Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV"

Transkripcija

1 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2014 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve, Izpostava Ljubljana, maj 2015 T: 01/ , F: 01/ , E: info@ajpes.si,

2 VSEBINA I. UVOD... 1 II. OSNOVNI PODATKI O OSREDNJESLOVENSKI REGIJI NA DAN III. POVZETEK... 4 IV. PRILOGA: PREGLEDNICE O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV... 9 Preglednica 1: Razvrstitev majhnih in srednjih podjetnikov, po velikosti... 9 Preglednica 2: Pomembnejši podatki majhnih in srednjih podjetnikov, po področjih dejavnosti Preglednica 3: Pomembnejši podatki majhnih in srednjih podjetnikov, po občinah Preglednica 4: Pomembnejše postavke poslovnega izida majhnih podjetnikov v letih od 2010 do Preglednica 5: Pomembnejše postavke poslovnega izida srednjih podjetnikov Preglednica 6: Prihodki majhnih podjetnikov Preglednica 7: Odhodki majhnih podjetnikov Preglednica 8: Dodana vrednost, izguba na substanci in neto dodana vrednost majhnih podjetnikov, po področjih dejavnosti Preglednica 9: Dodana vrednost, izguba na substanci in neto dodana vrednost majhnih podjetnikov, po občinah Preglednica 10: Podjetnikov dohodek in negativni poslovni izid majhnih podjetnikov, po občinah Preglednica 11: Sredstva in obveznosti do virov sredstev majhnih podjetnikov Preglednica 12: Obseg in struktura posameznih vrst sredstev in obveznosti do virov sredstev srednjih podjetnikov i

3 I. UVOD Informacija obravnava poslovni izid in premoženjsko finančni položaj samostojnih podjetnikov posameznikov (v nadaljevanju: samostojni podjetniki) v Osrednjeslovenski regiji v letu Podlaga so podatki 1 iz letnih poročil za leto 2014, ki so jih samostojni podjetniki v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) 2 za namen državne statistike predložili Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) do 31. marca Samostojni podjetniki so podatke iz letnih poročil za namen državne statistike oziroma zaradi spremljanja ekonomskih gibanj na različnih ravneh predložili na poenotenih obrazcih, ki jih je AJPES predpisal z Navodilom o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov 3. Oblika in vsebina letnega poročila podjetnika je odvisna od njegove velikosti 4. Za majhne samostojne podjetnike so obrazci predpisani na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 39 (2006) Računovodske rešitve pri malih samostojnih podjetnikih posameznikih 5. Srednji in veliki podjetniki podatke iz letnih poročil predlagajo na obrazcih, ki so predpisani za gospodarske družbe. V letu 2014 so bili v Osrednjeslovenski regiji štirje srednje veliki samostojni podjetniki, velikih ni bilo. Podatki o razvrstitvi samostojnih podjetnikov po velikosti, dejavnosti in občinah (preglednice od 1 do 3) vključujejo tako majhne kot srednje podjetnike, preglednici 5 in 12 vključujeta podatke le za srednje podjetnike, preglednica 4 ter preglednice od 6 do 11 pa vključujejo podatke za majhne podjetnike. 1 Podatki, predloženi v evrih, so v informaciji prikazani v tisoč evrih, deleži pa na eno decimalno mesto. 2 Uradni list RS, št. 65/09-UPB3, 83/09 Odl.US: U-I-165/08-10, 33/11, 91/11, 100/11 Skl.US: U-I-311/11-5, 32/12, 57/12, 44/13 Odl.US:U-I-311/11-16 in 82/13). 3 Uradni list RS, št. 7/08, 8/09, 107/09 in 109/10. 4 Za razvrščanje samostojnih podjetnikov po velikosti veljajo enaka merila kot za gospodarske družbe - po ZGD-1. 5 Uradni list RS, št. 118/05, 10/06 - popr., 58/06, 112/06 - popr. 3/07, 12/08,119/08, 1/10, 90/10 - popr., 80/11, 2/12, 64/12, 94/14 in 2/15 popr.. 1

4 II. OSNOVNI PODATKI O OSREDNJESLOVENSKI REGIJI NA DAN Osrednjeslovenska regija je med dvanajstimi statističnimi regijami 6 v Sloveniji najbolj razvita. Sestavlja jo 26 občin: Borovnica, Brezovica, Dobrepolje, Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Litija, Mestna občina Ljubljana, Logatec, Log-Dragomer, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trzin, Velike Lašče, Vodice in Vrhnika. Na dan 31. decembra 2014 je bilo v Osrednjeslovenski regiji samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma 28,5% vseh samostojnih podjetnikov v Sloveniji. V Informaciji predstavljeni statistični podatki o poslovanju samostojnih podjetnikov so zbrani iz letnih poročil za leto 2014, katera je AJPES predložilo samostojnih podjetnikov. Iz istih letnih poročil 2014 so izračunane tudi primerjave za predhodno leto. Da bi bile primerjave med letoma še bolj kakovostne, uvodoma predstavljamo tabelo, v kateri smo podatke tekočega leta 2014 primerjali tudi s tistimi, ki so jih samostojni podjetniki poročali v letnem poročilu za leto Letno poročilo 2014 (predhodno leto)* Letno poročilo 2013 (tekoče leto)** /2013 Odstotek /2013 Odstotek Št. zaposlenih: ,8 5,80% ,8-0,2% Prihodki (v tisoč EUR): ,5 11,5% ,9 4,9% Čisti prihodki od prodaje (v tisoč EUR): ,5 11,5% ,0 5,0% Neto podjetnikov dohodek (v tisoč EUR): ,1 30,1% ,7 21,7% Neto dodana vrednost (znesek v tisoč EUR): ,8 11,8% ,8 5,8% Vrednost aktive (v tisoč EUR): ,1 4,1% ,5-1,5% Opomba: * Podatki za leto 2013 iz letnih poročil za leto 2014 ** Podatki za leto 2013 iz letnih poročil za leto 2013 Z uporabo dveh različnih virov podatkov o poslovanju samostojnih podjetnikov Osrednjeslovenske regije v letu 2013, so rezultati poslovanja samostojnih podjetnikov v letu 2014 glede na prehodno leto bistveno različni. Iz podatkov lahko sklepamo, da so samostojni podjetniki, ki so poslovali v letu 2014, izboljšali svoje rezultate glede na predhodno leto (neto podjetnikov dohodek kar za 30,1%, neto dodano vrednost za 11,8%). V kolikor te iste samostojne podjetnike primerjamo s samostojnimi podjetniki, ki so poslovali v letu 2013 (niso pa vsi poročali za leto ), lahko ugotovimo, da so splošni rezultati slabši (povečanje neto podjetnikovega dohodka je nižje za 8,4 odstotnih točk, povečanje neto dodane vrednosti pa je nižje za 6 odstotnih točk). 6 Uredba 1059/03/ES o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS: Uradni list L, št. 154 z dne , z vsemi spremembami). Uredbo dopolnjuje Uredba o standardni klasifikaciji teritorialnih enot ( Uradni list RS, št. 9/07). 7 K oddaji letnega poročila niso zavezani samostojni podjetniki, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov in nekatere druge izjeme. 8 Na AJPES niso poročali tisti samostojni podjetniki, ki so v letu 2014 prenehali poslovati kot samostojni podjetniki zaradi preoblikovanja, pripojitve, osebnega stečaja, prenehanja opravljanja dejavnosti, kakor tudi tisti, ki so se odločili ugotavljati davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov. Med podatke v letnih poročilih 2014 tudi niso vključeni samostojni podjetniki, ki letnega poročila niso oddali ali pa so ga oddali z zamudo. 2

