Microsoft Word - TEKMOVALNI PRAVILNIK 2018.doc

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Microsoft Word - TEKMOVALNI PRAVILNIK 2018.doc"

Transkripcija

1 TEKMOVALNI PRAVILNIK ZA UMETNOSTNO DRSANJE I. SPLOŠNA PRAVILA 1. člen Tekmovalni pravilnik ZDŠS je v razmerju do pravilnika mednarodne drsalne zveze ISU poseben pravilnik in ni v nasprotju z odločitvami ISU. Vse odločitve s kongresov ISU se avtomatično vključijo v ta pravilnik. Za posebne primere, ki so predvideni s tem pravilnikom, pravilnikom sodniške komisije in ostalimi pravilniki ZDŠS, ne veljajo pravila ISU. 2. člen Pravila tega pravilnika so sestavni del propozicij za državna prvenstva, Pokal Slovenije in vsa ostala tekmovanja v Republiki Sloveniji, razen mednarodnih tekmovanj, ki se organizirajo v skladu pravilnikom ISU. Panoge umetnostnega drsanja so: a) drsanje posameznikov (moški, ženske), b) drsanje v paru, c) plesni pari. 3. člen 4. člen Državna prvenstva se prirejajo v vsaki panogi enkrat letno, in to: a) člansko državno prvenstvo, b) mladinsko državno prvenstvo, c) Memorial ing. Stanka Bloudka kot državno prvenstvo kategorij A in B, d) ekipno državno prvenstvo. 5. člen Pokal Slovenije je ekipno tekmovanje in se prireja enkrat letno v vsaki panogi umetnostnega drsanja, in to za: a) člane; b) mladince; c) kategorije A, B, C in D; 6. člen (rezervni člen) 7. člen Tekmovanje na državnem prvenstvu in Pokalu Slovenije poteka v kratkem programu za kategorije A, B, mladince in člane ter v prostem programu za vse ostale kategorije. 8. člen Sezona v umetnostnem drsanju traja dvanajst mesecev in se prične 1. julija in konča 30. junija. 9. člen Pravico udeležbe na članskem državnem prvenstvu in Pokalu Slovenije imajo: 1. Tekmovalci, ki so že nastopili v članski kategoriji na državnem prvenstvu, Pokalu Slovenije ali mednarodnem tekmovanju. 2. Tekmovalci, ki so na predhodnem mladinskem državnem prvenstvu osvojili mesto in so pred v sezoni tekmovanja dopolnili 14 let. Tekmovalni pravilnik 1

2 3. Tekmovalci, ki so pred v sezoni tekmovanja dopolnili 19 let in več za ženske in moške posamezno, oz. je pri parih in plesnih parih eden od partnerjev dopolnil 19 let in več starosti za ženske ali 21 let in več za moške. 4. Pri zamenjavi partnerja(-ke) pri parih oz. plesnih parih: tak par lahko nastopi, če je eden od partnerjev že nastopil v članski kategoriji. 10. člen Pravico udeležbe na mladinskem državnem prvenstvu in Pokalu Slovenije imajo: 1. Tekmovalci, ki so že nastopili v mladinski kategoriji na državnem prvenstvu, Pokalu Slovenije ali mednarodnem tekmovanju. 2. Tekmovalci, ki pred v sezoni tekmovanja niso dopolnili 19 let za ženske in moške posamezno, oz. pri parih in plesnih parih nihče od partnerjev ni dopolnil 19 let za ženske in 21 let moške. 3. Tekmovalci, ki še niso nastopili v članski kategoriji na državnem prvenstvu, Pokalu Slovenije ali mednarodnem tekmovanju. 4. Tekmovalci, ki so na predhodnem državnem prvenstvu v skupini A osvojili mesto, če tako odloči strokovni svet na predlog kluba. 5. Tekmovalci, ki dopolnijo 13 let starosti pred v sezoni tekmovanja in izpolnjujejo pogoje iz točk 2 in 3 t. čl. 6. Pri zamenjavi partnerja(-ke) pri parih oz. plesnih parih tak par lahko nastopi, če je eden od partnerjev že nastopil v mladinski kategoriji, nihče pa še v članski kategoriji. 11. člen Pravico udeležbe na državnem prvenstvu in Pokalu Slovenije imajo: 1. tisti tekmovalci, ki pred 1. julijem v letu začetka sezone (npr. za sezono 2018 / 2019 pred ) niso dopolnili: 15 let starosti v skupini A, 12 let starosti v skupini B, 10 let starosti v skupini C, 8 let starosti v skupini D. 2. Tekmovalci, ki še niso nastopili v višji starostni skupini na državnem prvenstvu ali Pokalu Slovenije. 3. Tekmovalci, ki so na predhodnem državnem prvenstvu nižje skupine osvojili mesto, če tako odloči strokovni svet na predlog kluba. 4. V parih in plesnih parih se tekmuje samo v skupinah A in B. 5. Pri zamenjavi partnerja(-ke) pri parih oz. plesnih parih tak par lahko tekmuje v skupini, ki ji zadošča po starosti. 12. člen Prireditelj državnega prvenstva in Pokala Slovenije je ZDŠS, ki organizacijo zaupa klubom po abecednem vrstnem redu tako, da vsak klub praviloma organizira določeno prvenstvo vsakih pet oz. šest let. 13. člen Organizator tekmovanja mora poslati propozicije vsem klubom, strokovnemu svetu in sodniški komisiji ZDŠS najkasneje 3 tedne pred tekmovanjem. Propozicije morajo vsebovati: - informativni urnik tekmovanja, uradnih treningov in sestankov strokovnih komisij; - naslov, kamor se pošljejo prijave. V kolikor klub ne more organizirati tekmovanja, mora o tem obvestiti ZDŠS in strokovni svet najkasneje 2 meseca pred predvidenim datumom, da bi ZDŠS lahko organizacijo zaupala drugemu klubu. 14. člen Razpored tekmovanj, katerih prireditelj je ZDŠS, predlaga za vsako leto strokovni svet in potrdi IO ZDŠS. Tekmovalce lahko prijavljajo samo klubi. 15. člen 2 Tekmovalni pravilnik

3 Prijave tekmovalcev morajo klubi poslati organizatorju in eno kopijo strokovnemu svetu ZDŠS po pošti priporočeno (poštni žig) ali elektronski pošti najkasneje v ponedeljek pred tekmovanjem. Prijava mora vsebovati: - ime in priimek tekmovalca; - dan, mesec in leto rojstva; - kategorijo oz. starostno skupino; - naslov glasbe, ime skladatelja in izvajalca; - dolžino glasbe v minutah in sekundah. Prijavnino, ki je določena z okrožnicami ZDŠS, za vsakega tekmovalca plačajo klubi organizatorju najkasneje do začetka uvodnega žreba. Naknadno je mogoče prijaviti tekmovalce organizatorju najkasneje na seji tekmovalne komisije. V primeru naknadne prijave tekmovalca klub zanj plača dvojno prijavnino. 16. člen Pravico tekmovati na tekmovanjih v Republiki Sloveniji ima tekmovalec, ki ima veljavno tekmovalno knjižico ZDŠS. Veljavnost se podaljšuje za vsako koledarsko leto pri ZDŠS. Na državnem prvenstvu in Pokalu Slovenije mora imeti vsak tekmovalec potrdilo pristojne športne ambulante, da je sposoben tekmovati. Potrdilo mora biti izdano po 1. juliju v sezoni tekmovanja. V tekmovalni knjižici mora biti slika in podpis tekmovalca. Knjižica mora biti izpolnjena s pisalnim strojem (računalnikom) ali tiskanimi črkami, datum pa tako, da je mesec izpisan z besedo. Vsak tekmovalec nastopa na lastno odgovornost. 17. člen Naslov absolutnega državnega prvaka osvoji prvo uvrščeni(-a) član, članica, članski par, članski plesni par. Naslov državnega prvaka v posamezni kategoriji osvoji vsak prvo uvrščeni tekmovalec. Tekmovalni pravilnik 3

4 II.TEHNIČNA PRAVILA 18. člen Velikost drsališča, na katerem se organizira prvenstvo, je 60 x 30 m, vendar ne manjše kot 56 x 26 m. Državno prvenstvo v članski kategoriji se organizira na pokritem drsališču. 19. člen Vsi tekmovalci imajo pravico do uradnega treninga na drsališču kjer se bo odvijalo tekmovanje v trajanju najmanj 30 min za vsako kategorijo dan pred ali pa na dan tekmovanja v kratkem programu. Urnik treninga je sestavni del propozicij. V primeru spremembe urnika tekmovanja ali treninga mora organizator obvestiti o taki spremembi vse klube in strokovni svet ZDŠS najkasneje 4 dni pred pričetkom uradnih treningov. 20. člen Tekmovanje se ne sme pričeti pred 7. uro in se naj predvidoma konča do 20. ure za kategorije A, B, C in D in do 23. ure za mladince in člane. Tekmovanje mora v kratkem ali prostem programu potekati nepretrgoma v vsaki kategoriji oz. starostni skupini. TEKMOVALNA KOMISIJA 21. člen Tekmovalna komisija je organ za tehnično izvedbo tekmovanja. Komisijo sestavljajo po en predstavnik vsakega sodelujočega kluba, predstavnik kluba organizatorja (skupaj 2), predstavnik ZDŠS, predsednik strokovnega sveta, vrhovni sodnik, ki je najvišji po rangu, in zapisnikar, ki nima pravice glasovanja. Tekmovalna komisija izvoli predsednika. Dolžnosti tekmovalne komisije so: 1. da izvede vsa navodila vrhovnega sodnika, 2. da preveri prijave in ugotovi njihovo pravočasnost, 3. da na osnovi prijav, tekmovalnih knjižic in zdravniških potrdil ugotovi, če ima posamezen tekmovalec pravico nastopa, 4. da ugotovi, če je tekmovanje organizirano v skladu s tem pravilnikom, propozicijami in pravilnikom ISU, 5. da dokončno določi urnik tekmovanja oz. ga spremeni v primeru višje sile, 6. da preda vrhovnemu sodniku za vsako kategorijo oz. starostno skupino seznam tekmovalcev, urejen po abecednem redu klubov in znotraj po abecednem redu tekmovalcev, 7. da preda zapisnike tekmovalne komisije preko predstavnika ZDŠS predsedstvu in strokovnemu svetu 8. da preveri nastavitve in parametre sodniškega sistema. Tekmovalna komisija se sestane pred sestankom sodniškega zbora, na katerem vrhovni sodnik(-i) izvede(-jo) uvodni žreb. SODNIŠKI ZBOR 22. člen Sodniški zbor sestavljajo vrhovni sodnik(-i), pomočnik(-i) vrhovnega sodnika in točkovni sodniki, ki jih je določila sodniška komisija ZDŠS. Na državnih prvenstvih in Pokalu Slovenije mora soditi najmanj 5 točkovnih sodnikov. Na sestanku sodniškega zbora so lahko prisotni predsednik sodniške komisije, predsednik strokovnega sveta in predstavnik ZDŠS na tekmovanju. Druge osebe ne morajo biti prisotne. Sestanku predseduje vrhovni sodnik oz. vrhovni sodnik, najvišji po rangu, če je vrhovnih sodnikov po kategorijah več. Pred pričetkom sestanka vrhovni sodnik(-i) in njegov pomočnik(-i) izvedejo po kategorijah uvodni žreb. TEHNIČNO OSEBJE Tehnično osebje običajno sestavljajo kontrolor, tehnični specialist, pomočnik tehničnega specialista, data input operater in video operater, najmanj pa tehnični kontrolor in tehnični specialist. 4 Tekmovalni pravilnik

