AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI"

Transkripcija

1 AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI REGIJI V LETU 2011 Krško, maj 2012

2 K A Z A L O UVOD OSNOVNE ZNAČILNOSTI GOSPODARJENJA PODJETNIKOV V REGIJI Ekonomska vloga podjetnikov Posavja v državi REZULTATI POSLOVANJA PODJETNIKOV Prihodki in odhodki Dodana vrednost Neto podjetnikov dohodek, podjetnikov dohodek in negativni poslovni izid Podjetnikov dohodek Negativni poslovni izid VELIKOST PODJETNIKOV IN ZAPOSLENI RAZVRSTITEV PODJETNIKOV PO DEJAVNOSTIH OSNOVNE ZNAČILNOSTI POSLOVANJA PODJETNIKOV PO OBČINAH POSAVJA 16 PRILOGE:... 22

3 UVOD Informacija obravnava poslovni izid in premoženjsko finančni položaj samostojnih podjetnikov posameznikov (v nadaljevanju: podjetniki) v Spodnjeposavski regiji (v nadaljevanju Posavje) v letu Podlaga so podatki 1 iz letnih poročil za leto 2011, ki so jih podjetniki v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) 2 za namene državne statistike predložili Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES) do 31. marca V posebnem poglavju so na kratko predstavljeni tudi bistveni podatki o poslovanju podjetnikov po posameznih občinah Posavja, dejavnostih in po velikosti družb. Povečanja oz. zmanjšanja, navedena v tekstu informacije predstavljajo realne vrednosti rasti, ker je pri njihovem izračunu že upoštevana rast cen življenjskih potrebščin v obravnavanem letu, medtem ko so v tabelah in grafih navedene nominalne vrednosti rasti. 1 OSNOVNE ZNAČILNOSTI GOSPODARJENJA PODJETNIKOV V REGIJI Za leto 2011 je bilo AJPES dolžno predložiti letno poročilo podjetnikov, dejansko pa jih je svojo obveznost izpolnilo 2.565, to je 55 več kakor leto prej. V letu 2011 je bilo v registru 376 na novo vpisanih in 290 izbrisanih samostojnih podjetnikov, tako se je število podjetnikov v letu 2011 povečalo za 86. Samostojni podjetniki so: zaposlovali delavcev 3, 1,3 % manj kakor v letu Zaposleni pri podjetnikih so pomenili 26,1 % zaposlenih v družbah (v Sloveniji le 10,8 %); izkazali tisoč evrov prihodkov in so pomenili 9,7 % prihodkov družb (v Sloveniji 6,6 %); povečali prihodke realno za 8,5 % (družbe za 28,2 %) in odhodke za 9,8 % (družbe za 31,8 %), zato se je celotna gospodarnost povečala in je v letu 2011 znašala 1,05 (v Sloveniji so se prihodki povečali za 11,0 % in odhodki za 10,0 %); ustvarili tisoč evrov neto dodane vrednosti, 5,9 % več kakor v letu Neto dodana vrednost podjetnikov je pomenila 15,5 % neto dodane vrednosti družb. Neto dodana Podatki, predloženi v evrih, so v tej informaciji prikazani v tisoč evrih, deleži pa so prikazani na eno decimalno mesto. Uradni list RS, št. 42/2006 (60/2006 popr.), 26/2007-ZSDU-B, 33/2007-ZSReg-B, 67/2007-ZTFI (100/2007 popr.), 10/2010, 68/2010, 23/2011 Odl.US: U-I-268/06-35, 42/2011, 83/2011 Odl.US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14, Up- 379/09-8. Podjetniki kot lastniki in nosilci dejavnosti niso vključeni v število zaposlenih. 1

4 vrednost na zaposlenega je bila evrov, 7,4 % več kakor v letu 2010 (v Sloveniji se je neto dodana vrednost povečala za 6 %); izkazali tisoč evrov podjetnikovega dohodka, 12,6 % več kakor v letu Podjetnikov dohodek je ugotovilo 78,3 % vseh podjetnikov; izkazali negativni poslovni izid v znesku tisoč evrov, 9,8 % manj kakor v letu Negativni poslovni izid je ugotovilo 20,8 % vseh podjetnikov, ki so zaposlovali 12,2 % vseh delavcev; kot celota ugotovili neto podjetnikov dohodek v znesku tisoč evrov, 20,2 % več kakor v letu 2010 (v Sloveniji 12 % več); imeli tisoč evrov sredstev oziroma obveznosti do virov sredstev, 2,1 % več kakor na dan ; imeli tisoč evrov podjetnikovega kapitala; kapital povečali za 6,6 %, dolgoročne obveznosti povečali za 12,7 %, kratkoročne obveznosti pa zmanjšali za 11,0 %. Delež kapitala v virih sredstev se je povečal na 55,7 %, delež dolgoročnih obveznosti na 16,8 %, delež kratkoročnih obveznosti pa zmanjšal na 26,5 %. Preglednica vsebuje podjetnikov: vrednosti in stopnje rasti nekaterih osnovnih ekonomskih kategorij Skupaj Indeks tisoč EUR (razen NDV na zaposl.) 11/10 Število predloženih letnih poročil podjetnikov ,2 Število zaposlenih ,7 Prihodki skupaj ,3 Čisti prihodki od prodaje ,0 Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu ,1 Vrednost aktive ,1 Neto dodana vrednost na zaposlenega (v evrih) ,2 Podjetnikov dohodek ,4 Negativni poslovni izid ,0 Neto poslovni izid (Čisti dobiček - Čista izguba) ,0 1.2 Ekonomska vloga podjetnikov Posavja v državi Za Posavje je značilen visok delež podjetnikov v primerjavi s številom gospodarskih družb. V letu 2011 je bilo v Posavju podjetnikov 2,3 krat več kakor družb, medtem ko jih je bilo v celotni Sloveniji le dobra četrtina več (26,4 %). 2

5 V preglednicah so podatki o temeljnih ekonomskih kategorijah podjetnikov po regijah in njihovi udeležbi v podatkih za celotno Slovenijo prikazani ločeno: TEMELJNI PODATKI PODJETNIKI ZAPOSLENI delež PRIHODKI SKUPAJ znesek v mio EUR delež VREDNOST AKTIVE NA DAN znesek v mio EUR delež REGIJE število delež število SKUPAJ , , , ,0 Pomurska , , , ,5 Podravska , , , ,5 Koroška , , , ,6 Savinjska , , , ,8 Zasavska , ,4 70 1,4 50 1,3 Spodnjeposavska , , , ,3 Jugovzhodna Slovenija , , , ,4 Osrednjeslovenska , , , ,3 Gorenjska , , , ,7 Notranjsko - kraška , , , ,6 Goriška , , , ,1 Obalno - kraška , , , ,0 2 REZULTATI POSLOVANJA PODJETNIKOV V letu 2011 so podjetniki Posavja ob upoštevanju povprečne rasti cen življenjskih potrebščin ustvarili realno 4 za 8,5 % več prihodkov kakor v letu Odhodki, ki so jih izkazali podjetniki, so dosegli 95,0 % prihodkov, razlika med prihodki in odhodki je bila zato pozitivna in podjetniki kot celota so ugotovili neto podjetnikov dohodek v višini tisoč evrov, za 20,2 % višji kakor leto prej. Neto dohodek podjetnikov, ki so ga v letu 2011 ugotovili podjetniki, je po osnovnih postavkah naslednji: POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA Znesek v tisoč EUR Indeks Delež v prihodkih v % Prihodki ,3 100,0 100,0 Odhodki ,8 95,0 95,5 Podjetnikov dohodek ,4 6,2 6,0 Negativni poslovni izid ,0 1,3 1,5 Neto podjetnikov dohodek/ neto negativni poslovni izid ,0 5,0 4,5 4 Podatek o povprečni rasti cen življenjskih potrebščin se nanaša na povečanje teh cen v letu 2011 v primerjavi z letom 2010 in znaša 0,9 %. Vir podatkov o rasti cen je Statistični urad Republike Slovenije. 3

