0,0 445, PGD Ledine - izvajanje preventivnih nalog 580,00 580,00 555,00 100,0 95, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 580,00 580,00 555,00 100,0 95, PGD Ledine - kadrovanje in usposabljanje gasilcev 710,00 710,00 685,00 100,0 96, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 710,00 710,00 685,00 100,0 96, PGD Ledine - nabava in vzdrževanje gasilske zaščitne in reševalne opreme 3.500,00 0, ,00 0,0 128, Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 3.500,00 0, ,00 0,0 128, PGD Ledine - vzdrževanje gasilskih domov 1.060,00 0, ,00 0,0 196, Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.060,00 0, ,00 0,0 196, PGD Ledine - usposabljanje gasilske mladine 200,00 200,00 195,00 100,0 97, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 200,00 200,00 195,00 100,0 97, PGD Ledine - druge naloge v zvezi z organizacijo gasilstva 1.490, , ,00 100,0 96, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.490, , ,00 100,0 96, PGD Vrsnik - gašenje in reševanje v primeru požarov 300,00 0,00 310,00 0,0 103, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 300,00 0,00 310,00 0,0 103, PGD Vrsnik - reševanje v primeru naravnih in drugih nesreč 100,00 0, ,00 0, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 100,00 0, ,00 0, PGD Vrsnik - izvajanje preventivnih nalog 580,00 580,00 555,00 100,0 95, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 580,00 580,00 555,00 100,0 95, PGD Vrsnik - kadrovanje in usposabljanje gasilcev 710,00 710,00 685,00 100,0 96, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 710,00 710,00 685,00 100,0 96, PGD Vrsnik - nabava in vzdrževanje gasilske zaščitne in reševalne opreme 3.500, , ,00 100,0 28, Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 3.500, , ,00 100,0 28,6 Stran: 16 od 90

17 PGD Vrsnik - vzdrževanje gasilskih domov 1.060,00 0, ,00 0,0 196, Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.060,00 0, ,00 0,0 196, PGD Vrsnik - usposabljanje gasilske mladine 200,00 200,00 195,00 100,0 97, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 200,00 200,00 195,00 100,0 97, PGD Vrsnik - druge naloge v zvezi z organizacijo gasilstva 1.490, , ,00 100,0 96, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.490, , ,00 100,0 96, PGD Zavratec - gašenje in reševanje v primeru požarov 300,00 0,00 310,00 0,0 103, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 300,00 0,00 310,00 0,0 103, PGD Zavratec - reševanje v primeru naravnih in drugih nesreč 100,00 0,00 100,00 0,0 100, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 100,00 0,00 100,00 0,0 100, PGD Zavratec - izvajanje preventivnih nalog 580,00 580,00 555,00 100,0 95, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 580,00 580,00 555,00 100,0 95, PGD Zavratec - kadrovanje in usposabljanje gasilcev 710,00 710,00 685,00 100,0 96, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 710,00 710,00 685,00 100,0 96, PGD Zavratec - nabava in vzdrževanje gasilske zaščitne in reševalne opreme 3.500,00 129, ,00 3,7 189, Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 3.500,00 129, ,00 3,7 189, PGD Zavratec - vzdrževanje gasilskih domov 1.060,00 0, ,00 0,0 196, Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.060,00 0, ,00 0,0 196, PGD Zavratec - usposabljanje gasilske mladine 200,00 200,00 195,00 100,0 97, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 200,00 200,00 195,00 100,0 97, PGD Zavratec - druge naloge v zvezi z organizacijo gasilstva 1.490, , ,00 100,0 96, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.490, , ,00 100,0 96,6 Stran: 17 od 90

18 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 6.750, , ,00 18,0 107, Policijska in kriminalistična dejavnost 6.750, , ,00 18,0 107, Prometna varnost 6.750, , ,00 18,0 107, preventivna dejavnost v cestnem prometu 6.750, , ,00 18,0 107, Pisarniški in splošni material in storitve 5.500, , ,00 22,0 109, Drugi operativni odhodki 1.250,00 0, ,00 0,0 100,0 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI , , ,00 53,6 102, Aktivna politika zaposlovanja , , ,00 53,6 102, Povečanje zaposljivosti , , ,00 53,6 102, javna dela , , ,00 53,6 102, Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 5.140, , ,00 89,3 102, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 600,00 587,50 0,00 97,9 0, Tekoči transferi v javne zavode , , ,00 43,4 105,4 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO , , ,00 42,5 128, Program reforme kmetijstva in živilstva , , ,00 59,1 103, Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu , , ,00 77,5 102, kmečka tržnica , , ,00 100,0 45, Pisarniški in splošni material in storitve , , ,00 100,0 42, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 275,00 273,69 300,00 99,5 109, Nakup opreme 0,00 0,00 800, operativni stroški transporta med kmetijskimi gospodarstvi , , ,00 70,4 129, Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom , , ,00 70,4 129, naložbe v kmet.gospodarstva za primarno proizvodnjo , , ,00 100,0 79, Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom , , ,00 100,0 79,5 Stran: 18 od 90

