Microsoft Word - OPN_obrazlozitev

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Microsoft Word - OPN_obrazlozitev"

Transkripcija

1 NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE JEZERSKO OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV PROSTORSKEGA AKTA IZVAJALEC LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. Ljubljanska cesta 76 I 1230 Domžale Domžale, maj 2018

2

3 PROJEKT SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE JEZERSKO FAZA DOPOLNJEN OSNUTEK VSEBINA PROJEKTA OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV PROSTORSKEGA AKTA NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko Zgornje Jezersko ŠTEVILKA PROJEKTA 1515 IZDELOVALEC Locus d.o.o., Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale VODJA PROJEKTA Manca Jug, univ.dipl.inž.arh. ZAPS A 1302 STROKOVNA SKUPINA Leon Kobetič, univ.dipl.inž.grad. Tomaž Kmet, univ.dipl.inž.arh. Nuša Britovšek, univ.dipl.inž.kraj. arh. Metka Jug, univ.dipl.inž.kraj. arh. Urška Železnik, univ.dipl.inž.geod. Uroš Košir, univ.dipl.inž.geod. Andrej Podjed, gr.teh. Mateja Mikložič, dipl. org. Aljaž Lepšina, dipl.inž.arh.urb. (UN) DATUM Domžale, maj 2018

4

5 Obrazložitev sprememb Občinski svet Občine Jezersko je sprejel Občinski prostorski načrt občine Jezersko (v nadaljevanju OPN). Občina je v letu 2015 javno pozvala vse občane, da podajo pobude za spremembo namenske rabe zemljišča ter se hkrati odločila, da bo pričela pripravo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Jezersko (v nadaljevanju SD OPN 1). Pobude se nanašajo na naslednje vsebinske sklope: pobude za spremembo namembnosti zemljišč s strani občanov in drugih fizičnih ali pravnih oseb pobude za širitev kmetij ter njihovih dejavnosti; pobude za izvzem delov območij naselij iz stavbnih zemljišč; pobude, pri katerih gre za uskladitve z dejanskim stanjem; spremembo izvedbenih pogojev v tekstualnem delu; sprememba načina urejanja določitev prostorskih izvedbenih pogojev na nekaterih območjih, kjer ti še niso določeni. Na Občino Jezersko je bilo naslovljenih 18 pobud občanov za spremembo namenske rabe ali spremembe prostorsko izvedbenih pogojev. Občina je z vsemi pobudniki opravila individualni razgovor na sedežu občine, kjer se je s pobudniki pogovorila o vsebini pobude in morebitni potrebi po dodatnih strokovnih podlagah. Nekateri pobudniki so od vlog odstopili, nekatere pobude pa so obsegale več lokacij in smo jih zaradi lažje obravnave obravnavali kot svojo pobudo (npr. 96_1, 96_2 ipd.). Tako smo skupaj obravnavali 42 lokacij. VRSTA POBUDE/LOKACIJE ŠTEVILO POBUD/LOKACIJ spremembe iz nestavbne namenske rabe v stavbno namensko 25 rabo spremembe iz stavbne namenske rabe v nestavbno namensko 5 rabo spremembe iz ene vrste stavbne rabe v drugo 5 spremembe iz ene vrste nestavbne rabe v drugo 4 spremembe prostorsko izvedbenih pogojev 2 drugo 1 skupaj 42 Ob pripravi SD OPN 1 so bile podane tudi pobude za spremembo namembnosti zemljišč s strani Občine Jezersko, javnih zavodov ter druge pobude v javnem interesu; V skladu s 47. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS, št. 33/2007, Ur.l. RS, št. 70/2008 ZVO 1B, 108/2009, 80/2010 ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011 ZKZ C, 57/2012, 57/2012 ZUPUDPP A, 109/2012, 35/2013 Skl.US: U I 43/13 8) je Občina Jezersko skupaj z izdelovalcem preverila skladnost podanih pobud občanov za spremembo namenske rabe zemljišč s cilji prostorskega razvoja občine, upoštevanja varstvenih in varovalnih omejitev v prostoru, ustreznosti z vidika urbanističnih meril in možnosti opremljanja zemljišč za gradnjo. Opredelitve do pobud so zbrane v poročilu projekta Opredelitve do pobud za spremembe namenske rabe prostora v postopku sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Jezersko, ki ga je izdelalo podjetje Locus d.o., december 2016.

6 Občinski svet je sprejel Strategijo razvoja Občine Jezersko (v nadaljevanju: strategija). S tem dokumentom se je opredelilo in medsebojno uskladilo dolgoročne cilje razvoja in prednostne smeri ukrepanja na področju gospodarskega, družbenega in okoljskega razvoja skupnosti. Dokument opredeljuje tudi konkretne merljive cilje in ključne korake izvajanja v smislu prednostnih projektov in programov. Strategija je pripravljena za obdobje z elementi vizije in strateških ciljev, ki so dolgoročnejše narave in zahtevajo usklajeno načrtovanje in izvajanje tudi v obdobju po izteku tega dokumenta. Strategija razvoja občine je ob prostorskem načrtu krovni razvojni dokument na lokalni ravni, ki mu sledijo ostali področni dokumenti. Veljavni OPN s predmetno strategijo ni bil usklajen, zato se je občina odločila, da strateški del OPN sprememni na način, da bo v celoti vključi strategijo. Občina je v skladu s podrobnimi izvedbeni določili in usmeritvami Zavoda za varstvo kulturne dediščine v letu 2016 pričela s pripravo Strokovne podlage za poselitev v povezavi z varstvom kulturne dediščine in varstvom kulturne krajine za širše območje naselja zgornje Jezersko, s katerimi se določa podrobnejše urejanje poselitve in krajine. Občina je ob uporabi izvedbenega dela OPN ugotovila vrsto neusklajenih določil, hkrati pa so se podobna določila v odloku pojavljala v več poglavjih ter bila med sabo si nasprotujoča. Občina ob pripravi OPN ni imela pripravljenih podrobnih strokovnih podlag z vidika poselitve in krajine, kar se je odražalo v izvedbenih določilih odloka. Določila so bila nekje predoločena, v drugih primerih pa premalo določena. V postopku priprave OPN je bil le ta tudi presojan z vidika vplivov na okolje. Pripravljen je bil dokument Okoljsko poročilo za občinski prostorski načrt občine Jezersko; AQUARIUS d.o.o. Ljubljana; marec 2010 in junij Predmetni dokument je bil ena izmed strokovnih podlag za pripravo SD OPN 1. Občina je tako na novo zastavila sistem izvedbenega dela odloka SD OPN 1 ob upoštevanju principov odloka OPN. V odloku SD OPN 1 so vnesene vse posebnosti iz OPN ter vsi omilitveni ukrepi iz okoljskega poročila za pripravo OPN. Občina sicer spreminja sistem izvedbenega dela odloka, vendar so določila vsebinsko ostala podobna določilom OPN ali pa so bila celi nadgrajena. Obseg in vsebina sprememb in dopolnitev OPN Spremembe in dopolnitve obsegajo: tekstualni del odlok SD OPN 1 v celoti zamenja besedilo odloka OPN grafični del Postopek strateški del: _karte strateškega dela SD OPN 1 v celoti zamenjajo karte strateškega dela OPN izvedbeni del: _posamezne spremembe namenske rabe na podlagi pobud občanov in občine _uskladitve namenske rabe na podlagi novega sistema izvedbenega dela odloka (predvsem podrobne namenske rabe npr. iz SS v SSe ali SSv; iz A v Ask ali Apl) _uskladitve načinov urejanja, saj OPN v grafičnem delu ni imel dosledno vpisanih načinov urejanja (predvsem način urejanja s posebnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji) _spremembe načinov urejanja na podlagi pobud občanov in občine, ter ugotovitev strokovnih podlag Spremembe in dopolnitve OPN se izvajajo v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju po rednem postopku.

7 Bilance površin v osnutku SD OPN 1 OSNOVNA NAMENSKA RABA PROSTORA IZ VELJAVNEGA OPN POVRŠINA (ha) I. OBMOČJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ 87,76 II. OBMOČJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ 530,29 III. OBMOČJA GOZDNIH ZEMLJIŠČ 5559,4 IV. OBMOČJA VODNIH ZEMLJIŠČ 19,68 V. OBMOČJA DRUGIH ZEMLJIŠČ 683,55 SD OPN 01 OSNUTEK POVRŠINA (ha) DELEŽ SPREMEMBE GLEDE NA OSNOVNO NRP IZ VELJAVNEGA OPN (%) II. OBMOČJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ 0,17 0,19% III. OBMOČJA GOZDNIH ZEMLJIŠČ 0,34 0,39% IV. OBMOČJA VODNIH ZEMLJIŠČ V. OBMOČJA DRUGIH ZEMLJIŠČ 0,18 0,21% I. OBMOČJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ 6,48 1,22% III. OBMOČJA GOZDNIH ZEMLJIŠČ 0,001 0% IV. OBMOČJA VODNIH ZEMLJIŠČ V. OBMOČJA DRUGIH ZEMLJIŠČ I. OBMOČJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ 8,88 0,16% II. OBMOČJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ 1,57 0,03% IV. OBMOČJA VODNIH ZEMLJIŠČ 0,2 0% V. OBMOČJA DRUGIH ZEMLJIŠČ 1,18 0,02% I. OBMOČJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ 0,86 4,37% II. OBMOČJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ 0,58 2,95% III. OBMOČJA GOZDNIH ZEMLJIŠČ 0,05 0,25% V. OBMOČJA DRUGIH ZEMLJIŠČ I. OBMOČJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ II. OBMOČJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ III. OBMOČJA GOZDNIH ZEMLJIŠČ IV. OBMOČJA VODNIH ZEMLJIŠČ

