(II. Posebni del prora\350una)

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "(II. Posebni del prora\350una)"

Transkripcija

1 PRO OBČINE IDRIJA ZA LETO II. POSEBNI DEL PROA Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Idrija za leto so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: 1 - Občinski svet PRO 1 Občinski svet ,6 88,5 1 POLITIČNI SISTEM ,6 88,5 11 Politični sistem ,6 88, Dejavnost občinskega sveta ,6 88,2 11 Občinski svet - sejnine ,7 83,4 429 Drugi operativni odhodki ,7 83,4 111 Stranka mladih Slovenije - SMS Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Slovenska ljudska stranka - SLS , 1, 412 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam , 1, 113 Socialni demokrati - SD , 1, 412 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam , 1, 114 Liberalna demokracija Slovenije - LDS , 1, 412 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam , 1, 115 Demokratska stranka - DS Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Nova Slovenija, Krščanska ljudska stranka - NSi , 1, 412 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam , 1, 117 Slovenska demokratska stranka - SDS , 1, 412 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam , 1, 118 Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Povračilo stroškov volilne kampanije , 67,1 412 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam , 67,1 Stran: 1 od 79

2 1 - Občinski svet PRO 1192 Izvedba in nadzor volitev in referendumov ,8 14,9 111 stroški lokalnih volitev ,8 14,9 42 Pisarniški in splošni material in storitve ,8 158,2 422 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Prevozni stroški in storitve Izdatki za službena potovanja Poslovne najemnine in zakupnine ,, 429 Drugi operativni odhodki ,8 11,9 Stran: 2 od 79

3 11 - Nadzorni odbor PRO 11 Nadzorni odbor ,4 1,3 2 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA ,4 1,3 23 Fiskalni nadzor ,4 1, Dejavnost nadzornega odbora ,4 1,3 111 nadzorni odbor - sejnine ,4 1, 429 Drugi operativni odhodki ,4 1, 1111 nadzorni odbor - ostali stroški ,9 12,3 424 Izdatki za službena potovanja Drugi operativni odhodki ,7 12,3 Stran: 3 od 79

4 12 - Župan PRO 12 Župan ,7 16,2 1 POLITIČNI SISTEM ,6 16,9 11 Politični sistem ,6 16, Dejavnost župana in podžupanov ,6 16,9 121 župan - plače in dodatki zaposlenih ,7 11,7 4 Plače in dodatki ,9 11,7 429 Drugi operativni odhodki župan - regres za letni dopust ,5 12,5 41 Regres za letni dopust ,5 12, župan - povračila in nadomestila (prehrana, prevoz na delo) ,5 1, 42 Povračila in nadomestila ,5 1, 1213 župan - prispevki delodajalcev in davek na plače ,8 1, 41 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ,8 1, 411 Prispevek za zdravstveno zavarovanje ,8 1, 412 Prispevek za zaposlovanje ,7 1, 413 Prispevek za starševsko varstvo , 1, 428 Davek na izplačane plače ,7 1, 1214 župan - namenska sr. za odpravo nesorazmerij v plačah , 113,6 492 Druge rezerve , 113, podžupan - nepoklicna funkcija ,4 192,1 429 Drugi operativni odhodki ,4 192, župan - reprezentanca ,7 1, 42 Pisarniški in splošni material in storitve ,6 1, 424 Izdatki za službena potovanja , 1, 429 Drugi operativni odhodki , 1, 412 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Stran: 4 od 79

5 12 - Župan 4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE PRO ,1 14,8 43 Druge skupne administrativne službe ,1 14, Izvedba protokolarnih dogodkov ,1 14,8 124 županov sklad ,1 19,9 42 Pisarniški in splošni material in storitve ,2 129,1 423 Prevozni stroški in storitve Drugi operativni odhodki Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom ,, 4119 Drugi transferi posameznikom ,6 1, 412 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,5 28, 4133 Tekoči transferi v javne zavode , 47, 431 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam , 23, Investicijski transferi javnim zavodom , 31, županov sklad prireditve ,9 1, 42 Pisarniški in splošni material in storitve ,3 63,6 423 Prevozni stroški in storitve , 135,3 424 Izdatki za službena potovanja Poslovne najemnine in zakupnine ,, 429 Drugi operativni odhodki ,2 186,5 412 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,3 24, Tekoči transferi v javne zavode , 19, županov sklad plače Investicijski transferi javnim zavodom Stran: 5 od 79

6 PRO 13 Občinska uprava ,5 11,3 2 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA ,2 632,1 22 Urejanje na področju fiskalne politike ,2 632, Urejanje na področju fiskalne politike ,2 632,1 132 provizije UJP, Banki slovenije, druge banke , 123, 429 Drugi operativni odhodki , 123, 1321 provizija Komunali Idrija iz naslova takse za odpadke , 1, 42 Pisarniški in splošni material in storitve , 1, 1322 provizija Komunali Idrija iz nasl. takse za obrem. vode , 1, 42 Pisarniški in splošni material in storitve , 1, 1323 Vračilo finančne izravnave Drugi operativni odhodki SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ,5 18,9 41 Kadrovska uprava ,4 1, Vodenje kadrovskih zadev ,4 1,5 134 občinske nagrade ,4 1,5 42 Pisarniški in splošni material in storitve , 14,1 429 Drugi operativni odhodki ,8 124,8 412 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Tekoči transferi v javne zavode ,8 98,8 Stran: 6 od 79

7 PRO 42 Informatizacija uprave ,2 391, Informacijska infrastruktura ,1 412, informacijski sistem ,1 163,5 4 Plače in dodatki Pisarniški in splošni material in storitve Tekoče vzdrževanje ,2 257,1 426 Poslovne najemnine in zakupnine Nakup opreme Nakup nematerialnega premoženja ,4 1, Investicija razvoj širokopasovnega omrežja v Občini Idrija Pisarniški in splošni material in storitve Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in Investicijski transferi občinam Elektronske storitve , 1, 1342 informatika - periodično ažuriranje podatkov , 1, 42 Pisarniški in splošni material in storitve , 1, 43 Druge skupne administrativne službe ,3 99, Obveščanje domače in tuje javnosti ,8 1, 1343 stroški objav, oglasov, razpisov ,9 1, 42 Pisarniški in splošni material in storitve ,9 1, 1344 vzdrževanje in najem ARCTUR ,8 1, 425 Tekoče vzdrževanje ,8 1, 1345 javni razpisi s področja družbenih dejavnosti ,1 1, 42 Pisarniški in splošni material in storitve ,1 1, 4393 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem , 99, stroški sodnih postopkov, odvetnikov ,4 167,7 42 Pisarniški in splošni material in storitve Drugi operativni odhodki ,4 167,7 Stran: 7 od 79

