1

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "1"

Transkripcija

1 JAVNO PODJETJE KOMUNALA d.o.o. SEVNICA ELABORAT O OBLIKOVANJU CENE IZVAJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE V OBČINI SEVNICA - POGREBNA DEJAVNOST URNA DEŽURNA SLUŽBA - SEVNICA, marec 2019

2 KAZALO VSEBINE 1. UVOD ZAKONODAJA NAMEN IZDELAVE ELABORATA OPIS DEJAVNOSTI IZVAJANJA 24 URNE DEŽURNE SLUŽBE DEJAVNOST 24 - URNE DEŽURNE SLUŽBE V OBČINI SEVNICA DEJAVNOST 24 - URNE SLUŽBE V OBČINI SEVNICA V OKVIRU IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE CENA STORITVE IZVAJANJA 24 URNE DEŽURNE SLUŽBE OBVEZNE SESTAVINE ELABORATA ZA OBLIKOVANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA PREDRAČUNSKA IN OBRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV 24 URNE DEŽURNE SLUŽBE ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE (L. 2018) PREDRAČUNSKI IN OBRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITVE 24 - DEŽURNE SLUŽBE ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE (L. 2018) POJASNILA ODMIKOV OBRAČUNSKE CENE OD PREDRAČUNSKE IN OD POTRJENE CENE STORITVE 24 URNE DEŽURNE JAVNE SLUŽBE ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE PREDRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV JAVNE SLUŽBE ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE PREDRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITEV 24 URNE DEŽURNE SLUŽBE ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE OBSEG POSLOVNO POTREBNIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA IZVAJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE PRIKAZ RAZDELITVE SPLOŠNIH STROŠKOV ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE PO DEJAVNOSTIH KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV IN PRIHODKI, KI JIH IZVAJALEC USTVARI Z OPRAVLJANJEM PREVOZOV NA OBDUKCIJO, ODVZEMOM ORGANOV OZIROMA DRUGIMI POSTOPKI NA POKOJNIKU, ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE DONOS NA VLOŽENA POSLOVNO POTREBNA SREDSTVA ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE ŠTEVILO ZAPOSLENIH ZA IZVAJANJE STORITEV 24 URNE DEŽURNE SLUŽBE ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE IZRAČUN PREDRAČUNSKE CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE PRIKAZ SODIL ZA RAZPOREJANJE VSEH STROŠKOV IN PRIHODKOV PO DEJAVNOSTIH DRUGA RAZKRITJA NA PODLAGI SLOVENSKEGA RAČUNOVODSKEGA STANDARDA ZAKLJUČEK

3 1. UVOD je izvajalec (Komunala Sevnica) gospodarskih javnih služb (GJS) v občini Sevnica in te so hkrati glavne dejavnosti podjetja: - oskrba s pitno vodo - ravnanje z odpadki - odvajanje in čiščenje odpadnih voda - pogrebne, pokopališke storitve, 24-urna dežurna služba - javna snaga, urejanje javnih površin - vzdrževanje občinskih cest. V letu 2018 je bil izdan sklep Občine Sevnica, št. sklepa /2018, z dne , na osnovi katerega se na Komunalo Sevnica prenaša izvajanje nove gospodarske javne službe javne razsvetljave. V letu 2018 je bila sklenjena Pogodba za izvajanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja javne razsvetljave v Občini Sevnica, po kateri se izvajanje dejavnosti na Komunali začne z januarjem Izvajanje te službe določa in ureja Odlok o javni razsvetljavi v Občini Sevnica (Ur.l. RS, št. 68/08, 46/14 in 46/15). Poleg glavnih dejavnosti izvajamo še druge dejavnosti komunalnega značaja, kjer veljajo načela tržnega gospodarstva in so ustvarjene predvsem zaradi pridobivanja dobička v in zunaj podjetja: - oskrba s toplotno energijo (proizvodnja in distribucija pare in tople vode) - gradnja in rekonstrukcija vodovodnih, kanalizacijskih objektov in naprav - napeljava in popravilo vodovodnih, plinskih in sanitarnih instalacij v objektih - prevozi tovorov in storitve z gradbeno mehanizacijo - inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje - gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije - proizvodnja električne energije - trgovanje z električno energijo - športna dejavnost (obratovanje športnih objektov) - dejavnost skupnih služb - javna dela. Podjetje je registrirano za dejavnost zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode ZAKONODAJA Izvajanje dejavnosti 24-urne dežurne službe je urejeno na podlagi: - Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti - ZPPDej (Ur.l. RS, št. 62/16), - Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24 - urne dežurne službe (Ur.l. RS, št. 5/18), - Pravilnik o minimalnih standardih in normativih za izvajanje pogrebne dejavnosti (Ur.l. RS, št. 42/17), - Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Ur.l. RS, št. 56/93), - Odloka o izvajanju gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanju pokopališč ter o pogrebnih svečanostih v Občini Sevnica (Ur.l. RS, št. 84/06), - Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica (Ur.l. RS, št. 80/13, 32/17). 3. NAMEN IZDELAVE ELABORATA Elaborat je izdelan skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe (Ur.l. RS, št. 5/18) - v nadaljevanju Uredba, ki določa metodologijo za oblikovanje cen 24-urne 3

