Microsoft Word - Slovene_Final Guide _FINAL_.doc

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Microsoft Word - Slovene_Final Guide _FINAL_.doc"

Transkripcija

1 VARNOST PROIZVODOV V EVROPI Prironik za korektivne ukrepe, vkljuno z umikom v pomo podjetjem pri zašiti potrošnikov pred nevarnimi proizvodi Podprto s subvencijo Evropske Komisije Generalni direktorat za zdravje in varstvo potrošnikov

2 Varnost proizvodov v Evropi - Prironik za korektivne ukrepe, vkljuno z umikom Avtorske pravice Junij Razmnoževanje tega prironika je dovoljeno, e je ustrezno naveden vir. Avtorske pravice za ta dokument skupno pripadajo naslednjim organizacijam: Belgija Urad belgijskega zveznega ministra za okolje, zašito potrošnikov in trajnostni razvoj zvezna podjetja za javne storitve, srednja in mala podjetja, samozaposleni in energija. Danska Danski urad za tehnološko varnost (Sikkerhedsstyrelsen) Nizozemska Ministrstvo za zdravje, socialo in šport Urad za varnost prehrambenih in potrošniških proizvodov (Voedsel en Waren Autoriteit) Švedska Agencija za potrošnike (Konsumentverket/KO) Združeno kraljestvo Ministrstvo za trgovino in industrijo; Direktorat za potrošnike in konkurenco (Department of Trade & Industry, Consumer and Competition Policy Directorate) Besedilo je na voljo tudi na spletu v 18 jezikih na naslednjih spletnih naslovih: EuroCommerce The Retail, Wholesale and International Trade Representation to the EU (Predstavništvo pri Evropski uniji za trgovino na drobno in debelo ter mednarodno trgovino) UNICE Union of Industrial and Employers Confederations of Europe (Združenje evropskih industrijskih in delodajalskih konfederacij) PROSAFE Product Safety Enforcement Forum of Europe (Evropski forum za uveljavljanje varnosti proizvodov) Intertek RTC 2

3 Uvodna beseda Uvodna beseda Ta neobvezen prironik za izvajanje korektivnih ukrepov za varnost proizvodov je pripravil Intertek Research and Testing Centre (Center za raziskave in preskušanje) za Consumers Association (Združenje potrošnikov) Združenega kraljestva, v sodelovanju s predstavniki organizacij, ki predstavljajo glavne zainteresirane osebe (glej Dodatek IV). Projekt je podprla Evropska Komisija s 50 % subvencijo (Generalni direktorat za zdravje in varstvo potrošnikov). Prironik so odobrile naslednje organizacije: Evropski forum za uveljavljanje varnosti proizvodov Kot profesionalna organizacija evropskih organov za uveljavljanje varnosti proizvodov, PROSAFE mono priporoa ta prironik. Ta prironik nudi najboljšo prakso glede korektivnih ukrepov za zašito potrošnikov in je skupni prironik za evropska podjetja. Prironik poudarja koristi medsebojnega sodelovanja na podroju varnosti proizvodov v Evropi in krepi usklajen tržni nadzor. Dirk Meijer, predsednik PROSAFE Združenje evropskih industrijskih in delodajalskih konfederacij Prironik uteleša najboljšo prakso evropskih podjetij na podroju varnosti proizvodov. Vkljuuje tudi strokovno znanje in vedenje izvajalcev in potrošnikov. UNICE je preprian, da bo ta prironik dragocena pomo za podjetja, zlasti srednja in mala podjetja, ki izvajajo prostovoljne korektivne ukrepe za zašito potrošnikov. Dr. Jürgen Strube, predsednik UNICE Predstavništvo pri Evropski uniji za trgovino na drobno in debelo ter mednarodno trgovino Zelo smo zadovoljni z objavo teh celovitih, strnjenih in praktinih navodil za korektivne ukrepe. Ta prironik po korakih za uvedbo takih ukrepov bo v neprecenljivo pomo podjetniškemu sektorju, zlasti majhnim podjetjem, ki predstavljajo 95% tega sektorja. Omogoil jim bo, da kar najbolje služijo interesom svojih strank in zagotovijo poveanje njihove varnosti. Dr Peter Bernert, predsednik EuroCommerce Evropska organizacija potrošnikov BEUC pozdravlja pripravo tega prironika, ki bo pomagal izboljšati varnost potrošnikov. Ta prironik nudi specifine in relevantne informacije, ki jih lahko uporabijo vsa podjetja. Zagotoviti moramo, da so vsi nevarni proizvodi na trgu EU umaknjeni ali popravljeni v kar najkrajšem asu. Kljuna zadeva, ki jo moramo imeti v mislih je, da morajo proizvajalci in distributerji delovati hitro, e je potrebno, in takoj in v celoti obvestiti potrošnike. Jim Murray direktor BEUC 3

4 Varnost proizvodov v Evropi - Prironik za korektivne ukrepe, vkljuno z umikom 4

5 Vsebina VSEBINA RAZDELEK STRAN Uvodna beseda 3 UVOD 7 Namen tega prironika...7 Obseg...7 Kdo je odgovoren za korektivne ukrepe? Pripravite vašo strategijo glede korektivnih ukrepov Doloite vaše usmeritve Dogovorite se za vaš nart ukrepanja Ocena tveganja Doloitev nevarnosti Ocenite raven tveganja Ocenite sprejemljivost tveganja Skupno tveganje Izvajanje korektivnih ukrepov Ocenite, kateri ukrepi so potrebni Obvešanje organov za tržni nadzor Sledenje proizvodov in njihovih lastnikov Pripravite nart za komunikacijo Sporoilo in komu ga nasloviti? Kako podati sporoilo Poskrbite za svoje stranke Komunicirajte z drugimi osebami Izvedite korektivne ukrepe Spremljajte potek Uenje iz izkušenj Kako lahko prepreimo ponovitev težave? Kako lahko izboljšamo postopke izvajanja korektivnih ukrepov?...23 Dodatek I študija primera 25 Dodatek II Primer dobrega obvestila o korektivnih ukrepih 29 Dodatek III Evropski viri informacij 31 Dodatek IV - Sodelujoi 33 Dodatek V Ocenjevanje in vrednotenje tveganja 35 Priloga I Skrajšani prironik 41 5

6 Varnost proizvodov v Evropi - Prironik za korektivne ukrepe, vkljuno z umikom 6

7 Uvod UVOD e ste proizvajalec ali distributer potrošniških proizvodov za prodajo v Evropski uniji (EU), vam ta prironik ponuja splošna navodila glede tega, kaj morate storiti, e imate dokaze, da bi lahko eden od vaših proizvodov bil nevaren. To je neobvezen prironik za izvajanje korektivnih ukrepov za varnost proizvodov, ki ga podpirajo organi za tržni nadzor v državah lanicah ter potrošniške in trgovske organizacije v EU. Proizvajalci in distributerji so spodbujani, da se pri izvajanju korektivnih ukrepov posvetujejo in sodelujejo z organi v državah lanicah ter upoštevajo vse kodekse ravnanja, kjer ti obstajajo. Glede pogojev, postopkov in zahtev za takšne ukrepe lahko med državami lanicami obstajajo razlike. Ta prironik je namenjen prvenstveno poslovodnim delavcem, ki so odgovorni za nadzor kakovosti, pravne zadeve ter odnose z javnostjo in poslovnimi partnerji. Organizacije morajo imeti svoje lastne dokumentirane postopke za korektivne ukrepe, ki so prilagojeni njihovim okolišinam. Ta prironik pokriva vse vrste korektivnih ukrepov (ne le umik proizvoda), ki jih sprejmejo proizvajalci ali distributerji in so namenjeni odpravi nevarnosti, ki izhaja iz neprehrambenega proizvoda, ki so ga dali na trg. Korektivni ukrepi lahko vkljuujejo naslednje: Spremembo zasnove proizvoda; umik proizvoda iz distribucijske verige; pošiljanje informacij in opozoril glede pravilne uporabe proizvoda potrošnikom; spremembe proizvoda v prostorih potrošnika ali kje drugje; umik proizvodov od potrošnikov z zamenjavo ali vrailom denarja. Vsebina tega prironika je povzeta v kontrolnem seznamu na strani 9, diagram poteka na strani 10 pa opisuje proces izvajanja korektivnih ukrepov. Dodatek I opisuje študijo primera, ki ilustrira mnoga naela, vsebovana v tem prironiku. PRILOGA I je skrajšana razliica prironika, namenjena bralcem, ki so seznanjeni z vsebino prironika in bi želeli imeti krajši dokument za hitro referenco. Za lažjo referenco so razdelki prironika in skrajšanega prironika oštevileni na isti nain. Številne postopke, opisane v tem prironiku, pokrivata nacionalna ali evropska zakonodaja. Namen prironika ni opisovati vse te pravne obveznosti in se ga ne sme uporabljati kot nadomestilo za pravni nasvet v primerih morebitnih nevarnih proizvodov. Dodatne informacije o Direktivah ES najdete v ES Prironiku za izvajanje direktiv po novem pristopu temelji na globalnem pristopu, 1999 in v virih informacij, navedenih v Dodatku III. Za informacije v posameznih državah lanicah se obrnite na organe za tržni nadzor. 7

