(Microsoft Word - Diplomsko delo - N\216-27_9_06.doc)

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "(Microsoft Word - Diplomsko delo - N\216-27_9_06.doc)"

Transkripcija

1 UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Smer: Informatika v organizaciji in managementu ODLOČITVENI MODEL ZA OCENJEVANJE DOBAVITELJEV ZA POTREBE REGIONALNEGA TEHNOLOŠKEGA CENTRA ZASAVJE Mentor: prof. dr. Vladislav Rajkovič Kandidat: Nikolaj Železnik Kranj, avgust 2006

2 ZAHVALA Zahvaljujem se mentorju prof. dr. Vladislavu Rajkoviču za pomoč in nasvete pri izdelavi diplomskega dela. Zahvaljujem se direktorju gospodu Matjažu Kovačiču univ.dipl.ing.el. in gospe Hedi Klenovšek ing.kem. ter kolektivu podjetja RTCZ d.o.o., za pomoč in sodelovanje pri izdelavi diplomskega dela. Posebna zahvala velja tudi moji družini, ki me je spodbujala in mi ves čas študija stala ob strani.

3 POVZETEK V okviru diplomskega dela sem se lotil problema izbire primernih dobaviteljev laboratorijskega materiala za potrebe našega Kemijsko tehnološkega laboratorija (KTL) na dislocirani enoti, v prostorih Rudnika Trbovlje-Hrastnik (RTH) v Trbovljah. Laboratoriju ne zadostuje en sam, v vseh pogledih najboljši dobavitelj, pač pa mora zaradi narave dela razpolagati z več enako kvalitetnimi in konkurenčnimi dobavitelji. Za rešitev problema sem uporabil večparametrski odločitveni model. Kot metodološko in računalniško podporo odločanju sem uporabil računalniški program DEXi. Na ta način nam odločitveni model omogoča preglednejše vrednotenje pridobljenih ponudb in lažji izbor ustreznih dobaviteljev. KLJUČNE BESEDE - izbira dobavitelja - Kemijsko tehnološki laboratorij - večparametrski odločitveni model - DEXi ABSTRACT This work deals with the problem of selecting the most suitable suppliers of laboratory materials, that we need for our Chemical technological laboratory in Trbovlje. One (and only) supplier, the best in all respects, is not enough for our laboratory. It needs a group of quality and competetive suppliers, that can ensure all the materials at any time. For effective solution I have been used the multi-parametric decision model, implementing the DEXi application as a procedural and information support. A decision model is a useful tool which enables us a clearer evaluation of the aquired offers and easier selection of suitable suppliers. KEYWORDS - selection of supplier - Chemical technological laboratory - multi-parametric decision model - DEXi

4 KAZALO 1 UVOD PREDSTAVITEV PODJETJA RTCZ d.o.o Programi oz. storitve, ki jih Regionalni tehnološki center Zasavje ponuja uporabnikom Izvajanje projekta mehatronika in orodjarstvo Izvajanje projekta kemija in varstvo okolja Izvajanje projekta e-poslovanje Strokovno usposabljanje za potrebe zasavskih podjetij Pomoč zasavskim podjetjem pri prijavljanju na domače in mednarodne raziskovalne in druge projekte Izvajanje meritev in raznih testiranj Spremljanje novosti s področja raziskav in tehnologij na posameznem področju ter pomoč pri uvajanju le-teh v posamezna podjetja Publicistična dejavnost Marketinške storitve Program za osnovnošolce, dijake in študente Razvojno-raziskovalna dejavnost Povezave z znanstvenimi in univerzitetnimi institucijami Vizija centra PREDSTAVITEV PROBLEMA Predstavitev okolja Odločitvena skupina DEXi računalniški program za večparametrsko odločanje OBSTOJEČE STANJE Posnetek stanja Postopek naročanja in prejema materiala Ocenjevanje dobaviteljev Osebje in izobrazbena struktura Oprema KTL Kritična analiza ODLOČITVENI MODEL Kriteriji Opis kriterijev Funkcije koristnosti Uteži Ocena in analiza dobaviteljev Ocena dobaviteljev Analiza dobaviteljev Analiza: Kaj - če ZAKLJUČEK LITERATURA IN VIRI SLIKE IN GRAFIKONI Slike: Grafikoni: PRILOGE Spisek preizkušanj, ki jih opravljamo v KTL Izpis poročila iz programa DEXi...36 Nikolaj Železnik: Odločitveni model za ocenjevanje dobaviteljev stran 1 od 41

5 1 UVOD Kemijsko tehnološki laboratorij posluje v okviru podjetja Regionalni tehnološki center Zasavje d.o.o. Eden izmed problemov, s katerim se vsakodnevno srečujemo v laboratoriju, je nabava ustreznih surovin oziroma materialov za nemoteno opravljanje storitev. Gre predvsem za kemikalije, ki se uporabljajo pri različnih analizah in preskusih za znanega naročnika. Pri tem je treba paziti, da izbrani materiali ustrezajo predpisanim standardom kakovosti, da so vedno pravočasno dobavljivi in hkrati cenovno ne presegajo predvidenih finančnih okvirov. Ker sem del ekipe, ki skrbi za nemoteno poslovanje in izvajanje dejavnosti podjetja, se mi je opisani problem zdel zadosten izziv, da poiščem optimalno rešitev, ki bo uporabna v praksi. Predstavljam jo v tej diplomski nalogi. Za rešitev problema sem uporabil računalniški program DEXi, ki omogoča izgradnjo odločitvenega modela s pomočjo večparametrskega modeliranja. Podjetja, ki jih navajam v nalogi so dejanski poslovni partnerji laboratorija. Njihove ponudbe materialov so si zelo podobne, brez temeljite analize pa ne moremo določiti najbolj ustreznih. Laboratoriju ne zadostuje en sam optimalen dobavitelj. Za svoje poslovanje jih potrebuje več enakovrednih. Nikolaj Železnik: Odločitveni model za ocenjevanje dobaviteljev stran 2 od 41

6 2 PREDSTAVITEV PODJETJA RTCZ d.o.o. Regionalni tehnološki center Zasavje (RTCZ d.o.o.) je infrastrukturni razvojni center za Zasavsko regijo (regija, ki vključuje občine Litija, Šmartno pri Litiji, Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik in Radeče). RTCZ d.o.o. je bil ustanovljen maja leta 2001, ko je deset zasavskih gospodarskih družb ustanovilo razvojni center za zasavsko regijo, imenovan Regionalni tehnološki center Zasavje. Družba je bila ustanovljena skladno z merili navedenimi v Pravilniku o infrastrukturnih razvojnih centrih. 2.1 Programi oz. storitve, ki jih Regionalni tehnološki center Zasavje ponuja uporabnikom Temeljne programske usmeritve Regionalnega tehnološkega centra so: - e-klub Zasavje, - kemija in varovanje okolja, - mehatronika in orodjarstvo. Področja delovanja RTCZ Mehatronika in orodjarstvo Izdelava prototipov in prototipnih orodij Avtomatizacija industrijskih procesov Kemija in varovanje okolja Tehnološko področje Ekološko področje E klub Zasavje Kultura e poslovanja Infrastruktura Slika: 1 Področja delovanja podjetja RTCZ d.o.o. Nikolaj Železnik: Odločitveni model za ocenjevanje dobaviteljev stran 3 od 41

7 Regionalni tehnološki center Zasavje d.o.o. deluje na naslednjih področjih dejavnosti, ki so v tesni povezavi s temeljnimi programskimi usmeritvami: 2.2 Izvajanje projekta mehatronika in orodjarstvo V centru za hitro izdelavo prototipov in orodij na instalirani opremi EOSINT M250X tended nemškega podjetja EOS GmbH, izdelujemo prototipe, prototipna in maloserijska orodja po postopku neposrednega laserskega sintranja kovinskih prahov DMLS (Direct Metal Laser Sintering). 2.3 Izvajanje projekta kemija in varstvo okolja V viziji RTCZ ima moderni akreditiran kemijsko-tehnološki laboratorij pomembno mesto, saj s svojo dejavnostjo podpira ekološko naravnan tehnološki razvoj. Vzpostavitev akreditiranega laboratorija je bila zato prioritetna naloga, ki smo jo uspešno izvedli. Na ta način nam je uspelo svojo dejavnost umestiti v zaželeni tržni segment za opravljanje nalog, ki so definirane v viziji in poslanstvu RTCZ. Akreditacija laboratorija na področjih odpadnih voda, odpadkov, goriv ter hrupa v okolju, nam med drugim omogoča dejavnost laboratorija v naslednjih segmentih raziskav na področju varstva okolja: študij teoretičnih osnov vplivov proizvodnih procesov na okolje, okoljski monitoring, izdelovanje strokovnih ekspertiz za zmanjševanje oziroma odpravo škodljivih vplivov na okolje, ki bo prednostno temeljila na uvajanju čistih tehnologij, pomoč pri uvajanju čistilnih postopkov v obstoječe proizvodne procese, spremljanje delovanja čistilnih naprav (biološke čistilne naprave oz. drugi fizikalno-kemijski postopki čiščenja) ter študije neškodljivega odlaganja odpadkov in možnosti reciklaže in predelave odpadkov za uporabo v druge namene. Poleg tega v kemijsko tehnološkem laboratoriju opravljamo najrazličnejše kemijske analize (več na spletni strani ki niso povezane z raziskovalnim delom. 2.4 Izvajanje projekta e-poslovanje Odpiranje informacijskih sistemov za povezovanje s partnerskimi podjetji oziroma pripravljenost na elektronsko poslovanje, je za nekatera podjetja že sedaj, za druga pa bo v bližnji prihodnosti, nujen korak, če bo podjetje želelo ostati na trgu. To za podjetja seveda predstavlja dodaten napor. Vzdrževati stik z novimi informacijskimi tehnologijami in novim načinom izvajanja procesov je za podjetja zelo težko, situacijo pa še otežuje pomanjkanje strokovnjakov na področju uporabe novih informacijskih tehnologij. Nikolaj Železnik: Odločitveni model za ocenjevanje dobaviteljev stran 4 od 41

