SLOVENSKA NARODNA IDENTITETA MIT O KARANTANIJI IN O GROFIH CELJSKIH

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "SLOVENSKA NARODNA IDENTITETA MIT O KARANTANIJI IN O GROFIH CELJSKIH"

Transkripcija

1 Prof dr Darko Gavrilović, Novi Sad SLOVENSKA NARODNA IDENTITETA MIT O KARANTANIJI IN O GROFIH CELJSKIH Abstract: V članku je predstavljeno podobo nacionalne zgodovine Slovencev ki je nastala kot del narodnega oblikovanja Slovencev od konca 18. stoletja. Glavna kohezijska sila pri nastanku slovenskega naroda in utrjevanju slovenske narodne identitete sta bila jezik in kultura in ne država, dinastija ali vera, kot pri mnogih drugih narodih. Nacionalna zgodovinska samopodoba prenaša moderne predstave v preteklost in se nam kaže kot tipični zgodovinski mit, ki preteklosti riše podobo, ki je ta ni imela. Ključne besede: Slovenci, slovenska nacionalna identiteta, zgodovinski miti. AVSTRIJA - RAZVOJ SLOVENSKE NARODNE IDENTITETE Slovenci nacionalna identiteta politično orožje v Avstriji Če se ozremo v zgodovino Evrope zadnjih dveh stoletij, lahko ugotovimo, da je to obdobje docela priznavalo načela nacionalne doktrine. Proces oblikovanja evropskih nacionalnih držav se je začel na zahodu stare celine; zdi se, de se bo na njenem vzodu in jugovzhodu zaokrožil šele v sedanjosti. Pri tem seveda ni bilo mogoče doseči poplne zadovoljitve idealov nacionalne identitete oziroma entitete. Faktorji politične moči ter gospodarski, družbeni, zemljepisni in drugi dejavniki so ovirali in nazadnje tudi preprečili idealno razdelitev Evrope po načelu narodnih ozemelj. Regionalni proticentrični interesi so v nacionalnih državah šele vodili k oblikovanju narodnih entiteta. Na drugi strani pa so bile nacionalne države v svojih homogenizacijskih težnjah v razmerju do narodnih manjših bolj ali manj uspešne. 1 Kot odgovor na francosko revolucijo, dunajski centralizem in prosvetljenstvo so začele izobražene elite raznih narodov iskati lastno preteklost in kulturo. Mladi nacionalizem je bilo vseevropsko gibanje, ki pa je dotedanjo kulturno enotnost Evrope tudi razbilo. Srednjeevropsko oblikovanje nacije je praviloma pomenilo 1 Kot primer uspešne asimilacije naj bodo omenjeni samo koroški Slovenci v Avstriji. Pri vseh teh procesih se je v različnih oblikah etničkega čišćenja kazal veliki agresivni potencial nacionalizma glede narodnega ozemlja. Cilj procesov, ki jih sproža pojav narodnih gibanj, je namreč zmerom ujemanje meja naroda in meja njegovega ozemlja. Andreas Moritsch, Narodna identiteta nujnost ali anahronizem, Zbornik Avstrija. Jugoslavija. Slovenija. Slovenska narodna identiteta skozi čas, Ljubljana 1996, str.33.

2 emancipacijo od habsburške oblasti. Sredi 19. stoletja so se tudi Italijani i Nemci otresli Habsburžanov. Čehi, Madžari, Poljaki v Galiciji, Romuni na Ogrskem, Rusini, Slovaki, Slovenci, Hrvati in Srbi so dosegli svojo popolno nacionalno samostojnost le z emancipacijo od Avstrije. To se je zgodilo leta 1918, ko je avstroogrska monarhija propadla in razpadla. 2 Od začetka ustavnega življenja v Avstro-Ogrske monarhiji je nacionalna identiteta postala tudi politično orodje in orožje, saj je bil nacionalizem pravzaprav vodilno gibalo vseh političnih strank. Če ga že niso zapisale v svoj programski credo, so se z nacionalnim vprašanjem, nacionalnimi boji in nasprotji morale prav vse stranke soočati v vsakodnevnem političnem delovanju, odgovarjati na izazive drugih strank in hote ali tudi nehote izoblikovati svoj odnos do nacionalnega vprašanja. 3 Slovenska nacionalna identiteta ni nekaj statičnega, temveč nekaj dinamičnega in je kot takšna odvisna od razumevanja pa tudi nerazumevanja različnih gospodarskih, političnih, kulturnih in še morebitnih drugih dejavnikov, ki so v času in prostoru spremenljivi. Kolektivne predstave so sprva bile individualna videnja in razumevanja, ki so se praviloma porodila v družbenih elitah, pa so le v določenih gospodarskih, političnih in kulturnih razmerah postala last skupnost. Slovenska nacionalna identiteta je vezana za jezik, za slovenščino. Ena izmed očitnih vzporednic med tako različnima nacionalizmoma v 19. stoletju, kot sta bila nemški in slovenski, je prav gotovo velika vlog jezika. Seveda je bila ta vloga različna pri obeh gibanjih, razlikovala pa se je tudi po različnih pokrajinah. Kar ugotavlja Hobsbawm za Nemce, velja v veliki meri tudi za Slovence: jezik ni pomenil samo komunikacijskega sredstva ali administrativnega pripomočka za homogenizacijo, bil je edina kategorija, ki je določala nemštvo. 4 Prav tako so se lahko Slovenci definirali samo s pomočjo jezika. Po mom mnenju, literatura ni preprost odraz nacionalne identitete oz. kolektivne zavesti, temveč le njen svojevrsten izraz. Sila razmer je botrovala že procesom oblikovanja slovenskego knjižnega jezika, ki je kasneje veljal za glavni kriterij opredelitve slovenske narodnosti. Dokler bo ena od značilnosti človeške družbe razslojenost, lahko predvidevamo, da se bo ob etnični raznolikosti pojavljala tudi jezikovna. V etnično segmentirani družbi se jezik pojavlja v dvojni vlogi: kot simbol etničnega 2 Ernst Bruckmüller, Slovenija-Avstrija-Evropa, Historične asociacije o poteh družbenih inovacij, Zbornik Evropski vplivi na slovensko družbo, Ljubljana 2008, str.12,13. 3 Franc Rozman, Socialna demokracija na slovenskem in narodno vprašanje, Zbornik, Zbornik Avstrija. Jugoslavija. Slovenija. Slovenska narodna identiteta skozi čas, Ljubljana 1996, str Erik Hobsbaum, Nacije i nacionalizam od 1780: pprogram, mit, stvarnost, Beograd 1996, str.117.

3 poenotenja skupnosti ter kot instrument, s pomočjo katerega bo skupnost uveljavljala svojo samopodobo nasproti drugim etnijam, bodisi v smeri soočanja z drugimi ali ob vključevanju potencialov sodelovanja. 5 Pod vplivom misli o jeziku in literaturi kot nadomestku za politične uspehe, bleščeče zgodovinske dogodke, vojskovanja, zmage in poraze, so vlogo, ki so jo pri drugih narodih imeli veliki vladarji, voditelji, politiki, pri Slovencih prevzeli ustvarjalni posamezniki, kulturni delavci, književniki, pesniki. Vladari dobe prosvetljenega absolutizma so se pod zunanjim vojaškim pritiskom čutili primorane povečati zmogljivosti svoje države. To je bilo mogoče zgolj s povečanjem vrednosti produktivnih slojev prebivalstva, torej ljudskih množic. Omenjeno povečanje vrednosti je vključevalo tudi boljšo izobrazbo. Nacionalnozgodovinski mit je Jožefu II. očitati namen germanizacije, ker je ukazal rabo nemščine kot državnega in učnega jezika. Uporabil bi vsak drug jezik, če bi se mu to zdelo smisleno in zato tudi bolj pametno. Na Slovenskem so prizadevanja za izboljšanje izobrazbe navsezadnje vodila k pospešenemu razvoju modernega slovenskega književnega jezika, ki je kmalu ispričal literarno kvaliteto, saj bi nič drugega ne vodilo k temu cilju. Med Trubarjem 6 in Vladimirjem Levstikom najdemo nič koliko pričevanj o tem, kako je za Slovence bistveno skupnostno razločevalno znamenje prav jezik, saj kakšne formalnopravne obstoječe ozemeljske enote z imenom Slovenija ni bilo. 7 Prešeren npr. V Sonetnem vencu (1834) značilno govori o rodu Slovenš ne cele ; program Zedinjene Slovenije oz. Slovenskega kraljevstva je bil leta 1848 utemeljen na zavesti (o) skupnosti ljudi, ki govore slovensko, in se 5 Albina Nećak Luk, Jezikovna identiteta in jezikovno načrtovanje pri Slovencih, Zbornik Avstrija. Jugoslavija. Slovenija. Slovenska narodna identiteta skozi čas, Ljubljana 1996, str O odločilni vlogi jezika pri oblikovanju zavesti o slovenski narodni skupnosti lepo pričuje že Primož Trubar ki je leta 1557, v izdaji prvega dela Nove zaveze, nedvoumno zapisal: Pri tem prevajanju sem se potrudil glede besed in sloga, da bi ga utegnil z lahkoto razumeti vsak Slovenec, bodisi Kranjec, Spodnještajerec, Korošec, Kraševec, Istran, Dolenjec ali Bezjak. Trubarjev oče Mihelj v številnih urbarskih omembah nikoli ni naveden kot Trubar, marveč dosledno kot Mull(n)er, kar je bila prvotno poklicnaoznaka (mlinar) in iz nje izpeljano lastno ime Malnar, saj Mihelj ni bil iz Trubarjevega rodu, temveč le oženjen z Jero Trubar. Za priimek Trubar, Primož se je odločil šele v šolah, najverjetneje zato, ker bi bil z zelo pogostim poklicnim priimkom kot Malnar premalo prepoznaven. M. Rupel, Slovenski protestantski pisci, Ljubljana 1966, str.67; Boris Golec, Korenito nova spoznanja o izvoru, imenu in identiteti Primoža Trubarja, Zbornik Evropski vplivi na slovensko družbo, Ljubljana 2008, str Začetki artikulirane zavesti o obstoju posebne skupnosti Slovencev segajo sicer že v čas druge polovice 16. stoletja, vendar so to skupnost slovenski protestantje razumeli le kot jezikovno skupnost in ne že kot pravo narodno skupnost. Kaj ti čes prebiramo Trubarja in njegove tovariše vidimo, da se na Slovence obračajo kot na skupnost istega jezika, in ne še zgodovine, pri čemer tudi njihova artikulacija zavesti o obstoju posebne jezikovne skupnosti Slovencev ni bila posledica narodnostnega, temveč verskega koncepta, ki pravi, da vsak jezik slavi Boga. Prav njihova odsotnost vsakršnega zanimanja za zgodovino (na jeziku definirane skupnosti) Slovencev, brez katere pa kot smo videli narodi ne morejo eksistirati, je po mojem mnenju glavni indic, da slovenski protestanti v Slovencih 16. stoletja še niso videli oziroma prepoznali narod. Peter Štih, Miti in stereotipi v podobi starejše slovenske nacionalne zgodovine, Zbornik Mitsko in stereotipno v slovenskem pogledu na zgodovino, Ljubljana 2006, str.31.