19 varstvo tradicionalnih krajin in stavb 0,00 0, , Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0,00 0, , pomoč za plačilo zavarovalnih premij 2.500,00 0, ,00 0,0 100, Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 2.500,00 0, ,00 0,0 100, pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih izdelkov 8.000,00 0, ,00 0,0 255, Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 8.000,00 0, ,00 0,0 255, priprava projektov, sodelovanje na razpisih, sofinanciranje 3.665,00 0, ,00 0,0 191, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.665,00 0, ,00 0,0 191, Razvoj in prilagajanje podeželskih območij , , ,00 34,3 106, strokovno izobraževanje kmetov , , ,00 58,3 95, Pisarniški in splošni material in storitve , , ,00 58,3 95, pomoč društvom na podlagi potrjenih programov 4.100,00 400, ,00 9,8 108, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 4.100,00 400, ,00 9,8 108, umni kmetovalec 1.650, , ,00 100,0 100, Pisarniški in splošni material in storitve 1.650, , ,00 100,0 100, spodbujanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah , , ,00 31,8 158, Pisarniški in splošni material in storitve 5.350, ,00 0,00 99,2 0, Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom ,00 0, ,00 0,0 232, izvajanje LEADER strategije - delovanje LAS 6.000, , ,00 100,0 100, Tekoči transferi v javne zavode 6.000, , ,00 100,0 100, označitev tematskih poti ,00 0, ,00 0,0 66, Nakup drugih osnovnih sredstev 6.130,00 0, ,00 0,0 195, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring ,00 0,00 Stran: 19 od 90

20 1103 Splošne storitve v kmetijstvu 3.100, , ,00 77,0 216, Zdravstveno varstvo rastlin in živali 3.100, , ,00 77,0 216, Oskrba zapuščenih živali 3.100, , ,00 77,0 216, Pisarniški in splošni material in storitve 3.100, , ,00 77,0 216, Gozdarstvo , , ,00 22,8 154, Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest , , ,00 22,8 154, vzdrževanje gozdnih cest , , ,00 22,8 154, Tekoče vzdrževanje , , ,00 22,8 154,4 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN , , ,00 19,9 65, Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije , , ,00 4,8 97, Oskrba z električno energijo , , ,00 4,8 97, Investicija elektroenergetsko omrežje Pustota , , ,00 4,8 97, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ,00 0, ,00 0,0 102, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 7.000, ,48 0,00 99,9 0, Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije ,00 0, Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije ,00 0, Energetska zasnova občine Idrija ,00 0, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring ,00 0, Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije , , Oskrba s toplotno energijo , , Toplovod športni center Abanka , , Nakup opreme , ,78 Stran: 20 od 90

21 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE , , ,00 57,2 67, Cestni promet in infrastruktura , , ,00 57,2 67, Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest , , ,00 79,0 160, zimska služba na lokalnih cestah , , ,00 99,6 137, Tekoče vzdrževanje , , ,00 99,6 137, redno letno vzdrževanje na lokalnih cestah , , ,00 98,9 174, Tekoče vzdrževanje , , ,00 98,9 174, vzdrževanje asfaltnih vozišč na lokalnih cestah ,00 0, ,00 0,0 388, Tekoče vzdrževanje ,00 0, ,00 0,0 388, vzdrževanje makadamskih vozišč na lokalnih cestah , , ,00 100,0 98, Tekoče vzdrževanje , , ,00 100,0 98, vzdrževanje objektov za odvodnjavanje na lokalnih cestah ,00 0, ,00 0,0 137, Tekoče vzdrževanje ,00 0, ,00 0,0 137, manjša gradbena dela na cestnih objektih lokalnih cest , , ,00 64,2 103, Tekoče vzdrževanje , , ,00 64,2 103, intervencije na lokalnih cestah ,00 974, ,00 4,6 104, Tekoče vzdrževanje ,00 974, ,00 4,6 104, vzdrževanje javnih poti - KS Idrija , , ,00 36,2 166, Tekoče vzdrževanje , , ,00 36,2 166, vzdrževanje javnih poti - KS Sp. Idrija , , ,00 43,4 159, Tekoče vzdrževanje , , ,00 43,4 159, vzdrževanje signalizacije na javnih prometnih površinah , , ,00 92,1 120, Pisarniški in splošni material in storitve 60,00 60, Tekoče vzdrževanje , , ,00 92,1 120, zimska služba v naseljih Idrija in Sp. Idrija , , ,00 100,0 475, Tekoče vzdrževanje , , ,00 100,0 475,6 Stran: 21 od 90

