Na podlagi 1

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Na podlagi 1"

Transkripcija

1 Na podlagi 1. alineje 1. odstavka 91. člena Pravil o organizaciji in delovanju Univerze v Ljubljani fakultete za farmacijo in v skladu z določbami Zakona o visokem šolstvu in Statuta Univerze v Ljubljani je Senat Fakultete za farmacijo na seji dne, , , in sprejel PRAVILNIK O ŠTUDIJSKEM REDU 1. SPLOŠNE DOLOČBE Člen 1 Ta pravilnik ureja študijski red študijskih programov prve in druge stopnje Fakultete za farmacijo (FFA). Določila tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za druge oblike izobraževanja, ki jih organizira FFA in podrejeno tudi za sodelovanje FFA pri izvajanju tujih študijskih programov, v kolikor zanje študijskega reda ne določajo drugi akti. Poleg tega pravilnika in Pravilnika o doktorskem študiju ureja študijski red še Statut Univerze v Ljubljani (UL). Izraz študent se v tem pravilniku uporablja kot nevtralni izraz za študentke in študente. Člen 2 Pravilnik velja za vse študente t.j. redne in izredne ter za študente brez statusa, poleg tega pa tudi za udeležence vseh vrst izobraževanj iz 1. člena tega pravilnika (v nadaljevanju študenti). Člen 3 Študenti se v zvezi z vprašanji, ki se nanašajo na študijski red obračajo na prodekana za študijsko področje in sicer neposredno ali preko študentskega referata. Prodekan tudi rešuje posamezne nejasnosti in morebitne pritožbe, za katere niso pristojni dekan FFA, komisija za študijsko področje ali senat. Roki iz tega pravilnika so obvezujoči za FFA in študente. Prodekan za študijsko področje lahko odloči, da posamični rok študentu individualno podaljša, če za to obstajajo dokazani tehtni razlogi. Člen 4 Skladno s cenikom UL oz. FFA morajo študenti plačati posamezne storitve oz. opravljanje študijskih obveznosti. Študent mora plačilo pravočasno izkazati z dokazilom, sicer se mu opravljena obveznost ne evidentira. 2. PRIDOBIVANJE ZNANJ IN VEŠČIN V DELOVNIH SKUPINAH Člen 5 Nekatere študijske aktivnosti, kot so laboratorijske vaje, terenske vaje, seminarske vaje ipd, potekajo skladno s študijskimi programi v manjših skupinah študentov znotraj letnika. Velikosti študijskih skupin so opredeljene z učnim načrtom. Glede na tip dela ali prostorske 1

2 možnosti lahko ob ustrezni prisotnosti učiteljev, asistentov in tehničnih sodelavcev opravlja obveznosti v istem prostoru (npr. laboratoriju) več skupin hkrati. Člen 6 Število skupin in razporeditev študentov znotraj skupin določi nosilec predmeta ali od njega pooblaščeni vodja vaj. Menjave med skupinami so možne samo z njegovim soglasjem. Dopolnjevanje skupin s študenti nižjih letnikov (ponavljalci ali pavzerji) je možno samo v primeru prostih mest v skupini. 3. PREVERJANJE ZNANJA IN VEŠČIN Člen 7 Oblike preverjanja znanja so izpiti, kolokviji, seminarske naloge, prevodi strokovnih besedil, poročila o vajah, preverjanje veščin na vajah, poročila o strokovni praksi, diplomska dela in magistrska dela. Oblike in način preverjanja znanja za posamezni predmet določa študijski program. Z vsemi oblikami preverjanja znanja se preverja znanje snovi, ki jo določa študijski program. Nosilec predmeta objavi na oglasni deski in spletni strani način preverjanja znanja in pogoje, ki jih mora kandidat izpolnjevati, do 15. oktobra, oz. za predmete, ki se izvajajo samo v poletnem semestru, najkasneje do 1. februarja. Datumi preverjanja znanja morajo biti objavljeni vsaj 2 meseca pred preverjanjem. Člen 8 Če je tako predpisano z učnim načrtom, se znanje pri posameznemu predmetu lahko preverja in ocenjuje tudi parcialno med študijskim letom. Ocene sprotnega preverjanja znanja ali bonitetne točke se upoštevajo pri končni oceni, tako kot je določeno v študijskem programu. Pristop k posameznim oblikam preverjanja znanja je lahko pogojen s predhodno opravljenimi študijskimi obveznostmi, določenimi s študijskim programom, o čemer se učitelj oz. asistent prepriča iz podatkov študijske evidence. Člen 9 Ustne oblike preverjanja in ocenjevanja znanja so javne. Javnost se zagotovi tako, da se na oglasni deski oz. spletni strani objavijo datum, ura in kraj preverjanja znanja. Učitelj lahko število prisotnih oseb omeji glede na prostorske možnosti. Člen 10 Uradni jezik pri vseh oblikah preverjanja znanja je slovenščina. Izjemoma lahko učitelj dovoli opravljanje posameznih oblik preverjanja znanja pri svojem predmetu tudi v tujem jeziku. Pisanje, predstavitev in zagovor diplomskega dela v angleščini lahko odobri le senat FFA, kadar je to potrebno zaradi jezikovnega razumevanja med študentom in komisijo za zagovor. 2

3 Izpit Člen 11 Izpit je končna oblika preverjanja znanja pri posameznem predmetu ali več predmetih skupaj. Poleg izpitov pri predmetih, obstajata še diplomski in magistrski izpit. Člen 12 Pravico do opravljanja izpitov ima študent, ki je vpisan v študijski program FFA oz. ima to pravico na podlagi sklepa senata, komisije za študijsko področje oz. drugega pristojnega organa. Študent lahko opravlja izpite vpisanega letnika v objavljenih izpitnih rokih potem, ko je opravil vse študijske obveznosti, predpisane s študijskim programom za posamezni predmet. Študent, ki izgubi status študenta, obdrži pravico opravljati manjkajoče izpite še dve leti od zadnjega dneva statusa. Po tem datumu mora pridobiti dovoljenje za nadaljevanje študija, ki ga na njegovo prošnjo odobri komisija za študijsko področje. Poleg primerov iz 1. odst. se lahko izpiti na FFA opravljajo še v okviru postopkov za priznavanje izobrazbe, prepisa z drugih študijev (diferencialni izpiti), v okviru opravljanja izbirnih predmetov in v okviru uradnih študentskih izmenjav. Izpitni roki Člen 13 Izpiti se opravljajo v izpitnih rokih, ki jih določi nosilec predmeta. Študenti s statusom, razen absolventov, opravljajo izpite v rednih izpitnih obdobjih, ki so za vsako študijsko leto določena s študijskim koledarjem v okviru letnega delovnega načrta, izven teh obdobij pa le, če učitelj razpiše dodatne roke oz. po posebnem dogovoru z njim. Slednje velja predvsem za redne študente s posebnim statusom (invalide, športnike itd.). Izven rednih izpitnih obdobij, t.j. v izrednih izpitnih rokih, opravljajo izpite praviloma absolventi, izredni študenti, študenti brez statusa in študenti, ki opravljajo manjkajoči izpit po izrednem napredovanju v višji letnik. Člen 14 V študijskem letu morajo biti pri vsakem predmetu objavljeni najmanj 4 izpitni roki, od katerih morajo biti pri predmetih, ki so pogoj za vpis v višji letnik, v spomladanskem in jesenskem izpitnem obdobju (t.j. junija in septembra) na razpolago skupaj najmanj 3 izpitni roki. Ne glede na določilo prejšnjega odstavka so lahko pri predmetih, ki niso pogoj za vpis v višji letnik, izpitni roki porazdeljeni tudi drugače. Predčasno opravljanje izpita Člen 15 Za predčasno šteje opravljanje izpita, ki ga študent opravlja še pred končanimi predavanji iz predmeta. Predčasno opravljanje izpitov lahko po posvetovanju z nosilcem predmeta dovoli prodekan za študijsko področje na prošnjo študenta, če so podani upravičeni razlogi (npr. odhod na študij ali študijsko prakso v tujino, hospitalizacija, porod, starševstvo, aktivna udeležba na 3