4 ne ozira na historične deželne meje. 8 V procesu izoblikovanja narodne identitete v drugi polovici 19. stoletja oziroma spreminjanju slovenskega ljudstva v sodoben narod je osrednjo povezovalno vlogo odigrala misel o samosvojem jeziku in literaturi. Ozemeljsko upravna enota z imenom Slovenija namreč uradno ni obstajala, ni se bilo mogoče opreti na ideologijo zgodovinskega prava, ni bilo nacionalno osredinjenega plemstva. Zato ni prenesetljivo, da je bil program Zedinjene Slovenije, prvi slovenski politični program, edini narodni program v habsburški monarhiji, ki je temeljil samo na naravnem pravu z jezikom kot nacionalnim označevalcem. 9 Prav tako je pri razpadu SFRJ imela veliko vlogo skrb za slovenski jezik in književnost v njem: v osamdesetih letih je zdaj sem zdaj tja po deželi valovila t.i. jedrska vojna (problem skupnih jeder oz. Vsebini za pouk književnosti in drugih predmetov v Jugoslaviji), ki je bila uvod v finis Jugoslaviae. Brez dvoma so pri vsem tem važno vzpodbujevalno vlogo tako v nacionalnem kot duhovnem smislu odigrali različni idealistični, romantični in divergentni politični motivi ter še druge pobude. Posredovanje slovenskega knjižnega jezika vse širšim slojem prebivalstva je bilo pri srcu zlasti katoliški duhovščini. Tudi tu bi mogli biti odločilni različni motivi. Materščina je bila jezik pridige in molitve; molitveniki v slovenščini so se zelo lahko širili; obvladovanje ljudsega jezika je dajalo duhovščini določen izobraževalni monopol ter ji zagotavljalo vpliv na prebivalstvo, s tem pa se je preprečevalo širjenje svobodomiselnih in drugih idej. 10 Vender pa se do konca druge tretjine 19. stoletja še ne more govoriti o enotni slovenski narodni identiteti pri širokih slojih prebivalstva. Z ustvarjanjem predpogojev za razmah slovenskega narodnega gibanja pa je katoliška duhovščina bistveno določila tudi smer kasnejših procesov pri oblikovanju slovenskega naroda. Drugi nosilci procesov nastajanja slovenskega naroda so sprva nastopali zgolj posamično; v skupinah so se pojavili zelo pozno. Tu mislim na razumnike in prav tako na šele nastajajoče slovensko meščanstvo. Tudi razumniki in meščani so se kakor že slovenska duhovščina nujno morali odzvati na politične izazive nemškega in v manjši meri italijanskega nacionalizma, ki sta se v revoluciji 1848 izrazila v obliku prizadevanja za oblikovanje lastnih nacionalnih držav. Zelo omejene 8 Igor Grdina, Konstituiranje slovenske nacionalne identitete in slovenska književnost, Zbornik Avstrija. Jugoslavija. Slovenija. Slovenska narodna identiteta skozi čas, Ljubljana 1996, str Damir Globočnik, Nemci imajo Götheja in Schillerja skor po vseh hišah ; mi pa zaljšamo sobe z našimi velemožmi!, Zbornik Evropski vplivi na slovensko družbo, Ljubljana 2008, str.79, A. Moritsch, n.d., str. 35.

5 možnosti za prebujo narodnih moči in za zagotovitev lastnega političnega prostora so slovenskim liberalcem narekovale tesno sodelovanje s katoliškimi konservativci. V okvirih tega sodelovanja so bile konec 60-ih let 19. stoletja ustvarjene predpostavke, ki so omogočile, da so potem Slovenci v samo nekaj desetletjih postali slovenski narod v polnem pomenu besede, tj. nacionalni kolektiv s skupno politično voljo in z lastno identiteto znotraj habsburške monarhije. 11 Ob koncu 19. in ob začetku 20. stoletja je t.i. jugoslovanska usmeritev postala sestavni del slovenske meščanske in socialdemokratske politike. Zanimanje za dogodke na Hrvaškem, v Bosni, Srbiji in drugje na Balkanu, ki že prej ni bilo majhno, se je še povečalo. Jugoslovanstvo je ako v letih pred prvo svetovno vojno postalo eno osrednjih državno političnih tem, toda predstave o tem, s kom in kako se povezovati, niso bile nič bolj jasne in konkretne kot v prejšnjih desetletjih. Ena izmed kontroverznih tem, ki izaziva slovensko zgodovinopisje, je prav gotovo jugoslovanstvo pri Slovencih pred letom Po mojem mnenju, ki se opira na raziskave jugoslovanstva v kontekstu slovensko-hrvaških odnosov, je mogoče utemeljeno sprejeti naslednjo trditev: jugoslovanstvo v različnih različicah je bilo od predmarčne dobe do 1918 sestavni del različnih varianti slovenske nacionalne ideologije. Večina ideologov slovenskega nacionalizma si ni predstavljala slovenstva brez jugoslovanskega zaledja. Vendar so ga pojmovali zelo različno. Oznaku slovensko jugoslovanstvo pojmujem zato v najširšem smislu. RAZVOJ SLOVENSKE NARODNE IDENTITETE V JUGOSLAVIJI Slovenci v času med vojnama Ob oblikovanju nove države Jugoslavije po razpadu Monarhije so poleg interesov posameznih držav že od samega začetka igrali pomembno vlogo interesi narodov, ki so vanjo vstopali. Zlasti Slovenci so v večnarodnostni državi etnično sorodnih narodov iskali zagotovilo za ohranjenje in razvoj slovenskega naroda, za razvijanje njegovih etničnih, kulturnih in jezikovnih značilnosti. Zanje je konec 11 Svoj petdeset let star narodnopolitični program avtonomno Zedinjeno Slovenijo so do konca 19. stoletja poskušali uresničiti Slovenci z naslanjanjem na nemško krščansko socialno stranko. Po neuspehu Badenijevih jezikovnih naredb so Slovenci zgubili zaupanje v politično zavezništvo s to stranko za dosego svoje autonomne Zedinjene Slovenije. V jeseni 1898 si je slovenska Katoliška narodna stranka našla novega zaveznika, s pomočjo katerega je računala doseči Zedinjeno Slovenijo in ohranjati narodno identiteto. To je bila Hrvaška stranka prava. Vidi kot Vasilij Melik, Slovenski državnopravni programi Slovenci in država, Zbronik prispevkov z znanstvenega posveta sa SAZU, od 9. do 11. novembra Ljubljana 1995, str.67-71; Janko Pleterski, Študije o slovenskem narodnem vprašanju, Maribor 1981.

6 koncev to tudi razlog za oblikovanje nove države. 12 Za prvo Jugoslavijo so se Slovenci odločili iz enega samega poglavitnega preudarka, da bodo v njej lažje ohranjali svojo narodno identiteto, kot so jo pred prvo svetovno vojno v avstrijski državni polovici habsburške monarhije. Morda so novoilirski oziroma jugoslovanski pogledi pri nekaterih slovenskih politikih olajševali ali pospeševali njihovo prizadevanje med prvo svetovno vojno za zadružitev vseh jugoslovanskih narodov in njihovih dežel v habsburški monarhiji v samostojno državno telo znotraj monarhije, kar je našlo svoj izraz v takoimenovani majniški deklaraciji jugoslovanskago poslanskega kluba v dunajskem parlamentu 30. maja V tej deklaraciji Zedinjena Slovenija sploh ni bila posebej omenjena 13, ampak so nanjo mislili implicitno v okviru države Slovencev, Hrvatov in Srbov. Majniška deklaracija je preko raznih etap vodila direktno do 29. oktobra 1918, ko so v Zagrebu in Ljubljani istočasno oklicali popolnoma samostojno Državo Slovencev, Hrvatov in Srbov, osvobojeno nemške in madžarske nadoblasti. 14 Proglasitev narodne osvoboditve in ustanovitev Narodne vlade za Slovenijo, ki je dejansko prevzela vso oblast v Sloveniji in jo samo formalno potrdil vrhovni Narodni svet SHS v Zagrebu novembra, je promenila uvedbo slovenskega jezika v vso upravo in šolstvo v Sloveniji. Slovenščina je takoj postala v Sloveniji uradni jezik. Po prvi svetovni vojni začenja obdobje pospešenega ravoja slovenskega knjižnega jezika, saj so Slovenci, kljub vključenosti v širši državni okvir Jugoslavije vedarle dobili več, za načrtovanje javne rabe slovenskega jezika potrebnih, zakonodajnih možnosti, za načrtovanje korpusa pa so se začele oblikovati potrebne nacionalne ustanove (Univerza v Ljubljani 1919, SAZU 1938, temeljni kamen za zagrado NUK je bil položen 195,etc). Tudi kulturni odsek Narodnega sveta za Slovenijo, ki je zasedal 16. in 18. novembra 1918, se je v svoji resoluciji izjasnil za nadaljne razvijanje slovenske narodne individualnosti in njej primerne politične avtonomije Slovenije. Toda slovenska liberalna stranka, najbolj vneta zagovornica jugoslovanskega narodnega unitarizma in brezpogojne združitve Države SHS s Kraljevino Srbijo je pritisnila na svoje pristaše v kulturnem odseku, da so se odrekli podpisu takšne slovenske narodno razvojno perspektivne in avtonomistične izjave in čez par dni objavili svojo unitaristično in centralistično Dušan Nečak, Historical Elements for Understanding the Yugoslav Question. V: Yugoslavia the Former and the Future, Washington, 1995, pp Janko Prunk, Slovenski narodni programi, Ljubljana 1986, str Janko Pleterski, Prava odločitev Slovencev za Jugoslavijo, Ljubljana Jurij Perovšek, Jugoslovanski zedinjenje in Slovenci v novembru Prispevki za novejšo zgodovino XXVIII/1988, str J. Prunk, Slovenci in ustanovitev Jugoslavije, Revija 2000, št , 1988, str.14,15.

7 V tem dejanju so se pokazali temelji velike kontroverze med liberalno in katoliško stranko glede pogleda na razvoj slovenske identitete, ki bo opredeljevala politiko obeh strank ves čas prve Jugoslavije. Slovenski liberalci so bili novembra 1918 v Narodnem viječu v Zagrebu med vnetimi zagovorniki čim hitrejše in brezpogojne združitve s Srbijo. Jugoslovansko narodno unitaristično in državno centralistično stališče so slovenski liberalci zastopali pred volitvami v konstituanto in v ustavni debati v prvi polovici leta Proti takšni orientaciji se je v Sloveniji spočetka v letih 1919 in 1920 borila le konservativna Slovenska ljudska stranka, ki je zahtevala avtonomijo za Slovenijo, ki naj bo izražena v deželnem zboru. Leta 1923, in to že na samem njegovem začetku je zelo jasno stališče glede slvenske narodne identitete in njenega statusa povedala tudi najmočnejša slovenska politična stranka Slovenska ljudska stranka v predvolilni brošuri Sodite po delih, Kažipot alovenskim volilcem v boju za slovensko samostojnost. Na koncu brošure je poseben poudarek dejstvu, da so Slovenci poseben narod, ki ima svoj jezik, svojo kulturo in izobrazbo ter od Srbov različno vero. K tem jasnim narodnim opredelitvam Slovenske ljudske stranke je potrebno pripomniti le, da jih vodstvo stranke ni ves čas konsekventno in odločno branilo v vsakdanjem političnem življenju in je prevečkrat pristajalo na oportunistične sporazume z Beogradom. Iz teh vrst je izhajala tudi Božo Vodušek, ki je v križu na gori konec leta 1926 objavil izjemno pomemben članek Etika in politična misel Slovencev. V tem članku je oštro zavrnil slovensko liberalno politiko propagiranja unitarnega jugoslovanstva med Slovenci in jim svetoval, naj jugoslovansko enakopravnost raje propagirajo med Srbi. Kritiziral je tudi avtonomizem SLS, ker ga stranka ne zastopa z dovoljšno odločnostjo. Pišel je do zanimivega in epohalnega zaključka, ki je v slovensko identiteto prvi vnesel novo kategorijo slovenske države. Takole se je glasila ta ugotovitev: Naša notranja neenakopravnost izvira iz dejstva, da mi Slovenci še nismo političen narod, da še nismo spočeli najvišega političnega ideala, ki mu taj naziv pristaje. Lastna državna oblika je za narod enak ideal, kakor za poedinca osebna svoboda. Ko bo ideal lastne državne oblike sam po sebi rasel iz nas vseh, se bo vprašanje načina njegove uresničitve samo rešilo. V okviru sedanja države je edina rešitev v tem duhu federacija. 17 Preteči je moralo še poldrugo desetletje, da so Slovenci v okviru jugoslovanske države in to šele druge Jugoslavije, dosegli federalni status. 17 J. Prunk, Slovenski narodni vzpon. Narodna politika , Ljubljana 1992, str.252,253.