5 DOLŽNOSTI ORGANIZATORJA 23. člen Dolžnosti organizatorja so: 1. da preskrbi namestitev in prehrano gostujočim klubom, če ti zaprosijo za to najmanj 5 dni pred pričetkom uradnega treninga, 2. da zagotovi prisotnost zdravnika v času uradnega treninga in tekmovanja, 3. da po razporedu pripravi ledeno ploskev za uradni trening in tekmovanje, 4. da izobesi državno zastavo, 5. da pri svečani otvoritvi in zaključku tekmovanja intonira državno himno, 6. da zagotovi snemalca, merilca časa, ozvočenje, osebo, zadolženo za predvajanje glasbe, in napovedovalca, ki napoveduje tekmovalce in bere sodniške ocene, 7. da objavlja biltene z zaključki tekmovalne komisije, vrhovnega sodnika in uradnimi rezultati tekmovanja. Bilteni morajo biti izobešeni na vidnem mestu oziroma po tekmovanju objavljeni na spletu, dobiti pa jih morajo tudi vsi člani tekmovalne komisije, 8. da zagotovi potek tekmovanja v skladu s propozicijami, pravilniki in odločitvami tekmovalne komisije, 9. da pripravi in priključi sodniški sistem in obrazce, potrebne za izvedbo tekmovanja, 10. da izobesi reklamna sporočila v skladu s pogodbami Skate-poola in dotičnega podjetja, 11. da zagotovi prostor za sestanek trenerjev in sodnikov po končanem tekmovanju. GLASBA 24. člen Glasba se predvaja preko CD-predvajalnika. Zgoščenke (audio CD format) morajo biti označene z imenom in priimkom, oznako KRATKI oz. PROSTI PROGRAM in dolžino trajanja glasbe (ne drsanja) v minutah in sekundah. Na zgoščenki sme biti samo posnetek glasbe, na katero tekmovalec izvaja program. Organizator mora objaviti, kdaj in kje se mu izročijo zgoščenke. Klub mora imeti na tekmovanju na razpolago še rezervne posnetke glasb tekmovalcev. STROŠKI TEKMOVANJA 25. člen 1. Organizator prevzame stroške organizacije tekmovanja. 2. ZDŠS za državna prvenstva in Pokal Slovenije prevzame stroške: a) sodnikov in tehničnega osebja: - potne stroške (najmanj za vlak, avtobus), - sodniške takse po sodniškem pravilniku ZDŠS, - odgovarjajoče dnevnice, ki jih prizna Športna zveza Slovenije; b) predstavnika ZDŠS: - potne stroške in dnevnice, ki jih prizna Športna zveza Slovenije, če ni iz kraja tekmovanja, - pol sodniške takse; c) priznanj: - pokalov ali medalj za prve tri uvrščene v vsaki kategoriji oz. starostni skupini, - diplom za vse nastopajoče, - prehodnih pokalov za ekipna tekmovanja. 3. Sodelujoči klubi prevzamejo stroške za svoje tekmovalce in predstavnika kluba. 4. Vsi dohodki tekmovanja gredo v korist organizatorja rezervni člen Tekmovalni pravilnik 5

6 III. ŠTARTNA LISTA, OGREVANJE, PRIČETEK NASTOPA, OCENJEVANJE, IZRAČUN IN OBJAVA REZULTATOV ŠTARTNA LISTA 30. člen Vrhovni sodnik in njegov pomočnik izvedeta uvodni žreb za kratki program (člen 513/1 ISU pravilnika) oz. ritmični ples pri plesnih parih po seznamu tekmovalcev, ki jima ga je predala tekmovalna komisija (čl. 20, t. 6). 1. Z žrebom se določi klub, katerega prvi tekmovalec prične žreb. 2. Kratki program za posameznike in pare izvajajo tekmovalci v skladu z izžrebanimi štartnimi številkami. 31. člen 1. Štartna lista za naslednji del tekmovanja se določi na osnovi rezultatov predhodnega tekmovanja: a) za prosti program posameznikov in parov na osnovi rezultatov kratkega programa, b) za prosti ples na osnovi rezultatov ritmičnega plesa. 2. Ko se ugotovijo rezultati predhodnega dela tekmovanja, vrhovni sodnik v najkrajšem času v prisotnosti enega sodnika in, če je mogoče, enega tekmovalca, razdeli tekmovalce v grupe v skladu s 513/2. členom pravilnika ISU. 3. Štartni red se v vsaki grupi določi z žrebom, najbolje uvrščeni v grupi žreba prvi, nato drugi itd. OGREVANJE 32. člen Ogrevanje mora biti omogočeno vsem tekmovalcem po grupah v skladu s 349. členom pravilnika ISU: a) posamezniki: 6 minut ter največ 6 tekmovalcev za kratki in prosti program članov in mladincev ter 8 tekmovalcev v nižjih kategorijah, b) pari: 6 minut ter največ 4 pari za kratki in prosti program, c) ritmični ples: 5 minut in največ 5 parov, d) prosti ples : 6 minut in največ 5 parov. PRIČETEK NASTOPA 33. člen 1. Pred nastopom vsakega tekmovalca mora biti njegovo ime razločno objavljeno na ledu in garderobi. 2. Tekmovalec mora pričeti z nastopom najkasneje 1 minuto po tem, ko je bilo njegovo ime za nastop objavljeno, sicer pomeni, da je tekmovalec odstopil. 34. člen V primeru prekinitve glasbe ali nepredvidenih okoliščin, ki ogrožajo varnost tekmovalca, mora tekmovalec na znak vrhovnega sodnika prekiniti nastop. Tekmovalec lahko v enakih okoliščinah tudi sam prekine program in obvesti vrhovnega sodnika o vzroku. Tekmovalec mora nadaljevati program od točke prekinitve v 2 minutah od odločitve vrhovnega sodnika. Če ni pravilne hitrosti ali kvalitete glasbe in o tem tekmovalec obvesti vrhovnega sodnika v manj kot 30 sekundah po pričetku programa, lahko program prične znova. Vrhovni sodnik in točkovni sodniki postopajo v skladu s pravilnikom ISU. OCENJEVANJE 35. člen Na vseh tekmovanjih mora biti javno ocenjevanje v skladu s pravilnikom ISU. IZRAČUN REZULTATOV IN OBJAVA REZULTATOV 36. člen 6 Tekmovalni pravilnik

7 Rezultati se izračunajo in objavijo v skladu v skladu s pravilnikom ISU najkasneje na zadnji dan tekmovanja rezervni člen Tekmovalni pravilnik 7

8 IV. KRATKI IN PROSTI PROGRAMI 40. člen I. Kratki program: člani, članice 2 min 40 sek članski pari 2 min 40 sek mladinci, mladinke 2 min 40 sek mladinski pari 2 min 40 sek dečki, deklice A 2 min 20 sek pari A 2 min 20 sek dečki, deklice B 2 min pari B 2 min II. Prosti program: člani 4 min članice 4 min članski pari 4 min članski plesni pari 4 min mladinci 3 min 30 sek mladinke 3 min 30 sek mladinski pari 3 min 30 sek mladinski plesni pari 3 min 30 sek dečki A 3 min deklice A 3 min pari A 3 min plesni pari A 3 min dečki B 2 min 30 sek deklice B 2 min 30 sek pari B 3 min dečki C 2 min deklice C 2 min dečki D 2 min deklice D 2 min Izbor glasbe za program je poljuben, glasba sme vsebovati vokalno glasbo ter tudi besedilo. Dolžina programa lahko odstopa največ ±10 sekund od predpisanega časa. Čas se prične meriti, ko se tekmovalec prične premikati s telesom ali drsati. Če dolžina programa odstopa več, kot je dovoljeno, merilec časa o tem obvesti vrhovnega sodnika, ki postopa v skladu s pravilnikom ISU. KRATKI PROGRAM 41. člen - Kratki program sestoji iz predpisanih elementov in povezujočih korakov. - Kratki program sme trajati v skladu s predpisanim časom v 40. čl.- Vrstni red elementov je poljuben. - Nepredpisani in dodani elementi, kot so skoki ali piruete, in ponovljeni elementi, če tudi neuspeli, se ne ocenjujejo, vendar lahko zasedejo mesto še neizvedenega elementa iste vrste in štejejo kot elementi, ki ne zadoščajo zahtevam. Piruete z manj kot tremi obrati štejejo kot povezovalni elementi in ne kot piruete. 42. člen Kratki programi posameznikov so v skladu s pravilnikom ISU. Predpisani elementi za kratki program posameznika so: I. Člani a) Dvojni ali trojni Axel Paulsen, 8 Tekmovalni pravilnik