6 Delež podjetnikovega dohodka, negativnega poslovnega izida in neto podjetnikovega dohodka v prihodkih od leta 2005 do 2011 prikazuje naslednji graf: Podjetniki so v letu 2011 dosegli prihodke, višje od leta prej, a še vedno nižje kakor v letih 2007 do Glede na leto 2010 so prihodke za 8,5 % povečali, nekoliko manj (8,0 %) tudi odhodke. Tako se je v letu 2011 kazalnik celotne gospodarnosti 5 v primerjavi z letom 2010 izboljšal: podjetniki so v letu 2011 na 100 evrov odhodkov izkazali 105,2 evrov prihodkov, v letu 2010 pa 104,1 evrov. Bolj uspešno poslovanje potrjuje še kazalnik čiste donosnosti sredstev, izračunan iz razmerja med neto podjetnikovim dohodkom in sredstvi: na 100 evrov sredstev so v letu 2011 ustvarili 6,6 evra neto podjetnikovega dohodka (v letu ,9 evra), kar je največ v zadnjih treh letih. Kazalniki produktivnosti, izračunani iz razmerja med prihodki in zaposlenimi, iz razmerja med neto dodano vrednostjo in zaposlenimi ter iz razmerja med neto podjetnikovim dohodkom in zaposlenimi, kažejo, da so bili učinki poslovnega procesa glede na vloženo delo v letu 2011 nekoliko boljši kakor v letu 2010, na zaposlenega so podjetniki ustvarili evrov prihodkov, evrov dodane vrednosti ter neto podjetnikovega dohodka. Vrednost kazalnikov celotne gospodarnosti, čiste donosnosti sredstev ter produktivnosti v zadnjih 3 letih so prikazani v grafu: 5 Po Slovenskem računovodskem standardu 29 (2006) Računovodsko proučevanje (Računovodsko analiziranje) je kazalnik celotne gospodarnosti, izračunan iz razmerja med prihodki in odhodki. 4

7 2.1 Prihodki in odhodki Podjetniki so v letu 2011 obračunali tisoč evrov prihodkov, realno 8,5 % več kakor v letu Večino, 99,1 % vseh prihodkov so ustvarili z rednim poslovanjem, od tega 91,5 % s prodajo na domačem trgu, nekaj prihodkov pa so ustvarili na tujem trgu in sicer 5,4 % na trgih Evropske skupnosti in 2,8 % na drugih trgih. Vrednost in struktura posameznih vrst prihodkov je razvidna iz naslednje preglednice in grafa: PRIHODKI Znesek v tisoč EUR Indeks Delež SKUPAJ ,3 99,9 100,0 I. POSLOVNI PRIHODKI ,4 99,1 99,0 1. Čisti prihodki od prodaje ,0 98,8 99,1 a. Čisti prihodki od prodaje na 107,3 domačem trgu ,7 93,2 b. Čisti prihodki od prodaje na 138,6 trgu EU ,3 4,2 c. Čisti prihodki od prodaje na 191,1 trgu izven EU ,8 1,6 2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje ,8-1,0-1, ,0 0,2 Usredstveni lastni proizvodi 33,9 in lastne storitve 4. Drugi poslovni prihodki ,5 1,0 1,1 II. FINANČNI PRIHODKI ,7 0,0 0,1 1. Finančni prihodki iz deležev ,5 0,0 0,0 2. Finančni prihodki iz danih 137,4 posojil ,0 0,0 3. Finančni prihodki iz 84,0 poslovnih terjatev ,0 0,0 III. DRUGI PRIHODKI ,5 0,8 0,9 5

8 Podjetniki so v letu 2011 ugotovili tisoč evrov odhodkov, realno 8,0 % več kakor v letu Rast odhodkov je za 0,5 % zaostajala za rastjo prihodkov. Med odhodki so večino, 98,9 %, pomenili poslovni odhodki. Večji del poslovnih odhodkov, 68,3 %, so pomenili stroški materiala in nabavne vrednosti prodanega blaga ter stroški storitev, pomembni pa so tudi stroški dela zaposlencev, ki so pomenili 16,7 % in so vključevali stroške plač, stroške pokojninskih in drugih zavarovanj ter druge stroške dela. Stroški plač so bruto plače zaposlenih pri podjetnikih, vključno z nadomestili plač, ki jih ti prejemajo za čas, ko ne delajo in ki bremenijo podjetnika, v letu 2011 so se realno povečali za 3,7 %. V letu 2011 je bila povprečna mesečna plača na zaposlenega pri podjetnikih 898 evrov, realno za 5,1 % višja kakor v letu V primerjavi s povprečno mesečno plačo zaposlenih v družbah je bila občutno nižja, saj so zaposleni v družbah v letu 2011 povprečno mesečno prejeli evrov. Podjetniki so v letu 2011 med poslovnimi odhodki izkazali tudi odpise vrednosti (6,8 %) ter druge poslovne odhodke (8,0 %), med katere sodijo tudi prispevki za socialno varnost podjetnika. Poleg poslovnih odhodkov so podjetniki v minimalnem deležu izkazali tudi finančne (0,9 %) in druge odhodke (0,2 %). Obseg in strukturo posameznih vrst odhodkov podjetnikov prikazujeta preglednica in graf: ODHODKI Znesek v tisoč EUR Indeks Delež SKUPAJ ,8 100,0 100,1 6

9 I. POSLOVNI ODHODKI ,8 98,9 98,9 1. Stroški blaga, materiala in storitev ,2 67,5 66,7 2. Stroški dela ,5 16,5 17,2 3. Odpisi vrednosti ,6 6,8 7,3 4. Drugi poslovni odhodki ,3 8,0 7,7 II. FINANČNI ODHODKI ,4 0,9 1,0 1. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb ,0 0,0 0,0 2. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti ,4 0,7 0,7 3. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti ,4 0,2 0,3 III. DRUGI ODHODKI ,8 0,2 0,2 2.2 Dodana vrednost Dodano vrednost v znesku tisoč evrov je ugotovilo podjetnikov, 83,2 % vseh. Izgubo na substanci v znesku 740 tisoč evrov je izkazalo 409 podjetnikov, 15,9 % vseh. Dodana vrednost podjetnikov se je v letu 2011 glede na leto prej realno povečala za 5,9 %, izguba na substanci pa za 5,5 %. Neto dodana vrednost (razlika med dodano vrednostjo in izgubo na substanci) je znašala tisoč evrov. Četrtino neto dodane vrednosti v Posavju (25,0 %) so ustvarili podjetniki s področja 7