4 dežurne službe, ki se izvaja v okviru pogrebne dejavnosti kot obvezna občinska gospodarska javna služba. Elaborat vsebuje: - predračunsko in obračunsko količino in stroške opravljenih storitev za preteklo obračunsko obdobje s pojasnilom odmikov cen v preteklem obračunskem obdobju, - izračun obračunske cene s pojasnilom odmikov od predračunske in potrjene cene, - načrtovano količino in stroške izvajanja storitev za prihodnje obračunsko obdobje z izračunom predračunske cene, - količino opravljenih storitev in prihodke, ki jih ustvarimo z opravljanjem prevozov na obdukcijo, odvzemom organov oz. drugimi postopki na pokojniku, - obseg potrebnih osnovnih sredstev za opravljanje storitev javne službe, - prikaz delitve splošnih stroškov, - prikaz sodil za razporejanje prihodkov in odhodkov na posamezne GJS, - donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva, - število zaposlenih za izvajanje 24-dežurne službe, - izkaz poslovnega izida izvajalca javne službe, razdeljen na posamezne GJS in druge dejavnosti podjetja, - druga razkritja na podlagi slovenskega računovodskega standarda 32 ali zahtevo Občine. V elaboratu je prihodnje (predračunsko) obračunsko obdobje leto Predračunska cena storitev javne službe se oblikuje na pokojnika in izračuna tako, da se od skupnih predračunskih stroškov izvajanja javne službe odštejejo predračunski prihodki od storitev, povezanih s prevozi na obdukcijo, odvzemom organov oziroma drugimi postopki na pokojniku. Zmanjšana višina predračunskih stroškov se nato deli na načrtovano količino opravljenih storitev, izraženo s številom pokojnikov. Predračunska cena za storitve, povezane s prevozi na obdukcijo, se oblikujejo v skladu s predpisi, ki urejajo mrliško pregledno službo, za storitve, povezane z odvzemom organov oziroma drugimi postopki na pokojniku pa v skladu s predpisi, ki urejajo pridobivanje in presaditev delov človeškega telesa zaradi zdravljenja. Plačnik storitve 24-urne dežurne službe je naročnik pogreba, ki vse stroške poravna izvajalcu pogrebne dejavnosti. 4. OPIS DEJAVNOSTI IZVAJANJA 24 URNE DEŽURNE SLUŽBE 4.1. Dejavnost 24 - urne dežurne službe v občini Sevnica Z Odlokom o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica (Ur.l. RS, št. 80/13, 32/17) so opredeljene javne službe, ki se izvajajo na območju občine Sevnica, med drugim tudi: - urejanje in vzdrževanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v najem, - pogrebne storitve. Navedeni dejavnosti sta po odloku izbirni javni službi. V spremembi odloka, objavljeni v Ur.l. RS, št. 32/17, z dne , je dodana javna služba zagotavljanje 24-urne službe v okviru pogrebne dejavnosti, ki je opredeljena kot obvezna lokalna javna služba v okviru pogrebne dejavnosti. 4

5 Po odloku javno službo urejanja in vzdrževanja pokopališč, oddajanja prostorov za grobove v najem ter zagotavljanje 24-urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti opravlja Komunala Sevnica Dejavnost 24 - urne službe v občini Sevnica v okviru izvajalca javne službe Komunala Sevnica izvaja javno službo urejanja in vzdrževanja pokopališč, oddajanja prostorov za grobove v najem ter pogrebne storitve v mestu Sevnica. Na osnovi pogodb izvajamo tudi storitve 24-urne službe v okviru pogrebne dejavnosti za pokopališča Loka, Šentjur, Razbor, Boštanj, Log, Zabukovje, Podgorje, Rožno in Kompolje. Letno je za navedena pokopališča opravljenih okoli 130 pokopov, ki so po večini žarni. Manj kot 10% je klasičnih pokopov, z leti pa narašča število pokopov z raztrosom pepela pokojnega sedaj je že blizu 10% vseh pokopov. Raztros pepela je omogočen na pokopališču Sevnica, kjer je urejen poslovilni plato za raztros pepela. Z uvedbo prvega prevoza oziroma razširitvijo izvajanja 24-urne dežurne službe na območje celotne občine Sevnica se predvideva, da bo število opravljenih prvih prevozov v okviru 24 - urne dežurne službe okoli 115 letno. V tej številki ni vključenih pokojnih, ki so umrli v bolnišnicah ali drugi občini, kjer prvi prevoz opravi izvajalec 24-urne dežurne službe dotične občine. 24-urna dežurna služba namreč obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo leteh, če zakon ZPPDej ne določa drugače. Za zagotavljanje izvajanja 24 urne dežurne službe je Komunala Sevnica registrirana kot izvajalec pogrebne dejavnosti in razpolagamo z: - 1 pogrebnim vozilom za prvi prevoz pokojnikov; vozilo za posebne namene je namenjeno izključno prevozu pokojnikov, v skladu s predpisom, ki ureja prevoz posmrtnih ostankov; - 4 zaposlenimi, ki so s stroškom dela v določenem deležu bremenjeni na 24 - urno dežurno službo; delež določen na osnovi sodil za delitev stroškov na poslovnoizidna mesta posamezne gospodarske javne službe; sodila temeljijo na aktivnostih, ki povzročajo te stroške; če aktivnosti ni mogoče določiti, se uporabijo sodila delitve posrednih stroškov na podlagi deleža neposrednih stroškov; - transportno krsto, v skladu z določili 6. čl. Pravilnika o minimalnih standardih in normativih za izvajanje pogrebne dejavnosti (Ur.l. RS, št. 42/17); - zaščitnimi sredstvi v zvezi s higienskimi in zaščitnimi postopki pri ravnanju s pokojniki. 5. CENA STORITVE IZVAJANJA 24 URNE DEŽURNE SLUŽBE Vlada RS je na osnovi ZPPDej sprejela Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe (Ur.l. RS, št. 5/18), ki določa izhodišča za oblikovanje cene 24 urne službe. Pri oblikovanju cene se upoštevajo standardi in normativi ter ukrepi za opravljanje storitev javne službe kot jih opredeljujejo državni in občinski predpisi za javno službo. Uredba pristojnost potrjevanja cen 24-urne dežurne službe ohranja na ravni Občine. Ceno storitve predlaga izvajalec javne službe v občini, ki pristojnemu občinskemu organu pošlje elaborat o ceni storitve javne službe in predlog cene v postopek potrjevanja cene. 5

