33

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "33"

Transkripcija

1 33

2

3 33 Center za razvoj knjiţnic SLOVENSKE KNJIŢNICE V ŠTEVILKAH SPLOŠNE KNJIŢNICE Poročilo za leto 2008 Ljubljana 2009

4 SLOVENSKE KNJIŢNICE V ŠTEVILKAH SPLOŠNE KNJIŢNICE Poročilo za leto 2008 Podatke zbrala in predstavila Gorazd Vodeb, Damjana Tizaj Marc Urednica zbirke Eva Kodrič - Dačić Oblikovanje Marija Heraković Oblikovanje naslovnice Aleksij Kobal Fotografija na naslovnici Goran Bertok Izdala in založila Narodna in univerzitetna knjiţnica Za knjižnico Lenart Šetinc Tisk naslovnice Littera picta d. o. o. Naklada 330 izvodov Slovenske knjižnice v številkah (zbirka) ISSN Specialne knjižnice (podzbirka) ISSN Narodna in univerzitetna knjiţnica Turjaška Ljubljana Telefon: Ljubljana, 2009

5 VSEBINA 1. POJASNILO K PREGLEDU DEJAVNOSTI ZA LETO GIBANJA NA PODROČJU DEJAVNOSTI SPLOŠNIH KNJIŢNIC... 7 Kazalniki razvoja splošnih knjiţnic Delovni pogoji in uporaba knjiţnic v letih PREGLED DEJAVNOSTI ZA LETO Tabela 1: Knjiţnična mreţa Tabela 2: Knjiţnična zbirka, prirast in odpis (inventarne enote) Tabela 2. 1: Knjiţno gradivo zbirka (inventarne enote). 17 Tabela 2. 2a: Knjiţno gradivo prirast (inventarne enote) Tabela 2. 2b: Knjiţno gradivo prirast (naslovi) Tabela 2. 3: Neknjiţno gradivo na fizičnih nosilcih zbirka in prirast. 23 Tabela 2. 4: Elektronski viri, dostopni na daljavo zbirka Tabela 2. 5: Tekoče naročeni naslovi serijskih publikacij Tabela 3: Uporabniki knjiţnice člani in potencialni uporabniki. 29 Tabela 3. 1: Uporabniki knjiţnice obisk (št. obiskovalcev) Tabela 3. 2: Storitve knjiţnice izposoja in medknjiţnična izposoja Tabela 3. 3: Storitve knjiţnice izposoja na dom in v knjiţnico Tabela 3. 4: Storitve knjiţnice elektr. storitve pri izposoji (št. storitev) 37 Tabela 3. 5: Storitve knjiţnice usposabljanje uporabnikov in prireditve 39 Tabela 4: Dostop, prostor in oprema Tabela 4. 1a: Oprema knjiţnice skupaj (št. kosov) Tabela 4. 1b: Oprema knjiţnice za uporabnike (št. kosov) Tabela 4. 2: Katalogi. 47 Tabela 5: Prihodki Tabela 5. 1a: Odhodki stroški dela, dejavnosti in investicijski stroški Tabela 5. 1b: Odhodki sredstva, porabljena za gradivo in izobraţevanje.. 53 Tabela 6: Delavci oblika zaposlitve po delovnih nalogah (št. oseb).. 55 Tabela 6. 1a: Delavci strokovna izobrazba (EPZ).. 57 Tabela 6. 1b: Delavci formalna izobrazba (EPZ) Tabela 6. 2: Delavci - izobraţevanje zaposlenih... 61

6 4. PRILOGE Poročilo o delu splošne knjiţnice za leto 2008 (vprašalnik in priloga Elektronski viri v slovenskih knjiţnicah) Zbiranje statističnih podatkov o delu slovenskih knjiţnic (zakonska določila, definicije) Splošna navodila za izpolnjevanje vprašalnika Seznam splošnih knjiţnic v letu 2008

7 1. POJASNILO K PREGLEDU DEJAVNOSTI ZA LETO 2008 V pričujočem poročilu o delu splošnih knjiţnic Republike Slovenije v letu 2008 so objavljeni podatki, ki jih letno zbira Center za razvoj knjiţnic pri Narodni in univerzitetni knjiţnici. Uporabljeno metodologijo določa mednarodni standard za knjiţnično statistiko ISO/DIS 2789: Information and documentation International Library Statistics. Zbiranje in obdelava podatkov potekata s pomočjo informacijskega sistema BibSist. Meritve so potekale v mesecu marcu 2009, nanašajo pa se na stanje na dan oziroma za delavce na stanje Podatki prikazujejo stanje knjiţnične dejavnosti na območjih vseh 57 splošnih knjiţnic, po regijah in na ravni drţave. Na podlagi zbranih podatkov so izračunani izbrani kazalniki razvoja splošnih knjiţnic za obdobje od leta 1990 do Poleg izbranih kazalnikov vsebuje poročilo o delu tudi vprašalnik in definicije merjenih količin. Statistični podatki so objavljeni tudi v obliki datoteke za program Microsoft Office Excel na spletnem naslovu (Slovenske knjiţnice v številkah) oziroma (Statistični podatki o knjiţnicah). V datotekah je zajet celoten nabor zbranih podatkov. Podatki v elektronski obliki omogočajo uporabnikom prilagojene prikaze in analize knjiţnične dejavnosti. 5

8

9 2. GIBANJA NA PODROČJU DEJAVNOSTI SPLOŠNIH KNJIŢNIC 7

10

11 Kazalniki razvoja splošnih knjižnic Značilnosti št. izposojevališč: krajevna knjižnica število izposojevališč: bibliobus število postajališč premične zbirke št. enot knjižničnega gradiva na potencialnega uporabnika* 2,4 2,5 2,8 2,9 3 3,2 3,3 3,4 3,4 3,6 3,71 3,76 3,9 4,08 4,2 4,3 4,5 4,65 4,9 prirast enot knjižničnega gradiva na potencialnega uporabnika - prirast skupaj 0,143 0,146 0,133 0,131 0,146 0,168 0,181 0,187 0,202 0,221 0,217 0,213 0,203 0,211 0,233 0,252 0,275 0,279 0,287 prirast enot knjižničnega gradiva na potencialnega uporabnika - nakup 0,124 0,12 0,111 0,106 0,122 0,137 0,156 0,156 0,182 0,181 0,173 0,162 0,176 0,188 0,213 0,237 0,234 0,239 št. članov na potencialnega uporabnika 0,159 0,168 0,184 0,199 0,213 0,215 0,214 0,221 0,234 0,232 0,247 0,244 0,247 0,253 0,266 0,257 0,268 0,259 0,247 št. obiskov na člana v knjižnici ,5 13,6 13,9 13,5 14,39 16,24 16,11 16,75 16,83 16,68 17,31 17,05 18,21 19,86 št. izposojenih enot knjižničnega gradiva na člana , ,64 42,89 44,83 46,48 46,17 48,78 50,83 št. izposojenih enot knjižničnega gradiva na potencialnega uporabnika ,8 7,2 7,8 8,4 9, ,76 10,84 11,93 11,96 12,38 12,66 12,57 št. izposojenih enot knjižničnega gradiva na obiskovalca 2 2,2 2,5 2,3 3 2,4 2,5 2,5 2,7 2,3 2,42 2,97 2,6 2,55 2,69 2,68 3,86 2,68 2,56 odprtost knjižnic na potencialnega uporabnika (sekunde) št. prireditev na osrednjo knjižnico št. obiskovalcev ene prireditve sredstva za knjižnico na potencialnega uporabnika (v SIT/EUR) ,13 23,44 sredstva za nakup elektronskih virov oz. za zagotavljanje dostopa do njih (v SIT/EUR) strošek ene izposojene enote (v SIT/EUR) 30,89 (DIN) ,67 1,86 *Število potencialnih uporabnikov za leti 2007 in 2008 je pridobljeno s spletne strani Statističnega urada Republike Slovenije ( 9

12 3. PREGLED DEJAVNOSTI ZA LETO

13

14 izposojevališča: št. krajevnih knjiţnic (a) izposojevališča: bibliobus*** (da/ne) (b) št. postajališč premičnih zbirk bibliobus: št. krajev s postajališči bibliobus: št. postajališč št. izposojevališč: skupaj (a+b) Tabela 1: KNJIŢNIČNA MREŢA (Splošne knjiţnice, 2008) zap. št. KRAJ tip* regija 1 Celje II. CEL 6 ne Hrastnik IV. CEL 1 ne Laško IV. CEL 3 ne Mozirje IV. CEL 7 ne Rogaška Slatina IV. CEL 2 ne Slov. Konjice III. CEL 4 ne 4 7 Šentjur IV. CEL 3 ne Šmarje IV. CEL 5 ne 5 9 Trbovlje IV. CEL 2 ne Velenje III. CEL 3 ne Zagorje IV. CEL 3 ne Ţalec III. CEL 11 ne 11 Skupaj CEL Breţice III. DOL 1 ne Črnomelj IV. DOL 2 ne Kočevje IV. DOL 1 ne Krško III. DOL 5 ne Metlika V. DOL 1 ne Novo mesto II. DOL 7 da Ribnica IV. DOL 3 ne Sevnica IV. DOL 3 ne Trebnje IV. DOL 4 ne Skupaj DOL Jesenice III. GOR 8 ne 8 23 Kranj II. GOR 8 ne Radovljica III. GOR 12 ne Škofja Loka III. GOR 6 ne Trţič IV. GOR 1 da Skupaj GOR Ajdovščina III. GRŠ 4 da Idrija IV. GRŠ 3 ne Nova Gorica II. GRŠ 8 da Tolmin IV. GRŠ 3 da Skupaj GRŠ Dravograd V. KOR 1 ne Radlje IV. KOR 3 ne Ravne II. KOR 6 ne Slovenj Gradec III. KOR 4 ne 4 Skupaj KOR Ilirska Bistrica IV. OBK 1 ne Izola IV. OBK 1 ne Koper II. OBK 3 da Piran IV. OBK 1 ne Postojna III. OBK 3 da Seţana III. OBK 4 ne Skupaj OBK Cerknica IV. OSL 3 ne 3 42 Domţale II. OSL 5 da Grosuplje III. OSL 3 ne Kamnik III. OSL 3 da Litija IV. OSL 2 ne Ljubljana** I. OSL 37 da Logatec IV. OSL 4 ne 4 48 Vrhnika III. OSL 2 ne 2 Skupaj OSL

15 izposojevališča: št. krajevnih knjiţnic (a) izposojevališča: bibliobus*** (da/ne) (b) št. postajališč premičnih zbirk bibliobus: št. krajev s postajališči bibliobus: št. postajališč št. izposojevališč: skupaj (a+b) izposojevališča: št. krajevnih knjiţnic (a) izposojevališča: bibliobus*** (da/ne) (b) št. postajališč premičnih zbirk bibliobus: št. krajev s postajališči bibliobus: št. postajališč št. izposojevališč: skupaj (a+b) zap. št. KRAJ tip* regija 49 Gor. Radgona III. POM 2 ne Lendava III. POM 8 ne Ljutomer IV. POM 1 ne Murska Sobota II. POM 1 da Skupaj POM Ormoţ IV. SPP 1 ne Ptuj II. SPP 4 da Skupaj SPP Lenart IV. ŠTA 1 ne Maribor I. ŠTA 19 da Slov. Bistrica III. ŠTA 5 ne Skupaj ŠTA regija 1 Skupaj CEL Skupaj DOL Skupaj GOR Skupaj GRŠ Skupaj KOR Skupaj OBK Skupaj OSL Skupaj POM Skupaj SPP Skupaj ŠTA Skupaj Slovenija Opombe: *Osrednje knjiţnice, označene s krajem sedeţa, so z rimskimi številkami razvrščene po številu prebivalcev na svojem območju: I. tip za območje nad prebivalci, II. tip za območje od 50 do prebivalcev, III. tip za območje od 20 do prebivalcev, IV. tip za območje od 10 do prebivalcev, V. tip za območje od 7 do prebivalcev. **V Mestno knjiţnico Ljubljana so se v letu 2008 zdruţile Knjiţnica Otona Ţupančiča, Knjiţnica Beţigrad, Knjiţnica Joţeta Mazovca, Knjiţnica Šiška, Knjiţnica Preţihov Voranc in Slovanska knjiţnica. ***Podatki o bibliobusu so prikazani samo tam, kjer je sedeţ bibliobusa, število krajev in postajališč bibliobusa pa tudi v drugih osrednjih knjiţnicah, za katere bibliobus izvaja dejavnost. 14

