Oligocenska ksenofora iz okolice Polj{ice v zahodni Sloveniji

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Oligocenska ksenofora iz okolice Polj{ice v zahodni Sloveniji"

Transkripcija

1 GEOLOGIJA 49/2, , Ljubljana 2006 doi: /geologija Oligocenska ksenofora iz okolice Polj{ice v zahodni Sloveniji Oligocene Xenophora from surroundings of Polj{ica in West Slovenia Vasja MIKU@ Oddelek za geologijo, Naravoslovnotehni{ka fakulteta, Univerza v Ljubljani, Privoz 11, 1000 Ljubljana, Slovenija vasja.mikuz ntf.uni-lj.si Klju~ne besede: pol i, Xenophora, paleogen, spodnji oligocen, Polj{ica, Slovenija Key words: snails, Xenophora, Paleogene, Lower Oligocene, Polj{ica, Slovenia Kratka vsebina V ~lanku je obravnavana prva dokumentirana najdba paleogenske ksenofore na Slovenskem. Ohranjeno je njeno kameno jedro v spodnjeoligocenskem biokalkarenitu iz okolice Polj{ice na Gorenjskem. Po pregledu vidnih morfolo{kih zna~ilnosti najdbe in primerjanju z najdbami iz bli njih in enako starih ksenofor iz takratnih skupnih sedimentacijskih prostorov Tetide in nastajajo~e Paratetide sklepamo, da na{ primerek lahko pripada domnevno k vrstama Xenophora cumulans ali X. agglutinans. Abstract In paper the first documented find of a Paleogene xenophora in Slovenia is described. Preserved is its cast in Lower Oligocene biocalcarenite from surroundings of Polj{ica in the Upper Carniola. On the basis of inspection of morphological characteristics of the find and of comparison with finds of neighbouring xenophoras of same age from the common sedimentation regions of Tethys and of the incipient Paratethys it is presumed that our individual could belong to the species Xenophora cumulans or X. agglutinans. Uvod Nadebudni zbiralec in zelo dober poznavalec mineralov in fosilov gospod Vili Rakovc iz Kranja, je bil znova na nahajali{~ih oligocenske makrofavne v dolini re~ice Plaznice pri Polj{ici (slika 1). Pri razkosavanju in pregledovanju tamkaj{njih kamnin je naletel na ve~ji kos, ki je poln slab{e ohranjenih ostankov mehku cev, predvsem {koljk in pol ev. Najbolje ohranjeno je kameno jedro ve~jega pol a, ki pripada ksenoforam. V strokovno obdelavo mi je omenjeni kos s ksenoforo V. Rakovc prinesel v Ljubljano 14. julija V preteklosti so polj{i{ke oligocenske pol e obravnavali Lipold (1857), Fuchs (1874), Oppenheim (1896) in Miku (2002). Oppenheim je prvi pravi raziskovalec paleogenske makrofavne na Gorenjskem v 19. stoletju. V njegovi razpravi iz l ni omenjenih pol ev rodu Xenophora iz oligocenskih skladov v okolici Polj{ice, kar pomeni, da jih do takrat {e niso na{li. Tudi dobrih 100 let kasneje ne, saj jih Miku (2002), ki je opisal 20 razli~nih pol ev iz navedene lokacije, ksenofor prav tako ne navaja. Torej je prvikrat v oligocenskih plasteh Polj{ice najden in registriran tudi primerek ksenofore.

2 236 Vasja Miku` Slika 1. Polo aj najdi{~a oligocenske ksenofore pri Polj{ici Figure 1. Position of Oligocene Xenophora finding-place near Polj{ica Paleontolo{ki del Sistematika po: Wenz, 1938 in Golikov & Starobogatov, 1975 Classis Gastropoda Cuvier, 1797 Subclassis Pectinibranchia Blainville, 1814 Superordo Littorinimorpha Golikov & Starobogatov, 1975 Ordo Echinospirida Fretter & Graham, 1962 Subordo Inoperculata Fischer, 1884 Superfamilia Calyptraeoidea Lamarck, 1809 Familia Xenophoridae Philippi, 1856 Genus Xenophora Fischer von Waldheim, 1807 Abbott & Dance (1991, 73-75) omenjata, da imajo recentni predstavniki dru ine Xenophoridae (rodovi Xenophora, Tugurium, Stellaria) ro enast operkulum, ivijo pa v tropskih in toplih morjih. Ksenofore ivijo na globinah od 5 do 300 m in globlje, tuguriji v plitvih in globljih obmo~jih, stelarije pa v precej{nih globinah. Hi{ice ksenofor so velike od 2,5 do 7,5 cm, stelarij okrog 7,5 cm, tugurijev so najve~je od 6 do 13 cm. Wenz (1938, 906) in Walker & Ward (1992,124) pi{ejo, da je rod Xenophora poznan od zgornje krede do danes. Dana{nje ksenofore se hranijo z mikroorganizmi na glenastem muljastem dnu globokih in globljih morij. Dolo~ene vrste dru ine Xenophoridae pri rasti svojih hi{ic ob {ivu ali na robovih vklju~ujejo razne predmete, kamen~ke, {kolj~ne lupinice in hi{ice pol ev. Zanimivo je, da so posamezne vrste ksenofor zelo izbir~ne, saj vgrajujejo samo {kolj~ne lupine, ali samo hi{ice pol ev ali pa samo kamen~ke. So tudi tak{ne, ki imajo na svojih hi{icah razli~ne predmete. Iz eocenskih skladov Istre in otoka Krka poznamo tudi ksenofore, ki so se oblepljale s hi{icami numulitin (Pavlovec, 1993). To vgrajevanje tujih predmetov v njihove hi{ice je povezano z mimikrijo, za{~ito in morda tudi z ve~jo stabilnostjo hi{ice. Xenophora sp. tab. 1, sl. 1, 1a; tab. 2, sl. 1 Material: Ksenoforino kameno jedro je v kosu oligocenskega biokalkarenita s {tevilnimi kamenimi jedri ostalih mehku cev in zelo redkimi ostanki lupinic {koljk. Kos je velik 174 x 174 x 88 mm. Kameno jedro ksenofore izstopa zaradi temnej{e apnen~aste kamnine in lepo ohranjenega zadnjega spiralnega zavoja. Vzorec je s pobo~ja potoka Plaznice pri Polj{ici na Gorenjskem, v letu 2006 ga je na{el Vili Rakovc iz Kranja. Opis: Kameno jedro nakazuje trohidno do turbinidno obliko in sestoji iz 4. vidnih zavojev (tab. 1, sl. 1), najstarej{i zavoji so skriti v kamnini. Apnen~asto kameno jedro je ~okoladnorjave barve, kamnina je bolj drobno zrnata kot ostala kamnina. Okoli celotnega kamenega jedra je od 3 do 6 mm debelega plast rumenkastega kalcita. Kameno jedro ima zelo velik in razprt plevralni kot. Na povr{ini in robu zadnjega zavoja so lepo ohranjene vdolbine ali odtiski (tab. 1, sl. 1a) in nepravilnosti oziroma oglatosti na zavojnici, ki so posledica vra{~enih ali vklju~enih predmetov v njihovo hi{ico (tab. 2, sl. 1). Bazalni del je vbo~en s poglobljenim in TABLA 1 PLATE 1 1 Xenophora sp., sprednja ali ventralna stran, oligocenski skladi pri Polj{ici, x 1,5 Xenophora sp., apertural side, Oligocene beds near Polj{ica, x 1,5 1a Isti primerek s Polj{ice, z zgornje strani, x 1,7 The same specimen from Polj{ica, top view, x 1,7

