PR_COD_1amCom

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "PR_COD_1amCom"

Transkripcija

1 Evropski parlament Dokument zasedanja A8-0483/ ***I POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/1011 glede referenčnih vrednosti za nizke emisije ogljika in referenčnih vrednosti za ugodno ogljično bilanco (COM(2018)0355 C8-0209/ /0180(COD)) Odbor za ekonomske in monetarne zadeve Poročevalka: Neena Gill RR\ docx PE v02-00 Združena v raznolikosti

2 PR_COD_1amCom Oznake postopkov * Postopek posvetovanja *** Postopek odobritve ***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava) ***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava) ***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava) (Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku akta.) Predlogi sprememb k osnutku akta Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu. Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno določbo tega akta. Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega besedila Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je označeno s simbolom ali prečrtano. Zamenjano besedilo je izbrisano ali prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z namenom priprave končnega besedila in niso označene. PE v /40 RR\ docx

3 VSEBINA Stran OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA... 5 MNENJE ODBORA ZA OKOLJE, JAVNO ZDRAVJE IN VARNOST HRANE POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU RR\ docx 3/40 PE v02-00

4 PE v /40 RR\ docx

5 OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/1011 glede referenčnih vrednosti za nizke emisije ogljika in referenčnih vrednosti za ugodno ogljično bilanco (COM(2018)0355 C8-0209/ /0180(COD)) (Redni zakonodajni postopek: prva obravnava) Evropski parlament, ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0355), ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0209/2018), ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije, ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne..., ob upoštevanju člena 59 Poslovnika, ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0483/2018), 1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju; 2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti; 3. naroči svojemu predsedniku/svoji predsednici, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom. RR\ docx 5/40 PE v02-00

6 1 PREDLOGI SPREMEMB EVROPSKEGA PARLAMENTA * k predlogu Komisije Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (EU) 2016/1011 glede referenčnih vrednosti za podnebni prehod in referenčnih vrednosti, usklajenih s Pariškim sporazumom (Besedilo velja za EGP) EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 114 Pogodbe, ob upoštevanju predloga Evropske komisije, po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom, ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke 1, ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora 2, v skladu z rednim zakonodajnim postopkom, ob upoštevanju naslednjega: (1) Generalna skupščina OZN je 25. septembra 2015 sprejela nov svetovni okvir za trajnostni razvoj: agendo za trajnostni razvoj do leta , katere osrednja tema so cilji trajnostnega razvoja. Sporočilo Komisije iz leta 2016 o novih ukrepih za trajnostno prihodnost Evrope 4 povezuje cilje trajnostnega razvoja z okvirom politike Unije za zagotovitev, da bodo vsi ukrepi in pobude politike EU znotraj EU in na svetovni ravni že od samega začetka naprej upoštevali cilje trajnostnega razvoja. Evropski svet je v sklepih z dne 20. junija potrdil, da so Unija in države članice zavezane * Predlogi sprememb: krepki ležeči tisk označuje novo ali spremenjeno besedilo, simbol pa tiste dele besedila, ki so bili črtani. 1 UL C [ ], [ ], str. [ ]. 2 UL C,, str.. 3 UL L 282, , str COM(2016) 739 final. 5 CO EUR 17, CONCL. 5. PE v /40 RR\ docx

7 celovitemu, doslednemu, obsežnemu, integriranemu in učinkovitemu izvajanju Agende 2030, tudi v tesnem sodelovanju s partnerji in drugimi deležniki. (2) Leta 2015 je Unija sklenila Pariški sporazum o podnebnih spremembah 1. Člen 2(c) navedenega Sporazuma določa cilj, da je treba okrepiti odziv na podnebne spremembe, med drugim tudi tako, da se finančne tokove uskladi z razvojnimi usmeritvami, ki vodijo v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in v večjo odpornost družbe proti spremembi podnebja. (2a) (2b) Medvladni panel za podnebne spremembe je 8. oktobra 2018 objavil posebno poročilo o globalnem segrevanju za 1,5 C, v katerem svari pred skrajnimi tveganji povečanja globalnega segrevanja za 2 C v primerjavi s predindustrijsko ravnjo in poziva k omejitvi globalnega segrevanja na 1,5 C, in navaja, da bi to zahtevalo hitre, korenite in doslej največje spremembe v vseh vidikih družbe. Unija bi morala spodbujati ugotovitve posebnega poročila kot vodilni znanstveni prispevek h konferenci o podnebnih spremembah v Katovicah na Poljskem v decembru 2018, kjer bo pregledan pariški podnebni sporazum. (3) Trajnost in prehod na nizkoogljično, na podnebne spremembe odporno krožno gospodarstvo, ki bolje gospodari z viri, sta ključnega pomena za zagotavljanje dolgoročne konkurenčnosti gospodarstva Unije. Trajnost je že dolgo v središču projekta Unije, njene socialne in okoljske razsežnosti pa so priznane v pogodbah Unije. Na voljo imamo le omejen čas za preoblikovanje kulture v finančnem sektorju tako, da bi bila bolj usmerjena k trajnostnemu financiranju, s čimer bi zagotovili zadržanje povečanja povprečne svetovne temperature pod 2 ºC. Zato je ključnega pomena, da so nove naložbe v infrastrukturo dolgoročno trajnostne. (4) Komisija je marca 2018 objavila svoj akcijski načrt Financiranje trajnostne rasti 2, ki določa ambiciozno in celovito strategijo za trajnostno financiranje. Eden od ciljev tega akcijskega načrta je, da se kapitalski tokovi preusmerijo k trajnostnim naložbam za doseganje trajnostne in vključujoče rasti. Nujna je večja osredotočenost na omejevanje učinkov podnebnih sprememb, saj so nesreče, ki jih povzroča nepredvidljivost vremenskih pogojev, vse pogostejše. (5) Sklep št. 1386/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta 3 je pozval k povečanju zasebnega financiranja okoljskih in s podnebjem povezanih izdatkov, zlasti z vzpostavitvijo spodbud in metodologij, ki spodbujajo podjetja, da merijo okoljske stroške poslovanja in dobiček zaradi uporabe okoljskih storitev. (6) Za doseganje ciljev trajnostnega razvoja v Uniji je treba kapitalske tokove usmerjati v trajnostne naložbe. Pomembno je, da se za doseganje navedenih ciljev v celoti izkoristi potencial notranjega trga. V tem okviru je ključnega pomena, da se na notranjem trgu odstranijo ovire za učinkovit pretok kapitala v trajnostne naložbe in da se prepreči nastanek takih pričakovanih ovir. 1 UL L 282, , str COM(2018) 97 final. 3 Sklep št. 1386/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2013 o splošnem okoljskem akcijskem programu Unije do leta 2020 Dobro živeti ob upoštevanju omejitev našega planeta (UL L 354, , str. 171). RR\ docx 7/40 PE v02-00

8 (7) Uredba (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta 1 določa enotna pravila za referenčne vrednosti v Uniji in upošteva njihove različne vrste na podlagi njihovih značilnosti, ranljivosti in tveganj. Vse več vlagateljev sledi nizkoogljičnim naložbenim strategijam in za sklicevanje na uspešnost naložbenih portfeljev ali za merjenje te uspešnosti uporablja referenčne vrednosti za nizke emisije ogljika. Pri veljavnih nizkoogljičnih referenčnih vrednostih je veliko tveganje lažnega zelenega oglaševanja. Zato bi morale biti finančne referenčne vrednosti kot ključno orodje za vlagatelje jasne in pregledne ter usklajene z zavezami iz Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah, kot so prenesene v pravo Unije. (8) Široka paleta indeksov se trenutno združuje pod oznako indeksi za nizke emisije ogljika. Navedeni indeksi za nizke emisije ogljika se uporabljajo kot referenčne vrednosti za naložbene portfelje in produkte, ki se prodajajo prek meja. Kakovost in integriteta referenčnih vrednosti za nizke emisije ogljika vplivata na učinkovito delovanje notranjega trga za najrazličnejše individualne in kolektivne naložbene portfelje. Številni indeksi za nizke emisije ogljika, ki se uporabljajo kot merila uspešnosti za naložbene portfelje, zlasti za ločene naložbene račune in kolektivne naložbene sheme, se zagotavljajo v eni državi članici, vendar jih uporabljajo upravitelji portfeljev in premoženja v drugih državah članicah. Poleg tega upravitelji portfeljev in premoženja z uporabo referenčnih vrednosti, pripravljenih v drugih državah članicah, pogosto zavarujejo tveganja, povezana z izpostavljenostmi do emisij ogljika. (9) Na trgu so se pojavile različne kategorije indeksov za nizke emisije ogljika z različnimi ravnmi ambicij. Medtem ko si nekatere referenčne vrednosti prizadevajo zmanjšati ogljični odtis standardnega naložbenega portfelja, imajo druge za cilj, da se izberejo samo elementi, ki prispevajo k doseganju cilja 2 C, kot je določen v Pariškem sporazumu o podnebnih spremembah. Kljub razlikam v ciljih in strategijah se številne od teh referenčnih vrednosti pogosto skupaj promovirajo kot referenčne vrednosti za nizke emisije ogljika. S temi vrstami referenčnih vrednosti so povezana resna tveganja, saj lahko ustvarjajo zmedo med vlagatelji in povečajo verjetnost lažnega zelenega oglaševanja. (10) Različni pristopi k metodologijam za določanje referenčnih vrednosti povzročajo razdrobljenost notranjega trga, ker uporabnikom referenčnih vrednosti ni jasno, ali gre pri določenem indeksu za nizke emisije ogljika za referenčno merilo, ki je usklajeno s ciljem 2 C, ali zgolj za referenčno merilo, katerega namen je znižati ogljični odtis standardnega naložbenega portfelja. Za obravnavo morebitnih nelegitimnih zahtevkov upravljavcev glede nizkoogljične narave njihovih referenčnih vrednosti bi lahko države članice verjetno sprejele različna pravila, da bi se izognile posledični zmedi vlagateljev in dvoumnosti glede ciljev in ravni ambicij, na katerih temeljijo različne kategorije tako imenovanih indeksov za nizke emisije ogljika, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti za nizkoogljični naložbeni portfelj. (11) Ker ni usklajenega okvira za zagotavljanje točnosti in integritete glavnih kategorij referenčnih vrednosti za nizke emisije ogljika, ki se uporabljajo v individualnih ali 1 Uredba (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, in spremembi direktiv 2008/48/ES in 2014/17/EU ter Uredbe (EU) št. 596/2014 (UL L 171, , str. 1). PE v /40 RR\ docx