5 V primerjavi z rezultati samostojnih podjetnikov na državni ravni so samostojni podjetniki Osrednjeslovenske regije zaposlovali 21,5% vseh zaposlenih pri samostojnih podjetnikih v Republiki Sloveniji in ustvarili 23,4% vseh prihodkov ter 24,6% neto podjetnikovega dohodka. V Osrednjeslovenski regiji je med občinami najbolj razvita Mestna občina Ljubljana, v kateri je bilo v letu ,8% vseh samostojnih podjetnikov regije, ki so imeli 39,0% vseh zaposlenih pri samostojnih podjetnikih v regiji, ki so ustvarili 39,4% vseh prihodkov in 38,8% neto dodane vrednosti regije. 3

6 III. POVZETEK Podatke iz letnih poročil za leto 2014 je v Osrednjeslovenski regiji AJPES predložilo majhnih samostojnih podjetnikov, kar je za 512 ali 2,8% manj od števila majhnih podjetnikov, ki so predložili podatke za leto Podatki iz letnih poročil v letu 2014 kažejo, da so majhni samostojni podjetniki Osrednjeslovenske regije ustvarili tisoč evrov neto podjetnikovega dohodka ali kar za 29,7% več kot v letu Pri tem so podjetniki s pozitivnim izidom podjetnikov dohodek v znesku tisoč evrov povečali za tisoč evrov ali za 23,4%, podjetniki z negativnim poslovnim izidom v znesku tisoč evrov pa so le tega zmanjšali za 924 tisoč evrov ali za 6,4%. V primerjavi s podatki iz letnih poročil v letu 2013 se je neto podjetnikov dohodek povečal manj, to je za 21,1%. Pri tem se je podjetnikov dohodek povečal za 12,6%, negativni poslovni izid pa zmanjšal za 22,7%. Podatki o poslovanju majhnih s.p. v letu 2014, 2013 in 2012 z uporabo dveh različnih virov podatkov (letna poročila 2014 in letna poročila 2013) so predstavljeni v tabeli: POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA znesek v tisoč EUR Letno poročilo za leto 2014 Letno poročilo za leto * 2013** 2012 Število majhnih podjetnikov Število zaposlenih Prihodki Odhodki Podjetnikov dohodek Negativni poslovni izid Neto podjetnikov dohodek Opomba: * Podatki za leto 2013 iz letnih poročil za leto 2014 ** Podatki za leto 2013 iz letnih poročil za leto 2013 Število zaposlenih pri majhnih samostojnih podjetnikih se iz leta v leto zmanjšuje. V letu 2012 je bilo pri majhnih samostojnih podjetnikih zaposlenih delavcev 9, v letu se je število zmanjšalo za 7,4% (za 703 zaposlene), v letu 2014 pa glede na predhodno leto še za 0,3% (za 27 zaposlenih). Iz podatkov lahko izračunamo, da se je število zaposlenih od leta 2012 zmanjšalo za 7,7%. Obratno velja za srednje samostojne podjetnike v Osrednjeslovenski regiji, pri katerih se število zaposlenih iz leta v leto povečuje. V letu so zaposlovali 322 delavcev, v letu to število povečali za 13,0% (za 42 delavcev) ter v letu 2014 glede na predhodne leto za 3,0% (za 11 delavcev). Izračunamo lahko, da so število zaposlenih od leta 2012 povečali za 16,5% oziroma za 53 delavcev. 9 Podatek iz letnih poročil Podatek iz letnih poročil

7 Gibanje števila zaposlenih po letih in velikosti samostojnih podjetnikov je prikazano v spodnji tabeli. Majhni samostojni podjetniki Srednji samostojni podjetniki zaposleni 2012 zaposleni 2013 zaposleni 2014 V nadaljevanju predstavljamo povzetek podatkov majhnih samostojnih podjetnikov Osrednjeslovenske regije iz izkaza poslovnega izida in bilance stanja za leto 2014 po občinah. Majhni podjetniki so: - zaposlovali delavcev 11, za 483 delavcev več kot v letu 2013, ko so zaposlovali delavcev. - ustvarili tisoč evrov prihodkov oziroma 11,4% več kot v letu Prihodki majhnih podjetnikov so pomenili 2,9% prihodkov družb. Glede na leto 2013 so samostojni podjetniki v vseh šestindvajsetih (26) občinah Osrednjeslovenske regije izkazali povečanje prihodkov. Prihodki so se najbolj povečali v občinah Borovnica (28,6%) in Horjul (22,3%). Več kot polovico prihodkov regije (53,8%) so tako kot v letih poprej ustvarili podjetniki treh občin: Ljubljana, Domžale in Kamnik. - ustvarili tisoč evrov neto dodane vrednosti ali 11,6% več kot v letu Neto dodana vrednost majhnih podjetnikov je pomenila 4,0% neto dodane vrednosti družb. Neto dodana vrednost na zaposlenega je bila 33,02 tisoč evrov, kar je 5,4% več kot v letu Največ neto dodane vrednosti na zaposlenega so v letu 2014 ustvarili majhni podjetniki v občini Vodice (38,95 tisoč evrov), najmanj pa v občini Lukovica (26,93 tisoč evrov). 11 Podjetniki kot lastniki in nosilci dejavnosti niso vključeni v število zaposlenih. 5

