PROSPEKT NOTRANJEGA SKLADA KSN3 GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "PROSPEKT NOTRANJEGA SKLADA KSN3 GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana"

Transkripcija

1 PROSPEKT NOTRANJEGA SKLADA KSN3 GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana

2 DOSTOPNOST PROSPEKTA NOTRANJEGA SKLADA Prospekt notranjega sklada KSN3 je brezplačno dostopen javnosti na spletni strani in na sedežu zavarovalnice. 2

3 KAZALO Stran 1. POGLAVJE: SPLOŠNI DEL POGLAVJE: NALOŽBENA PRAVILA NOTRANJEGA SKLADA KSN OPIS NALOŽBENIH CILJEV IN MERILA ZA OCENJEVANJE URESNIČENIH NALOŽBENIH CILJEV NALOŽBENA POLITIKA VRSTE NALOŽB NALOŽBE V ENOTE VZAJEMNIH SKLADOV NALOŽBE V DRUGE FINANČNE INSTRUMENTE NAČIN UPRAVLJANJA NALOŽB OMEJITVE NALOŽB NOTRANJEGA SKLADA GLEDE NA NALOŽBENO POLITIKO NAJVEČJA DOPUSTNA IZPOSTAVLJENOST DO POSAMEZNE OSEBE- IZDAJATELJA POGLAVJE: TVEGANOST NALOŽBE V ENOTE NOTRANJEGA SKLADA SPLOŠNI DEJAVNIKI TVEGANJA TVEGANJA, POVEZANA Z NALOŽBAMI V DELNIŠKE VZAJEMNE SKLADE TVEGANJA, POVEZANA Z NALOŽBAMI V OBVEZNIŠKE VZAJEMNE SKLADE TVEGANJA, POVEZANA Z NALOŽBAMI V TRŽNE VREDNOSTNE PAPIRJE IN DRUGE ZAKONSKO DOVOLJENE NALOŽBE TVEGANJA, POVEZANA Z NALOŽBAMI V TRGE V RAZVOJU SPLOŠNA OCENA TVEGANOSTI NALOŽBE V NOTRANJI SKLAD POGLAVJE: PROFIL TIPIČNEGA ZAVAROVALCA POGLAVJE: PROFIL TVEGANJA POGLAVJE: POLITIKA RAZDELITVE OZIROMA ZADRŽANJA ČISTEGA DOBIČKA OZIROMA PRIHODKOV NOTRANJEGA SKLADA POGLAVJE: TRAJANJE POSLOVANJA NOTRANJEGA SKLADA POGLAVJE: STROŠKI NOTRANJEGA SKLADA, PROVIZIJA ZA OPRAVLJANJE SKRBNIŠKIH STORITEV IN DRUGO STROŠKI NOTRANJEGA SKLADA PROVIZIJA ZA OPRAVLJANJE SKRBNIŠKIH STORITEV IN S SKRBNIKOM POVEZANI STROŠKI DRUGI STROŠKI POGLAVJE: OBRAČUNSKI DAN, OBRAČUNSKO OBDOBJE, PRERAČUN ČISTE NALOŽBENE PREMIJE V ENOTE PREMOŽENJA IN POSLOVNO LETO POGLAVJE: OSTALA GIBANJA ŠTEVILA ENOT ZARADI DOLOČIL ZAVAROVALNE POGODBE POGLAVJE: DAVČNI REŽIM ZA NOTRANJI SKLAD POGLAVJE: OBJAVA ČISTE VREDNOSTI SREDSTEV IN VREDNOSTI ENOTE PREMOŽENJA NOTRANJEGA SKLADA POGLAVJE: SPREMEMBE PROSPEKTA NOTRANJEGA SKLADA POGLAVJE: INFORMACIJE O ZAVAROVALNICI

4 15. PRILOGA OPIS PRODUKTA FLEGMA IN FLEGMA PARTNER TER FLEGMA PARTNER BONUS NALOŽBENI CILJI FLEGMA PENZIJA NALOŽBENI CILJ S CILJEM ZAGOTOVITVE DODATNIH SREDSTEV OB UPOKOJITVI FLEGMA 10, 15, 20, 25 NALOŽBENI CILJ GLEDE NA DOBO VARČEVANJA FLEGMA PO MERI NALOŽBENI CILJ S SAMOSTOJNIM IZBOROM

5 1. POGLAVJE: SPLOŠNI DEL Notranji sklad KSN3 je oblikovan na podlagi Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15; v nadaljevanju ZZavar) za zavarovanja iz zavarovalne vrste življenjskega zavarovanja, pri katerih zavarovalec prevzema naložbeno tveganje in so upravičenja, ki gredo zavarovalcu na podlagi zavarovalne pogodbe, neposredno vezana na vrednost sredstev notranjega sklada (vrednost enote premoženja). Firma in sedež zavarovalnice, ki oblikuje notranji sklad, GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana, Kržičeva ulica 3, Ljubljana. Firma in sedež pooblaščenega revizorja zavarovalnice: ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Dunajska 11, Ljubljana.* Nadzor nad poslovanjem zavarovalnice opravlja Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana ( * Pooblaščeni revizor zavarovalnice se lahko v naslednjih letih tudi spremeni. Zavarovalnica mora v skladu z zakonodajo za vsako leto skleniti pogodbo s pooblaščenim revizorjem. 5

6 POMEN IZRAZOV IN KRATIC V besedilu prospekta so uporabljeni izrazi in kratice: NOTRANJI SKLAD so sredstva, namenjena kritju obveznosti zavarovalnice iz tistih vrst zavarovanj, za katere je potrebno oblikovati notranji sklad. Notranji sklad so sredstva, ki so ločena od ostalih sredstev zavarovalnice, ki oblikuje in upravlja notranji sklad. NALOŽBENI PORTFELJ so naložbe, ki predstavljajo naložbeni portfelj in so enake naložbam notranjega sklada. Naložbe notranjega sklada predstavljajo naložbe v investicijske kupone investicijskih skladov, tržne vrednostne papirje in druge zakonsko dovoljene naložbe. ČISTA VREDNOST SREDSTEV NOTRANJEGA SKLADA (ČVS) je vrednost sredstev notranjega sklada, zmanjšana za finančne in poslovne obveznosti notranjega sklada in je enaka zmnožku vrednosti enote premoženja (VEP) in števila enot premoženja notranjega sklada. ENOTA PREMOŽENJA NOTRANJEGA SKLADA je premoženje notranjega sklada, ki je razdeljeno na enake dele (enote). Število enot se z novimi vplačili povečuje in z izplačili zmanjšuje. VREDNOST ENOTE PREMOŽENJA je vrednost ene enote premoženja notranjega sklada. Izračuna se kot količnik med čisto vrednostjo sredstev notranjega sklada (ČVS) in številom enot premoženja (točk) notranjega sklada v obtoku. OBRAČUNSKI DAN je dan, na katerega se izračunava čista vrednost sredstev (ČVS) in vrednost enote premoženja notranjega sklada (VEP). OBRAČUNSKO LETO je enako koledarskemu letu. OBRAČUNSKO OBDOBJE je obdobje med dvema zaporednima obračunskima dnevoma. DONOSNOST NOTRANJEGA SKLADA je sprememba vrednosti enote premoženja (točke) notranjega sklada v času. Na spremembo vrednosti enote premoženja vplivajo spremembe vrednosti naložb notranjega sklada in stroški notranjega sklada. Donosnost je merilo uspešnosti poslovanja notranjega sklada. DENARNI RAČUN NOTRANJEGA SKLADA je denarni račun notranjega sklada, na katerega se nakazuje vplačana premija, ki se zmanjšana za stroške investira v ustrezne naložbe opredeljene v naložbeni politiki notranjega sklada. Sredstva na tem računu se tudi upošteva pri izračunu čiste vrednosti sredstev notranjega sklada. Preko tega denarnega računa se izvaja ves denarni promet iz poslovanja notranjega sklada. DIREKTIVA O INVESTICIJSKIH SKLADIH je direktiva sveta Evropskih skupnosti 85/611/EEC, dopolnjena z direktivami 2001/107/EC in 2001/108/EC ter določili nekaterih drugih direktiv, ki urejajo posamezne vidike poslovanja investicijskih skladov in družb za upravljanje. INVESTICIJSKI SKLAD je pojem, katerega edini namen je javno zbiranje denarnih sredstev fizičnih in pravnih oseb in nalaganje teh sredstev v vrednostne papirje in druge likvidne finančne naložbe po načelih razpršitve tveganj. Investicijski sklad se lahko oblikuje kot vzajemni sklad oziroma ustanovi kot investicijska družba. VZAJEMNI SKLAD je investicijski sklad, ki ga upravlja družba za upravljanje, in ki je oblikovan kot ločeno premoženje, razdeljeno na enote, katerih vrednost je na zahtevo imetnika izplačljiva iz tega premoženja. Vzajemni sklad je premoženje, ki je ločeno od premoženja družbe za upravljanje, ki upravlja investicijski sklad, in je v lasti imetnikov investicijskih kuponov vzajemnega sklada. ETF (Exchange Traded Fund) je odprta investicijska družba, ki kotira na trgih vrednostnih papirjev, in navadno podobno kot indeksni vzajemni skladi sledi sestavi določenega indeksa oziroma vnaprej določenega portfelja, sestavljenega iz tržnih vrednostnih papirjev. 6