3 Oligocenska ksenofora iz okolice Polj{ice v zahodni Sloveniji 237

4 238 Vasja Miku` okroglim popkom. Na pre~nem prerezu nepravilno oblikovanega zadnjega zavoja so {e trije zavoji kamenega jedra zelo majhnega pol ka. Dimenzije (Dimensions): Vi{ina Height Premer Diameter [tevilo zavojev Number of whorls Vi{ina zadnjega zavoja Height of last whorl Plevralni kot Pleural angle 63 mm 66 mm Stratigrafska in geografska raz{irjenost paleogenskih ksenofor Na 4. tabli Brongniarta iz leta 1823 (cf. Pinna, 1989, tav. 127, fig. 1) je predstavljen primerek z imenom Trochus cumulans iz najdi{~a Castelgomberto, ki danes pripada k rodu Xenophora. Archiac & Haime (1853, Pl. 26, Fig. 16) prikazujeta kameno jedro ksenofore vrste Trochus cumulans Al. Brong. var. iz paleogenskih skladov Indije, ki je precej primerljiv z na{im iz Polj{ice. Na 17. tabli Vinassa de Regny-ja iz leta 1896 (cf. Pinna, 1989, tav. 123, fig. 16) je prikazano kameno jedro ksenofore vrste Xenophora splendida iz italijanskega najdi{~a San Giovanni Ilarione. Cossmann & Pissarro ( , Pl ) predstavljata sedem ksenofor iz paleogena Pari{ke kotline. Med njimi sta tudi vrsti Xenophora cumulans (Brongniart) in TABLA 2 PLATE 2 1 Xenophora sp., spodnja stran, oligocenski skladi pri Polj{ici, x 1,5 Xenophora sp., basal side, Oligocene beds near Polj{ica, x 1,5

5 Oligocenska ksenofora iz okolice Polj{ice v zahodni Sloveniji 239 X. agglutinans (Lamarck). Prva je iz zgornjeeocenskih - bartonijskih plasti, druga pa iz lutetijsko-bartonijskih. Dainelli (1915, ) navaja podatke o dveh ksenoforah: Xenophora cumulans Brongniart in X. (Tugurium) agglutinans Lamarck. Prvo vrsto omenja iz nahajali{~ Noax pri kraju Corno in Rio Lavaria, na- {li pa so jo {e drugod v Italiji, v eocenskih skladih najdi{~a Roncá ter v oligocenskih plasteh v najdi{~ih Castelgomberto, Sangonini in nekaterih drugih. Drugo obliko omenja iz {tevilnih italijanskih eocenskih najdi{~: Noax, Rocca Bernarda, Roncá, San Giovanni Ilarione, Colli Berici in Grola. Zunaj Italije pa omenja {e najdi{~a Slap, Bribir in Ostrovica v Dalmaciji, Pari{ko kotlino in najdi{~a v Angliji. Piccoli & Mocellin (1962, 32-33) pi{eta, da so vrsto Xenophora agglutinans (Lamarck) na{li v spodnjeeocenskih skladih Italije (S. Giovanni Ilarione, Roncá), v Dalmaciji na Hrva{kem (Bribir), v Pari{ki kotlini (Grignon), v Angliji, Belgiji, v Nem~iji na Bavarskem in v Egiptu. V zgornjeeocenskih plasteh so jo na{li v Pari{ki kotlini, Egiptu, Transilvaniji, Ukrajini in Transkavkazu. Na obmo~ju Transkavkaza so jo na{li tudi v oligocenskih skladih. Moisescu & Mészáros (1974, 30-31) opisujeta dve vrsti ksenofor Xenophora cumulans (Brongniart, 1823) in X. ex gr. lyelliana in Deshayes, 1866 iz rupelijskih skladov Romunije oziroma severozahodnega dela Transilvanije. Piccoli & Savazzi (1983, 37) omenjata dve vrsti ksenofor, prva Xenophora cumulans (Brongniart) je bila najdena v eocenskih plasteh najdi{~a Baron v Pari{ki kotlini, v Priaboni v severnovzhodni Italiji in najdi{~u Garoowe v Somaliji. Druga ksenofora Xenophora agglutinans (Lamarck) pa je ugotovljena v Pari{ki kotlini in nahajali{~u Priabona v severnovzhodni Italiji. Piccoli (1984, 510) v tabeli 5 navaja znova obe vrsti Xenophora agglutinans (Lamarck) in X. cumulans (Brongniart). Za prvo podaja podatke, da je ugotovljena v srednjem in zgornjem eocenu Veneta ter zgornjem eocenu Armenije, za drugo vrsto pa navaja, da so jo na{li v spodnjem in srednjem eocenu Veneta, Somalije, Indije in Pakistana. Ugotovili so jo tudi v zgornjem eocenu Veneta, spodnjem in srednjem oligocenu Veneta, Somalije, Indije in Pakistana, v zgornjem oligocenu Veneta ter v spodnjemiocenskih plasteh Somalije. Abate in sod. (1988, ) omenjajo ve~ paleogenskih ksenofor: Xenophora splendida, X. subextensa, X. solida, X. dubia, X. deshayesi, X. cumulans in X. agglutinans. Navajajo tudi njihovo stratigrafsko in geografsko raz{irjenost, zadnje tri na{tete vrste ksenofor imajo najve~jo prostorsko in ~asovno raz{irjenost. Piccoli (2002, 4) v svoji tabeli 1 navaja {tevilne terciarne in recentne mehku ce, iz dru ine Xenophoridae pa omenja samo eno vrsto Xenophora agglutinans (Lamarck), ki je bila registrirana na {tevilnih obmo~jih nekdanje Tetide od srednjega eocena pa do danes. V srednjeeocenskih kamninah so jo ugotovili na Javi in Baliju, v Armeniji in ju ni Gruziji, na Krimu v Ukrajini, na Mad arskem in Panonski kotlini, v zgornji Donavski kotlini (ju ni Nem~iji in Avstriji), [vici, v Venetu (Italiji) ter v Pari{ki kotlini. Ista vrsta je ugotovljena tudi v zgornjeeocenskih skladih Uzbekistana (osrednja Azija), v Armeniji in ju ni Gruziji, na polotoku Krim v Ukrajini, Romuniji in delu Transilvanije, v Venetu ter v Franciji v Pari{ki kotlini. V spodnjeoligocenskih skladih pa so jo na{li v Armeniji in ju ni Gruziji, Romuniji in v severnovzhodni Italiji oziroma Venetu. V severnovzhodni Italiji (Venetu) so jo na{li {e v srednjeoligocenskih, zgornjeoligocenskih in spodnjemiocenskih skladih. Z obmo~ja severne Sumatre jo omenjajo iz skladov od spodnjega miocena do pliocena. Od pleistocena do danes so ksenofore pre- ivele v Indopacifiku. Pavlovec (2006, ustno) pojasnjuje, da je pred leti obiskal muzej v Priaboni v Italiji, kjer je videl ksenofore pri katerih je bilo zapisano tudi vrsto ime Xenophora nummulitica. Zanimivo je, da nih~e od navedenih italijanskih avtorjev ne omenja enigmati~ne vrste X. nummulitica? Piccoli & Savazzi (1983) navajata iz Priabone le vrsti X. cumulans in X. agglutinans. Zaklju~ki Kameno jedro pol a iz spodnjeoligocenskih skladov okolice Polj{ice predstavlja prvo dokumentirano najdbo paleogenske ksenofore na Slovenskem. Polj{i{ko ksenoforino kameno jedro ni v celoti izlu{~eno, velik del je {e vedno skrit v kamnini (tab. 1 in 2). Po kamenih jedrih in ostankih lupin in hi{ic ter odtisih ostalih mehku cev, ki so v kosu v ve~ini in po vezivu lahko ugotovimo,