4 strokovni ali kulturni prireditvi oziroma vrhunskem športnem tekmovanju ipd.) in če, glede na študijske uspehe prosilca v preteklosti oceni, da je tako dovoljenje smotrno. Večkratno opravljanje (ponavljanje) izpita Člen 16 Študent, ki izpita ni opravil uspešno, ga lahko ponavlja še štirikrat. Ponovno opravljanje izpita na osnovi uspešne pritožbe zoper izpitno oceno se ne šteje za ponavljanje. Če je študent ponovno vpisan v isti letnik, se šteje, da posamezni izpit iz tega letnika opravlja prvič, ko po ponovnem vpisu prvič pristopi k izpitu, ne glede na to, ali je ta izpit že opravljal, ko je bil prvič vpisan. Ponavljanje izpita ni možno v istem izpitnem roku. Na utemeljeno prošnjo s pismeno obrazložitvijo lahko prodekan za študijsko področje študentu dovoli šesto opravljanje izpita, če meni, da je to, glede na siceršnji študijski uspeh študenta, smiselno. Študent, ki v petem poizkusu oz. skladno s predhodnim odstavkom v 6. poizkusu ne opravi izpita, izgubi pravico do nadaljevanja študija po vpisanem programu. Člen 17 Četrto in peto opravljanje izpita poteka pred dvočlansko komisijo, katere član je izpraševalec na predhodnem neuspešnem polaganju, drugega člana pa določi nosilec predmeta, oz. na izrecno zahtevo študenta, prodekan za študijsko področje. Šestič študent opravlja izpit pred tričlansko komisijo, ki poleg prvotnega izpraševalca sestoji še iz dveh članov, ki ju določi prodekan za študijsko področje. Člane komisij pri predmetih, ki jih izvajajo druge članice UL, določi prodekan za študijsko področje izmed učiteljev, zaposlenih na FFA. Prijava na izpit Člen 18 Študent se na izpit prijavi z oddajo prijavnice, preko spletne strani FFA v skladu z navodili. Šteje se, da se je študent prijavil pravočasno, če je prijavo oddal do objavljenega roka. Zadnji dan roka za prijavo je najmanj tri delovne dni pred datumom pričetka izpita. Če študent ugotovi, da ga ni na seznamu prijavljenih, mora sam preveriti, zakaj ni vključen v seznam. Če je izpuščen pomotoma, se ga naknadno vpiše na seznam za izpit, če pa ni oddal prijave na predpisan način ali pravočasno, izpita ne more opravljati. Učitelj sme sprejeti k izpitu samo študente, ki so se pravilno prijavili. Člen 19 Študent, ki mora izpit plačati, odda potrdilo o plačilu ob prijavi. Pri prijavljanju preko spletne strani opravi preverjanje zavezancev za plačilo študentski referat, pri prijavljanju s prijavnico pa učitelj, ki izvaja izpit. Učitelj odda potrdilo o plačilu v študentski referat skupaj s prijavnico. 4

5 Odstop od izpita Člen 20 Študent lahko odstopi od izpita v roku najkasneje 3 delovne dni pred datumom izpita. V kolikor se ne odjavi in nima izkazanih opravičljivih razlogov za izostanek, mu izpraševalec vpiše negativno oceno. Izvedba izpita Člen 21 Izvedbo izpita organizira nosilec predmeta. Nadzor nad opravljanjem pisnega izpita opravljajo učitelji in asistenti, pri čemer jim lahko pomagajo tehnični sodelavci. Preverjanje znanja pri izpitih je pisno, ustno ali pisno in ustno. Študent opravi pisni izpit, če zbere najmanj 55,0 odstotkov možnih točk. Če je študentu senat odobril posebne pogoje pri opravljanju izpita (podaljšan čas pisanja, uporabo tehničnih pomagal ipd.) mora o tem študent obvestiti nosilca predmeta najkasneje ob prijavi na izpit. Člen 22 Pisni izpit traja najmanj eno in največ štiri šolske ure. Oseba, ki nadzoruje pisni izpit, preveri identiteto udeležencev s seznamom prijavljenih študentov. Identiteta se ugotavlja s pomočjo indeksa ali študentske izkaznice, izjemoma na podlagi drugih uradnih dokumentov, opremljenih s sliko. Če se naknadno ugotovi, da študent ne izpolnjuje pogojev za pristop k izpitu, nosilec predmeta njegov izdelek razveljavi, zoper študenta pa sproži ustrezen ukrep. Če je pisni izpit komisijski, pisni izdelek pregleda dvočlanska komisija, katere član je izpraševalec na predhodnem neuspešnem polaganju, drugega člana pa določi nosilec predmeta oz. na izrecno zahtevo študenta, prodekan za študijsko področje. Če je izpit pisni in ustni, je pozitivno opravljen pisni izpit pri prvem, drugem in tretjem polaganju pogoj za opravljanje ustnega izpita. Če se izpit opravlja hkrati v pisni in ustni obliki in če je za pristop k ustnemu delu potreben pozitivni rezultat pisnega dela, se sme študent od ustnega izpita zavrniti največ trikrat. Četrti negativni pisni rezultat pomeni ustno opravljanje izpita pred komisijo. Komisija upošteva pri končni oceni pisni in ustni del. Člen 23 Rezultati pisnega izpita in drugih pisnih preizkusov znanja se objavijo na oglasni deski katedre in v programu e-student v roku 7 delovnih dni. Zaradi varovanja osebnih podatkov se pri objavi rezultatov na oglasnih deskah vpišejo samo vpisne številke študentov, ne pa tudi njihova imena. Po objavi rezultatov pisnega preizkusa ima študent do pričetka ustnega izpita v objavljenem terminu pravico videti svoj izdelek in od učitelja dobiti pojasnilo o rešitvi nalog in o doseženem rezultatu. Urnik ogleda pisnih izpitov objavi učitelj skupaj z rezultati pisnega izpita. Nosilec predmeta mora objaviti rezultate pisnega izpita najkasneje sedmi delovni dan po opravljanju izpita. O objavi rezultatov obvesti učitelj oz. asistent študente na pisnem izpitu. 5

6 V primeru, da rezultati niso objavljeni v predpisanem roku, obvestijo študenti prodekana za študijsko področje. Člen 24 Ustni in pisni del izpita tvorita celoto, ki se oceni z eno oceno. Če se izpit opravlja kot pisni in ustni, se razpored ustnih izpitov objavi hkrati z rezultati pisnega dela izpita. Ustni del izpita se mora zaključiti najkasneje v dveh tednih po objavi rezultatov pisnega dela izpitov. Učitelj in študent se lahko dogovorita tudi drugače, vendar je v vsakem primeru skrajni rok za opravljanje ustnega izpita 30 dni od pisnega izpita. Študent, ki v navedenem roku ne opravi ustnega dela, mora pisni del ponovno opravljati. Če študent odstopi med opravljanjem pisnega ali ustnega izpita, se šteje, kot da izpita ni uspešno opravil. Člen 25 Študentova moralna dolžnost je pri izpitu pošteno pokazati svoj nivo znanja. Študentu, ki pri izpitu uporablja nedovoljene pripomočke (med katere sodi tudi mobilni telefon), prepisuje, se pogovarja z drugimi študenti ali na drug način krši izpitni red, oseba, ki nadzoruje pisni izpit, takoj brez predhodnega opozorila prepove nadaljevanje izpita, ki se oceni z negativno oceno. Ocenjevanje izpitov Člen 26 Uspeh na izpitu se ocenjuje številčno ali opisno skladno z učnim načrtom predmeta. Številčno se ocenjuje po naslednji ocenjevalni lestvici: 10 - odlično: izjemni rezultati z zanemarljivimi napakami 9 - prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami 8 - prav dobro: solidni rezultati 7 - dobro: dobro znanje, vendar z večjimi napakami 6 - zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem 5 - nezadostno: znanje ne ustreza minimalnim kriterijem Opisno se ocenjuje kot: opravil pomeni pozitivno oceno ni opravil pomeni negativno oceno Člen 27 Po končanem izpitu učitelj izpraševalec takoj vpiše oceno v indeks, v roku sedmih dni pa tudi v e-studenta. Če poteka izpit na osnovi prijavnice, učitelj izpolnjeno prijavnico oz. seznam odda najkasneje v enem tednu po končanem izpitnem roku v študentski referat. V študentski referat je treba oddati tudi prijavnice z negativnimi ocenami. 6