8 Varnost proizvodov v Evropi - Prironik za korektivne ukrepe, vkljuno z umikom Odgovornost proizvajalcev in distributerjev za korektivne ukrepe se lahko razlikuje glede na okolišine. Podjetja morajo imeti s svojimi dobavitelji sklenjene pogodbe, ki opredeljujejo odgovornosti enih in drugih za korektivne ukrepe. Te odgovornosti so povzete v nadaljevanju v pomo podjetjem pri odloanju o tem, kateri del postopka se nanaša na njih. Proizvajalci Proizvajalec proizvoda mora sprejeti ustrezne korektivne ukrepe v izogib tveganju, ki ga predstavlja proizvod. Za namene korektivnih ukrepov je proizvajalec opredeljen kot: Proizvajalec proizvoda, e ima sedež v Skupnosti. Vsaka druga oseba, ki se predstavlja kot proizvajalec (vkljuno z drugim proizvajalcem), ki proizvod oznai s svojim imenom, blagovno znamko ali drugo razloevalno oznako, ali oseba, ki ponovno obdela proizvod. Predstavnik proizvajalca, e ima proizvajalec sedež izven Skupnosti ALI e ni predstavnika s sedežem v Skupnosti, uvoznik proizvoda. Drugi profesionalci v dobavni verigi, e njihove aktivnosti vplivajo na varnost proizvoda. Priporoeno je, da se organizacijo, ki prevzame glavno odgovornost za korektivne ukrepe, doloi na naslednji nain: Za proizvode, ki so narejeni v EU in imajo blagovno znamko proizvajalca, mora odgovornosti proizvajalca prevzeti proizvajalec proizvoda. Za proizvode, ki so narejeni v EU in imajo blagovno znamko distributerja, si morata odgovornosti proizvajalca razdeliti proizvajalec in distributer. Za proizvode, ki so narejeni izven EU in imajo blagovno znamko proizvajalca, mora odgovornosti proizvajalca prevzeti podjetje, ki uvaža proizvod v EU (kar je lahko predstavnik proizvajalca v EU). V praksi bo uvoznik moral v morebitne korektivne ukrepe vkljuiti proizvajalca. Za proizvode, ki so narejeni izven EU in imajo blagovno znamko distributerja iz EU, mora odgovornosti proizvajalca prevzeti distributer. Distributer lahko pri vseh korektivnih ukrepih vkljui proizvajalca ali njegovega predstavnika. Distributerji V primeru, da distributer proizvoda (v prodaji na debelo ali na drobno) ne prevzame vloge proizvajalca, mora vseeno sprejeti naslednje odgovornosti glede korektivnih ukrepov: Zbiranje informacij o nevarnih proizvodih in njihovo pošiljanje proizvajalcu in pristojnim organom. Dajanje informacij za lažje odkrivanje porekla proizvodov. Dajanje informacij glede kupcev proizvodov (e to dopušajo zahteve za varstvo podatkov). Sodelovanje s proizvajalci in pristojnimi organi pri izvajanju korektivnih ukrepov, na primer: o Izvajanje korektivnih ukrepov v imenu proizvajalca; o izolacija in umik proizvodov ter njihova vrnitev proizvajalcu; o sodelovanje pri objavi sporoila o korektivnih ukrepih; o stiki s kupci proizvodov na zahtevo proizvajalca; o sodelovanje pri zbiranju proizvodov ter njihova vrnitev proizvajalcu. 8

9 Uvod Kontrolni seznam za postopek izvajanja korektivnih ukrepov Kljuni premisleki za uspešne korektivne ukrepe so naslednji hitro delovanje in uinkovita komunikacija Od tega sta lahko odvisna varstvo potrošnikov in ugled vašega podjetja 1. Nartujte vnaprej preden se sooite s težavo Doloite usmeritve in postopek za korektivne ukrepe O vaših usmeritvah se pogovorite s poslovnimi partnerji Vzpostavite ekipo za izvajanje korektivnih ukrepov Spremljajte informacije o varnosti vaših proizvodov Imejte dobre evidence za pomo pri sledenju proizvodov ter identifikaciji kupcev in konnih uporabnikov Zberite dokumentacijo o zasnovi in varnosti vašega proizvoda Ažurirajte kontaktne informacije za kljune ljudi in organizacije. 2. Odloitev o izvedbi ukrepov ocenite tveganje Doloite tveganje in njegov vzrok Ocenite, koliko proizvodov je prizadetih Doloite, kdo bi lahko bil prizadet Upoštevajte težo poškodb, ki bi lahko nastale Ocenite verjetnost takšnih poškodb Ocenite sprejemljivost celotnega tveganja. 3. e so korektivni ukrepi potrebni kaj storiti? Odloite se, ali morajo korektivni ukrepi vkljuevati: o proizvode v dobavni verigi in morda o proizvode v rokah potrošnikov Odloite se, katere korektivne ukrepe je treba izvesti Z distributerji se dogovorite o odgovornosti in ukrepih Obvestite organe za tržni nadzor. e ukrepi vkljuujejo proizvode v rokah potrošnikov, morate storiti naslednje: Sledite proizvode do njihovih lastnikov Pripravite nart za komunikacijo Sestavite jasno in preprosto sporoilo o korektivnih ukrepih Odloite se, kako podati sporoilo Poskrbite za svoje stranke Sporoite tudi drugim, ki morajo vedeti Izvedite korektivne ukrepe glede proizvodov Poskrbite za vrnjene proizvode Spremljajte odzive na korektivne ukrepe in se odloite o potrebnih dodatnih ukrepih. 4. Po korektivnih ukrepih uite se iz izkušenj Preglejte standarde za zasnovo in izboljšajte sisteme za kakovost v izogib težavam v prihodnosti Ocenite uspeh vaših postopkov za korektivne ukrepe in jih po potrebi izboljšajte. Pošljite sodelujoim vaše pripombe in zahvalo. 9

10 Varnost proizvodov v Evropi - Prironik za korektivne ukrepe, vkljuno z umikom Diagram poteka za postopek izvajanja korektivnih ukrepov Številke v oklepajih se nanašajo na ustrezna razdelke prironika. Sprejem dokazov o nevarnih proizvodih (1.2.2) Ocena tveganja in odloitev o ukrepih (2) Odloitev o stopnji in vrsti korektivnih ukrepov (3.1) Dogovarjanje o ukrepih z distributerji (3.1) Obvešanje organov za tržni nadzor (3.2) Za vse ukrepe Ukrepi za proizvode v dobavni verigi Ukrepi za proizvode v rokah potrošnikov (po potrebi) Izvedba korektivnih ukrepov v sodelovanju z distributerji (3.9) npr. Izdajanje popravljenih navodil Umik iz distribucijske verige Popravljanje in oznaevanje proizvoda Zbiranje, popravljanje ali odstranjevanje proizvodov Sledite proizvode do njihovih lastnikov (3.3) Pripravite nart za komunikacijo (3.4) Doloite vsebino sporoila (3.5) Odloite se, kako podati sporoilo (3.6) Poskrbite za svoje stranke (3.7) Izvedba korektivnih ukrepov v sodelovanju s potrošniki (3.9) npr. Izdajanje popravljenih navodil Popravljanje in oznaevanje proizvoda Umik proizvodov od potrošnikov Zbiranje, popravljanje ali odstranjevanje proizvodov Komunicirajte z drugimi osebami (3.8) Nadzirajte potek korektivnih ukrepov in po potrebi preglejte ukrep (3.10) Uite se iz izkušenj (4) 10

11 Pripravite vašo strategijo glede korektivnih ukrepov Vnaprejšnje nartovanje je bistvenega pomena, da lahko proizvajalci in distributerji po potrebi hitro ukrepajo. Ta razdelek opisuje usmeritve, organizacijo in nartovanje, ki morajo obstajati, da bi bili korektivni ukrepi mogoi. Tako distributerji kot proizvajalci potrebujejo usmeritve v zvezi s korektivnimi ukrepi. Podrobnosti teh usmeritev se lahko razlikujejo, vendar morajo vkljuevati izjavo vodstva podjetja o njegovih ciljih in zavezi glede naslednjega: Hitri izvedbi korektivnih ukrepov za ponovno vzpostavitev varnosti proizvoda Dajanju na razpolago vseh potrebnih sredstev za izvajanje korektivnih ukrepov Celovito in takojšnje informiranje potrošnikov, e je potrebno, o izvedenih korektivnih ukrepih. Te usmeritve morajo biti pripravljene tako, da vašemu podjetju omogoajo naslednje: Upoštevanje evropske in nacionalne zakonodaje o varnosti proizvodov, obvešanju o nevarnih proizvodih in izvajanju korektivnih ukrepov Povzroanje im manjših neprijetnosti potrošnikom Poveanje ugleda podjetja glede odgovornega ravnanja s potrošniki Povzroanje im manjše škode ugledu proizvodov. Vsak, ki je vkljuen v postopek, mora biti seznanjen s temi usmeritvami. Podrobnosti vaših nartov za korektivne ukrepe bodo odvisne od velikosti in strukture vašega podjetja. Kolikor je le mogoe naj nart za korektivne ukrepe vkljuuje naslednje: A Ekipa za izvajanje korektivnih ukrepov Proizvajalec mora sestaviti ekipo s poznavanjem naslednjih funkcij: Zasnove Proizvodnje Varnosti proizvoda/upravljanja s tveganji Zagotavljanja kakovosti Nakupov Distribucije Trženja in storitev za potrošnike Odnosov z javnostjo in poslovnimi partnerji Pravne Raunovodske. V majhnih organizacijah so nekatere funkcije lahko odgovornost ene osebe ali pa jih izvajajo zunanje organizacije. Ena oseba mora biti odgovorna za zunanjo komunikacijo. Ekipo naj vodi višji poslovodni delavec, ki poroa upravi ali generalnemu direktorju (ali ustrezni osebi v majhni organizaciji). Glavne odloitve glede korektivnih ukrepov naj sprejema generalni direktor ali od njega pooblašeni predstavnik. lani ekipe naj bodo usposobljeni za svoje naloge, ekipa mora preskusiti postopke, ki jih namerava uporabiti, s simulacijskimi vajami. To lahko vkljuuje tudi zunanje organizacije. Distributer mora tudi vzpostaviti takšno ekipo z nekaterimi od teh funkcij Postopki spremljanja Proizvajalci in distributerji morajo imeti postopke za spremljanje težav z njihovimi proizvodi. To pomeni, da morate imeti sisteme za zbiranje in analizo naslednjih informacij: 11