6 240 Vasja Miku` da kameno jedro ksenofore ne sodi v obstoje~o litolo{ko in makrofavnisti~no zdru bo in je kot tujek. Kamnina ksenoforinega kamenega jedra je temno ~okoladnorjav apnenec (5 YR 3/2; po RCCC, 1970), ki se zelo razlikuje od preostalega kosa biokalkarenita. Ves ostali kos ima sive do rumenkaste fosile, tudi vezivo je tak{ne spreminjajo~e barve (10 YR 5/4-6/2-6/6; po RCCC, 1970) in je po zrnatosti bolj grobo. Za razre{itev problema sta najbolj verjetni dve razlagi. Pri prvi razmi{ljamo o presedimentirani ksenofori iz starej{ih eocenskih kamnin in kasnej{i skupni litifikaciji z oligocenskimi fosilnimi ostanki. Druga manj verjetna razlaga pa je, da so fosilni ostanki sicer zna~ilni za bolj plitvo okolje zgrmeli v globlje morje, kjer so ksenofore najverjetneje tudi prebivale. V slednjem primeru bi moralo biti tudi vezivo kosa v katerem je ksenofora podobne sestave in barve kot je kameno jedro ksenofore, pa ni. Torej je bolj verjetna prva razlaga. Po velikosti, oblikovanosti in drugih zna- ~ilnostih zadnjega zavoja kamenega jedra iz Polj{ice ugotavljamo, da lahko pripada razli~nim paleogenskim ksenoforam. Mogo~e je, da pripada Lamarckovi vrsti Xenophora agglutinans, morda Brongniartovi vrsti X. cumulans ali pa celo Michelottijevi vrsti X. deshayesi. V kolikor je ksenofora iz Polj{ice presedimentirana, potem gre najverjetneje za eocensko vrsto Xenophora agglutinans (Lamarck, 1804). ^e primerek ni presedimentiran, potem je bolj verjetno, da pripada stratigrafsko in geografsko zelo raz{irjeni eocensko-oligocenski vrsti Xenophora cumulans (Brongniart, 1823), najmanj verjetna pa je pripadnost k stratigrafsko mlaj{i obliki X. deshayesi (Michelotti, 1847), ki je bolj pogostna v zgornjeoligocenskih, miocenskih in ponekod celo v pliocenskih skladih. Oligocene Xenophora from surroundings of Polj{ica in West Slovenia Conclusions The rock cast of snail from the Lower Oligocene beds of Polj{ica surroundings is the first documented find of a Paleogene xenophora in Slovenia. The Polj{ica xenophora cast has not been separated from the enclosing rock in totality, a large part of it is still hidden in the rock (pl. 1 and 2). The rock cast, remains of shells and tests as well as of other mollusk imprints constituting most of the rock, and the cement indicate that the cast of xenophora does not fit into the established lithologic and macrofaunistic assemblage, occurring there as a foreign body. The rock of the cast is a dark chocolate brown limestone (5 YR 3/2; after CCC, 1970), differring very much from the encasing biocalcarenite. The biocalcarenite contains grey to yellowish fossils, also the cement is of such changing coloration (10 YR 5/4-6/2-6/6; after RCCC, 1970), and it has a somewhat coarser grain size. Two explanations appear probable. The first one concerns the redeposition of the xenophora from older Eocene rocks, and later common lithification with the Oligocene fossil remains. The other, less probable explanation envisages slumping of fossil remains, otherwise characteristic for shallower environment, into deeper sea where xenophoras most probably lived. In the latter case the cement of the rock enclosing the xenophora should be of similar composition and colour as the rock of the xenophore cast, which, however, it is not. More probable is consequently the first explanation. According to size, shape and other characteristics of the last whorl of the rock cast from Polj{ica the fossil could belong to various Paleogene xenophoras. It could belong to Lamarck s species Xenophora agglutinans, perhaps to Brongniart s species X. cumulans, or even to Michelotti s species X. deshayesi. Provided that the Polj{ica xenophora was resedimented, then it is most probably the Eocene species Xenophora agglutinans (Lamarck, 1804). If the individual was not redeposited, it more likely belongs to the stratigraphically and geographically very frequent Eocene-Oligocene species Xenophora cumulans (Brongniart, 1823). The least probable is its appurtenance to the stratigraphically younger form X. deshayesi (Michelotti, 1847), which is more frequent in Upper Oligocene, Miocene and in places even Pliocene beds. Zahvale Za prevode v angle{~ino se iskreno zahvaljujem prof. dr. Simonu Pircu, za posredovano fosilno ksenoforo najditelju Viliju Rakovcu iz Kranja, za situacijsko skico najdi{~a pa tehni{kemu sodelavcu Marijanu Grmu.

7 Oligocenska ksenofora iz okolice Polj{ice v zahodni Sloveniji 241 Literatura References Abate, A., A. R. Baglioni, C. Bimbatti & G. Piccoli, 1988: Rassegna di molluschi marini bentoci e nectonici del Cenozoico triveneto. Mem. Sci. Geol., Mem. Ist. Geol. Miner. Univ. Padova, 40, , Tav. 1-4, Padova. Abbott, R. T. & S. P. Dance, 1991: Compendium of Seashells. A Color Guide to more than 4,200 of the World s Marine Shells. Charles Letts & Co. Ltd., 1-411, London. Archiac, A. d & J. Haime, 1853: Description des animaux fossiles du groupe nummulitique de l Inde. Gide et J. Baudry, 1-373, Pl. 1-36, Paris. Cossmann, M & G. Pissarro, : Iconographie complete des Coquilles fossiles de l`eocene des Environs de Paris. Tome 2, Scaphopodes, Gastropodes, Brachiopodes, Céphalopodes et supplément. Paris, Pl Dainelli, G., 1915: L Eocene Friulano. Monografia geologica e paleontologica. Editrici le»memorie geografiche«, 1-721, Tav. 1-56, Firenze. Fuchs, T., 1874: Versteinerungen aus den oligocänen Nummulitenschichten von Polschitza in Krain. Verh. Geol. R. A., , Wien. Golikov, A. N. & Y. I. Starobogatov, 1975: Systematics of prosobranch Gastropods. Malacologia, 15, , Philadelphia. Lipold, M. V., 1857: Bericht über die geologischen Aufnahmen in Ober-Krain im Jahre Jb. Geol. R. A., 8, , Wien. Miku, V., 2002: Oligocenski pol i slovenskega dela Paratetide. (Oligocene gastropods from the slovenian part of Paratethys). Razprave IV. razreda SAZU, 43/1, 43-79, Ljubljana. Moisescu, V. & N. Mészáros, 1974: Faune á mollusque oligocenes des couches de Hoia et de Mera (NW de la Transylvanie) de la collection A. Koch. Mém. Inst. Géol., 20, 1-72, Pl. 1-7, Bucarest. Oppenheim, P. 1896: Die oligocäne Fauna von Polschitza in Krain. Bericht Senckenberg. Naturforsch. Gess., Jg. 1896, , Berlin. Pavlovec, R., 1993: Zanimiv pol Xenophora sp. iz Istre. (Interesting gastropod Xenophora sp. from Istria). Geologija, 35, (1992), 69-72, Ljubljana. Piccoli, G., 1984: Cenozoic molluscan associations of Mediterranean and South-East Asia: a comparison. Mem. Sci. Geol., Mem. Ist. Geol. Miner. Univ. Padova, 36, , Padova. Piccoli, G., 2002: Tethyan exchange of benthic molluscs between SE Asia and Mediterranean in the Paleogene. Mem. Sci. Geol., 54, 1-8, Padova. Piccoli, G. & L. G. Mocellin, 1962: Studi sulla macrofauna Priaboniana di Priabona (prealpi Venete). Mem. Ist. Geol. Mineral. Univ. Padova, 23, 1-120, Tav. 1-5, Padova. Piccoli, G. & E. Savazzi, 1983: Five shallow benthic mollusc faunas from the Upper Eocene (Baron, Priabona, Garoowe, Nanggulan, Takashima). Boll. Soc. Paleont. Italiana, 22/1-2, 31-47, Modena. Pinna, G., 1989: Il Grande Libro dei Fossili. I vari gruppi animali e vegetali, la distribuzione nei terreni di diverse etá, I principali giacimenti. Biblioteca Universale Rizzoli, p., Milano. The Rock-Color Chart Committee, 1970: GSA Rock-Color Chart. The Geological Society of America, Boulder, Colorado. Walker, C. & D. Ward, 1992: Fossils. Dorling Kindersley Limited, p. London, New York, Stuttgart. Wenz, W. 1938: Gastropoda. Handbuch der Paläozoologie. Bd. 6, Teil 1: Allgemeiner Teil und Prosobranchia. Gebrüder Borntraeger, 1200 s., Berlin.