8 V večini podjetij je elektronsko poslovanje še slabo razvito, v nekaterih pa niti vodstvo ni obveščeno o prednostih e-poslovanja. Podjetja v naši regiji na področju e-poslovanja zaostajajo za podjetji v drugih regijah, prav tako za javnim sektorjem. Naloga Regionalnega tehnološkega centra Zasavje na tem področju je vzpodbujati vzpostavitev, razvoj in uporabo elektronskega načina poslovanja. Zato mora poskrbeti za usposabljanje vodstev podjetij, povezovanje med podjetji, z e-državo, e-univerzo ter vzpostaviti kulturo ponudbe elektronskih informacij in izmenjavo ter»samopostrežbo«informacij. Pristop k uporabi novih informacijskih tehnologij je pomemben korak v celotni preobrazbi regije. Razvoj digitalnega komuniciranja naj omogoča povezovanje kvalitetnih kadrov iz Zasavja in zaradi zanimivih ter zahtevnih projektov, naj privablja v regijo tudi nove strokovnjake. 2.5 Strokovno usposabljanje za potrebe zasavskih podjetij Regionalni tehnološki center Zasavje d.o.o. je v svojih prostorih uredil lastno računalniško učilnico, v kateri je mogoče izvajati različna usposabljanja in izobraževanja, predvsem za tehnično strokovni kader (tehnični management) z različnih strokovnih področij, ki sovpadajo s programsko usmeritvijo centra. Ravno tako v okviru Regionalnega tehnološkega centra organiziramo različne tematske delavnice. Za potrebe usposabljanja na posameznih strokovnih področjih smo izkoristili tudi ponudbo že obstoječih specializiranih učilnic v Zasavju, posebno na področjih, kjer se manjše število udeležencev usposablja za posamezna specialna visoko strokovna znanja. Ker so pri našem delu pomembne tudi reference, želimo vsake dve leti pripraviti strokovno konferenco na kateri bomo predstavili svoje rezultate. 2.6 Pomoč zasavskim podjetjem pri prijavljanju na domače in mednarodne raziskovalne in druge projekte V Regionalnem tehnološkem centru Zasavje d.o.o. smo izobrazili lasten strokovno administrativni kader, ki je sposoben nuditi ustrezno pomoč podjetjem v regiji pri prijavi na domače, predvsem pa tuje mednarodne razpise. Vsakoletne analize rezultatov javnih razpisov namreč kažejo, da se zasavska regija in njeno gospodarstvo najslabše vključuje v tovrstne projekte v državi, zato je na tem področju potrebno narediti korak naprej. 2.7 Izvajanje meritev in raznih testiranj Na osnovi projektov, v katerih sodelujejo oddelki oz. strokovnjaki iz vrst ustanoviteljev (razvojno tehnološki oddelki proizvajalcev), kot tudi raziskovalni in merilni laboratoriji univerz in inštitutov, smo v Regionalnem tehnološkem centru poskrbeli za ustrezno maksimalno izkoriščenost drage raziskovalne opreme. Nikolaj Železnik: Odločitveni model za ocenjevanje dobaviteljev stran 5 od 41

9 2.8 Spremljanje novosti s področja raziskav in tehnologij na posameznem področju ter pomoč pri uvajanju le-teh v posamezna podjetja V okviru raziskovalnih skupin, ki združujejo strokovni kader iz različnih središč (fakultete, razvojni oddelki, raziskovalci, ) Slovenije, je omogočen prenos informacij o najrazličnejših novostih s področja tehnoloških aplikacij, ki so zanimive tudi za podjetja v naši regiji. S pomočjo teh informacij in znanj pričakujemo tudi hiter odziv gospodarstva na uporabne novosti, katere bodo pripomogle tako k tehničnemu kot tudi ekonomskemu napredku zainteresiranih družb. Regionalni tehnološki center Zasavje d.o.o. s svojo infrastrukturo (prostor, oprema, stroji, laboratoriji in telekomunikacijske povezave) ter visoko kvalificiranim kadrom s področja tehnike in managementa, skrbi za prenos posameznih projektov novih tehnologij, s poudarkom na direktnih aplikacijah v praksi, pomaga pri iskanju novih izdelkov in izobraževanju kadrov. 2.9 Publicistična dejavnost V okviru izvedbe projekta e-poslovanje, se je tudi Regionalni tehnološki center Zasavje d.o.o. predstavil s svojo spletno stranjo ( na kateri objavljamo najrazličnejše informacije o razpisih in seminarjih, poleg tega pa smo v letu 2005 pripravili tudi spletni strani za Center za hitro izdelavo prototipov in orodij ( ter Kemijsko tehnološki laboratorij ( Poleg tega pa je na spletni strani tudi publicistična dejavnost o delovanju Regionalnega tehnološkega centra Zasavje d.o.o. in objava najrazličnejših strokovnih člankov domačih in tujih strokovnjakov s področja razvojno raziskovalne dejavnosti. Izdajamo tudi interno glasilo Obvestila RTCZ, namenjeno vsem podjetjem v regiji (in ne samo članom centra) s katerim želimo dodatno informirati okolico in promovirati svoje delovanje. V letu 2004 smo vzpostavili elektronski portal uporabnih vsebin, ki smo ga predstavili na naslovu Na njem poleg ostalih zanimivih dogajanj v regiji, predstavljamo tudi strokovne tematike Marketinške storitve V okviru predstavitvene dejavnosti Regionalnega tehnološkega centra Zasavje d.o.o., skrbimo tudi za promocijo podjetij znotraj regije, poleg tega pa jim omogočamo tudi skupno aktivno kot tudi pasivno sodelovanje na različnih strokovnih sejmih, ter s tem dodatno promoviramo dejavnost centra in dejavnosti podjetij Program za osnovnošolce, dijake in študente Velik poudarek Regionalni tehnološki center Zasavje d.o.o. posveča mladim potencialnim managerjem. Tako smo v povezavi s srednjimi strokovnimi šolami v regiji in vsemi tremi slovenskimi univerzami, nudili najrazličnejše vzpodbude posameznim zainteresiranim dijakom in študentom. V ta namen smo oblikovali Nikolaj Železnik: Odločitveni model za ocenjevanje dobaviteljev stran 6 od 41

10 posebno mentorsko mrežo, ki deluje v okviru tako imenovanega e kluba. Mrežo smo poimenovali»poglej naprej«saj njeno delovanje temelji na usmerjanju mladih in perspektivnih kadrov v prihodnost Razvojno-raziskovalna dejavnost V okviru Regionalnega tehnološkega centra delujeta dve raziskovalni skupini in sicer je bila v letu 2002 ustanovljena Raziskovalna skupina RTCZ Mehatronika in orodjarstvo, v letu 2004 pa je bila ustanovljena še raziskovalna skupina s področja Kemije in varstva okolja. Poleg tega je delovanje RTCZ v tesni povezavi z vsemi tremi Univerzami in Kemijskim inštitutom. Na področju raziskav in razvoja se je RTCZ uspešno vključil v projekt Custom-Fit (6. OP EU), v katerem sodeluje 35 partnerjev, RTCZ pa je nosilec projekta Eureka E! Povezave z znanstvenimi in univerzitetnimi institucijami Povezave z znanstvenimi in univerzitetnimi institucijami so v večini primerov povezane z konkretnimi razvojno raziskovalnimi projekti, ki jih izvajamo v RTCZ d.o.o. Vzpostavljene imamo povezave z: Inštitutom za kovinske materiale in tehnologije IMT Ljubljana, Inštitutom Jožef Štefan - IJS Ljubljana, Fakulteto za strojništvo, Univerze v Ljubljani, Fakulteto za management Univerze v Kopru, lokalnimi srednjimi šolami ter smo člani tudi nekaterih specializiranih združenj, npr. Slovenski orodjarski grozd Vizija centra Vizija centra je postati eden od vodilnih tehnoloških centrov v državi, specializiran na področju izdelovalnih tehnologij prototipov in prototipnih orodij, ter na področju kemijsko tehnoloških analiz alternativnih goriv in okoljskih monitoringov. Nikolaj Železnik: Odločitveni model za ocenjevanje dobaviteljev stran 7 od 41

11 3 PREDSTAVITEV PROBLEMA Predmet odločanja je izbira ustreznih dobaviteljev kemikalij za Kemijsko tehnološki laboratorij (KTL). Izbrana varianta mora ustrezati zahtevam poslovnika kakovosti KTL, ki ustreza standardu SIST EN ISO-IEC V Kemijsko tehnološkem laboratoriju imamo pridobljeno Akreditacijsko listino, zato je vsako leto potrebno pridobiti ustrezna dovoljenja s strani Akreditacijske komisije. 3.1 Predstavitev okolja Kemijsko-tehnološki laboratorij, v nadaljevanju: laboratorij, je samostojna organizacijska enota v okviru Regionalnega tehnološkega centra Zasavje d.o.o., ki izvaja preskuse in analize za naročnike storitev. Vodstvo laboratorija v zvezi z strateškimi cilji, letnimi plani ter potrebami laboratorija komunicira z direktorjem, ki je odgovoren za potrditev konkretnih odločitev. Laboratorij izvaja dejavnost preskušanja tako, da izpolnjuje zahteve standarda SIST EN ISO/IEC in zadovoljuje potrebe strank, zakonodajnih oblasti ali organizacij, ki izvajajo postopke priznavanja. Osebje laboratorija ni pod vplivom nobenih poslovnih, finančnih ali drugih pritiskov, ki bi lahko vplivali na njegovo tehnično presojo. Laboratorij ni vključen v kakršnekoli aktivnosti, ki bi lahko ogrozile zaupanje v neodvisnost njegovih razsodb in poštenost v zvezi z njegovimi preskuševalnimi aktivnostmi. Delo izvajamo v prostorih laboratorija in na terenu. Direktor in vodja laboratorija zagotavljata: - usposobljeno osebje s pooblastili, da izvaja svoje dolžnosti in prepoznava odstopanja od sistema kakovosti ter je sposobno vpeljati ukrepe, ki taka odstopanja preprečujejo ali zmanjšujejo; - da osebje ni pod kakršnimi koli notranjimi in zunanjimi poslovnimi, finančnimi ali drugimi pritiski ali vplivi, ki bi lahko škodljivo vplivali na kakovost njegovega dela. Ob tem je potrebno poudariti, da vsa začetna komunikacija z laboratorijem poteka izključno z direktorjem oz. vodjo laboratorija, v primeru odsotnosti vodje laboratorija pa z vodjo za kakovost ali samostojnim kemijskim tehnologom. Z vsako odločitvijo mora biti vodja laboratorija seznanjen; - takšno politiko in postopke za varovanje lastniških pravic stranke in informacij, ki so za stranko zaupne, vključno s postopki za zaščito elektronskega shranjevanja in prenosa rezultatov, kar je razvidno iz posameznih poglavij poslovnika; - da zaposleni niso vpleteni v kakršne koli dejavnosti, ki bi zmanjšale zaupanje strank v njihovo usposobljenost, nepristranskost, razsojo ali integriteto delovanja; Nikolaj Železnik: Odločitveni model za ocenjevanje dobaviteljev stran 8 od 41