7 Pritožba zoper oceno Člen 28 Študent, ki meni, da je bil na izpitu krivično ocenjen, lahko prvi naslednji delovni dan po koncu ustnega izpita oz. vpogleda v pisni izpit pri prodekanu za študijsko področje vloži pisno pritožbo zoper izpitno oceno. Prodekan prvi delovni dan po prejemu pritožbe imenuje tričlansko komisijo in sicer predsednika in dva člana, izmed katerih je en član učitelj, pri katerem je študent opravljal izpit, zoper katerega oceno se je pritožil. Če je vložena pritožba zoper oceno pri ustnem izpitu, komisija prvi delovni dan po imenovanju ponovno izpraša in oceni kandidata. Če je vložena pritožba zoper oceno pri pisnem izpitu, komisija prvi delovni dan po imenovanju pregleda in ponovno oceni kandidatov izdelek. Kadar je izpit pisni in ustni, se lahko kandidat pritoži tudi samo zoper oceno pisnega ali ustnega dela izpita. Odločitev komisije je dokončna. Predsednik komisije pripravi zapisnik o poteku postopka, ki ga podpišejo vsi člani komisije. Zapisnik shrani nosilec predmeta v izpitno dokumentacijo, prodekan pa vnese zabeležko o postopku v e-studenta. Člen 29 Kot datum opravljanja izpita se za pisne izpite šteje dan, ko je izpit potekal, za pisno-ustne izpite pa dan opravljanja ustnega izpita. Člen 30 Nosilec predmeta vodi pisno evidenco opravljenih vaj in izpitov pri predmetu najmanj za tekoče študijsko leto. Pisne izpitne izdelke mora hraniti še najmanj 1 mesec po opravljenem izpitu oz. dokler ni pravnomočno končan morebitni pritožbeni postopek zoper oceno. Ponavljanje izpita zaradi izboljšanja ocene Člen 31 Študent se zaradi izboljšanja pozitivne ocene lahko odloči za ponovno opravljanje izpita. To pravico ima le enkrat pri vsakem predmetu. O tem mora najkasneje v treh dneh po objavi rezultatov obvestiti učitelja. Učitelj prijavnico z vpisano oceno razveljavi. Veljavna je ocena zadnjega opravljanja izpita. Študent lahko izjemoma popravlja oceno izpita tudi kasneje, vendar najdlje do diplomiranja, po predhodni odobritvi komisije za študijsko področje na utemeljeno prošnjo študenta. V primeru, da pri popravljanju dobi negativno oceno, se mu prizna, da je izpit opravil z oceno šest. Člen 32 Določila tega pravilnika o izpitih se smiselno upoštevajo tudi za ostale oblike preverjanja znanja, razen za diplomski in magistrski izpit. 7

8 Opravljanje izpita za višji letnik Člen 33 Študent lahko izjemoma opravlja študijske obveznosti oz. izpit tudi za predmet višjega letnika, če o tem tako odloči nosilec predmeta, upoštevajoč število rednih študentov, prostorske možnosti in tehtnost razlogov študenta, da obveznosti opravlja vnaprej. Študent mora obvezno imeti status (ponavljalci) oz. mora biti zdravstveno zavarovan (pavzerji). Prednost za opravljanje obveznosti vnaprej imajo študenti, ki ponavljajo letnik in imajo s tem status rednih študentov. Študent, ki opravlja obveznosti vnaprej, mora biti evidentiran v e- studentu. 4. PRIZNAVANJE IZPITOV, OPRAVLJENIH NA ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH DRUGIH FAKULTET Člen 34 Študent, ki se vpiše na študijski program FFA in je predhodno študiral na drugi univerzi ali drugi fakulteti UL lahko po vpisu na FFA zaprosi za priznanje opravljenih izpitov oz. študijskih obveznosti pri predmetih, katerih vsebina v celoti ali delno sovpada z vsebino predmetov vpisanega študijskega programa FFA. Vlogo za priznanje odda v študentskem referatu in priloži potrdilo o opravljenem izpitu ter potrjen učni načrt predmeta, po katerem je opravljal izpit. Za priznanje izpitov lahko kandidat zaprosi tudi v okviru postopka priznavanja izobrazbe. Priznavanje izpitov, opravljenih na tujih univerzah, se plača skladno s cenikom UL. Člen 35 Vlogo rešuje nosilec ustreznega predmeta na FFA, ob smiselni uporabi predpisov, ki veljajo za priznavanje študijskih obveznosti. Izpit lahko prizna, delno prizna ali ne prizna. Če izpit delno prizna, mora določiti tudi vsebine, iz katerih mora študent opraviti delni (diferencialni) izpit. Člen 36 Odločitev o priznanju opravljenega izpita oz. druge študijske obveznosti učitelj zabeleži na zahtevku za priznanje, ki ga odda v študentski referat. Če se priznan izpit zavede v indeks, ga podpiše prodekan za študijsko področje. Člen 37 Priznavanje izpitov oz. drugih študijskih obveznosti, opravljenih na tujih šolah v okviru mednarodne izmenjave študentov, urejajo navodila o postopkih pri mednarodni izmenjavi študentov. 5. NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK IN NADALJEVANJE ŠTUDIJA Člen 38 Študent napreduje v višji letnik, če izpolni pogoje, določene s študijskim programom. Pogoji za napredovanje so objavljeni tudi v seznamu predavanj za tekoče študijsko leto. 8

9 Komisija za študijsko področje lahko skladno z določbami tega pravilnika in Statuta UL dovoli napredovanje tudi v primeru, ko študent ni zadostil vsem zahtevanim pogojem, če ugotovi, da za to obstajajo upravičeni in izkazani razlogi, ki so v vzročni zvezi z neizpolnitvijo obveznosti. Komisija pri odločitvi upošteva tudi dosežen uspeh študenta pri opravljenih študijskih obveznostih in možnosti, da bo kandidat višji letnik ob manjkajočih obveznostih opravil v rednem roku. Napredovanje v višji letnik po 2. odstavku tega člena lahko dovoli pod naslednjimi temeljnimi pogoji: - da je imel študent v tekočem študijskem letu status študenta, - da ima študent opravljene vse študijske obveznosti, ki so pogoj za pristop k manjkajočem zaključnem izpitu ali kolokviju - da mu manjka največ 12 ECTS od predpisanega števila za redni prehod v višji letnik, - da so manjkajoče obveznosti iz tekočega letnika, - da bonusa izjemnega vpisa še ni izkoristil. Drugo izjemno napredovanje lahko dovoli le zaradi izjemno hudih in resnih motenj, ki so vsebinsko in časovno v neposredni zvezi z zmožnostjo opravljanja študijskih obveznosti študenta (daljše hospitalizacije, res hude kronične bolezni, izjemno težke socialne razmere) ali v primeru, da gre za študenta s statusom športnika, umetnika oziroma študenta s posebnimi potrebami ali ko gre za mirovanje pravic po določbah statuta. Sklep komisije se izda pisno. Študent se lahko na sklep komisije pritoži na senat FFA. Odločitev senata je dokončna. 6.PONOVNI VPIS V ISTI LETNIK Člen 39 Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik v primeru, da izpolnjuje pogoje, določene s študijskim programom, in da ni že izgubil letnika zaradi zamenjave študijskega programa. Izpolnjevanje pogojev za ponavljanje preveri strokovna služba ob vpisu. Za prvo izjemno (brez zahtevanih opravljenih obveznosti iz študijskega programa), drugo ali nadaljnje ponavljanje letnika pa mora oddati pisno vlogo. Komisija za študijsko področje lahko študentu dovoli, da prvič izjemoma, drugič ali večkrat ponavlja letnik v enem od naslednjih primerov: - če ima status študenta športnika - če ima status študenta priznanega umetnika - če ima status študenta s posebnimi potrebami - študentki mami za novorojenega otroka - študentu v času mirovanja pravic po Statutu UL Komisija za študijsko področje pri tem, razen v primeru rojstva otroka, upošteva vzročno zvezo med razlogi in neopravljenimi študijskimi obveznostmi ter tudi dosežen uspeh študenta pri študijskih obveznostih in realne možnosti uspešnosti študija. 9