8 Bilance površin v dopolnjenem osnutku SD OPN 1 OSNOVNA NAMENSKA RABA POVRŠINA SD OPN 01 OSNUTEK POVRŠINA DELEŽ PROSTORA IZ VELJAVNEGA OPN (ha) (ha) SPREMEMBE GLEDE NA OSNOVNO NRP IZ VELJAVNEGA OPN (%) II. OBMOČJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ 0,39 0,44% I. OBMOČJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ 87,76 III. OBMOČJA GOZDNIH ZEMLJIŠČ 0,33 0,38% IV. OBMOČJA VODNIH ZEMLJIŠČ V. OBMOČJA DRUGIH ZEMLJIŠČ I. OBMOČJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ 3,87 0,73% II. OBMOČJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ 530,29 III. OBMOČJA GOZDNIH ZEMLJIŠČ 0 0% IV. OBMOČJA VODNIH ZEMLJIŠČ V. OBMOČJA DRUGIH ZEMLJIŠČ I. OBMOČJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ 2,27 0,04% III. OBMOČJA GOZDNIH ZEMLJIŠČ 5559,4 II. OBMOČJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ 1,57 0,03% IV. OBMOČJA VODNIH ZEMLJIŠČ 0,2 0% V. OBMOČJA DRUGIH ZEMLJIŠČ 0,07 0% I. OBMOČJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ 0,85 4,32% IV. OBMOČJA VODNIH ZEMLJIŠČ 19,68 V. OBMOČJA DRUGIH ZEMLJIŠČ 683,55 II. OBMOČJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ 0,58 2,95% III. OBMOČJA GOZDNIH ZEMLJIŠČ 0,05 0,25% V. OBMOČJA DRUGIH ZEMLJIŠČ I. OBMOČJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ II. OBMOČJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ III. OBMOČJA GOZDNIH ZEMLJIŠČ IV. OBMOČJA VODNIH ZEMLJIŠČ

9 Ključni podatki o posameznih spremembah Ključni podatki o posameznih spremembah so podani skladno z 10. priporočili MOP DPGS z dne Spremembe in dopolnitve strateškega dela OPN Jezersko SESTAVINE OPIS SPREMEMBE OBRAZLOŽITEV odlok razlogi za spremembe in njihov namen navedba priloženih dodatnih strokovnih podlag Celotna vsebina strateškega dela Besedilo je v celoti zamenjano Nova dejstva v prostoru na podlagi pripravljenih strokovnih podlag Strokovne podlage so navedene v dokumentu: Seznam strokovnih podlag kot priloga SD OPN 1 Spremembe in dopolnitve izvedbenega dela OPN Jezersko odlok Zaporedna številka Opis spremembe / obrazložitev Spremembe se nanašajo samo na Tip spremembe glede na usmeritve za usmerjanje in razvoj poselitve spremembe BESEDILO Razvoj naselij Razvoj v krajini Razpršena poselitev drugo 1.) Besedilo odloka je v celoti zamenjano z novim besedilom Celoten odlok SD OPN 1 x x x x

10

11 Spremembe in dopolnitve izvedbenega dela OPN Jezersko grafični del Za določene spremembe so bile pripravljene dodatne strokovne podlage. Le te se nahajajo na strukturi zgoščenke: 3_priloge\38_podr_nup\383_dodatne obrazlozitve sprememb P P TIP_SPREMEMBE m2 1 A Apl SPJ 16 SPJ 16.. OPN SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA.. v OPN sprememba podrobne namenske rabe iz A v Apl drugo 1096,41 2 A Apl SPJ 17 SPJ 17.. OPN SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA.. v OPN sprememba podrobne namenske rabe iz A v Apl drugo 640,67 3 A Apl SPJ 18 SPJ 18.. OPN SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA.. v OPN sprememba podrobne namenske rabe iz A v Apl drugo 655,25 4 A Apl SPJ 19 SPJ 19.. OPN SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA.. v OPN sprememba podrobne namenske rabe iz A v Apl drugo 810,50 5 A Apl SPJ 20 SPJ 20.. OPN SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA.. v OPN sprememba podrobne namenske rabe iz A v Apl drugo 1355,33 6 A Apl SPJ 22 SPJ 22.. OPN SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA.. v OPN sprememba podrobne namenske rabe iz A v Apl drugo 734,51 7 A Apl PPIP PPIP SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA... sprememba podrobne namenske rabe iz A v Apl drugo 2167,78 8 A Apl OPPN SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA.. v OPPN sprememba podrobne namenske rabe iz A v Apl drugo 1467,40 9 A Apl PPIP PPIP SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA... sprememba podrobne namenske rabe iz A v Apl drugo 720,91 10 A Apl PPIP PPIP SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA... sprememba podrobne namenske rabe iz A v Apl drugo 987,06 11 A Apl PPIP PPIP SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA... sprememba podrobne namenske rabe iz A v Apl drugo 2752,39 12 A Apl PPIP PPIP SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA... sprememba podrobne namenske rabe iz A v Apl drugo 955,39 13 A Apl PPIP PPIP SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA... sprememba podrobne namenske rabe iz A v Apl drugo 2031,36 14 A Apl PPIP OPN SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA.. PPIP v OPN sprememba podrobne namenske rabe iz A v Apl drugo 563,55 15 A Apl PPIP OPN SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA.. PPIP v OPN sprememba podrobne namenske rabe iz A v Apl drugo 1396,98 16 A Apl PPIP PPIP SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA... sprememba podrobne namenske rabe iz A v Apl drugo 1352,27 17 A Apl PPIP OPN SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA.. PPIP v OPN sprememba podrobne namenske rabe iz A v Apl drugo 608,82 18 A Apl PPIP OPN SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA.. PPIP v OPN sprememba podrobne namenske rabe iz A v Apl drugo 1316,14 19 A Apl PPIP OPN SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA.. PPIP v OPN sprememba podrobne namenske rabe iz A v Apl drugo 1755,32 20 A Apl PPIP OPN SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA.. PPIP v OPN sprememba podrobne namenske rabe iz A v Apl drugo 1238,65 21 A Apl PPIP OPN SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA.. PPIP v OPN sprememba podrobne namenske rabe iz A v Apl drugo 158,93 22 A Apl OPN SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA.. v OPN sprememba podrobne namenske rabe iz A v Apl drugo 2397,54 23 A Apl OPN SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA.. v OPN sprememba podrobne namenske rabe iz A v Apl drugo 844,18 24 A Apl OPN SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA.. v OPN sprememba podrobne namenske rabe iz A v Apl drugo 790,70 25 A Ask SPJ 04 SPJ 04.. PPIP OPN SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA.. PPIP v OPN sprememba podrobne namenske rabe iz A v Ask drugo 4576,32 26 A Ask SPJ 05 SPJ 05.. PPIP OPN SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA.. PPIP v OPN sprememba podrobne namenske rabe iz A v Ask drugo 2077,69 27 A Ask SPJ 06 SPJ 06.. PPIP OPN SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA.. PPIP v OPN sprememba podrobne namenske rabe iz A v Ask drugo 3920,36 28 A Ask SPJ 07 SPJ 07.. PPIP OPN SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA.. PPIP v OPN sprememba podrobne namenske rabe iz A v Ask drugo 9415,94 29 A Ask SPJ 08 SPJ 08.. PPIP OPN SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA.. PPIP v OPN sprememba podrobne namenske rabe iz A v Ask drugo 4039,55 30 A Ask SPJ 13 SPJ 13.. PPIP OPN SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA.. PPIP v OPN sprememba podrobne namenske rabe iz A v Ask drugo 5664,47 31 A Ask SPJ 21 SPJ 21.. OPN SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA.. v OPN sprememba podrobne namenske rabe iz A v Ask drugo 2814,21 32 A Ask SPJ 24 SPJ 24.. OPN SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA.. v OPN sprememba podrobne namenske rabe iz A v Ask drugo 1940,76 33 A Ask SPJ 25 SPJ 25.. OPN SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA.. v OPN sprememba podrobne namenske rabe iz A v Ask drugo 953,09 34 A Ask PPIP PPIP SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA... sprememba podrobne namenske rabe iz A v Ask drugo 5167,87 35 A Ask /1 14/1 PPIP PPIP SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA... sprememba podrobne namenske rabe iz A v Ask drugo 3995,97 36 A Ask PPIP PPIP SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA... sprememba podrobne namenske rabe iz A v Ask drugo 8595,19 37 A Ask PPIP PPIP SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA... sprememba podrobne namenske rabe iz A v Ask drugo 12819,24 38 A Ask PPIP PPIP SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA... sprememba podrobne namenske rabe iz A v Ask drugo 4765,49