12 Varnost proizvodov v Evropi - Prironik za korektivne ukrepe, vkljuno z umikom Poroil o nesreah, ki vkljuujejo vaše proizvode Pritožb strank, bodisi neposrednih ali preko trgovcev na drobno Garancijskih zahtevkov Zavarovalnih zahtevkov ali pravnih postopkov Neupoštevanja, ki se ugotovi pri postopkih nadzora kakovosti podjetja ali ga sporoijo druge organizacije Rezultatov preskušanja proizvoda Informacij od serviserjev Poroil o vrnjenih sestavnih delih in proizvodih Kakršnih koli dokazov o nevarnostih, ki izhajajo iz prodaje nepriakovani skupini uporabnikov Kakršnih koli dokazov o zlorabi ali napani uporabi proizvoda s strani potrošnikov Kakršnih koli dokazov o zlonamernem nedovoljenem spreminjanju proizvoda Te informacije je treba redno pregledovati, e se morebiti pojavljajo znaki, ki bi kazali na to, da predstavlja kateri koli proizvod podjetja tveganje za potrošnike. To je še posebej pomembno, e se spremeni zasnova proizvoda ali e so uporabljeni sestavni deli novih dobaviteljev. e imajo te informacije distributerji, jih morajo posredovati proizvajalcem Nart sledljivosti proizvoda Potrošniki morajo imeti možnost, da identificirajo nevarne proizvode in vi morate imeti možnost, da izsledite kupce, ki so jih kupili. To pomeni, da morate imeti naslednje tri sisteme: Nain za identifikacijo prizadetih proizvodov eprav je namestitev identifikacijskih številk ali oznak na nekatere proizvode težka ali celo nemogoa, se morajo proizvajalci zavedati, da opustitev tega otežuje kasnejše sledenje proizvodov. Idealno naj bi proizvajalci oznaili proizvod s serijsko številko, tako da se lahko identificira posamezen prizadet proizvod. V nasprotnem primeru boste morali izvesti korektivne ukrepe na vejem številu proizvodov, kot je to potrebno. Za nekatere vrste proizvodov zadoša, e se lahko identificira številko serije. Za identifikacijo in sledenje razlinih vrst proizvodov se na široko uporabljajo rtne kode. Baza podatkov o strankah Za uinkovito izvajanje korektivnih ukrepov morajo proizvajalci in distributerji voditi evidence o strankah in njihovih nakupih. Te informacije naj vkljuujejo naslednje: Ime, naslov, poštno številko in telefonsko številko stranke. Blagovno znamko, številko modela in datum nakupa proizvodov. Proizvajalci morajo upoštevati, da zahteve za zašito podatkov lahko omejujejo koliino podatkov o strankah, ki jih smejo posredovati distributerji ali podjetja, ki izdajajo kreditne kartice. Kot vir teh informacij se lahko uporabijo naslednje evidence: Prodajne evidence za poslovne partnerje morajo doloati, kateri proizvodi so bili dobavljeni. Evidence, ki jih vodijo trgovci na drobno, pa proizvode, ki so jih kupili potrošniki. Garancijske ali registracijske kartice so tudi lahko v pomo. Evidence o servisiranju so lahko vir podatkov o strankah. Podjetja, ki prodajajo proizvode preko spleta ali po pošti, morajo tudi biti zmožne identificirati kupce. e prodajate proizvode izven svoje lastne države, se morate seznaniti s sistemi, ki so v rabi drugje. Baza podatkov o dobaviteljih 12

13 Pripravite vašo strategijo glede korektivnih ukrepov e je varnostno težavo povzroil sestavni del od dobavitelja, morate imeti možnost identificirati referenno številko dobavitelja na sestavnih delih, ki so vgrajeni v vaš proizvod. Te evidence morate hraniti vso priakovano življenjsko dobo proizvoda Tehnina dokumentacija Za reševanje problemov, ki se nanašajo na varnost proizvoda, morajo imeti proizvajalci preprost dostop do vse dokumentacije, ki se nanaša na: Zasnovo njihovih proizvodov (vkljuno s specifikacijami materiala), zlasti tisto, ki zadeva varnost proizvoda. Vse spremembe, ki so bile opravljene, in datume in/ali serijske številke ali številke serije proizvodov, na katere se te nanašajo. Mnoge evropske direktive zahtevajo od proizvajalcev, da sestavijo tehnino dokumentacijo, ki prikazuje, kako njihovi proizvodi upoštevajo vse relevantne zahteve. e je proizvajalec izven EU, mora imeti kopijo dokumentacije uvoznik ali predstavnik proizvajalca. Te evidence morate hraniti 10 let od datuma proizvodnje Komunikacija in kontaktni seznami Voditi morate seznam vseh oseb in organizacij, s katerimi je treba stopiti v stik. Pomembno je, da identificirate ustrezno kontaktno osebo v vsaki od teh organizacij in da te podatke ažurirate. Za veino ljudi velja, da se prvi stik opravi po telefonu in v nekaterih primerih je koristno imeti številko, na katero to osebo lahko pokliete izven delovnega asa ter ime in številko namestnika te osebe. Kontaktni seznam mora vkljuevati: Kontaktne osebe v vašem podjetju Odgovorni višji poslovodni delavci lani ekipe za izvajanje korektivnih ukrepov Drugo kljuno osebje Predstavniki proizvajalca in drugi prodajni posredniki Skladiše Prevozniki Kontaktne osebe v drugih organizacijah Poslovne stranke Dobavitelji Nacionalna trgovska združenja Organi za tržni nadzor. Policija Tisk, televizija in drugi relevantni mediji. Ponudniki storitev Servisna podjetja Testni laboratoriji Drugi strokovnjaki ali svetovalci, kot so o Pravni svetovalci o Svetovalci za ocenjevanje tveganj o Svetovalci za odnose z javnostmi Zavarovalnice Agencije za klicne centre Agencije za odlaganje odpadkov Pri nekaterih od teh kontaktov (zlasti pri organih za tržni nadzor) morate biti seznanjeni z njihovimi zahtevami in postopki glede informacij. Organi, našteti v Dodatku III, tudi lahko nudijo informacije o lokalnih storitvah Ocena tveganja in postopki za izvajanje korektivnih ukrepov Podjetja morajo imeti postopek v pisni obliki glede tega, kako bi izvedla oceno tveganja in korektivne ukrepe pri potencialno nevarnem proizvodu. (Glej razdelka 2 in 3) Zavarovanje Možno je zavarovanje za morebitne stroške korektivnih ukrepov in vse druge stroške, ki izhajajo iz vaše odgovornosti za proizvode z napako. Preverite, e vaše obstojee zavarovanje pokriva tovrstne obveznosti. Zavarovalnica bo od vas najbrž zahtevala uvedbo doloenih ukrepov na podroju vodenja kontrole. 13

14 Varnost proizvodov v Evropi - Prironik za korektivne ukrepe, vkljuno z umikom Preventivni ukrep eprav je glavni namen tega prironika podati navodila za izvedbo korektivnih ukrepov, se lahko podjetja odloijo za sprejem druganih, preventivnih ukrepov. Obstajajo uveljavljeni postopki vodenja kakovosti, s pomojo katerih je možno predvideti in prepreiti nevarnosti, ki bi lahko nastale v proizvodnem postopku. Napotila na vire informacij o varnostnih zahtevah in sistemih vodenja kakovosti so navedena v Dodatku III. 14

15 Ocena tveganja! e se v vaših postopkih spremljanja izkaže, da bi lahko eden od vaših proizvodov predstavljal tveganje za potrošnike, morate oceniti tveganje za doloitev, ali so potrebni korektivni ukrepi. To je v glavnem odgovornost proizvajalca, vendar morajo tudi distributerji predložiti informacije, ki bi lahko bile v pomo. Oceno tveganja mora izvesti oseba ali majhna ekipa z izkušnjami glede proizvoda in z njim povezanih tveganj. Dodatek III podaja vire informacij za ocenjevanje tveganja in Dodatek V podrobnosti o primeru metode za ocenjevanje tveganja, ki temelji na smernicah Direktive ES o splošni varnosti proizvodov. Lahko so primerne tudi druge metode in vaša izbira metode mora temeljiti na virih, ki jih imate na razpolago. Ocenjevanje tveganja ima obiajno ve faz, ki vkljuujejo naslednja naela: Analizirajte informacije, ki ste jih zbrali, in poskusite odgovoriti na naslednja vprašanja: Kakšna je narava tveganja? Kakšen je vzrok tveganja? (obasne okvare proizvoda, poslabšanje proizvoda, neobiajni pogoji delovanja, napana uporaba proizvoda, sluajna odpoved, itn.) Kakšen obseg proizvodov (modelov) je prizadet? Na koga se tveganje nanaša? (uporabnik, mimoidoi) Kateri dejavniki lahko vplivajo na resnost in verjetnost poškodbe? (znanje uporabnika, starost proizvoda, metoda uporabe, itn.)! Ko ste zbrali te informacije, morate oceniti raven tveganja v pomo pri oceni, ali so potrebni ukrepi. Ocena tveganja je odvisna od dveh glavnih dejavnikov: Resnost morebitne poškodbe osebe, ki uporablja ali je drugae v stiku s proizvodom Verjetnost morebitne poškodbe. Na to vplivajo naslednji dejavniki: o Verjetnost, da se bo proizvod pokvaril in as okvare. o Pogostost izpostavljenosti uporabnika tveganju o Verjetnost poškodbe ob izpostavljenosti tveganju. Oceni resnosti in verjetnosti se združita za pridobitev skupne ocene tveganja. Kot pomo pri oceni obsega težave morate zbrati in oceniti tudi naslednje informacije: Koliko defektnih proizvodov je na trgu? Koliko prodanih proizvodov je verjetno še v uporabi? "! Za odloitev, ali so potrebni ukrepi, morate oceniti tudi, ali je raven tveganja sprejemljiva za potrošnike. Doloeni proizvodi (kot so orodja ali stroji z ostrimi rezili) predstavljajo oitna tveganja, ki jih potrošniki sprejmejo, e menijo, da je proizvajalec izvedel ustrezne varnostne ukrepe. Za proizvode, ki jih bodo verjetno uporabljale bolj ranljive osebe (kot so proizvodi za nego otroka) je za potrošnike sprejemljiva le zelo nizka raven tveganja. # $ Ko ste ocenili vse te dejavnike, morate oceniti skupno tveganje, ki je lahko izraženo na eni od naslednjih ravni: Resno tveganje zahteva hitro ukrepanje Zmerno tveganje zahteva nekaj ukrepanja Nizko tveganje obiajno ne zahteva ukrepov v zvezi s proizvodi na trgu. 15

