PROGRAM RAZVOJA VRTCA SLOVENSKE KONJICE ZA OBDOBJE

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "PROGRAM RAZVOJA VRTCA SLOVENSKE KONJICE ZA OBDOBJE"

Transkripcija

1 PROGRAM RAZVOJA VRTCA SLOVENSKE KONJICE ZA OBDOBJE

2 KAZALO VSEBINE PROGRAMU RAZVOJA VRTCA SLOVENSKE KONJICE NA POT... 2 KRATKA PREDSTAVITEV IN VREDNOTE VRTCA... 4 IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PROGRAMA RAZVOJA VRTCA SLOVENSKE KONJICE DEL 1. ANALIZA VZGOJNO PEDAGOŠKEGA PODROČJA ANALIZA VKLJUČENOSTI OTROK V VRTEC IN KAPACITETE VRTCA ANALIZA PODROČJA VODENJA IN UPRAVLJANJA DEL 4. SMERNICE RAZVOJA V LETIH : VZGOJNO PEDAGOŠKO PODROČJE SMERNICE RAZVOJA V LETIH : VKLJUČENOST OTROK V VRTEC IN KAPACITETE SMERNICE RAZVOJA V LETIH : VODENJE IN UPRAVLJANJE VRTCA ZAKLJUČEK PRILOGE: Akcijski načrt za področje: Vzgojno-pedagoško področje Akcijski načrt za področje: Vključenost otrok v vrtec in kapacitete Akcijski načrt za področje: Vodenje in upravljanje vrtca 1

3 PROGRAMU RAZVOJA VRTCA SLOVENSKE KONJICE NA POT Vrtec ustvarjamo ljudje, ki v njem delujemo, in vsi, ki ga obiskujejo. Namenjen je otrokom, ki izven družinskega kroga prvič pridobivajo vtise o svetu, ki jih obkroža, ga spoznavajo in v njem iščejo svojo pot. Te prve izkušnje nam ostanejo za vse življenje in so zelo dragocene. Zato se zaposleni trudimo, da zagotovimo otrokom varno in ljubeče okolje, v katerem bodo doživeli veliko trenutkov, ki jim bodo krepili zdrav pogled na življenje, jim omogočili razvoj pozitivne samopodobe in samostojnosti ter jih podpirali pri učenju in razvoju. Zavedamo se, da je naš odnos in zgled tisto, ki ima največjo moč in ključno vpliva na razvoj otrok. Vrtec Slovenske Konjice je vrtec, ki ima bogato zgodovino, izvaja kakovostno predšolsko vzgojo, ki jo ves čas nadgrajuje. Ustanovitev vrtca sega v leto 1947, ko so se v Windschgratzovi graščini uredili prvi prostori za konjiške predšolske otroke. Delavci so od samega začetka delovanja vrtca s svojim zanosom ter ljubeznijo do dela in otrok postavili zdrave temelje prakse v kraju, na katerih se predšolska vzgoja v naši občini gradi vse od takrat. Prepričan sem, da je vrtec mnogo več kot le zgradba ali ustanova, da je vrtec tisto stičišče, ki ga skupaj ustvarjamo vzgojitelji, kuharice, hišniki, čistilke, uprava, starši in otroci, da je vse, kar vanj prinesemo, v njem negujemo in razvijamo, popotnica, ki jo mlade generacije odnesejo v svet in jih spremlja vse življenje. Verjamem, da sta prav vrtec in šola največji socialni kapital lokalnega okolja in da pomembno podpirata razvoj kraja. To spoznanje nam nalaga odgovornost do otrok, staršev, krajanov in narekuje neprestano nadgradnjo naše prakse s sodobnimi pristopi v pedagogiki in dodatnimi aktivnostmi. V vrtcu delamo s srcem. Kot ravnatelj želim vedeti, kaj razmišljajo otroci, starši in zaposleni. Želim slišati njihove predloge. Verjamem v odkrit dialog in skupne rešitve. V naših enotah ne le zagotavljamo varstvo, temveč otroke vzgajamo, učimo, skupaj z njimi ustvarjamo in se veselimo. V vrtcu se trudimo, da jih z učenjem preko lastne izkušnje vzpodbujamo k razvoju samostojnosti in socialno-čustvenih kompetenc. Želimo si, da je vrtec tisti prostor, kjer ima otrok možnosti razvijanja in aktiviranja svojih potencialov, hkrati pa se integrirati v svoje okolje in v družbo, da v skupini, kraju in v svetu najde svoje mesto. V programu razvoja vrtca smo na podlagi izvedenega dela preteklih let, analize potreb uporabnikov, značilnosti občine in ob upoštevanju strokovnih izhodišč pripravili načrt za obdobje Tomaž Popović, ravnatelj Vrtca Slovenske Konjice 2

4 Vrtec Slovenske Konjice je ena pomembnejših ustanov v kraju. V njej se od obdobja, ko otrok prvič prestopi prag vrtca, na različne načine bistveno prispeva k sooblikovanju vsakega mladega življenja. Brez zadržkov lahko zapišem svoje mnenje in mnenje Sveta Vrtca Slov. Konjice, da je vodenje Vrtca Slov. Konjice usmerjeno v zagotavljanje najvišje možne kvalitete na področju vzgoje, varstva in razvoja vsake izmed generacij otrok. Delo je usmerjeno v zagotavljanje ustreznega in kvalitetnega kadra, ki v praksi udejanja visoko strokovno delo, kar se pozitivno odraža skozi nadaljnji tok življenja otrok, ki svoja najranljivejša leta preživijo v vrtcu. Želja je, da se podoben nivo dela ohranja in nadgrajuje tudi v prihodnje, vsekakor v dosedanjem izjemno pozitivno naravnanem odnosu vrtca z Občino Slovenske Konjice, ki s posluhom spodbuja omenjeno kvaliteto in s tem sodelovalno vpliva tudi na ostalo lokalno skupnost in ustanove v njej. Vrtec Slovenske Konjice nam je lahko v ponos. Nina Fijavž, predsednica Sveta Vrtca Slovenske Konjice Starši si želimo, predvsem varen in otroku prijazen vrtec, kjer se otroci počutijo dobrodošle in se dobro počutijo. V vrtcu je prva skrb otrok, kar velja za Vrtec Slovenske Konjice. Vrtec ponuja veliko raznih dejavnosti in otrokom predstavlja širino. Vrtec je na visokem nivoju in lahko smo ponosni na takšen vrtec, kateri ima predane zaposlene svojemu poslanstvu in to pričakujem, da bo tudi v bodoče tako. Matic Petraš, predsednik Sveta staršev Vrtca Slovenske Konjice 3

5 KRATKA PREDSTAVITEV IN VREDNOTE VRTCA Vrtec Slovenske Konjice je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga sestavljajo 4 enote in 5 dislociranih oddelkov v krajevnih skupnostih. Danes je v vrtec vključenih več kot 600 otrok in deluje na 8 lokacijah. Različnost nas krepi, prav vsaka enota ima svoj pomen in prinaša pomemben doprinos v mozaiku vrtca. Prav vsaka ima svoje kvalitete, povezovanje in izmenjava dobrih praks ter izkušenj pa nas bogatijo in dvigujejo kvaliteto dela. ZAUPANJE VREDNOTE VRTCA SLOVENSKE KONJICE Program razvoja vrtca začenjamo z vrednotami. Vrednote so nekaj, čemur priznavamo veliko načelno vrednost in jim zato dajemo prednost. V nadaljevanju so zbrane vrednote, ki so jih izpostavili zaposleni in so nam pomembne oziroma veljajo za naš vrtec. Le-te usmerjajo naše delovanje na vseh ravneh življenja in dela v vrtcu. STROKOVNOST INOVATIVNOST (SAMO)SPOŠTOVANJE POVEZANOST SODELOVANJE ZAVZETOST 4

6 IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PROGRAMA RAZVOJA VRTCA SLOVENSKE KONJICE Program razvoja vrtca je dokument, ki ga na podlagi 48. člena Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja sprejema svet javnega vrtca. Program razvoja Vrtca Slovenske Konjice je nastajal timsko in na način soustvarjanja različnih deležnikov, s katerimi kot vrtec prihajamo v stik. Nastajal je procesno in sistematično, s sodelovanjem zaposlenih, otrok, staršev in lokalne skupnosti. V strokovni pregled smo ga posredovali tudi predstojnici Zavoda RS za šolstvo, mag. Špeli Drstvenšek. STROKOVNA IZHODIŠČA Osnovo razvojnemu načrtu dajejo temeljni dokumenti predšolske vzgoje, skupaj z novejšimi usmeritvami Zavoda RS za šolstvo: Kurikulum za vrtce; Otrok v vrtcu, priročnik h kurikulu za vrtce; Kodeks etičnega ravnanja v vrtcu; Vključevanje v vrtcu; Formativno spremljanje v vrtcu. INTERNA GRADIVA, KI PRINAŠAJO INFORMACIJE, POMEMBNE ZA PROGRAM RAZVOJA VRTCA: Program vodenja ravnatelja Vrtca Slovenske Konjice za mandatno obdobje Raziskava o zadovoljstvu in delovni zavzetosti zaposlenih, izvedena v šol. letu 2019/2020. Rezultati in analiza ankete za starše, izvedena v šol. letu 2019/2020. Poročilo strokovnih aktivov v šol. letu 2019/2020. Analiza pregleda dokumentacije. Analiza vpisa in vključenosti otrok v Vrtec Slovenske Konjice med leti 2015 in Gradivo zaposlenih iz prvega strokovnega aktiva, izvedenega v šol. letu 2020/2021. ZASNOVA PROGRAMA RAZVOJA VRTCA SLOVENSKE KONJICE Program razvoja Vrtca Slovenske Konjice je razdeljen na tri glavna področja: 1. VZGOJNO-PEDAGOŠKO PODROČJE; 2. VKLJUČENOST OTROK V VRTEC IN KAPACITETE; 3. VODENJE IN UPRAVLJANJE. V prvem delu smo predstavili analizo posameznih področij, v drugem delu smernice razvoja v letih , v tretjem delu pa akcijske načrte po posameznih področjih. 5