8 PRO 1347 stroški upravljanja poslovnih prostorov ,6 111, 42 Pisarniški in splošni material in storitve Tekoče vzdrževanje ,5 111, 425 Investicijsko vzdrževanje in obnove drugi izdatki za poslovne prostore , 28,9 42 Pisarniški in splošni material in storitve Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Tekoče vzdrževanje , 54,4 429 Drugi operativni odhodki stroški tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov , 1, 42 Pisarniški in splošni material in storitve , 1, 422 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije ,4 1, 425 Tekoče vzdrževanje ,5 1, 425 Investicijsko vzdrževanje in obnove investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov ,3 65,9 425 Investicijsko vzdrževanje in obnove ,3 65,9 428 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in rezervni sklad - poslovni prostori ,2 12, 425 Investicijsko vzdrževanje in obnove ,2 12, Stara pošta - kupnina , 1, 42 Nakup zgradb in prostorov , 1, Kavarna - kupnina Nakup zgradb in prostorov Adaptacija Prelovčeva 2 - Center idrijske čipke ,1 11,3 42 Pisarniški in splošni material in storitve Prevozni stroški in storitve Nakup opreme Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ,6 11, 428 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in ,3 143, nakup in ureditev poslovnega prostora - pokrita tržnica , 1, 42 Nakup zgradb in prostorov Investicijsko vzdrževanje in obnove , 1, 428 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in , 1, Stran: 8 od 79

9 PRO Študentovska 1 - obnova fasade , 1, 424 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , 1, Obnova stare OŠ Sp. Idrija , 85,8 425 Investicijsko vzdrževanje in obnove , 85,8 6 LOKALNA SAMOUPRAVA ,7 81,9 61 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni ,3 1, 6192 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti ,3 1, 136 članarine - Skupnost občin Slovenije ,3 1, 429 Drugi operativni odhodki ,3 1, 62 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin Delovanje ožjih delov občin Nagrada za delo predsednikov v KS Drugi operativni odhodki Dejavnost občinske uprave ,7 81, Administracija občinske uprave ,7 99, občinska uprava - plače in dodatki zaposlenih v občinski upravi ,1 1, 4 Plače in dodatki ,1 1, občinska uprava - nadurno delo ,6 1, 44 Sredstva za nadurno delo ,6 1, občinska uprava - uspešnost ,1 1, 43 Sredstva za delovno uspešnost ,1 1, občinska uprava - regres za letni dopust ,2 96,2 41 Regres za letni dopust ,2 96, občinska uprava - povračila in nadomestila (prehrana, prevoz na delo) ,3 1, 42 Povračila in nadomestila ,3 1, Stran: 9 od 79

10 13616 občinska uprava - odpravnine, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči PRO ,7 53,6 49 Drugi izdatki zaposlenim ,7 53, občinska uprava - prispevki delodajalcev in davek na plače ,2 1, 41 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje , 1, 411 Prispevek za zdravstveno zavarovanje , 1, 412 Prispevek za zaposlovanje ,4 1, 413 Prispevek za starševsko varstvo ,1 1, 428 Davek na izplačane plače ,2 1, občinska uprava - premije dodatnega pokojninskega zavarovanja - ZVPSJU 415 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU ,4 1, ,4 1, občinska uprava - namenska sr. za odpravo nesorazmerij v plačah , 122,8 492 Druge rezerve , 122, materialni stroški občinske uprave ,8 1, 42 Pisarniški in splošni material in storitve ,5 87,4 421 Posebni material in storitve 43 43, 1, 422 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije ,8 1, 423 Prevozni stroški in storitve , 1, 424 Izdatki za službena potovanja ,6 1, 425 Tekoče vzdrževanje ,1 1, 426 Poslovne najemnine in zakupnine ,8 1, 429 Drugi operativni odhodki ,1 133,4 431 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam Nakup opreme Investicijsko vzdrževanje in obnove Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 6392 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave ,6 23, stroški upravljanja upravnih prostorov , 1, 425 Tekoče vzdrževanje , 1, občinska uprava - nakup opreme in osnovnih sredstev , 1, 42 Pisarniški in splošni material in storitve Nakup opreme , 1, Stran: 1 od 79

11 PRO investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov ,2 11,2 424 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 185.,, 425 Investicijsko vzdrževanje in obnove Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in , 77,5 7 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH ,7 89,3 73 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ,7 89, Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč ,9 1, 137 mat.stroški za CZ, plača zaposlenega ,7 1, 429 Drugi operativni odhodki ,3 1, 412 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,8 1, 1371 dejavnost enot civilne zaščite , 92,5 412 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam , 92,5 431 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam dejavnost Gasilske zveze in PGD , 1, 412 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam , 1, 1373 gorska reševalna služba , 1, 412 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam , 1, Ekipa prve pomeči (Rdeči križ) , 11,8 412 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam , 11, Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč , 86, protipožarna varnost , 1, 412 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam , 1, 1375 dotacija gasilski zvezi iz naslova požarnih taks ,8 1, 412 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,8 1, 1376 nabava zaščitne in ostale gas.opreme , 1, 431 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam , 1, 1377 nakup gasilskega vozila , 6,1 431 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam , 6,1 Stran: 11 od 79

12 PRO 1378 investicijsko vzdrževanje gasilskih domov , 1, 431 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam , 1, Investicija gasilski dom Vojsko ,7 89,7 426 Nakup zemljišč in naravnih bogastev ,5 138,5 428 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 8.3,, 8 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST ,7 1, 82 Policijska in kriminalistična dejavnost ,7 1, 8291 Prometna varnost ,7 1, 138 preventivna dejavnost v cestnem prometu ,7 1, 42 Pisarniški in splošni material in storitve ,7 1, 1 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI , 71,8 13 Aktivna politika zaposlovanja , 71, Povečanje zaposljivosti , 71,8 131 javna dela , 71,8 412 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom ,7 1, 412 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,, 4133 Tekoči transferi v javne zavode ,1 92,5 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO ,6 96,1 112 Program reforme kmetijstva in živilstva ,4 8, Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu , 1, 1311 mlečne proge , 1, 412 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom , 1, kmečka tržnica ,1 1, 42 Pisarniški in splošni material in storitve ,1 1, 4133 Tekoči transferi v javne zavode Stran: 12 od 79