10 gradbeništva ( tisoč evrov) in 19,5 % podjetniki predelovalnih dejavnosti ( tisoč evrov), prvi 9,5 % manj kot leto prej, drugi pa 21,9 % več. Neto dodana vrednost na zaposlenega je v Posavju znašala evrov, realno za 7,4 % več kot leto prej in hkrati 7,2 % manj kakor v Sloveniji, kjer je ta znašala evrov. V primerjavi z dodano vrednostjo družb v Posavju je dodana vrednost podjetnikov na zaposlenega za 40,9 % nižja. Podrobnejši podatki o dodani vrednosti, izgubi na substanci in neto dodani vrednosti podjetnikov so po področjih dejavnosti razvidni iz preglednice: PODROČJA DEJAVNOSTI število podjetnikov DODANA VREDNOST znesek v mio SIT delež indeks IZGUBA NA SUBSTANCI število podjetnikov znesek v mio SIT delež indeks NETO DODANA VREDNOST leto 2011 v mio SIT SKUPAJ A Kmetijstvo, lov, gozdarstvo C Predelovalne dejavnosti , , , , D Oskrba z električno energijo, plinom in paro , , E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja , , F Gradbeništvo , , G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih , , vozil H Promet in skladiščenje , , I Gostinstvo , , J Informacijske in komunikacijske dejavnosti , , K Finančne in zavarovalne dejavnosti L Poslovanje z nepremičninami M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti O Dejavnost javne uprave in obrambe ter obvezne socialne varnosti , , , , , , , , , ,0 0 0 P Izobraževanje , , Q Zdravstvo in socialno varstvo , ,

11 R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti , , S Druge dejavnosti , , Neto podjetnikov dohodek 6, podjetnikov dohodek in negativni poslovni izid Podjetniki Posavja so preteklo poslovno leto zaključili s pozitivnim neto dohodkom podjetnikov v višini tisoč evrov. Podrobnejši podatki o podjetnikovem dohodku in negativnem poslovnem izidu v letu 2011 so po posameznih področjih dejavnosti razvidni iz preglednice: PODROČJA PODJETNIKOV DOHODEK NEGATIVNI POSLOVNI IZID NETO PODJETNIKOV DOHODEK/NETO NEGATIVNI POSLOVNI IZID DEJAVNOSTI število znesek delež indeks število znesek delež indeks v v v 000 v 000 EUR 2010 EUR 2010 EUR EUR SKUPAJ , , A Kmetijstvo, lov, gozdarstvo ,5 113, ,0 97, C Predelovalne dejavnosti ,2 120, ,3 60, D Oskrba z električno energijo, plinom in paro 1 8 0,1 478, ,4 160, E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja 2 8 0,1 182, ,1 61,6 6 0 F Gradbeništvo ,4 113, ,4 131, G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil ,8 102, ,3 134, H Promet in skladiščenje ,9 111, ,2 42, I Gostinstvo ,5 136, ,8 107, J Informacijske in komunikacijske dejavnosti ,8 128, ,6 107, K Finančne in zavarovalne dejavnosti ,7 164, ,5 215, L Poslovanje z nepremičninami ,1 81, ,2 873, M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti ,8 103, ,1 102, N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti ,4 201, ,8 28, O Dejavnost javne uprave in obrambe ter obvezne socialne varnosti 0 0 0, ,0-0 0 P Izobraževanje ,8 105, ,5 83, Neto podjetnikov dohodek je podjetnikov dohodek zmanjšan za negativni poslovni izid. 9

12 Q Zdravstvo in socialno varstvo ,8 104, ,2 184, R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti ,0 141, ,8 140, S Druge dejavnosti , ,7 94, Podjetnikov dohodek Iz podjetnikovega dohodka mora podjetnik pokriti še svoj zaslužek. Dohodek v znesku tisoč evrov je ugotovilo posavskih podjetnikov, 78,3 % vseh. V primerjavi z letom 2010 se je podjetnikov dohodek realno povečal za 12,6 %. Delež podjetnikovega dohodka v prihodkih podjetnikov je znašal 6,2 %. Dobro petino podjetnikovega dohodka (20,8 %) so v Posavju ugotovili podjetniki s področja trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil, sledili so jim podjetniki, ki so se ukvarjali z dejavnostjo gradbeništva in so dosegli 19,4 % dohodka Negativni poslovni izid Negativni poslovni izid je ugotovilo 534 podjetnikov, 20,8 % vseh, v višini tisoč evrov. V primerjavi z letom 2010 je bil negativni poslovni izid nižji za 9,8 %. Delež negativnega poslovnega izida v prihodkih podjetnikov je znašal 1,3 %, v letu 2010 pa 2,1 %. Med dejavnostmi so 41,4 % negativnega poslovnega izida ugotovili podjetniki s gradbeništva. 10

13 3 SREDSTVA IN OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Obseg in struktura posameznih vrst sredstev in obveznosti do virov sredstev podjetnikov sta razvidna iz preglednice: SREDSTVA IN OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Znesek v tisoč EUR Indeks Delež = I. SREDSTVA ,1 100,2 100,1 A. Dolgoročna sredstva ,3 56,1 54,3 1. Neopredm. sredstva in dolg. akt. čas ,6 0,6 0,6 razmejitve 2. Opredmetena osnovna sredstva ,8 53,2 51,9 3. Naložbene nepremičnine ,1 1,2 1,3 4. Dolgoročne finančne naložbe ,0 0,8 0,5 5. Dolgoročne poslovne terjatve ,1 0,3 0,0 B. Kratkoročna sredstva ,8 40,0 42,3 1. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo ,8 0,6 0,7 2. Zaloge ,1 11,7 12,2 3. Kratkoročne finančne naložbe ,3 0,4 0,6 4. Kratkoročne poslovne terjatve ,6 22,5 24,0 5. Denarna sredstva ,9 4,8 4,8 C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve ,1 0,6 0,6 Č. Terjatve do podjetnika ,7 3,5 2,9 II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV ,1 100,0 100,1 A. Podjetnikov kapital ,6 55,7 53,4 B. Rezervacije in dolg. pasivne čas. razmejitve ,9 0,6 0,7 1. Rezervacije ,6 0,4 0,5 2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve ,9 0,2 0,2 C. Dolgoročne obveznosti ,7 16,8 15,3 1. Dolgoročne finančne obveznosti ,1 14,8 12,9 2. Dolgoročne poslovne obveznosti ,2 2,0 2,4 Č. Kratkoročen obveznosti ,0 26,5 30,3 1. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev ,4 0,0 0,0 2. Kratkoročne finančne obveznosti ,5 6,5 8,6 3. Kratkoročne poslovne obveznosti ,5 20,0 21,7 D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve ,5 0,4 0,4 Ob koncu leta 2011 so imeli podjetniki tisoč evrov sredstev oziroma obveznosti do virov sredstev. Premoženje podjetnikov se je ob upoštevanju 2,0 % 7 rasti cen življenjskih potrebščin, realno povečalo za 2,1 %. Podjetnikov kapital so podjetniki povečali za 6,6 %, obveznosti pa zmanjšali za 2,0 %. Delež kapitala v virih sredstev se je povečal na 55,7 %, delež dolgoročnih obveznosti na 16,8 %, delež kratkoročnih obveznosti pa zmanjšal na 26,5 %. 7 Podatek o rasti cen življenjskih potrebščin se nanaša na povečanje teh cen v decembru 2011 v primerjavi z decembrom Vir podatkov o rasti cen je Statistični urad Republike Slovenije. 11

