3

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "3"

Transkripcija

1 SIVENT, d.d., Ljubljana NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO družbe SIVENT, d.d., Ljubljana in NEREVIDIRANO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO Skupine SIVENT za obdobje Ljubljana, avgust 2014

2 Pregled vsebine 1. POSLOVNO POROČILO 3 2. KAZALNIKI RAČUNOVODSKO POROČILO ZA DRUŽBO SIVENT, D.D., LJUBLJANA RAČUNOVODSKO POROČILO ZA SKUPINO SIVENT DOGODKI PO DATUMU BILANCE STANJA 26 Nerevidirano polletno poročilo za obdobje

3 1. POSLOVNO POROČILO 1.1. UVOD Polletno poročilo se nanaša na prvih šest mesecev leta 2014, torej na obdobje Pripravljeno je z namenom predstavitve poslovanja družbe Sivent, d.d., Ljubljana in Skupine Sivent v prvih šestih mesecih leta 2014 in stanja ob koncu obravnavanega obdobja, t.j. na , namenjeno je pa lastnikom, zunanjim institucijam, institucijam, ki kreditirajo poslovanje družbe, in drugim poslovnim partnerjem SPLOŠNO O MATIČNI DRUŽBI SIVENT, D.D., LJUBLJANA Osnovni podatki o družbi Firma: SIVENT, ustanavljanje, financiranje in upravljanje družb, d.d.,ljubljana Skrajšana firma: SIVENT, d.d., Ljubljana Sedež: Dunajska cesta 270, 1000 Ljubljana, Slovenija Datum ustanovitve: Šifra dejavnosti: dejavnost holdingov Organizacijska oblika: delniška družba Matična številka: Davčna številka: SI Osnovni kapital: ,19 EUR Št. navadnih imenskih kosovnih delnic: Zastopnik družbe: Bojana Vinkovič, univ. dipl. ekon. izvršna direktorica Upravni odbor: Tomaž Lahajner, predsednik Majna Šilih, namestnica predsednika Bojana Vinkovič, izvršna direktorica Največjih 10 delničarjev družbe Sivent, d.d., Ljubljana na dan : Delničar Št. delnic Odstotek Eerste Niedering Fonds B.V ,04% I.M.2000 d.o.o. Koper ,55% Štern Blaž ,44% Fortunat Miloš ,35% Gracar Gordana ,31% Argonos d.o.o ,14% Opuščeni VP 669 0,05% Erste Group Bank AG - client account 542 0,04% Cvetko Stanislav 425 0,03% Iskra Anton 425 0,03% Ostali ,01% Skupaj ,00% Na podlagi Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (ZPNPid) so delnice družbe uvrščene na organizirani trg vrednostnih papirjev Ljubljanske borze vstopna kotacija. Upravni odbor družbe je na podlagi sklepa skupščine z dne pooblaščen povečati osnovni kapital družbe v petih letih za največ ,59 EUR. Organi družbe Organi družbe so: Skupščina Upravni odbor Upravljanje družbe je enotirno. Družba ima tričlanski upravni odbor, eden izmed članov je izvršni direktor. Skupščina delničarjev družbe Skupščino družbe predstavljajo delničarji, ki so skladno z določili statuta družbe Sivent, d.d., Ljubljana in veljavnimi zakonskimi določili imetniki delnic družbe na presečni dan. V prvih šestih mesecih leta 2014 se skupščina delničarjev družbe ni sestala. Nerevidirano polletno poročilo za obdobje

4 Upravni odbor Družba ima tričlanski upravni odbor: Tomaž Lahajner, predsednik Majna Šilih, namestnica predsednika Bojana Vinkovič, izvršna direktorica. Dejavnost družbe in temelji naložbene politike družbe Sivent, d.d., Ljubljana Družba Sivent, d.d., Ljubljana je delniška družba, ki svoja sredstva investira skladno z načeli sprejete investicijske politike, katere glavni namen je udeležba v kapitalu drugih družb in upravljanje s takšnimi naložbami ter tako združevanje tveganega kapitala z novimi poslovnimi idejami in tehnološkimi znanji. Temeljni in strateški cilj delovanja družbe je povečanje vrednosti premoženja družbe z doslednim izvajanjem strategije delovanja, investiranja in upravljanja ter stabilno poslovno politiko. Družba si prizadeva lastnikom, ob srednje do visokem tveganju, prinašati stabilno rast vrednosti naložbe. Vrste tveganj, ki jim je družba izpostavljena so: deželno tveganje, panožno tveganje, projektno tveganje, managersko tveganje, tveganje obrestnih mer in valutno tveganje SPLOŠNO O SKUPINI SIVENT Skupino Sivent sestavljata matična družba Sivent, d.d., Ljubljana in odvisna družba GP Ljubljana, d.d. Skladno z računovodskimi standardi je družba Sivent, d.d., Ljubljana pripravila konsolidirane izkaze za Skupino Sivent, d.d., Ljubljana, ki upoštevajo računovodske izkaze odvisno družbo GP Ljubljana, d.d., v kateri je družba Sivent, d.d., Ljubljana imetnica 98,48% vseh izdanih delnic te družbe. Dejavnost družbe Sivent, d.d., Ljubljana je investiranje sredstev družbe v druga podjetja, pri katerih ima družba Sivent, d.d., Ljubljana različne lastniške deleže, upravljanje z naložbami v portfelju družbe ter sodelovanje pri upravljanju v posameznih družbah znotraj portfelja družbe. Dejavnost družbe GP Ljubljana d.d. je izvajanje storitev na področju turizma (hotel in kamp Ljubljana Resort, letno kopališče Laguna), gostinstva (Gostilna Štern, gostinstvo na Laguni) ter oddajanje lastnih nepremičnin v najem. ODVISNA DRUŽBA: GOSTINSKO PODJETJE LJUBLJANA D.D. Firma: GOSTINSKO PODJETJE LJUBLJANA, d.d. Skrajšana firma: GP Ljubljana, d.d., Sedež: Dunajska cesta 270, 1000 Ljubljana, Slovenija Datum vpisa subjekta v SRG: Glavna dejavnost: dejavnost restavracij in gostiln Organizacijska oblika: delniška družba Matična številka: Davčna številka: SI Osnovni kapital: ,52 EUR Št. navadnih imenskih kosovnih delnic: Zastopnik družbe: Tomaž Lahajner izvršni direktor Družba Gostinsko podjetje Ljubljana d.d. ima v svoji lasti nepremičnine v Ljubljani in sicer na lokaciji Ljubljana Ježica, Dunajska cesta 270, kjer se nahaja turistični kompleks Ljubljana Resort in mestna plaža Laguna v skupni površini zemljišč m2 in skupni površini objektov 5.318,34 m2. Ljubljana Resort združuje turistično, rekreativno in gostinsko dejavnost (hotel in kamp Ljubljana Resort, Laguna mestna plaža, Gostilna Štern in večnamenska športna dvorana, ki je oddana v najem za fitnes Fitnes Sokol). Poslovanje družbe Gostinsko podjetje Ljubljana d.d. je sezonskega značaja. Nerevidirano polletno poročilo za obdobje