10 7. OBVEZNOSTI ŠTUDENTA V PRIMERU SPREMEMBE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA Člen 40 V primeru, da se študijski program spremeni, ima študent pravico končati študij po vpisanem programu ob pogoju, da redno napreduje iz letnika v letnik. Študent, ki ga zaradi ponavljanja letnika ali izgube statusa študenta dohiti generacija, ki študira po novem študijskem programu, mora opraviti vse študijske obveznosti po novem programu. V tem primeru se že opravljene obveznosti upoštevajo skladno s statutom UL in tem pravilnikom. Absolvent ima pravico študij dokončati po starem programu v roku dveh let po izteku statusa študenta. Po preteku tega časa je dolžan opraviti vse dodatne študijske obveznosti po novem programu od 1. letnika dalje. 8. ABSOLVENTSKI STAŽ Člen 41 Študent ima skladno s Statutom UL pravico do enoletnega absolventskega staža. Iz opravičljivih razlogov je absolventski staž študentu lahko podaljšan za največ 12 mesecev, praviloma le v primeru, da v času študija ni ponavljal letnika ali spremenil smeri študija. Absolventski staž je lahko prvič podaljšan za 6 mesecev pod nadaljnjim pogojem, da ima študent opravljene študijske obveznosti zadnjega letnika v obsegu najmanj 48 ECTS in ob izkazanih razlogih za podaljšanje, ki jih lahko potrdi tudi mentor z izjavo. Za nadaljnje podaljšanje do največ 6 mesecev morajo biti izkazani razlogi in okoliščine, ki so s tem pravilnikom določene za drugo izredno napredovanje. Poleg tega šteje za opravičljiv razlog še opravljanje študijskih obveznosti v tujini na podlagi študentskih izmenjav v trajanju 6 mesecev ali več. O podaljšanju absolventskega staža odloča Komisija za študijsko področje na podlagi individualne vloge absolventa, ki ji mora predložiti dokazila, s katerim izkaže okoliščine, ki jih uveljavlja kot razlog za podaljšanje. 9. PREHAJANJE MED PROGRAMI FFA Člen 42 Možnosti prehoda med programi FFA so navedene v posameznem študijskem programu. O vlogi študenta za prehod odloča komisija za študijsko področje, ki določi katere obveznosti mora študent še opraviti za nadaljevanje študija na novem programu. 10. VZPOREDNI ŠTUDIJ Člen 43 Študent, vpisan na prvo ali drugostopenjski študij v Sloveniji, lahko zaprosi za vzporedni študij na FFA, če izpolnjuje osnovne pogoje za vpis na ta program, pogoje za vpis v višji letnik na matični fakulteti in ima dovoljenje senata matične fakultete za vzporedni študij na FFA. Vzporedni študij je možen šele po opravljenem 1. letniku na matični fakulteti. Ob prijavi mora predložiti tudi motivacijsko pismo. 10

11 11. VPIS DIPLOMANTOV DRUGIH PROGRAMOV Člen 44 Študent, ki je že diplomiral na enem od prvo ali drugostopenjskih programov in izpolnjuje osnovne vpisne pogoje, lahko kandidira za vpis v 1. letnik iste stopnje. Člen 45 Skupna letna kvota za vpis študentov diplomantov in vzporednih študentov je omejena na 5% vpisnih mest za 1. letnik. V primeru, da se prijavi več kandidatov, komisija za študijsko področje opravi razvrstitev glede na njihov študijski uspeh in z izkazanim interesom za opravljanje poklica izbranega študija. Prednost imajo kandidati z višjo povprečno oceno izpitov in vaj. 12. PREPIS Z DRUGIH UNIVERZ Člen 46 Na študijski program na FFA se lahko v drugi ali višji letnik prepiše tudi študent ustreznega programa z druge univerze pod pogojem, da izpolnjuje pogoje za vpis v višji letnik po študijskem programu, na katerem je vpisan. Nadaljevanje študija na FFA mu odobri na predlog Komisije za študijsko področje Senat, ki mu določi morebitne diferencialne izpite ter druge obveznosti in letnik, v katerega se lahko vpiše. 13. DIPLOMA IN MAGISTERIJ Člen 47 Okvirne teme diplomskih in magistrskih nalog so določene vnaprej z letnim delovnim načrtom; objavljene so na oglasni deski in v e-studentu. Člen 48 Senat lahko na predlog prodekana za študijsko področje sprejme sklep o omejitvi števila diplomantov ali magistrandov, ki jih lahko sprejme posamezen učitelj. Člen 49 Diploma je strokovno delo študenta zadnjega letnika študijskega programa prve stopnje, ki ga opravi v obsegu ECTS, predpisanem s posameznim študijskim programom, pod vodstvom mentorja oziroma mentorja in somentorja. Člen 50 Magisterij je strokovno in znanstveno-raziskovalno delo študenta zadnjega letnika študijskega programa druge stopnje, ki ga opravi v obsegu ECTS, predpisanem s posameznim študijskim programom, pod vodstvom mentorja oziroma mentorja in somentorja. 11

12 Člen 51 Študent lahko opravi eksperimentalni del diplomske ali magistrske naloge tudi na drugi instituciji v Sloveniji ali v tujini. Postopek napotitve v tujino urejajo navodila o postopkih pri mednarodni izmenjavi študentov. Člen 52 Lastniki dosežkov diplomskega ali magistrskega dela so fakulteta, mentor in somentor, diplomant ter ustanove, ki so sodelovale pri zasnovi in izvedbi diplomskega dela. Diplomant ali magistrant rezultatov diplomskega dela ne more objaviti brez soglasja mentorja in somentorja. Če magistrsko delo vsebuje rezultate, ki bodo predmet patentne zaščite, lahko prodekan za študijsko področje, na predlog mentorja in s soglasjem študenta odredi, da diplomsko delo ne sme biti javno dostopno v knjižnici do vložitve patentne prijave. Dvig teme Člen 53 Študent, ki je opravil vse študijske obveznosti razen diplomskega ali magistrskega dela, naslovi na senat vlogo za dvig teme. Vlogo, ki vsebuje poleg predloga naslova teme še kratko obrazložitev in soglasje predlaganega mentorja, odda v študentskem referatu najmanj 7 delovnih dni pred sejo senata. Sprememba teme oz. naslova diplomske naloge je možna le s sklepom senata. Diploma je praviloma napisana v slovenskem jeziku. Senat FFA lahko odobri pisanje in zagovor diplomskega dela v angleškem jeziku, kadar je diplomant tujec ali kadar je bil eksperimentalni del diplomske naloge opravljen na tuji instituciji oz. je somentor strokovnjak iz tujine. Oblika in stil pisanja diplomske naloge sta določeni v brošuri fakultete: Študij, diploma, magisterij. Študent mora opraviti zagovor diplome ali magisterija najkasneje v 12 mesecih od dneva, ko je bila tema odobrena. V opravičljivih primerih, kot so porod, bolezen itd., lahko senat na študentovo prošnjo rok tudi podaljša. V nasprotnem primeru mora predložiti novo vlogo za dvig teme. Komisija za zagovor Člen 54 Komisijo za zagovor diplome ali magisterija imenuje senat na predlog prodekana za študijsko področje ob odobritvi teme diplomske naloge. Komisijo sestavljajo: predsednik, mentor in somentor, če ga kandidat ima, ter član komisije. Člani komisije so izbrani praviloma tako, da pokrivajo različna strokovna področja programa. Komisijo na prvi stopnji sestavljajo: predsednik, ki je redni ali izredni profesor na programu, ki ga kandidat zaključuje, mentor in somentor, če ga kandidat ima, ter član komisije, ki je učitelj ali asistent na programu, ki ga kandidat zaključuje. Komisijo na drugi stopnji sestavljajo: predsednik, ki je redni ali izredni profesor na programu, ki ga kandidat zaključuje, mentor in somentor, če ga kandidat ima, ter član komisije, ki je učitelj ali asistent z doktoratom na programu, ki ga kandidat zaključuje. 12