22 zimska služba na javnih poteh v KS , , ,00 100,3 255, Tekoče vzdrževanje , , ,00 100,3 255, pregledniška služba na občinskih cestah ,00 0, Tekoče vzdrževanje ,00 0, vzdrževanje obvoza v Godoviču 5.000, , ,00 80,0 36, Tekoče vzdrževanje 5.000, ,12 0,00 80,0 0, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,00 0, , Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest , , ,00 55,5 53, projektna dokumentacija , , ,00 99,9 34, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring , , ,00 99,9 34, vzdrževanje cestnih varnostnih ograj na lokalnih cestah , , ,00 37,0 117, Investicijsko vzdrževanje in obnove , , ,00 37,0 117, preplastitve lokalnih cest , , ,00 26,1 143, Investicijsko vzdrževanje in obnove , , ,00 26,1 143, vzdrževanje opornih in podpornih zidov na lokalnih cestah , , ,00 7,0 126, Investicijsko vzdrževanje in obnove , , ,00 7,0 126, modernizacija LC Sovodenj-Mrzli Vrh-Ledinsko razpotje 870,00 864,00 0,00 99,3 0, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 870,00 864,00 0,00 99,3 0, novogradnja mostu Lajšt na LC Idrija - Idrijska Bela 8.510,00 0, ,00 0,0 99, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 8.510,00 0, ,00 0,0 99, modernizacija LC Zadlog - Mala Gora 0,00 0, , Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,00 0, , modernizacija LC Idrija - Rebro - Godovič , , ,00 93,9 0, Drugi operativni odhodki 0,00 0,00 625, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , ,07 0,00 93,8 0, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring , , ,00 100,0 36,2 Stran: 22 od 90

23 modernizacija LC Zala - Rebro - Led. Razpotje 3.240, , Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.240, , modernizacija LC Idrijska Bela - Zadlog , , ,00 8,0 92, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ,00 0, ,00 0,0 100, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.300, ,00 0,00 99,7 0, obnova visečih mostov ,00 0, ,00 0,0 110, Investicijsko vzdrževanje in obnove ,00 0, ,00 0,0 110, investicija mestni trg , , ,00 41,1 31, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , ,26 0,00 34,6 0, Investicijsko vzdrževanje in obnove 6.320, , Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.100, , ,00 99,9 967, asfaltacije ulic v mestu Idrija , , ,00 27,5 27, Investicijsko vzdrževanje in obnove , , ,00 27,5 27, asfaltacija javnih poti v KS Godovič , , ,00 23,4 74, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , , ,00 23,4 74, asfaltacije javnih poti v KS Dole ,00 0, ,00 0,0 126, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ,00 0, ,00 0,0 126, ureditev križišča G2-102 z LC v Godoviču ,00 160, ,00 0,4 83, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ,00 0, ,00 0,0 83, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 160,00 160, asfaltacija javnih poti v KS Zavratec ,00 0, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ,00 0, asfaltacija javnih poti v KS Kanomlja , , ,00 5,8 88, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , , ,00 5,8 88, investicija izgradnja pločnikov v Godoviču ,00 0, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring ,00 0,00 Stran: 23 od 90

24 investicija ureditev območja cerkve Sv. Antona 8.000,00 0, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 8.000,00 0, asfaltacija ulic v naselju Sp. Idrija , , ,00 100,0 27, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , , ,00 100,0 27, asfaltacija javnih poti v KS Krnice Masore ,00 0, ,00 0,0 47, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ,00 0, ,00 0,0 47, asfaltacija javnih poti v KS Vojsko , , ,00 3,0 91, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , , ,00 3,0 91, ureditev platoja med Lapajnetovo ulico in Nikavo , ,96 0,00 99,6 0, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , ,96 0,00 99,6 0, projekt ceste povodja reke Soče 8.400,00 0, ,00 0,0 139, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 8.400,00 0, ,00 0,0 139, Obnova mostu pri Škadretu v Sp. Kanomlji ,00 0, ,00 0,0 300, Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,00 0, , Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring ,00 0, Asfaltacija javnih poti v KS Ledine , , ,00 52,5 38, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , , ,00 52,5 38, Asfaltacije javnih poti v KS Črni Vrh ,00 0, ,00 0,0 85, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ,00 0, ,00 0,0 85, Investicija regionalno kolesarsko omrežje ,00 0, ,00 0,0 65, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,00 0, , Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring ,00 0, Asfaltacije javnih poti v KS Mesto Idrija ,00 0, ,00 0,0 31, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ,00 0, ,00 0,0 31, Modernizacija LC Sp. Kanomlja - Krnice - Oblakov Vrh ,00 0, ,00 0,0 82, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ,00 0, ,00 0,0 82,3 Stran: 24 od 90

