PROFESIONALNE ETIKE PRI DELU Z LJUDMI

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "PROFESIONALNE ETIKE PRI DELU Z LJUDMI"

Transkripcija

1 PROFESIONALNE ETIKE PRI DELU Z LJUDMI To je bil naslov posveta, ki je potekal 17. in 18. oktobra 1995 v Mariboru. Ker je vsebina vselej povezana z obliko, najprej nekaj besed o tem, kako je sploh prišlo do tega posveta. V sodelovanju Visoke šole za socialno delo z Inštitutom Antona Trstenjaka je prišlo do ideje, da bi organizirali delovno srečanje predstavnikov in predstavnic vseh tistih profesij, v katerih so etični vidiki strokovnega dela vsaj tako pomembni kot njihovo znanje, teorije in veščine. Če različnost profesij pomeni različnost področij, različnost teoretskih pristopov, različnost uporabljenih metod (oz. sproženih učinkov), potem je koristno razlikovati med dvemi vrstami profesij: med tistimi, katerih storitve neposredno uporabljajo (zlasti) individualni uporabniki, in onimi, kjer individualna interakcija eksperta z uporabnikom ni tipična ali pa sploh ni nujna. V prvem primeru gre za dejavnosti, ki neposredno učinkujejo na uporabnikov organski in psihični sistem (psihologija, socialno delo, medicina, pedagogika...), v drugem primeru pa je tako učinkovanje posred(ova)no ali pa ga sploh ni. Ker je bil to prvi posvet te vrste v Sloveniji, naj opozorim na nekaj pomislekov, ki so jih imeli nekateri že o samem naslovu posveta. Iz tega bo razvidno, da vsebinski okvir, kakor je bil zastavljen, ni bil nekaj samoumevnega, o čemer bi se že vnaprej strinjali vsi udeleženci. V glavnem je šlo za tri vrste vprašanj: 1. Zakaj izrecno poudarjati etiko, če pa je najbolj odločilno pri vsakem profesionalcu njegovo profesionalno znanje? Če profesionalec (npr, v odnosu do uporabnika) ravna profesionalno, je to nujno tudi etično, saj se v nasprotnem primeru izneveri lastnemu strokovnemu poslanstvu, zgreši namen svojega početja, dela napake itn. Ker pravilna profesionalna usposobljenost vselej vključuje tudi etično dimenzijo, ni potrebe po izrecnem ločevanju profesionalne etike od profesionalnih znanj (veščin, metod, teorij). Z ločevanjem med enim in drugim bi lahko prišlo do vtisa, da je profesionalna etika neodvisna od znanja (značilnega za neko profesijo), s tem pa bi lahko zašli v moralizem Ker je profesionalna tista etika, ki jo imajo profesionalci in profesionalke (ne glede na dejavnost, ki jo opravljajo), ni razloga, da bi o njej govorili v množini (kot sugerira naslov posveta). Medtem ko se pripadniki različnih profesij razlikujejo med sabo po tem, za kaj so usposobljeni, komu namenjajo svoje storitve, kje so zaposleni, kako so organizirani itn., pa jih profesionalna etika druži zlasti v tem smislu, da so pri svojem delu avtonomni do političnih, nazorskih, ideoloških, strankarskih idr. pritiskov. Njihova profesionalna etika se torej kaže zlasti v tem, da so najprej profesionalci in šele potem vse drugo. To pomeni, da se profesionalna vprašanja presojajo samo po profesionalnih kriterijih, čeprav so eksperti hkrati kot osebe tudi verniki in ateisti, čeprav so simpatizerji te ali one stranke, čeprav so zaposleni v različnih ustanovah, ki so si lahko tudi konkurenčne itn. Prav profesionalna etika jih opozarja na prednost profesionalne drže, zato je o njej bolje govoriti v ednini; v tem smislu namreč ni razlike med profesionalcem iz socialnega dela, psihologije, sociologije, prava Zakaj govoriti o profesionalnih etikah»pri delu z ljudmi «; ali ni odveč to poudariti že v naslovu? Ali ni to pleonazem? Ali nima vsakršno etično delovanje tako ali drugače opravka»z ljudmi«, naj gre za etiko profesionalcev ali neprofe-

2 sionalcev? Ali ni etična tematika prav v tem, da imamo vselej opravka z različnimi načini človekovega ravnanja in hotenja, z nravstvenostjo, z merili o tem, kaj je moralno in nemoralno itn.? Ko govorimo o etiki, vselej mislimo na ljudi, pa če etiko opredelimo kot dejansko ravnanje konkretnega posameznika ali kot filozofsko disciplino oz. teorijo morale; v vsakem primeru gre za odnose med ljudmi. In naprej ali ne velja to za vse profesije? Kljub razlikam med njimi gre pri vseh za človekovo dejavnost, tj., za človekovo delo oz. za delo s človekom, čeprav na različne načine. Kot da nekatere profesije»delajo z ljudmi«, druge pa nimajo zveze s človekom in imajo zato drugačno etiko, ali pa je sploh nimajo... Ta vprašanja navajam zato, ker že sama po sebi opozarjajo na aktualnosti posveta, o katerem govori tudi njegov naslov. Zgornje tri ugovore lahko namreč soočimo z naslednjimi stališči: Ad 1. Ko govorimo o etiki kakšne profesije, so metode, veščine in ostalo znanje ter ekspertova usposobljenost res pogoj za njegovo profesionalno etiko niso pa zadosten pogoj. Strokovno in etično ravnanje sta res povezana, a na naslednji način: če je ekspertovo delo strokovno pravilno, ni nujno, da je tudi profesionalno etično; če pa je njegov odnos do uporabnika etičen po merilih profesije, ki jo zastopa, pa je nujno tudi strokovno pravilen. Zato v razvitih profesijah niso dovolj le strokovna merila, ampak se poudarjajo tudi moralne norme, ki se kodificirajo v kodeksih profesionalne etike. Tako kot se npr. kazenska odgovornost ne pokriva povsem s strokovno odgovornostjo, podobno se tudi moralna odgovornost ne pokriva nujno s strokovno in kazensko. To velja celo v povsem eksaktnih dejavnostih, ki so detaljno regulirane tako z zakonskega kot strokovnega vidika, npr. v računovodstvu, reviziji oz. na področju gospodarskega zaupništva. Celo na teh področjih so pogosti primeri, ko je lahko neko ravnanje, npr. revizorjevo, poslovno pravilno in hkrati moralno sporno (na kar je v referatu opozarjal dr. Koletnik; enak problem je na medicinskem področju pri nas že v sedemdesetih letih obravnaval Milčinski). Ad 2. Profesionalna etika v ednini namesto v množini? S to razlago (pod točko 2) ni nič narobe; vprašanje o tem se je mimogrede odprlo v diskusiji o enem splošnih socioloških referatov, a je ostalo nedorečeno. Kljub temu je vprašanje vsebinsko pomembno (ne pa puristično). Gre namreč za predstavo o tem, kaj naj bi profesionalna etika sploh bila na kaj pravzaprav mislimo, ko govorimo o njej. Če jo omenjamo v ednini, mislimo na njeno jasnost, medtem ko gre za razločnost tega pojma šele, ko govorimo o profesionalnih etikah. Jasnost o tem, kaj je profesionalna etika, vzpostavimo takrat, ko jo diferenciramo navzven, tj., od etik, ki niso profesionalne (in zgolj na to se nanaša argumentacija pod 2). Razločnost pojma pa dosežemo, ko profesionalne e- tike diferenciramo tudi navznoter, ko jih torej raz-ločujemo med sabo po različnih kriterijih, npr.: po posameznih profesionalnih področjih (profesionalna etika v socialnem delu je drugačna od tiste v medicini, v novinarstvu, ekonomiji itd.; prav zato imamo različne kodekse); lahko jih razločujemo po stopnji strukturiranosti (npr. glede na kodiranost: profesionalno etiko srečamo tudi v tistih profesijah, ki nimajo posebnih kodeksov); razločujemo jih lahko po tem, ali regulirajo odnose samo med predstavniki profesije ali tudi do uporabnikov itd. Zato je v naslovu posveta izrecno poudarjena množina, saj se hkrati misli na jasnost in razločnost. Zato smo navsezadnje tudi imeli referente iz različnih profesij. Ad 3. Tretji ugovor se nanaša na»delo z ljudmi«. Ko primerjamo profesionalne etike, ni vseeno, ali gre za etike v tistih profesijah, kjer je za realizacijo ekspertne storitve odločilen neposreden odnos med njim ter individualnim uporabnikom, ali pa gre za profesije, za katere tak odnos sploh ni tipičen (ker so njihovi uporabniki institucije ali druge kolektivitete). Zato ima profesionalna