8 - ugotovili tisoč evrov podjetnikovega dohodka ali 23,4% več kot v letu poprej. Podjetnikov dohodek je ugotovilo 81,6% vseh majhnih podjetnikov v regiji. Podjetnikov dohodek so v primerjavi z letom 2013 povečali v vseh šestindvajsetih (26) občinah, najbolj v občini Borovnica, za 51,3%. - izkazali negativni poslovni izid v znesku tisoč evrov ali 6,4% manj kot v letu Negativni poslovni izid je ugotovilo 18,0% vseh majhnih podjetnikov. Največji negativni poslovni izid v primerjavi z letom poprej so izkazali podjetniki občine Ig (74,9%), sledili so jim podjetniki občine Velike Lašče (66,6%). Negativni poslovni izid so za več kot polovico prav tako povečali tudi podjetniki v občinah Log Dragomer in Dobrova Polhov Gradec. Pri zmanjševanju negativnega poslovnega izida iz leta 2013 so bili najbolj uspešni podjetniki v občini Moravče, ki so ga zmanjšali za 47,9%, ter v občini Horjul, ki so ga zmanjšali za 47,7%. - kot celota ugotovili neto podjetnikov dohodek v znesku tisoč evrov, kar predstavlja 29,7% povečanje v primerjavi z letom Rast neto podjetnikovega dohodka so zabeležile vse občine Osrednjeslovenske regije, razen občine Dobrepolje (-3,8%). Najvišjo rast neto podjetnikovega dohodka glede na predhodno leto so izkazali podjetniki v občini Šmartno pri Litiji in sicer za 58,9%. V nadaljevanju predstavljamo graf, ki prikazuje indeks rasti neto podjetnikovega dohodka po občinah (2014/2013): 6

9 - na dan imeli tisoč evrov sredstev oz. obveznosti do virov sredstev ali 4,0% več kot na dan V letu 2014 so aktivo povečali podjetniki v triindvajsetih (23) občinah, v 3 občinah pa so jo zmanjšali. Vrednost sredstev so najbolj povečali majhni podjetniki v občini Šmartno pri Litiji, kjer je bila njihova vrednost ob koncu leta 2014 za 31,0% višja kot ob koncu leta Največje znižanje vrednosti sredstev glede na predhodno leto pa je zaznati v občini Velike Lašče, kjer se je njihova vrednost zmanjšala za 4,5%. 7

10 - imeli ob koncu leta tisoč evrov podjetnikovega kapitala oziroma 2,7% več kot ob koncu leta Povečanje podjetnikovega kapitala je od skupnih šestindvajsetih (26) občin zabeležilo osemnajst (18) občin. Podjetnikov kapital se je najbolj povečal v občini Šmartno pri Litiji, za 19,7%, najbolj zmanjšal pa v občini Trzin, za 13,2%. - ob koncu leta 2014 izkazali tisoč evrov finančnih in poslovnih obveznosti ali 6,4% več kot ob koncu leta Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti so znašale tisoč evrov oziroma 1,1% manj kot leto poprej, medtem ko so kratkoročne finančne in poslovne obveznosti znašale tisoč evrov oziroma 9,8% več kot predhodno leto. Kratkoročne in dolgoročne finančne in poslovne obveznosti so se najbolj povečale v občini Šmartno pri Litiji, za 44,0%, najbolj zmanjšale pa v občini Velike Lašče, za 5,4%. 8

11 IV. PRILOGA: PREGLEDNICE O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV Preglednica 1: Razvrstitev majhnih in srednjih podjetnikov, po velikosti POMEMBNEJŠI PODATKI PODJETNIKI ZAPOSLENI ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE VREDNOST AKTIVE NA DAN število delež število delež znesek v delež znesek v delež SKUPINE v % v % tisoč EUR v % tisoč EUR v % SKUPAJ , , , ,0 MAJHNI , , , ,6 - od 0 do 1 zaposleni , , , ,2 - od 2 do 9 zaposlenih , , , ,2 - od 10 do 49 zaposlenih 87 0, , , ,7 - od 50 do 250 zaposlenih 3 0, , , ,5 SREDNJI 4 0, , , ,4 Grafični prikaz deleža zaposlenih pri majhnih podjetnikih od 0 do 1 zaposleni od 2 do 9 zaposlenih od 10 do 49 zaposlenih od 50 do 250 zaposlenih 15% 2% 22% 61% 9

12 Preglednica 2: Pomembnejši podatki majhnih in srednjih podjetnikov, po področjih dejavnosti POMEMBNEJŠI PODATKI PODJETNIKI ZAPOSLENI ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE VREDNOST AKTIVE NA DAN PODROČJA število delež število delež znesek v delež znesek v delež DEJAVNOSTI v % v % tisoč EUR v % tisoč EUR v % SKUPAJ , , , ,0 A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 109 0,6 83 0, , ,1 B Rudarstvo 4 0,0 12 0, , ,8 C Predelovalne dejavnosti , , , ,2 D Oskrba z električno energijo, plinom in paro 49 0,3 4 0, , ,3 E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki; 12 0,1 5 0, , ,1 saniranje okolja F Gradbeništvo , , , ,6 G Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil , , , ,6 H Promet in skladiščenje , , , ,5 I Gostinstvo 969 5, , , ,9 J Informacijske in komunikacijske dejavnosti 973 5,5 65 0, , ,4 K Finančne in zavarovalniške dejavnosti 195 1,1 12 0, , ,3 L Poslovanje z nepremičninami 169 0,9 26 0, , ,5 M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti , , , ,5 N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 988 5, , , ,1 O Dejavnost javne uprave in obrambe; 5 0,0 0 0, , ,0 dejavnost obvezne socialne varnosti P Izobraževanje 642 3,6 27 0, , ,8 Q Zdravstvo in socialno varstvo 393 2,2 32 0, , ,5 R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 618 3,5 35 0, , ,8 S Druge dejavnosti , , , ,3 U Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10