8

GEOLOGIJA 55/1, 67 76, Ljubljana 2012 doi: /geologija Miocenski pteropodi s Poli~kega Vrha v Slovenskih goricah Miocene pteropods from

GEOLOGIJA 55/1, 67 76, Ljubljana 2012 doi: /geologija Miocenski pteropodi s Poli~kega Vrha v Slovenskih goricah Miocene pteropods from GEOLOGIJA 55/1, 67 76, Ljubljana 2012 doi:10.5474/geologija.2012.005 Miocenski pteropodi s Poli~kega Vrha v Slovenskih goricah Miocene pteropods from Poli~ki Vrh in Slovenske gorice, northeast Slovenia

Prikaži več

PROFILNA TEHNIKA / OPREMA DELOVNIH MEST PROFILE TECHNIC / WORKSTATION ACCESSORIES INFO ELEMENTI / INFO ELEMENTS INFO TABLA A4 / INFO BOARD A4 U8L U8 U

PROFILNA TEHNIKA / OPREMA DELOVNIH MEST PROFILE TECHNIC / WORKSTATION ACCESSORIES INFO ELEMENTI / INFO ELEMENTS INFO TABLA A4 / INFO BOARD A4 U8L U8 U INFO ELEMENTI / INFO ELEMENTS INFO TABLA A4 / INFO BOARD A4 L 8264 Material: jeklo (lakirano RAL 016) Material: steel (painted RAL 016) Teža / Weight = 1895 g Delovne informacije Pritrdilni set / Fastening

Prikaži več

Microsoft Word - M docx

Microsoft Word - M docx Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M12224223* Višja raven JESENSKI IZPITNI ROK Izpitna pola 3 Pisno sporočanje A) Pisni sestavek (v eni od stalnih sporočanjskih oblik) (150 180 besed)

Prikaži več

Reško jezero pri Kočevski Reki

Reško jezero pri Kočevski Reki PODVODNI ATLAS SLOVENIJE. POPISNI LIST ŠT. 105 Ime lokacije Reško jezero pri Kočevski Reki Tip Zahtevnost Nočni potop Zemljevid / skica JEZERO P1 opomba: umetno jezero na ponikalnici Reka (Reškem potoku).

Prikaži več

ARRS-BI-FR-PROTEUS-JR-Prijava/2011 Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slov

ARRS-BI-FR-PROTEUS-JR-Prijava/2011 Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slov Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko Program PROTEUS v letih 2012-2013 (Uradni list RS, št. 10/2011,

Prikaži več

Športno društvo Jesenice, Ledarska 4, 4270 Jesenice, Tel.: (04) , Fax: (04) , Drsalni klub Jesenice in Zv

Športno društvo Jesenice, Ledarska 4, 4270 Jesenice, Tel.: (04) , Fax: (04) ,   Drsalni klub Jesenice in Zv Drsalni klub Jesenice in Zveza drsalnih športov Slovenije RAZPISUJETA TEKMOVANJE V UMETNOSTNEM DRSANJU Biellman Cup 1. Organizator: Drsalni klub Jesenice, Ledarska ulica 4, 4270 JESENICE www.dkjesenice.si

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA GEOLOGIJO SEDIMENTOLOŠKE IN PETROLOŠKE ZNAČILNOSTI KLASTIČNIH KAMNIN LAŠKE FORMACIJE V

UNIVERZA V LJUBLJANI NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA GEOLOGIJO SEDIMENTOLOŠKE IN PETROLOŠKE ZNAČILNOSTI KLASTIČNIH KAMNIN LAŠKE FORMACIJE V UNIVERZA V LJUBLJANI NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA GEOLOGIJO SEDIMENTOLOŠKE IN PETROLOŠKE ZNAČILNOSTI KLASTIČNIH KAMNIN LAŠKE FORMACIJE V PROFILU DOBLIČ DIPLOMSKO DELO ANŽE ROJNIK LJUBLJANA,

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik_EKOmisije_3_obisk_29_in_30_3_2012.doc

Microsoft Word - Zapisnik_EKOmisije_3_obisk_29_in_30_3_2012.doc EKOmisija 3. obisk ZAPISNIK 29. 3. 2012 Jesenice in Radovljica: Srednja šola Jesenice, Gimnazija Jesenice, Ekon. gimnazija in srednja šola Radovljica, Srednja gostinska in turistična šola Radovljica 30.

Prikaži več

FOTOVOLTAIKA

FOTOVOLTAIKA PRIMERJALNA ANALIZA TEHNOLOGIJ KONČNO POROČILO 1 Vsebina 1. Uvod... 3 1.1. Prva leta fotovoltaike v Italiji, Evropi in svetu... 4 1.1.1. Italija... 4 1.1.2. Svet... 8 1.1.3. Evropa... 10 2 1. Uvod Fotovoltaična

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Prostorsko načrtovanje obalnega prostora Primer Strunjan Slavko Mezek Koper 25.11.2015 Projekt SHAPE Shaping an Holistic Approach to Protect the Adriatic Environment between coast and sea Program IPA Adriatic,

Prikaži več

60-77.qxd

60-77.qxd Tehnolo{ki napredek v naj{ir{em pomenu je pogosto povezan z razli~nimi oblikami nevarnosti in tveganj tako nami{ljenih kot dejanskih. Industrijska, komercialna in doma~a uporaba izdelkov, ki povzro~ajo

Prikaži več

(PZI_predra\350un.xls)

(PZI_predra\350un.xls) POPIS DEL PZI LASC V MIRNU DOLŽINE 750 IN 175 m 1. PREDDELA 2. ZEMELJSKA DELA 3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 4. ODVODNJAVANJE 5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 6. OPREMA CEST 7. TUJE STORITVE SKUPAJ : Stran 2 1.

Prikaži več

SESTAVA ASFALTNIH ZMESI S PODPORO RAČUNALNIŠKE TOPOGRAFIJE mag. Dejan HRIBAR, univ. dipl. inž. grad. Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., Center za prometni

SESTAVA ASFALTNIH ZMESI S PODPORO RAČUNALNIŠKE TOPOGRAFIJE mag. Dejan HRIBAR, univ. dipl. inž. grad. Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., Center za prometni SESTAVA ASFALTNIH ZMESI S PODPORO RAČUNALNIŠKE TOPOGRAFIJE mag. Dejan HRIBAR, univ. dipl. inž. grad. Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., Center za prometnice 1. UVOD Človek uporablja asfaltne zmesi že nekaj

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik_EKOmisije_1_obisk_18_in_21_11_2011.doc

Microsoft Word - Zapisnik_EKOmisije_1_obisk_18_in_21_11_2011.doc EKOmisija 1. obisk ZAPISNIK 18. 11. 2011 Kranj in Škofja Loka: TŠC Kranj (strokovna gimnazija in strokovna in poklicna šola), Gimnazija Kranj, ŠC Škofja Loka (Srednja šola za lesarstvo in Srednja šola

Prikaži več

PRESENT SIMPLE TENSE The sun gives us light. The sun does not give us light. Does It give us light? Raba: Za splošno znane resnice. I watch TV sometim

PRESENT SIMPLE TENSE The sun gives us light. The sun does not give us light. Does It give us light? Raba: Za splošno znane resnice. I watch TV sometim PRESENT SIMPLE TENSE The sun gives us light. The sun does not give us light. Does It give us light? Za splošno znane resnice. I watch TV sometimes. I do not watch TV somtimes. Do I watch TV sometimes?