9 b) Trojni ali četvorni skok, c) Kombinacija skokov, sestavljena iz enega trojnega in enega dvojnega skoka ali dveh trojnih skokov ali enega četvornega skoka z enim dvojnim ali trojnim skokom, d) Preskočena ali vskočena pirueta, e) Engel pirueta ali nizka pirueta z eno menjavo noge (položaj mora biti različen od položaja vrtenja v preskočeni ali vskočeni pirueti), f) Kombinirana pirueta z eno menjavo noge in vsemi tremi bazičnimi položaji (visoka, nizka, engel), g) Sekvenca korakov z uporabo celotne površine drsališča. II. Članice a) Dvojni ali trojni Axel Paulsen, b) Trojni skok, c) Kombinacija skokov, sestavljena iz enega trojnega in enega dvojnega skoka ali dveh trojnih skokov, d) Preskočena ali vskočena pirueta, e) Zvita pirueta, f) Kombinirana pirueta z eno menjavo noge in najmanj dvema menjavama položaja, g) Sekvenca korakov z uporabo celotne površine drsališča. III. Mladinci a) Dvojni ali trojni Axel Paulsen, b) V sezoni predpisani dvojni ali trojni skok, c) Kombinacija, sestavljena iz enega trojnega in enega dvojnega skoka ali dveh trojnih skokov, d) V sezoni predpisana preskočena ali vskočena pirueta, e) V sezoni predpisana pirueta v enem položaju in z eno menjavo noge, f) Kombinirana pirueta z eno menjavo noge in vsemi tremi bazičnimi položaji (visoka, nizka, engel), g) Sekvenca korakov z uporabo celotne površine drsališča. IV. Mladinke: a) Dvojni Axel Paulsen, b) V sezoni predpisani dvojni ali trojni, c) Kombinacija, sestavljena iz dveh dvojnih skokov ali enega dvojnega in enega trojnega skoka ali dveh trojnih skokov, d) V sezoni predpisana preskočena ali vskočena pirueta, e) Zvita pirueta, f) Kombinirana pirueta z eno menjavo noge in najmanj dvema menjavama položaja, g) Sekvenca korakov z uporabo celotne površine drsališča. V. Dečki A: a) Dvojni Axel, b) Dvojni ali trojni skok, c) Kombinacija iz dveh dvojnih ali enega trojnega in enega dvojnega skoka, d) Kombinirana pirueta z eno menjavo noge (najmanj 6 obratov na vsaki nogi), e) Engel ali nizka pirueta (najmanj 6 obratov) z menjavo noge ne sme biti vskočena ali preskočena; f) Sekvenca korakov z uporabo celotne površine drsališča. VI. Deklice A: a) Dvojni Axel, b) Dvojni ali trojni skok, c) Kombinacija iz dveh dvojnih ali enega trojnega in enega dvojnega skoka, d) Kombinirana pirueta z eno menjavo noge (najmanj 6 obratov na vsaki nogi), e) Zvita pirueta (najmanj 6 obratov) ali priueta v enem bazičnem položaju brez menjave noge ne sme biti vskočena ali preskočena; g) Sekvenca korakov z uporabo celotne površine drsališča. VII. Dečki in deklice B: a) Dvojni skok, b) Kombinacija dveh skokov (enojnih ali dvojnih), Tekmovalni pravilnik 9

10 c) Preskočena ali vskočena nizka oziroma preskočena engel pirueta, ki se izmenjujeta vsako sezono: v sezoni 2018/2019 je zahtevana preskočena engel pirueta, v sezoni 2019/2020 je zahtevana vskočena ali preskočena nizka pirueta, d) Kombinirana pirueta z eno menjavo noge in najmanj eno menjavo položaja (najmanj 5 obratov na vsaki nogi) e) Sekvenca lastovk (Choreo sequence) zahteva se vsaj dve lastovki (eno na vsaki nogi), dolgi tri sekunde. OPOMBE Za vse kategorije se definicije in pravila za posamezne elemente uporabljajo v skladu s pravilnikom ISU, okrožnicami ISU in okrožnicami ZDŠS. Skoki, ki po številu obratov ne ustrezajo zahtevam, se označijo z * in ovrednotijo z vrednostjo 0 (npr.: izveden enojni Axel namesto dvojni Axel v kategoriji A). 43. člen Kratki programi parov in plesnih parov so v skladu s pravilnikom ISU. Prav tako so vsi predpisani elementi enaki kot v pravilniku ISU za članske in mladinske kategorije. Za kategoriji A in B pa se izenačijo s pravili za Advance novice oziorma Basic novice B. 44. člen Kratki programi se ocenjujejo v skladu s pravilnikom ISU in okrožnicami ZDŠS. Dodatno se upošteva naslednje: - Vrednost odbitka za padec je v kategorijah A in B: 0,5; - V skupini A in B se ocenjujejo samo 4 komponente: skating skills, transitions, performance/execution, interpretation; - V skupini A in B se komponente pomnožijo s faktorjem 0,9 za dečke in 0,8 za deklice, - V skupini A in B se lahko tehničnim elementom dodeli največ nivo (level) 3. V kratkem programu za vse kategorije velja, da se skoki z istim številom obratov ne smejo ponavljati skok iz korakov mora biti vedno različen od obeh skokov v kombinaciji in posameznega skoka (kjer je le-ta predpisan). PROSTI PROGRAM 45. člen Prosti programi posameznikov so v skladu s pravilnikom ISU. I. Dobro sestavljen prosti program mora vsebovati: Članice: a.) največ 7 skokovnih elementov, od katerih mora biti vsaj en skok vrste Axel. Med skokovnimi elementi so lahko maksimalno 3 skokovne kombinacije ali sekvence, od katerih lahko samo ena kombinacija vsebuje 3 skoke; b.) največ 3 piruete, od katerih mora ena biti kombinirana, ena preskočena/vskočena in ena pirueta v samo enem položaju; c.) največ ena sekvenca korakov z uporabo celotne površine drsališča; d.) največ ena koreografska sekvenca (choreo sequence). Člani: a.) največ 7 skokovnih elementov, od katerih mora biti vsaj en skok vrste Axel. Med skokovnimi elementi so lahko maksimalno 3 skokovne kombinacije ali sekvence, od katerih lahko samo ena kombinacija vsebuje 3 skoke; b.) največ 3 piruete, od katerih mora ena biti kombinirana, ena preskočena/vskočena in ena pirueta v samo enem položaju; c.) največ ena sekvenca korakov z uporabo celotne površine drsališča; d.) največ ena koreografska sekvenca (choreo sequence). 10 Tekmovalni pravilnik

11 Mladinke: a.) največ 7 skokovnih elementov, od katerih mora biti vsaj en skok vrste Axel. Med skokovnimi elementi so lahko maksimalno 3 skokovne kombinacije ali sekvence, od katerih lahko samo ena kombinacija vsebuje 3 skoke; b.) največ 3 piruete, od katerih mora ena biti kombinirana, ena preskočena/vskočena in ena pirueta v samo enem položaju; c.) največ ena sekvenca korakov z uporabo celotne površine drsališča. Mladinci: a.) največ 7 skokovnih elementov, od katerih mora biti vsaj en skok vrste Axel. Med skokovnimi elementi so lahko maksimalno 3 skokovne kombinacije ali sekvence, od katerih lahko samo ena kombinacija vsebuje 3 skoke; b.) največ 3 piruete, od katerih mora ena biti kombinirana, ena preskočena/vskočena in ena pirueta v samo enem položaju; c.) največ ena sekvenca korakov z uporabo celotne površine drsališča. Deklice A: a.) največ 6 skokovnih elementov, od katerih mora biti vsaj en skok vrste Axel. Med skokovnimi elementi sta lahko maksimalno 2 skokovni kombinaciji ali sekvenci z dvema skokoma (sekvenca lahko vsebuje več skokov, vendar štejeta le dva najvrednejša). Samo dva skoka, z dvema in pol ali več obrati, sta lahko ponovljena - ali v kombinaciji ali v sekvenci; b.) največ 2 pirueti, od katerih mora ena biti kombinirana (z ali brez menjave noge) z najmanj 10 obrati in ena preskočena/vskočena pirueta (z ali brez menjave noge in brez menjave položajev) z najmanj 6 obrati; c.) Dečki A: a.) največ ena sekvenca korakov z uporabo celotne površine drsališča. največ 6 skokovnih elementov, od katerih mora biti vsaj en skok vrste Axel. Med skokovnimi elementi sta lahko maksimalno 2 skokovni kombinaciji ali sekvenci z dvema skokoma (sekvenca lahko vsebuje več skokov, vendar štejeta le dva najvrednejša). Samo dva skoka, z dvema in pol ali več obrati, sta lahko ponovljena ali v kombinaciji ali v sekvenci; b.) največ 2 pirueti, od katerih mora ena biti kombinirana (z ali brez menjave noge) z najmanj 10 obrati in ena preskočena/vskočena pirueta (z ali brez menjave noge in brez menjave položajev) z najmanj 6 obrati; c.) največ ena sekvenca korakov z uporabo celotne površine drsališča. Deklice B: a.) Maksimalno 5 skokovnih elementov, od katerih mora biti vsaj en skok vrste Axel. Med skokovnimi elementi sta lahko maksimalno 2 skokovni kombinaciji ali sekvenci z dvema skokoma (sekvenca lahko vsebuje več skokov, vendar štejeta le dva najvrednejša); b.) Maksimalno dve pirueti različnega tipa, od katerih mora biti ena kombinirana pirueta z najmanj 10 obrati (z ali brez menjave noge) in ena pirueta v enem položaju (z ali brez menjave noge) z najmanj 8 obrati ; c.) Dečki B: a.) Maksimalno ena sekvenca korakov z uporabo celotne površine drsališča. Maksimalno 5 skokovnih elementov, od katerih mora biti vsaj en skok vrste Axel. Med skokovnimi elementi sta lahko maksimalno 2 skokovni kombinaciji ali sekvenci z dvema skokoma (sekvenca lahko vsebuje več skokov, vendar štejeta le dva najvrednejša); b.) Maksimalno dve pirueti različnega tipa, od katerih mora biti ena kombinirana pirueta z najmanj 10 obrati (z ali brez menjave noge) in ena pirueta v enem položaju (z ali brez menjave noge) z najmanj 8 obrati; c.) Maksimalno ena sekvenca korakov z uporabo celotne površine drsališča. Deklice C: a.) Maksimalno 4 skokovni elementi, od katerih mora biti vsaj en skok vrste Axel. Med skokovnimi elementi sta lahko maksimalno 2 skokovni kombinaciji ali sekvenci z dvema skokoma (sekvenca lahko vsebuje več skokov, vendar štejeta le dva najvrednejša); b.) Maksimalno dve pirueti različnega tipa (okrajšav), od tega ena kombinirana (z ali brez menjave noge) z najmanj 8 obrati, druga v enem položaju z ali brez menjave nog z najmanj 6 obrati; c.) Maksimalno ena sekvenca korakov z uporabo vsaj ½ drsališča ; d.) Maksimalno ena sekvenca lastovk (choreo sequence), ki jo sestavlja vsaj ENA lastovka z dolžino 3 sekunde, Dečki C: Tekmovalni pravilnik 11