13 Člen 55 Prodekan za študijsko področje mora zagotoviti korektno in sorazmerno obremenitev učiteljev in sodelavcev s članstvom v komisijah za zagovor diplomskih in magistrskih nalog. V primeru daljše odsotnosti predsednika ali člana komisije ali ob nepredvidljivih zadržkih, lahko prodekan za študijsko področje imenuje zamenjavo v komisiji za zagovor. Člen 56 Študent mora izročiti nevezan izvod diplomske ali magistrske naloge v pregled mentorju in somentorju, predsedniku in članu komisije. Predsedniku in članu komisije izroči nalogo v pregled šele potem, ko jo je pregledal mentor in ko je odpravil pomanjkljivosti, na katere ga je opozoril mentor. Člani komisije nalogo pregledajo najkasneje v dveh tednih. V primeru prekoračitve roka študent obvesti prodekana za študijsko področje. Študent mora pred oddajo diplomske naloge odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti. Diplomski in magistrski izpit Člen 57 Študent odda po en izvod diplomskega ali magistrskega dela mentorju in somentorju najkasneje 5 delovnih dni pred datumom zagovora. Članu komisije odda v spiralo vezano ali elektronsko verzijo diplomskega ali magistrskega dela najkasneje 5 delovnih dni pred datumom zagovora. Za predsednika odda vezano nalogo in njej identično elektronsko verzijo ob prijavi zagovora v študentskem referatu. Knjižničar poskrbi za pretvorbo v zaščiteno obliko. Študentski referat objavi kraj in čas opravljanja diplomskega ali magistrskega izpita na oglasni deski najkasneje teden dni pred izpitom. Diplomski in magistrski izpit je javen in poteka pred komisijo za zagovor. Zagovor praviloma poteka v slovenskem jeziku, razen v primeru, ko je s tem pravilnikom določeno, da zagovor lahko poteka v tujem jeziku. V primeru, da se somentor zagovora ne more udeležiti, lahko prodekan za študijsko področje dovoli, da se izpit opravlja v njegovi odsotnosti. Zagovori potekajo preko celega leta razen v času novoletnih in prvomajskih počitnic ter v mesecu juliju in avgustu, v skladu s študijskim koledarjem. V primeru, da se somentor zagovora ne more udeležiti, lahko prodekan za študijsko področje dovoli, da se opravi v njegovi odsotnosti. Člen 58 Na diplomskem ali magistrskem izpitu predsednik komisije najprej predstavi kandidata ter postopek odobritve teme in imenovanja komisije. Nato kandidat v času najmanj 10 in največ 15 minut na prvi stopnji, oziroma najmanj 15 in največ 20 minut na drugi stopnji predstavi svoje delo. Sledi izpit, v okviru katerega člani komisije kandidatu zastavijo vprašanja, ki se navezujejo na vsebino diplomskega ali magistrskega dela in imajo namen ugotoviti splošno razgledanost diplomanta na področju zaključujočega programa. Po vprašanjih članov komisije lahko kandidatu zastavijo vprašanja tudi prisotni poslušalci. Diplomski ali magistrski izpit lahko skupaj s predstavitvijo dela traja največ 60 minut. 13

14 Člen 59 Oceno študija sestavljata dve ločeni oceni:»ocena izpitov in vaj«in»ocena diplome«oziroma»ocena magisterija«. Oceno izpitov in vaj se izračuna kot aritmetično sredino vseh pozitivnih ocen posamičnih predmetov in vaj. Oceno diplome oziroma magisterija izračuna komisija zaokroženo na eno decimalko natančno po naslednji formuli: ocena diplome = [(A + B)/2 + C]/2, pri čemer je: A = ocena diplomskega dela B = ocena predstavitve C = ocena odgovorov na vprašanja komisije Vsi člani komisije skupno oblikujejo posamične ocene diplomskega dela (A), predstavitve (B) in odgovorov na vprašanja (C), ki so lahko negativne (do 5) ali pozitivne (6 do 10). Za uspešen zaključek študija morajo biti vse tri ocene pozitivne. V primeru neuspešnega izpita ponavlja kandidat diplomski izpit v celoti. Nov datum, ki ne sme biti prej kot čez en mesec, določi predsednik po posvetu s člani komisije. Če komisija soglasno oceni, da študent izkazuje izjemno znanje ter njegova končna ocena diplome ali magisterija ([(A + B)/2 + C]/2) doseže 9,6 ali več, lahko komisija podeli končno oceno»cum laude«, pod pogojem, da ima študent povprečno oceno izpitov in vaj 9,5 ali več. Člen 60 Po uspešno opravljenem diplomskem ali magistrskem izpitu izda študentski referat diplomantu ali magistrantu začasno potrdilo o zaključku študija. Diplomsko listino dobi študent na svečani podelitvi. Z diplomsko listino dobi diplomant tudi prilogo k diplomi v slovenskem in angleškem jeziku. Člen 61 Vezani izvod oz. izvod diplomske naloge v elektronski obliki arhivira knjižnica. Člen 62 Študentski referat vodi evidenco o diplomantih in magisterijih v knjigi diplomantov za vsak študijski program posebej. V knjigo se poleg osebnih podatkov vpišejo še naslov diplomskega ali magistrskega dela, datum diplomiranja ali magistriranja, ocena in člane komisije. Podatki iz knjige diplomantov so na vpogled vodstvu FFA in pooblaščenim osebam. 14. DOKTORSKI ŠTUDIJ NA FFA Člen 63 FFA izvaja doktorski študij v okviru interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Biomedicina na UL. Kandidat se na tretjestopenjski študij Biomedicina znanstveno področje farmacija, ali znanstveno področje klinična biokemija in laboratorijska biomedicina, ali znanstveno področje toksikologija prijavi na UL na osnovi razpisa, ki ga za doktorski študij objavi UL in po pravilih, ki veljajo za ta študij. Po izboru kandidatov, ki ga opravi Programski svet doktorskega študija Biomedicina, se izbrani kandidati vpišejo na FFA. 14

15 Člen 64 Za doktorski študij se plačuje šolnina po ceniku. 15. MENTORJI IN SOMENTORJI Člen 65 Mentor diplomskega dela na prvi stopnji je lahko učitelj tega programa, naveden v seznamu predavanj kot nosilec oz. soizvajalec predmeta. Somentor je lahko strokovnjak s področja programa s strokovnim magisterijem, z znanstvenim magisterijem, s specializacijo, ali z doktoratom. Člen 66 Mentor magistrskega dela na drugi stopnji je lahko učitelj tega programa, naveden v seznamu predavanj, kot nosilec oz. soizvajalec predmeta. Somentor je lahko strokovnjak s področja programa z znanstvenim magisterijem, s specializacijo po 2. stopnji ali z doktoratom. Člen 67 Poleg oseb iz členov 65 in 66 lahko senat na predlog prodekana za študijsko področje v letnem delovnem načrtu določi kot mentorje tudi druge osebe s habilitacijo učitelja, ki praviloma tudi sodelujejo na programu in dovolj dobro poznajo študijski program in organizacijo FFA, tako da lahko vsebinsko in organizacijsko vodijo študenta. Člen 68 Če redno zaposlen asistent na FFA doseže naziv visokošolskega učitelja med študijskim letom, je za tisto področje, pri katerem sodeluje, lahko mentor pri diplomskem ali magistrskem delu. 16. PREHODNE DOLOČBE Člen 69 Določila tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za visokošolski študijski program Laboratorijska biomedicina, univerzitetni študijski program Farmacija in podiplomski univerzitetni študijski program po starem zakonu o visokem šolstvu. Znanstveni magisterij po starem programu Člen 70 Študent, ki je vpisal podiplomski univerzitetni študij po starem programu, ima pravico končati magisterij v zakonsko določenih rokih. Magistrski študij za področje farmacije in klinične biokemije se lahko opravlja le na FFA, kot matični ustanovi za to področje. 15