9 kolektivnih naložbenih portfeljih, je verjetno, da bodo razlike v pristopih držav članic ovirale nemoteno delovanje notranjega trga. (12) Zato je za ohranitev pravilnega delovanja notranjega trga v korist malega vlagatelja, nadaljnje izboljšanje pogojev njegovega delovanja ter za zagotovitev visoke ravni varstva potrošnikov in vlagateljev primerno prilagoditi Uredbo (EU) 2016/1011, da se določi minimalni regulativni okvir za usklajevanje in vključevanje referenčnih vrednosti za podnebni prehod in referenčnih vrednosti, usklajenih s Pariškim sporazumom, na ravni Unije. V zvezi s tem je zlasti pomembno, da ta referenčna merila ne bi bistveno škodovala drugim okoljskim, socialnim in upravljavskim ciljem, zlasti kadar so opredeljeni z okvirom Unije za spodbujanje trajnostnih naložb na podlagi harmoniziranih kazalnikov in meril. (13) Uvedba jasnega razlikovanja med referenčnimi vrednostmi za podnebni prehod in referenčnimi vrednostmi, usklajenimi s Pariškim sporazumom, ter razvoj minimalnih standardov za vsako od njih bosta pripomogla k večji skladnosti med referenčnimi vrednostmi, ki se kot take spodbujajo. Referenčna vrednost, usklajena s Pariškim sporazumom, bi se morala osredotočiti na podjetja ali segmente specifičnega trga, ki so že skladni z dolgoročnim ciljem glede globalnega segrevanja iz pariškega podnebnega sporazuma. (14) Vsako podjetje, katerega sredstva so izbrana kot podlaga za referenčno vrednost za podnebni prehod, bi moralo imeti načrt za zmanjšanje svojih emisij ogljika v smeri splošne uskladitve z dolgoročnim ciljem glede globalnega segrevanja iz pariškega podnebnega sporazuma. Ti načrti bi morali biti javni in verodostojni v smislu, da predstavljajo pristno zavezanost k razogljičenju in so dovolj podrobni in tehnično izvedljivi. (15) Številni upravljavci referenčnih vrednosti trdijo, da njihove referenčne vrednosti sledijo ciljem ESG. Vendar uporabniki referenčnih vrednosti nimajo vedno potrebnih informacij o tem, v kolikšni meri metodologija upravljavcev referenčnih vrednosti upošteva dejavnike ESG. Obstoječe informacije so tudi pogosto razpršene in ne omogočajo učinkovite primerjave za namene čezmejnih naložb. Da bi udeleženci na trgu lahko sprejemali informirane odločitve, bi bilo treba od upravljavcev referenčnih vrednosti zahtevati, da v izjavi o referenčni vrednosti razkrijejo, ali njihove referenčne vrednosti ali skupine referenčnih vrednosti zasledujejo cilje ESG ali ne in ali upravljavec referenčnih vrednosti ponuja takšne referenčne vrednosti ali ne. Za pomembne referenčne vrednosti lastniškega kapitala in obveznic ter za referenčne vrednosti za podnebni prehod in referenčne vrednosti, usklajene s Pariškim sporazumom, bi moral upravljavec referenčnih vrednosti objaviti podrobne informacije o tem, ali in v kolikšni meri je zagotovljena splošna stopnja usklajenosti s ciljem zmanjšanja emisij ogljika in/ali doseganja ciljev pariškega podnebnega sporazuma. Komisija bi morala izvesti oceno učinka, s katero bi ugotovila, ali bi vse referenčne vrednosti ali skupine referenčnih vrednosti lahko vsebovale podrobna pojasnila o tem, kako je zagotovljeno doseganje cilja glede emisij ogljika in/ali ciljev pariškega podnebnega sporazuma. (16) Iz istih razlogov bi morali tudi upravljavci referenčnih vrednosti za podnebni prehod in referenčnih vrednosti, usklajenih s Pariškim sporazumom, objaviti svojo metodologijo, ki jo uporabljajo pri izračunu. V navedenih informacijah bi bilo treba opisati, kako so bila izbrana in tehtana sredstva, ki so podlaga, ter katera sredstva so bila izključena in zakaj so bila izključena. Da bi upravljavec referenčnih vrednosti ocenil, kako RR\ docx 9/40 PE v02-00

10 referenčna vrednost prispeva k okoljskim ciljem, bi moral razkriti, kako so se izmerili ogljični odtis in prihranki ogljika sredstev, ki so podlaga, njihove zadevne vrednosti, vključno s skupnim ogljičnim odtisom referenčne vrednosti, ter vrsto in vir uporabljenih podatkov. Da bi upravitelji premoženja lahko izbrali najustreznejšo referenčno vrednost za svojo naložbeno strategijo, bi morali upravljavci referenčnih vrednosti pojasniti razloge, ki so podlaga za parametre njihove metodologije, in pojasniti, kako referenčna vrednost prispeva k okoljskim ciljem. Objavljene informacije bi morale vključevati tudi podrobnosti o pogostosti pregledov in uporabljenem postopku. (17a) Pomembno je, da ključni elementi metod, ki se uporabljajo za izračun referenčnih vrednosti za podnebni prehod in referenčnih vrednosti, usklajenih s Pariškim sporazumom, trdno temeljijo na znanosti o podnebju. To se bo rutinsko doseglo z upoštevanjem pariškega podnebnega sporazuma, na primer z uporabo podnebnega scenarija in ustreznega načina razogljičenja, ki je usklajen s cilji pariškega podnebnega sporazuma. (18) Da se zagotovi nenehno upoštevanje izbranih ciljev blažitve podnebnih sprememb, bi morali upravljavci referenčnih vrednosti za podnebni prehod in referenčnih vrednosti, usklajenih s Pariškim sporazumom, redno pregledovati svoje metodologije in uporabnike obvestiti o uporabljenih postopkih za vsako pomembno spremembo. Upravljavci referenčnih vrednosti bi morali ob uvedbi pomembne spremembe razkriti razloge za to spremembo in pojasniti, kako je sprememba skladna s prvotnimi cilji referenčnih vrednosti. (19) Da bi se povečala preglednost in zagotovila ustrezna raven usklajenosti, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije, da se opredeli minimalna vsebina obveznosti glede razkritja, ki bi morale veljati za upravljavce referenčnih vrednosti za podnebni prehod in referenčnih vrednosti, usklajenih s Pariškim sporazumom, ter da se določijo minimalni standardi za usklajevanje metodologije določanja referenčnih vrednosti za podnebni prehod in referenčnih vrednosti, usklajenih s Pariškim sporazumom, vključno z metodo za izračun emisij ogljika, povezanih s sredstvi, ki so podlaga, ob upoštevanju metod okoljskega odtisa izdelkov in okoljskega odtisa organizacij, kot so opredeljene v točkah (a) in (b) točke 2 Priporočila Komisije 2013/179/EU31 1 in v delu skupine tehničnih strokovnjakov o trajnostnem financiranju. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu izvaja ustrezna odprta in javna posvetovanja o vseh delegiranih aktih, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet prejmeta vse dokumente istočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se lahko sistematično udeležujejo zasedanj strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov. (20) Uredbo (EU) 2016/1011 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti 1 Priporočilo Komisije 2013/179/EU z dne 9. aprila 2013 o uporabi skupnih metod za merjenje in sporočanje okoljske uspešnosti izdelkov in organizacij v njihovem življenjskem krogu (UL L 124, , str. 1). PE v /40 RR\ docx

