ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 Slovenska

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 Slovenska"

Transkripcija

1 ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 Slovenska ulica 17, 2000 Maribor Tel.: ; Faks: E-pošta: Spletna stran: Kontaktni podatki za kandidate za študij v italijanskem jeziku: Informativna mesta: Maribor AMEU-ECM, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor; Murska Sobota AMEU-ECM, Lendavska cesta 9, 9000 Murska Sobota; Ljubljana AMEU-ECM, Kardeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana (vhod tudi z Dunajske 104); Ljubljana AMEU-ECM, Neubergerjeva ulica 31, 1000 Ljubljana Koper AMEU-ECM, Trubarjeva 1, 6000 Koper Alma Mater Europaea - Evropski center, Maribor (AMEU) razpisuje v študijskem letu 2019/2020 naslednje dodiplomske študijske programe: - visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Fizioterapija; - visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Socialna gerontologija; - visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Management poslovnih sistemov; - visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Zdravstvena nega; - visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Arhivistika, - visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Spletne in informacijske tehnologije PRIJAVA ZA VPIS Kandidati za vpis v dodiplomske študijske programe se na razpis prijavijo v treh rokih. Prvi prijavni rok Prvi prijavni rok traja od 18. februarja do 14. julija Vsi kandidati morajo do 14. julija 2019 oddati elektronsko prijavo preko spletnega portala evš na 2 načina: Če se kandidat prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, se natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v evš do roka, določenega z razpisom. Po pošti pa mora v referat AMEU-ECM priporočeno poslati tiste priloge k prijavi, za katere je v prijavi označil, da jih bo poslal po pošti (na pošiljki mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis). Če se kandidat prijavlja brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave poslati elektronsko v evš, nato natisniti, podpisati in ga skupaj z obveznimi prilogami priporočeno poslati po pošti ali osebno dostaviti do roka na naslov, določen z razpisom. Kot pravočasna se šteje vloga, ki je bila izpolnjena v evš, natisnjena v

2 istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v evš, ter podpisana in priporočeno poslana referatu AMEU-ECM do 14. julija Kot pravočasna se upošteva: 1. prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v evš do 14. julija 2019, 2. prijava, ki je bila izpolnjena v evš, natisnjena, podpisana in skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev za vpis priporočeno poslana v referat AMEU-ECM, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor, do 14. julija Kot pravočasne se bodo upoštevale pošiljke, ki bodo na dan 14. julij 2019 oddane na pošti. Kandidati lahko v prijavi izberejo največ en študijski program, v katerega se želijo vpisati in za katerega izpolnjujejo oziroma bodo do rokov, objavljenih s tem razpisom, izpolnjevali pogoje za vpis. Če želijo oddati prijavo za več študijskih programov na Alma Mater, morajo izpolniti za vsak študijski program svojo prijavnico. Prijava na zasebne nekoncesionirane zavode je neodvisna od prijave na javne in koncesionirane zavode. OPOZORILO: Kandidati naj bodo pri izpolnjevanju prijave pozorni, da izpolnjujejo (bodo izpolnjevali) pogoje za vpis v posamezni študijski program. Izberejo naj študijski program, za katerega izpolnjujejo (bodo izpolnjevali) pogoje za vpis, sicer se prijava ne bo upoštevala! Zadnji dan za oddajo prijave v prvem prijavnem roku je 14. julija Drugi prijavni rok Drugi prijavni rok traja od 12. avgusta do 15. septembra Podatki o še prostih vpisnih mestih za drugi prijavni rok bodo do 12. avgusta 2019 objavljeni na spletni strani V drugem roku se na prosta vpisna mesta lahko prijavijo vsi kandidati, ki se nameravajo vpisati v študijskem letu 2019/2020, ne glede na to, ali so že bili sprejeti v enega od v prvi prijavi napisani študijskih programov na drugih visokošolskih zavodih. Drugo prijavo lahko oddajo tudi tisti, ki niso oddali prve prijave za vpis. Kandidati morajo najkasneje do 15. septembra oddati elektronsko prijavo preko spletnega portala evš na 2 načina: Če se kandidat prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, se natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v evš do roka, določenega z razpisom. Po pošti pa mora v referat AMEU-ECM priporočeno poslati tiste priloge k prijavi, za katere je v prijavi označil, da jih bo poslal po pošti (na pošiljki mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis). Če se kandidat prijavlja brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave poslati elektronsko v evš, nato natisniti, podpisati in ga skupaj z obveznimi prilogami priporočeno poslati po pošti ali osebno dostaviti do roka na naslov, določen z razpisom. Kot pravočasna se šteje vloga, ki je bila izpolnjena v evš, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v evš, ter podpisana in priporočeno poslana referatu na Alma Mater Europaea Evropski center, Maribor, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor do 15. septembra 2019.

3 Kandidati, za katere se izbirni postopek prvega roka še ni končal (opravljanje mature v dveh delih, opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti v jesenskem roku, kandidate za katere se postopek priznavanja za namen nadaljevanja izobraževanja še ni končan, kandidati, za katere je tako odločeno v pritožbenem postopku), lahko oddajo prijavo za vpis v drugem prijavnem roku. V primeru, da se bodo uvrstili na enega izmed študijskih programov iz prvega prijavnega roka, se postopek glede njihove prijave v drugem roku ustavi. OPOZORILO: Kandidati naj bodo pri izpolnjevanju prijave pozorni, da izpolnjujejo (bodo izpolnjevali) pogoje za vpis v posamezni študijski program. Izberejo naj študijski program, za katerega izpolnjujejo (bodo izpolnjevali) pogoje za vpis, sicer se prijava ne bo upoštevala! Zadnji dan za oddajo prijave v drugem prijavnem roku je 15. september Tretji prijavni rok Tretji prijavni rok traja od 26. septembra do 30. septembra 2019 oziroma do zapolnitve prostih mest. Podatki o še prostih vpisnih mestih za tretji prijavni rok bodo do 26. septembra 2019 objavljeni na spletni strani Visokošolski zavod bo v tretjem prijavnem roku sprejemal prijave kandidatov, ki bodo izpolnjevali vpisne pogoje za programe, na katerih bodo ostala še prosta vpisna mesta tudi po izteku drugega roka. Kandidati morajo do 30. septembra 2019 oddati elektronsko prijavo preko spletnega portala evš na 2 načina: Če se kandidat prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, se natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v evš do roka, določenega z razpisom. Po pošti pa mora v referat AMEU-ECM priporočeno poslati tiste priloge k prijavi, za katere je v prijavi označil, da jih bo poslal po pošti (na pošiljki mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis). Če se kandidat prijavlja brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave poslati elektronsko v evš, nato natisniti, podpisati in ga skupaj z obveznimi prilogami priporočeno poslati po pošti ali osebno dostaviti do roka na naslov, določen z razpisom. Kot pravočasna se šteje vloga, ki je bila izpolnjena v evš, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v evš, ter podpisana in priporočeno poslana na naslov Alma Mater Europaea Evropski center, Maribor, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor do 30. septembra ŠTUDIJSKI PROGRAMI IN VPISNI POGOJI Za študijsko leto 2019/2020 AMEU-ECM objavlja razpis za vpis v študijske programe, in sicer: - visokošolske strokovne študijske programe prve bolonjske stopnje, ki obsegajo 180 kreditnih točk in trajajo tri leta. V študijske programe se lahko vpišejo kandidati, ki izpolnjujejo vpisne pogoje, določene s študijskimi programi in navedene v tem razpisu. To soza vpis v visokošolske strokovne študijske programe prve stopnje: - zaključni izpit, opravljen po ustreznem štiriletnem srednješolskem programu, splošna matura ali poklicna matura;