7 1. ANALIZA VZGOJNO PEDAGOŠKEGA PODROČJA Analiza stanja in zaznane potrebe v vrtcu so pokazale, da je bilo potrebno opredeliti skupna prepričanja, ki usmerjajo delovanje vrtca in ki ustvarjajo klimo uporabnikom (prikriti kurikulum, samostojnost, dnevna rutina). Potrebno je bilo vzpostaviti izhodišča načrtovanja in izvajanja vzgojno izobraževalnega dela. Pripravili smo jasno določene elemente načrtovanja VIZ dela, ki so bila pripravljena na podlagi Kurikula za vrtce in upoštevajo razvojno - procesni pristop izvajanja dejavnosti (obrazec za LDN, obrazec za tematske sklope in dnevne skice). 1.1 VIDIK OTROKA Družbene razmere in umestitev vrtca v prostor in današnji čas. Delovanje družbe in s tem posledično delovanje družine v današnjem času, vpliva na razvoj otroka v njegovem najzgodnejšem obdobju, kar se odraža ne samo v vrtcu, ampak tudi v šoli. Družine so pod vplivom družbenih sprememb soočene z različnimi dejavniki in pritiski. Otroci manj časa preživijo v prosti igri, kjer se razvijajo pomembne veščine za življenje. Starši v časovni stiski pogosto delajo namesto otrok, kar se kaže v pomanjkanju otrokove samostojnosti, pomanjkanju lastnih izkušenj in s tem so prikrajšani za učenje. Pomen varnega in spodbudnega okolja za otroke in starše. Vrtec je pomemben socialni prostor in Zavedamo se vpliva počutja otroka na njegov razvoj in učenje v predšolskem obdobju. Kaže se tudi velika povezava vpliva počutja staršev na počutje otrok. Zavedati se moramo, da se starši prvič srečajo z ustanovo, kjer poteka organiziran proces. Pomen spodbujanja otrokovega razvoja v prvem starostnem obdobju. Znanstvena spoznanja so nedvomno pokazala, da se otroški možgani razvijajo najhitreje v najzgodnejših letih. Danes poznamo odločilni pomen pravilne stimulacije v tem obdobju, s čimer izboljšamo otrokov intelektualni, fizični in čustveni razvoj, poleg tega pa položimo trdne temelje, na katerih bo otrok kasneje lahko kar najbolje izkoristil svoje učne sposobnosti. Velik pomen dajemo senzomotoriki, ki vpliva na otrokov gibalni razvoj, ki pa je osnova za ostala področja. Prvo starostno obdobje je obdobje optimalnega obdobje za razvoj govora, ki pa je zadnja faza gibalnega področja. Iz spodnjega grafa je razvidno, kako pomembno je predšolsko obdobje za otrokov razvoj na različnih področjih. To nam daje veliko odgovornost, na kakšen način organiziramo delovanje vrtca. ž 6

8 Pomen izkušenjskega učenja, samostojnosti in poznavanja zakonitosti otrokovega razvoja. Otrok se najbolje in najbolj naravno uči preko izkušenj in preko igre. Otrok se uči, če zmore, s tem pa razvija zaupanje vase in v druge. Ta občutek pa lahko dobi le preko izkušnje, ko nekaj uspe sam, ob podpori in spremljanju odrasle osebe. Otrokom preko različnih dejavnosti, organizacije prostora, interakcije in situacij omogočamo, da se učijo preko izkušenj. Pridobivanje izkušenj je v veliki meri odvisno od tega, koliko jih odrasli, kot otrokovi sopotniki, omogočimo. Učenje preko izkušenj med drugim vpliva na razvoj socialno čustvenih kompetenc, ki so osnova za otrokovo samopodobo, socializacijo, empatijo in delovanje v družbi. Eden izmed namenov vzgoje je, da otrok postane samostojno bitje, ki bo razvil svoje potenciale in bil aktiven član družbe. Izkušenjsko učenje vidimo kot pogoj in hkrati temelj za razvoj samostojnega posameznika. Razvoj samostojnosti, spodbujanje gibanja in razvoja socialno čustvenih kompetenc. Gibanje otroka v predšolskem obdobju je izjemnega pomena, saj stimulira razvoj nevronov in vse človeške čute (čutenje, videnje, slišanje, okušanje, ravnotežje). Hkrati uči, kako mišice kontrolirajo gibanje, koordinirajo vid z gibanjem telesa, spodbuja socialne veščine in razvoj govora. Gre za izjemno pomembno področje otrokovega razvoja. Ustvarjanje razmer v vrtcu za vključevanje vseh otrok vključujoč vrtec. V vključujočem vrtcu nam je pomembna soudeleženost in razvoj vsakega posameznika. Podpiramo otroke, dajemo podporo ranljivim skupinam, ponujamo pomoč pri vključevanju vsakega otroka kot pomembnega posameznika, s svojimi značilnostmi in potrebami. OTROKE SMO VPRAŠALI, ZAKAJ RADI HODIJO V VRTEC?»Rad ustvarjam, najraje pa sem zunaj.ker se lahko igram.všeč so mi pohodi na Stari grad, rada se igram s prijatelji.tukaj imam prijateljice in imam rada vzgojiteljici.rada rišem in barvam, igram v trgovini in v kotičku in ker hodimo na sprehode.všeč mi je igranje s prijateljicami in naša igrala.čisto vse mi je všeč, tudi igralnica.rada rišem in hodim na pevske.všeč mi je pri Malih kuharjih, ko smo delali živalce iz sadja.«1.2 VIDIK DRUŽINE Strokovno podlago za umestitev vidika družine kot prednostnega področja programa razvoja vrtca med drugim najdemo v Kodeksu etičnega ravnanja v vrtcu, in sicer v dveh področjih: Odgovornost pedagoških, vodilnih in svetovalnih delavcev in delavk do staršev in družine in Odgovornost delavk in delavcev vrtca do družine: spoštovanje in upoštevanje staršev kot primarnih skrbnikov, ki nosijo glavno odgovornost za otrokovo vzgojo in razvoj; pravica staršev do obveščenosti o programu vrtca in aktivnega sodelovanja v njem; strokovna pomoč staršem pri vzgoji njihovega otroka; 7

9 spoštovanje zasebnosti družine; prispevek k ustvarjanju možnosti za kakovostno otroštvo. Prav tako lahko najdemo strokovno utemeljitev v Kurikulumu za vrtce, in sicer v načelih uresničevanja ciljev kurikula ter v poglavju sodelovanje s starši. Področju dela z družino je potrebno posvetiti veliko pozornosti, saj je eno izmed ključnih področij, ki vpliva na počutje in razvoj otroka v vrtcu. Hkrati je to področje, ki zahteva veliko komunikacijskih kompetenc, profesionalnega pristopa in osebne zrelosti. Pomembno je iskati ravnotežje med tem, da kot vrtec ne posegamo v družino, hkrati pa, da starši ne posegajo v avtonomijo strokovnih služb vrtca. Vidik sodelovanja s starši smo podrobneje preverili v anketi, kjer nas je zanimalo, kako so starši na lestvici od 1 do 5 zadovoljni z različnimi vidiki življenja in dela v vrtcu. Povprečna ocena zadovoljstva staršev je 4,3, pri čemer je bilo z največjo oceno ocenjeno področje odnos do staršev (4,5), z najmanjšo pa upoštevanje predlogov in pobud staršev ter vrtec v medijih (4). STARŠI SO V ANKETNEM VPRAŠALNIKU POVEDALI Super vzgojiteljice. Neprecenljivo mi pomeni, da je otrok rad v vrtcu. Pohvale za vse delavce vrtca! Aktivnosti so dobro zasnovane in spodbujajo razvoj otroka. Zelo sočutni ljudje na mestu, torej taki, ki nosijo delo z otroki v srcu. In zato jih tudi otroci sprejmejo za svoje in jim zjutraj skočijo v objem. Moram pohvalit vzgojiteljici za topel sprejem otroka, predvsem pa velika mera razumevanja otroka in nas staršev. Mislim, da super delujete, z zaupanjem pripeljem otroka v vrtec, vzgojiteljici sta zlati, kar jima na sestanku starši vedno znova in znova povemo. Starši so v anketi izrazili naslednje pobude in predloge za izboljšavo: previsoke ceno programov, predvsem ob odsotnosti otroka; boljše obveščanje o boleznih med otroci in poudarek na to, da v vrtec sodi le zdrav otrok; večja pozornost pri uvajanju otroka v vrtec, predvsem v drugem starostnem obdobju; zagotovitev prostih mest za vrtec v lokalnem okolju staršev; vzpostavitev komunikacije in obveščanja preko e-pošte; obnova prostorov dislociranega oddelka v KS Žiče; okrepiti varnost v prometu v enoti Loče (uvesti cono 30, prehod za pešce, urediti parkirišča); posredovanje več dnevnih informacij o otroku; ureditev Baronvaja za varno uporabo otrokom enote Prevrat pri bivanju na prostem; upoštevanje želja otrok in staršev pri oblikovanju oddelkov; prilagoditev poslovnega časa vrtca in izvajanja pogovornih ur potrebam star šev; enakomerna porazdelitev dodatnih aktivnosti po različnih enotah. 8