14 4 VELIKOST PODJETNIKOV IN ZAPOSLENI Tako kot družbe se tudi podjetniki v skladu z ZGD-1 razvrščajo po velikosti na podlagi treh meril, in sicer povprečnega števila zaposlenih, čistih prihodkov od prodaje in vrednosti aktive ob koncu poslovnega leta. Kriterije 8, po katerih je razporejen med srednje velike podjetnike izpolnjuje v Posavju le 1 podjetnik, vsi drugi so bodisi mikro ali majhni. Tudi v Sloveniji je večina podjetnikov mikro ali majhnih, srednje velikih je samo 11, velik pa ni nobeden. V preglednici so zato podatki o posavskih podjetnikih razvrščeni v skupine glede na število zaposlenih: POMEMBNEJŠI PODATKI PODJETNIKI ZAPOSLENI ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE VREDNOST AKTIVE NA DAN SKUPINE število delež število delež znesek v v tisoč EUR delež znesek v v tisoč EUR SKUPAJ , , , ,1 - od 0 do 1 zaposleni , , , ,5 - od 2 do 9 zaposlenih , , , ,3 - od 10 do 49 zaposlenih 45 1, , , ,9 - od 50 do 250 zaposlenih 1 0,0 60 2, , ,4 delež Dve tretjini podjetnikov, (67,4 %), ni zaposlovalo delavcev. Sicer pa je število zaposlenih pri podjetnikih v letu 2011 zmanjšalo za 1,3 %. V letu 2011 je bilo pri podjetnikih zaposlenih delavcev. Glede na število zaposlenih v družbah je pri podjetnikih zaposlenih 26,1 %. Pri tem je potrebno upoštevati, da je med podjetniki precej samozaposlenih, ti pa v zgornji podatek o številu zaposlenih niso vključeni. Podjetnikov, ki niso zaposlovali oziroma so imeli le 1 zaposlenega, je bilo v Posavju dobre štiri petine (82,5 %). Ta skupina podjetnikov je dosegla 30,1 % prihodkov od prodaje in upravljala z nekoliko nižjim deležem sredstev (26,5 %). Po številu zaposlenih, po čistih prihodkih od prodaje in po sredstvih je bila najpomembnejša skupina podjetnikov, ki so zaposlovali od 2 do 9 delavcev. V tej skupini je bilo 15,7 % podjetnikov, ki so zaposlovali 57,8 % delavcev, ustvarili 43,4 % vseh čistih prihodkov od prodaje in imeli 45,3 % sredstev podjetnikov. 10 do 49 zaposlenih je imelo 1,9 % podjetnikov, dosegli pa so 23,6 prihodkov od prodaje v Posavju. V skupino 50 in več zaposlenih je v Posavju sodil 1 podjetnik, ki je zaposloval 60 delavcev in ustvaril 2,9 % delež v prihodkih od prodaje. 8 Velikost podjetnika je opredeljena s tremi merili, pri čemer mora podjetnik izpolnjevati vrednosti dveh od treh meril. 12

15 5 RAZVRSTITEV PODJETNIKOV PO DEJAVNOSTIH Med najpomembnejši področji dejavnosti, s katerimi so se ukvarjali podjetniki v Posavju, sodita trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil ter gradbeništvo, pomembni pa sta bili tudi predelovalna dejavnost ter dejavnost prometa in skladiščenja. Največ prihodkov v Posavju, slabo tretjino (29,1 %) so ustvarili podjetniki, bilo jih je 431, s področja dejavnosti trgovine, vzdrževanje in popravila motornih vozil. Rezultati njihovega poslovanja v letu 2011 so bili na splošno boljši kot v letu Kot dejavnost so zaposlovali petino (418 oz. 17,9 %) delavcev in ustvarili 18,4 % dodane vrednosti. Dejavnost je v letu 2011 izkazala 2,7 % več prihodkov in 5 % več neto dodane vrednosti ter za 3,4 % nižji neto podjetnikov dohodek. Dejavnost trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil je bila z največjim deležem med dejavnostmi zastopana v občinah Kostanjevica na Krki, kjer se je s to dejavnostjo ukvarjalo 12,7 % podjetnikov, ki so ustvarili dobro polovico (55,6 %) prihodkov občine ter Brežice, kjer je 173 podjetnikov dejavnosti ustvarilo 40,6 % prihodkov občine. V letu 2011 je gradbeništvo po deležu ustvarjenih prihodkov predstavljalo drugo najpomembnejšo dejavnost v Posavju, 461, t.j. 18,0 %, podjetnikov se je v letu 2011 ukvarjalo z gradbeništvom. Podjetniki te dejavnosti so še vedno zaposlovali največ delavcev, 660 oz. 28,3 %, ustvarili so 20,4 % prihodkov, 13,8 % neto podjetnikovega dohodka ter 24,8 % dodane vrednosti v regiji, njihov neto podjetnikov dohodek je bil za 17,8 % višji od leta prej. Gradbeništvo je imelo še vedno največji delež med dejavnostmi v občini Sevnica je (tu je dosegla 26,7 % prihodkov), enako v občini Krško, kjer je bila ta dejavnost s 23,8 % deležem v prihodkih tudi na prvem mestu. Z dejavnostjo prometa in skladiščenja se je ukvarjalo 9,3 % podjetnikov, ki so ustvarili 16,3% prihodkov, 17,3 % več kot v letu 2010, ter zaposlovali 10,7 % delavcev. Podjetniki te dejavnosti so ugotovili za 8,5 % več dodane vrednosti kot leto prej (9.289 tisoč evrov) ter ugotovili tisoč evrov neto podjetnikovega dohodka, 113,7 % več kot leto prej. Najmočneje je bila dejavnost prometa in skladiščenja zastopana v občini Sevnica, s 24,1 % deležem prihodkov v občini ter Krško s 13,7 %. Pomembnejši podatki o podjetnikih po posameznih področjih dejavnosti so zbrani v preglednici in grafičnem prikazu: 13

16 TEMELJNI PODATKI PODJETNIKI ZAPOSLENI PODROČJA DEJAVNOSTI število delež število delež PRIHODKI SKUPAJ znesek v tisoč EUR delež VREDNOST AKTIVE NA DAN znesek v tisoč EUR delež NETO PODJETNIKOV DOHODEK SKUPAJ , , A Kmetijstvo, lov, gozdarstvo 34 1,3 34 1, , ,5 173 C Predelovalne dejavnosti , , , , D Oskrba z električno energijo, plinom in paro 4 0,2 0 0,0 93 0, ,1-2 E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja 3 0,1 3 0, , ,1 6 F Gradbeništvo , , , , G Trgovina, vzdržavanje in popravila motornih vozil , , , , H Promet in skladiščenje 238 9, , , , I Gostinstvo 192 7, , , ,4 433 J K Informacijske in komunikacijske dejavnosti Finančne in zavarovalne dejavnosti 65 2,5 7 0, , , ,2 3 0, ,3 83 0,0 76 L Poslovanje z nepremičninami 6 0,2 0 0,0 81 0,0 41 0,0 5 M N O Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti Druge raznovrstne poslovne dejavnosti Dejavnost javne uprave in obrambe ter obvezne socialne varnosti , , , , ,0 56 2, , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 P Izobraževanje 44 1,7 1 0, , ,1 100 Q Zdravstvo in socialno varstvo 37 1,4 15 0, , ,2 241 R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 47 1,8 3 0, , ,4 115 S Druge dejavnosti 186 7,3 61 2, , ,