4 - za vpis v določene študijske programe morajo kandidati opraviti še zdravniški pregled ter določena obvezna cepljenja. V primeru vpisa tujih državljanov na študijske programe, ki se izvajajo v slovenščini, se zahteva tudi potrdilo o znanju slovenskega jezika (B2). Za kandidate, ki opravljajo splošno maturo, poklicno maturo in izpit iz maturitetnega predmeta v zimskem, spomladanskem ali jesenskem roku šolskega leta, v katerem se prijavljajo na razpis, podatke iz spričeval 3. in 4. letnika ter podatke iz maturitetnega spričevala, spričevala o poklicni maturi ter potrdila o opravljenih izpitih iz maturitetnih predmetov visokošolski prijavno-informacijski službi sporoči Državni izpitni center najkasneje do rokov, določenih z maturitetnim koledarjem oziroma koledarjem za opravljanje poklicne mature. VPISNA MESTA V razpisu je pri posameznem študijskem programu objavljeno razpisano število vpisnih mest, posebej za izredni študij in posebej za študij na daljavo, skupaj za državljane Republike Slovenije (v nadaljevanju: državljani RS) in državljane držav članic Evropske unije. Na ta vpisna mesta se prijavljajo tudi državljani držav nečlanic Evropske unije (v nadaljevanju tujci), ki so sami ali njihovi starši davčni zavezanci Republike Slovenije in imajo stalno bivališče v Republiki Sloveniji. Za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce je za izredni študij razpisanih dodatnih 50 % vpisnih mest glede na število prostih vpisnih mest za izredni študij za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije. Če ostanejo vpisna mesta izredni študij in študij na daljavo za državljane RS in držav članic EU nezasedena, se Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci lahko vpisujejo tudi na ta prosta mesta, vse v skladu s 4. členom Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu. Na vpisna mesta za vpis po merilih za prehode v višji letnik, vzporedni študij in diplomante se lahko prijavljajo vsi kandidati ne glede na državljanstvo. Kandidati, ki imajo spričevala, pridobljena v tujini, skupaj s prijavo pošljejo overjene kopije zaključnega spričevala, spričeval zadnjih dveh letnikov srednje šole, prevode spričeval in odločbo o priznavanju tujega izobraževanja, ki ga izda pooblaščena oseba na Alma Mater v skladu s predpisanim postopkom. V izjemnih primerih se zaradi opravičljivih razlogov kandidatu omogoči vpis po roku za izvedbo vpisa, navedenem v razpisu. Utemeljenost opravičljivih razlogov v posameznem primeru presoja senat AMEU- ECM. INFORMATIVNI DNEVI Informativni dnevi bodo potekali v Mariboru, Ljubljani, Murski Soboti ter v Kopru in sicer: - v petek, ob uri in ob 15:00 uri ter - v soboto, ob 10:00 uri. Informativna mesta: - Maribor Slovenska ulica 17, 2000 Maribor; - Murska Sobota AMEU-ECM, Lendavska cesta 9, 9000 Murska Sobota; - Ljubljana AMEU-ECM, Neubergerjeva ulica 31, 1000 Ljubljana; - Koper AMEU-ECM, Trubarjeva ulica 1, 6000 Koper. Dodatne informacije o informativnih dnevih bodo objavljene na spletni strani Na informativnem dnevu se bodo kandidati lahko podrobneje seznanili z vpisnimi pogoji, možnostmi in pogoji študija, s poklici oziroma z delom, možnostmi zaposlovanja in nadaljevanja izobraževanja ter z drugimi informacijami, ki so pomembne za odločanje o študiju.