10 2. ANALIZA VKLJUČENOSTI OTROK V VRTEC IN KAPACITETE VRTCA Predšolska vzgoja se v občini Slovenske Konjice izvaja v javnem zavodu Vrtcu Slovenske Konjice, na območju KS Slovenske Konjice pa deluje pa tudi zasebni koncesijski vrtec Mali grof. Oba vrtca izvajata dejavnosti na podlagi javnoveljavnega kurikuluma za vrtce, javni vrtec pa izvaja tudi prilagojen program za predšolske otroke s posebnimi potrebami (t. i. razvojni oddelek). 2.1 ANALIZA GIBANJA PREBIVALSTVA V OBČINI SLOVENSKE KONJICE Za načrtovanje strategije razvoja predšolske vzgoje je v začetku pomembno, da si pogledamo nekaj statističnih podatkov, in sicer: gibanje prebivalstva v občini; število rojstev v občini. GIBANJE PREBIVALSTVA OBČINA SLOVENSKE KONJICE-VSI OBČANI Št. prebivalcev ŠTEVILO ROJSTEV V OBČINI ŠTEVILO ROJSTEV V OBČINI Iz prikazanih podatkov je razvidno: da število prebivalcev v občini narašča; da je število rojstev v občini bolj ali manj konstantno. 9

11 2.2 VKLJUČENOST OTROK V VRTEC SLOVENSKE KONJICE V vrtcu spremljamo vključenost glede na različne kriterije: glede na število vključenih otrok na nivoju celotnega vrtca in po posameznih enotah; glede na število oblikovanih oddelkov na nivoju celotnega vrtca in po posameznih enotah ŠTEVILO VKLJUČENIH OTROK NA NIVOJU CELOTNEGA VRTCA SLOVENSKE KONJICE Število vključenih otrok ŠTEVILO ODDELKOV NA NIVOJU CELOTNEGA VRTCA SLOVENSKE KONJICE ,5 0,5 1 0, ,5 0, , Redni oddelki Popoldanski oddelek Razvojni oddelek Iz zgornjih grafov je razvidno: da je bilo število vključenih otrok v letih nekoliko nižje, ob obstoječemu številu oddelkov. Razlog za to je v večjemu številu vključen otrok prvega starostnega obdobja. da se je število oddelkov povečevalo, in sicer zaradi večje vključenosti otrok v vrtec, priseljevanja družin, zaradi potreb gospodarstva v občini, organizacije popoldanskega oddelka, odprtja razvojnega oddelka in izgradnjo novih kapacitet z boljšimi pogoji. 10

12 ŠTEVILO VKLJUČENIH OTROK, PO OKOLIŠIH Slovenske Konjice Loče Tepanje Žiče Jernej Zbelovo Špitalič ŠTEVILO ROJSTEV, PO OKOLIŠIH Slovenske Konjice Loče Tepanje Žiče Jernej Zbelovo Špitalič Iz zgornjih grafov je razvidno: da se je število vključenih otrok v zadnjih letih povečalo v enoti Loče in Tepanje, medtem ko se je v Slovenskih Konjicah znižalo, na ostalih enotah pa ostalo približno enako; da ti podatki sovpadajo tudi s številom rojstev po posameznih krajevnih skupnosti. 11

13 2.3 VKLJUČENOST OTROK V VRTCE V OBČINI V občini Slovenske Konjice delujeta javni in zasebni koncesijski vrtec Mali grof. 45 ŠTEVILO ODDELKOV PREDŠOLSKE VZGOJE NA NIVOJU OBČINE , ,5 33, Vrtec Slovenske Konjice Vrtec Mali grof VKLJUČENOST OTROK V VRTEC, GLEDE NA OBČINO STALNEGA PREBIVALIŠČA 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Vrtec Slovenske Konjice občina Slovenske Konjice Vrtec Mali Grof druge občine Iz zgornjih grafov je razvidno: da se število oddelkov predšolske vzgoje v občini povečuje; da je v vrtcih vključenih večina otrok iz občine Slovenske Konjice. 12

14 2.4 ANALIZA PROSTORSKIH KAPACITET VRTCA SLOVENSKE KONJICE V letu 2009 je na ravni občine prišlo do povečanja kapacitet predšolske vzgoje na račun izgradnje vrtca v Tepanju (3 oddelke) in odprtja Zasebnega vrtca Mali grof (3 oddelke). V obdobju je na podlagi investicij občine, Vrtec Slovenske Konjice pridobil: 22 novih ali obnovljenih oddelkov za otroke; dva nova igrišča; novo centralno kuhinjo; povečano in dodatno opremljeno lastno kuhinjo; novo delilno kuhinjo; nove prostore za hišnike, čistilke; nove prostore uprave; novo centralno pralnico. Z novogradnjami smo povečali kapaciteto vrtca za 5 oddelkov (Prevrat, Tepanje, Loče). VLAGANJA V IZGRADNJO IN OBNOVO OBJEKTOV ZA PREDŠOLSKO VZGOJO V OBDOBJU Znesek Obdobje Novogradnja in rekonstrukcija Vrtca Prevrat , Rušitev in novogradnja Vrtca Loče , Izgradnja prizidka in adaptacija Vrtca Tepanje , Skupaj ,02 ŠTEVILO ODDELKOV/KAPACITET PO OKOLIŠIH-36 oddelkov SLOVENSKE KONJICE TEPANJE LOČE ŽIČE JERNEJ ŠPITALIČ ZBELOVO 13

15 OBSTOJEČE KAPACITETE NA RAVNI VRTCA, GLEDE NA STAROSTNO OBDOBJE otrok starostno obdobje 2. starostno obdobje Razvojni oddelek OBSTOJEČE KAPACITETE PO POSAMEZNIH ENOTAH, GLEDE NA STAROSTNO OBDOBJE Prevrat Tatenbach Tepanje Loče Žiče Jernej Zbelovo Špitalič Prvo starostno obdobje Drugo starostno obdobje Razvojni oddelek Iz zgornjih grafov je razvidno: da je trenutna kapaciteta vrtca 36 oddelkov; da lahko v vrtec sprejmemo skupno približno 666 otrok (maksimalno normativno število, realna vključenost pa je zaradi specifike oblikovanja oddelkov nižja), od tega 291 otrok prvega starostnega obdobja, 369 otrok drugega starostnega obdobja in 6 otrok v razvojni oddelek. Trenutno stanje vključenosti na je 623 otrok. 14

16 3. ANALIZA PODROČJA VODENJA IN UPRAVLJANJA Področje vodenja in upravljanja zajema širok spekter delovanja vrtca ter sodelovanja z lokalno skupnostjo. Na področju vodenja se je opravil posnetek stanja ter pripravil načrt delovanja v prihodnje. VODENJE IN UPRAVLJANJE VRTCA Zaznala se je potreba po spremembi in uskladitev notranjih aktov vrtca, pri čemer smo že opravili spremembo Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec. Zaznala se je potreba po sodelovanju z zunanjimi pravnimi službami, ki poznajo področje šolske zakonodaje. SODELOVANJE Z USTANOVITELJEM Učinkovito upravljanje vrtca obsega tudi sodelovanje z ustanoviteljem, ki vpliva na zagotavljanje finančnih virov v zvezi s kratkoročnim in dolgoročnim planom. Z občino ustanoviteljico sodelujemo tudi na naslednje načine: s predstavniki občine v organih odločanja in nadzora zavoda; pri vpisu in pri usklajevanju vpisa z zasebnim vrtcem; zagotavljanje likvidnostnih sredstev za delovanje vrtca; pri oblikovanju poslovnega in finančnega plana dela; pri pripravi sistemizacije; podpora pri usmerjanju v projekte; podpora pri pripravi pravnih dokumentov in reševanju pravnih vprašanj; pomoč pri zagotavljanju javnih del; zagotavljanje dodatnih sredstev za OPP. SODELOVANJE Z LOKALNO SKUPNOSTJO Vrtec Slovenske Konjice se lahko ponaša z mnogimi potenciali, med katerimi naj omenimo izjemno kulturno in naravno dediščino, tradicijo, znanje in izkušnje naših ljudi, že razvit model Dravinjske doline, kot učne regije za trajnostni razvoj, v katerega se vključujemo, perspektivne zelene podjetniške dejavnosti. Vse to je še toliko bolj pomembno, ko se nanašamo na razvoj dejavnosti predšolske vzgoje na krajevnih skupnostih. Krajevne skupnosti nam ponujajo pozitivno protiutež današnji družbi, ki otroku ne ponuja več veliko stika z naravo in življenjem z naravo. Sodelovanje in povezovanje z lokalnim gospodarstvom Zaznali smo pomen sodelovanja in povezovanja z gospodarstvom, tako za nas, kot za gospodarstvo. Kot odziv na potrebe gospodarstva v kraju, smo organizirali popoldanski oddelek. Gospodarstvo se je odzivalo s podporo plavalnemu tečaju, prireditvi Vrtec poje in pleše, sodelovali smo pri projektu LAS. Obojestransko se zavedamo pomena vzgoje samostojnih otrok, ki imajo pozitivno samopodobo in se znajdejo v različnih situacijah. Kratke dobavne verige, samooskrba Vrtec Slovenske Konjice naročila za živila oddaja v skladu z javno-naročniško zakonodajo. Ker se je skozi leta spremenila tudi javno-naročniška zakonodaja, ki je še povečala možnost 15