25 Investicija avtobusna postajališča na lokalnih cestah 7.000,00 0, ,00 0,0 89, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 7.000,00 0, ,00 0,0 89, modernizacija LC Idrija - Kočevše - Vojsko , , ,00 100,3 32, Drugi operativni odhodki 0,00 0, , Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , , ,00 100,3 33, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 8.160, , obnova podpornih zidov na javnih poteh , , ,00 46,0 50, Investicijsko vzdrževanje in obnove , , ,00 46,0 50, obnova mostu Gačnik - Maganija na JP ,00 0, , Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,00 0, , ureditev počivališča ob LC v Zavratcu , , ,00 70,4 5, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , , ,00 70,4 5, investicija avtobusno postajališče Predgriže s pločnikom ,00 0, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring ,00 0, pešpot Dom Vita - center Črnega Vrha 6.000, , ,00 66,1 116, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 6.000, , ,00 66,1 116, obnova zidov na LC Prešernova ulica , , ,00 1,1 108, Investicijsko vzdrževanje in obnove , , ,00 0,7 109, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.310, ,78 0,00 99,7 0, Investicija modernizacija LC Strmec - Kanji Dol - Javornik ,00 0, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ,00 0, Investicija modernizacija LC Idrijski Log - Zadlog 0,00 0, , Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,00 0, , Investicija most stadion - Mejca , , ,00 5,1 89, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ,00 0, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring , , ,00 10,1 179,4 Stran: 25 od 90

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) PRO OBČINE IDRIJA ZA LETO II. POSEBNI DEL PROA Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Idrija za leto so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: 1 - Občinski svet PRO 1 Občinski svet 1.19 83.71

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO -FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski uporabnik (PU) Funkcionalna klasifikacija (FK) Proračunska

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna PRORAČUN OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2015 - predlog proračuna v 2. obravnavi (23.12.2014) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 6.149.518,72 6.190.906,72 4.009.799,45 3.586.808,39

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2014 (realizacija proračuna) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.883.691,42 4.009.799,45 4.009.799,45 5.155.953,00 4.333.927,00

Prikaži več

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu 30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 župan Mestne občine Velenje Bojan KONTIČ, l. r. 3/1 VSEBINA

Prikaži več

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN 2016 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 1003 ŽUPAN 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) PREDLOG PRORAČUNA OBČINE STRAŽA ZA LETO 219 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proa občine Straža za leto 219 so po proskih uporabnikih izkazani kot sledi: 1 - OBČINSKI SVET proa 1 aprilproa 219

Prikaži več

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 410-133/-3 Datum: 24. 10. OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC Zadeva:

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi T O L M I N, 0 2. 0 2. 2 0 1 1 I N 1 0. 0 2. 2 0 1 1 M A G. R O S A N A Š Č A N Č A R Cilj ukrepa Izboljšanje življenjskih

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Konto Realizacija 2011 Realizacija 2011 Ocena

Prikaži več

NASLOVNICA ČISTOPIS

NASLOVNICA ČISTOPIS MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC O D L O K O PRORAČUNU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2011 (Uradni list RS, št. 110/ z dne 31. 12. ) MESTO GLASNIK MIRU PEACE MESSENGER CITY K A Z A L O Odlok o proračunu

Prikaži več

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov)

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov) NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2010-2013 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.351.130 308.700 310.000 310.000 0 0 0403 Druge skupne administrativne službe 1.351.130 308.700 310.000 310.000

Prikaži več

Splošni del proračuna

Splošni del proračuna REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE SODRAŽICA ZA OBDOBJE OD 01.01.18 DO 31.12.18 I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.912.039 3.102.574 3.054.145 98,4 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.779.905 1.796.065

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve prora\350una za leto 2015_1)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve prora\350una za leto 2015_1) PREDLOG PRORAČUNA O BČINE KOZJ E ZA L ETO 2 0 1 5 KAZALO 1. SPLOŠNI DEL... 6 A - Bilanca prihodkov in odhodkov... 6 Prihodki proračuna...6 70 - DAVČNI PRIHODKI...6 71 - NEDAVČNI PRIHODKI...6 74 - TRANSFERNI

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve) PREDLOG PRORAČUNA O BČINE KOZJ E ZA L ETO 2 0 1 3 KAZALO 1. SPLOŠNI DEL... 7 A - Bilanca prihodkov in odhodkov... 7 Prihodki proračuna...7 70 - DAVČNI PRIHODKI...7 71 - NEDAVČNI PRIHODKI...7 72 - KAPITALSKI

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do ) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah

OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do ) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do 30.6.2017) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah in 5. čl. Odloka o proračunu Občine Cerkvenjak za l.