Prikaži več

Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad - Ljubljana Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana STATISTIKA REGISTRIRANIH VOZIL V REPUBLIKI SLOVENIJI PROJEKTNA

Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad - Ljubljana Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana STATISTIKA REGISTRIRANIH VOZIL V REPUBLIKI SLOVENIJI PROJEKTNA Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad - Ljubljana Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana STATISTIKA REGISTRIRANIH VOZIL V REPUBLIKI SLOVENIJI PROJEKTNA NALOGA Mentor: Andrej Prašnikar (tehnično komuniciranje)

Prikaži več

NASLOV PREDAVANJA IME IN PRIIMEK PREDAVATELJA

NASLOV PREDAVANJA IME IN PRIIMEK PREDAVATELJA DIGITALNE KOMPETENCE KAJ, ZAKAJ, KAKO NIKO SCHLAMBERGER Slovensko društvo INFORMATIKA INDUSTRIJA 4.0 IN SLOVENIJA 4.0 ZGLED: Industrija 4.0 orodja stroji avtomati roboti Slovenija 4.0 Vojvodina Kranjska

Prikaži več

Povracila-stroskov-julij-2011

Povracila-stroskov-julij-2011 POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM IN DRUGI PREJEMKI Povračila stroškov in druge prejemke v dejavnosti trgovine urejajo: Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije in Tarifna priloga h Kolektivni

Prikaži več

Microsoft Word - ARRS-MS-BR-07-A-2009.doc

Microsoft Word - ARRS-MS-BR-07-A-2009.doc RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Federativno Republiko Brazilijo v letih 2010 2012 (Uradni list RS št. 53/2009) Splošna opomba: Vnosna

Prikaži več

Microsoft Word - P122-A r_mod.doc

Microsoft Word - P122-A r_mod.doc 2 P122-A222-2-3 IZPITNA POLA 1 Vsak pravilen odgovor je vreden eno (1) točko. Skupno je možno doseči trideset (30) točk. Točke zapisujte v ocenjevalne obrazce. Naloga 1: Wieso, weshalb, warum? 1. der Fallhöhe

Prikaži več

Microsoft Word - ARRS-MS-CEA-03-A-2009.doc

Microsoft Word - ARRS-MS-CEA-03-A-2009.doc RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2009-2011 Splošna opomba: Vnosna

Prikaži več

VAJE

VAJE UČNI LIST Geometrijska telesa Opomba: pri nalogah, kjer računaš maso jeklenih teles, upoštevaj gostoto jekla 7,86 g / cm ; gostote morebitnih ostalih materialov pa so navedene pri samih nalogah! Fe 1)

Prikaži več

DOLŽNIK: MARJAN KOLAR - osebni steč aj Opr. št. St 3673/ 2014 OSNOVNI SEZNAM PREIZKUŠENIH TERJATEV prij ava terjatve zap. št. št. prij. matič na števi

DOLŽNIK: MARJAN KOLAR - osebni steč aj Opr. št. St 3673/ 2014 OSNOVNI SEZNAM PREIZKUŠENIH TERJATEV prij ava terjatve zap. št. št. prij. matič na števi DOLŽNIK: MARJAN KOLAR - osebni steč aj Opr. St 3673/ 2014 OSNOVNI SEZNAM PREIZKUŠENIH TERJATEV prij ava terjatve zap. prij. matič na številka firma / ime upnika glavnica obresti stroški skupaj prij ava

Prikaži več

Microsoft Word - si-6 Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije IKT v gospodinjstvih 1 cetrt 05.doc

Microsoft Word - si-6 Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije IKT v gospodinjstvih 1 cetrt 05.doc 9. JANUAR 2006 9 JANUARY 2006 št./no 6 29 INFORMACIJSKA DRUŽBA INFORMATION SOCIETY št./no 1 UPORABA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT) V GOSPODINJSTVIH IN PO POSAMEZNIKIH, SLOVENIJA, 1. ČETRTLETJE

Prikaži več

Workhealth II

Workhealth II SEMINAR Development of a European Work-Related Health Report and Establishment of Mechanisms for Dissemination and Co- Operation in the New Member States and Candidate Countries - WORKHEALTH II The European

Prikaži več

Microsoft Word - ARRS-MS-FI-06-A-2010.doc

Microsoft Word - ARRS-MS-FI-06-A-2010.doc RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Finsko v letih 2011-2012 (Uradni list RS, št. 49/2010) Splošne opombe: Obrazec izpolnjujte

Prikaži več

marec, 2010

marec, 2010 Kosti Luske, ploščate, brez sklenine Škrge so prekrite s škržnim poklopcem Plavalni mehur Organi: zadnjična odprtina, sečni mehur, škržni lok, srce, jetra, pilorični žepki, črevesje, vranica, jajčnik ali

Prikaži več

MINERAL d.d. Foreign trades representative: ULTIMA-MD Dejan Matek s.p

MINERAL d.d. Foreign trades representative: ULTIMA-MD Dejan Matek s.p MINERAL d.d. Foreign trades representative: ULTIMA-MD Dejan Matek s.p. +386 31 334 212 www.ultima-md.si info@ultima-md.si OSNOVNO Naziv: MINERAL d.d.,podjetje za pridobivanje, predelavo in montažo naravnega

Prikaži več

PGD-Trboje _ -1. Story

PGD-Trboje _ -1. Story 11,85 50 1,35 40 2,70 40 3,10 40 2,50 50 10 30 10 1,35 10 20 10 2,70 10 20 10 3,10 10 20 10 2,50 10 30 10 6,80 30 1,20 30 2,20 30 2,20 30 5,30 30 2,20 30 2,20 30 ET, Ø150, l=1,00m, 2% 7,50 50 3,95 50 2,05

Prikaži več

geologija 265 do konca.indd

geologija 265 do konca.indd GEOLOGIJA 51/2, 270-274, Ljubljana 2008 doi:10.5474/geologija.2008.027 Ocenjevanje znanstveno raziskovalnega dela na podro~ju geologije v Sloveniji Mihael BREN^I^ Katedra za geologija krasa in hidrogeologijo,

Prikaži več

LEV omare TIPSKA KARTA original.cdr

LEV omare TIPSKA KARTA original.cdr program garderobnih omar S KLASIČNIM ali DRSNIM ODPIRANJEM VRAT LEV LEV Edinstven individulen program garderobnih omar, ki izpolnjuje vse vaše zahteve. Tako glede velikosti, funkcij in izgleda. Na izbiro

Prikaži več

Microsoft Word - zelo-milo-vreme_dec-jan2014.doc

Microsoft Word - zelo-milo-vreme_dec-jan2014.doc ARSO Državna meteorološka služba Ljubljana,. 1. 1 Zelo milo vreme od. decembra 13 do 3. januarja 1 Splošna vremenska slika Od konca decembra do sredine januarja je nad našimi kraji prevladoval južni do

Prikaži več

PAST CONTINUOUS Past continuous uporabljamo, ko želimo opisati dogodke, ki so se dogajali v preteklosti. Dogodki so se zaključili v preteklosti in nič

PAST CONTINUOUS Past continuous uporabljamo, ko želimo opisati dogodke, ki so se dogajali v preteklosti. Dogodki so se zaključili v preteklosti in nič PAST CONTNUOUS Past continuous uporabljamo, ko želimo opisati dogodke, ki so se dogajali v preteklosti. Dogodki so se zaključili v preteklosti in nič več ne trajajo. Dogodki so v preteklosti trajali dalj

Prikaži več

Junij2018

Junij2018 ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 30. junija 2018 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 3.427 ilegalnih prehodov državne meje. Lani so obravnavali

Prikaži več

p65

p65 GEOLOGIJA 47/2, 221 232, Ljubljana 2004 Podor v ju ni steni Punta Thurwieser (Italija) 18. septembra 2004 Rockfall in the southern wall of Punta Thurwieser (Italy) on September 18, 2004 Janez ROZMAN 1,

Prikaži več

KEMAMIX G

KEMAMIX G KEMAMIX G Grobi apnenocementni omet in malta za zidanje Dober oprijem na podlago Pravilna in kontrolirana sestava Ustreza skupini ometov GP CS IV po SIST EN 988-1:2017 Malta za zidanje po SIST EN 988-2:2017

Prikaži več

11 Barvni izvlečki-HELENA TGP06

11 Barvni izvlečki-HELENA TGP06 Študijsko leto 2006/07 TISKARSKI POSTOPKI 1 predavateljica: doc. dr. Tadeja Muck asistentka: dr. Helena Gabrijelčič BARVNI IZVLEČKI www.europapier.at Grafične in interaktivne komunikacije 1. letnik http://www.vermillion-inc.com

Prikaži več

DRUŠTVO PRIJATELJEV MINERALOV IN FOSILOV SLOVENIJE Številka 24. December 2016 DRUŠ TVENE NOVIČ KE SPLETNA IZDAJA

DRUŠTVO PRIJATELJEV MINERALOV IN FOSILOV SLOVENIJE Številka 24. December 2016 DRUŠ TVENE NOVIČ KE SPLETNA IZDAJA DRUŠTVO PRIJATELJEV MINERALOV IN FOSILOV SLOVENIJE Številka 24. December 2016 SPLETNA IZDAJA Spletne Društvene Novičke December 2016, številka 24 ISSN: 2232-3546 Društvene Novičke (DN) izdaja: Društvo