6 Izvajalec javne službe v skladu z 8. čl. Uredbe najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko količino in stroške opravljenih storitev ter izračuna obračunsko ceno. Ugotavlja se razlika med potrjeno in obračunsko ceno storitev. Ta razlika se v elaboratu upošteva pri izračunu predračunske cene za naslednje obdobje. Izvajalec oblikuje in objavi cenik s potrjeno ceno na svojih spletnih straneh ali na krajevno običajen način. Storitve, ki se izvajajo, se v ceniku navedejo v skladu z določili uredbe potrjena cena je oblikovana in na ceniku navedena v EUR/pokojnika. Izvajalec 24 urne dežurne službe mora o vsaki spremembi cene obvestiti Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT). Prav tako mora izvajalec javne službe enkrat letno, najpozneje do 30. maja tekočega leta, MGRT za preteklo leto posredovati podatke o obračunski in potrjeni ceni ter elaborat. 6. OBVEZNE SESTAVINE ELABORATA ZA OBLIKOVANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA 6.1 Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev 24 urne dežurne službe za preteklo obračunsko obdobje (l. 2018) Komunala Sevnica začenja z izvajanjem dejavnosti oz. z oblikovanjem cene izvajanja 24-urne dežurne službe z letom 2019, zato podatkov o predračunskih in obračunskih količinah opravljenih storitev za preteklo obračunsko obdobje (l. 2018) ni oblikovanih. 6.2 Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitve 24 - dežurne službe za preteklo obračunsko obdobje (l. 2018) Ker se javna služba prvič oblikuje za leto 2019, podatkov o predračunskih in obračunskih stroških izvajanja javne službe za leto 2018 še ni oblikovanih. 6.3 Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitve 24 urne dežurne javne službe za preteklo obračunsko obdobje Predračunske cene 2018 ni bilo oblikovane, zato tudi ne moremo ugotavljati odstopanja med obračunsko in predračunsko ceno izvajanja storitve in pojasnjevati razlike. Ker do sedaj še ni bilo oblikovane storitve 24 urne dežurne službe, tudi še ni bilo postopka potrjevanja cene in njene potrditve, zato ne moremo ugotavljati razlik med obračunsko in potrjeno ceno storitve za preteklo obračunsko obdobje. 6.4 Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje Predračunska količina opravljenih storitev oz. število pokojnikov za leto 2019 na območju izvajanja 24-urne dežurne službe je

7 Storitev Predračunska količina urna dežurna služba Predračunski stroški izvajanja storitev 24 urne dežurne službe za prihodnje obračunsko obdobje Predračunski stroški 24 urne dežurne službe za leto 2019 so naslednji: 1. neposredni stroški materiala: - stroški pogrebnega materiala vključujejo stroške vreče za pokojnika; nabava materiala poteka na podlagi najugodnejših dobaviteljev, izbranimi skladno s pravili javnega naročanja; - stroški električne energije vsebujejo stroške električne energije v mrliški vežici Sevnica; stroški 24-urne dežurne službe predstavljajo 5% stroškov električne energije na vežici; - stroški pogonskega goriva pri izvajanju prvih prevozov; pri izračunu teh stroškov smo upoštevali letno količino prevoženih km in delež, ki ga vozilo opravi za izvajanje javne službe (15,6%) ob predpostavki, da se na en prvi prevoz povprečno opravi 40 km; - drugi stroški materiala vključujejo odpise drobnega inventarja, material in opremo za varstvo pri delu, delovna oblačila za delo s pokojnikom; stroške izračunamo kot 5% delež skupnih drugih stroškov materiala na pogrebni in pokopališki enoti; 2. neposredni stroški storitev: - stroški vzdrževanja vozila za izvajanje javne službe; strošek predstavlja 15,6% letnih stroškov vzdrževanja vozila; - odvoz odpadkov vključuje stroške odvoza odpadkov, ki nastanejo pri izvajanju javne službe; strošek predstavlja 2% vseh stroškov odpadkov na pogrebni in pokopališki enoti; - stroški drugih storitev se v glavnem nanašajo na stroške telefonskih storitev, stroške registracije vozila, stroške obdukcije; 3. neposredni stroški dela zajemajo bruto plače za redno delo zaposlenih za predvidene stroške izvajanja 24-urne dežurne službe glede na predračunsko količino opravljenih storitev (0,5 delavca) in dežurstvo, stalno pripravljenost za 2 delavca; stroški vključujejo tudi prispevke delodajalca, stroške prevoza na delo in z dela ter prehrano med delom. Plače temeljijo na Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti in njeni tarifni prilogi ter Podjetniški kolektivni pogodbi; 4. drugi neposredni stroški niso predvideni; 5. posredni proizvajalni stroški: - vključujejo stroške amortizacije poslovno potrebnih osnovnih lastnih sredstev in se nanašajo na obračun amortizacije transportne krste in vozila, potrebnih za opravljanje javne službe - drugi posredni proizvajalni stroški se nanašajo na storitve v zvezi z zavarovanjem vozila za prvi prevoz; 6. splošni stroški nabave, prodaje in uprave izkazujejo stroške uprave, ki se na pogrebno in pokopališko dejavnost razporedijo na osnovi. 24 urna dežurna služba predstavlja 11,3% vseh upravnih stroškov pogrebne in pokopališke dejavnosti. V strukturi prevladujejo stroški dela, sledijo jim stroški storitev, amortizacija poslovno potrebnih sredstev ter stroški materiala; 7. obresti in neposredni stroški prodaje niso predvideni; 7

8 8. donos iz 16. točke 2. čl. Uredbe ni predviden; 6.6 Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje Pri določitvi obsega poslovno potrebnih osnovnih sredstev, ki se uporabljajo za opravljanje javne službe, in števila zaposlenih, potrebnih za nemoteno izvajanje 24 urne dežurne službe, se upoštevajo povprečno mesečno število umrlih in povprečno mesečno število prevozov na obdukcijo v enem letu. Pregled poslovno potrebnih osnovnih sredstev v letu 2018 po posameznih vrstah prikazujeta tabeli v nadaljevanju: 24 urna dežurna služba Poslovno potrebna osnovna sredstva v lasti podjetja Komunala Sevnica Nabavna vrednost Odpisana vrednost Letna amortizacija Transportna krsta PVC 757,10 37,86 151,42 Citroen Berlingo III FG L1 HDi 9.999, , ,88 Volkswagen Transporter , , ,45 Skupaj (EUR) , , ,75 Za prihodnje obračunsko obdobje, leto 2019, so predvidena osnovna sredstva v obsegu kot v letu 2018, povečana za morebitne nove nabave. Stroški za poslovna potrebna sredstva se izkazujejo v obliki stroška amortizacije, ki bremeni izvajanje dejavnosti. Ker vozila uporabljamo poleg 24-urne dežurne službe tudi za izvajanje pogrebne in pokopališke službe, se za delitev stroška upošteva sodilo, ki je število prevoženih kilometrov za izvajanje 24-urne službe glede na skupno število prevoženih kilometrov. 6.7 Prikaz razdelitve splošnih stroškov za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje po dejavnostih V podjetju poleg dejavnosti gospodarskih javnih služb opravljamo tudi druge dejavnosti komunalnega značaja tržne dejavnosti. Pri tem za vse vrste dejavnosti ločeno spremljamo stroške in prihodke, ugotavljamo poslovni izid. Del prihodkov in stroškov poslovanja, za katere je značilno, da niso neposredno odvisni od izvajanja dejavnosti in jih ni mogoče neposredno razporediti na temeljne dejavnosti, evidentiramo na skupnem splošnem stroškovnem mestu, imenovanem skupne službe. Na tem stroškovnem mestu se zbirajo: - stroški dela vodenja podjetja, kadrovske službe in tajništva, finančno-računovodske službe, delno vodenja odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter gospodarskih javnih služb; 8