16 Varnost proizvodov v Evropi - Prironik za korektivne ukrepe, vkljuno z umikom 16

17 Izvajanje korektivnih ukrepov " % Glavno odgovornost za izvajanje korektivnih ukrepov je na strani proizvajalcev, vendar imajo tudi distributerji tu svojo vlogo glej "Kdo je odgovoren za korektivne ukrepe na strani 8. Proizvajalci morajo prositi distributerje za pomo in jih obvešati v vsem asu izvajanja korektivnih ukrepov. Razlini koraki v spodnjem procesu veljajo za razline ravni korektivnih ukrepov. Razdelki 3.1, 3.2, 3.8, 3.9, 3.10 veljajo za vse ukrepe. Razdelki od 3.3 do 3.7 veljajo le, e težava vpliva na proizvode, ki so v rokah potrošnikov. "! & Odloitev o vrsti ukrepov, ki jih je treba izvesti, bo v glavnem odvisna od skupnega tveganja, vendar se pri tem lahko upošteva tudi naslednje: Celotno število prizadetih proizvodov/potrošnikov Praktinost izvedbe ukrepov Predviden uspeh izvedbe ukrepov Mnenje organa za tržni nadzor Medijsko obutljivost na tveganje. Predlagamo naslednje: e je skupno tveganje ocenjeno kot resno, bodo korektivni ukrepi verjetno vkljuevali proizvode v rokah potrošnikov in proizvajalec mora nemudoma sprejeti ukrepe za: obvešanje organov za tržni nadzor izolacijo lastnih zalog proizvajalca zaprosilo distributerjem, da izolirajo prizadete proizvode informiranje dobaviteljev o morebitnih prizadetih sestavnih delih pripravo narta za komunikacijo za kontakt s potrošniki. e je skupno tveganje ocenjeno kot zmerno, bodo korektivni ukrepi lahko omejeni na proizvode v distribucijski verigi in bo lahko dovolj umakniti te proizvode in podati oblastem podrobnosti o sprejetih ukrepih glej Razdelek 3.2. e je skupno tveganje ocenjeno kot nizko, bodo korektivni ukrepi na splošno lahko omejeni na obravnavo sprememb proizvodov glede zasnove in proizvodnje. Vrste ukrepov Morebitni korektivni ukrepi lahko vkljuujejo naslednje: Spremembo zasnove proizvodov. Spremembo metode proizvodnje. Izolacijo in umik proizvodov iz distribucije. Spremembo proizvodov v distribucijski verigi (takšne proizvode je treba oznaiti). Izboljšanje navodil, ki so priložena proizvodu. Pošiljanje dodatnih informacij glede pravilne uporabe proizvoda potrošnikom. Spremembo proizvodov v prostorih potrošnika (takšne proizvode je treba oznaiti). Vrnitev proizvodov s strani potrošnikov za izvedbo spremembe. Umik proizvodov od potrošnikov z zamenjavo ali vrailom denarja. Navodilo potrošnikom, da odstranijo proizvode. Ponudba potrošnikom za zamenjavo ali vrailo denarja za umaknjene ali zavržene proizvode (to povea verjetnost uspeha ukrepov). " ' Proizvajalci in distributerji morajo podati oblastem nekaj zaetnih informacij glede tveganja, povezanega s proizvodom, takoj ko zanj izvedo. e je skupno tveganje ocenjeno kot dovolj resno, morate o tem obvestiti organe za tržni nadzor in jim predložiti spodaj navedene podatke: S temi informacijami vam bodo oblasti lahko 17

18 Varnost proizvodov v Evropi - Prironik za korektivne ukrepe, vkljuno z umikom pomagale, da boste bolj uinkovito izvedli korektivne ukrepe. Informacije, ki omogoajo natanno identifikacijo prizadetega proizvoda ali serije proizvodov. Popoln opis tveganja, ki ga predstavlja proizvod. Vse informacije, ki so na voljo in so relevantne za sledenje proizvoda. Opis izvedenih (in nartovanih) ukrepov za zašito potrošnikov. Kontaktni podatki glavnih nacionalnih organov, ki jih je treba obvestiti o nevarnih proizvodih, so podani v Dodatku III. Proizvajalci in distributerji morajo obvestiti oblasti v vsaki državi lanici, kjer se proizvod prodaja, razen e so zagotovili da je oblasti že obvestilo drugo podjetje ali organ. V nekaterih državah se lahko te informacije dajo v nacionalno bazo podatkov, v kateri so zabeležene podrobnosti o vseh korektivnih ukrepih. Poskrbeti morate za seznanitev s smernicami EU za priglasitev (sklic v Dodatku III) in podrobnostmi postopkov v državah priglasitve. "" $ Delo, ki je potrebno za sledenje proizvodov in njihovih lastnikov, se lahko zane takoj, ko ste se odloili za izvedbo ukrepov. Te aktivnosti mora usklajevati vaša ekipa za izvedbo korektivnih ukrepov, e pa izvajate korektivne ukrepe v razlinih državah, boste morda morali mnoge od njih prenesti na lokalnega posrednika. Izdelki Ko proizvajalec ugotovi, kateri model ali modeli so prizadeti, mora storiti naslednje: Oceniti število prizadetih proizvodov. Identificirati proizvode z uporabo ene od metod, opisanih v Razdelku Proizvode lahko identificirate tudi tako, da jih opišete z njihovo doloeno lastnostjo oz. s tem, ali vsebujejo doloen sestavni del. Lastniki Proizvajalci morajo tudi identificirati osebe, ki so kupile prizadete proizvode, z uporabo svoje baze podatkov o strankah (glej Razdelek 1.2.3). Za proizvode, ki so v rokah potrošnikov, se boste morda morali zanesti na evidence drugih podjetij iz dobavne verige. "#! Ne glede na to, ali imate kontaktne podatke vaših strank, boste morali pripraviti nart za komunikacijo za navezavo stika z njimi. Uinkovita komunikacija je kljuni element uspešnega narta korektivnih ukrepov. Hitri in uinkoviti ukrepi lahko celo poveajo vaš ugled med strankami. Nart za komunikacijo mora vsebovati naslednje elemente: Osrednji komunikacijski center z brezplano telefonsko številko (vroa linija). seznam javnosti, s katerimi je treba stopiti v stik seznam medijev, ki se bodo uporabili osnutke sporoil za razline medije in javnosti. 3( $ Sporoilo Sporoilo mora biti jasno, natanno in lahko razumljivo. Utemeljite sporoilo na potrjenih dejstvih in ne vkljuite izjav, ki bi lahko štete kot pristranske oz. ne bi bile povsem resnine. Preverite status promocijskih in oglaševalskih aktivnosti, saj bi bile te lahko v konfliktu s sporoilom o korektivnih ukrepih. Obvestilo o korektivnih ukrepih mora vsebovati naslednje: Jasen naslov, ki pritegne pozornost na obvestilo in vkljuuje besede, kot so "pomembno varnostno opozorilo". 18

19 Izvajanje korektivnih ukrepov Podrobnosti o identifikaciji proizvoda (ime proizvoda, številka serije, serijska številka, rtna koda, barva, velikost in slika ali oris nevarnega proizvoda). Jasen opis tega, kaj je narobe s proizvodom. Podrobnosti o varnostnem tveganju ali potencialnem varnostnem tveganju. Informacije o vrsti predlaganih korektivnih ukrepov in morebitnem vrailu denarja ali zamenjavi. Jasna navodila o tem, kako ravnati s proizvodom (npr. e oz. kam prinesti ali poslati proizvod ali kako poskrbeti za popravilo). Spletni naslov ali vroa linija za dodatne informacije. Opraviilo za morebitne nevšenosti, e je primerno. Obvestilo o korektivnih ukrepih obiajno doseže javnost v naslednjih oblikah: Osebno pismo, telefonski klic ali elektronsko poštno sporoilo potrošnikom (neposredni stik, ki zahteva od potrošnika, da ukrepa vsebinsko in informativno). Sporoilo za medije (osnovna izjava za medijsko uporabo kratko in vsebinsko). Obvestilo o korektivnih ukrepih v medijih (oglas, ki od potrošnika zahteva, da ukrepa vsebinsko in informativno). Material na prodajnih tokah (e je ustrezno). Primer obvestila o korektivnih ukrepih je podan v Dodatku II. e geografska razširjenost proizvoda vpliva na malo potrošnikov, ali e ne gre za resno tveganje, se lahko ekipa za izvajanje korektivnih ukrepov odloi, da ne bo izdala sporoila za medije, vendar je dobro imeti sporoilo pripravljeno za primer, e bi se problem nenadoma poslabšal. Dokument z vprašanji in odgovori mora biti pripravljen za podporo ekipi pri odgovarjanju na vprašanja potrošnikov in distributerjev, ki ji pomaga pri dajanju konsistentnih odgovorov na težka vprašanja. Ta dokument je treba v obdobju izvajanja korektivnih ukrepov redno ažurirati. Koga kontaktirati? Kontaktirati je treba naslednje javnosti: Potrošnike (glej Razdelek 3.7) interno osebje kljune poslovne, partnerje, distributerje in dobavitelje organe za tržni nadzor (glej Razdelek 3.2) eprav so potrebne nekatere prioritete pri informiranju razlinih javnosti, morajo vse prejeti enako sporoilo v kratkem asovnem obdobju, še zlasti e gre za resno tveganje. ") Za podobo vaše blagovne znamke je pomembno, da nadzirate nain, na katerega informacija o korektivnih ukrepih doseže potrošnika. Idealno bi morali poskusiti stopiti v neposreden kontakt s potrošniki. e to ni mogoe, izberite najbolj primerno komunikacijsko pot, odvisno od naslednjega: Katera vrsta medija najbolj ustreza geografski razširjenosti prizadetih potrošnikov? Kateri je najuinkovitejši in pravoasen nain za obvešanje potrošnikov? Možne komunikacijske poti Svetovalci za komunikacije vam lahko pomagajo izbrati izmed naslednjih medijev: asopisni oglasi telefonske storitve za potrošnike (vroa linija, informacijska linija, brezplane linije) informacije na prodajni toki (letaki, mini plakati) radijska in televizijska poroila in programi za potrošnike radijsko in televizijsko oglaševanje storitve za tisk (spletna stran, soba za novinarje in posebna telefonska linija(e) do urednikov novic dnevnih nacionalnih in regionalnih asopisov 19

