(Na\350rt razvojnih programov)

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "(Na\350rt razvojnih programov)"

Transkripcija

1 PREDLOG PRORAČUNA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2019 NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINSKI SVET POLITIČNI SISTEM Politični sistem Dejavnost občinskega sveta Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS (258) Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS Sredstva za delo članov OS - SDS (259) Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - SDS Sredstva za delo članov OS - SD (258) Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS -SD Sredstva za delo članov OS - NSi (259) Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - N.Si Sredstva za delo članov OS - Lista Cirila Globočnika (258) Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista Cirila Globočnika Sredstva za delo članov OS - Glas mladih Radovljica (259) Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Glas mladih Radovljica Sredstva za delo članov OS - LKS (258) Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - LKS Sredstva za delo članov OS - Lista za šport in prostovoljstvo (259) Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista za šport in prostovoljstvo Sredstva za delo članov OS - Lista Marjana Šarca (259) Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Lista Marjana Šarca Sredstva za delo članov OS - Levica (260) Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS - Levica

2 5001 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE LOKALNA SAMOUPRAVA Dejavnost občinske uprave Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave Plan nabave opreme (261) Plan nabave opreme - občinska uprava OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč Nakup opreme za enote zaščite in reševanja (261) Nakup opreme za enote zaščite in reševanja Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov (262) Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov Redno vzdrževanje vozil in opreme (262) Redno vzdrževanje vozil in opreme Nakup gasilske opreme (262) Nakup gasilske opreme Nakup gasilskih vozil (262) Nakup gasilskih vozil Sredstva za prostore PGD Podnart in PGD Kropa (262) Sredstva za prostore PGD Podnart in PGD Kropa Sofinanciranje regijskega reševalnega centra Sofinanciranje regijskega reševalnega centra

3 5002 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI GOSPODARSTVO Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva Javni zavod Turizem in kultura Radovljica (273) JZ Turizem in kultura Radovljica - inv. vzdrževanje in nakup opreme Turistična infrastruktura in znamenitosti (273) Turistična infrastruktura in znamenitosti ZDRAVSTVENO VARSTVO Primarno zdravstvo Dejavnost zdravstvenih domov Zdravstveni dom Radovljica (281) Obnova ZD Radovljica PV - Domači partnerji Projekt Oživimo srce (281) Projekt Oživimo srce KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE Ohranjanje kulturne dediščine Nepremična kulturna dediščina Grad Kamen (282) Celovita revitalizacija gradu Kamen Graščina - Grad Radovljica (282) Graščina - Grad Radovljica Kropa - Kovaški muzej (282) Kropa - Kovaški muzej Arheološko najdišče villa rustica v Mošnjah (281) Arheološko najdišče villa rustica v Mošnjah Obnova vaškega jedra Kamne Gorice (281) Obnova vaškega jedra Kamne Gorice

4 Vzdrževanje in zaščita nepremične kulturne dediščine (282) Vzdrževanje in zaščita nepremične kulturne dediščine Spomeniki, grobišča, spominska obeležja (282) Spomeniki, grobišča, spominska obeležja Premična kulturna dediščina Muzeji radovljiške občine (283) Muzeji radovljiške občine - inv. vzdrževanje in nakup opreme Programi v kulturi Knjižničarstvo in založništvo Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica (283) Knjižnica A. T. L. Radovljica - nabava knjig in opreme Ljubiteljska kultura Kulturni projekti in delovanje kulturnih društev (283) Kulturni projekti in delovanje kulturnih društev Drugi programi v kulturi Vzdrževanje kulturnih domov (283) Ureditev Kulturnega doma Lancovo (284) Ureditev kulturnega doma Kropa (284) Ureditev kulturnega doma Mošnje Linhartova dvorana - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme (283) Linhartova dvorana - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme Knjižnica A.T. Linharta Radovljica - zgradba (283) Knjižnica A.T.L. Radovljica - zgradba Večnamenski objekt Begunje (283) Večnamenski objekt Begunje Šport in prostočasne aktivnosti Programi športa Športni park Radovljica (284) Športni park Radovljica

5 Športno in otroško igrišče OŠ F. S. Finžgarja Lesce (284) Športno in otroško igrišče OŠ F. S. Finžgarja Lesce Kopališče Radovljica (285) Kopališče Radovljica PV - Transfer iz državnega proračuna Smučišče Kamna Gorica (284) Smučišče Kamna Gorica Športno igrišče OŠ Staneta Žagarja Lipnica (284) Športno igrišče OŠ Staneta Žagarja Lipnica Atletski park OŠ A. T. Linharta Radovljica (285) Atletski park OŠ A. T. Linharta Radovljica Kopališče Kropa (285) Kopališče Kropa Športni park Vrbnje (285) Športni park Vrbnje Dom Ljubno (285) Dom Ljubno Ostali športni objekti in nakup opreme (285) Ostali športni objekti in nakup opreme Nogometni center Lesce (284) Nogometni center Lesce Športna dvorana OŠ Staneta Žagarja Lipnica (285) Športna dvorana OŠ Staneta Žagarja Lipnica Športne površine Kamna Gorica (286) Športne površine Kamna Gorica Otroška igrišča (286) Otroška igrišča Športne površine Ljubno (286) Športne površine Ljubno