13 Preglednica 3: Pomembnejši podatki majhnih in srednjih podjetnikov, po občinah OBČINE POMEMBNEJŠI PODATKI PODJETNIKI ZAPOSLENI ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE SREDSTVA NA DAN šifra občine naziv število delež v % delež število v % znesek v tisoč EUR delež v % znesek v tisoč EUR delež v % SKUPAJ , , , ,0 061 LJUBLJANA , , , ,6 023 DOMŽALE , , , ,8 043 KAMNIK 929 5, , , ,2 032 GROSUPLJE 663 3, , , ,7 140 VRHNIKA 583 3, , , ,3 071 MEDVODE 551 3, , , ,4 064 LOGATEC 531 3, , , ,2 060 LITIJA 511 2, , , ,8 039 IVANČNA GORICA 503 2, , , ,9 008 BREZOVICA 443 2, , , ,9 123 ŠKOFLJICA 334 1, , , ,2 072 MENGEŠ 306 1, , , ,4 021 DOBROVA-POLHOV GRADEC 255 1, , , ,5 164 KOMENDA 240 1, , , ,7 037 IG 234 1,3 97 1, , ,2 068 LUKOVICA 185 1, , , ,2 022 DOL PRI LJUBLJANI 177 1,0 72 0, , ,9 194 ŠMARTNO PRI LITIJI 170 1,0 80 0, , ,2 186 TRZIN 168 0, , , ,4 077 MORAVČE 165 0,9 97 1, , ,8 138 VODICE 148 0, , , ,6 020 DOBREPOLJE 143 0, , , ,9 134 VELIKE LAŠČE 136 0,8 57 0, , ,6 162 HORJUL 123 0,7 95 1, , ,0 208 LOG-DRAGOMER 117 0,7 36 0, , ,4 005 BOROVNICA 111 0,6 45 0, , ,3 11

14 Preglednica 4: Pomembnejše postavke poslovnega izida majhnih podjetnikov v letih od 2010 do 2014 POSTAVKE IZ POSLOVNEGA IZIDA (zneski v tisoč EUR) Znesek Delež v prihodkih Prihodki ,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Odhodki ,7% 93,5% 93,7% 93,0% 91,9% Dodana vrednost ,3% 27,2% 27,3% 26,8% 26,9% Izguba na substanci ,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,6% Neto dodana vrednost ,6% 26,5% 26,6% 26,1% 26,3% Podjetnikov dohodek ,2% 8,2% 8,2% 8,6% 9,3% Negativni poslovni izid ,9% 1,8% 1,9% 1,7% 1,2% Neto podjetnikov dohodek ,3% 6,5% 6,3% 7,0% 8,1% Število majhnih podjetnikov, ki so predložili letno poročilo Število zaposlenih iz delovnih ur (nosilci dejavnosti niso vključeni) Neto dodana vrednost na zaposlenega* 28,25 29,59 30,36 31,29 33,02 Neto dodana vrednost na zaposlenega nosilca dejavnosti in njegove zaposlene* 10,45 10,34 10,02 10,09 10, * Zaradi večje preglednosti so zneski v tisoč EUR, z dvema decimalnima mestoma 12 Opomba: podatki v preglednici so iz letnih poročil na poenotenih obrazcih, ki so jih majhni podjetniki predložili za posamezna leta. To pomeni, da se lahko podatki za leto 2013 razlikujejo od podatkov, ki so jih v poenotene obrazce za leto 2014 majhni podjetniki vpisali v stolpec za prejšnje leto, ker je število majhnih podjetnikov, ki so predložili letna poročila po posameznih letih, različno.

15 Preglednica 5: Pomembnejše postavke poslovnega izida srednjih podjetnikov POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA Znesek v tisoč EUR Indeks Delež v prihodkih Prihodki ,2 100,0% 100,0% Odhodki ,0 95,2% 96,1% Neto celotni dobiček/izguba ,1 4,8% 3,9% Dodana vrednost ,9 27,6% 27,0% Izguba na substanci Čisti dobiček ,9 4,7% 3,7% Čista izguba Neto čisti dobiček/izguba ,9 4,7% 3,7% 13

16 Preglednica 6: Prihodki majhnih podjetnikov Znesek v tisoč EUR Indeks Delež v % PRIHODKI / SKUPAJ ,4 100,0 100,0 I. POSLOVNI PRIHODKI ,4 99,3 99,3 1. Čisti prihodki od prodaje ,4 98,4 98,4 2. Sprememba vrednosti zalog ,7 0,0 0,0 proizvodov in nedokončane proizvodnje 3. Usredstveni lastni proizvodi ,3 0,0 0,0 in lastne storitve 4. Drugi poslovni prihodki ,8 0,8 0,8 II. FINANČNI PRIHODKI ,4 0,0 0,1 1. Finančni prihodki iz deležev ,0 0,0 0,0 2. Finančni prihodki iz danih posojil ,9 0,0 0,0 3. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev ,3 0,0 0,1 III. DRUGI PRIHODKI ,5 0,7 0,7 Preglednica 7: Odhodki majhnih podjetnikov Znesek v tisoč EUR Indeks Delež v % ODHODKI / SKUPAJ ,1 100,0 100,0 I. POSLOVNI ODHODKI ,1 99,2 99,1 1. Stroški blaga, materiala in storitev ,8 65,0 65,2 2. Stroški dela ,7 14,1 14,6 3. Odpisi vrednosti ,5 5,7 6,1 4. Drugi poslovni odhodki ,1 14,3 13,2 II. FINANČNI ODHODKI ,6 0,6 0,6 1. Finančni odhodki iz oslabitve in ,9 0,0 0,0 odpisov finančnih naložb 2. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti ,6 0,4 0,5 3. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti ,0 0,2 0,2 III. DRUGI ODHODKI ,8 0,2 0,2 14