20 Varnost proizvodov v Evropi - Prironik za korektivne ukrepe, vkljuno z umikom spletne strani (vasih imenovane tudi "temne strani", ki so pripravljene vnaprej in jih lahko po potrebi aktivirate). Tiskani oglasi o umiku morajo biti objavljeni v najprimernejših asopisih v vsaki državi, da se doseže ciljna javnost. Potrebujete usposobljenega predstavnika za stike z javnostmi, ki lahko opredeli korektivne ukrepe kot prioriteto in se ukvarja z morebitnimi medijskimi poizvedbami. Hiter in kompetenten odziv na druge (vasih zaskrbljujoe) informacije v medijih je bistvenega pomena. To je v pomo pri izogibanju špekulacijam in ohranja nadzor nad informacijami, ki pridejo v javnost. "* Oseben stik s potrošniki je na splošno najboljši nain za zagotovitev uinkovitosti korektivnih ukrepov. e imate kontaktne podatke o potrošniku, mu pošljite osebno pismo ali elektronsko poštno sporoilo ali ga pokliite po telefonu in podajte informacijo o obvestilu o korektivnih ukrepih. Vendar pa se morate zavedati, da bodo nekateri potrošniki spremenili naslove ali predali proizvod nekomu drugemu. Osebje na vašem informativnem okencu mora biti dobro poueno in sposobno odgovarjati na klice 24 ur na dan. e so klici omejeni zgolj na poslovne partnerje, jih boste morda lahko obvladali s sicer zaposlenim osebjem. Vendar pa premislite o uporabi klicnega centra, e priakujete veje število klicev. e morate poskrbeti za potrošnike v ve državah, boste morda morali razdeliti to nalogo med svojim predstavnikom in lokalnim distributerjem v vsaki državi. Osebju, ki je odgovorno za kontaktiranje potrošnikov, lahko pomagate z naslednjim: Pismom, elektronskim poštnim sporoilom ali telefaksom, ki pojasnjuje, kaj se od njih priakuje in jih obveša, da je ekipa za izvajanje korektivnih ukrepov na razpolago za odgovarjanje na vprašanja in reševanje težav paket o korektivnih ukrepih, ki vsebuje vse tehnine podrobnosti. (tega je treba izdati hkrati z obvestilom o korektivnih ukrepih ali kmalu po njem) obsežnim dokumentom vprašanj in odgovorov usposabljanjem za podajanje sporoil in reševanje težav. "+! Iste informacije posredujte vsem vašim zaposlenim in skušajte informirati širšo javnost kakor hitro je to mogoe. ", % Izvesti morate korektivne ukrepe, sprejete v skladu z razdelkom 3.1, za proizvode v rokah potrošnikov in za tiste v dobavni verigi, v vsaki od vkljuenih držav. Morebitna vraila denarja, popravila ali zamenjave je treba izvesti kar se da hitro in uinkovito. Tudi tukaj boste morda morali v razlinih državah uporabiti posrednike. S proizvodi je treba ravnati na naslednje naine: Prevzem proizvodov e se proizvodi vrnejo proizvajalcu, morate storiti naslednje: Poskrbite za njihov prevzem od distributerjev. Zaprosite potrošnike, da proizvod prinesejo najbližjemu distributerju ali trgovcu na drobno, e so prenosljivi. Poskrbite za njihov prevzem pri potrošniku, e proizvodi niso prenosljivi. Nevarne proizvode je treba jasno oznaiti in vse premike zalog ustrezno evidentirati. Distributer mora preveriti identiteto proizvoda in odškodovati potrošnika z zamenjavo ali vrailom denarja. Praktinost tega bo odvisna od države, v kateri se to izvaja. Morda boste potrebovali 20

21 Izvajanje korektivnih ukrepov storitve lokalnih prevoznih podjetij, posrednikov ali distributerjev. Ve informacij boste lahko dobili od oblasti posameznih držav lanic. Popravilo proizvodov e ste ponudili popravilo ali odpravo pomanjkljivosti potrošnikovega proizvoda, lahko: to izvede posrednik ali trgovec v svojih lastnih prostorih ali pošljete serviserja v potrošnikov dom za izvedbo spremembe. Spremenjeni proizvodi morajo biti jasno oznaeni. Odloiti se morate, kaj storiti z umaknjenimi proizvodi. Sprejemljivo je lahko naslednje: izvedba del, ki bodo proizvod spravila na sprejemljivo raven za ponovno prodajo proizvodi, na katerih so bile odpravljene nepravilnosti, morajo biti jasno oznaeni in spremni dokumenti ažurirani predelava nekaterih materialov ali sestavnih delov, ki se potem lahko uporabijo v drugih proizvodih. Ni sprejemljivo prodajati ali podati naprej potrošnikom nepopravljene proizvode. Obstajajo omejitve za ponovni izvoz nevarnih proizvodov (npr. za spremembe), zato morate preveriti pravne zahteve v zadevnih državah, e želite to storiti. Odstranjevanje proizvodov Proizvodi za odstranitev morajo biti jasno oznaeni in varno uskladišeni. Vaš cilj mora biti, da te proizvode varno odstranite, ob upoštevanju vseh okoljskih tveganj, ki pri tem lahko nastanejo. Lahko potrebovali pomo specializiranih izvajalcev za odlaganje odpadkov. Lokalni organi za tržni nadzor vam lahko podajo dodatne informacije glede sprejemljivih nainov za odstranjevanje nevarnih proizvodov. "- $ Preden zanete z izvedbo korektivnih ukrepov vam bo koristilo, e za vsako državo doloite ciljno raven odziva. Oblasti posameznih držav vam bodo lahko podali informacije o verjetni ravni odziva. Lahko doloite razline ciljne ravni za odziv distributerjev in potrošnikov. Ker gre za kompleksno zadevo, je težko postaviti trdna pravila, vendar bi morala ciljna raven odražati resnost tveganja. Vaša ciljna raven je lahko odvisna tudi od kakovosti vaših evidenc o strankah. Raven odziva na korektivne ukrepe bo odvisna od dejavnikov, kot so: Vrsta proizvoda. Kako dolgo je bil proizvod na trgu. Priakovana življenjska doba proizvoda. To vam lahko pomaga pri oceni kolikšen odstotek proizvodov je še v uporabi. Vrsta ponujenega korektivnega ukrepa. Medij, ki je uporabljen za sporoanje. Lokalni pogoji v zadevni državi. Ko zanete z izvajanjem korektivnih ukrepov, morate spremljati raven odziva. Imeti morate sisteme za evidentiranje, koliko potrošnikov je stopilo v stik z vami in koliko proizvodov je bilo vrnjenih, prevzetih, popravljenih ali odstranjenih. Te podatke je treba tedensko spremljati in analizirati in izvesti dodatne ukrepe, e ciljna raven ni dosežena. e prejmete informacije o dodatnih nesreah ali poškodbah potrošnikov, boste morda morali ponovno pregledati oceno tveganja in ponovno oceniti uinkovitost korektivnih ukrepov. e dosežete ciljno raven, lahko formalno zakljuite izvajanje korektivnih ukrepov, vendar morate še vedno biti sposobni za ravnanje s proizvodi, ki so vrnjeni kasneje. 21

22 Varnost proizvodov v Evropi - Prironik za korektivne ukrepe, vkljuno z umikom 22

23 Uenje iz izkušenj #. Po koncu izvajanja korektivnih ukrepov morate pogledati, kaj je bil vzrok težave, da bi prepreili njeno ponovitev. Na koncu morate oceniti uspeh vaših postopkov korektivnih ukrepov z namenom njihovega izboljšanja v prihodnosti. # ' Ta del pregleda se bo verjetno osredotoil na standarde in naela snovanja, ki jih uporabljate, in uinkovitost vaših sistemov za zagotavljanje kakovosti in sistemov za upravljanje z varnostjo/tveganji proizvoda. Preuiti je treba dele sistema, ki niso uspeli prepreiti težave, in razmisliti o spremembah. # Delovanje vsakega dela postopkov za izvajanje korektivnih ukrepov je treba pregledati za doloitev, ali se jih da izboljšati. Tako na primer morate: Spremljati uinkovitost uporabljenih komunikacijskih metod (morda z izvedbo mnenjske ankete) in po potrebi prilagoditi svoje usmeritve. Oceniti interne postopke za izvajanje korektivnih ukrepov in oceniti potrebo po spremembi usmeritev ali usposabljanje. Sestaviti popolno poroilo o vseh izvedenih ukrepih in zadevah, ki so bile rešene med njihovim izvajanjem. Zahvalna sporoila Ko je korektivni ukrep zakljuen, je treba vsem kljunim sodelujoim in pomembnejšim javnostim poslati zahvalna sporoila, informacije, povezane z uspešno izvedbo ukrepa in predloge za izboljšave. 23

24 Varnost proizvodov v Evropi - Prironik za korektivne ukrepe, vkljuno z umikom 24

25 Dodatek II %/ 0 1 Boots je priznano veliko britansko lekarniško podjetje in trgovec na drobno za zdravstvene in lepotne proizvode. Podjetje ima 1400 trgovin v Združenem kraljestvu in Republiki Irski, promet v letu 2002/3 je znašal 4,2 mrd GBP. Prodaja veliko število razlinih proizvodov in se ga drži sloves, da nudi visokokvalitetno in varno blago. Centralni oddelek za storitve za potrošnike ima sedež v Nottinghamu in se ukvarja s kontakti ali pritožbami, ki jih na sedežu družbe prejmejo od strank. Za spremljanje in analizo teh kontaktov in pritožb so zaposlene specializirane ekipe, ki pregledujejo proizvode, ki so jih stranke vrnile. Podjetje ima dokumentirane postopke za spremljanje teh informacij, izvajanje ocen tveganja in izvedbo korektivnih ukrepov, e so potrebni. Okvarjena sprehajalna palica z roajem Proizvod, za katerega so bili izvedeni korektivni ukrepi, je bila lahka zložljiva sprehajalna palica. Proizvod je bil narejen v Tajvanu in se je prodajal v veini Bootsovih trgovin po ceni 21 GBP. Palica je bila klasificirana kot medicinski pripomoek in so zanjo veljale zahteve Regulatorne agencije za medicinske proizvode in proizvode za zdravstveno nego (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency - MHRA). Od zaetka prodaje v oktobru 2001 je bilo prodanih sprehajalnih palic, ko je bil odkrit problem. V nekaterih primerih je bilo sporoeno, da se leseni roaj sname z aluminijske cevi, kar je pomenilo možnost, da uporabnik pade in se pri tem poškoduje. Analiza proizvodov, ki so bili vrnjeni v decembru 2002, je pokazala, da so potrošniki vrnili 19 sprehajalnih palic, dve trgovini pa sta menili, da je napaka dovolj resna, da o tem pošljeta poroilo oddelku za storitve za potrošnike. Proizvodi so imeli oznako serije, kar je omogoilo, da se doloi defektne serije. 25