12 a.) Maksimalno 4 skokovnih elementov, od katerih mora biti vsaj en skok vrste Axel. Med skokovnimi elementi sta lahko maksimalno 2 skokovni kombinaciji ali sekvenci z dvema skokoma (sekvenca lahko vsebuje več skokov, vendar štejeta le dva najvrednejša); b.) Maksimalno dve pirueti različnega tipa (okrajšav), od tega ena kombinirana (z ali brez menjave noge) z najmanj 8 obrati, druga pa v enem položaju z ali brez menjave nog z najmanj 6 obrati; c.) Maksimalno ena sekvenca korakov z uporabo vsaj ½ drsališča; d.) Maksimalno ena sekvenca lastovk (choreo sequence), ki jo sestavlja vsaj ENA lastovka z dolžino 3 sekunde. Deklice D: a.) Maksimalno 4 skokovni elementi, od katerih sta lahko maksimalno 2 skokovni kombinaciji z dvema skokoma ali sekvenci (sekvenca lahko vsebuje več skokov, vendar štejeta le dva najvrednejša) en skok mora biti vrste Axel; b.) Maksimalno dve pirueti različnega tipa od tega ena kombinirana (z ali brez menjave noge), druga v enem položaju z ali brez menjave nog); c.) Maksimalno ena sekvenca korakov (ki vsebuje vsaj eno lastovko, dolgo vsaj 2 sekundi). Dečki D: a.) Maksimalno 4 skokovni elementi, od katerih sta lahko maksimalno 2 skokovni kombinaciji z dvema skokoma ali sekvenci (sekvenca lahko vsebuje več skokov, vendar štejeta le dva najvrednejša) en skok mora biti vrste Axel; b.) Maksimalno dve pirueti različnega tipa, od tega ena kombinirana (z ali brez menjave noge), druga v enem položaju z ali brez menjave nog; c.) Maksimalno ena sekvenca korakov (ki vsebuje vsaj eno lastovko, dolgo vsaj 2 sekundi). OPOMBE Za vse kategorije se definicije in pravila za posamezne elemente uporabljajo v skladu s pravilnikom ISU, okrožnicami ISU in okrožnicami ZDŠS. Tekmovalec/ka lahko v skupini: - A ponovi samo dva različna trojna skoka v kombinaciji, vsak posamezen dvojni ali enojni skok pa ne sme biti izveden več kot dvakrat. - B ponovi samo dva različna trojna skoka ali dvojni axel v kombinaciji, vsak posamezen dvojni ali enojni skok pa ne sme biti izveden več kot dvakrat. - C izvede vsak posamezen dvojni ali enojni skok samo dvakrat. 46. člen Prosti programi se ocenjujejo v skladu s pravilnikom ISU in okrožnicami ZDŠS, poleg tega se upošteva sledeče: - Vrednost skoka»kadet«je (samo) v skupini D: 0,3 (+5=0,4; +4=0,4; +3=+0,3 ; +2=+0,2 ; +1=+0,1 ; -5=-0,3; -4=-0,3; -3=-0,2; -2=-0,2 ; -1=-0,1). - Vrednost odbitka za padec je v skupinah A, B, C in D: 0,5. - V skupini A in B se lahko tehničnim elementom dodeli največ nivo (level) 3. - V skupini C in D se lahko tehničnim elementom dodeli največ nivo (level) 2. - V skupini A in B se ocenjujejo samo 4 komponente: skating skills, transitions, performance/execution, interpretation. - V skupini C se ocenjujejo samo 3 komponente: skating skills, performance/execution, interpretation. - V skupini D se ocenjujeta samo 2 komponenti: skating skills, performance/execution. - V skupini A in B se komponente pomnožijo s faktorjem 1,8 za dečke in 1,6 za deklice. - V skupini C se komponente pomnožijo s faktorjem 2,0 za dečke in 1,7 za deklice. - V skupini D se komponente pomnožijo s faktorjem 2,5 za dečke in deklice. 47. člen Prosti programi parov so v skladu s pravilnikom ISU. Prav tako so vsi predpisani elementi enaki kot v pravilniku ISU za članske in mladinske kategorije. Za kategoriji A in B pa se izenačijo s pravili za Advance novice oziorma Basic novice B. 48. člen 12 Tekmovalni pravilnik

13 Prosti programi plesnih parov so v skladu s pravilnikom ISU. Prav tako so vsi predpisani elementi enaki kot v pravilniku ISU za članske in mladinske kategorije. Za kategoriji A in B pa se izenačijo s pravili za Advance novice oziorma Basic novice B. 49. člen Ocenjevanje tekmovanja plesnih parov je v skladu s pravilnikom ISU za ples rezervni člen Tekmovalni pravilnik 13

14 V. EKIPNA TEKMOVANJA DRŽAVNO EKIPNO PRVENSTVO 53. člen 1. Točkujejo se vsi tekmovalci udeleženci na državnih prvenstvih. 2. Prvo uvrščeni v kategoriji dobi toliko točk, kot je tekmovalcev v največji skupini na državnem prvenstvu, drugo uvrščeni eno manj itd. 3. Tako dobljene točke se pri članski kategoriji pomnožijo s 4, mladinski s 3, pri A z 2 in B z 1 in seštejejo. 4. Naslov klubskega državnega prvaka in prehodni pokal osvoji klub, ki zbere največ točk. 5. Klub, ki osvoji prehodni pokal trikrat zaporedoma, osvoji pokal v trajno last. MEMORIAL ING. STANKA BLOUDKA 54. člen 1. Memorial je ekipno tekmovanje kategorij A in B. 2. Točkovanje poteka kot v 2. točki 53. člena in tako dobljene točke se seštejejo skupaj za vse starostne skupine. 3. Najboljši je klub, ki zbere največ točk in osvoji prehodni pokal. 4. Klub, ki osvoji prehodni pokal trikrat zaporedoma, osvoji pokal v trajno last. POKAL SLOVENIJE 55. člen 1. Število tekmovalcev, ki jih sme klub prijaviti je neomejeno. 2. Točkovanje za članski Pokal poteka kot v 2. točki 53. člena in se tako dobljene točke seštejejo. 3. Točkovanje za mladinski Pokal poteka kot v 2. točki 53. člena. Polno število točk za osvojeno mesto dobijo samo prvi trije uvrščeni tekmovalci kluba, ostali pa po eno točko. Tako dobljene točke se seštejejo. 4. Točkovanje za Pokal kategorij A, B in C poteka kot v 2. točki 53. člena in se tako dobljene točke pomnožijo za skupino A s 3, B z 2, C z 1 in seštejejo. 5. Najboljši v posamezni kategoriji je klub, ki zbere največ točk v kategoriji in osvoji prehodni pokal. 6. Klub, ki osvoji prehodni pokal v posamezni kategoriji trikrat zaporedoma, osvoji pokal v trajno last. POKAL CICIBANOV 56. člen 1. Število tekmovalcev, ki jih sme klub prijaviti v skupini C in D, je neomejeno. 2. Točkovanje poteka kot v 2. točki 53. člena in tako dobljene točke se seštejejo skupaj za vse starostne skupine. 3. Najboljši je klub, ki zbere največ točk in osvoji prehodni pokal. 4. Klub, ki osvoji prehodni pokal trikrat zaporedoma, osvoji pokal v trajno last rezervni člen VI. MEDNARODNA TEKMOVANJA 60. člen Na mednarodnih tekmovanjih lahko nastopajo tekmovalci, ki redno nastopajo na državnih prvenstvih. 61. člen O sodelovanju na EP, SP in mednarodnih tekmovanjih odloča IO ZDŠS na predlog strokovnega sveta in v skladu s pravilnikom ISU. IO ZDŠS daje predlog OKS za nastop na ZOI in EYOF. 14 Tekmovalni pravilnik

15 Določanje članov reprezentance Slovenije se vrši na osnovi rang lestvice iz pretekle sezone in rezultatov, doseženih na državnem prvenstvu, Pokalu Slovenije, mednarodnih, izbornih in ostalih tekmovanjih v tekoči sezoni. 62. člen Klub, ki želi sodelovati na mednarodnem tekmovanju ali revijskem nastopu v tujini, mora zaprositi za soglasje za nastop strokovni svet, ki o tem obvesti IO ZDŠS. 63. člen Vodstvo reprezentance za SP, EP in mednarodna tekmovanja določi IO ZDŠS. Za ZOI, MOI in EYOF pa daje IO ZDŠS predlog OKS-u. Vodja reprezentance ne sme biti mlajši od 18 let in mora obvladati enega od svetovnih jezikov. VII. OKROŽNICE 64. člen Kot dopolnitev oziroma razlago pravil za ta pravilnik, v skladu s communicationi ISU oziroma sklepi organov ZDŠS, se uporablja sistem okrožnic ZDŠS. Okrožnice izdaja neposredno pristojni organ ZDŠS, potrjuje jih IO ZDŠS, stopijo pa v veljavo naslednji dan po objavi. Okrožnice morajo biti poslane članom IO in strokovnega sveta, sodniški komisiji ter objavljene na spletni strani ZDŠS. Tekmovalni pravilnik 15

16 ZVEZA DRSALNIH ŠPORTOV SLOVENIJE CELOVŠKA LJUBLJANA tel.(01) , fax.(01) , spletna stran: ZDŠS STROKOVNI SVET SODNIŠKA KOMISIJA V Ljubljani, Pravilnik sestavil: Jan Čejvan 16 Tekmovalni pravilnik

ZVEZA KOTALKKARSKIH ŠPORTOV SLOVENIJE

ZVEZA KOTALKKARSKIH ŠPORTOV SLOVENIJE MEMORANDUM št. 12 Člen 1 kategorije Tekmovalci umetnostnega kotalkanja se od sezone 2014 registrirajo pri ZKŠS v naslednje kategorije: a) Začetniki - vsi, ki niso do 1. januarja tekočega leta dopolnili

Prikaži več

ATLETSKI POKAL SLOVENIJE ZA STAREJŠE MLADINCE in STAREJŠE MLADINKE 249. Kraj in prireditelj: Slovenj Gradec, AK Slovenj Gradec 250. Datum tekmovanja:

ATLETSKI POKAL SLOVENIJE ZA STAREJŠE MLADINCE in STAREJŠE MLADINKE 249. Kraj in prireditelj: Slovenj Gradec, AK Slovenj Gradec 250. Datum tekmovanja: ATLETSKI POKAL SLOVENIJE ZA STAREJŠE MLADINCE in STAREJŠE MLADINKE 249. Kraj in prireditelj: Slovenj Gradec, AK Slovenj Gradec 250. Datum tekmovanja: sobota, 7. september 2019 ob 15.30 uri, nedelja, 8.