5 Organizacijska struktura Skupine Sivent Izobrazba Sivent, d.d., Ljubljana Skupina Sivent Visoka Višja Srednja Poklicna 4 3 Osnovna 2 1 Skupaj Podružnice Družbe v Skupini Sivent nimajo podružnic v Republiki Sloveniji niti v tujini. Drugi podatki Polletno poročilo družbe Sivent, d.d., Ljubljana in Konsolidirano polletno poročilo Skupine Sivent za obdobje nista revidirani. Družba Sivent, d.d., Ljubljana je pripravila konsolidirane izkaze za Skupino Sivent za obdobje , v katere sta vključeni obvladujoča družba Sivent, d.d., Ljubljana in hčerinska družba Gostinsko podjetje Ljubljana d.d. Družba v prvih šestih mesecih 2014 ni izplačala dividend. Računovodske usmeritve in metode za vrednotenje se v prvem polletju 2014 niso spreminjale. Med povezanimi podjetji se pogodbe in drugi posli sklepajo pod običajnimi tržnimi pogoji. V obravnavanem obdobju ni bilo nobenih poslov s povezanimi osebami POSLOVANJE DRUŽBE SIVENT, D.D., LJUBLJANA V PRVIH ŠESTIH MESECIH 2014 Stroški poslovanja družbe Sivent, d.d., Ljubljana so v prvih šestih mesecih 2014 znašali , kar predstavlja 37 % stroškov poslovanja v letu 2013 oziroma 86 % stroškov poslovanja v enakem obdobju leta Družba je iz poslovanja ustvarila izgubo v višini EUR. Finančni prihodki družbe v obravnavanem obdobju so znašali EUR. Na drugi strani je družba knjižila EUR odhodkov za obresti, ki jih ima pri bankah ali drugih kreditorjih. Izguba družbe Sivent, d.d., Ljubljana v prvih šestih mesecih 2014 znaša EUR. Sredstva družbe Sivent, d.d., Ljubljana na dan znašajo EUR in so se zmanjšala glede na leto 2013 za 1,1 %. Dolgoročna sredstva predstavljajo 83,6 % vseh sredstev, kratkoročna sredstva pa 16,4 %. Vse naložbe družbe v pravne subjekte so izkazane med dolgoročnimi sredstvi. Kapital družbe Sivent, d.d., Ljubljana na dan znaša EUR in je nižji v primerjavi s koncem leta 2013 za 1 %. Kratkoročne finančne obveznosti so se v obravnavanem obdobju povečale za 1,5 %, kratkoročne poslovne obveznosti pa zmanjšale za 66,3 %. Knjigovodska vrednost delnice na dan znaša 3,77 EUR. Povzetek iz računovodskih postavk: Indeks Čisti prihodki od prodaje ,0 Kosmati donos ,0 Poslovni odhodki ,5 stroški blaga, materiala, storitev ,5 stroški dela ,6 odpisi vrednosti ,1 drugi poslovni odhodki ,7 Rezultat iz poslovanja ,5 Finančni prihodki ,5 Finančni odhodki ,9 Rezultat iz rednega delovanja ,2 Drugi prihodki 0 57 Drugi odhodki ,8 Rezultat poslovnega leta ,4 Nerevidirano polletno poročilo za obdobje

6 Indeks Struktura Struktura 2013 Sredstva ,9 100% 100% Dolgoročna sredstva ,9 84% 84% od tega: opredmetena osnovna sredstva ,6 0% 0% dolgoročne finančne naložbe ,9 84% 84% Kratkoročna sredstva ,0 16% 16% od tega: kratkoročne finančne naložbe 0 0 0% 0% kratkoročne poslovne terjatve ,0 16% 16% denarna sredstva ,6 0% 0% Obveznosti do virov sredstev ,9 100% 100% Kapital ,0 64% 64% knjigovodska vrednost delnice 3,77 3,81 99,0 Dolgoročne obveznosti ,3 16% 16% Kratkoročne obveznosti ,3 21% 21% kratkoročne finančne obveznosti ,5 20% 20% kratkoročne poslovne obveznosti ,7 0% 1% 1.5. POSLOVANJE SKUPINE SIVENT V PRVIH ŠESTIH MESECIH 2014 Povzetek iz računovodskih postavk: Indeks Prihodki od prodaje ,0 Stroški blaga, materiala, storitev ,9 Stroški dela ,4 Amortizacija ,1 Rezultat iz poslovanja ,7 Finančni prihodki ,5 Finančni odhodki ,4 Čisti poslovni izid obdobja , Indeks Struktura Struktura 2013 Sredstva ,2 100% 100% Dolgoročna sredstva ,2 81% 81% od tega: opredmetena osnovna sredstva ,6 73% 73% naložbe razpoložljive za prodajo ,9 8% 9% Kratkoročna sredstva ,2 19% 19% od tega: kratkoročne finančne naložbe in naložbe razpoložljive za prodajo ,3 6% 6% kratkoročne poslovne terjatve ,9 11% 10% denarna sredstva ,0 2% 3% Obveznosti do virov sredstev ,2 100% 100% Kapital ,9 36% 38% Dolgoročne obveznosti ,8 28% 28% Kratkoročne obveznosti ,9 35% 34% kratkoročne finančne obveznosti ,9 33% 33% kratkoročne poslovne obveznosti ,1 2% 1% Nerevidirano polletno poročilo za obdobje

7 1.6. IZPOSTAVLJENOST IN OBVLADOVANJE TVEGANJ Na področju obvladovanja finančnih tveganj smo v letu 2014 sledili notranjim finančnim politikam, ki vključujejo izhodišča za učinkovito in sistematično upravljanje s finančnimi tveganji. Cilji procesa upravljanja s finančnimi tveganji so: Doseganje stabilnosti poslovanja in zmanjšanje izpostavljenosti posameznih tveganj do sprejemljive ravni zmanjšanje vplivov finančne krize Izpostavljenost posameznim vrstam finančnih tveganj, ter ukrepe za varovanje pred njimi izvajamo in presojamo na podlagi učinkov na denarne tokove. Za varovanje pred finančnimi tveganji v okviru redne dejavnosti izvajamo ustrezne aktivnosti varovanja na poslovnem, naložbenem in finančnem področju. Skupina je izpostavljena naslednjim tveganjem: kreditno tveganje likvidnostno tveganje tržno tveganje poslovno tveganje. Ta točka obravnava družbo in njeno izpostavljenost posameznim zgoraj omenjenim tveganjem, njene cilje, usmeritve in postopke za merjenje in obvladovanje tveganj, ter njeno ravnanje s kapitalom. Usmeritve upravljanja s tveganji Poslovodstvo je v celoti odgovorno za vzpostavitev okvira za upravljanje matične družbe in Skupine s tveganji. Usmeritve za upravljanje s tveganji so oblikovane z namenom opredeliti in analizirati tveganja, s katerimi se matična družba in Skupina soočata, na podlagi česar se nato določijo ustrezne omejitve in kontrole ter spremljajo tveganja in upoštevanje omejitev. Usmeritve in sistemi upravljanja s tveganji se redno preverjajo in tako sproti posredujejo informacije o spremenjenih tržnih razmerah ter dejavnostih matične družbe oziroma Skupine. Tako z izobraževanjem kot tudi s standardi in postopki upravljanja s tveganji se razvija disciplinirano in konstruktivno okolje, v katerem se vsi zaposleni zavedajo svoje vloge in svojih obveznosti. Kreditno tveganje Kreditno tveganje je tveganje, da bo Skupina utrpela finančno izgubo, če stranka ali pogodbenica, vključena v pogodbo o finančnem inštrumentu ne izpolni pogodbenih obveznosti. Kreditno tveganje nastane predvsem iz naslova terjatev Skupine do strank in naložbenih vrednostnic. Izpostavljenost Skupine kreditnemu tveganju je odvisna zlasti od značilnosti posameznih pogodbenih partnerjev kot tudi plačilne nesposobnosti pogodbenih partnerjev z vidika panoge in države, v kateri stranka posluje, ter z vidika uspešnosti njenega poslovanja, saj lahko ti dejavniki vplivajo na kreditno tveganje, še zlasti v trenutnih neugodnih gospodarskih razmerah. Kreditna politika sledi načelu, da se za vsakega pogodbenega partnerja izvede analiza njegove kreditne sposobnosti, preden mu družbe v Skupini ponudijo standardne pogoje, ter se nato spremlja poravnavanje njegovih obveznosti do posamezne družbe v Skupini, njegovo poslovanje ter oceni njegovo plačilno sposobnost v prihodnjih obdobjih. Pregled zajema zunanje ocene, če obstajajo, v nekaterih primerih pa tudi reference banke. Analiza kreditnega tveganja pogodbenega partnerja vključuje tako njegovo finančno situacijo kot tudi pretekle izkušnje. Pri spremljanju kreditnega tveganja se za oceno pogodbenega partnerja gleda med drugim tudi geografski položaj, panogo, starostno strukturo terjatev, dospelost, ter obstoj predhodnih finančnih težav. Pogodbeni partnerji, pri katerih je tveganje ocenjeno kot visoko, se vnesejo v seznam partnerjev, s katerimi je poslovanje omejeno. Kot posledica slabšanja gospodarskih razmer v letih 2008 in 2009 je bilo potrebno na novo opredeliti nekatere omejitve sodelovanja s partnerji. Skupina oblikuje popravek vrednosti terjatev za oslabitve, ki predstavljajo višino ocenjenih izgub iz naslova poslovnih in drugih terjatev ter naložb. Maksimalno izpostavljenost kreditnemu tveganju finančnih inštrumentov predstavlja knjigovodska vrednost posameznih finančnih inštrumentov. Podjetje ni vstopilo v garancijske ali druge podobne obveznosti, ki bi izpostavljenost kreditnemu tveganju povečale nad knjigovodsko vrednost. Nerevidirano polletno poročilo za obdobje