11 SPREJELA NAEDNJO UREDBO: Uredba (EU) 2016/1011 se spremeni: Člen 1 Spremembe Uredbe (EU) 2016/ v člen 3(1) se vstavijo naslednje točke 23a, 23b in 23(c): (23a) referenčna vrednost za podnebni prehod pomeni referenčno vrednost, označeno kot referenčno vrednost za podnebni prehod EU, pri kateri so sredstva, ki so njena podlaga, za namene točke 1(b)(ii) tega odstavka izbrana, tehtana ali izločena tako, da je portfelj referenčne vrednosti usmerjen k razogljičenju, in ki je oblikovana v skladu s standardi, določenimi v delegiranih aktih iz člena 19a(2); Ta referenčna vrednost izpolnjuje vse naslednje minimalne zahteve: (i) izdajatelji sredstev morajo v načrte za zmanjšanje emisij vključiti merljive časovne cilje, ki so zanesljivi in podprti z dokazi; (ii) družbe, odgovorne za sredstva, ki so podlaga, imajo vzpostavljene podrobne načrte za zmanjševanje emisij, ki so razčlenjeni do ravni posameznih delujočih hčerinskih družb; (iii) izdajatelji sredstev morajo letno poročati o napredku pri doseganju teh ciljev; (iv) dejavnosti sredstev, ki so podlaga, ne smejo bistveno škodovati drugim ciljem ESG. Ponudniki referenčnih vrednosti v Uniji si do 1. januarja 2022 prizadevajo tržiti eno ali več referenčnih vrednosti za podnebni prehod, ta referenčna vrednost pa bo regulirana kot pomembna referenčna vrednost; (23b),referenčna vrednost, usklajena s Pariškim sporazumom pomeni referenčno vrednost, ki je označena kot referenčna vrednost, usklajena s Pariškim sporazumom, in pri kateri so sredstva, ki so njena podlaga, za namene točke 1(b)(ii) tega odstavka izbrana tako, da so posledične emisije ogljika portfelja referenčne vrednosti usklajene z zavezo iz Pariškega sporazuma o omejitvi zvišanja temperature na 1,5 C, ki je prav tako opredeljena v skladu z minimalnimi standardi iz delegiranih aktov iz člena 19a(2), in v kateri portfelj osnovnih sredstev ni izpostavljen družbam, ki opravljajo katero koli od naslednjih gospodarskih dejavnosti: iskanje, pridobivanje, distribucija in predelava fosilnih goriv; gradnja in vzdrževanje elektrarn, ki sežigajo fosilna goriva. Dejavnosti sredstev, ki so podlaga, ne smejo bistveno škodovati drugim ciljem ESG. Ponudniki referenčnih vrednosti v Uniji si do 1. januarja 2022 prizadevajo tržiti eno ali več referenčnih vrednosti, usklajenih s Pariškim sporazumom, ta referenčna vrednost pa bo regulirana kot pomembna referenčna vrednost; (23c),usmeritev k razogljičenju : pomeni merljivo, znanstveno in časovno omejeno usmeritev k zmanjšanju emisij s področja 1, 2 in 3 ter emisij ogljika v smeri RR\ docx 11/40 PE v02-00

12 uskladitve z dolgoročnim ciljem glede globalnega segrevanja iz pariškega podnebnega sporazuma. ; 2. člen 13 se spremeni: (a) v odstavku 1 se dodata naslednji točki (d) in (da): (d) pojasnilo, kako ključni elementi metodologije iz točke (a) odražajo okoljske, socialne in upravljavske (ESG) dejavnike za vsako referenčno vrednost ali skupino referenčnih vrednosti ; (da) pojasnilo, kako referenčna vrednost ali skupina referenčnih vrednosti vpliva na podnebje, zlasti stopnja njihove usklajenosti s cilji Pariškega sporazuma; ; (b) vstavi se naslednji odstavek 2a: 2a. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 49, da se dodatno opredeli minimalna vsebina pojasnila iz točk (d) in (da) odstavka 1 tega člena ter format, ki ga je treba uporabiti, in za posodobitev usmeritev o izjavi o referenčnih vrednostih iz člena 27(2a), da se vključijo sklicevanja na ESG in vidike trajnosti. ; 3. v naslovu III se vstavi naslednje poglavje 3a: Poglavje 3a Referenčne vrednosti za nizke emisije ogljika in referenčne vrednosti za vpliv, usklajene s Pariškim sporazumom Člen 19a Referenčne vrednosti za nizke emisije ogljika in referenčne vrednosti za vpliv, usklajene s Pariškim sporazumom (1) Zahteve iz Priloge III se skupaj z zahtevami iz naslovov II, III in IV ali namesto njih uporabljajo za zagotavljanje referenčnih vrednosti za podnebni prehod in referenčnih vrednosti za vpliv, usklajenih s Pariškim sporazumom, in za prispevanje podatkov zanje. (2) Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 49 v zvezi z referenčnimi vrednostmi za podnebni prehod in referenčnimi vrednostmi, usklajenimi s Pariškim sporazumom, da določi : (a) (b) (c) merila za izbiro sredstev, ki so podlaga, in po potrebi merila za izključitev sredstev; merila in metodo za tehtanje sredstev, ki so podlaga v referenčni vrednosti; izračun usmeritve k razogljičenju za referenčne vrednosti za podnebni prehod. ; 3a. v členu 21 se zadnji pododstavek odstavka (3) spremeni: Do izteka tega obdobja pristojni organ pregleda svojo odločitev o tem, da od upravljavca zahteva nadaljnje objavljanje referenčne vrednosti, in lahko po potrebi obdobje ustrezno podaljša za največ nadaljnjih 12 mesecev. Najdaljše obdobje za obvezno upravljanje skupaj ne presega 36 mesecev. 3b. V členu 23 se zadnji pododstavek odstavka (6) spremeni: PE v /40 RR\ docx

13 Najdaljše obdobje za obvezno prispevanje iz točk (a) in (b) prvega pododstavka skupaj ne presega 36 mesecev. ; 4. V členu 27 se vstavijo odstavki 2a, 2b in 2c: 2a. Za vsako zahtevo iz odstavka 2 izjava o referenčnih vrednostih vsebuje razlago, kako se odražajo okoljski, socialni in upravljavski dejavniki za vsako zagotovljeno in objavljeno referenčno vrednost ali skupino referenčnih vrednosti. Za te referenčne vrednosti ali skupine referenčnih vrednosti, ki ne zasledujejo ciljev ESG, zadostuje, da ponudniki referenčnih vrednosti v izjavi o referenčni vrednosti jasno navedejo, da teh ciljev ne zasledujejo. Če v portfelju tega posameznega ponudnika referenčnih vrednosti ni na voljo nobene referenčne vrednosti v skladu s točkama 23a in 23b člena 3(1) ali če ni na voljo nobenih referenčnih vrednosti, ki bi zasledovale ali upoštevale cilje ESG, se to navede v izjavi o referenčni vrednosti. Ponudnik referenčne vrednosti za svoje pomembne referenčne vrednosti za lastniški kapital in obveznice objavi podrobno izjavo o referenčni vrednosti o tem, ali in v kolikšni meri je zagotovljena splošna stopnja usklajenosti s ciljem zmanjšanja emisij ogljika in/ali doseganja ciljev pariškega podnebnega sporazuma v skladu s pravili glede razkrivanja za finančne produkte iz člena 5(3) [OP vstaviti sklic na uredbo o razkritjih, ki se nanašajo na trajnostne naložbe in tveganja glede trajnosti]. Do 1. januarja 2020 Komisija izvede oceno učinka, na podlagi katere oceni, kako bi izjava o referenčni vrednosti za vse referenčne vrednosti ali skupine referenčnih vrednosti lahko vsebovala podrobna pojasnila o tem, kako je zagotovljeno doseganje cilja glede emisij ogljika in/ali ciljev pariškega podnebnega sporazuma. Če ponudnik referenčne vrednosti da na voljo referenčno vrednost v skladu s točkama 23a in 23b člena 3(1), bo izjava o referenčni vrednosti za to referenčno vrednost vsebovala tudi informacije o splošni stopnji usklajenosti z dolgoročnim ciljem iz pariškega podnebnega sporazuma o omejitvi dviga temperature na svetovni ravni na precej pod 2 C v primerjavi s predindustrijsko ravnjo in o prizadevanjih za omejitev segrevanja na 1,5 C v primerjavi s predindustrijsko ravnjo. 2b. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 49, da se podrobneje opredelijo informacije iz odstavka 2a tega člena, da bi lahko subjekti na trgu sprejemali dobro informirane odločitve in da bi zagotovili tehnično izvedljivost omenjenega odstavka. Komisija do 31. decembra 2019 pripravi oceno učinka, da bi odločila, kdaj bo delegirani akt začel veljati, da se upravljavcem referenčnih vrednosti zagotovi dovolj časa za uskladitev z odstavkom 2a. Ta delegirani akt začne veljati najpozneje 1. januarja c. Zaradi hitrega razvoja tehnologije na področju podnebja je ključnega pomena, da Komisija vključi nove inovacije. Komisija bo zato do 31. decembra 2023 pregledala to uredbo in objavila poročilo z analizo učinka te nove uredbe in novih tehnologij na področju podnebja, da bi sektor finančnih referenčnih vrednosti uskladila z zavezami iz pariškega podnebnega sporazuma, kot so prenesene v pravo Unije, ter zahtevami iz Uredbe.../... Evropskega parlamenta in Sveta o upravljanju energetske unije *+. Poročilu se po potrebi priložijo zakonodajni predlogi. RR\ docx 13/40 PE v02-00