16 Člen 71 Znanstveni magisterij je samostojno eksperimentalno znanstveno-raziskovalno delo, ki ga kandidat izdela pod vodstvom mentorja in po programu traja dve leti. Lastniki dosežkov iz naslova magistrskega dela so fakulteta, avtor, mentor in somentor ter tudi druge institucije, če so sodelovale pri nastajanju magistrske naloge. Če magistrsko delo vsebuje rezultate, ki bodo predmet patentne zaščite, lahko prodekan za študijsko področje na predlog mentorja odredi, da magistrsko delo ne sme biti javno dostopno v knjižnici, do vložitve patentne prijave. Člen 72 Mentor magistrandu je lahko univerzitetni učitelj, ki sodeluje v pedagoškem procesu in je habilitiran na FFA. Mentor je lahko tudi znanstveni delavec, habilitiran na UL, če za predlagano področje ni univerzitetnega učitelja na FFA, ki je habilitiran na UL. Učitelj oz. znanstveni delavec, ki ni habilitiran na UL, je lahko mentor magistrandu le, če je v času izdelave magistrske naloge, gostujoči učitelj na FFA. V vseh drugih primerih je lahko le somentor. Somentor je lahko predlagan le tedaj, če je tema magistrske naloge interdisciplinarna ali če magistrand raziskave opravlja na drugi instituciji. Somentor mora imeti doktorat znanosti. Člen 73 Ko kandidat uspešno opravi vse predpisane obveznosti magistrskega študija, zaprosi senat za odobritev predlagane teme in naslova magistrske naloge. Predlog utemelji s kratko obrazložitvijo ter pregledom relevantne literature. V prošnji kandidat predlaga mentorja in morebitnega somentorja. Kandidat mora priložiti izjavo predlaganega mentorja in somentorja, da sta z obrazložitvijo teme in predlogom naslova seznanjena in se strinjata. Člen 74 Senat po odobritve teme in mentorja (in somentorja) določi še komisijo za oceno in zagovor magistrske naloge. Komisijo sestavljajo: predsednik, mentor (in somentor) ter član(i), ki so z izjemo somentorja univerzitetni učitelji. Predsednik komisije je praviloma redni profesor. Od odobritve do zagovora magistrske naloge praviloma ne sme preteči več kot eno leto, sicer tema zapade. Ta rok se lahko podaljša iz enakih razlogov kot pri diplomah. Magistrska naloga je praviloma napisana v slovenskem jeziku. Senat lahko odobri pisanje in zagovor magistrskega dela v angleškem jeziku, kadar je bil eksperimentalni del magistrske naloge opravljen na tuji instituciji in/ali je somentor strokovnjak iz tujine. Za obliko in stil pisanja veljajo enaka pravila kot za diplomo ali strokovni magisterij. Člen 75 Kandidat predloži vsakemu članu komisije za oceno nevezan izvod magistrske naloge. Člani komisije za oceno nalogo pregledajo, in ko kandidat opravi morebitne popravke naloge, predsednik komisije napiše predlog ocene magistrske naloge najkasneje v enem mesecu po prejetju magistrske naloge. Končno oceno sopodpišejo tudi drugi člani komisije. 16

17 Komisija posreduje podpisano oceno senatu. Na seji senata, ki obravnava oceno magistrskega dela, mora biti pri prodekanu za študijsko področje na vpogled izvod magistrske naloge. Če senat oceno sprejme, ima kandidat pravico do zagovora magistrske naloge. Člen 76 Kandidat odda po en izvod magistrskega dela članom komisije najkasneje 5 delovnih dni pred zagovorom. Predsedniku komisije in mentorju odda vezan izvod. Predsedniku odda tudi elektronsko verzijo naloge, ki mora biti identična natisnjeni. Knjižničar FFA poskrbi za pretvorbo v zaščiteno obliko. Študentski referat na oglasni deski objavi kraj in čas zagovora magistrskega dela najkasneje teden dni pred zagovorom. Za potek in protokol predstavitve in zagovora magistrskega dela se uporabljajo določbe tega pravilnika, ki veljajo za magistrski izpit na drugi stopnji. Zagovor magistrske naloge je javen in poteka pred komisijo za zagovor magistrskega dela in praviloma v slovenskem jeziku. Člen 77 V primerih, ki veljajo za diplomsko nalogo, lahko zagovor poteka tudi v angleškem jeziku. Kandidat po predstavitvi odgovarja na vprašanja mentorja in somentorja, člana komisije in predsednika komisije ter na morebitna vprašanja navzočih. Komisija ob upoštevanju ocene naloge, predstavitve in rezultatov študija na magistrski stopnji, oceni kandidata s končno oceno od 6 (zadostno) do 10 (odlično). Člen 78 Po uspešnem zagovoru izda študentski referat magistrantu začasno potrdilo o opravljenem magistrskem študiju. Diplomsko listino dobi magistrant na svečani podelitvi diplom in magisterijev. Z diplomsko listino dobi diplomant tudi prilogo k diplomi v slovenskem in angleškem jeziku. Magistra podiplomskega študija po starem zakonu o visokem šolstvu študentski referat vpiše pod zaporedno številko v knjigo magistrantov, kamor se vpiše še naslov magistrske naloge, ocena, mentor/somentor, komisija in datum zagovora. Podatki iz knjige magistrantov so na vpogled vodstvu fakultete in osebam s pooblastilom. Člen 79 Vezan izvod magistrske naloge oz. izvod v elektronski obliki arhivira knjižnica fakultete. Člen 80 Določba o izgubi pravice do nadaljevanja študija po petem oz. šestem neuspešnem poizkusu opravljanja izpita, se s oz. od študijskega leta 2003/04 dalje uporablja za izpite pri predmetih letnika, ki ga študent vpiše od vključno študijskega leta 2003/04 dalje. Za opravljanje izpitov za nazaj pa velja, da lahko študent izpit opravlja največ šestkrat. V vsakem primeru pa ima od veljavnosti tega pravilnika dalje na voljo še dva poizkusa. 17

18 Člen 81 Študentom harmoniziranega programa farmacija se ob podaljševanju absolventskega staža upošteva razmere zaradi praktičnega usposabljanja, ki ga ni možno izvesti v okviru desetih semestrov, kot posebno okoliščino. 17. KONČNE DOLOČBE Člen 82 Ta pravilnik prične veljati osmi dan po objavi na spletni strani FFA, uporablja pa se od začetka študijskega leta 2009/2010, razen uporabe člena 59, ki velja za diplome, ki jih študenti zagovarjajo po Z dnem, ko prične veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o študijskem redu z dne, in spremembe z dne, in Prof. dr. Borut Božič, l.r. Predsednik Senata UL-FFA 18

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne 27. 6. 2017 sprejel Študijski red Univerze v Ljubljani 1 SPLOŠNA DOLOČILA

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc NAVODILA K CENIKU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2005/2006 UL FAKULTETE ZA POMORSTVO IN PROMET Šolnine in prispevke za študijsko leto 2005/2006 je določil Upravni odbor Fakultete za pomorstvo in promet na svoji 22.

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 1. KAJ SO IZREDNI ROKI? KOLIKO JIH JE? KOMU PRIPADAJO? POSTOPEK. Pravilnik o študiju 202. člen Izredni izpitni roki so izpitni roki zunaj izpitnih obdobij in v času

Prikaži več

Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju F

Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju F Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, je Senat

Prikaži več

Na podlagi 154

Na podlagi 154 To prečiščeno besedilo Pravil o diplomi Univerze na Primorskem Pedagoške fakultete Koper obsega: - Pravila o diplomi Univerze na Primorskem Pedagoške fakultete Koper z dne 19. marca 2004; - Spremembe in

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV na seji 9. 10. 2017 sprejel na seji 12. 11. 2018 pa

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejet

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejet Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejeto na 11. redni seji senata UL FGG dne 24. 10. 2018)

Prikaži več

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DOLOČBE 1. člen Ta navodila urejajo prilagajanje študijskih

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:  Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne 13. 7. 2015 je po predhodni obravnavi in potrditvi besedila na pedagoški konferenci zavoda

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (37. seji senata UL FGG dne

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (37. seji senata UL FGG dne Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (37. seji senata UL FGG dne 29. 3. 2017) Kazalo I. SPLOŠNE DOLOČBE IN ORGANIZACIJA ŠTUDIJA... 1 1. člen (Pedagoška dejavnost študijski programi)...