9 - stroški materiala: stroški električne energije poslovnega objekta, stroški goriva za vozila, pisarniški material, strokovni časopisi in literatura; - stroški storitev: stroški vzdrževanja računalniške in programske opreme, avtomobilov, povračila stroškov zaposlenih v zvezi z delom, storitve plačilnega prometa, zavarovalne premije, ki se nanašajo na upravno zgradbo, stroški odvetniških storitev, stroški revidiranja, stroški reklame in reprezentance, sejnine, stroški telefonskih stroškov za delavce, ki so bremenjeni na skupnih službah, poštni stroški, čiščenje poslovnih prostorov uprave, komunalne storitve in ogrevanje; - amortizacija za osnovna sredstva, ki se uporabljajo v skupnih službah; - drugi stroški in odhodki. Razlika med prihodki in stroški se deli na dejavnosti po potrjenem ključu. Sodila za razporejanje splošnih stroškov Dejavnost drugih gospodarskih javnih služb (javne površine, ceste in pogrebna ter pokopališka dejavnost) Urejanje javnih površin sodilo za pripis splošnih stroškov je opredeljeno v pogodbi za urejanje javnih površin z Občino. Uporablja se tudi pri vzdrževanju lokalnih javnih cest s prilagoditvijo (od proizvajalnih stroškov izločimo strošek asfaltacije). Pri pogrebni službi so določeni splošni stroški v znesku na pokop. Stroške za zagotavljanje javne službe bomo vodili na samostojnem stroškovnem mestu. Gospodarske javne službe in TRG Ugotovljena razlika med prihodki in stroški na stroškovnem mestu skupne službe se zmanjša za dogovorjene splošne stroške na drugih gospodarskih javnih službah. Znesek se na osnovi deleža proizvajalnih stroškov razporedi na GJS in druge dejavnosti komunalnega značaja s prilagoditvijo (v GJS je izločena najemnina, v drugih dejavnostih komunalnega značaja asfaltacija). Sodilo za razporejanje splošnih stroškov javnih gospodarskih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja preostankov predelave oz. odstranjevanja komunalnih odpadkov, je delež proizvajalnih stroškov posamezne javne službe v celotnih proizvajalnih stroških GJS s prilagoditvijo (iz proizvajalnih stroškov je izvzeta najemnina gospodarske infrastrukture). Razporeditev splošnih stroškov po dejavnostih Načrtovano Realizirano Naziv SM % % % 2019 splošnih 2018 splošnih 2017 splošnih stroškov stroškov stroškov Vodovod , , ,95 Kanalizacija , , ,41 Čistilna naprava , , ,93 Ravnanje z odpadki , , ,18 Skupaj osnovne GJS , , ,47 Pogrebna služba , , ,79 Javne površine , , ,36 Vzdrževanje občinskih cest , , ,41 9

10 Vzdrževanje javne razsvet , Skupaj druge GJS , , ,56 Tržna dejavnost , , ,97 Skupaj druge dejavnosti komunalnega značaja , , ,97 SKUPAJ SPLOŠNI STROŠKI , , , Količina opravljenih storitev in prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem prevozov na obdukcijo, odvzemom organov oziroma drugimi postopki na pokojniku, za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje Po izkušnjah oziroma realizaciji iz preteklih let predvidevamo, da bo število prvih prevozov na obdukcijo, odvzem organov oziroma druge postopke na pokojniku okoli 8% od vseh prevozov v okviru 24-urne dežurne službe (117), kar predstavlja 9 primerov letno. Povprečni predračunski prihodek na prevoz znaša 263 EUR, kar predstavlja na letni prihodek v višini EUR. Opravljeni prevozi Obračunska 2018 Predračunska 2019 Prihodek v EUR Število prevozov - 9 Ceno prvič oblikujemo za leto 2019, zato obračunskih podatkov preteklega leta ni. 6.9 Donos na vložena poslovno potrebna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca ni vračunan v ceno izvajanja storitve Število zaposlenih za izvajanje storitev 24 urne dežurne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje Za izvajanje 24 urne službe so v delu stroška dela predvideni zaposleni na pogrebni in pokopališki enoti: - 2 zaposlena za stalno pripravljenost, dežurstvo, - 0,5 delavca za dejanske stroške, ki nastanejo ob primeru prvega prevoza Izračun predračunske cene storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje Lastna predračunska cena je izračunana v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in Uredbo na podlagi načrtovane količine opravljenih storitev in načrtovanih stroškov ter prihodkov izvajalca v prihodnjem obračunskem obdobju. 10

11 Izračun lastne predračunske cene 2019 prikazuje naslednja tabela: Zap. št. Postavka Obračunska vrednost v EUR I. STROŠKI IN ODHODKI IZVAJANJA Neposredni stroški materiala Stroški pogrebnega materiala Stroški električne energije Stroški pogonskega goriva Drugi stroški materiala Neposredni stroški storitev Stroški vzdrževanja Stroški odvoza odpadkov Druge neposredne storitve Neposredni stroški dela Drugi neposredni stroški 0 5. Posredni proizvajalni stroški Amortizacija lastnih sredstev Drugi posredni proizvajalni stroški 49 stroški dela 0 drugi posredni stroški Splošni stroški nabave, prodaje, uprave Stroški materiala Stroški storitev Stroški dela Amortizacija Drugi stroški Neposredni stroški prodaje 0 8. Donos na vložena poslovno-potrebna sredstva 0 II. PRIHODKI IZ NASLOVA PREVOZOV NA OBDUKCIJO IN STORITEV POVEZANIH Z ODVZEMOM ORGANOV 1. Predračunska cena x št. pokopov na obdukcijo III. ZMANJŠANI STROŠKI IZVAJANJA (I-II) IV. PREDRAČUNSKO ŠTEVILO POKOJNIKOV 117 V. PREDRAČUNSKA LASTNA CENA 24 - URNE DEŽURNE SLUŽBE(EUR/pokojnik) 255,94 Izračun lastne predračunske cene izvajanja storitve javne službe: skupni stroški izvajanja storitve = EUR = 255,94 EUR/pokojnika število pokojnikov