6 19 IZOBRAŽEVANJE Varstvo in vzgoja predšolskih otrok Vrtci Investicije v zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo (286) Investicije v zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo (286) Zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo - Vrtec Radovljica Vrtec Radovljica (286) Vrtec Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme Primarno in sekundarno izobraževanje Osnovno šolstvo Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce (287) OŠ F. S. Finžgarja Lesce - investicijsko vzdrževanje Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica (287) OŠ Staneta Žagarja Lipnica - investicijsko vzdrževanje Osnovna šola A. T. Linharta Radovljica (287) OŠ A. T. Linharta Radovljica - investicijsko vzdrževanje (287) Podružnična šola Mošnje Osnovna šola Antona Janše Radovljica (287) OŠ Antona Janše Radovljica - investicijsko vzdrževanje Investicije in obnova OŠ (287) Investicije v obnovo OŠ Glasbeno šolstvo Glasbena šola Radovljica (287) Glasbena šola Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme Drugi izobraževalni programi Izobraževanje odraslih Ljudska univerza Radovljica (288) Ljudska univerza Radovljica - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme

7 20 SOCIALNO VARSTVO Izvajanje programov socialnega varstva Socialno varstvo starih Medgeneracijski center Radovljica (288) Medgeneracijski center Radovljica

8 5003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Druge skupne administrativne službe Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem Stroški upravljanja z občinskim premoženjem (260) Letališče Lesce (260) Upravljanje občinskega premoženja Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - Kranjska (260) Tekoče vzdr. poslovnih prostorov - Kranjska Zemljiško urejanje lastništva nepremičnin (260) Zemljiško knjižno urejanje lastništva nepremičnin LOKALNA SAMOUPRAVA Dejavnost občinske uprave Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave CLLD (263) Semenjalnica PV - Transfer iz državnega proračuna (263) Hitro s kolesom PV - Transfer iz državnega proračuna (263) Počakaj na bus PV - Transfer iz državnega proračuna (264) Temno nebo PV - Transfer iz državnega proračuna (264) Arhitektura gorenjskih vasi PV - Transfer iz državnega proračuna Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov (261) Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov

9 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO Program reforme kmetijstva in živilstva Razvoj in prilagajanje podeželskih območij Projekti LEADER programa (264) Narava nas uči Subvencije in državne pomoči v kmetijstvu (264) Subvencije in državne pomoči v kmetijstvu Čebelarski razvojno izobraževalni center Gorenjske (263) Čebelarski razvojno izobraževalni center Gorenjske Splošne storitve v kmetijstvu Zdravstveno varstvo rastlin in živali Stroški azila za zapuščene živali (264) Stroški azila za zapuščene živali GOSPODARSTVO Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti Spodbujanje razvoja malega gospodarstva Priprava projektnih dokumentacij za razpise (273) Priprava projektnih dokumentacij za razpise Subvencije in državne pomoči v gospodarstvu (273) Subvencije in državne pomoči v gospodarstvu PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST Spodbujanje stanovanjske gradnje Podpora individualni stanovanjski gradnji Spodbujanje individualne stanovanjske gradnje (279) Sofinanciranje obnove stanovanjskih objektov kulturne dediščine Spodbujanje stanovanjske gradnje Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj (279) Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj

10 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) Nakup zemljišč Nakup in oprema zemljišč (281) Nakup in oprema zemljišč

11 5006 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA INFRASTRUKTURO, OKOLJE, PROSTOR IN INVESTICIJE KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO Gozdarstvo Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest Tekoče vzdrževanje gozdnih cest (265) Tekoče vzdrževanje gozdnih cest PV - Transfer iz državnega proračuna PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije Izvajanje lokalnega energetskega koncepta Energetska sanacija Osnovne šole A. T. Linharta Radovljica (265) Energetska sanacija Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica PV - Transfer iz državnega proračuna Energetska sanacija Osnovne šole Antona Janše Radovljica Lesno predelovalni center (265) Novelacija lokalnega energetskega koncepta PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Cestni promet in infrastruktura Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (265) Cesta za Verigo (266) Ureditev priključka z reg. cesto na Mlako v KS Begunje Cesta svobode III. in IV. faza (268) Ureditev Šercerjeve ulice v Radovljici (268) Sanacija cest po izgradnji vodovodov in kanalizacijskega omrežja (269) Rekonstrukcija ceste Radovljica - Nova vas - Zapuže (269) Sanacija mostov in rak

12 Sanacija Gradnikove ulice v Radovljici Sanacija ceste Prezrenje - Sp. Dobrava Rekonstrukcija Železniške ceste v Lescah (269) Rekonstrukcija Ljubljanske ceste Cesta Lesce - Hlebce - Begunje (269) Cesta Spar - Filipič (269) Program sanacije lokalnih cest Cesta - Gorenjska cesta Cesta - Alpska cesta v Lescah (269) Oporni zid - Gubčeva ulica Cesta - Kranjska cesta (270) Rekonstrukcija Langusove ulice v Radovljici (270) Promet v naselju Zgoša - Begunje (270) Prilagoditev cest ob nadgradnji železniške infrastrukture (271) Rekonstrukcija Savske ceste (282) Kropa - Trško jedro Kamna Gorica - trško jedro Pločniki in hodniki za pešce (265) Ureditev hodnikov za pešce (268) Pločnik na Posavcu (268) Pločnik v Podnartu Kolesarske steze (268) Vzdrževanje lokalnih kolesarskih stez