Prikaži več

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 21. člena Statuta Evropske pravne fakultete Nove univerze (v nadaljevanju: fakulteta) z dne je upravni

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 21. člena Statuta Evropske pravne fakultete Nove univerze (v nadaljevanju: fakulteta) z dne je upravni Na podlagi 2. točke prvega odstavka 21. člena Statuta Evropske pravne fakultete Nove univerze (v nadaljevanju: fakulteta) z dne 24. 9. 2018 je upravni odbor fakultete sprejel naslednji PRAVILNIK O ŠTUDIJU

Prikaži več

Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze

Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze v Ljubljani Teološke fakultete na svoji 4. redni seji,

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

Microsoft Word - Pravilnik_DD__Ekonomija_.doc

Microsoft Word - Pravilnik_DD__Ekonomija_.doc Na osnovi 162. člena Statuta Univerze v Ljubljani in 45. člena Pravil Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Ekonomske fakultete na svoji seji 10. decembra 2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O

Prikaži več

PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dij

PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dij PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dijaka s statusom športnika je odvisno od njegove obremenitve

Prikaži več

Na podlagi 25. člena Pravil Univerze na Primorskem, Fakultete za management in na podlagi Pravilnika o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na U

Na podlagi 25. člena Pravil Univerze na Primorskem, Fakultete za management in na podlagi Pravilnika o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na U Na podlagi 25. člena Pravil Univerze na Primorskem, Fakultete za management in na podlagi Pravilnika o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na Univerzi na Primorskem, ki ga je sprejel Senat Univerze

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

Microsoft Word CENIK STORITEV VSZ V STUDIJSKEM LETU 2007.doc

Microsoft Word CENIK STORITEV VSZ V STUDIJSKEM LETU 2007.doc 19 CENIK STORITEV VŠZ V ŠTUDIJSKEM LETU 2007/2008 CENIK UL VŠZ za študijsko leto 2007/2008 1 Sprejeto na 12.seji UO UL, 14.06.2007 Zap.št. ELEMENT v 1. VPISNINA V PRVI LETNIK 24,66 2. VPISNINA V VIŠJI

Prikaži več

Datum: (Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru obsega: Pravilnik o preverjanju in

Datum: (Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru obsega: Pravilnik o preverjanju in Datum: 5.8.2015 (Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru obsega: Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru, št. A4/2009

Prikaži več

Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da

Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da posamezne elemente iz procesa ocenjevanja določajo

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV na seji 5. 2. 2018 sprejel P R A V I L N I K O PREHODU

Prikaži več

Univerzitetni študijski program Fizika I

Univerzitetni študijski program Fizika I Medicinska fizika II. stopnja 1. Splošni podatki o študijskem programu Ime študija: Magistrski študijski program Medicinska fizika. Stopnja študija: Druga bolonjska stopnja. Vrsta študija: Enopredmetni

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 - e-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve,

Prikaži več

Microsoft Word _03_21_Pravilnik_bolonjski_MAG.doc

Microsoft Word _03_21_Pravilnik_bolonjski_MAG.doc Na osnovi 162. člena Statuta Univerze v Ljubljani in 45. člena Pravil Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Ekonomske fakultete na svoji seji 21. decembra 2009 sprejel, na sejah 28. maja 2012,

Prikaži več

Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne sprejel PRAVIL

Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne sprejel PRAVIL Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne 12. 9. 2017 sprejel PRAVILNIK O MAGISTRSKEM IN DOKTORSKEM ŠTUDIJU SPLOŠNE DOLOČBE

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 E-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica 18b, 5000

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00 - e-pošta: info@epf.nova-uni.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

Brosura_VPIS

Brosura_VPIS VSEBINA Najpogostejša vprašanja o vpisu in študiju Študijsko leto 2016/2017 INFORMACIJE O VPISU IN ŠTUDIJU NA UNIVERZI V MARIBORU Visokošolska prijavno - informacijska služba Univerze v Mariboru Dejan

Prikaži več

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije,

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, ------------------------- Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, Sveta Evrope in Unesca/Cepesa. Izdaja se zaradi boljše

Prikaži več

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2018/19 Rok za prijavo: 05.03.2018 Razpisna dokumentacija: Razpis Prijavni obrazec Naslov

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:  Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2016/2017 Univerza

Prikaži več

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI Senat Univerze v Ljubljani je na podlagi šeste točke 47. in 238.a člena Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05, 118/05, 72/06 (76/06-popr.), 59/07 (82/07-popr.), 81/07, 5/08, 42/08, 62/08,

Prikaži več

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) 237 42 22 (04) 237 42 15 E pošta: vs@fov.uni-mb.si; un@fov.uni-mb.si Spletna stran: http://www.fov.uni-mb.si Informativno mesto:

Prikaži več

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www UNIVERZA NA PRIMORSKEM TITOV TRG 4, 6000 KOPER Na podlagi 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06), sklepov Senata Univerze na Primorskem in soglasja Vlade Republike Slovenije objavlja

Prikaži več

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE Kandidat za vpis v magistrske študijske

Prikaži več

V skladu s 132., 133: in 134. členom Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017 s spre111embam1) ter 79. 1n členom Pravil o organiziran

V skladu s 132., 133: in 134. členom Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017 s spre111embam1) ter 79. 1n členom Pravil o organiziran V skladu s 132., 133: in 134. členom Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017 s spre111embam1) ter 79. 1n. 113. členom Pravil o organiziranosti in delovanju Fakultete za kemijo in kemijsko tehnolog!jo

Prikaži več

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju in licenciranju strokovnih kadrov Odbojkarske zveze

Prikaži več

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanju: zdravniki), ki poleg pogojev, določenih z delovnopravnimi

Prikaži več

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc Na podlagi 9. člena in 5. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter 8. in 9. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09)

Prikaži več

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu na podlagi pete alineje 51

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu na podlagi pete alineje 51 Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi pete alineje enajstega odstavka 51. h člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/06 uradno prečiščeno besedilo,

Prikaži več

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5 Na podlagi določil 33., 98. in 120. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je Občni zbor Zveze na svoji redni seji dne 10. 5. 2011 sprejel PRAVILNIK O PODELJEVANJU

Prikaži več

ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD L

ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD L ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD 1 1000 LJUBLJANA Tel.: +386 2 250-19-99; 040 239 727 Faks:

Prikaži več

Senat Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani, je na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani in 28. člena Pravil Fakultete za upravo, na svoji

Senat Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani, je na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani in 28. člena Pravil Fakultete za upravo, na svoji Senat Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani, je na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani in 28. člena Pravil Fakultete za upravo, na svoji 34. redni seji, dne 30. 1. 2019, sprejel naslednji

Prikaži več

3

3 3.5 Radiologija Stopnja izobrazbe: Strokovni naslov: visoka strokovna izobrazba diplomirana inženirka radiologije, okrajšava dipl.inž.rad. diplomirani inženir radiologije, okrajšava dipl.inž.rad. Študentje

Prikaži več

1. letnik MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM LESARSTVO, 2. stopnja 2018/19 Število študentov: 12+1 Mentor letnika: prof. dr. Manja Kitek Kuzman III. BLOK 18

1. letnik MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM LESARSTVO, 2. stopnja 2018/19 Število študentov: 12+1 Mentor letnika: prof. dr. Manja Kitek Kuzman III. BLOK 18 1. letnik MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM LESARSTVO, 2. stopnja 2018/19 Število študentov: 12+1 prof. dr. Manja Kitek Kuzman III. BLOK 18. februar do 5. april 2019 Izpitno obdobje: 8. april do 12. april 2019

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) minister za zunanje zadeve v soglasju z

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 - ZUPŠ in 65/17), Meril za akreditacijo

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3 Univerzitetni študijski program Biokemija Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program BIOKEMIJA traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk. Strokovni

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Meril predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega univerza ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Neuradno prečiščeno besedilo Meril predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega univerza ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Meril predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega univerza ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Meril za volitve v nazive

Prikaži več

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol SENAT UL 2. SEJA DNE 21. 11. 2017 Številka: 031-12/2017 Datum: Ljubljana, 21. 11. 2017 5. TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Ljubljani Poročevalec:

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc PRAVILNIK O PODELJEVANJU POHVAL, PRIZNANJ IN NAGRAD UČENCEM NA OŠ III MURSKA SOBOTA Dopolnjen dne: 10. 06. 2011 Ravnateljica: Dominika Sraka Na podlagi 58. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS št. 12/96,

Prikaži več

Deans Office

Deans Office Dekan izr. prof. dr. Janez Stare Gosarjeva ulica 005 SI-1000 Ljubljana T: +386 1 5805 561 F: +386 1 5805 521 crpo@fu.uni-lj.si www.fu.uni-lj.si Datum: 20. 6. 2016 Številka: 30000-07/2016-1 V skladu z določili

Prikaži več

PRIROČNIK ZA ŠTUDENTE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA

PRIROČNIK ZA ŠTUDENTE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE PRIROČNIK ZA ŠTUDENTE Študijsko leto 2018/2019 Priročnik za študente Izdala: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (UP FHŠ)

Prikaži več

Zapisnik 1

Zapisnik 1 Letno poročilo o študentski anketi UP FHŠ za študijsko leto 2014/15 Letno poročilo o rezultatih anketiranja se pripravi skladno s Pravilnikom o izvajanju študentske ankete Univerze na Primorskem in vsebuje:

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program TEHNIŠKA VARNOST traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa znanja slovenskega jezika (Ur. l. RS št. 47/1994),

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE Letališka cesta 33c, Ljubljana Upravni odbor AZS je na svoji 23. korespondenčni seji dne, 9. marca 2019, v skladu z 28. členom Statuta AZS sprejel PRAVILNIK O REGISTRACIJI IN PRESTOPIH

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA Prerazporeditev ur med semestri štud. programa Predšolska vzgoja je bila potrjena na 9. izredni seji Senata PEF dne 14. 9. 2007 in na 1. korespondenčni

Prikaži več

Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne sklenili Olimpijski komite Slov

Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne sklenili Olimpijski komite Slov Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne 22. 12. 2011 sklenili Olimpijski komite Slovenije Združenje športnih zvez, ministrstvo, pristojno

Prikaži več

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija NAKNADNI JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE KANDIDATOV ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2019/2020 1 NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA Izvajalec javnega

Prikaži več

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx Na podlagi 22., 70., 71., 94., 95., 96., 97. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice je Senat Fakultete za zdravstvo Jesenice na svoji na 5. redni seji v študijskem letu 2014/2015, dne 18. 2. 2015,

Prikaži več

Po 6

Po 6 Po 21 členu Statuta Zveze nogometnih trenerjev Slovenije je Skupščina Zveze nogometnih trenerjev Slovenije na zasedanju dne 31. marca 2014 sprejela Disciplinski pravilnik Zveze nogometnih trenerjev Slovenije

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja

Vloga za oblikovanje mnenja Univerzitetni študijski program Kemijsko inženirstvo Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program KEMIJSKO INŽENIRSTVO traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več

SPLOŠNE INFORMACIJE

SPLOŠNE INFORMACIJE »PSIHOLOŠKI DIFERENCIALNI MODUL«(PDM) V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/17 1 VSEBINA: 1. Namen Psihološkega diferencialnega modula (PDM)... 2 2. Predmeti PDM... 2 2.1 Predmeti... 4 2.1.1 Diferencialna psihologija...

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o Številka: 1103-2/2014-1 Datum: 19. 6. 2014 Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07 (63/07 popr.),

Prikaži več

Kako do diplome

Kako do diplome DIPLOMSKI RED VIŠJE STROKOVNE ŠOLE KAZALO KAZALO PRILOG... 2 UVODNE DOLOČBE... 3 PRIPRAVA NA DIPLOMO... 3 Razpis naslovov za diplomska dela, mentorstvo... 3 Izbira naslova diplomskega dela in mentorja...

Prikaži več

Na osnovi določil 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/2012 s sprem. in dopol. do 28/2014) je Senat Fakultete za naravoslovje in

Na osnovi določil 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/2012 s sprem. in dopol. do 28/2014) je Senat Fakultete za naravoslovje in Na osnovi določil 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/2012 s sprem. in dopol. do 28/2014) je Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru na svoji 5. redni seji

Prikaži več

Urejanje statusa tujca študentov v Republiki Sloveniji

Urejanje statusa tujca študentov v Republiki Sloveniji Urejanje statusa tujca s strani tujih študentov v Republiki Sloveniji Koper, 9.12.2015 Bivanje v Republiki Sloveniji Prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji ureja Zakon o tujcih (Ztuj -2). Zakon je bil

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2019/2020 Univerza

Prikaži več

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A ZAKAJ ŠTUDIJ MATEMATIKE? Ker vam je všeč in vam gre dobro od rok! lepa, eksaktna veda, ki ne zastara matematičnoanalitično sklepanje je uporabno povsod matematiki so zaposljivi ZAKAJ V LJUBLJANI? najdaljša

Prikaži več

Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah

Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah in Pravili ocenjevanja Gimnazije Novo mesto, veljavnim

Prikaži več

ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 Slovenska

ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 Slovenska ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 Slovenska ulica 17, 2000 Maribor Tel.: +386 2 250-19-99; 040

Prikaži več

(Microsoft Word - Merila, metode in pravila - \350istopis )

(Microsoft Word - Merila, metode in pravila - \350istopis ) DRŽAVNOTOŽILSKI SVET Trg OF 13, 1000 LJUBLJANA Tel.: 01 434 19 63 E-pošta: dts@dt-rs.si Številka: Dts 5/15-12 Datum: 27. 10. 2016 Državnotožilski svet (v nadaljevanju: Svet) je na svoji 64. seji dne 27.

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

DNEVNIK

DNEVNIK POROČILO PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM PRI DELODAJALCU DIJAKA / DIJAKINJE. ( IME IN PRIIMEK) Izobraževalni program FRIZER.. Letnik:.. oddelek:. PRI DELODAJALCU. (NASLOV DELODAJALCA) Šolsko leto:..

Prikaži več

POROČILO O TUTORSKEM DELU ŠT. LETO 2013/14 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu vseh tutorjev učiteljev, ki so vključili tudi por

POROČILO O TUTORSKEM DELU ŠT. LETO 2013/14 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu vseh tutorjev učiteljev, ki so vključili tudi por POROČILO O TUTORSKEM DELU ŠT. LETO /14 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu vseh tutorjev učiteljev, ki so vključili tudi poročila tutorjev študentov. Tutorji učitelji so naslednji

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

Na podlagi 48. člena Statuta Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (UPB4) z dne je senat FUDŠ na 2. seji senata dne

Na podlagi 48. člena Statuta Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (UPB4) z dne je senat FUDŠ na 2. seji senata dne Na podlagi 48. člena Statuta Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (UPB4) z dne 20.04.2015 je senat FUDŠ na 2. seji senata dne 26.11.2015 sprejel naslednji PRAVILNIK O DELOVANJU KOMISIJE

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019 Univerza v Ljubljani razpisuje 21 doktorskih

Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019 Univerza v Ljubljani razpisuje 21 doktorskih Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019 Univerza v Ljubljani razpisuje 21 doktorskih študijskih programov - https://www.unilj.si/studij/doktorski/.

Prikaži več

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE KANDIDATOV ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2019/2020 1 NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA Izvajalec javnega razpisa

Prikaži več

Na podlagi 30. in 32.člena Statuta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (Uradni list RS, št. 86/16), je Senat Fakultete za zdravstvo Angele Boškin na

Na podlagi 30. in 32.člena Statuta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (Uradni list RS, št. 86/16), je Senat Fakultete za zdravstvo Angele Boškin na Na podlagi 30. in 32.člena Statuta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (Uradni list RS, št. 86/16), je Senat Fakultete za zdravstvo Angele Boškin na 7. redni seji v študijskem letu 2016/2017, dne 17.

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc)

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc) PRAVILA O ŠOLSKI PREHRANI Osnovne šole Gornja Radgona OKTOBER 2014 Na osnovi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 43/2010 z dne 31. 5. 2010), (Uradni list RS, št. 3/13 z dne 11. 1. 2013),

Prikaži več