12 6.12 Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih Stroški in prihodki so ob nastanku razčlenjeni in pripoznani skladno z določili Slovenskih računovodskih standardov ter razvrščeni neposredno na dejavnost, kjer so pri izvajanju storitev dejansko nastali. Razporejanje prihodkov Neposredne prihodke od prodaje, ki predstavljajo pretežni del prihodkov, razporejamo na ustrezna stroškovna mesta neposredno, prav tako pa neposredno razporejamo tudi druge prihodke iz poslovanja ter izredne prihodke. Tudi prihodke 24-urne dežurne službe bomo razporejali na stroškovno mesto javne službe neposredno. Razporejanje stroškov Neposredni proizvajalni stroški so tisti stroški, katere neposredno, na podlagi knjigovodske listine knjižimo na dejavnost oz. stroškovno mesto v okviru dejavnosti, na katero se nanašajo. To so neposredni stroški materiala, energije, prevoznih in ostalih eksternih in internih storitev, obdukcij ter drugi stroški. Neposredne stroške dela razporejamo direktno na stroškovna mesta na osnovi opravljenih ur dela na posameznem stroškovnem mestu. Ostale bomo razporejali s pomočjo ključev. Posredni proizvajalni stroški nastajajo pri izvajanju dejavnosti. V tej skupini stroškov so vključeni stroški amortizacije in stroški dela vodij dejavnosti vključno s stroški, ki se nanje nanašajo. Stroške 24-urne dežurne službe bomo vodili na samostojnem stroškovnem mestu Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 35 Druga razkritja so pojasnjena so v letnem poročilu podjetja Komunala Sevnica za leto 2018 in poslovnem načrtu za leto Dokumenta potrjuje Občinski svet Občine Sevnica. 12

13 Načrtovana razporeditev stroškov za leto 2019 GJS OBVEZNE GJS DRUGE Uprava Vodovod Kanalizacija Čistilna naprava Ravnanje z odpadki Skupaj GJS Tržna dejavnost Pogrebna in pokop.dej. Javne površine Vzdrževanje cest Javna razsvetljava SKUPAJ druge GJS Uprava SKUPAJ PODJETJE a) Neposredni proizvajalni stroški =2do =8 do = Stroški materiala Stroški storitev Od tega najemnina infrastrukture GJS Od tega ZP infrastrukture GJS Stroški amortizacije Stroški dela Drugi poslovni stroški Prevrednotovalni poslovni odhodki Finančni odhodki Drugi finančni odhodki - izredni b) Posredni proizvajalni stroški Amortizacija Stroški dela Stroški storitev c) Splošni stroški SKUPAJ PROIZVAJALNI STROŠKI

14 Načrtovani izkaz poslovnega izida po dejavnostih za leto 2019 v EUR Vodovod Kanalizacija Čistilna naprava GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE DRUGE DEJAVNOSTI KOM. ZNAČAJA SKUPAJ Vzdržev. Skupaj druge Ravnanje z Pogrebna in Javne Javna Tržna Skupne občinskih Skupaj GJS dej. Komunala odpadki pokop.dej. površine razsvetljava dejavnost službe cest kom.značaja =2 do =11 do 12 14=10+13 A. PRIHODKI (I+II+III) I. POSLOVNI PRIHODKI a) čisti prihodki od prodaje b) drugi prihodki cenovna subvencija drugi prihodki II. FINANČNI PRIHODKI III. DRUGI PRIHODKI B. STROŠKI IN ODHODKI (I+II+III) I. POSLOVNI ODHODKI Stroški materiala in storitev a) Stroški materiala b) Stroški storitev najemnina za uporabo infrastrukt drugi stroški storitev Stroški dela a) Stroški bruto plače b) Prispevki delodajalca od plač c) Stroški pokojninskih zavarovanj d) Drugi stroški dela e) Rezervacije za pokojnine, JN,odprav Odpisi vrednosti (a+b) a) Amortizacija za sredstva podjetja b) Prevrednotovalni poslovni odhod DRUGI STROŠKI II. FINANČNI ODHODKI III. DRUGI ODHODKI C. ČISTI DOBIČEK PRED OBDAVČIT. (A - B ) Č. DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB D. ČISTI DOBIČEK PO OBDAVČITVI (C-Č) E. POKRITJE SPLOŠNIH STROŠKOV F. %UPRAVNIH STROŠKOV / SKUPNI US 14,88 2,91 5,34 23,52 3,53 7,21 12,66 0,60 70,65 29,35 0,00 29,35 100,00 14

15 7. ZAKLJUČEK Elaborat je izdelan v skladu z Uredbo, ki določa metodologijo za oblikovanje cene 24-urne dežurne službe, ki se izvaja v okviru pogrebne dejavnosti kot obvezna občinska gospodarska javna služba. Po Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica (Ur.l. RS, št. 80/13, 32/17) javno službo urejanja in vzdrževanja pokopališč, oddajanja prostorov za grobove v najem ter zagotavljanje 24-urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti opravlja Javno podjetje Komunala Sevnica. Komunala Sevnica je skladno z Uredbo za leto 2019 prvič oblikovala lastno predračunsko ceno izvajanja 24-urne dežurne službe na podlagi načrtovane količine opravljenih storitev in načrtovanih stroškov ter prihodkov izvajalca v prihodnjem obračunskem obdobju. V elaboratu izračunana lastna cena izvajanja javne službe za leto 2019 znaša 255,94 EUR/pokojnika. Obračunska enota Predračunska 2019 Cena storitve javne službe pokojnik 255,94 EUR Pristojni organ Občine Sevnica potrdi»potrjeno ceno storitve javne službe«. V primeru tega elaborata se predlaga potrditev predračunske lastne cene 2019, glede na to, da se cena izvajanja 24-dežurne službe oblikuje in potrjuje prvič. Direktor: Mitja UDOVČ, dipl. inž. grad. 15

OBČINA MORAVČE Občinska uprava Tel. 01/ , fax 01/ Vegova ulica 9, 1251 Moravče Številka: /