17 sodelovanja z lokalnimi ponudniki v smislu, da je obseg največje dovoljene izločitve najvišja vrednost vsakega posameznega izločenega sklopa max EUR in da vrednost vseh izločenih sklopov skupaj ne preseže 20 % vrednosti vseh sklopov, smo v našem zavodu pričeli vključevati lokalno pridelano hrano izven javnega razpisa. Zavedamo se ugodnega vpliva lokalno pridelane hrane na zdravje in razvoj otrok, zato vedno znova iščemo možnosti, kako obseg tovrstne hrane povečati. Možnosti iščemo tudi v sodelovanju v različnih razvojnih projektih na nacionalni ali evropski ravni, kajti naša dolgoročna vizija je, da se s pomočjo različnih projektov dvigne ponudba lokalne hrane, poveča tudi zaposlitvena možnost na kmetijah ter razvije logistični sistem, ki bo omogočal dobavo kakovostne lokalne hrane. DELO S KADRI Vrtec ni samo stavba, ampak mu svoje bistvo dajejo ljudje, ki v njem delujejo ter s katerimi kot vrtec prihajamo v stik. Vrtec je v zadnjih petih letih povečal število oddelkov, čemur je sledilo tudi povečanje kadrovske zasedbe. Dodatno je bilo glede na sistemizacijo delovnih mest največ zaposlenih strokovnih delavcev, zaradi povečanih kapacitet in vedno večjega števila diet smo zaposlili kuharja in pomočnika kuharja, prav tako smo zaradi povečanih površin vrtca zaposlili večji delež čistilk. Večje število oddelkov, odprtje razvojnega oddelka in vedno večje število otrok s posebnimi potrebami, je narekovalo sistemizacijo druge pomočnice ravnatelja. Izvajalo se je premišljeno kadrovanju, ki izhaja iz jasnih kriterijev za izbiro najprimernejših kandidatov. Vzpostavil se je pomemben korak - začetek ozaveščanja, da je za delo z otroki in ljudmi pomembna povezava med osebnim in profesionalnim razvojem. Preko vprašalnika za zaposlene smo dobili jasno povratno informacijo, da imajo zaposleni potrebo in željo po vsebina iz povezave med osebnim in profesionalnim razvojem. Kurikulum je osnova za razvojno procesno načrtovanje, izvedbeni kurikulum pa je v veliki meri odvisen od subjektivnih teorij in prikritega kurikuluma. Pri subjektivnih teorijah ne gre za neko znanstveno teorijo, ampak povezanost izkušenj pridobljenih v zasebnem in poklicnem življenju, kar v ospredje postavlja osebnostni vidik vzgojitelja. Na kakovost in vsebino izkušenj, ki jih otrok dobi v vrtcu, vplivajo vzgojiteljeve subjektivne teorije, ki jih lahko opredelimo tudi kot pojmovanja strokovnih delavk o otroštvu, o vzgoji otrok in obstajajo, tudi če niso ozaveščene, predvsem na ravni prikritega kurikuluma. Eden izmed načinov ozaveščanja teh procesov je tudi delo na sebi, relaksiranje lastnega dela, razmislek o vplivu na nas ter obratno, vplivu naših prepričanj na proces dela. Pregled zaposlenih po delovnih mestih, po sistemizaciji za šolsko leto 2020/21: v pedagoško-strokovni službi je sistemiziranih 91 delovnih mest; v finančno-računovodsko-administrativni službi je sistemiziranih 3,5 delovna mesta; v prehranski službi je sistemiziranih 14 delovnih mest; v tehnično-vzdrževalni službi sta sistemizirana 2 delovna mesta; v zdravstveno-higienski službi je sistemiziranih 8,62 delovnih mest. 16

18 4. SMERNICE RAZVOJA V LETIH : VZGOJNO PEDAGOŠKO PODROČJE Razvojna naravnanost vrtca izhaja iz potreb družbe in družine današnjega časa, pri čemer postavljamo v ospredje otroka in njegov optimalen razvoj. Obenem se zavedamo pomena in vpliva, ki ga imamo odrasli (strokovni delavci, starši in širše okolje) pri soustvarjanju pogojev za otrokov razvoj in napredek. Prednostna področja programa razvoja Vrtca Slovenske Konjice zajemajo sodelovanje z vsemi deležniki, s katerimi prihajamo v stik. Prednostna področja vzgojno-pedagoškega dela programa razvoja vodenja so: vidik otroka; vidik družine. VIDIK OTROKA Zaposleni vrtca so razmišljali o tem, kakšen vrtec si želijo iz vidika otroka. Zapisali so: Želimo si odprt vrtec, ki sprejema vse otroke enako in prepoznava njihove potrebe. Vrtec, ki bo omogočal dobro počutje otrok, sprejetost in varnost. Vrtec, ki bo omogočal bogato učno okolje, z raznolikimi vsebinami. Vrtec, v katerem bo otrok potešil svojo naravno radovednost. Na podlagi strokovnih izhodišč in poznavanja otrokovih potreb, si bomo prizadevali in delovali v smeri, da bo naš vrtec: 1. prostor za izkušenjsko učenje; 2. prostor za učenje preko igre; 3. prostor za razvijanje samostojnosti; 4. prostor za spodbujanje gibanja ter raziskovanja in bivanja v naravi; 5. prostor za spodbujanje govorno-jezikovnih kompetenc; 6. prostor za sprejemanje individualnih potreb otroka. VIDIK DRUŽINE Zaposleni vrtca so razmišljali o pomenu sodelovanja s starši. Zapisali so: Sodelovanje je odvisno od zaupanja staršev v vrtec. Sodelovanje vrtca z družino je eno temeljnih načel in brez tega sodelovanja vrtec ne more delovati, zato je to pomembno področje programa razvoja vrtca. Sodelovanje je primarno za naše delovanje in na podlagi sodelovanja vrtec dobi na nek način potrditev o svojem delu. Na podlagi strokovnih izhodišč, razumevanja značilnosti družin v današnjem času, povratne informacije s strani ankete za starše ter odgovorov zaposlenih na strokovnem aktivu, bomo delovali v smeri: 1. med avtonomijo vrtca in fleksibilnostjo pri odzivu na potrebe družin; 2. sodelovanja in soustvarjanja v skupni nalogi za optimalni razvoj otrok; 3. krepitvi medsebojnega zaupanja. 17

19 5. SMERNICE RAZVOJA V LETIH : VKLJUČENOST OTROK V VRTEC IN KAPACITETE Odprta so različna vprašanja in dejavniki, ki bodo vplivali na število otrok v občini, na vključenost v vrtec ter s tem na potrebne kapacitete OCENA GIBANJA PREBIVALSTVA V OBČINI SLOVENSKE KONJICE Št. prebivalcev Pri načrtovanju potrebnih kapacitet vrtca in njegovega optimalnega delovanja v naslednjem petletnem obdobju, je potrebno opazovati več vidikov, ki vplivajo na to: trend rojstev v občini in po krajevnih skupnostih; trend gibanja števila prebivalcev v občini in po posameznih okoliših; trend vključenosti otrok v vrtec; obstoječe kapacitete in predvidene potrebe, glede na načrtovanje novogradnje stanovanj in s tem večanje števila mladih družin; optimalno delovanje vrtca z vidika kadra in organizacije; delovanje gospodarstva in s tem povezanim številom služb v občini (efekt korone), ki narekujejo potrebo staršev po vključevanju otrok v vrtec; vladni ukrepi, ki predvidevajo brezplačno vključitev drugega in tretjega otroka v vrtec (določilo bo veljavno od septembra 2021). PLAN KAPACITET NA RAVNI VRTCA, PO PO OKOLIŠIH - do leta 2026: 41 oddelkov SLOVENSKE KONJICE TEPANJE LOČE ŽIČE JERNEJ ŠPITALIČ ZBELOVO

20 PLAN VKLJUČENOSTI NA RAVNI VRTCA, GLEDE NA STAROSTNO OBDOBJE - do leta 2026: 756 otrok starostno obdobje 2. starostno obdobje Razvojni oddelek PLAN VKLJUČENOSTI PO POSAMEZNIH ENOTAH, GLEDE NA STAROSTNO OBDOBJE - do leta Prevrat Tatenbach Tepanje Loče Žiče Jernej Zbelovo Špitalič Prvo starostno obdobje Drugo starostno obdobje Razvojni oddelek 1. Na podlagi analize vpisa, predvidenega trenda gibanja prebivalstva in strategije novogradenj bomo delovali v smeri, da bo Vrtec Slovenske Konjice omogočil optimalno število kapacitet, glede na potrebe: v obdobju do leta 2026 bomo enoto Tatenbach povečali za 2 oddelka; enoto Tepanje povečali za 2 oddelka (povezano z izgraditvijo novih stanovanjskih kapacitet); enoto Loče povečali za 1 oddelek (povezano z izgraditvijo novih stanovanjskih kapacitet). 2. Skrb za vzdrževanje obstoječih kapacitet. 3. Promocija Vrtca Slovenske Konjice za zagotavljanje optimalnega števila vključenih otrok. Na podlagi analize rojstev otrok v občini Slovenske Konjice, predvidenega števila občanov in predvidenih gradenj novih stanovanj, lahko predvidevamo, da bo ob postopnem izvajanju investicij na Tatenbachu, Tepanju in Ločah, s čemer bi se zagotovilo dodatnih 5 oddelkov vrtca, zagotovilo dovolj prostora za izvajanje predšolske vzgoje v občini. 19