12 P P TIP_SPREMEMBE m2 39 A Ask PPIP PPIP SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA... sprememba podrobne namenske rabe iz A v Ask drugo 6232,72 40 A Ask /1 19/1 PPIP PPIP SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA... sprememba podrobne namenske rabe iz A v Ask drugo 6659,70 41 A Ask PPIP PPIP SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA... sprememba podrobne namenske rabe iz A v Ask drugo 8738,82 42 A Ask PPIP PPIP SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA... sprememba podrobne namenske rabe iz A v Ask drugo 4116,84 43 A Ask PPIP PPIP SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA... sprememba podrobne namenske rabe iz A v Ask drugo 10679,52 44 A Ask PPIP PPIP SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA... sprememba podrobne namenske rabe iz A v Ask drugo 4736,24 45 A Ask PPIP PPIP SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA... sprememba podrobne namenske rabe iz A v Ask drugo 3308,28 46 A Ask PPIP PPIP SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA... sprememba podrobne namenske rabe iz A v Ask drugo 6871,10 47 A Ask PPIP PPIP SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA... sprememba podrobne namenske rabe iz A v Ask drugo 2819,26 48 A Ask PPIP PPIP SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA... sprememba podrobne namenske rabe iz A v Ask drugo 1244,30 49 A Ask PPIP PPIP SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA... sprememba podrobne namenske rabe iz A v Ask drugo 4542,56 50 A Ask /1 34/1 PPIP PPIP SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA... sprememba podrobne namenske rabe iz A v Ask drugo 5865,50 51 A Ask PPIP PPIP SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA... sprememba podrobne namenske rabe iz A v Ask drugo 1646,00 52 A Ask PPIP PPIP SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA... sprememba podrobne namenske rabe iz A v Ask drugo 3944,94 53 A Ask PPIP PPIP SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA... sprememba podrobne namenske rabe iz A v Ask drugo 1889,02 54 A Ask PPIP PPIP SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA... sprememba podrobne namenske rabe iz A v Ask drugo 971,98 55 A Ask OPN SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA.. v OPN sprememba podrobne namenske rabe iz A v Ask drugo 1595,09 56 A Ask OPN SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA.. v OPN sprememba podrobne namenske rabe iz A v Ask drugo 6206,51 57 A Ask OPN SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA.. v OPN sprememba podrobne namenske rabe iz A v Ask drugo 1523,07 58 A Ask OPN SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA.. v OPN sprememba podrobne namenske rabe iz A v Ask drugo 1868,54 59 A Ask OPN SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA.. v OPN sprememba podrobne namenske rabe iz A v Ask drugo 1457,45 60 A Asp A Asp A Asp A Asp /2 05/5 05/9 21/1 05/2 PPIP OPN SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA.. PPIP v OPN sprememba podrobne namenske rabe iz A v Asp drugo 281,79 05/5 PPIP OPN SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA.. PPIP v OPN sprememba podrobne namenske rabe iz A v Asp drugo 2476,07 05/9 PPIP OPN SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA.. PPIP v OPN sprememba podrobne namenske rabe iz A v Asp drugo 443,27 21/1 PPIP PPIP SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA... sprememba podrobne namenske rabe iz A v Asp drugo 5519,90 64 A Ass SPJ 23 SPJ 23.. OPN SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA.. v OPN sprememba podrobne namenske rabe iz A v Ass drugo 936,18 65 A Ass A Ass A Ass A Ass A Ass /3 05/4 05/6 05/7 05/8 05/3 PPIP OPN SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA.. PPIP v OPN sprememba podrobne namenske rabe iz A v Ass drugo 741,35 05/4 PPIP OPN SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA.. PPIP v OPN sprememba podrobne namenske rabe iz A v Ass drugo 1601,91 05/6 PPIP PPIP SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA... sprememba podrobne namenske rabe iz A v Ass drugo 3452,79 05/7 PPIP OPN SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA.. PPIP v OPN sprememba podrobne namenske rabe iz A v Ass drugo 588,40 05/8 PPIP PPIP SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA... sprememba podrobne namenske rabe iz A v Ass drugo 2965,75

13 P P TIP_SPREMEMBE m2 70 A Ass OPN SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA.. v OPN sprememba podrobne namenske rabe iz A v Ass drugo 619,61 71 A Ass OPN SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA.. v OPN sprememba podrobne namenske rabe iz A v Ass drugo 1005,39 72 A Ass OPN SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA.. v OPN sprememba podrobne namenske rabe iz A v Ass drugo 1106,73 73 A Ass OPN SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA.. v OPN sprememba podrobne namenske rabe iz A v Ass drugo 801,74 74 A Ass OPN SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA.. v OPN sprememba podrobne namenske rabe iz A v Ass drugo 1260,45 75 A BT /4. PPIP OPPN SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA SPREMEMBA EUP SPREMEMBA PEUP PPIP v OPPN sprememba podrobne namenske rabe iz A v Ass drugo 30,01 76 A BT PPIP PPIP SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA... sprememba podrobne namenske rabe iz A v BT drugo 189,08 77 A E SPJ 20 SPJ 27.. OPN SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA SPREMEMBA EUP. v OPN sprememba podrobne namenske rabe iz A v E drugo 208,92 78 A G SPJ 08 SPJ 15.. PPIP PPIP 79 A G SPJ 08 SPJ 15.. PPIP PPIP 80 A G /4 81 A G PPIP 82 A K A K A K /4 85 A K PPIP 86 A PC GOZDNO ZEMLJIŠČE SPREMEMBA EUP.. SPREMEMBA ZKP drugo 7,25 GOZDNO ZEMLJIŠČE SPREMEMBA EUP.. SPREMEMBA ZKP drugo 1,34 GOZDNO ZEMLJIŠČE. SPREMEMBA PEUP PPIP v OPN SPREMEMBA ZKP drugo 0,04 GOZDNO ZEMLJIŠČE SPREMEMBA EUP. v PPIP SPREMEMBA ZKP drugo 25,44 KMETIJSKO ZEMLJIŠČE. SPREMEMBA PEUP PPIP v OPN SPREMEMBA ZKP drugo 1,03 KMETIJSKO ZEMLJIŠČE SPREMEMBA EUP SPREMEMBA PEUP PPIP v OPN SPREMEMBA ZKP drugo 2,73 KMETIJSKO ZEMLJIŠČE SPREMEMBA EUP SPREMEMBA PEUP PPIP v OPN v primarno rabo na podlagi pobude 14b. priloga 14b drugo 189,42 KMETIJSKO ZEMLJIŠČE SPREMEMBA EUP. v PPIP SPREMEMBA ZKP drugo 0,06 SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA SPREMEMBA EUP SPREMEMBA PEUP PPIP v OPN tehnični popravek uskladitve rabe z dejasnko rabo (A v PC) drugo 15,54 87 A ZD OPN SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA SPREMEMBA EUP. v OPN uskladitev mej EUP drugo 9,94 88 BT BT BT CU BT CU BT CU BT CU BT CU BT PO /9 01/9 01/9 01/9 01/9 01/9 01/13 OPPN PPIP.. SPREMEMBA PEUP OPPN V PPIP sprememba meje EUP in načina urejanja drugo 4055,93 01/10 OPPN PPIP SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA. SPREMEMBA PEUP OPPN V PPIP sprememba meje EUP in načina urejanja drugo 864,52 01/10 OPPN PPIP SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA. SPREMEMBA PEUP OPPN V PPIP sprememba meje EUP in načina urejanja drugo 9618,43 01/9 OPPN PPIP SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA.. OPPN V PPIP sprememba meje EUP in načina urejanja drugo 779,18 01/9 OPPN PPIP SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA.. OPPN V PPIP sprememba meje EUP in načina urejanja drugo 3860,45 01/9 OPPN PPIP SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA.. OPPN V PPIP sprememba meje EUP in načina urejanja drugo 4082,89 01/9. OPPN PPIP SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA SPREMEMBA EUP SPREMEMBA PEUP OPPN V PPIP sprememba meje EUP in načina urejanja drugo 566,52

14 95 BT PO P P TIP_SPREMEMBE m2 01/9. PPIP PPIP SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA SPREMEMBA EUP SPREMEMBA PEUP. SPREMEMBA ZKP drugo 27,57 96 CU CD PPIP PPIP SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA... sprememba podrobne namenske rabe iz CU v CD drugo 992,83 97 G Apl SPJ 15 SPJ 30.. PPIP OPN 98 G Ask SPJ 15 SPJ 08.. PPIP OPN 99 G Ask SPJ 15 SPJ 08.. PPIP OPN 100 G Ask G Asp G BT G BT G BT G BT PPIP PPIP. PPIP OPPN. PPIP OPPN STAVBNO ZEMLJIŠČE SPREMEMBA EUP. PPIP v OPN uskladitev stanja v naravi. v planskih aktih je bilo območje stavbnih zemljišč drugo 1029,42 STAVBNO ZEMLJIŠČE SPREMEMBA EUP. PPIP v OPN uskladitev stavbnega zemljišča s parcelnim stanjem drugo 95,40 STAVBNO ZEMLJIŠČE SPREMEMBA EUP. PPIP v OPN uskladitev stavbnega zemljišča s parcelnim stanjem drugo 33,87 STAVBNO ZEMLJIŠČE SPREMEMBA EUP SPREMEMBA PEUP. zamenjava stavbnega zemljišča (ob zemljišču se je del zemljišča vrnil v primarno rabo) na podlagi pobude 14b. priloga 14b drugo 298,33 STAVBNO ZEMLJIŠČE. SPREMEMBA PEUP. uskladitev dejanskega stanja v naravi drugo 892,36 STAVBNO ZEMLJIŠČE SPREMEMBA EUP SPREMEMBA PEUP. STAVBNO ZEMLJIŠČE SPREMEMBA EUP SPREMEMBA PEUP PPIP v OPPN STAVBNO ZEMLJIŠČE SPREMEMBA EUP SPREMEMBA PEUP PPIP v OPPN STAVBNO ZEMLJIŠČE SPREMEMBA EUP SPREMEMBA PEUP. sprememba namenske rabe na podlagi pobude 17 za namene kampiranja. dodatna priloga št. 17 drugo 3442,14 sprememba namenske rabe na podlagi pobude 12 za namene kampiranja in ureditve površin za piknike. dodatna priloga št. 12 drugo 8309,91 sprememba namenske rabe na podlagi pobude 12 za namene kampiranja in ureditve površin za piknike. dodatna priloga št. 12 drugo 268,07 uskladitev stanja v naravi na podlagi pobude st 12. na območju se nahajajo nezahtevni objekti, ki se uporabljajo ob prireditvah in v sezoni. skupaj s sosednjo enoto bi objekti tvorili osrednjo turistično dejavnost na območju jezera. drugo 1019, G G SPJ 10 SPJ 10.. PPIP OPN... PPIP v OPN sprememba načina urejanja drugo 11278, G G SPJ 10 SPJ 10.. PPIP OPN... PPIP v OPN sprememba načina urejanja drugo 55476, G G SPJ 10 SPJ 10.. PPIP OPN... PPIP v OPN sprememba načina urejanja drugo , G G SPJ 10 SPJ 10.. PPIP OPN... PPIP v OPN sprememba načina urejanja drugo 13390, G G SPJ 10 SPJ 10.. PPIP OPN... PPIP v OPN sprememba načina urejanja drugo 13607, G G G G G G G G G G G G G G G G SPREMEMBA EUP SPREMEMBA PEUP. SPREMEMBA ZKP drugo 8109,36... PPIP v OPN sprememba načina urejanja drugo 321,56... PPIP v OPN sprememba načina urejanja drugo 4259,48... PPIP v OPN sprememba načina urejanja drugo 9501,62... PPIP v OPN sprememba primarne rabe drugo 3587,91... PPIP v OPN sprememba načina urejanja drugo 1365,49... PPIP v OPN sprememba načina urejanja drugo ,22... PPIP v OPN sprememba načina urejanja drugo 797,22