13 PRO prestrukturiranje kmetij , 1, 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom , 1, Subvencioniranje obr.mere (investicije v kmetijstvo) , 1, 4119 Drugi transferi posameznikom , 1, Razvoj in prilagajanje podeželskih območij ,5 61, ohranjanje kmetij Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom strokovno izobraževanje kmetov , 179,4 42 Pisarniški in splošni material in storitve , 179, pomoč društvom na podlagi potrjenih programov , 1, 412 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam , 1, umni kmetovalec , 1, 42 Pisarniški in splošni material in storitve , 1, razvojni program podeželja za SZ višinski del severne primorske , 1, 42 Pisarniški in splošni material in storitve , 1, spodbujanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah , 19,4 42 Pisarniški in splošni material in storitve , 28, Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom , 14, Zemljiške operacije ,1 1, urejanje kmetijskih zemljišč ,1 1, 429 Drugi operativni odhodki Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom , 95,2 113 Splošne storitve v kmetijstvu Zdravstveno varstvo rastlin in živali Oskrba zapuščenih živali Pisarniški in splošni material in storitve Stran: 13 od 79

14 PRO 114 Gozdarstvo ,3 13, Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest ,3 13, vzdrževanje gozdnih cest ,3 13,2 425 Tekoče vzdrževanje ,3 13,2 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 122 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije ,9 115, ,9 115, Oskrba z električno energijo ,9 115, investicija vkablitev elektro energetskega omrežja , 1, 424 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , 1, 428 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in Investicija elektroenergetsko omrežje Pustota , 239,8 428 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in , 239,8 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE ,2 9,3 132 Cestni promet in infrastruktura ,2 9, Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest ,3 99, zimska služba na lokalnih cestah ,6 88,6 425 Tekoče vzdrževanje ,6 88, redno letno vzdrževanje na lokalnih cestah , 11,7 42 Pisarniški in splošni material in storitve Tekoče vzdrževanje ,6 9,2 424 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Investicijsko vzdrževanje in obnove vzdrževanje asfaltnih vozišč na lokalnih cestah ,6 14,5 425 Tekoče vzdrževanje ,6 14,5 Stran: 14 od 79

15 PRO vzdrževanje makadamskih vozišč na lokalnih cestah , 11,4 425 Tekoče vzdrževanje , 11, vzdrževanje objektov za odvodnjavanje na lokalnih cestah ,8 128,8 425 Tekoče vzdrževanje ,8 128, manjša gradbena dela na cestnih objektih lokalnih cest , 1, 425 Tekoče vzdrževanje , 1, intervencije na lokalnih cestah ,5 165,6 425 Tekoče vzdrževanje ,5 165, vzdrževanje javnih poti - KS Idrija ,2 1, 425 Tekoče vzdrževanje ,1 73,9 424 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije vzdrževanje javnih poti - KS Sp. Idrija ,6 1, 425 Tekoče vzdrževanje ,6 1, 424 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije vzdrževanje signalizacije na javnih prometnih površinah ,3 1, 425 Tekoče vzdrževanje ,3 1, zimska služba v naseljih Idrija in Sp. Idrija ,5 86,5 425 Tekoče vzdrževanje ,5 86, Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest ,9 86, projektna dokumentacija ,5 1, 42 Pisarniški in splošni material in storitve Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in , 93, vzdrževanje cestnih varnostnih ograj na lokalnih cestah ,4 18,4 425 Investicijsko vzdrževanje in obnove ,4 18, preplastitve lokalnih cest ,7 14,3 425 Tekoče vzdrževanje Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Investicijsko vzdrževanje in obnove , 113, obnova mostu Gačnik na LC Idrija - Vojsko Investicijsko vzdrževanje in obnove Stran: 15 od 79

16 PRO vzdrževanje opornih in podpornih zidov na lokalnih cestah ,7 172,7 425 Investicijsko vzdrževanje in obnove ,2 166, Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin modernizacijalc 13 3 Kočevše-Čekovnik-Idrija ,6 124,6 42 Pisarniški in splošni material in storitve Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ,, 428 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in modernizacija LC 1 1 Sovodenj-Mrzli Vrh-Ledinsko razpotje ,4 143,9 424 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ,4 143, modernizacija LC Govejk-Vrsnik Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije novogradnja mostu Lajšt na LC Idrija - Idrijska Bela , 32, 428 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in , 32, modernizacija LC 13 9 Zadlog - Mala Gora Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije modernizacija LC Predgriže -Zg. Lome -Oblak ,6 18,6 424 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , 1, 428 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in modernizacija LC 13 1 Idrija - Rebro - Godovič , 2,1 42 Pisarniški in splošni material in storitve Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , 2, modernizacija LC Zala - Rebro - Led. Razpotje , 15,7 42 Pisarniški in splošni material in storitve Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , 15,7 428 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in modernizacija LC Idrijska Bela - Zadlog ,1 128,9 424 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ,1 128, obnova visečih mostov , 219,9 425 Investicijsko vzdrževanje in obnove , 219,9 Stran: 16 od 79

17 PRO sanacija infrastrukturnih objektov po neurju okt , 111,1 425 Investicijsko vzdrževanje in obnove , 111, investicija mestni trg ,2 14,6 42 Pisarniški in splošni material in storitve Drugi operativni odhodki Nakup opreme Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ,2 14,6 428 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin asfaltacije ulic v mestu Idrija ,7 111,8 425 Investicijsko vzdrževanje in obnove ,7 111, asfaltacije javnih poti v KS Dole , 1,7 424 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , 1, ureditev križišča G2-12 z LC v Godoviču ,5 1, 428 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in ,5 1, asfaltacija javnih poti v KS Zavratec Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije asfaltacija javnih poti v KS Kanomlja , 117,5 424 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , 117, investicija ureditev območja cerkve Sv. Antona Investicijsko vzdrževanje in obnove obnova podpornih zidovi na džavni cesti G2-12 pri Zagodu , 1, 424 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , 1, 428 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in , 1, asfaltacija ulic v naselju Sp. Idrija , 1, 424 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , 1, 428 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in asfaltacija javnih poti v KS Krnice Masore , 87,5 424 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , 87,5 Stran: 17 od 79