21 6. SMERNICE RAZVOJA V LETIH : VODENJE IN UPRAVLJANJE VRTCA VODENJE IN UPRAVLJANJE VRTCA 1. Vrtec z jasnimi strokovnimi izhodišči in merili delovanja. 2. Sprememba in uskladitve notranjih aktov. SODELOVANJE Z USTANOVITELJEM IN LOKALNO SKUPNOSTJO Za razvoj Vrtca Slovenske Konjice je pomemben obstoj vsake enote v vrtcu, vsaka enota je delček v mozaiku, ki doprinese k življenju in razvoju celotnega vrtca in s tem razvoju celotne občine. Kulturna in naravna dediščina, ki jo ima posamezna krajevna skupnost je zelo bogata. Potrebno jo je ohraniti, varovati in ozavestiti naše potomce o pomenu povezovanja z lokalnim okoljem. Hkrati pa danosti lokalnega okolja ponujajo izvrstne pogoje za vsestranski razvoj otrok. Pri povezovanju in sodelovanju na nivoju lokalne skupnosti imamo priložnost, da na eni strani koristimo naravno in kulturno dediščino ožjega okolja posamezne enote, po drugi strani pa imamo možnost sodelovanja z različnimi deležniki v kraju. 1. Sodelovanje z ustanoviteljem, ki vpliva na zagotavljanje finančnih virov v zvezi s kratkoročnim in dolgoročnim planom. 2. Vrtec kot povezovalec ustanov in društev na različnih nivojih v kraju. 3. Skrb za razvoj dejavnosti na dislociranih enotah, umeščenih na krajevnih skupnostih. 4. Kratke dobavne verige. DELO S KADRI Zaposleni vrtca so razmišljali o tem, kakšen vrtec si želijo, iz vidika vrtca kot delovnega prostora. Zapisali so: Želimo si vrtec, kjer se vsi delavci čutimo enakovredne, enakopravno obravnavane, sprejete, ne glede na individualnost in drugačnost, vrtec, ki spodbuja medsebojna druženja in krepitev pozitivnih odnosov med zaposlenimi in ki temelji na iskreni ter pozitivni komunikaciji. 1. Premišljeno kadrovanje, ki izhaja iz jasnih kriterijev za izbiro najprimernejših kandidatov. 2. Spodbujanje aktivnosti ozaveščanja pomena zdravja na delovnem mestu in spodbujanje promocije zdravja. 3. Vrtec kot prostor za vseživljenjsko učenje (spodbujanje profesionalnega in osebnega razvoja). 4. Vrtec dobrih medsebojnih odnosov in pozitivne komunikacije med zaposlenimi. V kolikor upoštevamo predvidene potrebe v naslednjih letih in bi se število oddelkov povečalo na maksimalno 41 oddelkov, bi z vidika kadra bilo potrebno sistemizirati dodatna delovna mesta, predvsem z vidika strokovnega in tehničnega kadra, medtem, ko na upravi nebi bilo potrebno sistemizirati dodatnih delovnih mest. Projekcija število zaposlenih na maksimumu kapacitet: v pedagoško-strokovni službi 102 delovnih mest; v finančno-računovodsko-administrativni službi 3,5 delovna mesta; v prehranski službi 15,37 delovnih mest; 20

22 v tehnično-vzdrževalni službi 2,22 delovna mesta; v zdravstveno-higienski službi 9,47 delovnih mest. V primerjavi s trenutno sistemizacijo bi pri načrtovanih kapacitetah vrtca, do leta 2026 bilo potrebnih 132,56 delovnih mest (kar je 13,58 delovnih mest več). Povečanje števila delovnih mest je s področja zagotavljanja dodatnega strokovnega kadra (vzgojiteljev), delno tehničnega in prehranskega osebja, ne pa uprave vrtca. 7. ZAKLJUČEK Program razvoja Vrtca Slovenske Konjice je dokument, ki je nastajal v duhu sodelovanja in soustvarjanja. V proces ustvarjanja so bili neposredno ali posredno vključeni otroci, starši, zaposleni in lokalna skupnost. V prvem delu, ki je namenjen analizi stanja po posameznih področjih delovanja vrtca, smo podatke in povratne informacije prejeli s strani zaposlenih, staršev in občine. Na tak način smo zajeli širok obseg podatkov, ki so nam dali vpogled v delovanje našega vrtca. Na podlagi analize teh podatkov lahko rečemo, da delujemo v pravi smeri v smeri zagotavljanja optimalnih pogojev za otroke, starše in zaposlene. Program razvoja vrtca v drugem delu prikazuje pot za naprej in nakazuje smer delovanja v prihodnjih letih. Z gotovostjo lahko trdimo, da si želimo nadaljevati pot na zgrajenih trdnih temeljih, v smeri sodobnega vrtca, z jasnimi strokovnimi izhodišči in optimalnim upravljanjem. V ospredje programa razvoja vrtca postavljamo vzgojno-pedagoško področje, kjer je otrok, kot središče delovanja vrtca. Cilji, ki smo si jih zadali na tem področju, nas bodo vodili h kakovostnem izvajanju programov predšolske vzgoje. Kot javni vrtec si bomo prizadevali omogočiti optimalno število kapacitet, glede na potrebe staršev v občini, kar smo s podrobnimi cilji nakazali v poglavju vključenost otrok v vrtec in kapacitete. Pomemben del programa razvoja vrtca pa namenjamo tudi delovanju vrtca, kadrovanju in povezovanju z lokalno skupnostjo, kar smo z cilji predstavili v poglavju vodenje in upravljanje. Programu razvoja vrtca smo po zgoraj omenjenih področjih dodali tudi akcijske načrte, ki podrobneje opredeljujejo dejavnosti, kazalnike kakovosti, nosilce in časovni okvir delovanja. Smiselno bi jih bilo vsako šolsko leto vključiti v Letni delovni načrt ter jih evalvirati in po potrebi dopolnjevati. 21

23 Program razvoja vrtca pripravili: Tomaž Popović, ravnatelj Zlatka Vetrih, pomočnica ravnatelja Simona Živec, pomočnica ravnatelja in svetovalna delavka Program razvoja Vrtca Slovenske Konjice je bil potrjen na seji sveta vrtca dne: 22

PEDAGOŠKO VODENJE, kot ena od nalog

PEDAGOŠKO  VODENJE, kot ena od nalog Osebni pogled, refleksija in ključne ugotovitve ob koncu leta 2014/2015 Maja Koretič, pomočnica ravnatelja in pedagoška vodja MOJA VLOGA V ENOTI VRTCA Dela in naloge pomočnice ravnatelja za vrtec glede

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SMERNICE ZA VKLJUČEVANJE OTROK PRISELJENCEV V VRTCE IN ŠOLE Mag. Katica Pevec Semec katica.pevec@zrss.si Kaj so Smernice? So okviren dokument, ki lahko s splošnimi usmeritvami za delo z otroki priseljenci

Prikaži več

Kadrovski načrt in plan dela 2017

Kadrovski načrt in plan dela 2017 KADROVSKI NAČRT in PLAN DELA za 2017 mag. Tilka Jakob, OŠ Vitanje REDNI ODDELKI ODDELEK 2016/17 ODDELEK 2017/2018 1. razred 1. a 25 1.a 26 2. razred 2. a 18 2.a 25 3. razred 3. a, b 30 3.a 18 4. razred

Prikaži več

OBČINA KAMNIK

OBČINA KAMNIK OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg 24 1240 Kamnik Številka: 410-9/2019-4/1 Datum: 17. 6. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA 6. SEJE OBČINSKEGA SVETA S TOČKO»PREDLOG

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Oddelek za pedagogiko in andragogiko FF UL Pedagoško-andragoški dnevi 2018 25. januar 2018 SVETOVANJE NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA: VLOGA PEDAGOGA IN ANDRAGOGA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH INSTITUCIJAH

Prikaži več

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost strokovnih delavcev v VIZ mag. Andrej Sotošek Andragoški Center Slovenije Struktura predstavitve Viri in strokovne podlage Namen in ključni cilji projektne

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišč

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana   Izhodišč 20. november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišča za novo finančno perspektivo 2014-2020 na področju izobraževanja odraslih Mag. Katja Dovžak Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo

Prikaži več

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Osnovna šola bratov Letonja telefon/fax: (03) 8965300, 8965304 Šmartno ob Paki 117 e-pošta: os-bl-smartno@guest.arnes.si 3327 Šmartno ob Paki spl. stran: www.ossmartno.si SAMOEVALVACIJSKO POROČILO SODELOVANJE

Prikaži več

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014 2020. Namenjen je krepitvi kompetenc in zaposljivosti

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI KODEKS EVROPSKE PRAVNE FAKULTETE PREAMBULA Ta kodeks

Prikaži več

Samoevalvacijsko porocilo

Samoevalvacijsko porocilo POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA ŠOLSKO LETO 2015/ 2016 NA ŠOLSKEM CENTRU SLOVENSKE KONJICE-ZREČE Svet zavoda sprejel na svoji redni seji dne, 26. 9. 2016 Pripravila: Maja Dragan, univ. dipl. prev. 1 1.