26 Varnost proizvodov v Evropi - Prironik za korektivne ukrepe, vkljuno z umikom Po sestanku za oceno tveganja se je podjetje odloilo, da proizvod umakne iz prodaje in spremlja vraila. V januarju in februarju so bile prejete še štiri pritožbe, vkljuno z nekaj takšnimi, ki so se štele za "skoraj nesree" možnost poškodbe uporabnika.! Takoj, ko je bila sporoena prva serija napak, je zael delovati Bootsov proces za obvladovanje težav. Zaelo se je s sestankom skupine za ocenjevanje tveganj, ki jo sestavljajo predstavniki iz razvoja kakovosti proizvodov (RKP), nakupnih in pravnih služb, služb za potrošnike ter medicinskih in služb za stike z javnostmi. Ekipa je prejela poroilo RKP-ja o prvi oceni resnosti tveganja, narejeni na podlagi verjetnosti in resnosti poškodb in ob upoštevanju ranljivosti uporabnikov. Ekipa RKP-ja je tudi preverila, ali je proizvod skladen s specifikacijo, kar je vkljuevalo preskus trdnosti stika med roajem in cevjo. Ti preskusi niso odkrili problema s kakovostjo in preskuševalci na tej stopnji niso mogli ponoviti napake v simulaciji uporabe proizvoda. Ugotovljeno je bilo tudi, da proizvod izpolnjuje vse zahteve relevantnega britanskega standarda. Po prejemu dodatnih pritožb potrošnikov, je ekipa službe za potrošnike le-tem postavila podrobna vprašanja, z namenom lažje ocene problema. RKP je nato ocenil zbrane informacije in v februarju izvedel dodatne preskuse, da bi poskusil ponoviti napako. S kombinacijo uinkov ekstremnih temperaturnih sprememb, zvijanja in uporabe proizvoda kot kavlja za dvigovanje nakupovalnih vrek, je ekipi uspelo ponoviti napako. Ko so bili rezultati teh preskusov na voljo, se je skupina za ocenjevanje tveganj ponovno sestala. Kot rezultat svoje prve ocene se je skupina za ocenjevanje tveganj odloila za umik proizvoda iz trgovin in za nadaljnje spremljanje vrail. Umik je bil izveden s pošiljanjem elektronskega sporoila vsem trgovinam, v trgovine pa je bila poslana tudi blagajniška koda za umaknjen proizvod, kar je prepreilo nadaljnjo prodajo proizvoda. Vse umaknjene zaloge so bile vrnjene v centralno skladiše. Na svojem februarskem sestanku se je skupina za ocenjevanje tveganj odloila, da izvede javen umik, tj. popoln umik od potrošnikov. Potrošnikom je bila ponujena zamenjava z drugim modelom sprehajalne palica ali vrailo denarja.! Boots ima program kartice zvestobe, ki ga uporablja velik del njegovih strank. Tako je bilo mogoe identificirati 43% kupcev teh proizvodov. V nekaj dneh po odloitvi o javnem umiku je bilo vsem potrošnikom poslano pismo (glej sliko) v kuverti, ki je vsebovala rdee sporoilo, kar je poudarjalo pomen vsebine. Hkrati so bila vsem Bootsovim trgovinam poslana sporoila (glej sliko) za razobešanje na vidnem mestu, glede na veliko število rednih strank. Poleg tega so poslovodje nekaterih Bootsovih trgovin pridobili soglasje nekaterih zdravniških ambulant, da tudi tam objavijo obvestilo. Obvestilo je bilo dano tudi na Bootsovo spletno stran. 26

27 Dodatek II Komunikacija s potrošniki 27

28 Varnost proizvodov v Evropi - Prironik za korektivne ukrepe, vkljuno z umikom % Potrošniki so vrnili izdelkov v trgovine, kjer jim je bil kot zamenjava ali povrailo ponujen nadomestni izdelek. Boots ima s svojimi dobavitelji sklenjene pogodbe, ki opredeljujejo obseg njihovih odgovornosti za izdelke z napako kot tudi odgovornosti enih in drugih, kadar se pojavi potreba po korektivnih ukrepih. Ekipa RKP je sodelovala z dobaviteljem pri predelavi izdelka na podlagi zahtev za umik, ki jih je posredovala javnost. Nova zasnova je ponujala tesnejši spoj med roajem in cevjo, zaradi esar je bila bolj odporna na ekstremne temperature in zvijanje. Testne specifikacije sedaj vkljuujejo zahtevo, da mora biti izdelek odporen na vleenje in zvijanje, kakršno se lahko pojavi v primeru, ko se roaj uporablja za dvigovanje. Takoj, ko je bila napaka ugotovljena, in tudi po tem, ko je bila sprejeta odloitev za javni umik, so bile o tem obvešene MHRA. Te od podjetja niso zahtevale nobenih dodatnih ukrepov. V okviru dogovora»domaih oblasti«, ki ga ima podjetje z Lokalnimi oblastmi koordinatorji regulatornih storitev v VB (Local Authorities Coordinators of Regulatory Services in the UK - LACORS), ki delujejo kot nacionalni organ za nadzor trga, je bil obvešen tudi Lokalni urad za standardizacijo. Uredili so objavo o umiku v okviru opozoril o varnosti na spletni strani nacionalnega urada za standardizacijo Ko so potrošniki vrnili izdelke v trgovine, so transakcije zabeležili na blagajnah. Blagajniška mesta so bila programirana tako, da so omogoala zapis razloga za vrnitev, vkljuno z navedbo vira, preko katerega je bil potrošnik obvešen o umiku. Na podlagi te informacije je lahko oddelek za pomo potrošnikom uspešno spremljal potek umika. Vrnjenih je bilo izdelkov, kar predstavlja ve kot 40% vseh prodanih izdelkov in je precej boljši odziv, kot je zabeležen v primerih, kadar je obvestilo o umiku objavljeno v asopisju. Upoštevajo dejstvo, da so bili nekateri izdelki izgubljeni ali zavrženi in da je precejšnje število potrošnikov starejših in bolnih, se odziv smatra kot uspešen. Probleme z izdelkom smo lahko odkrivali hitro predvsem zaradi vzpostavljenega mehanizma, ki je omogoal spremljanje pripomb in pritožb potrošnikov. S potrošniki smo vzpostavljali stik tako, da smo najzvestejšim imetnikom kartice zvestobe poslali pisma. Velike rke oglasa so bile uinkovite, saj so lahko tudi starejši potrošniki brez problema prebrali pismo in obvestila v trgovinah. Koliino vrnjenih izdelkov takšne narave bi lahko še poveali, e bi uvedli dodatne metode vzpostavljanja stikov s tem segmentom potrošnikov, na primer v zdravniških ordinacijah, na celotnem obmoju skupnosti. Pri projektiranju tovrstnih izdelkov je predvsem pomembno, da se pri doloanju specifikacij ne zanašamo izkljuno na zahteve uveljavljenih standardov. Treba je imbolj predvideti morebitno uporabo izdelka, kot je na primer uporaba sprehajalne palice za dvigovanje nakupovalnih vre s tal, in temu primerno projektirati izdelek. 28

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je postopek ugotavljanja skladnosti, s katerim proizvajalec

Prikaži več

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov Gospodarski subjekti Definicija: V skladu z 2. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede domnevnih kršitev revidirane direktive o plačilnih storitvah 1. Obveznosti glede skladnosti in poročanja Vloga teh smernic 1. Dokument vsebuje

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU Smernice organa EBA o določitvi

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

Uredba Komisije (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/

Uredba Komisije (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/ 11.12.2012 Uradni list Evropske unije L 337/31 UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/98/ES

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 27.6.2018 A8-0206/142 142 Člen 2 odstavek 2 pododstavek 1 Države članice točk (b) in (c) prvega pododstavka člena 3(1) Direktive 96/71/ES ne uporabljajo za voznike v sektorju cestnega prometa, ki so zaposleni

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 Prejemnik: delegacije Št. predh. dok.: 14755/17 Zadeva:

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

Microsoft Word - SL Common Communication 2 updated v1.1.doc

Microsoft Word - SL Common Communication 2 updated v1.1.doc Skupno sporočilo o običajni praksi pri splošnih navedbah naslovov razredov Nicejske klasifikacije (verzija 1.1) 1 20. februar 2014 Sodišče je 19. junija 2012 izreklo sodbo v zadevi C-307/10 IP Translator

Prikaži več

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi 30.11.2010 Uradni list Evropske unije C 323/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar 2013 1 I. Uvodno pojasnilo Članice Združenja bank Slovenije so leta 2007 na pobudo Zveze potrošnikov Slovenije opredelile

Prikaži več

Microsoft Word - Zakon o Slovenski izvozni in razvojni banki doc

Microsoft Word - Zakon o Slovenski izvozni in razvojni banki doc Zakon o Slovenski izvozni in razvojni banki (ZSIRB) Podatki o predpisu: Uradni list RS, št. 56-2342/2008, stran 6015 Datum objave: 6.6.2008 Veljavnost: od 21.6.2008 Podatki o tej verziji istopisa: Zadnja

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 15.10.2018 C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne 15.10.2018 o določitvi ukrepov za pripravo seznama oseb, ki so v sistemu vstopa/izstopa (SVI) identificirane