18 PRO asfaltacija javnih poti v KS Vojsko , 79,7 424 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , 79, investicija avtobusna postajališča Likarca Prevozni stroški in storitve Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ureditev platoja med Lapajnetovo ulico in Nikavo , 1, 424 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , 1, asfaltacija javne poti Peskov Grič - Brinovše Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije projekt ceste povodja reke Soče ,8 1, 428 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in izdelava elaboratov sanacije poškodovanih objektov po neurju okt Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in ,8 1, Obnova mostu pri Škadretu v Sp. Kanomlji , 24, 428 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in , 24, Asfaltacija javnih poti v KS Ledine , 59,6 424 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , 59, Asfaltacije javnih poti v KS Črni Vrh , 2,2 424 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , 2, Investicija regionalno kolesarsko omrežje , 18, 428 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in , 18, Asfaltacije javnih poti v KS Mesto Idrija , 234, 424 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , 234, Modernizacija LC Sp. Kanomlja - Krnice - Oblakov Vrh Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Investicija avtobusna postajališča na lokalnih cestah Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Stran: 18 od 79

19 PRO Urejanje cestnega prometa ,4 92, urejanje banke cestnih podatkov , 42,6 42 Pisarniški in splošni material in storitve , 42,6 428 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in vzdrževanje prometne signalizacije na lokalnih cestah ,1 1, 425 Tekoče vzdrževanje ,1 1, Investicija semaforizacija križišča (pri lekarni) na G , 11,9 424 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , 4,8 428 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in , 1, Prometna ureditev Koreje , 244,6 42 Pisarniški in splošni material in storitve Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in , 244, Avtobusna linija Idrija - Sp.Idrija - Idrija - Podroteja ,7 225, Drugi transferi posameznikom ,7 225, Cestna razsvetljava , 12, stroški električne energije za javno razsvetljavo ,2 1,5 422 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije ,2 1, vzdrževanje javne razsvetljave ,2 1, 422 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Tekoče vzdrževanje ,9 9, investicija javna razsvetljava Kanomlja Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije investicija javna razsvetljava Idrija ,3 92,3 424 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ,3 92, Investicija javna razsvetljava Vojsko , 17,9 424 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , 17, Investicija javna razsvetljava Črni Vrh , 163,1 424 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , 163,1 Stran: 19 od 79

20 PRO Investicija javna razsvetljava Sp. Kanomlja , 1, 424 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , 1, 14 GOSPODARSTVO ,3 15,5 142 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti ,1 86, Spodbujanje razvoja malega gospodarstva ,1 86, spodbujanje razvoja malega gospodarstva , 1, 42 Pisarniški in splošni material in storitve Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom , 1, idrijski žlikrofi , 1, 42 Pisarniški in splošni material in storitve , 1, 429 Drugi operativni odhodki 9 9, 1, vavčerski sistem , 1, 42 Pisarniški in splošni material in storitve , 1, izobraževanje in študijski krožki , 1, 42 Pisarniški in splošni material in storitve , 1, program lokalno podjetniškega centra , 1, 42 Pisarniški in splošni material in storitve , 1, geografska označba idrijske čipke , 1, 42 Pisarniški in splošni material in storitve , 1, 412 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam kultura Pisarniški in splošni material in storitve Izdatki za službena potovanja Tekoče vzdrževanje Drugi operativni odhodki Tekoči transferi v javne zavode mrežna regionalna razvojna agencija - reg. programi ,6 1, 42 Pisarniški in splošni material in storitve ,6 1, subvencioniranje obrestne mere 42 42, 1, 412 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 42 42, 1, Stran: 2 od 79

21 PRO vstopna točka VEM , 1, 42 Pisarniški in splošni material in storitve , 1, 412 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom Regionalni razvojni program , 47,9 42 Pisarniški in splošni material in storitve , 47, ICRA - tehnična pomoč 2. 2., 1, 42 Pisarniški in splošni material in storitve 2. 2., 1, 143 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva ,1 113, Promocija občine ,9 84, stroški sejmov ,1 1, 42 Pisarniški in splošni material in storitve ,1 1, potujoča razstava idrijske čipke , 1, 42 Pisarniški in splošni material in storitve , 1, sredstva javnega obveščanja , 64,1 42 Pisarniški in splošni material in storitve , 64,1 429 Drugi operativni odhodki priprava promocijske brošure Pisarniški in splošni material in storitve ureditev strojnice Inzaghi Pisarniški in splošni material in storitve Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Prevozni stroški in storitve Drugi operativni odhodki Nakup opreme Nakup drugih osnovnih sredstev Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva ,1 117, LTO - plače Tekoči transferi v javne zavode Stran: 21 od 79

22 PRO občinske prireditve , 8,5 42 Pisarniški in splošni material in storitve , 69,1 426 Poslovne najemnine in zakupnine Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam , 1, projekti ,6 1, 42 Pisarniški in splošni material in storitve , 1, 429 Drugi operativni odhodki Tekoči transferi v javne zavode , 1, društvo klekljaric idrijske čipke , 1, 42 Pisarniški in splošni material in storitve 1. 1., 1, 412 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam projekt fesival idrijske čipke ,9 261,1 42 Pisarniški in splošni material in storitve ,9 261, delovanje TIC-a ,3 1, 42 Pisarniški in splošni material in storitve , 74,4 422 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije strategija razvoja in trženje idr. destinacije , 1, 42 Pisarniški in splošni material in storitve , 1, vzpostavitev vodniške službe Pisarniški in splošni material in storitve trženje destinacije , 1, 42 Pisarniški in splošni material in storitve , 1, program za vzpostavitev turistične infrastrukture Pisarniški in splošni material in storitve priprava turističnih programov Pisarniški in splošni material in storitve program priprave dela za center idrijske čipke , 1, 42 Pisarniški in splošni material in storitve , 1, ureditev sob in apartmajev Pisarniški in splošni material in storitve Drugi operativni odhodki Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom Stran: 22 od 79

23 PRO Enotna grafična podoba festivala , 1, 42 Pisarniški in splošni material in storitve , 1, Sofinanciranje programov turističnih društev v občini ,4 52, 412 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ,4 52, Miss idrijske čipke (nagrade) 9.,, 42 Pisarniški in splošni material in storitve 9.,, Prenakazilo turistične takse , 1, 412 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam , 1, 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE ,5 12,6 152 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor ,7 12, Zbiranje in ravnanje z odpadki ,3 111, čisto okolje ,3 96,2 422 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije ,3 96, investicija regijsko odlagališče odpadkov , 111, 4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin , 111, sanacija odlagališča Raskovec , 112,9 431 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin , 112, Ravnanje z odpadno vodo ,4 129, projekt varovanje povodja reke Soče , 27,7 42 Pisarniški in splošni material in storitve Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in , 27, investicija centralna čistilna naprava Idrija ,9 1, 428 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin , 5,3 Stran: 23 od 79

