VLOGA ZA ODPIS, DELNI ODPIS, ODLOG OZIROMA OBRO NO PLA ILO DAVKA

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "VLOGA ZA ODPIS, DELNI ODPIS, ODLOG OZIROMA OBRO NO PLA ILO DAVKA"

Transkripcija

1 PRILOGA 1 REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE (navesti dav ni organ) Prejeto: Podatke vpisujte s tiskanimi rkami. IZPOLNI URADNA OSEBA Šifra zadeve: VLOGA ZA ODPIS, DELNI ODPIS, ODLOG OZIROMA OBRO NO PLA ILO VKA I. POTKI O VLOŽNIKU osebno ime (ime in priimek) EMŠO: Dav na št. Rezident Republike Slovenije Stalno prebivališ e: ulica in hišna številka številka pošte ime pošte kraj Za asno prebivališ e: ulica in hišna številka številka pošte ime pošte kraj II. POTKI O V M DOLGU IN ZAHTEVEK Pri dolgujem naslednje davke in druge dajatve: (navesti urad in izpostavo dav nega organa) VRSTA JATVE ZSEK ODLO BA, OBRA UN ALI DRUGI AKT, IZ KATEREGA IZVIRA V NA OBVEZNOST Znesek dav ne obveznosti skupaj: Ker bi pla ilo navedene dav ne obveznosti lahko ogrozilo preživljanje mene in mojih družinskih lanov, prosim, da mi dav ni organ: 1. odpiše ali delno odpiše dav no obveznost, 2. odloži pla ilo za dobo mesecev (najve 12), 3. dovoli obro no pla evanje v obrokih (najve 12) OPOMBA: Zgoraj obkrožite eno izmed navedenih možnosti.

2 V kolikor dav ni organ ne bi ugodil moji vlogi, pa podrejeno predlagam: OPOMBA: V primeru, da dav ni organ vaši vlogi ne bi ugodil, lahko predlagate tudi katero drugo med zgoraj navedenimi možnostmi. III. POTKI O MATERIALM STANJU VLOŽNIKA IN NJEGOVIH DRUŽINSKIH LANOV Ali imate vi in vaši družinski lani prihranke? Znesek: Ali ste vi in vaši družinski lani lastnik/solastnik nepremi nine ali drugega premoženja? Vrednost 1. stanovanja ali hiše, v kateri živite: 2. drugega stanovanja ali hiše, vklju no s prostori za po itek in rekreacijo: 3. osebnega vozila znamka: letnik: znamka: letnik: 4. drugega vozila ali prikolice: 5. plovnega objekta, ki je vpisan v ustrezen register 6. vrednostnih papirjev in drugih deležev v družbah: 7. poslovnih prostorov, opreme, delovnih strojev, ki vam daje dohodke: 8. kmetijskega in gozdnega zemljiš a, gospodarskega poslopja in kmetijskih strojev, ki vam daje dohodke: 9. stavbnega zemljiš a: 10. garaže: 11. drugo, kaj: A. DOHODKI IN PREJEMKI, prejeti v zadnjih predpredzadnji predzadnji zadnji treh mesecih pred mesecem vložitve vloge mesec: mesec: mesec: leto: leto: leto: Pla a in prejemki iz dela (pla a, nadomestilo Datum Datum Datum pla e bolniška, stimulacije in bonitete): izpla ila: izpla ila: izpla ila: Znesek: Znesek: Znesek: Prejemki po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju: - pokojnina - drugo (invalidnina, varstveni dodatek, odpravnina, oskrbnina,...) Prejemki po predpisih o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti: - denarno nadomestilo za brezposelnost - denarna pomo za brezposelnost Prejemki po predpisih o družinskih prejemkih (porodniška, starševski dodatek)

3 Nagrada za rejnika Preživnina, nadomestilo preživnine Posredno ugotovljeni dohodki in prejemki Dohodki iz premoženja (udeležba pri dobi ku, najemnine) Prejemki, doseženi z opravljanjem storitev in poslov po pogodbah in na drugih podlagah Dohodki od premoženjskih pravic (avtorske pogodbe) Prejemki u encev/-nk in študentov/-tk, prejeti preko študentskih ali mladinskih organizacij Drugo (bolniška izpla ana pri drugih izpla evalcih) Dohodek iz kmetijske dejavnosti: - KD za leto: znesek: - dobi ek za leto: znesek: Dohodek iz dejavnosti za leto: znesek: B. OB ASNI DOHODKI, prejeti v zadnjih 12 mesecih pred mesecem vložitve Regres Odpravnine, jubilejne nagrade Dividende Dediš ine in darila Dobi ek iz kapitala Drugo, kaj datum prejema znesek IV. OSTALI POTKI O V M ZAVEZANCU IN DRUŽINSKIH LANIH (SOCIAL RAZMERE, PRIPOMBE V GA ZAVEZANCA) V. TAKSA Vlogo je potrebno kolkovati s/z upravne takse po tarifnih številkah 1 in 3 Taksne tarife Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 40/04 uradno pre iš eno besedilo) in Sklepa o uskladitvi vrednosti to ke v zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 76/02). V primeru, da dav ni organ v okviru postopka, ki ga vodi na zahtevo stranke, sam pridobi podatke iz uradne evidence, pla a taksni zavezanec za vsak tako pridobljen podatek polovi no takso iz prvega odstavka tarifne številke 4 Zakona o upravnih taksah. Taksa iz tega odstavka se ne pla a, e je podatek pridobljen v obliki tipskih elektronskih sporo il oziroma z neposrednim vpogledom v uradno evidenco. Glede na to, da taksna obveznost v tem primeru nastane najkasneje takrat, ko upravni organ izda dokument oziroma opravi dejanje v postopku, bo taksni zavezanec o višine te takse naknadno obveš en.