8 Terjatve Skupine do kupcev so razpršene, kot posledica dejavnosti družb v skupini, zato kreditno tveganje ocenjujemo kot obvladljivo. Likvidnostno tveganje Tveganja plačilne sposobnosti zajemajo tveganja povezana s primanjkljajem razpoložljivih finančnih virov in posledično z nesposobnostjo družb v Skupini, da v dogovorjenih rokih poravnajo svoje obveznosti. Tveganje kratkoročne plačilne sposobnosti posamezne družbe v Skupini je odvisno od učinkovitega upravljanja z denarnimi sredstvi, ustreznih razpoložljivih kreditnih linij za kratkoročno uravnavanje denarnih tokov in je ocenjeno kot srednje veliko. Tveganje dolgoročne plačilne sposobnosti je odvisno od uspešnega, učinkovitega gospodarjenja s sredstvi poslovanja, trajne sposobnosti ustvarjanja denarnih tokov iz poslovanja in kreditne sposobnosti ter je ocenjeno kot srednje veliko. Družba obvladuje likvidnostno tveganje z aktivno politiko upravljanja likvidnosti, da ne prihaja do neusklajenih denarnih pritokov in odtokov, kar zajema planiranje prihodkov in odhodkov, spremljanje zapadlih terjatev do partnerjev, uporabo kreditnih linij pri bankah, razpršenost pri različnih bankah in razpršenost dospelih obveznosti. Matična družba likvidna sredstva za tekoče poslovanje zagotavlja tudi z dezinvestiranjem in zadolževanjem, saj zaradi dejavnosti nima stalnih likvidnih prilivov. Tržno tveganje Tržno tveganje je tveganje, da bodo spremembe v tržnih cenah, kot so devizni tečaji, obrestne mere in lastniški inštrumenti, vplivale na prihodke družbe ali na vrednost finančnih inštrumentov. Cilj obvladovanja tržnega tveganja je obvladovanje in nadzor nad izpostavljenostjo tržnim tveganjem v razumnih mejah ob hkratni optimizaciji poslovnega izida. Morebitna sprememba cene naložb v lastniške papirje, ki so uvrščeni med naložbe, razpoložljive za prodajo, bi vplivala na presežek iz prevrednotenja. Največjo izpostavljenost tržnemu tveganju predstavlja naložba v družbo Moneta a.d., Podgorica. Valutno tveganje Valutno tveganje je tveganje, da bo vrednost finančnih instrumentov nihala zaradi spremembe deviznih tečajev. Skupina Sivent ni izpostavljena valutnim tveganjem, saj se vsa prodaja in nabava vrši v valuti evro. Vsa dana in prejeta posojila so nominirana v valuti evro. Ker podjetje ocenjuje valutno tveganje kot majhno, ne uporablja posebnih inštrumentov za zavarovanje pred tem tveganjem. Obrestno tveganje Obrestno tveganje je tveganje negativnega vpliva spremembe tržnih obrestnih mer na poslovanje posamezne družbe. Tveganje obrestne mere tako vključuje spremembe višine prihodnjih denarnih plačil za obresti zaradi spremembe obrestne mere kot tudi tveganje spremembe vrednosti finančnega inštrumenta zaradi spremembe vrednosti tržne obrestne mere. Dosežene obrestne mere so skladno z internimi akti podjetij v Skupini označene kot poslovna skrivnost in jih Skupina ne razkriva. Skupina Sivent v večini najema posojila pri bankah, zato je obrestno tveganje vezano izključno na tržne razmere. Poslovno tveganje Poslovno tveganje je tveganje neposredne ali posredne izgube, do katere bi prišlo zaradi širokega spektra razlogov, povezanih s procesi, ki potekajo v družbi, osebjem, tehnologijo in infrastrukturo, pa tudi kot posledica zunanjih dejavnikov, ki niso povezani s kreditnim, tržnim in likvidnostnim tveganjem, kot so med drugim tveganja, ki izhajajo iz pravnih in regulatornih zahtev ter splošno sprejetih korporacijskih standardov. Poslovna tveganja izhajajo iz celotnega poslovanja družbe. Cilj družbe je upravljanje poslovnih tveganj na način, da se vzpostavi ravnotežje med izogibanjem finančnim izgubam in škodo, ki bi bila povzročena ugledu družbe in med celotno stroškovno učinkovitostjo, prav tako pa tudi izogibanje takšnim kontrolnim postopkom, ki zavirajo oziroma omejujejo samoiniciativnost in ustvarjalnost. Ključno odgovornost za razvoj in vpeljavo kontrol za nadzor poslovnega tveganja nosi poslovodstvo. Nerevidirano polletno poročilo za obdobje

9 Poslovodstvo ocenjuje, da poštene vrednosti finančnih sredstev in finančnih obveznosti bistveno ne odstopajo od knjigovodskih. V nadaljevanju je naveden način ocenitve poštene vrednosti za posamezne vrste finančnih inštrumentov. Prejeta in dana posojila ter obveznosti za finančni najem: Prejeta dolgoročna posojila ter obveznosti za finančni najem so obrestovana po variabilni obrestni meri, zato se knjigovodska vrednost ne razlikuje od ocenjene poštene vrednosti. Kratkoročna prejeta in dana posojila so obrestovana po vsakokratni trenutni tržni obrestni meri. Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo: Finančna sredstva razpoložljiva za prodajo so izpostavljena tveganju spremembe cene. Družba redno spremlja tržne razmere ter pripravlja ocene bodočih tržnih možnosti, z namenom identificiranja ustreznega trenutka za prodajo. Terjatve in obveznosti: Kratkoročne terjatve in obveznosti so izkazane po odplačni vrednosti PRIČAKOVANI RAZVOJ SKUPINE Matična družba Sivent, d.d., Ljubljana bo tudi v prihodnje nadaljevala s svojo primarno dejavnostjo, t.j. bo investirala svoja sredstva skladno z naložbeno strategijo ter ob upoštevanju investicijskih priložnosti. Prav tako bo družba v prihodnje iz določenih naložb, kjer ocenjuje, da je opravila načrtovani investicijski cikel, izstopila ter tako sproščala denarna sredstva, vezana v teh naložbah z namenom zmanjševanja finančne izpostavljenosti ter morebitnega nadaljnjega investiranja po sprejetih naložbenih kriterijih. Odvisna družba GP Ljubljana d.d. bo v prihodnjih obdobjih nadaljevala z dejavnostjo turizma, kopališča, gostinske dejavnosti in rekreativnih ter športnih aktivnosti ter tem podpornih aktivnosti na lokaciji Ljubljana Resorta. Razvoj družbe predstavlja predvsem vsakokratno prilagajanje ponudbe potrebam naših gostov ter identificiranje poslovnih priložnosti na področju obstoječe lokacije in dejavnosti. Intenzivnejše aktivnosti na področju razvoja dejavnosti bo družba izvajala predvsem v povezavi z umestitvijo Ljubljana Resorta v najučinkovitejše trženjske poti ter v prepoznavnost Ljubljana Resorta in Lagune tako v tujini kot tudi na domačem tržišču. Družba bo tako v prihodnjih obdobjih investirala predvsem v prodajne poti ter v tekoče vzdrževanje obstoječih objektov z namenom maksimirati prihodek ob najnižjih vložkih AKTIVNOSTI NA PODROČJU RAZISKAV IN RAZVOJA Sama dejavnost družbe Sivent, d.d., Ljubljana usmerja aktivnosti družbe na področju raziskav in razvoja v raziskovanje tehnik upravljanja družb in premoženja ter investiranja sredstev družbe. Odvisna družba GP Ljubljana d.d. izvaja predvsem aktivnosti na področju razvoja turističnih in gostinskih storitev v svojih enotah EKOLOGIJA Družbe v Skupini Sivent se ne ukvarjajo z dejavnostjo, ki bi glede na okoljevarstveno zakonodajo, zahtevala dodatne ukrepe ali odhodke za te namene DRUŽBENA ODGOVORNOST Družbe v Skupini Sivent si prizadevajo za motivirano in zadovoljno delovno okolje, ki se odraža tako v zadovoljstvu zaposlenih, kot tudi pri naših pogodbenih partnerjih. Družbe namenjajo določen del svojih sredstev za razvoj športa pri otrocih in mladostnikih ter s tem pripomorejo h kvalitetnejšemu in zadovoljnejšemu razvoju populacije v Republiki Sloveniji DOGODKI PO DATUMU BILANCE STANJA Ocenjujemo, da se po datumu bilance stanja niso pojavili dogodki, ki bi lahko bistveno vplivali na računovodske izkaze družbe Sivent, d.d., Ljubljana in Skupine Sivent na dan Nerevidirano polletno poročilo za obdobje