8 Najvažnejše dejanje slovenske narodne afirmacije in prvo Jugoslavijo se je zgodilo čisto na koncu leta 1932 na političnem polju. Slovenska ljudska stranka, tedaj v opoziciji unitarističnemu jugoslovenarskemu režimu, je izdala svojo Slovensko deklaracijo, ki pa je v javnosti zaradi formulacije v točkah in podobnosti z deklaracijo Hrvatske seljačke stranke, dobila ime punktacije. Ugotovljavala je, da je slovenski narod razdeljen in razkosan na štiri države: na Jugoslavijo, na Italijo, Avstrijo in Madžarsko. Zato je njegova temeljna zahteva, da se združi v eno samo politično enoto, ker se more le tako obvarovati in zgotoviti splošen napredek. Glavnemu delu naroda, ki živi v Jugoslaviji, je postavljena naloga, da za ta ideal neprestano dela, dokler ne bo uresničen. Zato si mora slovenski narod v Jugoslaviji priboriti samostojen položaj, ki bo neprestano služil kot privlačna sila vsem drugim delom naroda, živečim v drugih državah. Deklaracija je poudarila potrebo svobodnega sporazuma s Hrvati in Srbi, ki naj na demokratični podlagi ustvari državo avtonomnih federalnih enot, katerih ena bo tudi Slovenija. 18 Druga svetovna vojna Druga svetovna vojna, ki je Slovenci niso ne pripravljali, ne začeli in ne vodili, je zagotovo najbolj grenko in krvavo dogajanje v evropskem zgodovinskem dogajanju v sodobni zgodovini. Čeprav se na slovenskih tleh v času druge svetovne vojne niso odvijale najpomembnejše bitke za zmago nad nacifašizmom, pa je slovenski prispevek k tej zmagi nezanemarljiv. 19 Okupacija je Slovence kot enega manjših evropskih narodov, ki je že pred vojno živel v štirih državah, z okupacijo pa so trije okupatorji razdeli še matično ozemlje na različna okupacijska območja, izjemno ogrozila, saj so bili obsojeni na etnični izbris. Odporniška organizacija, od napada Nemčije na Sovjetsko zvezo imenovana Osvobodilna fronta slovenskega naroda se je odločila za oborožen odpor. Politična organizacija odpora z razpredeno mmrežo terenskih odborov je med prebivalstvom vzpodbujala najrazličnejše oblike odpora. V letu 1944 je ob pričakovanju skorajšnjega konca vojne Osvobodilna fronta postala temelj načrtne izgradnje ljudske oblasti, usmerjene v perspektivo; takrat je namreč poleg osrednje naloge gibanja, tj. Boja proti okupatorju, vse bolj v osprednje stopalo vprašanje kako zavarovati in nadalje krepiti pozicije partizanskog gibanja pod komunističnim vodstvom, katerega cilj je bil prevzem oblasti Prav tam, str.221, Dušan Nećak, Slovenski poselitveni prostor in Slovenci v evropskem zgodovinskem dogajanju od prve svetovne vojne do osamosvojitve, Zbornik Evropski vplivi na slovensko družbo, Ljubljana 2008, str Tone Ferenc, Ljudska oblast na Slovenskem , knj.3. Ljubljana 1991; Jera Vodušek Starič, Prevzem oblasti , Ljubljana 1992, str

9 Evropskemu zgledu je sledil tudi bračun s slovenskimi Nemci. Večina njih je iz Slovenije odšla še pred koncem vojne. Po vojni pa so nove oblasti na Slovenskem obračunale še z ostankom. Danas tako na Slovenskem živi le še majhno število pripadnikov te nekoč največje narodne manjšine na Slovenskem. Uničenje Jugoslavije, v kateri je živela večina Slovencev in genocidna naravnanost nacifašističnega okupatorja je pomenila novo preiskušnjo pri ohranjanju in utrjevanju narodne identitete in to na obeh straneh takratne slovenske politične scene na komunistični strani, ki se je odločila za odpor in na antikomunistični strani, ki je antikomunizem postavila pred boj zoper okupatorja. Značilno pa je, da ste se obe strani borili za ohranitev slovenske narodne identitete in stremeli k uresničenju slovenskega narodnopolitičnega programa Zedinjene Slovenije, vendar sta obe videli perspektivo pri uresničevanju teh ciljev spet v jugoslovanski državi. Glede notranje politične struturiranosti gibanja ki se je odvijalo v Sloveniji v okviru Druge svetovne vojne, v Sloveniji je potekala avtentična revolucija, ki je omogučila samostojen vzpon komunistov na oblast, torej brez neposredne podpore Sovjetske zveze. Revolucionarni značaj odporniškega gibanja je poglabljal notranje delitve v slovenskem narodu in Slovenci so se znašli v krogu narodov, ki so bojevali tudi državljansko vojno. Slovenci v zadnjo Jugoslavijo Zadnjo Jugoslavijo so ustvarili komunisti. Poprejšnja zgodovinska izkušnja narodov Jugoslavije je prinesla na površje koncept enakopravnosti narodov in narodnosti. Na retorični ravni naj bi bila kulturna in jezikovna raznolikost Jugoslavije izvir bogatstva za vsako etnijo posebej in za vse skupaj. Kulturni pluralizem je ščasoma postal osnovno načelo medetničnih rezmerij v Jugoslaviji. Načelo enotnosti v različnosti je bilo proglašeno za skupni cilj in najvišjo vrednoto. 21 Na načelih, ki so bila sprejemljiva za vse jugoslovanske narode in teoretično niso stremela k krnitvi narodne identitete. Toda v praksi se je uresničila centralistična država. Ta je sicer dajala sestavnim enotam več avtonomije in suverenosti, kot so jo imele kdajkoli prej. Vendar je obenem bila to država ideologije, ki je narodno vprašanje kar nekaj časa potiskala v ropotarnico zgodovine. V dilemi rezredno: nacionalno je država/komunistična partija dajala prednost razrednemu. Kljub temu so se Slovenci odločili za nacionalno in zadnja 21 Albina Nećak Luk, jezikovna identiteta in jezikovno načrtovanje pri Slovencih, Zbornik Avstrija. Jugoslavija. Slovenija. Slovenska narodna identiteta skozi čas, Ljubljana 1996, str. 123.

10 jugoslovanska država je tudi razpadla zaradi nerešenega narodnega vprašanja, zaradi trdne narodne identifikacije njenih sestavnih delov. Ves povojni čas se je stopnjevalo nezadovoljstvo Slovencev, vendar ne toliko zaradi oviranja narodne identifikacije, bolj zaradi nezadovoljivega statusa v drugi Jugoslaviji. Ustavni red v socialistični Jugoslaviji je bil buren in se je pogosto spreminjal. Slovenija je v njem, leta 1947, dobila svojo prvo ustavo v zgodovini sploh, kar je bil velik dosežek, čeprav so bile republiške ustave subsidiarne jugoslovanski, v kateri pa je bila zapisana pravica do samoodločbe vključno s pravico do odcepidve. Prva povojna jugoslovanska ustava je bila sprejeta leta 1946, sledil je ustavni zakon leta , naslednja ustava leta , amandmaji nanjo leta 1967, 1968 in 1971, nova ustava leta , amandmaji nanjo pa leta 1981 in Februarja 1989 je bila s spremembo srbske ustave posredno spremenjena tudi jugoslovanska ustava in s tem je bilo tudi formalno konec jugoslovanskega ustavnega reda. 25 V začetku druge Jugoslavije (1948) prelom s stalinističnim tipom socializma je bil narejen na brutalen način, z uporabo notranje represije in z mnogimi krivicami, a s spološno podporo in bi brez odločitve množic ne mogel uspeti. Jugoslavijo in Slovenijo je v petdesetih in kasnejših letih pripeljal na najbolj zahodni rob vzodnega sveta. Omogočil ji je poseben, vmesni položaj med vzhodom in zahodom. 26 Nekaj let po sporu, z uvedbo samoupravnega socialističnega modela, je postopoma popuščala represija. Sredi šestdesetih let v Jugoslaviji začel je proces decentralizacije in demokratizacije. Na Slovenskem je proces liberalizacije ekonomskega in političnega življenja vodil Stane Kavčič in mnogi so se identificirali z njegovo politiko, ker je bila ta usmerjena tudi k večji suverenosti slovenskega naroda. Res to obdobje ni bilo dolgega veka, bilo pa je poveden kazalnik prihodnjega razvoja. Toda eden najpomembnejših razlogov za Kavčičev padec je bila prav njegova usmerjenost v gospodarske povezave z zahodno Evropo, posebej Bavarsko. Čeprav je bila Kavčičeva liberalna in nacionalna politika v začetku sedemdesetih let zrušena in je zavladala politična recesija. 22 Ustavni zakon iz leta 1953 je v ustavno terminologijo uvedel socializem. 23 V ustavi iz leta 1963 se je izražala huda politična kriza, spopad med centralisti in federalisti. Ustavni amandmaji konec šestdesetih in v začetku sedemdesetih let so ustavno ureditev preusmerili na pot federalizacije. 24 Ustava je bila nekaj vmesnega med federacijo in konfederacijo, zvezno ustavo je nekako izenačevala z republiškimi in ji ni dajala absolutnega primata. Čeprav, republikam je dajala veliko pravic. Ustava je zagotavljala pravico do samoodločbe, vključno s pravico do odcepitve. 25 Več o tem glej Božo Repe, Oris obravnave nacionalne problematike in nacionalnih programov v Sloveniji od konca druge svetovne vojne do začetka osemdesetih let, Borec 1992, 3/4/5, str Več o tem: Jugoslavija v hladni vojni, Zbornik z Znanstvenega posveta Jugoslavija v hladni vojni, Ljubljana 8-9 maja 2000.