Prikaži več

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO 2011-2015 Novo mesto, februar 2011 inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:2/9 1

Prikaži več

1. IME IN KODA POKLICNEGA STANDARDA MLADINSKI DELAVEC/MLADINSKA DELAVKA POKLICNI STANDARD čistopis IME IN KODA POKLICA Klasius-P: Osebnost

1. IME IN KODA POKLICNEGA STANDARDA MLADINSKI DELAVEC/MLADINSKA DELAVKA POKLICNI STANDARD čistopis IME IN KODA POKLICA Klasius-P: Osebnost 1. IME IN KODA POKLICNEGA STANDARDA MLADINSKI DELAVEC/MLADINSKA DELAVKA POKLICNI STANDARD čistopis 16052016 2. IME IN KODA POKLICA Klasius-P: Osebnostni razvoj (drugo) 0909 Novi Klasius P bo 0922 Skrb

Prikaži več

PowerPoint Template

PowerPoint Template IV. Strateško planiranje v splošnem Strateško planiranje ni izolirano področje od managementa Dve vrsti managementa: Strateški management Operativni management Strateški managemenet šele v zadnjem obdobju

Prikaži več

Microsoft Word - KAZALNIK ZADOVOLJSTVA S PREHRANO 2017

Microsoft Word - KAZALNIK ZADOVOLJSTVA S PREHRANO 2017 Neobvezni kazalnik kakovosti KAZALNIK ZADOVOLJSTVO S PREHRANO V PSIHIATRIČNI BOLNIŠNICI IDRIJA ZA LETO 2017 Kazalnik pripravila Andreja Gruden, dipl. m. s., Hvala Nataša, dipl. m. s. 1. POIMENOVANJE KAZALNIKA

Prikaži več

POZIV

POZIV Kaj je projekt 2 (2 stopinji)? Projekt 2 naslavlja ključne okoljske izzive sodobnih mest, med katerimi so pregrevanje mestnih središč, onesnažen zrak, velike količine padavinskih voda in vse manjša biotska

Prikaži več

PUBLIKACIJA 2016/2017

PUBLIKACIJA 2016/2017 PUBLIKACIJA 2016/2017 Igra je nujen korak na poti od nezrelosti do čustvene zrelosti. Vsakdo, ki v otroštvu ni imel priloţnosti za igro, jih bo kot odrasel človek še vedno iskal. (Margaret Lowenfeld) Vrtec

Prikaži več

LASTNIKI GOZDOV IN NACIONALNI GOZDNI PROGRAM

LASTNIKI GOZDOV IN NACIONALNI GOZDNI PROGRAM LASTNIKI GOZDOV IN NACIONALNI GOZDNI PROGRAM Jože Prah, prah.joze@volja.net 041 657 560 Glavne smeri razvoja generirajo Turizem Gozd, les in voda Hrana Nacionalni gozdni program je osnovni strateški dokument

Prikaži več

Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in ob soglasju Senata UL, pridobljenega na 39. seji senata UL z dne

Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in ob soglasju Senata UL, pridobljenega na 39. seji senata UL z dne Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in ob soglasju Senata UL, pridobljenega na 39. seji senata UL z dne 27.6.2017, rektor Univerze v Ljubljani sprejema naslednja PRAVILA

Prikaži več

Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje assessment tool Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mre

Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje assessment tool Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mre Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mreže 1 Kolofon Naslov : spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mreže Avtorji Erin Safarjan, magistra javnega zdravja Goof Buijs,

Prikaži več

LISTINA »OBČINA PO MERI INVALIDOV« MESTNI OBČINA NOVA GORICA

LISTINA »OBČINA PO MERI INVALIDOV« MESTNI OBČINA NOVA GORICA OBRAZLOŽITEV ZA PODELITEV LISTINE "OBČINA PO MERI INVALIDOV" ZA LETO 2012 MESTNI OBČINI NOVA GORICA Spoštovani svečani zbor! Prisrčen pozdrav v imenu Projektnega sveta»občina po meri invalidov«zveze delovnih

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Osnovnošolsko izobraževanje Dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica Osnovnošolsko izobraževanje 2017/2018 Vzgojno izobraževalni zavodi Osnovne šole Osnovne šole s prilagojenim programom Glasbene šole Zavodi

Prikaži več

DRUŽINSKO BRANJE

DRUŽINSKO BRANJE DRUŽINSKO BRANJE: BRALNI PROJEKT MESTNE KNJIŽNICE KRANJ Jure Bohinec Ponedeljek, 10. 9. 2018 Bralno društvo Slovenije Nacionalni strokovni posvet BEREMO SKUPAJ, Cankarjev dom v Ljubljani Dejavnosti za

Prikaži več

ŠPORTNA VZGOJA V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE

ŠPORTNA VZGOJA V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE UČNI NAČRT ZA ŠPORTNO VZGOJO - OSNOVNA ŠOLA DR. MARJETA KOVAČ DR. JANKO STREL SPLOŠNI PODATKI Sprejet na 21. seji Strokovnega sveta za splošno izobraževanje dne 12. 11. 1998. Kupite ga lahko v založni

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Kokolj

Microsoft PowerPoint - Kokolj REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Sektor za strukturno politiko in podeželje RAZVOJ PODEŽELJA ELJA Ljubljana, 13.2. 2006 Janja Kokolj Prošek I. NAČRTOVANJE II. RAZVOJNI

Prikaži več

Raziskava o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v Sloveniji Ob svetovnem dnevu otrok sta UNICEF Slovenija in Mediana predstavila raziskavo

Raziskava o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v Sloveniji Ob svetovnem dnevu otrok sta UNICEF Slovenija in Mediana predstavila raziskavo Raziskava o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v Sloveniji Ob svetovnem dnevu otrok sta UNICEF Slovenija in Mediana predstavila raziskavo o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v

Prikaži več

LOREM IPSUM

LOREM IPSUM Delovanje Evropske agencije za varnost hrane in krme v Sloveniji Ada Hočevar Grom, Urška Blaznik Svetovni dan hrane, Nacionalni posvet o varnosti živil, Ljubljana 7. april 2015 SVETOVALNI FORUM EFSA (Po)svetovalni

Prikaži več

20. andragoški kolokvij

20. andragoški kolokvij 21. andragoški kolokvij in sklepni dogodek projekta EPUO Neformalno izobraževanje odraslih kot strategija odzivanja na spremembe 3. in 4. oktober 2017 Stavba Vertikala (Pipistrel Vertical Solutions), Vipavska

Prikaži več

NASLOV PRISPEVKA

NASLOV  PRISPEVKA 26. november 2014, Grand hotel Union Ljubljana MJU NEVLADNE ORGANIZACIJE ReNPIO Erika Lenčič Stojanovič, Ministrstvo za javno upravo Operativni program razvoja človeških virov 2007-2013 Prednostna usmeritev

Prikaži več

Microsoft Word Okolju prijazno vrtnarstvo

Microsoft Word Okolju prijazno vrtnarstvo Naziv programske enote Okolju prijazno vrtnarstvo Program Vrtnarstvo Področje KMETIJSTVO SPLOŠNI DEL Utemeljenost Program usposabljanja za odrasle osebe s področja Vrtnarstva je zasnovan na podlagi povpraševanja

Prikaži več

1. Medkulturnost kot pedagoško- didak:čno načelo 7. Sodelovanje šole z lokalno skupnostjo 2. Sistemska podpora pri vključevanju otrok priseljencev 6.

1. Medkulturnost kot pedagoško- didak:čno načelo 7. Sodelovanje šole z lokalno skupnostjo 2. Sistemska podpora pri vključevanju otrok priseljencev 6. 1. Medkulturnost kot pedagoško- didak:čno načelo 7. Sodelovanje šole z lokalno skupnostjo 2. Sistemska podpora pri vključevanju otrok priseljencev 6. Sodelovanje šole s (starši) priseljenci Medkulturna

Prikaži več

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx KRITERIJI ZA RAZDELJEVANJE IN DODELJEVANJE NAMENSKIH SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE DEKANI Dekani, 9. 1. 2017 Predsednik upravnega odbora šolskega sklada Denis Burič Na osnovi 13. točke Pravil šolskega

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Povezani gradimo skupnost Rimske Terme, 6. in 7. junij 2017 SVETOVANJE ZA ZNANJE, ZNANJE ZA RAST VSEH V SKUPNOSTI mag. Tanja Vilič Klenovšek, Andragoški center Slovenije tanja.vilic.klenovsek@acs.si Vsebina

Prikaži več

Microsoft Word - Vloga za vpis doc

Microsoft Word - Vloga za vpis doc Maistrova ulica 2/a, 2380 Slovenj Gradec, tel.:+386 2 62 09 550, faks +386 2 88 42 085; Šifra otroka: /2016 Evidenčna št.: 6021-3/2016- - Datum prejema vpisnice: Datum vključitve v vrtec: (izpolni vrtec)

Prikaži več

PKP projekt SMART WaterNet_Opis

PKP projekt SMART WaterNet_Opis PKP projekt SMART WaterNet Po kreativni poti do znanja (PKP) opis programa Program Po kreativni poti do znanja omogoča povezovanje visokošolskih zavodov s trgom dela in tako daje možnost študentom za pridobitev

Prikaži več

VRTEC ČEPOVAN

VRTEC ČEPOVAN VRTEC ČEPOVAN SPOŠTOVANI STARŠI, zahtevajte od svojih otrok najboljše, kar zmorejo. Zahtevajte, da so v odnosu do vas, sovrstnikov, zaposlenih v vrtcu in v šoli in ostalih ljudi spoštljivi. Pomagajte jim

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Akademija upravljanja s človeškimi viri Informativni dan J A S M I N A R I D Z I F R A N J A R I D Z I D R. A L E K S A N D E R Z A D E L P R I M O Ž K O Č A R 0 4. J U L I J, 2 0 0 8 Zakaj HRM Akademija?