3 etika v socialnem delu več skupnega npr. z etiko zdravnikov, pedagogov, psihologov, advokatov kot pa s profesionalno etiko sociologov, inženirjev, politologov... Ob tem je pomembna razlika tudi v stopnji organiziranosti koristnikov profesionalnih uslug. Pri individualnih uporabnikih in neformalnih skupinah gre praviloma za večjo ranljivost in za manjšo ali nikakršno organiziranost, pri kolektivnih uporabnikih pa je ponavadi narobe. Ta vprašanja navajam zato, ker po mojem mnenju že sama po sebi aktualizirajo temo, izraženo v naslovu posveta. Čeprav ta vprašanja niso bila eksplicitno obravnavana v nobenem referatu, so se nekajkrat pojavila v diskusiji in s tega vidika bo koristno brati tudi zbornik (ki je v nastajanju). Poleg tega je na aktualnost teme opozarjal tudi sam potek posveta, za katerega je bilo značilno naslednje: a) Očitno gre za svežo,»neprežvečeno«temo, o kateri se predstavniki različnih profesij še nismo pogovarjali na ta način (na posebnem posvetu v tako široki sestavi). b) Da je bila tema aktualna, se vidi tudi iz priprave posveta, saj je zaradi vsebinske novosti posvet nepredvideno prestopil okvir, ki je bil dan z začetno iniciativo. Sprva smo v pripravljalnem odboru razmišljali o dvojem: o vsebinski in konceptualni zamejitvi. To pomeni, da smo se skušali omejiti samo na problematiko etičnih kodeksov sorodnih profesij, konceptualno pa zastaviti posvet zgolj kot pripravo za širši simpozij, ki bi bil izveden drugo leto (v širši, mednarodni udeležbi). Kmalu pa se je pokazalo, da je interes za sodelovanje širši od predvidenega in da je zato smiselno odstopiti od»specialističnega«kriterija ter vključiti tudi tiste referente, ki so pokrivali širše teme (npr. A. Trstenjak, V. Rus, J. Makarovič, E. Kovač, H. Požarnik, K. Bedernjak). Tako je nastal iz enodnevnega dvodnevni posvet, ki je že zdaj narasel na raven simpozija, število najavljenih referentov se je povzpelo na 27, v času, namenjenem razpravi o posameznih referatih, pa so se pojavljali diskutanti, ki bi jih lahko (vsaj nekatere) vključili med referente, če bi bili najavljeni. Čeprav sem bü najprej skeptičen do take širitve posveta, me je njegova izvedba prepričala o nasprotnem: širši obseg je prav z vključitvijo novih področij nedvomno zvečal težo posveta in njegovo odmevnost, pri čemer je bila edina slaba stran v kroničnem pomanjkanju časa v diskusijskem delu. Tudi pobuda, da bi izvedli posvet v obliki posameznih»delavnic«, se mi ni zdela dobra. Posveta nismo drobili po»delavnicah«zato, ker je bilo specializiranih referatov (ki so v obravnavi etičnih vprašanj ostajali znotraj posamezne profesije) skoraj toliko kot samih referentov, kar pomeni, da je bolje, da smo vsi slišali vse, kot pa da bi se porazgubili v skupinah, ki ne bi mogle biti ozko profilirane. c) Aktualnost posveta se bo odražala tudi v zborniku, ki bo izdan naknadno. V zvezi z njim naj opozorim le na dejstvo, da je težko najti publikacijo, v kateri bi o isti temi na enem mestu razpravljali številni referenti iz tako različnih profesij oz. področij (filozofija, teologija, sociologija, pravo, socialno delo, novinarstvo, ekonomija, ekologija, menedžment, odvetništvo, medicina, psihoanauza, psihoterapija, psihologija, državne službe, tehnika, politologija itn.). Skratka posvet je bil namenjen etični problematiki zlasti v tistih profesijah, kjer se profesionalne storitve izvajajo v neposrednem, tj., osebnem stiku z uporabnikom. Čeprav je v teh dejavnostih učinek usodno odvisen od personalne interakcije, pa to seveda ne pomeni, da je etična odgovornost pomembna samo za profesionalce teh profesij, medtem ko naj bi bili drugi zgolj strokovno odgovorni. Dejavnost enih in drugih je tako strokovno kot etično relevantna v vsakem primeru (če se izvajalci tega zavedajo ali ne). In to velja celo za vsakršno človekovo dejavnost, za poklicno, profesionalno ali laično. V tem smislu ni razlike med kuharjem, jedrskim fizikom in prostovoljcem (na različnih področjih): početje vseh ima lahko etične posledice, pa naj gre za ukvarjanje z ljudmi ali s stvarmi na strokoven ali nestrokoven