5 Kandidati lahko informacije o študijskih programih dobijo po telefonu oz in po elektronski pošti OMEJITEV VPISA IN MERILA ZA IZBIRO Če bo število prijavljenih kandidatov večje od razpisanega števila vpisnih mest, bo visokošolski zavod sprejel sklep o omejitvi vpisa. Kandidati bodo izbrani glede na merila, ki so navedena pri vsakem študijskem programu posebej (informacije se nahajajo na spletni strani AMEU-ECM DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev veljajo fotokopije izvirnih spričeval in drugih zahtevanih dokumentov, overjene pri notarju, uradni osebi katerekoli upravne enote ali pri uradnih osebah visokošolskih strokovnih služb. Kandidati, ki opravljajo splošno maturo, poklicno maturo ali posamezni izpit splošne mature v zimskem, spomladanskem ali jesenskem izpitnem roku, ne pošiljajo nobenih spričeval. Podatke iz spričeval 3. in 4. letnika ter podatke iz spričevala splošne mature, spričevala o poklicni maturi ter obvestila o opravljenih posameznih izpitih splošne mature na Alma Mater sporoči Državni izpitni center najkasneje do roka, določenega s koledarjem splošne mature oziroma koledarjem poklicne mature. Prav tako ni treba pošiljati spričeval 3. in 4. letnika, spričevala o splošni maturi oziroma spričevala o poklicni maturi ter obvestila o opravljenih posameznih izpitih splošne mature kandidatom, ki so opravili splošno maturo od leta 1995 naprej, ter kandidatom, ki so opravili poklicno maturo od leta 2002 naprej. Tudi zanje jih bo na Alma Mater poslal Državni izpitni center. Kandidati, ki so srednjo šolo končali z zaključnim izpitom, pošljejo spričevalo o zaključnem izpitu ter spričevali 3. in 4. letnika skupaj s prijavo evš. Kandidati, ki so se vpisali v štiriletne srednješolske programe od šolskega leta 1981/82 do 1985/86 in so jih končali do 31. avgusta 1991 oziroma 31. avgusta 1992, skupaj s evš prijavo pošljejo diplomo kot dokazilo o končanem srednješolskem izobraževanju in spričevali zadnjih dveh letnikov srednje šole. Kot spričevalo splošne mature se upošteva tudi spričevalo o zaključnem izpitu poskusni maturi (iz leta 1994). Kandidati, ki že imajo diplomo o mednarodni maturi (International Baccalaureat IB), skupaj s evš prijavo pošljejo to diplomo. Kandidati, ki jo bodo opravljali v tujini, morajo spričevala prav tako posredovati skupaj s prijavo evš. Diploma o mednarodni maturi je po Zakonu o maturi enakovredna spričevalu splošne mature v Republiki Sloveniji in velja brez postopka priznavanja. Kandidati, državljani Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije, ki že imajo spričevala, pridobljena v tujini, skupaj s evš prijavo pošljejo overjene kopije zaključnega spričevala, spričeval zadnjih dveh letnikov srednje šole, prevode teh spričeval in odločbo o priznanju oziroma odločbo o nostrifikaciji Odločbo o priznanju izdajo pooblaščene osebe univerz oziroma javnih in koncesioniranih samostojnih visokošolskih zavodov (več v poglavju POSTOPEK PRIZNAVANJA IZOBRAŽEVANJA ZA NAMEN NADALJEVANJA IZOBRAŽEVANJA). Spričevala iz nekdanjih jugoslovanskih republik, pridobljena pred 25. junijem 1991, veljajo brez postopka priznavanja. Dokazila za vpis v 2. in 3. letnik - diploma višješolskega ali visokošolskega programa - potrdilo o opravljenih izpitih - potrjene učne načrte (velja za študente dodiplomskih programov)

6 - prošnja za priznavanje študijskih obveznosti. Prvi prijavni rok IZBIRNI POSTOPEK Kandidati, ki bodo v Prvi prijavi napisali študijski program, za katerega ne bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo v ta program sprejeti, če bodo izpolnjevali splošne pogoje za vpis. Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati v program sprejeti, če bodo izpolnjevali splošne pogoje za vpis in bodo dosegli zadostno število točk. Na seznam sprejetih se uvrstijo kandidati z enakim številom točk, kot jih je dosegel zadnji glede na število prostih vpisnih mest, določenih s sklepom o omejitvi vpisa. Rezultati izbirnega postopka bodo znani najkasneje do 19. julija Vsak kandidat bo prejel obvestilo o rezultatu izbirnega postopka. Na seznam sprejetih kandidatov se naknadno uvrstijo kandidati, ki izpolnijo pogoje iz 32. člena Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu. AMEU-ECM bo kandidate, ki so se naknadno uvrstili, pisno seznanilo z rezultati izbirnega postopka. O dodelitvi statusa študenta s posebnimi potrebami in sprejemu v študijski program odloči pristojni organ AMEU-ECM ter o tem pisno obvesti kandidata. Kandidati zaprosijo za dodelitev statusa kandidata s posebnimi potrebami z individualno prošnjo, ki ji morajo priložiti ustrezna dokazila. Prošnjo oddajo skupaj s Prvo prijavo za vpis oziroma najkasneje do 19. julija Kasneje pa le izjemoma, če je do opravičljivih razlogov za dodelitev statusa prišlo po navedenem roku. Prošnjo za dodelitev statusa kandidati pošljejo na isti naslov kot prvo prijavo. Odločitve pristojnih organov visokošolskega zavoda o kandidatih s posebnimi potrebami veljajo samo za tekoči prijavno sprejemni postopek. Drugi prijavni rok Na še prosta študijska mesta se je mogoče prijaviti z drugo prijavo. Izbirni postopek bo končan do 20. septembra Vsak kandidat bo prejel obvestilo o rezultatih izbirnega postopka. Če število prijav preseže število prostih vpisnih mest za drugi rok, se za izbiro kandidatov smiselno uporabljajo merila, ki so s študijskim programom določena ob omejitvi vpisa. Visokošolski zavod lahko kandidata z njegovim soglasjem preusmeri na še prosta mesta v drugih študijskih programih. Kandidati s posebnimi potrebami se tudi v drugem roku obravnavajo na način, opisan pri prvem roku. Prošnjo oddajo najkasneje do 20. septembra Tretji prijavni rok V primeru ostalih prostih vpisnih mest se je mogoče na študijski program prijaviti s tretjo prijavo. Izbirni postopek bo končan do 30. septembra Vsak kandidat bo prejel obvestilo o rezultatu izbirnega postopka. Če število prijav preseže število prostih vpisnih mest za tretji rok, se za izbiro kandidatov smiselno uporabljajo merila, ki so s študijskim programom določena ob omejitvi vpisa. Visokošolski zavod lahko kandidata z njegovim soglasjem preusmeri na še prosta mesta v drugih študijskih programih. Kandidati s posebnimi potrebami se tudi v tretjem roku obravnavajo na način, opisan pri prvem roku. Prošnjo oddajo najkasneje do 30. septembra 2019.