4 IZJAVA Vložnik/-ica vloge za odpis, delni odpis, odlog oziroma obro no pla ilo davka in polnoletni družinski lani izjavljam-o 1. da so vsi podatki, ki sem jih navedel/-la v vlogi resni ni, to ni in popolni; 2. da so v vlogi navedeni vsi dohodki in prejemki vseh družinskih lanov za zahtevano obdobje; 3. da je v vlogi opisano celotno premoženje vseh družinskih lanov in za svojo izjavo prevzemam-o vso materialno in kazensko odgovornost. V/Na, dne Podpis vložnika/-ice: Podpis polnoletnih družinskih lanov: Osebno ime: Podpis V skladu s 139. lenom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02 in 73/04) si uradna oseba, ki vodi postopek, po uradni dolžnosti priskrbi podatke o dejstvih, o katerih vodi uradno evidenco organ, ki je pristojen za odlo anje. Enako ravna uradna oseba glede dejstev, o katerih vodi uradno evidenco kakšen drug državni organ oziroma organ samoupravne lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila. Uradna oseba lahko pridobiva za potrebe ugotavljanja dejanskega stanja osebne podatke iz uradnih evidenc o stranki, ki je vložila zahtevo za uvedbo postopka, razen e je stranka pridobitev teh podatkov izrecno prepovedala. e se vložnik ne strinja s takim na inom pridobivanja podatkov, mora to izrecno prepovedati: (pisna prepoved vložnika) (podpis vložnika) Izpolnijo družinski lani: DRUŽINSKI LAN izjavljam: da si dav ni organ v postopku, ki je uveden na podlagi te vloge, po uradni dolžnosti pridobi vse podatke, ki so potrebni za odlo itev v upravni stvari in o njih vodi evidenco organ, ki je pristojen za odlo anje oziroma kakšen drug državni organ, organ samoupravne lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila, vklju no s podatki, ki so dav na tajnost. Ustrezno obkrožite Datum Osebno ime Podpis SOGLAŠAM SOGLAŠAM SOGLAŠAM SOGLAŠAM SOGLAŠAM SOGLAŠAM SOGLAŠAM SOGLAŠAM Opomba: e ne želite, da se podatki pridobivajo na tak na in, niste dolžni podpisati izjave. V primeru, da vložnik/-ica oziroma družinski lani ne soglašajo s tem, da dav ni organ pridobi potrebne podatke za odlo itev v upravni zadevi, za pridobivanje katerih nima ustrezne zakonske podlage, mora te podatke priskrbeti vložnik/-ica sam.