11 Pravzaprav spori med Slovenijo in federacijo so se stalno pojavljali na raznih področjih (čeprav največkrat javnosti prikrito); v obliki kriz pa (največkrat zaradi gospodarskih vprašanj) ciklično na vsakih deset do petnajst let. Do začetka osemdesetih let lahko prepoznamo tri velike politično-gospodarske spore med Slovenijo in federacijo: leta 1945 zaradi zahtev Slovenije, da se v ustavo vnese pravica do samoodločbe vključno s pravico do odcepitve in zaradi gospodarskega izžemanja; v začetku šestdesetih let zaradi zahtev po odpravi centraliziranega gospodarstva in spremembe ustave, ki bi republikam dala več pravic, konec šestdesetih let in v začetku sedemdesetih let pa spor zaradi cestnih kreditov in liberalistične usmeritve predsednika slovenske vlade Staneta Kavčiča. 27 S padcem berlinskega zida 1989, in razkrojem večjih multietničnih in večnacionalnih držav (Sovjetske zveze, Jugoslavije, Češkoslovaške) nastanejo v vzhodnem evropskem bloku številne manjše nacionalne države, ki so se na eni trani borile za večjo mednarodno prepoznavnost, na drugi strani pa začele priprave za vstope v transnacionalna gibanja. S tem imamo na eni strani ponoven poudarek nacionalizma, na drugi pa se s hitrejšim odpiranjem na zahod soočamo z gospodarskimi procesi globalizacije, ki ne pomenijo le univerzalizacije, temveč tudi re-lokacijo. 28 V psihološkem smislu pa se je razhod pripravljal vsa osemdesetih leta in je bil tudi posledica sedemdesetletnega bivanja v Jugoslaviji in z njim povezanega izginotja zgodovinskega strahu pred germanizacijo in italijanizacijo na eni strani, ter hkrati naraščanja ogroženosti pred srbizacijo na drugi strani. Ne nazadnje je bil tudi posledica neuspešnih poskusov jugoslovanskih oblasti po privzgojitvi jugoslovanskega (socialističnega) patriotizma. Pri mlajših generacijah je v osemdesetih letih jugoslovanska zavest delovala le še pri športu (zlasti košarki in nogometu) ter jugoslovanskem popu in rocku. Pri Slovencih je, ne glede na generacijo, preovladal ekonomski egoizem, usmejenost na zahod, potrošništvo, in želja po modernizaciji, ki naj bi iz Slovenije čim prej naredila postindustrijsko družbo in jo izenačila z razvitimi evropskimi državami. Nacionalizem je, razen pri delu intelektualcev in kasneje tudi politikov, izhajal predvsem iz zavesti, da Jugoslavija postaja cokla v teh težnjah, vzroke je imel v naraščajoči krizi, usmerjen pa je bil predvsem proti priseljencem z juga ( južnim bratom kot Slovenci su jim posmehljivo rekli). 27 Več o tem glej Božo Repe, Liberalizem v Sloveniji, Ljubljana Jasna Fakin Bajec, Moderni in postmoderni vplivi na interpretacijo lokalne preteklosti, Zbornik Evropski vplivi na slovensko družbo, Ljubljana 2008, str.145.

12 Slovenske narodne identitete poslej ni mogoče več definirati samo kot priznavanje pripadnosti k narodu, temveč vse bolj kot boj za čim večjo samostojnost slovenskega naroda in zavzemanje za dosledno izvajanje načela konsenza pri odločitvah, ki so vitalno zadevali narodne interese. Slovenski narodni identifikaciji v samostojnoj Sloveniji se je pridružila še slovenska državna identifikacija, ki pa ne zadeva več samo Slovencev. Migracijski tokov V prvih letih po prvi svetovni vojni sledili so zlasti migracijski tokov Slovencev iz Italije in Avstrije v osrednjo Slovenijo. Šlo je v prvi vrsti za izobražene ljudi, ki so bili tarča političnega pregona. V času med vojnama zajame zlasti gospodarsko najmanj razvite predele slovenskega naselitvenega prostora val ekonomske migracije. Druga svetovna vojna je z migracijami in izgoni oštro zarezala v ta prostor. Nacistični okupator je predvidel sto tisoče izseljenih Slovencev v Srbijo. Že v času vojne je iz Istre in Slovenskega Primorja odšel val italijanskega prebivalstva, pretežno iz etnično političnih razlogov, ki so mu sledili še valovi po drugi svetovni vojni. Posledica tega dogajanja je drastično zmanjšanje italijanskega prebivalstva na tem območju in tako imenovana melioracija slovenskega naselitvenega ozemlja v Italiji, kamor so po vojni italijanske oblasti naseljavale te tako imenovane esule. Ob koncu vojne na slovenskih tleh priča še dvema tragičnima migracijskima tokovima, oba sta bila politično pogojena. Tisoče Slovencev, ki so bili na strani poražencev v drugi svetovni vojni in se niso strinjali z novimi revolucionarnimi oblastmi, se je takrat odpravilo v emigracijo. Bili so ljudje vseh socialnih slojev in raztepli so se domala po vsem svetu, nemalo pa jih je ostalo v evropskih državah. Druga skupina po so bili že omenjeni Nemci na Slovenskem. Tudi njihov odhod je spremenil socialno in etnično podobo slovenskega naselitvenega prostora. Tudi tu je šlo za tisoče ljudi, ki so po večini sestavljali gospodarsko močan sloj na Slovenskem. In končno od začetka šesdesetih let, ko se je Jugoslavija zaradi težkih gospodarskih problemov morala odpreti v zahodno Evropo, se je vanjo začela zlivati množica v prvi vrsti ekonomskih emigrantov, bolj znanih kot gastarbajterji. Njihova nova domovina sta postali zlasti zahodna Nemčija in Avstrija Več o tej temi gl. Zlasti D. Nećak, Slovenski poselitveni prostor in Slovenci v Evropskem zgodovinskem dogajanju od prve svetovne vojne do osamosvojitve, Zbornik Evropski vplivi na slovensko družbo, Ljubljana 2008, str

13 MIT O KARANTANIJI IN O GROFIH CELJSKIH Celi narodi gojijo stare in ustaljene predstave o sebi in o drugih narodih narodnostne mitove, stereotipe in predsodke. V znani zgodovini na vsem svetu ni ljudstva, etnije ali naroda, ki ne bi imel takšnih predstav. Mitovi, stereotipi i predsodki so relativno enostaven način da večamo občutje lastne vrednosti in krepimo svoj jaz; to nam zagotavljajo zlasti negativni predsodki do drugih skupin in pozitivni predsodki do skupin, ki jim sami pripadamo. Mitovi in stereotipi so lahko povezani z mehanizmom projekcije. Projekcija nam omogoča, da lastne napake in težave, ki jih sami povzročamo, nezavedno preslikamo v druge. 30 Osrednja vloga jezika, literature in kulture v procesu narodnega konstituiranja je posebnost srednjeevropskega nacionalnega gibanja od konca 18. stoletja. 31 Meščanski izobraženci in voditelji, ki so bili tvorci in nosilci slovenskega kulturnega, narodnega in političnega vzpona v drugi polovici 19. stoletja, so se odločili mitizirati kulturo oziroma jo postaviti na mesto zgodovine. 32 Nekoliko poenostavljena misel bi se lahko glasila: če so se želeli zoperstaviti označbam Slovencev kot pripadnikov nezgodovinskega naroda in utemeljiti narodni program, so morali umetno ustvariti herojska obdobja slovenske zgodovine in se nasloniti na može, ki so ta program napovedovali. Če se omejimo na slovensko zgodovinopisje, lahko opazimo, da se tovrstni opredelitvi metodološkega nacionalizma 33 dobro prilegajo sintetični pregledi nacionalne zgodovine, za katere je, če si dovolimo nekoliko posploševanja, značilno, da si za cilj postavljajo opis gibanja slovenskega naroda (oziroma njegovih naravnih prethodnikov slovenske etnije, etnično slovenskega prebivalstva, ozemlja s prevladujočim etnično slovenskim prebivalstvom itn.) skozi čas. Izhodišče sintez slovenske zgodovine je torej implicitna podmena, ki so jo sama narava nacionalnih sintez ves čas tvorno reproducira, podmena o neprekinjeni zgodovinski kontinuiteti med prvimi slovanskimi naseljenci iz zgodnjega srednjega veka in pripadniki slovenskega naroda, ki naj bi se svojega bistva po večstoletnem hiberniranju zavedli šele ob koncu 18. stoletja in v nadaljevanju dosegli dokončno samouresničitev z 30 Janek Musek, Psihološke prvine narodne identitete in analiza slovenske samopodobe, Zbornik Avstrija. Jugoslavija. Slovenija. Slovenska narodna identiteta skozi čas, Ljubljana 1996, str A.J.P. Taylor, Habsburška monarhija , Ljubljana 1956, str Prav tam, str Gl. Nina Glick Schiller, Andreas Wimmer, Methodological Nationalism and Beyond. Nation-State Building, Migration and the Social Sciences. V: Global Networks. A Journal of Transnational Affairs, II, 2002, št.4, str.302.

14 ustanovitvijo nacionalne države ob koncu 20. stoletja. Kot vemo, je bila pred kratkim, še najbolj celovito in podrobno na zadnjem zborovanju zgodovinarjev v Kranju, teza o tisoč petstoletni slovenski kontinuiteti ovržena. 34 Pričakovati je torej, da bo tovrstna predstava, ki ni nič drugega kakor relikt nekega minulega umevanja zgodovine, ki ne usreza več sodobnim zgodovinopisnim ugotovitvam in spoznanjem, sčasoma popolnoma opuščena in pospravljena na edino primerno mesto v ropotarnici zastarelih in ovrženih zgodovinopisnih predstav in razumevanj. V slovenskem okviru je koncept nacionalne zgodovine postavil Anton Tomaž Linhart konec 18. stoletja, ki je v duhu svojega časa izhajal iz tedaj uveljavljajoče se komparativno-filološke metode identifikacije ljudstev z jeziki, kar je z drugimi besedami pomenilo, da je bila Sprachgeschichte razumljena kot Volks geschichte in kar je v osnovi napačno izhodišče, saj so narodi subjektivne in ne objektivno določljive skupnosti. Ob tem metodološkem izhodišču in na podlagi Conversio Bagoariorum et Carantanorum, ki govori o Karantancih kot o slovanskem ljudstvu, ni bilo težko vzpostaviti povezave s Slovenci. 35 Drugi vsebinsko nič manj, zato pa simblično še bolj pomemben element, ki je povezoval Slovence s Karantanci pa je seveda bilo ustoličevanje koroških vojvod oziroma karantanskih knezov. Obred je podrobneje poznan na podlagi nekaj opisov iz poznega srednjega veka, iz katerih izhaja, da je potekal v slovenskem jeziku. 36 Dodatno identifikacijo s Slovenci pa je poleg jezika predstavljalo dejstvo, da je ustoličevalec bil kmet, ta pa je bil že v slovenskih zgodovinskih percepcijah 19. stoletja takorekoč sinonim za Slovenca. 37 Z Linhartovim konceptom so Slovenci konačno lahko pokazali, da vendarle imajo svojo zgodovino, ki se po starosti lahko primerja z zgodovinami drugih evropskih narodov. Na eni strani se je ta zgodnjesrednjeveška slovenska glorija nanašala na predstavo, da je bilo slovensko narodnostno ozemlje v 9. stoletju trikrat večje od današnjega in je na severu segalo vse do Donave med Dunajem in Linzem in še čez. 38 Z nastankom samostojne države se je od politične oblasti zahtevalo, da se Slovenija v mednarodnem svetu uveljavi kot država z lastnimi zgodovinskimi in 34 Peter Štih, Miti in stereotipi v podobi starejše slovenske nacionalne zgodovine. V: Zbirka zgodovinskega časopisa, XXXII, 2006, str Peter Štih, Državne tvorbe v srednjem veku na slovenskem ozemlju, v: Od držav na Slovenskem do slovenske države, Kočevje 2004, 4 sl. Zlasti 39 sl. 36 Gl. Bogo Grafenauer, Ustoličevanje koroških vojvod in država karantanskih Slovencev, Dela SAZU I/7, Ljubljana 1952, 78 sl. 37 Gl. Sergij Vilfan, Slovenci kmečki narod?, 29. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, Ljubljana 1993, 229 sl. 38 P.Štih, Miti in stereotipi v podobi starejše slovenske nacionalne zgodovine, Zbornik Mitsko in stereotipno v slovenskem pogledu na zgodovino, Ljubljana 2006, str.33.