24 PRO investicija kanalizacija Idrija , 223,8 425 Tekoče vzdrževanje Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , 223, investicija ekološka sanacija reke Idrijce Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije investicija kanalizacija in ČN Črni Vrh - Predgriže , 1, 428 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in , 1, investicija kanalizacija Sp. Idrija - II. faza ,4 1, 429 Drugi operativni odhodki Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin ,4 1, investicija čistilna naprava Sp.Idrija ,5 95,5 425 Investicijsko vzdrževanje in obnove Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin ,9 7, Investicija čistilna naprava Mokraška vas ,8 116, Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin ,8 116, Investicija čistilna naprava Godovič ,3 2, 428 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in ,3 2, Izboljšanje stanja okolja 1.,, Sofinanciranje RRP 1.,, 428 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 1.,, 155 Pomoč in podpora ohranjanju narave , 1, Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot , 1, Divje jezero , 1, 425 Investicijsko vzdrževanje in obnove , 1, Stran: 24 od 79

25 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST PRO ,6 17,9 162 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija ,9 88, Prostorsko načrtovanje ,9 88, geomatika - materialni stroški , 4,2 42 Pisarniški in splošni material in storitve , 4, spremembe in dopolnitve PIN in PUP (obstoječih) , 52,2 428 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in , 52, regijska zasnova prostora (sofinanciranje) , 1, 42 Pisarniški in splošni material in storitve , 1, študije, analize, strokovne podlage ,6 165, 42 Pisarniški in splošni material in storitve ,6 165, 428 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in novi prost. akti občine ,2 1, 42 Pisarniški in splošni material in storitve Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in ,2 1, lokacijski načrt infrastruktura Pustota Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in izvedbeni načrt historičnega mestnega jedra Idrije , 58,6 428 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in , 58, izvedbeni načrt doma upokojencev mesta Idrija ,1 1, 42 Pisarniški in splošni material in storitve Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in , 98, Ureditev območja Ute Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in Stran: 25 od 79

26 PRO 163 Komunalna dejavnost ,2 12, Oskrba z vodo ,7 113, vzdrževanje hidrantne mreže ,9 1, 425 Tekoče vzdrževanje Investicijsko vzdrževanje in obnove ,7 94, investicija vodovod Idrija ,3 34,8 425 Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin , 33, investicija vodovod Sp. Kanomlja ,5 112, 429 Drugi operativni odhodki Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin ,5 112, investicija vodovod Črni Vrh - Zadlog - Idrijski Log , 92,7 428 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in , 92, investicija vodovod Vojsko ,8 1, 4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin ,8 1, investicija vodovod industrijska cona Godovič , 1, 4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin , 1, investicija vodovod Log 6.34,, 4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 6.34,, investicija vodovod Idrijska Bela - Idrija ,2 1, 427 Kazni in odškodnine Drugi operativni odhodki Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin ,2 1, investicija vodovod Godovič ,9 1, 425 Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 16.48,, Stran: 26 od 79

27 PRO investicija vodovod Mokraška vas ,5 97,4 429 Drugi operativni odhodki Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin ,5 97, Investicija vodovod Idrija - Sp. Idrija , 1, 428 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in , 1, Investicija povezovalni vodovod Črni Vrh - Godovič , 257,3 428 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in , 257, Investicija vodovod Idrijske Krnice , 5, 428 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in , 5, Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Obnova zidu pokopališča Ledine Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Objekti za rekreacijo ,9 347, vzdrževanje in urejanje krajinskega parka Zgornja Idrijca ,9 347,7 42 Pisarniški in splošni material in storitve , 61,2 422 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije , 21,3 425 Tekoče vzdrževanje , 858,7 429 Drugi operativni odhodki ,,8 425 Investicijsko vzdrževanje in obnove Praznično urejanje naselij ,8 66, Novoletna okrasitev naselij ,8 66,8 42 Pisarniški in splošni material in storitve ,8 66, Druge komunalne dejavnosti ,2 75, projekti, idejne rešitve , 17, 428 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in , 17, študije, analize, razni stroški , 46,3 42 Pisarniški in splošni material in storitve , 46,3 Stran: 27 od 79

28 PRO prometna ureditev centra mesta Idrija Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in Stroški el.energije za objekte skupne komunalne rabe ,4 53,6 422 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije ,4 53, Investicija javna stranišča , 126,3 424 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , 126,3 165 Spodbujanje stanovanjske gradnje ,4 93, Podpora individualni stanovanjski gradnji ,, stanovanjski sklad - subvencioniranje obrestnih mer ,, 4119 Drugi transferi posameznikom ,, Spodbujanje stanovanjske gradnje ,9 113, proračunski stan.sklad ,3, 42 Pisarniški in splošni material in storitve Drugi operativni odhodki ,3, 4132 Tekoči transferi v javne sklade investicijsko vzdrževanje stanovanj ,1 1, 42 Nakup zgradb in prostorov Investicijsko vzdrževanje in obnove ,1 1, rezervni sklad - stanovanja ,3 1, 425 Investicijsko vzdrževanje in obnove ,3 1, Ul.sv.Barbare 8 - posl. stan.objekt-stanovanjski sklad ,9, 42 Pisarniški in splošni material in storitve ,, 429 Drugi operativni odhodki Nakup zgradb in prostorov Nakup zemljišč in naravnih bogastev Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in nakup stanovanja Triglavska ,, 42 Nakup zgradb in prostorov ,, Stran: 28 od 79

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) OBČINE ZA LETO II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: 10 - Občinski svet 10 Občinski svet 79.927,00 79.451,71 80.568,00 99,4

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO -FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski uporabnik (PU) Funkcionalna klasifikacija (FK) Proračunska

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN 2016 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 1003 ŽUPAN 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna PRORAČUN OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2015 - predlog proračuna v 2. obravnavi (23.12.2014) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 6.149.518,72 6.190.906,72 4.009.799,45 3.586.808,39

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2014 (realizacija proračuna) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.883.691,42 4.009.799,45 4.009.799,45 5.155.953,00 4.333.927,00

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu 30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 župan Mestne občine Velenje Bojan KONTIČ, l. r. 3/1 VSEBINA