16 KNJIŢNIČ. ZBIRKA SKUPAJ PRIRAST KNJIŢNIČ. GRADIVA SKUPAJ odpis knjiţnega gadiva odpis neknjiţ. gradiva ODPIS KNJIŢNIČ. GRADIVA Tabela 2: KNJIŢNIČNA ZBIRKA, PRIRAST IN ODPIS (inventarne enote) (Splošne knjiţnice, 2008) zap. št. KRAJ tip* regija 1 Celje II. CEL Hrastnik IV. CEL Laško IV. CEL Mozirje IV. CEL Rogaška Slatina IV. CEL Slov. Konjice III. CEL Šentjur IV. CEL Šmarje IV. CEL Trbovlje IV. CEL Velenje III. CEL Zagorje IV. CEL Ţalec III. CEL Skupaj CEL Breţice III. DOL Črnomelj IV. DOL Kočevje IV. DOL Krško III. DOL Metlika V. DOL Novo mesto II. DOL Ribnica IV. DOL Sevnica IV. DOL Trebnje IV. DOL Skupaj DOL Jesenice III. GOR Kranj II. GOR Radovljica III. GOR Škofja Loka III. GOR Trţič IV. GOR Skupaj GOR Ajdovščina III. GRŠ Idrija IV. GRŠ Nova Gorica II. GRŠ Tolmin IV. GRŠ Skupaj GRŠ Dravograd V. KOR Radlje IV. KOR Ravne II. KOR Slovenj Gradec III. KOR Skupaj KOR Ilirska Bistrica IV. OBK Izola IV. OBK Koper II. OBK Piran IV. OBK Postojna III. OBK Seţana III. OBK Skupaj OBK Cerknica IV. OSL Domţale II. OSL Grosuplje III. OSL Kamnik III. OSL Litija IV. OSL Ljubljana** I. OSL Logatec IV. OSL Vrhnika III. OSL Skupaj OSL

17 KNJIŢNIČ. ZBIRKA SKUPAJ PRIRAST KNJIŢNIČ. GRADIVA SKUPAJ odpis knjiţnega gadiva odpis neknjiţ. gradiva ODPIS KNJIŢNIČ. GRADIVA KNJIŢNIČ. ZBIRKA SKUPAJ PRIRAST KNJIŢNIČ. GRADIVA SKUPAJ odpis knjiţnega gadiva odpis neknjiţ. gradiva ODPIS KNJIŢNIČ. GRADIVA zap. št. KRAJ tip* regija 49 Gor. Radgona III. POM Lendava III. POM Ljutomer IV. POM Murska Sobota II. POM Skupaj POM Ormoţ IV. SPP Ptuj II. SPP Skupaj SPP Lenart IV. ŠTA Maribor I. ŠTA Slov. Bistrica III. ŠTA Skupaj ŠTA regija 1 Skupaj CEL Skupaj DOL Skupaj GOR Skupaj GRŠ Skupaj KOR Skupaj OBK Skupaj OSL Skupaj POM Skupaj SPP Skupaj ŠTA Skupaj Slovenija Opombe: *Osrednje knjiţnice, označene s krajem sedeţa, so z rimskimi številkami razvrščene po številu prebivalcev na svojem območju: I. tip za območje nad prebivalci, II. tip za območje od 50 do prebivalcev, III. tip za območje od 20 do prebivalcev, IV. tip za območje od 10 do prebivalcev, V. tip za območje od 7 do prebivalcev. **V Mestno knjiţnico Ljubljana so se v letu 2008 zdruţile Knjiţnica Otona Ţupančiča, Knjiţnica Beţigrad, Knjiţnica Joţeta Mazovca, Knjiţnica Šiška, Knjiţnica Preţihov Voranc in Slovanska knjiţnica. 16

18 knjige, brošure serijske publ. patenti standardi drugo knjiţno gradivo ZBIRKA KNJIŢNO GRADIVO SKUPAJ Tabela 2.1: KNJIŢNO GRADIVO zbirka (inventarne enote) (Splošne knjiţnice, 2008) zap. št. KRAJ tip* regija 1 Celje II. CEL Hrastnik IV. CEL Laško IV. CEL Mozirje IV. CEL Rogaška Slatina IV. CEL Slov. Konjice III. CEL Šentjur IV. CEL Šmarje IV. CEL Trbovlje IV. CEL Velenje III. CEL Zagorje IV. CEL Ţalec III. CEL Skupaj CEL Breţice III. DOL Črnomelj IV. DOL Kočevje IV. DOL Krško III. DOL Metlika V. DOL Novo mesto II. DOL Ribnica IV. DOL Sevnica IV. DOL Trebnje IV. DOL Skupaj DOL Jesenice III. GOR Kranj II. GOR Radovljica III. GOR Škofja Loka III. GOR Trţič IV. GOR Skupaj GOR Ajdovščina III. GRŠ Idrija IV. GRŠ Nova Gorica II. GRŠ Tolmin IV. GRŠ Skupaj GRŠ Dravograd V. KOR Radlje IV. KOR Ravne II. KOR Slovenj Gradec III. KOR Skupaj KOR Ilirska Bistrica IV. OBK Izola IV. OBK Koper II. OBK Piran IV. OBK Postojna III. OBK Seţana III. OBK Skupaj OBK Cerknica IV. OSL Domţale II. OSL Grosuplje III. OSL Kamnik III. OSL Litija IV. OSL Ljubljana** I. OSL Logatec IV. OSL Vrhnika III. OSL Skupaj OSL

19 knjige, brošure serijske publ. patenti standardi drugo knjiţno gradivo ZBIRKA KNJIŢNO GRADIVO SKUPAJ knjige, brošure serijske publ. patenti standardi drugo knjiţno gradivo ZBIRKA KNJIŢNO GRADIVO SKUPAJ zap. št. KRAJ tip* regija 49 Gor. Radgona III. POM Lendava III. POM Ljutomer IV. POM Murska Sobota II. POM Skupaj POM Ormoţ IV. SPP Ptuj II. SPP Skupaj SPP Lenart IV. ŠTA Maribor I. ŠTA Slov. Bistrica III. ŠTA Skupaj ŠTA regija 1 Skupaj CEL Skupaj DOL Skupaj GOR Skupaj GRŠ Skupaj KOR Skupaj OBK Skupaj OSL Skupaj POM Skupaj SPP Skupaj ŠTA Skupaj Slovenija Opombe: *Osrednje knjiţnice, označene s krajem sedeţa, so z rimskimi številkami razvrščene po številu prebivalcev na svojem območju: I. tip za območje nad prebivalci, II. tip za območje od 50 do prebivalcev, III. tip za območje od 20 do prebivalcev, IV. tip za območje od 10 do prebivalcev, V. tip za območje od 7 do prebivalcev. **V Mestno knjiţnico Ljubljana so se v letu 2008 zdruţile Knjiţnica Otona Ţupančiča, Knjiţnica Beţigrad, Knjiţnica Joţeta Mazovca, Knjiţnica Šiška, Knjiţnica Preţihov Voranc in Slovanska knjiţnica. 18

20 knjige, brošure serijske publ. patenti standardi drugo knjiţno gradivo PRIRAST KNJIŢNO GRADIVO SKUPAJ (inv. enote) Tabela 2.2a: KNJIŢNO GRADIVO prirast (inventarne enote) (Splošne knjiţnice, 2008) zap. št. KRAJ tip* regija 1 Celje II. CEL Hrastnik IV. CEL Laško IV. CEL Mozirje IV. CEL Rogaška Slatina IV. CEL Slov. Konjice III. CEL Šentjur IV. CEL Šmarje IV. CEL Trbovlje IV. CEL Velenje III. CEL Zagorje IV. CEL Ţalec III. CEL Skupaj CEL Breţice III. DOL Črnomelj IV. DOL Kočevje IV. DOL Krško III. DOL Metlika V. DOL Novo mesto II. DOL Ribnica IV. DOL Sevnica IV. DOL Trebnje IV. DOL Skupaj DOL Jesenice III. GOR Kranj II. GOR Radovljica III. GOR Škofja Loka III. GOR Trţič IV. GOR Skupaj GOR Ajdovščina III. GRŠ Idrija IV. GRŠ Nova Gorica II. GRŠ Tolmin IV. GRŠ Skupaj GRŠ Dravograd V. KOR Radlje IV. KOR Ravne II. KOR Slovenj Gradec III. KOR Skupaj KOR Ilirska Bistrica IV. OBK Izola IV. OBK Koper II. OBK Piran IV. OBK Postojna III. OBK Seţana III. OBK Skupaj OBK Cerknica IV. OSL Domţale II. OSL Grosuplje III. OSL Kamnik III. OSL Litija IV. OSL Ljubljana** I. OSL Logatec IV. OSL Vrhnika III. OSL Skupaj OSL

21 knjige, brošure serijske publ. patenti standardi drugo knjiţno gradivo PRIRAST KNJIŢNO GRADIVO SKUPAJ (inv. enote) knjige, brošure serijske publ. patenti standardi drugo knjiţno gradivo PRIRAST KNJIŢNO GRADIVO SKUPAJ (inv. enote) zap. št. KRAJ tip* regija 49 Gor. Radgona III. POM Lendava III. POM Ljutomer IV. POM Murska Sobota II. POM Skupaj POM Ormoţ IV. SPP Ptuj II. SPP Skupaj SPP Lenart IV. ŠTA Maribor I. ŠTA Slov. Bistrica III. ŠTA Skupaj ŠTA regija 1 Skupaj CEL Skupaj DOL Skupaj GOR Skupaj GRŠ Skupaj KOR Skupaj OBK Skupaj OSL Skupaj POM Skupaj SPP Skupaj ŠTA Skupaj Slovenija Opombe: *Osrednje knjiţnice, označene s krajem sedeţa, so z rimskimi številkami razvrščene po številu prebivalcev na svojem območju: I. tip za območje nad prebivalci, II. tip za območje od 50 do prebivalcev, III. tip za območje od 20 do prebivalcev, IV. tip za območje od 10 do prebivalcev, V. tip za območje od 7 do prebivalcev. **V Mestno knjiţnico Ljubljana so se v letu 2008 zdruţile Knjiţnica Otona Ţupančiča, Knjiţnica Beţigrad, Knjiţnica Joţeta Mazovca, Knjiţnica Šiška, Knjiţnica Preţihov Voranc in Slovanska knjiţnica. 20