17 15

18 6 OSNOVNE ZNAČILNOSTI POSLOVANJA PODJETNIKOV PO OBČINAH POSAVJA Ekonomska moč podjetnikov je med občinami Posavja razporejena precej bolj enakomerno kakor to velja za družbe, predvsem zaradi svoje velikosti bistveno navzdol odstopa le občina Kostanjevica na Krki. Pri večini ekonomskih kategorij je sicer tudi pri podjetnikih občina Krško na prvem mestu, pri tem pa ji sledita v vrstnem redu kakor to velja za družbe, občini Brežice in Sevnica. Za podjetnike večine posavskih občin velja, da so v letu 2011 poslovali bolj uspešno kot v letu 2010, nekoliko slabše rezultate so dosegli le podjetniki občine Sevnica. V vseh občinah so podjetniki povečali prihodke, hkrati pa jih je večina bolj ali manj zmanjšala število zaposlenih (to se je povečalo le v občini Brežice). V občini KRŠKO je bilo največ podjetnikov, ti so zaposlovali tudi največ delavcev in ustvarili največ prihodkov. 932 podjetnikov občine Krško (36,3 % v regiji) je v letu 2011 zaposlovalo povprečno 841 delavcev (36,1 %), ustvarili so tisoč evrov prihodkov (33,9 %) in upravljali s tisoč evrov sredstev (30,9 %). Podjetnikov dohodek je v občini Krško znašal tisoč evrov, negativni poslovni izid pa tisoč evrov. Razlika med podjetnikovim dohodkom in negativnim poslovnim izidom je bila pozitivna v višini tisoč evrov. Tak rezultat poslovanja pomeni izboljšanje glede na leto prej za 25,7 %. Dodana vrednost na zaposlenega je v občini Krško znašala evrov, bila je realno za 10,0 % višja od leta prej in hkrati 5,4 % nižja od povprečja Posavja. 173 podjetnikov občine Krško se je ukvarjalo z dejavnostjo gradbeništva, ti so dosegli 23,8 % prihodkov v občini, ki so bili glede na leto prej večji za 12,2 %, zaposlovali so 301 delavca (35,8 %) in dosegli 27,4 % dodane vrednosti. Poslovanje so zaključili z neto rezultatom v znesku 404 tisoč evrov, 25,8 % boljšim od leta prej. Druga po deležu doseženih prihodkov je bila dejavnost trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil, kjer je 146 podjetnikov doseglo tisoč evrov prihodkov (22,2 % v občini in hkrati 0,2 % manj kot leto prej), 12,1 % dodane vrednosti (2.553 tisoč evrov) in hkrati pozitiven poslovni izid 508 tisoč evrov. 16

19 Brežiških podjetnikov je bilo v Posavju dobro tretjino, 870 oz. 33,9 %, zaposlovali so 719 delavcev (30,8 %) in s tisoči evrov sredstev (31,8 %) ustvarili tisoč evrov prihodkov (32,7 %). Podjetniki občine Brežice so glede na leto prej med občinami Posavja najbolj povečali prihodke, ti so bili realno višji za 13,2 %, dodana vrednost za 15,8 %, neto podjetnikov dohodek pa za 34,1 %. Dodana vrednost na zaposlenega je znašala evrov, realno za 9,5 % več kakor leto prej ter hkrati za 5,0 % več od povprečja v Posavju. V občini Brežice je najpomembnejša dejavnost trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil, z njo se je ukvarjalo dobro petino (173 oz. 19,9 %) brežiških podjetnikov, ki so zaposlovali 193 oz. 26,9 % delavcev občine, njihov delež v ustvarjenih prihodkih pa je večji, 40,6 % ( tisoč evrov), 4,9 % več od leta prej. Neto podjetnikov dohodek dejavnosti je za 7,0 % boljši kakor leto prej. S predelovalno dejavnostjo pa se je ukvarjalo 114 (13,1 %) podjetnikov, ki so zaposlovali dobro petino delavcev (22,5 %) in ustvarili 15,5 % prihodkov, 16,6 % več od leta prej. Podjetniki te dejavnosti so ugotovili boljši neto podjetnikov dohodek, in sicer kar za 63,8 %. 17

20 V občini Sevnica je v letu 2011 delovalo 684 podjetnikov (26,7 % v Posavju) s 715 (30,7 %) zaposlenimi. Z tisoči evri sredstev (34,2 %) so sevniški podjetniki ustvarili tisoč evrov (29,4 %) prihodkov. Med občinami Posavja so v letu 2011 le sevniški podjetniki poslabšali rezultate poslovanja, prihodki so se realno povečali za 1,3 %, neto podjetnikov dohodek se je zmanjšal za 2,1 %, dodana vrednost pa za 4,3 %. Neto dodana vrednost na 1 zaposlenega je v občini Sevnica znašala evrov, realno 2,1 % več kakor leto prej ter 0,3 % več kakor v Posavju. Najpomembnejša dejavnost v občini Sevnica je bila gradbeništvo, z njo se je ukvarjalo 158 podjetnikov, ti so z 239 (33,3 %) zaposlenimi ustvarili tisoč evrov oz. 26,2 % prihodkov v občini ter tisoč evrov oz. 33,5 % dodane vrednosti. Neto dohodek podjetnikov te dejavnosti je bil za 5,7 % slabši od leta prej. Z dejavnostjo prometa in skladiščenja, kot drugo najpomembnejšo v občini, pa se je ukvarjalo 75 podjetnikov, ki so zaposlovali 127 delavcev in ustvarili tisoč evrov prihodkov (24,1 % v občini), 24,0 % več od leta prej. Njihov neto dohodek je bil realno za 17,1 % boljši kot leto prej. 18

21 Podjetniki občine Kostanjevica so v večini ekonomskih kategorij glede na druge občine Posavja udeleženi povprečno z 2 do 4 odstotkov. V letu 2011 so se njihovi prihodki povečali za 3,6 %, zmanjšalo pa se je število zaposlenih za 11,2 %. V občini Kostanjevica na Krki je v letu 2011 delovalo 79 podjetnikov (3,1 %) z 58 (2,5 %) zaposlenimi delavci. S tisoči evrov sredstev (3,0 %) so kostanjeviški podjetniki ustvarili tisoč evrov (4,0 %) prihodkov, poslovali so pozitivno in hkrati bolje kot leto prej, njihov neto podjetnikov dohodek, ki je znašal 368 tisoč evrov, je bil realno za 42,8 %, višji kakor leto prej. Neto dodana vrednost na zaposlenega je v občini Kostanjevica na Krki znašala evrov, to je realno za 14,9 % več kot leto prej ter hkrati 11,9% več kakor v Posavju. Več kot polovico prihodkov, 55,6 %, v občini Kostanjevica na Krki so ustvarili podjetniki dejavnosti trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil. Z njo se je ukvarjalo 10 podjetnikov (12,7 %), ki so zaposlovali 24 (42,6 %) delavcev in dosegli tisoč evrov prihodkov, 0,4 % manj kot leto prej. Njihov neto poslovni izid je bil pozitiven, znašal je 18 tisoč evrov in bil hkrati 50,7 % nižji kot leto prej. Pomembna je tudi dejavnost gradbeništva, v tej je delovalo 12 podjetnikov z 18 zaposlenimi, ustvarili so 24,5 % prihodkov občine in 35,4 % dodane vrednosti ter skupaj dosegli pozitiven poslovni izid 210 tisoč evrov, 32,1 % boljši kot leto prej. 19