Prikaži več

KREMEN

KREMEN ŠOLSKI CENTER CELJE TEHNOLOGIJA S KEMIJO REFERAT KREMEN ANDRAŽ SEBIČ, E-2.c Mentorica: Mihela Jug Ljubečna, april 2007 Kazalo UVOD V referatu bom predstavil kaj je kremen, za kaj se uporablja in opisal

Prikaži več

Opis poti

Opis poti Operni festival Arena di Verona S Padovo, Montagnano in Petrarcinim mestom Arquà Petrarca S Padovo, Montagnano in Petrarcinim mestom Arquà Petrarca Poletni operni festival Arena di Verona vsako leto privabi

Prikaži več

Microsoft Word - Document15

Microsoft Word - Document15 3.4 TEHNI NO PORO ILO 3.4.1 SPLO NO Mestna ob ina Nova Gorica je naro ila izdelavo PZI projekta za ureditev prehoda za pe ce ob vrtcu Najdihojca na Gregor i evi ulici v Novi Gorici (slika 1). Namen predvidene

Prikaži več

3. Preizkušanje domnev

3. Preizkušanje domnev 3. Preizkušanje domnev doc. dr. Miroslav Verbič miroslav.verbic@ef.uni-lj.si www.miroslav-verbic.si Ljubljana, februar 2014 3.1 Izračunavanje intervala zaupanja za vrednosti regresijskih koeficientov Motivacija

Prikaži več

1. IDENTIFIKACIJA PODATKOVNEGA NIZA 1.1 Naslov Strukturno-tektonska karta Slovenije 1: Alternativni naslov Strukturno-tektonska karta Slove

1. IDENTIFIKACIJA PODATKOVNEGA NIZA 1.1 Naslov Strukturno-tektonska karta Slovenije 1: Alternativni naslov Strukturno-tektonska karta Slove 1. IDENTIFIKACIJA PODATKOVNEGA NIZA 1.1 Naslov Strukturno-tektonska karta Slovenije 1:250.000 1.2 Alternativni naslov Strukturno-tektonska karta Slovenije 1:250.000 1.3 Okrajšani naslov - 1.4 Globalni

Prikaži več

POROČILO O GEOLOŠKO - GEOMEHANSKI SESTAVI TAL za izvedbo projektne dokumentacije faza PGD za dozidavo OŠ Koprivnica na parc. št. 12/1 k. o Kopri

POROČILO O GEOLOŠKO - GEOMEHANSKI SESTAVI TAL za izvedbo projektne dokumentacije faza PGD za dozidavo OŠ Koprivnica na parc. št. 12/1 k. o Kopri POROČILO O GEOLOŠKO - GEOMEHANSKI SESTAVI TAL za izvedbo projektne dokumentacije faza PGD za dozidavo OŠ Koprivnica na parc. št. 12/1 k. o. 1341 Koprivnica Arh.št.: Datum: 11.4.2018 Obdelala: Direktor:

Prikaži več

Microsoft Word - tehnicna_navodila_kmetija_popravek_kk.doc

Microsoft Word - tehnicna_navodila_kmetija_popravek_kk.doc Tehnina navodila za popis tipinih gospodarskih objektov, ki pripadajo kmetiji Popis nepreminin je namenjen pridobitvi dejanskih podatkov o stavbah in njenih delih. Podatki o stavbah se vodijo v javni evidenci

Prikaži več

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki]

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki] OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET KOMISIJA ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 22. 9. 2016 Z AP I S NI

Prikaži več

Revija 3_06.p65

Revija 3_06.p65 126 Zdrav Var Zdrav 2006; Var 45: 2006; 126-139 45 PREPOVEDANE DROGE V SLOVENSKIH MNO@I^NIH MEDIJIH ILLICIT DRUGS IN SLOVENE MASS MEDIA Andreja Drev 1, Maja Sever 2,Tanja Kamin 1,3 Izvle~ek Prispelo: 13.

Prikaži več

(Popis del - plo\350nik Nor\232inci-\212alinci.xls)

(Popis del - plo\350nik Nor\232inci-\212alinci.xls) INVESTITOR: OBČINA LJUTOMER Vrazova ulica 1 9240 Ljutomer OBJEKT: IZGRADNJA HODNIKA IN KOL. STEZE NORŠINCI - ŠALINCI OB REGIONALNI CESTI R1-230 SKUPNA REKAPITULACIJA - HODNIK, KOL. STEZA 1. PREDDELA -

Prikaži več

UPORABA BBTM IN UTLAC V PRAKSI

UPORABA BBTM IN UTLAC V PRAKSI V ŠIŠKI NAJMODERNEJŠE IN INOVATIVNO NAKUPOVALNO SREDIŠČE SPAR dr. Dejan HRIBAR (STRABAG, TPA) DAN ZBS 2019 INOVACIJE RAZVOJ Ali gremo naprej? VSEBINA 1. SPLOŠNO O PROJEKTU 2. VAROVANJE GRADBENE JAME (1.

Prikaži več

Uradni list RS - 63/2005, Uredbeni del

Uradni list RS - 63/2005, Uredbeni del Uradni list Republike Slovenije Internet: http://www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si Št. 63 Ljubljana, ponedeljek 4. 7. 2005 Cena 880 SIT ISSN 1318-0576 Leto XV VLADA 2794. Uredba o koncesiji

Prikaži več

Microsoft Word - P092-A doc

Microsoft Word - P092-A doc Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *P092A22212* JESENSKI IZPITNI ROK NEMŠČINA Izpitna pola 2 Pisno sporočanje A) Vodeni pisni sestavek B) Daljši pisni sestavek Četrtek, 27. avgust 2009

Prikaži več

Strokovni izobraževalni center Ljubljana, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad PRIPRAVE NA PISNI DEL IZPITA IZ MATEMATIKE 2. letnik nižjega pok

Strokovni izobraževalni center Ljubljana, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad PRIPRAVE NA PISNI DEL IZPITA IZ MATEMATIKE 2. letnik nižjega pok Strokovni izobraževalni center Ljubljana, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad PRIPRAVE NA PISNI DEL IZPITA IZ MATEMATIKE 2. letnik nižjega poklicnega izobraževanja NAVODILA: Izpit iz matematike

Prikaži več

Cenik 2019 Cenik velja od Termoizolacije IZOLIRAMO OD TEMELJEV DO STREHE

Cenik 2019 Cenik velja od Termoizolacije IZOLIRAMO OD TEMELJEV DO STREHE Cenik 2019 Cenik velja od 15. 2. 2019. Termoizolacije IZOLIRAMO OD TELJEV DO STREHE A1 - EPS fasadne plošče FRAGMAT EPS F λ D = 0,039 W/(m.K) razplastna trdnost TR100 A1 *601890 1 100 50 m 2 25 500 0,84

Prikaži več

Microsoft Word - agrobilten_ doc

Microsoft Word - agrobilten_ doc Dekadni bilten vodnobilančnega stanja v Sloveniji 1. april 3. april 9 OBVESTILO Ob prehodu v drugo polovico aprila so se tla že zelo izsušila. A visoke temperature zraka so popustile in po večini Slovenije

Prikaži več

KLIMATSKE ZNAČILNOSTI LETA 1993 Aleška Bernot-lvančič* Leto 1993 je bilo glede na podatke 30-letnega klimatološkega niza nadpovprečno toplo, s

KLIMATSKE ZNAČILNOSTI LETA 1993 Aleška Bernot-lvančič* Leto 1993 je bilo glede na podatke 30-letnega klimatološkega niza nadpovprečno toplo, s KLIMATSKE ZNAČILNOSTI LETA 1993 Aleška Bernot-lvančič* Leto 1993 je bilo glede na podatke 30-letnega klimatološkega niza 1961-90 nadpovprečno toplo, sončno in suho. Po vremenu bi ga lahko razdelili na

Prikaži več

ARS1

ARS1 Nepredznačena in predznačena cela števila Dvojiški zapis Nepredznačeno Predznačeno 0000 0 0 0001 1 1 0010 2 2 0011 3 3 Pri odštevanju je stanje C obratno (posebnost ARM)! - če ne prekoračimo 0 => C=1 -