4 način. To velja tudi v skrajnih primerih: tako kuhar, jedrski fizik kot prostovoljec lahko s svojo veščino rešujejo življenja, lahko pa tudi ubijajo (npr. v vojnih razmerah). Zato razlika ni v tem, ali njihova dejavnost vsebuje etično dimenzijo ali ne, ampak v tem, kako je ta dejavnost regulirana. V tem je vrednost profesionalnih etik. Zato se z njimi ne misli na moraliziranje; ne gre za to, da bi celotno početje reducirali samo na moralno raven, ki da je najpomembnejša nasprotno, gre za regulacijo odgovornosti v tistih primerih, ko zgolj strokovni kriteriji glede uporabljenih metod niso več zadostni. Šele ko postane to vprašanje dovolj pomembno, se oblikujejo profesionalne etike za posamezna področja. S tem pa pride do soočenja dveh dejstev: po eni strani velja, da ima vsaka človekova aktivnost tako ali drugačno moralno dimenzijo (saj je ne etična samo dejavnost strojnih in organskih sistemov); kljub temu pa so profesionalne etike relativno nov pojav, ki ni značilen za vse dejavnosti niti za vse profesije. Ta dva poudarka si nista v nasprotju. Opozarjata na pomen družbene delitve dela. Z njo je prišlo do regulacije človekovega početja po dveh kriterijih: 1. glede na kompleksnost posamezne dejavnosti in 2. glede na usodnost posledic, ki jih sproža. V nadaljevanju se omejujem na ta kriterija, ker si lahko s tem pojasnimo tudi pestrost referatov, ki smo jih slišali na mariborskem posvetu. Za prvi kriterij je odločilen razpon med teorijo in izkustvom gre za to, ali neka dejavnost izhaja (zgolj oz. zlasti) iz teoretskih spoznanj, ali pa se utemeljuje predvsem na izkušnji (tj., izkušnji izkušnje...). V tistih dejavnostih, kjer prevladuje prvi vidik, so za njihov razvoj odločilni teoretski premiki (npr. nove paradigme), od katerih je pomembno odvisen tudi razvoj veščin; pri izkustvenih dejavnostih pa so veščine tiste, ki diktirajo nadaljni razvoj. Zato prve dejavnosti opredeljujemo kot profesije, ker so bolj kompleksne; druge, ki ostajajo na ravni veščin, pa so poklici. Za presojanje posameznih dejavnosti po drugem kriteriju, tj., z vidika učinkovanja (na ljudi ali stvari), pa postaja vse bolj pomembno razločevanje njihovih posledic. Pri običajnih ravnanjih zadostuje, da jih ocenjujemo npr. kot dobra ali slaba, koristna ali nekoristna; merila za to določamo sami (korist) ali pa so že ustaljena v vsakdanjem okolju, v katerem se gibljemo (navade, tradicija). Pri delovanju ekspertov pa se poleg tega sprašujemo še po učinkovitosti in uspešnosti ravnanj, kar lahko ocenjujemo le z njihovimi merili, zaradi katerih ti akterji sploh veljajo za eksperte. To pomeni, da jih ocenjujemo tako s strokovnega kot z etičnega vidika tu pa je laik (zlasti uporabnik) večkrat v neenakovrednem položaju. Ekspert za neko določeno dejavnost je namreč hkrati ekspert za posledice te dejavnosti in za merila, s katerimi ocenjujemo te posledice. To, kar je sprva (v cehovski fazi) še veljalo za absolutno prednost, je postalo v profesionalnem in poklicnem razvoju problem, ki se ga vse bolj zavedajo tudi izvajalci in ne le uporabniki. Zato dejavnosti razvijajo različne načine, s katerimi (samo)regulirajo tako strokovnost kot etičnost početja svojih predstavnikov, tj. njihovo odgovornost z obeh vidikov. In prav ti načini regulacije se pomembno razlikujejo po stopnji kompleksnosti tiste dejavnosti, na katero se nanašajo. Ta kompleksnost je v naslednji shemi ponazorjena z ordinato, odgovornost pa z abciso (gl. shemo na naslednji strani). Poanta sheme je v naslednjih treh poudarkih: čeprav so profesije kompleksnejše od poklicev, je lahko dejavnost obeh relevantna tako s strokovnega kot z etičnega vidika, ker so lahko v strokovnih postopkih (profesionalnih in poklicnih) implicirane tudi etične odločitve, je koristno ta vidika razlikovati, zato da lažje presodimo možne posledice in sankcioniramo odgovornost.

5 odgovornost je mogoče sankcionirati na različne načine (zakonska, materialna odgovornost itn.), lahko pa se regulira tudi na strokovni in etični podlagi. Zato ni vprašanje v tem, ali je ekspert za svoje delo samo strokovno ali pa tudi etično odgovoren, pač pa gre za to, kako je sploh mogoče zagotoviti njegovo odgovornost (strokovno in etično). Ker se strokovnost meri s strokovnimi merili pristojnih strok, se strokovna odgovornost ekspertov ugotavlja z raznimi dokazili (spričevala, diplome, potrdila, licence) in s strokovnimi ocenami ter preskušnjami (ekspertizami). Vsi ti načini temeljijo na profesionalni oz. poklicni avtoriteti, kar pomeni, da je ta v strokovni presoji bolj merodajna od vseh drugih (celo od zakonodajne: socialni delavec lahko npr. ravna nestrokovno, tudi če ne krši zakonov in narobe, če je zakon slab, lahko pride v nasprotje z njim kljub temu, da je ravnal strokovno). Podobno je tudi z etično odgovornostjo ekspertov. Tako kot njihova strokovna se tudi etična odgovornost regulira glede na kompleksnost dejavnosti, ki jo izvajajo. Načini te regulacije pa so drugačni pri profesijah in poklicih. Zakaj? Predhodnica teh načinov je cehovska mentaliteta, ki se je zlasti v enajstem stoletju izoblikovala okrog gospodarskih interesov tistih akterjev, ki so bili glasniki nove dobe. Takrat so namesto duhovščine prihajali vse bolj v ospredje obrtniki in trgovci. Ti so se povezovali v združenja, z namenom, da zavarujejo svoje interese, monopolizirajo trge, postavljajo standarde kakovosti, določajo hierarhijo (med mojstri, pomočniki in vajenci) itn. To se je dogajalo vzporedno z razvojem mestne samouprave in z izdajanjem t. i.»privilegijskih listin«, s katerimi so vladarji in fevdalci podeljevali mestom določene pravice in olajšave z zakonsko močjo. Z družbenim razvojem pa se pomen cehov zmanjšuje. Zaradi njihove neprilagodljivosti začnejo izginjati v šestnajstem stoletju, se pravi v času, ko se v Evropi začne znanstvena revolucija (Kepler, Bacon, Galileo, Descartes), ki ji sledi razsvetljenstvo (Voltaire, Diderot, Hume, pri nas Anton T. Linhart), vse to pa omogoči razmah znanosti in tehnike (Watt). Z zatonom srednjeveških cehov se torej vse bolj poudarja razlika med poklici in profesij ami ter hkrati med samimi profesijami (naravoslovne, tehniške, medicinske, humanistične, družbene). Če velja, da dejavnosti, katerih razvoj je predvsem teoretsko pogojen (ne pa zgolj veščinsko), regulirajo etično odgovornost z lastnimi merili potem to najprej pomeni, da se poskušajo splošni etični postulati konkretizirati za lastno področje dela. Lastna merila niso v tem, kaj naj v neki družbi velja za dobro ali slabo, ampak kako se veljava teh meril aplicira na lastno področje. Zato ni vseeno, na koga ali kaj se konkretna dejavnost ekspertov nanaša. Bolj ko se njihovo delo neposredno usmerja na kliente, bolj je tudi uspeh dela pogojen z zaupanjem ali celo s sodelovanjem klienta z ekspertom. Z razvojem je prišlo do spoznanja, da klient ne more ostati zgolj varovanec in odjemalec, saj je tudi zaupnik in sodelavec. Postaja vse bolj uporabnik in ne več klient. Dokler gre pri ekspertu zgolj za rabo metode in veščine nad telesom (dušo) nekoga drugega, so sodelovanje, zaupanje in prostovoljna odločitev odveč. Zato sprva še ni razlike med npr. zapori in socialnimi ustanovami, med nadzorovanjem, pomočjo in kaznovanjem (Foucault). Postopki in učinki so enaki, čeprav so različno legitimirani. Z diferenciacijo