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) PREDLOG PRORAČUNA OBČINE STRAŽA ZA LETO 219 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proa občine Straža za leto 219 so po proskih uporabnikih izkazani kot sledi: 1 - OBČINSKI SVET proa 1 aprilproa 219

Prikaži več

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 410-133/-3 Datum: 24. 10. OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC Zadeva:

Prikaži več

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov)

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov) NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2010-2013 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.351.130 308.700 310.000 310.000 0 0 0403 Druge skupne administrativne službe 1.351.130 308.700 310.000 310.000

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

NASLOVNICA ČISTOPIS

NASLOVNICA ČISTOPIS MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC O D L O K O PRORAČUNU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2011 (Uradni list RS, št. 110/ z dne 31. 12. ) MESTO GLASNIK MIRU PEACE MESSENGER CITY K A Z A L O Odlok o proračunu

Prikaži več

Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: Datum do: EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPORE

Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: Datum do: EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPORE Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: 1.1.2015 Datum do: 30.6.2015 Stran 1 05.01.2015 001-2015 152,55 05.01.2015 002-2015 PP 110221 RAZVOJ PODEŽELJA

Prikaži več

Splošni del proračuna

Splošni del proračuna REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE SODRAŽICA ZA OBDOBJE OD 01.01.18 DO 31.12.18 I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.912.039 3.102.574 3.054.145 98,4 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.779.905 1.796.065

Prikaži več

Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO 2016

Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO 2016 Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO KAZALO VSEBINE 1. FINANČNI DEL... 10 I. SPLOŠNI DEL... 10 II. POSEBNI DEL... 18 III. NAČRT RAZVONIH PROGRAMOV... 58 IV. TABELA KS...

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve) PREDLOG PRORAČUNA O BČINE KOZJ E ZA L ETO 2 0 1 3 KAZALO 1. SPLOŠNI DEL... 7 A - Bilanca prihodkov in odhodkov... 7 Prihodki proračuna...7 70 - DAVČNI PRIHODKI...7 71 - NEDAVČNI PRIHODKI...7 72 - KAPITALSKI

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve prora\350una za leto 2015_1)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve prora\350una za leto 2015_1) PREDLOG PRORAČUNA O BČINE KOZJ E ZA L ETO 2 0 1 5 KAZALO 1. SPLOŠNI DEL... 6 A - Bilanca prihodkov in odhodkov... 6 Prihodki proračuna...6 70 - DAVČNI PRIHODKI...6 71 - NEDAVČNI PRIHODKI...6 74 - TRANSFERNI

Prikaži več

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITVE - Prora\350una 2017.docx)

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITVE - Prora\350una 2017.docx) PRORAČUN za leto 2017 I. SPLOŠNI DEL... 5 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -204.010... 5 4 ODHODKI 2.298.753...5 40 TEKOČI ODHODKI 786.373...5 41 TEKOČI TRANSFERI 710.859...5 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 765.100...6

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi T O L M I N, 0 2. 0 2. 2 0 1 1 I N 1 0. 0 2. 2 0 1 1 M A G. R O S A N A Š Č A N Č A R Cilj ukrepa Izboljšanje življenjskih

Prikaži več

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx)

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx) Tabela: Poročilo o prenosu namenskih sredstev v proračun 2015 V EUR Taksa za obrem. okolja - voda 2.011.143 2.012.994 981.949 1.031.045 1.031.045 0 91210 Inv.in inv.vzdrž.javnih kanal.sis.in ČN 101.660

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) PREDLOG PRORAČUNA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2019 NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019-2022 10 OBČINSKI SVET 12.062 3.451 0 0 0 01 POLITIČNI SISTEM 12.062 3.451 0 0 0 0101 Politični sistem 12.062 3.451 0 0 0

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Konto Realizacija 2011 Realizacija 2011 Ocena

Prikaži več

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=123544481413, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2017.docx

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB  PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2017.docx PREDLOG SPREMEMB NA PREDLAGANI PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO Logatec, december 2016 Predlagatelj: Berto Menard, župan Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do ) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah

OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do ) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do 30.6.2017) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah in 5. čl. Odloka o proračunu Občine Cerkvenjak za l.

Prikaži več

Uradni list RS 056/2010, Uredbeni del

Uradni list RS 056/2010, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=123544481413, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, / GMS-533 Številka: 410

MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, / GMS-533 Številka: 410 MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, www.maribor.si, email: mestna.obcina@maribor.si 41000-7/2016-5 GMS-533 Številka: 41000-7/2016-5 Datum: 29.9.2017 MESTNI SVET MESTNE OBČINE

Prikaži več

Microsoft Word - Predpisi_inšpektorat.docx

Microsoft Word - Predpisi_inÅ¡pektorat.docx SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA MESTNE OBČINE NOVO MESTO IN OBČINE STRAŽA I. NADZOR NAD PREDPISI POSAMEZNE OBČINE USTANOVITELJICE SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 1. MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

Prikaži več

REBALANS PRORAČUNA

REBALANS PRORAČUNA OBČINA ŽELEZNIKI SPREMEMBA PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2018 PRVI REBALANS ŽELEZNIKI, 4.4.2018 Št.: 410-4/2018-007 Rebalans proračuna 2018 -PRVI 1 od 6 Občina Železniki je 22.12.2017 na 22. redni

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013.docx

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB  PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013.docx PREDLOG SPREMEMB NA PREDLAGANI PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013 Logatec, februar, 2013 Berto Menard, župan Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve),

Prikaži več

2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) Telefax : (02) P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N

2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) Telefax : (02) P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N 2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) 02 79 630 Telefax : (02) 79 640 P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N U O B Č I N E R A D L J E O B D R A V I Z A L E T O

Prikaži več

II. Posebni del proračuna

II. Posebni del proračuna REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE OBČINA SV. JURIJ OB ŠČAVNICI ZA OBDOBJE OD 1.1.2012 DO 31.3.2012 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine OBČINA SV. JURIJ OB ŠČAVNICI za leto 2012 so po proračunskih

Prikaži več

OBČINA LENDAVA, LENDVA KÖZSEG GLAVNA ULICA 20, LENDAVA Kriteriji: Datum od: Datum do: PREGLED IZVRŠENIH PRERAZPOREDITEV V PRORAČUN

OBČINA LENDAVA, LENDVA KÖZSEG GLAVNA ULICA 20, LENDAVA Kriteriji: Datum od: Datum do: PREGLED IZVRŠENIH PRERAZPOREDITEV V PRORAČUN OBČINA LENDAVA, LENDVA KÖZSEG GLAVNA ULICA 20, LENDAVA Kriteriji: Datum od: 1.1.2018 Datum do: 31.12.2018 Stran 1 03.02.2018 001-2018 PP 060001 Plače in drugi izdatki delavcev občinske uprave PP 060011

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV  TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012 OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO predlog Braslovče, marec 2012 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO VSEBINA stran 1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 1 2.1 I.