15 119 G G G G G G G G G G G G P 125 G K2 SPJ 15 SPJ 15.. PPIP PPIP 126 G K PPIP PPIP 127 G K P TIP_SPREMEMBE m2... PPIP v OPN sprememba načina urejanja drugo 197,21... PPIP v OPN sprememba načina urejanja drugo 429,33... PPIP v OPN sprememba načina urejanja drugo 5687,63... PPIP v OPN sprememba načina urejanja drugo 2538,67... PPIP v OPN sprememba načina urejanja drugo ,77... PPIP v OPN sprememba načina urejanja drugo , G LN PPIP OPN 129 G LN PPIP OPN 130 G O PPIP PPIP 131 G PC SPJ 15 SPJ 15.. PPIP PPIP 132 G PC PPIP PPIP 133 G PC PPIP PPIP 134 G PC G PC G PO SPJ 15 SPJ 28.. PPIP OPN 137 G PO G PO G PO PPIP OPN. PPIP OPN KMETIJSKO ZEMLJIŠČE... SPREMEMBA ZKP drugo 2,61 KMETIJSKO ZEMLJIŠČE... SPREMEMBA ZKP drugo 492,79 KMETIJSKO ZEMLJIŠČE SPREMEMBA EUP SPREMEMBA PEUP. sprememba primarne rabe drugo 15724,47 DRUGO ZEMLJIŠČE SPREMEMBA EUP. PPIP v OPN za potrebe urejanja gozdnih in ostalih cest se na območju vzpostavi peskokop drugo 717,18 DRUGO ZEMLJIŠČE SPREMEMBA EUP. PPIP v OPN za potrebe urejanja gozdnih in ostalih cest se na območju vzpostavi peskokop drugo 11117,83 STAVBNO ZEMLJIŠČE SPREMEMBA EUP.. uskladitev stanja v naravi za potrebe komunalne cone ureditev zbirnega centra za odpadke drugo 303,41 STAVBNO ZEMLJIŠČE... SPREMEMBA ZKP drugo 48,99 STAVBNO ZEMLJIŠČE... uskladitev stanja v naravi vris obstoječe ceste drugo 556,51 STAVBNO ZEMLJIŠČE... uskladitev stanja v naravi vris obstoječe ceste drugo 1156,43 STAVBNO ZEMLJIŠČE.. PPIP v OPN uskladitev stanja v naravi vris obstoječe ceste drugo 351,23 STAVBNO ZEMLJIŠČE.. PPIP v OPN SPREMEMBA ZKP drugo 368,30 STAVBNO ZEMLJIŠČE SPREMEMBA EUP. PPIP v OPN uskladitev stanja v naravi ureditev parkirišča in počivališča ob regionalni cesti drugo 124,81 STAVBNO ZEMLJIŠČE SPREMEMBA EUP SPREMEMBA PEUP PPIP v OPN vzpostavitev obcestnega parkirišča na podlagi študije parkiranja. priloga 100 drugo 173,93 STAVBNO ZEMLJIŠČE SPREMEMBA EUP SPREMEMBA PEUP PPIP v OPN vzpostavitev obcestnega parkirišča na podlagi študije parkiranja. priloga 100 drugo 473,41 STAVBNO ZEMLJIŠČE SPREMEMBA EUP SPREMEMBA PEUP. vzpostavitev parkirišča na podlagi študije parkiranja. priloga 100 drugo 1521, G SSe SPJ 15 SPJ 02.. PPIP PPIP SPREMEMBA EUP.. SPREMEMBA ZKP drugo 5,62

16 141 G VC SPJ 15 SPJ 15.. PPIP PPIP 142 G VC P P 143 G ZS PPIP OPPN 144 G ZS G ZS PPIP OPPN STAVBNO ZEMLJIŠČE TIP_SPREMEMBE VODE... SPREMEMBA ZKP drugo 0,07 VODE.. PPIP v OPN sprememba primarne rabe vris dejanskega stanja jezera v namensko rabo drugo 2010,29 STAVBNO ZEMLJIŠČE SPREMEMBA EUP. PPIP v OPPN načrtovano smučišče Jezersko vrh na podlagi pobude občine. priloga 101 drugo 58290,77 STAVBNO ZEMLJIŠČE SPREMEMBA EUP SPREMEMBA PEUP. STAVBNO ZEMLJIŠČE SPREMEMBA EUP SPREMEMBA PEUP PPIP v OPPN m2 načrtovano območje za potrebe adrenalinskega parka in ribnika za potrebe zasneževanja. priloga 102 drugo 8076,24 sprememba namenske rabe na podlagi pobude 12 za namene kampiranja in ureditve površin za piknike. dodatna priloga št. 12 drugo 2201, IG IG SPJ 09 SPJ 09.. PPIP OPN... PPIP v OPN sprememba načina urejanja drugo 4325, K1 CU K1 CU K1 CU K1 K K1 K K1 K K1 K K1 PO K1 PO K1 SSe K1 ZK K1 ZS /10 PPIP PPIP 01/9 OPN PPIP 01/9 PPIP PPIP V STAVBNO ZEMLJIŠČE SPREMEMBA EUP SPREMEMBA PEUP. uskladitev mej urejanja območja. drugo 116,98 V STAVBNO ZEMLJIŠČE SPREMEMBA EUP SPREMEMBA PEUP. uskladitev stanja v naravi za ureditev območja za občinsko stavbo drugo 191,50 V STAVBNO ZEMLJIŠČE SPREMEMBA EUP SPREMEMBA PEUP. Občina namerava v območju urediti javno parkirišče. Spremembo namembnosti se predlaga do naravne ločnice, ki je izsuševalni jarek. drugo 376,40... PPIP v OPN sprememba načina urejanja drugo 26454,42... PPIP v OPN sprememba načina urejanja drugo 22517,65... PPIP v OPN sprememba načina urejanja drugo ,90... PPIP v OPN sprememba načina urejanja drugo ,16 01/4 PPIP PPIP 159 K2 Apl SPJ 15 SPJ 32.. PPIP OPN 160 K2 Ask PPIP PPIP 161 K2 Ask PPIP PPIP V STAVBNO ZEMLJIŠČE SPREMEMBA EUP SPREMEMBA PEUP. V STAVBNO ZEMLJIŠČE SPREMEMBA EUP SPREMEMBA PEUP. sprememba namemnosti za ureditev parkirišča za namene kampinga in youth hostla, ki se nahaja na drugi strani ceste drugo 376,30 Občina namerava v območju urediti javno parkirišče. Spremembo namembnosti se predlaga do naravne ločnice, ki je izsuševalni jarek. drugo 1161,84 V STAVBNO ZEMLJIŠČE SPREMEMBA EUP SPREMEMBA PEUP. SPREMEMBA ZKP drugo 0,04 V STAVBNO ZEMLJIŠČE SPREMEMBA EUP SPREMEMBA PEUP. širitev pokopališča drugo 865,15 V STAVBNO ZEMLJIŠČE SPREMEMBA EUP SPREMEMBA PEUP. načrtovano zunanje rekreacijsko območje na podlagi pobude občine. priloga 103 drugo 7111,53 V STAVBNO ZEMLJIŠČE SPREMEMBA EUP. PPIP v OPN uskladitev stanja v naravi. v planskih aktih je bilo območje stavbnih zemljišč drugo 815,94 V STAVBNO ZEMLJIŠČE SPREMEMBA EUP.. umestitev hleva na podlagi pobude 16. pobudnik ima pridobljeno mnenje KSS drugo 1265,10 V STAVBNO ZEMLJIŠČE SPREMEMBA EUP.. uskldaitev stanja v naravi na podlagi pridobljenega gradbenega dovoljenja. priloga izris katastrtskega načrta. priloga 6 drugo 453, K2 Ask PPIP OPN SPREMEMBA EUP. PPIP v OPN SPREMEMBA ZKP drugo 13,85