Prikaži več

Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO 2016

Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO 2016 Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO KAZALO VSEBINE 1. FINANČNI DEL... 10 I. SPLOŠNI DEL... 10 II. POSEBNI DEL... 18 III. NAČRT RAZVONIH PROGRAMOV... 58 IV. TABELA KS...

Prikaži več

Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: Datum do: EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPORE

Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: Datum do: EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPORE Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: 1.1.2015 Datum do: 30.6.2015 Stran 1 05.01.2015 001-2015 152,55 05.01.2015 002-2015 PP 110221 RAZVOJ PODEŽELJA

Prikaži več

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2017.docx

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB  PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2017.docx PREDLOG SPREMEMB NA PREDLAGANI PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO Logatec, december 2016 Predlagatelj: Berto Menard, župan Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno

Prikaži več

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITVE - Prora\350una 2017.docx)

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITVE - Prora\350una 2017.docx) PRORAČUN za leto 2017 I. SPLOŠNI DEL... 5 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -204.010... 5 4 ODHODKI 2.298.753...5 40 TEKOČI ODHODKI 786.373...5 41 TEKOČI TRANSFERI 710.859...5 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 765.100...6

Prikaži več

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=123544481413, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

Uradni list RS 056/2010, Uredbeni del

Uradni list RS 056/2010, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=123544481413, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) PREDLOG PRORAČUNA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2019 NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019-2022 10 OBČINSKI SVET 12.062 3.451 0 0 0 01 POLITIČNI SISTEM 12.062 3.451 0 0 0 0101 Politični sistem 12.062 3.451 0 0 0

Prikaži več

OBČINA LENDAVA, LENDVA KÖZSEG GLAVNA ULICA 20, LENDAVA Kriteriji: Datum od: Datum do: PREGLED IZVRŠENIH PRERAZPOREDITEV V PRORAČUN

OBČINA LENDAVA, LENDVA KÖZSEG GLAVNA ULICA 20, LENDAVA Kriteriji: Datum od: Datum do: PREGLED IZVRŠENIH PRERAZPOREDITEV V PRORAČUN OBČINA LENDAVA, LENDVA KÖZSEG GLAVNA ULICA 20, LENDAVA Kriteriji: Datum od: 1.1.2018 Datum do: 31.12.2018 Stran 1 03.02.2018 001-2018 PP 060001 Plače in drugi izdatki delavcev občinske uprave PP 060011

Prikaži več

MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, / GMS-533 Številka: 410

MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, / GMS-533 Številka: 410 MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, www.maribor.si, email: mestna.obcina@maribor.si 41000-7/2016-5 GMS-533 Številka: 41000-7/2016-5 Datum: 29.9.2017 MESTNI SVET MESTNE OBČINE

Prikaži več

Microsoft Word - ZAP-SD_4L_2000.doc

Microsoft Word - ZAP-SD_4L_2000.doc ANKETA O STROŠKIH DELA 2000 Splošna navodila za izpolnjevanje Ankete o stroških dela za leto 2000: 1. Anketa o stroških dela temelji na vzorcu, in ne na polnem zajemu. Sprašujemo vas le po podatkih za

Prikaži več

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013.docx

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB  PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013.docx PREDLOG SPREMEMB NA PREDLAGANI PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013 Logatec, februar, 2013 Berto Menard, župan Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve),

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Popravek Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi

Prikaži več

Na podlagi 27

Na podlagi 27 Na podlagi 27. člena v zvezi z 21. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o spremembah

Prikaži več

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslo

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslo Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS

Prikaži več

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012 OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO predlog Braslovče, marec 2012 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO VSEBINA stran 1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 1 2.1 I.

Prikaži več

Uradni list RS - 014/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 014/2015, Uredbeni del Digitally signed by Petra Skodlar DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, cn=petra Skodlar, serialnumber=1236780514024 Reason: Odgovorna urednica Uradnega lista Republike Slovenije

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Vodilni spletni računovodski program Enaka bruto plača, različno izplačilo? Na enostaven način razlagamo, zakaj pride do razlik pri izplačilu, čeprav je pogodbena plača enaka. Računovodski servis Valerija

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine SEVNICA NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2018-2021 4001 OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA 586.509 156.000 68.500 205.500 190.500 181.500 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 586.509 156.000 68.500 205.500 190.500

Prikaži več

Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Ured

Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Ured Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov

Prikaži več

Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja občin v delu, ki se nanaša na požarno varnost v letih od 2001 do 2005

Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja občin v delu, ki se nanaša na požarno varnost v letih od 2001 do 2005 REVIZIJSKO POROCILO O PRAVILNOSTI POSLOVANJA OBCIN V DELU, KI SE NANASA NA POZARNO VARNOST V LETIH 2001 DO 2005 Bedimo nad potmi javnega denarja POSLANSTVO Raèunsko sodišèe pravoèasno in objektivno obvešèa