6 družbenih sektorjev, dejavnosti, ustanov, pooblastil, znanj in teorij pa se poudari razlika med tistimi eksperti, ki delajo za ljudi, in onimi, ki delajo neposredno z ljudmi. Pri prvih zadostujejo pooblastila in interes ustanove, ki je legitimiran z»občim dobrim«, pri drugih pa to ni več dovolj. Medtem ko je učinkovitost obojih še vedno regulirana zlasti s strokovnimi kriteriji, je z uspešnostjo drugače: pri prvih je odločilna v prvi vrsti korist ustanove, v kateri ekspert deluje, pri drugih pa poleg tega tudi korist uporabnika, s katerim sodeluje. In to dvoje ni vselej v skladu. Bolj ko je neka dejavnost kompleksna, večje so potrebe profesionalcev po avtonomiji pred poslovnimi strukturami, ki usmerjajo to dejavnost (v institucijah). Le profesionalci lahko postavljajo profesionalne kriterije za svoje delo, ker se nanj spoznanjo bolj od drugih čeprav se morajo ravnati tudi po kriterijih institucije, ki jih določajo poslovne strukture, saj so prav za to nastavljene. Torej je dejavnost neke ustanove optimalna šele, če so njeni poslovni cilji usklajeni s profesionalnimi normami ekspertov, ki jih zaposluje če niso, prihaja do konfliktov. To je eden od glavnih razlogov, da vse več profesij čuti izrecno potrebo po kodifikaciji lastne profesionalne etike : s profesionalnimi kodeksi si vzpostavljajo avtonomno podlago za kombiniranje svoje dejavnosti s poslovnimi zahtevami, odločitvami in cilji. Drugi razlog nastanka profesionalnih etik pa je, kot rečeno, odnos do uporabnika. Če je uporabnik storitve, ki jo zagotavlja neka ustanova, vse bolj odvisen od profesionalca, ker je ta pri neposrednem delu (z njim) relativno avtonomen od poslovnega vodstva te ustanove potem je lahko odnos med njima konflikten. Zato je za izvajalca storitve koristno, da se s kodeksom profesonalne etike kodificira tudi odnos do tistega, ki mu je storitev namenjena. Gre za pomemben način kontrole ekspertove dejavnosti, ki se je ne da nadomestiti zgolj z dokazili o njegovi strokovni usposobljenosti (spričevali, licencami ipd.). Podobno je tudi z vidika uporabnika. Zanj je tak kodeks dodatni način varstva njegovih pravic, koristi in interesov; tega ni mogoče zagotoviti le s splošno zakonsko regulativo in s poslovno etiko konkretne ustanove (ta je potrebna, ni pa zadostna). Zato so profesionalni kodeksi pomembno varstvo tudi za uporabnika: so instrument redukcije vseh tistih nevarnosti, ki jim je uporabnik izpostavljen v profesionalnih odločitvah. Zaradi tega tudi velja, da profesionalni kodeks ne sme npr. obležati v predalu pisalne mize, za katero sedi strokovnjak, ampak mora biti javno dostopen uporabnikom. Lahko si mislimo, kakšen rezultat bi dobili, če bi poskušali odnos do uporabnika v kakšni dejavnosti empirično preveriti s preprostim vprašanjem, npr.: V katerem CSD, v kateri odvetniški pisarni, v kateri zdravstveni ambulanti je kodeks profesionalca, ki ponuja storitve, javno izobešen na oglasni deski ali dostopen uporabnikom v brošuri oz. letaku? S tem da profesionalna etika regulira tudi odnos med uporabniki ter izvajalci in ne zgolj med eksperti samimi, se bistveno razlikuje od načina regulacije, ki je bil značilen za srednjeveške cehe. Pri poklicih je drugače kot pri profesijah. Ker je poklicno delo utemeljeno zlasti izkustveno, je manj kompleksno. Ker se njihova poklicna etika, če jo imajo, nanaša zlasti na razmerje do drugih pripadnikov tega poklica, se interes uporabnikov varuje zgolj s poslovno etiko ustanove, ki jo zagotavlja njeno vodstvo (gl. prejšnjo shemo). Enostavno povedano: v primeru kršitve npr. trgovske morale se bomo najprej obrnili na trgovsko hišo, ne pa na trgovca pri kršitvi profesionalne morale pa je ravno narobe, najprej je odgovoren profesionalec in šele potem njegova ustanova. Zato mora biti kompleksnost kakšne dejavnosti premosorazmerna s kompleksnostjo mehanizmov za regulacijo odgovornosti in pristojnosti. To je na družbeni ravni dosegljivo s pravnimi (zakonodajnimi) in civilnimi sredstvi (združenja profesionalcev in uporabnikov), na organizacijski ravni pa z razmejitvijo profesionalnih, poslovnih in

7 Uporabniških sistemov (npr. tripartitnost v institucionalnem odločaju). Bogato ilustracijo omenjenih vprašanj predstavljajo za različna področja prav referati s tega posveta. Zato gre za pomemben prispevek h krepitvi profesionalne zavesti na Slovenskem. Srečo Dragoš