17 P P 163 K2 Ask PPIP OPN 164 K2 Ask K2 Ask K2 Ask K2 Ask K2 Asp PPIP PPIP 169 K2 Asp /1 PPIP PPIP 170 K2 Ass /8 PPIP PPIP 171 K2 Ass /8 PPIP PPIP 172 K2 Ass /8 PPIP PPIP 173 K2 BT PPIP PPIP 174 K2 BT PPIP PPIP 175 K2 BT K2 BT PPIP OPPN 177 K2 BT PPIP OPPN 178 K2 BT K2 E SPJ 15 SPJ 26.. PPIP PPIP 180 K2 E PPIP PPIP 181 K2 G SPJ 15 SPJ 15.. PPIP PPIP 182 K2 G K2 G V STAVBNO ZEMLJIŠČE TIP_SPREMEMBE V STAVBNO ZEMLJIŠČE SPREMEMBA EUP. PPIP v OPN SPREMEMBA ZKP drugo 0,60 V STAVBNO ZEMLJIŠČE SPREMEMBA EUP SPREMEMBA PEUP. SPREMEMBA ZKP drugo 4,15 V STAVBNO ZEMLJIŠČE SPREMEMBA EUP SPREMEMBA PEUP. V STAVBNO ZEMLJIŠČE SPREMEMBA EUP SPREMEMBA PEUP. V STAVBNO ZEMLJIŠČE SPREMEMBA EUP SPREMEMBA PEUP. m2 širitev stavbnega zemljišča na podlagi pobude 14b dopolnitev dejavnosti na kmetiji. priloga 14b drugo 168,61 širitev stavbnega zemljišča zaradi doseganja velikosti gradbene parcele zaradi naklona terenaumestitev stanovanjskega objekta. priloga 14a drugo 340,15 širitev stavbnega zemljišča zaradi doseganja velikosti gradbene parcele umestitev nadomestne gradnje stanovanjskega objekta drugo 89,64 V STAVBNO ZEMLJIŠČE. SPREMEMBA PEUP. uskladitev stanja v naravi počitniški objekti drugo 4904,68 V STAVBNO ZEMLJIŠČE SPREMEMBA EUP SPREMEMBA PEUP. uskladitev stanja v naravi stanovanjski objekt drugo 762,40 V STAVBNO ZEMLJIŠČE. SPREMEMBA PEUP. V STAVBNO ZEMLJIŠČE. SPREMEMBA PEUP. V STAVBNO ZEMLJIŠČE. SPREMEMBA PEUP. širitev stavbnega zemljišča na podlagi pobud občanov 7, ter pobude občine po zaokrožitvi območja drugo 3924,41 umestitev dodatnih objektov z potrebe dopolnine dejavnosti na kmetiji turizem na podlagi pobude 9. priloga 9 drugo 316,82 umestitev dodatnih objektov z potrebe dopolnine dejavnosti na kmetiji turizem na podlagi pobude 9. priloga 9 drugo 1191,68 V STAVBNO ZEMLJIŠČE SPREMEMBA EUP.. umestitev dopolninle dejavnosti na kmetiji kampiranje na podlagi pobude 16. priloga 16 drugo 1419,70 V STAVBNO ZEMLJIŠČE SPREMEMBA EUP.. V STAVBNO ZEMLJIŠČE SPREMEMBA EUP SPREMEMBA PEUP. umestitev dopolnilne dejavnosti na kmetiji turizem leseni počitniški objekti na podlagi pobude 13b. priloga 13b drugo 762,07 sprememba namenske rabe na podlagi pobude 17 za namene kampiranja. dodatna priloga št. 17 drugo 995,46 V STAVBNO ZEMLJIŠČE SPREMEMBA EUP SPREMEMBA PEUP PPIP v OPPN uskladitev mej EUP drugo 0,01 V STAVBNO ZEMLJIŠČE SPREMEMBA EUP SPREMEMBA PEUP PPIP v OPPN V STAVBNO ZEMLJIŠČE SPREMEMBA EUP SPREMEMBA PEUP. sprememba namenske rabe na podlagi pobude 12 za namene kampiranja in ureditve površin za piknike. dodatna priloga št. 12 drugo 1641,98 izgradnja parkirišč in lesenega paviljona s točilnico slatine (naravne mineralne vode tradicija na jezerskem) na podlagi pobude občine drugo 2452,04 V STAVBNO ZEMLJIŠČE SPREMEMBA EUP.. umestitev male hidroelektrarne na podlagi pobude 10. priloga 10 drugo 246,58 V STAVBNO ZEMLJIŠČE SPREMEMBA EUP.. uskladitev stanja v naravi ter sprememba namenske rabe in PIP za gradnjo hidroelektrarne na potoku Reka na podlagi pobude občine. drugo 1791,44 V GOZDNO ZEMLJIŠČE... SPREMEMBA ZKP drugo 67,04 V GOZDNO ZEMLJIŠČE.. PPIP v OPN sprememba primarne rabe drugo 21,01 V GOZDNO ZEMLJIŠČE.. PPIP v OPN SPREMEMBA ZKP drugo 15,05

18 P P TIP_SPREMEMBE m2 184 K2 K2 SPJ 10 SPJ 10.. PPIP OPN... PPIP v OPN sprememba načina urejanja drugo , K2 K2 SPJ 10 SPJ 10.. PPIP OPN... PPIP v OPN sprememba načina urejanja drugo 2164, K2 K2 SPJ 10 SPJ 10.. PPIP OPN... PPIP v OPN sprememba načina urejanja drugo 5560, K2 K2 SPJ 10 SPJ 10.. PPIP OPN... PPIP v OPN sprememba načina urejanja drugo 18883, K2 K2 SPJ 10 SPJ 10.. PPIP OPN... PPIP v OPN sprememba načina urejanja drugo 57045, K2 K PPIP OPN. SPREMEMBA EUP. PPIP v OPN sprememba načina urejanja drugo 1195, K2 K K2 K K2 K K2 K K2 K K2 K K2 K K2 K K2 K K2 K K2 K K2 K K2 K K2 K K2 K K2 K K2 K K2 K PPIP v OPN sprememba načina urejanja drugo 3882,56... PPIP v OPN sprememba načina urejanja drugo 11820,40... PPIP v OPN sprememba načina urejanja drugo 1156,71... PPIP v OPN sprememba načina urejanja drugo 352,43... PPIP v OPN sprememba načina urejanja drugo 1694,55... PPIP v OPN sprememba načina urejanja drugo 2720,24... PPIP v OPN sprememba načina urejanja drugo 34,21... PPIP v OPN sprememba načina urejanja drugo 2037,35... PPIP v OPN sprememba načina urejanja drugo 298,47... PPIP v OPN sprememba načina urejanja drugo 46990,55... PPIP v OPN sprememba načina urejanja drugo 24878,80... PPIP v OPN sprememba načina urejanja drugo 543,67... PPIP v OPN sprememba načina urejanja drugo ,35... PPIP v OPN sprememba načina urejanja drugo ,69... PPIP v OPN sprememba načina urejanja drugo 87195,67... PPIP v OPN sprememba načina urejanja drugo 53232,73... PPIP v OPN sprememba načina urejanja drugo ,26... PPIP v OPN sprememba načina urejanja drugo 80011, K2 K PPIP OPN... PPIP v OPN sprememba načina urejanja drugo 31342,32

19 209 K2 K K2 K K2 K K2 K K2 K P P 214 K2 SSe SPJ 15 SPJ 03.. PPIP PPIP TIP_SPREMEMBE... PPIP v OPN sprememba načina urejanja drugo ,23... PPIP v OPN sprememba načina urejanja drugo 660,13... PPIP v OPN sprememba načina urejanja drugo ,62... PPIP v OPN sprememba načina urejanja drugo 20407,92... PPIP v OPN sprememba načina urejanja drugo 35615,11 V STAVBNO ZEMLJIŠČE SPREMEMBA EUP.. uskladitev stanja v naravi drugo 253, K2 K PPIP OPN... PPIP v OPN sprememba načina urejanja drugo 375, K2 PC PPIP PPIP 217 K2 PC K2 PC K2 PC K2 PO SPJ 15 SPJ 29.. PPIP OPN 221 K2 PO K2 PO K2 PO K2 PO K2 PO PPIP OPN. PPIP OPN. PPIP OPN. PPIP OPN V STAVBNO ZEMLJIŠČE... uskladitev stanja v naravi vris obstoječe ceste drugo 696,33 V STAVBNO ZEMLJIŠČE.. PPIP v OPN uskladitev stanja v naravi vris obstoječe ceste drugo 1929,53 V STAVBNO ZEMLJIŠČE.. PPIP v OPN vris obstoječe ceste v namensko rabo drugo 987,73 V STAVBNO ZEMLJIŠČE.. PPIP v OPN SPREMEMBA ZKP drugo 45,66 V STAVBNO ZEMLJIŠČE SPREMEMBA EUP. PPIP v OPN m2 izgradnja počivališča ob deželni meji (izgradnja parkirišč za osebna vozila, izgradnja počivališča za kolesarje ter vzpostavitev info točke na podlagi pobude občine drugo 2574,02 V STAVBNO ZEMLJIŠČE SPREMEMBA EUP SPREMEMBA PEUP PPIP v OPN vzpostavitev obcestnega parkirišča na podlagi študije parkiranja. priloga 100 drugo 1414,28 V STAVBNO ZEMLJIŠČE SPREMEMBA EUP SPREMEMBA PEUP PPIP v OPN vzpostavitev obcestnega parkirišča na podlagi študije parkiranja. priloga 100 drugo 650,66 V STAVBNO ZEMLJIŠČE SPREMEMBA EUP SPREMEMBA PEUP PPIP v OPN vzpostavitev obcestnega parkirišča na podlagi študije parkiranja. priloga 100 drugo 733,38 V STAVBNO ZEMLJIŠČE SPREMEMBA EUP SPREMEMBA PEUP. vzpostavitev parkirišča na podlagi študije parkiranja. priloga 100 drugo 2250,24 V STAVBNO ZEMLJIŠČE SPREMEMBA EUP SPREMEMBA PEUP PPIP v OPN vzpostavitev parkirišča (v naravi se že uporablja kot parkirišče) na podlagi študije parkiranja. priloga 100 drugo 1237, SS SSe SPJ 03 SPJ 03.. PPIP PPIP SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA... sprememba podrobne namenske rabe iz SS v SSe drugo 11279, K2 SSe K2 SSv SPJ 15 SPJ 31.. PPIP PPIP 229 K2 ZS PPIP OPPN 230 K2 ZS PPIP OPPN V STAVBNO ZEMLJIŠČE SPREMEMBA EUP SPREMEMBA PEUP. uskladitev stanja v naravi uskladitev mej urejanja do ločnice v naravi (potok) drugo 81,09 V STAVBNO ZEMLJIŠČE SPREMEMBA EUP.. širitev za potrebe večstanovanjske gradnje na podlagi pobude 13a. priloga 13a drugo 2707,61 V STAVBNO ZEMLJIŠČE SPREMEMBA EUP. PPIP v OPPN načrtovano smučišče Jezersko vrh na podlagi pobude občine. priloga 101 drugo 15436,26 V STAVBNO ZEMLJIŠČE SPREMEMBA EUP. PPIP v OPPN načrtovano smučišče Jezersko vrh na podlagi pobude občine. priloga 101 drugo 3,88