12 - ustrezno organizacijsko strukturo ter opise del in nalog, iz katerih so razvidne določene odgovornosti, pooblastila in medsebojna razmerja, ki lahko vplivajo na kakovost preskusov. Nadzor nad osebjem, ki izvaja preskuse vrši vodja za kakovost oz. vodja laboratorija. Za osebje, ki se še usposablja, je imenovan ustrezno usposobljen mentor. Nadzorno osebje pozna metode in postopke preskušanja, namen vsakega preskusa ter ocenjevanje rezultatov preskusov. Vodja laboratorija in vodja za kakovost sta odgovorni za strokovno delovanje laboratorija, direktor pa za zagotovitev virov (usposabljanje zaposlenih, ustrezna oprema, material, finančna sredstva), potrebnih za doseganje kakovosti delovanja laboratorija. Direktor imenuje vodjo za kakovost, ki ima ne glede na svoje druge dolžnosti in obveznosti, odgovornost in pooblastilo, da zagotovi neprekinjeno izvajanje in spremljanje sistema kakovosti oziroma prekinitev dela v primeru neizvajanja. Vodja za kakovost ima neposreden dostop do direktorja, z namenom poročanja o izvajanju sistema kakovosti, reševanju morebitnih problemov in dogovarjanju o politiki delovanja laboratorija. Direktor imenuje stalne namestnike vodje laboratorija. 3.2 Odločitvena skupina»lastnik«odločitvenega problema je podjetje RTCZ d.o.o., odgovornost za odločitev je na strani vodje KTL in direktorja podjetja. V odločitveni skupini sodelujem tudi sam, vendar le kot svetovalec tehničnih karakteristik. Eksperte in analitike pa pri tej odločitvi ne bi želeli vpletati. Nikolaj Železnik: Odločitveni model za ocenjevanje dobaviteljev stran 9 od 41

13 3.3 DEXi računalniški program za večparametrsko odločanje Računalniški program, ki nam omogoča izgradnjo odločitvenega modela. To je program, ki temelji na principih večparametrskega modeliranja, ki omogoča izdelavo in urejanje kriterijev, urejanje zalog vrednosti, zajemanje podatkov in njihovo vrednotenje ter tabelarični pregled rezultatov z analizo tipa kaj-če. Njegov namen je s pomočjo računalnika izboljšati proces odločanja. To dosežemo s pomočjo razgradnje variant na posamezne parametre, ki jih nato odločevalec ločeno oceni. Tako izbrane vrednosti so nato osnova za končno oceno, ki jo dobimo s pomočjo združevanja ocen parametrov. Slika: 2 Večparmetrski odločitveni model (Jereb in drugi, 2003, str. 13) Vrednotenje variant pri večparametrskem odločanju poteka na osnovi večparametrskega odločitvenega modela, ki je v splošnem sestavljen iz treh komponent (Slika 1): parametri (atributi, kriteriji) predstavljajo vhod in model X i. To so spremenljivke, ki ponazarjajo podprobleme odločitvenega problema, se pravi tiste dejavnike, ki opredeljujejo kvaliteto variant; funkcija koristnosti F je predpis, po katerem se vrednosti posameznih parametrov združujejo v spremenljivko Y; koristnost Y, ki ponazarja končno oceno ali koristnost variante. Variante opišemo po osnovnih parametrih ai. Na osnovi teh vrednosti funkcija koristnosti določi končno oceno vsake variante. Varianta, ki dobi najvišjo oceno, je praviloma najboljša. Posebna prednost programa je nazoren prikaz rezultatov v obliki grafov, ki tudi nepoznavalcu pokaže najboljšo oz. najslabšo varianto. Nikolaj Železnik: Odločitveni model za ocenjevanje dobaviteljev stran 10 od 41

14 4 OBSTOJEČE STANJE V laboratoriju imamo vzpostavljen, izvajan in vzdrževan sistem kakovosti, skladen s standardom SIST EN ISO/IEC 17025, s katerim zagotavljamo kakovostno izvajanje naših storitev. S predpisano politiko, postopki in navodili zagotavljamo pravilnost in kakovost rezultatov preskusov ter sledljivost celotne dokumentacije. Dokumentacija sistema kakovosti je posredovana in dostopna vsem zaposlenim. Vodja laboratorija zagotavlja, da zaposleni dokumentacijo sistema kakovosti razumejo in jo pri delu tudi uporabljajo. Politika sistema kakovosti in splošni cilji laboratorija so zavezanost laboratorija dobri laboratorijski praksi ter kakovosti preskušanja pri opravljanju storitev. Delavci laboratorija so dolžni izvajati preskuse vedno v skladu z določenimi metodami in zahtevami stranke ter pri svojem delu skrbeti za varstvo okolja. Struktura dokumentacije sistema kakovosti laboratorija: I. nivo Poslovnik kakovosti II. nivo navodila za delo III. nivo (zakoni, standardi, predpisi, ) I. nivo: predstavlja poslovnik kakovosti, ki je napisan skladno s standardom SIST EN ISO/IEC in vsebuje politiko kakovosti laboratorija, organiziranost laboratorija, osnovni opis posameznih ključnih procesov ter način obvladovanja dokumentov, ki skupaj s poslovnikom tvorijo sistem vodenja kakovosti. Namen poslovnika kakovosti je predstaviti sistem kakovosti v zgoščeni in razumljivi obliki in se kot tak uporablja kot priročnik za zaposlene. II. III. nivo: so navodila za delo, ki jih izdela tehnično osebje laboratorija. V navodilih za delo so predpisani postopki za izvajanje preskusov, meritev, analiz,. Namenjena so zaposlenim v laboratoriju, kot pravila pri vsakdanjem delu. nivo: predstavlja zunanja dokumentacija, kot so zakoni, standardi, predpisi, pogodbe, naročilnice. Nikolaj Železnik: Odločitveni model za ocenjevanje dobaviteljev stran 11 od 41

15 4.1 Posnetek stanja Vsako leto je potrebno vsaj enkrat zbrati vse potrebne dokumente dobaviteljev, dobavitelje oceniti in jih razvrstiti po kakovosti. V nalogi bom vzel pod drobnogled štiri podjetja, ki že sedaj dobavljajo material za kemijsko tehnološki laboratorij. To so: Sanolabor, Donau lab, Kefo in Kemomed Postopek naročanja in prejema materiala Material (kemikalije, drobni inventar, potrošni material) Potrebe zbiramo v posebej za to določeni knjigi. Ponudbe dobaviteljev zbira samostojni kemijski tehnolog, o sami izbiri ponudnika pa odloča vodja za kakovost, na osnovi določenih kriterijev (kakovost materiala, čas dobave, ponudbena cena), realizacijo naročila s podpisom odobri direktor. Potreben material naročamo s pomočjo specifikacij na naročilnici. Dobavitelj nam pošlje potrdilo naročila, s katerim preverimo, če je vse v redu in nabavo materiala potrdimo. Ko nam dobavitelj pošlje zahtevani material, kemijski tehnolog preveri, če se vse sklada z naročilom. Dobavnico vstavi med dokumente, material pa na točno določeno mesto v skladišču. Dobavnice so sortirane po dobaviteljih in zložene po vrstnem redu. Material je razdeljen v tri podskupine in sicer: kemikalije, potrošni material in drobni inventar. Če pride do kakršnih koli nepravilnosti ali odstopanj, napišemo reklamacijski zapisnik in ga priložimo k pripadajoči dobavnici. Reklamacijski zapisnik pošljemo dobavitelju, hkrati ga obvestimo o nepravilnostih in ga pozovemo, da napako nemudoma odpravi. Največkrat sledi takojšnja zamenjava materiala, lahko pa tudi storniramo posamezne sklope nabav, material pa vrnemo dobavitelju. Kemijski tehnolog dobi tudi prispelo fakturo in preveri skladnost z dobavami Ocenjevanje dobaviteljev Po Poslovniku o kakovosti enkrat letno ocenjujemo dobavitelje. Ocenjevanje poteka po sledečem postopku: za posameznega dobavitelja pripravimo vse dokumente, ki jih potrebujemo za ocenjevanje (dobavnice, fakture, reklamacijske zapisnike ), v izdelan obrazec za ocenjevanje dobaviteljev materiala, opreme in storitev (Ocenjevalni list) vpišemo številke dobavnic in izberemo predmet ocenjevanja (material, oprema ali storitev). Za posamezno merilo v ocenjevalnem listu izberemo pripadajoči ponder in ga pomnožimo z oceno. Tako pridobljene točke nato seštejemo in dobimo rezultat ocenjevanja. Na podlagi dobljenih rezultatov ocenjevanja, dobavitelje in izvajalce storitev razvrščamo v skupine : dobri (od 500 do 301 točk) - skupina ''A'' zadovoljivi (od 300 do101 točk) - skupina ''B'' nezadovoljivi (100 točk in manj) - skupina ''C'' Nikolaj Železnik: Odločitveni model za ocenjevanje dobaviteljev stran 12 od 41

16 Množenje ponderja in ocen poteka ročno, medtem ko se točke seštejejo avtomatsko. Pri tem bi omenil, da pri ročnem množenju (na kalkulator) obstaja velika verjetnost napak. Po končanem ocenjevanju dobavitelje o tem obvestimo. Če je le mogoče, material, opremo in storitve nabavljamo pri dobaviteljih in izvajalcih storitev skupine A. V primeru, da noben dobavitelj oziroma izvajalec storitev ne dosega kriterijev za razvrstitev v skupino A, izvedemo naslednje: ponovimo postopek izbire dobaviteljev oz. izvajalcev storitev s tem, da razširimo obseg možnih dobaviteljev oz. izvajalcev storitev; v primeru, da obsega ni mogoče širiti, poskusimo sporne točke rešiti s kontaktno osebo dobavitelja oz. izvajalca storitev. Nikolaj Železnik: Odločitveni model za ocenjevanje dobaviteljev stran 13 od 41