Prikaži več

EASA NPA Template

EASA NPA Template Evropska agencija za varnost v letalstvu Mnje št. 06/2013 Kritič naloge vzdrževanja POVEZANI NPA/CRD 2012-04 RMT.0222 (MDM.020) 10.6.2013 Povzetek V mnju je obravnavano vprašanje varnosti, povezano s tveganjem

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva,

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, GZS, 4. junij 2019 Peter Tomše, Direktorat za okolje, Sektor za odpadke peter.tomse@gov.si RAZLOGI ZA SPREMEMBE

Prikaži več

Sistemi sledljivosti in varnostni elementi za tobačne izdelke v EU

Sistemi sledljivosti in varnostni elementi za tobačne izdelke v EU Sistemi sledljivosti in varnostni elementi za tobačne izdelke v EU Priročnik za deležnike DG SANTE 5/23/2018 1 Vsebina Uvod Sistemi sledljivosti in varnostni elementi za tobačne izdelke v EU... 3 I. Sistem

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

IZJAVA O ZASEBNOSTI Sistem ena d.o.o. se zavezuje, da bo varoval osebne podatke kupcev, na način, da zbira samo nujne, osnovne podatke o kupcih / upor

IZJAVA O ZASEBNOSTI Sistem ena d.o.o. se zavezuje, da bo varoval osebne podatke kupcev, na način, da zbira samo nujne, osnovne podatke o kupcih / upor IZJAVA O ZASEBNOSTI Sistem ena d.o.o. se zavezuje, da bo varoval osebne podatke kupcev, na način, da zbira samo nujne, osnovne podatke o kupcih / uporabnikih, ki so potrebni za izpolnitev pogodbe; redno

Prikaži več

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij za pridobitev licence Pogosta vprašanja 1 Kaj je banka?

Prikaži več

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Svetovna trgovinska organizacija (STO) - Uredba (ES) št.

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 3.10.2017 C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 3.10.2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo pogojev

Prikaži več

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov posameznikom omogoča uveljavljanje

Prikaži več

Ali je varno kupovati ponarejeno blago?

Ali je varno kupovati ponarejeno blago? Ali je varno kupovati ponarejeno blago? Nakup ponarejenega blaga predstavlja tveganja za vašo varnost, zdravje in denarnico. Zato tega raje ne storite! Ste v dvomih? Vprašajte se naslednje: Ali ponaredek

Prikaži več

C(2019)1789/F1 - SL

C(2019)1789/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.3.2019 C(2019) 1789 final ANNEX 5 PRILOGA k Delegirani uredbi Komisije o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uvajanjem in operativno uporabo

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljev

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre Brezplačne vstopnice za 20 let (v nadaljev Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljevanju: igra) je družba A1 Slovenija, d. d., Šmartinska

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1841 final ANNEXES 1 to 13 PRILOGE k DELEGIRANI UREDBI KOMISIJE o dopolnitvi Direktive 2003/87/ES Evropsk

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1841 final ANNEXES 1 to 13 PRILOGE k DELEGIRANI UREDBI KOMISIJE o dopolnitvi Direktive 2003/87/ES Evropsk EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 12.3.2019 C(2019) 1841 final ANNEXES 1 to 13 PRILOGE k DELEGIRANI UREDBI KOMISIJE o dopolnitvi Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede delovanja registra Unije

Prikaži več

(Slovenian) DM-HB Navodila za trgovce CESTNO MTB Treking Mestno izletniško/ udobno kolo URBANO ŠPORTNO E-BIKE HB-M3050 FH-M3050 HB-MT200 FH-MT2

(Slovenian) DM-HB Navodila za trgovce CESTNO MTB Treking Mestno izletniško/ udobno kolo URBANO ŠPORTNO E-BIKE HB-M3050 FH-M3050 HB-MT200 FH-MT2 (Slovenian) DM-HB0005-04 Navodila za trgovce CESTNO MTB Treking Mestno izletniško/ udobno kolo URBANO ŠPORTNO E-BIKE HB-M3050 FH-M3050 HB-MT200 FH-MT200-B HB-RM33 FH-RM33 FH-RM35 HB-TX505 FH-TX505 Prednje

Prikaži več

COM(2007)634/F1 - SL

COM(2007)634/F1 - SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 23.10.2007 COM(2007) 634 konč. Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1425/2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vreč in

Prikaži več

IND-L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in št. 9/01) Letni program statističnih raziskovanj za leto 2011 (Uradni list RS, št. 92/1

IND-L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in št. 9/01) Letni program statističnih raziskovanj za leto 2011 (Uradni list RS, št. 92/1 IND-L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in št. 9/0) Letni program statističnih raziskovanj za leto 0 (Uradni list RS, št. 9/) Sporočanje podatkov je obvezno. Vprašalnik za statistično

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 P R A V I L A OBNAŠANJA ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN DISCIPLINE NA VAROVANEM OBMOČJU TOVARNE TKI HRASTNIK, d.d. na naslovu C. 1. maja 33, Hrastnik. S temi pravili morajo biti seznanjeni in jih upoštevati

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

(Microsoft Word - Kon\350na verzija-novinarsko poro\350ilo za leto 2010_ )

(Microsoft Word - Kon\350na verzija-novinarsko poro\350ilo za leto 2010_ ) KAZALO VSEBINE 1. GOSPODARNO RAVNANJE Z ODPADKI 2. KJE ZBIRAMO ODPADKE? 3. POSLANSTVO, VIZIJA IN VREDNOTE PODJETJA SAUBERMACHER-KOMUNALA 4. DRUŽBENA ODGOVORNOST 5. ODPADKI, ZBRANI V LETU 2010 6. ANALIZA

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev SKLOP 1: EKONOMIKA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA Upravljanje kmetijskih gospodarstev Tomaž Cör, KGZS Zavod KR Vsem značilnostim kmetijstva mora biti prilagojeno tudi upravljanje kmetij. Ker gre pri tem za gospodarsko

Prikaži več

ČETRTA POT, d.o.o., KRANJ Planina Kranj Slovenija Telefon: Fax: Politika zasebnost

ČETRTA POT, d.o.o., KRANJ Planina Kranj Slovenija Telefon: Fax: Politika zasebnost Politika zasebnosti V tej politiki zasebnosti podjetje Četrta pot, avtomatska identifikacija, računalništvo in informatika, d.o.o., Planina 3, 4000 Kranj (v nadaljevanju»četrta pot«), naročnikom, uporabnikom

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV) Posebni pogoji uporabe storitve moj bob

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV)  Posebni pogoji uporabe storitve moj bob bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 090 068 068 (cena klica na minuto je 1 z DDV) www.bob.si Posebni pogoji uporabe storitve moj bob Kazalo Uvod 5 Opredelitve 5 Registracija in uporaba Storitve moj bob

Prikaži več

C(2015)383/F1 - SL

C(2015)383/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 30.1.2015 C(2015) 383 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne 30.1.2015 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri

Prikaži več

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA za OBNOVO EVIDENCE DEJANSKE RABE KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ (območje V in Z del SLO) Verzija 1.0 Ljubljana, marec 2016 KAZALO 1 UVOD... 3 1.1 OBMOČJE PROJEKTA... 4 1.2 ČASOVNICA

Prikaži več

Porevizijsko poročilo o popravljalnih ukrepih Ministrstva za pravosodje

Porevizijsko poročilo o popravljalnih ukrepih Ministrstva za pravosodje POREVIZIJSKO POROCILO O POPRAVLJALNIH UKREPIH MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE Bedimo nad potmi javnega denarja POSLANSTVO Raèunsko sodišèe pravoèasno in objektivno obvešèa javnosti o pomembnih odkritjih revizij

Prikaži več

PPT

PPT Koliko vas stane popust v maloprodaji? Kako privabiti kupce v trgovino in kako si zagotoviti, da se vrnejo? Kakšni so učinki popustov na nakupe? V raziskavah so ugotovili, da se ljudje zaradi popustov

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/97 POROČILO o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/18) UVOD 1. Evropska agencija

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

C(2016)3544/F1 - SL

C(2016)3544/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.6.2016 C(2016) 3544 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 13.6.2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov

Prikaži več

Tabela_javni sektor

Tabela_javni sektor VLADNI PROTIKRIZNI I, NAMENJENI JAVNEMU SEKTORJU UINEK; REZULTAT A Sprememba normativne ureditve na podroju pla: Aneks št. 1 h KPJS (Dogovor o ukrepih s podroja pla v javnem sektorju zaradi spremenjenih

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

IND/L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 97/2013) Spor

IND/L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 97/2013) Spor IND/L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 97/2013) Sporočanje podatkov je obvezno. Vprašalnik za statistično

Prikaži več

Spletno raziskovanje

Spletno raziskovanje SPLETNO RAZISKOVANJE RM 2013/14 VRSTE SPLETNEGA RAZISKOVANJA RENKO, 2005 Spletne fokusne skupine Spletni eksperiment Spletno opazovanje Spletni poglobljeni intervjuji Spletna anketa 2 PREDNOSTI SPLETNIH

Prikaži več

Navodil za clane_NTC_oktober2016.pdf

Navodil za clane_NTC_oktober2016.pdf Navodila za sprejem in spremljanje borznih lanov in trgovalcev 26. oktober 2016 Navodila za sprejem in spremljanje borznih lanov in trgovalcev z dne 26. 10. 2016 so bila objavljena na spletnih straneh

Prikaži več

View Survey

View Survey Varstvo potrošnikov pri distribuciji zavarovalnih produktov 1. Dobrodošli! Pred vami je vprašalnik, za katerega vas pozivamo, da nam skladno z 293. členom Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št.