10 1.12. IZJAVA POSLOVODSTVA Poslovodstvo potrjuje računovodske izkaze družbe Sivent,d.d., Ljubljana in Skupine Sivent za prvo polletje leta 2014, končano na dan 30. junija Poslovodstvo potrjuje, da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve, da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja in da letno poročilo predstavlja resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja družbe in Skupine in izidov njunega poslovanja za prvo polletje Poslovodstvo odgovorno tudi za ustrezno vodenje računovodstva, za sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja in drugih sredstev ter potrjuje, da so računovodski izkazi s pojasnili izdelani v skladu z veljavno zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi standardi. Poslovodstvo družbe izjavlja, da je po njegovem najboljšem vedenju: - računovodsko poročilo sestavljeno v skladu z ustreznim okvirom računovodskega poročanja ter da daje resničen in pošten prikaz sredstev in obveznosti, finančnega položaja in poslovnega izida družbe in morebitnih drugih družb, vključenih v konsolidacijo kot celote, in - v poslovno poročilo vključen pošten prikaz razvoja in izidov poslovanja družbe ter njenega finančnega položaja, vključno z opisom bistvenih vrst tveganja, ki so jim družba in morebitne druge družbe, vključene v konsolidacijo, kot celota izpostavljene. Ljubljana, Nerevidirano polletno poročilo za obdobje

11 2. KAZALNIKI ZA DRUŽBO SIVENT, D.D., LJUBLJANA Temeljni kazalniki stanja financiranja Leto Stopnja lastniškosti financiranja: 63,69% 63,63% 59,62% Kapital / Obveznosti do virov sredstev Stopnja dolgoročnosti financiranja: 79,41% 79,28% 60,46% Vsota kapitala in dolgoročnih dolgov (skupaj z dolgoročnimi rezervacijami) / Obveznosti do virov sredstev Stopnja osnovnosti investiranja: 0,03% 0,05% 0,07% Osnovna sredstva (po neodpisani vrednosti) / Sredstva Stopnja dolgoročnosti investiranja: 83,58% 83,62% 84,16% Vsota osnovnih sredstev (po neodpisani vrednosti), dolgoročnih finančnih naložb in dolgoročnih poslovnih terjatev / Sredstva Temeljni kazalniki vodoravnega finančnega ustroja Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev: 1.923, ,58 702,10 Kapital / Osnovna sredstva (po neodpisani vrednosti) Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient): Likvidnostna sredstva / Kratkoročne obveznosti 0,00 0,00 0,00 Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti 0,80 0,79 0,40 (pospešeni koeficient): Vsota likvidnih sredstev in kratkoročnih terjatev / Kratkoročne obveznosti Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti 0,80 0,79 0,40 (kratkoročni koeficient): Kratkoročna sredstva / Kratkoročne obveznosti Temeljni kazalniki gospodarnosti Koeficient gospodarnosti poslovanja: 0,94 2,03 3,93 Poslovni prihodki / Poslovni odhodki Temeljni kazalniki dobičkonosnosti Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala: 0,00-0,01 0,20 Čisti dobiček v poslovnem letu / Povprečni kapital (brez čistega poslovnega izida proučevanega leta) Koeficient dividendnosti osnovnega kapitala: / / / Vsota dividend za poslovno leto / Povprečni osnovni kapital Za izračun koeficienta gospodarnosti poslovanja je družba v skladu s svojo dejavnostjo poleg poslovnih prihodkov in odhodkov upoštevala tudi prihodke in odhodke iz financiranja in naložbenja. Nerevidirano polletno poročilo za obdobje

12 3. RAČUNOVODSKO POROČILO ZA DRUŽBO SIVENT, D.D., LJUBLJANA 3.1. BILANCA STANJA NA DAN podatki so v EUR SREDSTVA DOLGOROČNA SREDSTVA Neopredmetena dolgoročna sredstva Opredmetena osnovna sredstva Dolgoročne finančne naložbe Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil Delnice in deleži v družbah v skupini Druge delnice in deleži Druge dolgoročne finančne naložbe Dolgoročna posojila 0 0 Dolgoročne poslovne terjatve 0 0 Odložene terjatve za davek 0 0 KRATKOROČNA SREDSTVA Kratkoročne finančne naložbe 0 0 Kratkoročne poslovne terjatve Kratkoročne poslovne terjatve do drugih Denarna sredstva Kratkoročne aktivne časovne razmejitve OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Kapital Vpoklicani kapital Osnovni kapital Kapitalske rezerve 0 0 Rezerve iz dobička 0 0 Presežek iz prevrednotenja Preneseni čisti dobiček 0 0 Prenesena čista izguba Čisti dobiček poslovnega leta 0 0 Čista izguba poslovnega leta Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 0 0 Dolgoročne obveznosti Dolgoročne finančne obveznosti Dolgoročne poslovne obveznosti 0 0 Odložene obveznosti za davek Kratkoročne obveznosti Kratkoročne finančne obveznosti Kratkoročne finančne obveznosti do bank Druge kratkoročne finančne obveznosti Kratkoročne poslovne obveznosti Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev Druge kratkoročne poslovne obveznosti Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 0 0 Nerevidirano polletno poročilo za obdobje

13 3.2. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE DO podatki so v EUR Pojasnilo Čisti prihodki od prodaje Čisti prihodki od prodaje do družb v skupini Drugi poslovni prihodki Kosmati donos od poslovanja Poslovni odhodki Stroški blaga, materiala, storitev Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala Stroški porabljenega materiala Stroški storitev Stroški dela Stroški plač Stroški pokojninskih zavarovanj Stroški drugih socialnih zavarovanj Drugi stroški dela Odpisi vrednosti Amortizacija Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih Drugi poslovni odhodki Rezultat iz poslovanja Finančni prihodki Finančni prihodki iz deležev Finančni prihodki iz danih posojil Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini Finančni prihodki iz posojil, danih drugim Finančni prihodki iz poslovnih terjatev Finančni odhodki Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančih naložb Finančni odhodki iz finančnih obveznosti Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti Drugi prihodki Drugi odhodki Celotni dobiček / izguba Davek iz dobička Odloženi davki Čisti dobiček / izguba obračunskega obdobja IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA ZA OBDOBJE DO podatki so v EUR Čisti poslovni izid obračunskega obdobja Spremembe presežka iz prevrednotenja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 0 0 Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo Dobički in izgube, ki izhajajo iz prevedbe računovodskih izkazov podjetij v tujini (vplivov sprememb deviznih tečajev) 0 0 Druge sestavine vseobsegajočega donosa 0 0 Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja Nerevidirano polletno poročilo za obdobje

14 3.4. IZKAZ DENARNIH TOKOV ZA OBDOBJE DO podatki so v EUR leto 2013 A. Finančni tokovi pri poslovanju a) Pritoki pri poslovanju Poslovni prihodki Drugi prihodki, ki se nanašajo na poslovanje 0 57 Začetne manj končne poslovne terjatve Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve b) Odtoki pri poslovanju Poslovni odhodki brez amortizacije in dolgoročnih rezervacij Drugi odhodki, ki se nanašajo na poslovanje Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih 0 0 Končne manj začetne zaloge 0 0 Končni manj začetni poslovni dolgovi Končne manj začetne pasivne kratkoročne časovne razmejitve 0 0 c) Prebitek pritokov pri poslovanju ali odtokov pri poslovanju (a+b) B. Finančni tokovi pri naložbenju a) Pritoki pri naložbenju Finančni prihodki, ki se nanašajo na naložbenje (razen prevrednotovalnih) Drugi prihodki, ki se nanašajo na naložbenje 0 0 Pobotano zmanjšanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev (razen za prevrednotenje) 0 0 Pobotano zmanjšanje opredmetenih osnovnih sredstev (razen za prevrednotenje) 0 0 Pobotano zmanjšanje dolgoročnih finančnih naložb (razen za prevrednotenje) Pobotano zmanjšanje kratkoročnih finančnih naložb (razen za prevrednotenje) b) Odtoki pri naložbenju Finančni odhodki, ki se nanašajo na naložbenje (razen prevrednotovalnih) Drugi odhodki, ki se nanašajo na naložbenje 0 0 Pobotano povečanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev (razen za prevrednotenje) 0 0 Pobotano povečanje opredmetenih osnovnih sredstev (razen za prevrednotenje) 0 0 Pobotano povečanje dolgoročnih finančnih naložb (razen za prevrednotenje) 0 0 Pobotano povečanje kratkoročnih finančnih naložb (razen za prevrednotenje) 0 0 c) Prebitek pritokov pri naložbenju ali odtokov pri naložbenju (a+b) C. Finančni tokovi pri financiranju a) Pritoki pri financiranju Finančni prihodki, ki se nanašajo na financiranje (razen prevrednotovalnih) 0 0 Drugi prihodki, ki se nanašajo na financiranje 0 0 Povečanje kapitala (brez čistega dobička) 0 0 Pobotano povečanje dolgoročnih rezervacij (razen za prevrednotenje) 0 0 Pobotano povečanje dolgoročnih finančnih dolgov (razen za prevrednotenje) 0 0 Pobotano povečanje kratkoročnih finančnih dolgov (razen za prevrednotenje) b) Odtoki pri financiranju Finančni odhodki, ki se nanašajo na financiranje (razen za prevrednotenje) Drugi odhodki, ki se nanašajo na financiranje Zmanjšanje kapitala (brez izgube poslovnega leta) 0 0 Pobotano zmanjšanje dolgoročnih rezervacij (razen za prevrednotenje) 0 0 Pobotano zmanjšanje dolgoročnih finančnih dolgov (razen za prevrednotenje) 0 0 Pobotano zmanjšanje kratkoročnih finančnih dolgov (razen za prevrednotenje) Zmanjšanje obveznosti do lastnikov iz delitve dobička (izplačila dividend in drugih deležev) 0 0 c) Prebitek pritokov pri financiranju ali odtokov pri financiranju (a+b) Č. Končno stanje denarnih sredstev X) Finančni izid v obdobju (sešt. prebitkov Ac, Bc, Cc) Y) Začetno stanje denarnih sredstev Nerevidirano polletno poročilo za obdobje