17 Preglednica 8: Dodana vrednost, izguba na substanci in neto dodana vrednost majhnih podjetnikov, po področjih dejavnosti DODANA VREDNOST IZGUBA NA SUBSTANCI NETO DODANA VREDNOST PODROČJA DEJAVNOSTI število podjetnikov znesek v tisoč EUR delež v % indeks znesek število v tisoč podjetnikov EUR delež v % indeks leto 2014 v tisoč EUR leto 2013 v tisoč EUR indeks SKUPAJ ,0 111, ,0 115, ,6 A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo ,9 123, ,5 84, ,0 B Rudarstvo ,5 401, , ,4 C Predelovalne dejavnosti ,9 108, ,9 109, ,4 D Oskrba z električno energijo, plinom in paro ,1 108, ,1 73, ,3 E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki; ,1 123, , ,2 saniranje okolja F Gradbeništvo ,0 103, ,3 98, ,4 G Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil ,0 105, ,7 120, ,2 H Promet in skladiščenje ,8 115, ,4 146, ,7 I Gostinstvo ,1 113, ,1 128, ,4 J Informacijske in komunikacijske dejavnosti ,4 119, ,5 118, ,6 K Finančne in zavarovalniške dejavnosti ,3 113, ,9 73, ,9 L Poslovanje z nepremičninami ,2 105, ,2 126, ,3 M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti ,9 119, ,1 120, ,9 N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti ,9 128, ,5 135, ,2 O Dejavnost javne uprave in obrambe; ,0 142, , ,1 dejavnost obvezne socialne varnosti P Izobraževanje ,0 126, ,2 138, ,5 Q Zdravstvo in socialno varstvo ,9 127, ,3 99, ,3 R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti ,2 135, ,0 92, ,4 S Druge dejavnosti ,9 113, ,1 94, ,6 15

18 Preglednica 9: Dodana vrednost, izguba na substanci in neto dodana vrednost majhnih podjetnikov, po občinah šifra občine OBČINE naziv DODANA VREDNOST znesek v tisoč EUR IZGUBA NA SUBSTANCI znesek v tisoč EUR NETO DODANA VREDNOST znesek v tisoč EUR ZAPOSLENI število NETO DODANA VREDNOST NA ZAPOSLENEGA znesek v tisoč EUR* SKUPAJ REGIJA , VODICE , DOL PRI LJUBLJANI , LOG-DRAGOMER , HORJUL , TRZIN , DOBROVA-POLHOV ,35 GRADEC 064 LOGATEC , IG , MEDVODE , KOMENDA , BREZOVICA , DOBREPOLJE , MENGEŠ , KAMNIK , LJUBLJANA , VELIKE LAŠČE , IVANČNA GORICA , LITIJA , DOMŽALE , MORAVČE , GROSUPLJE , VRHNIKA , ŠMARTNO PRI LITIJI , BOROVNICA , ŠKOFLJICA , LUKOVICA ,93 * Zaradi večje preglednosti so zneski v tisoč EUR, z dvema decimalnima mestoma. 16

19 Preglednica 10: Podjetnikov dohodek in negativni poslovni izid majhnih podjetnikov, po občinah OBCINE PODJETNIKOV DOHODEK NEGATIVNI POSLOVNI IZID NETO POZITIVNI / NETO šifra število znesek delež indeks število znesek delež indeks NEGATIVNI POSLOVNI občine naziv podjetnikov v tisoč v % 2014 podjetnikov v tisoč v % 2014 IZID v tisoč EUR 2013 EUR 2013 EUR SKUPAJ ,0 123, ,0 93, LJUBLJANA ,7 124, ,5 88, DOMŽALE ,6 115, ,0 77, KAMNIK ,3 121, ,8 79, GROSUPLJE ,8 118, ,1 122, LOGATEC ,5 128, ,8 131, VRHNIKA ,4 123, ,4 82, LITIJA ,1 120, ,0 93, MEDVODE ,1 114, ,6 148, MENGEŠ ,6 137, ,0 61, IVANČNA GORICA ,9 115, ,7 142, BREZOVICA ,5 138, ,4 105, DOBROVA-POLHOV GRADEC ,7 138, ,2 151, KOMENDA ,6 122, ,1 67, ŠKOFLJICA ,6 126, ,7 71, VODICE ,2 139, ,6 71, HORJUL ,1 128, ,3 52, DOL PRI LJUBLJANI ,2 142, ,9 100, TRZIN ,1 118, ,7 115, LUKOVICA ,1 117, ,2 82, MORAVČE ,9 107, ,4 52, DOBREPOLJE ,0 100, ,2 129, IG ,2 127, ,1 174, ŠMARTNO PRI LITIJI ,9 135, ,7 95, LOG-DRAGOMER ,7 137, ,3 160, VELIKE LAŠČE ,7 117, ,8 166, BOROVNICA ,5 151, ,5 117,