13 (269) Gradnja kolesarskih povezav v občini PV - Transfer iz državnega proračuna Urejanje cestnega prometa Cestna oprema (272) Cestna oprema (272) Urbana oprema Obeležba uličnih sistemov (271) Obeležba uličnih sistemov in obvestilna signalizacija Ulična oprema Linhartovega trga v Radovljici (272) Ulična oprema Linhartovega trga Urejanje mirujočega prometa (271) Ureditev parkirišč v občini Radovljica (271) Odstranitev ovir za invalide (272) Ureditev parkirišča ob Kopališki ulici Ureditev parkirišča pri OŠ Lipnica Ureditev parkirišča Cankarjeva ulica Ureditev parkirišča P&R Lesce - Lidl (272) Parkirna hiša Grajski park Parkirišče v Kropi ob gasilskem domu Cestna razsvetljava Investicije in vzdrževanje cestne razsvetljave (272) Investicije v cestno razsvetljavo po KS VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor Zbiranje in ravnanje z odpadki Sanacija divjih odlagališč odpadkov (273) Sanacija divjih odlagališč odpadkov

14 Zbirni center v Lipniški dolini Zbirni center v Lipniški dolini Zbirni center Radovljica Zbirni center Radovljica Sanacija ekoloških otokov (273) Sanacija ekoloških otokov Ravnanje z odpadno vodo Ravnanje z odpadno vodo (274) ČN Radovljica (274) Urejanje premož. pravnih in tehničnih vprašanj na kanalizacijskih omrežjih (274) Primarna kanalizacija Spodnje Lancovo PV - Transfer iz državnega proračuna (274) Sekundarna kanalizacija v Kropi (274) Primarna kanalizacija Kamna Gorica (275) Kanalizacija in ČN Posavec (275) Sekundarna kanalizacija Kamna Gorica (275) Primarna kanalizacija v KS Podnart (275) Projektna in investicijska dokum. za kohezijske in ostale infrastrukturne projekte (275) Vzdrževanje ČN (270) Izgradnja meteorne kanalizacije PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST Komunalna dejavnost Oskrba z vodo Vzdrževanje magistralnega vodovoda Radovna (276) Vzdrževanje magistralnega vodovoda Radovna

15 Investicije v vodovode v občini Radovljica (276) Vodovod Kropa (276) Urejanje premož. pravnih in tehničnih vprašanj na že zgrajenih omrežjih (276) Vodovod v KS Lancovo Vodovod Šercerjeva ulica Radovljica (276) Primarni vodovod v KS Podnart (276) Sanacija vodnih zajetij (277) Primarni vodovod Kamna Gorica (277) Sekundarni vodovod Kamna Gorica (277) Primarni vodovod Begunje (277) Vodovod v naselju Dobravica (277) Vodovod Langusova ulica (277) Vodovod Gubčeva ulica (278) Vodovod Lesce pod Golfom jug (278) Vodovod Spar - Filipič Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Pokopališka dejavnost in mrliške vežice Pokopališka dejavnost in mrliške vežice Pokopališče Begunje (279) Pokopališče Begunje Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) Urejanje občinskih zemljišč Urejanje občinskih zemljišč (279) Komunalna oprema - Langusova ulica Komunalna oprema - OPPN za turistično območje MIVKA

16 (279) Komunalna oprema LN ČN sever (280) Komunalna oprema - ZN Center Lesce - 2. faza (280) Komunalna oprema - OLN Leški Hrbet (280) Komunalna oprema - OPPN stanovanjska gradnja Sz11 Kamna Gorica (280) Komunalna oprema - OPPN Dvorska vas (280) Komunalna opreme OPPN Trata (280) Komunalna oprema - OLN za stanovanjsko gradnjo v Predtrgu Komunalna oprema - OPPN Zapuže Prenova komunalne opreme v naselju "Dahau" KRAJEVNA SKUPNOST BEGUNJE PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Cestni promet in infrastruktura Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest Komunalne ceste in objekti - KS Begunje (266) Komunalne ceste in objekti - KS Begunje PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST Komunalna dejavnost Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Begunje (278) Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Begunje

17 6002 KRAJEVNA SKUPNOST BREZJE PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Cestni promet in infrastruktura Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest Komunalne ceste in objekti - KS Brezje (266) Komunalne ceste in objekti - KS Brezje PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST Komunalna dejavnost Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Brezje (278) Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Brezje KRAJEVNA SKUPNOST KAMNA GORICA PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Cestni promet in infrastruktura Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest Komunalne ceste in objekti - KS Kamna gorica (266) Komunalne ceste in objekti - KS Kamna Gorica KRAJEVNA SKUPNOST KROPA PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Cestni promet in infrastruktura Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest Komunalne ceste in objekti - KS Kropa (266) Komunalne ceste in objekti - KS Kropa KRAJEVNA SKUPNOST LANCOVO PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Cestni promet in infrastruktura Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest Komunalne ceste in objekti - KS Lancovo (266) Komunalne ceste in objekti - KS Lancovo

18 6006 KRAJEVNA SKUPNOST LESCE PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Cestni promet in infrastruktura Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest Komunalne ceste in objekti - KS Lesce (267) Komunalne ceste in objekti - KS Lesce PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST Komunalna dejavnost Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Lesce (278) Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost KS Lesce KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Cestni promet in infrastruktura Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest Komunalne ceste in objekti - KS Ljubno (267) Komunalne ceste in objekti - KS Ljubno PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST Komunalna dejavnost Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Ljubno (278) Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Ljubno Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Otoče (278) Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Otoče

