Ohranjanje ekosistemov

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Ohranjanje ekosistemov"

Transkripcija

1 Ohranjanje ekosistemov Osnovni načini varovanja in ohranjanja ekosistemov; Opredelitev habitatnih tipov; Varovanje habitatnih tipov;

2 Osnovni načini varovanja in ohranjanja ekosistemov Izoblikovana ustrezna moralna načela; Zakonodajni temelji; Izvajanje ukrepov varovanja in ohranjanja; Nadzor nad izvajanjem; Predlogi za izboljšavo; Uvajanje novitet

3 Odgovornost za varovanje in ohranjanje 1. človek kot posameznik, 2. družina, 3. izobraževalne ustanove, 4. nevladne organizacije, 5. država z uradnimi inštitucijami, 6. evropska unija z uradnimi inštitucijami, 7. mednarodne organizacije?

4 Opredelitev habitatnih tipov Kaj je habitatni tip? habitatni tip = tip življenjskega prostora je rastlinska in živalska združba kot značilni del ekosistema, povezana z neživimi dejavniki (tla, podnebje, prisotnost in kakovost vode, svetlobe itd.) na prostorsko opredeljenem območju; ali je fiziognomska enota v naravi, v povezavi z značilnimi življenjskimi prostori rastlinskih in živalskih vrst.

5 Tipologija habitatnih tipov Tipologija habitatnih tipov Slovenije je usklajena z evropsko tipologijo; Izvedli so jo strokovnjaki za posamezne tipe vegetacij in jo prilagodili in jo prilagodili razmeram v Sloveniji (kartiranje Ljubljanskega barja leta 1999).

6 Pravna podlaga za kartiranje izhaja iz mednarodne obveznosti RS (Bernska konvencija in direktive Evropske unije; projekt vzpostavitve posebnih varstvenih območji (Natura 2000) na podlagi Direktive o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst in Direktive o ohranjanju prostoživečih ptic; neposredna pravna podlaga Zakon o ohranjanju narave, 31. člen

7 Zakon o ohranjanju narave, 31. člen Habitatni tip je biotopsko ali biotsko značilna in prostorsko zaključena enota ekosistema; Ohranjanje habitatnih tipov v ugodnem stanju prispeva k ohranjanju ekosistemov; Če je habitat je v ugodnem stanju zagotovljena dolgoročnost; Vlada določi habitatne tipe

8 Izvedba kartiranja habitatnih tipov Kaj je kartiranje? KARTIRANJE je hitra in natančna metoda, ki z uporabo kartografskih metod, omogoča pridobiti največ inf. o stanju in strukturi habitanih tipov v prostoru. Kartiranje zajema: - Pridobitev digitalnih ortofoto posnetkov (DOF); - Vris meja habitatnih tipov na DOF določitev meja med posameznimi poligoni; - Določitev vsebine za habitane tipe v višjem hierarhičnem nivoju (listavci, iglavci, voda ); - Natančna opredelitev vsebine - kartiranje na terenu; - Izdelava karte strjenih ploskev z določenim atributom habitatni tip na tisti površini.

9 Naravovarstveno vrednotenje Poteka po izbranih kriterijih (v pripravi enotni kriteriji, 2004?); Za koga je ta podatek pomemben? javne uprave; prostorske načrtovalce; pripravljavce izvedbenih planov; izvajalce posegov v prostoru; izvajalce usmeritev za ohranjanje redkih in ogroženih habitanih tipov

10 Glavni namen VARSTVO NARAVE Kako? Pravočasno vedenje KAJ? in KJE? imamo; To je osnova za uspešno ohranjanje in podlaga za nadaljnji razvoj nekaterih območji.

11 Habitatni tipi Slovenije HTS OBALNI IN PRIOBALNI TIPI 2. SLADKE CELINSKE VODE 3. GRMIŠČA IN TRAVIŠČA 4. GOZDOVI 5. BARJA IN MOČVIRJA 6. GOLIČAVE (skalovja, melišča in peščine) 8. KMETIJSKA IN KULTURNA KRAJNA; Prepoznajo jih tudi laiki. Podskupine določajo usposobljeni strokovnjaki.

12 1 OBALNI IN PRIOBALNI TIP 11 Morski habitani tipi 13 Rečna ustja in območja plimovanja v rekah 14 Muljasti in peščeni poloj brez vegetacije višjih rastlin 15 Obmorska slanišča s slanoljubno vegetacijo 18 Obmorski klifi in skalnata obrežja

13 2 SLADKE CELINSKE VODE 21 Obalne lagune 22 Stoječe sladke vode 24 Tekoče vode

14 3 GRMIŠČA IN TRAVIŠČA 31 Resave in grmišča v zmernih klimatskih predelih 32 Toploljubna zimzelena grmišča 34 Naravna suha travišča (stepe) in sekundarna suha travišča 35 Suha travišča na silikatih 36 Alpinska in subalpinska travišča 37 Mokrotna ali vlažna antropogena travišča in visoko steblikovje 38 Mezotrofna do evtrofna gojena travišča

15 4 GOZDOVI 41 Listopadni gozdovi 42 Iglasti gozdovi zmernega pasu 44 Logi in močvirni gozdovi ter grmišča 45 Vednozeleni listnati gozdovi zmernega pasu

16 5 BARJA IN MOČVIRJA 51 Visoka barja 53 Močvirska vegetacija obrežji 54 Nizka barja, prehodna barja in izviri

17 6 GOLIČAVE 61 Melišča 62 Skalne stene in skalovje 63 Stalna snežišča in ledeniki 65 Jame 66 Vulkanski in geotermalni pojavi

18 8 KMETIJSKA IN KULTURNA KRAJNA 81 Intenzivno gojeni ter dosejevani ali v celoti sejani travniki 82 Obdelovalne površine 83 Sadovnjaki, oljčni nasadi, drevesne plantaže 84 Drevoredi, mejice, gozdni otoki, podeželski mozaik 85 Mestni parki in veliki vrtovi 86 Pozidana območja (mesta, vasi, industrijska območja) 87 Neobdelane, opuščene površine 88 Opuščeni rudniški in drugi umetni podzemni rovi 89 Industrijske vode

19 Stanje ohranjenosti habitatnih tipov habitatni tipi iz Direktive o habitatih (Direktiva sveta 92/43/EGS), določeni v Aneksu I. ocenjujeno: - ali so naravna območja razširjenosti in površine, ki jih na tem območju habitatni tipi pokrivajo, stabilna oz. se ne zmanjšujejo; - ali obstajajo in bodo tudi v prihodnosti verjetno obstajale posebne strukture in funkcije, potrebne za njihovo dolgoročno ohranitev; - ali je stanje ohranjenosti njihovih značilnih vrst ugodno. S stanjem ohranjenosti habitatnih tipov tako merimo vplive, ki delujejo na habitatni tip in njegove značilne vrste.