20 Preglednica 11: Sredstva in obveznosti do virov sredstev majhnih podjetnikov SREDSTVA IN OBVEZNOSTI Znesek v tisoč EUR Indeks Delež v % DO VIROV SREDSTEV = I. SREDSTVA (A do D) ,0 100,0 100,0 A. Dolgoročna sredstva (1 do 5) ,2 50,6 52,0 1. Neopredmetena sredstva in dolgoročne ,5 0,6 0,5 aktivne časovne razmejitve 2. Opredmetena osnovna sredstva ,8 42,7 43,6 3. Naložbene nepremičnine ,9 6,4 6,9 4. Dolgoročne finančne naložbe ,3 0,8 0,8 5. Dolgoročne poslovne terjatve ,0 0,2 0,1 B. Kratkoročna sredstva (1 do 5) ,4 43,9 42,9 1. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo ,4 0,3 0,3 2. Zaloge ,7 7,8 8,1 3. Kratkoročne finančne naložbe ,4 1,0 0,9 4. Kratkoročne poslovne terjatve ,4 24,7 25,1 5. Denarna sredstva ,9 10,1 8,5 C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve ,6 0,6 0,7 Č. Terjatve do podjetnika ,3 4,9 4,4 II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (A do E) ,0 100,0 100,0 A. Podjetnikov kapital ,7 58,8 59,6 B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne ,9 0,7 0,7 razmejitve C. Dolgoročne obveznosti (1 do 2) ,9 11,4 12,0 1. Dolgoročne finančne obveznosti ,9 9,7 9,9 2. Dolgoročne poslovne obveznosti ,6 1,7 2,1 Č. Kratkoročne obveznosti (1 do 3) ,8 28,4 27,0 1. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev ,0 0,0 0,0 2. Kratkoročne finančne obveznosti ,8 5,1 5,0 3. Kratkoročne poslovne obveznosti ,4 23,3 21,9 D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve ,3 0,7 0,7 18

21 Preglednica 12: Obseg in struktura posameznih vrst sredstev in obveznosti do virov sredstev srednjih podjetnikov POSTAVKE SREDSTEV IN OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Znesek v tisoč EUR Indeks Delež v % A. Dolgoročna sredstva ,3 70,0 69,7 B. Kratkoročna sredstva ,0 29,8 30,0 C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve ,7 0,3 0,4 I. SREDSTVA ,8 100,0 100,0 A. Kapital ,7 50,9 46,2 B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve ,0 0,3 0,2 C. Dolgoročne obveznosti ,0 27,0 28,1 Č. Kratkoročne obveznosti ,2 21,7 25,5 D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve ,7 0,0 0,1 II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV ,8 100,0 100,0 19

22 Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 Izpostava Ljubljana, Cesta v Kleče Ljubljana KONTAKT: info@ajpes.si T: (01) F: (01)

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2008 Ljubljana, maj 2009 ISSN 1855-3990

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4243 K A

Prikaži več

Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2018 Ljubljana, m

Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2018 Ljubljana, m Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 1 2. POVZETEK... 3 3.

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI REGIJI V LETU 2011 Krško, maj 2012 K A Z A L O UVOD...

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2016 ISSN 1855-3982 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Postojna, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 3 2. POVZETEK...

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4235 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017 Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU Kranj, maj 2017 Kazalo vsebine 1. UVOD... 4 2. POVZETEK... 6 3. GOSPODARSKE

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 L

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 L AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran I. UVOD...1 II.

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1.

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktura standardnega zoženega izbora podatkov iz

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu STRUKTURA STADARDIH IZPISOV PODATKOV IZ LETIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG I SAMOSTOJIH PODJETIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVO OBJAVO 1. Struktura standardnega izpisa podatkov iz letnih poročil gospodarskih

Prikaži več

untitled

untitled VSEBINA STROKOVNE PODLAGE UREJANJA JAVNEGA PROMETA V REGIJI Vizija in cilji Načrt v LUR Regijsko regulatorno telo Usmeritve Trzin, 4. 6. 9 David Krivec david.krivec@omegaconsult.si VIZIJA IN CILJI Vizija

Prikaži več

Izpostava Murska Sobota INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V POMURSKI REGIJI V LETU 2018 Murska Sobota, ma

Izpostava Murska Sobota INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V POMURSKI REGIJI V LETU 2018 Murska Sobota, ma Izpostava Murska Sobota INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V POMURSKI REGIJI V LETU Murska Sobota, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 3 2. POVZETEK... 5 3. GOSPODARSKE

Prikaži več

Izpostava Murska Sobota INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V POMURSKI REGIJI V LETU 2016 Murska Sobota, ma

Izpostava Murska Sobota INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V POMURSKI REGIJI V LETU 2016 Murska Sobota, ma Izpostava Murska Sobota INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V POMURSKI REGIJI V LETU Murska Sobota, maj 2017 Kazalo vsebine 1. UVOD... 3 2. POVZETEK... 5 3. GOSPODARSKE

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. office-sl

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o.   office-sl 1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. email: office-slovenia@coface.com 14.12.2016 22:11(+1) POROČILO O PODJETJU IZMIŠLJENO PODJETJE D.O.O. Druga imena: IZMIŠLJENO d.o.o. Sedez podjetja:

Prikaži več

Dolznik_Upnik_ Pregled prijavljenih obveznosti v večstranski (obvezni in prostovoljni) pobot ter rezultatov pobota po dejavnosti DOLŽNIKA in

Dolznik_Upnik_ Pregled prijavljenih obveznosti v večstranski (obvezni in prostovoljni) pobot ter rezultatov pobota po dejavnosti DOLŽNIKA in Dolznik_Upnik_10.6.2011 Pregled prijavljenih obveznosti v večstranski (obvezni in prostovoljni) pobot ter rezultatov pobota po dejavnosti DOLŽNIKA in upnika Dejavnost dolţnika Dejavnost upnika Upoštevani

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR BONITETNO POROČILO Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 (0)1 620 2 866, fax: +386 (0)1 620 2 708 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim Bonitetno poročilo Izdano dne 23.9.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 56NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 213 17

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 036NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovan

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 036NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovan Bonitetno poročilo Izdano dne 14.4.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 36NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 212 8 Finančna

Prikaži več

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane BONITETNO POROCILO Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje 1 Podjetje: Naslov: Dejavnost: J 58.190 DRUGO ZALOŽNIŠTVO Matična številka:

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Poslovni subjekt slabš

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL ZA LETO NEGOSPODARSTVO 1. Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil dru

STRUKTURA STANDARDNIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL ZA LETO NEGOSPODARSTVO 1. Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil dru STRUKTUR STDRDIH IZBOROV PODTKOV IZ LETIH POROČIL Z LETO 2017 - EGOSPODRSTVO 1. Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil društev za leto 2017... 2 1.1 Standardni izbor v celotnem obsegu...