17 Ocenjevalni list Nikolaj Železnik: Odločitveni model za ocenjevanje dobaviteljev stran 14 od 41

18 4.1.3 Osebje in izobrazbena struktura V laboratoriju dela strokovno osebje usposobljeno za ravnanje z merilno opremo, za opravljanje preskusov, vrednotenje rezultatov in pisanje poročil o opravljenih preskusih, kar vodja laboratorija dokazuje z ustreznimi dokazili o izobrazbi, dodatnem izobraževanju in ustreznimi delovnimi izkušnjami. Za osebje, ki se kakorkoli usposablja v laboratoriju, je zagotovljen ustrezen strokovni nadzor, ki ga imenuje direktor, oziroma vodja laboratorija. Za pripravnike direktor imenuje mentorja. Ta za konkretnega pripravnika pripravi program pripravništva, ki je sestavljen iz splošnega in strokovnega dela. V času opravljanja pripravništva je pripravnik dolžan voditi dnevnik in izdelati pripravniško nalogo. Pripravništvo je zaključeno s pripravniškim izpitom pred komisijo, ki jo imenuje direktor. Kjer so v poročilih o preskusih potrebna dodatna mnenja in razlage jih podajata vodja laboratorija ali vodja za kakovost (ustrezna usposobljenost, poznavanje preskusov in zakonodaje, razumevanje pomembnosti ugotovljenih odstopanj). Skladno s sprejeto politiko laboratorija, vodja laboratorija izdela letni plan izobraževanja oz. usposabljanja, ga posreduje direktorju, ki na osnovi razpoložljivih sredstev in prioritete zagotovi usposabljanje in sledenje novostim s področja laboratorijskega dela. Vodja laboratorija je odgovoren za vodenje evidence o opravljenem izobraževanju in usposabljanju zaposlenih. Vodja laboratorija hrani opise del in nalog iz katerih so razvidne odgovornosti in pooblastila posameznikov, ki delajo v laboratoriju Oprema KTL V laboratoriju imamo vso potrebno opremo, ki se zahteva za pravilno izvajanje preskusov. Nabavljeno opremo pred uporabo preverimo, s čimer zagotovimo, da izpolnjuje zahteve, podane v naročilu in da je skladna z zahtevami uporabljene metode (dobavnica ali zapisnik o prevzemu opreme). V laboratoriju izvajamo umerjanja ključnih veličin ali vrednosti instrumentov. Določena merilna oprema je kalibrirana v zunanjih laboratorijih. Opremo uporablja le pooblaščeno in usposobljeno osebje laboratorija (priloga X). Osebju so na voljo ažurirana navodila za uporabo in vzdrževanje opreme, oziroma priročniki proizvajalcev opreme. O vsakem kosu opreme in pripadajočih računalniških programih, pomembnih za izvajanje preskusov, vodimo zapise v obliki kartoteke meril. Nikolaj Železnik: Odločitveni model za ocenjevanje dobaviteljev stran 15 od 41

19 Ti zapisi vsebujejo: - zaporedno številko merila, - razvrstitev merila (merilna ali splošna oprema), - identifikacijsko oznako opreme in pripadajočega računalniškega programa, - osebno zadolžitev, - nedvoumno identifikacijo: ime proizvajalca, tip in serijsko številko, - datum prevzema, datum začetka uporabe, datum poteka garancije, - stanje ob prevzemu (nov, rabljen, obnovljen), - preverjanja, da je oprema skladna s specifikacijami, - inventarno številko, - trenutno lokacijo, - navodila proizvajalca, če so na voljo in njihova lokacija, - interno navodilo za delo, če obstaja, - interval in kriterij sprejemljivosti kalibracij/umerjanj/ preverjanj, - datume, rezultate in certifikate o kalibracijah/umerjanjih/preverjanjih, - plan vzdrževanja, če je potrebno, in opravljena vzdrževalna dela, - poškodbe, nepravilno delovanje, prilagoditve ali popravila opreme. Oprema, ki je izločena iz uporabe, je oprema: - ki je bila izpostavljena preobremenitvi ali napačnemu ravnanju, - ki daje sumljive rezultate, - za katero se je izkazalo, da deluje nepravilno ali zunaj predpisanih meja. Taka oprema je ali odstranjena s kraja uporabe ali pa označena s kartonom z napisom»instrument V OKVARI«,»NE UPORABLJAJ!!«. Na ta način ni v uporabi, dokler ni popravljena in se z umerjanjem ali s preskusom ne pokaže, da deluje pravilno. Instrumenti, ki jih ne kalibriramo in ne uporabljamo v tehnološkem procesu, so pa še vedno v laboratoriju, so označeni z nalepko»instrument NI V TEHNOLOŠKEM PROCESU«. Vsa merilna oprema je označena z datumom zadnje in naslednje kalibracije in v primeru internega umerjanja z datumom zadnjega in naslednjega umerjanja. V primeru okvare ali odstopanj od predpisanih meja, preiščemo učinke okvare v predhodnih rezultatih in, kadar je to potrebno, o tem obvestimo stranko, da se rezultati dela prekličejo. Oprema za preskuse, ki vključuje strojno in programsko opremo, je zaščitena pred spremembami nastavitev, ki bi lahko ogrozile pravilnost rezultatov preskusov. 4.2 Kritična analiza Glede na zapletenost ocenjevanja in možnosti napak, smo se z vodstvom podjetja odločili, da poskusimo uvesti nov način ocenjevanja in rangiranja dobaviteljev. Kot najbolj primeren se nam je zdel Odločitveni model za ocenjevanje dobaviteljev s pomočjo programa DEXi 1 1 Glej ocenjevalni list Nikolaj Železnik: Odločitveni model za ocenjevanje dobaviteljev stran 16 od 41

20 5 ODLOČITVENI MODEL 5.1 Kriteriji Pri odločitvenem modelu ocenjevanja dobaviteljev za potrebe Regionalnega tehnološkega centra Zasavje sem uporabil sledeče kriterije: dokumentacija, ekonomski kriterij, reklamacije, ponudbena kvaliteta, sodelovanje in obveščanje. Slika: 3 Kriteriji odločitvenega modela Dokumentacija, ki bi jo moral imeti in priložiti k dobavam vsak dobavitelj, vsebuje certifikat o kvaliteti materiala, varnostni list in skladnost s ponudbeno dokumentacijo. Ekonomski kriterij je kriterij, ki je sestavljen iz roka dobave oz. izvedbe, cene in plačilnega roka. Reklamacije so kriterij, ki vsebuje število in vrsto reklamacij ter roke reševanja reklamacij. Na koncu sem dodal še kriterije za ponudbeno kvaliteto materiala, sodelovanje pri odpravljanju problemov in obveščanje z razvojnimi trendi in novostmi. Nikolaj Železnik: Odločitveni model za ocenjevanje dobaviteljev stran 17 od 41

21 5.1.1 Opis kriterijev DOKUMENTACIJA: Kakovost materiala je eden najpomembnejših kriterijev za izbiro ustreznega dobavitelja, saj si zaradi zahtevane kvalitete analiz ne moremo privoščiti neustreznega materiala. Certifikat o kvaliteti materiala mora danes priložiti že skoraj vsak dobavitelj, zato je ta dokument obvezen pri vseh dobavah. Varnostni list je dokument, na katerem so zapisani podatki o škodljivosti določenega materiala in kako z materialom pravilno ravnati. Skladnost s ponudbeno dokumentacijo pomeni, da se material popolnoma ujema s priloženo dokumentacijo. EKONOMSKI KRITERIJ: Rok dobave/izvedbe je prav tako eden pomembnejših kriterijev, saj naročniki analiz pogosto zahtevajo rezultate v najkrajšem možnem roku (po možnosti že takoj naslednji dan), zato si ne moremo privoščiti dolgih dobavnih rokov. Cena mora biti enaka kot jo ima dobavitelj v svojem ceniku ali ponudbi, zato si ne smejo privoščiti odmika od dogovorjenega zneska. Rok plačila je zaradi likvidnosti podjetja dokaj pomemben glede na to, da moramo mi za opravljene storitve dati valuto vsaj 15 dni ali več. REKLAMACIJE: Število reklamacij mora biti iz že zgoraj opisanih razlogov čim manjše. Reševanje reklamacij mora potekati kar najhitreje, če se želimo na trgu uveljaviti kot zanesljiv in učinkovit partner. Vrste reklamacij razdelimo v tri skupine: reklamacije v garancijskem roku, reklamacije ob dobavi oz. izvedbi, ter v skupino, ko reklamacij sploh ni. Na koncu nam ostanejo še kriteriji: Ponudbena kvaliteta materiala je zahteva, kjer zahtevamo kar največjo čistost materiala. Sodelovanje in obveščanje, kjer ocenjujemo pripravljenost sodelovanja pri odpravi problemov in sprotnega obveščanja o novostih in razvojnih trendih na trgu. Nikolaj Železnik: Odločitveni model za ocenjevanje dobaviteljev stran 18 od 41

22 Kriterije organiziramo v drevesnem steblu, ki je prikazan na sliki 4: Slika: 4 Drevo kriterijev V tabeli na sliki 5 so prikazane vse štiri variante in njihova opredelitev glede izbranih kriterijev: Slika: 5 Variante Nikolaj Železnik: Odločitveni model za ocenjevanje dobaviteljev stran 19 od 41

23 5.2 Funkcije koristnosti Pri izbiri dobavitelja materiala ima najpomembnejšo vlogo kakovost materiala, saj je od njega odvisna kvaliteta in natančnost storitev v Kemijsko tehnološkem laboratoriju. Kvaliteta materiala se dokazuje s tehnično dokumentacijo in certifikatom o kvaliteti materiala zato mora biti ta dokument obvezno priložen k vsaki dobavi. Skoraj v isti rang kriterijev spada cena materiala in posledično ekonomski kriterij, ki vse prevečkrat vpliva na nakup materiala. Ponudbena kvaliteta, sodelovanje in obveščanje spadajo nekako v manj pomembne kriterije, zato smo jim določili najnižji nivo kriterijev. Povzetek kriterijev, ki jih mora izpolnjevati določen ponudnik materiala: Kriterij, ki je najpomembnejši, je kakovost materiala. Ponudbena kvaliteta mora biti seveda podprta in dokazana s tehnično dokumentacijo ter certifikatom o kvaliteti materiala. Sledi ekonomski kriterij, medtem ko reklamacije ter sodelovanje in obveščanje sodijo med manj pomembne kriterije. Nivo oziroma razmerje med kriteriji določenimi za izbiro dobaviteljev: dokumentacija 15% ekonomski kriterij 25% reklamacije 20% ponudbena kvaliteta 20% sodelovanje 5% obveščanje 5% Slika: 6 Prikaz uteži za ocenjevanje dobavitelja Nikolaj Železnik: Odločitveni model za ocenjevanje dobaviteljev stran 20 od 41

24 5.2.1 Uteži Pri uporabi uteži je pomembno, da pravilno zasnujemo odvisnost med posameznimi kriteriji znotraj drevesa in s tem omogočimo pravilno obliko vpliva posameznega kriterija. Tako kot kriterije, izbiramo tudi uteži glede na naše potrebe. Kriterij, ki ima večji vpliv, ima tudi večjo utež. Prikaz uteži znotraj posameznega poddrevesa: Poddrevo dokumentacija Slika: 7 Prikaz uteži dokumentacija Poddrevo ekonomski kriterij Slika: 8 Prikaz uteži ekonomski kriterij Nikolaj Železnik: Odločitveni model za ocenjevanje dobaviteljev stran 21 od 41

25 Poddrevo reklamacije Slika: 9 Prikaz uteži reklamacije Slika: 10 Prikaz povprečnih uteži Nikolaj Železnik: Odločitveni model za ocenjevanje dobaviteljev stran 22 od 41