22 knjige, brošure serijske publ. patenti standardi drugo knjiţno gradivo PRIRAST KNJIŢNO GRADIVO SKUPAJ (naslovi) Tabela 2.2b: KNJIŢNO GRADIVO prirast (naslovi) (Splošne knjiţnice, 2008) zap. št. KRAJ tip* regija 1 Celje II. CEL Hrastnik IV. CEL Laško IV. CEL Mozirje IV. CEL Rogaška Slatina IV. CEL Slov. Konjice III. CEL Šentjur IV. CEL Šmarje IV. CEL Trbovlje IV. CEL Velenje III. CEL Zagorje IV. CEL Ţalec III. CEL Skupaj CEL Breţice III. DOL Črnomelj IV. DOL Kočevje IV. DOL Krško III. DOL Metlika V. DOL Novo mesto II. DOL Ribnica IV. DOL Sevnica IV. DOL Trebnje IV. DOL Skupaj DOL Jesenice III. GOR Kranj II. GOR Radovljica III. GOR Škofja Loka III. GOR Trţič IV. GOR Skupaj GOR Ajdovščina III. GRŠ Idrija IV. GRŠ Nova Gorica II. GRŠ Tolmin IV. GRŠ Skupaj GRŠ Dravograd V. KOR Radlje IV. KOR Ravne II. KOR Slovenj Gradec III. KOR Skupaj KOR Ilirska Bistrica IV. OBK Izola IV. OBK Koper II. OBK Piran IV. OBK Postojna III. OBK Seţana III. OBK Skupaj OBK Cerknica IV. OSL Domţale II. OSL Grosuplje III. OSL Kamnik III. OSL Litija IV. OSL Ljubljana** I. OSL Logatec IV. OSL Vrhnika III. OSL Skupaj OSL

23 knjige, brošure serijske publ. patenti standardi drugo knjiţno gradivo PRIRAST KNJIŢNO GRADIVO SKUPAJ (naslovi) knjige, brošure serijske publ. patenti standardi drugo knjiţno gradivo PRIRAST KNJIŢNO GRADIVO SKUPAJ (naslovi) zap. št. KRAJ tip* regija 49 Gor. Radgona III. POM Lendava III. POM Ljutomer IV. POM Murska Sobota II. POM Skupaj POM Ormoţ IV. SPP Ptuj II. SPP Skupaj SPP Lenart IV. ŠTA Maribor I. ŠTA Slov. Bistrica III. ŠTA Skupaj ŠTA regija 1 Skupaj CEL Skupaj DOL Skupaj GOR Skupaj GRŠ Skupaj KOR Skupaj OBK Skupaj OSL Skupaj POM Skupaj SPP Skupaj ŠTA Skupaj Slovenija Opombe: *Osrednje knjiţnice, označene s krajem sedeţa, so z rimskimi številkami razvrščene po številu prebivalcev na svojem območju: I. tip za območje nad prebivalci, II. tip za območje od 50 do prebivalcev, III. tip za območje od 20 do prebivalcev, IV. tip za območje od 10 do prebivalcev, V. tip za območje od 7 do prebivalcev. **V Mestno knjiţnico Ljubljana so se v letu 2008 zdruţile Knjiţnica Otona Ţupančiča, Knjiţnica Beţigrad, Knjiţnica Joţeta Mazovca, Knjiţnica Šiška, Knjiţnica Preţihov Voranc in Slovanska knjiţnica. 22

24 zbirka avdioviz. gradivo zbirka elektron. publ. na fizičnih nosilcih zbirka drugo neknjiţ. gradivo ZBIRKA NEKNJIŢ. GRADIVO SKUPAJ PRIRAST NEKNJIŢ. GRADIVO SKUPAJ Tabela 2.3: NEKNJIŢNO GRADIVO NA FIZIČNIH NOSILCIH zbirka in prirast (inv. enote) (Splošne knjiţnice, 2008) zap. št. KRAJ tip* regija 1 Celje II. CEL Hrastnik IV. CEL Laško IV. CEL Mozirje IV. CEL Rogaška Slatina IV. CEL Slov. Konjice III. CEL Šentjur IV. CEL Šmarje IV. CEL Trbovlje IV. CEL Velenje III. CEL Zagorje IV. CEL Ţalec III. CEL 0 0 Skupaj CEL Breţice III. DOL Črnomelj IV. DOL Kočevje IV. DOL Krško III. DOL Metlika V. DOL Novo mesto II. DOL Ribnica IV. DOL Sevnica IV. DOL Trebnje IV. DOL Skupaj DOL Jesenice III. GOR Kranj II. GOR Radovljica III. GOR Škofja Loka III. GOR Trţič IV. GOR Skupaj GOR Ajdovščina III. GRŠ Idrija IV. GRŠ Nova Gorica II. GRŠ Tolmin IV. GRŠ Skupaj GRŠ Dravograd V. KOR Radlje IV. KOR Ravne II. KOR Slovenj Gradec III. KOR Skupaj KOR Ilirska Bistrica IV. OBK Izola IV. OBK Koper II. OBK Piran IV. OBK Postojna III. OBK Seţana III. OBK Skupaj OBK Cerknica IV. OSL Domţale II. OSL Grosuplje III. OSL Kamnik III. OSL Litija IV. OSL Ljubljana** I. OSL Logatec IV. OSL Vrhnika III. OSL Skupaj OSL

25 zbirka avdioviz. gradivo zbirka elektron. publ. na fizičnih nosilcih zbirka drugo neknjiţ. gradivo ZBIRKA NEKNJIŢ. GRADIVO SKUPAJ PRIRAST NEKNJIŢ. GRADIVO SKUPAJ zbirka avdioviz. gradivo zbirka elektron. publ. na fizičnih nosilcih zbirka drugo neknjiţ. gradivo ZBIRKA NEKNJIŢ. GRADIVO SKUPAJ PRIRAST NEKNJIŢ. GRADIVO SKUPAJ zap. št. KRAJ tip* regija 49 Gor. Radgona III. POM Lendava III. POM Ljutomer IV. POM Murska Sobota II. POM Skupaj POM Ormoţ IV. SPP Ptuj II. SPP Skupaj SPP Lenart IV. ŠTA Maribor I. ŠTA Slov. Bistrica III. ŠTA Skupaj ŠTA regija 1 Skupaj CEL Skupaj DOL Skupaj GOR Skupaj GRŠ Skupaj KOR Skupaj OBK Skupaj OSL Skupaj POM Skupaj SPP Skupaj ŠTA Skupaj Slovenija Opombe: *Osrednje knjiţnice, označene s krajem sedeţa, so z rimskimi številkami razvrščene po številu prebivalcev na svojem območju: I. tip za območje nad prebivalci, II. tip za območje od 50 do prebivalcev, III. tip za območje od 20 do prebivalcev, IV. tip za območje od 10 do prebivalcev, V. tip za območje od 7 do prebivalcev. **V Mestno knjiţnico Ljubljana so se v letu 2008 zdruţile Knjiţnica Otona Ţupančiča, Knjiţnica Beţigrad, Knjiţnica Joţeta Mazovca, Knjiţnica Šiška, Knjiţnica Preţihov Voranc in Slovanska knjiţnica. 24

26 naročene podatk. zbirke lastne kreirane podatk. zbirke e-knjige ZBIRKA ELEKTR. VIRI, DOSTOPNI NA DALJAVO SKUPAJ Tabela 2.4: ELEKTRONSKI VIRI, DOSTOPNI NA DALJAVO zbirka (naslovi) (Splošne knjiţnice, 2008) zap. št. KRAJ tip* regija 1 Celje II. CEL Hrastnik IV. CEL Laško IV. CEL Mozirje IV. CEL Rogaška Slatina IV. CEL Slov. Konjice III. CEL Šentjur IV. CEL Šmarje IV. CEL Trbovlje IV. CEL Velenje III. CEL Zagorje IV. CEL Ţalec III. CEL Skupaj CEL Breţice III. DOL Črnomelj IV. DOL Kočevje IV. DOL Krško III. DOL Metlika V. DOL Novo mesto II. DOL Ribnica IV. DOL Sevnica IV. DOL Trebnje IV. DOL Skupaj DOL Jesenice III. GOR Kranj II. GOR Radovljica III. GOR Škofja Loka III. GOR Trţič IV. GOR Skupaj GOR Ajdovščina III. GRŠ Idrija IV. GRŠ Nova Gorica II. GRŠ Tolmin IV. GRŠ Skupaj GRŠ Dravograd V. KOR Radlje IV. KOR Ravne II. KOR Slovenj Gradec III. KOR Skupaj KOR Ilirska Bistrica IV. OBK Izola IV. OBK Koper II. OBK Piran IV. OBK Postojna III. OBK Seţana III. OBK Skupaj OBK Cerknica IV. OSL Domţale II. OSL Grosuplje III. OSL Kamnik III. OSL Litija IV. OSL Ljubljana** I. OSL

27 naročene podatk. zbirke lastne kreirane podatk. zbirke e-knjige ZBIRKA ELEKTR. VIRI, DOSTOPNI NA DALJAVO SKUPAJ naročene podatk. zbirke lastne kreirane podatk. zbirke e-knjige ZBIRKA ELEKTR. VIRI, DOSTOPNI NA DALJAVO SKUPAJ zap. št. KRAJ tip* regija 47 Logatec IV. OSL Vrhnika III. OSL Skupaj OSL Gor. Radgona III. POM Lendava III. POM Ljutomer IV. POM Murska Sobota II. POM Skupaj POM Ormoţ IV. SPP Ptuj II. SPP Skupaj SPP Lenart IV. ŠTA Maribor I. ŠTA Slov. Bistrica III. ŠTA Skupaj ŠTA regija 1 Skupaj CEL Skupaj DOL Skupaj GOR Skupaj GRŠ Skupaj KOR Skupaj OBK Skupaj OSL Skupaj POM Skupaj SPP Skupaj ŠTA Skupaj Slovenija Opombe: *Osrednje knjiţnice, označene s krajem sedeţa, so z rimskimi številkami razvrščene po številu prebivalcev na svojem območju: I. tip za območje nad prebivalci, II. tip za območje od 50 do prebivalcev, III. tip za območje od 20 do prebivalcev, IV. tip za območje od 10 do prebivalcev, V. tip za območje od 7 do prebivalcev. **V Mestno knjiţnico Ljubljana so se v letu 2008 zdruţile Knjiţnica Otona Ţupančiča, Knjiţnica Beţigrad, Knjiţnica Joţeta Mazovca, Knjiţnica Šiška, Knjiţnica Preţihov Voranc in Slovanska knjiţ. 26

28 časopisi, časniki druge serijske publikacije NAROČENE SERIJSKE PUBLIKACIJE SKUPAJ Tabela 2.5: TEKOČE NAROČENI NASLOVI SERIJSKIH PUBLIKACIJ (Splošne knjiţnice, 2008) zap. št. KRAJ tip* regija 1 Celje II. CEL Hrastnik IV. CEL Laško IV. CEL Mozirje IV. CEL Rogaška Slatina IV. CEL Slov. Konjice III. CEL Šentjur IV. CEL Šmarje IV. CEL Trbovlje IV. CEL Velenje III. CEL Zagorje IV. CEL Ţalec III. CEL Skupaj CEL Breţice III. DOL Črnomelj IV. DOL Kočevje IV. DOL Krško III. DOL Metlika V. DOL Novo mesto II. DOL Ribnica IV. DOL Sevnica IV. DOL Trebnje IV. DOL Skupaj DOL Jesenice III. GOR Kranj II. GOR Radovljica III. GOR Škofja Loka III. GOR Trţič IV. GOR Skupaj GOR Ajdovščina III. GRŠ Idrija IV. GRŠ Nova Gorica II. GRŠ Tolmin IV. GRŠ Skupaj GRŠ Dravograd V. KOR Radlje IV. KOR Ravne II. KOR Slovenj Gradec III. KOR Skupaj KOR Ilirska Bistrica IV. OBK Izola IV. OBK Koper II. OBK Piran IV. OBK Postojna III. OBK Seţana III. OBK Skupaj OBK Cerknica IV. OSL Domţale II. OSL Grosuplje III. OSL Kamnik III. OSL Litija IV. OSL Ljubljana** I. OSL Logatec IV. OSL Vrhnika III. OSL Skupaj OSL