15 3.5. IZKAZ GIBANJA KAPITALA ZA OBDOBJE DO podatki so v EUR Osnovni kapital Kapitalske Presežek iz Preneseni čisti Čisti izid rezerve prev.fin.nal. izid posl.leta Kapital A.1. Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja ( ) B.1. Transakcije z lastniki B.2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja b) Vnos presežka iz prevrednotenja dolgoročnih finančnih naložb B.3. Spremembe v kapitalu a) Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala b) Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala po sklepih organov vodenja in nadzora c) Razporeditev kapitalskih rezerv na druge sestavine kapitala po sklepih organov vodenje in nadzora C. Končno stanje poročevalskega obdobja ( ) Bilančni dobiček / izguba Izkaz gibanja kapitala za obdobje do : podatki so v EUR Osnovni kapital Kapitalske Presežek iz Preneseni čisti Čisti izid rezerve prev.fin.nal. izid posl.leta Kapital A.1. Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja ( ) B.1. Transakcije z lastniki B.2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja b) Vnos presežka iz prevrednotenja dolgoročnih finančnih naložb B.3. Spremembe v kapitalu a) Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala b) Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala po sklepih organov vodenja in nadzora c) Razporeditev kapitalskih rezerv na druge sestavine kapitala po sklepih organov vodenje in nadzora C. Končno stanje poročevalskega obdobja ( ) Bilančni dobiček / izguba

16 Na dan družba izkazuje bilančno izgubo v višini evrov. podatki so v EUR Čisti dobiček poslovnega leta Čista izguba poslovnega leta Preneseni čisti dobiček Prenesena čista izguba Zmanjšanje kapitalskih rezerv Zmanjšanje rezerv iz dobička Povečanje rezerv iz dobička Bilančni dobiček Bilančna izguba POJASNILA K BILANCI STANJA Neopredmetena dolgoročna sredstva Tabela gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev: Dolgoročne premoženjske pravice Druga neopredmetena sredstva Skupaj Nabavna vrednost: Stanje Pridobitve 0 Odtujitve 0 Stanje Nabrani popravek vrednosti: Stanje Amortizacija v letu Odtujitve 0 Stanje Neodpisana vrednost: Stanje Stanje Opredmetena osnovna sredstva Preglednica stanja in sprememb opredmetenih osnovnih sredstev: Oprema Drobni inventar Skupaj Nabavna vrednost: Stanje Pridobitve 0 Odtujitve 0 Stanje Nabrani popravek vrednosti: Stanje Amortizacija v letu Odtujitve 0 Stanje Neodpisana vrednost: Stanje Stanje

17 Dolgoročne finančne naložbe in naložbene nepremičnine Struktura Indeks Dolgoročne finančne naložbe v kapital družb ,94% Druge dolgoročne finančne naložbe ,06% Skupaj dolgoročne finančne naložbe ,00% Tabela gibanja dolgoročnih naložb: Povečanje Zmanjšanje Okrepitev/ Oslabitev Dolgoročne naložbe v kapital drugih družb Druge dolgoročne finančne naložbe Dolgoročno dana posojila 0 Skupaj dolgoročne finančne naložbe Kratkoročne poslovne terjatve Struktura Indeks Kratkoročne terjatve do kupcev v državi ,42% Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini 631 0,05% Popravek kratkoročnih terjatev do kupcev ,45% Dani predujmi in varščine v državi 0 0,00% 0 Kratkoročne terjatve iz naslova obresti 0 0,00% 0 Terjatve do državnih institucij 0 0,00% 0 Terjatve iz naslova prodaje vrednostnih papirjev ,68% Ostale kratkoročne terjave ,30% Skupaj kratkoročne terjatve iz poslovanja ,00% Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina Struktura Indeks Evrska sredstva na računih ,00% Evrski depoziti pri poslovnih bankah 0 0,00% 0 Devizna sredstva na računih 0 0,00% 0 Skupaj dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina ,00% Aktivne časovne razmejitve Struktura Indeks Kratkoročno odloženi stroški poslovanja ,00% Skupaj kratkoročne aktivne časovne razmejitve ,00% Kapital V prvih šestih mesecih 2014 znaša čisti poslovni izid evrov. Kapital družbe na znaša evrov, knjigovodska vrednost delnice družbe na ta dan znaša 3,77 evrov. Presežek iz prevrednotenja predstavlja prevrednotenje naložbe v delnice DZU Moneta na tržno vrednost na Podrobno so postavke kapitala ter spremembe prikazane v točki 3.5. Izkaz gibanja kapitala. Dolgoročne obveznosti Struktura Indeks Dolgoročne finančne obveznosti ,35% Dolgoročne poslovne obveznosti 0 0,00% 0 Odložene obveznosti za davek ,65% Skupaj dolgoročne obveznosti ,00% Nerevidirano polletno poročilo za obdobje

18 Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti Struktura Indeks Kratkoročne finančne obveznosti ,39% Kratkoročna posojila pridobljena pri podjetjih v državi ,84% Kratkoročna posojila pridobljena pri bankah v državi ,66% Kratkoročna posojila pridobljena pri bankah v tujini 0 0,00% 0 Kratkoročne finančne obveznosti iz naslova finančnega najema 0 0,00% 0 Kratkoročne obveznosti za obresti ,89% Kratkoročne poslovne obveznosti ,61% Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev v državi ,92% Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev v tujini 0 0,00% 0 Kratkoročne obveznosti do zaposlencev ,28% Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij ,26% Kratkoročne obveznosti za obresti 0 0,00% 0 Kratkoročno prejeti predujmi 0 0,00% 0 Druge kratkoročne poslovne obveznosti ,15% Skupaj kratkoročne finančne in poslovne obveznosti ,00% RAZKRITJA K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA Poslovni prihodki Leto 2013 Indeks Prihodki od prodaje drugih storitev Drugi prihodki iz poslovanja 0 0 Skupaj poslovni prihodki Finančni prihodki Struktura Leto 2013 Indeks Prihodki od obresti iz naslova danih posojil 0 0,00% 0 Prihodki iz naslova prodaje finančnih naložb ,00% Skupaj finančni prihodki ,00% Poslovni odhodki Pregled stroškov po naravnih vrstah je prikazan v naslednji tabeli: Struktura Leto 2013 Indeks Stroški materiala ,98% Stroški storitev ,64% Stroški amortizacije ,76% Stroški dela ,17% Drugi stroški 254 0,45% Skupaj stroški ,00% Prevrednotovalni poslovni odhodki obratnih sredstev in dolgoročnih sredstvih 0 0 Skupaj poslovni odhodki Stroški po funkcionalnih vrstah Struktura Leto 2013 Indeks Nabavna vrednost prodanega blaga 0 0,00% 0 Stroški uprave ,00% Stroški prodaje 0 0,00% 0 Skupaj stroški ,0% Nerevidirano polletno poročilo za obdobje