20 231 K2 ZS PPIP OPPN 232 K2 ZS PPIP OPPN 233 K2 ZS P P. PPIP OPPN TIP_SPREMEMBE m2 V STAVBNO ZEMLJIŠČE SPREMEMBA EUP. PPIP v OPPN načrtovano smučišče Jezersko vrh na podlagi pobude občine. priloga 101 drugo 100,44 V STAVBNO ZEMLJIŠČE SPREMEMBA EUP. PPIP v OPPN načrtovano smučišče Jezersko vrh na podlagi pobude občine. priloga 101 drugo 21,94 V STAVBNO ZEMLJIŠČE SPREMEMBA EUP SPREMEMBA PEUP PPIP v OPPN sprememba namenske rabe na podlagi pobude 12 za namene kampiranja in ureditve površin za piknike. dodatna priloga št. 12 drugo 17, LN LN SPJ 12 SPJ 12.. OPPN OPN... OPPN v OPN sprememba načina urejanja drugo 7563, LN LN OPPN OPN... OPPN v OPN sprememba načina urejanja drugo 4194, OO LN PPIP OPN SPREMEMBA DRUGEGA ZEMLJIŠČA SPREMEMBA EUP. PPIP v OPN za potrebe urejanja gozdnih in ostalih cest se na območju vzpostavi peskokop drugo 1842, OO OO OO OO PC Asp PC Ass PC BT PPIP v OPN sprememba načina urejanja drugo 1273,65... PPIP v OPN sprememba načina urejanja drugo 8651,59 0 PPIP PPIP SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA. SPREMEMBA PEUP. uskladitev stanja v naravi počitniški objekti drugo 8,61 05/8 PPIP PPIP SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA. SPREMEMBA PEUP.. PPIP OPPN SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA SPREMEMBA EUP SPREMEMBA PEUP PPIP v OPPN umestitev dodatnih objektov z potrebe dopolnine dejavnosti na kmetiji turizem na podlagi pobude 9. priloga 9 drugo 70,37 sprememba namenske rabe na podlagi pobude 12 za namene kampiranja in ureditve površin za piknike. dodatna priloga št. 12 drugo 458, PC K KMETIJSKO ZEMLJIŠČE.. PPIP v OPN SPREMEMBA ZKP drugo 44, PC PC SPJ 09 SPJ 09.. PPIP OPN... PPIP v OPN sprememba načina urejanja drugo 1250, PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PPIP v OPN sprememba načina urejanja drugo 2040,39... PPIP v OPN sprememba načina urejanja drugo 303,68... PPIP v OPN sprememba načina urejanja drugo 1822,53... PPIP v OPN sprememba načina urejanja drugo 5885,11... PPIP v OPN sprememba načina urejanja drugo 507,93... PPIP v OPN sprememba načina urejanja drugo 11213,24... PPIP v OPN sprememba načina urejanja drugo 967,05... PPIP v OPN sprememba načina urejanja drugo 952,38... PPIP v OPN sprememba načina urejanja drugo 41101,65... PPIP v OPN sprememba načina urejanja drugo 4085, PC PC PPIP OPN... PPIP v OPN sprememba načina urejanja drugo 14488,73

21 255 PC PC PC PO P P TIP_SPREMEMBE... PPIP v OPN sprememba načina urejanja drugo 940,85. PPIP OPN SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA SPREMEMBA EUP SPREMEMBA PEUP PPIP v OPN ureditev postajališča in razgledne točke na podlagi pobude občine drugo 395, PC SSe SPJ 15 SPJ 02.. PPIP PPIP SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA SPREMEMBA EUP.. SPREMEMBA ZKP drugo 6, SS G SPJ 14 SPJ 15.. PPIP PPIP 259 SS G SPJ PPIP PPIP 260 SS G SS K PPIP PPIP 262 SS K2 SPJ 14 SPJ 15.. PPIP PPIP 263 SS K2 SPJ PPIP PPIP 264 SS O GOZDNO ZEMLJIŠČE SPREMEMBA EUP.. v primarno rabo na podlagi pobude 2 drugo 661,33 GOZDNO ZEMLJIŠČE SPREMEMBA EUP.. v primarno rabo na podlagi pobude 40 drugo 1152,87 GOZDNO ZEMLJIŠČE SPREMEMBA EUP SPREMEMBA PEUP. v primarno rabo na podlagi pobude 5 drugo 1524,59 KMETIJSKO ZEMLJIŠČE SPREMEMBA EUP SPREMEMBA PEUP PPIP v OPN SPREMEMBA ZKP drugo 0,02 KMETIJSKO ZEMLJIŠČE SPREMEMBA EUP.. v primarno drugo 770,50 KMETIJSKO ZEMLJIŠČE SPREMEMBA EUP.. v primarno rabo na podlagi pobude 2 drugo 695,89. PPIP PPIP SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA SPREMEMBA EUP SPREMEMBA PEUP. uskladitev stanja v naravi za potrebe komunalne cone ureditev zbirnega centra za odpadke drugo 537, SS SSe SPJ 01 SPJ 01.. PPIP PPIP SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA... sprememba podrobne namenske rabe iz SS v SSe drugo 5277, SS SSe SPJ 01 SPJ 01.. PPIP PPIP SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA... sprememba podrobne namenske rabe iz SS v SSe drugo 1363, SS SSe SPJ 02 SPJ 02.. PPIP PPIP SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA... sprememba podrobne namenske rabe iz SS v SSe drugo 4053, SS SSe SPJ 02 SPJ 02.. PPIP PPIP SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA... sprememba podrobne namenske rabe iz SS v SSe drugo 12179, SS SSe SPJ 09 SPJ 09.. PPIP OPN SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA.. PPIP v OPN sprememba podrobne namenske rabe iz SS v SSe drugo 2418, SS SSe SPJ 14 SPJ 14.. PPIP PPIP SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA... sprememba podorbne namenske rabe iz SS v SSe drugo 14337, SS SSe SPJ 14 SPJ 14.. PPIP PPIP SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA... sprememba podrobne namenske rabe iz SS v SSe drugo 5251, SS SSe SS SSe SS SSe SS SSe SS SSe PPIP PPIP SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA... sprememba podrobne namenske rabe iz SS v SSe drugo 2741,10 PPIP PPIP SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA... sprememba podrobne namenske rabe iz SS v SSe drugo 3329,15 PPIP PPIP SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA... sprememba podrobne namenske rabe iz SS v SSe drugo 15501,81 PPIP PPIP SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA... sprememba podrobne namenske rabe iz SS v SSe drugo ,19 02/2 OPPN OPPN SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA. SPREMEMBA PEUP. sprememba podrobne namenske rabe iz SS v SSe drugo 4960, SS SSe PPIP PPIP SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA... sprememba podrobne namenske rabe iz SS v SSe drugo 33737, SS SSe PPIP PPIP SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA... sprememba podrobne namenske rabe iz SS v SSe drugo 18609, SS SSe OPN SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA.. v OPN sprememba podrobne namenske rabe iz SS v SSe drugo 12779, SS SSv SPJ 14 SPJ 31.. PPIP PPIP SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA SPREMEMBA EUP.. sprememba podrobne namenske rabe iz SS v SSv drugo 1822, SS SSv OPPN OPPN SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA. SPREMEMBA PEUP. sprememba podrobne namenske rabe iz SS v SSv drugo 4004,49 m2