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in zelo dobro posluje. Poslovni subjekt zelo

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska JELE KITT proizvodno podjetje d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice,

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HLADILNA TEHNIKA MILAN KUMER s.p. Izdano dne 18.6.2018

Prikaži več

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 217 Vsebina Sestava Skupine KD... 3 Analiza poslovanja Skupine KD v obdobju 1-3 217...

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Ured

Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Ured Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov

Prikaži več

Untitled Document

Untitled Document BONITETNO POROČILO Izdano za: Mateja Roglič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 ()8 39 3, fax: +386 ()1 62 2 78 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ARNE Računalniški sistemi d.o.o. Izdano dne 8.1.2016

Prikaži več

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav Kazalo > 8 Finančni rezultat Skupine Triglav in Skupina Triglav je ustvarila 82,3 milijona evrov čistega dobička in dosegla 11,4-odstotno dobičkonosnost kapitala. Čisti poslovni izid je za 29 odstotkov

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska SPLETNE REŠITVE, MIHA LAVTAR S.P. Izdano dne 26.6.2013

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska INŽENIRING TELEKOMUNIKACIJ 100 d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KAPI IN PARTNERJI d.o.o. posredništvo in druge

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ZEL-EN, razvojni center energetike d.o.o. Izdano

Prikaži več

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL ČETRTLETNO POROČILO POSLOVODSTVA DRUŽBE DATALAB TEHNOLOGIJE, d. d. in njenih odvisnih družb za obdobje od 01.07.2016 do 31.3.2017 1. PREDSTAVITEV DRUŽBE 1.1 Osnovni podatki Kratki naziv: DATALAB d. d.

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ILUMINA WAX trgovina in proizvodnja d.o.o. Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska NARVIS, napredne računalniške storitve, d.o.o.

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ZELEN IN PARTNERJI, Podjetniško in poslovno svetovanje

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ŠTERN, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska IRMAN trgovina, razvoj, optika, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HALDER norm+technik d.o.o. Izdano dne 5.8.2014

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Predelava termoplastov VARSPOJ, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska PS družba za projektiranje in izdelavo strojev

Prikaži več

Zavezanec za davek: Davčna številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prene

Zavezanec za davek: Davčna številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prene Zavezanec za davek: številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prenehanje opravljanja dejavnosti: Prilogo predlagam ob prenehanju

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KARBON, čiste tehnologije d.o.o. Velenje Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska AVTOSTORITVE ROGELJ avtokleparstvo in trgovina,

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ŠTERN, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska IRMAN trgovina, razvoj, optika, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

SRS24-S

SRS24-S Slovenski računovodski standard 24 (2006) OBLIKE BILANCE STANJA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju obračunskih izkazov, v katerih so predstavljeni sredstva

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KOOP TRGOVINA trgovina in posredništvo d.o.o. Izdano

Prikaži več

untitled

untitled STROKOVNE PODLAGE UREJANJA JAVNEGA PROMETA V REGIJI Ljubljana, 27.5.2009 David Krivec david.krivec@omegaconsult.si NAČRT JPP V LUR Vizija in cilji Načrt JPP v LUR Regijsko regulatorno telo Skupne usmeritve

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur Stran 13006 / Št. 86 / 29. 12. 2016 Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 odl. US, 82/13 in 55/15:

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska CLEANGRAD, proizvodnja kovinskih konstrukcij in

Prikaži več

Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje

Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje podatkov je obvezno. Vprašalnik za statistično raziskovanje

Prikaži več

RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 KAZALO 1.1 BILANCA STANJA NA DAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I) PRIKAZ BILA

RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 KAZALO 1.1 BILANCA STANJA NA DAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I) PRIKAZ BILA RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 KAZALO 1.1 BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2015... 2 1.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I)... 4 1.3 PRIKAZ BILANČNEGA DOBIČKA /IZGUBE ZA LETO 2015... 5 1.4 RAČUNOVODSKE

Prikaži več

LETNO POROČILO 2008

LETNO POROČILO 2008 avtorja] PREDSTAVITEV POSLOVANJA V LETU 2016 Marec 2017 1 ZNAČILNOSTI POSLOVANJA V LETU 2016 Področje cen izvajanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb s področja komunalnih dejavnosti od leta

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - \310as je za delavske pla\350e.pptx)

(Microsoft PowerPoint - \310as je za delavske pla\350e.pptx) ČAS JE ZA NAŠE PLAČE Mag. Andreja Poje, izvršna sekretarka Ljubljana, 16. 2. 217 KRIZE JE ZA NEKATERE KONEC RastBDP, rastzaposlenosti, izboljšujese poslovanjegd, netočistidobički, povečuje se pruktivnost,

Prikaži več

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2 1. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1.. SKUPAJ Možne točke: 55 36 91 Dosežene točke: Pišite s

Prikaži več

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = =

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = = CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) =1.1+1.2+1.3+1.6 =1.4+1.5+1.6 1.1 TEMELJNI KAPITAL =1.1.1+ 1.1.2+1.1.4+1.1.5 Znesek

Prikaži več

DRUŠTVO KOMORNI GODALNI ORKESTER SLOVENSKE FILHARMONIJE Mestni trg Ljubljana Matična številka: Podatki iz bilance stanja na dan 31.

DRUŠTVO KOMORNI GODALNI ORKESTER SLOVENSKE FILHARMONIJE Mestni trg Ljubljana Matična številka: Podatki iz bilance stanja na dan 31. DRUŠTVO KOMORNI GODALNI ORKESTER SLOVENSKE FILHARMONIJE Mestni trg 17 1000 Ljubljana Matična številka: 1207024000 Podatki iz bilance stanja na dan 31.12.2015 Podatki so v EUR 2015 2014 SREDSTVA 42.800

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 851 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja POMEMBNEJŠA

Prikaži več

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx)

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx) Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija Posredno financiranje NAZIV PRODUKTA: Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija NAČIN FINANCIRANJA posredno financiranje preko

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis )

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis ) Prečiščeno besedilo vsebuje Pravilnik o osnovah in merilih za določanje višine naročnine, ki jo kolektivni člani letno plačujejo za uporabo dodeljenih številk GS1, ki ga na podlagi določil 19., 54. in