OBČINA MORAVČE Občinska uprava Tel. 01/ , fax 01/ Vegova ulica 9, 1251 Moravče   Številka: / OBČINA MORAVČE Občinska uprava Tel. 01/724-714-0, fax 01/723-10-35 Vegova ulica 9, 1251 Moravče E-mail: obcina@moravce.si Številka: 9000-0002/2019-10 Datum: 21.2.2019 Občina Moravče OBČINSKI SVET K TOČKI:

Prikaži več

Datum:

Datum: LOŠKA KOMUNALA, d.d. ŠKOFJA LOKA Kidričeva c. 43 a 4220 ŠKOFJA LOKA telefon: 04 / 5023500 telefax: 04 / 5023513 e-mail: info@loska-komunala.si Številka: 191/2014 ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNE

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI STRAŽA NOVO MESTO, NOVEMBER 2013 Direktor: RAFKO KR

KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI STRAŽA NOVO MESTO, NOVEMBER 2013 Direktor: RAFKO KR KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI STRAŽA NOVO MESTO, NOVEMBER 2013 Direktor: RAFKO KRIŽMAN, prof. 1. UVOD Z uveljavitvijo nove Uredbe o

Prikaži več

CENE STORITEV OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB IN SUBVENCIONIRANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA NA OBMO

CENE STORITEV OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB IN SUBVENCIONIRANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA NA OBMO CENE STORITEV OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB IN SUBVENCIONIRANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA NA OBMOČJU OBČINE HRASTNIK V LETU 2018 z veljavnostjo 1. 1.

Prikaži več

Na podlagi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 18/17 in 68/18), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpa

Na podlagi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 18/17 in 68/18), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpa Na podlagi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 18/17 in 68/18), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev na

Prikaži več

REVIZIJSKO POROČILO

REVIZIJSKO POROČILO OBČINSKEMU SVETU OBČINE KRIŽEVCI ZADEVA: Elaborat o predračunskih cenah javne gospodarske službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2013 v občini Križevci v postopku izbire izvajalca PRAVNA

Prikaži več

Občinski svet občine Gorenja vas-poljane je na osnovi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javni

Občinski svet občine Gorenja vas-poljane je na osnovi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javni Občinski svet občine Gorenja vas-poljane je na osnovi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/2012,

Prikaži več

Javno komunalno podjetje

Javno komunalno podjetje O OBLIKOVANJU CENE IZVAJANJA STORITEV GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ČIŠČENJA IN ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE NA OBMOČJU OBČINE SODRAŽICA Goriča vas, marec 2019 1. Opis javne službe čiščenja in odvajanja

Prikaži več

Maribor, 17

Maribor, 17 FINANČNI NAČRT ŠTAJERSKE GOSPODARSKE ZBORNICE ZA LETO 2019 Pripravila: mag. Aleksandra Podgornik, direktorica Maribor, december 2018 1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV ŠGZ PO STRUKTURI ZA LETO 2019

Prikaži več

Občina Ivančna Gorica Točka 5 Občina Ivančna Gorica Municipality of Ivančna Gorica Številka: /2019-1, 2, 3, 4 Ivančna Gorica, Soko

Občina Ivančna Gorica Točka 5 Občina Ivančna Gorica Municipality of Ivančna Gorica Številka: /2019-1, 2, 3, 4 Ivančna Gorica, Soko Občina Ivančna Gorica Točka 5 Občina Ivančna Gorica Municipality of Ivančna Gorica Številka: 354-0008/2019-1, 2, 3, 4 Ivančna Gorica, 25. 2. 2019 Sokolska ulica 8, SI-1295 Ivančna Gorica, EU T +386 0 1

Prikaži več

elaborat 2016 – VARIANTA 1_

elaborat 2016 – VARIANTA 1_ Številka: BZ 02/2016-005-VARIANTA 1 Datum: 29.4. 2016 VARIANTA 1 ENOTNA OMREŽNINA 40% SUBVENCIJA ELABORAT o oblikovanju cene storitev javne službe OSKRBA S PITNO VODO V OBČINAH: BELTINCI, CANKOVA, GORNJI

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Konto Realizacija 2011 Realizacija 2011 Ocena

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

KOMUNALA NOVO MESTO D. O. O. ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE TER JAVNE SLU

KOMUNALA NOVO MESTO D. O. O. ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE TER JAVNE SLU KOMUNALA NOVO MESTO D. O. O. ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE TER JAVNE SLUŽBE, POVEZANE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

Microsoft Word - Predpisi_inšpektorat.docx

Microsoft Word - Predpisi_inÅ¡pektorat.docx SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA MESTNE OBČINE NOVO MESTO IN OBČINE STRAŽA I. NADZOR NAD PREDPISI POSAMEZNE OBČINE USTANOVITELJICE SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 1. MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

Prikaži več

Številka: 58541/2018 Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Ured

Številka: 58541/2018 Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Ured Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih

Prikaži več

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne

Prikaži več

Občina Hrastnik

Občina Hrastnik Številka: 354-56/2018 Hrastnik, 18. 3. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE HRASTNIK ZADEVA: Cene storitev občinskih gospodarskih javnih služb in subvencioniranje cen storitev nekaterih obveznih občinskih gospodarskih

Prikaži več

Na podlagi 41

Na podlagi 41 Na podlagi 41. in 81. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Kriţevci (Uradni list RS, št. 18/2010, 53/2010) ter 17. člena Odloka o ustanovitvi Javnega

Prikaži več

Microsoft Word - 04_Obrazložitev ELABORATA 2017 Idrija

Microsoft Word - 04_Obrazložitev ELABORATA 2017 Idrija OSKRBA S PITNO VODO OBRAZLOŽITEV ELABORATA O OBLIKOVANJU CEN IZVAJANJA STORITEV OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA V OBČINI IDRIJA (Skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

OBČINA RUŠE

OBČINA RUŠE OBČINA RUŠE OBČINSKEMU SVETU OBČINE RUŠE 1. NAZIV GRADIVA ZA OBRAVNAVO NA OBČINSKEM SVETU: USKLADITEV CEN KOMUNALNIH in DRUGIH STORITEV V LETU 2018 (oskrba s pitno vodo) 2. PREDLAGATELJ GRADIVA: Uroš Razpet,

Prikaži več

Elaborat o oblikovanju cen GJS – Občina Mozirje

Elaborat o oblikovanju cen GJS – Občina Mozirje JP Komunala d.o.o. Mozirje Praprotnikova ulica 36 3330 M O Z I R J E tel. 03-839-36-50 fax: 03-839-36-60 ID ZA DDV: SI 25344650 TRR: 03117-1003698134 e-mail: komunala.mozirje@siol.net ELABORAT O OBLIKOVANJU