20 Stanje ohranjenosti habitatnih tipov 43 % evropsko pomembnih habitatnih tipov v Sloveniji ima stanje ohranjenosti ocenjeno kot ugodno; najbolje so ohranjeni gozdni, morski, obalni in priobalni habitatni tipi in habitatni tipi grmišč in goličav zakaj?

21 Stanje ohranjenosti sladkih voda, barij in močvirij so zelo ranljivi zakaj? vzroki: majhna površina, neprimerno urejanje vodotokov, spreminjanje vodnega režima, onesnaževanje, neprimerna raba vode, struge vodotokov in drugih elementov vodnih teles, urbanizacija in naseljevanje invazivnih vrst

22 Stanje ohranjenosti travišč ima slabo oceno stanja ohranjenosti; vzroki: intenzifikacija kmetijstva na eni in opuščanje kmetijske rabe na drugi strani, posegi v prostor urbanizacija, spreminjanje vodnega režima ter invazivne vrste.

23 Metodologija in frekvenca zbiranja Kazalec: podatkov za kazalec temelji na poročanju po 17. členu Direktive o habitatih (Direktiva sveta 92/43/EGS); je bil razvit na generalnem direktoratu za okolje v okviru posebne skupine za poročanje po 17. členu Direktive o habitatih. Slovenija je kazalec povzela neposredno (?) lastno zakonodajo; ocena kazalca se posodablja vsakih 6 let.

24 Zbiranje podatkov o habitatnih tipih v Sloveniji zbiranje z javnimi razpisi za kartiranje negozdnih habitatnih tipov (vodi Ministrstvo za okolje in prostor ter v okviru javne službe, ki jo opravlja Zavod za gozdove Slovenije (ZGS)); podatki o gozdnih habitatnih tipih so pridobljeni v okviru javnih nalog ZGS s standardizirano metodologijo; letno se pridobi podatke za cca km 2.

25 Metodologija obdelave podatkov v kazalcu je podano stanje ohranjenosti za 60 habitatnih tipov v alpskem in celinskem delu biogeografskih regij Slovenije; zakaj sta vključeni samo dve biogeografski regiji? panonski in sredozemski biogeografski regiji sta majhni - po dogovoru z Evropsko unijo.

26 Kazalec zajema: poročanju o izvedenih ohranitvenih, zakonskih, upravnih in pogodbenih ukrepih, ki ustrezajo ekološkim zahtevam vrst in habitatnih tipov; vrednotenje vplivov teh ukrepov na stanje ohranjenosti vrst in habitatnih tipov; vse vrste iz prilog Direktive o habitatih in ne le kvalifikacijske vrste območij Natura 2000.

27 Podkazalci - ocena stanja ohranjenosti območja razširjenosti habitatnih tipov, - ocena stanja ohranjenosti površine, ki jo pokrivajo posamezni habitatni tipi, - ocene stanja ohranjenosti specifičnih struktur in funkcij habitatnih tipov, - ocena obetov za prihodnost za habitatne tipe.

28 Končna ocena stanja ohranjenosti habitatnih tipov pripravljena je po standardizirani metodi, ki vključuje podatke posameznih podkazalcev; enaka je najslabše ocenjenemu podkazalcu. Kazalec je standardiziran za področje celotne EU, zato so podatki vseh držav članic med seboj primerljivi.

29 Štiri stopenjska lestvica podajanja ocen Ocene so prikazane v obliki»semaforne«tabele, kjer: zelena barva pomeni ugodno stanje ohranjenosti, oranžna barva pomeni nezadostno stanje ohranjenosti, rdeča barva pomeni slabo stanje ohranjenosti, siva barva pomeni neznano stanje ohranjenosti.

30 Slika NB12-1: Stanje ohranjenosti habitatnih tipov po biogeografskih regijah Vir:Poročilo o stanju ohranjenosti vrst in habitatnih tipov po 17. členu Direktive o habitatih, Ministrstvo za okolje in prostor, Zavod RS za varstvo narave, Opomba: Številki v oklepaju pomenita število habitatnih tipov v posamezni biogeografski regiji.

31 Slika NB12-2: Stanje ohranjenosti habitatnih tipov po skupinah habitatnih tipov (združeno za alpsko in celinsko biogegografsko regijo) Vir: Poročilo o stanju ohranjenosti vrst in habitatnih tipov po 17. členu Direktive o habitatih, Ministrstvo za okolje in prostor, Zavod RS za varstvo narave, 2008.

32 Slika NB12-4: Primerjava stanje ohranjenosti habitatnih tipov v Sloveniji in Evropi Vir: Poročilo o stanju ohranjenosti vrst in habitatnih tipov po 17. členu Direktive o habitatih, Ministrstvo za okolje in prostor, Zavod RS za varstvo narave, 2008; SEBI, EEA in ETC/BD, 2008.

33 Prednosti kazalca Prednost: uporabljeni so uradni podatki o stanju ohranjenosti habitatnih tipov, ki jih države EU poročajo Evropski Komisiji.

34 Slabosti kazalca kazalec temelji na nepopolnih podatkih, ki so vezani na manjši del Slovenije (večinoma na izbrana območja Natura 2000); končna ocena kazalca delno temelji na subjektivnem mnenju strokovnjakov; podatki o negozdnih habitatnih tipih -pridobljeni v relativno dolgem časovnem obdobju; podatki za gozdne in negozdne habitatne tipe niso zajeti po isti metodologiji, zato je potrebno prilagajanje podatkov.

35 Stanje ohranjenosti vrst in habitatnih tipov - drugi viri in literatura - EEA, EU 2010 biodiversity baseline. EEA Technical report, No. 12/2010, Copenhagen, European Environment Agency. - EK, Naše življenjsko zavarovanje, naš naravni kapital: Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta Bruselj, Evropska komisija. - MOP, Strategija ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji. Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor. - MOP, 2007: Priloga 4.2. Operativenega programa Program upravljanja območij Natura 2000: , Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor. - Petkovšek, M., 2008: Poročanje o stanju ohranjenosti vrst in habitatnih tipov po 17. členu Direktive o habitatih. Varstvo narave, št. 21.