29 časopisi, časniki druge serijske publikacije NAROČENE SERIJSKE PUBLIKACIJE SKUPAJ časopisi, časniki druge serijske publikacije NAROČENE SERIJSKE PUBLIKACIJE SKUPAJ zap. št. KRAJ tip* regija 49 Gor. Radgona III. POM Lendava III. POM Ljutomer IV. POM Murska Sobota II. POM Skupaj POM Ormoţ IV. SPP Ptuj II. SPP Skupaj SPP Lenart IV. ŠTA Maribor I. ŠTA Slov. Bistrica III. ŠTA Skupaj ŠTA regija 1 Skupaj CEL Skupaj DOL Skupaj GOR Skupaj GRŠ Skupaj KOR Skupaj OBK Skupaj OSL Skupaj POM Skupaj SPP Skupaj ŠTA Skupaj Slovenija Opombe: *Osrednje knjiţnice, označene s krajem sedeţa, so z rimskimi številkami razvrščene po številu prebivalcev na svojem območju: I. tip za območje nad prebivalci, II. tip za območje od 50 do prebivalcev, III. tip za območje od 20 do prebivalcev, IV. tip za območje od 10 do prebivalcev, V. tip za območje od 7 do prebivalcev. **V Mestno knjiţnico Ljubljana so se v letu 2008 zdruţile Knjiţnica Otona Ţupančiča, Knjiţnica Beţigrad, Knjiţnica Joţeta Mazovca, Knjiţnica Šiška, Knjiţnica Preţihov Voranc in Slovanska knjiţnica. 28

30 skupno št. vseh ur usposab. št. ur usposab. za uporabo elekt. virov št. udeleţ. usposab. št. ur usposab. individual. udeleţ. št. individual. udeleţ. usposab. ŠTEVILO PRIREDITEV Tabela 3.5: STORITVE KNJIŢNICE organizirano usposabljanje uporabnikov in prireditve (Splošne knjiţnice, 2008) zap. št. KRAJ tip* regija 1 Celje II. CEL Hrastnik IV. CEL Laško IV. CEL Mozirje IV. CEL Rogaška Slatina IV. CEL Slov. Konjice III. CEL Šentjur IV. CEL Šmarje IV. CEL Trbovlje IV. CEL Velenje III. CEL Zagorje IV. CEL Ţalec III. CEL Skupaj CEL Breţice III. DOL Črnomelj IV. DOL Kočevje IV. DOL Krško III. DOL Metlika V. DOL Novo mesto II. DOL Ribnica IV. DOL Sevnica IV. DOL Trebnje IV. DOL Skupaj DOL Jesenice III. GOR Kranj II. GOR Radovljica III. GOR Škofja Loka III. GOR Trţič IV. GOR Skupaj GOR Ajdovščina III. GRŠ Idrija IV. GRŠ Nova Gorica II. GRŠ Tolmin IV. GRŠ Skupaj GRŠ Dravograd V. KOR Radlje IV. KOR Ravne II. KOR Slovenj Gradec III. KOR Skupaj KOR Ilirska Bistrica IV. OBK Izola IV. OBK Koper II. OBK Piran IV. OBK Postojna III. OBK Seţana III. OBK Skupaj OBK Cerknica IV. OSL Domţale II. OSL Grosuplje III. OSL Kamnik III. OSL Litija IV. OSL Ljubljana** I. OSL Logatec IV. OSL Vrhnika III. OSL Skupaj OSL

31 skupno št. vseh ur usposab. št. ur usposab. za uporabo elekt. virov št. udeleţ. usposab. št. ur usposab. individual. udeleţ. št. individual. udeleţ. usposab. ŠTEVILO PRIREDITEV skupno št. vseh ur usposab. št. ur usposab. za uporabo elekt. virov št. udeleţ. usposab. št. ur usposab. individual. udeleţ. št. individual. udeleţ. usposab. ŠTEVILO PRIREDITEV zap. št. KRAJ tip* regija 49 Gor. Radgona III. POM Lendava III. POM Ljutomer IV. POM Murska Sobota II. POM Skupaj POM Ormoţ IV. SPP Ptuj II. SPP Skupaj SPP Lenart IV. ŠTA Maribor I. ŠTA Slov. Bistrica III. ŠTA Skupaj ŠTA regija 1 Skupaj CEL Skupaj DOL Skupaj GOR Skupaj GRŠ Skupaj KOR Skupaj OBK Skupaj OSL Skupaj POM Skupaj SPP Skupaj ŠTA Skupaj Slovenija Opombe: *Osrednje knjiţnice, označene s krajem sedeţa, so z rimskimi številkami razvrščene po številu prebivalcev na svojem območju: I. tip za območje nad prebivalci, II. tip za območje od 50 do prebivalcev, III. tip za območje od 20 do prebivalcev, IV. tip za območje od 10 do prebivalcev, V. tip za območje od 7 do prebivalcev. **V Mestno knjiţnico Ljubljana so se v letu 2008 zdruţile Knjiţnica Otona Ţupančiča, Knjiţnica Beţigrad, Knjiţnica Joţeta Mazovca, Knjiţnica Šiška, Knjiţnica Preţihov Voranc in Slovanska knjiţnica. 40

32 obisk izposoja na dom obisk izposoja v knjiţnico obisk uporaba knjiţnice obisk obisk prireditev OBISK SKUPAJ obisk mladina obisk odrasli Tabela 3.1: UPORABNIKI KNJIŢNICE obisk (št. obiskovalcev) (Splošne knjiţnice, 2008) zap. št. KRAJ tip* regija 1 Celje II. CEL Hrastnik IV. CEL Laško IV. CEL Mozirje IV. CEL Rogaška Slatina IV. CEL Slov. Konjice III. CEL Šentjur IV. CEL Šmarje IV. CEL Trbovlje IV. CEL Velenje III. CEL Zagorje IV. CEL Ţalec III. CEL Skupaj CEL Breţice III. DOL Črnomelj IV. DOL Kočevje IV. DOL Krško III. DOL Metlika V. DOL Novo mesto II. DOL Ribnica IV. DOL Sevnica IV. DOL Trebnje IV. DOL Skupaj DOL Jesenice III. GOR Kranj II. GOR Radovljica III. GOR Škofja Loka III. GOR Trţič IV. GOR Skupaj GOR Ajdovščina III. GRŠ Idrija IV. GRŠ Nova Gorica II. GRŠ Tolmin IV. GRŠ Skupaj GRŠ Dravograd V. KOR Radlje IV. KOR Ravne II. KOR Slovenj Gradec III. KOR Skupaj KOR Ilirska Bistrica IV. OBK Izola IV. OBK Koper II. OBK Piran IV. OBK Postojna III. OBK Seţana III. OBK Skupaj OBK Cerknica IV. OSL Domţale II. OSL Grosuplje III. OSL Kamnik III. OSL Litija IV. OSL Ljubljana** I. OSL Logatec IV. OSL Vrhnika III. OSL Skupaj OSL

33 obisk izposoja na dom obisk izposoja v knjiţnico obisk uporaba knjiţnice obisk obisk prireditev OBISK SKUPAJ obisk mladina obisk odrasli obisk izposoja na dom obisk izposoja v knjiţnico obisk uporaba knjiţnice obisk obisk prireditev OBISK SKUPAJ obisk mladina obisk odrasli zap. št. KRAJ tip* regija 49 Gor. Radgona III. POM Lendava III. POM Ljutomer IV. POM Murska Sobota II. POM Skupaj POM Ormoţ IV. SPP Ptuj II. SPP Skupaj SPP Lenart IV. ŠTA Maribor I. ŠTA Slov. Bistrica III. ŠTA Skupaj ŠTA regija 1 Skupaj CEL Skupaj DOL Skupaj GOR Skupaj GRŠ Skupaj KOR Skupaj OBK Skupaj OSL Skupaj POM Skupaj SPP Skupaj ŠTA Skupaj Slovenija Opombe: *Osrednje knjiţnice, označene s krajem sedeţa, so z rimskimi številkami razvrščene po številu prebivalcev na svojem območju: I. tip za območje nad prebivalci, II. tip za območje od 50 do prebivalcev, III. tip za območje od 20 do prebivalcev, IV. tip za območje od 10 do prebivalcev, V. tip za območje od 7 do prebivalcev. **V Mestno knjiţnico Ljubljana so se v letu 2008 zdruţile Knjiţnica Otona Ţupančiča, Knjiţnica Beţigrad, Knjiţnica Joţeta Mazovca, Knjiţnica Šiška, Knjiţnica Preţihov Voranc in Slovanska knjiţnica. 32

Seznam prodajaln dm, v katerih je na voljo epilator BRAUN Silk Epil7 iz kataloga DECEMBER označen z * Aktivnost poteka od do L

Seznam prodajaln dm, v katerih je na voljo epilator BRAUN Silk Epil7 iz kataloga DECEMBER označen z * Aktivnost poteka od do L Seznam prodajaln dm, v katerih je na voljo epilator BRAUN Silk Epil7 iz kataloga DECEMBER označen z * LJUBLJANA 1000, ŠMARTINSKA 152 - HALA A Seznam prodajaln dm, v katerih je na voljo leseni obesek HISTORY

Prikaži več

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2017 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2017 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2017 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona (EZ-1) (Uradni list RS, 17/14, 81/15) objavlja analizo

Prikaži več

Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/19 Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/2019 Poročevalsko obdobje je od

Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/19 Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/2019 Poročevalsko obdobje je od Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/2019 Poročevalsko obdobje je od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019, razen kjer je navedeno drugače. Narodna in univerzitetna knjižnica/center za razvoj knjižnic

Prikaži več

Microsoft Word - Stacion_prodajna_mesta_v_sistemu_IJPP_SUB.docx

Microsoft Word - Stacion_prodajna_mesta_v_sistemu_IJPP_SUB.docx SEZNAM STACIONARNIH PROJNIH MEST V SISTEMU IJPP Prevoznik Naziv prodjanega mesta Ulica prodajnega mesta Kraj prodajnega mesta Št. prod. mest Obravn. vlog subvenc. voz. Obratovanje (pon.pet.) Obratovanje

Prikaži več

Orientacija2011_1

Orientacija2011_1 Štrekljevec Semi Gorje-Po e-treben e Cerkno Loka pri Mengšu Mengeš Dovže Mislinjske doline Hrušica Jesenice Retje Loški potok Sora Medvode Sti na Ivan na Gorica Kolovrat Zagorje ob Savi Zagorica Trebnje

Prikaži več

J A V N A O B J A V A I. Na podlagi 24. člena Zakona o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/03 odločba US) Državna volilna

J A V N A O B J A V A I. Na podlagi 24. člena Zakona o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/03 odločba US) Državna volilna J A V N A O B J A V A I. Na podlagi 24. člena Zakona o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/03 odločba US) Državna volilna komisija objavlja seznam kandidatov na ponovnem glasovanju

Prikaži več

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona (EZ-1) (Uradni list RS, 17/14, 81/15) objavlja analizo

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 71 / / Stran Preglednica 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 VRSTA NEPRE

Uradni list Republike Slovenije Št. 71 / / Stran Preglednica 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 VRSTA NEPRE Uradni list Republike Slovenije Št. 71 / 13. 12. 2017 / Stran 10477 Preglednica 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 VRSTA NEPREMIČNINE SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST OKVIRNA VELIKOST

Prikaži več

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona (EZ-1) (Uradni list RS, 17/14, 81/15) objavlja analizo

Prikaži več

(TURISTI\310NE PISARNE brez zaporednih \232tevilk.xls)