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine SEVNICA NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2018-2021 4001 OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA 586.509 156.000 68.500 205.500 190.500 181.500 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 586.509 156.000 68.500 205.500 190.500

Prikaži več

NRP19_22_2RBP

NRP19_22_2RBP Načrt razvojnih programov Občine Moravče za obdobje 2019-2022, usklajen z 2. rebalansom 2019 NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019-2022 0004 Občinska uprava 8.129.241 3.142.519 4.136.555 6.815.121 4.666.688 620.000

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslo

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslo Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Popravek Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi

Prikaži več

Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Ured

Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Ured Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov

Prikaži več

ZBOR KRAJANOV KS VOJSKO

ZBOR  KRAJANOV KS VOJSKO VOJSKO Plani, cilji 2019 2022 Pripravil : B. Lapajne Program razvoja 2019-2022 Strateški dokument ( osnutek ), ki ga je Svet KS Vojsko sprejel na 22. redni seji 4. 12. 2017 Turizem kot panoga Kmetijska

Prikaži več

Uradni list RS - 014/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 014/2015, Uredbeni del Digitally signed by Petra Skodlar DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, cn=petra Skodlar, serialnumber=1236780514024 Reason: Odgovorna urednica Uradnega lista Republike Slovenije

Prikaži več

Microsoft Word - ZAP-SD_4L_2000.doc

Microsoft Word - ZAP-SD_4L_2000.doc ANKETA O STROŠKIH DELA 2000 Splošna navodila za izpolnjevanje Ankete o stroških dela za leto 2000: 1. Anketa o stroških dela temelji na vzorcu, in ne na polnem zajemu. Sprašujemo vas le po podatkih za

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

(Microsoft Word - Uredba_o_vi\232ini_povra\350il_stro\232kov_v_zvezi_z_delom_in_drugih_dohodkov_ki_se_ne_v\232tevajo_v_dav\350no_osnovo.doc)

(Microsoft Word - Uredba_o_vi\232ini_povra\350il_stro\232kov_v_zvezi_z_delom_in_drugih_dohodkov_ki_se_ne_v\232tevajo_v_dav\350no_osnovo.doc) UREDBA o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja neuradno prečiščeno besedilo Uradna lista RS, št. 140/06 (29.12.2006) in 76/08 (25.07.2008). Datum veljavnosti in uporabe:

Prikaži več

Obrzložitve proračuna za leto 2010

Obrzložitve proračuna za leto 2010 ZUPAN OBCINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.loqatec@loqatec.si Trzaska cesta 50A, 1370 Logatec t 01 7590600, f: 01 7590620 Stevilka: 410-16/-66 Datum: 1. 3. OBCINSKI SVET OBCINE LOGATEC Zadeva: Predlag

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o davčni

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 29. september 2017 Številka 69/2017 AKTI V S E B I N A LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2018 LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2019 LETNI

Prikaži več

Microsoft Word - letni načrt pridob. rebalans za 2012 brez imen.doc

Microsoft Word - letni načrt pridob. rebalans za 2012 brez imen.doc Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/2002, 25/2002 in Uradni list RS št. 38/2005, 24/2006), 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih

Prikaži več

Microsoft Word - 3_Obrazložitev predloga proraēuna 2018.docx

Microsoft Word - 3_Obrazložitev predloga proraÄ“una 2018.docx OBČINA POLJČANE Ž u p a n Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane telefon: 02 8029 223 fax: 02 8029 226 e-mail: obcina@poljcane.si Številka: 410-0092/2017 Datum: 5. 12. 2017 OBČINA POLJČANE Občinski svet ZADEVA:

Prikaži več

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE PIRAN za leto 2015 (1. obravnava)

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE PIRAN za leto 2015 (1. obravnava) PREDLOG PRORAČUNA OBČINE PIRAN za leto 2015 (1. obravnava) I. SPLOŠNI DEL... 6 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV... 6 7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 24.844.933... 6 4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 25.476.008...

Prikaži več

Na podlagi 27

Na podlagi 27 Na podlagi 27. člena v zvezi z 21. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o spremembah

Prikaži več

Maribor, 17

Maribor, 17 FINANČNI NAČRT ŠTAJERSKE GOSPODARSKE ZBORNICE ZA LETO 2019 Pripravila: mag. Aleksandra Podgornik, direktorica Maribor, december 2018 1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV ŠGZ PO STRUKTURI ZA LETO 2019

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Vodilni spletni računovodski program Enaka bruto plača, različno izplačilo? Na enostaven način razlagamo, zakaj pride do razlik pri izplačilu, čeprav je pogodbena plača enaka. Računovodski servis Valerija

Prikaži več

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum:

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum: OBČINA RUŠE Trg vstaje 11 2342 Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: 410-0006/2013 Datum: 10.02.2014 KAZALO 1. UVODNA POJASNILA... 5 2. ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014...

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

PREDLOG PRORAČUN za leto 2018

PREDLOG PRORAČUN za leto 2018 PREDLOG PRORAČUN za leto 2018 I. SPLOŠNI DEL... 5 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -68.131... 5 4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 1.222.572...5 40 TEKOČI ODHODKI 482.434...5 41 TEKOČI TRANSFERI 386.270...6 42

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 6. 2. 2014 ZAPISNIK 14. seje Odbora za proračun in

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx Datum: 13. 6. 2019 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 3. seje Odbora

Prikaži več

Microsoft Word - pregled sklepov.doc

Microsoft Word - pregled sklepov.doc OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Številka: 011-0003/2012 Datum: 22. 03. 2012 P R E G L E D SKLEPOV 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 29. 02. 2012 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 11.

