Uradni list RS 056/2010, Uredbeni del

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Uradni list RS 056/2010, Uredbeni del"

Transkripcija

1 Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber= , cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike Slovenije Date: :32:36 +2'' Uradni list Republike Slovenije Internet: Št. 56 e-pošta: Ljubljana, četrtek ISSN DRŽAVNI ZBOR Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 21 (Rb21) Na podlagi šestega odstavka 4. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/, 79/1, 3/2, 56/2 ZJU, 11/2 ZDT B, 127/6 ZJZP, 14/7 ZSPDPO, 19/8, 49/9 in 38/1 ZUKN) in 166. člena Poslovnika dr žavnega zbora (Uradni list RS, št. 92/7 uradno prečiščeno besedilo) je Državni zbor na seji dne sprejel REBALANS PRORAČUNA Republike Slovenije za leto 21 (Rb21) (1) Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki pro računa Republike Slovenije za leto 21 so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu. (2) Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 21 se določa v naslednjih zneskih: Priloga Leto XX

2 Stran 836 / Št. 56 / Uradni list Republike Slovenije Konto I. SPLOŠNI DEL A. Bilanca prihodkov in odhodkov Znesek I. SKUPAJ PRIHODKI ( ) TEKOČI PRIHODKI (7+71) DAVČNI PRIHODKI Davki na dohodek in dobiček Dohodnina Davek od dohodkov pravnih oseb Prispevki za socialno varnost Prispevki zaposlenih Prispevki delodajalcev Prispevki samozaposlenih Ostali prispevki za socialno varnost Davki na plačilno listo in delovno silo Posebni davek na določene prejemke Domači davki na blago in storitve Davek na dodano vrednost Drugi davki na blago in storitve Trošarine (akcize) Davki na posebne storitve Letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu Drugi davki na uporabo blaga in storitev Davki od prometa motornih vozil Davki na mednarodno trgovino in transakcije Carine Drugi davki Drugi davki NEDAVČNI PRIHODKI Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki Prihodki od obresti Prihodki od premoženja Takse in pristojbine Sodne takse Upravne takse in pristojbine Globe in druge denarne kazni Globe in druge denarne kazni Prihodki od prodaje blaga in storitev Prihodki od prodaje blaga in storitev Drugi nedavčni prihodki Drugi nedavčni prihodki KAPITALSKI PRIHODKI Prihodki od prodaje osnovnih sredstev Prihodki od prodaje zgradb in prostorov Prihodki od prodaje prevoznih sredstev Prihodki od prodaje opreme Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

3 Uradni list Republike Slovenije Št. 56 / / Stran 8361 A. Bilanca prihodkov in odhodkov Konto Znesek 73 PREJETE DONACIJE Prejete donacije iz domačih virov Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb Prejete donacije iz tujine Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb TRANSFERNI PRIHODKI Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij Prejeta sredstva iz državnega proračuna Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE Predpristopna in popristopna pomoč Evropske unije Prejeta sredstva PHARE Prejeta sredstva ISPA Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike 781 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) 7811 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) 7812 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) 7813 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF) Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF) Prejeta sredstva iz proračuna EU iz kohezijskega sklada Prejeta sredstva iz Kohezijskega sklada (CF) Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU 7841 Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranjih politik EU Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije

4 Stran 8362 / Št. 56 / Uradni list Republike Slovenije A. Bilanca prihodkov in odhodkov Konto Znesek II. SKUPAJ ODHODKI ( ) TEKOČI ODHODKI Plače in drugi izdatki zaposlenim Plače in dodatki Regres za letni dopust Povračila in nadomestila Sredstva za delovno uspešnost Sredstva za nadurno delo Plače za delo nerezidentov po pogodbi Drugi izdatki zaposlenim Prispevki delodajalcev za socialno varnost Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Prispevek za zdravstveno zavarovanje Prispevek za zaposlovanje Prispevek za starševsko varstvo Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU Izdatki za blago in storitve Pisarniški in splošni material in storitve Posebni material in storitve Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Prevozni stroški in storitve Izdatki za službena potovanja Tekoče vzdrževanje Poslovne najemnine in zakupnine Kazni in odškodnine Drugi operativni odhodki Plačila domačih obresti Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu Plačila tujih obresti Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih Rezerve Splošna proračunska rezervacija Proračunska rezerva Sredstva za posebne namene TEKOČI TRANSFERI Subvencije Subvencije javnim podjetjem Subvencije finančnim institucijam Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom Transferi posameznikom in gospodinjstvom Transferi nezaposlenim Družinski prejemki in starševska nadomestila Transferi za zagotavljanje socialne varnosti Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja Štipendije Drugi transferi posameznikom Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Drugi tekoči domači transferi Tekoči transferi občinam Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja

5 Uradni list Republike Slovenije Št. 56 / / Stran 8363 A. Bilanca prihodkov in odhodkov Konto Znesek 4132 Tekoči transferi v javne sklade Tekoči transferi v javne zavode Tekoči transferi v državni proračun Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4136 Tekoči transferi v javne agencije Tekoči transferi v tujino Tekoči transferi mednarodnim institucijam Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini Drugi tekoči transferi v tujino INVESTICIJSKI ODHODKI Nakup in gradnja osnovnih sredstev Nakup zgradb in prostorov Nakup prevoznih sredstev Nakup opreme Nakup drugih osnovnih sredstev Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Investicijsko vzdrževanje in obnove Nakup zemljišč in naravnih bogastev Nakup nematerialnega premoženja Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 431 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin Investicijski transferi privatnim podjetjem Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4316 Investicijski transferi v tujino Investicijski transferi proračunskim uporabnikom Investicijski transferi občinam Investicijski transferi javnim skladom in agencijam Investicijski transferi javnim zavodom PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE Plačila sredstev v proračun Evropske unije Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega Kraljestva Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND vira v korist Kraljevin Nizozemske in Švedske III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ) (I.-II.) Skupaj prihodki minus skupaj odhodki III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (I.-712)-(II ) Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti

6 Stran 8364 / Št. 56 / Uradni list Republike Slovenije B. Račun finančnih terjatev in naložb Konto IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV ( ) Znesek PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 75 Prejeta vračila danih posojil Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij Prodaja kapitalskih deležev Prejeta vračila namenskega premoženja Kupnine iz naslova privatizacije Sredstva kupnin iz naslova privatizacije 9. V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV ( ) 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV Dana posojila Dana posojila javnim skladom Dana posojila privatnim podjetjem Dana posojila v tujino Plačila zapadlih poroštev Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbam, ki so v lasti države ali občin Povečanje kapitalskih deležev v tujino Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije Dana posojila iz sredstev kupnin Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

7 Uradni list Republike Slovenije Št. 56 / / Stran 8365 C. Račun Konto Znesek VII. ZADOLŽEVANJE (5+51) ZADOLŽEVANJE VIII. ODPLAČILA DOLGA (55+551) ODPLAČILA DOLGA Odplačila domačega dolga Odplačila kreditov poslovnim bankam Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu Odplačila dolga v tujino Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih 5.. IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V VIII.) X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

8 Stran 8366 / Št. 56 / Uradni list Republike Slovenije II. POSEBNI DEL BLC / NADSKUPINA / SPU / PU / PPP / GPR / PPR Rebalans proračuna 21 A Bilanca odhodkov NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE Predsednik Republike Slovenije POLITIČNI SISTEM Politični sistem Dejavnost Urada predsednika Republike Slovenije Dejavnost bivšega predsednika Republike Slovenije DRŽAVNI ZBOR Državni zbor POLITIČNI SISTEM Politični sistem Dejavnost državnega zbora DRŽAVNI SVET Državni svet POLITIČNI SISTEM Politični sistem Dejavnost državnega sveta DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA Državna volilna komisija POLITIČNI SISTEM Politični sistem Izvedba in nadzor volitev in referendumov VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC Varuh človekovih pravic POLITIČNI SISTEM Politični sistem Varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin Izvajanje Opcijskega protokola Urad zagovornikov otrok INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Informacijski pooblaščenec POLITIČNI SISTEM Politični sistem Dostop do informacij javnega značaja SVET REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VISOKO ŠOLSTVO Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo IZOBRAŽEVANJE Urejanje izobraževalnega sistema Urejanje izobraževalnega sistema Terciarno izobraževanje Visokošolsko izobraževanje USTAVNO SODIŠČE Ustavno sodišče POLITIČNI SISTEM Politični sistem Ustavno sodišče in njegovo delovanje RAČUNSKO SODIŠČE Računsko sodišče EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA Fiskalni nadzor Dejavnost Računskega sodišča DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA Državna revizijska komisija EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA Urejanje na področju fiskalne politike Javna naročila in nadzor KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE Komisija za preprečevanje korupcije NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST Notranje zadeve Urejanje na področju preprečevanja korupcije

9 Uradni list Republike Slovenije Št. 56 / / Stran 8367 BLC / NADSKUPINA / SPU / PU / PPP / GPR / PPR Rebalans proračuna AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE KAPITALSKIH NALOŽB RS Agencija za upravljanje kapitalskih naložb RS EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA Privatizacija in nadzor Program privatizacije in upravljanje z državnim premoženjem SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI Slovenska akademija znanosti in umetnosti ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ Urejanje sistema znanstvenega raziskovanja Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstveno raziskovalna dejavnost Znanstveno raziskovalna dejavnost

10 Stran 8368 / Št. 56 / Uradni list Republike Slovenije BLC / NADSKUPINA / SPU / PU / PPP / GPR / PPR Rebalans proračuna 21 2 VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI KABINET PREDSEDNIKA VLADE Kabinet predsednika vlade POLITIČNI SISTEM Politični sistem Dejavnost kabineta predsednika vlade VLADNE SLUŽBE Generalni sekretariat vlade POLITIČNI SISTEM Politični sistem Dejavnost generalnega sekretariata vlade SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 43 Druge skupne administrativne službe Izvedba protokolarnih dogodkov Protokol v vladi Republike Slovenije SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 43 Druge skupne administrativne službe Izvedba protokolarnih dogodkov Urad za enake možnosti POLITIČNI SISTEM Politični sistem Spremljanje položaja žensk in uresničevanje njihovih pravic Urad za narodnosti vlade Republike Slovenije KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE Podpora posebnim skupinam Podpora narodnostnim skupnostim Urad vlade za komuniciranje SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 43 Druge skupne administrativne službe Obveščanje domače in tuje javnosti Urad vlade za verske skupnosti KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE Podpora posebnim skupinam Podpora duhovnikom in verskim skupnostim Urad za varovanje tajnih podatkov OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH Splošne in skupne funkcije Varovanje tajnih podatkov SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKE ZADEVE 1538 Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropske zadeve EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA Makro ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor Podlage ekonomske in razvojne politike ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ Mednarodno sodelovanje in udeležba Koordinacija aktivnosti v procesu vključevanja in delovanja v EU Izvajanje finančnih mehanizmov SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 43 Druge skupne administrativne službe Koordinacija na področju razvoja in evropskih zadev SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKO 1536 Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko LOKALNA SAMOUPRAVA Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni Vzpostavitev in delovanje sistema regionalne in strukturne politike EU razvojne spodbude Posebni ukrepi regionalne politike Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin Dodatna sredstva za sofinanciranje investicij občin