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 CILJI IN USMERITVE NA PODROČJU SOCIALNEGA VKLJUČEVANJA IN BOJA PROTI REVŠČINI V KONTEKSTU PAKETA SOCIALNIH NALOŽB Davor Dominkuš, generalni direktor MDDSZ Socialna situacija Socialne posledice krize: povečevanje

Prikaži več

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO

Prikaži več

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih Svet delavcev podjetja - družbe TERME MARIBOR turizem, zdravstvo, rekreacija d.d.,s sedežem Ulica heroja Šlandra 10, Maribor, ki ga zastopa predsednica Sveta delavcev Anamarija Černčec in Sindikat delavcev

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Mariborska knjižnica kot osrednja območna knjižnica Anka Rogina, 18. 11. 2014 PO SKUPNIH POTEH DO NOVIH SPOZNANJ MARIBORSKA KNJIŽNICA Osrednje območne knjižnice Pravna osnova: Zakon o knjižničarstvu (2001)

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation V pomurski regiji bliže k izboljšanju razumevanja motenj razpoloženja Novinarska konferenca, 14. maj 2019 Partnerja programa: Sofinancer programa: Novinarsko konferenco so organizirali: Znanstvenoraziskovalni

Prikaži več

PUBLIKACIJA 2016/2017 VRTEC BRESTANICA

PUBLIKACIJA 2016/2017 VRTEC BRESTANICA PUBLIKACIJA 2016/2017 VRTEC BRESTANICA Na osnovi 32. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. list RS, št. 70/05 in 102/07) in 11. člena Zakona o vrtcih (Ur. list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 72/05 100/05, 25/08

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 VSEŽIVLJENJSKO UČENJE ZAPOSLENIH, KOMPETENČNI CENTRI N KAKO DO NOVIH DELOVNIH MEST DAMJANA KOŠIR Generalna direktorica direktorata za trg dela in zaposlovanje MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja PREDSTAVITEV ZA STARŠE ŠOLSKO LETO 2011/12 Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi T O L M I N, 0 2. 0 2. 2 0 1 1 I N 1 0. 0 2. 2 0 1 1 M A G. R O S A N A Š Č A N Č A R Cilj ukrepa Izboljšanje življenjskih

Prikaži več

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5 Na podlagi določil 33., 98. in 120. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je Občni zbor Zveze na svoji redni seji dne 10. 5. 2011 sprejel PRAVILNIK O PODELJEVANJU

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: 2019/2020 preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom.

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 1 seje Odbora za druzbene gosp dejav_

Microsoft Word - Zapisnik 1  seje Odbora za druzbene gosp dejav_ Datum: 29. 1. 2015 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 1. seje Odbora za družbene,

Prikaži več

ZAVOD za trajnostni razvoj Kopra „KOPER OTOK“

ZAVOD za trajnostni razvoj Kopra „KOPER OTOK“ MANAGEMENT MESTNEGA SREDIŠČA Projekt oživljanja starega mestnega jedra MMS v Kopru Jana Tolja, svetovalka župana Mestna občina Koper Management mestnih središč NAKUPOVALNA SREDIŠČA Po letu 2000 ogromen

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru Univerza v Mariboru Pedagoška fakulteta VLOGA UČITELJA Avtor: M. Š. Datum: 23.11.2010 Smer: razredni pouk POVZETEK Učitelj je strokovnjak na svojem področju, didaktično usposobljen, ima psihološka znanja

Prikaži več

Letni posvet o IO 2018 in letna konferenca projekta EUPO

Letni posvet o IO 2018 in letna konferenca projekta EUPO 23. in 24. oktober, Kongresni center Habakuk, Maribor RAZVOJNI KORAKI DO LETA 2020 IN NAPREJ VIDIK ANDRAGOŠKEGA CENTRA SLOVENIJE Andrej Sotošek, Andragoški center Slovenije Vsebina predstavitve Ključni

Prikaži več

O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 18. redna seja Občinskega sveta dne 19. oktobra 2017 Gradivo za 16. točko dnevnega reda Predlag

O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 18. redna seja Občinskega sveta dne 19. oktobra 2017 Gradivo za 16. točko dnevnega reda Predlag O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 18. redna seja Občinskega sveta dne 19. oktobra 2017 Gradivo za 16. točko dnevnega reda Predlagatelj: ZADEVA: Kadrovske zadeve: - soglasje k imenovanju

Prikaži več

AKCIJSKO RAZISKOVANJE INOVACIJSKI PROJEKT ZA ZNANJE IN SPOŠTOVANJE Udeleženci: Učenci 2. c Razredničarka: Irena Železnik, prof. Učni predmet: MAT Učna

AKCIJSKO RAZISKOVANJE INOVACIJSKI PROJEKT ZA ZNANJE IN SPOŠTOVANJE Udeleženci: Učenci 2. c Razredničarka: Irena Železnik, prof. Učni predmet: MAT Učna AKCIJSKO RAZISKOVANJE INOVACIJSKI PROJEKT ZA ZNANJE IN SPOŠTOVANJE Udeleženci: Učenci 2. c Razredničarka: Irena Železnik, prof. Učni predmet: MAT Učna vsebina: Ustno seštevanje in odštevanje do 20 sprehodom

Prikaži več

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation ENERGETSKO POGODBENIŠTVO (EPC) V JAVNIH STAVBAH Podpora pri izvajanju energetske prenove stavb na lokalni ravni z mehanizmom energetskega pogodbeništva 12.10.2016, LJUBLJANA NIKO NATEK, KSSENA Projekt

Prikaži več

POKLICNO IZOBRAŽEVANJE IN SPLOŠNA ZNANJA

POKLICNO IZOBRAŽEVANJE IN SPLOŠNA ZNANJA ZAGOTAVLJANJE IN IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI V PSIU (Usposabljanje timov za kakovost izvajalcev PSIU) Gradivo je nastalo v okviru projekta Finančna podpora nacionalnim referenčnim točkam EQAVET 2017 (Project

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - lj_obroc_predstavitev_tiskovna_mar_2019_02AM.pptx

Microsoft PowerPoint - lj_obroc_predstavitev_tiskovna_mar_2019_02AM.pptx IZHODIŠČA UREJANJA LJUBLJANSKEGA AVTOCESTNEGA OBROČA IN VPADNIH AVTOCEST Predstavitev pobude za državno prostorsko načrtovanje za ureditev ljubljanskega avtocestnega obroča in vpadnih cest ter predloga

Prikaži več

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

Prijetno dopoldan v vrtcu

Prijetno dopoldan v vrtcu DOPOLDANSKO DRUŽENJE TREH GENERACIJ V VRTCU (BRALNA DELAVNICA Z USTVARJANJEM) VRTEC PRI OŠ MILANA MAJCNA ŠENTJANŽ DIPL. VZG. VLADKA ŽAJBER PREDNOSTNO PODROČJE VRTCA V 2018/19 GOVORNO JEZIKOVNO Opažamo,

Prikaži več

Nacionalna mreža NVO s področja javnega zdravja 25X25 I. srečanje članic mreže in ostalih NVO s področja javnega zdravja 8. april 2013, dvorana Krke,

Nacionalna mreža NVO s področja javnega zdravja 25X25 I. srečanje članic mreže in ostalih NVO s področja javnega zdravja 8. april 2013, dvorana Krke, Nacionalna mreža NVO s področja javnega zdravja 25X25 I. srečanje članic mreže in ostalih NVO s področja javnega zdravja 8. april 2013, dvorana Krke, d. d., Dunajska cesta 65, Ljubljana vodja projekta:

Prikaži več

Regionalni razvoj: včeraj danes jutri dr. Damjan Kavaš, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana

Regionalni razvoj: včeraj danes jutri dr. Damjan Kavaš, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana Regionalni razvoj: včeraj danes jutri dr. Damjan Kavaš, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana Ali je zemlja ploščata? Vir: http://www.publishwall.si/stoychi./post/149158/planet-zemlja-ni-to-kar-so-nas-ucili-v-soli.

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation IV. Mednarodna znanstvena konferenca: ZA ČLOVEKA GRE: DRUŽBA IN ZNANOST V CELOSTNI SKRBI ZA ČLOVEKA Alma Mater Europaea - ECM Maribor, 11-12. marec 2016 ODZIVANJE ZDRAVSTVENEGA OSEBJA V PRIMERIH NASILJA

Prikaži več

PREDLOGI NASLOVOV ZA IZDELAVO DIPLOMSKIH DEL PROGRAM VELNES 2018/2019 PREDAVATELJICA: mag. Darja Radić UVOD V TURIZEM IN DESTINACIJSKI MANAGEMENT (UTD

PREDLOGI NASLOVOV ZA IZDELAVO DIPLOMSKIH DEL PROGRAM VELNES 2018/2019 PREDAVATELJICA: mag. Darja Radić UVOD V TURIZEM IN DESTINACIJSKI MANAGEMENT (UTD PREDLOGI NASLOVOV ZA IZDELAVO DIPLOMSKIH DEL PROGRAM VELNES 2018/2019 PREDAVATELJICA: mag. Darja Radić UVOD V TURIZEM IN DESTINACIJSKI MANAGEMENT (UTD) 1. Oblikovanje doživetij v izbrani turističnih destinaciji

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Preventivna konferenca na področju drog Skupaj zmoremo več Preventivni pristopi v sistemu socialnega varstva PORTOROŽ, 20. 10. 2016 Marjeta

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev SKLOP 1: EKONOMIKA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA Upravljanje kmetijskih gospodarstev Tomaž Cör, KGZS Zavod KR Vsem značilnostim kmetijstva mora biti prilagojeno tudi upravljanje kmetij. Ker gre pri tem za gospodarsko

Prikaži več

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 4. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 4. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 4. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 Učenec, ki si izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati

Prikaži več

Načela družbene odgovornosti skupine ALDI SÜD

Načela družbene odgovornosti skupine ALDI SÜD Načela družbene odgovornosti skupine ALDI SÜD Uvod Poslovna skupina ALDI SÜD, katere del je (skupina) Hofer, posluje po načelih odgovornega upravljanja podjetja. V tem dokumentu predstavljamo, kaj to pomeni

Prikaži več

kodeks_besedilo.indd

kodeks_besedilo.indd Samoregulacijski kodeks ravnanja operaterjev mobilnih javnih elektronskih komunikacijskih storitev o varnejši rabi mobilnih telefonov s strani otrok in mladostnikov do 18. leta Izdal in založil Gospodarska