19 Finančni odhodki Struktura Leto 2013 Indeks Odhodki za obresti iz naslova prejetih posojil ,85% Odhodki od prevrednotenja terjatev in dolgov izraženih v tuji valuti 0 0,00% 0 Odhodki od prodaje finančnih naložb 0 0,00% Prevrednotovalni finan.odhodki zaradi oslabitve 0 0,00% 0 Drugi finančni odhodki 100 0,15% Skupaj finančni odhodki ,00% RAČUNOVODSKI PODATKI ZA SKUPINO SIVENT 4.1. IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA SKUPINE SIVENT (v EUR) SREDSTVA DOLGOROČNA SREDSTVA Neopredmetena sredstva Opredmetena osnovna sredstva Naložbe razpoložljive za prodajo Dolgoročna posojila 0 0 Dolgoročne poslovne terjatve Odložene terjatve za davek 0 0 KRATKOROČNA SREDSTVA Sredstva za prodajo Zaloge Poslovne terjatve in druge terjatve Kratkoročna posojila Naložbe razpoložljive za prodajo 0 0 Denarna sredstva OBVEZNOSTI IN KAPITAL KAPITAL Osnovni kapital Kapitalske rezerve 0 0 Presežek iz prevrednotenja Zadržani čisti poslovni izid Ćisti poslovni izid poslovnega leta Kapital lastnikov obvladujoče družbe Neobvladujoči deleži kapitala DOLGOROČNE OBVEZNOSTI Rezervacije 0 0 Dolgoročna posojila Obveznosti za finančni najem Odložene obveznosti za davek KRATKOROČNE OBVEZNOSTI Kratkoročna posojila Kratkoročne poslovne obveznosti Druge kratkoročne obveznosti Nerevidirano polletno poročilo za obdobje

20 4.2. IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA SKUPINE SIVENT (v EUR) Prihodki od prodaje Sprememba vrednosti zalog Drugi poslovni prihodki Stroški blaga, materiala in storitev Stroški dela Amortizacija Drugi poslovni odhodki Poslovni izid iz poslovanja ( ) Finančni prihodki Finančni odhodki iz finančnih in poslovnih obveznosti Finančni odhodki iz oslabitev in odpisov Rezultat pred davkom ( ) Davek iz dobička / Odložena terjatev za davek Čista poslovni izid obdobja ( ) Drugi vseobsegajoči donos (v EUR) leto Čisti poslovni izid obdobja Prevrednotenje nepremičnin, naprav in opreme 0 0 Prenos presežka iz prevrednotenja v finančne prihodke 0 0 Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih naložb Oblikovanje odloženih obveznosti za davek Celotni vseobsegajoči donos za obdobje Nerevidirano polletno poročilo za obdobje

21 4.3. IZKAZ GIBANJA KAPITALA SKUPINE SIVENT Izkaz gibanja kapitala za obdobje : (V EUR) Vpoklicani kapital Kapitalske rezerve Presežek iz prevrednotenja Preneseni čisti dobiček/izguba Tekoči poslovni izid Kapital lastnikov obvladujoče družbe Neobvladujoči deleži kapitala Stanje Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta Vnos presežka iz prevrednotenja finančnih naložb Druge spremembe kapitala Prenos poslovnega izida na pretekli poslovni izid 0 Kritje pretekle izgube 0 Končno stanje Izkaz gibanja kapitala za obdobje : (V EUR) Vpoklicani kapital Kapitalske rezerve Presežek iz prevrednotenja Preneseni čisti dobiček/izguba Tekoči poslovni izid Kapital lastnikov obvladujoče družbe Neobvladujoči deleži kapitala Stanje Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta Vnos presežka iz prevrednotenja finančnih naložb Druge spremembe kapitala Prenos poslovnega izida na pretekli poslovni izid Kritje pretekle izgube Končno stanje Skupaj kapital Skupaj kapital

22 4.4. IZKAZ DENARNIH TOKOV SKUPINE SIVENT podatki so v EUR leto 2013 A. Finančni tokovi pri poslovanju a) Pritoki pri poslovanju Poslovni prihodki Drugi prihodki, ki se nanašajo na poslovanje Začetne manj končne poslovne terjatve Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve b) Odtoki pri poslovanju Poslovni odhodki brez amortizacije in dolgoročnih rezervacij Drugi odhodki, ki se nanašajo na poslovanje Začetne manj končne zaloge Začetna manj končna sredstva za prodajo Končni manj začetni poslovni dolgovi Končne manj začetne pasivne kratkoročne časovne razmejitve c) Prebitek pritokov pri poslovanju ali odtokov pri poslovanju (a+b) B. Finančni tokovi pri naložbenju a) Pritoki pri naložbenju Finančni prihodki, ki se nanašajo na naložbenje (razen prevrednotovalnih) Pobotano zmanjšanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev (razen za prevrednotenje) 0 0 Pobotano zmanjšanje opredmetenih osnovnih sredstev (razen za prevrednotenje) 0 0 Pobotano zmanjšanje dolgoročnih finančnih naložb (razen za prevrednotenje) Pobotano zmanjšanje kratkoročnih finančnih naložb (razen za prevrednotenje) b) Odtoki pri naložbenju Finančni odhodki, ki se nanašajo na naložbenje (razen prevrednotovalnih) Pobotano povečanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev (razen za prevrednotenje) Pobotano povečanje opredmetenih osnovnih sredstev (razen za prevrednotenje) 0 0 Pobotano povečanje dolgoročnih finančnih naložb (razen za prevrednotenje) 0 0 Pobotano povečanje kratkoročnih finančnih naložb (razen za prevrednotenje) c) Prebitek pritokov pri naložbenju ali odtokov pri naložbenju (a+b) C. Finančni tokovi pri financiranju a) Pritoki pri financiranju Finančni prihodki, ki se nanašajo na financiranje (razen prevrednotovalnih) Drugi prihodki, ki se nanašajo na financiranje Pobotano povečanje dolgoročnih finančnih dolgov (razen za prevrednotenje) 0 0 Pobotano povečanje kratkoročnih finančnih dolgov (razen za prevrednotenje) b) Odtoki pri financiranju Finančni odhodki, ki se nanašajo na financiranje (razen za prevrednotenje) Drugi odhodki, ki se nanašajo na financiranje Pobotano zmanjšanje dolgoročnih finančnih dolgov (razen za prevrednotenje) Pobotano zmanjšanje kratkoročnih finančnih dolgov (razen za prevrednotenje) Zmanjšanje obveznosti do lastnikov iz delitve dobička (izplačila dividend in drugih deležev) 0 0 c) Prebitek pritokov pri financiranju ali odtokov pri financiranju (a+b) Č. Končno stanje denarnih sredstev X) Finančni izid v obdobju (sešt. prebitkov Ac, Bc, Cc) Y) Začetno stanje denarnih sredstev

23 4.5. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM SKUPINE SIVENT Neopredmetena dolgoročna sredstva Tabela gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev: Dolgoročne premoženjske pravice Druga neopredm. Sredstva Skupaj Nabavna vrednost Stanje Povečanje Zmanjšanje Stanje Popravek vrednosti Stanje Amortizacija Zmanjšanje Stanje Neodpisana vrednost Stanje Stanje Opredmetena osnovna sredstva Tabela gibanja opredmetenih osnovnih sredstev: Zemljišča Zgradbe Oprema in DI Oprema v pridobivanju Skupaj Nabavna vrednost Stanje Povečanje Zmanjšanje Stanje Popravek vrednosti Stanje Amortizacija Povečanje 0 0 Zmanjšanje 0 0 Stanje Neodpisana vrednost Stanje Stanje Naložbe razpoložljive za prodajo dolgoročne Naložbene nepremičnine 0 0 Dolgoročne naložbe - razpoložljive za prodajo: Druge naložbe Skupaj dolgoročne finančne naložbe Tabela gibanja naložb: Stanje na začetku poslovnega leta Povečanja 0 Zmanjšanja Stanje ob koncu obdobja Nerevidirano polletno poročilo za obdobje

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1.

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktura standardnega zoženega izbora podatkov iz

Prikaži več

3

3 KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO SKUPINE SIVENT za obdobje 1.1.2014 31.12.2014 Ljubljana, april 2015 Revidirano konsolidirano letno poročilo 2010 Pregled vsebine: 1. POSLOVNO POROČILO 3 2. IZJAVA O UPRAVLJANJU

Prikaži več

3

3 REVIDIRANO LETNO POROČILO družbe za poslovno leto 2015 Ljubljana, april 2016 Kazalo vsebine 1. POSLOVNO POROČILO... 3 1.1. UVOD... 3 1.2. SPLOŠNO O DRUŽBI... 3 1.3. POSLOVANJE DRUŽBE V LETU 2015... 4 1.4.

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. office-sl

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o.  office-sl 1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. email: office-slovenia@coface.com 14.12.2016 22:11(+1) POROČILO O PODJETJU IZMIŠLJENO PODJETJE D.O.O. Druga imena: IZMIŠLJENO d.o.o. Sedez podjetja:

Prikaži več

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) Zap. Oznaka štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA 1 A. 1. in del A. 5. Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah

Prikaži več

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL ČETRTLETNO POROČILO POSLOVODSTVA DRUŽBE DATALAB TEHNOLOGIJE, d. d. in njenih odvisnih družb za obdobje od 01.07.2016 do 31.3.2017 1. PREDSTAVITEV DRUŽBE 1.1 Osnovni podatki Kratki naziv: DATALAB d. d.