36 Poročilo o stanju ohranjenosti vrst in habitatnih tipov članice Evropske unije vsakih šest let poročajo Evropski komisiji o stanju ohranjenosti vrst in habitatnih tipov po Direktivi o habitatih; Slovenija poroča o stanju ohranjenosti za 60 habitatnih tipov in 203 vrste v alpski in celinski biogeografski regiji;

37 največ habitatnih tipov ima končno oceno stanja ohranjenosti»ugodno«, pri večini vrst pa je končna ocena stanja ohranjenosti»nezadostno«; problem nepopolnih podatkov in informacij; stanje ohranjenosti vrst in habitatnih tipov je le grobo ocenjeno.

38 Stanje ohranjenosti habitatnih tipov in vrst se ocenjuje s pomočjo referenčnih vrednosti (European commission 2005); za oceno stanja ohranjenosti habitatnih tipov in vrst je treba opredeliti referenčne vrednosti za: območje razširjenosti vrste oziroma habitatnega tipa, populacijo vrste, površino habitata.

39 Območje razširjenosti vrste oziroma habitatnega tipa dovolj veliko območje za dolgoročno preživetje vrste oziroma habitatnega tipa, ki vključuje vse ekološke variacije vrste oziroma habitatnega tipa;

40 Populacija vrste minimalna populacija, potrebna za zagotavljanje dolgoronega preživetja (viabilnosti) vrste);

41 Površina habitata Minimalna površina habitata vrste: - zagotavlja dolgoročno preživetje vrste; - vključuje tudi površine, potrebne za renaturacijo habitata, kadar površina ni dovolj velika za dolgoročno preživetje vrste.

42 Glavni cilj (Strategija SI) Ohranitev ugodnega stanja habitatnih tipov. Cilji po habitatnih tipih Obalni in morski habitatni tipi: - zmanjšanje onesnaževanja voda na raven, ki ne ogroža biotsko izjemno raznovrstnih ali dobro ohranjenih habitatnih tipov ter habitatov ogroženih ali endemičnih vrst; - vrnitev degradiranih habitatnih tipov v ugodno stanje, kjer je to mogoče; - preprečitev vnosa tujerodnih vrst.

43 Cilji po habitatnih tipih Celinske vode, barja in močvirja - ohranitev obstoječih ekološko pomembnih mokrišč in ugodnega stanja habitatnih tipov na njih ter obnova ekološkega značaja degradiranih celinskih voda, barij in močvirij, kjer je to izvedljivo; - celovita obravnava voda; - doseči stanje voda, ki ne ogroža biotsko izjemno raznovrstnih ali dobro ohranjenih habitatnih tipov ter habitatov ogroženih ali endemičnih vrst, predvsem z zmanjšanjem onesnaževanja voda; - preprečitev vnosa tujerodnih vrst; - spodbuditev rabe zemljišč, ki vzdržujejo vodni ciklus in so pomembne za ohranjanje biotske raznovrstnosti; - prilagajanje rabe prostora naravnim zakonitostim voda.

44 Cilji po habitatnih tipih Habitatni tipi v kmetijski krajini - ohranjanje sedanjega obsega vlažnih in suhih travišč ter travniških sadovnjakov in omejkov. Gozdni habitatni tipi: - ohranitev ugodnega stanja gozdnih habitatnih tipov in povečanje območij v ugodnem stanju. Podzemeljski habitatni tipi: - ohranitev njihovega ugodnega stanja in ugodnega varstvenega statusa celotne podzemeljske favne.

45 Cilj (Strategija EU) Zaustavitev slabšanja stanja vseh habitatov, ki jih zajema zakonodaja EU o varovanju narave, ter opazno in izmerljivo izboljšanje njihovega stanja, tako da bo v primerjavi s sedanjimi ocenami do leta % več ocen habitatov v skladu z Direktivo o habitatih izkazalo ugodno stanje ohranjenosti ali njegovo izboljšanje.

ENV _factsheet_bio_SL.indd

ENV _factsheet_bio_SL.indd NARAVA IN BIOTSKA RAZNOVRSTNOST Kaj to pomeni za vas? Biotska raznovrstnost pomeni raznolikost življenja na našem planetu. Je temelj naše blaginje in gospodarstva. Pri preskrbi s hrano in vodo, pa tudi

Prikaži več

Številka:

Številka: Projektna naloga za KARTIRANJE NEGOZDNIH HABITATNIH TIPOV NA LIFE- IP NATURA.SI PROJEKTNIH OBMOČJIH SKLOP 1: Območje: SLOVENSKA ISTRA vzhod Območje: SLOVENSKA ISTRA zahod 1. UVOD SKLOP 2: Območje: VOLČEKE

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Gozdnogospodarsko načrtovanje in NATURA 2000 Gospodarjenje z gozdovi NAMEN gospodarjenja z gozdovi ohranitev in trajnostni razvoj gozdov, to je zagotavljanje in vzdrževanje vseh ekoloških, socialnih in

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Predlogi načrtovalskih rešitev PUN2000 za gozdove Dragan Matijašić, ZGS Ljubljana, 6.5.2015 Maribor, 7.5.2015 Namen predstavitve Dopolnitve Priročnika o izdelavi GGN GGE Ekocelice Pregled stanja Izločanje

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - 01Session_D.Krajcic

Microsoft PowerPoint - 01Session_D.Krajcic VARSTVO OKOLJA IN NARAVE V LUČI KMETIJSKE RABE PROSTORA V SLOVENIJI doc. dr. Darij Krajčič Mateja Žvikart, univ. dipl. biol. KDO SMO? MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR zakonodajni del AGENCIJA RS ZA OKOLJE

Prikaži več

Priloga 1: Konservatorski načrt za prenovo 1 Naslovna stran konservatorskega načrta za prenovo KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO naročnik: ime in priime

Priloga 1: Konservatorski načrt za prenovo 1 Naslovna stran konservatorskega načrta za prenovo KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO naročnik: ime in priime Priloga 1: Konservatorski načrt za prenovo 1 Naslovna stran konservatorskega načrta za prenovo KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO naročnik: ime in priimek ter naslov naročnika oziroma firma in sedež naročnika

Prikaži več

CONACIJA 2013/14

CONACIJA 2013/14 CONA ŠIRITVE VRSTE CONA ŠIRITVE HT Kvaliteta cone habitatnega tipa Risanje cone širitve KVALITETA CONE VRSTE risanje cone širitve DA NE NE NE dobra sprejemljiva nezadostna DA NE NE NE Predstavitev primera:

Prikaži več

Upravljanje območij Natura 2000 Določbe člena 6 direktive 92/43/EGS o habitatih Okolje

Upravljanje območij Natura 2000 Določbe člena 6 direktive 92/43/EGS o habitatih Okolje Upravljanje območij Natura 2000 Določbe člena 6 direktive 92/43/EGS o habitatih Okolje Sporoc ilo Komisije C(2018) 7621 final, Bruselj, 21.11.2018 Upravljanje obmoc ij Natura 2000 - Doloc be c lena 6 direktive