7 OBLIKE IZVAJANJA ŠTUDIJA Zavod AMEU-ECM bo v študijskem letu 2019/2020 izvajal izredni študij in študij na daljavo. Izredni študij Izredni študij se izvaja praviloma tako, da se predavanja izvajajo v popoldanskem času ob delavnikih in ob sobotah dopoldne. Predmeti se predvideno izvajajo eden za drugim (ali pa se sočasno izvajata dva ali trije). Študijske obveznosti študenti opravljajo sproti, samostojno ali v timu. Ob koncu se izvede izpit ali individualne naloge. Prisotnost na vajah je obvezna. Spremljanje predavanj je pogoj za pristop k izpitu. Študij je podprt z informacijsko tehnologijo (e-indeks, e-učilnica, e-poštni predal, SMS sporočila). Izredni študij se bo izvajal na posamezni lokaciji v kolikor bo vpisanih najmanj 20 študentov. Študij na daljavo Študij na daljavo se izvaja kot kombiniran način študija, ki se izvaja kot kombinacija predavanj v živo, videokonferenčnih predavanj, posnetih predavanj, medsebojne elektronske komunikacije in ustrezno prilagojenih e-gradiv. Je organizirana oblika prenosa znanja študentom na oddaljeni lokaciji ali znotraj zavoda s pomočjo informacijske in komunikacijske tehnologije. Vključuje uporabo elektronskih učnih okolij, ki omogočajo uporabo elektronskih učnih gradiv, izvajanje določenih aktivnosti povezanih s samostojnim delom in sinhrono ter asinhrono komunikacijo med udeleženci izobraževalnega procesa. Ta oblika je namenjena tistim, ki želijo združiti svoje poklicno delo, družino, interesne dejavnosti in študij. Študirajo doma, individualno ali v timu, sami določajo čas in ritem učenja. Pri študiju študente usmerja tutor. E-študenti bodo v času študija imeli ustrezno pedagoško, tehnično in administrativno podporo. Študij na daljavo se bo izvajal v kolikor bo vpisanih najmanj 20 študentov. ŠOLNINA Zavod AMEU-ECM za izvedbo izrednega študija in študija na daljavo zaračunava šolnino po veljavnem ceniku, objavljenem na spletni strani POSTOPEK PRIZNAVANJA IZOBRAŽEVANJA ZA NAMEN NADALJEVANJA IZOBRAŽEVANJA Kandidati, ki imajo tujo listino o izobraževanju in želijo nadaljevati izobraževanje na dodiplomskem študijskem programu v Republiki Sloveniji, morajo imeti odločbo o priznanju pravice do nadaljevanja izobraževanja v univerzitetnih oziroma visokošolskih strokovnih študijskih programih (v nadaljevanju: odločba o priznanju). Kandidati, ki že imajo odločbo o priznavanju ali nostrifikacijo, se ravnajo v skladu z navodili za posredovanje dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev in odločbe posredujejo skupaj z vsemi dokazili na navedene naslove. Za kandidate, ki še nimajo odločbe o priznavanju, pa velja, da izpolnjen elektronski obrazec za prijavo na študij izpolnjeno v evš, šteje kot tudi kot vloga za priznavanje tujega izobraževanja. Postopek priznavanja izobraževanja vodi pooblaščena oseba visokošolskega zavoda kamor se je kandidat prijavi za študij. Dokumenti, ki so potrebni za postopek: - Izvirnik listine (ali dvojnik ali drug dokument, ki v skladu z zakoni države, ki je listino izdala, nadomesti izvirno listino) o opravljenem izobraževanju, za katerega se želi, da se prizna pravica dostopa, prijave in obravnave v postopku vpisa pri nadaljevanju izobraževanja. Izvirnik mora biti legaliziran na podlagi: o Haaške konvencije iz leta 1961 (na sodišču krajevne pristojnosti, kjer je bilo spričevalo pridobljeno), pri čemer mora biti žig APOSTILLE pravilno izpolnjen, oziroma o Zakona o overovitvi listin v mednarodnem prometu. Legalizacija izvirnika se ne zahteva v primeru, kadar je z dvostranskim sporazumom odpravljena v celoti.

8 - Neoverjena kopija listine o izobraževanju iz prejšnje alineje, - Sodno overjen prevod listine o izobraževanju iz prve alineje na zahtevo pooblaščene osebe, - Neoverjeno kopijo dokazila o vsebini in trajanju izobraževanja ter opravljenih obveznostih med izobraževanjem, - Kratek kronološki opis celotnega izobraževanja. Seznam dokumentov, ki so potrebni za postopek priznavanja, se lahko razlikuje glede na državo izvora listine o izobraževanju, zato priporočamo, da se o podrobnejšem seznamu dokumentov oz. informacijah zvezi s postopkom, kandadati predhodno pozanimajo pri pooblaščeni osebi. OPOZORILO Rok za izdajo odločbe o priznanju v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (ZVPI) (Ur. l. RS, št. 87/2011, 97/2011 popr. in 109/12) je dva meseca od prejema popolne vloge. Kandidati naj upoštevajo roke za oddajo dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev. VZPOREDNI ŠTUDIJ IN ŠTUDIJ DIPLOMANTOV AMEU-ECM razpisuje dodatnih 5% vpisnih mest pri vsakem študijskem programu za vzporedni študij in za študij diplomantov drugih šol v skladu s 4. členom Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu. Več informacij o vzporednem študiju in vpisu diplomantov dobijo kandidati na visokošolskem zavodu. Vzporedni vpis in vpis diplomantov Kandidat za vzporedni vpis oziroma vpis na mesta za diplomante odda prijavo za vpis preko elektronske vloge na spletnem portalu evš V prijavi kandidat napiše en študijski program, za katerega izpolnjuje pogoje za vpis in merila za prehode, in sicer, če se prijavlja: 1. s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v evš odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi/, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis). 2. brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v evš, nato natisniti, podpisati in ga do zaključka prijavnega roka s prilogami priporočeno poslati po pošti na naslov AMEU-ECM, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor. Kot pravočasna se upošteva pod 1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v evš do zaključka prijavnega roka in 2) prijava, ki je bila izpolnjena v evš, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu evš, podpisana in priporočeno poslana visokošolskemu zavodu do zaključka prijavnega roka. Rok za prijavo: od 12. avgusta do 30. septembra Prijavi za vzporedni vpis kandidati priložijo potrdilo o opravljenih obveznostih na visokošolskem zavodu, kjer so že vpisani, in soglasje tega (matičnega) visokošolskega zavoda. Diplomanti k svoji prijavi priložijo diplomo in potrdilo o opravljenih izpitih. NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE S prehodom se razume prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal ter nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu, v katerem se vse ali del obveznosti, ki jih je študent že opravil v prvem študijskem programu, priznajo kot opravljene obveznosti drugega študijskega programa. Za prehod se ne šteje sprememba študijskega programa ali smeri zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu ali smeri.