7 TRŽNI VREDNOSTNI PAPIR tržni vrednostni papirji so vrednostni papirji, s katerimi se trguje na organiziranem trgu. PORTFELJ premoženje notranjega sklada v vrednostnih papirjih in drugih finančnih instrumentih. SKRBNIK banka, ki ima dovoljenje za opravljanje skrbniških storitev in s katero upravljavec na podlagi zakonske zahteve sklene pogodbo o opravljanju skrbniških storitev. NIZKO TVEGANENALOŽBE - predstavljajo mešani vzajemni skladi, ki večino sredstev vlagajo obveznice in druge finančne instrumente z nizkim tveganjem, obvezniški vzajemni skladi, vzajemni skladi denarnega trga, vzajemni skladi absolutnega donosa, denarni depoziti in instrumenti denarnega trga, dolžniški vrednostni papirji in zadolžnice z nizkim tveganjem (t.i. investor grade) ter vrednostni papirji, katerih izdajatelj je Republika Slovenija, Banka Slovenije, država podpisnica Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru oziroma država članica OECD oziroma mednarodna finančna organizacija, ki ji pripada vsaj ena država članica in tržni vrednostni papirji ali instrumenti denarnega trga, za katere jamči ena od teh oseb. VISOKO TVEGANE NALOŽBE - predstavljajo mešani vzajemni skladi, ki večino sredstev vlagajo lastniške vrednostne papirje in druge finančne instrumente z visokim tveganjem, delniški vzajemni skladi, lastniški vrednostni papirji in dolžniški vrednostni papirji z bonitetno oceno pod investicijskim razredom ter vzajemni skladi, ki vlagajo pretežno v take dolžniške vrednostne papirje. AGENCIJA ZA ZAVAROVALNI NADZOR (AZN) je pravna oseba, ki izvaja nadzor nad zavarovalniškim trgom v Republiki Sloveniji. ZAVAROVALNI POGOJI so sestavni del zavarovalne pogodbe o naložbenem življenjskem zavarovanju, ki je sklenjeno med zavarovalcem in zavarovalnico. 7

8 2. POGLAVJE: NALOŽBENA PRAVILA NOTRANJEGA SKLADA KSN OPIS NALOŽBENIH CILJEV IN MERILA ZA OCENJEVANJE URESNIČENIH NALOŽBENIH CILJEV Temeljni naložbeni cilj notranjega sklada je doseganje dolgoročne donosnosti sredstev, ki se odraža s spremembo vrednosti enote premoženja notranjega sklada, ki jo spremlja in izračunava Donosnost bo dosežena s prejemki od naložb in dobički iz kapitalske rasti naložb. Dolgoročna rast sredstev bo dosežena predvsem z dobički iz naslova kapitalske rasti naložb, ki bodo sestavljale premoženje notranjega sklada. Merilo za ocenjevanje uresničitve naložbenih ciljev je absolutna rast vrednosti enote premoženja notranjega sklada NALOŽBENA POLITIKA KSN3 je notranji sklad z aktivno naložbeno politiko, prvenstveno usmerjeno v delniške vzajemne sklade. Naložbena politika je opredeljena kot politika doseganja dolgoročne donosnosti ob upoštevanju varnosti in likvidnosti investiranih sredstev, ki jih zagotavlja razpršenost naložb preko vzajemnih skladov. Pri tem se aktivna politika izraža v stalnem prilagajanju naložb glede na razmere na finančnih trgih. V obdobjih pozitivnih gibanj na kapitalskih trgih bodo sredstva naložena predvsem v delniških vzajemnih skladih, ki vlagajo na razvitih trgih in slovenskem trgu. V obdobjih manj ugodnih gibanj pa se bo povečeval delež obvezniških vzajemnih skladov oziroma drugih nizko tveganih naložb. Naložbena politika notranjega sklada je opredeljena kot politika aktivne strukture naložb. Vsakokratno razmerje med delniškimi in obvezniškimi vzajemnimi skladi bo v skladu z naložbenimi cilji odvisno od ocene gibanj na delniških trgih znotraj določenih omejitev. Uresničevanje naložbenih ciljev v obliki rasti vrednosti enote premoženja notranjega sklada se bo dosegalo z aktivnim upravljanjem naložb notranjega sklada, in sicer tako, da se bodo naložbe prilagajale na mesečni ravni na osnovi različnih parametrov, opisanih v poglavju Notranji sklad bo sredstva pretežno investiral v vzajemne sklade, brez geografskih in panožnih ali sektorskih omejitev, ter v tržne vrednostne papirje oziroma druge zakonsko dovoljene naložbe. Poudarek pri naložbah notranjega sklada bo na naložbah v vzajemne sklade. Notranji sklad investira v vzajemne sklade, pri čemer je merilo za razporeditev med obvezniške ali delniške vzajemne sklade prevladujoči delež dolžniških ali lastniških vrednostnih papirjev oziroma uvrstivev vzajemnega sklada v nizko ali visoko tvegane naložbe. Za razporeditev vzajemnega sklada je pomembna tudi njegova naložbena politika VRSTE NALOŽB Naložbe notranjega sklada bodo sestavljene iz: - enot vzajemnih skladov, - tržnih vrednostnih papirjev, - tržnih instrumentov denarnega trga in kratkoročnih depozitov, - denarnih sredstev in - drugih zakonsko dovoljenih naložb. Spremembe zakonodaje glede vrste naložb, ki so dovoljene notranjemu skladu, se v primeru sprememb uporabljajo neposredno. Notranji sklad bo zbrana sredstva nalagal pretežno v visoko tvegane vzajemne sklade, ki ne bodo omejeni na neko panogo, skupino izdajateljev ali geografsko. To velja tudi za ostale naložbe notranjega sklada. 8

9 Razmerje med naložbami izdajateljev v Sloveniji in tujini ni opredeljeno in se določa glede na razmere na trgih, enako velja za naložbene razrede. Naložbe v instrumente denarnega trga bodo lahko sestavljale naložbe v instrumente naslednjih izdajateljev: - Republike Slovenije ali lokalne, regionalne skupnosti v Republiki SLoveniji, države članice Evropske unije ali lokalne, regionalne skupnosti države članice Evropske unije ali drugih izdajateljev, če za izpolnitev obveznosti jamčijo osebe, navedene v tej alineji, - Banke Slovenije ali centralne banke države članice Evropske Unije ali Evropske centralne banke, - banke s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so pridobile dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev in - kreditne ustanove držav članic Evropske unije, ki so pridobile dovoljenje za opravljanje bančnih storitev NALOŽBE V ENOTE VZAJEMNIH SKLADOV Naložbe notranjega sklada bodo predstavljale predvsem naložbe v vzajemne sklade, ki so usklajeni z Direktivo o investicijskih skladih. V notranjem sklada bodo v vsakem trenutku najmanj 3 vzajemni skladi, maksimalno število vzajemnih skladov v danem trenutku pa je lahko NALOŽBE V DRUGE FINANČNE INSTRUMENTE Notranji sklad lahko investira tudi v tržne vrednostne papirje in druge zakonsko dovoljene naložbe, ki pa imajo praviloma visoko tveganje NAČIN UPRAVLJANJA NALOŽB Naložbe notranjega sklada bodo upravljane aktivno, kar pomeni, da se lahko struktura naložb notranjega sklada revidira in prilagaja vsak mesec ob koncu meseca. Prilagajanje naložb notranjega sklada bo potekalo glede na razmere na finančnih trgih. V času ugodnih razmer na finančnih trgih bodo sredstva notranjega sklada posredno ali neposredno investirana v naložbe na razvitih trgih in slovenskem trgu. V času manj ugodnih razmer na finančnih trgih pa se bo povečal delež manj tveganih naložb. Struktura naložb se bo prilagodila glede na preteklo donosnost posameznega naložbenega razreda, vsakokratne trenutne tržne razmere in izglede za naprej. Vodilo pri izbiri naložb bo iskanje ugodnega potenciala za doseganje nadpovprečne donosnosti v primerjavi s povprečnimi donosnostmi na posameznih trgih. Pri alokaciji sredstev notranjega sklada med naložbe bomo prvenstveno upoštevali: makroekonomske ocene in kazalnike, zgodovinska in trenutna vrednotenja posameznih naložbenih razredov, gospodarske cikle, valutna gibanja, politično in ekonomsko stabilnost. Z upoštevanjem teh smernic upravljanja naložb se bo skušalo doseči optimalno upravljanje premoženja notranjega sklada. 9