15 kulturnimi koreninami. S tem se pojavila potreba po ponovnem rekonstruiranju, utrjevanju in izkazovanju nacionalne identitete ter iskanju novih simbolov, s katerimi bi država identificirala državno samobitnost. Slovensko nacionalno identiteto so že konec 80.let, predvsem pa v 90. letih stoletja, začeli opredeljevati in utemeljevati na podlagi ponovnega vrednotenja ruralnih posebnosti, kar je delno posledica utemeljevanja slovenske nacionalne identitete na podlagi razlik do življenja v SFR Jugoslaviji in izpostavljanje zgodovine načina življenja izpred obdobja pred drugo svetovno vojno, ko je kmetijstvo predstavljalo poglavitno gospodarsko panogo. V prvih letih po osamosvojitvi je med prebivalstvom prevladovalo evforično iskanje znakov iz preteklosti, ki bi opredelilo slovensko nacionalnost. Mediji so konstruirali mite o prvih slovenskih državah in kraljih, javnost je konstruirala slovenske nacionalne simbole, kot je npr. Postal kozolec, čeprav ga v posameznih pokrajinah Slovenije ni moč zaslediti itd. 39 Del slovenske javnosti je v zadnjih desetletjih 20. stoletja naklonjeno spremljal prizadevanja laičnih zgodovinopiscev, ki so utemeljevali drugačen, predvsem pa veliko starejši in s starodavnimi italskimi plemeni povezan izvor Slovencev. Tovrstna iskanja plemenitejšega izvora so potekala v obdobjih oblikovanja nacionalnih identiteta od razsvetljenstva naprej in tudi še v nedavni zgodovini. Temeljila so na želji številnih slovenskih razumnikov, da bi v času oblikovanja narodove zavesti in kasneje, ko so Slovenci vključeni v različne multietnične državne skupnosti, vzpostavili ravnotežje s pomočjo laično dokazanega boljšega porekla s sosednjimi mnogo številnejšimi narodi. Tako so nekateri tudi s pomočjo arheologije in interpretacije starejših obdobij človekove preteklosti postavljali Slovenijo in Slovence v dominantno vlogo. Za antičnimi Etruščani so za to strategijo bili zelo primerni bližnji prazgodovinski Veneti in tako je slovenska država namesto skrbi za Slovence v Benečiji, svetu podarila multiple Venetskega konja in leta 2004 v nasprotju z negativnim mnenjem stroke podelila najvišje državno odlikovanje za stvaritev novega slovenetskega mita. S pomočjo vladajoče politike je že na področjo daljne zgodovine padel vrednostni sistem in dovoljena je bila polemika z javno deskreditacijo osebnega porekla, študijske in znanstvene verodostojnosti doseženega zgodovinskega znanja. 40 Po drugih, precej bolj razširjenih predstavah,ki jih je v veliki meri vzpostavilo in tudi generiralo slovensko zgodovinopisje,pa so začetki nacionalne zgodovine Slovencev povezani z naselitvijo 39 J.Fakin Bajec, moderni in postmoderni vplivi na interpretacijo lokalne preteklosti, Evropski vplivi na slovensko družbo, Ljubljana 2008, str Mitja Guštin, Zgodovina kot politična manipulacija, Stiplovškov zbornik, Historia 10, Znanstvena zbirka oddelka za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana 2005, str.31,32.

16 Slovanov v vzodnoalpski prostor konec 6. stoletja,ki je bila pogostokrat prikazovana kar kot naselitev Slovencev. 41 Obe predstavi razumeta etnično identiteto kot objektivno kategorijo, ki jo je mogoče določiti s pomočjo jezika. Posledično razumeta (slovansko ali na primer venetsko) jezikovno skupnost kot etnično skupnost Slovencev, ki da že od nekdaj obstaja kot nesporna ter v bistvu nespremenljiva zgodovinska realiteta. Ti procesi se niso začeli že v zgodnjem srednjem veku ali še prej, ampak šele od konca 18. stoletja dalje, ko je bila zgodovina retrogradno nacionalizirana in postavljena v funkcijo narodnega oblikovanja. Z vzpostavijo nacionalne zgodovine,ki se je segala v času kralja Sama in karantanskih knezov, so namreč Slovenci dobili enega svojih najpomembnejših identitetnih sider in hkrati eno od najpomembnejših sredstev za svojo narodno legitimacijo, emancipacijo, integracijo in nenazadnje tudi za zamejitev nasproti drugim. Predstava o demokratičnosti državno-družbene ureditve Karantaniji ki je razumljena kot najzgodnejša faza nacionalne zgodovine Slovencev, ima kar dolge korenine, čeprav je svojo kulminacijo dosegla v zadnjih desetletjih in še prav posebej v obdobju po osamosvojitvi Slovenije. I u 21. stoletju v enem prvih intervjujev novega šolskega ministra Slovenije Milana Zvera koncem februarja 2005 se lahko prebira, da spada med elemente slovenske zgodovine, ki su neupravičeno prezrti in ki bi jih dijaki pri maturi morali poznati tudi pomen karantanske prisege za razvoj zahodnih demokracij, o kateri nam je govoril celo ameriški predsednik Clinton, ko nas je obiskal. 42 Minister je s karantansko prisego očitno imel v mislih ustoličevanje karantanskih knezov oz. koroških vojvod, ki je z Jean Bodinom in njegovim delom O republiki prišlo v t.i. pogodbeno (kontraktualno) teorijo o nastanku države in je služilo kot primer pogodbenega prenosa suverenosti z ljudstva na monarha. 43 Začetki predstave o demokratičnosti ureditve Karantanije so povezani z nacionalnim konstituiranjem Slovencev, katerega sestavni in bistveni del je bil tudi novi, nacionalni pogled na zgodovino. Iz zgodovine ki je izhajala iz slovenske nacionalne identitete in ustanovitev slovenske države prihaja mit o grofih Celjskih. Mit o Celjskih v slovenskem prostoru vseskozi je prisoten in polazi od toga da so Celjski bili izvorno slovensko plemstvo, pranosilci slovenske državnosti in povezovalni element Slovencev in 41 Gl.npr.:Franc Kos, Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku I ( ), Ljubljana 1902., Sergij Vilfan, Pravna zgodovina Slovencev, Ljubljana Milan Zver, Nimamo ne neumnih otrok ne slabih šol, intervju v: Zelena pika, Dnevnik , Peter Štih, O modernem (ne)razumevanju in (ne)poznavanju stare zgodovine na primeru ustoličevanja koroških vojvod, Stiplovškov zbornik, Historia 10, Znanstvena zbirka oddelka za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana 2005, str.33.

17 slovenskega prostora s Srednjo Evropo. 44 Tovrstno vprašanje in razprave odpirale so se v času prelomnih procesov za slovenski narod, ko so Slovenci kot skupnost iskali svojo novo vlogo in jo tudi skušali utemeljevati na nekih zgodovinskih dejstvih. Glede na zgodovinske okoliščine so bili Celjski primeren objekt za tovrstno samopotrjevanje Slovencev v Jugoslaviji 1918, ker so kot samostojen subjekt vstopali v skupnost z dvema narodoma, ki sta se lahko sklicevali na srednjeveško tradicijo lastnih kraljestev, česar Slovenci niso mogli stvoriti. Od tod tudi podoba celjskega grba oziroma tstega, kar je od njega ostalo kot simbola slovenske državnosti v grbu Kraljevine SHS. 45 Zaradi spremenjenih družbenopolitičnih razmer je mit o Celjskih s političnim nabojem v slovenskem prostoru poniknil v obdobju po 2. svetovni vojni in se v tistem elementu, kjer je govora o Celjskih kot nosilcih slovenske državnosti, dvignil kot Feniks iz pepela v času nastajanja prve samostojne slovenske države Republike Slovenije v prelomnem času okoli leta 1989 in kasneje. 46 Ob koncu 20. stoletja je za povprečnega Slovenca državotvornost v večji meri predstavljala Karantanija z obredom ustoličevanja knezov, kot pa sami celjski grofje. To potrjuje tudi upodobitev knežjega kamna na prvih tolarskih bonih, ki je sprožila burne reakcije v delu avstrijske javnosti. Problem pa tiči drugje, saj zgodovinski viri ne izpričujejo nekih simbolov te politične tvorbe. Takrat je politika ponovno segla po Celjskih zvezdicah, ki v slovenskemu grbu poleg ponarodelega simbola Triglava predstavljajo državotvorni element slovenske zgodovine. 47 SUMMARY This article is an attempt to outline main Slovenian historic events that marked its territory, national identity and political myths between the end of 19th century and Slovenia s independence. It is characteristic of Slovenian historiography, especially the part which explores the history of the 19th and 20th centuries, to comprehend the Slovenian nation, the Slovenian soiety or the Slovenian community as an airtight chest consisting of individual social spheres and restricted by national or ethnic boundaries. The process of the formation of the Slovenian nation clearly shows that a restriction of the researched historical phenomena 44 Več o tej temi kot Mitja Velikonja, Masade duha: razpotja sodobnih mitologij, Znanstveno in publicistično središče, Ljubljana 1996, s ; Rolanda Fugger Germadnik, Mit o jugoslovanski državotvornosti grofov Celjskih, Zbornik Mitsko in stereotipno v slovenskem pogledu na zgodovino, Ljubljana 2006, str.117, Janez Mlinar, Celjske grofje zgodovinski mit?, Zbornik Mitsko in stereotipno v slovenskem pogledu na zgodovino, Ljubljana 2006, str Rolanda Fugger Germadnik, Mit o jugoslovanski državotvornosti grofov Celjskih, Zbornik Mitsko in stereotipno v slovenskem pogledu na zgodovino, Ljubljana 2006, str Janez Mlinar, Celjske grofje zgodovinski mit?, Zbornik Mitsko in stereotipno v slovenskem pogledu na zgodovino, Ljubljana 2006, str.112.

18 geographically, chronologically and nationally to a component which is only relevant in the national sense distorts and prevents a better understanding of their origin, development, and role in a particular time and place. In Slovenia (Yugoslavia) an authentic revolution took place ( ), which enabled an independent rise of the Communists to power, that is, without the direct support from the Soviet Union as was the case in the remaining countries of the so-called people s democracy. The revolutionary character of the resistance movement deepened internal rifts within the Slovenian nation and Slovenians found themselves in the circle of nations that were also fighting a civil war. One of the topics describing migration processes that have marked Slovenia in European postwar period and how it changed the face of Slovenian territory socially and ethnically, forming Slovenian diasporas. According to the author, this limited insight into Slovenian common history and its interlinking with European history should prove that the independent Slovenia has made a logical step in its evolution by joining the alliance of European countries known as the European Union. Because of the formation of a new state the need for a renewed reconstruction, strenghtening and proving the Slovene national identity emerged which started to search for its identification signs among local and regional features and in the past. One of its is newly established concept of Slovene national history, which conceived during the process of Slovene national formation that started at the end of 18th century till the modern projection onto the past, that presumably commenced in the Early Middle Ages with the state of Caranthania which has been perceived as a state of Slovenes and simultaneously as one of the peaks of Slovene national history. It is a typical historical myth depicting a past that has never occured. At the end it is important to mentioned the historical role of the Counts of Cilli and their embodiment deeply into the Slovenian nation and Slovenian state as the family who had an ambition to create Slovenian state. This article explained the origins of this two myths (about Karanthania and the Counts of Cilli) and the reasons why they have to be accepted by the Slovenian politicians and historians.