Prikaži več

zapisnik 21. seje finance

zapisnik 21. seje finance OBČINA JESENICE OBČINSKI SVET Odbor za proračun in finance Številka: 032-18/2012 Datum: 16.11.2012 SKRAJŠAN ZAPIS 21. REDNE SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE, KI JE BILA V ČETRTEK, 15.11.2012, OB 17.30

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

Datum: 21

Datum: 21 Datum: 20.2.2019 ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOROVNICA ZADEVA: LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI BOROVNICA ZA LETO 2019 PRAVNA PODLAGA: Zakon o športu ((ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17) Resolucija o Nacionalnem

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV K ODLOKU O SPREMEMBAH ODLOKA

OBRAZLOŽITEV K ODLOKU O SPREMEMBAH ODLOKA 12. /redna/ seja občinskega sveta December 2016 OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA OBČINE LENDAVA ZA LETO 2017 (1. obravnava) 1 I. UVOD Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 UPB, 14/13 - popr. 101/13

Prikaži več

(Splo\232ni del prora\350una)

(Splo\232ni del prora\350una) REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE RAČE-FRAM ZA OBDOBJE OD 1.1.2012 DO 31.12.2012 I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 5.621.954,67 5.621.954,67 5.746.776,98 102,2 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 5.315.887,00

Prikaži več

ZAVOD za trajnostni razvoj Kopra „KOPER OTOK“

ZAVOD za trajnostni razvoj Kopra „KOPER OTOK“ MANAGEMENT MESTNEGA SREDIŠČA Projekt oživljanja starega mestnega jedra MMS v Kopru Jana Tolja, svetovalka župana Mestna občina Koper Management mestnih središč NAKUPOVALNA SREDIŠČA Po letu 2000 ogromen

Prikaži več

Microsoft Word - BILANCE_NSZ_04MJ

Microsoft Word - BILANCE_NSZ_04MJ NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Površine sprememb namenske rabe prostora v osnutku sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Jezersko IZVAJALEC LOCUS

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO

REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO 1-2019 KAZALO 1 ODLOK O REBALANSU 1-2019 OBČINE IG... 1 2 SPLOŠNI DEL REBALANSA 1-2019 OBČINE IG ZA LETO 2019 Z OBRAZLOŽITVAMI... 5 2.1 RAZLOGI ZA REBALANS 1-2019...

Prikaži več

(Microsoft Word - zapisnik 5.seje NO \350istopis.doc)

(Microsoft Word - zapisnik 5.seje NO \350istopis.doc) OBČINA KRANJSKA GORA NADZORNI ODBOR OBČINE KRANJSKA GORA Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.n.c. 04-5809 800, fax. 04-5809 824 direktni telefon 04-5809 818 http://www.kranjska-gora.si/ e-mail: obcina@kranjska-gora.si

Prikaži več

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx OBČINA VODICE Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice tel: 01/833-26-10 fax: 01/833-26-30 www.vodice.si obcina@vodice.si 1. OZNAKA POBUDE (izpolni občina): 2. PODATKI O VLAGATELJU: 2.1. Vlagatelj je lastnik: Ime

Prikaži več

posebni del - obrazložitev.doc

posebni del - obrazložitev.doc II. POSEBNI DEL PRORACUNA-obrazložitev Struktura posebnega dela proracuna je predpisana, in sicer so odhodki predstavljeni po institucionalni klasifikaciji (t.j. po proracunskih uporabnikih), ki se s svojimi

Prikaži več

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITEV ZA ZR 2010.doc)

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITEV ZA ZR 2010.doc) MESTNA OBČINA PTUJ ŽUPAN Mestni trg 1 2250 Ptuj Telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 13 Telefaks: 02 748 29 98 E-pošta: moptuj@ptuj.si ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE PTUJ ZA LETO 2010 Ptuj, marec

Prikaži več

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc 259 MESTNA OBČINA KRANJ ŽUPAN Slovenski trg 1, 4000 Kranj tel. 04/ 237 31 00, fax. 04/ 237 31 06 Datum: 15.05.2009 SVET MESTNE OBČINE KRANJ PREDMET: LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MESTNE

Prikaži več

Microsoft Word - SES2018_MetodološkaNavodila_KONČNA.docx

Microsoft Word - SES2018_MetodološkaNavodila_KONČNA.docx RAZISKOVANJE O STRUKTURI PLAČE ZA LETO 2018 METODOLOŠKA NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VPRAŠALNIKA ZAP-RSP Splošna navodila za izpolnjevanje vprašalnika ZAP-RSP 1. Poročevalske enote so v vzorec izbrani poslovni

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itev poseb. dela rebalansa 2015)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itev poseb. dela rebalansa 2015) Obrazložitev posebnega dela rebalansa proračuna 2015 V nadaljevanju so obrazloženi predlogi sprememb in dopolnitev po posameznih proračunskih postavkah: 011017 Delovanje svetniške skupine SD Predlagamo

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazložitve k zakljuēnemu raēunu konēno

Microsoft Word - Obrazložitve k zakljuÄ“nemu raÄ“unu konÄ“no ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2018 1. UVOD Zaključni račun občinskega proračuna je akt občine, katerega predpisuje 96. člen Zakona o javnih financah. V zaključnem računu so

Prikaži več

Številka:

Številka: POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE JESENICE V PRVEM POLLETJU 2014 Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in sprem.) župan v juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna

Prikaži več

Microsoft Word IZHODISCA_OPPN_SPAR2019_poprK.docx

Microsoft Word IZHODISCA_OPPN_SPAR2019_poprK.docx Občina LOGATEC IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO sprememb in dopolnitev OPPN za Centralne dejavnosti Brod - vzhodni del 1 Izdelal: URBANIA D.O.O. Koseška cesta 8 1000 Ljubljana Vodja projekta: Peter Lovšin, spec.arh.urb.,

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

OBČINA MOZIRJE ŽUPAN Šmihelska cesta 2, 3330 MOZIRJE tel: (03) fax: (03) Mozirje, dne Številka: /2019 V A B I L O

OBČINA MOZIRJE ŽUPAN Šmihelska cesta 2, 3330 MOZIRJE tel: (03) fax: (03) Mozirje, dne Številka: /2019 V A B I L O OBČINA MOZIRJE ŽUPAN Šmihelska cesta 2, 3330 MOZIRJE tel: (03) 839-33-00 fax: (03) 839-33-05 Mozirje, dne 15.3.2019 Številka: 032-00 /2019 V A B I L O Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur.

Prikaži več

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI Stran 1 od 10 1. PROSTORSKO UREDITVENI POGOJI - naslovna stran IBIS, d.o.o. Slovenska Bistrica inženiring biro, investicijsko svetovanje Trg Alfonza Šarha 1, Slov. Bistrica Št. projekta: 19/2011 Datum:

Prikaži več