19 6008 KRAJEVNA SKUPNOST MOŠNJE PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Cestni promet in infrastruktura Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest Komunalne ceste in objekti - KS Mošnje (267) Komunalne ceste in objekti - KS Mošnje PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST Komunalna dejavnost Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Mošnje (279) Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost KS Mošnje KRAJEVNA SKUPNOST OTOK PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Cestni promet in infrastruktura Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest Komunalne ceste in objekti - KS Otok (267) Komunalne ceste in objekti - KS Otok KRAJEVNA SKUPNOST PODNART PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Cestni promet in infrastruktura Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest Komunalne ceste in objekti - KS Podnart (267) Komunalne ceste in objekti - KS Podnart KRAJEVNA SKUPNOST RADOVLJICA PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Cestni promet in infrastruktura Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest Komunalne ceste in objekti - KS Radovljica (267) Komunalne ceste in objekti - KS Radovljica

20 6012 KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA DOBRAVA PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Cestni promet in infrastruktura Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest Komunalne ceste in objekti - KS Srednja Dobrava (267) Komunalne ceste in objekti - KS Srednja Dobrava PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST Komunalna dejavnost Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Srednja Dobrava (279) Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost KS Srednja Dobrava REŽIJSKI OBRAT SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Druge skupne administrativne službe Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem Investicije in inv. vzdrževanje na objektih in površinah letališča (261) Investicije in inv. vzdrževanje na objektih in površinah letališča PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Letalski promet in infrastruktura Letališka infrastruktura in oprema navigacijskih služb Investicije in inv. vzdrževanje na objektih in površinah letališča (272) Nakup in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN RADOVLJICA IN NAKLO LOKALNA SAMOUPRAVA Dejavnost občinske uprave Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave Nabava vozil in opreme za redarje (261) Nabava vozil in opreme za redarje

21 Skupaj NRP: Povzetek virov: PV-DP PV - Domači partnerji PV-LS PV-TDP PV - Transfer iz državnega proračuna Skupaj PV - Proračunski viri

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO 2016

Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO 2016 Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO KAZALO VSEBINE 1. FINANČNI DEL... 10 I. SPLOŠNI DEL... 10 II. POSEBNI DEL... 18 III. NAČRT RAZVONIH PROGRAMOV... 58 IV. TABELA KS...

Prikaži več

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN 2016 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 1003 ŽUPAN 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne

Prikaži več

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov)

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov) NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2010-2013 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.351.130 308.700 310.000 310.000 0 0 0403 Druge skupne administrativne službe 1.351.130 308.700 310.000 310.000

Prikaži več

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO -FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski uporabnik (PU) Funkcionalna klasifikacija (FK) Proračunska

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx)

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx) Tabela: Poročilo o prenosu namenskih sredstev v proračun 2015 V EUR Taksa za obrem. okolja - voda 2.011.143 2.012.994 981.949 1.031.045 1.031.045 0 91210 Inv.in inv.vzdrž.javnih kanal.sis.in ČN 101.660

Prikaži več

NRP19_22_2RBP

NRP19_22_2RBP Načrt razvojnih programov Občine Moravče za obdobje 2019-2022, usklajen z 2. rebalansom 2019 NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019-2022 0004 Občinska uprava 8.129.241 3.142.519 4.136.555 6.815.121 4.666.688 620.000

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi T O L M I N, 0 2. 0 2. 2 0 1 1 I N 1 0. 0 2. 2 0 1 1 M A G. R O S A N A Š Č A N Č A R Cilj ukrepa Izboljšanje življenjskih

Prikaži več

REBALANS PRORAČUNA

REBALANS PRORAČUNA OBČINA ŽELEZNIKI SPREMEMBA PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2018 PRVI REBALANS ŽELEZNIKI, 4.4.2018 Št.: 410-4/2018-007 Rebalans proračuna 2018 -PRVI 1 od 6 Občina Železniki je 22.12.2017 na 22. redni

Prikaži več

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc 259 MESTNA OBČINA KRANJ ŽUPAN Slovenski trg 1, 4000 Kranj tel. 04/ 237 31 00, fax. 04/ 237 31 06 Datum: 15.05.2009 SVET MESTNE OBČINE KRANJ PREDMET: LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MESTNE

Prikaži več

Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: Datum do: EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPORE

Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: Datum do: EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPORE Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: 1.1.2015 Datum do: 30.6.2015 Stran 1 05.01.2015 001-2015 152,55 05.01.2015 002-2015 PP 110221 RAZVOJ PODEŽELJA

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine SEVNICA NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2018-2021 4001 OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA 586.509 156.000 68.500 205.500 190.500 181.500 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 586.509 156.000 68.500 205.500 190.500

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev MESTNO KOLESARSKO OMREŽJE Vsebina 1. Mestno kolesarsko omrežje VZHOD 2. Mestno kolesarsko omrežje CENTER 3. Mestno kolesarsko omrežje ZAHOD Skupna vrednost projekta: 4.295.153 EUR Projektiranje: Andrejc,

Prikaži več

ZAPISNIK

ZAPISNIK LETNI NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM ZA LETO 2018 1. Občinski svet Občine Bled sprejme letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Bled za leto 2018. 2. Občinski svet Občine Bled

Prikaži več

Microsoft Word - Predpisi_inšpektorat.docx

Microsoft Word - Predpisi_inÅ¡pektorat.docx SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA MESTNE OBČINE NOVO MESTO IN OBČINE STRAŽA I. NADZOR NAD PREDPISI POSAMEZNE OBČINE USTANOVITELJICE SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 1. MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 29. september 2017 Številka 69/2017 AKTI V S E B I N A LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2018 LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2019 LETNI