Prikaži več

Tiskalniki HP PageWide XL series Omejena garancija

Tiskalniki HP PageWide XL series Omejena garancija Tiskalniki HP PageWide XL series Omejena garancija Copyright 2015, 2017 HP Development Company, L.P. 2. izdaja Pravna obvestila Družba HP ni odgovorna za tehnične ali uredniške napake ali pomanjkljivosti

Prikaži več

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 1.7.2015 A8-0215/2 2 Uvodna izjava 21 a (novo) ob upoštevanju peticije Stop Food Waste in Europe! (Ustavimo nastajanje živilskih odpadkov v Evropi!); 1.7.2015 A8-0215/3 3 Uvodna izjava N N. ker je Parlament

Prikaži več

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. maja 2014 o javnem dostopu do določenih informacij o slabih posojilih nekaterih bank (CON/2014/39) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB) je

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/61 POROČILO o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/11) UVOD 1. Izvajalska

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

Microsoft Word - Varnostna navodila - ucilo2.doc

Microsoft Word - Varnostna navodila - ucilo2.doc www.ps-log.si PS, d.o.o., Logatec Kalce 38b 1370 Logatec Asinhronski motor s frekvennim regulatorjem SKLOP: Elektromotorni pogoni, regulatorji, merilniki Navodila za varno delo Logatec, november 2007 KAZALO

Prikaži več

kodeks_besedilo.indd

kodeks_besedilo.indd Samoregulacijski kodeks ravnanja operaterjev mobilnih javnih elektronskih komunikacijskih storitev o varnejši rabi mobilnih telefonov s strani otrok in mladostnikov do 18. leta Izdal in založil Gospodarska

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - 9 Trzenje bancnih storitev ppt

Microsoft PowerPoint - 9 Trzenje bancnih storitev ppt Trženje bančnih storitev ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) prosojnice predavanj Jožica Rihter, univ.dipl.ekon E.naslov: jorko.rihter@gmail.com november 2018 1 Načelo tržnosti Oziroma

Prikaži več

C(2016)2202/F1 - SL

C(2016)2202/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.4.2016 C(2016) 2202 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU).../ z dne 19.4.2016 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izvzetja

Prikaži več

an-01-sl-Neprava_nadzorna_kamera_z_utripajoco_LED.docx

an-01-sl-Neprava_nadzorna_kamera_z_utripajoco_LED.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 11 75 222 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Neprava nadzorna kamera z utripajočo LED Kataloška št.: 11 75 222 KAZALO PRAVILNA UPORABA... 3 VSEBINA PAKETA...

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation LOGISTIKA LOGISTIČNI PODSISTEMI DISTRIBUCIJSKA LOGISTIKA VSEBINA predavanj Definiranje termina logistika, logistična veriga, oskrbovalna veriga Definiranje distribucijske logistike (obseg, vloga in pomen)

Prikaži več

Microsoft Word - ribištvo.docx

Microsoft Word - ribištvo.docx Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ NUJNI POSTOPEK PREDLOG EVA 2017-2330-0079 ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O MORSKEM RIBIŠTVU I.

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: SKLEP SVETA o sklenitvi Protokola o izvajanju

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Laserliner tester napetosti AC tive Finder Kataloška št.: 12 3

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Laserliner tester napetosti AC tive Finder Kataloška št.: 12 3 SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 12 33 32 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Laserliner tester napetosti AC tive Finder Kataloška št.: 12 33 32 KAZALO 1. FUNKCIJE / UPORABA... 3 2. VARNOSTNI

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO 1.000 EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira Poslovni

Prikaži več

GMP in HACCP S skrbno izbranimi dobavitelji z dolgoletnimi izkušnjami na farmacevtskem trgu in na trgu s kozmetiko se lahko izvor vseh izdelkov ESSENS

GMP in HACCP S skrbno izbranimi dobavitelji z dolgoletnimi izkušnjami na farmacevtskem trgu in na trgu s kozmetiko se lahko izvor vseh izdelkov ESSENS GMP in HACCP S skrbno izbranimi dobavitelji z dolgoletnimi izkušnjami na farmacevtskem trgu in na trgu s kozmetiko se lahko izvor vseh izdelkov ESSENS ponaša z mednarodno priznanim certifikatom GMP. Vsi

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

ECB/2010/22

ECB/2010/22 L 330/14 Uradni list Evropske unije 15.12.2010 SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 25. novembra 2010 o postopku akreditiranja izdelovalcev eurobankovcev na področju kakovosti (ECB/2010/22) (2010/773/EU)

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI GEN-IJ KVIZ NA RADIU 1 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre GEN-IJ kviz na Radiu 1 (v nadaljevanju: nagradna igra), ki se

Prikaži več

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES 19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 1 Smernice organa EBA o usklajenih opredelitvah

Prikaži več

PRAVILA Naj božična pesem

PRAVILA Naj božična pesem PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI»IŠČEMO NAJ BOŽIČNO PESEM«1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»iščemo NAJ BOŽIČNO PESEM«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo 20.3.2019 SL Uradni list Evropske unije C 106/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) PRIPOROČILA EVROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKA TVEGANJA PRIPOROČILO EVROPSKEGA ODBORA ZA SISTEMSKA TVEGANJA z dne 15. januarja

Prikaži več

Številka:

Številka: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mnz@gov.si www.mnz.gov.si Številka: IPP 007-1003/2015/22 Ljubljana, 23. marec 2016/16 EVA 2016-3130-0004 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE

Prikaži več

Priloga I List A VLOGA ZA PRIDOBITEV LICENCE / POSEBNE LICENCE v skladu z uredbami (ES) o predhodnih sestavinah za prepovedane droge Podatki o vlagate

Priloga I List A VLOGA ZA PRIDOBITEV LICENCE / POSEBNE LICENCE v skladu z uredbami (ES) o predhodnih sestavinah za prepovedane droge Podatki o vlagate List A VLOGA ZA PRIDOBITEV LICENCE / POSEBNE LICENCE v skladu z uredbami (ES) o predhodnih sestavinah za prepovedane droge Podatki o vlagatelju in odgovornem uslužbencu: (a) Polno ime ali firma, naslov,

Prikaži več

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Prikaži več

UREDBA (EU) 2018/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 18. aprila o storitvah čezmejne dostave paketov

UREDBA (EU) 2018/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 18. aprila o storitvah čezmejne dostave paketov 2.5.2018 L 112/19 UREDBA (EU) 2018/644 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 18. aprila 2018 o storitvah čezmejne dostave paketov (Besedilo velja za EGP) EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA ob

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 22.3.2019 A8-0206/607 607 Člen 1 odstavek 1 točka 7 točka c Direktiva 2006/22/ES Člen 9 odstavek 4 4. Za lažje izvajanje ciljnih cestnih preverjanj so podatki v nacionalnem sistemu ocenjevanja tveganja

Prikaži več

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA 0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BANK AG, ki ga zastopa RANGUS BORUT - ODVETNIK, proti

Prikaži več

c_ sl pdf

c_ sl pdf 3.12.2008 C 308/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o

Prikaži več

Na podlagi 5. člena, prvega odstavka 6. člena, šestega odstavka 7. člena in 8. člena ter za izvrševanje 9., 14. in 16. člena Zakona o tehničnih zahtev

Na podlagi 5. člena, prvega odstavka 6. člena, šestega odstavka 7. člena in 8. člena ter za izvrševanje 9., 14. in 16. člena Zakona o tehničnih zahtev Na podlagi 5. člena, prvega odstavka 6. člena, šestega odstavka 7. člena in 8. člena ter za izvrševanje 9., 14. in 16. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 21.11.2018 C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 21.11.2018 o vzpostavitvi začasnega neposrednega statističnega ukrepa za izkazovanje izbranih vsebin popisa

Prikaži več

2017 Seven CORPORATE_IZVOZNI FOCUS_slo

2017 Seven CORPORATE_IZVOZNI FOCUS_slo Izvozni focus 2017 Seven Refractories je podjetje, ki proizvaja materijale za ognjeodporno keramiko. Ustanovljeno je bilo maja 31.maja 2010. Izgraditev hale in postavitev dveh proizvodnih linij smo zaključili

Prikaži več

Evropska centralna banka (ECB)

Evropska centralna banka (ECB) EVROPSKA CENTRALNA BANKA (ECB) Evropska centralna banka je osrednja institucija v ekonomski in monetarni uniji in je od 1. januarja 1999 pristojna za vodenje evropske monetarne politike v evroobmočju.

Prikaži več

(Microsoft Word - VIS_\212egula_Bojan_1981.doc)

(Microsoft Word - VIS_\212egula_Bojan_1981.doc) UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Smer: Informatika v organizaciji in managementu UVEDBA IN ANALIZA SLUŽBE ZA PODPORO UPORABNIKOM V PODJETJU SRC.SI Mentor: doc. dr. Igor Bernik Kandidat:

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

3. faza: Iskanje in izbira partnerja

3. faza: Iskanje in izbira partnerja www.exportcooptoolkit.eu 3. faza: Iskanje in izbira partnerja 1ODLOČITEV ZA INTERNACIONALIZACIJO 2 ODLOČITEV ZA SODELOVANJE 3 3 ISKANJE IN IZBIRA PARTNERJA 4 PRIPRAVA SODELOVANJA 5 VZPOSTAVITEV SODELOVANJA

Prikaži več

Broj: UD-___-2009

Broj: UD-___-2009 Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana telefon.: +386 1 47 97 100, faks: +386 1 24 43 140, www.vegeta.podravka.si, info@podravka.si Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri Jed po tvojem okusu 1.

Prikaži več

DMS-Valicon

DMS-Valicon Maja Makovec Brenčič Predsednica Društva za marketing Slovenije in Ekonomska fakuleta Andraž Zorko Partner, Valicon Trženjski monitor je nov kazalnik na slovenskem trgu, ki je nastal v okviru Društva za

Prikaži več

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica naslednji P RAVILNIK o izvajanju videonadzora I. SPLOŠNE

Prikaži več

31999L0037_001sl

31999L0037_001sl 07/Zv. 4 351 31999L0037 1.6.1999 URADNI LIST EVROPSKIH SKUPNOSTI L 138/57 DIREKTIVA SVETA 1999/37/ES z dne 29. aprila 1999 o dokumentih za registracijo vozil SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE ob upoštevanju

Prikaži več

Global Employee Personal Information Privacy Notice

Global Employee Personal Information Privacy Notice GLOBALNO OBVESTILO O VAROVANJU ZASEBNOSTI ZAPOSLENCEV Družba Johnson Controls International plc in z njo povezane družbe (skupaj Johnson Controls) cenijo vašo zasebnost in so zavezane k obdelovanju vaših

Prikaži več