10 OMEJITVE NALOŽB NOTRANJEGA SKLADA GLEDE NA NALOŽBENO POLITIKO V skladu z naložbeno politiko so velikosti posameznih vrst naložb in njihova medsebojna razmerja v strukturi naložb notranjega sklada KSN3 opredeljene na naslednji način: - notranji sklad bo praviloma investiral 60 % sredstev v delniške vzajemne sklade, - notranji sklad bo praviloma investiral 40 % sredstev v obvezniške vzajemne sklade, - notranji sklad lahko investira do 100 % sredstev v vzajemne sklade, - v notranjem skladu so v vsakem trenutku najmanj 3 in največ 30 vzajemnih skladov in - ne glede na zgornje omejitve lahko notranji sklad investira največ do 30 % sredstev v tržne vrednostne papirje, tržne instrumente denarnega trga in kratkoročne depozite ter druge zakonsko dovoljene naložbe NAJVEČJA DOPUSTNA IZPOSTAVLJENOST DO POSAMEZNE OSEBE- IZDAJATELJA Notranji sklad lahko naloži največ 40 % vrednosti vseh sredstev v enote posameznega vzajemnega sklada in do največ 10 % vseh sredstev v posamezne tržne vrednostne papirje. Višina naložb v druge opredeljene naložbe ali zakonsko dovoljene naložbe lahko znaša po posamezni osebi izdajatelju največ 10 % vseh sredstev. Opozorilo: Velikost naložb notranjega sklada in razmerja med njimi lahko odstopajo od navedenih omejitev v prvih šestih mesecih od prvega nakazila premije na denarni račun notranjega sklada ter v primeru izrednih razmer na finančnih trgih, ki bi vplivale na varnost in donosnost naložb. 3. POGLAVJE: TVEGANOST NALOŽBE V ENOTE NOTRANJEGA SKLADA Opozorilo: Vrednost naložb notranjega sklada v prihodnosti lahko niha. Obstaja tudi verjetnost, da zavarovalec ne bo dobil povrnjenega zneska premije zmanjšane za stroške, ki ga je vplačal v notranji sklad. V povezavi z vplačili in drugim poslovanjem notranjega sklada se ne podaja nobena garancija s strani zavarovalnice. Pri poslovanju notranjega sklada nastopajo predvsem naslednji dejavniki tveganja: 3.1. SPLOŠNI DEJAVNIKI TVEGANJA Notranji sklad je izpostavljen tržnim nihanjem in drugim tveganjem, ki so značilna za naložbe. Zavarovalnica pri upravljanju premoženja notranjega sklada tako ne more zagotoviti, da se bodo vlagatelju povrnila sredstva naložena v notranji sklad oziroma, da se bodo zaradi naložbe v notranji sklad povečala. V zvezi z naložbeno politiko notranjega sklada so mogoči predvsem dejavniki tržnega tveganja in lahko vrednost enote premoženja niha. Zavarovalec je glede na naložbeno politiko notranjega sklada izpostavljen sistematičnemu tveganju, na katerega zavarovalnica nima vpliva, ker se z razpršitvijo naložb temu tveganju ne more izogniti, in nesistematičnemu tveganju, ki ga zavarovalnica z izborom naložb lahko omeji TVEGANJA, POVEZANA Z NALOŽBAMI V DELNIŠKE VZAJEMNE SKLADE Naložbe notranjega sklada v delniške vzajemne sklade prinašajo dolgoročno višje donose kot naložbe v obvezniške vzajemne sklade, vendar pa je višja pričakovana donosnost povezana tudi z višjim tveganjem naložbe. Obstaja tveganje dalj časa negativnih trendov na kapitalskih trgih, kar se posledično odraža v zmanjšanju vrednosti premoženja notranjega sklada. Investiranje notranjega sklada v delniške vzajemne sklade ima posledično manjše tveganje, kot če bi notranji sklad investiral neposredno v delnice. Notranji 10

11 sklad je pri naložbi v delniški vzajemni sklad posredno ali neposredno izpostavljen tudi tveganjem iz točke TVEGANJA, POVEZANA Z NALOŽBAMI V OBVEZNIŠKE VZAJEMNE SKLADE Naložbe v obvezniške vzajemne sklade so precej stabilne, vrednost enote premoženja notranjega sklada pa lahko posredno niha zaradi sprememb obrestnih mer na finančnih trgih, zmanjšanja bonitetne ocene posameznih izdajateljev obveznic itd. Notranji sklad je pri naložbi v obvezniški vzajemni sklad posredno ali neposredno izpostavljen tudi tveganjem iz točke TVEGANJA, POVEZANA Z NALOŽBAMI V TRŽNE VREDNOSTNE PAPIRJE IN DRUGE ZAKONSKO DOVOLJENE NALOŽBE Naložbe v tržne vrednostne papirje in druge naložbe notranjega sklada so izpostavljene tržnim, valutnim tveganjem, tveganjem spremembe obrestne mere in drugim tveganjem, zaradi česar lahko niha tudi vrednost enote premoženja notranjega sklada Tržno tveganje Tržno tveganje izhaja iz dejavnikov, ki vključujejo možnost padca tečajev na kapitalskih trgih zaradi splošnih tržnih razmer oziroma iz dejavnikov povezanih z aktivnostmi posameznega izdajatelja Valutno tveganje Valutno tveganje je tveganje, ki izhaja iz vrednostnega papirja, ki je denominiran v drugi valuti kot je EUR. V primeru depreciacije ali devalvacije te valute lahko pride do negativnega vpliva na donosnost takšnega vrednostnega papirja Tveganje spremembe obrestne mere Tveganje spremembe obrestne mere je tveganje, da dosežena donosnost naložb v tržne dolžniške vrednostne papirje zaradi spremembe ravni obrestnih mer ne doseže pričakovane donosnosti teh naložb Kreditno tveganje Kreditno tveganje je tveganje, da dolžnik (izdajatelj vrednostnega papirja) svojih obveznosti do notranjega sklad ne poravna pravočasno oziroma v celoti Likvidnostno tveganje Likvidnostno tveganje je tveganje, da je zaradi omejene likvidnosti naložbe normalno trgovanje onemogočeno oziroma je možno le po občutno slabših pogojih Izpolnitveno tveganje Izpolnitveno tveganje je tveganje, da se transakcija z vrednostnim papirjem ne poravna oziroma v celoti izvede pravočasno in skladno s pričakovanji, ker nasprotna stranka ne plača kupnine oziroma ne dostavi vrednostnega papirja pravočasno TVEGANJA, POVEZANA Z NALOŽBAMI V TRGE V RAZVOJU 11

12 Naložbe notranjega sklada so lahko posredno usmerjene tudi v trge v razvoju. Za te naložbe obstajajo višja splošna tveganja glede politične, ekonomske, socialne in verske nestabilnosti ter neugodnih sprememb zakonodaje. Poslovanje udeležencev trgov finančnih instrumentov ali izdajateljev na trgih v razvoju morda ni predmet nadzora, ki bi bil po obsegu ali vsebinsko enakovreden nadzoru ustreznih institucij v razvitejših državah. Za nekatere od teh trgov ne veljajo računovodski standardi, standardi revidiranja in standardi finančnega poročanja ter druge prakse, primerljive s praksami razvitejših držav SPLOŠNA OCENA TVEGANOSTI NALOŽBE V NOTRANJI SKLAD Zaradi naložbene politike notranjega sklada, ki predvideva predvsem nalaganje v vzajemne sklade, zavarovalnica ocenjuje, da bo zaradi prilagajanja sestave naložb vsakokratnim tržnim razmeram to nihanje praviloma nižje kot bodo splošna nihanja na finančnih/kapitalskih trgih, vsekakor pa nekoliko višja kot na trgu dolžniških instrumentov. Naložbena politika notranjega sklada zaradi naložb, ki so vključene bo povzročila nihanje vrednosti enote premoženja notranjega sklada, pri čemer zavarovalnica ocenjuje, da bo nihanje zaradi naložb notranjega sklada, ki bodo večinoma delniški vzajemni skladi, srednje visoko. Ob upoštevanju naložbene politike in tveganj, ki jim je notranji sklad izpostavljen zavarovalnica ocenjuje, da se notranji sklad uvršča med srednje tvegane. 4. POGLAVJE: PROFIL TIPIČNEGA ZAVAROVALCA Notranji sklad KSN3 je primeren predvsem za zavarovalce, ki želijo dolgoročno participacijo pri zmerno visokih donosih in zmerni stopnji tveganja. Primeren je za zavarovalce, ki so v drugi polovici življenjskega obdobja akumulacije sredstev in imajo pred seboj še manj kot polovico let do upokojitve. Obenem je ta notranji sklad primeren tudi za tiste zavarovalce, katerih premoženjsko stanje jim dovoljuje, da del svojih sredstev vložijo tudi v zmerno tvegane naložbe. 5. POGLAVJE: PROFIL TVEGANJA Notranji slad KSN3 je glede na profil tveganja opredeljen kot: SREDNJE TVEGAN. 6. POGLAVJE: POLITIKA RAZDELITVE OZIROMA ZADRŽANJA ČISTEGA DOBIČKA OZIROMA PRIHODKOV NOTRANJEGA SKLADA Notranji sklad bo vse prihodke in čisti dobiček v celoti zadržal in jih v obdobju imetništva zavarovalcev ne bo izplačeval. Čisti dobiček notranjega sklada se odrazi v rasti vrednosti enote premoženja notranjega sklada. 7. POGLAVJE: TRAJANJE POSLOVANJA NOTRANJEGA SKLADA Notranji sklad se oblikuje za nedoločen čas. Zavarovalnica se lahko v primeru znižanja čiste vrednosti sredstev notranjega sklada pod mejo, ki omogoča učinkovito upravljanje premoženja notranjega sklada, odloči za prenehanje poslovanja notranjega sklada. To ne velja dve leti od začetka poslovanja notranjega sklada in ne velja, če se s tem preveč poseže v produkt, katerega sestavni del je ta notranji sklad, oziroma zavarovalnica nima možnosti nadomestnega notranjega sklada oziroma investicijskega sklada s primerljivo naložbeno politiko. V primeru prenehanja poslovanja notranjega sklada ima zavarovalec, ne glede na določila zavarovalnih pogojev, pravico zahtevati prenos sredstev v višini vrednosti premoženja v drugi notranji sklad ali investicijski sklad iz veljavne ponudbe zavarovalnice. Zavarovalnica si pridržuje pravico, da zbrana 12