(TURISTI\310NE PISARNE brez zaporednih \232tevilk.xls) Ljubljana, 28.02.2014/TK SEZNAM TURISTIČNIH PISARN, KI IZDAJAJO MEDNARODNE DOKUMENTE IN PRODAJAJO VINJETE CELJE AMZS d.d., PE Celje Ljubljanska 35 3000 CELJE tel.: 03-42 56 560 mihaela.zunter@amzs.si AMD

Prikaži več

SEZNAM IZDAJNIH MEST MEDNARODNIH DOKUMENTOV IN PRODAJE VINJET PE AMZS D.D., AMD/AMTK DELOVNI ČAS MVD DVTV SLO A CH CZ ECO AJDOVŠČINA AMZS d.d., PE Ajd

SEZNAM IZDAJNIH MEST MEDNARODNIH DOKUMENTOV IN PRODAJE VINJET PE AMZS D.D., AMD/AMTK DELOVNI ČAS MVD DVTV SLO A CH CZ ECO AJDOVŠČINA AMZS d.d., PE Ajd SEZNAM IZDAJNIH MEST MEDNARODNIH DOKUMENTOV IN PRODAJE VINJET AJDOVŠČINA AMZS d.d., PE Ajdovščina Goriška c. 75 5270 AJDOVŠČINA tel.: 05 3644 210 ajdovscina@amzs.si CELJE AMZS d.d., PE Celje Ljubljanska

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana T: 01 478 74 00 F: 01 478 74 25 E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si Številka: 004-2/2015/77 Ljubljana, 14.7.2015

Prikaži več

Brosura-CINDI-ReciteCigaretiNe-dec indd

Brosura-CINDI-ReciteCigaretiNe-dec indd V spodbudo vsem, ki želijo prenehati kaditi V Sloveniji je med dejavniki tveganja kajenje tobaka najpomembnejši preprečljivi dejavnik tveganja za smrt in izgubljena zdrava leta življenja zaradi prezgodnje

Prikaži več

MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA Načrt nakupa knjižničnega gradiva 2019 Strateške usmeritve Zagotavljanje novosti založniške produkcije v obsegu, kot ga pre

MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA Načrt nakupa knjižničnega gradiva 2019 Strateške usmeritve Zagotavljanje novosti založniške produkcije v obsegu, kot ga pre MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA Načrt nakupa knjižničnega gradiva 2019 Strateške usmeritve Zagotavljanje novosti založniške produkcije v obsegu, kot ga predvidevajo pogoji za izvajanje knjižnične dejavnosti

Prikaži več

Seznam prodajaln dm, v katerih je na voljo Zala gazirna pijača limona-limeta iz kataloga AVGUST označena z * Aktivnost poteka od do

Seznam prodajaln dm, v katerih je na voljo Zala gazirna pijača limona-limeta iz kataloga AVGUST označena z * Aktivnost poteka od do Seznam prodajaln dm, v katerih je na voljo Zala gazirna pijača limona-limeta iz kataloga AVGUST označena z * IZOLA 6310, PREŠERNOVA CESTA 51 GRADNIKOVA CESTA, 4240 RADOVLJICA Seznam prodajaln dm, v katerih

Prikaži več

pregled merodajnih nagibov in uporov

pregled merodajnih nagibov in uporov KAZALO PROGA 10 D.M. DOBOVA LJUBLJANA... 1 PROGA 20 LJUBLJANA JESENICE D.M.... 1 PROGA 21 LJUBLJANA ŠIŠKA KAMNIK GRABEN... 1 PROGA 30 ZIDANI MOST ŠENTILJ D.M.... 1 PROGA 31 CELJE VELENJE... 2 PROGA 32

Prikaži več

Dosedanji_zmagovalci_2012[1]

Dosedanji_zmagovalci_2012[1] DOSEDANJI ZMAGOVALCI 1. turnir - december 1999 Letnik 89 1. RK Ormož 2. RK Dol TKI Hrastnik 3. Rokometna šola Aleš Praznik Ljubljana Letnik 90 1. Rokometna šola Aleš Praznik Ljubljana 2. RK Dol TKI Hrastnik

Prikaži več

Cenik letnih pnevmatik 2019 Fulda Kliknite za nakup! Premer Dimenzije/Opis Sap koda Blagovna št. Petrol Izkoristek goriva Zaviranje na mokri podlagi Z

Cenik letnih pnevmatik 2019 Fulda Kliknite za nakup! Premer Dimenzije/Opis Sap koda Blagovna št. Petrol Izkoristek goriva Zaviranje na mokri podlagi Z maloprodajna letne pnevmatike za osebna vozila Serija 80 13 155/80R13 79T ECOCONTROL 542960 79004 E C 65 ) 54,30 33,10 14 175/80R14 88T ECOCONTROL 533458 146146 E C 68 )) 72,00 43,90 Serija 70 13 155/70R13

Prikaži več

POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO ŠENTJERNEJ ZA LETO

POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO ŠENTJERNEJ ZA LETO POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO ŠENTJERNEJ ZA LETO 2018 2 1. POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO ŠENTJERNEJ ZA LETO 2018 POTUJOČA KNJIŽNICA Novi in aktivni člani V

Prikaži več

Pravilnik o spremembah in dop...avilnika o uniformah_2011.pdf

Pravilnik o spremembah in dop...avilnika o uniformah_2011.pdf Stran 12170 / Št. 93 / 18. 11. 2011 Tolmin kategorije AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE ter F in G. 12. Izpitni center Postojna obsega območje upravnih enot Cerknica, Idrija, Ilirska Bistrica, Kočevje,

Prikaži več

SEZNAM JAVNIH POLNILNIH POSTAJ GREMO NA ELEKTRIKO UPRAVLJALCA ELEKTRO LJUBLJANA Polnilna postaja Oznaka Kraj Ulica Hišna št. Bohinj SI Bohinjsk

SEZNAM JAVNIH POLNILNIH POSTAJ GREMO NA ELEKTRIKO UPRAVLJALCA ELEKTRO LJUBLJANA Polnilna postaja Oznaka Kraj Ulica Hišna št. Bohinj SI Bohinjsk SEZNAM JAVNIH POLNILNIH POSTAJ GREMO NA ELEKTRIKO UPRAVLJALCA ELEKTRO LJUBLJANA Polnilna postaja Oznaka Kraj Ulica Hišna št. Bohinj SI0340008 Bohinjsko jezero Ribčev Laz 48 Bohinj SI0340008 Bohinjsko jezero

Prikaži več

tehnični podatki o progah

tehnični podatki o progah Slovenske železnice Infrastruktura,d.o.o. Program omrežja 019 PRILOGA 3A TEHNIČNI PODATKI O PROGAH KAZALO PROGA 10 D.M. DOBOVA LJUBLJANA... 1 PROGA 0 LJUBLJANA JESENICE D.M.... PROGA 1 LJUBLJANA ŠIŠKA

Prikaži več

polovičke Popust - 50% Maryann 29,99 EUR - 50% 59,99 EUR (št ) TBS 44,99 EUR - 50% 89,99 EUR (št.41-46) Še več OBU

polovičke Popust - 50% Maryann 29,99 EUR - 50% 59,99 EUR (št ) TBS 44,99 EUR - 50% 89,99 EUR (št.41-46) Še več OBU www.mass.si polovičke Popust Maryann 09302-20 (št. 36-41) TBS 25491-20 (št.41-46) Še več OBUTVE po polovičnih cenah poiščite v naših prodajalnah. Akcija traja od 7.11. do 27.11.2016 oziroma do razprodaje

Prikaži več

POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO STRAŽA ZA LETO

POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO STRAŽA ZA LETO POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO STRAŽA ZA LETO 2018 2 1. POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO STRAŽA ZA LETO 2018 POTUJOČA KNJIŽNICA Novi in aktivni člani V letu 2018

Prikaži več

Cenik zimskih pnevmatik Infinity Kliknite za nakup! Serija Dimenzije Indeks nosilnosti/ hitrosti Opis Koda proizvajalca Blagovna št. Petrol

Cenik zimskih pnevmatik Infinity Kliknite za nakup! Serija Dimenzije Indeks nosilnosti/ hitrosti Opis Koda proizvajalca Blagovna št. Petrol maloprodajna zimske pnevmatike za osebna vozila 13 80 155/80R13 79T INF-049 221000121 101826 E C 71 2 38,60 28,10 70 155/70R13 75T INF-049 221000090 93601 E C 71 2 38,30 28,00 165/70R13 79T INF-049 221000226

Prikaži več

Nazaj v šolo! (št ) Na obutev priznanih blagovnih znamk Adidas, Nike, Le Coq Sportif, Converse, Polo, Skechers, Lacoste, Ne

Nazaj v šolo! (št ) Na obutev priznanih blagovnih znamk Adidas, Nike, Le Coq Sportif, Converse, Polo, Skechers, Lacoste, Ne www.mass.si Nazaj v šolo! 19677-30 (št. 36-41) Na obutev priznanih blagovnih znamk,, Le Coq Sportif,, Polo,, Lacoste, New Balance, Vans, Reebok, Fred Perry. 196770-30 (št. 41,5-46) Popust DO Akcija traja

Prikaži več

Odobreni projekti 2015

Odobreni projekti 2015 Odobreni projekti 2015 1. PROJEKTI MOBILNOSTI (Ključni ukrep 1) Zap. št. Št. zadeve Organizacija Kraj Skupno št. doseženih točk Odobrena dotacija (v EUR) 1 KA1-SE-10/15 Šolski center Postojna Postojna

Prikaži več

OPIS IN PREDSTAVITEV PROJEKTA Uradni naziv projekta: ŠPORTNO-DOBRODELNI PROJEKT OKROG SLOVENIJE 2019 za male viteze Krajša oblika zapisa naziva: OKROG

OPIS IN PREDSTAVITEV PROJEKTA Uradni naziv projekta: ŠPORTNO-DOBRODELNI PROJEKT OKROG SLOVENIJE 2019 za male viteze Krajša oblika zapisa naziva: OKROG OPIS IN PREDSTAVITEV PROJEKTA Uradni naziv projekta: ŠPORTNO-DOBRODELNI PROJEKT OKROG SLOVENIJE 2019 za male viteze Krajša oblika zapisa naziva: OKROG SLOVENIJE 2019 Web stran projekta: FB stran projekta:

Prikaži več

Številka:

Številka: Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana T: 01 478 60 07 F: 01 478 60 79 E: gp.mz@gov.si www.mz.gov.si Seznam aktivnosti za zmanjšanje tveganega in škodljivega pitja alkoholnih pijač med mladimi na dan ulične

Prikaži več

Razvoj javnega knjižničarstva na Slovenskem dr. Eva Kodrič-Dačić

Razvoj javnega knjižničarstva na Slovenskem dr. Eva Kodrič-Dačić Razvoj javnega knjižničarstva na Slovenskem 1961-1982 dr. Eva Kodrič-Dačić Razvoj matičnih dejavnosti Pred 1850: Studien Hof-Commision, financiranje javnih knjižnic, spremljanje dela knjižnic, strokovno

Prikaži več

Zdravstveni statistični letopis 2002 Prebivalstvo 1. PREBIVALSTVO / POPULATION 1-0 Uvod Introduction 1-1 Prebivalci Republike Slovenije po starostnih

Zdravstveni statistični letopis 2002 Prebivalstvo 1. PREBIVALSTVO / POPULATION 1-0 Uvod Introduction 1-1 Prebivalci Republike Slovenije po starostnih Zdravstveni statistični letopis 2002 Prebivalstvo 1. PREBIVALSTVO / POPULATION 1-0 Uvod Introduction 1-1 Prebivalci Republike Slovenije po starostnih skupinah in spolu, 30. junij 2002 Population of the