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

Datum: 21

Datum: 21 Datum: 20.2.2019 ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOROVNICA ZADEVA: LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI BOROVNICA ZA LETO 2019 PRAVNA PODLAGA: Zakon o športu ((ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17) Resolucija o Nacionalnem

Prikaži več

Microsoft Word - BILANCE_NSZ_04MJ

Microsoft Word - BILANCE_NSZ_04MJ NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Površine sprememb namenske rabe prostora v osnutku sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Jezersko IZVAJALEC LOCUS

Prikaži več

Microsoft Word - letni načrt pridob. rebalans za 2012 brez imen.doc

Microsoft Word - letni načrt pridob. rebalans za 2012 brez imen.doc Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/2002, 25/2002 in Uradni list RS št. 38/2005, 24/2006), 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas,

OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas, OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA I. 1. točke dnevnega reda: POTRDITEV ZAPISNIKA 3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 20.2.2019 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 3. redne seje

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) PREDLOG PRORAČUNA OBČINE STRAŽA ZA LETO 219 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proa občine Straža za leto 219 so po proskih uporabnikih izkazani kot sledi: 1 - OBČINSKI SVET proa 1 aprilproa 219

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itev poseb. dela rebalansa 2015)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itev poseb. dela rebalansa 2015) Obrazložitev posebnega dela rebalansa proračuna 2015 V nadaljevanju so obrazloženi predlogi sprememb in dopolnitev po posameznih proračunskih postavkah: 011017 Delovanje svetniške skupine SD Predlagamo

Prikaži več

ZAVOD za trajnostni razvoj Kopra „KOPER OTOK“

ZAVOD za trajnostni razvoj Kopra „KOPER OTOK“ MANAGEMENT MESTNEGA SREDIŠČA Projekt oživljanja starega mestnega jedra MMS v Kopru Jana Tolja, svetovalka župana Mestna občina Koper Management mestnih središč NAKUPOVALNA SREDIŠČA Po letu 2000 ogromen

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) OBČINE ZA LETO II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: 10 - Občinski svet 10 Občinski svet 79.927,00 79.451,71 80.568,00 99,4

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

I

I OBČINA RADOVLJICA Občinska volilna komisija RAZGLAS Na podlagi 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) v zvezi z 61. členom

Prikaži več

II OBČINA RADOVLJICA ŽUPAN Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: , faks: e-naslov:

II OBČINA RADOVLJICA ŽUPAN Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: , faks: e-naslov: II OBČINA RADOVLJICA ŽUPAN Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si Datum: 20.5.2015 Zadeva: POBUDE IN VPRAŠANJA,

Prikaži več

ORGANIZIRANA TELESNA AKTIVNOST IN INFRASTRUKTURA:

ORGANIZIRANA TELESNA AKTIVNOST IN INFRASTRUKTURA: ORGANIZIRANA TELESNA AKTIVNOST IN INFRASTRUKTURA: Občina Radovljica: 1895 Planinsko društvo Radovljica 1895 Vodnikova koča 1899 Koča na Rodici 1899 Zavetišče v Planici 1901 Tomčeva koča 1906 Koča na Konjščici

Prikaži več

1

1 2 PRIKAZ STANJA PROSTORA 2.1 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 2.1.1 MAKROLOKACIJA Območje OPPN PSC Mačkovec-2 v velikosti cca 4,5 ha je del gospodarske cone GC Mačkovec in se nahaja na skrajnem SV delu Novega mesta

Prikaži več

LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE TREBNJE ZA LETO 2009

LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE TREBNJE ZA LETO 2009 OBČINA TREBNJE ŽUPAN www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Številka: 478-2/2015 Datum: 18.5.2015 Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države

Prikaži več

Ţupan Številka: 007-5/ Datum: OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Obč

Ţupan Številka: 007-5/ Datum: OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Obč Ţupan Številka: 007-5/2013-1 Datum: 14. 01. 2013 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Občine Miren Kostanjevica PRIPRAVIL/A: Občinska uprava

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

ZBOR KRAJANOV KS VOJSKO

ZBOR KRAJANOV KS VOJSKO VOJSKO Plani, cilji 2019 2022 Pripravil : B. Lapajne Program razvoja 2019-2022 Strateški dokument ( osnutek ), ki ga je Svet KS Vojsko sprejel na 22. redni seji 4. 12. 2017 Turizem kot panoga Kmetijska

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaboratu ekonomike I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina) Ta

Prikaži več

OBČINA LENDAVA, LENDVA KÖZSEG GLAVNA ULICA 20, LENDAVA Kriteriji: Datum od: Datum do: PREGLED IZVRŠENIH PRERAZPOREDITEV V PRORAČUN

OBČINA LENDAVA, LENDVA KÖZSEG GLAVNA ULICA 20, LENDAVA Kriteriji: Datum od: Datum do: PREGLED IZVRŠENIH PRERAZPOREDITEV V PRORAČUN OBČINA LENDAVA, LENDVA KÖZSEG GLAVNA ULICA 20, LENDAVA Kriteriji: Datum od: 1.1.2018 Datum do: 31.12.2018 Stran 1 03.02.2018 001-2018 PP 060001 Plače in drugi izdatki delavcev občinske uprave PP 060011

Prikaži več

A1, investicijsko upravljanje, d

A1, investicijsko upravljanje, d GPG Inženiring d.d., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje, matična številka: 2273152000, ki jo zastopa direktor Janko Jazbinšek, na podlagi 109. čl. Stvamopravnega zakonika (Ur. list RS št. 87/2002) in