Prikaži več

MEDNARODNA REGATA ZA POKAL LUKE KOPER Koper, nedelja, 31. marec 2019 RAZPIS PODPIRAJO NAS: Regatni odbor VK NAUTILUS Rezultati / Results info:

MEDNARODNA REGATA ZA POKAL LUKE KOPER Koper, nedelja, 31. marec 2019 RAZPIS PODPIRAJO NAS: Regatni odbor VK NAUTILUS Rezultati / Results info: MEDNARODNA REGATA ZA POKAL LUKE KOPER Koper, nedelja, 31. marec 2019 RAZPIS PODPIRAJO NAS: Regatni odbor VK NAUTILUS Rezultati / Results info: http://www.vknautilus.si http://regate.veslanje.si 1. VABILO:

Prikaži več

Zadeva: Ljubljana, PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2018 / 2019 Na

Zadeva: Ljubljana, PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2018 / 2019 Na Zadeva: Ljubljana, 6. 3. 2018 PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2018 / 2019 Na osnovi določb Tekmovalnega pravilnika objavljamo razpis

Prikaži več

Zadeva: Ljubljana, PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2019 / 2020 Na

Zadeva: Ljubljana, PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2019 / 2020 Na Zadeva: Ljubljana, 4. 3. 2019 PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2019 / 2020 Na osnovi določb Tekmovalnega pravilnika objavljamo razpis

Prikaži več

EKIPNO PRVENSTVO SLOVENIJE V TEKMOVALNI HOJI 1. tekma ŠTARTNA LISTA Velenje, 6. maj 2018

EKIPNO PRVENSTVO SLOVENIJE V TEKMOVALNI HOJI 1. tekma ŠTARTNA LISTA Velenje, 6. maj 2018 EKIPNO PRVENSTVO SLOVENIJE V TEKMOVALNI HOJI 1. tekma ŠTARTNA LISTA Velenje, 6. maj 2018 VODSTVO TEKMOVANJA Vodja tekmovanja: Napovedovalec: Vodja tajništva: Vodja tehnične službe: Vodja prijavnice: Meritve

Prikaži več

RAZPIS ZA ORGANIZATORJE TEKMOVANJ TZS NOVEMBER 2015/APRIL 2016 Teniška zveza Slovenije objavlja razpis za organizatorje teniških tekmovanj v zimski se

RAZPIS ZA ORGANIZATORJE TEKMOVANJ TZS NOVEMBER 2015/APRIL 2016 Teniška zveza Slovenije objavlja razpis za organizatorje teniških tekmovanj v zimski se RAZPIS ZA ORGANIZATORJE TEKMOVANJ TZS NOVEMBER 2015/APRIL 2016 Teniška zveza Slovenije objavlja razpis za organizatorje teniških tekmovanj v zimski sezoni 2015/2016. V ta namen vam pošiljamo gradivo, ki

Prikaži več

Na podlagi Statuta Zveze društev INTERNACIONALNE TRADICIONALNE KARATE FEDERACIJE Slovenije je na seji dne sprejet PRAVILNIK TEKMOVALNE KO

Na podlagi Statuta Zveze društev INTERNACIONALNE TRADICIONALNE KARATE FEDERACIJE Slovenije je na seji dne sprejet PRAVILNIK TEKMOVALNE KO Na podlagi Statuta Zveze društev INTERNACIONALNE TRADICIONALNE KARATE FEDERACIJE Slovenije je na seji dne 23. 08. 2014 sprejet PRAVILNIK TEKMOVALNE KOMISIJE INTERNACIONALNE TRADICIONALNE KARATE FEDERACIJE

Prikaži več

Microsoft Word - YUGO Pokal Pravilnik.doc

Microsoft Word - YUGO Pokal Pravilnik.doc AVTO KLUB MODRI DIRKAČ na osnovi določil Športnega pravilnika AŠ 2005 RAZPISUJE YUGO POKAL 2015 DODATNI PRAVILNIK POKALA za leto 2015 Kontakt organizatorja YUGO POKALA Avto Klub MODRI DIRKAČ Kamnje 33a

Prikaži več

POKAL YUGO 2011

POKAL YUGO 2011 AVTO KLUB MODRI DIRKAČ na osnovi določil Športnega pravilnika AŠ 2005 RAZPISUJE DODATNI PRAVILNIK POKALA za leto 2018 Kontakt organizatorja YUGO POKALA Avto Klub MODRI DIRKAČ Kamnje 33a 5263 Dobravlje

Prikaži več

Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne sklenili Olimpijski komite Slov

Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne sklenili Olimpijski komite Slov Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne 22. 12. 2011 sklenili Olimpijski komite Slovenije Združenje športnih zvez, ministrstvo, pristojno

Prikaži več

MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA NOVA GORICA Gradnikove brigade 47, 5000 Nova Gorica tel.: (05) , fax: (05)

MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA NOVA GORICA Gradnikove brigade 47, 5000 Nova Gorica tel.: (05) , fax: (05) MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA NOVA GORICA Gradnikove brigade 47, 5000 Nova Gorica tel.: (05) 333 30 31, 040 281 292 fax: (05) 333 30 32 e-mail: info@mnzgorica.si PRAVILA TEKMOVANJA ZA POKAL MNZ (ČLANI IN

Prikaži več

PROPOZICIJE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ROKOMETU NA MIVKI 2019 tekmovanje mladih (kategorije rojenih leta 2002, 2004 in 2006) 1. člen S temi propozicijami s

PROPOZICIJE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ROKOMETU NA MIVKI 2019 tekmovanje mladih (kategorije rojenih leta 2002, 2004 in 2006) 1. člen S temi propozicijami s PROPOZICIJE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ROKOMETU NA MIVKI 2019 tekmovanje mladih (kategorije rojenih leta 2002, 2004 in 2006) 1. člen S temi propozicijami se določa način tekmovanja v okviru državnega prvenstva

Prikaži več

Na podlagi statuta Športne zveze Koper in sklepa Strokovnega sveta z dne 11

Na podlagi statuta Športne zveze Koper in sklepa Strokovnega sveta z dne 11 ŠPORTNA ZVEZA OBČINE GORIŠNICA GORIŠNICA 83 2272 GORIŠNICA gor.sport@gmail.com Na podlagi 5., 6., 9., 15., 18. in 29. člena statuta Športne zveze občine Gorišnica so predstavniki društev in klubov na 7.

Prikaži več

smucanje_regijsko_2012

smucanje_regijsko_2012 REGIJA LJUBLJANA I. MLADINSKA KOMISIJA Datum: 25. januar 2012 GASILSKIM ZVEZAM Regija Ljubljana I. v skladu s programom dela Mladinske komisije RAZPISUJE 7. REGIJSKO TEKMOVANJE GASILSKE MLADINE V SMUČANJU

Prikaži več

PROPOZICIJE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ROKOMETU NA MIVKI člen S temi propozicijami se določa način tekmovanja v okviru državnega prvenstva rokometa

PROPOZICIJE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ROKOMETU NA MIVKI člen S temi propozicijami se določa način tekmovanja v okviru državnega prvenstva rokometa PROPOZICIJE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ROKOMETU NA MIVKI 2017 1. člen S temi propozicijami se določa način tekmovanja v okviru državnega prvenstva rokometa na mivki za leto 2017. Na turnirjih prejmejo prve

Prikaži več

Microsoft Word _Futsal_Priloga 2_pravilnik_ doc

Microsoft Word _Futsal_Priloga 2_pravilnik_ doc Pravilnik NZS za futsal V1.0; Na podlagi 27. in 33. člena Statuta Nogometne zveze Slovenije je Odbor za nujne zadeve na seji dne 29.08.2011 sprejel 2 PRAVILNIK NOGOMETNE ZVEZE SLOVENIJE ZA FUTSAL I. SPLOŠNE

Prikaži več

FINALE EKIPNO LJUBLJANA OŠ 2014

FINALE EKIPNO LJUBLJANA OŠ 2014 RAZPIS MESTNEGA PRVENSTVA OŠ LJUBLJANE V ATLETIKI Ljubljana, 27. maj 2015 ob 11.00 uri Finalisti: V finale se uvrsti 8 najbolje uvrščenih ekip učencev in 8 najbolje uvrščenih učenk z dvema tekmovalcema,

Prikaži več

MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA NOVA GORICA Gradnikove brigade 47, 5000 Nova Gorica tel.: (05) , fax: (05)

MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA NOVA GORICA Gradnikove brigade 47, 5000 Nova Gorica tel.: (05) , fax: (05) MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA NOVA GORICA Gradnikove brigade 47, 5000 Nova Gorica tel.: (05) 333 30 31, 040 281 292 fax: (05) 333 30 32 e-mail: info@mnzgorica.si PRAVILA TEKMOVANJA MNZ STAREJŠI DEČKI U15

Prikaži več

FINALE EKIPNO LJUBLJANA OŠ 2014

FINALE EKIPNO LJUBLJANA OŠ 2014 Ljubljana, 31. maj 2018 ob 11.00 uri Finalisti: V finale se uvrsti 8 najbolje uvrščenih ekip učencev in 8 najbolje uvrščenih učenk z dvema tekmovalcema, tekmovalkama v vsaki disciplini in štafeto. Točke

Prikaži več

Športno društvo Jesenice, Ledarska 4, 4270 Jesenice, Tel.: (04) , Fax: (04) , Drsalni klub Jesenice in Zv

Športno društvo Jesenice, Ledarska 4, 4270 Jesenice, Tel.: (04) , Fax: (04) ,   Drsalni klub Jesenice in Zv Drsalni klub Jesenice in Zveza drsalnih športov Slovenije RAZPISUJETA TEKMOVANJE V UMETNOSTNEM DRSANJU Biellman Cup 1. Organizator: Drsalni klub Jesenice, Ledarska ulica 4, 4270 JESENICE www.dkjesenice.si

Prikaži več

Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne ………… sprejel

Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne ………… sprejel Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne 20. februarja 2018 sprejel dopolnjeni PRAVILNIK O LICENCAH I. Splošno 1. člen Ta pravilnik podrobneje določa vrste licenc,

Prikaži več

Microsoft Word - Propozicije za ligo doc

Microsoft Word - Propozicije za ligo doc PROPOZICIJE ZA EKIPNA ČLANSKA LIGAŠKA TEKMOVANJA OZ. EKIPNO ČLANSKO DRŽAVNO PRVENSTVO KEGLJAŠKE ZVEZE SLOVENIJE V SEZONI 2012/2013 1. člen Vsa ekipna ligaška tekmovanja bodo v sezoni 2012/2013 potekala

Prikaži več

Microsoft Word - tp streljanju.doc

Microsoft Word - tp streljanju.doc Štev: PJ/JO-112-19.02/15 Na podlagi 32. člena Splošnega pravilnika za izvedbo tekmovanj v Zvezi za šport invalidov Slovenije-Paraolimpijskem komiteju (v nadaljnjem besedilu ZŠIS-POK) je Komisija za tekmovalni

Prikaži več

Microsoft Word - Veleslalom gradbincev 2017.doc

Microsoft Word - Veleslalom gradbincev 2017.doc ORGANIZIRA XXX. VELESLALOM GRADBINCEV PTUJA POKROVITELJ TRIJE KRALJI, 3. 3. 2017 XXX. VELESLALOM GRADBINCEV PTUJA pod pokroviteljem TENZOR d. o. o., Mariborska cesta 13, 2250 PTUJ in organizatorjem SMUČARSKI

Prikaži več

Animacijski program aktivnosti za otroke do 11 leta starosti in Tekmovalne propozicije za tekmovalke/ce starosti 11 let in starejše/i za športnice/ke