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

Microsoft Word - letni načrt pridob. rebalans za 2012 brez imen.doc

Microsoft Word - letni načrt pridob. rebalans za 2012 brez imen.doc Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/2002, 25/2002 in Uradni list RS št. 38/2005, 24/2006), 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih

Prikaži več

2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) Telefax : (02) P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N

2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) Telefax : (02) P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N 2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) 02 79 630 Telefax : (02) 79 640 P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N U O B Č I N E R A D L J E O B D R A V I Z A L E T O

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 29. september 2017 Številka 69/2017 AKTI V S E B I N A LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2018 LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2019 LETNI

Prikaži več

REBALANS PRORAČUNA

REBALANS PRORAČUNA OBČINA ŽELEZNIKI SPREMEMBA PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2018 PRVI REBALANS ŽELEZNIKI, 4.4.2018 Št.: 410-4/2018-007 Rebalans proračuna 2018 -PRVI 1 od 6 Občina Železniki je 22.12.2017 na 22. redni

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

(Microsoft Word - Uredba_o_vi\232ini_povra\350il_stro\232kov_v_zvezi_z_delom_in_drugih_dohodkov_ki_se_ne_v\232tevajo_v_dav\350no_osnovo.doc)

(Microsoft Word - Uredba_o_vi\232ini_povra\350il_stro\232kov_v_zvezi_z_delom_in_drugih_dohodkov_ki_se_ne_v\232tevajo_v_dav\350no_osnovo.doc) UREDBA o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja neuradno prečiščeno besedilo Uradna lista RS, št. 140/06 (29.12.2006) in 76/08 (25.07.2008). Datum veljavnosti in uporabe:

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o davčni

Prikaži več

ZBOR KRAJANOV KS VOJSKO

ZBOR  KRAJANOV KS VOJSKO VOJSKO Plani, cilji 2019 2022 Pripravil : B. Lapajne Program razvoja 2019-2022 Strateški dokument ( osnutek ), ki ga je Svet KS Vojsko sprejel na 22. redni seji 4. 12. 2017 Turizem kot panoga Kmetijska

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV  TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

Microsoft Word - SES2018_MetodološkaNavodila_KONČNA.docx

Microsoft Word - SES2018_MetodološkaNavodila_KONČNA.docx RAZISKOVANJE O STRUKTURI PLAČE ZA LETO 2018 METODOLOŠKA NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VPRAŠALNIKA ZAP-RSP Splošna navodila za izpolnjevanje vprašalnika ZAP-RSP 1. Poročevalske enote so v vzorec izbrani poslovni

Prikaži več

Microsoft Word - Predpisi_inšpektorat.docx

Microsoft Word - Predpisi_inÅ¡pektorat.docx SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA MESTNE OBČINE NOVO MESTO IN OBČINE STRAŽA I. NADZOR NAD PREDPISI POSAMEZNE OBČINE USTANOVITELJICE SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 1. MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

Prikaži več

Maribor, 17

Maribor, 17 FINANČNI NAČRT ŠTAJERSKE GOSPODARSKE ZBORNICE ZA LETO 2019 Pripravila: mag. Aleksandra Podgornik, direktorica Maribor, december 2018 1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV ŠGZ PO STRUKTURI ZA LETO 2019

Prikaži več

Obrzložitve proračuna za leto 2010

Obrzložitve proračuna za leto 2010 ZUPAN OBCINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.loqatec@loqatec.si Trzaska cesta 50A, 1370 Logatec t 01 7590600, f: 01 7590620 Stevilka: 410-16/-66 Datum: 1. 3. OBCINSKI SVET OBCINE LOGATEC Zadeva: Predlag

Prikaži več

Microsoft Word - 3_Obrazložitev predloga proraēuna 2018.docx

Microsoft Word - 3_Obrazložitev predloga proraÄ“una 2018.docx OBČINA POLJČANE Ž u p a n Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane telefon: 02 8029 223 fax: 02 8029 226 e-mail: obcina@poljcane.si Številka: 410-0092/2017 Datum: 5. 12. 2017 OBČINA POLJČANE Občinski svet ZADEVA:

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx)

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx) Tabela: Poročilo o prenosu namenskih sredstev v proračun 2015 V EUR Taksa za obrem. okolja - voda 2.011.143 2.012.994 981.949 1.031.045 1.031.045 0 91210 Inv.in inv.vzdrž.javnih kanal.sis.in ČN 101.660

Prikaži več

Datum: 21

Datum: 21 Datum: 20.2.2019 ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOROVNICA ZADEVA: LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI BOROVNICA ZA LETO 2019 PRAVNA PODLAGA: Zakon o športu ((ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17) Resolucija o Nacionalnem