26 5.3 Ocena in analiza dobaviteljev Ocena dobaviteljev Iz grafikona ocena dobaviteljev ja razvidno, da popolnoma ustreza le dobavitelj Sanolabor, ostali trije pa so ocenjeni kot povprečni. Ker nam le en ustrezen dobavitelj ne ustreza, bomo morali pogledati še grafikone analiz dobaviteljev. Grafikon: 1 Ocena dobaviteljev Nikolaj Železnik: Odločitveni model za ocenjevanje dobaviteljev stran 23 od 41

27 5.3.2 Analiza dobaviteljev Izrisani grafikoni nam kažejo vrednosti vrednotenja po šestih kriterijih. Ploščine posameznih likov nam kažejo, da najboljše rezultate dosega podjetje Sanolabor, podjetji Donau lab in Kemomed sta še v mejah sprejemljivega, medtem ko so rezultati podjetja Kefo nekoliko slabši. Grafikon: 2 Analiza dobaviteljev Nikolaj Železnik: Odločitveni model za ocenjevanje dobaviteljev stran 24 od 41

28 5.3.3 Analiza: Kaj - če Variante: Na podlagi prejšnjih analiz sem s programom DEXi izvedel simulacijo s spremembo atributov pri slabše ocenjenih dobaviteljih. Pri vseh dobaviteljih sem naredil enako spremembo: skladnost sem spremenil na srednjo vrednost, to je: V večini skladno (do 10% odmika) in Obveščanje sem prav tako spremenil na srednjo vrednost, to je: Pogosto obvešča Slika: 11 Kaj če variante Nikolaj Železnik: Odločitveni model za ocenjevanje dobaviteljev stran 25 od 41

29 Kaj če ocena dobaviteljev: Grafikon ocene dobaviteljev nam po korekciji atributov nazorno pokaže, da lahko pri dobavah materiala dokaj enakovredno izbiramo med tremi dobavitelji. Grafikon: 3 Kaj če ocena dobaviteljev Nikolaj Železnik: Odločitveni model za ocenjevanje dobaviteljev stran 26 od 41

30 Analiza dobaviteljev: Ko izvedemo korekcijo atributov Skladnost in Obveščanje, se iz grafikonov vrednotenja vidi, da se ploščini likov pri podjetjih Donau lab in Kemomed že močno približata ploščini Sanolaborja. Podjetje Kefo pa lahko že sedaj obravnavamo kot najslabšega izmed ocenjevanih ponudnikov. Grafikon: 4 Analiza dobaviteljev Nikolaj Železnik: Odločitveni model za ocenjevanje dobaviteljev stran 27 od 41

31 6 ZAKLJUČEK Kot je razvidno iz celotne analize, je optimalni dobavitelj podjetje Sanolabor, ki skoraj pri vseh variantah dosega maksimalne kriterije. Če se pri podjetjih Donau lab in Kemomed uspemo dogovoriti za nekoliko boljšo skladnost s ponudbeno dokumentacijo in nekoliko boljše obveščanje o novostih, bomo dobili tri dokaj enakovredne dobavitelje materiala. Večja izbira enakovrednih dobaviteljev nam zagotavlja boljša pogajalska izhodišča in boljšo ažurnost dobav. Tudi podjetje Kefo nam še ostane v rezervi kot možen dobavitelj, če pri ostalih ne bi bila možna pravočasna in ustrezna dobava. Lahko torej zaključimo, da bomo prednostno nabavljali material pri podjetju Sanolabor. Nadomestna in enakovredna dobavitelja sta podjetji Donau lab in Kemomed. V kolikor dobava materiala iz Sanolaborja ne bo mogoča, lahko nabavljamo pri omenjenih dveh podjetjih. Kefo pa ostaja kot rezerva. V nalogi nam je kaj-če analiza pokazala, da moramo dobavitelje obvestiti, naj se bolj posvetijo uporabnikom, naj povečajo skladnost s ponudbeno dokumentacijo in bolj pogosto obveščajo stranke o novitetah in razvojnih trendih na trgu. Pogoji za uvedbo odločitvenega modela v prakso so precej realni. Znanje, ki ga uslužbenec v laboratoriju potrebuje za uporabo odločitvenega modela bomo vključili v redno izobraževanje zaposlenih. Na ta način bomo lahko že kmalu uvedli nove postopke in pri naslednjem ocenjevanju dobaviteljev izvedli izgradnjo odločitvenega modela s pomočjo večparametrskega modeliranja. Hkrati bomo spremljali razmere na trgu in sledili ponudbam drugih, konkurenčnih podjetij. Ponudbe le-teh bomo vsekakor upoštevali pri ponovnih, letnih ocenah dobaviteljev. Nikolaj Železnik: Odločitveni model za ocenjevanje dobaviteljev stran 28 od 41

32 7 LITERATURA IN VIRI 1. Bohanec M., Rajkovič V. (1995): Večparametrski odločitveni modeli, Organizacija, 7/95, , Založba Moderna organizacija Kranj. 2. Jereb E., Bohanec M., Rajkovič V. (2003): DEXi Računalniški program za večparametrsko odločanje. Kranj: Moderna organizacija, 91 str. 3. Košiček M., Rajkovič V., Banovec N. (2003): Uporaba odločitvenega modela pri izboru vodilnega delavca, Zbornik posvetovanja, Slovensko društvo Informatika, Ljubljana, pp Krapež A., Rajkovič V. (2003): Tehnologije znanja pri predmetu informatika. Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 92 str. 5. Hammond, J.S., Keenely, R.L., Raiffa, H. (2000): Pametne odločitve, GV Založba, Ljubljana 6. Noorderhaven Niels (1995): Strategic Decisiom Making, Workingham, Addison-Wesley, 7. Mayer J., et al (2001): Skrivnost ustvarjalnega tima, Dedalus, 8. Klein M., Methlie B. L. (1995): Expert Systems, A Decision Support Approach With Applications in Management and Finance, Addison-Wesley, 9. Bohanec M., Rajkovič V. (1999): Multi-Attribute Decision Modeling: Industrial Applications of DEXi, Informatica 23, 10. Rajkovič V. (2005): Sistemi za podporo odločanju, Prosojnice za predavanja, Fakulteta za organizacijske vede, [URL: www1.fov.uni-mb.si/ programiranje/uros/files_spo.htm,] 11. Spletna enciklopedija: Webopedia Online Dictionary for Computer and Internet Terms, [URL: Štemberger M. (2003): Imamo podatke pa se ne znamo odločiti, [URL: www1.fov.uni-mb.si/programiranje/uros/files_spo.htm] 13. Štemberger M. (2004): Izgradnja odločitvenega modela s pomočjo projektnega pristopa, [URL: www1.fov.uni-mb.si/programiranje/uros/ files_spo.htm Nikolaj Železnik: Odločitveni model za ocenjevanje dobaviteljev stran 29 od 41

33 8 SLIKE IN GRAFIKONI 8.1 Slike: Slika: 1 Področja delovanja podjetja RTCZ d.o.o...3 Slika: 2 Večparmetrski odločitveni model (Jereb in drugi, 2003, str. 13)...10 Slika: 3 Kriteriji odločitvenega modela...17 Slika: 4 Drevo kriterijev...19 Slika: 5 Variante...19 Slika: 6 Prikaz uteži za ocenjevanje dobavitelja...20 Slika: 7 Prikaz uteži dokumentacija...21 Slika: 8 Prikaz uteži ekonomski kriterij...21 Slika: 9 Prikaz uteži reklamacije...22 Slika: 10 Prikaz povprečnih uteži...22 Slika: 11 Kaj če variante...25 Slika: 12 Drevo kriterijev...36 Slika: 13 Zaloge vrednosti...36 Slika: 14 Opis zalog vrednosti...37 Slika: 15 Tabele odločitvenih pravil 1/ Slika: 16 Tabele odločitvenih pravil 2/ Slika: 17 Rezultati vrednotenja...40 Slika: 18 Uteži...41 Slika: 19 Grafikon Grafikoni: Grafikon: 1 Ocena dobaviteljev...23 Grafikon: 2 Analiza dobaviteljev...24 Grafikon: 3 Kaj če ocena dobaviteljev...26 Grafikon: 4 Analiza dobaviteljev...27 Kratice in akronimi AOX BPK 5 DIN DMLS EOSINT M250X tended ISO KPK KTL RTCZ RTH SIST Acorbable organically halogens kemijske spojine Biokemijska potreba po kisiku Nemški standard Direct metal laser sintering direktno lasersko sintranje kovin Oprema za lasersko sintranje Mednarodni standard Kemijska potreba po kisiku Kemijsko tehnološki laboratorij Regionalni tehnološki center Zasavje - podjetje Rudnik Trbovlje Hrastnik - podjetje Slovenski standard Nikolaj Železnik: Odločitveni model za ocenjevanje dobaviteljev stran 30 od 41

34 9 PRILOGE 9.1 Spisek preizkušanj, ki jih opravljamo v KTL Parameter Metoda ANALIZA TRDNIH GORIV vzorčenje SIST ISO 1988 vlaga DIN 51718, SIST ISO 331 pepel DIN 51719, SIST ISO 1171 hlapne snovi DIN 51720, SIST ISO 562 kurilnost DIN 51900, SIST ISO 1928 žveplo (celotno, sulfidno, sulfatno, DIN 51724, SIST ISO 351 organsko) vodik DIN ogljik DIN dušik DIN 51722, SIST ISO 333 klor, fluor - sežig DIN klor DIN 51727, SIST ISO 9297 fluor DIN fosfor DIN karbonati DIN nasipna masa SIST ISO 567 sejalna analiza SIST ISO 1953 Analiza pepela alkalijski razklop SiO 2 gravimetrija Al 2 O 3 gravimetrija Fe 2 O 3 titrimetrija CaO kompleksometrija MgO kompleksometrija SO 3 gravimetrija TiO 2 spektrofotometrija K 2 O plamenska spektrometrija Na 2 O plamenska spektrometrija žaroizguba gravimetrija analiza slednih elementov (srebro, arzen, barij, berilij, bizmut, kadmij, kobalt, krom, DIN , voltametrija baker, živo srebro, mangan, molibden, svinec, selen, kositer, talij, cink) ANALIZA BLATA IN SEDIMENTA vzorčenje mokrega depozita SIST ISO vzorčenje sedimenta SIST ISO vzorčenje blata SIST ISO vlaga DIN S2 žaroizguba DIN S3 stopnja potrebe po kisiku DIN S6 razklop z zlatotopko DIN S7 KPK DIN S9 Nikolaj Železnik: Odločitveni model za ocenjevanje dobaviteljev stran 31 od 41