11 Uradni list Republike Slovenije Št. 56 / / Stran 8369 BLC / NADSKUPINA / SPU / PU / PPP / GPR / PPR Rebalans proračuna PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Cestni promet in infrastruktura Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti GOSPODARSTVO Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva Spodbujanje turizma v turističnih območjih in območjih s posebnimi varstvenimi režimi 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 163 Komunalna dejavnost Sofinanciranje lokalne komunalne infrastrukture Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) Nakup in komunalno opremljanje stavbnih zemljišč SOCIALNO VARSTVO Izvajanje programov socialnega varstva Sofinanciranje lokalne socialne infrastrukture SLOVENSKA OBVEŠČEVALNO-VARNOSTNA AGENCIJA Slovenska obveščevalno - varnostna agencija NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST Obveščevalno varnostna dejavnost Obveščevalno varnostna dejavnost SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PODNEBNE SPREMEMBE 1539 Služba Vlade Republike Slovenije za podnebne spremembe VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE Okoljevarstvena politika in splošne administrativne zadeve Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike URAD VLADE RS ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE Podpora posebnim skupinam Podpora Slovencem v zamejstvu in tujini SLUŽBA VLADE ZA ZAKONODAJO Služba vlade za zakonodajo SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 43 Druge skupne administrativne službe Priprava in nadzor zakonov ter drugih pravnih aktov STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE Statistični urad Republike Slovenije SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 43 Druge skupne administrativne službe Statistične storitve Popis prebivalstva URAD RS ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE IN RAZVOJ Urad RS za makroekonomske analize in razvoj EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA Makro ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor Analiza in napovedovanje gospodarskih in razvojnih gibanj ter politik MINISTRSTVO ZA FINANCE Ministrstvo za finance EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA Urejanje na področju fiskalne politike Urejanje na področju fiskalne politike Fiskalni sistem Fiskalni nadzor Dejavnost javnih agencij za nadzor Privatizacija in nadzor Nasledstvo Program privatizacije in upravljanje z državnim premoženjem ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ Mednarodno sodelovanje in udeležba Sodelovanje z mednarodnimi institucijami Mednarodna pomoč Mednarodna razvojna in humanitarna pomoč

12 Stran 837 / Št. 56 / Uradni list Republike Slovenije BLC / NADSKUPINA / SPU / PU / PPP / GPR / PPR Rebalans proračuna 21 9 PRAVOSODJE Odškodnine Odškodnine po sodnih sklepih Vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje GOSPODARSTVO Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti Programi povečevanja konkurenčnosti POKOJNINSKO VARSTVO Pokojnine Obveznosti države do ZPIZ Obveznosti države do SOP SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA Servisiranje javnega dolga Obveznosti iz naslova restrukturiranja podjetniškega in bančnega sektorja Obveznosti iz naslova sukcesije Obveznosti iz naslova izvrševanja proračuna - domače zadolževanje Obveznosti iz naslova izvrševanja proračuna - tuje zadolževanje Stroški in upravljanja z dolgom Obveznosti iz naslova obveznic za posebne namene INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč Rezerva Republike Slovenije Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija PRISPEVEK V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE Plačila sredstev v proračun Evropske unije Plačilo prispevka v proračun Evropske unije Davčna uprava RS EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA Davčna in carinska administracija Davčna administracija Izplačilo dela dohodnine za donacije po Zdoh Carinska uprava RS EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA Davčna in carinska administracija Carinska administracija ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ Mednarodno sodelovanje in udeležba Sodelovanje z mednarodnimi institucijami Urad RS za preprečevanje pranja denarja GOSPODARSTVO Urejanje in nadzor na področju bančništva in zavarovalništva Urejanje in nadzor na področju preprečevanja pranja denarja Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo GOSPODARSTVO Urejanje in nadzor iger na srečo Urejanje in nadzor iger na srečo Uprava RS za javna plačila EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA Urejanje na področju fiskalne politike Fiskalni sistem Urad RS za nadzor proračuna EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA Fiskalni nadzor Dejavnost proračunskega nadzora MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE Ministrstvo za notranje zadeve NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST Notranje zadeve Urejanje notranjih zadev Upravljanje z državnim premoženjem

13 Uradni list Republike Slovenije Št. 56 / / Stran 8371 BLC / NADSKUPINA / SPU / PU / PPP / GPR / PPR Rebalans proračuna Policija NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST Notranje zadeve Upravljanje z državnim premoženjem Policijska in kriminalistična dejavnost Prometna varnost Notranja varnost Kriminalistična dejavnost Vzpostavitev južne meje Vzpostavitev južne meje Inšpektorat RS za notranje zadeve NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST Notranje zadeve Urejanje notranjih zadev MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE Ministrstvo za zunanje zadeve ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ Zunanje zadeve in konzularne storitve Izvajanje zunanje politike Delovanje diplomatsko konzularnih predstavništev Mednarodno sodelovanje in udeležba Članarine mednarodnim organizacijam Mednarodna pomoč Razvojna in humanitarna pomoč MINISTRSTVO ZA OBRAMBO Ministrstvo za obrambo ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ Tehnološki razvoj Tehnološki razvoj na obrambnem področju OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH Splošne in skupne funkcije Urejanje skupnih funkcij na področju obrambe Mednarodno sodelovanje Upravljanje z državnim premoženjem Uprava RS za zaščito in reševanje OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami Mednarodno sodelovanje Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami Nadzor delovanja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Generalštab Slovenske vojske OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH Vojaška obramba in nacionalna varnost Zagotavljanje kadrovske pripravljenosti Operativno delovanje in vzdrževanje pripravljenosti Zagotavljanje oborožitvenih in infrastrukturnih zmogljivosti Finančna podpora organizacijam posebnega pomena za obrambo Inšpektorat RS za obrambo OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH Splošne in skupne funkcije Urejanje skupnih funkcij na področju obrambe MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE Ministrstvo za pravosodje EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA Privatizacija in nadzor Denacionalizacija PRAVOSODJE Koordinacija pravosodja in splošne administrativne zadeve Urejanje področja pravosodja Splošne storitve za pravosodne organe Oblikovanje in izvajanje politike v pravosodju Strokovno izpopolnjevanje v pravosodju Mednarodno pravno sodelovanje 596.5