Prikaži več

Poročilo k certifikatu FINANČNE ZANESLJIVOSTI gospodarskega subjekta Imetnik certifikata: KREMENITI d.o.o. KREMENITI, trgovina, servis, izvoz, uvoz, p

Poročilo k certifikatu FINANČNE ZANESLJIVOSTI gospodarskega subjekta Imetnik certifikata: KREMENITI d.o.o. KREMENITI, trgovina, servis, izvoz, uvoz, p Poročilo k certifikatu FINANČNE ZANESLJIVOSTI gospodarskega subjekta Imetnik certifikata: KREMENITI d.o.o. KREMENITI, trgovina, servis, izvoz, uvoz, proizvodnja, d.o.o. Izdajatelj: PRVA BONITETNA AGENCIJA

Prikaži več

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi ABANKA d.d. Slovenska 58, 1517 Ljubljana T 01 47 18 100 F 01 43 25 165 www.abanka.si JAVNA OBJAVA PODATKOV POSLOVANJA ABANKE D.D. V PRVEM TRIMESEČJU LETA 2018 S PRILOŽENIMI KONSOLIDIRANIMI RAČUNOVODSKIMI

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) Zap. Oznaka štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA 1 A. 1. in del A. 5. Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah

Prikaži več

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: 5665493 Davčna številka: SI 82155135 Telefon (h.c.): 01/ 200 75 00

Prikaži več

KOŠAKI TMI D

KOŠAKI TMI D KOŠAKI TMI D.D. MARIBOR POVZETEK REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2007 KAZALO OSNOVNI PODATKI O DRUŢBI... 3 RAČUNOVODSKI IZKAZI... 4 BILANCA STANJA NA DAN 312007... 5 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA OD 00

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 71 / / Stran Preglednica 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 VRSTA NEPRE

Uradni list Republike Slovenije Št. 71 / / Stran Preglednica 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 VRSTA NEPRE Uradni list Republike Slovenije Št. 71 / 13. 12. 2017 / Stran 10477 Preglednica 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 VRSTA NEPREMIČNINE SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST OKVIRNA VELIKOST

Prikaži več

3

3 SIVENT, d.d., Ljubljana NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO družbe SIVENT, d.d., Ljubljana in NEREVIDIRANO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO Skupine SIVENT za obdobje 1.1. 30.6.2014 Ljubljana, avgust 2014 Pregled

Prikaži več

VABILO

VABILO POLLETNO POROČILO 2013 Brežice, avgust 2013 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2013... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 NAGOVOR UPRAVE... 4 POMEMBNEJŠI DOGODKI

Prikaži več

BILTEN JUNIJ 2019

BILTEN JUNIJ 2019 BILTEN JUNIJ 2019 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI 2X Razmnoževanje

Prikaži več

Alta Skupina_revidirano letno poroèilo 2010

Alta Skupina_revidirano letno poroèilo 2010 LETNO POROČILO PODJETJA, Ljubljana za leto 2010 Maj 2011 KAZALO 1 REVIZORJEVO POROČILO... 1 2 POSLOVNO POROČILO... 2 2.1 PREDSTAVITEV DRUŽBE... 2 2.1.1 Osebna izkaznica... 2 2.1.2 Upravljanje družbe...

Prikaži več

TOPLARNA ŽELEZNIKI d.o.o. Češnjica ŽELEZNIKI POROČILO KONCESIONARJA o opravljanju izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplot

TOPLARNA ŽELEZNIKI d.o.o. Češnjica ŽELEZNIKI POROČILO KONCESIONARJA o opravljanju izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplot TOPLARNA ŽELEZNIKI d.o.o. Češnjica 54 4228 ŽELEZNIKI POROČILO KONCESIONARJA o opravljanju izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplote na območju občine Železniki za leto 2017 Poročilo

Prikaži več

Poslovno poročilo

Poslovno poročilo holdinška družba, d.d. Cesta Zore Perello-Godina 2, 6000 Koper Tel. 05/662-1500, Fax: 05/662-1515, www.istrabenz.si Informacija o poslovanju (nerevidirani podatki) Skupine Istrabenz in holdinške družbe

Prikaži več

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO za obdobje 1.1. do 30.6.2010 Šempeter pri Gorici, 30.7.2010 Stran 1 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 PREDSTAVITEV OBVLADUJOČE DRUŽBE... 4 PREDSTAVITEV SKUPINE AGROGORICA...

Prikaži več

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 1 PREDSTAVITEV SKLADA...3 2 OPOZORILO IMETNIKOM INVESTICIJSKIH KUPONOV...4 3 POSLOVANJE SKLADA V OBDOBJU 01.01. DO 30.06.2006...5 4 NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI

Prikaži več

Plan 2019 in ocena 2018

Plan 2019 in ocena 2018 01 Povzetek poslovnega načrta družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper za leto 2019 in ocena poslovanja za leto POVZETEK POSLOVNEGA A DRUŽBE, IN SKUPINE LUKA KOPER ZA LETO 2019 IN POSLOVANJA ZA

Prikaži več

OBRAZEC ŠT. 2 Vrstica: Opis: Podatek: 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 3

OBRAZEC ŠT. 2 Vrstica: Opis: Podatek: 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 3 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 31.12.... PODATKI O TERJATVAH I. OSNOVNI PODATKI (se obvezno izpolni) 3. Številka terjatve:

Prikaži več

Župančičeva 3, p.p.644a, 1001 Ljubljana T: F: E: ANALIZA SISTEMA NORMIRANIH ODHODKOV V OKVIRU DAV

Župančičeva 3, p.p.644a, 1001 Ljubljana T: F: E:   ANALIZA SISTEMA NORMIRANIH ODHODKOV V OKVIRU DAV Župančičeva 3, p.p.644a, 1001 Ljubljana T: 01 369 66 10 F: 01 369 66 19 E: gp.mf@gov.si www.mf.gov.si ANALIZA SISTEMA NORMIRANIH ODHODKOV V OKVIRU DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB IN DOHODNINE (dohodki iz

Prikaži več