Prikaži več

Upravljanje gozdnih habitatnih tipov in vrst v izbranih območjih Natura 2000 ob Muri IZVEDENI VARSTVENI UKREPI Štefan Kovač Dr. Gregor Božič Zaključna

Upravljanje gozdnih habitatnih tipov in vrst v izbranih območjih Natura 2000 ob Muri IZVEDENI VARSTVENI UKREPI Štefan Kovač Dr. Gregor Božič Zaključna Upravljanje gozdnih habitatnih tipov in vrst v izbranih območjih Natura 2000 ob Muri Štefan Kovač Dr. Gregor Božič Zaključna konferenca, Radenci, 29. 11. 2016 CILJI IZVEDENIH VARSTVENIH UKREPOV A/Krepitev

Prikaži več

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA za OBNOVO EVIDENCE DEJANSKE RABE KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ (območje V in Z del SLO) Verzija 1.0 Ljubljana, marec 2016 KAZALO 1 UVOD... 3 1.1 OBMOČJE PROJEKTA... 4 1.2 ČASOVNICA

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Matej PETKOVŠEK KAZALCI EKOLOŠKO-MORFOLOŠKEGA STANJA VODOTOKOV KOT POKAZATELJI STANJA OHRANJENOSTI EVROPSKO

UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Matej PETKOVŠEK KAZALCI EKOLOŠKO-MORFOLOŠKEGA STANJA VODOTOKOV KOT POKAZATELJI STANJA OHRANJENOSTI EVROPSKO UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Matej PETKOVŠEK KAZALCI EKOLOŠKO-MORFOLOŠKEGA STANJA VODOTOKOV KOT POKAZATELJI STANJA OHRANJENOSTI EVROPSKO POMEMBNIH VRST IN HABITATNIH TIPOV NA OBMOČJIH NATURA

Prikaži več

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI Stran 1 od 10 1. PROSTORSKO UREDITVENI POGOJI - naslovna stran IBIS, d.o.o. Slovenska Bistrica inženiring biro, investicijsko svetovanje Trg Alfonza Šarha 1, Slov. Bistrica Št. projekta: 19/2011 Datum:

Prikaži več

Microsoft Word - Analiza_strategije_ _final.docx

Microsoft Word - Analiza_strategije_ _final.docx Analiza doseganja ciljev Strategije ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji Končno poročilo Jana Kus Veenvliet, univ. dipl. biol., Zavod Symbiosis Nova vas, 22. 5. 2012 SEZNAM KRATIC Kratica ARSKTRP

Prikaži več

Microsoft Word - ribištvo.docx

Microsoft Word - ribištvo.docx Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ NUJNI POSTOPEK PREDLOG EVA 2017-2330-0079 ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O MORSKEM RIBIŠTVU I.

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

PS v luci NUV_Mohorko_GZS_

PS v luci NUV_Mohorko_GZS_ Prednostne snovi v luči Načrta upravljanja voda 2009 do 2015 Dr. Tanja Mohorko, uni. dipl. inž. kem. inž. Ljubljana, 03.07.2012 Pregled predstavitve Evropska zakonodaja za področje prednostnih snovi Metodologija

Prikaži več

FAKULTETA ZA DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE VARSTVO VOLKA (CANIS LUPUS) V SLOVENIJI Diplomsko delo Majda Oštir Kranj, 2014

FAKULTETA ZA DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE VARSTVO VOLKA (CANIS LUPUS) V SLOVENIJI Diplomsko delo Majda Oštir Kranj, 2014 FAKULTETA ZA DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE VARSTVO VOLKA (CANIS LUPUS) V SLOVENIJI Diplomsko delo Majda Oštir Kranj, 2014 FAKULTETA ZA DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE VARSTVO VOLKA (CANIS LUPUS) V SLOVENIJI

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - 14 IntrerspecifiOna razmerja .ppt

Microsoft PowerPoint - 14 IntrerspecifiOna razmerja .ppt IV. POPULACIJSKA EKOLOGIJA 14. Interspecifična razmerja Št.l.: 2006/2007 1 1. INTERSPECIFIČNA RAZMERJA Osebki ene vrste so v odnosih z osebki drugih vrst, pri čemer so lahko ti odnosi: nevtralni (0), pozitivni

Prikaži več

Microsoft Word - 5_28_Odlok o NR Zelenci.doc

Microsoft Word - 5_28_Odlok o NR Zelenci.doc PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za gospodarstvo in gospodarske javne službe PREDLOG ODLOKA O NARAVNEM REZERVATU ZELENCI II.

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Upravljanje vodnih virov stanje voda v Sloveniji Darja Stanič Racman; darja.stanic@gov.si Neža Kodre (IZVRS) Tanja Mohorko (IZVRS) Monika Peterlin (IZVRS) Špela Petelin (IZVRS) Martina Orlando Bonaca (NIB)

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Toplotni pasovi in podnebni tipi Toplotni pasovi: so območja, ki se v obliki pasov raztezajo okrog zemeljske oble. Ločimo: Tropski pas Subtropski pas Zmerno topli pas Subpolarni pas Polarni pas Znotraj

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

PREDSTAVITEV AKTI

PREDSTAVITEV AKTI LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. Ljubljanska cesta 76 I 1230 Domžale TESTNI PRIMER ZA VZPOSTAVITEV SISTEMA KAZALNIKOV SPREMLJANJA STANJA V PROSTORU NA LOKALNI RAVNI TESTNO OBMOČJE MESTNA OBČINA

Prikaži več

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB Naročnik: Občina Horjul Občinski trg 1 1354 Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE HORJUL št. 4 (predlog) Projektna skupina: Odgovorni

Prikaži več

DOPOLNJEN OSNUTEK - SD OPN TRBOVLJE ŠT. 2 Na podlagi 47.člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO 1 B, 108/2009

DOPOLNJEN OSNUTEK - SD OPN TRBOVLJE ŠT. 2 Na podlagi 47.člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO 1 B, 108/2009 DOPOLNJEN OSNUTEK - SD OPN TRBOVLJE ŠT. 2 Na podlagi 47.člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO 1 B, 108/2009, 80/2010 ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C,

Prikaži več

2019 QA_Final SL

2019 QA_Final SL Predhodni prispevki v enotni sklad za reševanje za leto 2019 Vprašanja in odgovori Splošne informacije o metodologiji izračuna 1. Zakaj se je metoda izračuna, ki je za mojo institucijo veljala v prispevnem