14 Stran 8372 / Št. 56 / Uradni list Republike Slovenije BLC / NADSKUPINA / SPU / PU / PPP / GPR / PPR Rebalans proračuna IZOBRAŽEVANJE Pomoči šolajočim Štipendije za študij prava Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij PRAVOSODJE Uprava in delovanje zaporov Delovanje uprave za izvrševanje kazenskih sankcij SOCIALNO VARSTVO Posebni programi pomoči prebivalstvu Socialno varstvo obsojencev MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO Ministrstvo za gospodarstvo EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA Privatizacija in nadzor Program privatizacije in upravljanje z državnim premoženjem 2. 3 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ Mednarodna pomoč Razvojna in humanitarna pomoč ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ Tehnološki razvoj Programi pospeševanja tehnološkega razvoja gospodarstva PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN Urejanje sistema na področju pridobivanja in distribucije energetskih surovin Urejanje področja pridobivanja in distribucije energetskih surovin Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije 4.83 električne energije Intervencije in programi na področju proizvodnje in distribucije 4.83 električne energije 124 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte 425. in zemeljskega plina Programi podpor na področju predelave in distribucije nafte in 425. zemeljskega plina 125 Urejanje in nadzor na področju rudarstva (vključuje tudi premogovništvo) Oblikovanje strategije na področju rudarstva Programi zapiranja premogovnikov Programi zapiranja rudnikov Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije Spodbujanje učinkovite rabe in obnovljivih virov energije GOSPODARSTVO Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov Urejanje na področju gospodarstva Mednarodno sodelovanje in udeležba Nacionalni meroslovni sistem Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti Programi povečevanja konkurenčnosti Prestrukturiranje podjetij Spodbujanje razvoja malega gospodarstva Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE Upravljanje z radioaktivnimi odpadki Ravnanje z radioaktivnimi in drugimi nevarnimi odpadki INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI Blagovne rezerve Oblikovanje in vzdrževanje blagovnih rezerv Urad RS za varstvo potrošnikov GOSPODARSTVO Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov Varstvo potrošnikov Urad RS za varstvo konkurence GOSPODARSTVO Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov Varstvo konkurence

15 Uradni list Republike Slovenije Št. 56 / / Stran 8373 BLC / NADSKUPINA / SPU / PU / PPP / GPR / PPR Rebalans proračuna Tržni inšpektorat RS GOSPODARSTVO Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov Tržni nadzor (cene in kakovost) Urad RS za intelektualno lastnino GOSPODARSTVO Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov Zaščita intelektualne lastnine Inšpektorat Republike Slovenije za energetiko in rudarstvo PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN Urejanje sistema na področju pridobivanja in distribucije energetskih surovin Nadzor na področju energetike in rudarstva MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva Spremljajoči ukrepi prilagajanja EU Mednarodno razvojno sodelovanje in promocija kmetijstva Program reforme kmetijstva in živilstva Ukrepi za stabilizacijo trga (tržno cenovna politika) Program razvoja podeželja Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu Splošne storitve v kmetijstvu Delovanje služb in javnih zavodov Varstvo in registracija sort rastlin Strokovne in svetovalne naloge, izobraževanje in raziskovanje Kakovost in nadzor Zmanjševanje škod v kmetijstvu Gozdarstvo Delovanje služb in javnih zavodov Program obnove, nege in varstva gozdov Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest Spremljajoči ukrepi v gozdarstvu Ribištvo Program razvoja ribištva INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč Posebni programi pomoči v primerih nesreč Veterinarska uprava RS KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva Splošne storitve v kmetijstvu Delovanje služb in javnih zavodov Zdravstveno varstvo rastlin in živali Kakovost in nadzor Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva Splošne storitve v kmetijstvu Kakovost in nadzor Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva Program reforme kmetijstva in živilstva Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu Fitosanitarna uprava RS KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva Splošne storitve v kmetijstvu Zdravstveno varstvo rastlin in živali Varstvo in registracija sort rastlin

16 Stran 8374 / Št. 56 / Uradni list Republike Slovenije BLC / NADSKUPINA / SPU / PU / PPP / GPR / PPR Rebalans proračuna MINISTRSTVO ZA PROMET Ministrstvo za promet PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Urejanje in nadzor na področju prometa Administracija Urejanje in nadzor na področju prometa Cestni promet in infrastruktura Sredstva za izgradnjo avtocest Železniški promet in infrastruktura Javne službe v železniškem prometu Letalski promet in infrastruktura Letališča in letališka infrastruktura Vodni promet in infrastruktura Hidrografija in kartografija Uprava RS za pomorstvo PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Vodni promet in infrastruktura Administracija Nadzor in varnost pomorskega prometa Pristaniška infrastruktura Direkcija RS za ceste PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Urejanje in nadzor na področju prometa Urejanje in nadzor na področju prometa Cestni promet in infrastruktura Administracija Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest Prometni inšpektorat RS PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Urejanje in nadzor na področju prometa Inšpekcijske službe Direkcija za vodenje investicij JŽI PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Železniški promet in infrastruktura Administracija Javne službe v železniškem prometu Investicijske dejavnosti na železniški infrastrukturi MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Ministrstvo za okolje in prostor VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE Okoljevarstvena politika in splošne administrativne zadeve Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor Izboljšanje stanja okolja Upravljanje z radioaktivnimi odpadki Nadzor in kontrola sevanj Upravljanje in nadzor vodnih virov Načrtovanje, varstvo in urejanje voda Pomoč in podpora ohranjanju narave Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 161 Prostorska politika in splošne administrativne zadeve Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija Prostorsko načrtovanje Spodbujanje stanovanjske gradnje Spodbujanje stanovanjske gradnje INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč Posebni programi v primerih nesreč Geodetska uprava RS PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 162 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

17 Uradni list Republike Slovenije Št. 56 / / Stran 8375 BLC / NADSKUPINA / SPU / PU / PPP / GPR / PPR Rebalans proračuna Uprava RS za jedrsko varnost VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE Upravljanje z radioaktivnimi odpadki Nadzor in kontrola sevanj Inšpektorat RS za okolje in prostor PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 162 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave Agencija RS za okolje VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE Okoljevarstvena politika in splošne administrativne zadeve Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor Izboljšanje stanja okolja Upravljanje in nadzor vodnih virov Načrtovanje, varstvo in urejanje voda Pomoč in podpora ohranjanju narave Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot Splošne okoljevarstvene storitve Informacijski sistem varstva okolja in narave PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 164 Gradbena regulativa in nadzor Priprava regulative za potresno odporno gradnjo MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve TRG DELA IN DELOVNI POGOJI Urejanje in nadzor sistema zaposlovanja in brezposelnosti Urejanje in nadzor sistema zaposlovanja in brezposelnosti Varnost in zdravje pri delu Javne službe za zaposlovanje in brezposelne Varstvo brezposelnih Prejemki in pravice brezposelnih Aktivna politika zaposlovanja Povečanje zaposljivosti Zagotavljanje socialne vključenosti Kreiranje novih delovnih mest in povečanje prilagodljivosti podjetij Interventni ukrepi Interventni ukrepi KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE Ohranjanje kulturne dediščine Urejanje in nadzor na področju kulturne dediščine Ohranjanje, obnova in gradnja spomenikov Podpora posebnim skupinam Programi veteranskih organizacij IZOBRAŽEVANJE Urejanje izobraževalnega sistema Urejanje izobraževalnega sistema Drugi izobraževalni programi Izobraževanje odraslih Pomoči šolajočim Študijske pomoči Štipendije SOCIALNO VARSTVO Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva Varstvo otrok in družine Družinski prejemki in starševska nadomestila Rejništvo Drugi programi v pomoč družini Nadomestila preživnin Posebni programi pomoči prebivalstvu Socialno varstvo in odškodnine zaradi prestrukturiranja proizvodnje Izvajanje programov socialnega varstva Centri za socialno delo Socialno varstvo invalidov