Prikaži več

ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA UČENCI Šolsko leto 2014/15 OSNOVNI PODATKI ŠTEVILO UČENCEV, ki so rešili vprašalnik: 93 (število vseh učencev 4. 9. razreda je 114), torej 81,6 % učencev in učenk je rešilo

Prikaži več

Datum: 24

Datum:  24 ZADEVA: OBJAVA UGOTOVITEV - ANKETA SSRS 2016 2017 Spoštovani, obveščamo vas, da smo zaključili obdelavo zbranih podatkov Ankete SSRS 2016 2017 o ugotavljanju potreb po vrstah stanovanjskega fonda v občinah

Prikaži več

Arial 26 pt, bold

Arial 26 pt, bold 3 G MATEMATIKA Milan Černel Osnovna šola Brežice POUČEVANJE MATEMATIKE temeljni in zahtevnejši šolski predmet, pomembna pri razvoju celovite osebnosti učenca, prilagajanje oblik in metod poučevanja učencem

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 Prejemnik: delegacije Št. predh. dok.: 14755/17 Zadeva:

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015

Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015 Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015 Drage učenke in učenci bodočih 4. in 5. razredov, spoštovani starši! Leto je naokoli, pred

Prikaži več

OŠ Gabrovka Dole, Vrtec Čebelica KAZALO: UVOD... 3 OSNOVNI PODATKI VRTCA... 3 POSLOVNI ČAS VRTCA... 3 ORGANIZACIJA DELA V POSAMEZNIH ODDELKIH... 4 OSN

OŠ Gabrovka Dole, Vrtec Čebelica KAZALO: UVOD... 3 OSNOVNI PODATKI VRTCA... 3 POSLOVNI ČAS VRTCA... 3 ORGANIZACIJA DELA V POSAMEZNIH ODDELKIH... 4 OSN KAZALO: UVOD... 3 OSNOVNI PODATKI VRTCA... 3 POSLOVNI ČAS VRTCA... 3 ORGANIZACIJA DELA V POSAMEZNIH ODDELKIH... 4 OSNOVNA VIZIJA VRTCA... 5 PREDNOSTNO PODROČJE V LETU 2015/2016... 5 ELEMENTI KURIKULUMA...

Prikaži več

ZELENA DOLINA

ZELENA DOLINA REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZELENA DOLINA Evalvacija programa dr. Janez Drobnič Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 8. seje Sveta zavoda doc

Microsoft Word - Zapisnik 8. seje Sveta zavoda doc Številka: 9000-0001/2010-52 Datum: 23.06.2011 ZAPISNIK 8. seje Sveta zavoda, ki je bila v četrtek, 23.06.2011 ob 17.00 uri, v prostorih enote Gobica, Šolska ulica 12, Mengeš. Prisotni člani Sveta zavoda:

Prikaži več

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc REPUBLIKA SLOVENIJA Anketa o zadovoljstvu uporabnikov statističnih podatkov in informacij Statističnega urada RS 1. Kako pogosto ste v zadnjem letu uporabljali statistične podatke in informacije SURS-a?

Prikaži več

Sezana_porocilo okt2013

Sezana_porocilo okt2013 Občani Sežane o aktualnih vprašanjih telefonska raziskava Izvajalec: Ninamedia d.o.o. Ljubljana, oktober 2013 1. POVZETEK Zaposlitvene možnosti so trenutno največji problem, ki ga zaznavajo anketiranci.

Prikaži več

BB Svetovanje d.o.o. Dunajska cesta 199, SI-1000 Ljubljana T E Kako so povezani dobri odnos

BB Svetovanje d.o.o. Dunajska cesta 199, SI-1000 Ljubljana T E   Kako so povezani dobri odnos Kako so povezani dobri odnosi in dobri rezultati? Pri delu z različnimi podjetji v okviru BB Svetovanja se nam skozi prakso vedno znova potrjuje rek: Posel s(m)o ljudje! Rek, ki nam gre zlahka z jezika,

Prikaži več

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN 2016 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 1003 ŽUPAN 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne

Prikaži več

Microsoft Word - Nacionalne smernice za kulturno-umetnostno vzgojo -SLO.doc

Microsoft Word - Nacionalne smernice za kulturno-umetnostno vzgojo -SLO.doc Številka: 350-8/2009-1 Datum: 14. 4. 2009 DRŽAVNE SMERNICE ZA KULTURNO- UMETNOSTNO VZGOJO V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU Ljubljana, april 2009 Nacionalne smernice za kulturno-umetnostno vzgojo so pripravili

Prikaži več

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa znanja slovenskega jezika (Ur. l. RS št. 47/1994),

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Vrtec pri OŠ Polhov Gradec Z ROKO V ROKI OTROCI IN ODRASLI JERICA KREFT, NATAŠA PELJHAN POBUDA Na enem od srečanj ravnateljev in koordinatorjev v okviru Mreže vrtcev/šol Korak za korakom, ki ga organizira

Prikaži več

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 1.7.2015 A8-0215/2 2 Uvodna izjava 21 a (novo) ob upoštevanju peticije Stop Food Waste in Europe! (Ustavimo nastajanje živilskih odpadkov v Evropi!); 1.7.2015 A8-0215/3 3 Uvodna izjava N N. ker je Parlament

Prikaži več

(Microsoft Word - Izvedbeni kurikul za SSI PRT november 2010-PRIMER DOBRE PRAKSE PATRICIJA PAVLI\310)

(Microsoft Word - Izvedbeni kurikul za SSI PRT november 2010-PRIMER DOBRE PRAKSE PATRICIJA PAVLI\310) IZVEDBENI NAČRT ZA IZOBRAŽEVALNI PROGRAM Srednjega strokovnega izobraževanja PREDŠOLSKA VZGOJA Šolsko leto 2010/2011 IZOBRAŽEVALNA ORGANIZACIJA: 1. PODLAGE IN VIRI ZA OBLIKOVANJE: 2. Šolska pravila ocenjevanja

Prikaži več

PRILOGA 3 TRAJNOSTNA URBANA STRATEGIJA MES 2030

PRILOGA 3 TRAJNOSTNA URBANA STRATEGIJA MES 2030 PRILOGA 3 TRAJNOSTNA URBANA STRATEGIJA MES 2030 Naročnik: Mestna občina Kranj Slovenski trg 1, 4000 Kranj Tel.: 04 23 73 000 Fax: 04 23 73 106 E-pošta: mok@kranj.si, www.kranj.si Naziv dokumenta: Trajnostna

Prikaži več

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanove (opr. št. notarskega

Prikaži več

Microsoft Word - polensek-1.doc

Microsoft Word - polensek-1.doc Spletna učilnica športne vzgoje res deluje? Janja Polenšek OŠ Dobje janja.polensek@gmail.com Povzetek S pospešenim uvajanjem informacijsko-komunikacijske tehnologije v proces izobraževanja na OŠ Slivnica

Prikaži več

POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV

POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV, RUDARSKI ŠOLI V ŠOLSKEM LETU 2011/2012 1. Predstavitev šole V šolskem letu 2011/2012 so bili na Rudarsko šolo vpisani 204 dijaki. Razporejeni so bili v 6 oddelkov

Prikaži več

eko projet in ostali za spletno stran

eko projet in ostali za spletno stran VODA KOT ŽIVLJENJSKA VREDNOTA N Rozina Kramar Daniela Huber Tkalec, Gizela Vidak Cilji: -razumevanje pomena vode za živa bitja, -spodbujati otroke k razmišljanju o pomenu vode, -iskati izvirne ideje za

Prikaži več

(Igor Pravst [Združljivostni način])

(Igor Pravst [Združljivostni način]) Kongresni center Brdo, 17. oktober 2017 2. nacionalna konferenca o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje NACIONALNI PORTAL O HRANI IN PREHRANI WWW.PREHRANA.SI PROF. DR. IGOR PRAVST INŠTITUT ZA NUTRICIONISTIKO

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Celostna obravnava oseb s težavami v duševnem zdravju NASTJA SALMIČ TISOVEC, UNIV. DIPL. PSIH., CERTIFICIRANA EUROPSY PSIHOLOGINJA Š E N T, S LOV E N S KO Z D R U Ž E N J E Z A D U Š E V N O Z D R AVJ

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več

Sopotnik - MOL - Predstavitev - Razvoj alternativnih goriv

Sopotnik - MOL - Predstavitev - Razvoj alternativnih goriv Dosežki Mestne občine Ljubljana na področju trajnostne mobilnosti Matic Sopotnik Mestna občina Ljubljana Kako zagotoviti polnilno infrastrukturo za alternativna goriva na jedrnem TEN-T omrežju in urbanih

Prikaži več

Culture Programme (2007 – 2013)

Culture Programme (2007 – 2013) USTVARJALNA EVROPA (2014 2020) Podprogram Kultura Razpis za zbiranje predlogov: Razpis za zbiranje predlogov EACEA 34/2018: podpora za projekte evropskega sodelovanja 2019 OPOZORILO: Izvajanje tega razpisa

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Samoevalvacija: POČUTJE UČENCEV V ŠOLI IN OCENA RAZLIČNIH ŠOLSKIH DEJAVNOSTI TER POGOJEV ZA DELO Šolsko leto 2018/19 PREDSTAVITEV REZULTATOV ANKETNEGA VPRAŠALNIKA ZA UČENCE OD 4. DO 9. RAZREDA IN UGOTOVITVE

Prikaži več

Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v sklad

Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v sklad Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne 30. 9. 2013 Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v skladu z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji

Prikaži več