Prikaži več

PREDSTAVITEV AKTI

PREDSTAVITEV AKTI LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. Ljubljanska cesta 76 I 1230 Domžale TESTNI PRIMER ZA VZPOSTAVITEV SISTEMA KAZALNIKOV SPREMLJANJA STANJA V PROSTORU NA LOKALNI RAVNI TESTNO OBMOČJE MESTNA OBČINA

Prikaži več

IZBRANI PRIMERI JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV V SLOVENIJI doc. dr. Boštjan Ferk Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

IZBRANI PRIMERI JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV V SLOVENIJI doc. dr. Boštjan Ferk Inštitut za javno-zasebno partnerstvo IZBRANI PRIMERI JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV V SLOVENIJI doc. dr. Boštjan Ferk Inštitut za javno-zasebno partnerstvo ŠPORTNI PARK STOŽICE: ŠPORTNA DVORANA IN NOGOMETNI STADION, LJUBLJANA PROJEKT (IME, LOKACIJA)

Prikaži več

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC Na podlagi 146. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01), je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji

Prikaži več

Microsoft Word - zapisnik 7. seje.doc popravljen.doc

Microsoft Word - zapisnik 7. seje.doc popravljen.doc KRAJEVNA SKUPNOST KRMELJ Z A P I S N I K 7. redne seje Sveta KS Krmelj, ki je bila dne 20.11. 2011 ob 09. uri v prostorih sejne sobe KS Krmelj Prisotni člani Sveta: Slavica Mirt, Drago Berk, Andrej Kranjc,

Prikaži več

(Microsoft Word - plan ob\350inske ceste zaklju\350no poro\350ilo doc)

(Microsoft Word - plan ob\350inske ceste zaklju\350no poro\350ilo doc) Občina Kranjska Gora Komisija za pripravo plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest POROČILO O REALIZACIJI PLANA RAZVOJA IN VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST za obdobje 2007-2010 Kranjska Gora, januar 2011

Prikaži več

I Datum: OBČINA RADOVLJICA OBČINSKI SVET Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: , faks: e-na

I Datum: OBČINA RADOVLJICA OBČINSKI SVET Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: , faks: e-na I Datum: 24.1.2018 OBČINA RADOVLJICA OBČINSKI SVET Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si Z A P I S N I

Prikaži več

Microsoft Word - pregled sklepov.doc

Microsoft Word - pregled sklepov.doc OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Številka: 011-0003/2012 Datum: 22. 03. 2012 P R E G L E D SKLEPOV 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 29. 02. 2012 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 11.

Prikaži več

X OBČINA RADOVLJICA ŽUPAN Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: , faks: e-naslov:

X OBČINA RADOVLJICA ŽUPAN Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: , faks: e-naslov: X OBČINA RADOVLJICA ŽUPAN Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si Datum: 20.5.2015 Zadeva: POBUDE IN VPRAŠANJA,

Prikaži več

II. Posebni del proračuna

II. Posebni del proračuna REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE OBČINA SV. JURIJ OB ŠČAVNICI ZA OBDOBJE OD 1.1.2012 DO 31.3.2012 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine OBČINA SV. JURIJ OB ŠČAVNICI za leto 2012 so po proračunskih

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: prostorske informacijske rešitve d.o.o. Naročnik: OBČINA ŠENČUR KRANJSKA CESTA 11 4208 ŠENČUR PROJEKT ŠT. 940 IZDELAVA PROGRAMA OPREMLJANJA ZA IZGRADNJO KANALIZACIJE ZA OBMOČJE NASELIJ MILJE IN VISOKO

Prikaži več

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve]

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve] OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina@menges.si Številka: 3500-1/2015 Datum: 26.9.2018 ZADEVA : OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA

Prikaži več

Z A P I S N I K

Z A P I S N I K Z A P I S N I K 4. redne seje sveta KS Zdole, ki je bila v sredo 01. 04. 2015 ob 19. uri v sejni sobi KS Zdole. PRISOTNI ČLANI SVETA KS: Jože Slivšek, Vinko Planinc, Matjaž Ban, Marjan Zorko, Gričar Marjan,

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

zapisnik 21. seje finance

zapisnik 21. seje finance OBČINA JESENICE OBČINSKI SVET Odbor za proračun in finance Številka: 032-18/2012 Datum: 16.11.2012 SKRAJŠAN ZAPIS 21. REDNE SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE, KI JE BILA V ČETRTEK, 15.11.2012, OB 17.30

Prikaži več

OBČINA RIBNICA NA POHORJU Ribnica na Pohorju 1, 2364 Ribnica na Pohorju T: F: E:

OBČINA RIBNICA NA POHORJU Ribnica na Pohorju 1, 2364 Ribnica na Pohorju T: F: E: OBČINA RIBNICA NA POHORJU Ribnica na Pohorju 1, 2364 Ribnica na Pohorju T: 02 888 05 56 F: 02 888 05 58 E: obcina@ribnicanapohorju.si www.ribnicanapohorju.si NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE RIBNICA NA

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Čezmejno sodelovanje Mestne občine Nova Gorica na področju trajnostne mobilnosti Vanda Mezgec, Aleksandra Torbica Mestna občina Nova Gorica Ljubljana, 2.6.2016 NOVA GORICA GORICA GORICA Kolesarska steza