14 * Uredba (EU).../... Evropskega parlamenta in Sveta z dne... o upravljanju energetske unije in spremembi Direktive 94/22/ES, Direktive 98/70/ES, Direktive 2009/31/ES, Uredbe (ES) št. 663/2009, Uredbe (ES) št. 715/2009, Direktive 2009/73/ES, Direktive Sveta 2009/119/ES, Direktive 2010/31/EU, Direktive 2012/27/EU, Direktive 2013/30/EU in Direktive Sveta (EU) 2015/652 ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 525/2013 (UL...). + UL: Prosimo, v besedilo vstavite številko direktive iz dokumenta (2016/0375(COD)), v opombo pa številko, datum, naslov in sklic na Uradni list navedene direktive. 4a. Člen 49 se nadomesti z naslednjim: 1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu. 2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 3(2), 13(2a), 19(2a), 20(6), 24(2), 27(2), 33(7), 51(6) in 54(3) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od... [OP: datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. 3. Prenos pooblastila iz členov 3(2), 13(2a), 19(2a), 20(6), 24(2), 27(2b), 33(7), 51(6) in 54(3) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov. 4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje. 5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet. 6. Delegirani akt, sprejet na podlagi členov 3(2), 13(2a), 19(2a), 20(6), 24(2), 27(2b), 33(7), 51(6) in 54(3), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku treh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za tri mesece. 4b. V člen 51 se vstavi naslednji odstavek: 4a. Obstoječa referenčna vrednost, ki jo izvedbeni akt, ki ga je sprejela Komisija v skladu s členom 20 te uredbe, označuje kot ključno, ki ne izpolnjuje zahtev za pridobitev dovoljenja do 1. januarja 2020 v skladu s členom 34 te uredbe, se lahko uporablja do 31. decembra 2021, če bi prenehanje njene uporabe vplivalo na finančno stabilnost. 4c. v člen 54 se vstavi naslednji odstavek: 3a. Ko začne veljati celovit in podroben okvir za trajnostne naložbe, katerega prvi gradnik je [uredba Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za PE v /40 RR\ docx

15 spodbujanje trajnostnih naložb], Komisija na podlagi okvira za trajnostne naložbe nemudoma objavi poročilo o izvedljivosti vključitve določb za referenčno vrednost trajnosti ali referenčno vrednost ESG v Uredbo (EU) 2016/1011. To poročilo se pošlje Evropskemu parlamentu in Svetu. Poročilu se po potrebi priloži zakonodajni predlog. 5. doda se besedilo Priloge k tej uredbi. Člen 2 Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. Za zagotovitev prihodnje skladnosti in pravne varnosti je nujno, da so besedila, ko bo začela veljati uredba EU o taksonomiji, usklajena. Zavezujoča je v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah. V Bruslju, Za Evropski parlament Predsednik Za Svet Predsednik RR\ docx 15/40 PE v02-00

16 PRILOGA Referenčne vrednosti za podnebni prehod in referenčne vrednosti, usklajene s Pariškim sporazumom METODOLOGIJA DOLOČANJA REFERENČNIH VREDNOSTI ZA PODNEBNI PREHOD 1. Upravljavec referenčne vrednosti za nizke emisije ogljika ob popolnem upoštevanju spreminjajoče se narave kazalnikov trajnosti in metod, ki se uporabljajo za njihovo merjenje, formalizira, dokumentira in objavi vsako metodologijo, uporabljeno za izračun referenčne vrednosti, pri čemer opiše naslednje in hkrati zagotovi zaupnost ter varstvo nerazkritega strokovnega znanja in izkušenj ter poslovnih informacij (poslovnih skrivnosti), kot so opredeljene v Direktivi EU 2016/943: (a) (b) (c) (d) seznam sredstev, ki so podlaga in se uporabljajo za izračun referenčne vrednosti; vsa merila in metode, vključno z dejavniki za izbiro, izločitev in tehtanje, metrikami in približki, uporabljenimi v metodologiji določanja referenčne vrednosti; merila, ki se uporabljajo za izključitev sredstev ali podjetij, ki so povezana z ravnjo ogljičnega odtisa ali ravnjo rezerv fosilnih goriv, ki ni združljiva z vključitvijo v referenčno vrednost ; merila in znanstveno metodologijo ter izračun usmeritve k razogljičenju, povezane s sredstvi, ki so podlaga v portfelju indeksov; (h) vrsto in vir vhodnih podatkov ter kako so uporabljeni v metodologiji za izračun referenčnih vrednosti za določitev izbire ali izločitve sredstev, ki so podlaga, vključno z: (i) (i) (ii) emisijami, ustvarjenimi iz virov, ki jih nadzira podjetje in so povezani s sredstvi, ki so podlaga; emisijami iz porabe nabavljene električne energije, pare ali drugih virov energije, proizvedenih v zgodnji fazi proizvodnega procesa v podjetju, povezanimi s sredstvi, ki so podlaga; (iii) emisijami, ki so posledica poslovanja podjetja ali katerega koli od njenih sredstev, ki so podlaga, vendar jih podjetje neposredno ne nadzira, in samo tista podjetja, ki opredeljujejo takšne posredne emisije ali emisije s področja 3, pridejo v poštev za vključitev ob upoštevanju razpoložljivosti podatkov.; (v) navedbo, ali vhodni podatki uporabljajo globalne standarde, kot so Priporočila projektne skupine za finančna razkritja, povezana s podnebjem; skupne emisije ogljika portfelja indeksov in ocenjene vplive strategije podnebnega prehoda, ki ji sledi referenčna vrednost, na blaženje podnebnih sprememb; PE v /40 RR\ docx

17 (j) razloge za sprejetje posebne strategije ali cilja metodologije in pojasnilo, zakaj je metodologija ustrezna za izračun okoljskih ciljev; Metodologija določanja referenčnih vrednosti, usklajenih s Pariškim sporazumom 2. Upravljavec referenčne vrednosti, usklajenih s Pariškim sporazumom, poleg obveznosti, ki se uporabljajo za upravljavca referenčne vrednosti za podnebni prehod, razkrije ogljično bilanco vsakega sredstva, ki je podlaga za referenčno vrednost in vključeno v to vrednost, ter določi formulo ali izračun, ki se uporabi za določitev, ali so emisije v skladu z dolgoročnim ciljem glede temperature iz Pariškega sporazuma. Spremembe metodologije 3. Upravljavci referenčnih vrednosti za podnebni prehod in referenčnih vrednosti, usklajenih s Pariškim sporazumom, sprejmejo ter objavijo za uporabnike postopke in utemeljitev vsake predlagane pomembne spremembe v svoji metodologiji. Navedeni postopki so skladni z glavnim ciljem, da izračuni referenčnih vrednosti stalno upoštevajo cilje podnebnega prehoda ali cilje uskladitve s Pariškim sporazumom. Navedeni postopki zagotavljajo: (a) (b) predhodno napoved v jasnem časovnem okviru, ki uporabnikom daje zadostno priložnost, da analizirajo učinek predlaganih sprememb in podajo pripombe nanje, pri čemer upoštevajo izračun splošnih okoliščin, ki ga opravi upravljavec; možnost, da uporabniki predložijo pripombe v zvezi s temi spremembami in da se morajo upravljavci na te pripombe odzvati, kadar so te pripombe dostopne vsem uporabnikom trga po določenem posvetovalnem obdobju, razen kadar je predlagatelj opomb zahteval zaupnost. 4. Upravljavci referenčnih vrednosti za podnebni prehod in referenčnih vrednosti, usklajenih s Pariškim sporazumom, redno in vsaj enkrat letno preverjajo svoje metodologije, da zagotovijo, da zanesljivo odražajo navedene cilje, in imajo vzpostavljen proces za upoštevanje stališč vseh zadevnih uporabnikov. RR\ docx 17/40 PE v02-00