Gimnazija NAVODILA ZA VREDNOTENJE.pdf

Gimnazija NAVODILA ZA VREDNOTENJE.pdf NAVODILA ZA VREDNOTENJE (GIMNAZIJA, šolsko leto 2018/19) SPLOŠNA NAVODILA Popravljalne znake pišemo na desno stran odgovora in nikoli čez odgovor dijaka. V testno polo ne dopisujemo pravilnih odgovorov.

Prikaži več

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 3.9.2015 A8-0230/15 15 Uvodna izjava F F. ker je za to, da se bolje zavarujejo demokracija, pravna država in temeljne pravice, potrebna revizija Pogodb EU; F. ker je za to, da se bolje zavarujeta nacionalna

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 KAKO JE NAPOLEON USTVARIL EVROPSKI IMPERIJ učb.75-76 Učenec: > opiše, kako je Napoleon prišel na oblast, > opiše spremembe, ki jih je uvedel Napoleon in jih vrednoti, > pozna glavne vzroke in posledice

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI KODEKS EVROPSKE PRAVNE FAKULTETE PREAMBULA Ta kodeks

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 15.10.2018 C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne 15.10.2018 o določitvi ukrepov za pripravo seznama oseb, ki so v sistemu vstopa/izstopa (SVI) identificirane

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 9. junij 2016 (OR. en) 10005/16 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 9. junij 2016 Prejemnik: generalni sekretariat Svet

Svet Evropske unije Bruselj, 9. junij 2016 (OR. en) 10005/16 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 9. junij 2016 Prejemnik: generalni sekretariat Svet Svet Evropske unije Bruselj, 9. junij 2016 (OR. en) 10005/16 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 9. junij 2016 Prejemnik: generalni sekretariat Sveta delegacije Št. predh. dok.: 8946/16, 9455/16 FREMP

Prikaži več

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 8.3.2018 A8-0048/7 7 Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen Uvodna izjava B B. ker se je hitro izkazalo, da večletni finančni okvir za obdobje 2014 2020 ni primeren za izpolnjevanje dejanskih potreb

Prikaži več

ADOLF ( ) REFERAT HITLER

ADOLF ( ) REFERAT HITLER ADOLF (1889-1945) REFERAT HITLER Adolf Hitler se je rodil 20. aprila 1889 v mestu Braunau am Inn v deželi Zgornja Avstrija (tedanja Avstro- Ogrska). Oče Alois Hitler je bil carinski uradnik, mati je bila

Prikaži več

PROJECT OVERVIEW page 1

PROJECT OVERVIEW page 1 N A Č R T P R O J E K T A : P R E G L E D stran 1 Ime projekta: Ustvarjanje s stripom Predmet/i: Slovenščina Avtorja/i projekta: Jasmina Hatič, Rosana Šenk Učitelj/i: Učitelji razrednega pouka Trajanje:

Prikaži več

EPAS_1_usposabljanje_program_razlaga

EPAS_1_usposabljanje_program_razlaga Šola ambasadorka Anton Kokalj Ljubljana, 19. 10. 2017 Navdih Naslednji dan (9. maja 1950)je francoski vladni kabinet zaključeval z dnevnim redom sestanka. Schuman je ves čas srečanja o svojem predlogu

Prikaži več

DEMOKRACIJA OD BLIZU Demokracija je 1. a) Demokratično sprejete odločitve so sprejete s soglasjem večine udeležencev. Nedemokratične odločitve sprejme

DEMOKRACIJA OD BLIZU Demokracija je 1. a) Demokratično sprejete odločitve so sprejete s soglasjem večine udeležencev. Nedemokratične odločitve sprejme DEMOKRACIJA OD BLIZU Demokracija je 1. a) Demokratično sprejete odločitve so sprejete s soglasjem večine udeležencev. Nedemokratične odločitve sprejme posameznik ali manjša skupina ljudi, ki si jemlje

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev SKLOP 1: EKONOMIKA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA Upravljanje kmetijskih gospodarstev Tomaž Cör, KGZS Zavod KR Vsem značilnostim kmetijstva mora biti prilagojeno tudi upravljanje kmetij. Ker gre pri tem za gospodarsko

Prikaži več

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014 2020. Namenjen je krepitvi kompetenc in zaposljivosti

Prikaži več

MED SVETOVNIMA VOJNAMA 1. STARA JUGOSLAVIJA PRIPRAVE - skušajo reševati narodnostno vprašanje v okviru Avstro ogrske s konceptom trializma - v času 1.

MED SVETOVNIMA VOJNAMA 1. STARA JUGOSLAVIJA PRIPRAVE - skušajo reševati narodnostno vprašanje v okviru Avstro ogrske s konceptom trializma - v času 1. MED SVETOVNIMA VOJNAMA 1. STARA JUGOSLAVIJA PRIPRAVE - skušajo reševati narodnostno vprašanje v okviru Avstro ogrske s konceptom trializma - v času 1. svetovne vojne se politični pritisk na Slovane poveča

Prikaži več

Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah

Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah in Pravili ocenjevanja Gimnazije Novo mesto, veljavnim

Prikaži več

Impact assessment Clean 0808

Impact assessment Clean 0808 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.9.2017 SWD(2017) 501 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji EU za kibernetsko

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 Prejemnik: delegacije Št. predh. dok.: 14755/17 Zadeva:

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti

Prikaži več

DRUŽINSKO BRANJE

DRUŽINSKO BRANJE DRUŽINSKO BRANJE: BRALNI PROJEKT MESTNE KNJIŽNICE KRANJ Jure Bohinec Ponedeljek, 10. 9. 2018 Bralno društvo Slovenije Nacionalni strokovni posvet BEREMO SKUPAJ, Cankarjev dom v Ljubljani Dejavnosti za

Prikaži več

M

M Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M18153112* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK FILOZOFIJA Izpitna pola 2 Esej Sreda, 30. maj 2018 / 120 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese

Prikaži več

PROGRAM nacionalnega usposabljanja»le z drugimi smo«ljubljana 24. in 25. april 2017 ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana Prijave: Katis, MIZŠ Infotočk

PROGRAM nacionalnega usposabljanja»le z drugimi smo«ljubljana 24. in 25. april 2017 ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana Prijave: Katis, MIZŠ Infotočk PROGRAM nacionalnega usposabljanja»le z drugimi smo«ljubljana 24. in 25. april 2017 ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana Prijave: Katis, MIZŠ Infotočka: info@lezdrugimismo.si Vključevanje, slovenščina,

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 011-3201835 Ljubljana, 4.1.2019 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

RASTAFARIJANSTVO

RASTAFARIJANSTVO RASTAFARIJANSTVO UVOD Ko večina ljudi sliši besedo rastafarijanstvo pomisli na drede na glavi, reagge in uživanje marihuane. Vendar je rastafarijanstvo vse več kot to. To je način življenja in filozofija,

Prikaži več

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa znanja slovenskega jezika (Ur. l. RS št. 47/1994),

Prikaži več

Svet Evropske unije EVROPSKI SVET

Svet Evropske unije EVROPSKI SVET Svet Evropske unije EVROPSKI SVET STRATEŠKI ORGAN EU Evropski svet je institucija EU, ki določa splošne usmeritve in prednostne cilje Evropske unije. Sestavljajo ga voditelji držav ali vlad držav članic

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišč

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana  Izhodišč 20. november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišča za novo finančno perspektivo 2014-2020 na področju izobraževanja odraslih Mag. Katja Dovžak Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo

Prikaži več

Ime predpisa:

Ime predpisa: Ime predpisa: Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja Št. zadeve: 007-188/2015 Datum objave: 9. 6. 2015 Rok za sprejem mnenj in pripomb: 23. 6. 2015 Ime odgovorne osebe in e-naslov: Dušan Pichler, gp.mop@gov.si

Prikaži več

Microsoft Word - Delovni list.doc

Microsoft Word - Delovni list.doc SVETOVNE RELIGIJE Spoznal boš: krščanstvo - nastanek, širjenje, duhovna in socialna sporočila, vpliv na kulturo islam: nastanek, širjenje, duhovna in socialna sporočila, vpliv na kulturo stik med religijama

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

»Nacionalna identiteta«slovenski UTRIP Raziskava javnega mnenja FEBRUAR 2013 SU 2013 Nacionalna identiteta

»Nacionalna identiteta«slovenski UTRIP Raziskava javnega mnenja FEBRUAR 2013 SU 2013 Nacionalna identiteta »«SLOVENSKI UTRIP Raziskava javnega mnenja FEBRUAR 2013 Čas izvedbe: 12. 15. februar 2013 Populacija: Polnoletni prebivalci RS Okvir vzorčenja: Telefonski imenik Metoda izvedbe: Telefonska anketa Realizirani

Prikaži več

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc REPUBLIKA SLOVENIJA Anketa o zadovoljstvu uporabnikov statističnih podatkov in informacij Statističnega urada RS 1. Kako pogosto ste v zadnjem letu uporabljali statistične podatke in informacije SURS-a?