9 Prehodi med programi so mogoči znotraj programov prve stopnje Alma Mater Europaea in drugih fakultet skladno z Zakonom o Visokem šolstvu (velja za programe sprejete po ZVis iz leta 2004), Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi. Študenti, vpisani pred uvedbo novih študijskih programov za pridobitev izobrazbe, ki imajo pravico do ponavljanja in zaradi postopnega uvajanja novih študijskih programov ne morejo ponavljati letnika po programu, v katerega so se vpisali, preidejo v nov program pod enakimi pogoji kot študenti novih programov. Za vpis po merilih za prehode se kandidati prijavijo kot ostali kandidati ter dodajo obvezno prilogo Vloga za priznavanje izpitov, ki jo dobijo na tej povezavi Pri prehodu z drugih študijskih programov na visokošolski ali univerzitetni študijski program prve stopnje, mora kandidat prav tako predložiti overjeno potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih na študiju visokošolskega zavoda, na katerega je bil vpisan ter uradni izpis iz potrjenih in veljavnih učnih načrtov za predmete in druge vsebine, pri katerih je opravil študijske obveznosti iz enakih programov in programov sorodnih področij. V kolikor učne vsebine (predmeti in druge vsebine študijskega programa) iz kandidatovega dosedanjega študija ne pokrivajo v ustreznem obsegu vsebin visokošolskega študijskega programa na Alma Mater, lahko ustrezna»komisija za študijske zadeve«določi kandidatom manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu. V višji letnik se lahko vpišejo študentje, ki imajo opravljeno zadostno število ECTS točk za vpis v višji letnik v skladu z akreditacijo študijskega programa in Merili za prehode med študijskimi programi (Ur. l. RS 95/2010, 17/2012). VPISNI POSTOPEK Po uspešni prijavi na prvem, drugem oz. tretjem prijavnem roku bodo kandidati povabljeni k vpisu na izbran študijski program. Vpis v dodiplomski izredni študij bo potekal na visokošolskem zavodu AMEU- ECM. Vpis sprejetih kandidatov v prvem roku bo od 29. julija do 9. avgusta Vpis sprejetih kandidatov v drugem roku bo od 23. do 25. septembra Vpis sprejetih kandidatov v tretjem roku bo od 30. septembra do 1. oktobra Podrobnejše informacije o razpisu za vpis dobijo kandidati na telefonski številki oz ali po e-pošti

10 VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE SOCIALNA GERONTOLOGIJA Trajanje in študija Študij traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Strokovni naziv: Diplomant-ka dobi strokovni naslov diplomirani-a socialni-a gerontolog-inja (VS). Vpisni pogoji V visokošolski strokovni študijski program Socialna gerontologija se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo. V skladu s Programom cepljenja in zaščite z zdravili je v Sloveniji za vse študente tega programa obvezno cepljenje proti ošpicam, mumpsu, rdečkam, hepatitisu B, davici, tetanusu in oslovskem kašlju. Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: - splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi 60 % točk, - splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk. Število vpisnih mest Socialna gerontologija-vs Izredni Maribor Izredni Koper Na daljavo 1 Prvi letnik Vpis v višji letnik Izredni Ljubljana Za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce je za izredni študij razpisanih dodatnih 50 % vpisnih mest glede na število prostih vpisnih mest za izredni študij za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije. AMEU-ECM razpisuje dodatnih 5% vpisnih mest pri študijskem programu za vzporedni študij in za študij diplomantov drugih šol. VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE FIZIOTERAPIJA Trajanje študija Študij traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Strokovni naziv: Diplomant-ka dobi strokovni naslov diplomirani-a fizioterapevt-ka (VS). Vpisni pogoji V visokošolski strokovni študijski program Fizioterapija se lahko vpiše: - kdor je opravil maturo, - kdor je uspešno opravil poklicno maturo, - kdor je pred končal katerikoli 4-letni srednješolski program. Zdravniško potrdilo Izbrani kandidati bodo morali predložiti zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje del in nalog zdravstvenega delavca, ki ga izda dispanzer medicine dela (napotnica za predhodni zdravstveni pregled, obrazec DZS 8.203). Zaradi specifičnih pogojev in omejitev pri izvajanju 1 Študij na daljavo se izvaja v kombinirani obliki. Glej podpoglavje Študij na daljavo v uvodnem delu razpisa.

11 praktičnega dela in pri vajah v času študija se zahteva, da je študentovo fizično in psihično stanje ustrezno. V primeru dvoma odloča Komisija za oceno usposobljenosti zdravstvenih poklicih. V skladu s Programom cepljenja in zaščite z zdravili je v Sloveniji za vse študente tega programa obvezno cepljenje proti ošpicam, mumpsu, rdečkam, hepatitisu B, davici, tetanusu in oslovskem kašlju. Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: -splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi 50 % točk, -učni uspeh v 3. in 4. letniku 50 % točk. Število vpisnih mest za študij v slovenščini Fizioterapija-VS Izredni Maribor Izredni Koper Izredni Ljubljana Prvi letnik Vpis v višji letnik Število vpisnih mest za študij v italijanščini Fizioterapija-VS Izredni Koper Prvi letnik 120 Vpis v višji letnik 90 Za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce je za izredni študij razpisanih dodatnih 50 % vpisnih mest glede na število razpisanih vpisnih mest za izredni študij za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije. AMEU-ECM razpisuje dodatnih 5% vpisnih mest pri študijskem programu za vzporedni študij in za študij diplomantov drugih šol. VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE MANAGEMENT POSLOVNIH SISTEMOV Trajanje študija Študij traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Strokovni naziv: Diplomant-ka dobi strokovni naslov diplomiran-a manager-ka poslovnih operacij (VS). Vpisni pogoji V visokošolski strokovni študijski program Management poslovnih sistemov se lahko vpiše, - kdor je opravil maturo, - kdor je uspešno opravil poklicno maturo - kdor je pred končal katerikoli 4-letni srednješolski program. Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: - splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi 50 % točk, - splošni uspeh v 3. in 4. letniku 50 % točk. Število vpisnih mest Management poslovnih sistemov VS Izredni Na daljavo Maribor Prvi letnik Vpis v višji letnik 60 60