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim Bonitetno poročilo Izdano dne 23.9.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 56NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 213 17

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu STRUKTURA STADARDIH IZPISOV PODATKOV IZ LETIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG I SAMOSTOJIH PODJETIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVO OBJAVO 1. Struktura standardnega izpisa podatkov iz letnih poročil gospodarskih

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

Microsoft Word - SRS A.doc

Microsoft Word - SRS A.doc Slovenski računovodski standard 23 (2016) OBLIKE IZKAZA GIBANJA KAPITALA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 036NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovan

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 036NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovan Bonitetno poročilo Izdano dne 14.4.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 36NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 212 8 Finančna

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Poslovni subjekt slabš

Prikaži več

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 1 PREDSTAVITEV SKLADA...3 2 OPOZORILO IMETNIKOM INVESTICIJSKIH KUPONOV...4 3 POSLOVANJE SKLADA V OBDOBJU 01.01. DO 30.06.2006...5 4 NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI

Prikaži več

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO za obdobje 1.1. do 30.6.2010 Šempeter pri Gorici, 30.7.2010 Stran 1 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 PREDSTAVITEV OBVLADUJOČE DRUŽBE... 4 PREDSTAVITEV SKUPINE AGROGORICA...

Prikaži več

Untitled Document

Untitled Document BONITETNO POROČILO Izdano za: Mateja Roglič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 ()8 39 3, fax: +386 ()1 62 2 78 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in zelo dobro posluje. Poslovni subjekt zelo

Prikaži več

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR BONITETNO POROČILO Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 (0)1 620 2 866, fax: +386 (0)1 620 2 708 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA

Prikaži več

VABILO

VABILO POLLETNO POROČILO 2013 Brežice, avgust 2013 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2013... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 NAGOVOR UPRAVE... 4 POMEMBNEJŠI DOGODKI

Prikaži več

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi ABANKA d.d. Slovenska 58, 1517 Ljubljana T 01 47 18 100 F 01 43 25 165 www.abanka.si JAVNA OBJAVA PODATKOV POSLOVANJA ABANKE D.D. V PRVEM TRIMESEČJU LETA 2018 S PRILOŽENIMI KONSOLIDIRANIMI RAČUNOVODSKIMI

Prikaži več

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane BONITETNO POROCILO Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje 1 Podjetje: Naslov: Dejavnost: J 58.190 DRUGO ZALOŽNIŠTVO Matična številka:

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 851 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja POMEMBNEJŠA

Prikaži več

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: 5665493 Davčna številka: SI 82155135 Telefon (h.c.): 01/ 200 75 00

Prikaži več

VABILO

VABILO POLLETNO POROČILO 2011 Brežice, avgust 2011 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2011... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 NAGOVOR UPRAVE... 4 POMEMBNEJŠI DOGODKI

Prikaži več

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = =

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = = CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) =1.1+1.2+1.3+1.6 =1.4+1.5+1.6 1.1 TEMELJNI KAPITAL =1.1.1+ 1.1.2+1.1.4+1.1.5 Znesek

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

Alta Skupina_revidirano letno poroèilo 2010

Alta Skupina_revidirano letno poroèilo 2010 LETNO POROČILO PODJETJA, Ljubljana za leto 2010 Maj 2011 KAZALO 1 REVIZORJEVO POROČILO... 1 2 POSLOVNO POROČILO... 2 2.1 PREDSTAVITEV DRUŽBE... 2 2.1.1 Osebna izkaznica... 2 2.1.2 Upravljanje družbe...

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav Kazalo > 8 Finančni rezultat Skupine Triglav in Skupina Triglav je ustvarila 82,3 milijona evrov čistega dobička in dosegla 11,4-odstotno dobičkonosnost kapitala. Čisti poslovni izid je za 29 odstotkov

Prikaži več

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016 Ljubljana, 31. 8. 2017 Vsebina IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA... 2 1 OSNOVNI PODATKI... 3 2 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA... 4 3 POMEMBNEJŠI DOGODKI... 6 4 POJASNILA K LOČENIM IN KONSOLIDIRANIM

Prikaži več

SRS24-S

SRS24-S Slovenski računovodski standard 24 (2006) OBLIKE BILANCE STANJA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju obračunskih izkazov, v katerih so predstavljeni sredstva

Prikaži več

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 217 Vsebina Sestava Skupine KD... 3 Analiza poslovanja Skupine KD v obdobju 1-3 217...

Prikaži več

VABILO

VABILO 25 LET POLLETNO POROČILO 2015 Brežice, julij 2015 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2015... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2015...

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SKUPINA SAVA RE NEREVIDIRANI REZULTATI 2017 23. MAREC 2018 a 2017 KLJUČNI POUDARKI LETA Kosmata premija skupine Sava Re je v letu 2017 prvič presegla 500 milijonov EUR. Čisti poslovni izid in donosnost

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

LETNO POROČILO

LETNO POROČILO LETNO POROČILO 2015 1 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 PREDSTAVITEV DRUŽBE KS NALOŽBE FINANČNE NALOŽBE D.D.... 4 POSLOVANJE DRUŽBE V LETU 2015... 5 UPRAVA DRUŽBE... 5 PRIČAKOVANI RAZVOJ DRUŽBE... 5 LASTNIŠKA

Prikaži več

Poslovno poročilo

Poslovno poročilo holdinška družba, d.d. Cesta Zore Perello-Godina 2, 6000 Koper Tel. 05/662-1500, Fax: 05/662-1515, www.istrabenz.si Informacija o poslovanju (nerevidirani podatki) Skupine Istrabenz in holdinške družbe

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice,

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4235 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

Izdaja:

Izdaja: Izdaja: 30. 09. 2009 OSNOVNI PODATKI SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju SID banka) je bila ustanovljena 22.10.1992 kot Slovenska izvozna družba, družba za zavarovanje

Prikaži več

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2 1. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1.. SKUPAJ Možne točke: 55 36 91 Dosežene točke: Pišite s

Prikaži več

SIP Strojna industrija d

SIP Strojna industrija d 1 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE SIP D. D., ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI... 5 DOGODKI PO DATUMU IZDELAVE BILANCE STANJA... 6 VELIKOST ORGANIZACIJE PO ZGD... 6 1. RAČUNOVODSKI

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2016 ISSN 1855-3982 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2008 Ljubljana, maj 2009 ISSN 1855-3990

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

18/01/16 SRS 2016, ZGD-1I IN DAVKI Silva Koritnik Rakela Julija 2015 objavljena novela ZGD- 1I Pomebne spremembe v delu, ki ureja ustanavljanje podje4

18/01/16 SRS 2016, ZGD-1I IN DAVKI Silva Koritnik Rakela Julija 2015 objavljena novela ZGD- 1I Pomebne spremembe v delu, ki ureja ustanavljanje podje4 SRS 2016, ZGD-1I IN DAVKI Silva Koritnik Rakela Julija 2015 objavljena novela ZGD- 1I Pomebne spremembe v delu, ki ureja ustanavljanje podje4j, zastopanje, prekrške Julija 2013 je bila sprejeta nova računovodska

Prikaži več

poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015

poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015 poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015 Organi upravljanja na dan 31.12.2014 Uprava banke Aleš Hauc Robert Senica mag. Sabina Župec Kranjc

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska JELE KITT proizvodno podjetje d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

NLBL_v likvidaciji_Letno poročilo 2017_final

NLBL_v likvidaciji_Letno poročilo 2017_final Kazalo Nagovor likvidacijskih upraviteljev.. 1 Ključni finančni podatki. 3 Poslovno poročilo Predstavitev... 7 Organizacijsko-lastniška shema. 7 Strategija... 8 Vrednote in poslanstvo.. 8 Strateške usmeritve

Prikaži več

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015 Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 215 2 Ključni podatki Preglednica 1: Ključni finančni in drugi podatki za NLB Skupino in NLB d.d. Ključni podatki izkaza poslovnega

Prikaži več

(Microsoft Word - \310etrtletno poro\350ilo januar-september 2015_kon\350na verzija.docx)

(Microsoft Word - \310etrtletno poro\350ilo januar-september 2015_kon\350na verzija.docx) ČETRTLETNO POROČILO O POSLOVANJU DRUŽBE ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA, D. D. IN SKUPINE ALPETOUR ZA OBDOBJE JANUAR SEPTEMBER 2015 Kranj, oktober 2015 KAZALO 1 UVODNA POJASNILA... 3 2 OSNOVNI PODATKI... 3