Prikaži več

Gornja Radgona Murska Sobota Slovenj Gradec Maribor Lendava Ljutomer Jesenice Velenje Slovenska Bistrica Ptuj Ormož Tolmin Kranj Celje Trbovlje LJUBLJ

Gornja Radgona Murska Sobota Slovenj Gradec Maribor Lendava Ljutomer Jesenice Velenje Slovenska Bistrica Ptuj Ormož Tolmin Kranj Celje Trbovlje LJUBLJ Gornja Radgona Murska Sobota Slovenj Gradec Maribor Lendava Ljutomer Jesenice Velenje Slovenska Ptuj Ormož Tolmin Kranj Celje Trbovlje LJUBLJANA Litija Nova Gorica Idrija Krško Trebnje Novo mesto Postojna

Prikaži več

KOPOP - REDNO TERMINI IN LOKACIJE - SPLETNA STRAN.pdf

KOPOP - REDNO TERMINI IN LOKACIJE - SPLETNA STRAN.pdf za leto 2016 Vsi upravičenci, ki ste se vključili v ukrep Kmetijsko-okoljska podnebna plačila (KOPOP) iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, se morate vsako leto trajanja

Prikaži več

Lokacije.xlsx

Lokacije.xlsx POLICIJSKA UPRAVA ENOTA VRSTA CESTA (V / IZVEN ) IME NASELJA RELACIJA NAČRTOVANA URA NADZORA PU KRANJ PP TRŽIČ LOKALNA CESTA V NASELJU TRŽIČ, pri bivši izpostavi FURS TRŽIČ BISTRICA 06.00 06.50 PU KRANJ

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - Zlati kamen 2013-finalisti [Zdru\236ljivostni na\350in])

(Microsoft PowerPoint - Zlati kamen 2013-finalisti [Zdru\236ljivostni na\350in]) 6. mesto OBČINA RAZKRIŽJE Razkrižje Razkrižje: uvrstitve Kvalitativna analiza: 33 točk (11. mesto) UČINKOVITOST Investicije 28 Rast odhodkov za javno upravo 8 Prihodki iz EU 9 Rast priha 1 GOSPODARSTVO

Prikaži več

Priloga Deli vodnih teles površinskih voda, na katerih se vodna pravica iz vodnogospodarskega dovoljenja spreminja v koncesijo za proizvodnjo elektri

Priloga Deli vodnih teles površinskih voda, na katerih se vodna pravica iz vodnogospodarskega dovoljenja spreminja v koncesijo za proizvodnjo elektri Priloga Deli vodnih teles površinskih voda, na katerih se vodna pravica iz vodnogospodarskega dovoljenja spreminja v koncesijo za proizvodnjo elektri ne energije v hidroelektrarnah do 10 MW Št. Površinska

Prikaži več

JUNIOR 01/ pomlad /poletje 2017 predstavljamo najnovejše trende ZA OTROŠKO RAZIGRANE KOR AKE

JUNIOR 01/ pomlad /poletje 2017 predstavljamo najnovejše trende ZA OTROŠKO RAZIGRANE KOR AKE JUNIOR 01/ pomlad /poletje 2017 predstavljamo najnovejše trende ZA OTROŠKO RAZIGRANE KOR AKE Pomladna igra Končno so pred nami dnevi, ki nam obljubljajo obilo sonca, kar lahko pomeni zgolj eno: otroška

Prikaži več

Uradni list RS - 040/2019, Uredbeni del

Uradni list RS - 040/2019, Uredbeni del Digitally signed by Maruska Levec Smon DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1237057214019, cn=maruska Levec Smon Reason: Odgovorna urednica Uradnega lista Republike

Prikaži več

PRILOGA SEZNAM UPRAVIČENCEV DO DONACIJ ZA LETO 2018 IME OZIROMA NAZIV 1. UPRAVIČENCI S PODROČJA DELA, DRUŽINE, SOCIALNIH ZADEV IN ENAKIH MOŽNOSTI 1.1.

PRILOGA SEZNAM UPRAVIČENCEV DO DONACIJ ZA LETO 2018 IME OZIROMA NAZIV 1. UPRAVIČENCI S PODROČJA DELA, DRUŽINE, SOCIALNIH ZADEV IN ENAKIH MOŽNOSTI 1.1. PRILOGA SEZNAM UPRAVIČENCEV DO DONACIJ ZA LETO 2018 IME OZIROMA NAZIV 1. UPRAVIČENCI S PODROČJA DELA, DRUŽINE, SOCIALNIH ZADEV IN ENAKIH MOŽNOSTI 1.1. INVALIDSKE ORGANIZACIJE "INVALID" DRUŠTVO GIBALNO

Prikaži več

2

2 LETNO POROČILO O KAKOVOSTI ZA RAZISKOVANJE ČETRTLETNO STATISTIČNO RAZISKOVANJE O ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJSKIH STORITVAH (KO-TEL/ČL) IN LETNO STATISTIČNO RAZISKOVANJE O ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJSKIH STORITVAH

Prikaži več

COBISS3/Medknjižnična izposoja

COBISS3/Medknjižnična izposoja 3/Medknjižnična izposoja 2.2 KATALOG Katalog nam omogoča: iskanje gradiva prikaz izbranih bibliografskih zapisov ali pripadajočih podatkov o zalogi iz lokalne baze podatkov v formatu COMARC vpogled v stanje

Prikaži več

NADALJEVALNI BILTEN DRŽAVNEGA PRVENSTEV ZA DEKLETA U13 1. SKL SEZONA komisar tekmovanj Gorazd TRONTELJ telefon: GSM:

NADALJEVALNI BILTEN DRŽAVNEGA PRVENSTEV ZA DEKLETA U13 1. SKL SEZONA komisar tekmovanj Gorazd TRONTELJ telefon: GSM: NADALJEVALNI BILTEN DRŽAVNEGA PRVENSTEV ZA DEKLETA U13 1. SKL SEZONA 2018 2019 komisar tekmovanj Gorazd TRONTELJ telefon: 01 520 10 15 GSM: 031 878 805 e-mail: gorazd.trontelj@kzs.si 1. DEKLETA U13 1.

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Mariborska knjižnica kot osrednja območna knjižnica Anka Rogina, 18. 11. 2014 PO SKUPNIH POTEH DO NOVIH SPOZNANJ MARIBORSKA KNJIŽNICA Osrednje območne knjižnice Pravna osnova: Zakon o knjižničarstvu (2001)

Prikaži več

Microsoft Word - Vsebinska_izhodisca_nakupa_knjiznicnega_gradiva.doc

Microsoft Word - Vsebinska_izhodisca_nakupa_knjiznicnega_gradiva.doc VSEBINSKA IZHODIŠČA NAKUPA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA Knjižnica v letu 2010 načrtuje 74.993 enot prirasta z nakupom oziroma 6.330 naslovov. V okolju s 325.312 prebivalci je to 231 enot na 1000 prebivalcev. Načrtujemo

Prikaži več

OSNOVNI PODATKI

OSNOVNI PODATKI OSNOVNI PODATKI Naslov: Osnovna šola Tišina knjiţnica Tišina 4b, 9251 Tišina Telefon: 02 539 16 16 E-pošta: Delovni čas: valerija.trajber@guest.arnes.si vsak delovnik po šolskem koledarju Izposoja: od

Prikaži več

U 11 Qualifikationsturnier

U 11 Qualifikationsturnier Razpored tekem kategorija U 11 NK Radomlje/Slovenija Sobota, 11. maj 2019 Ura Ekipa Ekipa Rezultat Igrišče NK DOL : NK BARTOG TREBNJE 1:1 Igrišče 1 NK RADOMLJE U10A : NK ŠAMPION 0:2 Igrišče 2 9:00 NK KOMENDA

Prikaži več

LETNI NAČRT NAKUPA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA KNJIŽNICE MIRANA JARCA NOVO MESTO ZA LETO 2019 Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto je splošna knjižnica, ki izva

LETNI NAČRT NAKUPA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA KNJIŽNICE MIRANA JARCA NOVO MESTO ZA LETO 2019 Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto je splošna knjižnica, ki izva LETNI NAČRT NAKUPA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA KNJIŽNICE MIRANA JARCA NOVO MESTO ZA LETO 2019 Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto je splošna knjižnica, ki izvaja knjižnično dejavnost za 65.058 prebivalcev na področju

Prikaži več

Naslov

Naslov Kriminaliteta v mestnih občinah v Republiki Sloveniji KATJA EMAN ROK HACIN 1 Uvod Meško (2016) kriminaliteto zločinstvenost ali hudodelstvo opredeli kot skupek ravnanj, ki napadajo ali ogrožajo tako temeljne

Prikaži več

Mojtelemach brosura_junij 2015_mail

Mojtelemach brosura_junij 2015_mail Naročniški portal MOJ TELEMACH. Junij 2015 Uredite naročilo, ne da bi vstali iz naslanjača. Za preprostejši pregled naročenih storitev, računov in opravljenih klicev ter naročanje dodatnih storitev ipd.

Prikaži več

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2014 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve, Izpostava Ljubljana, maj 2015 T: 01/ 583 33 00, F:

Prikaži več

POROČILO O IZVAJANJU PROGRAMA IZBOLJŠEVANJE DUŠEVNEGA ZDRAVJA V ŠOLI Regijske in šolske izvedbe v šolskem letu 2014/15 V Ljubljani, september

POROČILO O IZVAJANJU PROGRAMA IZBOLJŠEVANJE DUŠEVNEGA ZDRAVJA V ŠOLI Regijske in šolske izvedbe v šolskem letu 2014/15 V Ljubljani, september POROČILO O IZVAJANJU PROGRAMA IZBOLJŠEVANJE DUŠEVNEGA ZDRAVJA V ŠOLI Regijske in šolske izvedbe v šolskem letu 14/15 V Ljubljani, september 15 1 Kazalo vsebine 1. Uvod... 3 2. Povzetek... 4 3. Analiza

Prikaži več

PREGLED PONUDBE IZOBRAŢEVANJA ODRASLIH V SLOVENIJI V ŠOLSKEM LETU 2009/2010 Poročilo in analiza Erika Brenk December 2009 Projekt financira Ministrstv

PREGLED PONUDBE IZOBRAŢEVANJA ODRASLIH V SLOVENIJI V ŠOLSKEM LETU 2009/2010 Poročilo in analiza Erika Brenk December 2009 Projekt financira Ministrstv PREGLED PONUDBE IZOBRAŢEVANJA ODRASLIH V SLOVENIJI V ŠOLSKEM LETU 2009/2010 Poročilo in analiza Erika Brenk December 2009 Projekt financira Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve ii PREGLED PONUDBE

Prikaži več

Microsoft Word _2018-koncne uvrstitve ekip.docx

Microsoft Word _2018-koncne uvrstitve ekip.docx 42 ČLANI - DOL 54 ČLANICE - DOL 1. ACH Volley Ljubljana 1. Nova KBM Branik 2. Calcit Volley 2. Calcit Volley 3. Salonit Anhovo 3. Formula Formis 4. Panvita Pomgrad 4. Aliansa Šempeter 5. Maribor 5. 6.