Animacijski program aktivnosti za otroke do 11 leta starosti in Tekmovalne propozicije za tekmovalke/ce starosti 11 let in starejše/i za športnice/ke Animacijski program aktivnosti za otroke do 11 leta starosti in Tekmovalne propozicije za tekmovalke/ce starosti 11 let in starejše/i za športnice/ke v panogi SMUČARSKI SKOKI in NORDIJSKA KOMBINACIJA Uvod:

Prikaži več

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE Letališka cesta 33c, Ljubljana Upravni odbor AZS je na svoji 23. korespondenčni seji dne, 9. marca 2019, v skladu z 28. členom Statuta AZS sprejel PRAVILNIK O REGISTRACIJI IN PRESTOPIH

Prikaži več

Microsoft Word - pravil.doc

Microsoft Word - pravil.doc S P L O Š N I Š P O R T N I P R A V I L N I K December 2000 Prične veljati 21. december 2000 Športna komisija pri LZS Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana Tel: 01 422 3333 - Fax: 01 422 3330 - email : lzs@guest.arnes.si

Prikaži več

(Microsoft Word - SODNI\212KA NAVODILA ZA TEKMOVALNO SEZONO docx)

(Microsoft Word - SODNI\212KA NAVODILA ZA TEKMOVALNO SEZONO docx) SODNIŠKA NAVODILA ZA TEKMOVALNO SEZONO 2016/2017 Na podlagi sodniških navodil in sklepa Predsedstva KZS, Sodniška komisija KZS izdaja sodnikom navodila o načinu dela na ekipnih in drugih tekmovanjih KZS

Prikaži več

Microsoft Word - Osnutek zapisnika 7. seje IO MNZ Maribor.doc

Microsoft Word - Osnutek zapisnika 7. seje IO MNZ Maribor.doc MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA MARIBOR Ulica Vita Kraigherja 008, 2000 Maribor Tel: 02/250-99-90 fax: 02/250-99-91 02/250-99-99 fax: 02/250-99-98 e-mail: mnzm-mb@siol.net, mnzm-3snl@siol.net, info@mnzveza-mb.si

Prikaži več

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DOLOČBE 1. člen Ta navodila urejajo prilagajanje študijskih

Prikaži več

POVOD

POVOD RAZPIS 21. VAŠKA OLIMPIJADA OBČINE GORIŠNICA Športna zveza občine Gorišnica prireja 21. vaško olimpijado, ki bo v soboto, 13. julija 2019 s pričetkom ob 8.30 uri v Športnem parku Gorišnica TEKMOVANJA Tekmovanja

Prikaži več

Navodila_1819_Regions' Cup

Navodila_1819_Regions' Cup NZS STANDARD Št. / ozn. : NAV_1819_RC Verzija: V1.0 Zadeva: NAVODILA ZA KVALIFIKACIJSKO TEKMOVANJE REPREZENTANC MNZ ZA 11. UEFA POKAL REGIJ 2018/2019 1. ORGANIZACIJA ŠPORTNE PRIREDITVE 1.1. Splošno Nogometne

Prikaži več

PRAVILA TEKMOVANJA V ODBOJKI za člane in članice v državnih ligah v tekmovalni sezoni 2019/ člen OT OZS vodijo tekmovanje na osnovi Uradnih pra

PRAVILA TEKMOVANJA V ODBOJKI za člane in članice v državnih ligah v tekmovalni sezoni 2019/ člen OT OZS vodijo tekmovanje na osnovi Uradnih pra PRAVILA TEKMOVANJA V ODBOJKI za člane in članice v državnih ligah v tekmovalni sezoni 2019/2020 1. člen OT OZS vodijo tekmovanje na osnovi Uradnih pravil odbojkarske igre (FIVB), Pravilnika o tekmovanju

Prikaži več

499-3 Ljubljana, Predstavitev SLOVENSKE STRELSKE REPREZENTANCE pred odhodom na EP OSIJEK julija - 2. avgusta 2013 in EP SUHL 201

499-3 Ljubljana, Predstavitev SLOVENSKE STRELSKE REPREZENTANCE pred odhodom na EP OSIJEK julija - 2. avgusta 2013 in EP SUHL 201 499-3 Ljubljana, 15. 07. 2013 Predstavitev SLOVENSKE STRELSKE REPREZENTANCE pred odhodom na EP OSIJEK 2013 20. julija - 2. avgusta 2013 in EP SUHL 2013 26. julija - 1. avgusta 2013 UDELEŽENCI EP OSIJEK

Prikaži več

VABILO Dne 15. in 16. junija 2019 vas vabimo na 2. pokalno tekmo Dresurnega Mastersa 2019 ter tekmo za Pokal Slovenije, ki bo na osrednjem zunanjem ja

VABILO Dne 15. in 16. junija 2019 vas vabimo na 2. pokalno tekmo Dresurnega Mastersa 2019 ter tekmo za Pokal Slovenije, ki bo na osrednjem zunanjem ja VABILO Dne 15. in 16. junija 2019 vas vabimo na 2. pokalno tekmo Dresurnega Mastersa 2019 ter tekmo za Pokal Slovenije, ki bo na osrednjem zunanjem jahališču Hipodroma Lipica. Splošne informacije: Tekmovanje

Prikaži več

Pravilnik o registraciji članic Judo zveze Slovenije in njihovih tekmovalcev

Pravilnik o registraciji članic Judo zveze Slovenije in njihovih tekmovalcev Na podlagi 10., 11., 13. in 28. člena Statuta Judo zveze Slovenije je Izvršilni odbor Judo zveze Slovenije (IO) na svoji 22. redni seji, 14. 4. 2016 sprejel: P R A V I L N I K o registraciji članic Judo

Prikaži več

VABIMO VAS NA 18. LETNE ŠPORTNE IGRE SDS, ki bodo v soboto, 3. junija 2017, v Dupleku. Zbor tekmovalcev je pri Pošti Spodnji Duplek (Cesta k Dravi 5,

VABIMO VAS NA 18. LETNE ŠPORTNE IGRE SDS, ki bodo v soboto, 3. junija 2017, v Dupleku. Zbor tekmovalcev je pri Pošti Spodnji Duplek (Cesta k Dravi 5, VABIMO VAS NA 18. LETNE ŠPORTNE IGRE SDS, ki bodo v soboto, 3. junija 2017, v Dupleku. Zbor tekmovalcev je pri Pošti Spodnji Duplek (Cesta k Dravi 5, 2241 Spodnji Duplek) Prijave tekmovalcev: od 8. do

Prikaži več

KOBILARNA LIPICA d.o.o. Lipica Sežana, SLOVENIJA T: +386 (0) F: E: KONJENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE E

KOBILARNA LIPICA d.o.o. Lipica Sežana, SLOVENIJA T: +386 (0) F: E: KONJENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE E KOBILARNA LIPICA d.o.o. Lipica 5 6210 Sežana, SLOVENIJA T: +386 (0)5 7391 706 F: +386 5 7391 750 E: showoffice@lipica.org KONJENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE EQUESTRIAN FEDERATION OF SLOVENIA Celovška 25, 1000

Prikaži več

TEHNIČNO NAVODILO

TEHNIČNO NAVODILO 48. VELIKA NAGRADA KRANJA MEMORIAL FILIPA MAJCNA NEDELJA, 31. julij 2016 TEHNIČNA NAVODILA 1. člen ORGANIZACIJA Kolesarsko dirko za 48. Veliko nagrado Kranja Memorial Filipa Majcna organizira: Kolesarski

Prikaži več

TEHNIČNO NAVODILO

TEHNIČNO NAVODILO 50. VELIKA NAGRADA KRANJA MEMORIAL FILIPA MAJCNA NEDELJA, 29. julij 2018 TEHNIČNA NAVODILA 1. člen ORGANIZACIJA Kolesarsko dirko za 50. Veliko nagrado Kranja Memorial Filipa Majcna organizira: Kolesarski

Prikaži več

R A Z P I S TEKMOVANJ GASILSKE ZVEZE ŽALEC ZA LETO 2018 Žalec, Popravek sklep Poveljstva GZ Žalec - Sprememba na strani 2 Stran 1

R A Z P I S TEKMOVANJ GASILSKE ZVEZE ŽALEC ZA LETO 2018 Žalec, Popravek sklep Poveljstva GZ Žalec - Sprememba na strani 2 Stran 1 R A Z P I S TEKMOVANJ GASILSKE ZVEZE ŽALEC ZA LETO 2018 Žalec, 11. 4. 2018 Popravek 5.7.2018 sklep Poveljstva GZ Žalec - Sprememba na strani 2 Stran 1 od 8 KAZALO: 1. Razpis članskega in mladinskega gasilskega

Prikaži več

Razpis športne igre zaposlenih RP _docx

Razpis športne igre zaposlenih RP _docx ŠPORTNE IGRE ZAPOSLENIH 2017 RAZPIS IN OBRAZEC ZA PRIJAVO Spoštovani, Olimpijski komite Slovenije Združenje športnih zvez v sodelovanju z občinskimi športnimi zvezami organizira Športne igre zaposlenih

Prikaži več

5

5 PRAVILNIK EKIPNIH REKREATIVNIH TENIŠKIH LIG 1.0. SPLOŠNO Ta pravila določajo način igranja rekreativnih teniških lig GERTL Gorenjske ekipne rekreativne teniške lige (v nadaljnjem besedilu GERTL). Podroben

Prikaži več

Pravila škofjeloške poletne teniške lige 2019 Splošno o ligi pravica nastopa, formiranje skupin, igrišča in uradna žoga 1. Pravico igranja imajo (v ko

Pravila škofjeloške poletne teniške lige 2019 Splošno o ligi pravica nastopa, formiranje skupin, igrišča in uradna žoga 1. Pravico igranja imajo (v ko Pravila škofjeloške poletne teniške lige 2019 Splošno o ligi pravica nastopa, formiranje skupin, igrišča in uradna žoga 1. Pravico igranja imajo (v kolikor tekmovalna komisija na podlagi prijav ne odloči

Prikaži več

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen na

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen na Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Mitsubishi

Prikaži več

PROGRAM DELA_vsebina_finance_2019

PROGRAM DELA_vsebina_finance_2019 PROGRAM DELA 2019 TEKMOVANJA 2019 ODBOJKA TEKOČA TEKMOVANJA, SEZONA 2018/2019 DRŽAVNO PRVENSTVO IN POKALNO TEKMOVANJE MOŠKI ŽENSKE POKAL SLOVENIJE POKAL SLOVENIJE 1. DOL 1A. DOL 2. DOL 1B. DOL 3. DOL VZHOD