Prikaži več

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA REZULTATI VOLITEV V DRŽAVNI ZBOR Volilna enota: Volilni okraj: Volišče: 1 KRANJ 10 KAMNIK 1 KRAJEVNI DOM MOTNIK

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA REZULTATI VOLITEV V DRŽAVNI ZBOR Volilna enota: Volilni okraj: Volišče: 1 KRANJ 10 KAMNIK 1 KRAJEVNI DOM MOTNIK KRAJEVNI DOM MOTNIK Vpisanih v vol. imenik: 252 54 252 54 6,% 54 3,95% 5 5 3,66%,%,% 3,3%,99%,66%,%,% 6 3,97% DD DOBRA DRŽAVA,66% SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA 6,62% 2 SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 2,32%

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) PRO OBČINE IDRIJA ZA LETO II. POSEBNI DEL PROA Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Idrija za leto so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: 1 - Občinski svet PRO 1 Občinski svet 1.19 83.71

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

Razvoj energetsko samooskrbnega kraja Dole pri Litiji, Slovenija

Razvoj energetsko samooskrbnega kraja Dole pri Litiji, Slovenija Bruselj, 28. november 2018 This project has received funding from the European Union s Horizon 2020 research and innovation programme under Grant Agreement N 691661 Razvoj energetsko samooskrbnega kraja

Prikaži več

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vezano na izdajo soglasja za poseg v varovalni pas ceste

Prikaži več

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: SKLEP O USTANOVITVI JAVNEGA DOBRA V K.O. (2399)

Prikaži več

MLADINSKA KOMISIJA REGIJSKO GASILSKO TEKMOVANJE Selo pri Bledu, MLAJŠE PIONIRKE EKIPA GASILSKA ZŠT. ČAS V 1.KT 2.KT 3.KT 4.KT. SKUPAJ Zbijan

MLADINSKA KOMISIJA REGIJSKO GASILSKO TEKMOVANJE Selo pri Bledu, MLAJŠE PIONIRKE EKIPA GASILSKA ZŠT. ČAS V 1.KT 2.KT 3.KT 4.KT. SKUPAJ Zbijan MLADINSKA KOMISIJA REGIJSKO GASILSKO TEKMOVANJE Selo pri Bledu, 14.6.2008 MLAJŠE PIONIRKE EKIPA GASILSKA ZŠT. ČAS V 1.KT 2.KT 3.KT 4.KT. SKUPAJ Zbijanje tarčvezanje vozlprenos žogic Testi TOČKE PGD ZVEZA

Prikaži več

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 78/18) in

Prikaži več

Na podlagi četrtega odstavka 15

Na podlagi četrtega odstavka 15 PREDLOG Oktober 2013 Na podlagi četrtega odstavka 11 člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št 86/10, 75/12 in 47/13 ZDU-1G) in 17 člena Statuta Občine

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV

OBRAZLOŽITEV PRIPRAVLJALEC PROSTORSKEGA AKTA Občina Bovec Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec ŽUPAN Valter Mlekuž PREDSTAVNICA NAROČNIKA Katarina Barbara Ostan PROSTORSKI AKT, DELI AKTA Druge spremembe in dopolnitve

Prikaži več

Številka:

Številka: Številka: 900-4/2017 Datum: 14.09.2017 OBČINA MAKOLE OBČINSKI SVET 17. redna seja občinskega sveta 28. september 2017 Gradivo za 5. točko dnevnega reda - dodatno Predlagatelj: župan Franc Majcen ZADEVA:

Prikaži več

Priloga 1: Konservatorski načrt za prenovo 1 Naslovna stran konservatorskega načrta za prenovo KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO naročnik: ime in priime

Priloga 1: Konservatorski načrt za prenovo 1 Naslovna stran konservatorskega načrta za prenovo KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO naročnik: ime in priime Priloga 1: Konservatorski načrt za prenovo 1 Naslovna stran konservatorskega načrta za prenovo KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO naročnik: ime in priimek ter naslov naročnika oziroma firma in sedež naročnika

Prikaži več

Uradni list RS 056/2010, Uredbeni del

Uradni list RS 056/2010, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=123544481413, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št. 1162 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASELJIH LUŽE, VISOKO-del, HOTEMAŽE IN OLŠEVEK besedilni

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc .1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: OBČINA IVANČNA GORICA Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica OBJEKT: POVEZOVALNI KANAL VIŠNJA GORA IVANČNA GORICA VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: PZI ZA GRADNJO:

Prikaži več

2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) Telefax : (02) P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N

2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) Telefax : (02) P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N 2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) 02 79 630 Telefax : (02) 79 640 P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N U O B Č I N E R A D L J E O B D R A V I Z A L E T O

Prikaži več

A1, investicijsko upravljanje, d

A1, investicijsko upravljanje, d itn 11 k2s2 IJbtA šakale r o m B w t e > GPG Inženiring d.d., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje, matična številka: 2273152000, ki jo zastopa direktor Janko Jazbinšek, na podlagi 109. čl. Stvamopravnega

Prikaži več

PREDLAGATELJ: ŽUPAN OBČINE JESENICE

PREDLAGATELJ:  ŽUPAN OBČINE JESENICE PLAN GRADITVE IN VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST V OBDOBJU OD LETA 2015 DO 2018 Zakon o cestah ZCest-1 (Uradni list RS, št. 109/2010 in spr.) predpisuje zagotavljanje stanja javnih cest za varen in neoviran