18 MNENJE ODBORA ZA OKOLJE, JAVNO ZDRAVJE IN VARNOST HRANE za Odbor za ekonomske in monetarne zadeve o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/1011 glede referenčnih vrednosti za nizke emisije ogljika in referenčnih vrednosti za ugodno ogljično bilanco (COM(2018)0355 C8-0209/ /0180(COD)) Pripravljavka mnenja: Adina-Ioana Vălean PREDLOGI SPREMEMB Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb: 1 Naslov Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (EU) 2016/1011 glede referenčnih vrednosti za nizke emisije ogljika in referenčnih vrednosti za ugodno ogljično bilanco (Besedilo velja za EGP) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (EU) 2016/1011 glede vključitve kazalnikov trajnosti v metodologijo določanja referenčnih vrednosti in glede referenčnih vrednosti za pozitiven vpliv (Besedilo velja za EGP) PE v /40 RR\ docx

19 2 Uvodna izjava 7 (7) Uredba (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta 30 določa enotna pravila za referenčne vrednosti v Uniji in upošteva njihove različne vrste. Vse več vlagateljev sledi nizkoogljičnim naložbenim strategijam in za sklicevanje na uspešnost naložbenih portfeljev ali za merjenje te uspešnosti uporablja referenčne vrednosti za nizke emisije ogljika. 30 Uredba (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, in spremembi direktiv 2008/48/ES in 2014/17/EU ter Uredbe (EU) št. 596/2014 (UL L 171, , str. 1). (7) Uredba (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta 30 določa enotna pravila za referenčne vrednosti v Uniji in upošteva njihove različne vrste. Vse več vlagateljev sledi trajnostnim naložbenim strategijam in za sklicevanje na uspešnost naložbenih portfeljev ali za merjenje te uspešnosti uporablja referenčne vrednosti. 30 Uredba (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, in spremembi direktiv 2008/48/ES in 2014/17/EU ter Uredbe (EU) št. 596/2014 (UL L 171, , str. 1). 3 Uvodna izjava 8 (8) Široka paleta indeksov se trenutno združuje pod oznako indeksi za nizke emisije ogljika. Navedeni indeksi za nizke emisije ogljika se uporabljajo kot referenčne vrednosti za naložbene portfelje in produkte, ki se prodajajo prek meja. Kakovost in integriteta referenčnih vrednosti za nizke emisije ogljika vplivata na učinkovito delovanje notranjega trga za najrazličnejše individualne in kolektivne naložbene portfelje. Številni indeksi za nizke emisije ogljika, ki se uporabljajo kot merila uspešnosti za naložbene portfelje, (8) Široka paleta indeksov se trenutno združuje pod oznako indeksi za nizke emisije ogljika ali trajnost. Navedeni indeksi se uporabljajo kot referenčne vrednosti za naložbene portfelje in produkte, ki se prodajajo prek meja. Kakovost in integriteta referenčnih vrednosti vplivata na učinkovito delovanje notranjega trga za najrazličnejše individualne in kolektivne naložbene portfelje. Številni indeksi za nizke emisije ogljika in trajnost, ki se uporabljajo kot merila uspešnosti za naložbene portfelje, RR\ docx 19/40 PE v02-00

20 zlasti za ločene naložbene račune in kolektivne naložbene sheme, se zagotavljajo v eni državi članici, vendar jih uporabljajo upravitelji portfeljev in premoženja v drugih državah članicah. Poleg tega upravitelji portfeljev in premoženja z uporabo referenčnih vrednosti, pripravljenih v drugih državah članicah, pogosto zavarujejo tveganja, povezana z izpostavljenostmi do emisij ogljika. zlasti za ločene naložbene račune in kolektivne naložbene sheme, se zagotavljajo v eni državi članici, vendar jih uporabljajo upravitelji portfeljev in premoženja v drugih državah članicah. Poleg tega upravitelji portfeljev in premoženja z uporabo referenčnih vrednosti, pripravljenih v drugih državah članicah, pogosto zavarujejo tveganja, povezana z izpostavljenostmi emisijam ogljika, in okoljska tveganja. 4 Uvodna izjava 9 (9) Na trgu so se pojavile različne kategorije indeksov za nizke emisije ogljika z različnimi ravnmi ambicij. Medtem ko si nekatere referenčne vrednosti prizadevajo zmanjšati ogljični odtis standardnega naložbenega portfelja, imajo druge za cilj, da se izberejo samo elementi, ki prispevajo k doseganju cilja 2 C, kot je določen v Pariškem sporazumu o podnebnih spremembah. Kljub razlikam v ciljih in strategijah se vse te referenčne vrednosti pogosto skupaj promovirajo kot referenčne vrednosti za nizke emisije ogljika. (9) Na trgu so se pojavile različne kategorije indeksov za trajnost z različnimi ravnmi ambicij. Kljub razlikam v ciljih in strategijah se vse te referenčne vrednosti pogosto skupaj promovirajo kot referenčne vrednosti za trajnost. 5 Uvodna izjava 10 a (novo) (10a) Kot je ugotovila strokovna skupina Komisije na visoki ravni za financiranje trajnostne rasti, morajo biti referenčne vrednosti bolje usklajene s trajnostjo in odražati njihovo izpostavljenost tveganjem, ki so s tem povezana. PE v /40 RR\ docx

21 Vlagatelji potrebujejo primerljive in celovite informacije o okoljskih tveganjih in vplivih na okolje, da bi svojih portfeljev ne bi ocenjevali zgolj glede na izpostavljenost emisijam ogljika. Ozka osredotočenost na izpostavljenost emisijam ogljika bi lahko imela negativne učinke prelivanja in preusmerjala tokove naložb v cilje z drugimi okoljskimi tveganji. Zato bi morali upravljavci referenčnih vrednosti upoštevati in razkriti, v kakšnem obsegu se vidiki (okoljske, socialne in upravljavske) trajnosti odražajo v metodologiji določanja referenčne vrednosti. 6 Uvodna izjava 10 b (novo) (10b) Zato bi morali vsi upravljavci referenčnih vrednosti v svoje metodologije določanja referenčnih vrednosti vključiti ključne kazalnike za učinkovito rabo virov, ki ob emisijah CO2 zajemajo tudi druge emisije, vpliv na biotsko raznovrstnost, proizvodnjo odpadkov in uporabo energije, energijo iz obnovljivih virov, surovine, vodo in tla, kot je določeno v okviru Komisije za spremljanje krožnega gospodarstva, akcijskem načrtu EU za krožno gospodarstvo in resoluciji Evropskega parlamenta z dne 9. julija 2015 o učinkoviti rabi virov: prehod na krožno gospodarstvo. 7 Uvodna izjava 10 c (novo) RR\ docx 21/40 PE v02-00

22 (10c) Kot je predlagala strokovna skupina Komisije na visoki ravni za financiranje trajnostne rasti, bi moral Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) v svoje smernice za izjavo o referenčnih vrednostih vključiti sklicevanja na okoljske, socialne in upravljavske cilje ter vidike trajnosti. ESMA bi morala skupaj z Evropsko svetovalno skupino za računovodsko poročanje oblikovati smernice o tem, kako naj upravljavci referenčnih vrednosti vključijo kazalnike krožnega gospodarstva v metodologije določanja referenčnih vrednosti. 8 Uvodna izjava 11 (11) Ker ni usklajenega okvira za zagotavljanje točnosti in integritete glavnih kategorij referenčnih vrednosti za nizke emisije ogljika, ki se uporabljajo v individualnih ali kolektivnih naložbenih portfeljih, je verjetno, da bodo razlike v pristopih držav članic ovirale nemoteno delovanje notranjega trga. (11) Ker ni usklajenega okvira za zagotavljanje točnosti in integritete referenčnih vrednosti, ki se uporabljajo v individualnih ali kolektivnih naložbenih portfeljih, je verjetno, da bodo razlike v pristopih držav članic ovirale nemoteno delovanje notranjega trga. 9 Uvodna izjava 12 (12) Zato je za ohranitev pravilnega delovanja notranjega trga, nadaljnje izboljšanje pogojev njegovega delovanja ter za zagotovitev visoke ravni varstva potrošnikov in vlagateljev primerno (12) Zato je za ohranitev pravilnega delovanja notranjega trga, nadaljnje izboljšanje pogojev njegovega delovanja ter za zagotovitev visoke ravni varstva potrošnikov in vlagateljev primerno PE v /40 RR\ docx