Na podlagi 48. člena Statuta Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (UPB4) z dne je senat FUDŠ na 2. seji senata dne

Na podlagi 48. člena Statuta Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (UPB4) z dne je senat FUDŠ na 2. seji senata dne Na podlagi 48. člena Statuta Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (UPB4) z dne 20.04.2015 je senat FUDŠ na 2. seji senata dne 26.11.2015 sprejel naslednji PRAVILNIK O DELOVANJU KOMISIJE

Prikaži več

KODEKS ETIKE SOCIALNIH DELAVK IN DELAVCEV SLOVENIJE Ker lahko v socialnem delu etično primernost oz. neprimernost profesionalnih postopkov presojamo s

KODEKS ETIKE SOCIALNIH DELAVK IN DELAVCEV SLOVENIJE Ker lahko v socialnem delu etično primernost oz. neprimernost profesionalnih postopkov presojamo s KODEKS ETIKE SOCIALNIH DELAVK IN DELAVCEV SLOVENIJE Ker lahko v socialnem delu etično primernost oz. neprimernost profesionalnih postopkov presojamo samo na posamičnem nivoju vsakega konkretnega primera,

Prikaži več

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa znanja slovenskega jezika (Ur. l. RS št. 47/1994),

Prikaži več

VINSKI SVETOVALEC SOMMELIER SLOVENIJE Pripravil: Edvard Kužner

VINSKI SVETOVALEC SOMMELIER SLOVENIJE Pripravil: Edvard Kužner VINSKI SVETOVALEC SOMMELIER SLOVENIJE Pripravil: Edvard Kužner ETIKA IN MORALA SOMMELIERSKEGA POKLICA Pojem etika in morala uporabljajo v strokovni literaturi dokaj nedosledno. Za uporabo v našem primeru

Prikaži več

(Microsoft Word - Merila, metode in pravila - \350istopis )

(Microsoft Word - Merila, metode in pravila - \350istopis ) DRŽAVNOTOŽILSKI SVET Trg OF 13, 1000 LJUBLJANA Tel.: 01 434 19 63 E-pošta: dts@dt-rs.si Številka: Dts 5/15-12 Datum: 27. 10. 2016 Državnotožilski svet (v nadaljevanju: Svet) je na svoji 64. seji dne 27.

Prikaži več

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc Na podlagi 9. člena in 5. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter 8. in 9. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09)

Prikaži več

PowerPoint slovenska predloga

PowerPoint slovenska predloga NSP/2019/010 Predstavitev predloga koncepta analize trga plačil Tina Vehovar Smole, Banka Slovenije 14. seja Nacionalnega sveta za plačila 4. julij 2019 Izhodišča za pripravo analize Aktivnost priprave

Prikaži več

Predmetnik programa Družboslovna informatika, smer Digitalne tehnologije in družba (DI-DTID) 1. letnik Zimski semester Poletni semester # Naziv predme

Predmetnik programa Družboslovna informatika, smer Digitalne tehnologije in družba (DI-DTID) 1. letnik Zimski semester Poletni semester # Naziv predme Predmetnik programa Družboslovna informatika, smer Digitalne tehnologije in družba (DI-DTID) 1. letnik 1 Statistika 60 6 6 Uvod v metode družboslovnega raziskovanja 60 6 2 Uvod v družboslovno informatiko

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI KODEKS EVROPSKE PRAVNE FAKULTETE PREAMBULA Ta kodeks

Prikaži več

Verzija 4, veljavno od Na podlagi 87. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92) in 8. člena statuta Zbornice laborat

Verzija 4, veljavno od Na podlagi 87. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92) in 8. člena statuta Zbornice laborat Verzija 4, veljavno od 04.10.2018 Na podlagi 87. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92) in 8. člena statuta Zbornice laboratorijske medicine Slovenije je le-ta sprejela na ustanovni

Prikaži več

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5 Na podlagi določil 33., 98. in 120. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je Občni zbor Zveze na svoji redni seji dne 10. 5. 2011 sprejel PRAVILNIK O PODELJEVANJU

Prikaži več

Microsoft Word - FREM-2010-prispevek-obratna-sredstva-oktober-2008

Microsoft Word - FREM-2010-prispevek-obratna-sredstva-oktober-2008 NAČRTOVANJE UREJENOSTI ORGANIZACIJE Mirko Jenko mirko.jenko@t-2.net 1. Povzetek Prispevek je poslovni projekt iz prakse, s katerim želimo prenoviti organizacijski ustroj organizacije in spremljanje stroškov.

Prikaži več

Številka: Up-694/19-8 U-I-179/19-5 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude A. B., C., na seji 1

Številka: Up-694/19-8 U-I-179/19-5 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude A. B., C., na seji 1 Številka: Up-694/19-8 U-I-179/19-5 Datum: 15. 7. 2019 SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude A. B., C., na seji 15. julija 2019 sklenilo: 1. Ustavna pritožba zoper

Prikaži več

Impact assessment Clean 0808

Impact assessment Clean 0808 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.9.2017 SWD(2017) 501 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji EU za kibernetsko

Prikaži več

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja periodičnih publikacij v letu 2005

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja periodičnih publikacij v letu 2005 Priloga I.: PERIODIČNE PUBLIKACIJE 2005 NARAVOSLOVNE MATEMATIČNE VEDE 2005 14.07.2005 45 akademije znanosti in umetnosti Hacquetia 2 20 366 980.000 41 Slovensko farmacevtsko društvo Farmacevtski vestnik

Prikaži več

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi 30.11.2010 Uradni list Evropske unije C 323/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Akademija upravljanja s človeškimi viri Informativni dan J A S M I N A R I D Z I F R A N J A R I D Z I D R. A L E K S A N D E R Z A D E L P R I M O Ž K O Č A R 0 4. J U L I J, 2 0 0 8 Zakaj HRM Akademija?

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:  Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

POSLOVNO OKOLJE PODJETJA

POSLOVNO OKOLJE PODJETJA POSLOVNO OKOLJE PODJETJA VSI SMO NA ISTEM ČOLNU. ACTIVE LEARNING CREDO (adapted from Confucius) When I hear it, I forget. When I hear and see it, I remember a little. When I hear, see and ask questions

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Programa pripravništva

Prikaži več

NASLOV PRISPEVKA

NASLOV PRISPEVKA 26. november 2014, Grand hotel Union Ljubljana MJU NEVLADNE ORGANIZACIJE ReNPIO Erika Lenčič Stojanovič, Ministrstvo za javno upravo Operativni program razvoja človeških virov 2007-2013 Prednostna usmeritev

Prikaži več

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij za pridobitev licence Pogosta vprašanja 1 Kaj je banka?