18 Stran 8376 / Št. 56 / Uradni list Republike Slovenije BLC / NADSKUPINA / SPU / PU / PPP / GPR / PPR Rebalans proračuna Socialno varstvo starih Socialno varstvo materialno ogroženih Socialno varstvo žrtev vojnega nasilja Socialno varstvo zasvojenih Javni in razvojni programi socialnega varstva Varstvo invalidov Inšpektorat RS za delo TRG DELA IN DELOVNI POGOJI Urejanje in nadzor sistema zaposlovanja in brezposelnosti Inšpektorat za delo Varnost in zdravje pri delu MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Ministrstvo za zdravje ZDRAVSTVENO VARSTVO Urejanje in nadzor sistema zdravstva Urejanje in nadzor sistema zdravstva Mednarodno sodelovanje na področju zdravstva Primarno zdravstvo Investicijska vlaganja v primarno zdravstvo Bolnišnično zdravstvo Investicijska vlaganja v bolnišnice Preventivni programi zdravstvenega varstva Ekološka in kemijska varnost na področju zdravstva Programi varovanja in krepitve zdravja, zmanjševanja razlik v zdravju in razvojno raziskovalna dejavnost Izvajanje javne službe na področju javnega zdravja Drugi programi na področju zdravstva Zbiranje krvi in organov za presajanje Nujno zdravstveno varstvo Ukrepi za izboljšanje zdravljenja biološka zdravila Zdravstveni inšpektorat RS ZDRAVSTVENO VARSTVO Urejanje in nadzor sistema zdravstva Urejanje in nadzor sistema zdravstva Preventivni programi zdravstvenega varstva Ekološka in kemijska varnost na področju zdravstva Urad RS za kemikalije ZDRAVSTVENO VARSTVO Urejanje in nadzor sistema zdravstva Urejanje in nadzor sistema zdravstva Preventivni programi zdravstvenega varstva Ekološka in kemijska varnost na področju zdravstva Uprava RS za varstvo pred sevanji ZDRAVSTVENO VARSTVO Urejanje in nadzor sistema zdravstva Urejanje in nadzor sistema zdravstva Preventivni programi zdravstvenega varstva Ekološka in kemijska varnost na področju zdravstva MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Ministrstvo za javno upravo SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 41 Kadrovska uprava Vodenje kadrovskih zadev Informatizacija uprave Izgradnja in delovanje centralne informacijske infrastrukture in telekomunikacijske tehnologije 43 Druge skupne administrativne službe Delovanje ministrstva, pristojnega za javno upravo Upravne zadeve Zagotavljanje prostorskih in drugih pogojev za delo državnih organov Upravljanje in vzdrževanje službenih in najemnih stanovanj NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST Vzpostavitev južne meje Vzpostavitev južne meje IZOBRAŽEVANJE Pomoči šolajočim Vladne štipendije in štipendije za študij v tujini

19 Uradni list Republike Slovenije Št. 56 / / Stran 8377 BLC / NADSKUPINA / SPU / PU / PPP / GPR / PPR Rebalans proračuna Inšpektorat za javno upravo SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 43 Druge skupne administrativne službe Delovanje ministrstva, pristojnega za javno upravo MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ Urejanje sistema znanstvenega raziskovanja Urejanje sistema znanstvenega raziskovanja Znanstveno raziskovalna dejavnost Znanstveno raziskovalna dejavnost Programi v podporo znanosti Informacijsko komunikacijski sistemi Nacionalni meroslovni sistem Informacijska družba Tehnološki razvoj Programi pospeševanja tehnološkega razvoja gospodarstva PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Telekomunikacije in pošta Programi elektronskih komunikacij in pošte IZOBRAŽEVANJE Urejanje izobraževalnega sistema Urejanje izobraževalnega sistema Terciarno izobraževanje Visokošolsko izobraževanje Pomoči šolajočim Študijske pomoči Urad za meroslovje ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ Programi v podporo znanosti Nacionalni meroslovni sistem Inšpektorat RS za elektronske komunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Telekomunikacije in pošta Nadzor telekomunikacij in pošte MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT Ministrstvo za šolstvo in šport TRG DELA IN DELOVNI POGOJI Aktivna politika zaposlovanja Izobraževanje in usposabljanje nezaposlenih KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE Ohranjanje kulturne dediščine Kulturna dediščina v izobraževanju Šport in prostočasne aktivnosti Programi športa IZOBRAŽEVANJE Urejanje izobraževalnega sistema Urejanje izobraževalnega sistema Varstvo in vzgoja predšolskih otrok Vrtci Primarno in sekundarno izobraževanje Osnovno šolstvo Splošno srednje in poklicno šolstvo Zavodi za usposabljanje Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju Terciarno izobraževanje Višješolsko izobraževanje Drugi izobraževalni programi Izobraževanje odraslih Druge oblike izobraževanja Pomoči šolajočim Pomoči v osnovnem šolstvu Pomoči v srednjem šolstvu Študijske pomoči

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=123544481413, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna PRORAČUN OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2015 - predlog proračuna v 2. obravnavi (23.12.2014) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 6.149.518,72 6.190.906,72 4.009.799,45 3.586.808,39

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2014 (realizacija proračuna) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.883.691,42 4.009.799,45 4.009.799,45 5.155.953,00 4.333.927,00