22 Deleži podjetnikov, zaposlenih, prihodkov in sredstev v podatkih Posavja v letu 2011 so razvidni tudi iz naslednjega grafa: Podrobnejši podatki o poslovanju samostojnih podjetnikov po posameznih občinah Posavja so razvidni iz naslednje preglednice: 20

23 TEMELJNI PODATKI PODJETNIKI ZAPOSLENI PRIHODKI SKUPAJ ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE SKUPAJ OBČINA Brežice Krško Sevnica Kostanjevica na Krki število delež ,9 36,3 26,7 3,1 število delež ,8 36,1 30,7 2,5 indeks 11/10 98,7 105,4 97,9 94,3 88,8 znesek v tisoč evrov delež ,7 33,9 29,4 4,0 indeks 11/10 110,3 115,0 113,5 103,1 105,4 znesek v tisoč evrov delež ,4 33,6 29,9 4,0 ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE NA TUJEM TRGU ODHODKI SKUPAJ VREDNOST AKTIVE NA DAN DODANA VREDNOST znesek v tisoč evrov delež ,2 29,8 38,2 0,8 znesek v tisoč evrov delež ,5 33,9 29,5 4,1 znesek v tisoč evrov delež ,8 30,9 34,2 3,0 število družb znesek v tisoč evrov delež ,5 34,1 30,6 2,7 indeks 107,7 117,6 109,8 97,5 102,0 število družb IZGUBA NA SUBSTANCI znesek v tisoč evrov delež ,7 35,1 20,7 1,4 indeks 11/10 107,3 142,8 151,7 59,1 28,7 NETO DODANA VREDNOST znesek v tisoč evrov število družb PODJETNIKOV DOHODEK znesek v tisoč evrov delež ,8 35,0 27,2 3,0 indeks 11/10 114,4 121,5 119,0 101,8 117,0 število družb NEGATIVNI POSLOVNI IZID znesek v tisoč evrov delež ,8 37,1 33,0 2,0 indeks 11/10 92,0 78,7 95,8 107,6 52,8 NETO PODJETNIKOV DOHODEK/NEGATIVNI POSLOVNI IZID znesek v tisoč evrov delež ,6 34,4 25,7 3,3 indeks 11/10 122,0 135,9 127,5 99,7 144,6 NDV na zaposlenega tl pl indeks 11/10 109,2 111,3 111,8 103,9 116,7 21

24 PRILOGE: KUMULATIVNI PODATKI BILANCE STANJA IN IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA SAMOSTOJNIH PODJETNKOV SPODNJEPOSAVKE REGIJE 22

25 Podatki iz bilance stanja na dan Število Zneski v evrih SREDSTVA ( ) Postavka AOP Tekoče leto Preteklo leto A. DOLGOROČNA SREDSTVA ( ) I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve ( ) Neopredmetena sredstva Dolgoročne aktivne časovne razmejitve II. Opredmetena osnovna sredstva III. Naložbene nepremičnine IV. Dolgoročne finančne naložbe ( ) Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil Dolgoročna posojila V. Dolgoročne poslovne terjatve B. KRATKOROČNA SREDSTVA ( ) I. Sredstva (skupina za odtujitev) za prodajo II. Zaloge (015 do 018) Surovine in material Nedokončana proizvodnja in storitve Proizvodi Blago III. Kratkoročne finančne naložbe ( ) Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil Kratkoročna posojila IV.Kratkoročne poslovne terjatve V. Denarna sredstva C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE Č. TERJATVE DO PODJETNIKA OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV ( ) A. PODJETNIKOV KAPITAL B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE ( ) Rezervacije Dolgoročne pasivne časovne razmejitve C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI ( ) I. Dolgoročne finančne obveznosti II. Dolgoročne poslovne obveznosti Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (035 do 037) I. Obveznosti, vključene v skupino za odtujitev II. Kratkoročne finančne obveznosti III. Kratkoročne poslovne obveznosti D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

26 Podatki iz izkaza poslovnega izida v obdobju 1.1. do Število Zneski v evrih Postavka AOP Tekoče leto Preteklo leto 1. Čisti prihodki od prodaje (051 do 053) a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu b) Čisti prihodki od prodaje na trgu EU c) Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU Povečanje vrednosti zalog proizvodov in 054 nedokončane proizvodnje Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in 055 nedokončane proizvodnje Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) ( ) subvencije,dotacije,regresi,kompenzacije in 058 drugi prihodki,ki so povezani s poslovnimi učinki prevrednotovalni poslovni prihodki Stroški blaga, materiala in storitev (061 do 063) a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala b) Stroški porabljenega materiala c) Stroški storitev Stroški dela (065 do 068) a) Stroški plač b) Stroški pokojninskih zavarovanj c) Stroški drugih socialanih zavarovanj d) Drugi stroški dela Odpisi vrednosti (070 do 072) a) Amortizacija b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih 071 sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih 072 sredstvih Drugi poslovni odhodki ( ) a) Prispevki za socialno varnost podjetnika b) Ostali stroški Finančni prihodki iz deležev Finančni prihodki iz danih posojil Finančni prihodki iz poslovnih terjatev Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih 079 naložb Finančni odhodki iz finančnih obveznosti Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti Finančni odhodki za obresti (upoštevano že v 14. in 15.) Drugi prihodki ( ) a) Subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso povezani s 084 poslovnimi učinki b) Drugi finančni prihodki in ostali prihodki Drugi odhodki

27 18. Podjetnikov dohodek ( ) Negativni poslovni izid ( ) Povprečno število zaposlencev na podlagi delovnih ur 089 v obračunskem obdobju 2.333, ,90 Število mesecev poslovanja

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2008 Ljubljana, maj 2009 ISSN 1855-3990

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4243 K A

Prikaži več

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2014 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve, Izpostava Ljubljana, maj 2015 T: 01/ 583 33 00, F:

Prikaži več

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Postojna, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 3 2. POVZETEK...

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2016 ISSN 1855-3982 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017 Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU Kranj, maj 2017 Kazalo vsebine 1. UVOD... 4 2. POVZETEK... 6 3. GOSPODARSKE

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4235 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2018 Ljubljana, m

Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2018 Ljubljana, m Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 1 2. POVZETEK... 3 3.

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 L

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 L AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran I. UVOD...1 II.

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1.