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Kokolj

Microsoft PowerPoint - Kokolj REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Sektor za strukturno politiko in podeželje RAZVOJ PODEŽELJA ELJA Ljubljana, 13.2. 2006 Janja Kokolj Prošek I. NAČRTOVANJE II. RAZVOJNI

Prikaži več

Sklep št. 1386/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2013 o splošnem okoljskem akcijskem programu Unije do leta 2020 Dobro živeti

Sklep št. 1386/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2013 o splošnem okoljskem akcijskem programu Unije do leta 2020 Dobro živeti 28.12.2013 Uradni list Evropske unije L 354/171 SKLEPI SKLEP št. 1386/2013/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 20. novembra 2013 o splošnem okoljskem akcijskem programu Unije do leta 2020 Dobro živeti

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Skrbimo za vode država in lokalne skupnosti (NUV 2009 2015) Irena Rejec Brancelj Vsebina 1. Pomen in vsebina NUV 2. Stanje voda 3. Pomembne zadeve upravljanja voda 4. Cilji 5. Ukrepi 6. Sodelovanje z javnostmi

Prikaži več

Microsoft Word - M doc

Microsoft Word - M doc Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M07250122* JESENSKI ROK GEOGRAFIJA Izpitna pola 2 Petek, 31. avgust 2007 / 80 minut Dovoljeno dodatno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese s seboj

Prikaži več

Porocilo I-1-2-5

Porocilo I-1-2-5 PROGRAM DELA INŠTITUTA ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2007 Poročilo o delu za leto 2007 PROGRAMSKI SKLOP: NAČRT UPRAVLJANJA VODA NA VODNEM OBMOČJU DONAVE IN VODNEM OBMOČJU JADRANSKEGA MORJA PROJEKT:

Prikaži več

Stran / Št. 97 / Uradni list Republike Slovenije PRILOGA 1: PRAVILA O NAVZKRIŽNI SKLADNOSTI Izrazi, uporabljeni v prilogi: PZR pred

Stran / Št. 97 / Uradni list Republike Slovenije PRILOGA 1: PRAVILA O NAVZKRIŽNI SKLADNOSTI Izrazi, uporabljeni v prilogi: PZR pred Stran 2084 / Št. 97 /. 2. 205 Uradni list Republike Slovenije PRILOGA : PRAVILA O NAVZKRIŽNI SKLADNOSTI Izrazi, uporabljeni v prilogi: PZR predpisane zahteve ravnanja DKOS dobro kmetijsko in okoljsko stanje

Prikaži več

LIFE14 CAP/SI/ LIFE CB SI PRIORITETE LIFE PROGRAMA LIFE Blaženje podnebnih sprememb (CCM) LIFE prilagajanje podnebnim spremembam pri

LIFE14 CAP/SI/ LIFE CB SI PRIORITETE LIFE PROGRAMA LIFE Blaženje podnebnih sprememb (CCM) LIFE prilagajanje podnebnim spremembam pri PRIORITETE LIFE PROGRAMA 2014-2017 LIFE Blaženje podnebnih sprememb (CCM) LIFE prilagajanje podnebnim spremembam prioritete za 2015 LIFE Podnebno upravljanje in informiranje Prednostna področja za 2015:

Prikaži več

Microsoft Word - prve strani 2003.doc

Microsoft Word - prve strani 2003.doc Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Jamova 2 1000 Ljubljana, Slovenija telefon (01) 47 68 500 faks (01) 42 50 681 fgg@fgg.uni-lj.si Univerzitetni program Vodarstvo in komunalno

Prikaži več

Večna pot 2, SI-1000 Ljubljana VABILO Otrokov svet je svež, nov in lep, poln vznemirjenj, čudenja in presenečenj in prav tak je slovenski gozd! Gozdar

Večna pot 2, SI-1000 Ljubljana VABILO Otrokov svet je svež, nov in lep, poln vznemirjenj, čudenja in presenečenj in prav tak je slovenski gozd! Gozdar VABILO Otrokov svet je svež, nov in lep, poln vznemirjenj, čudenja in presenečenj in prav tak je slovenski gozd! je v zadnjih letih pridobil številne izkušnje in znanja za podporo privlačnejšemu vzgojnoizobraževalnemu

Prikaži več

LIFE11NAT/SI/880 ANALIZA CILJEV IN UKREPOV PROGRAMA UPRAVLJANJA OBMOČIJ NATURA 2000 V okviru projekta Operativni program upravljanja z območji Natura

LIFE11NAT/SI/880 ANALIZA CILJEV IN UKREPOV PROGRAMA UPRAVLJANJA OBMOČIJ NATURA 2000 V okviru projekta Operativni program upravljanja z območji Natura LIFE11NAT/SI/880 ANALIZA CILJEV IN UKREPOV PROGRAMA UPRAVLJANJA OBMOČIJ NATURA 2000 V okviru projekta Operativni program upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014 2020 SI Natura 2000 Management

Prikaži več

Impact assessment Clean 0808

Impact assessment Clean 0808 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.9.2017 SWD(2017) 501 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji EU za kibernetsko

Prikaži več

Napotki za uporabo člena 6(4) Direktive 92/43/EGS o habitatih POJASNILO POJMOV: DRUGE USTREZNE REŠITVE, NUJNI RAZLOGI PREVLADUJOČEGA JAVNEGA INTERESA,

Napotki za uporabo člena 6(4) Direktive 92/43/EGS o habitatih POJASNILO POJMOV: DRUGE USTREZNE REŠITVE, NUJNI RAZLOGI PREVLADUJOČEGA JAVNEGA INTERESA, Napotki za uporabo člena 6(4) Direktive 92/43/EGS o habitatih POJASNILO POJMOV: DRUGE USTREZNE REŠITVE, NUJNI RAZLOGI PREVLADUJOČEGA JAVNEGA INTERESA, IZRAVNALNI UKREPI, CELOVITA USKLAJENOST, MNENJE KOMISIJE.

Prikaži več

PODNEBNE SPREMEMBE Kako vplivajo na Alpe in kaj lahko storimo?