Prikaži več

Microsoft Word - Pravila - AJKTM 2016.docx

Microsoft Word - Pravila - AJKTM 2016.docx PRAVILA ALI JE KAJ TRDEN MOST 2016 3. maj 5. maj 2016 10. 4. 2016 Maribor, Slovenija 1 Osnove o tekmovanju 1.1 Ekipa Ekipa sestoji iz treh članov, ki so se po predhodnem postopku prijavili na tekmovanje

Prikaži več

Microsoft Word - propozicije_mnogoboj.doc

Microsoft Word - propozicije_mnogoboj.doc SPLOŠNE PROPOZICIJE ATLETSKI MNOGOBOJ UČENCI TEKMUJETE V ATLETSKEM MNOGOBOJU, KAR POMENI, DA TEKMUJETE IZ VEČIH ATLETSKIH DISCIPLIN, REZULTATI PA SE VAM SEŠTEVAJO. TEKMUJE SE V ŠTIRIH KATEGORIJAH: - STAREJŠI

Prikaži več

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12 Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12. člena Pravilnika o organiziranosti vodnikov Planinske zveze Slovenije, dne 29. 11. 2003 sprejel in 21. 11. 2008 potrdil spremembe ter Zbor predstavnikov

Prikaži več

HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE Celovška LJUBLJANA Slovenija DRŽAVNO PRVENSTVO MLADINCEV U-18 v sezoni 2016/17 V tekmovanju za DP mladincev nastopajo

HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE Celovška LJUBLJANA Slovenija DRŽAVNO PRVENSTVO MLADINCEV U-18 v sezoni 2016/17 V tekmovanju za DP mladincev nastopajo HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE Celovška 25 1000 LJUBLJANA Slovenija DRŽAVNO PRVENSTVO MLADINCEV U-18 v sezoni 2016/17 V tekmovanju za DP mladincev nastopajo naslednja moštva: 1. Hk Triglav Kranj 2. Hk Olimpija

Prikaži več

SIQHA Slovensko Združenje Quarter Konja, PRAVILNIK ZA IZVEDBO REJSKEGA OCENJEVANJA POD OKRILJEM SIQHA IN AQHA 1. Člen Uvod

SIQHA Slovensko Združenje Quarter Konja,   PRAVILNIK ZA IZVEDBO REJSKEGA OCENJEVANJA POD OKRILJEM SIQHA IN AQHA 1. Člen Uvod PRAVILNIK ZA IZVEDBO REJSKEGA OCENJEVANJA POD OKRILJEM SIQHA IN AQHA 1. Člen Uvodne določbe Za zagotavljanje rejskega napredka se izvajajo ukrepi iz rejskih programov za pasme ameriški quarter konj, ameriški

Prikaži več

Pravila o tekmovanjih –

Pravila o tekmovanjih – IZVRŠNI ODBOR BALINARSKE ZVEZE SLOVENIJE Pravila o tekmovanjih Ljubljana, 21.03.2016 1 Na osnovi določil 52. člena Statuta Balinarske zveze Slovenije je Izvršni odbor BZS na svoji seji dne, 21. marca 2016

Prikaži več

INTERNATIONAL SKI INSTRUCTORS ASSOCIATION INTERNATIONALER SKILEHRERVERBAND ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MONITEURS DE SKI PRAVILNIK TEKMOVANJA ISIA-

INTERNATIONAL SKI INSTRUCTORS ASSOCIATION INTERNATIONALER SKILEHRERVERBAND ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MONITEURS DE SKI PRAVILNIK TEKMOVANJA ISIA- INTERNATIONAL SKI INSTRUCTORS ASSOCIATION INTERNATIONALER SKILEHRERVERBAND ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MONITEURS DE SKI PRAVILNIK TEKMOVANJA ISIA- Synchro WC, Maribor 2009 ISIA TC Davos, 11.12.2008

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«.

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je Radio Krka, d.o.o.

Prikaži več

(MDPSJL 2019 bulletin 1 \226 SLO)

(MDPSJL 2019 bulletin 1 \226 SLO) MLADINSKO DRŽAVNO PRVENSTVO SLOVENIJE V JADRALNEM LETENJU 2019 in MEDNARODNO ODPRTO PRVENSTVO ZA POKAL SPONZORJA Organizator Aeroklub Ptuj in Jadralna komisija pri LZS Bilten št.1 Januar 2019 Aeroklub

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

Microsoft Word - Razpored tekmovanja 11. memoriala 2013-U13

Microsoft Word - Razpored tekmovanja 11.  memoriala 2013-U13 MEDNARODNI DVORANSKI NOGOMETNI TURNIR 11. MEMORIAL DANILA GOSTENČNIKA RAZPORED TEKMOVANJA U - 13 Dravograd-Dvorana Špic D, 07. DECEMBER 2013 Igralni dan SOBOTA, 07. DECEMBRA 2013 U - 13(2001 in mlajši)

Prikaži več

KLUBOM ČLANOM KZS Ljubljana, NAVODILA REGISTRACIJSKE KOMISIJE O PRESTOPIH IGRALCEV Registracijski pravilnik je zaradi uskladitve z Zakonom

KLUBOM ČLANOM KZS Ljubljana, NAVODILA REGISTRACIJSKE KOMISIJE O PRESTOPIH IGRALCEV Registracijski pravilnik je zaradi uskladitve z Zakonom KLUBOM ČLANOM KZS Ljubljana, 10. 7. 2018 NAVODILA REGISTRACIJSKE KOMISIJE O PRESTOPIH IGRALCEV Registracijski pravilnik je zaradi uskladitve z Zakonom o športu in opravljenih pogovorih v okviru Direktorata

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

PRAVILNIK

PRAVILNIK PRAVILNIK O POSTOPKIH IN KRITERIJIH ZA DODELITEV ODLIČJA PRIZNANJE MARKA GERBCA, SLOVENSKEGA ZDRAVNIŠKEGA DRUŠTVA Ustanovitelj priznanja 1. člen Priznanje Marka Gerbca (v nadaljevanju: priznanje) podeljuje

Prikaži več

1. VELIKA NAGRADA IZOLE BUTAN PLINA Nedelja 23. februar 2014 TEHNIČNA NAVODILA 1. člen ORGANIZACIJA Organizator 1. Velike nagrade Izole Butan plina je

1. VELIKA NAGRADA IZOLE BUTAN PLINA Nedelja 23. februar 2014 TEHNIČNA NAVODILA 1. člen ORGANIZACIJA Organizator 1. Velike nagrade Izole Butan plina je 1. VELIKA NAGRADA IZOLE BUTAN PLINA Nedelja 23. februar 2014 TEHNIČNA NAVODILA 1. člen ORGANIZACIJA Organizator 1. Velike nagrade Izole Butan plina je: Kolesarska zveza Slovenije, Celovška cesta 25, 1000

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 - ZSDP, 110/02 - ZGO-1, 15/03 - ZOPA), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00 popr.),

Prikaži več

Microsoft Word - original razpis 2017

Microsoft Word - original razpis 2017 Spoštovani mojster, trener, učenci in starši. V čast mi je, da vas povabim na turnir KATANA CUP BOHINJ OPEN 07. Tudi letos smo se potrudili in z pomočjo občine Bohinj in Karate zveze Slovenije še izboljšali

Prikaži več

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov Gospodarski subjekti Definicija: V skladu z 2. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574

Prikaži več

Microsoft Word - Bilten_01_2014_2015_starejsi

Microsoft Word - Bilten_01_2014_2015_starejsi Športno društvo TABLA Bresterniška graba 9 2354 Bresternica tel 041 655 561 e-mail : boris.majer@kzs.si BILTEN št. 01 STAREJŠI UČENCI I N UČENKE PRVENSTVA OSNOVNIH ŠOL ŠOLSKO LETO 2014/2015 Maribor,18.11.2014

Prikaži več

APRILSKI MITING BREŽICE ŠTARTNA LISTA Brežice,

APRILSKI MITING BREŽICE ŠTARTNA LISTA Brežice, APRILSKI MITING BREŽICE Brežice, 23.4.2016 ORGANIZACIJSKI ODBOR Predsednik: Ivan Kostevc Podpredsednik: Franc Krošelj VODSTVO TEKMOVANJA Vodja tekmovanja: Iztok Glojnarič Pomočnik vodje tekmovanja: Vladka

Prikaži več

Microsoft Word - HZS - Registracijski pravilnik (1).docx

Microsoft Word - HZS - Registracijski pravilnik (1).docx Predsedstvo Hokejske zveze Slovenije (v nadaljevanju: Predsedstvo) je na svoji 150. seji, dne 27.2.2017, v posledici sprejema novega Pravilnika o tekmovanju hokeja na ledu Hokejske zveze Slovenije, sprejelo

Prikaži več

PRAVILA Naj božična pesem

PRAVILA Naj božična pesem PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI»IŠČEMO NAJ BOŽIČNO PESEM«1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»iščemo NAJ BOŽIČNO PESEM«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je

Prikaži več

PRAVILNIK Osveženo:

PRAVILNIK Osveženo: PRAVILNIK Osveženo: 29.6.2016 RED BULL 400 WORLD CHAMPIONSHIPS 2016 PLANICA OSNOVNI PODATKI Red Bull 400 letos ponovno vabi tekače, gorske tekače, kolesarje, pohodnike in ostale adrenalina željne športnike

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri Marcus & Martinus 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcus & Martinus«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

Microsoft Word - navodila1SMLSKLjesen 09.doc

Microsoft Word - navodila1SMLSKLjesen 09.doc NAVODILA - OPOZORILA za 1. SML in 1. SKL JESEN TL 2009/2010 Klubom, ki so lastniki prostorov (igrišč) ali imajo sklenjeno pisno pogodbo z lastnikom o uporabi in ob upoštevanju še drugega pogoja, da imajo

Prikaži več

ZAPISNIK 4

ZAPISNIK 4 REGISTER SKLEPOV UPRAVNEGA ODBORA TZS 219 Predsednik: Mitja Tašler Člani UO: Miro Kregar, Sandi Ivančič, Uroš Medvedec, Matjaž Zupan, Matjaž Merhar, Bojan Trojar, Urška Ganc, Ana Seliškar Sekretar: Tomaž

Prikaži več

PREGLED DOSEŽENIH UVRSTITEV SLOVENSKIH LOKOSTRELSKIH REPREZENTANTOV NA MEDNARODNIH TEKMOVANJIH V LETU 2002

PREGLED DOSEŽENIH UVRSTITEV SLOVENSKIH LOKOSTRELSKIH REPREZENTANTOV NA MEDNARODNIH TEKMOVANJIH V LETU 2002 PREGLED DOSEŢENIH REZULTATOV IN UVRSTITEV SLOVENSKIH TEKMOVALCEV V LOKOSTRELSTVU NA MEDNARODNIH TEKMOVANJIH V LETU 2009 Č L A N I SVETOVNO PRVENSTVO INDOOR Rzeszow, Poljska, 02. - 08.03.2009 Članice sestavljeni