13 sredstva v višini vrednosti premoženja prenese v drugi notranji sklad ali investicijski sklad, ki ima izbranemu notranjemu skladu najbolj primerljivo naložbeno politiko. V primeru spremembe zakonodaje, ki bi omogočila združevanje notranjih skladov in njihovih denarnih računov, se zakonska določila lahko uporabijo neposredno, pri čemer se mora zagotavljati ločevanje podatkov po posameznem naložbenem portfelju. 8. POGLAVJE: STROŠKI NOTRANJEGA SKLADA, PROVIZIJA ZA OPRAVLJANJE SKRBNIŠKIH STORITEV in DRUGO 8.1. Stroški notranjega sklada Iz sredstev notranjega sklada se lahko krijejo naslednji stroški poslovanja notranjega sklada: - stroški, povezani z nakupom in prodajo vrednostnih papirjev, - morebitni stroški odpiranja računov neposredno na posameznem trgu, - stroški plačilnega prometa, - stroški za vnos in izvršitev nalogov v zvezi z razpolaganjem z vrednostnimi papirji za račun notranjega sklada, obračunani v skladu z vsakokrat veljavno tarifo KDD in tuje skrbniške banke, - stroški vodenja računa nematerializiranih vrednostnih papirjev, shranjenih na podračunu pri KDD, in vrednostnih papirjev, shranjenih na podračunu v tujini, obračunani v skladu z vsakokrat veljavno tarifo KDD in tuje skrbniške banke, - drugi stroški KDD in tuje skrbniške banke, ki so zakonsko dovoljeni in obračunani v skladu z vsakokrat veljavno tarifo KDD in tuje skrbniške banke, - stroški davkov in davščin v zvezi s premoženjem in poslovanjem notranjega sklada oziroma s prometom s tem premoženjem. Iz sredstev notranjega sklada se lahko krijejo tudi stroški, ki so posledica spremembe zakonodaje ali obveze določene s strani nadzornih organov in so neposredno ali posredno povezani z naložbami notranjega sklada Provizija za opravljanje skrbniških storitev in s skrbnikom povezani stroški Iz sredstev notranjega sklada se lahko krije tudi: - provizija za opravljanje skrbniških storitev, ki se dogovori v pogodbi o opravljanju skrbniških storitev, in - drugi stroški povezani s skrbnikom, ki so zakonsko dovoljeni oziroma so dogovorjeni s pogodbo o opravljanju skrbniških storitev. Višina provizije za opravljanje skrbniških storitev se določi v vsakokratni pogodbi med zavarovalnico in skrbnikom in ne bo presegla 0,05% povprečne čiste vrednosti sredstev notranjega sklada. Dogovorjena letna višina provizije za opravljanje skrbniških storitev trenutno znaša 0,0225% Drugi stroški Drugi stroški so opredeljeni v zavarovalnih pogojih in na zavarovalni polici, in sicer: upravljavska provizija, premija za kritje rizika smrti, dodatna zavarovanja, stroški vezani na vplačano premijo in drugi stroški zavarovalne pogodbe. Ti stroški so vezani neposredno na posamezno polico in nanjo vezan cenik. Razen stroškov vezanih na vplačano premijo se vsi ti stroški obračunajo v številu enot, ki zmanjšajo stanje števila enot po posamezni polici, te enote pa se po vrednosti enote premoženja notranjega sklada preračunajo v denarni znesek, ki se izplača iz sredstev notranjega sklada za poravnavo teh obveznostih. Z zmanjšanjem števila enot na posamezni polici se zmanjša tudi čista vrednost sredstev, ki se izračuna kot zmnožek števila enot in VEP-a. Vsi navedeni stroški so vsakemu zavarovalcu razkriti v zavarovalni pogodbi. 9. POGLAVJE: OBRAČUNSKI DAN, OBRAČUNSKO OBDOBJE, PRERAČUN ČISTE NALOŽBENE PREMIJE V ENOTE PREMOŽENJA IN POSLOVNO LETO 13

14 Čista vrednost sredstev (ČVS) in vrednost enote premoženja notranjega sklada (VEP) se izračunava po stanju na obračunski dan. ČVS se izračuna tako, da se od vrednosti sredstev notranjega sklada odštejejo finančne in poslovne obveznosti. VEP po stanju na obračunski dan (t) se izračuna po naslednji enačbi: VEP(t) = ČVS (t) / E (t-1) t: obračunski dan t-1: predhodni obračunski dan E: število enot premoženja notranjega sklada VEP se izračuna na vsaj 4 decimalna mesta natančno. Izračun ČVS in VEP notranjega sklada se izračuna vsaj do konca desetega delovnega dne po obračunskem dnevu. ČVS in VEP se obračunavata v veljavni valuti v Republiki Sloveniji. Kot obračunski dan je opredeljen zadnji dan v mesecu, obračunsko obdobje pa je med dvema zaporednima obračunskima dnevoma (prvi dan meseca do zadnjega dneva meseca),.zavarovalnica si pridržuje pravico, da lahko zaradi tehničnih ovir ali zagotavljanja pravočasnih obdelav in izkazov v mesecu decembru kot obračunski dan uporabi dan, ki je do 5 delovnih dni pred zadnjim dnem v mesecu decembru. Preračun čiste naložbene premije v enote premoženja se izvede na obračunski dan in vanj so zajeta vsa vplačila, ki so bila najkasneje do 25. dne v mesecu evidentirana na denarnem računu notranjega sklada v skladu z zavarovalnimi pogoji. Zavarovalnica si pridržuje pravico, da določi tudi drugi dan v mesecu do katerega morajo biti evidentirana plačila na denarnem računu notranjega sklada, da je čista naložbena premija preračunana v enote premoženja. Čista naložbena premija je vplačana premija, zmanjšana za stroške v skladu z zavarovalno pogodbo. Poslovno leto je notranjega sklada je enako koledarskemu letu. Zavarovalnica za vsak notranji sklad vodi evidenco enot premoženja notranjega sklada po policah. Zavarovalnica za vsak notranji sklad vodi ločene poslovne knjige, tako da lahko ob vsakem času neposredno ugotovi njegova sredstva in obveznosti do virov sredstev vse v skladu z zakonodajo, ki ureja notranje sklade. Zavarovalnica zagotovi, da se ČVS in VEP izračunata na podlagi ustreznih računovodskih politik in postopkov ter da se vsa vplačila in izplačila obračunajo po potrjenem ČVS oziroma VEP ter da se odpravijo morebitne ugotovljene napake pri vrednotenju, izračunu ČVS ali VEP. V primeru, da je napaka do 1 promile ČVS se napaka odpravi v trenutku odkritja napake. Za morebitne večje napake se zavarovalnica individualno odloči o načinu njene odprave. 10. POGLAVJE: OSTALA GIBANJA ŠTEVILA ENOT ZARADI DOLOČIL ZAVAROVALNE POGODBE V skladu z zavarovalnimi pogodbami se zaradi: upravljavske provizije, premije za kritje rizika smrti, dodatnih zavarovanj in drugih stroškov zavarovalne pogodbe znižuje število enot po posamezni polici. Te enote pa se po vrednosti enote premoženja notranjega sklada preračunajo v denarni znesek, ki se izplača iz sredstev notranjega sklada za poravnavo teh obveznostih. Z zmanjšanjem števila enot na posamezni polici se zmanjša tudi čista vrednost sredstev, ki se izračuna kot zmnožek števila enot in VEP-a. To je vezano neposredno na posamezno polico in nanjo vezan cenik. Gibanje enot po posamezni polici predstavljajo tudi čista vplačila, ki se po VEP konvertirajo v število enot in izplačila ter prenosi, ki predstavljajo število odkupljenih enot. 14