Prikaži več

Microsoft Word - SI_vaja5.doc

Microsoft Word - SI_vaja5.doc Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta Sanitarno inženirstvo Statistika Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko Š.l. 2011/2012, 3. letnik (1. stopnja), Vaja 5 Naloge 1. del: t test za

Prikaži več

Microsoft Word - škofjeloški grad 4.docx

Microsoft Word - škofjeloški grad 4.docx OSNOVNA ŠOLA POLJANE Poljane 100, 4223 Poljane MLADI RAZISKOVALCI ZA RAZVOJ POLJANSKE DOLINE RAZISKOVALNA NALOGA ŠKOFJELOŠKI GRAD ZGODOVINA Avtorici: Meta Perko Balon, 9.b Manica Demšar, 7.b Mentorica:

Prikaži več

UDK : (497.12) = 863 Nanoplankton in dinoflagelati iz oligocenskih plasti na Homu pri Radmirju Nannoplankton and dinoflagellate

UDK : (497.12) = 863 Nanoplankton in dinoflagelati iz oligocenskih plasti na Homu pri Radmirju Nannoplankton and dinoflagellate UDK 561.258 + 582.252:551.781(497.12) = 863 Nanoplankton in dinoflagelati iz oligocenskih plasti na Homu pri Radmirju Nannoplankton and dinoflagellates from the Oligocene beds of Horn Mirko Jelen in Valentin

Prikaži več

Trg Celjskih knezov

Trg Celjskih knezov MENGEŠ OSNOVNA ŠOLA PREDHODNE ARHEOLOŠKE RAZISKAVE VREDNOTENJE ARHEOLOŠKEGA POTENCIALA Arheološko vrednotenje geo-vrtin stopnja obdelave: Dodatek k poročiloma M.Novšak, A.Šinkovec, T.Verbič, Arheološko

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 ERASMUS+ MOBILNOSTI Štud. leto 2018/2019 http://www.erasmusplus.si/ Erasmus koda: SI LJUBLJA01 26 DRŽAV EU + LIBANON http://www.ectsma.eu/ectsma.html MEDICINSKA FAKULTETA je od leta 2008 polnopravna članica

Prikaži več

Nova kolekcija za otroke več za manj...vsak dan po neverjetnih cenah BODI ZA DOJENČKE 100 % BOMBAŽ s potiskom in napisom, za deklice, na voljo v barva

Nova kolekcija za otroke več za manj...vsak dan po neverjetnih cenah BODI ZA DOJENČKE 100 % BOMBAŽ s potiskom in napisom, za deklice, na voljo v barva Nova kolekcija za otroke več za manj...vsak dan po neverjetnih cenah s potiskom in napisom, za deklice, za dečke, HIT 1 29 Oferta PONUDBA ważna w VELJA dniach 00.00-00.00 25.7.- 31.7. 2019 OZIROMA lub

Prikaži več

LOGO

LOGO DAVČNE IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE (TIN) Davčna številka po vsebini: 1. AT Avstrija https://www.bmf.gv.at/steuern/_start.htm ni na voljo 2. BE Belgija http://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/registre-national/ https://www.checkdoc.be/checkdoc/homepage.do

Prikaži več

ZGORNJEKREDNI POLŽI GOSAVSKEGA FACIESA IZ OKOLICE SLOVENJEGA GRADCA UPPER CRETACEOUS GASTROPODS OF GOSAU FACIES FROM THE VICINITY OF SLOVENJ GRADEC, S

ZGORNJEKREDNI POLŽI GOSAVSKEGA FACIESA IZ OKOLICE SLOVENJEGA GRADCA UPPER CRETACEOUS GASTROPODS OF GOSAU FACIES FROM THE VICINITY OF SLOVENJ GRADEC, S ZGORNJEKREDNI POLŽI GOSAVSKEGA FACIESA IZ OKOLICE SLOVENJEGA GRADCA UPPER CRETACEOUS GASTROPODS OF GOSAU FACIES FROM THE VICINITY OF SLOVENJ GRADEC, SLOVENIA Vasja MIKUŽ 1, Damjan PEJOVNIK 2, Vlasta ĆOSOVIĆ

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 29.11.2017 COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004, kar zadeva lokacijo sedeža Evropske agencije

Prikaži več

01 Keramicni str_naslovka

01 Keramicni str_naslovka Keramični strešniki BRAAS RECI STREHI PREPROSTO BRAMAC BRAMAC SOLAR BETONSKI STREŠNIKI ORIGINALNI DODATNI ELEMENTI KERAMIČNI STREŠNIKI IZOLACIJA INTELIGENTNI STREŠNI SISTEM SERVIS Part of the MONIER GROUP

Prikaži več

BC Naklo Strahinj Strahinj POROČILO PRI PREDMETU GEOGRAFIJA OPAZOVANJE VREMENA

BC Naklo Strahinj Strahinj POROČILO PRI PREDMETU GEOGRAFIJA OPAZOVANJE VREMENA BC Naklo Strahinj 99 4292 Strahinj POROČILO PRI PREDMETU GEOGRAFIJA OPAZOVANJE VREMENA Datum meritve Lokacija meritve Merjenje temperatur 19.2.2014 20.2.2014 21.2.2014 22.2.2014 23.2.2014 46.292418 SGŠ

Prikaži več

stevilka 3_09.pmd

stevilka 3_09.pmd KOVNIH SIMPOZIJEV V OBDOBJU APRIL JUNIJ 2009 Anka Lisec V SLOVENIJI 2. 3. april 2009 Posvet o izobraževanju na področjih zemljiškega menedžmenta in ekonomike prostora (2. 4.) in okrogla miza»izobraževalni

Prikaži več

Delovni list: SEČILA IZLOČALA Vzdržujejo enakomerno sestavo telesnih tekočin, tako da izločajo snovi, ki sov telesu odveč ali škodljive. Izločala so m

Delovni list: SEČILA IZLOČALA Vzdržujejo enakomerno sestavo telesnih tekočin, tako da izločajo snovi, ki sov telesu odveč ali škodljive. Izločala so m IZLOČALA Vzdržujejo enakomerno sestavo telesnih tekočin, tako da izločajo snovi, ki sov telesu odveč ali škodljive. Izločala so mokrila (sečila), prebavila in dihala in kožo. SEČILA Drugače se imenujejo

Prikaži več

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE Ured za centralno naručivanje Tel. (049)

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE Ured za centralno naručivanje Tel. (049) PA BR 147884430 Hum Na Sutli 13.05.2019 0830 BO JO 147858624 Hum na Sutli 29.05.2019 0815 JU BO 147474917 Pregrada 09.07.2019 0800 DL MA 148427658 Sv Križ Začretje 09.07.2019 0745 ST ŠT 148037359 K.oplice

Prikaži več

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 Plesna zveza Slovenije (DanceSport Federation of Slovenia) Članica mednarodnih zvez WDSF, WRRC in IDO Celovška c. 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, Tel.++386 1 230 14 17, Fax: ++ 386 1 430 22 84 vsem klubom

Prikaži več

Microsoft Word - P113-A _mod.docx

Microsoft Word - P113-A _mod.docx Državni izpitni center *P113A22213* ZIMSKI IZPITNI ROK NEMŠČINA NAVODILA ZA OCENJEVANJE Torek, 7. februar 2012 POKLICNA MATURA RIC 2012 2 P113-A222-1-3 IZPITNA POLA 1 Vsak pravilen odgovor je vreden eno

Prikaži več

GRADING d.o.o.