22 282 SS VC SS VC SS VC SS VC SS VC SS ZS VC BT VC BT VC G VC K VC SSe VC SSe VC SSe VC SSe VC SSe VC VC VC VC VC ZS VI O ZK PO P P 02/1 PPIP PPIP PPIP PPIP PPIP PPIP PPIP PPIP PPIP PPIP TIP_SPREMEMBE VODE... SPREMEMBA ZKP drugo 2,28 VODE... SPREMEMBA ZKP drugo 54,42 VODE... SPREMEMBA ZKP drugo 1,27 VODE... SPREMEMBA ZKP drugo 0,36 VODE... SPREMEMBA ZKP drugo 4,77 01/7 OPPN PPIP SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA SPREMEMBA EUP SPREMEMBA PEUP. sprememba podrobne namenske rabe iz SS v ZS drugo 1395,35. PPIP OPPN PPIP PPIP PPIP PPIP PPIP PPIP PPIP PPIP PPIP PPIP SPREMEMBA IZ VODE V STAVBNO ZEMLJIŠČE SPREMEMBA EUP SPREMEMBA PEUP PPIP v OPPN SPREMEMBA IZ VODE V STAVBNO ZEMLJIŠČE SPREMEMBA EUP SPREMEMBA PEUP. m2 sprememba namenske rabe na podlagi pobude 12 za namene kampiranja in ureditve površin za piknike. dodatna priloga št. 12 drugo 1664,25 uskladitev stanja v naravi na podlagi pobude st 12. na območju se nahajajo nezahtevni objekti, ki se uporabljajo ob prireditvah in v sezoni. skupaj s sosednjo enoto bi objekti tvorili osrednjo turistično dejavnost na območju jezera. drugo 475,36 SPREMEMBA IZ VODE V GOZDNO ZEMLJIŠČE.. PPIP v OPN sprememba primarne rabe drugo 515,62 SPREMEMBA IZ VODE V KMETIJSKO ZEMLJIŠČE.. PPIP v OPN sprememba primarne rabe vris dejanskega stanja jezera v namensko rabo drugo 5793,65 SPREMEMBA IZ VODE V STAVBNO ZEMLJIŠČE... SPREMEMBA ZKP drugo 0,06 SPREMEMBA IZ VODE V STAVBNO ZEMLJIŠČE... SPREMEMBA ZKP drugo 49,94 SPREMEMBA IZ VODE V STAVBNO ZEMLJIŠČE... SPREMEMBA ZKP drugo 20,47 SPREMEMBA IZ VODE V STAVBNO ZEMLJIŠČE... SPREMEMBA ZKP drugo 43,35 SPREMEMBA IZ VODE V STAVBNO ZEMLJIŠČE... SPREMEMBA ZKP drugo 8,58... PPIP v OPN sprememba primarne rabe vris dejanskega stanja jezera v namensko rabo drugo 22548,77... PPIP v OPN sprememba načina urejanja drugo 19594,53. PPIP OPPN. PPIP OPN SPREMEMBA IZ VODE V STAVBNO ZEMLJIŠČE SPREMEMBA EUP SPREMEMBA PEUP PPIP v OPPN sprememba namenske rabe na podlagi pobude 12 za namene kampiranja in ureditve površin za piknike. dodatna priloga št. 12 drugo 6256,80 SPREMEMBA IZ VODE V STAVBNO ZEMLJIŠČE SPREMEMBA EUP SPREMEMBA PEUP PPIP v OPN uskalditev ustrezne namenske rabe iz VI v O (vodohran) drugo 99,29 01/4. PPIP OPN SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA SPREMEMBA EUP SPREMEMBA PEUP PPIP v OPN uskladitev stanja v naravi iz ZK v PO (parkirišča) drugo 226, ZP PO PPIP OPN SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA SPREMEMBA EUP SPREMEMBA PEUP PPIP v OPN umetsitev površine za parkiranje zaradi pomanjkanja parkirnih mest hotela Planike ter drugo 685,44

23 305 ZP SSe ZP SSe ZP SSe ZP SSe ZP SSv ZP ZD ZP ZD ZP ZK P P 01/4 pokopališča in cerkve na podlagi pobude občine 01/4 01/7 01/7 01/8 01/8 01/5 01/8 01/4 01/11 PPIP PPIP SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA. SPREMEMBA PEUP. TIP_SPREMEMBE m2 sprememba namenske rabe za umeščanje novih stanovanjskih površin na podlagi pobud občanov (5 in 1) ter pobude občine. priloga 104 drugo 7762,50 PPIP PPIP SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA. SPREMEMBA PEUP. sprememba meje urejanja območja drugo 33,15 PPIP PPIP SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA. SPREMEMBA PEUP. sprememba meje urejanja območja drugo 27,67 02/2 PPIP OPPN SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA SPREMEMBA EUP SPREMEMBA PEUP PPIP v OPPN 02/1 PPIP OPPN SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA SPREMEMBA EUP SPREMEMBA PEUP PPIP v OPPN sprememba podrobne namenske rabe za umestitev površin za organizirano gradnjo na podlagi pobude občana (8) in občine. priloga 105 drugo 3845,42 sprememba podrobne namenske rabe za umestitev površin za organizirano gradnjo na podlagi pobude občana (8) in občine. priloga 105 drugo 3035,43 01/5 PPIP OPN SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA.. PPIP v OPN sprememba podrobne namenske rabe iz ZP v ZD drugo 1751,91 01/8 PPIP OPN SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA.. PPIP v OPN sprememba podrobne namenske rabe iz ZP v ZD drugo 12255,76 01/4 PPIP PPIP SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA... uskladitev meje urejanja območja drugo 16,30 sprememba podrobne namenske rabe za ureditev otroškega igrišča na podlagi pobude 313 ZP ZS /7 01/7 PPIP PPIP SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA... občine. priloga 106 drugo 5411, ZS Ass OPPN OPN SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA SPREMEMBA EUP. OPPN v OPN uskladitev mej EUP drugo 0, ZS G OPPN PPIP 316 ZS SSe ZS SSe GOZDNO ZEMLJIŠČE SPREMEMBA EUP. OPPN v PPIP SPREMEMBA ZKP drugo 69,32 OPPN PPIP SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA SPREMEMBA EUP SPREMEMBA PEUP. sprememba podrobne namenske rabe iz ZS v ZD na podlagi pobude občana(5) za potrebe umestitve stanovanjskih objektov. priloga 5 drugo 176,36 OPPN PPIP SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA SPREMEMBA EUP SPREMEMBA PEUP. SPREMEMBA ZKP drugo 150,94 sprememba podrobne namenske rabe iz ZS v ZD na podlagi pobude občana(5) za potrebe 318 ZS SSe OPPN OPN SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA SPREMEMBA EUP. OPPN v OPN umestitve stanovanjskih objektov. priloga 5 drugo 2800, ZS ZD OPPN OPN SPREMEMBA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA.. OPPN v OPN sprememba podrobne namenske rabe iz ZS v ZD drugo 2696,56

Microsoft Word - BILANCE_NSZ_04MJ

Microsoft Word - BILANCE_NSZ_04MJ NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Površine sprememb namenske rabe prostora v osnutku sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Jezersko IZVAJALEC LOCUS

Prikaži več

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve]

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve] OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina@menges.si Številka: 3500-1/2015 Datum: 26.9.2018 ZADEVA : OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA

Prikaži več

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB Naročnik: Občina Horjul Občinski trg 1 1354 Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE HORJUL št. 4 (predlog) Projektna skupina: Odgovorni

Prikaži več

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI Stran 1 od 10 1. PROSTORSKO UREDITVENI POGOJI - naslovna stran IBIS, d.o.o. Slovenska Bistrica inženiring biro, investicijsko svetovanje Trg Alfonza Šarha 1, Slov. Bistrica Št. projekta: 19/2011 Datum:

Prikaži več

Microsoft Word IZHODISCA_OPPN_SPAR2019_poprK.docx

Microsoft Word IZHODISCA_OPPN_SPAR2019_poprK.docx Občina LOGATEC IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO sprememb in dopolnitev OPPN za Centralne dejavnosti Brod - vzhodni del 1 Izdelal: URBANIA D.O.O. Koseška cesta 8 1000 Ljubljana Vodja projekta: Peter Lovšin, spec.arh.urb.,

Prikaži več

OPPN Centralne dejavnosti Brod- zahodni del. LEGENDA S SSs SSv SBv SKs Z ZS ZK ZD K1 K2 SKg SP C CU Gospodarski objekti P PC PO G G V Varovalni gozdov

OPPN Centralne dejavnosti Brod- zahodni del. LEGENDA S SSs SSv SBv SKs Z ZS ZK ZD K1 K2 SKg SP C CU Gospodarski objekti P PC PO G G V Varovalni gozdov OPPN Centralne dejavnosti Brod- zahodni del. LEGENDA S SSs SSv SBv SKs Z ZS ZK ZD K1 K2 SKg SP C CU Gospodarski objekti P PC PO G G V Varovalni gozdovi CDo CDi T VC VI Celinske vode Vodna infrastruktura

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaboratu ekonomike I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina) Ta

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št. 1162 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASELJIH LUŽE, VISOKO-del, HOTEMAŽE IN OLŠEVEK besedilni

Prikaži več

\376\377\000d\000o\000p\000i\000s\000 \000c\000r\000n\000a\000 \000o\000p\000n

\376\377\000d\000o\000p\000i\000s\000 \000c\000r\000n\000a\000 \000o\000p\000n AREA ARS d.o.o. Trg mladosti 6 3320 VELENJE Velenje, 2013-09-20 št.: area ars/d62/2013-opn/sp OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM Center 101 2393 ČRNA NA KOROŠKEM PREDMET: OPN ČRNA NA KOROŠKEM DOPOLNITEV POROČILA

Prikaži več

OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju

OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju 2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prikaži več

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx OBČINA VODICE Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice tel: 01/833-26-10 fax: 01/833-26-30 www.vodice.si obcina@vodice.si 1. OZNAKA POBUDE (izpolni občina): 2. PODATKI O VLAGATELJU: 2.1. Vlagatelj je lastnik: Ime

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: prostorske informacijske rešitve d.o.o. Naročnik: OBČINA ŠENČUR KRANJSKA CESTA 11 4208 ŠENČUR PROJEKT ŠT. 940 IZDELAVA PROGRAMA OPREMLJANJA ZA IZGRADNJO KANALIZACIJE ZA OBMOČJE NASELIJ MILJE IN VISOKO

Prikaži več

I. obravnava občinskega sveta NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJ

I. obravnava občinskega sveta NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJ I. obravnava občinskega sveta NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Projekt št. 1307 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OBČINE JEZERSKO besedilni del IZVAJALEC