Prikaži več

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju in licenciranju strokovnih kadrov Odbojkarske zveze

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation IV. Mednarodna znanstvena konferenca: ZA ČLOVEKA GRE: DRUŽBA IN ZNANOST V CELOSTNI SKRBI ZA ČLOVEKA Alma Mater Europaea - ECM Maribor, 11-12. marec 2016 ODZIVANJE ZDRAVSTVENEGA OSEBJA V PRIMERIH NASILJA

Prikaži več

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Spremembe v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe

Prikaži več

M

M Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M18153112* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK FILOZOFIJA Izpitna pola 2 Esej Sreda, 30. maj 2018 / 120 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese

Prikaži več

c_ sl pdf

c_ sl pdf 3.12.2008 C 308/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

Microsoft Word - M doc

Microsoft Word - M doc Š i f r a k a n d i d a t a : ržavni izpitni center *M09254121* PSIHOLOGIJ Izpitna pola 1 JESENSKI IZPITNI ROK Petek, 28. avgust 2009 / 20 minut ovoljeno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese nalivno

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne 13. 7. 2015 je po predhodni obravnavi in potrditvi besedila na pedagoški konferenci zavoda

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti

Prikaži več

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014 2020. Namenjen je krepitvi kompetenc in zaposljivosti

Prikaži več

Naslov na naslovnici = 16 pik

Naslov na naslovnici = 16 pik Številka: 020-2/2019/2 Datum: 29. 3. 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu Naziv organa Računsko sodišče Republike Slovenije Ljubljana, Slovenska c. 50 tel: 01/478-58-00

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - KOROSE Dan javno zasebnega partnerstva 2013 VK [Zdru\236ljivostni na\350in])

(Microsoft PowerPoint - KOROSE Dan javno zasebnega partnerstva 2013 VK [Zdru\236ljivostni na\350in]) Uporaba FIDIC pogodb pri projektih javno zasebnega partnerstva in pogoji pogodb za projekte na principu DBO Mag. Vekoslav Korošec Direktor Združenja za svetovalni inženiring-zsi Dan javno zasebnega partnerstva;

Prikaži več

Od RTV Slovenija bomo zahtevali najmanj 600 evrov povrnitve že plačanega RTV prispevka + obresti + odškodnino!

Od RTV Slovenija bomo zahtevali najmanj 600 evrov povrnitve že plačanega RTV prispevka + obresti + odškodnino! Od RTV Slovenija bomo zahtevali najmanj 600 evrov povrnitve že plačanega RTV prispevka + obresti + od Spoštovani! Kot že rečeno, se cenzura in diskriminacija drugače mislečih v Sloveniji dogaja že dolgo

Prikaži več

Nacionalna mreža NVO s področja javnega zdravja 25X25 I. srečanje članic mreže in ostalih NVO s področja javnega zdravja 8. april 2013, dvorana Krke,

Nacionalna mreža NVO s področja javnega zdravja 25X25 I. srečanje članic mreže in ostalih NVO s področja javnega zdravja 8. april 2013, dvorana Krke, Nacionalna mreža NVO s področja javnega zdravja 25X25 I. srečanje članic mreže in ostalih NVO s področja javnega zdravja 8. april 2013, dvorana Krke, d. d., Dunajska cesta 65, Ljubljana vodja projekta:

Prikaži več

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Svetovna trgovinska organizacija (STO) - Uredba (ES) št.

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Jelka_predstavitev_13_11_18

Microsoft PowerPoint - Jelka_predstavitev_13_11_18 ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI V POSTOPKIH PREVERJANJA IN POTRJEVANJA NPK - ČLANI KOMISIJ Mag. Jelka Kozjak Jezernik Ljubljana, 13.11.2018 DEMINGOV KROG KAKOVOSTI ameriški fizik in statistik, med 2. svetovno

Prikaži več

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanju: zdravniki), ki poleg pogojev, določenih z delovnopravnimi

Prikaži več

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______ LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA RADLJE OB DRAVI Sedež organa: MARIBORSKA CESTA 7, 2360 RADLJE OB DRAVI Spletni naslov kataloga www.radlje.si

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev SKLOP 1: EKONOMIKA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA Upravljanje kmetijskih gospodarstev Tomaž Cör, KGZS Zavod KR Vsem značilnostim kmetijstva mora biti prilagojeno tudi upravljanje kmetij. Ker gre pri tem za gospodarsko

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 Prejemnik: delegacije Št. predh. dok.: 14755/17 Zadeva:

Prikaži več

GROBI KURIKUL ZA 3. letnik program administrator TEMELJI GOSPODARSTVA KOMUNICIRANJE MODUL: KOMUNICIRANJE UČITELJ: SKLOP Predvideni časovni okvir CILJI

GROBI KURIKUL ZA 3. letnik program administrator TEMELJI GOSPODARSTVA KOMUNICIRANJE MODUL: KOMUNICIRANJE UČITELJ: SKLOP Predvideni časovni okvir CILJI GROBI KURIKUL ZA 3. letnik program administrator TEMELJI GOSPODARSTVA KOMUNICIRANJE MODUL: KOMUNICIRANJE UČITELJ: SKLOP Predvideni časovni okvir CILJI Samostojno izdelovanje predstavitev s programom za

Prikaži več

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx Na podlagi 22., 70., 71., 94., 95., 96., 97. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice je Senat Fakultete za zdravstvo Jesenice na svoji na 5. redni seji v študijskem letu 2014/2015, dne 18. 2. 2015,

Prikaži več

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc Posebni pogoji za uporabo Google storitev Družba SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Si.mobil), je gospodarska družba, ki v okviru svojih

Prikaži več

Albert Einstein in teorija relativnosti

Albert Einstein in teorija relativnosti Albert Einstein in teorija relativnosti Rojen 14. marca 1879 v judovski družini v Ulmu, odraščal pa je v Münchnu Obiskoval je katoliško osnovno šolo, na materino željo se je učil igrati violino Pri 15

Prikaži več

Slovenian Group Reading Cards

Slovenian Group Reading Cards Kaj je program Narcotics Anonymous? NA (Narcotics Anonymous) smo nepridobitna skupnost moških in žensk, katerih glavni problem so droge. Smo odvisniki, ki okrevamo. Redno se srečujemo, da drug drugemu

Prikaži več

Microsoft Word - 13-Selekcijski intervju.docx

Microsoft Word - 13-Selekcijski intervju.docx številka 13, 15. dec.2004, ISSN 1581-6451, urednik:radovan Kragelj Pozdravljeni! Danes nadaljujemo z vprašanji, s katerimi vrednotite konkretne lastnosti in sposobnosti posameznega kandidata. V prejšnjih