Prikaži več

Uradni list RS - 014/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 014/2015, Uredbeni del Digitally signed by Petra Skodlar DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, cn=petra Skodlar, serialnumber=1236780514024 Reason: Odgovorna urednica Uradnega lista Republike Slovenije

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu 30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 župan Mestne občine Velenje Bojan KONTIČ, l. r. 3/1 VSEBINA

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN  e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 410-133/-3 Datum: 24. 10. OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC Zadeva:

Prikaži več

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Popravek Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi

Prikaži več

NASLOVNICA ČISTOPIS

NASLOVNICA ČISTOPIS MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC O D L O K O PRORAČUNU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2011 (Uradni list RS, št. 110/ z dne 31. 12. ) MESTO GLASNIK MIRU PEACE MESSENGER CITY K A Z A L O Odlok o proračunu

Prikaži več

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO -FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski uporabnik (PU) Funkcionalna klasifikacija (FK) Proračunska

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) OBČINE ZA LETO II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: 10 - Občinski svet 10 Občinski svet 79.927,00 79.451,71 80.568,00 99,4

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN 2016 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 1003 ŽUPAN 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne

Prikaži več

MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, / GMS-533 Številka: 410

MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, / GMS-533 Številka: 410 MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, www.maribor.si, email: mestna.obcina@maribor.si 41000-7/2016-5 GMS-533 Številka: 41000-7/2016-5 Datum: 29.9.2017 MESTNI SVET MESTNE OBČINE

Prikaži več

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2017.docx

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2017.docx PREDLOG SPREMEMB NA PREDLAGANI PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO Logatec, december 2016 Predlagatelj: Berto Menard, župan Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

Splošni del proračuna

Splošni del proračuna REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE SODRAŽICA ZA OBDOBJE OD 01.01.18 DO 31.12.18 I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.912.039 3.102.574 3.054.145 98,4 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.779.905 1.796.065

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne

Prikaži več

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum:

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum: OBČINA RUŠE Trg vstaje 11 2342 Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: 410-0006/2013 Datum: 10.02.2014 KAZALO 1. UVODNA POJASNILA... 5 2. ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014...

Prikaži več

Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO 2016

Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO 2016 Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO KAZALO VSEBINE 1. FINANČNI DEL... 10 I. SPLOŠNI DEL... 10 II. POSEBNI DEL... 18 III. NAČRT RAZVONIH PROGRAMOV... 58 IV. TABELA KS...

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do ) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah

OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do ) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do 30.6.2017) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah in 5. čl. Odloka o proračunu Občine Cerkvenjak za l.

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslo

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslo Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Konto Realizacija 2011 Realizacija 2011 Ocena

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih 15.6.2018 L 153/161 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13) IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) PREDLOG PRORAČUNA OBČINE STRAŽA ZA LETO 219 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proa občine Straža za leto 219 so po proskih uporabnikih izkazani kot sledi: 1 - OBČINSKI SVET proa 1 aprilproa 219

Prikaži več

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012 OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO predlog Braslovče, marec 2012 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO VSEBINA stran 1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 1 2.1 I.

Prikaži več

Predstavitev IPro06

Predstavitev IPro06 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 CILJI REVIZIJE 1. Izrek mnenja o predlogu splošnega dela zaključnega računa 2. Izrek mnenja o pravilnosti izvršitve:

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve prora\350una za leto 2015_1)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve prora\350una za leto 2015_1) PREDLOG PRORAČUNA O BČINE KOZJ E ZA L ETO 2 0 1 5 KAZALO 1. SPLOŠNI DEL... 6 A - Bilanca prihodkov in odhodkov... 6 Prihodki proračuna...6 70 - DAVČNI PRIHODKI...6 71 - NEDAVČNI PRIHODKI...6 74 - TRANSFERNI

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 72, dec17

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 72, dec17 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 22. december 217 Številka 72/217 V S E B I N A O D L O K o proračunu Občine Vransko za leto 218 AKTI 1. ODLOK o proračunu Občine Vransko za leto 218 2. ODLOK o proračunu

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve) PREDLOG PRORAČUNA O BČINE KOZJ E ZA L ETO 2 0 1 3 KAZALO 1. SPLOŠNI DEL... 7 A - Bilanca prihodkov in odhodkov... 7 Prihodki proračuna...7 70 - DAVČNI PRIHODKI...7 71 - NEDAVČNI PRIHODKI...7 72 - KAPITALSKI

Prikaži več

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov)

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov) NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2010-2013 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.351.130 308.700 310.000 310.000 0 0 0403 Druge skupne administrativne službe 1.351.130 308.700 310.000 310.000

Prikaži več

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013.docx

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013.docx PREDLOG SPREMEMB NA PREDLAGANI PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013 Logatec, februar, 2013 Berto Menard, župan Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve),

Prikaži več

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITVE - Prora\350una 2017.docx)

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITVE - Prora\350una 2017.docx) PRORAČUN za leto 2017 I. SPLOŠNI DEL... 5 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -204.010... 5 4 ODHODKI 2.298.753...5 40 TEKOČI ODHODKI 786.373...5 41 TEKOČI TRANSFERI 710.859...5 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 765.100...6

Prikaži več

Predstavitev IPro07

Predstavitev IPro07 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2007 IZREČENI MNENJI Za izkaze (bilance) državnega proračuna smo izrekli mnenje s pridržkom. Za pravilnost izvršitve

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO

REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO 1-2019 KAZALO 1 ODLOK O REBALANSU 1-2019 OBČINE IG... 1 2 SPLOŠNI DEL REBALANSA 1-2019 OBČINE IG ZA LETO 2019 Z OBRAZLOŽITVAMI... 5 2.1 RAZLOGI ZA REBALANS 1-2019...