GRADING d.o.o. Glavni trg 17/b, 2000 Maribor, tel.: 02/2295371, e-mail: ISB@isb.si POROČILO O IZVEDENIH TERENSKIH PREISKAVAH Za stabilizacijo ceste JP 111 111-Stojnšek Obdelal: Metod Krajnc Datum: Avgust 2016 Arh. štev.:

Prikaži več

Microsoft Word - M docx

Microsoft Word - M docx Š i f r a k a n d i d a t a : ržavni izpitni center *M15178112* SPOMLNSKI IZPITNI ROK Izpitna pola 2 Četrtek, 4. junij 2015 / 90 minut ovoljeno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese nalivno pero ali

Prikaži več

ZAŠČITNA IZOLACIJA BREZ VSEBNOSTI HALOGENIH SNOVI ZA ZMANJŠEVANJE KOROZIVNIH UČINKOV IN TOKSIČNOSTI DIMA V PRIMERU POŽARA Powered by TCPDF (

ZAŠČITNA IZOLACIJA BREZ VSEBNOSTI HALOGENIH SNOVI ZA ZMANJŠEVANJE KOROZIVNIH UČINKOV IN TOKSIČNOSTI DIMA V PRIMERU POŽARA Powered by TCPDF ( ZAŠČITNA IZOLACIJA BREZ VSEBNOSTI HALOGENIH SNOVI ZA ZMANJŠEVANJE KOROZIVNIH UČINKOV IN TOKSIČNOSTI DIMA V PRIMERU POŽARA Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Brez vsebnosti halogenih snovi Majhna količina

Prikaži več

CENIK 2019 POPRAVLJEN.cdr

CENIK 2019 POPRAVLJEN.cdr CENIK 2019 Vse cene so v evrih. Cenik velja od 1.3.2019 do preklica, oziroma objave novega cenika! Telefon: 07/30 48 350, 07/34 89 706, fax: 07/30 48 610, gsm: 040 666 627 www.gorec.info j.gorec@siol.net

Prikaži več

SEZNAM UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV ZA 1

SEZNAM UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV  ZA 1 SEZNAM UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV ZA 6. RAZRED M. Žveglič et al.: NOVI SVET IZ BESED 6, berilo za 6. razred osnovne šole, ROKUS T. Končar,J. Draksler, M. Robič: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 6, učbenik

Prikaži več

HINDUIZE M

HINDUIZE M HINDUIZE M Hinduizem splošno velja za najstarejšo glavno svetovno religijo, ki jo še vedno izpolnjujejo. Gre za širok razpon verovanj in šol s številnimi učitelji, spisi in čaščenjem različnih oblik Boga.

Prikaži več

Povzetek sklepa Komisije z dne 23. junija 2010 v zvezi s postopkom na podlagi člena 101 PDEU in člena 53 Sporazuma EGP (Zadeva COMP/ – Bathroom

Povzetek sklepa Komisije z dne 23. junija 2010 v zvezi s postopkom na podlagi člena 101 PDEU in člena 53 Sporazuma EGP (Zadeva COMP/ – Bathroom C 348/12 Uradni list Evropske unije 29.11.2011 Povzetek sklepa Komisije z dne 23. junija 2010 v zvezi s postopkom na podlagi člena 101 PDEU in člena 53 Sporazuma EGP (Zadeva COMP/39.092 Bathroom fittings

Prikaži več

KONTINGENČNI PRISTOP K OBLIKOVANJU SISTEMA STRATEŠKEGA POSLOVODNEGA RAČUNOVODSTVA: EMPIRIČNA PREVERBA V SLOVENSKIH PODJETJIH

KONTINGENČNI PRISTOP K OBLIKOVANJU SISTEMA STRATEŠKEGA POSLOVODNEGA RAČUNOVODSTVA:  EMPIRIČNA PREVERBA V SLOVENSKIH PODJETJIH Temelji poslovodnega računovodstva(1) Uvod v poslovodno računovodstvo (kontroling) Prof. dr. Simon Čadež simon.cadez@ef.uni-lj.si 2 CILJI PREDMETA Opredeliti vlogo managerjev in poslovodnega računovodstva

Prikaži več

I.5 ANALIZA UPORABE ZDRAVSTVENIH STORITEV PRI STAREJ IH SLOVENCIH: PRVI REZULTATI 4. VALA RAZISKAVE SHARE Rok Hren, Inštitut za matematiko, fiziko in

I.5 ANALIZA UPORABE ZDRAVSTVENIH STORITEV PRI STAREJ IH SLOVENCIH: PRVI REZULTATI 4. VALA RAZISKAVE SHARE Rok Hren, Inštitut za matematiko, fiziko in I.5 ANALIZA UPORABE ZDRAVSTVENIH STORITEV PRI STAREJ IH SLOVENCIH: PRVI REZULTATI 4. VALA RAZISKAVE SHARE Rok Hren, Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, Univerza v Ljubljani Valentina Prevolnik

Prikaži več

ZALOŽBA VEDI Šolska založba VEDI nudi dijakinjam in dijakom Slovenske gimnazije, Dvojezične trgovske akademije in Višje šole za gospodarske poklice sl

ZALOŽBA VEDI Šolska založba VEDI nudi dijakinjam in dijakom Slovenske gimnazije, Dvojezične trgovske akademije in Višje šole za gospodarske poklice sl Šolska založba VEDI nudi dijakinjam in dijakom Slovenske gimnazije, Dvojezične trgovske akademije in Višje šole za gospodarske poklice slovenska in dvojezična delovna gradiva ob učbenikih v nemščini. Gradiva

Prikaži več

PB-Serija VISOKO KAKOVOSTNI PRILAGODLJIVI PODSTAVKI ZA VSE TIPE TERAS

PB-Serija VISOKO KAKOVOSTNI PRILAGODLJIVI PODSTAVKI ZA VSE TIPE TERAS PB-Serija VISOKO KAKOVOSTNI PRILAGODLJIVI PODSTAVKI ZA VSE TIPE TERAS PB-Serija Višinsko prilagodljivi podstavki za različne vrste teras Podjetje Buzon Pedestal International, ustanovljeno leta 1987, je

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 ERASMUS+ MOBILNOSTI Štud. leto 2019/2020 http://www.erasmusplus.si/ Erasmus koda: SI LJUBLJA01 27 DRŽAV ERASMUS+ PRAKTIČNO USPOSABLJANJE MOBILNOST IZVEDENA V OBDOBJU OD 1. JUNIJA 2019 DO 30. SEPTEMBRA

Prikaži več

Robert Hooke

Robert Hooke Robert Hooke Robert Hooke se je 18. julija leta 1635 rodil na otoku Wight v Freshwaterju v Angliji. Njegov oče je bil duhovnik, John Hooke, ki je deloval v cerkvi Vseh svetih. Pri Robertovih 10 letih je

Prikaži več

geologija 52_1.indd

geologija 52_1.indd GEOLOGIJA 52/1, 43-48, Ljubljana 2009 doi:10.5474/geologija.2009.006 Geologija avtocestnega predora Pletovarje Geology of Pletovarje motorway tunnel (Slovenia) Tomaž BUDKOVI^1, Magda ^ARMAN 1 & Borut PETKOVŠEK

Prikaži več

ORGANIZATOR: SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE NC GS 2016 GOLTE FIS-GS MOŠKI/ŽENSKE RAZPIS TEKMOVANJA Tehnični delegate: Tehnični podatki Smučarski center Gol

ORGANIZATOR: SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE NC GS 2016 GOLTE FIS-GS MOŠKI/ŽENSKE RAZPIS TEKMOVANJA Tehnični delegate: Tehnični podatki Smučarski center Gol ORGANIZATOR: SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE NC GS 2016 GOLTE FIS-GS MOŠKI/ŽENSKE RAZPIS TEKMOVANJA Tehnični delegate: Tehnični podatki Smučarski center Golte, proga Ročka FIS homologacija 11604/01/15 PROGRAM

Prikaži več

Microsoft Word - SevnoIII.doc

Microsoft Word - SevnoIII.doc Naše okolje, april 8 METEOROLOŠKA POSTAJA SEVNO Meteorological station Sevno Mateja Nadbath V Sevnem je klimatološka meteorološka postaja Agencije RS za okolje. Sevno leži na prisojnem pobočju Sevniškega

Prikaži več

Opis poti

Opis poti Operni festival Arena di Verona S Padovo, Montagnano in Petrarcinim mestom Arquà Petrarca Poletni operni festival Arena di Verona vsako leto privabi veliko število opernih ljubiteljev, ki se vedno znova

Prikaži več

DOPIS z glavo SLO

DOPIS z glavo SLO UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Course title: Sistematika in filogenija nižjih rastlin Systematic and phylogeny of lower plants Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester

Prikaži več