15 Način odkupa enot in njegova izvedba sta natančneje opredeljena v zavarovalni pogodbi (vrste, odkupna vrednost, rok izplačila itd). 11. POGLAVJE: DAVČNI REŽIM ZA NOTRANJI SKLAD Notranji sklad ni zavezanec za plačilo davka od dohodka pravnih oseb, saj ni pravna oseba. 12. POGLAVJE: OBJAVA ČISTE VREDNOSTI SREDSTEV IN VREDNOSTI ENOTE PREMOŽENJA NOTRANJEGA SKLADA Zavarovalnica redno objavlja na svoji spletni strani potrjen podatek s strani skrbnika o ČVS in VEP in to vsaj do petnajstega dne po obračunskem dnevu. Zavarovalnica v roku šestih mesecev po preteku koledarskega leta javno objavi revidirani podatek o čisti vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja notranjega sklada na zadnji dan koledarskega leta. Čista vrednost sredstev, vrednost enote premoženja in njena sprememba ter drugi pomembni podatki za notranji sklad so objavljeni na spletni strani POGLAVJE: SPREMEMBE PROSPEKTA NOTRANJEGA SKLADA Zavarovalnica lahko spreminja določbe tega prospekta v okviru posodabljanja, svoje poslovne politike in usklajevanja s predpisi, o čemer pisno obvesti zavarovalca vsaj en mesec pred začetkom veljavnosti sprememb, razen če se s predpisi ne zahteva krajši rok za uskladitev. V primeru sprememb določb prospekta ima zavarovalec v roku, ki ga določi zavarovalnica pravico zahtevati, da se sredstva v višini odkupne vrednosti njegovega premoženja v notranjem skladu KSN3 prenesejo v drug notranji sklad iz vsakokrat veljavne ponudbe zavarovalnice. Če zavarovalec te možnosti ne izkoristi, ostanejo njegova sredstva v notranjemu skladu KSN3 in zanje veljajo določbe spremenjenega prospekta, v primeru prenehanja notranjega sklada pa v notranjem skladu, ki je glede na naložbena pravila najbližje KSN3 ter hkrati za zavarovalca pomeni nižje naložbeno tveganje. 14. POGLAVJE: INFORMACIJE O ZAVAROVALNICI Firma: GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana Sedež: Kržičeva ulica 3, SI-1000 Ljubljana Matična številka: Davčna številka: SI Vplačan in vpisan kapital na dan sprejetja prospekta: ,49 EUR Datum ustanovitve zavarovalnice: PROSPEKT NOTRANJEGA SKLADA KSN3 je sprejela Uprava GENERALI zavarovalnice d.d. Ljubljana na svoji seji dne in je pričela veljati dne Spremembo PROSPEKTA NOTRANJEGA SKLADA KSN3 je sprejela Uprava GENERALI zavarovalnice d.d. Ljubljana na svoji seji dne in pričela veljati dne Spremembo PROSPEKTA NOTRANJEGA SKLADA KSN3 je sprejela Uprava GENERALI zavarovalnice d.d. Ljubljana na svoji seji dne in prične veljati dne Spremembo PROSPEKTA NOTRANJEGA SKLADA KSN3 je sprejela Uprava GENERALI zavarovalnice d.d. Ljubljana na svoji seji dne in prične veljati dne

16 GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana Predsednica uprave Vanja Hrovat Član uprave Gregor Pilgram 16

17 15. PRILOGA OPIS PRODUKTA FLEGMA IN FLEGMA PARTNER TER FLEGMA PARTNER BONUS Naložbe v posamezne portfelje temeljijo na nekoliko modificiranem pristopu 120-starost (idealen delež delnic v naložbenem portfelju 120 let, od katerih se odšteje starost vlagatelja), ki je prilagojen glede na število portfeljev. Naložbe vseh portfeljev bodo upravljane aktivno, kar pomeni, da se lahko struktura naložb revidira in prilagaja vsak mesec ob koncu meseca. Pri garantiranem portfelju bo upravljanje manj aktivno zaradi vrste naložb, ki bodo sestavljale portfelj. Struktura naložb se bo prilagodila glede na preteklo donosnost posameznega naložbenega razreda, vsakokratne trenutne tržne razmere in izglede za naprej. Vodilo pri izbiri naložb bo iskanje ugodnega potenciala za doseganje nadpovprečne donosnosti v primerjavi s povprečnimi donosnostmi na posameznih trgih. Osnovni namen produkta je, da se zavarovalci vključijo v različne naložbene portfelje bodisi glede na starost bodisi glede na cilj, ki ga zasledujejo, bodisi po lastni želji. Pri tem se lahko zavarovalci odločijo za naslednje možnosti v nadaljevanju. Vsi postopki so podrobno razloženi v zavarovalnih pogojih. Zavarovalec lahko v okviru naložbenega življenjskega zavarovanja izbira med petimi naložbenimi portfelji s svojimi naložbenimi politikami, ki se razlikujejo glede na stopnjo tveganja (1 izredno tvegana naložbena politika, 5 nenaklonjenost tveganju): 1. Drzno flegma, 2. Dinamično flegma, 3. Uravnoteženo flegma, 4. Modro flegma, 5. Garantirano flegma. 1. Drzno flegma je najbolj progresivno usmerjen naložbeni portfelj z načrtovano alokacijo 90 % v delniške vzajemne sklade in 10 % v obvezniške vzajemne sklade. Naložbena politika je pretežno usmerjena v trge v razvoju, ki nudijo visoke potenciale rasti, obenem pa so tudi visoko nihajni. Sredstva se lahko nalagajo tudi v tržne vrednostne papirje in druge zakonsko dovoljene naložbe. Notranji sklad za naložbeni portfelj Drzno flegma je KSN1. 2. Dinamično flegma je nekoliko manj tvegan naložbeni portfelj od delniškega, z načrtovano alokacijo 75 % v delniške vzajemne sklade in 25 % v obvezniške vzajemne sklade. Naložbena politika je usmerjena v kombinacijo trgov v razvoju in razvitih trgov, še vedno pa s poudarkom na trgih v razvoju. Sredstva se lahko nalagajo tudi v tržne vrednostne papirje in druge zakonsko dovoljene naložbe. Notranji sklad za naložbeni portfelj Dinamično flegma je KSN2. 3. Uravnoteženo flegma je srednje tvegan naložbeni portfelj z načrtovano alokacijo 60 % v delniške vzajemne sklade in 40 % v obvezniške vzajemne sklade. Naložbena politika je primarno usmerjena v razvite svetovne delniške trge in tudi v slovenski delniški trg. Sredstva se lahko nalagajo tudi v tržne vrednostne papirje in druge zakonsko dovoljene naložbe. Notranji sklad za naložbeni portfelj Uravnoteženo flegma je KSN3. 4. Modro flegma je nižje tvegan naložbeni portfelj, z načrtovano alokacijo 40 % v delniške vzajemne sklade in 60 % alokacijo v obvezniške vzajemne sklade. Naložbena politika je primarno usmerjena v razvite svetovne delniške trge in v domači slovenski delniški trg, pri čemer bo praviloma 60 % sredstev naloženih v obvezniške vzajemne sklade. Sredstva se lahko nalagajo tudi v tržne vrednostne papirje in druge zakonsko dovoljene naložbe. Notranji sklad za naložbeni portfelj Modro flegma je KSN4. 5. Garantirano flegma je naložbeni portfelj, ki vključuje predvsem nizko tvegane vzajemne sklade oziroma njim primerljive nizko tvegane naložbe. Opredeljene naložbe zagotavljajo varnost naloženih sredstev in težnjo predvsem k ohranjanju vrednosti. Notranji sklad sredstva pretežno investira v nizko tvegane mešane in obvezniške vzajemne sklade, brez geografskih in panožnih ali sektorskih omejitev 17