35 blatni indeks DIN S10 vzorčenje DIN S11 fosfor DIN S12 vzorčenje usedlin DIN ANALIZA VODE vzorčenje SIST ISO vzorčenje konzervacija in manipuliranje ISO vzorčenje za bio.test. ISO obarvanost ISO 7887 električna prevodnost ISO 7888 pretok DIN H9-2, DIN priprava vzorcev DIN temperatura DIN C4 ph SIST ISO neraztopljene snovi SIST ISO raztopljene snovi DIN usedljive snovi DIN H9 KPK SIST ISO 6060 raztopljen kisik ISO 5813 nasičenost s kisikom ISO 5813 BPK 5 SIST EN 1899, ISO ,2 strupenost za vodne bolhe SIST EN ISO 6341 biološka razgradljivost SIST EN celokupna trdota DIN Ca trdota DIN Mg trdota DIN p-, m- alkaliteta DIN krom(vi), nikelj, kobalt, antimon, bizmut, DIN kositer, selen, mangan, cink, kadmij, svinec, baker, aluminij, talij železo SIST ISO 6332 celotni krom, krom (VI) SIST ISO 1183, voltametrija celotni klor, prosti klor SIST ISO 7393 arzen voltametrija barij voltametrija srebro voltametrija molibden voltametrija živo srebro voltametrija titan spektrofotometrija vanadij voltametrija uran voltametrija klorid SIST ISO 9297 fluorid ISO , ISE borat SIST ISO 9390 dušik po metodi Kjeldahl ISO 5663 amonijev dušik ISO 7150/1, SIST ISO 5664 nitratni dušik ISO 7890/1 nitritni dušik SIST EN celotni dušik SIST ISO organski dušik izračun Nikolaj Železnik: Odločitveni model za ocenjevanje dobaviteljev stran 32 od 41

36 SiO 2 SIST ISO 6382 celotni fosfor SIST ISO 6878 fosfor ortofosfatni SIST ISO 6878 sulfat SIST ISO 9280, titracija Ca, Mg DIN K, Na ISO hidrogen karbonat titrimetrija hidrazin DIN p, m alkaliteta DIN oksidabilnost ISO 8467 celotni cianid SIST ISO cianid lahko sprostljiv SIST ISO celotni sulfid SIST ISO sulfit voltametrija tenzidi anionski SIST ISO tenzidi neionski SIST ISO celotni tenzidi izračun fenoli SIST ISO 6439 težkohlapne lipofilne snovi DIN celotni ogljikovodiki DIN formaldehid voltametrija AOX SIST ISO 9562 TOC SIST IS O8245 ANALIZA PLINOV CO 2 CO CH 4 O 2 H 2 IR detekcija IR detekcija IR detekcija absorbcija sežig ANALIZA ODPADKA in IZLUŽKA ODPADKA vzorčenje SIST EN razklop za določevanje kovin DIN izluževanje DIN vlaga (105 C) DIN S2 vlaga (ksilen) DIN sušilni ostanek DIN S2 žarilni ostanek DIN S3 elektroprevodnost ISO 7888 ph vrednost SIST ISO topnost DIN kalcij kompleksometrija magnezij kompleksometrija kalij plamenska fotometrija bor SIST ISO 9390 aluminij DIN baker DIN bizmut DIN cink DIN Nikolaj Železnik: Odločitveni model za ocenjevanje dobaviteljev stran 33 od 41

37 kadmij DIN kobalt DIN kositer DIN krom celotni SIST ISO 1183, voltametrija krom- šestvalentni SIST ISO 1183, voltametrija nikelj DIN svinec DIN železo DIN mangan DIN selen DIN talij DIN titan spektrofotometrija arzen voltametrija barij voltametrija berilij voltametrija srebro voltametrija živo srebro voltametrija vanadij voltametrija amonijev N ISO 7150/1, SIST ISO 5664 nitritni N SIST EN nitratni N ISO 7890/1 dušik Kjeldahl ISO 5663 celotni dušik SIST ISO organski dušik izračun cianid celotni SIST ISO cianid prosti SIST ISO fluorid ISO klorid SIST ISO 9297 žveplo SIST EN fosfor celotni SIST ISO 6878 fosfor - ortofosfatni SIST ISO 6878 sulfat SIST ISO 9280, fotometrična titracija sulfid SIST ISO sulfit voltametrija KPK SIST ISO 6060, DIN S9 AOX DIN TOC SIST ISO 8245 težkohlapne lipofilne snovi DIN celotni ogljikovodiki DIN fenoli SIST ISO 6439 tenzidi anionski SIST ISO tenzidi neionski SIST ISO tenzidi celotni izračun formaldehid voltametrija kurilna vrednost SIST ISO 1928 sežigna vrednost SIST ISO 1928 viskoznost po Englerju DIN viskoznost po Höpplerju DIN plamtišče DIN 51584, DIN temperatura vnetišča DIN 51584, DIN Nikolaj Železnik: Odločitveni model za ocenjevanje dobaviteljev stran 34 od 41

38 sejalna analiza SIST ISO 1953 gostota (piknometer, areometer) DIN nasipna teža SIST ISO 567 HRUP hrup v naravnem in življenjskem okolju SIST ISO ,2,3 hrup v delovnem okolju SIST ISO 9612 Nikolaj Železnik: Odločitveni model za ocenjevanje dobaviteljev stran 35 od 41

39 9.2 Izpis poročila iz programa DEXi Slika: 12 Drevo kriterijev Slika: 13 Zaloge vrednosti Nikolaj Železnik: Odločitveni model za ocenjevanje dobaviteljev stran 36 od 41

40 Slika: 14 Opis zalog vrednosti Nikolaj Železnik: Odločitveni model za ocenjevanje dobaviteljev stran 37 od 41

41 Slika: 15 Tabele odločitvenih pravil 1/2 Nikolaj Železnik: Odločitveni model za ocenjevanje dobaviteljev stran 38 od 41

42 Slika: 16 Tabele odločitvenih pravil 2/2 Nikolaj Železnik: Odločitveni model za ocenjevanje dobaviteljev stran 39 od 41

43 Slika: 17 Rezultati vrednotenja Nikolaj Železnik: Odločitveni model za ocenjevanje dobaviteljev stran 40 od 41

44 Slika: 18 Uteži Slika: 19 Grafikon Nikolaj Železnik: Odločitveni model za ocenjevanje dobaviteljev stran 41 od 41

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

DNEVNIK

DNEVNIK POROČILO PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM PRI DELODAJALCU DIJAKA / DIJAKINJE. ( IME IN PRIIMEK) Izobraževalni program FRIZER.. Letnik:.. oddelek:. PRI DELODAJALCU. (NASLOV DELODAJALCA) Šolsko leto:..

Prikaži več

Training

Training Svetovalna pisarna Drago Dretnik 2016 Namen Svetovalne pisarne je nuditi strokovno pomoč planinskim društvom na naslednjih področjih: sistemi za ravnanje z odpadno vodo vodooskrbni sistemi energetski sistemi

Prikaži več

Specifikacija obračuna - GoSoft

Specifikacija obračuna - GoSoft Poročilo o izvedeni nalogi Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - Pomurski vodovod krak A Evidenčna oznaka: 2141a-14/8024-17/46560 14.05.62276 EKO-PARK D.O.O. LENDAVA, JAVNO PODJETJE OKO-PARK

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

Uredba Komisije (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/

Uredba Komisije (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/ 11.12.2012 Uradni list Evropske unije L 337/31 UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/98/ES

Prikaži več

Macoma katalog copy

Macoma katalog copy POSLOVNE APLIKACIJE PO ŽELJAH NAROČNIKA Poročilni sistem Finance in kontroling Poprodaja Podatkovna skladišča Prodaja Proizvodnja Obstoječi ERP Partnerji Implementacija rešitev prilagojena po željah naročnika

Prikaži več

Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi IS 2004 Izbira ravnatelja Boštjan Vouk TŠC Nova Gorica, Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica, bostja

Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi IS 2004 Izbira ravnatelja Boštjan Vouk TŠC Nova Gorica, Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica,  bostja Izbira ravnatelja Boštjan Vouk TŠC Nova Gorica, Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica, e-mail: bostjan.vouk@tscng.neta V pomoč učiteljem pri izbiri ravnatelja je bil s pomočjo lupine DEX izdelan odločitveni

Prikaži več

PRILOGA I PARAMETRI IN MEJNE VREDNOSTI PARAMETROV Splošne zahteve za pitno vodo DEL A Mikrobiološki parametri Parameter Mejna vrednost parametra (štev

PRILOGA I PARAMETRI IN MEJNE VREDNOSTI PARAMETROV Splošne zahteve za pitno vodo DEL A Mikrobiološki parametri Parameter Mejna vrednost parametra (štev PRILOGA I PARAMETRI IN MEJNE VREDNOSTI PARAMETROV Splošne zahteve za pitno vodo DEL A Mikrobiološki parametri (število/100 ml) Escherichia coli (E. coli) 0 Enterokoki 0 Zahteve za vodo, namenjeno za pakiranje:

Prikaži več

(Microsoft Word - Kisovec meritve PM10 in te\236kih kovin-februar 13.doc)

(Microsoft Word - Kisovec meritve PM10 in te\236kih kovin-februar 13.doc) REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE KISOVEC-MERITVE DELCEV PM 10 IN TEŽKIH KOVIN Kisovecmeritve delcev PM 10 in težkih kovin AGENCIJA REPUBLIKE

Prikaži več

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je postopek ugotavljanja skladnosti, s katerim proizvajalec

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva,

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, GZS, 4. junij 2019 Peter Tomše, Direktorat za okolje, Sektor za odpadke peter.tomse@gov.si RAZLOGI ZA SPREMEMBE

Prikaži več

Poročilo o izvedeni nalogi, ver.1.4

Poročilo o izvedeni nalogi, ver.1.4 Poročilo o izvedeni nalogi Hydrovod, d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode Evidenčna oznaka: 2132-17/19433-18/18890 06.02.18415 Naročnik: HYDROVOD D.O.O., DRUŽBA ZA KOMUNALNO DEJAVNOST

Prikaži več

Navodilo Struktura cene izdelka Št. dokumenta : Izdaja: 01 Datum spremembe: Stran: 1/5 NAVODILO STRUKTURA CENE IZDELKA 1. POVZETEK

Navodilo Struktura cene izdelka Št. dokumenta : Izdaja: 01 Datum spremembe: Stran: 1/5 NAVODILO STRUKTURA CENE IZDELKA 1. POVZETEK Stran: 1/5 NAVODILO STRUKTURA CENE IZDELKA 1. POVZETEK Splošne informacije Naročnik E-mail Telefonska številka Datum Dobavitelj Dobaviteljeva št. Projekt Referenca Naziv Indeks Verzija Varianta Odgovorna