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) PRO OBČINE IDRIJA ZA LETO II. POSEBNI DEL PROA Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Idrija za leto so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: 1 - Občinski svet PRO 1 Občinski svet 1.19 83.71

Prikaži več

Uradni list RS 108/2012, Uredbeni del

Uradni list RS 108/2012, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1235444814013, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi T O L M I N, 0 2. 0 2. 2 0 1 1 I N 1 0. 0 2. 2 0 1 1 M A G. R O S A N A Š Č A N Č A R Cilj ukrepa Izboljšanje življenjskih

Prikaži več

Microsoft Word - 3_Obrazložitev predloga proraēuna 2018.docx

Microsoft Word - 3_Obrazložitev predloga proraÄ“una 2018.docx OBČINA POLJČANE Ž u p a n Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane telefon: 02 8029 223 fax: 02 8029 226 e-mail: obcina@poljcane.si Številka: 410-0092/2017 Datum: 5. 12. 2017 OBČINA POLJČANE Občinski svet ZADEVA:

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 8. 1. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

ZAVAROVANEC/PODLAGA ZAVAROVANJA ZZVZZ VRSTA PRISPEVKA OSNOVA ZAVEZANEC za plačilo STOPNJA IN MESEČNI ZNESEK Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS Podl

ZAVAROVANEC/PODLAGA ZAVAROVANJA ZZVZZ VRSTA PRISPEVKA OSNOVA ZAVEZANEC za plačilo STOPNJA IN MESEČNI ZNESEK Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS Podl Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS Podlaga: 001, 013, 016, 029, 034, 036, 084, 085 Kategorija zavarovancev: aktivni 1. točka 15. Enaka osnova kot za PIZ,vendar ne manj kot 60 % zadnje znane povprečne

Prikaži več

Številka: /2014 (1300) Datum: OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto

Številka: /2014 (1300) Datum: OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto Številka: 4120-3/2014 (1300) Datum: 11. 2. 2015 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 prva obravnava Namen: Pravna osnova: Poročevalec:

Prikaži več

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 7/2011, 11. november 2011 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 7/2011, 11. november 2011 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo 2 in naslednji), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in naslednji),

Prikaži več

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni strokovni izpit za opravljanje

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Ured

Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Ured Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov

Prikaži več

VLOGA ZA DODELITEV BIVALNE ENOTE ZA ZAČASNO REŠEVANJE SOCIALNO OGROŽENIH OSEB I. PODATKI O PROSILCU IN NJEGOVIH OŽJIH DRUŽINSKIH ČLANIH 1. PROSILEC PR

VLOGA ZA DODELITEV BIVALNE ENOTE ZA ZAČASNO REŠEVANJE SOCIALNO OGROŽENIH OSEB I. PODATKI O PROSILCU IN NJEGOVIH OŽJIH DRUŽINSKIH ČLANIH 1. PROSILEC PR VLOGA ZA DODELITEV BIVALNE ENOTE ZA ZAČASNO REŠEVANJE SOCIALNO OGROŽENIH OSEB I. PODATKI O PROSILCU IN NJEGOVIH OŽJIH DRUŽINSKIH ČLANIH 1. PROSILEC PRIIMEK IN IME: EMŠO Davčna številka: Naslov stalnega

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 29. september 2017 Številka 69/2017 AKTI V S E B I N A LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2018 LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2019 LETNI

Prikaži več

Na podlagi 27

Na podlagi 27 Na podlagi 27. člena v zvezi z 21. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o spremembah

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazložitve k zakljuēnemu raēunu konēno

Microsoft Word - Obrazložitve k zakljuÄ“nemu raÄ“unu konÄ“no ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2018 1. UVOD Zaključni račun občinskega proračuna je akt občine, katerega predpisuje 96. člen Zakona o javnih financah. V zaključnem računu so

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVO MESTO DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO ŠTEVILKA 6, NOVO MESTO, LETO 3

MESTNA OBČINA NOVO MESTO DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO ŠTEVILKA 6, NOVO MESTO, LETO 3 MESTNA OBČINA NOVO MESTO ŠTEVILKA 6, 4. 4. 2017 NOVO MESTO, LETO 3 http://dul.novomesto.si Kazalo UREDBENI DEL 14. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu str.

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

Obrzložitve proračuna za leto 2010

Obrzložitve proračuna za leto 2010 ZUPAN OBCINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.loqatec@loqatec.si Trzaska cesta 50A, 1370 Logatec t 01 7590600, f: 01 7590620 Stevilka: 410-16/-66 Datum: 1. 3. OBCINSKI SVET OBCINE LOGATEC Zadeva: Predlag

Prikaži več

2

2 Povzetek makroekonomskih gibanj, maj 19 Gospodarska rast v evrskem območju je nizka, a precej stabilna, saj se ob naraščajoči negotovosti v svetovni trgovini ohranja solidna rast domačega povpraševanja.

Prikaži več

Microsoft Word - Revizijsko porocilo 2010-Obcina G. Radgona_koncno

Microsoft Word - Revizijsko porocilo 2010-Obcina G. Radgona_koncno REVIZIJSKO POROČILO O PRAVILNOSTI POSLOVANJA OBČINE GORNJA RADGONA V LETU 2010 Murska Sobota, marec 2011 K A Z A L O: I. NAROČILO IN IZVEDBA... 2 II. PREDSTAVITEV OBČINE... 3 1 OSNOVNE INFORMACIJE O OBČINI...

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI

UNIVERZA V LJUBLJANI UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO PETRA PERKO UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO JAVNE FINANCE V SLOVENIJI OD LETA 2000 Ljubljana, junij 2010 PETRA PERKO IZJAVA

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 CILJI IN USMERITVE NA PODROČJU SOCIALNEGA VKLJUČEVANJA IN BOJA PROTI REVŠČINI V KONTEKSTU PAKETA SOCIALNIH NALOŽB Davor Dominkuš, generalni direktor MDDSZ Socialna situacija Socialne posledice krize: povečevanje

Prikaži več

(Microsoft Word - Uredba_o_vi\232ini_povra\350il_stro\232kov_v_zvezi_z_delom_in_drugih_dohodkov_ki_se_ne_v\232tevajo_v_dav\350no_osnovo.doc)

(Microsoft Word - Uredba_o_vi\232ini_povra\350il_stro\232kov_v_zvezi_z_delom_in_drugih_dohodkov_ki_se_ne_v\232tevajo_v_dav\350no_osnovo.doc) UREDBA o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja neuradno prečiščeno besedilo Uradna lista RS, št. 140/06 (29.12.2006) in 76/08 (25.07.2008). Datum veljavnosti in uporabe:

Prikaži več

2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) Telefax : (02) P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N

2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) Telefax : (02) P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N 2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) 02 79 630 Telefax : (02) 79 640 P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N U O B Č I N E R A D L J E O B D R A V I Z A L E T O

Prikaži več

BILTEN JUNIJ 2019

BILTEN JUNIJ 2019 BILTEN JUNIJ 2019 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI 2X Razmnoževanje

Prikaži več

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx)

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx) Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija Posredno financiranje NAZIV PRODUKTA: Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija NAČIN FINANCIRANJA posredno financiranje preko

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2017

Revizijsko poročilo: Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2017 Revizijsko poročilo Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2017 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o davčni

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

REBALANS PRORAČUNA

REBALANS PRORAČUNA OBČINA ŽELEZNIKI SPREMEMBA PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2018 PRVI REBALANS ŽELEZNIKI, 4.4.2018 Št.: 410-4/2018-007 Rebalans proračuna 2018 -PRVI 1 od 6 Občina Železniki je 22.12.2017 na 22. redni

Prikaži več

Microsoft Word i-seja-PRORACUN-2011-dop-predlog.doc

Microsoft Word i-seja-PRORACUN-2011-dop-predlog.doc Občina Bled OBČINSKI SVET 1) V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: Dopolnjen predlog Odloka o proračunu Občine Bled

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Vodilni spletni računovodski program Enaka bruto plača, različno izplačilo? Na enostaven način razlagamo, zakaj pride do razlik pri izplačilu, čeprav je pogodbena plača enaka. Računovodski servis Valerija

Prikaži več

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx)

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx) Tabela: Poročilo o prenosu namenskih sredstev v proračun 2015 V EUR Taksa za obrem. okolja - voda 2.011.143 2.012.994 981.949 1.031.045 1.031.045 0 91210 Inv.in inv.vzdrž.javnih kanal.sis.in ČN 101.660

Prikaži več

(Microsoft Word Prora\350un obrazlo\236itve in priloge)

(Microsoft Word Prora\350un obrazlo\236itve in priloge) II. del l ODLOK O PRORAČUNU OBČINE KRŠKO ZA LETO 2018 OBRAZLOŽITVE in PRILOGE K 1. členu S prvim členom se določa vsebina odloka. K 2. členu V 2. členu je določen obseg in struktura proračuna. V proračunu

Prikaži več

OBČINA MOZIRJE ŽUPAN Šmihelska cesta 2, 3330 MOZIRJE tel: (03) fax: (03) Mozirje, dne Številka: /2019 V A B I L O

OBČINA MOZIRJE ŽUPAN Šmihelska cesta 2, 3330 MOZIRJE tel: (03) fax: (03) Mozirje, dne Številka: /2019 V A B I L O OBČINA MOZIRJE ŽUPAN Šmihelska cesta 2, 3330 MOZIRJE tel: (03) 839-33-00 fax: (03) 839-33-05 Mozirje, dne 15.3.2019 Številka: 032-00 /2019 V A B I L O Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur.

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana T: 01 478 90 00 F: 01 478 90 21 E: gp.mkgp@gov.si www.mkgp.gov.si Številka: 510-125/2016/11

Prikaži več

Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja občin v delu, ki se nanaša na požarno varnost v letih od 2001 do 2005

Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja občin v delu, ki se nanaša na požarno varnost v letih od 2001 do 2005 REVIZIJSKO POROCILO O PRAVILNOSTI POSLOVANJA OBCIN V DELU, KI SE NANASA NA POZARNO VARNOST V LETIH 2001 DO 2005 Bedimo nad potmi javnega denarja POSLANSTVO Raèunsko sodišèe pravoèasno in objektivno obvešèa

Prikaži več

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana Slovenija e-naslov: gp.mizs@gov.si Številka: 478-922018 6 Ljubljana, 4. 10. 2018 GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Uvrstitev novega projekta

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

ZAPOSLOVANJE OSEB IZ RANLJIVIH SKUPIN STORITVE MPIS PISARNE, FINANČNE SPODBUDE POSAMEZNIH INSTITUCIJ IN PRIDOBIVANJE NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV (z

ZAPOSLOVANJE OSEB IZ RANLJIVIH SKUPIN STORITVE MPIS PISARNE, FINANČNE SPODBUDE POSAMEZNIH INSTITUCIJ IN PRIDOBIVANJE NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV (z ZAPOSLOVANJE OSEB IZ RANLJIVIH SKUPIN STORITVE MPIS PISARNE, FINANČNE SPODBUDE POSAMEZNIH INSTITUCIJ IN PRIDOBIVANJE NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV (za delodajalce) Projekt delno financira Evropska unija,

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOHINJ (četrtek, 18. december 2014) GRADIVO Bohinjska Bistrica, 11. december 2014

3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOHINJ (četrtek, 18. december 2014) GRADIVO Bohinjska Bistrica, 11. december 2014 3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOHINJ (četrtek, 18. december 2014) GRADIVO Bohinjska Bistrica, 11. december 2014 Občina Bohinj Občinski svet Datum: 09.12.2014 V A B I L O Vabim Vas, da se udeležite

Prikaži več

DELOVNI LIST 2 – TRG

DELOVNI LIST 2 – TRG 3. ŢT GOSPODARSKO POSLOVANJE DELOVNI LIST 2 TRG 1. Na spletni strani http://www.sc-s.si/projekti/vodopivc.html si oglej E-gradivo z naslovom Cena. Nato reši naslednja vprašanja. 2. CENA 2.1 Kaj se pojavi

Prikaži več

Številka:

Številka: POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE JESENICE V PRVEM POLLETJU 2014 Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in sprem.) župan v juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna

Prikaži več

tč. 2A

tč. 2A Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 14781000 F: +386 14781607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ PREDLOG NUJNI POSTOPEK 2019-2611-0031 ZAKON O SPREMEMBI ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM

Prikaži več

SL Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI S

SL Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI S 23.6.2007 Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI SVET SKLEP SVETA z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2008 Ljubljana, maj 2009 ISSN 1855-3990

Prikaži več

Uradni list RS 093/2012, Uredbeni del

Uradni list RS 093/2012, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1235444814013, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več