PODNEBNE SPREMEMBE Kako vplivajo na Alpe in kaj lahko storimo? PODNEBNE SPREMEMBE Kako vplivajo na Alpe in kaj lahko storimo? Alpe so izpostavljene podnebnim spremembam V Alpah živi približno 14 milijonov ljudi, 30.000 živalskih in 13.000 rastlinskih vrst. V Alpah

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Varstvo in razvoj slovenske krajine: Izhodišča za oblikovanje krajinske politike Praktikum DKAS ZAKAJ POTREBUJEMO KRAJINSKO POLITIKO? mag. Jelka Hudoklin, dr. Aleš Mlakar 24. 1. 2019 Krajinska politika

Prikaži več

Avtomatizirano modeliranje pri celostnem upravljanju z vodnimi viri

Avtomatizirano modeliranje pri celostnem upravljanju z vodnimi viri Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 36. Goljevščkov spominski dan Modeliranje kroženja vode in spiranja hranil v porečju reke Pesnice Mateja Škerjanec 1 Tjaša Kanduč 2 David Kocman

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint _IZS_izobraevanje ZK_1_del.ppt [Zdru\236ljivostni na\350in])

(Microsoft PowerPoint _IZS_izobraevanje ZK_1_del.ppt [Zdru\236ljivostni na\350in]) Geodetski postopki in izdelava elaborata Darinka Bertole, september 2017 NAMEN IZOBRAŽEVANJA: obnova znanja s področja izvedbe geodetske storitve in izdelave elaborata poenotenje dela in dvig kvalitete

Prikaži več

Na podlagi 7.a člena Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 odl. US, 96/08, 36/

Na podlagi 7.a člena Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 odl. US, 96/08, 36/ Na podlagi 7.a člena Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 odl. US, 96/08, 36/09, 102/11, 15/14 in 64/16) izdaja Vlada Republike

Prikaži več

Uradni list RS 011/2009, Uredbeni del

Uradni list RS 011/2009, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1235444814013, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

Rebalans programa dela in finančnega načrta Javnega zavoda Triglavski narodni park za leto 2019 (PREDLOG) Bled, maj 2019 Številka: / i

Rebalans programa dela in finančnega načrta Javnega zavoda Triglavski narodni park za leto 2019 (PREDLOG) Bled, maj 2019 Številka: / i Rebalans programa dela in finančnega načrta Javnega zavoda Triglavski narodni park za leto 2019 (PREDLOG) Bled, maj 2019 Številka: 9010-2/2018-13 i Uporabljene kratice AK ARSO AS BF BO CGP CLLD DPN DRSV

Prikaži več

OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1

OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1 OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1999/31/ES (Marec 2013) Operativni načrt v skladu z

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ukrepi kmetijske politike v naslednjem programskem obdobju Mednarodni strokovni posvet»lombergarjevi dnevi«mag. Marjeta Bizjak REFORMA SKP po 2020 EN STRATEŠKI NAČRT ukrepov SKP za državo: neposredna plačila,

Prikaži več

Priročnik za popis izbranih gozdnih habitatnih tipov 91E0 in 91F0 ob Muri dr. Kovač Marko, dr. Mali Boštjan, Žlogar Jure, mag. Planinšek Špela, Vochl

Priročnik za popis izbranih gozdnih habitatnih tipov 91E0 in 91F0 ob Muri dr. Kovač Marko, dr. Mali Boštjan, Žlogar Jure, mag. Planinšek Špela, Vochl Priročnik za popis izbranih gozdnih habitatnih tipov 91E0 in 91F0 ob Muri dr. Kovač Marko, dr. Mali Boštjan, Žlogar Jure, mag. Planinšek Špela, Vochl Saša Ljubljana, maj 2015 Popisni obrazec SPLOŠNI PODATKI

Prikaži več

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski L 123/90 19.5.2015 UREDBA (EU) 2015/759 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 29. aprila 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 223/2009 o evropski statistiki (Besedilo velja za EGP in Švico) EVROPSKI PARLAMENT

Prikaži več

OPPN Centralne dejavnosti Brod- zahodni del. LEGENDA S SSs SSv SBv SKs Z ZS ZK ZD K1 K2 SKg SP C CU Gospodarski objekti P PC PO G G V Varovalni gozdov

OPPN Centralne dejavnosti Brod- zahodni del. LEGENDA S SSs SSv SBv SKs Z ZS ZK ZD K1 K2 SKg SP C CU Gospodarski objekti P PC PO G G V Varovalni gozdov OPPN Centralne dejavnosti Brod- zahodni del. LEGENDA S SSs SSv SBv SKs Z ZS ZK ZD K1 K2 SKg SP C CU Gospodarski objekti P PC PO G G V Varovalni gozdovi CDo CDi T VC VI Celinske vode Vodna infrastruktura

Prikaži več

Uradni list RS – 138/2006, Uredbeni del

Uradni list RS – 138/2006, Uredbeni del Priloga NAPOVED ZA ODMERO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNIN SPLOŠNI OBRAZEC. Prodajalec ŠIFRANT VRSTA POGODBENIH STRANK (prodajalec, kupec)* 0 fizi ne osebe 0 samostojni podjetniki posamezniki in druge fizi

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

POSVET INTENZIVNO GOSPODARJENJE Z GOZDOM IN VARSTVO NARAVE DVORANA GOZDARSKEGA INŠTITUTA SLOVENIJE 24. NOVEMBER 2010

POSVET INTENZIVNO GOSPODARJENJE Z GOZDOM IN VARSTVO NARAVE DVORANA GOZDARSKEGA INŠTITUTA SLOVENIJE 24. NOVEMBER 2010 POSVET INTENZIVNO GOSPODARJENJE Z GOZDOM IN VARSTVO NARAVE DVORANA GOZDARSKEGA INŠTITUTA SLOVENIJE 24. NOVEMBER 2010 9.00-9.30 Prihod in registracija udelež encev 9.30-9.45 Uvodni poždrav Jože Falkner,

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Prva LIFE delavnica za pripravo prijav Ljubljana, 15. in 16. januar 2019 Program 1. LIFE delavnice za pisanje prijav: Program delavnice Trajanje Naslov sklopa Nosilec 08.30 09.00 Registracija udeležencev

Prikaži več

C(2019)1789/F1 - SL

C(2019)1789/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.3.2019 C(2019) 1789 final ANNEX 5 PRILOGA k Delegirani uredbi Komisije o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uvajanjem in operativno uporabo

Prikaži več

GRADING d.o.o.