Prikaži več

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA za OBNOVO EVIDENCE DEJANSKE RABE KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ (območje V in Z del SLO) Verzija 1.0 Ljubljana, marec 2016 KAZALO 1 UVOD... 3 1.1 OBMOČJE PROJEKTA... 4 1.2 ČASOVNICA

Prikaži več

MP-Odpadne vode 29 - Zaključno poročilo, MEDLABORATORIJSKA PRIMERJAVA- MP-ODPADNE VODE 29 Zaključno poročilo Ljubljana, december od 57

MP-Odpadne vode 29 - Zaključno poročilo, MEDLABORATORIJSKA PRIMERJAVA- MP-ODPADNE VODE 29 Zaključno poročilo Ljubljana, december od 57 , MEDLABORATORIJSKA PRIMERJAVA- MP-ODPADNE VODE 29 Zaključno poročilo Ljubljana, december 2014 1 od 57 Kemijski inštitut Ljubljana MEDLABORATORIJSKA PRIMERJAVA- "MP-ODPADNE VODE 29" Zaključno poročilo

Prikaži več

C(2019)1789/F1 - SL

C(2019)1789/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.3.2019 C(2019) 1789 final ANNEX 5 PRILOGA k Delegirani uredbi Komisije o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uvajanjem in operativno uporabo

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

Podatkovni list o okoljski trajnosti Sto-Turbofix Mini Enokomponentna lepilna pena za lepljenje izolacijskih plošč Za opis izdelka glejte tehnični lis

Podatkovni list o okoljski trajnosti Sto-Turbofix Mini Enokomponentna lepilna pena za lepljenje izolacijskih plošč Za opis izdelka glejte tehnični lis Enokomponentna lepilna pena za lepljenje izolacijskih plošč Za opis izdelka glejte tehnični list (če je ta na voljo) Podatki za certificiranje zgradb po DGNB (različica 2012) Stopnja kakovosti (ENV 1.2)

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana T: 01 471 22 11 Številka: 430-65/2018-60 Datum: 24. 04. 2018 F: 01 471 29 78 E: glavna.pisarna@mors.si www.mors.si Na podlagi

Prikaži več

Specifikacija obračuna - GoSoft

Specifikacija obračuna - GoSoft Poročilo o izvedeni nalogi Komunala Cerknica, d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode Evidenčna oznaka: 2132-1920157-1944862 08.10.21207 Naročnik: JAVNO PODJETJE KOMUNALA CERKNICA D.O.O.

Prikaži več

C(2015)383/F1 - SL

C(2015)383/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 30.1.2015 C(2015) 383 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne 30.1.2015 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri

Prikaži več

Avtomatizirano modeliranje pri celostnem upravljanju z vodnimi viri

Avtomatizirano modeliranje pri celostnem upravljanju z vodnimi viri Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 36. Goljevščkov spominski dan Modeliranje kroženja vode in spiranja hranil v porečju reke Pesnice Mateja Škerjanec 1 Tjaša Kanduč 2 David Kocman

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev SKLOP 1: EKONOMIKA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA Upravljanje kmetijskih gospodarstev Tomaž Cör, KGZS Zavod KR Vsem značilnostim kmetijstva mora biti prilagojeno tudi upravljanje kmetij. Ker gre pri tem za gospodarsko

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Trajnostni razvoj družbe BTC Tomaž Damjan Ljubljana, 23.10.2013 BTC v številkah Družba BTC je uspešno izvedla premik na trajnostno in zeleno področje z željo ustvariti boljšo prihodnost za obiskovalce,

Prikaži več

Javna_narocila_MV_01

Javna_narocila_MV_01 KNJIŽNICA FRANCA KSAVRA MEŠKA ORMOŽ NOTRANJI PREDPIS O ODDAJI JAVNIH NAROČIL MALE VREDNOSTI Ormož, 2003 Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož, Kolodvorska 9, 2270 Ormož Notranji predpis o oddaji naročil

Prikaži več

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 1.7.2015 A8-0215/2 2 Uvodna izjava 21 a (novo) ob upoštevanju peticije Stop Food Waste in Europe! (Ustavimo nastajanje živilskih odpadkov v Evropi!); 1.7.2015 A8-0215/3 3 Uvodna izjava N N. ker je Parlament

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

t , e. Gimnazijska cesta 16, 1420 Trbovlje LETNO POROČILO O SPREMLJANJU KAKOVOSTI PITNE VODE ZA V

t , e.  Gimnazijska cesta 16, 1420 Trbovlje LETNO POROČILO O SPREMLJANJU KAKOVOSTI PITNE VODE ZA V t. 05 99 9 58, 03 870 70 e. info@galas.si, www.galas.si Gimnazijska cesta 6, 40 Trbovlje LETNO POROČILO O SPREMLJANJU KAKOVOSTI PITNE VODE ZA VODOVODNE SISTEME V UPRAVLJANJU OBČINE ZAGORJE OB SAVI V LETU

Prikaži več

Microsoft Word - M docx

Microsoft Word - M docx Državni izpitni center *M1180314* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK Izpitna pola Modul gradbeništvo NAVODILA ZA OCENJEVANJE Četrtek, 14. junij 01 SPLOŠNA MATURA RIC 01 M11-803-1-4 IZPITNA POLA Modul gradbeništvo

Prikaži več

Event name or presentation title

Event name or presentation title Marko Škufca Vodja programa BI, ADD d.o.o. Gorazd Cah Specialist področja Služba za informatiko, DARS d.d. Izziv Rešitev Rezultati... PROCESI + TEHNOLOGIJA + LJUDJE Poslanstvo: s sodobnimi pristopi in

Prikaži več

PKP projekt SMART WaterNet_Opis

PKP projekt SMART WaterNet_Opis PKP projekt SMART WaterNet Po kreativni poti do znanja (PKP) opis programa Program Po kreativni poti do znanja omogoča povezovanje visokošolskih zavodov s trgom dela in tako daje možnost študentom za pridobitev

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik_EKOmisije_1_obisk_18_in_21_11_2011.doc

Microsoft Word - Zapisnik_EKOmisije_1_obisk_18_in_21_11_2011.doc EKOmisija 1. obisk ZAPISNIK 18. 11. 2011 Kranj in Škofja Loka: TŠC Kranj (strokovna gimnazija in strokovna in poklicna šola), Gimnazija Kranj, ŠC Škofja Loka (Srednja šola za lesarstvo in Srednja šola

Prikaži več

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO 2011-2015 Novo mesto, februar 2011 inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:2/9 1

Prikaži več

INDUSTRIJA 4.0: PRILOŽNOSTI DIGITALNE PREOBRAZBE PROCESA RAZVOJA BARV IN PREMAZOV TOMAŽ KERN, BENJAMIN URH, MARJAN SENEGAČNIK, EVA KRHAČ

INDUSTRIJA 4.0: PRILOŽNOSTI DIGITALNE PREOBRAZBE PROCESA RAZVOJA BARV IN PREMAZOV TOMAŽ KERN, BENJAMIN URH, MARJAN SENEGAČNIK, EVA KRHAČ INDUSTRIJA 4.0: PRILOŽNOSTI DIGITALNE PREOBRAZBE PROCESA RAZVOJA BARV IN PREMAZOV TOMAŽ KERN, BENJAMIN URH, MARJAN SENEGAČNIK, EVA KRHAČ AGENDA IZZIV OZADJE RAZISKAVE POSNETEK STANJA ANALIZA STANJA in

Prikaži več

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc Znanstveno-raziskovalno središče Koper, s skrajšano firmo ZRS Koper, Garibaldijeva ulica 1, 6000 Koper, ki ga zastopa direktor prof. dr. Rado Pišot, matična številka: 7187416000, ID številka za DDV: SI

Prikaži več

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica naslednji P RAVILNIK o izvajanju videonadzora I. SPLOŠNE

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

Podatkovni list o okoljski trajnosti Sto-Weichfaserplatte M 042 Nut + Feder Toplotnoizolacijska plošča iz mehkih lesnih vlaken po EN Za opis izd

Podatkovni list o okoljski trajnosti Sto-Weichfaserplatte M 042 Nut + Feder Toplotnoizolacijska plošča iz mehkih lesnih vlaken po EN Za opis izd Toplotnoizolacijska plošča iz mehkih lesnih vlaken po EN 13171 Za opis izdelka glejte tehnični list (če je ta na voljo) Podatki za certificiranje zgradb po DGNB (različica 2012) Stopnja kakovosti (ENV

Prikaži več

Podatkovni list o okoljski trajnosti Sto-Vorlegeband Keramik Tračni profil za izoblikovanje fug na polietilenski osnovi Za opis izdelka glejte tehničn

Podatkovni list o okoljski trajnosti Sto-Vorlegeband Keramik Tračni profil za izoblikovanje fug na polietilenski osnovi Za opis izdelka glejte tehničn Tračni profil za izoblikovanje fug na polietilenski osnovi Za opis izdelka glejte tehnični list (če je ta na voljo) Podatki za certificiranje zgradb po DGNB (različica 2012) Stopnja kakovosti (ENV 1.2)

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 MODEL ODLIČNOSTI REFERENČNE AMBULANTE Darinka Klančar NAMEN PREDSTAVITVE European Practice Assessment EPA Evropski model poslovne odličnosti EFQM Samoocena ambulante/odličnost ambulante EPA European Practice

Prikaži več

Microsoft Word - Andrej.doc

Microsoft Word - Andrej.doc UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Smer: Informatika v organizaciji in managementu ODLOČITVENI MODEL ZA UVAJANJE NOVIH IZDELKOV V MALOPRODAJNE TRGOVINE Mentor: red. prof. dr. Vladislav

Prikaži več

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

1 EKSPERIMENTALNI DEL 1.1 Tkanina Pri pranju smo uporabili pet tkanin, od katerih je bila ena bela bombažna tkanina (B), preostale tkanine (E101, E111

1 EKSPERIMENTALNI DEL 1.1 Tkanina Pri pranju smo uporabili pet tkanin, od katerih je bila ena bela bombažna tkanina (B), preostale tkanine (E101, E111 1 EKSPERIMENTALNI DEL 1.1 Tkanina Pri pranju smo uporabili pet tkanin, od katerih je bila ena bela bombažna tkanina (B), preostale (E101, E111, E114 in E160) pa so bile zamazane z različnimi umazanijami

Prikaži več

Interno narocilo, ver.4

Interno narocilo, ver.4 Poročilo o izvedeni nalogi Monitoring površinske kopalne vode na Vogrščku MONG Evidenčna oznaka: 2106-17/35569-18/63482 27.05.43138 Naročnik: MESTNA OBČINA NOVA GORICA TRG EDVARDA KARDELJA 1 5000 Nova