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

LETNO POROČILO 2008

LETNO POROČILO 2008 avtorja] PREDSTAVITEV POSLOVANJA V LETU 2016 Marec 2017 1 ZNAČILNOSTI POSLOVANJA V LETU 2016 Področje cen izvajanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb s področja komunalnih dejavnosti od leta

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki]

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki] OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET KOMISIJA ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 22. 9. 2016 Z AP I S NI

Prikaži več

MS MOL Obrazložitev - načrt ŽALE d.o.o (2)

MS MOL Obrazložitev - načrt ŽALE d.o.o (2) Številka: 354-1197/2017-1 Datum: 29. 12. 2017 Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: PRIPRAVIL: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ŽALE Javno podjetje, d.o.o. ZUNANJI

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN storitev obveznih gospodarski javnih služb varstva okolja v občini Lendava za javno službo

ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN storitev obveznih gospodarski javnih služb varstva okolja v občini Lendava za javno službo 2016-2017 ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN storitev obveznih gospodarski javnih služb varstva okolja v občini Lendava za javno službo ZBIRANJE IN PREVOZ ODPADKOV Elaborat o oblikovanju cen za javno službo je

Prikaži več

2013 Računovodsko poročilo Kocerod d.o.o. (za interno uporabo) Marec 2014

2013 Računovodsko poročilo Kocerod d.o.o. (za interno uporabo) Marec 2014 2013 Računovodsko poročilo Kocerod d.o.o. (za interno uporabo) Marec 2014 2 Računovodsko poročilo 2013 za Kocerod d.o.o. Vsebina 1 Splošno.... 3 2 Predstavitev podjetja Kocerod d.o.o... 4 3 Vhodne količine

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2008 Ljubljana, maj 2009 ISSN 1855-3990

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

Microsoft Word - pregled sklepov.doc

Microsoft Word - pregled sklepov.doc OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Številka: 011-0003/2012 Datum: 22. 03. 2012 P R E G L E D SKLEPOV 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 29. 02. 2012 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 11.

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx Datum: 13. 6. 2019 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 3. seje Odbora

Prikaži več

Training

Training Svetovalna pisarna Drago Dretnik 2016 Namen Svetovalne pisarne je nuditi strokovno pomoč planinskim društvom na naslednjih področjih: sistemi za ravnanje z odpadno vodo vodooskrbni sistemi energetski sistemi

Prikaži več

CENIK

CENIK 1. Urejanje in vzdrževanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v najem ter pogrebne storitve - Cene veljajo od 1.8.2015 1. POKOPALIŠKA DEJAVNOST: OPIS ENOTA CENA ZA ENOTO CENA Z DDV (22%) NAJEM

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna PRORAČUN OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2015 - predlog proračuna v 2. obravnavi (23.12.2014) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 6.149.518,72 6.190.906,72 4.009.799,45 3.586.808,39

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2014 (realizacija proračuna) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.883.691,42 4.009.799,45 4.009.799,45 5.155.953,00 4.333.927,00

Prikaži več

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2 1. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1.. SKUPAJ Možne točke: 55 36 91 Dosežene točke: Pišite s

Prikaži več

POSLOVNO POROČILO ZA LETO KOCEROD D.O.O.

POSLOVNO POROČILO ZA LETO KOCEROD D.O.O. POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2016 KOCEROD D.O.O. Marec 2017 1 VSEBINA 1. SPLOŠNO 3 2. PREDSTAVITEV PODJETJA KOCEROD D.O.O. 4 3. VHODNE KOLIČINE V LETU 2016 5 4. PREGLED OBDELAVE PO OBRATIH 12 5. REZULTATI

Prikaži več

Spremljanje in obvladovanje stroškov

Spremljanje in obvladovanje stroškov Spremljanje in obvladovanje stroškov v podjetjih mag. Jana Trbižan Dnevni red Razvrščanje in razmejevanje stroškov Ugotavljanje stroškov po dejavnostih Obvladovanje stroškov 1 Pomembno je poznati stroškovna

Prikaži več

Navodilo Struktura cene izdelka Št. dokumenta : Izdaja: 01 Datum spremembe: Stran: 1/5 NAVODILO STRUKTURA CENE IZDELKA 1. POVZETEK

Navodilo Struktura cene izdelka Št. dokumenta : Izdaja: 01 Datum spremembe: Stran: 1/5 NAVODILO STRUKTURA CENE IZDELKA 1. POVZETEK Stran: 1/5 NAVODILO STRUKTURA CENE IZDELKA 1. POVZETEK Splošne informacije Naročnik E-mail Telefonska številka Datum Dobavitelj Dobaviteljeva št. Projekt Referenca Naziv Indeks Verzija Varianta Odgovorna

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx)

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx) Tabela: Poročilo o prenosu namenskih sredstev v proračun 2015 V EUR Taksa za obrem. okolja - voda 2.011.143 2.012.994 981.949 1.031.045 1.031.045 0 91210 Inv.in inv.vzdrž.javnih kanal.sis.in ČN 101.660

Prikaži več

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49 Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 1a statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49/95) je Občinski svet občine Štore na seji dne 30. 4. 1996

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

Na podlagi 27

Na podlagi 27 Na podlagi 27. člena v zvezi z 21. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o spremembah

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI REGIJI V LETU 2011 Krško, maj 2012 K A Z A L O UVOD...

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL ČETRTLETNO POROČILO POSLOVODSTVA DRUŽBE DATALAB TEHNOLOGIJE, d. d. in njenih odvisnih družb za obdobje od 01.07.2016 do 31.3.2017 1. PREDSTAVITEV DRUŽBE 1.1 Osnovni podatki Kratki naziv: DATALAB d. d.

Prikaži več

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav Kazalo > 8 Finančni rezultat Skupine Triglav in Skupina Triglav je ustvarila 82,3 milijona evrov čistega dobička in dosegla 11,4-odstotno dobičkonosnost kapitala. Čisti poslovni izid je za 29 odstotkov

Prikaži več

Microsoft Word - SRS A.doc

Microsoft Word - SRS A.doc Slovenski računovodski standard 23 (2016) OBLIKE IZKAZA GIBANJA KAPITALA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih

Prikaži več

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO -FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski uporabnik (PU) Funkcionalna klasifikacija (FK) Proračunska

Prikaži več

zapisnik OG -4

zapisnik  OG -4 OBČINA KOBARID Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja Datum: 23.04.2015 Številka: 011-10/2015 Z A P I S N I K 4. seje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja, ki je bila dne 22.