Prikaži več

posebni del - obrazložitev.doc

posebni del - obrazložitev.doc II. POSEBNI DEL PRORACUNA-obrazložitev Struktura posebnega dela proracuna je predpisana, in sicer so odhodki predstavljeni po institucionalni klasifikaciji (t.j. po proracunskih uporabnikih), ki se s svojimi

Prikaži več

PREDLOG PRORAČUN za leto 2018

PREDLOG PRORAČUN za leto 2018 PREDLOG PRORAČUN za leto 2018 I. SPLOŠNI DEL... 5 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -68.131... 5 4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 1.222.572...5 40 TEKOČI ODHODKI 482.434...5 41 TEKOČI TRANSFERI 386.270...6 42

Prikaži več

NRP19_22_2RBP

NRP19_22_2RBP Načrt razvojnih programov Občine Moravče za obdobje 2019-2022, usklajen z 2. rebalansom 2019 NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019-2022 0004 Občinska uprava 8.129.241 3.142.519 4.136.555 6.815.121 4.666.688 620.000

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev INFORMATIKA Tečaj za višjega gasilca OGZ PTUJ 2017 PRIPRAVIL: ANTON KUHAR BOMBEK, GČ VSEBINA TEORETIČNA PREDAVANJA INFORMACIJSKI SISTEMI SISTEM OSEBNIH GESEL IN HIERARHIJA PRISTOJNOSTI PRAKTIČNE VAJE ISKANJE

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itev poseb. dela rebalansa 2015)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itev poseb. dela rebalansa 2015) Obrazložitev posebnega dela rebalansa proračuna 2015 V nadaljevanju so obrazloženi predlogi sprememb in dopolnitev po posameznih proračunskih postavkah: 011017 Delovanje svetniške skupine SD Predlagamo

Prikaži več

II. Posebni del proračuna

II. Posebni del proračuna REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE OBČINA SV. JURIJ OB ŠČAVNICI ZA OBDOBJE OD 1.1.2012 DO 31.3.2012 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine OBČINA SV. JURIJ OB ŠČAVNICI za leto 2012 so po proračunskih

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV K ODLOKU O SPREMEMBAH ODLOKA

OBRAZLOŽITEV K ODLOKU O SPREMEMBAH ODLOKA 12. /redna/ seja občinskega sveta December 2016 OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA OBČINE LENDAVA ZA LETO 2017 (1. obravnava) 1 I. UVOD Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 UPB, 14/13 - popr. 101/13

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITEV ZA ZR 2010.doc)

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITEV ZA ZR 2010.doc) MESTNA OBČINA PTUJ ŽUPAN Mestni trg 1 2250 Ptuj Telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 13 Telefaks: 02 748 29 98 E-pošta: moptuj@ptuj.si ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE PTUJ ZA LETO 2010 Ptuj, marec

Prikaži več

Predstavitev IPro06

Predstavitev IPro06 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 CILJI REVIZIJE 1. Izrek mnenja o predlogu splošnega dela zaključnega računa 2. Izrek mnenja o pravilnosti izvršitve:

Prikaži več

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum:

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum: OBČINA RUŠE Trg vstaje 11 2342 Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: 410-0006/2013 Datum: 10.02.2014 KAZALO 1. UVODNA POJASNILA... 5 2. ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014...

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Luče za programs

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Luče za programs Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Luče za programsko obdobje 2015-2020 (Uradni list RS, št. 35/15, v nadaljevanju pravilnik) in Odloka o proračunu

Prikaži več

POŽAR EKO PLASTKOM LJUTOMER

POŽAR EKO PLASTKOM LJUTOMER POŽAR EKO PLASTKOM LJUTOMER Četrtek 8.6.2017 Poveljnik PGD Ljutomer: Dušan HUNJADI Lokacija požara: Eko plastkom je oddaljen od gasilskega doma 1,3 km. Panoga, ki jo opravljajo: - Predelava odpadnih sveč

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE PIRAN za leto 2015 (1. obravnava)

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE PIRAN za leto 2015 (1. obravnava) PREDLOG PRORAČUNA OBČINE PIRAN za leto 2015 (1. obravnava) I. SPLOŠNI DEL... 6 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV... 6 7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 24.844.933... 6 4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 25.476.008...