GRADING d.o.o. Glavni trg 17/b, 2000 Maribor, tel.: 02/2295371, e-mail: ISB@isb.si POROČILO O IZVEDENIH TERENSKIH PREISKAVAH Za stabilizacijo ceste JP 111 111-Stojnšek Obdelal: Metod Krajnc Datum: Avgust 2016 Arh. štev.:

Prikaži več

Kazalnik dostopa do pitne vode dobre mikrobiološke kakovosti v Sloveniji - pojasnilo: Kazalnik dostopa do pitne vode dobre mikrobiološke kakovosti v S

Kazalnik dostopa do pitne vode dobre mikrobiološke kakovosti v Sloveniji - pojasnilo: Kazalnik dostopa do pitne vode dobre mikrobiološke kakovosti v S Kazalnik dostopa do pitne vode dobre mikrobiološke kakovosti v Sloveniji - pojasnilo: Kazalnik dostopa do pitne vode dobre mikrobiološke kakovosti v Sloveniji temelji na rezultatih monitoringa pitne vode,

Prikaži več

Microsoft Word IZHODISCA_OPPN_SPAR2019_poprK.docx

Microsoft Word IZHODISCA_OPPN_SPAR2019_poprK.docx Občina LOGATEC IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO sprememb in dopolnitev OPPN za Centralne dejavnosti Brod - vzhodni del 1 Izdelal: URBANIA D.O.O. Koseška cesta 8 1000 Ljubljana Vodja projekta: Peter Lovšin, spec.arh.urb.,

Prikaži več

Sistemi za podporo odločanju

Sistemi za podporo odločanju Potresna varnost v Sloveniji s poudarkom na preventivi in pripravljenosti na potres in obnovi po potresu in potrebi po razvoju primerljivega orodja za obvladovanje poplavnih tveganj dr. R. Žarnič, E.Vivoda

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

Pozdravljeni mladi tekmovalci. Veseli smo, da ste se odločili za sodelovanje v našem kvizu. Naravni parki Slovenije z življenjsko pestrostjo in bogato

Pozdravljeni mladi tekmovalci. Veseli smo, da ste se odločili za sodelovanje v našem kvizu. Naravni parki Slovenije z življenjsko pestrostjo in bogato Pozdravljeni mladi tekmovalci. Veseli smo, da ste se odločili za sodelovanje v našem kvizu. Naravni parki Slovenije z življenjsko pestrostjo in bogato kulturno dediščino ponujajo veliko zanimivega iz preteklosti

Prikaži več

Microsoft Word - BILANCE_NSZ_04MJ

Microsoft Word - BILANCE_NSZ_04MJ NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Površine sprememb namenske rabe prostora v osnutku sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Jezersko IZVAJALEC LOCUS

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 9.8.2017 C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 9.8.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1306/2013

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 21.11.2018 C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 21.11.2018 o vzpostavitvi začasnega neposrednega statističnega ukrepa za izkazovanje izbranih vsebin popisa

Prikaži več

Microsoft Word - SKLOP4M.docx

Microsoft Word - SKLOP4M.docx - 193 - AKTUALNI PROJEKTI S PODROČJA Iztok SLATINŠEK * mag. Marijana VUGRIN** VODARJI BREZ VODE V URADNIH EVIDENCAH POVZETEK Prispevek obravnava»vodo«kot element evidentiranja v javne nepremičninske evidence.

Prikaži več

REKE (SE) POVEZUJEJO, KAJ PA MI? Mednarodna konferenca za aktivno vključevanje prebivalstva v celovito upravljanje z vodami (IKEW) v Ljubljani glasilo

REKE (SE) POVEZUJEJO, KAJ PA MI? Mednarodna konferenca za aktivno vključevanje prebivalstva v celovito upravljanje z vodami (IKEW) v Ljubljani glasilo REKE (SE) POVEZUJEJO, KAJ PA MI? Mednarodna konferenca za aktivno vključevanje prebivalstva v celovito upravljanje z vodami (IKEW) v Ljubljani glasilo projekta SPARE APRIL 2018 saso.santl@izvrs.si http://www.alpine-space.eu/projects/spare/en/home

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Opozorilo: Besedilo osnovnega predpisa Z A K O N O UREJANJU PROSTORA (ZUreP-2) I. del: TEMELJNE DOLOČBE 1. poglavje: SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (predmet

Opozorilo: Besedilo osnovnega predpisa Z A K O N O UREJANJU PROSTORA (ZUreP-2) I. del: TEMELJNE DOLOČBE 1. poglavje: SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (predmet Opozorilo: Besedilo osnovnega predpisa Z A K O N O UREJANJU PROSTORA (ZUreP-2) I. del: TEMELJNE DOLOČBE 1. poglavje: SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (predmet zakona) (1) Ta zakon določa cilje, načela in pravila

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

1

1 2 PRIKAZ STANJA PROSTORA 2.1 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 2.1.1 MAKROLOKACIJA Območje OPPN PSC Mačkovec-2 v velikosti cca 4,5 ha je del gospodarske cone GC Mačkovec in se nahaja na skrajnem SV delu Novega mesta

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 29.11.2017 COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004, kar zadeva lokacijo sedeža Evropske agencije

Prikaži več

Pri delu bomo upoštevali slovensko in mednarodno zakonodajo s področja varstva okolja, pa tudi predvidene spremembe zakonodaje

Pri delu bomo upoštevali slovensko in mednarodno zakonodajo s področja varstva okolja, pa tudi predvidene spremembe zakonodaje OKOLJSKO POROČILO K SPREMEMBAM IN DOPOLNITVAM OPN MOL SD IN K SPREMEMBAM IN DOPOLNITVAM OPN MOL ID (P-3/16) POROČILO ZA MNENJE O USTREZNOSTI - DOPOLNITEV LJUBLJANA, DOMŽALE, AVGUST 2017 OKOLJSKO POROČILO

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 12./redna/seja občinskega sveta December 2016 OCENA POŽARNE OGROŽENOSTI V OBČINI LENDAVA GRADIVO PRIPRAVILI: BALVEPT d.o.o. in NOE za medobčinsko upravo, inšpektorat in redarstvo PREDLAGATELJ: Župan -

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev VPELJAVA NOVIH ZNANSTVENIH VSEBIN V KNJIŽNIČNE STORITVE PRIMER BIODIVERZITETE Boža Janžekovič, univ. dipl. biol. UM UKM Posvetovanje sekcij ZBDS 18. september 2014, Laško STORITVE V KNJIŽNICAH primer UKM

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Tehnološki vidik pridobivanja lesa v varovalnih gozdovih pod Ljubeljem As. Matevž Mihelič Prof. Boštjan Košir 2012 Izhodišča Varovalni gozdovi, kjer razmišljamo o posegih, morajo zadovoljevati več pogojem.