Prikaži več

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni strokovni izpit za opravljanje

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o davčni

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1.

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktura standardnega zoženega izbora podatkov iz

Prikaži več

GLASILO OBČINE KOMENDA URADNE OBJAVE Št. 04/2019, 25. marec KAZALO ODLOK O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČ

GLASILO OBČINE KOMENDA URADNE OBJAVE Št. 04/2019, 25. marec KAZALO ODLOK O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČ GLASILO OBČINE KOMENDA URADNE OBJAVE Št. 04/2019, 25. marec 2019 1. KAZALO ODLOK O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI NA OBMOČJU OBČINE KOMENDA 1 Stran 2. 3.

Prikaži več

Na podlagi 5

Na podlagi 5 PREDLOG: Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in 16. člena Statuta Občine Sveta Trojica

Prikaži več

EY Slovenija Davčne novice – 10. julij 2019

EY Slovenija Davčne novice – 10. julij 2019 10. julij 2019 EY Slovenija Davčne novice Davčne novice julij V julijski številki Davčnih novic vam pošiljamo pregled zadnjih predlogov za spremembo davčne zakonodaje in predstavljamo predlog uvedbe davka

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPAN Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana Številka: / Datum: MESTNA OBČINA LJUB

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPAN Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana Številka: / Datum: MESTNA OBČINA LJUB MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPAN Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10 306-12-14 Številka: 007-26/2008-29 Datum: 23. 4. 2009 MESTNA OBČINA LJUBLJANA M E S T N I S V E T ZADEVA: PRIPRAVIL: NASLOV:

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017 Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU Kranj, maj 2017 Kazalo vsebine 1. UVOD... 4 2. POVZETEK... 6 3. GOSPODARSKE

Prikaži več

Microsoft Word - SES2018_MetodološkaNavodila_KONČNA.docx

Microsoft Word - SES2018_MetodološkaNavodila_KONČNA.docx RAZISKOVANJE O STRUKTURI PLAČE ZA LETO 2018 METODOLOŠKA NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VPRAŠALNIKA ZAP-RSP Splošna navodila za izpolnjevanje vprašalnika ZAP-RSP 1. Poročevalske enote so v vzorec izbrani poslovni

Prikaži več

(Microsoft Word - Uredba_o_vi\232ini_povra\350il_stro\232kov_v_zvezi_z_delom_in_drugih_dohodkov_ki_se_ne_v\232tevajo_v_dav\350no_osnovo.doc)

(Microsoft Word - Uredba_o_vi\232ini_povra\350il_stro\232kov_v_zvezi_z_delom_in_drugih_dohodkov_ki_se_ne_v\232tevajo_v_dav\350no_osnovo.doc) UREDBA o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja neuradno prečiščeno besedilo Uradna lista RS, št. 140/06 (29.12.2006) in 76/08 (25.07.2008). Datum veljavnosti in uporabe:

Prikaži več

Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Ured

Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Ured Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov

Prikaži več

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) Zap. Oznaka štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA 1 A. 1. in del A. 5. Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4243 K A

Prikaži več

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj 15. 10. 2018 RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj MSRP 16 MRS 17 OPREDELITEV POJMA 'NAJEM' V skladu z MSRP 16 je najem pogodba ali del pogodbe, ki prenaša pravico do uporabe identificiranega

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Postojna, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 3 2. POVZETEK...

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4235 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

letno poročilo o delu doc

letno poročilo o delu doc POROČILO O DELU JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA KOMUNALA RIBNICA D.O.O. za leto 2005 Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. Goriča vas 11 a, 1310 Ribnica tel.,fax., 01/83-61-138 e-naslov: komunala.ribnica@siol.net

Prikaži več

Microsoft Word - 3. seja - 4. tocka - Strategija upravljanja kapitalskih nalozb Obcine Ajdovscina

Microsoft Word - 3. seja - 4. tocka - Strategija upravljanja kapitalskih nalozb Obcine Ajdovscina Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: 21. 1. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: Sklep o sprejetju Strategije

Prikaži več

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto seja Občinskega sveta MONM v mandatu

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto seja Občinskega sveta MONM v mandatu Osnovni podatki o seji 26. seja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, četrtek, 19. december ob 16. uri sejna dvorana Mestne občine Novo mesto, Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž). Poročilo o glasovanju

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

katja_ _ pdf

katja_ _ pdf 2 KAZALO 1 UVOD... 5 1.1 VSEBINA ELABORATA... 5 1.2 NAMEN IZDELAVE ELABORATA... 6 1.3 DOLOČITEV TRILETNEGA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA... 6 2 IZVAJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE

Prikaži več

Microsoft Word - ELABORAT OSKRBE S PITNO VODO.docx

Microsoft Word - ELABORAT OSKRBE S PITNO VODO.docx Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka : 354-75/2013-5 Datum : 28.10.2013

Prikaži več

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. office-sl

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o.   office-sl 1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. email: office-slovenia@coface.com 14.12.2016 22:11(+1) POROČILO O PODJETJU IZMIŠLJENO PODJETJE D.O.O. Druga imena: IZMIŠLJENO d.o.o. Sedez podjetja:

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 217 Vsebina Sestava Skupine KD... 3 Analiza poslovanja Skupine KD v obdobju 1-3 217...

Prikaži več

za obdobje januar – september 2016

za obdobje januar – september 2016 POROČILO O POSLOVANJU IN IZVAJANJU POSAMEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE za obdobje januar september 2016 Direktor: Mag. Alen Hodnik Ptuj, oktober 2016 KAZALO VSEBINE 1. UVOD... 5 2. ANALIZA OBVEZNIH IN IZBIRNIH

Prikaži več

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax:

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax: Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka: 900-5/2018 Datum: 08. 03.

Prikaži več

SPREMEMBE SRS 2016 Na podlagi drugega odstavka 9. člena in drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) je strokovni sv

SPREMEMBE SRS 2016 Na podlagi drugega odstavka 9. člena in drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) je strokovni sv SPREMEMBE SRS 2016 Na podlagi drugega odstavka 9. člena in drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) je strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo 17. 10. 2018 sprejel

Prikaži več