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktura standardnega zoženega izbora podatkov iz

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

Izpostava Murska Sobota INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V POMURSKI REGIJI V LETU 2018 Murska Sobota, ma

Izpostava Murska Sobota INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V POMURSKI REGIJI V LETU 2018 Murska Sobota, ma Izpostava Murska Sobota INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V POMURSKI REGIJI V LETU Murska Sobota, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 3 2. POVZETEK... 5 3. GOSPODARSKE

Prikaži več

Izpostava Murska Sobota INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V POMURSKI REGIJI V LETU 2016 Murska Sobota, ma

Izpostava Murska Sobota INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V POMURSKI REGIJI V LETU 2016 Murska Sobota, ma Izpostava Murska Sobota INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V POMURSKI REGIJI V LETU Murska Sobota, maj 2017 Kazalo vsebine 1. UVOD... 3 2. POVZETEK... 5 3. GOSPODARSKE

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu STRUKTURA STADARDIH IZPISOV PODATKOV IZ LETIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG I SAMOSTOJIH PODJETIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVO OBJAVO 1. Struktura standardnega izpisa podatkov iz letnih poročil gospodarskih

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave

Prikaži več

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. office-sl

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o.  office-sl 1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. email: office-slovenia@coface.com 14.12.2016 22:11(+1) POROČILO O PODJETJU IZMIŠLJENO PODJETJE D.O.O. Druga imena: IZMIŠLJENO d.o.o. Sedez podjetja:

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim Bonitetno poročilo Izdano dne 23.9.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 56NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 213 17

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 036NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovan

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 036NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovan Bonitetno poročilo Izdano dne 14.4.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 36NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 212 8 Finančna

Prikaži več

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR BONITETNO POROČILO Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 (0)1 620 2 866, fax: +386 (0)1 620 2 708 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA

Prikaži več

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane BONITETNO POROCILO Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje 1 Podjetje: Naslov: Dejavnost: J 58.190 DRUGO ZALOŽNIŠTVO Matična številka:

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Poslovni subjekt slabš

Prikaži več

Untitled Document

Untitled Document BONITETNO POROČILO Izdano za: Mateja Roglič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 ()8 39 3, fax: +386 ()1 62 2 78 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in zelo dobro posluje. Poslovni subjekt zelo

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 217 Vsebina Sestava Skupine KD... 3 Analiza poslovanja Skupine KD v obdobju 1-3 217...

Prikaži več

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL ČETRTLETNO POROČILO POSLOVODSTVA DRUŽBE DATALAB TEHNOLOGIJE, d. d. in njenih odvisnih družb za obdobje od 01.07.2016 do 31.3.2017 1. PREDSTAVITEV DRUŽBE 1.1 Osnovni podatki Kratki naziv: DATALAB d. d.

Prikaži več

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav Kazalo > 8 Finančni rezultat Skupine Triglav in Skupina Triglav je ustvarila 82,3 milijona evrov čistega dobička in dosegla 11,4-odstotno dobičkonosnost kapitala. Čisti poslovni izid je za 29 odstotkov

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL ZA LETO NEGOSPODARSTVO 1. Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil dru

STRUKTURA STANDARDNIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL ZA LETO NEGOSPODARSTVO 1. Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil dru STRUKTUR STDRDIH IZBOROV PODTKOV IZ LETIH POROČIL Z LETO 2017 - EGOSPODRSTVO 1. Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil društev za leto 2017... 2 1.1 Standardni izbor v celotnem obsegu...

Prikaži več

Dolznik_Upnik_ Pregled prijavljenih obveznosti v večstranski (obvezni in prostovoljni) pobot ter rezultatov pobota po dejavnosti DOLŽNIKA in

Dolznik_Upnik_ Pregled prijavljenih obveznosti v večstranski (obvezni in prostovoljni) pobot ter rezultatov pobota po dejavnosti DOLŽNIKA in Dolznik_Upnik_10.6.2011 Pregled prijavljenih obveznosti v večstranski (obvezni in prostovoljni) pobot ter rezultatov pobota po dejavnosti DOLŽNIKA in upnika Dejavnost dolţnika Dejavnost upnika Upoštevani

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice,

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HLADILNA TEHNIKA MILAN KUMER s.p. Izdano dne 18.6.2018

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska JELE KITT proizvodno podjetje d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 851 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja POMEMBNEJŠA

Prikaži več

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 1 PREDSTAVITEV SKLADA...3 2 OPOZORILO IMETNIKOM INVESTICIJSKIH KUPONOV...4 3 POSLOVANJE SKLADA V OBDOBJU 01.01. DO 30.06.2006...5 4 NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI

Prikaži več

Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Ured

Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Ured Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ZEL-EN, razvojni center energetike d.o.o. Izdano

Prikaži več

VABILO

VABILO POLLETNO POROČILO 2013 Brežice, avgust 2013 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2013... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 NAGOVOR UPRAVE... 4 POMEMBNEJŠI DOGODKI

Prikaži več

2

2 Povzetek makroekonomskih gibanj, maj 19 Gospodarska rast v evrskem območju je nizka, a precej stabilna, saj se ob naraščajoči negotovosti v svetovni trgovini ohranja solidna rast domačega povpraševanja.

Prikaži več

VABILO

VABILO POLLETNO POROČILO 2011 Brežice, avgust 2011 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2011... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 NAGOVOR UPRAVE... 4 POMEMBNEJŠI DOGODKI

Prikaži več

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) Zap. Oznaka štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA 1 A. 1. in del A. 5. Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah

Prikaži več

3

3 SIVENT, d.d., Ljubljana NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO družbe SIVENT, d.d., Ljubljana in NEREVIDIRANO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO Skupine SIVENT za obdobje 1.1. 30.6.2014 Ljubljana, avgust 2014 Pregled

Prikaži več

DRUŠTVO KOMORNI GODALNI ORKESTER SLOVENSKE FILHARMONIJE Mestni trg Ljubljana Matična številka: Podatki iz bilance stanja na dan 31.

DRUŠTVO KOMORNI GODALNI ORKESTER SLOVENSKE FILHARMONIJE Mestni trg Ljubljana Matična številka: Podatki iz bilance stanja na dan 31. DRUŠTVO KOMORNI GODALNI ORKESTER SLOVENSKE FILHARMONIJE Mestni trg 17 1000 Ljubljana Matična številka: 1207024000 Podatki iz bilance stanja na dan 31.12.2015 Podatki so v EUR 2015 2014 SREDSTVA 42.800

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KOOP TRGOVINA trgovina in posredništvo d.o.o. Izdano

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 KAZALO 1.1 BILANCA STANJA NA DAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I) PRIKAZ BILA

RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 KAZALO 1.1 BILANCA STANJA NA DAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I) PRIKAZ BILA RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 KAZALO 1.1 BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2015... 2 1.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I)... 4 1.3 PRIKAZ BILANČNEGA DOBIČKA /IZGUBE ZA LETO 2015... 5 1.4 RAČUNOVODSKE

Prikaži več

BILTEN JUNIJ 2019

BILTEN JUNIJ 2019 BILTEN JUNIJ 2019 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI 2X Razmnoževanje

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ARNE Računalniški sistemi d.o.o. Izdano dne 8.1.2016

Prikaži več

SRS24-S

SRS24-S Slovenski računovodski standard 24 (2006) OBLIKE BILANCE STANJA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju obračunskih izkazov, v katerih so predstavljeni sredstva

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska IRMAN trgovina, razvoj, optika, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska SPLETNE REŠITVE, MIHA LAVTAR S.P. Izdano dne 26.6.2013

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KAPI IN PARTNERJI d.o.o. posredništvo in druge

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska NARVIS, napredne računalniške storitve, d.o.o.