Prikaži več

Spodbude za omilitev podnebnih sprememb

Spodbude za omilitev podnebnih sprememb mag. Karin Žvokelj Služba za razvojna sredstva Kohezijska sredstva in omilitev podnebnih sprememb cca. 160 mio EUR (cca 85 mio nepovratnih sredstev) prednostna naložba 1.2: 53,3 mio EUR (nepovratna sredstva:

Prikaži več

LASTNIKI GOZDOV IN NACIONALNI GOZDNI PROGRAM

LASTNIKI GOZDOV IN NACIONALNI GOZDNI PROGRAM LASTNIKI GOZDOV IN NACIONALNI GOZDNI PROGRAM Jože Prah, prah.joze@volja.net 041 657 560 Glavne smeri razvoja generirajo Turizem Gozd, les in voda Hrana Nacionalni gozdni program je osnovni strateški dokument

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - lj_obroc_predstavitev_tiskovna_mar_2019_02AM.pptx

Microsoft PowerPoint - lj_obroc_predstavitev_tiskovna_mar_2019_02AM.pptx IZHODIŠČA UREJANJA LJUBLJANSKEGA AVTOCESTNEGA OBROČA IN VPADNIH AVTOCEST Predstavitev pobude za državno prostorsko načrtovanje za ureditev ljubljanskega avtocestnega obroča in vpadnih cest ter predloga

Prikaži več

1. IDENTIFIKACIJA PODATKOVNEGA NIZA 1.1 Naslov Strukturno-tektonska karta Slovenije 1: Alternativni naslov Strukturno-tektonska karta Slove

1. IDENTIFIKACIJA PODATKOVNEGA NIZA 1.1 Naslov Strukturno-tektonska karta Slovenije 1: Alternativni naslov Strukturno-tektonska karta Slove 1. IDENTIFIKACIJA PODATKOVNEGA NIZA 1.1 Naslov Strukturno-tektonska karta Slovenije 1:250.000 1.2 Alternativni naslov Strukturno-tektonska karta Slovenije 1:250.000 1.3 Okrajšani naslov - 1.4 Globalni

Prikaži več

BIODIVERZITETA analiza 2018_1_Urejeno

BIODIVERZITETA analiza 2018_1_Urejeno BIODIVERZITETA V SLOVENIJI Rezultati javnomnenjske ankete Izvedeno za projekt LIFE NATURAVIVA Biodiverziteta - umetnost življenja LIFE16 GIE/SI/000711 CENTER ZA RAZISKOVANJE JAVNEGA MNENJA JANUAR 2018

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

Sklep Komisije z dne 12. decembra 2013 o priglasitvi prehodnega nacionalnega načrta iz člena 32 Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o

Sklep Komisije z dne 12. decembra 2013 o priglasitvi prehodnega nacionalnega načrta iz člena 32 Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o L 335/52 Uradni list Evropske unije 14.12.2013 SKLEP KOMISIJE z dne 12. decembra 2013 o priglasitvi prehodnega nacionalnega načrta iz člena 32 Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o industrijskih

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 70 00 F: 01 478 74 25 E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si Številka: 004-2/2015/421 Ljubljana, 25.5.2018

Prikaži več

POZIV

POZIV Kaj je projekt 2 (2 stopinji)? Projekt 2 naslavlja ključne okoljske izzive sodobnih mest, med katerimi so pregrevanje mestnih središč, onesnažen zrak, velike količine padavinskih voda in vse manjša biotska

Prikaži več

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES 19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 1 Smernice organa EBA o usklajenih opredelitvah

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Naslov prispevka STORITVE SOC ŠT.3 ter SOC ŠT.4 Peter Šprajc, Ministrstvo za javno upravo Andrej Skamen, S&T Slovenija d.d.. 10.12.2018 AGENDA pravna podlaga za izvajanja storitev opis SOC storitve 3 opis

Prikaži več

LIFE13 NAT/SI/ Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko LIFE Kočevsko Vodna jama 3 pri Klinji vasi -projekt čiščenja- Naročnik: Občina Kočevje, L

LIFE13 NAT/SI/ Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko LIFE Kočevsko Vodna jama 3 pri Klinji vasi -projekt čiščenja- Naročnik: Občina Kočevje, L LIFE13 NAT/SI/000314 Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko LIFE Kočevsko Vodna jama 3 pri Klinji vasi -projekt čiščenja- Naročnik: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje Popis onesnaženosti

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 KAZALO - RAZKRITJA INFORMACIJ LETNO POROČILO CRR Stran 1 UVOD 156 2 CILJI IN POLITIKE UPRAVLJANJA TVEGANJ 156 2.1 Pristop institucije k upravljanju tveganj Člen 435 156 2.2 Informacije

Prikaži več

Ime Priimek

Ime Priimek Številka: 622-32/2016-15 Datum: 14. 11. 2017 Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana PRIPRAVIL: Mestna uprava Mestne občine Ljubljana,

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 3.10.2017 C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 3.10.2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo pogojev

Prikaži več

Vetrne metodologija

Vetrne metodologija Cesta Andreja Bitenca 68, Ljubljana tel: 01 5187222, 01 5187223 GSM: 041 688928 www.aquarius-lj.si fax: 01 5187224 041 845639 info@aquarius-lj.si Analiza naravnih danosti na lokacijah, primernih za vetrne

Prikaži več

PROJEKT OBNOVE ŠPORTNIH OBJEKTOV za leto 2012 RAZPISNA DOKUMENTACIJA HELIOS Domžale, d.d. in OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE - ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ raz

PROJEKT OBNOVE ŠPORTNIH OBJEKTOV za leto 2012 RAZPISNA DOKUMENTACIJA HELIOS Domžale, d.d. in OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE - ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ raz PROJEKT OBNOVE ŠPORTNIH OBJEKTOV za leto 2012 RAZPISNA DOKUMENTACIJA HELIOS Domžale, d.d. in OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE - ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ razpisujeta PROJEKT OBNOVE ŠPORTNIH OBJEKTOV V SLOVENIJI»Uredite

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 15.10.2018 C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne 15.10.2018 o določitvi ukrepov za pripravo seznama oseb, ki so v sistemu vstopa/izstopa (SVI) identificirane

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

Pravilno podiranje drevesa. Ogromne količine lesa. (sliki iz: Spravilo lesa s pomočjo velikega tovornjaka. Veliki

Pravilno podiranje drevesa. Ogromne količine lesa. (sliki iz:  Spravilo lesa s pomočjo velikega tovornjaka. Veliki Pravilno podiranje drevesa. Ogromne količine lesa. (sliki iz: http://www.ggsg.si/gozdarstvo.aspx) Spravilo lesa s pomočjo velikega tovornjaka. Veliki kompleksi gozda. Kaj je gozdarstvo... Gozdarstvo je

Prikaži več

RE_QO

RE_QO Evropski parlament 2014-2019 Dokument zasedanja B8-0514/2018 5.11.2018 PREDLOG RESOLUCIJE k vprašanju za ustni odgovor B8-0417/2018 v skladu s členom 128(5) Poslovnika o lymski boreliozi (2018/2774(RSP))

Prikaži več

Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne

Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne končno poročilo Miklavž na Dravskem polju junij 2014 Projekt: Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne končno poročilo Naročnik: Ministrstvo

Prikaži več