18 oziroma druge zakonsko dovoljene naložbe, kjer je tveganje izgube majhno. V skladu z naložbeno politiko bo notranji sklad investiral vsaj 60% sredstev v nizko tvegane mešane in obvezniške vzajemne sklade, pri čemer bo v notranjem skladu vsaj 1 vzajemni sklad. Vsa sredstva notranjega sklada so lahko tudi v samo enem vzajemnem skladu. ne garantira nobene vrednosti za ta naložbeni portfelj oziroma notranji sklad in tudi ne podaja nobene druge garancije v okviru tega sklada. Notranji sklad za naložbeni portfelj Garantirano flegma je KSN NALOŽBENI CILJI Naložbeno življenjsko zavarovanje omogoča zavarovalcu pestro izbiro naložbenih ciljev, ki jih lahko med trajanjem zavarovanja tudi spremeni, in sicer enkrat letno brezplačno, vendar ne pred pretekom 3 let od začetka zavarovanja. V primeru pogostejše menjave je zavarovalnica upravičena do povračila stroškov po ceniku, ki velja ob vsakokratni zahtevi za prenos FLEGMA PENZIJA NALOŽBENI CILJ S CILJEM ZAGOTOVITVE DODATNIH SREDSTEV OB UPOKOJITVI Varčevanje s ciljem zagotovitve dodatnih sredstev ob upokojitvi ima določeno prehajanje med notranjimi skladi glede na starost in čas do upokojitve. Lifecycle / Varčevanje za pokojnino Starostna skupina let nad let nad let nad let nad 60 KSN1 KSN2 KSN3 KSN4 KSN5 Potrebe premika med posameznimi naložbenimi portfelji (notranji sklad) se ugotavlja enkrat letno, in sicer vsakega Na ta dan se preveri, kakšna je koledarska starost zavarovanca glede na starostno lestvico posameznih naložbenih portfeljev. Enako pravilo velja ob sklepanju zavarovanja. Ta način zagotavlja zavarovalcu optimalno razmerje med tveganjem in donosnostjo skozi čas vplačevanja do zaključka vplačevanja in koriščenjem sredstev za pokojnino FLEGMA 10, 15, 20, 25 NALOŽBENI CILJ GLEDE NA DOBO VARČEVANJA Varčevanje za naložbeni cilj ima določeno prehajanje med notranjimi skladi glede na oddaljenost cilja. TVEGANJE: MAX MIN KSN1 KSN2 KSN3 KSN4 KSN5 Namenjeno za dolgoročne naložbene cilje, kot so šolanje otrok, nakup stanovanja, avta, sanjsko potovanje itd. Upošteva se preostala doba; npr. do določenega cilja manjka 15 let, bolj kot se bližamo temu cilju, bolj se bo naložbeni portfelj spreminjal v smeri portfelja z manjšim deležem agresivnih vzajemnih skladov in povečevanja bolj uravnoteženih, konzervativnih. Zavarovalec sam definira, do kdaj želi doseči določen naložbeni cilj in v tem kontekstu je lahko brezskrben. Portfelj se bo avtomatsko spreminjal s tem, ko se bo približeval naložbenem cilju oziroma se bo izognil nevarnosti, da vrednost premoženja na osebnem računu drastično zaniha. 18

19 Pri tej možnosti produkta zasledujemo zavarovalčeve cilje, ki se med sabo razlikujejo po ročnosti. Vsakemu posameznemu cilju je prilagojeno ustrezno prehajanje med naložbenimi portfelji od začetka do konca vplačevanja. Potrebe premika zavarovalca med posameznimi naložbenimi portfelji (notranji sklad) se ugotavlja enkrat letno, in sicer vsakega Pri tem je merodajno pravilo, da je zavarovalec v Garantirano flegma vsaj 12 mesecev pred zaključkom poteka vplačevanja, in se celotno lestvico prehajanja prilagodi od poteka vplačevanja zavarovanja do začetka. Primer prehajanja med naložbenimi portfelji pri 10-letnem naložbenem cilju. Leta: Točno po datumih: Teoretično število let v posameznem KS: Glede na presek število let v posameznem KS v primeru presekov na 30.9.: konec leta konec vplačevanja konec vplačevanja presek KSN5 1 KSN5 konec leta KSN5 KSN5 presek KSN4 KSN5 1 konec leta KSN4 KSN4 presek KSN3 KSN4 konec leta KSN3 KSN3 2 presek KSN3 KSN3 konec leta KSN3 KSN3 presek KSN2 KSN3 konec leta KSN2 KSN2 presek KSN2 KSN2 3 konec leta KSN2 KSN2 presek KSN2 KSN2 konec leta KSN2 KSN2 presek KSN1 KSN2 konec leta KSN1 KSN1 presek KSN1 KSN1 3 konec leta KSN1 KSN1 presek KSN1 KSN1 podpis pogodbe KSN1 KSN1 1, ,42 SKUPAJ: FLEGMA PO MERI NALOŽBENI CILJ S SAMOSTOJNIM IZBOROM Zavarovalec lahko sam izbira naložbeni portfelj (notranji sklad) glede na naložbeno pričakovanje in stopnjo tveganja, ki ga je pripravljen sprejeti v povezavi z višjimi/nižjimi donosi. Zavarovalec lahko samostojno izbira med vsemi petimi naložbenimi portfelji, ki se razlikujejo glede na stopnjo tveganja (Drzno flegma izredno tvegana naložbena politika, Garantirano flegma nenaklonjen tveganju). Zavarovalec je lahko istočasno le v enem naložbenem portfelju. 19

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja SKLEP o omejitvah glede sredstev

Prikaži več

Modra zavarovalnica, d.d.

Modra zavarovalnica, d.d. Srečanje z novinarji Ljubljana, 17. 1. 2013 Poudarki Modra zavarovalnica je največja upravljavka pokojninskih skladov in največja izplačevalka dodatnih pokojnin v Sloveniji. Modra zavarovalnica med najboljšimi

Prikaži več

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) 1. Trgovanje s finančnimi instrumenti 1.1 Opravljanje investicijskih storitev in

Prikaži več

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 1 PREDSTAVITEV SKLADA...3 2 OPOZORILO IMETNIKOM INVESTICIJSKIH KUPONOV...4 3 POSLOVANJE SKLADA V OBDOBJU 01.01. DO 30.06.2006...5 4 NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI

Prikaži več

Pomurska družba za upravljanje d

Pomurska družba za upravljanje d PUBLIKUM PDU, družba za upravljanje, d. d. PROSPEKT MEŠANEGA VZAJEMNEGA SKLADA PRIMUS Z VKLJUČENIMI PRAVILI UPRAVLJANJA Datum izdaje dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev: 24.12.2003 11.08.2008

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SKUPINA SAVA RE NEREVIDIRANI REZULTATI 2017 23. MAREC 2018 a 2017 KLJUČNI POUDARKI LETA Kosmata premija skupine Sava Re je v letu 2017 prvič presegla 500 milijonov EUR. Čisti poslovni izid in donosnost

Prikaži več

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = =

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = = CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) =1.1+1.2+1.3+1.6 =1.4+1.5+1.6 1.1 TEMELJNI KAPITAL =1.1.1+ 1.1.2+1.1.4+1.1.5 Znesek

Prikaži več

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 KAZALO - RAZKRITJA INFORMACIJ LETNO POROČILO CRR Stran 1 UVOD 156 2 CILJI IN POLITIKE UPRAVLJANJA TVEGANJ 156 2.1 Pristop institucije k upravljanju tveganj Člen 435 156 2.2 Informacije

Prikaži več

NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. Dalmatinova 7 Ljubljana PROSPEKT vzajemnega sklada Diversified Growth Fund, mešani fleksibilni globaln

NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. Dalmatinova 7 Ljubljana PROSPEKT vzajemnega sklada Diversified Growth Fund, mešani fleksibilni globaln NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. Dalmatinova 7 Ljubljana PROSPEKT vzajemnega sklada Z VKLJUČENIMI PRAVILI UPRAVLJANJA Agencija je izdala dovoljenje za objavo prospekta z vključenimi pravili

Prikaži več

PROSPEKT KROVNEGA SKLADA INFOND Z VKLJUČENIMI PRAVILI UPRAVLJANJA Agencija za trg vrednostnih papirjev je dne izdala dovoljenje za objavo p

PROSPEKT KROVNEGA SKLADA INFOND Z VKLJUČENIMI PRAVILI UPRAVLJANJA Agencija za trg vrednostnih papirjev je dne izdala dovoljenje za objavo p PROSPEKT KROVNEGA SKLADA INFOND Z VKLJUČENIMI PRAVILI UPRAVLJANJA Agencija za trg vrednostnih papirjev je dne 23.01.2019 izdala dovoljenje za objavo prospekta z vključenimi pravili upravljanja. Pravila

Prikaži več

NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. Dalmatinova 7 Ljubljana PROSPEKT vzajemnega sklada Organic High Yield, mešani fleksibilni globalni skl

NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. Dalmatinova 7 Ljubljana PROSPEKT vzajemnega sklada Organic High Yield, mešani fleksibilni globalni skl NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. Dalmatinova 7 Ljubljana PROSPEKT vzajemnega sklada Organic High Yield, Z VKLJUČENIMI PRAVILI UPRAVLJANJA Agencija je izdala dovoljenje za objavo prospekta

Prikaži več

Premium Garant Nova priložnost na obzorju.