5 NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VLOGE ZA ODPIS, DELNI ODPIS, ODLOG OZIROMA OBRO NO PLA ILO VKA I. POTKI O VLOŽNIKU Na rto je potrebno napisati osebno ime, kot je zapisano v osebnih dokumentih. V polja pri EMŠO in Dav na št. je potrebno vpisati vsako številko v svoje polje. e ste rezident Republike Slovenije, obkrožite, sicer pa obkrožite. Pri stalnem prebivališ u navedite to ne podatke, ki jih vpišete na posamezna za to predvidena mesta. Rubriko za asno prebivališ e izpolnijo samo tisti vložniki, ki imajo prijavljeno za asno prebivališ e. II. POTKI O V M DOLGU IN ZAHTEVEK Navedite urad in izpostavo, ki vam je izdal akt, s katerim vam je naložil pla ilo posameznega davka oziroma dajatve. Prti vrsti dajatve navedite dajatev, ki vam je bila naložena in katere pla ilo bi ogrozilo vaše preživljanje ali preživljanje vaših družinskih lanov. Hkrati navedite tudi znesek te dajatve in številko odlo be, obra una ali drugega akta, iz katerega izvira vaša dav na obveznost. Pod tabelo navedite skupni znesek vseh dajatev, katerih pla ilo bi ogrozilo vaše preživljanje ali preživljanje vaših družinskih lanov. Navesti morate tudi, kaj želite, da dav ni organ odlo i. To storite tako, da obkrožite ustrezno številko pred navedenimi možnostmi. Navesti pa morate tudi, kaj predlagate v primeru, da dav ni organ vaši vlogi ne bi ugodil. III. POTKI O MATERIALM STANJU VLOŽNIKA IN NJEGOVIH DRUŽINSKIH LANOV - znak pomeni, da morate, v primeru, da imate dolo eno premoženje, prihranke ali dohodke, vlogi priložiti tudi ustrezno dokazilo o tem. Podatke o prihrankih ter nepremi ninah in drugem premoženju vpišejo samo tisti dav ni zavezanci, ki želijo, da jim dav ni organ v celoti ali delno odpiše njihovo dav no obveznost. Prihranki e imate prihranke prekrižajte in v desni stolpec navedite znesek. Sicer prekrižajte. Prihranki so denarna sredstva dav nega zavezanca in njegovih družinskih lanov v doma i in tuji valuti, ki jih imajo v lasti na dan vložitve vloge, zlasti pa so to denarna sredstva na transakcijskih ra unih in hranilne vloge. V primeru, da ste prekrižali, morate vlogi priložiti ustrezna dokazila o prihrankih (fotokopija hranilne knjižice, izpisek o stanju na transakcijskem ra unu in podobno). Nepremi nine in drugo premoženje 1. e ste vi ali kateri od vaših družinskih lanov lastnik stanovanja ali hiše na obmo ju Republike Slovenije, v katerem stalno prebivate, prekrižajte, sicer prekrižajte. e nimate stalnega prebivališ a na obmo ju Republike Slovenije in ste lastnik stanovanja ali hiše, na obmo ju Republike Slovenije kjer za asno prebivate, prekrižajte. 2. e ste vi ali kateri od vaših družinskih lanov lastnik stanovanja ali hiše, kjer nimate stalnega prebivališ a prekrižajte in vpišite tržno vrednost te nepremi nine, sicer pa prekrižajte. 3. e ste vi ali kateri od vaših družinskih lanov lastnik osebnega avtomobila, prekrižajte, na rte vpišite znamko in leto izdelave avtomobila, v desno polje pa vpišite tržno vrednost avtomobila. V nasprotnem primeru prekrižajte. 4. e ste vi ali kateri od vaših družinskih lanov lastnik drugega vozila ali prikolice, prekrižajte in vpišite tržno vrednost tega vozila ali prikolice. V nasprotnem primeru prekrižajte.

6 5. e ste vi ali kateri od vaših družinskih lanov lastnik plovnega objekta ( olna, ladje in podobno), ki je vpisan v ustrezen register, prekrižajte in vpišite tržno vrednost plovnega objekta. V nasprotnem primeru prekrižajte. 6. e ste vi ali kateri od vaših družinskih lanov lastnik vrednostnih papirjev in drugih deležev v družbah, prekrižajte in vpišite vrednost deleža. Hkrati pa v IV. delu vloge navedite, za kakšne deleže in v katerih družbah gre. V nasprotnem primeru prekrižajte. 7. e ste vi ali kateri od vaših družinskih lanov lastnik poslovnih prostorov, opreme, delovnih strojev, ki vam dajejo dohodke, prekrižajte. V nasprotnem primeru prekrižajte. 8. e ste vi ali kateri od vaših družinskih lanov lastnik kmetijskega in gozdnega zemljiš a. gospodarskega poslopja in kmetijskih strojev, ki vam daje dohodke, prekrižajte. V nasprotnem primeru prekrižajte. 9. e ste vi ali kateri od vaših družinskih lanov lastnik stavbnega zemljiš a, prekrižajte in vpišite vrednost tega zemljiš a. V tem primeru vlogi priložite fotokopijo pogodbe, sklepa, sodbe ali odlo be, o prenosu lastninske pravice. V nasprotnem primeru prekrižajte. 10. e ste vi ali kateri od vaših družinskih lanov lastnik garaže, prekrižajte in vpišite vrednost te garaže. V tem primeru vlogi priložite fotokopijo pogodbe, sklepa, sodbe ali odlo be, o prenosu lastninske pravice. V nasprotnem primeru prekrižajte. 11. e ste vi ali kateri od vaših družinskih lanov lastnik kakšnega drugega premoženja, prekrižajte, napišite, za katero premoženje gre in vpišite vrednost tega premoženja. V nasprotnem primeru prekrižajte. Dohodki in prejemki, prejeti v zadnjih treh mesecih pred mesecem vložitve vloge V prvi vrstici vpišite imena mesecev in leto za predpredzadnji mesec, predzadnji mesec in zadnji mesec pred vložitvijo vloge. Za vsako vrsto dohodka oziroma prejemka, ki ste ga prejeli, vpišite znesek za posamezne mesece. Ob asni dohodki, prejeti v zadnjih 12 mesecih pred mesecem vložitve Za vsak posamezen dohodek navedite datum prejema in njegov znesek. IV. OSTALI POTKI O V M ZAVEZANCU IN DRUŽINSKIH LANIH (SOCIAL RAZMERE, PRIPOMBE V GA ZAVEZANCA) Na rte vpišite morebitna dodatna dejstva, ki so pomembna za odlo anje. Sem vpišite tudi podatke o vrsti in številu vrednostnih papirjev oziroma o deležih v družbi, e ste navedli, da ste vi ali kateri od vaših družinskih lanov lastnik vrednostnih papirjev ali deležev v družbi.