Prikaži več

Fundacija za pomoč mladim, ozdravljenim od raka skupaj s tekačem Bogomirjem Dolencem predstavlja Športno-dobrodelni projekt 42 maratonov v 42 dneh. OD

Fundacija za pomoč mladim, ozdravljenim od raka skupaj s tekačem Bogomirjem Dolencem predstavlja Športno-dobrodelni projekt 42 maratonov v 42 dneh. OD Fundacija za pomoč mladim, ozdravljenim od raka skupaj s tekačem Bogomirjem Dolencem predstavlja Športno-dobrodelni projekt 42 maratonov v 42 dneh. OD 25. 8. DO 5. 10. 2018 VSAK DAN V DRUGEM MESTU zbiranje

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Strokovno posvetovanje ZBDS, Maribor, 2011 SPLOŠNE KNJIŽNICE PO KNJIŽNIČNIH OBMOČJIH v letu 2010 Milena Bon koordinatorica posebnih nalog osrednjih območnih knjižnic Zakaj je matematika kraljica? Številke

Prikaži več

Knjižica Hiša nepremičnine.cdr

Knjižica Hiša nepremičnine.cdr HIŠA NEPREMIČNINE 1 d.o.o. VAŠ OSEBNI SVETOVALEC Delujemo učinkovito s poštenim in odkritim pristopom v najvišje dobro vseh. Pri prodaji ali nakupu nepremičnin so največkrat skupne želje, interesi in potrebe

Prikaži več

Delitev na področju D3 za leto programi interesne športne vzgoje otrok in

Delitev na področju D3 za leto programi interesne športne vzgoje otrok in Delitev na področju športa za vse za leto 2019 NAZIV IZVAJALCA NAZIV PROGRAMA VIŠINA DODELJENIH SREDSTEV (v eur) Cheerleading zveza Slovenije cheerleading delavnice 3.400 Cheerleading zveza Slovenije cheerleading

Prikaži več

Številka: 62-4/2014

Številka: 62-4/2014 OE NOVO MESTO Muzejska 5 SI-8000 Novo mesto t +386 7 39 34 195 f +386 7 39 34 101 www.nijz.si info@nijz.si ID DDV: SI 44724535 TRR: 011006000043188 ODZIVNOST V PROGRAM SVIT V ZDRAVSTVENI REGIJI NOVO MESTO

Prikaži več

Microsoft Word - Osebne_reference_ docx

Microsoft Word - Osebne_reference_ docx LETO 2013 OBČINA SVET TOMAŽ, Izdelava elaborata kontrole katastrskega in lastniškega stanja zemljišč, preko katerih potekajo kategorizirane občinske ceste v občini Sveti Tomaž MESTNA OBČINA PTUJ, VBCP

Prikaži več

Microsoft Word - 6.1splmed.doc

Microsoft Word - 6.1splmed.doc 6.1. Zdravstve služba splošne medice je e od zdravstvenih služb, ki izvaja dejavnost osnovnega zdravstvenega varstva. Uporabniku zdravstvenega varstva je dostop brez potnice praviloma predstavlja prvi

Prikaži več

LETNO POROČILO 2014

LETNO POROČILO 2014 Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika LETNO POROČILO 2014 Foto: Simona Prosenc, Razstava: Ekslibrisi in knjižna oprema Ravne na Koroškem, februar 2015 Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika

Prikaži več

LETNO POROČILO MESTNE KNJIŽNICE GROSUPLJE 2016

LETNO POROČILO MESTNE KNJIŽNICE GROSUPLJE 2016 LETNO POROČILO MESTNE KNJIŽNICE GROSUPLJE 2016 1 Uvodni del Tudi v letu, ki je za nami, smo si na podlagi organizacijske in strokovne povezanosti prizadevali, da smo uporabnikom, našim občanom, zagotavljali

Prikaži več

untitled

untitled VSEBINA STROKOVNE PODLAGE UREJANJA JAVNEGA PROMETA V REGIJI Vizija in cilji Načrt v LUR Regijsko regulatorno telo Usmeritve Trzin, 4. 6. 9 David Krivec david.krivec@omegaconsult.si VIZIJA IN CILJI Vizija

Prikaži več

IJZ METKA - seznam pogodb in izplačil.xlsx

IJZ METKA - seznam pogodb in izplačil.xlsx Seznam pogodb 1. Javna naročila Vrsta posla Datum sklenitve Pogodbeni partner Pogodbena vrednost Pogodba o dobavi pisarniškega materiala Pogodba o dobavi pogrebnega materiala 14.03.2014 BIROPRODAJA d.o.o.,

Prikaži več

U 11 Qualifikationsturnier

U 11 Qualifikationsturnier Razpored tekem kategorija U 11 NK Radomlje/Slovenija Sobota, 13. april 2019 Ura Ekipa Ekipa Rezultat Igrišče NK DREN VRHNIKA : NK OLIMPIJA BELI Igrišče 1 ND BILJE : NK ŠAMPION Igrišče 2 9:00 NK BARTOG

Prikaži več

Obisk fatimske Marije Romarice v Sloveniji 2016 POSTOJNA (31. julij 5. avgust) sobota Postojna nedelja Postojna pone

Obisk fatimske Marije Romarice v Sloveniji 2016 POSTOJNA (31. julij 5. avgust) sobota Postojna nedelja Postojna pone Obisk fatimske Marije Romarice v Sloveniji POSTOJNA (31. julij 5. avgust) 30.7. sobota Postojna 31. 7. nedelja Postojna 1.08. ponedeljek Postojna 2. 8. torek Postojna 3. 8. sreda Postojna 4. 8. Postojna

Prikaži več

IME OZIROMA NAZIV 1. UPRAVIČENCI S PODROČJA DELA, DRUŽINE IN SOCIALNIH ZADEV NASLOV SEDEŽA DAVČNA ŠTEVILKA 1.1. INVALIDSKE ORGANIZACIJE AURIS - MEDOBČ

IME OZIROMA NAZIV 1. UPRAVIČENCI S PODROČJA DELA, DRUŽINE IN SOCIALNIH ZADEV NASLOV SEDEŽA DAVČNA ŠTEVILKA 1.1. INVALIDSKE ORGANIZACIJE AURIS - MEDOBČ IME OZIROMA NAZIV 1. UPRAVIČENCI S PODROČJA DELA, DRUŽINE IN SOCIALNIH ZADEV NASLOV SEDEŽA DAVČNA ŠTEVILKA 1.1. INVALIDSKE ORGANIZACIJE AURIS - MEDOBČINSKO DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH KRANJ HUJE 023A,

Prikaži več

NLB SKLADI, upravljanje premoženja, d.o.o. Informacije javnega značaja v skladu s 6.a členom v povezavi s prvo alinejo 1. odstavka 4.a člena ZDIJZ Vrs

NLB SKLADI, upravljanje premoženja, d.o.o. Informacije javnega značaja v skladu s 6.a členom v povezavi s prvo alinejo 1. odstavka 4.a člena ZDIJZ Vrs NLB SKLADI, upravljanje premoženja, d.o.o. Informacije javnega značaja v skladu s 6.a členom v povezavi s prvo alinejo 1. odstavka 4.a člena ZDIJZ Vrsta posla Pogodbeni partner (pr.os.: naziv ali firma,

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

2

2 REPUBLIKA SLOVENIJA LETNO POROČILO O KAKOVOSTI ZA RAZISKOVANJE Izdatki za varstvo okolja (OKI) ZA LETO 2006 Poročilo pripravila: Danica Bizjak in Boro Nikić Datum: oktober 2008 1/9 Kazalo 0 Osnovni podatki...

Prikaži več

POROČILO

POROČILO UVOD Delovanje knjižnice Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani (UL FKKT), ki je sedaj že 17 let funkcionalno združena s Centralno tehniško knjižnico (CTK), lahko ocenimo kot uspešno kar

Prikaži več

Microsoft Word - LETNO POROČILO 2013.doc

Microsoft Word - LETNO POROČILO 2013.doc Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika LETNO POROČILO 2013 Foto: Dobran Laznik, predstavitev knjige Na planoti Ravne Ravne na Koroškem, februar 2014 Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika

Prikaži več

Večna pot Ljubljana Slovenija Obveščanje ciljne javnosti o Slovarju sopomenk sodobne slovenščine Por

Večna pot Ljubljana Slovenija Obveščanje ciljne javnosti o Slovarju sopomenk sodobne slovenščine Por www.cjvt.com 00386 14798299 info@cjvt.si Večna pot 113 1000 Ljubljana Slovenija Obveščanje ciljne javnosti o Slovarju sopomenk sodobne slovenščine Poročilo projekta Slovar sopomenk sodobne slovenščine:

Prikaži več

Na podlagi 11. člena Pravilnika o preizkušanju hidrantnih omrežij (Uradni list RS, št. 22/95) Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za za

Na podlagi 11. člena Pravilnika o preizkušanju hidrantnih omrežij (Uradni list RS, št. 22/95) Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za za Na podlagi 11. člena Pravilnika o preizkušanju hidrantnih omrežij (Uradni list RS, št. 22/95) Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, objavlja S E Z N A M pooblaščenih

Prikaži več

(Regijsko_poročilo_SVIT)

(Regijsko_poročilo_SVIT) ODZIVNOST V PROGRAM SVIT V ZDRAVSTVENI REGIJI NOVO MESTO V LETU 2016 Rak na debelem črevesu in danki je zelo resen zdravstveni problem, ker je v Sloveniji to druga najpogosteje odkrita oblika raka. Pomembno

Prikaži več

(Microsoft Word - SCs60511-Z-1-zdru\236enje-Portoro\236)

(Microsoft Word - SCs60511-Z-1-zdru\236enje-Portoro\236) Številka: SCs-60511-Z Datum: 2.2.2006 Z A P I S N I K ustanovne seje Združenja športnih centrov Slovenije Ustanovna seja je bila v četrtek, 11. maja 2006 ob 11.30 uri, v Hotelu Slovenija v Portorožu. Sestanek

Prikaži več

Štev.: /19-297/013 Ljubljana, dr. Olivera Stanojević Jerković, dr. med. spec. NIJZ OBMOČNA ENOTA MARIBOR Prvomajska ulica Marib

Štev.: /19-297/013 Ljubljana, dr. Olivera Stanojević Jerković, dr. med. spec. NIJZ OBMOČNA ENOTA MARIBOR Prvomajska ulica Marib Štev.: 1810-1/19-297/013 Ljubljana, 30.7.2019 dr. Olivera Stanojević Jerković, dr. med. spec. NIJZ OBMOČNA ENOTA MARIBOR Prvomajska ulica 1 2000 Maribor Zadeva: Polletno poročilo o delovanju Programa Svit

Prikaži več

LETNO POROČILO 2018 o Državnem presejalnem programu za raka dojk DORA Datum priprave: januar 2019 Izdajatelj: Onkološki inštitut Ljubljana Državni pre

LETNO POROČILO 2018 o Državnem presejalnem programu za raka dojk DORA Datum priprave: januar 2019 Izdajatelj: Onkološki inštitut Ljubljana Državni pre LETNO POROČILO 2018 o Državnem presejalnem programu za raka dojk DORA Datum priprave: januar 2019 Izdajatelj: Onkološki inštitut Ljubljana Državni presejalni program za raka dojk DORA Avtorji: Sodelavci

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 53 / / Stran 6021 Tabela 1: Lastniški deleži v lasti Republike Slovenije, SDH, KAD, PDP in DUTB na dan

Uradni list Republike Slovenije Št. 53 / / Stran 6021 Tabela 1: Lastniški deleži v lasti Republike Slovenije, SDH, KAD, PDP in DUTB na dan Uradni list Republike Slovenije Št. 53 / 17. 7. 2015 / Stran 6021 Tabela 1: Lastniški deleži v lasti Republike Slovenije, SDH, KAD, PDP in DUTB na dan 28. februarja 2015 ter knjigovodske vrednosti na dan

Prikaži več

SKUPŠČINSKA PRILOGA Vabilo in gradivo za Skupščino PZS Tržič, 12. januar 2013, ob 11. uri