Premium Garant Nova priložnost na obzorju. Premium Garant Nova priložnost na obzorju. Premium Garant je vseživljenjsko zavarovanje z enkratnim plačilom premije, pri katerem zavarovalec prevzema naložbeno tveganje. Zavarovanje je namenjeno predvsem

Prikaži več

prospekt_spremembe

prospekt_spremembe ABANČNA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. Prospekt krovnega sklada Krovni sklad Abančna DZU z vključenimi pravili upravljanja Datum izdaje dovoljenja Agencije za trg vrednostnih

Prikaži več

PROSPEKT Z VKLJUČENIMI PRAVILI UPRAVLJANJA Krovni sklad Infond oktober 2017 Agencija za trg vrednostnih papirjev je dne izdala dovoljenje z

PROSPEKT Z VKLJUČENIMI PRAVILI UPRAVLJANJA Krovni sklad Infond oktober 2017 Agencija za trg vrednostnih papirjev je dne izdala dovoljenje z PROSPEKT Z VKLJUČENIMI PRAVILI UPRAVLJANJA Krovni sklad Infond oktober 2017 Agencija za trg vrednostnih papirjev je dne 28.08.2017 izdala dovoljenje za objavo prospekta z vključenimi pravili upravljanja.

Prikaži več

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI - 1000 Ljubljana T:+386 080 10 60 +386 (0)1 3 200 400 F:+386 (0)1 3 200 401 skladi@alta.si www.alta.si POVZETEK NEREVIDIRANEGA POLLETNEGA POROČILA

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

Microsoft Word - SRS A.doc

Microsoft Word - SRS A.doc Slovenski računovodski standard 23 (2016) OBLIKE IZKAZA GIBANJA KAPITALA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih

Prikaži več

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav Kazalo > 8 Finančni rezultat Skupine Triglav in Skupina Triglav je ustvarila 82,3 milijona evrov čistega dobička in dosegla 11,4-odstotno dobičkonosnost kapitala. Čisti poslovni izid je za 29 odstotkov

Prikaži več

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov Politika izvrševanja naročil strank NLB d.d. 1. Namen 1.1 Zakon o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju: ZTFI-1) od Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Banka), zahteva, da vzpostavi

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

2019 QA_Final SL

2019 QA_Final SL Predhodni prispevki v enotni sklad za reševanje za leto 2019 Vprašanja in odgovori Splošne informacije o metodologiji izračuna 1. Zakaj se je metoda izračuna, ki je za mojo institucijo veljala v prispevnem

Prikaži več

Microsoft Word - Izvleček - IVE - čistopis - STAR-ILIRIKA.doc

Microsoft Word - Izvleček - IVE - čistopis - STAR-ILIRIKA.doc IZVLEČEK PROSPEKTA DELNIŠKEGA VZAJEMNEGA SKLADA ILIRIKA VZHODNA EVROPA Ljubljana, JULIJ 2008 Opomba: Izvleček prospekta vsebuje samo ključne informacije o vzajemnem skladu. Obsežnejše informacije, pravice

Prikaži več

Prospekt_čistopis

Prospekt_čistopis ABANKA SKLADI, družba za upravljanje, d.o.o. Prospekt krovnega sklada Krovni sklad ABANKA SKLADI z vključenimi pravili upravljanja Datum izdaje dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev za objavo

Prikaži več

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR BONITETNO POROČILO Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 (0)1 620 2 866, fax: +386 (0)1 620 2 708 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA

Prikaži več

ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI Ljubljana T: (0) F:+386 (0)

ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI Ljubljana T: (0) F:+386 (0) ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI - 1000 Ljubljana T:+386 080 10 60 +386 (0)1 3 200 400 F:+386 (0)1 3 200 401 skladi@alta.si www.alta.si NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO ZA LETO

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx)

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx) DEPOZITI IN VARČEVANJA ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) Jožica Rihter, univ.dipl.ekon. E.naslov: jorko.rihter@gmail.com oktober 2018 1 Razvrstitev bančnih poslov Z vidika funkcionalnosti:

Prikaži več

Predloga za MF

Predloga za MF Agencija za zavarovalni nadzor Opozorilo: Gre za neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravila Agencija za zavarovalni nadzor kot informativni pripomoček, glede katerega Agencija za zavarovalni nadzor

Prikaži več

DELOVNI LIST 2 – TRG

DELOVNI LIST 2 – TRG 3. ŢT GOSPODARSKO POSLOVANJE DELOVNI LIST 2 TRG 1. Na spletni strani http://www.sc-s.si/projekti/vodopivc.html si oglej E-gradivo z naslovom Cena. Nato reši naslednja vprašanja. 2. CENA 2.1 Kaj se pojavi

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

Prospekt_spremembe

Prospekt_spremembe ABANKA SKLADI, družba za upravljanje, d.o.o. Prospekt krovnega sklada Krovni sklad Abančna DZUABANKA SKLADI z vključenimi pravili upravljanja Datum izdaje dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. Dalmatinova 7 Ljubljana REVIDIRANO LETNO POROČILO vzajemnega sklada Numerica Emerging Frontiers, delni

NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. Dalmatinova 7 Ljubljana REVIDIRANO LETNO POROČILO vzajemnega sklada Numerica Emerging Frontiers, delni NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. Dalmatinova 7 Ljubljana REVIDIRANO LETNO POROČILO vzajemnega sklada Numerica Emerging Frontiers, v upravljanju družbe NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

Opozorilo: Gre za neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravila Agencija za zavarovalni nadzor kot informativni pripomoček, glede katerega Agencij

Opozorilo: Gre za neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravila Agencija za zavarovalni nadzor kot informativni pripomoček, glede katerega Agencij Opozorilo: Gre za neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravila Agencija za zavarovalni nadzor kot informativni pripomoček, glede katerega Agencija za zavarovalni nadzor ne prevzema odškodninske ali

Prikaži več

Sklep_april_2019

Sklep_april_2019 S K L E P O OBRESTNIH MERAH Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.3.2019 Velja od: 1.4.2019 1. VLOGE FIZIČNIH OSEB 1.1. VLOGE NA VPOGLED

Prikaži več

DELAVSKA HRANILNICA d

DELAVSKA HRANILNICA d S K L E P O VIŠINI OBRESTNIH MER ZA POSAMEZNE VRSTE VLOG, DEPOZITOV IN KREDITOV Sprejela:Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.12.2017 Velja od:

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice,

Prikaži več

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) Zap. Oznaka štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA 1 A. 1. in del A. 5. Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah

Prikaži več

KDD NAVODILA

KDD NAVODILA CENIK KDD KDD - CENTRALNA KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽA D.D. LJULJANA Datum veljavnosti: 1.1.2019 Verzija: 1.1 KAZALO 1 POJASNILA K CENIKU 3 2 ZAGOTAVLJANJE STRUKTURE REGISTRA 5 3 OMOGOČANJE VPISOV GLEDE VREDNOSTNIH

Prikaži več

ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI Ljubljana T: (0) F:+386 (0)

ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI Ljubljana T: (0) F:+386 (0) ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI - 1000 Ljubljana T:+386 080 10 60 +386 (0)1 3 200 400 F:+386 (0)1 3 200 401 skladi@alta.si www.alta.si NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO ZA LETO

Prikaži več

POSKRBITE ZA VAŠE CVETJE V JESENI Pokojninsko varčevanje AS - kolektivno v sodelovanju s Misli naprej Pokojninsko varčevanje

POSKRBITE ZA VAŠE CVETJE V JESENI Pokojninsko varčevanje AS - kolektivno v sodelovanju s Misli naprej Pokojninsko varčevanje POSKRBITE ZA VAŠE CVETJE V JESENI Pokojninsko varčevanje AS - kolektivno v sodelovanju s Misli naprej Pokojninsko varčevanje www.as.si 080 11 10 Ali veste? Samo še 1,37 zaposlenega dela za enega upokojenca.