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI - 1000 Ljubljana T:+386 080 10 60 +386 (0)1 3 200 400 F:+386 (0)1 3 200 401 skladi@alta.si www.alta.si POVZETEK NEREVIDIRANEGA POLLETNEGA POROČILA

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4243 K A

Prikaži več

Nerevidirano poročilo za prvo polletje 2016 K A Z A L O UVOD... 4 POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DRUŽBE IN SKUPINE MLINOTEST... 4 SESTAV SKUPINE MLI

Nerevidirano poročilo za prvo polletje 2016 K A Z A L O UVOD... 4 POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DRUŽBE IN SKUPINE MLINOTEST... 4 SESTAV SKUPINE MLI K A Z A L O UVOD... 4 POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DRUŽBE IN SKUPINE MLINOTEST... 4 SESTAV SKUPINE MLINOTEST... 6 ORGANIZACIJSKA STRUKTURA SKUPINE MLINOTEST NA DAN 30.06.2016... 7 POSLOVANJE V LETU

Prikaži več

RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 KAZALO 1.1 BILANCA STANJA NA DAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I) PRIKAZ BILA

RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 KAZALO 1.1 BILANCA STANJA NA DAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I) PRIKAZ BILA RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 KAZALO 1.1 BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2015... 2 1.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I)... 4 1.3 PRIKAZ BILANČNEGA DOBIČKA /IZGUBE ZA LETO 2015... 5 1.4 RAČUNOVODSKE

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI REGIJI V LETU 2011 Krško, maj 2012 K A Z A L O UVOD...

Prikaži več

KOŠAKI TMI D

KOŠAKI TMI D KOŠAKI TMI D.D. MARIBOR POVZETEK REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2007 KAZALO OSNOVNI PODATKI O DRUŢBI... 3 RAČUNOVODSKI IZKAZI... 4 BILANCA STANJA NA DAN 312007... 5 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA OD 00

Prikaži več

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur Stran 13006 / Št. 86 / 29. 12. 2016 Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 odl. US, 82/13 in 55/15:

Prikaži več

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj 15. 10. 2018 RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj MSRP 16 MRS 17 OPREDELITEV POJMA 'NAJEM' V skladu z MSRP 16 je najem pogodba ali del pogodbe, ki prenaša pravico do uporabe identificiranega

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HLADILNA TEHNIKA MILAN KUMER s.p. Izdano dne 18.6.2018

Prikaži več

VITA COMMERCE, d

VITA COMMERCE, d NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. LETNO POROČILO za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2005 KAZALO Poslovno poročilo Predstavitev družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 3

Prikaži več

Finančni načrt 2011 Ljubljana, september, 2010

Finančni načrt 2011 Ljubljana, september, 2010 Finančni načrt 2011 Ljubljana, september, 2010 Vsebina 1 UVOD 3 2 ANALIZA KONCESIJSKIH DAJATEV 4 2.1 IGRE NA SREČO, OD KATERIH DOBIVA SREDSTVA FUNDACIJA 5 2.2 KONCESIJSKI VIRI 6 2.3 KONCESIJSKE DAJATVE

Prikaži več

Letno poročilo 2014 Triglav Skladi marec 2015

Letno poročilo 2014 Triglav Skladi marec 2015 Triglav Skladi marec 2015 VSEBINA 1 POSLOVNO POROČILO... 3 1.1 SPLOŠNI PODATKI O DRUŽBI... 3 1.2 POROČILO O POSLOVANJU DRUŽBE... 5 1.3 DOGODKI PO DATUMU RAČUNOVODSKIH IZKAZOV... 9 1.4 RAZVOJNE USMERITVE

Prikaži več

SIP Strojna industrija d

SIP Strojna industrija d KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 1. POVZETEK RAČUNOVODSKIH USMERITEV... 6 2. RAČUNOVODSKI IZKAZI Z RAZKRITJI... 10 2.1 BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2015... 10 2.2 POJASNILA POSTAVK BILANCE STANJA... 12 2.3

Prikaži več

Poslovno poročilo

Poslovno poročilo h o l d i n š k a d r u ž b a, d. d. Obala 33, 6 3 2 0 P o r t o r o ž Tel. 05/662-1500 www.istrabenz.si Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Istrabenz in holdinške družbe Istrabenz, d.d., v obdobju

Prikaži več

Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014

Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014 Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014 2 Kazalo Poslovno poročilo 3 Ključni trendi in aktivnosti 4 Ključni finančni podatki 6 Komentarji k izkazu poslovnega izida 8 Komentarji k izkazu finančnega

Prikaži več

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Postojna, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 3 2. POVZETEK...

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KAPI IN PARTNERJI d.o.o. posredništvo in druge

Prikaži več

VABILO

VABILO POLLETNO POROČILO 2018 Brežice, julij 2018 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2018... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2018... 5 PREGLED

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL ZA LETO NEGOSPODARSTVO 1. Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil dru

STRUKTURA STANDARDNIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL ZA LETO NEGOSPODARSTVO 1. Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil dru STRUKTUR STDRDIH IZBOROV PODTKOV IZ LETIH POROČIL Z LETO 2017 - EGOSPODRSTVO 1. Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil društev za leto 2017... 2 1.1 Standardni izbor v celotnem obsegu...

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ŠTERN, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih 15.6.2018 L 153/161 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13) IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 L

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 L AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran I. UVOD...1 II.

Prikaži več

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 KAZALO - RAZKRITJA INFORMACIJ LETNO POROČILO CRR Stran 1 UVOD 156 2 CILJI IN POLITIKE UPRAVLJANJA TVEGANJ 156 2.1 Pristop institucije k upravljanju tveganj Člen 435 156 2.2 Informacije

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ŠTERN, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

letno poročilo 2006

letno poročilo 2006 LETNO POROČILO ZA POSLOVNO LETO 2017 Zasavski računski center d.d., Trbovlje Obrtniška cesta 14 Trbovlje 1 KAZALO VSEBINE I. POSLOVNO POROČILO... 5 1. PREDSTAVITEV DRUŽBE... 5 1.1. Osnovna izkaznica družbe...

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska IRMAN trgovina, razvoj, optika, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

LETNO POROČILO DRUŽBE VGP Novo mesto, d. d. ZA LETO 2018

LETNO POROČILO DRUŽBE VGP Novo mesto, d. d. ZA LETO 2018 LETNO POROČILO DRUŽBE VGP Novo mesto, d. d. ZA LETO 2018 KAZALO 1.1. Pismo direktorja...3 1.2. Predstavitev družbe...4 1.2.1. Dejavnost družbe... 5 1.3. Poslovanje v letu 2018...6 1.3.1. Strateške usmeritve...

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 UVOD V RAČUNOVODSTVO 11. VAJE VSEBINA 11. VAJ: Izkaz denarnih tokov NALOGE: 1) Podjetje Trend (vir: učbenik Uvod v računovodstvo, str. 342) 2) Podjetje Paneks (vir: učbenik Uvod v računovodstvo, str. 342)

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska IRMAN trgovina, razvoj, optika, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

POLLETNO POROČILO 2013 BANKE CELJE d.d. IN SKUPINE BANKE CELJE

POLLETNO POROČILO 2013 BANKE CELJE d.d. IN SKUPINE BANKE CELJE POLLETNO POROČILO 2013 BANKE CELJE d.d. IN SKUPINE BANKE CELJE Vsebina I POSLOVNO POROČILO... 5 1 POMEMBNEJŠI PODATKI IZ POSLOVANJA... 7 2 PREDSTAVITEV... 8 3 KLJUČNI DOGODKI V PRVEM POLLETJU 2013...

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

2018 Letno poročilo STC STARI VRH d. o. o., MAJ 2019

2018 Letno poročilo STC STARI VRH d. o. o., MAJ 2019 2018 Letno poročilo STC STARI VRH d. o. o., MAJ 2019 1 1 UVOD 1.1 OSNOVNI PODATKI Firma Smučarsko turistični center STC Stari vrh d. o. o. Skrajšana firma STC Stari vrh d. o. o. Sedež Sv. Lenart 51 Pošta

Prikaži več

MS MOL Obrazložitev - načrt ŽALE d.o.o (2)

MS MOL Obrazložitev - načrt ŽALE d.o.o (2) Številka: 354-1197/2017-1 Datum: 29. 12. 2017 Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: PRIPRAVIL: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ŽALE Javno podjetje, d.o.o. ZUNANJI

Prikaži več

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017 Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU Kranj, maj 2017 Kazalo vsebine 1. UVOD... 4 2. POVZETEK... 6 3. GOSPODARSKE

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ZELEN IN PARTNERJI, Podjetniško in poslovno svetovanje

Prikaži več