23 prilagoditi Uredbo (EU) 2016/1011, da se določi regulativni okvir za usklajene referenčne vrednosti za nizke emisije ogljika na ravni Unije. prilagoditi Uredbo (EU) 2016/1011, da se določi regulativni okvir za vključevanje kazalnikov krožnega gospodarstva v metodologije določanja referenčnih vrednosti na ravni Unije. 10 Uvodna izjava 13 (13) Poleg tega je treba jasno razlikovati med referenčno vrednostjo za nizke emisije ogljika in referenčno vrednostjo za ugodno ogljično bilanco. Medtem ko bi bilo treba sredstva, ki so podlaga za referenčno vrednost za nizke emisije ogljika, izbrati s ciljem zmanjšanja emisij ogljika v portfelju indeksov v primerjavi z glavnim indeksom, bi moral indeks za ugodno ogljično bilanco vsebovati samo elemente, katerih prihranki emisij presegajo njihove emisije ogljika. (13) Ker je treba kazalnike krožnega gospodarstva vključiti v vse metodologije določanja referenčnih vrednosti, bi morali uvesti kategorijo referenčnih vrednosti za pozitiven vpliv. Temeljna sredstva referenčne vrednosti za pozitiven vpliv bi morala vsebovati samo elemente s pozitivnim neto vplivom na usklajene kazalnike krožnega gospodarstva. 11 Uvodna izjava 14 (14) Vsako podjetje, katerega sredstva so izbrana kot podlaga za referenčno vrednost za ugodno ogljično bilanco, bi moralo prihraniti več emisij ogljika, kot jih proizvede, in zato imeti pozitiven vpliv na okolje. Upravitelji premoženja in portfeljev, ki trdijo, da sledijo naložbeni strategiji, ki je skladna s Pariškim sporazumom o podnebnih spremembah, bi morali zato uporabljati referenčne vrednosti za ugodno ogljično bilanco. (14) Vsako podjetje, katerega sredstva so izbrana kot temeljna sredstva referenčne vrednosti za pozitiven vpliv, bi moralo imeti pozitiven neto vpliv na okolje. Upravitelji premoženja in portfeljev, ki trdijo, da sledijo trajnostni naložbeni strategiji, bi morali zato uporabljati referenčne vrednosti za pozitiven vpliv. RR\ docx 23/40 PE v02-00

24 12 Uvodna izjava 15 (15) Številni upravljavci referenčnih vrednosti trdijo, da njihove referenčne vrednosti sledijo okoljskim, socialnim in upravljavskim ciljem (ciljem ESG). Vendar uporabniki navedenih referenčnih vrednosti nimajo vedno potrebnih informacij o tem, v kolikšni meri metodologija navedenih upravljavcev referenčnih vrednosti upošteva navedene cilje ESG. Obstoječe informacije so tudi pogosto razpršene in ne omogočajo učinkovite primerjave za namene čezmejnih naložb. Da bi udeleženci na trgu lahko sprejemali informirane odločitve, bi bilo treba od upravljavcev referenčnih vrednosti zahtevati, da razkrijejo, kako njihova metodologija upošteva dejavnike ESG za vsako referenčno vrednost ali skupino referenčnih vrednosti, ki se promovira kot referenčna vrednost, ki sledi ciljem ESG. Navedene informacije bi bilo treba razkriti tudi v izjavi o referenčnih vrednostih. Za upravljavce referenčnih vrednosti, ki ne promovirajo ciljev ESG ali teh ciljev ne upoštevajo, ta obveznost razkritja ne bi smela veljati. (15) Uporabniki referenčnih vrednosti nimajo vedno potrebnih informacij o tem, v kolikšni meri metodologija navedenih upravljavcev referenčnih vrednosti upošteva tveganja in vpliv ESG. Obstoječe informacije so pogosto razpršene in ne omogočajo učinkovite primerjave za namene čezmejnih naložb. Da bi udeleženci na trgu lahko sprejemali informirane odločitve, bi bilo treba od vseh upravljavcev referenčnih vrednosti zahtevati, da razkrijejo, kako njihova metodologija vključuje kazalnike krožnega gospodarstva za vsako referenčno vrednost. Navedene informacije bi bilo treba razkriti v izjavi o referenčnih vrednostih. 13 Uvodna izjava 16 (16) Iz istih razlogov bi morali tudi upravljavci referenčnih vrednosti za nizke emisije ogljika in referenčnih vrednosti za ugodno ogljično bilanco objaviti svojo metodologijo, ki jo uporabljajo pri izračunu. V navedenih informacijah bi bilo treba opisati, kako so bila izbrana in (16) Iz istih razlogov bi morali tudi upravljavci referenčnih vrednosti za pozitiven vpliv objaviti metodologijo, ki jo uporabljajo pri izračunu. V navedenih informacijah bi bilo treba opisati, kako so bila izbrana in tehtana temeljna sredstva pa tudi, katera sredstva so bila izključena in PE v /40 RR\ docx

25 tehtana sredstva, ki so podlaga, ter katera sredstva so bila izključena in zakaj so bila izključena. Upravljavci referenčnih vrednosti bi morali tudi opredeliti, kako se referenčne vrednosti za nizke emisije ogljika razlikujejo od osnovnega glavnega indeksa, zlasti glede uporabljenih uteži, tržne kapitalizacije in finančne uspešnosti sredstev, ki so podlaga. Da bi upravljavec referenčnih vrednosti ocenil, kako referenčna vrednost prispeva k okoljskim ciljem, bi moral razkriti, kako so se izmerili ogljični odtis in prihranki ogljika sredstev, ki so podlaga, njihove zadevne vrednosti, vključno s skupnim ogljičnim odtisom referenčne vrednosti, ter vrsto in vir uporabljenih podatkov. Da bi upravitelji premoženja lahko izbrali najustreznejšo referenčno vrednost za svojo naložbeno strategijo, bi morali upravljavci referenčnih vrednosti pojasniti razloge, ki so podlaga za parametre njihove metodologije, in pojasniti, kako referenčna vrednost prispeva k okoljskim ciljem, vključno z njenim učinkom na blažitev podnebnih sprememb. Objavljene informacije bi morale vključevati tudi podrobnosti o pogostosti pregledov in uporabljenem postopku. zakaj. Upravljavci referenčnih vrednosti bi morali tudi opredeliti, kako se referenčne vrednosti za pozitiven vpliv razlikujejo od osnovnega glavnega indeksa, zlasti glede uporabljenih uteži, tržne kapitalizacije in finančne uspešnosti temeljnih sredstev. Da bi upravljavec referenčnih vrednosti ocenil, kako referenčna vrednost prispeva k okoljskim ciljem, bi moral razkriti, kako so se izmerili vpliv na okolje in tveganja zanj pri temeljnih sredstvih, ki so podlaga, njihove zadevne vrednosti, vključno s skupnim okoljskim odtisom referenčne vrednosti, ter vrsto in vir uporabljenih podatkov. Da bi upravitelji premoženja lahko izbrali najustreznejšo referenčno vrednost za svojo naložbeno strategijo, bi morali upravljavci referenčnih vrednosti pojasniti razloge, ki so podlaga za parametre njihove metodologije, in pojasniti, kako referenčna vrednost prispeva k okoljskim ciljem. Objavljene informacije bi morale vključevati tudi podrobnosti o pogostosti pregledov in uporabljenem postopku. 14 Uvodna izjava 17 (17) Poleg tega bi moral upravljavec referenčnih vrednosti za ugodno ogljično bilanco razkriti ugodno ogljično bilanco vsakega sredstva, ki je podlaga in vključeno v navedene referenčne vrednosti, pri čemer bi moral določiti metodo, ki je bila uporabljena pri ugotavljanju, ali prihranki emisij presegajo ogljični odtis naložbenega sredstva. (17) Poleg tega bi moral upravljavec referenčnih vrednosti za ugodno ogljično bilanco razkriti vpliv vsakega temeljnega sredstva, ki je vključeno v navedene referenčne vrednosti, na okolje, pri čemer bi moral določiti metodo, ki je bila uporabljena pri ugotavljanju, ali je neto vpliv na okolje pozitiven. RR\ docx 25/40 PE v02-00

Template SL 1

Template SL 1 P7_TA(2010)0379 Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006) ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010 o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 3.10.2017 C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 3.10.2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo pogojev

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

C(2015)383/F1 - SL

C(2015)383/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 30.1.2015 C(2015) 383 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne 30.1.2015 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S 31.3.2017 L 87/411 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/588 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede režima

Prikaži več

C(2016)3544/F1 - SL

C(2016)3544/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.6.2016 C(2016) 3544 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 13.6.2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 9.8.2017 C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 9.8.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1306/2013

Prikaži več

C(2016)2202/F1 - SL

C(2016)2202/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.4.2016 C(2016) 2202 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU).../ z dne 19.4.2016 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izvzetja

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: SKLEP SVETA o sklenitvi Protokola o izvajanju

Prikaži več

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU Smernice organa EBA o določitvi

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES 19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 1 Smernice organa EBA o usklajenih opredelitvah

Prikaži več

COM(2014)596/F1 - SL

COM(2014)596/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o določitvi določene potrebne in prehodne ureditve v zvezi s prenehanjem sodelovanja Združenega kraljestva Velika

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 29.11.2017 COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004, kar zadeva lokacijo sedeža Evropske agencije

Prikaži več

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. maja 2014 o javnem dostopu do določenih informacij o slabih posojilih nekaterih bank (CON/2014/39) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB) je