Prikaži več

PISNO OCENJEVANJE ZNANJA SLOVENŠČINA»Razčlemba neumetnostnega besedila«ime in priimek: Razred: Točke, odstotki: /44,5 Ocena: 0 %-49 % = nzd (1) 50 %-6

PISNO OCENJEVANJE ZNANJA SLOVENŠČINA»Razčlemba neumetnostnega besedila«ime in priimek: Razred: Točke, odstotki: /44,5 Ocena: 0 %-49 % = nzd (1) 50 %-6 PISNO OCENJEVANJE ZNANJA SLOVENŠČINA»Razčlemba neumetnostnega besedila«ime in priimek: Razred: Točke, odstotki: /44,5 Ocena: 0 %-49 % = nzd (1) 50 %-63 % = zd (2) 64 %-77 % = db (3) 78 %-89 % = pdb (4)

Prikaži več

ESTONIJA

ESTONIJA ESTONIJA GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI Estonija je najsevernejša od treh majhnih republik, ima samo dve sosedi, Latvijo na jugu in Rusijo na vzhodu. Na drugi strani Baltskega morja, ki predstavlja Estoniji naravno

Prikaži več

COM(2007)634/F1 - SL

COM(2007)634/F1 - SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 23.10.2007 COM(2007) 634 konč. Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1425/2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vreč in

Prikaži več

Partnerska mesta projekta NewPilgrimAge se nahajajo ob evropski kulturni poti sv. Martina -»Via Sancti Martini«. Zdaj združujejo moči za oživitev kult

Partnerska mesta projekta NewPilgrimAge se nahajajo ob evropski kulturni poti sv. Martina -»Via Sancti Martini«. Zdaj združujejo moči za oživitev kult Partnerska mesta projekta NewPilgrimAge se nahajajo ob evropski kulturni poti sv. Martina -»Via Sancti Martini«. Zdaj združujejo moči za oživitev kulturne dediščine in spodbujanje skupnih evropskih vrednot

Prikaži več

OGROŽENI JEZIKI IN JEZIKOVNA RAZNOLIKOST V EVROPSKI UNIJI

OGROŽENI JEZIKI IN JEZIKOVNA RAZNOLIKOST V EVROPSKI UNIJI GENERALNI DIREKTORAT ZA NOTRANJO POLITIKO TEMATSKI SEKTOR B: STRUKTURNA IN KOHEZIJSKA POLITIKA KULTURA IN IZOBRAŽEVANJE OGROŽENI JEZIKI IN JEZIKOVNA RAZNOLIKOST V EVROPSKI UNIJI OBVESTILO POVZETEK Izvleček

Prikaži več

LEX LOCALIS - REVIJA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO Let. 6, št. 1, stran , januar 2008 Teritorialne členitve Kraljevine Belgije INGRID KOZEL, NINA ŠIBIL

LEX LOCALIS - REVIJA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO Let. 6, št. 1, stran , januar 2008 Teritorialne členitve Kraljevine Belgije INGRID KOZEL, NINA ŠIBIL Let. 6, št. 1, stran 111-115, januar 2008 Teritorialne členitve Kraljevine Belgije INGRID KOZEL, NINA ŠIBILA, MATEJA TEKALEC * KLJUČNE BESEDE: Kraljevina Belgija ustavnopravni razvoj decentralizacija teritorialne

Prikaži več

c_ sl pdf

c_ sl pdf 3.12.2008 C 308/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o

Prikaži več

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d.

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. Na podlagi 8. člena statuta Svobodnega sindikata Slovenije je Sindikat zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. na ustanovnem sestanku dne, 06.11.2014 sprejel PRAVILNIK Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil

Prikaži več

PDF generator

PDF generator RadoSt 22.03.2016 Objave v poročilu vsebujejo naslednja gesla: RADO STOJAVNOVIČ FESTIVAL KULINARIKE Press CLIPPING d.o.o., Kraljeviča Marka ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel.: +386 2 25 040 10, fax:

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SMERNICE ZA VKLJUČEVANJE OTROK PRISELJENCEV V VRTCE IN ŠOLE Mag. Katica Pevec Semec katica.pevec@zrss.si Kaj so Smernice? So okviren dokument, ki lahko s splošnimi usmeritvami za delo z otroki priseljenci

Prikaži več

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev Kodeks ravnanja javnih uslužbencev 1. Vlada Republike Slovenije sprejema kodeks ravnanja javnih uslužbencev, ki ga je sprejel Svet Evrope kot priporočilo vsem članicam Sveta Evrope. 2. Vlada Republike

Prikaži več

(Microsoft Word - Pirls poro\350ilo o raziskavi_lektorirano)

(Microsoft Word - Pirls poro\350ilo o raziskavi_lektorirano) 78 5. Šolski viri za poučevanje branja Šola je prostor, kjer opismenjevanje poteka sistematično in kjer poučujejo formalno usposobljeni strokovnjaki učiteljice in učitelji. Učenec ne more vsega v zvezi

Prikaži več

DOLGOROČNI UČINKI EVROPSKIH PRESTOLNIC KULTURE

DOLGOROČNI UČINKI EVROPSKIH PRESTOLNIC KULTURE GENERALNI DIREKTORAT ZA NOTRANJO POLITIKO TEMATSKI SEKTOR B: STRUKTURNA IN KOHEZIJSKA POLITIKA KULTURA IN IZOBRAŽEVANJE DOLGOROČNI UČINKI EVROPSKIH PRESTOLNIC KULTURE POVZETEK IP/B/CULT/IC/2012-082 Novembra

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - lj_obroc_predstavitev_tiskovna_mar_2019_02AM.pptx

Microsoft PowerPoint - lj_obroc_predstavitev_tiskovna_mar_2019_02AM.pptx IZHODIŠČA UREJANJA LJUBLJANSKEGA AVTOCESTNEGA OBROČA IN VPADNIH AVTOCEST Predstavitev pobude za državno prostorsko načrtovanje za ureditev ljubljanskega avtocestnega obroča in vpadnih cest ter predloga

Prikaži več

1. Medkulturnost kot pedagoško- didak:čno načelo 7. Sodelovanje šole z lokalno skupnostjo 2. Sistemska podpora pri vključevanju otrok priseljencev 6.

1. Medkulturnost kot pedagoško- didak:čno načelo 7. Sodelovanje šole z lokalno skupnostjo 2. Sistemska podpora pri vključevanju otrok priseljencev 6. 1. Medkulturnost kot pedagoško- didak:čno načelo 7. Sodelovanje šole z lokalno skupnostjo 2. Sistemska podpora pri vključevanju otrok priseljencev 6. Sodelovanje šole s (starši) priseljenci Medkulturna

Prikaži več

PREVERJANJE: 2. OB ZGODOVINA 7. RAZRED VSEBINE Stara Grčija (DZ za 7. razred, 1. del, str ) Rimski imperij (DZ za 7. razred, 2. del, str. 4-51)

PREVERJANJE: 2. OB ZGODOVINA 7. RAZRED VSEBINE Stara Grčija (DZ za 7. razred, 1. del, str ) Rimski imperij (DZ za 7. razred, 2. del, str. 4-51) PREVERJANJE: 2. OB ZGODOVINA 7. RAZRED VSEBINE Stara Grčija (DZ za 7. razred, 1. del, str. 68-107) Rimski imperij (DZ za 7. razred, 2. del, str. 4-51) Glej še učni list, ki si ga dobil ob obisku Narodnega

Prikaži več

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih Svet delavcev podjetja - družbe TERME MARIBOR turizem, zdravstvo, rekreacija d.d.,s sedežem Ulica heroja Šlandra 10, Maribor, ki ga zastopa predsednica Sveta delavcev Anamarija Černčec in Sindikat delavcev

Prikaži več

Pregled programa Erasmus

Pregled programa Erasmus Pregled programa 10. Srečanje koordinatorjev 6.11.2012, Ajdovščina Maja Godejša, CMEPIUS Današnje srečanje Kratka zgodovina programa Izvajanje a v Sloveniji Rezultati analiz učinkov mobilnosti evš spletni

Prikaži več

Zasebni neprofitni radijski program: Radio Ognjišče A. H., M. Š., J. Š. in J. B.

Zasebni neprofitni radijski program: Radio Ognjišče A. H., M. Š., J. Š. in J. B. Zasebni neprofitni radijski program: Radio Ognjišče A. H., M. Š., J. Š. in J. B. ZASEBNI NEPROFITNI RADIJSKI PROGRAM Pokritost Poglavitne značilnosti Javni servis nacionalna S svojimi programi zagotavlja

Prikaži več

Microsoft Word - M doc

Microsoft Word - M doc Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M07250122* JESENSKI ROK GEOGRAFIJA Izpitna pola 2 Petek, 31. avgust 2007 / 80 minut Dovoljeno dodatno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese s seboj

Prikaži več

– Aktualna problematika beguncev v luči prava Evropske unije Reševanje investicijskih sporov v trgovinskih in investicijskih sporazumih Evropske Unije s tretjimi državami: ustanovitev Mednarodnega investicijskega

Prikaži več

SL SL SL

SL SL SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 13.8.2008 COM(2008) 514 konč. VOL. I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 2182/2004 o medaljah in žetonih, podobnih eurokovancem

Prikaži več

ŠOLA Gr. SHOLAE = brezdelje, prosti čas JE DRUŽBENA INSTITUCIJA V KATERI POTEKA EDUKACIJA. TO JE: - NAČRTNO IN SISTEMATIČNO IZOBRAŽEVANJE - NAČRTNAIN

ŠOLA Gr. SHOLAE = brezdelje, prosti čas JE DRUŽBENA INSTITUCIJA V KATERI POTEKA EDUKACIJA. TO JE: - NAČRTNO IN SISTEMATIČNO IZOBRAŽEVANJE - NAČRTNAIN ŠOLA Gr. SHOLAE = brezdelje, prosti čas JE DRUŽBENA INSTITUCIJA V KATERI POTEKA EDUKACIJA. TO JE: - NAČRTNO IN SISTEMATIČNO IZOBRAŽEVANJE - NAČRTNAIN SISTEMATIČNA VZGOJA. Na ta način družba posreduje vnaprej

Prikaži več

Številka: Up-694/19-8 U-I-179/19-5 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude A. B., C., na seji 1

Številka: Up-694/19-8 U-I-179/19-5 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude A. B., C., na seji 1 Številka: Up-694/19-8 U-I-179/19-5 Datum: 15. 7. 2019 SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude A. B., C., na seji 15. julija 2019 sklenilo: 1. Ustavna pritožba zoper

Prikaži več

SKLEP SVETA (EU) 2016/ z dne novembra o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije v Stabilizacijsko-pridru

SKLEP SVETA (EU) 2016/ z dne novembra o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije v Stabilizacijsko-pridru L 25/60 SKLEPI SKLEP SVETA (EU) 2016/134 z dne 16. novembra 2015 o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije v Stabilizacijsko-pridružitvenem svetu, ustanovljenem s Stabilizacijsko-pridružitvenim

Prikaži več

Regionalni razvoj: včeraj danes jutri dr. Damjan Kavaš, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana

Regionalni razvoj: včeraj danes jutri dr. Damjan Kavaš, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana Regionalni razvoj: včeraj danes jutri dr. Damjan Kavaš, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana Ali je zemlja ploščata? Vir: http://www.publishwall.si/stoychi./post/149158/planet-zemlja-ni-to-kar-so-nas-ucili-v-soli.