12 Za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce je za izredni študij razpisanih dodatnih 50 % vpisnih mest glede na število razpisanih vpisnih mest za izredni študij za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije. AMEU-ECM razpisuje dodatnih 5% vpisnih mest pri študijskem programu za vzporedni študij in za študij diplomantov drugih šol. VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA Trajanje študija Študij traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Strokovni naziv Diplomant-ka dobi strokovni naslov diplomirani zdravstvenik/diplomirana medicinska sestra (VS) Vpisni pogoji V visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo. Zdravniško potrdilo Izbrani kandidati bodo morali predložiti zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje del in nalog zdravstvenega delavca, ki ga izda dispanzer medicine dela (napotnica za predhodni zdravstveni pregled, obrazec DZS 8.203). Zaradi specifičnih pogojev in omejitev pri izvajanju praktičnega dela in pri vajah v času študija se zahteva, da je študentovo fizično in psihično stanje ustrezno. V primeru dvoma odloča Komisija za oceno usposobljenosti zdravstvenih poklicih. V skladu s Programom cepljenja in zaščite z zdravili je v Sloveniji za vse študente tega programa obvezno cepljenje proti ošpicam, mumpsu, rdečkam, hepatitisu B, davici, tetanusu in oslovskem kašlju. Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: - splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi 60 % točk, - splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk. Število vpisnih mest za študij v slovenščini Zdravstvena nega-vs Izredni Murska Sobota Izredni Maribor Prvi letnik Vpis v višji letnik Število vpisnih mest za študij v nemščini Zdravstvena nega-vs Izredni Maribor Prvi letnik 60 Vpis v višji letnik 60 Število vpisnih mest za študij v hrvaščini Zdravstvena nega-vs Izredni Maribor Prvi letnik 60 Vpis v višji letnik 60

13 Za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce je za izredni študij razpisanih dodatnih 50 % vpisnih mest glede na število razpisanih vpisnih mest za izredni študij za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije. AMEU-ECM razpisuje dodatnih 5% vpisnih mest pri študijskem programu za vzporedni študij in za študij diplomantov drugih šol.

14 VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ARHIVISTIKA Trajanje študija Študij traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Strokovni naziv Diplomant-ka dobi strokovni naslov diplomiran/a arhivist oziroma arhivistka Vpisni pogoji V prvi letnik predloženega študijskega programa se lahko na osnovi 38. člena Zakona o visokem šolstvu vpiše: - kdor je opravil maturo, - kdor je opravil poklicno maturo ali zaključni izpit po kateremkoli programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe, - kdor je pred končal katerikoli štiriletni srednješolski program. Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini. Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: - doseženih točk splošnega učnega uspeha v tretjem in četrtem letniku (40% točk) in - splošnega učnega uspeha pri maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu (60% točk). Število vpisnih mest Arhivistika Izredni Na daljavo Maribor Prvi letnik Vpis v višji letnik Za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce je za izredni študij razpisanih dodatnih 50 % vpisnih mest glede na število razpisanih vpisnih mest za izredni študij za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije. AMEU-ECM razpisuje dodatnih 5% vpisnih mest pri študijskem programu za vzporedni študij in za študij diplomantov drugih šol.

15 VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE SPLETNE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE Trajanje študija Študij traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Strokovni naziv Diplomant-ka dobi strokovni naslov diplomirana inženirka spletnih in informacijskih tehnologij (VS) oz. diplomirani inženir spletnih in informacijskih tehnologij (VS) Vpisni pogoji V dodiplomske študijske programe na Alma Mater se lahko vpišejo posamezniki, ki izpolnjujejo enega od spodnjih pogojev. opravljena splošna matura, opravljena poklicna matura, končan katerikoli 4-letni srednješolski program pred Potrdila o zaključeni srednješolski izobrazbi ni potrebno posredovati ob prijavi, razen v primeru, če je kandidat zaključil srednješolsko izobrazbo z zaključnim izpitom ali v tujini. Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini. Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: - doseženih točk splošnega učnega uspeha v tretjem in četrtem letniku (50% točk) in - splošnega učnega uspeha pri maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu (50% točk). Število vpisnih mest Spletne in informacijske tehnologije Izredni Izredni Izredni Izredni Na daljavo Maribor Ljubljana Koper Murska Sobota Prvi letnik Vpis v višji letnik Za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce je za izredni študij razpisanih dodatnih 50 % vpisnih mest glede na število razpisanih vpisnih mest za izredni študij za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije. AMEU-ECM razpisuje dodatnih 5% vpisnih mest pri študijskem programu za vzporedni študij in za študij diplomantov drugih šol.

ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD L

ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD L ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD 1 1000 LJUBLJANA Tel.: +386 2 250-19-99; 040 239 727 Faks:

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE Kandidat za vpis v magistrske študijske

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 - e-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve,

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2016/2017 Univerza

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 E-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica 18b, 5000

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00 - e-pošta: info@epf.nova-uni.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica

Prikaži več

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) 237 42 22 (04) 237 42 15 E pošta: vs@fov.uni-mb.si; un@fov.uni-mb.si Spletna stran: http://www.fov.uni-mb.si Informativno mesto:

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:  Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Brosura_VPIS

Brosura_VPIS VSEBINA Najpogostejša vprašanja o vpisu in študiju Študijsko leto 2016/2017 INFORMACIJE O VPISU IN ŠTUDIJU NA UNIVERZI V MARIBORU Visokošolska prijavno - informacijska služba Univerze v Mariboru Dejan

Prikaži več

Na podlagi petega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 - uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije n

Na podlagi petega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 - uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije n Na podlagi petega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 - uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije na 58. redni seji dne26. januarja 2006 pod točko 4 sprejela

Prikaži več

UNIVERZA NA PRIMORSKEM VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA ANALIZA PRIJAVE IN VPISA NA UNIVERZO NA PRIMORSKEM ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015 Koper, N

UNIVERZA NA PRIMORSKEM VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA ANALIZA PRIJAVE IN VPISA NA UNIVERZO NA PRIMORSKEM ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015 Koper, N UNIVERZA NA PRIMORSKEM VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA ANALIZA PRIJAVE IN VPISA NA UNIVERZO NA PRIMORSKEM ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015 Koper, November 2014 ANALIZA PRIJAVE IN VPISA ZA ŠTUDIJSKO

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2019/2020 Univerza

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:  Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije,

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, ------------------------- Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, Sveta Evrope in Unesca/Cepesa. Izdaja se zaradi boljše

Prikaži več

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 1. KAJ SO IZREDNI ROKI? KOLIKO JIH JE? KOMU PRIPADAJO? POSTOPEK. Pravilnik o študiju 202. člen Izredni izpitni roki so izpitni roki zunaj izpitnih obdobij in v času

Prikaži več

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc NAVODILA K CENIKU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2005/2006 UL FAKULTETE ZA POMORSTVO IN PROMET Šolnine in prispevke za študijsko leto 2005/2006 je določil Upravni odbor Fakultete za pomorstvo in promet na svoji 22.