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva,

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, GZS, 4. junij 2019 Peter Tomše, Direktorat za okolje, Sektor za odpadke peter.tomse@gov.si RAZLOGI ZA SPREMEMBE

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - Priprava na obisk in\232pektorja za delo - GZS - kon\350na.pptx)

(Microsoft PowerPoint - Priprava na obisk in\232pektorja za delo - GZS - kon\350na.pptx) 1 PRIPRAVA NA OBISK INŠPEKTORJA ZA DELO Nadzori na področju delovnih razmerij Nataša Trček Glavna inšpektorica RS za delo 2 Uvodoma: - Organizacija Inšpektorata RS za delo - Spremembe zakonodaje - Akcije

Prikaži več

Projekt: Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja Naslov delavnice: SPREMLJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA BRALNE PISME

Projekt: Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja Naslov delavnice: SPREMLJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA BRALNE PISME Naslov delavnice: SPREMLJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA BRALNE PISMENOSTI V uvodu delavnice bodo udeleženci osvežili pojmovanja o bralni pismenosti in se seznanili z opredelitvijo, ki ji sledimo v projektu

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Oddelek za pedagogiko in andragogiko FF UL Pedagoško-andragoški dnevi 2018 25. januar 2018 SVETOVANJE NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA: VLOGA PEDAGOGA IN ANDRAGOGA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH INSTITUCIJAH

Prikaži več

1. IME IN KODA POKLICNEGA STANDARDA MLADINSKI DELAVEC/MLADINSKA DELAVKA POKLICNI STANDARD čistopis IME IN KODA POKLICA Klasius-P: Osebnost

1. IME IN KODA POKLICNEGA STANDARDA MLADINSKI DELAVEC/MLADINSKA DELAVKA POKLICNI STANDARD čistopis IME IN KODA POKLICA Klasius-P: Osebnost 1. IME IN KODA POKLICNEGA STANDARDA MLADINSKI DELAVEC/MLADINSKA DELAVKA POKLICNI STANDARD čistopis 16052016 2. IME IN KODA POKLICA Klasius-P: Osebnostni razvoj (drugo) 0909 Novi Klasius P bo 0922 Skrb

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

Microsoft Word - Objave citati RIF in patentne prijave za MP.doc

Microsoft Word - Objave citati RIF in patentne prijave za MP.doc Primerjalna analiza gibanja števila objav, citatov, relativnega faktorja vpliva in patentnih prijav pri Evropskem patentnem uradu I. Uvod Število objav in citatov ter relativni faktor vpliva so najbolj

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Zapisovanje učnih izidov Bled, 21.1.2016 Darko Mali ECVET ekspert, CPI Pojmi: Kvalifikacija Kompetenca Učni cilji Učni izidi Enote učnih izidov Kreditne točke Programi usposabljanja NE! 2 Učni cilji kompetence

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišč

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana  Izhodišč 20. november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišča za novo finančno perspektivo 2014-2020 na področju izobraževanja odraslih Mag. Katja Dovžak Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo

Prikaži več

Svet Evropske unije EVROPSKI SVET

Svet Evropske unije EVROPSKI SVET Svet Evropske unije EVROPSKI SVET STRATEŠKI ORGAN EU Evropski svet je institucija EU, ki določa splošne usmeritve in prednostne cilje Evropske unije. Sestavljajo ga voditelji držav ali vlad držav članic

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

LOREM IPSUM

LOREM IPSUM Delovanje Evropske agencije za varnost hrane in krme v Sloveniji Ada Hočevar Grom, Urška Blaznik Svetovni dan hrane, Nacionalni posvet o varnosti živil, Ljubljana 7. april 2015 SVETOVALNI FORUM EFSA (Po)svetovalni

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SUBHEADER HERE IF YOU WOULD LIKE TO INCLUDE ONE VSEBINA 1 Brezplačna registracija 2 Izbor platforme za trgovanje 3 S čim želimo trgovati? 4 Trgovanje 5 Določanje zaslužka in preprečevanje izgube Brezplačna

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Spremembe in dopolnitve kadrovskega načrta za leto Zdravstveni dom Ljubljana

Spremembe in dopolnitve kadrovskega načrta za leto Zdravstveni dom Ljubljana Spremembe in dopolnitve kadrovskega načrta za leto 2016 - Zdravstveni dom Ljubljana KADROVSKI NAČRT OBRAZLOŽITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV KADROVSKEGA NAČRTA ZD LJUBLJANA ZA LETO 2016 sprejetega dne 23.2.2016

Prikaži več

Društvo gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota

Društvo gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota Društvo gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota Gluhota in naglušnost nimata dramatičnega zunanjega videza, zato pa imata dramatične posledice. Nevidna invalidnost Pri invalidih sluha in govora gre za

Prikaži več

POLITIKA SKLADNOSTI POSLOVANJA Osnovni podatki Naziv: Politika skladnosti poslovanja Opis: Politika skladnosti poslovanja opredeljuje organizacijsko u

POLITIKA SKLADNOSTI POSLOVANJA Osnovni podatki Naziv: Politika skladnosti poslovanja Opis: Politika skladnosti poslovanja opredeljuje organizacijsko u POLITIKA SKLADNOSTI POSLOVANJA Osnovni podatki Naziv: Politika skladnosti poslovanja Opis: Politika skladnosti poslovanja opredeljuje organizacijsko umeščenost, vlogo in odgovornost funkcije skladnosti

Prikaži več

Usmerjevalna skupina 2018 pripravljalni dokumenti Zadeva: Sklepi organov in strokovnih teles - ZSA Uvodna opomba: uvrščamo sklepe, ki se nanašajo na p

Usmerjevalna skupina 2018 pripravljalni dokumenti Zadeva: Sklepi organov in strokovnih teles - ZSA Uvodna opomba: uvrščamo sklepe, ki se nanašajo na p Usmerjevalna skupina 2018 pripravljalni dokumenti Zadeva: Sklepi organov in strokovnih teles - ZSA Uvodna opomba: uvrščamo sklepe, ki se nanašajo na predloge sprememb ali pripombe na veljavne akte agencije.