Prikaži več

Petrol

Petrol PETROLOV Program za zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih 2 Zakonski okvir Sredstva iz Petrolovega programa se podeljujejo v skladu s pravili za podeljevanje Državne pomoči (javni pozivi)

Prikaži več

Uradni list RS - 014/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 014/2015, Uredbeni del Digitally signed by Petra Skodlar DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, cn=petra Skodlar, serialnumber=1236780514024 Reason: Odgovorna urednica Uradnega lista Republike Slovenije

Prikaži več

PRORAČUN OBČINE VELIKE LAŠČE za leti 2015 IN 2016 OSNUTEK A. Bilanca prihodkov in odhodkov INDEX INDEX konto besedilo VELJAVNI PR

PRORAČUN OBČINE VELIKE LAŠČE za leti 2015 IN 2016 OSNUTEK A. Bilanca prihodkov in odhodkov INDEX INDEX konto besedilo VELJAVNI PR OBČINE VELIKE LAŠČE za leti 2015 IN 2016 OSNUTEK A. Bilanca prihodkov in odhodkov konto I. PRIHODKI SKUPAJ 3.798.000 3.729.300 3.696.300 98,2 97 70 DAVČNI PRIHODKI 3.246.900 3.146.400 3.146.800 97 97 700

Prikaži več

ŽUPAN OBČINA LOGATEC e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201

ŽUPAN OBČINA LOGATEC  e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201 ŽUPAN OBČINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 013-1/2019-80 Datum: 4. 3. 2019 OBČINSKI SVET POROČILO O IZVRŠEVANJU

Prikaži več

(Microsoft Word - Polletno poro\350ilo januar-junij 2015.docx)

(Microsoft Word - Polletno poro\350ilo januar-junij 2015.docx) III.2. Obrazložitve POSEBNI DEL III.2.1. Občinski svet 1000 OBČINSKI SVET Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine, v prvi polovici leta 2015 je deloval

Prikaži več

Microsoft Word - OPN_obrazlozitev

Microsoft Word - OPN_obrazlozitev NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE JEZERSKO OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV PROSTORSKEGA AKTA IZVAJALEC LOCUS

Prikaži več

Aktualni izzivi informacijske družbe

Aktualni izzivi informacijske družbe REPUBLIKA SLOVENIJA www.mvzt.gov.si, e: gp.mvzt@gov.si Kotnikova 38, 1000 Ljubljana t: 01 478 4600, f: 01 478 4719 Aktualni izzivi informacijske družbe Dr. Davorka Šel 29.5.2009 1 Vloga Direktorata za

Prikaži več

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA

Prikaži več

(Microsoft Word - NA\310RT RAVNANJA Z NEPREMI\310NIM PREMO\216ENJEM ZA LETO \(2\))

(Microsoft Word - NA\310RT RAVNANJA Z NEPREMI\310NIM PREMO\216ENJEM ZA LETO \(2\)) Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010, 75/12, 47/13, 50/14 in 90/14), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Prikaži več

Številka: 900-5/ Datum: Z A P I S N I K 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, ki je bila v ponedeljek, , ob 16. uri, v sejni so

Številka: 900-5/ Datum: Z A P I S N I K 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, ki je bila v ponedeljek, , ob 16. uri, v sejni so Številka: 900-5/2019-4 Datum: 15. 4. 2019 Z A P I S N I K 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, ki je bila v ponedeljek, 15. 4. 2019, ob 16. uri, v sejni sobi Občine Polzela Navzoči člani občinskega sveta: Ivan

Prikaži več

Občina Ig Govekarjeva cesta Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu Gradivo za obravnavo POVZETEK L

Občina Ig Govekarjeva cesta Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu Gradivo za obravnavo POVZETEK L Občina Ig Govekarjeva cesta 6 1292 Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu 2018 - Gradivo za obravnavo POVZETEK Ljubljana, maj 2018 OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no)

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no) NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM IN LETNI PROGRAM RAZPOLAGANJA S FINANČNIM PREMOŽENJEM OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2015 1. UVODNA POJASNILA 1.1. Ravnanje s stvarnim premoženjem občine Zakon o stvarnem

Prikaži več

O B Č I N A

O B Č I N A PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve ZADEVA: UKINITEV STATUSA JAVNEGA DOBRA IN DOPOLNITEV

Prikaži več

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje e-mail:obcinacerklje@siol.net 04/28 15 820 04/ 28 15 800 Številka: 032-04/2014-426 Datum: 10. 4. 2018 OBČINSKI SVET OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN  e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

Microsoft Word IZHODISCA_OPPN_SPAR2019_poprK.docx

Microsoft Word IZHODISCA_OPPN_SPAR2019_poprK.docx Občina LOGATEC IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO sprememb in dopolnitev OPPN za Centralne dejavnosti Brod - vzhodni del 1 Izdelal: URBANIA D.O.O. Koseška cesta 8 1000 Ljubljana Vodja projekta: Peter Lovšin, spec.arh.urb.,

Prikaži več

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9 V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 90/14 ZDU-1I, 14/15 ZUUJFO in 76/15), 7. členom Uredbe

Prikaži več

1. JAVNA RAZPRAVA

1. JAVNA RAZPRAVA I V OKVIRU IZDELAVE CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE MESTNE OBČINE KOPER Januar, 2017 1. PEŠAČENJE: Spodbujanje hoje kot pomembnega potovalnega načina. Izboljšanje infrastrukture za pešce. 1A Širitev in izgradnja

Prikaži več