SKUPŠČINSKA PRILOGA Vabilo in gradivo za Skupščino PZS Tržič, 12. januar 2013, ob 11. uri SKUPŠČINSKA PRILOGA Vabilo in gradivo za Skupščino PZS Tržič, 12. januar 2013, ob 11. uri VSEBINA Sklic Skupščine Planinske zveze Slovenije 3 Program praznovanja 120-letnice organiziranega planinstva v

Prikaži več

(Microsoft Word - Napovednik za mesec JANUAR Swatycomet zre\350e.doc)

(Microsoft Word - Napovednik za mesec JANUAR Swatycomet zre\350e.doc) Napovednik 2. DEL državnega prvenstva: Sobota; 07.01.2017 4. krog Državno prvenstvo mini odbojka Celjsko Savinjska regija; ŠD Mozirje 10.00 uri: Mozirje SIP Šempeter 10.00 uri: Braslovče I. : Čebelice

Prikaži več

Geografski vcstnik, Ljubljana, LVII (1985) UDK 911.2:551,46/.49:628.1 (497.12) = 863 UDC 911.2:551.46/.49:628.1(497.12) = 20 SODOBNA OSKRBA S PITNO VO

Geografski vcstnik, Ljubljana, LVII (1985) UDK 911.2:551,46/.49:628.1 (497.12) = 863 UDC 911.2:551.46/.49:628.1(497.12) = 20 SODOBNA OSKRBA S PITNO VO Geografski vcstnik, Ljubljana, LVII (1985) UDK 911.2:551,46/.49:628.1 (497.12) = 863 UDC 911.2:551.46/.49:628.1(497.12) = 20 SODOBNA OSKRBA S PITNO VODO V SR SLOVENIJI IN NJENO VODOVODNO OMREŽJE Darko

Prikaži več

Microsoft Word - 25_LPK_E_PE_L2011.doc

Microsoft Word - 25_LPK_E_PE_L2011.doc REPUBLIKA SLOVENIJA LETNO POROČILO O KAKOVOSTI ZA RAZISKOVANJE LETNO STATISTIČNO RAZISKOVANJE O PORABI ENERGIJE, GORIV IN IZBRANIH NAFTNIH PROIZVODOV E-PE/L ZA LETO 2011 Poročilo pripravil: Jože Zalar,

Prikaži več

RAZVOJNI CENTER ZA ZAPOSLITVENO REHABILITACIJO VEČLETNA EVALVACIJA ZAPOSLOVANJA INVALIDOV mag. Aleksandra Tabaj Vodja Razvojnega centra za zaposlitven

RAZVOJNI CENTER ZA ZAPOSLITVENO REHABILITACIJO VEČLETNA EVALVACIJA ZAPOSLOVANJA INVALIDOV mag. Aleksandra Tabaj Vodja Razvojnega centra za zaposlitven RAZVOJNI CENTER ZA ZAPOSLITVENO REHABILITACIJO VEČLETNA EVALVACIJA ZAPOSLOVANJA INVALIDOV mag. Aleksandra Tabaj Vodja Razvojnega centra za zaposlitveno rehabilitacijo mag. Robert Cugelj Generalni direktor

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2014, Grand hotel Union Ljubljana Letni posv

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2014, Grand hotel Union Ljubljana   Letni posv 26. november 2014, Grand hotel Union Ljubljana KLJUČNI RAZVOJNI DOSEŽKI IN IZZIVI ANDRAGOŠKEGA CENTRA SLOVENIJE Mag. Andrej Sotošek Raziskave in razvoj 1. Raziskava PIAAC (OECD): rezultati: glavna raziskava

Prikaži več

Z GIBANJEM DO ZDRAVJA 2017 Datumi preizkusov hoje na 2 km

Z GIBANJEM DO ZDRAVJA 2017 Datumi preizkusov hoje na 2 km Z GIBANJEM DO ZDRAVJA 2017 Datumi preizkusov hoje na 2 km Svetovna zdravstvena organizacija priporoča Odrasli (od 18 do 65 let) ter starejši (65+) Za vzdrževanje zdravja naj bo vaš cilj vsaj 150 minut

Prikaži več

Seznam kapitalskih naložb države na dan Naziv MŠT Sektor % RS % SDH % KAD* ABANKA, D.D Bančništvo 100,00 ADRIA, TURISTIČNO PODJET

Seznam kapitalskih naložb države na dan Naziv MŠT Sektor % RS % SDH % KAD* ABANKA, D.D Bančništvo 100,00 ADRIA, TURISTIČNO PODJET Seznam kapitalskih naložb države na dan 31. 3. 2019 Naziv MŠT Sektor % RS % SDH % KAD* ABANKA, D.D. 5026024 Bančništvo 100,00 ADRIA, TURISTIČNO PODJETJE D.O.O., ANKARAN 5006040 Turizem 11,74 AERO, D.D.

Prikaži več

K A R A T E 44. EVROPSKO PRVENSTVO ZA KADETE, MLADINCE IN MLAJŠE ČLANE Sofija - BOLGARIJA 17. do

K A R A T E 44. EVROPSKO PRVENSTVO ZA KADETE, MLADINCE IN MLAJŠE ČLANE Sofija - BOLGARIJA 17. do K A R A T E 44. EVROPSKO PRVENSTVO ZA KADETE, MLADINCE IN MLAJŠE ČLANE Sofija - BOLGARIJA 17. do 19.2.2017 VODSTVO REPREZENTANCE Dr. Igor ZELINKA Predsednik KZS Vlado BOŠNJAK Josip MAKOVEC Bor DEREANI

Prikaži več

SEZNAM UPRAVIČENCEV DO DONACIJ ZA LETO 2007 PRILOGA 1 IME OZIROMA NAZIV NASLOV SEDEŽA DAVČNA ŠTEVILKA 1. UPRAVIČENCI S PODROČJA VERSKIH SKUPNOSTI BINK

SEZNAM UPRAVIČENCEV DO DONACIJ ZA LETO 2007 PRILOGA 1 IME OZIROMA NAZIV NASLOV SEDEŽA DAVČNA ŠTEVILKA 1. UPRAVIČENCI S PODROČJA VERSKIH SKUPNOSTI BINK SEZNAM UPRAVIČENCEV DO DONACIJ ZA LETO 2007 PRILOGA 1 IME OZIROMA NAZIV NASLOV SEDEŽA DAVČNA ŠTEVILKA 1. UPRAVIČENCI S PODROČJA VERSKIH SKUPNOSTI BINKOŠTNA CERKEV V RS TRDINOVA ULICA 27, 8000 NOVO MESTO

Prikaži več

Microsoft Word - padavine med1506in i.doc

Microsoft Word - padavine med1506in i.doc Ljubljana, 10. oktober 2014 Padavine med 15. junijem in 15. septembrom 2014 Poletje 2014 je izstopalo po nadpovprečni višini padavin, še posebej po 15. juniju; pogoste in občasno tudi zelo obilne padavine

Prikaži več

NACIONALNO SPREMLJANJE ČAKALNIH DOB Mesečno poročilo za stanje na dan Ljubljana februar 2014

NACIONALNO SPREMLJANJE ČAKALNIH DOB Mesečno poročilo za stanje na dan Ljubljana februar 2014 NACIONALNO SPREMLJANJE ČAKALNIH DOB Mesečno poročilo za stanje na dan 1.2.2014 Ljubljana februar 2014 NACIONALNO SPREMLJANJE ČAKALNIH DOB Mesečno poročilo za stanje na dan 1.2.2014 Pripravil: David Breznikar

Prikaži več

Predstavitev Osrednje slovenske regije

Predstavitev Osrednje slovenske regije PREDSTAVITEV OSREDNJE SLOVENSKE ZDRAVSTVENE REGIJE Marjan Sušelj, Ljubljana, 16. maj 2013 Vsebina predstavitve 1. Geografska zamejitev regije, demografske značilnosti, ekonomski parametri 2. Zdravstvena

Prikaži več

OE NOVO MESTO Muzejska ulica Novo mesto t f ID DDV: SI TRR: P

OE NOVO MESTO Muzejska ulica Novo mesto t f ID DDV: SI TRR: P OE NOVO MESTO Muzejska ulica 5 8000 Novo mesto t +386 7 3934 191 f +386 7 3934 101 www.nijz.si info@nijz.si ID DDV: SI 44724535 TRR: 011006000043188 POROČILO O SISTEMATIČNIH PREGLEDIH USTNE VOTLINE ZA

Prikaži več

NLB SKLADI, upravljanje premoženja, d.o.o. Informacije javnega značaja v skladu s 6.a členom v povezavi s prvo alinejo 1. odstavka 4.a člena ZDIJZ Vrs

NLB SKLADI, upravljanje premoženja, d.o.o. Informacije javnega značaja v skladu s 6.a členom v povezavi s prvo alinejo 1. odstavka 4.a člena ZDIJZ Vrs NLB SKLADI, upravljanje premoženja, d.o.o. Informacije javnega značaja v skladu s 6.a členom v povezavi s prvo alinejo 1. odstavka 4.a člena ZDIJZ Vrsta posla Pogodbeni partner (pr.os.: naziv ali firma,

Prikaži več

Delitev na področju D3 za leto programi interesne športne vzgoje otrok in

Delitev na področju D3 za leto programi interesne športne vzgoje otrok in Razdelitev na področju športnih prireditev in promocije športa za leto 2019 NAZIV IZVAJALCA NAZIV PROGRAMA VIŠINA DODELJENIH SREDSTEV (v eur) ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE Množični otroški tek 3.900 Badmintonska

Prikaži več

Strategija razvoja Knjižnice dr. Toneta Pretnarja za obdobje Tržič, november 2015 Marinka Kenk-Tomazin Direktorica Knjižnica dr. Toneta Pret

Strategija razvoja Knjižnice dr. Toneta Pretnarja za obdobje Tržič, november 2015 Marinka Kenk-Tomazin Direktorica Knjižnica dr. Toneta Pret Strategija razvoja Knjižnice dr. Toneta Pretnarja za obdobje 2016 2020 Tržič, november 2015 Marinka Kenk-Tomazin Direktorica Knjižnica dr. Toneta Pretnarja, Balos 4, 4290 Tržič Reg. št.: 1451120; Davčna

Prikaži več

Samoevalvacijsko porocilo

Samoevalvacijsko porocilo POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA ŠOLSKO LETO 2015/ 2016 NA ŠOLSKEM CENTRU SLOVENSKE KONJICE-ZREČE Svet zavoda sprejel na svoji redni seji dne, 26. 9. 2016 Pripravila: Maja Dragan, univ. dipl. prev. 1 1.

Prikaži več

Microsoft Word - Razpored tekmovanja 11. memoriala 2013-U13

Microsoft Word - Razpored tekmovanja 11.  memoriala 2013-U13 MEDNARODNI DVORANSKI NOGOMETNI TURNIR 11. MEMORIAL DANILA GOSTENČNIKA RAZPORED TEKMOVANJA U - 13 Dravograd-Dvorana Špic D, 07. DECEMBER 2013 Igralni dan SOBOTA, 07. DECEMBRA 2013 U - 13(2001 in mlajši)

Prikaži več

MESTNA OBČINA MARIBOR Ulica heroja Staneta Maribor POROČILO O IZVAJANJU Projekta»KC Pekarna - Hladilnica«Pripravljeno skladno s 15. členom Ured

MESTNA OBČINA MARIBOR Ulica heroja Staneta Maribor POROČILO O IZVAJANJU Projekta»KC Pekarna - Hladilnica«Pripravljeno skladno s 15. členom Ured MESTNA OBČINA MARIBOR Ulica heroja Staneta 1 2000 Maribor POROČILO O IZVAJANJU Projekta»KC Pekarna - Hladilnica«Pripravljeno skladno s 15. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske

Prikaži več