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Icomov kodeks poklicne etike, njegovo poznavanje in upoštevanje dr. Marjeta Mikuž, NMS, Služba za premično dediščino in muzeje Moja teza je, da 90% slovenskih muzejskih delavcev, zaposlenih v muzejih,

Prikaži več

Microsoft Word - Intervju_Lebar_SID_banka

Microsoft Word - Intervju_Lebar_SID_banka INTERVJU: Leon Lebar, direktor oddelka za zavarovanje kreditov in investicij SID banke, d.d. G. Leon Lebar je bil kot gost iz prakse letos povabljen k predmetu Mednarodno poslovanje. Študentom je na primerih

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije Komisija za Mednarodno sodelovanje Podutiška LJUBLJANA Internat

SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije Komisija za Mednarodno sodelovanje Podutiška LJUBLJANA Internat SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije Komisija za Mednarodno sodelovanje Podutiška 149 1000 LJUBLJANA International ski instructors Association ISIA MEDNARODNA ZVEZA

Prikaži več

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO 2011-2015 Novo mesto, februar 2011 inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:2/9 1

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2018/19 Rok za prijavo: 05.03.2018 Razpisna dokumentacija: Razpis Prijavni obrazec Naslov

Prikaži več

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d.

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. Na podlagi 8. člena statuta Svobodnega sindikata Slovenije je Sindikat zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. na ustanovnem sestanku dne, 06.11.2014 sprejel PRAVILNIK Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI IŠČEMO NAJ PIKNIK PLAC 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre IŠČEMO NAJ PIKNIK PLAC (v nadaljevanju: nagradna igra), ki se

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

EVRO.dvi

EVRO.dvi Management tehnologije dr. Cene Bavec Management tehnologije postaja v gospodarsko in tehnološko razvitih državah eno temeljnih managerskih znanj. V Sloveniji nimamo visokošolskih in univerzitetnih programov

Prikaži več

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov Politika izvrševanja naročil strank NLB d.d. 1. Namen 1.1 Zakon o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju: ZTFI-1) od Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Banka), zahteva, da vzpostavi

Prikaži več

Microsoft Word - POSDZ98VPR.rtf

Microsoft Word - POSDZ98VPR.rtf FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE CENTER ZA POLITOLOŠKE RAZISKAVE VPRAŠALNIK ZA POSLANCE DRŽAVNEGA ZBORA (1998) CILJ RAZISKAVE JE UGOTOVITI STALIŠČA POSLANCEV O DELOVANJU DRŽAVNEGA ZBORA V SEDANJEM MANDATU RAZISKAVA

Prikaži več

Pravilnik o posrednikih v nogometu V1.0;

Pravilnik o posrednikih v nogometu V1.0; Pravilnik o posrednikih v nogometu V1.0; 18.06.2015 Na podlagi 27. člena Statuta Nogometne zveze Slovenije, z dne 10.12.2009, spremenjenega dne 26.02.2010 ter dne 19.04.2012, je Izvršni odbor Nogometne

Prikaži več

Microsoft Word Updated FAQ-EN_SL.docx

Microsoft Word Updated FAQ-EN_SL.docx TVOJA PRVA ZAPOSLITEV EURES Pogosta vprašanja Splošno Kje najdem informacije o programu Tvoja prva zaposlitev Eures? Informacije lahko prenesete z Euresovega portala na naslovu http://eures.europa.eu ali

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc REPUBLIKA SLOVENIJA Anketa o zadovoljstvu uporabnikov statističnih podatkov in informacij Statističnega urada RS 1. Kako pogosto ste v zadnjem letu uporabljali statistične podatke in informacije SURS-a?

Prikaži več

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanove (opr. št. notarskega

Prikaži več

A4x2Ex_SL.doc

A4x2Ex_SL.doc PETLETNE OCENE OKVIRNIH RAZISKOVALNIH PROGRAMOV EVROPSKE UNIJE V OBDOBJU 1999-2003 Povzetek Original EN POVZETEK Veljavna Pogodba o Evropski uniji opredeljuje dva temeljna strateška cilja evropskih okvirnih

Prikaži več

Ko je izbira ovira v napredovanju Silva Novljan

Ko je izbira ovira v napredovanju Silva Novljan Ko je izbira ovira v napredovanju Silva Novljan Bralna pismenost v Sloveniji in Evropi Nacionalna konferenca, Brdo pri Kranju, 25. in 26. oktober 2011 Izhodišče razmišljanja Rezultati raziskav o povezanosti

Prikaži več

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA PIVKA Sedež organa: KOLODVORSKA CESTA 5, 6257 PIVKA Spletni naslov kataloga http://www.pivka.si/podrocje.aspx?id=161

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

3

3 3.5 Radiologija Stopnja izobrazbe: Strokovni naslov: visoka strokovna izobrazba diplomirana inženirka radiologije, okrajšava dipl.inž.rad. diplomirani inženir radiologije, okrajšava dipl.inž.rad. Študentje

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 9. junij 2016 (OR. en) 10005/16 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 9. junij 2016 Prejemnik: generalni sekretariat Svet

Svet Evropske unije Bruselj, 9. junij 2016 (OR. en) 10005/16 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 9. junij 2016 Prejemnik: generalni sekretariat Svet Svet Evropske unije Bruselj, 9. junij 2016 (OR. en) 10005/16 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 9. junij 2016 Prejemnik: generalni sekretariat Sveta delegacije Št. predh. dok.: 8946/16, 9455/16 FREMP

Prikaži več

GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE Ljubljana, Tržaška cesta , Fax: Št.: GZS-35/2016 D

GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE Ljubljana, Tržaška cesta , Fax: Št.: GZS-35/2016 D GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE Ljubljana, Tržaška cesta 221 01 241 97 57, 241 97 52 Fax: 01 241 97 64 E-mail: gasilska.zveza-slo@siol.net Št.: GZS-35/2016 Datum: 22.02.2016 Zadeva: PREDLOG PRAVIL GASILSKE SLUŽBE

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru Univerza v Mariboru Pedagoška fakulteta VLOGA UČITELJA Avtor: M. Š. Datum: 23.11.2010 Smer: razredni pouk POVZETEK Učitelj je strokovnjak na svojem področju, didaktično usposobljen, ima psihološka znanja

Prikaži več

Priloga Ekonomske fakultete (EF UL) k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z

Priloga Ekonomske fakultete (EF UL) k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z Priloga Ekonomske fakultete (EF UL) k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25.10.2011, s spremembami (Merila) V tej prilogi

Prikaži več

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni strokovni izpit za opravljanje

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri NOVI CHIO ČIPS 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chio čips«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

KJER SE RAZVIJA NAJBOLJŠA PODPORA MENEDŽMENTU KONGRES ADMA maj 2019, GH Bernardin, Portorož

KJER SE RAZVIJA NAJBOLJŠA PODPORA MENEDŽMENTU KONGRES ADMA maj 2019, GH Bernardin, Portorož KJER SE RAZVIJA NAJBOLJŠA PODPORA MENEDŽMENTU KONGRES ADMA 2019 16. 18. maj 2019, GH Bernardin, Portorož www.adma.si/kongres 2 ADMA KONGRES www.adma.si/kongres Kongres ADMA bo od 16. do 18. maja 2019 v

Prikaži več