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA KRITNI SKLAD PROSTOVOLJNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA za obdobje, ki se je končalo Maribor, marec

LETNO POROČILO ZA KRITNI SKLAD PROSTOVOLJNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA za obdobje, ki se je končalo Maribor, marec LETNO POROČILO ZA KRITNI SKLAD PROSTOVOLJNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA za obdobje, ki se je končalo 31. 12. 2013 Maribor, marec 2014 1 Kazalo vsebine 1 UVOD... 6 1.1 PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih 15.6.2018 L 153/161 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13) IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S 31.3.2017 L 87/411 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/588 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede režima

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ZELEN IN PARTNERJI, Podjetniško in poslovno svetovanje

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska INŽENIRING TELEKOMUNIKACIJ 100 d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

BILTEN JUNIJ 2019

BILTEN JUNIJ 2019 BILTEN JUNIJ 2019 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI 2X Razmnoževanje

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska JELE KITT proizvodno podjetje d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KAPI IN PARTNERJI d.o.o. posredništvo in druge

Prikaži več

MESEČNI PREGLED GIBANJ NA TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV April 2019

MESEČNI PREGLED GIBANJ NA TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV April 2019 MESEČNI PREGLED GIBANJ NA TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV April 1 TRG FINANČNIH INSTRUMENTOV Tabela 1: Splošni kazalci Splošni kazalci 30. 9. 2018/ sep. 2018 31. 10. 2018/ okt. 2018 30. 11. 2018/ nov. 2018

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU Smernice organa EBA o določitvi

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HLADILNA TEHNIKA MILAN KUMER s.p. Izdano dne 18.6.2018

Prikaži več

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 217 Vsebina Sestava Skupine KD... 3 Analiza poslovanja Skupine KD v obdobju 1-3 217...

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HALDER norm+technik d.o.o. Izdano dne 5.8.2014

Prikaži več

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur Stran 13006 / Št. 86 / 29. 12. 2016 Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 odl. US, 82/13 in 55/15:

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KARBON, čiste tehnologije d.o.o. Velenje Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ARNE Računalniški sistemi d.o.o. Izdano dne 8.1.2016

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska NARVIS, napredne računalniške storitve, d.o.o.

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

Univerza na Primorskem FAMNIT, MFI Vrednotenje zavarovalnih produktov Seminarska naloga Naloge so sestavni del preverjanja znanja pri predmetu Vrednot

Univerza na Primorskem FAMNIT, MFI Vrednotenje zavarovalnih produktov Seminarska naloga Naloge so sestavni del preverjanja znanja pri predmetu Vrednot Univerza na Primorskem FAMNIT, MFI Vrednotenje zavarovalnih produktov Seminarska naloga Naloge so sestavni del preverjanja znanja pri predmetu Vrednotenje zavarovalnih produktov. Vsaka naloga je vredna

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

MESEČNO POROČILO November 2007 Do brez vstopne provizije: Krekova družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o. Slovenska ulica 17, 200

MESEČNO POROČILO November 2007 Do brez vstopne provizije: Krekova družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o. Slovenska ulica 17, 200 MESEČNO POROČILO November 2007 Do 31.12.07 brez vstopne provizije: Krekova družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o. Slovenska ulica 17, 2000 Maribor tel.: 080 23 57, 059 080 561, fax.: 059 080

Prikaži več

SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d. Dunajska cesta Ljubljana Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) upravn

SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d. Dunajska cesta Ljubljana Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) upravn SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d. Dunajska cesta 152 1000 Ljubljana Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) upravni odbor družbe objavlja DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA 26.

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ILUMINA WAX trgovina in proizvodnja d.o.o. Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ZEL-EN, razvojni center energetike d.o.o. Izdano

Prikaži več

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES 19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 1 Smernice organa EBA o usklajenih opredelitvah

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska IRMAN trgovina, razvoj, optika, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ŠTERN, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

Microsoft Word - Iljevec-Nejc.doc

Microsoft Word - Iljevec-Nejc.doc UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA, MARIBOR DELO DIPLOMSKEGA SEMINARJA Produkti bančnega sektorja: nedepozitni investicijski produkti bank in skladi (Banking sector products: bank s nondeposit

Prikaži več

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane BONITETNO POROCILO Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje 1 Podjetje: Naslov: Dejavnost: J 58.190 DRUGO ZALOŽNIŠTVO Matična številka:

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska IRMAN trgovina, razvoj, optika, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ŠTERN, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

Microsoft Word - SPP_predlog spremembe_MIFIDII_ FINAL_SPP_mj

Microsoft Word - SPP_predlog spremembe_MIFIDII_ FINAL_SPP_mj Splošni pogoji poslovanja s finančnimi instrumenti NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. (v nadaljevanju: NLB Skladi oz. upravljavec),

Prikaži več

Finančni načrt 2011 Ljubljana, september, 2010

Finančni načrt 2011 Ljubljana, september, 2010 Finančni načrt 2011 Ljubljana, september, 2010 Vsebina 1 UVOD 3 2 ANALIZA KONCESIJSKIH DAJATEV 4 2.1 IGRE NA SREČO, OD KATERIH DOBIVA SREDSTVA FUNDACIJA 5 2.2 KONCESIJSKI VIRI 6 2.3 KONCESIJSKE DAJATVE

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska SPLETNE REŠITVE, MIHA LAVTAR S.P. Izdano dne 26.6.2013

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Predelava termoplastov VARSPOJ, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

MESEČNO POROČILO December 2007 Krekova družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o. Slovenska ulica 17, 2000 Maribor tel.: ,

MESEČNO POROČILO December 2007 Krekova družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o. Slovenska ulica 17, 2000 Maribor tel.: , MESEČNO POROČILO December 2007 Krekova družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o. Slovenska ulica 17, 2000 Maribor tel.: 080 23 57, 059 080 561, fax.: 059 080 556 info@krekova-druzba.si, www.krekova-druzba.si

Prikaži več

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx)

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx) Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija Posredno financiranje NAZIV PRODUKTA: Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija NAČIN FINANCIRANJA posredno financiranje preko

Prikaži več

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo 20.3.2019 SL Uradni list Evropske unije C 106/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) PRIPOROČILA EVROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKA TVEGANJA PRIPOROČILO EVROPSKEGA ODBORA ZA SISTEMSKA TVEGANJA z dne 15. januarja

Prikaži več

POLITIKA IZVRŠEVANJA NAROČIL STRANK ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/ , FAX: 01/23

POLITIKA IZVRŠEVANJA NAROČIL STRANK ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/ , FAX: 01/23 POLITIKA IZVRŠEVANJA NAROČIL STRANK ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/300 22 50, FAX: 01/234 33 57, WWW.ILIRIKA.SI, INFO@ILIRIKA.SI 2 / 6 ILIRIKA

Prikaži več

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi ABANKA d.d. Slovenska 58, 1517 Ljubljana T 01 47 18 100 F 01 43 25 165 www.abanka.si JAVNA OBJAVA PODATKOV POSLOVANJA ABANKE D.D. V PRVEM TRIMESEČJU LETA 2018 S PRILOŽENIMI KONSOLIDIRANIMI RAČUNOVODSKIMI

Prikaži več

POLLETNO NEREVIDIRANO POROČILO 2004

POLLETNO NEREVIDIRANO POROČILO 2004 POLLETNO NEREVIDIRANO POROČILO 2004 PREDSTAVITEV VZAJEMNEGA SKLADA Naziv: VZAJEMNI SKLAD SKALA Sedež: SLOVENSKA ULICA 17, 2000 MARIBOR Matična številka: 1510690 Dejavnost SKD: J/ 65.230 Telefon: (02) 22

Prikaži več

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d.o.o. 3. različica, 28. 5. 2019 Kazalo 1. Uvodne določbe...

Prikaži več

SD-U-FLM/12-11 Prilagodljivo, da vam bo vedno prav. Investicijsko zavarovanje FLEKS ZA MLADE Prav za otroke. za otroke.

SD-U-FLM/12-11 Prilagodljivo, da vam bo vedno prav. Investicijsko zavarovanje FLEKS ZA MLADE Prav za otroke. za otroke. SD-U-FLM/12-11 Prilagodljivo, da vam bo vedno prav. Investicijsko zavarovanje FLEKS ZA MLADE Prav za otroke. za otroke. Kakšen je namen Investicijskega zavarovanja FLEKS ZA MLADE? je dolgoročno zavarovanje,

Prikaži več

Poročilo k certifikatu FINANČNE ZANESLJIVOSTI gospodarskega subjekta Imetnik certifikata: KREMENITI d.o.o. KREMENITI, trgovina, servis, izvoz, uvoz, p

Poročilo k certifikatu FINANČNE ZANESLJIVOSTI gospodarskega subjekta Imetnik certifikata: KREMENITI d.o.o. KREMENITI, trgovina, servis, izvoz, uvoz, p Poročilo k certifikatu FINANČNE ZANESLJIVOSTI gospodarskega subjekta Imetnik certifikata: KREMENITI d.o.o. KREMENITI, trgovina, servis, izvoz, uvoz, proizvodnja, d.o.o. Izdajatelj: PRVA BONITETNA AGENCIJA

Prikaži več

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc Cestno podjetje Nova Gorica, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d. 13. skupščina delniške družbe CPG, d.d. torek, 15. junij 2010 Nova Gorica, maj 2010 Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške družbe

Prikaži več