Prikaži več

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program TEHNIŠKA VARNOST traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja

Vloga za oblikovanje mnenja Univerzitetni študijski program Kemijsko inženirstvo Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program KEMIJSKO INŽENIRSTVO traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www UNIVERZA NA PRIMORSKEM TITOV TRG 4, 6000 KOPER Na podlagi 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06), sklepov Senata Univerze na Primorskem in soglasja Vlade Republike Slovenije objavlja

Prikaži več

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanju: zdravniki), ki poleg pogojev, določenih z delovnopravnimi

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3 Univerzitetni študijski program Biokemija Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program BIOKEMIJA traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk. Strokovni

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2018/19 Rok za prijavo: 05.03.2018 Razpisna dokumentacija: Razpis Prijavni obrazec Naslov

Prikaži več

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne 27. 6. 2017 sprejel Študijski red Univerze v Ljubljani 1 SPLOŠNA DOLOČILA

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 - ZUPŠ in 65/17), Meril za akreditacijo

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o Številka: 1103-2/2014-1 Datum: 19. 6. 2014 Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07 (63/07 popr.),

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV na seji 5. 2. 2018 sprejel P R A V I L N I K O PREHODU

Prikaži več

Univerzitetni študijski program Fizika I

Univerzitetni študijski program Fizika I Medicinska fizika II. stopnja 1. Splošni podatki o študijskem programu Ime študija: Magistrski študijski program Medicinska fizika. Stopnja študija: Druga bolonjska stopnja. Vrsta študija: Enopredmetni

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019 Univerza v Ljubljani razpisuje 21 doktorskih

Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019 Univerza v Ljubljani razpisuje 21 doktorskih Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019 Univerza v Ljubljani razpisuje 21 doktorskih študijskih programov - https://www.unilj.si/studij/doktorski/.

Prikaži več

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DOLOČBE 1. člen Ta navodila urejajo prilagajanje študijskih

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

Deans Office

Deans Office Dekan izr. prof. dr. Janez Stare Gosarjeva ulica 005 SI-1000 Ljubljana T: +386 1 5805 561 F: +386 1 5805 521 crpo@fu.uni-lj.si www.fu.uni-lj.si Datum: 20. 6. 2016 Številka: 30000-07/2016-1 V skladu z določili

Prikaži več

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubrika 2 Registrska številka... 3 Rubrika 3 Matična številka

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Oddelek za zdravje in socialno varstvo Cigaletova ulica 5 1000 Ljubljana JAVNEGA RAZPISA za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju lekarniške

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Microsoft Word - Vloga za vpis doc

Microsoft Word - Vloga za vpis doc Maistrova ulica 2/a, 2380 Slovenj Gradec, tel.:+386 2 62 09 550, faks +386 2 88 42 085; Šifra otroka: /2016 Evidenčna št.: 6021-3/2016- - Datum prejema vpisnice: Datum vključitve v vrtec: (izpolni vrtec)

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o vrednotenju

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: 2019/2020 preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom.

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57 RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57553718 Matična št.: 5052513000 Registrski organ: Okrožno

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA Prerazporeditev ur med semestri štud. programa Predšolska vzgoja je bila potrjena na 9. izredni seji Senata PEF dne 14. 9. 2007 in na 1. korespondenčni

Prikaži več

DNEVNIK

DNEVNIK POROČILO PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM PRI DELODAJALCU DIJAKA / DIJAKINJE. ( IME IN PRIIMEK) Izobraževalni program FRIZER.. Letnik:.. oddelek:. PRI DELODAJALCU. (NASLOV DELODAJALCA) Šolsko leto:..

Prikaži več

Urejanje statusa tujca študentov v Republiki Sloveniji

Urejanje statusa tujca študentov v Republiki Sloveniji Urejanje statusa tujca s strani tujih študentov v Republiki Sloveniji Koper, 9.12.2015 Bivanje v Republiki Sloveniji Prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji ureja Zakon o tujcih (Ztuj -2). Zakon je bil

Prikaži več

Microsoft Word CENIK STORITEV VSZ V STUDIJSKEM LETU 2007.doc

Microsoft Word CENIK STORITEV VSZ V STUDIJSKEM LETU 2007.doc 19 CENIK STORITEV VŠZ V ŠTUDIJSKEM LETU 2007/2008 CENIK UL VŠZ za študijsko leto 2007/2008 1 Sprejeto na 12.seji UO UL, 14.06.2007 Zap.št. ELEMENT v 1. VPISNINA V PRVI LETNIK 24,66 2. VPISNINA V VIŠJI

Prikaži več

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3 OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3. Datum rojstva Kraj rojstva 4. Spol (M-moški, Ţ-ţenski)

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: / preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom. Šifra

Prikaži več

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. izvršnega direktorja družbe za upravljanje v enotirnem

Prikaži več

Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze

Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze v Ljubljani Teološke fakultete na svoji 4. redni seji,

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne 13. 7. 2015 je po predhodni obravnavi in potrditvi besedila na pedagoški konferenci zavoda

Prikaži več

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Spremembe v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mju@gov.si www.mju.gov.si Številka: 093-10/2017 Datum: 5. 1. 2018 Odbor Republike

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV na seji 9. 10. 2017 sprejel na seji 12. 11. 2018 pa

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju F

Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju F Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, je Senat