Prikaži več

Impact assessment Clean 0808

Impact assessment Clean 0808 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.9.2017 SWD(2017) 501 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji EU za kibernetsko

Prikaži več

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski L 123/90 19.5.2015 UREDBA (EU) 2015/759 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 29. aprila 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 223/2009 o evropski statistiki (Besedilo velja za EGP in Švico) EVROPSKI PARLAMENT

Prikaži več

2019 QA_Final SL

2019 QA_Final SL Predhodni prispevki v enotni sklad za reševanje za leto 2019 Vprašanja in odgovori Splošne informacije o metodologiji izračuna 1. Zakaj se je metoda izračuna, ki je za mojo institucijo veljala v prispevnem

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja SKLEP o omejitvah glede sredstev

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo 20.3.2019 SL Uradni list Evropske unije C 106/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) PRIPOROČILA EVROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKA TVEGANJA PRIPOROČILO EVROPSKEGA ODBORA ZA SISTEMSKA TVEGANJA z dne 15. januarja

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 21.11.2018 C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 21.11.2018 o vzpostavitvi začasnega neposrednega statističnega ukrepa za izkazovanje izbranih vsebin popisa

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

C(2019)1789/F1 - SL

C(2019)1789/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.3.2019 C(2019) 1789 final ANNEX 5 PRILOGA k Delegirani uredbi Komisije o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uvajanjem in operativno uporabo

Prikaži več

COM(2007)634/F1 - SL

COM(2007)634/F1 - SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 23.10.2007 COM(2007) 634 konč. Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1425/2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vreč in

Prikaži več

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 16. julija o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/ za razjasnitev in

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 16. julija o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/ za razjasnitev in L 180/10 17.7.2018 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1002 z dne 16. julija 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/1153 za razjasnitev in poenostavitev postopka korelacije ter njegovo prilagoditev

Prikaži več

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi 30.11.2010 Uradni list Evropske unije C 323/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

c_ sl pdf

c_ sl pdf 3.12.2008 C 308/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

DIREKTIVA (EU) 2018/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 11. decembra o spremembi Direktive 2012/ 27/ EU o energetski

DIREKTIVA (EU) 2018/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 11. decembra o spremembi Direktive 2012/ 27/ EU o energetski L 328/210 DIREKTIVA (EU) 2018/2002 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 11. decembra 2018 o spremembi Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti (Besedilo velja za EGP) EVROPSKI PARLAMENT IN SVET

Prikaži več

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 1.7.2015 A8-0215/2 2 Uvodna izjava 21 a (novo) ob upoštevanju peticije Stop Food Waste in Europe! (Ustavimo nastajanje živilskih odpadkov v Evropi!); 1.7.2015 A8-0215/3 3 Uvodna izjava N N. ker je Parlament

Prikaži več

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 KAZALO - RAZKRITJA INFORMACIJ LETNO POROČILO CRR Stran 1 UVOD 156 2 CILJI IN POLITIKE UPRAVLJANJA TVEGANJ 156 2.1 Pristop institucije k upravljanju tveganj Člen 435 156 2.2 Informacije

Prikaži več

Evropska centralna banka (ECB)

Evropska centralna banka (ECB) EVROPSKA CENTRALNA BANKA (ECB) Evropska centralna banka je osrednja institucija v ekonomski in monetarni uniji in je od 1. januarja 1999 pristojna za vodenje evropske monetarne politike v evroobmočju.

Prikaži več

SL SL SL

SL SL SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 13.8.2008 COM(2008) 514 konč. VOL. I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 2182/2004 o medaljah in žetonih, podobnih eurokovancem

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/ EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.2.2019 C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 19.2.2019 o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede določitve emisij

Prikaži več

CL2014R0596SL _cp 1..1

CL2014R0596SL _cp 1..1 02014R0596 SL 03.07.2016 001.002 1 To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih

Prikaži več

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Prikaži več

SL Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI S

SL Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI S 23.6.2007 Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI SVET SKLEP SVETA z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih

Prikaži več

Spodbude za omilitev podnebnih sprememb

Spodbude za omilitev podnebnih sprememb mag. Karin Žvokelj Služba za razvojna sredstva Kohezijska sredstva in omilitev podnebnih sprememb cca. 160 mio EUR (cca 85 mio nepovratnih sredstev) prednostna naložba 1.2: 53,3 mio EUR (nepovratna sredstva:

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 27.6.2018 A8-0206/142 142 Člen 2 odstavek 2 pododstavek 1 Države članice točk (b) in (c) prvega pododstavka člena 3(1) Direktive 96/71/ES ne uporabljajo za voznike v sektorju cestnega prometa, ki so zaposleni

Prikaži več

DIREKTIVA 2014/•51/•EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi direktiv 2003/•71/•ES in 2009/•138/•ES

DIREKTIVA 2014/•51/•EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi direktiv 2003/•71/•ES in 2009/•138/•ES 22.5.2014 L 153/1 I (Zakonodajni akti) DIREKTIVE DIREKTIVA 2014/51/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 16. aprila 2014 o spremembi direktiv 2003/71/ES in 2009/138/ES ter uredb (ES) št. 1060/2009, (EU)

Prikaži več

Uredba Komisije (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/

Uredba Komisije (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/ 11.12.2012 Uradni list Evropske unije L 337/31 UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/98/ES

Prikaži več

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Svetovna trgovinska organizacija (STO) - Uredba (ES) št.

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 15.10.2018 C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne 15.10.2018 o določitvi ukrepov za pripravo seznama oseb, ki so v sistemu vstopa/izstopa (SVI) identificirane

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2013) 641 final 2013/0314 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o indeksih, ki se uporabljajo k

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2013) 641 final 2013/0314 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o indeksih, ki se uporabljajo k EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 18.9.2013 COM(2013) 641 final 2013/0314 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alž

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alž EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 28.11.2012 COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alžirija glede izvajanja določb o industrijskih izdelkih

Prikaži več

PR_COD_1amCom

PR_COD_1amCom Evropski parlament 2014-2019 Dokument zasedanja A8-0026/2018 22.2.2018 ***I POROČILO o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 92/66/EGS o uvedbi ukrepov Skupnosti

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2016/ z dne novembra o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 24 o zahtevah Evrops

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2016/ z dne novembra o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 24 o zahtevah Evrops L 14/36 SL SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2016/66 z dne 26. novembra 2015 o spremembi Smernice ECB/2013/24 o zahtevah Evropske centralne banke za statistično poročanje na področju četrtletnih finančnih

Prikaži več

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v L 352/32 Uradni list Evropske unije 21.12.2012 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v skladu

Prikaži več

AM_Com_LegOpinion

AM_Com_LegOpinion EVROPSKI PARLAMENT 2014-2019 Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov 12.5.2015 2014/0012(COD) PREDLOGI SPREMEMB 14 75 Osnutek mnenja Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PE552.114v01-00) Zmanjšanje

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne marca o dopolnitvi Direktive 2014/ 59/ EU Evropskega parlamenta in

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne marca o dopolnitvi Direktive 2014/ 59/ EU Evropskega parlamenta in 8.7.2016 L 184/1 II (Nezakonodajni akti) UREDBE DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1075 z dne 23. marca 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih

Prikaži več

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede domnevnih kršitev revidirane direktive o plačilnih storitvah 1. Obveznosti glede skladnosti in poročanja Vloga teh smernic 1. Dokument vsebuje

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa Invest

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa Invest EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 6.6.2018 COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa InvestEU {SEC(2018) 293 final} - {SWD(2018) 314 final} -

Prikaži več

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je postopek ugotavljanja skladnosti, s katerim proizvajalec

Prikaži več

ECB/2010/22

ECB/2010/22 L 330/14 Uradni list Evropske unije 15.12.2010 SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 25. novembra 2010 o postopku akreditiranja izdelovalcev eurobankovcev na področju kakovosti (ECB/2010/22) (2010/773/EU)

Prikaži več

COM(2013)730/F1 - SL

COM(2013)730/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 24.10.2013 COM(2013) 730 final 2013/0350 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v Pridružitvenem svetu, ustanovljenem z Evro-mediteranskim sporazumom o pridružitvi

Prikaži več

PR_COD_1amCom

PR_COD_1amCom Evropski parlament 2014-2019 Dokument zasedanja A8-0201/2018 6.6.2018 ***I POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za prosti pretok neosebnih podatkov v Evropski uniji (COM(2017)0495

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

SANTE/10865/2017-EN

SANTE/10865/2017-EN EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 10.11.2017 C(2017) 7431 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 10.11.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/6 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo

Prikaži več

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij za pridobitev licence Pogosta vprašanja 1 Kaj je banka?