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska IRMAN trgovina, razvoj, optika, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

(Microsoft Word - \310etrtletno poro\350ilo januar-september 2015_kon\350na verzija.docx)

(Microsoft Word - \310etrtletno poro\350ilo januar-september 2015_kon\350na verzija.docx) ČETRTLETNO POROČILO O POSLOVANJU DRUŽBE ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA, D. D. IN SKUPINE ALPETOUR ZA OBDOBJE JANUAR SEPTEMBER 2015 Kranj, oktober 2015 KAZALO 1 UVODNA POJASNILA... 3 2 OSNOVNI PODATKI... 3

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ŠTERN, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2 1. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1.. SKUPAJ Možne točke: 55 36 91 Dosežene točke: Pišite s

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska AVTOSTORITVE ROGELJ avtokleparstvo in trgovina,

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ŠTERN, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska INŽENIRING TELEKOMUNIKACIJ 100 d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HALDER norm+technik d.o.o. Izdano dne 5.8.2014

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ZELEN IN PARTNERJI, Podjetniško in poslovno svetovanje

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KARBON, čiste tehnologije d.o.o. Velenje Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska PS družba za projektiranje in izdelavo strojev

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ILUMINA WAX trgovina in proizvodnja d.o.o. Izdano

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih 15.6.2018 L 153/161 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13) IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = =

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = = CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) =1.1+1.2+1.3+1.6 =1.4+1.5+1.6 1.1 TEMELJNI KAPITAL =1.1.1+ 1.1.2+1.1.4+1.1.5 Znesek

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Konto Realizacija 2011 Realizacija 2011 Ocena

Prikaži več

Datum: 24

Datum: 24 ZADEVA: OBJAVA UGOTOVITEV - ANKETA SSRS 2016 2017 Spoštovani, obveščamo vas, da smo zaključili obdelavo zbranih podatkov Ankete SSRS 2016 2017 o ugotavljanju potreb po vrstah stanovanjskega fonda v občinah

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska CLEANGRAD, proizvodnja kovinskih konstrukcij in

Prikaži več

Dimičeva Ljubljana T: (01) F: (01) Priloga k točki 4 SKLEPI O DOLOČITVI ČLANARIN GOSPODARSKE ZBORNI

Dimičeva Ljubljana T: (01) F: (01) Priloga k točki 4 SKLEPI O DOLOČITVI ČLANARIN GOSPODARSKE ZBORNI Dimičeva 13 1504 Ljubljana T: (01) 58 98 000 F: (01) 58 98 100 info@gzs.si www.gzs.si Priloga k točki 4 SKLEPI O DOLOČITVI ČLANARIN GOSPODARSKE ZBORNICE SLOVENIJE ZA LETO 2019 12. december, 2018 Na podlagi

Prikaži več

NASELJENOST V SLOVENIJI

NASELJENOST V SLOVENIJI Skupina: LTL Šola: Šolski center Novo mesto Srednja zdravstvena in kemijska šola Regija: Jugovzhodna Kategorija: A Cilji in analize podatkov Kot prebivalke jugovzhodne statistične regije smo se odločile,

Prikaži več

SRS32-S

SRS32-S Slovenski računovodski standard 32 (2006) RAČUNOVODSKE REŠITVE V ZAVAROVALNICAH A. Uvod Ta standard je povezan s splošnimi slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) od 1 do 30. Ureja le tiste posebnosti

Prikaži več

SPREMEMBE SRS 2016 Na podlagi drugega odstavka 9. člena in drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) je strokovni sv

SPREMEMBE SRS 2016 Na podlagi drugega odstavka 9. člena in drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) je strokovni sv SPREMEMBE SRS 2016 Na podlagi drugega odstavka 9. člena in drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) je strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo 17. 10. 2018 sprejel

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Predelava termoplastov VARSPOJ, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

Alta Skupina_revidirano letno poroèilo 2010

Alta Skupina_revidirano letno poroèilo 2010 LETNO POROČILO PODJETJA, Ljubljana za leto 2010 Maj 2011 KAZALO 1 REVIZORJEVO POROČILO... 1 2 POSLOVNO POROČILO... 2 2.1 PREDSTAVITEV DRUŽBE... 2 2.1.1 Osebna izkaznica... 2 2.1.2 Upravljanje družbe...

Prikaži več

OBRAZEC ŠT. 2 Vrstica: Opis: Podatek: 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 3

OBRAZEC ŠT. 2 Vrstica: Opis: Podatek: 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 3 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 31.12.... PODATKI O TERJATVAH I. OSNOVNI PODATKI (se obvezno izpolni) 3. Številka terjatve:

Prikaži več

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi ABANKA d.d. Slovenska 58, 1517 Ljubljana T 01 47 18 100 F 01 43 25 165 www.abanka.si JAVNA OBJAVA PODATKOV POSLOVANJA ABANKE D.D. V PRVEM TRIMESEČJU LETA 2018 S PRILOŽENIMI KONSOLIDIRANIMI RAČUNOVODSKIMI

Prikaži več

Pravilnik o računovodstvu Nogometne zveze Slovenije V1.0;

Pravilnik o računovodstvu Nogometne zveze Slovenije V1.0; Pravilnik o računovodstvu Nogometne zveze Slovenije V1.0; 12.04.2010 1 Na podlagi 22. člena Statuta NZS, 26. člena Zakona o društvih (Ur. list RS št. 61/2006, 58/2009) in SRS 33 (Ur. list RS št. 3/2007),

Prikaži več

TOPLARNA ŽELEZNIKI d.o.o. Češnjica ŽELEZNIKI POROČILO KONCESIONARJA o opravljanju izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplot

TOPLARNA ŽELEZNIKI d.o.o. Češnjica ŽELEZNIKI POROČILO KONCESIONARJA o opravljanju izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplot TOPLARNA ŽELEZNIKI d.o.o. Češnjica 54 4228 ŽELEZNIKI POROČILO KONCESIONARJA o opravljanju izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplote na območju občine Železniki za leto 2017 Poročilo

Prikaži več

Microsoft Word - SES2018_MetodološkaNavodila_KONČNA.docx

Microsoft Word - SES2018_MetodološkaNavodila_KONČNA.docx RAZISKOVANJE O STRUKTURI PLAČE ZA LETO 2018 METODOLOŠKA NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VPRAŠALNIKA ZAP-RSP Splošna navodila za izpolnjevanje vprašalnika ZAP-RSP 1. Poročevalske enote so v vzorec izbrani poslovni

Prikaži več

VABILO

VABILO 25 LET POLLETNO POROČILO 2015 Brežice, julij 2015 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2015... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2015...

Prikaži več

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: 5665493 Davčna številka: SI 82155135 Telefon (h.c.): 01/ 200 75 00

Prikaži več

MS MOL Obrazložitev - načrt ŽALE d.o.o (2)

MS MOL Obrazložitev - načrt ŽALE d.o.o (2) Številka: 354-1197/2017-1 Datum: 29. 12. 2017 Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: PRIPRAVIL: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ŽALE Javno podjetje, d.o.o. ZUNANJI

Prikaži več