Prikaži več

Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne sprejel PRAVIL

Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne sprejel PRAVIL Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne 12. 9. 2017 sprejel PRAVILNIK O MAGISTRSKEM IN DOKTORSKEM ŠTUDIJU SPLOŠNE DOLOČBE

Prikaži več

INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p Ljubljana [ ] Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pra

INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p Ljubljana [ ] Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pra INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p. 78 1001 Ljubljana Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pravna os Ime in priimek: Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in 31/2014) in Odloka o proračunu Občine za leto 2016 (Uradno

Prikaži več

Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišn

Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišn Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka,

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija NAKNADNI JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE KANDIDATOV ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2019/2020 1 NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA Izvajalec javnega

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Oddelek za zdravje in socialno varstvo Cigaletova ulica 5 1000 Ljubljana JAVNEGA RAZPISA za podelitev 3 koncesij za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene

Prikaži več

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 21. člena Statuta Evropske pravne fakultete Nove univerze (v nadaljevanju: fakulteta) z dne je upravni

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 21. člena Statuta Evropske pravne fakultete Nove univerze (v nadaljevanju: fakulteta) z dne je upravni Na podlagi 2. točke prvega odstavka 21. člena Statuta Evropske pravne fakultete Nove univerze (v nadaljevanju: fakulteta) z dne 24. 9. 2018 je upravni odbor fakultete sprejel naslednji PRAVILNIK O ŠTUDIJU

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Odloka o proračunu Občine za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejet

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejet Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejeto na 11. redni seji senata UL FGG dne 24. 10. 2018)

Prikaži več

Na podlagi 154

Na podlagi 154 To prečiščeno besedilo Pravil o diplomi Univerze na Primorskem Pedagoške fakultete Koper obsega: - Pravila o diplomi Univerze na Primorskem Pedagoške fakultete Koper z dne 19. marca 2004; - Spremembe in

Prikaži več

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje)

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje) Andragoški center Slovenije 39. Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanje Opomba: Informacijo o vključenosti odraslih v formalno izobraževanje (glej informacijo številka 38) nadgrajujemo

Prikaži več

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno v tuje jezike. Obrazec št. 1/1 REPUBLIKA SLOVENIJA...

Prikaži več

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE KANDIDATOV ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2019/2020 1 NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA Izvajalec javnega razpisa

Prikaži več

Na osnovi določil 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/2012 s sprem. in dopol. do 28/2014) je Senat Fakultete za naravoslovje in

Na osnovi določil 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/2012 s sprem. in dopol. do 28/2014) je Senat Fakultete za naravoslovje in Na osnovi določil 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/2012 s sprem. in dopol. do 28/2014) je Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru na svoji 5. redni seji

Prikaži več

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE Letališka cesta 33c, Ljubljana Upravni odbor AZS je na svoji 23. korespondenčni seji dne, 9. marca 2019, v skladu z 28. členom Statuta AZS sprejel PRAVILNIK O REGISTRACIJI IN PRESTOPIH

Prikaži več

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (p

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (p PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka, ime pošte) (telefonska številka) VLOGA

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Nacionalno preverjanje znanja v osnovni šoli 2018/2019 Zakonske podlage NPZ Čemu nacionalno preverjanje znanja, kaj želimo z njim doseči CILJ: pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev, ki je namenjena

Prikaži več

Microsoft Word - RazpisZaVpisDR1920

Microsoft Word - RazpisZaVpisDR1920 Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2019/2020 Univerza v Ljubljani v študijskem letu 2019/2020 razpisuje 21 doktorskih študijskih programov (https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/),

Prikaži več

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc Na podlagi 9. člena in 5. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter 8. in 9. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09)

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 ERASMUS+ MOBILNOSTI Štud. leto 2018/2019 http://www.erasmusplus.si/ Erasmus koda: SI LJUBLJA01 26 DRŽAV EU + LIBANON http://www.ectsma.eu/ectsma.html MEDICINSKA FAKULTETA je od leta 2008 polnopravna članica

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI Senat Univerze v Ljubljani je na podlagi šeste točke 47. in 238.a člena Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05, 118/05, 72/06 (76/06-popr.), 59/07 (82/07-popr.), 81/07, 5/08, 42/08, 62/08,

Prikaži več

PRIROČNIK ZA ŠTUDENTE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA

PRIROČNIK ZA ŠTUDENTE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE PRIROČNIK ZA ŠTUDENTE Študijsko leto 2018/2019 Priročnik za študente Izdala: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (UP FHŠ)

Prikaži več

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 2020 (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 3/15, 6/15

Prikaži več

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx KRITERIJI ZA RAZDELJEVANJE IN DODELJEVANJE NAMENSKIH SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE DEKANI Dekani, 9. 1. 2017 Predsednik upravnega odbora šolskega sklada Denis Burič Na osnovi 13. točke Pravil šolskega

Prikaži več

JAVNI RAZPIS-SLAČILNICE-TŠC Trate 2016-RAZPISNA DOKUMENTACIJA

JAVNI RAZPIS-SLAČILNICE-TŠC Trate 2016-RAZPISNA DOKUMENTACIJA OBČINA GORNJA RADGONA Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14 http://www.gor-radgona.si e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA za prijavo na

Prikaži več

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE ELEKTRONSKEGA OBRAZCA ZA PRIJAVO IN PREKLIC DIGITALNIH POTRDIL Verzija Datum Opis sprememb dokumenta dokumenta

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE ELEKTRONSKEGA OBRAZCA ZA PRIJAVO IN PREKLIC DIGITALNIH POTRDIL Verzija Datum Opis sprememb dokumenta dokumenta NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE ELEKTRONSKEGA OBRAZCA ZA PRIJAVO IN PREKLIC DIGITALNIH POTRDIL Verzija Datum Opis sprememb dokumenta dokumenta 1.0 22.11.2013 Prva verzija dokumenta 1.1 15.04.2015 Dodana možnost

Prikaži več

PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa Upravljanje javnega sektorja Vrsta Stopnja K

PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa Upravljanje javnega sektorja Vrsta Stopnja K PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa Upravljanje javnega sektorja Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV univerzitetni prva stopnja Visokošolsko

Prikaži več

Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA Predšolska vzgoja pedagoški Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV m

Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA Predšolska vzgoja pedagoški Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV m Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA Predšolska vzgoja pedagoški Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV magistrski druga stopnja Magistrsko izobraževanje (druga

Prikaži več