Prikaži več

Kršitve mednarodnega prava in prava EU ob uporabi ukrepov iz predlaganih členov 10a in 10b Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o tujcih, sprejeteg

Kršitve mednarodnega prava in prava EU ob uporabi ukrepov iz predlaganih členov 10a in 10b Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o tujcih, sprejeteg Kršitve mednarodnega prava in prava EU ob uporabi ukrepov iz predlaganih členov 10a in 10b Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o tujcih, sprejetega 26. 01. 2017 januar 2017 Z ukrepi, ki jih omogočajo

Prikaži več

A4x2Ex_SL.doc

A4x2Ex_SL.doc PETLETNE OCENE OKVIRNIH RAZISKOVALNIH PROGRAMOV EVROPSKE UNIJE V OBDOBJU 1999-2003 Povzetek Original EN POVZETEK Veljavna Pogodba o Evropski uniji opredeljuje dva temeljna strateška cilja evropskih okvirnih

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: Up-326/00, U-I-295/00 ECLI: ECLI:SI:USRS:2003:Up.326.00 Akt: Ustavna pritožba družbe A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 153/99 z dne 22. 6. 2000 Zakon o sanaciji in prenehanju

Prikaži več

PRILOGA 1

PRILOGA 1 REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO KABIT MINISTRA Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana T: 01 471 23 73 F: 01 471 29 78 E: gp.mo@gov.si E: glavna.pisarna@mors.si www.mo.gov.si PRILOGA 1 Številka: 510-21/2018-75

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

IZZIVI MEDIJSKE PISMENOSTI IN NOVINARSKE ETIKE Ilinka Todorovski XXI. strokovni posvet pomočnikov ravnateljev 6. marec 2019

IZZIVI MEDIJSKE PISMENOSTI IN NOVINARSKE ETIKE Ilinka Todorovski XXI. strokovni posvet pomočnikov ravnateljev 6. marec 2019 IZZIVI MEDIJSKE PISMENOSTI IN NOVINARSKE ETIKE Ilinka Todorovski XXI. strokovni posvet pomočnikov ravnateljev 6. marec 2019 Ilinka Todorovski RTV Slovenija od 1985: dežurna v desku informativnih oddaj

Prikaži več

Aleksander Sergejevič Puškin: Jevgenij Onjegin

Aleksander Sergejevič Puškin: Jevgenij Onjegin Aleksander Sergejevič Puškin: Jevgenij Onjegin OBDOBJE ROMANTIKA Romantika je umetnostna smer v Evropi iz prve polovice 19. stoletja. Razvila se je iz predromantike konec 18.stol. Izražanje čustev Osrednja

Prikaži več

Po 6

Po 6 Po 21 členu Statuta Zveze nogometnih trenerjev Slovenije je Skupščina Zveze nogometnih trenerjev Slovenije na zasedanju dne 31. marca 2014 sprejela Disciplinski pravilnik Zveze nogometnih trenerjev Slovenije

Prikaži več

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne 29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, 25. 4. 2019 - Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 CILJI IN USMERITVE NA PODROČJU SOCIALNEGA VKLJUČEVANJA IN BOJA PROTI REVŠČINI V KONTEKSTU PAKETA SOCIALNIH NALOŽB Davor Dominkuš, generalni direktor MDDSZ Socialna situacija Socialne posledice krize: povečevanje

Prikaži več

210 Ocene in poročila bili tudi uradni listi, adresarji, statistične publikacije in časopisje ter posamezna ustna pričevanja. Seznam literature obsega

210 Ocene in poročila bili tudi uradni listi, adresarji, statistične publikacije in časopisje ter posamezna ustna pričevanja. Seznam literature obsega 210 bili tudi uradni listi, adresarji, statistične publikacije in časopisje ter posamezna ustna pričevanja. Seznam literature obsega okoli 160 domačih in tujih samostojnih publikacij in razprav. Dr. Marija

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 29.11.2017 COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004, kar zadeva lokacijo sedeža Evropske agencije

Prikaži več

1

1 2 PRIKAZ STANJA PROSTORA 2.1 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 2.1.1 MAKROLOKACIJA Območje OPPN PSC Mačkovec-2 v velikosti cca 4,5 ha je del gospodarske cone GC Mačkovec in se nahaja na skrajnem SV delu Novega mesta

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

Pisanje strokovnih in znanstvenih del doc. dr. Franc Brcar Prirejeno po: Brcar, F. (2016). Pi

Pisanje strokovnih in znanstvenih del doc. dr. Franc Brcar  Prirejeno po: Brcar, F. (2016). Pi Pisanje strokovnih in znanstvenih del doc. dr. Franc Brcar franc.brcar@gmail.com http://www.uporabna-statistika.si/ Prirejeno po: Brcar, F. (2016). Pisanje strokovnih in znanstvenih del. Novo mesto: 1

Prikaži več

EVRO.dvi

EVRO.dvi Management tehnologije dr. Cene Bavec Management tehnologije postaja v gospodarsko in tehnološko razvitih državah eno temeljnih managerskih znanj. V Sloveniji nimamo visokošolskih in univerzitetnih programov

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Novosti Državnega centra za storitve zaupanja SI-TRUST Mag. Aleš Pelan, Ministrstvo za javno upravo 11.12.2018 ... 2000 2001 2015 2018 Overitelj na MJU Državni center za storitve zaupanja Novosti v letu

Prikaži več

LISTINA »OBČINA PO MERI INVALIDOV« MESTNI OBČINA NOVA GORICA

LISTINA »OBČINA PO MERI INVALIDOV« MESTNI OBČINA NOVA GORICA OBRAZLOŽITEV ZA PODELITEV LISTINE "OBČINA PO MERI INVALIDOV" ZA LETO 2012 MESTNI OBČINI NOVA GORICA Spoštovani svečani zbor! Prisrčen pozdrav v imenu Projektnega sveta»občina po meri invalidov«zveze delovnih

Prikaži več

Microsoft Word - Prečiščen dnevni red 88.doc

Microsoft Word - Prečiščen dnevni red 88.doc Sektor za pripravo in izvedbo sej vlade Gregorčičeva 20, SI-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.gsv.gov.si/ Ljubljana, 18. 5. 2016 PREČIŠČEN PREDLOG DNEVNEGA

Prikaži več

Hirohito Predstavitev za zgodovino

Hirohito Predstavitev za zgodovino Hirohito Predstavitev za zgodovino Splošno Rodil se je 29. aprila 1901 v Tokiu Umrl je 7. januarja 1989 prav tako v Tokiu 25. decembra 1926 je postal 124. japonski cesar Nasledil je duševno bolnega očeta

Prikaži več

Junij2018

Junij2018 ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 30. junija 2018 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 3.427 ilegalnih prehodov državne meje. Lani so obravnavali

Prikaži več

21

21 PROTOKOL o čezmejnem sodelovanju med Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje Ministrstva za obrambo Republike Slovenije in Civilno zaščito Avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine Republike

Prikaži več

ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 31. maja 2019 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 4.

ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 31. maja 2019 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 4. ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 31. maja 219 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 4.313 (2.59) ilegalnih prehodov državne meje. Število

Prikaži več

kodeks_besedilo.indd

kodeks_besedilo.indd Samoregulacijski kodeks ravnanja operaterjev mobilnih javnih elektronskih komunikacijskih storitev o varnejši rabi mobilnih telefonov s strani otrok in mladostnikov do 18. leta Izdal in založil Gospodarska

Prikaži več

Microsoft Word - Novo leto 2018 statistika.docx

Microsoft Word - Novo leto 2018 statistika.docx Statistika leta 217 in napovednik leta 218 Za nami je leto 217, ki je bilo v veliko stvareh prelomno in je zaznamovalo našo župnijo. Večino dogodkov ste lahko ovrednotili in se jih spomnili z zapisom v

Prikaži več

ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 30. aprila 2019 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali

ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 30. aprila 2019 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 3. aprila 219 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 3.43 (1.35) ilegalnih prehodov državne meje. Število

Prikaži več

Porevizijsko poročilo o popravljalnih ukrepih Ministrstva za pravosodje

Porevizijsko poročilo o popravljalnih ukrepih Ministrstva za pravosodje POREVIZIJSKO POROCILO O POPRAVLJALNIH UKREPIH MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE Bedimo nad potmi javnega denarja POSLANSTVO Raèunsko sodišèe pravoèasno in objektivno obvešèa javnosti o pomembnih odkritjih revizij

Prikaži več

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation ENERGETSKO POGODBENIŠTVO (EPC) V JAVNIH STAVBAH Podpora pri izvajanju energetske prenove stavb na lokalni ravni z mehanizmom energetskega pogodbeništva 12.10.2016, LJUBLJANA NIKO NATEK, KSSENA Projekt

Prikaži več

TRG Trg je prostor, kjer se srečujejo ponudniki in povpraševalci, da po določeni ceni izmenjajo določeno količino blaga ali storitev. Vrste trga kraje

TRG Trg je prostor, kjer se srečujejo ponudniki in povpraševalci, da po določeni ceni izmenjajo določeno količino blaga ali storitev. Vrste trga kraje TRG Trg je prostor, kjer se srečujejo ponudniki in povpraševalci, da po določeni ceni izmenjajo določeno količino blaga ali storitev. Vrste trga krajevno lokalni ali krajevni trg osebki so neposredni tekmeci

Prikaži več

POSLOVNO OKOLJE PODJETJA

POSLOVNO OKOLJE PODJETJA POSLOVNO OKOLJE PODJETJA VSI SMO NA ISTEM ČOLNU. ACTIVE LEARNING CREDO (adapted from Confucius) When I hear it, I forget. When I hear and see it, I remember a little. When I hear, see and ask questions

Prikaži več

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5 Na podlagi določil 33., 98. in 120. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je Občni zbor Zveze na svoji redni seji dne 10. 5. 2011 sprejel PRAVILNIK O PODELJEVANJU

Prikaži več

IZBIRNI PREDMETI šolsko leto 2019/2020 neobvezni izbirni predmeti v 4., 5. in 6. razredu

IZBIRNI PREDMETI šolsko leto 2019/2020 neobvezni izbirni predmeti v 4., 5. in 6. razredu IZBIRNI PREDMETI šolsko leto 2019/2020 neobvezni izbirni predmeti v 4., 5. in 6. razredu Spoštovani! Osnovna šola poleg obveznih predmetov in obveznih izbirnih predmetov izvaja v šolskem letu 2017/2018

Prikaži več

Historični seminar 6 Uredili Katarina Keber in Katarina Šter Ljubljana 2008

Historični seminar 6 Uredili Katarina Keber in Katarina Šter Ljubljana 2008 Historični seminar 6 Uredili Katarina Keber in Katarina Šter Ljubljana 2008 Uredniški odbor HISTORIČNI SEMINAR 6 Katarina Keber, Katarina Šter, Mojca Žagar Karer Znanstvena monografija je recenzirana.

Prikaži več

Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015

Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015 Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015 Drage učenke in učenci bodočih 4. in 5. razredov, spoštovani starši! Leto je naokoli, pred

Prikaži več

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar 2013 1 I. Uvodno pojasnilo Članice Združenja bank Slovenije so leta 2007 na pobudo Zveze potrošnikov Slovenije opredelile

Prikaži več

Culture Programme (2007 – 2013)

Culture Programme (2007 – 2013) USTVARJALNA EVROPA (2014 2020) Podprogram Kultura Razpis za zbiranje predlogov: Razpis za zbiranje predlogov EACEA 34/2018: podpora za projekte evropskega sodelovanja 2019 OPOZORILO: Izvajanje tega razpisa

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S 31.3.2017 L 87/411 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/588 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede režima

Prikaži več

Kako so bile določene slovenske meje v Kraljevini SHS

Kako so bile določene slovenske meje v Kraljevini SHS KAKO SO BILE DOLOČENE SLOVENSKE MEJE V KRALJEVINI SHS Boji za meje Po razpadu A-O so se pojavila številna mejna vprašanja Reševali so jih na mirovnih konferencah in sestankih Velik del Slovencev je ostal

Prikaži več

Društvo gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota

Društvo gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota Društvo gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota Gluhota in naglušnost nimata dramatičnega zunanjega videza, zato pa imata dramatične posledice. Nevidna invalidnost Pri invalidih sluha in govora gre za

Prikaži več

Številka: /2019/8 Ljubljana, USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Beethovnova LJUBLJANA Državni svet Republike Slovenije je n

Številka: /2019/8 Ljubljana, USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Beethovnova LJUBLJANA Državni svet Republike Slovenije je n Številka: 009-02-2/2019/8 Ljubljana, 3. 7. 2019 USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Beethovnova 4 1000 LJUBLJANA Državni svet Republike Slovenije je na 20. seji 3. 7. 2019 na podlagi tretje alineje prvega

Prikaži več

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx Na podlagi 22., 70., 71., 94., 95., 96., 97. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice je Senat Fakultete za zdravstvo Jesenice na svoji na 5. redni seji v študijskem letu 2014/2015, dne 18. 2. 2015,

Prikaži več