Prikaži več

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranju, dne 10. novembra 2017 Uprava Hranilnice LON d.d.,

Prikaži več

Razkritja Skupine UniCredit Slovenija za 1Q 2018

Razkritja Skupine UniCredit Slovenija za 1Q 2018 Razkritja Skupine UniCredit Slovenija za 1Q 2018 Razkritja Skupine UniCredit Slovenija za 1Q 2018 Banke so zavezane k razkrivanju določenih informacij, kar naj bi omogočilo zadostno informiranje potencialnih

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 Prejemnik: delegacije Št. predh. dok.: 14755/17 Zadeva:

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 9. marec 2018 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2018/0048 (COD) 7049/18 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 8. marec 20

Svet Evropske unije Bruselj, 9. marec 2018 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2018/0048 (COD) 7049/18 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 8. marec 20 Svet Evropske unije Bruselj, 9. marec 2018 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2018/0048 (COD) 7049/18 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 8. marec 2018 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: EF 73 ECOFIN 231

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1»Projekcije prometnega dela«uporaba projekcij prometnega dela v analizi scenarijev za Dolgoročno strategijo za nizke emisije Matjaž Česen, IJS-CEU Reaktorski center Podgorica, Ljubljana, 21.11.2018 2

Prikaži več

KONČNO POROČILO O DOLOČITVI VRST IZPOSTAVLJENOSTI, KI SE POVEZUJEJO Z VISOKIM TVEGANJEM V SKLADU S ČLENOM 128(3) UREDBE (EU) ŠT. 575/2013 EBA/GL/2019/

KONČNO POROČILO O DOLOČITVI VRST IZPOSTAVLJENOSTI, KI SE POVEZUJEJO Z VISOKIM TVEGANJEM V SKLADU S ČLENOM 128(3) UREDBE (EU) ŠT. 575/2013 EBA/GL/2019/ EBA/GL/2019/01 17. januar 2019 Smernice o določitvi vrst izpostavljenosti, ki se povezujejo z visokim tveganjem ZA REDNO UPORABO ORGANA EBA 1 Obveznosti glede zagotavljanja skladnosti in poročanja Vloga

Prikaži več

EIOPA_2013_ _SL_TRA

EIOPA_2013_ _SL_TRA EIOPACP 13/08 SL Smernice o sistemu upravljanjaa EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; site: www.eiopa.europa.eu Smernice o sistemu

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o Slovenski

Prikaži več

AM_Ple_LegConsolidated

AM_Ple_LegConsolidated 10.4.2019 A8-0094/55 Predlog spremembe 55 Janusz Lewandowski v imenu Odbora za industrijo, raziskave in energetiko Poročilo Janusz Lewandowski Uredba o evropski statistiki podjetij (COM(2017)0114 C8-0099/2017

Prikaži več

PRAKTIČNI NAPOTKI ZA KAKOVOSTNA POJASNILA V IZJAVAH O UPRAVLJANJU November 2016

PRAKTIČNI NAPOTKI ZA KAKOVOSTNA POJASNILA V IZJAVAH O UPRAVLJANJU November 2016 PRAKTIČNI NAPOTKI ZA KAKOVOSTNA POJASNILA V IZJAVAH O UPRAVLJANJU November 2016 2 Vsebina I. Izjava o upravljanju družbe in izjava o skladnosti s kodeksom... 5 II. Pomen kakovostnih razkritij odstopanj

Prikaži več

UREDBA (EU) 2018/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 18. aprila o storitvah čezmejne dostave paketov

UREDBA (EU) 2018/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 18. aprila o storitvah čezmejne dostave paketov 2.5.2018 L 112/19 UREDBA (EU) 2018/644 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 18. aprila 2018 o storitvah čezmejne dostave paketov (Besedilo velja za EGP) EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA ob

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/61 POROČILO o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/11) UVOD 1. Izvajalska

Prikaži več

SL Uradni list Evropske unije L 86/9 UREDBA KOMISIJE (ES) št. 282/2008 z dne 27. marca 2008 o recikliranih polimernih materialih in izdelkih

SL Uradni list Evropske unije L 86/9 UREDBA KOMISIJE (ES) št. 282/2008 z dne 27. marca 2008 o recikliranih polimernih materialih in izdelkih 28.3.2008 Uradni list Evropske unije L 86/9 UREDBA KOMISIJE (ES) št. 282/2008 z dne 27. marca 2008 o recikliranih polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in spremembi Uredbe (ES)

Prikaži več

PR_INI

PR_INI Evropski parlament 2014-2019 Dokument zasedanja A8-0196/2016 31.5.2016 POROČILO o poročilu o napredku na področju energije iz obnovljivih virov (2016/2041(INI)) Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Prikaži več

Ime predpisa:

Ime predpisa: Ime predpisa: Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja Št. zadeve: 007-188/2015 Datum objave: 9. 6. 2015 Rok za sprejem mnenj in pripomb: 23. 6. 2015 Ime odgovorne osebe in e-naslov: Dušan Pichler, gp.mop@gov.si

Prikaži več

TA

TA 10.12.2018 A8-0274/ 001-063 PREDLOGI SPREMEMB 001-063 vlagatelj: Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve Poročilo Czesław Hoc Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) A8-0274/2017 (COM(2016)0528

Prikaži več

l_ sl pdf

l_ sl pdf 4.5.2005 L 117/13 UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA (ES) št. 648/2005 z dne 13. aprila 2005 o spremembah Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o Carinskem zakoniku Skupnosti EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

SKLEP SVETA (EU) 2016/ z dne novembra o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije v Stabilizacijsko-pridru

SKLEP SVETA (EU) 2016/ z dne novembra o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije v Stabilizacijsko-pridru L 25/60 SKLEPI SKLEP SVETA (EU) 2016/134 z dne 16. novembra 2015 o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije v Stabilizacijsko-pridružitvenem svetu, ustanovljenem s Stabilizacijsko-pridružitvenim

Prikaži več

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov Politika izvrševanja naročil strank NLB d.d. 1. Namen 1.1 Zakon o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju: ZTFI-1) od Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Banka), zahteva, da vzpostavi

Prikaži več

Sklep Komisije z dne 12. decembra 2013 o priglasitvi prehodnega nacionalnega načrta iz člena 32 Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o

Sklep Komisije z dne 12. decembra 2013 o priglasitvi prehodnega nacionalnega načrta iz člena 32 Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o L 335/52 Uradni list Evropske unije 14.12.2013 SKLEP KOMISIJE z dne 12. decembra 2013 o priglasitvi prehodnega nacionalnega načrta iz člena 32 Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o industrijskih

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1

OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1 OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1999/31/ES (Marec 2013) Operativni načrt v skladu z

Prikaži več

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = =

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = = CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) =1.1+1.2+1.3+1.6 =1.4+1.5+1.6 1.1 TEMELJNI KAPITAL =1.1.1+ 1.1.2+1.1.4+1.1.5 Znesek

Prikaži več

CL2013R1303SL _cp 1..1

CL2013R1303SL _cp 1..1 02013R1303 SL 16.10.2015 001.002 1 To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva,

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, GZS, 4. junij 2019 Peter Tomše, Direktorat za okolje, Sektor za odpadke peter.tomse@gov.si RAZLOGI ZA SPREMEMBE

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana T: 01 478 90 00 F: 01 478 90 21 E: gp.mkgp@gov.si www.mkgp.gov.si Številka: 510-125/2016/11

Prikaži več

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št /„ z dne septembra o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št /„ z dne septembra o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/ 30.9.2014 L 286/1 II (Nezakonodajni akti) UREDBE IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1011/2014 z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta

Prikaži več

Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije U

Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije U Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa

Prikaži več

View Survey

View Survey Varstvo potrošnikov pri distribuciji zavarovalnih produktov 1. Dobrodošli! Pred vami je vprašalnik, za katerega vas pozivamo, da nam skladno z 293. členom Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št.

Prikaži več

TA

TA 9.3.2017 A8-0150/ 001-117 PREDLOGI SPREMEMB 001-117 vlagatelj: Odbor za ribištvo Poročilo Marco Affronte Okvir Unije za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v ribiškem sektorju A8-0150/2016 (COM(2015)0294

Prikaži več

TA

TA 30.6.2017 A8-0170/ 001-105 PREDLOGI SPREMEMB 001-105 vlagatelj: Odbor za zunanje zadeve, Odbor za razvoj, Odbor za proračun Poročilo Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial A8-0170/2017

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

Direktiva Komisije 2014/44/EU z dne 18. marca 2014 o spremembi prilog I, II in III k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2003/37/ES o homologacij

Direktiva Komisije 2014/44/EU z dne 18. marca 2014 o spremembi prilog I, II in III k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2003/37/ES o homologacij L 82/20 Uradni list Evropske unije 20.3.2014 DIREKTIVA KOMISIJE 2014/44/EU z dne 18. marca 2014 o spremembi prilog I, II in III k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2003/37/ES o homologaciji kmetijskih

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne maja o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in Sve

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne maja o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in Sve L 87/84 31.3.2017 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/566 z dne 18. maja 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več