Prikaži več

Microsoft Word - Program teniskih reprezentanc TZS v letu 2013.doc

Microsoft Word - Program teniskih reprezentanc TZS v letu 2013.doc PROGRAM TENIŠKIH REPREZENTANC TZS 2013 Kapetana koordinatorja in strokovni svet TZS so pripravili program mladih reprezentac TZS v letu 2013. Vsebine programa: - prisotojnosti kapetanov in strokovnega

Prikaži več

PRAVILNIK O PRIZNANJIH IN NAGRADAH TZS

PRAVILNIK O PRIZNANJIH IN NAGRADAH TZS PRAVILNIK O NAGRADAH IN PRIZNANJIH TZS TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE 10. maj 2017 Skupščina Teniške zveze Slovenije je na svojem zasedanju dne 10. maja 2017 v Ljubljani sprejela PRAVILNIK O NAGRADAH IN PRIZNANJIH

Prikaži več

Microsoft Word - Razpis_Temsig_2020

Microsoft Word - Razpis_Temsig_2020 R A Z P I S Na podlagi 10. člena Pravil tekmovanj mladih slovenskih glasbenikov in baletnih plesalcev Komisija za glasbena in baletna tekmovanja (TEMSIG) In Zveza slovenskih glasbenih šol (ZSGŠ) razpisujeta

Prikaži več

II. Olimpijada krajevnih skupnosti Novega mesta II. OLIMPIJADA KRAJEVNIH SKUPNOSTI NOVEGA MESTA PRAVILA TEKMOVANJA IN PROGRAM KS Drska, 18. maj 2019

II. Olimpijada krajevnih skupnosti Novega mesta II. OLIMPIJADA KRAJEVNIH SKUPNOSTI NOVEGA MESTA PRAVILA TEKMOVANJA IN PROGRAM KS Drska, 18. maj 2019 II. OLIMPIJADA KRAJEVNIH SKUPNOSTI NOVEGA MESTA PRAVILA TEKMOVANJA IN PROGRAM KS Drska, 18. maj 2019 UVOD Krajevna skupnost Drska organizira 2. Olimpijado KS Novega mesta. Vabljeni vsi rekreativci in ostali

Prikaži več

Microsoft Word - Okvirni plan dela JZS za leto 2018

Microsoft Word - Okvirni plan dela JZS za leto 2018 Okvirni program dela JADRALNE ZVEZE SLOVENIJE za leto 2018 1. Vizija 2. Temeljni cilji 3. Politika financiranja 4. Politika izobraževanj 5. Politika nastopanja v javnosti 6. Plan reprezentančnih nastopov

Prikaži več

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju in licenciranju strokovnih kadrov Odbojkarske zveze

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc PRAVILNIK O PODELJEVANJU POHVAL, PRIZNANJ IN NAGRAD UČENCEM NA OŠ III MURSKA SOBOTA Dopolnjen dne: 10. 06. 2011 Ravnateljica: Dominika Sraka Na podlagi 58. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS št. 12/96,

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

POLFINALNO TEKMOVANJE V KOŠARKI ZA STAREJŠE UČENCE LETNIK 1999 IN MLAJŠE SEZONA 2013/14 ZAKLJUČNI BILTEN Zbral in uredil: Marko Čonžek, prof.

POLFINALNO TEKMOVANJE V KOŠARKI ZA STAREJŠE UČENCE LETNIK 1999 IN MLAJŠE SEZONA 2013/14 ZAKLJUČNI BILTEN Zbral in uredil: Marko Čonžek, prof. POLFINALNO TEKMOVANJE V KOŠARKI ZA STAREJŠE UČENCE LETNIK 1999 IN MLAJŠE SEZONA 2013/14 ZAKLJUČNI BILTEN Zbral in uredil: Marko Čonžek, prof. Predstavitev šole 3 Zgodovina košarke v Rogaški Slatini Moška

Prikaži več

Predsedstvo ZOSS 1 ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE PREDSEDSTVO ZOSS Datum: 24. september 2013 ZAPISNIK 7. SEJE PREDSEDSTVA ZOSS Seja predsedstva

Predsedstvo ZOSS 1 ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE PREDSEDSTVO ZOSS Datum: 24. september 2013 ZAPISNIK 7. SEJE PREDSEDSTVA ZOSS Seja predsedstva 1 ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE PREDSEDSTVO ZOSS Datum: 24. september 2013 ZAPISNIK 7. SEJE PREDSEDSTVA ZOSS Seja predsedstva ZOSS je bila 24.09.2013 v prostorih OZS/ZOSS Seja se je začela ob 18.10

Prikaži več

ZVEZA ZA PROSTO LETENJE SLOVENIJE Pravilnik za XC pokal in državno tekmovanje OLC Ljubljana, Stran 1/ 10

ZVEZA ZA PROSTO LETENJE SLOVENIJE Pravilnik za XC pokal in državno tekmovanje OLC Ljubljana, Stran 1/ 10 ZVEZA ZA PROSTO LETENJE SLOVENIJE Pravilnik za XC pokal in državno tekmovanje OLC Ljubljana, 9.3.2005 Stran 1/ 10 1 Uvod 1.1 Dokument vsebuje pravila Državnega prvenstvom v XC poletih in nacionalnega tekmovanja

Prikaži več

11. REGIJSKE IGRE MATP GORENJSKE REGIJE R A Z P I S PRIREDITELJ: Specialna olimpiada Slovenije ORGANIZATOR: OŠ Helene Puhar Kranj KRAJ: OŠ Helene Puha

11. REGIJSKE IGRE MATP GORENJSKE REGIJE R A Z P I S PRIREDITELJ: Specialna olimpiada Slovenije ORGANIZATOR: OŠ Helene Puhar Kranj KRAJ: OŠ Helene Puha 11. REGIJSKE IGRE MATP GORENJSKE REGIJE R A Z P I S PRIREDITELJ: Specialna olimpiada Slovenije ORGANIZATOR: OŠ Helene Puhar Kranj KRAJ: OŠ Helene Puhar Kranj, Kidričeva 51, 4000 Kranj DATUM: 15. 4. 2014

Prikaži več

Z A P I S N I K 23. SEJE IZVRŠNEGA ODBORA NTZS, dne , ob uri, sejna soba Varnost Maribor, Šmartinska 106, Ljubljana. Prisotni člani IO

Z A P I S N I K 23. SEJE IZVRŠNEGA ODBORA NTZS, dne , ob uri, sejna soba Varnost Maribor, Šmartinska 106, Ljubljana. Prisotni člani IO Z A P I S N I K 23. SEJE IZVRŠNEGA ODBORA NTZS, dne 03.09.2013, ob 16.00 uri, sejna soba Varnost Maribor, Šmartinska 106, Ljubljana. Prisotni člani IO: Marjan Hribar, Robert Smodiš, Božo Šetina, Danijel

Prikaži več

Okrožnica 40/12 Ljubljana, Št.: 40/12 Ozn.: GP EČ/AZ Zadeva: Spremembe koledarja futsal tekmovanj NZS 2012/2013 Spoštovani, obveščamo vas,

Okrožnica 40/12 Ljubljana, Št.: 40/12 Ozn.: GP EČ/AZ Zadeva: Spremembe koledarja futsal tekmovanj NZS 2012/2013 Spoštovani, obveščamo vas, Okrožnica 4/ Ljubljana,.. Št.: 4/ Ozn.: GP Č/Z Zadeva: Spremembe koledarja futsal tekmovanj NZS / Spoštovani, obveščamo vas, da je Izvršni odbor NZS zaradi sprememb sistema kvalifikacijskega tekmovanja

Prikaži več

Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 14. redne seje Izvršilnega odbora Smučars

Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 14. redne seje Izvršilnega odbora Smučars Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, 13. 11. 2018 Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 14. redne seje Izvršilnega odbora Smučarske zveze Slovenije, ki je potekala v torek, 13. 11.

Prikaži več

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2018 I. PODATKI O PRIJAVITELJU: 1. Ime oziroma naziv

Prikaži več

14. ŠPORTNE IGRE PSS

14. ŠPORTNE IGRE PSS Organizacija iger Mitja Tavčer 041 464 998 Anton Vodopivec 051 325 100 Aleš Pribožič 070 710 361 Tuji gostje Aleksander Žnidarko 031 704 501 Damjan Stopar 041 491 481 Medijska podpora in nastanitve Klemen

Prikaži več

16

16 20. M E M O R I A L L U K E K A R N I Č A R J A I N R A D A M A R K I Č A 22. TURNO SM UČARSKO TEKM OVANJE Tekm o va n je g o r sk ih r eševalcev Dr žavn o p r ve n st vo - p a r i in r ekr e a t ivci

Prikaži več

Microsoft Word _KOŀARKA_Oŀ_mlajši

Microsoft Word _KOÅ€ARKA_OÅ€_mlajÅ¡i Košarka za učence in učenke, letnik 2005 in mlajši Datum in kraj tekmovanja Šolska tekmovanja: od oktobra 2017 do maja 2018. Občinska tekmovanja: od decembra 2017 do februarja 2018. Področna tekmovanja:

Prikaži več

JK MARIBOR in KK KARLO Vas vabita na turnir v preskakovanju zaprek CSN*** za pokal Slovenije in EQWIN MASTERS POKAL 1. Osnovni podatki Konjeniški turn

JK MARIBOR in KK KARLO Vas vabita na turnir v preskakovanju zaprek CSN*** za pokal Slovenije in EQWIN MASTERS POKAL 1. Osnovni podatki Konjeniški turn JK MARIBOR in KK KARLO Vas vabita na turnir v preskakovanju zaprek CSN*** za pokal Slovenije in EQWIN MASTERS POKAL 1. Osnovni podatki Konjeniški turnir za Pokal Slovenije v preskakovanju zaprek za mlajše

Prikaži več

MARIBORSKI e-šport 1/2019 IZBOR ŠPORTNIKA MARIBORA 2018 Foto: MP Produkcija ŠPORTNIK MARIBORA 2018 Ivan Trajkovič ŠPORTNICA MARIBORA 2018 Ilka Štuhec

MARIBORSKI e-šport 1/2019 IZBOR ŠPORTNIKA MARIBORA 2018 Foto: MP Produkcija ŠPORTNIK MARIBORA 2018 Ivan Trajkovič ŠPORTNICA MARIBORA 2018 Ilka Štuhec MARIBORSKI e-šport 1/2019 IZBOR ŠPORTNIKA MARIBORA 2018 Foto: MP Produkcija ŠPORTNIK MARIBORA 2018 Ivan Trajkovič ŠPORTNICA MARIBORA 2018 Ilka Štuhec 3. mesto na evropskem prvenstvu 2 x 1. mesto na svetovnem

Prikaži več