Prikaži več

Microsoft Word - nagrajenci Excellent SME 2017_tisk

Microsoft Word - nagrajenci Excellent SME 2017_tisk Podelitev nagrad imetnikom certifikata Excellent SME za leto 2017 19. junij 2018, kongresni center Brdo pri Kranju Predstavljamo družbe in podjetnike, ki so v letu 2017 dosegle najvišjo bonitetno oceno

Prikaži več

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc Posebni pogoji za uporabo Google storitev Družba SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Si.mobil), je gospodarska družba, ki v okviru svojih

Prikaži več

(Microsoft Word - VIS_Ko\236elj_Petra_1980.doc)

(Microsoft Word - VIS_Ko\236elj_Petra_1980.doc) UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Smer: Informatika v organizaciji in managementu ODLOČITVENI MODEL ZA IZBIRO DOBAVITELJA PREHRAMBENEGA BLAGA Mentor: red. prof. dr. Vladislav Rajkovič

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

2017 Seven CORPORATE_IZVOZNI FOCUS_slo

2017 Seven CORPORATE_IZVOZNI FOCUS_slo Izvozni focus 2017 Seven Refractories je podjetje, ki proizvaja materijale za ognjeodporno keramiko. Ustanovljeno je bilo maja 31.maja 2010. Izgraditev hale in postavitev dveh proizvodnih linij smo zaključili

Prikaži več

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Spremembe v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

Poročilo o izvedeni nalogi, ver.1.4

Poročilo o izvedeni nalogi, ver.1.4 Poročilo o izvedeni nalogi Evidenčna oznaka: 2163-00/18228-18/37195 Naročnik: JKP ŠENTJUR, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE, D.O.O. CESTA LEONA DOBROTINŠKA 18 Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Celje Oddelek

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

08_03

08_03 OBVESTILO O RAZPISU ZA OBLIKOVANJE REZERVNEGA SEZNAMA Naziv delovnega mesta Funkcionalna skupina/razred AD 6 Vrsta pogodbe Sklic Rok za prijavo Kraj zaposlitve Veljavnost rezervnega seznama do Število

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij za pridobitev licence Pogosta vprašanja 1 Kaj je banka?

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:  Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

NAVODILO ZA UPORABO APARATA IKA WERKE RO 10 power Magnetni mešalec IK Kratka navodila za rokovanje z instrumentom. Pred uporabo dobro preberi

NAVODILO ZA UPORABO APARATA IKA WERKE RO 10 power Magnetni mešalec IK Kratka navodila za rokovanje z instrumentom. Pred uporabo dobro preberi NAVODILO ZA UPORABO APARATA IKA WERKE RO 10 power Magnetni mešalec IK-3691000 Kratka navodila za rokovanje z instrumentom. Pred uporabo dobro preberi tudi originalna navodila, posebej za uporabo vseh možnih

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - Poroèilo o pitni vodi - Ravne 2017 [Samo za branje] [Združljivostni naèin])

(Microsoft PowerPoint - Poroèilo o pitni vodi - Ravne 2017 [Samo za branje] [Združljivostni naèin]) NA OBMOČJU OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM - 2017 Na območju občine Ravne na Koroškem se za 8834 uporabnikov pitna voda dobavlja iz 3 sistemov za oskrbo s pitno vodo: VS ŠUMC, VS Kotlje-Ravne in VS Strojna. Upravljavec

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Prva javna predstavitve Lokacija: ETRA d.o.o., Bukovžlak 101, Celje 26.9.2017 ob 12.00 uri Podjetniški razvojni konzorcij Kompetenčni center ROBOFLEX () Dr.Brane Semolič Strokovni koordinator Vpliv eksplozivnega

Prikaži več

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družb

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družb SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družbo gumites, d.o.o. (v nadaljevanju Naročnik) in tretjimi

Prikaži več

Microsoft Word - PR18-HoceZrak-letno2018.docx

Microsoft Word - PR18-HoceZrak-letno2018.docx DAT: DANTE/NL/COZ/MB/212A/PR18-HoceZrak-letno2018.docx POROČILO O MERITVAH DELCEV PM10 V OBČINI HOČE-SLIVNICA V LETU 2018 Maribor, marec 2019 Naslov: Izvajalec: Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje

Prikaži več

Ravne,dne 23

Ravne,dne 23 ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO RAVNE Ob Suhi 5 b 2390 Ravne na Koroškem Tel.št.: 02 8705 612, tajn. 02 8705 600, faks 02 8705 625 POROČILO O KAKOVOSTI PITNE VODE IN VARNOSTI OSKRBE S PITNO VODO ZA JAVNE

Prikaži več

Microsoft Word - CNC obdelava kazalo vsebine.doc

Microsoft Word - CNC obdelava kazalo vsebine.doc ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO VIŠJA STROKOVNA ŠOLA STROJNIŠTVO DIPLOMSKA NALOGA Novo mesto, april 2008 Ime in priimek študenta ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO VIŠJA STROKOVNA ŠOLA STROJNIŠTVO DIPLOMSKA NALOGA Novo

Prikaži več

Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČIL

Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČIL Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČILO O PREGLEDU MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE Z ZMOGLJIVOSTJO,

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

21. usposabljanje tehničnega asfalterskega kadra 2017

21. usposabljanje tehničnega asfalterskega kadra 2017 Organizator Pokrovitelj 21. USPOSABLJANJE TEHNIČNEGA ASFALTERSKEGA KADRA mag. Slovenko Henigman predsednik ZAS ZAG, 15. in 16. marec 2017 Vsebina predstavitve Asfalterska industrija v Evropi kje so poudarki?

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

Microsoft Word - Navodila za prijavo raziskav na OIL doc

Microsoft Word - Navodila za prijavo raziskav na OIL doc Navodila za prijavo raziskav na Onkološkem inštitutu Ljubljana (OI) Definicije raziskav Na OI izvajamo več oblik raziskovalnega dela v vseh organizacijskih enotah. Raziskovalno delo delimo na tri kategorije:

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5 Na podlagi določil 33., 98. in 120. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je Občni zbor Zveze na svoji redni seji dne 10. 5. 2011 sprejel PRAVILNIK O PODELJEVANJU

Prikaži več

sporazum CEROZ_osnutek

sporazum CEROZ_osnutek 1 CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI ZASAVJE, d.o.o., Brdce 41B, 1431 Dol pri Hrastniku, matična številka: 2117711, ID za DDV: SI 64201634, ki ga zastopa direktor Vili Petrič, OBČINA HRASTNIK, Pot Vitka Pavliča

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Poročilo o izvedeni nalogi

Poročilo o izvedeni nalogi Poročilo o izvedeni nalogi Evidenčna oznaka: 2163-00/18228-17/40464 06.06.13140 Naročnik: JKP ŠENTJUR, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE, D.O.O. CESTA LEONA DOBROTINŠKA 18 Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravje

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

Kako dolgo čakati na dolžnika, preden ga damo v izterjavo 14.06.2016 22:30 Finance 114/2016 0 Intervju: Leon Zalar, direktor družbe za izterjavo Pro Kolekt Vedno se trudimo prevaliti strošek izterjave

Prikaži več

Priprava podatkov za sestavljanje poročil in analiz

Priprava podatkov za sestavljanje poročil in analiz Smiselno urejeni šifranti in podatki za sestavljanje poročil in analiz Predavateljica: mag. Jana Trbižan XXL Konferenca, Ptuj, november 2013 Vsakodnevna zgodba Jaz: Gospa, zakaj tako delate? Toliko drobite

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev OD STRATEGIJ DO RECEPTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH Samo Hribar Milič, Gospodarska zbornica Slovenije Andragoški kolokvij, Ljubljana, 31.5.2019 KAJ JE POMEMBNEJŠE ZA NAČRTOVANJE: - Tisto kar vemo - Tisto

Prikaži več

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx Na podlagi 22., 70., 71., 94., 95., 96., 97. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice je Senat Fakultete za zdravstvo Jesenice na svoji na 5. redni seji v študijskem letu 2014/2015, dne 18. 2. 2015,

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: 7. 7. 2015 Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za imenovanje predavateljev Višje strokovne šole Šolskega

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Upravljanje tveganj nabave VSEBINA predavanj Opredelitev TVEGANJ, njihovih OBLIK in VZROKOV Upravljanje tveganja PRISTOPI in STRATEGIJE upravljanja tveganj METODE ublažitve tveganj Primer analize tveganja.

Prikaži več

PowerPoint Template

PowerPoint Template IV. Strateško planiranje v splošnem Strateško planiranje ni izolirano področje od managementa Dve vrsti managementa: Strateški management Operativni management Strateški managemenet šele v zadnjem obdobju

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - CIGER - SK 3-15 Izkusnje nadzora distribucijskih transformatorjev s pomo... [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - CIGER - SK 3-15 Izkusnje nadzora distribucijskih transformatorjev s pomo... [Read-Only] CIRED ŠK 3-15 IZKUŠNJE NADZORA DISTRIBUCIJSKIH TRANSFORMATORJEV S POMOČJO ŠTEVCEV ELEKTRIČNE ENERGIJE ŽIGA HRIBAR 1, BOŠTJAN FABJAN 2, TIM GRADNIK 3, BOŠTJAN PODHRAŠKI 4 1 Elektro novi sistemi. d.o.o.,

Prikaži več

C(2016)2202/F1 - SL

C(2016)2202/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.4.2016 C(2016) 2202 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU).../ z dne 19.4.2016 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izvzetja

Prikaži več

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation ENERGETSKO POGODBENIŠTVO (EPC) V JAVNIH STAVBAH Podpora pri izvajanju energetske prenove stavb na lokalni ravni z mehanizmom energetskega pogodbeništva 12.10.2016, LJUBLJANA NIKO NATEK, KSSENA Projekt

Prikaži več

Poročilo o izvedeni nalogi Spremljanje kakovosti kopalne vode v Soboškem jezeru Evidenčna oznaka: 2141a-18/ / Naročnik: MESTNA

Poročilo o izvedeni nalogi Spremljanje kakovosti kopalne vode v Soboškem jezeru Evidenčna oznaka: 2141a-18/ / Naročnik: MESTNA Poročilo o izvedeni nalogi Evidenčna oznaka: 2141a-18/49640-19/93398 20.02.7774 MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA KARDOŠEVA ULICA 2 9000 Murska Sobota Izvajalci: Vodja naloge: Oddelek za okolje in zdravje Maribor

Prikaži več

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa znanja slovenskega jezika (Ur. l. RS št. 47/1994),

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) minister za zunanje zadeve v soglasju z

Prikaži več

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc 1 FINANČNI NAČRT ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI ZA LETO 2009, ki ga je Študentski svet Univerze v Ljubljani sprejel na seji dne 14. 1. 2009 in ga pošilja Upravnemu odboru Univerze v Ljubljani

Prikaži več