Prikaži več

Povracila-stroskov-julij-2011

Povracila-stroskov-julij-2011 POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM IN DRUGI PREJEMKI Povračila stroškov in druge prejemke v dejavnosti trgovine urejajo: Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije in Tarifna priloga h Kolektivni

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

OBČINA LITIJA Jerebova ulica 14, Litija v EUR Konto Naziv Sprejeti I. rebalans Prerazporeditve Veljavni proračun Realizacija Indeks 6:5 (1)

OBČINA LITIJA Jerebova ulica 14, Litija v EUR Konto Naziv Sprejeti I. rebalans Prerazporeditve Veljavni proračun Realizacija Indeks 6:5 (1) OBČINA LITIJA Jerebova ulica 14, Litija Konto I. S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74+78) 12.709.416,00 0,00 12.709.416,00 8.445.154,15 66,45 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 11.752.600,00 0,00 11.752.600,00

Prikaži več

Urbanistično-planerska delavnica Sevnica 2011/12

Urbanistično-planerska delavnica Sevnica 2011/12 Energetska sanacija večstanovanjskih stavb - PRIMERI DOBRIH PRAKS - Roman Perčič, Občina Sevnica En.občina 016 12. oktober 2016 Sevnica v 80. letih Foto: Ljubo Motore Sevnica v 80. letih Foto: Ljubo Motore

Prikaži več

Obrazec RZOP

Obrazec RZOP Antona Globočnika C.na Kremenco 2 Tel.: 05 7000 300 Fax.: 05 726 18 10 Matična številka: 5496829000 Davčna številka: SI 44439407 Datum : 2.3.2006 Štev. : 64/3/2006 Štev. zbirke 1. Evidenca o poškodbah

Prikaži več

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc 259 MESTNA OBČINA KRANJ ŽUPAN Slovenski trg 1, 4000 Kranj tel. 04/ 237 31 00, fax. 04/ 237 31 06 Datum: 15.05.2009 SVET MESTNE OBČINE KRANJ PREDMET: LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MESTNE

Prikaži več

Microsoft Word i-seja-PRORACUN-2011-dop-predlog.doc

Microsoft Word i-seja-PRORACUN-2011-dop-predlog.doc Občina Bled OBČINSKI SVET 1) V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: Dopolnjen predlog Odloka o proračunu Občine Bled

Prikaži več

zapisnik 21. seje finance

zapisnik 21. seje finance OBČINA JESENICE OBČINSKI SVET Odbor za proračun in finance Številka: 032-18/2012 Datum: 16.11.2012 SKRAJŠAN ZAPIS 21. REDNE SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE, KI JE BILA V ČETRTEK, 15.11.2012, OB 17.30

Prikaži več

Polletno poročilo za leto 2014.pdf

Polletno poročilo za leto 2014.pdf OBČINA GORNJI GRAD OBČINSKI SVET Attemsov trg 3, 3342 Gornji Grad 07 ( tel: (03) 839-18-50 Ê fax: (03) 839-18-64 * E-mail: obcina@gornji-grad.si Datum: 22.07. Predlog sklepa: Naziv gradiva: Poročilo o

Prikaži več

21

21 PROTOKOL o čezmejnem sodelovanju med Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje Ministrstva za obrambo Republike Slovenije in Civilno zaščito Avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine Republike

Prikaži več

(Splo\232ni del prora\350una)

(Splo\232ni del prora\350una) REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE RAČE-FRAM ZA OBDOBJE OD 1.1.2012 DO 31.12.2012 I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 5.621.954,67 5.621.954,67 5.746.776,98 102,2 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 5.315.887,00

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 6. 2. 2014 ZAPISNIK 14. seje Odbora za proračun in

Prikaži več

ZAVAROVANEC/PODLAGA ZAVAROVANJA ZZVZZ VRSTA PRISPEVKA OSNOVA ZAVEZANEC za plačilo STOPNJA IN MESEČNI ZNESEK Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS Podl

ZAVAROVANEC/PODLAGA ZAVAROVANJA ZZVZZ VRSTA PRISPEVKA OSNOVA ZAVEZANEC za plačilo STOPNJA IN MESEČNI ZNESEK Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS Podl Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS Podlaga: 001, 013, 016, 029, 034, 036, 084, 085 Kategorija zavarovancev: aktivni 1. točka 15. Enaka osnova kot za PIZ,vendar ne manj kot 60 % zadnje znane povprečne

Prikaži več

OBČINA GORJE

OBČINA GORJE Številka: Datum: OCENA IZVAJANJA SKUPNEGA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI ZA OBMOČJE OBČINE TOLMIN ZA LETO 2018 Lokalna skupnost je z uveljavitvijo Zakona o občinskem redarstvu (UR. l. RS, št. 139/06 in 9/17,

Prikaži več

Številka:

Številka: POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE JESENICE V PRVEM POLLETJU 2014 Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in sprem.) župan v juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna

Prikaži več

tč. 2A

tč. 2A Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 14781000 F: +386 14781607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ PREDLOG NUJNI POSTOPEK 2019-2611-0031 ZAKON O SPREMEMBI ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM

Prikaži več