Prikaži več

NAMEN PROJEKTA

NAMEN PROJEKTA OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV TRETJIH SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPN OBČINE TREBNJE OBVEZNA PRILOGA SD03 OPN FAZA: DOPOLNJEN OSNUTEK DATUM: MAJ 2018 1. RAZLOGI ZA PRIPRAVO SD03 OPN Občinski prostorski načrt

Prikaži več

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova u

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Testenova u NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA 30 1234 MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova ulica - Trzin" ter zaključeno območje "Rašiška cesta"

Prikaži več

Občina Ig Govekarjeva cesta Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu Gradivo za obravnavo POVZETEK L

Občina Ig Govekarjeva cesta Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu Gradivo za obravnavo POVZETEK L Občina Ig Govekarjeva cesta 6 1292 Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu 2018 - Gradivo za obravnavo POVZETEK Ljubljana, maj 2018 OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem

Prikaži več

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova u

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Testenova u NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA 30 1234 MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova ulica - Trzin" ter zaključeno območje "Rašiška cesta"

Prikaži več

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC Na podlagi 146. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01), je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji

Prikaži več

(Microsoft Word - 4. to\350ka_Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o OPN - druga obravnava)

(Microsoft Word - 4. to\350ka_Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o OPN - druga obravnava) Gradivo k točki 4 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka št. 1 druga obravnava Gradivo pripravila: Tadeja Zadelj 4-1 OBČINA PIVKA Župan Kolodvorska cesta 5,

Prikaži več

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje 0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež) OBJEKT: LEKARNA BETNAVA (poimenovanje

Prikaži več

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vezano na izdajo soglasja za poseg v varovalni pas ceste

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

1017

1017 Št. spisa: 3505-0007/2007-182 Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota - II. obravnava O B R A Z L O Ž I T E V MESTNE UPRAVE PRAVNA PODLAGA Podlaga za izdelavo Občinskega prostorskega

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE za prizidavo zdravstvenega doma Logatec Ljubljana, maj 2019

ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE za prizidavo zdravstvenega doma Logatec Ljubljana, maj 2019 ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE za prizidavo zdravstvenega doma Logatec Ljubljana, maj 2019 Naslovni list Naziv elaborata ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE ZA PRIZIDAVO ZDRAVSTVENEGA DOMA LOGATEC Naročnik

Prikaži več

1

1 2 PRIKAZ STANJA PROSTORA 2.1 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 2.1.1 MAKROLOKACIJA Območje OPPN PSC Mačkovec-2 v velikosti cca 4,5 ha je del gospodarske cone GC Mačkovec in se nahaja na skrajnem SV delu Novega mesta

Prikaži več

Pri delu bomo upoštevali slovensko in mednarodno zakonodajo s področja varstva okolja, pa tudi predvidene spremembe zakonodaje

Pri delu bomo upoštevali slovensko in mednarodno zakonodajo s področja varstva okolja, pa tudi predvidene spremembe zakonodaje OKOLJSKO POROČILO K SPREMEMBAM IN DOPOLNITVAM OPN MOL SD IN K SPREMEMBAM IN DOPOLNITVAM OPN MOL ID (P-3/16) POROČILO ZA MNENJE O USTREZNOSTI - DOPOLNITEV LJUBLJANA, DOMŽALE, AVGUST 2017 OKOLJSKO POROČILO

Prikaži več

PREDSTAVITEV AKTI

PREDSTAVITEV AKTI LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. Ljubljanska cesta 76 I 1230 Domžale TESTNI PRIMER ZA VZPOSTAVITEV SISTEMA KAZALNIKOV SPREMLJANJA STANJA V PROSTORU NA LOKALNI RAVNI TESTNO OBMOČJE MESTNA OBČINA

Prikaži več

OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Štev.: 007

OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Štev.: 007 OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Štev.: 007-36/2014-10 Datum: 5.5.2018 OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC

Prikaži več

Priloga 1: Konservatorski načrt za prenovo 1 Naslovna stran konservatorskega načrta za prenovo KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO naročnik: ime in priime

Priloga 1: Konservatorski načrt za prenovo 1 Naslovna stran konservatorskega načrta za prenovo KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO naročnik: ime in priime Priloga 1: Konservatorski načrt za prenovo 1 Naslovna stran konservatorskega načrta za prenovo KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO naročnik: ime in priimek ter naslov naročnika oziroma firma in sedež naročnika

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint _IZS_izobraevanje ZK_1_del.ppt [Zdru\236ljivostni na\350in])

(Microsoft PowerPoint _IZS_izobraevanje ZK_1_del.ppt [Zdru\236ljivostni na\350in]) Geodetski postopki in izdelava elaborata Darinka Bertole, september 2017 NAMEN IZOBRAŽEVANJA: obnova znanja s področja izvedbe geodetske storitve in izdelave elaborata poenotenje dela in dvig kvalitete

Prikaži več

Microsoft Word _sd_OPN_MOL_ID_obrazlozitev

Microsoft Word _sd_OPN_MOL_ID_obrazlozitev I. OBRAZLOŽITEV DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA IZVEDBENI DEL 1. UVODNA OBRAZLOŽITEV Mestna občina Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) je julija 2010 sprejela

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

Besedilo objave_javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin - DARS - maj 2019

Besedilo objave_javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin - DARS - maj 2019 Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ul. XIV divizije 4, Celje, kot lastnik nepremičnin na podlagi sklepa o prodaji z dne 24.4.2019 objavlja Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

Strokovna gradiva za Občinski prostorski načrt Občine KRANJSKA GORA je izdelal:

Strokovna gradiva za Občinski prostorski načrt Občine KRANJSKA GORA je izdelal: 35_OBRAZLOŽITEV OPN 1. VELJAVNI PROSTORSKI NAČRT OBČINE SEVNICA Odlok o OPN Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 94/12, 100/12-popr., 57/13, 1/16, 17/16, 33/18). 2. PRIPRAVA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPN Pripravljavec

Prikaži več

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE CERKNICA SD 3 DOPOLNJEN OSNUTEK OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV B/3. OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV B/3.1. UVODNA POJASNILA

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE CERKNICA SD 3 DOPOLNJEN OSNUTEK OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV B/3. OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV B/3.1. UVODNA POJASNILA B/3. OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV B/3.1. UVODNA POJASNILA Na območju občine Cerknica od julija leta 2012 velja Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerknica (Ur. list RS, št. 48/12, 58/13). V veljavni

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Spremembe geodetskega načrta in projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja zaradi novega načina izračunavanja odškodnin za spremembo namebnosti kmetijskih zemljišč I. del Predavatelj:

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN 2016 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 1003 ŽUPAN 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne

Prikaži več

Številka:

Številka: OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO Številka: 47810-3/2017-36 (625) Datum: 23. 1. 2018 ZADEVA: NAMEN: PRAVNA PODLAGA: POROČEVALCA: OBRAZLOŽITEV: PREDLOG SKLEPA: Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah:

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV

OBRAZLOŽITEV PRIPRAVLJALEC PROSTORSKEGA AKTA Občina Bovec Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec ŽUPAN Valter Mlekuž PREDSTAVNICA NAROČNIKA Katarina Barbara Ostan PROSTORSKI AKT, DELI AKTA Druge spremembe in dopolnitve

Prikaži več

Ţupan Številka: 007-5/ Datum: OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Obč

Ţupan Številka: 007-5/ Datum: OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Obč Ţupan Številka: 007-5/2013-1 Datum: 14. 01. 2013 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Občine Miren Kostanjevica PRIPRAVIL/A: Občinska uprava

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10, 306-12-14 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: 4780-20/2006-2 Datum: ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega

Prikaži več

O B Č I N A

O B Č I  N A PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve ZADEVA: UKINITEV STATUSA JAVNEGA DOBRA IN DOPOLNITEV

Prikaži več

Microsoft Word - pregled sklepov.doc

Microsoft Word - pregled sklepov.doc OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Številka: 011-0003/2012 Datum: 22. 03. 2012 P R E G L E D SKLEPOV 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 29. 02. 2012 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 11.

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 41 / / Stran 4955 PRILOGA 2 ARNOVO SELO Tabela 1: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni p

Uradni list Republike Slovenije Št. 41 / / Stran 4955 PRILOGA 2 ARNOVO SELO Tabela 1: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni p Uradni list Republike Slovenije Št. 41 26. 6. 2019 Stran 4955 PRILOGA 2 ARNOVO SELO Tabela 1: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja v naselju Arnovo selo

Prikaži več

Pri delu bomo upoštevali slovensko in mednarodno zakonodajo s področja varstva okolja, pa tudi predvidene spremembe zakonodaje

Pri delu bomo upoštevali slovensko in mednarodno zakonodajo s področja varstva okolja, pa tudi predvidene spremembe zakonodaje DODATEK ZA PRESOJO SPREJEMLJIVOSTI OKOLJSKEGA POROČILA K SPREMEMBAM IN DOPOLNITVAM OPN MOL SD IN K SPREMEMBAM IN DOPOLNITVAM OPN MOL ID (P-3/16) DOPOLNITVE POROČILAZA MNENJE O USTREZNOSTI LJUBLJANA, DOMŢALE,

Prikaži več

DOPOLNJEN OSNUTEK - SD OPN TRBOVLJE ŠT. 2 Na podlagi 47.člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO 1 B, 108/2009

DOPOLNJEN OSNUTEK - SD OPN TRBOVLJE ŠT. 2 Na podlagi 47.člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO 1 B, 108/2009 DOPOLNJEN OSNUTEK - SD OPN TRBOVLJE ŠT. 2 Na podlagi 47.člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO 1 B, 108/2009, 80/2010 ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C,

Prikaži več

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 ZUUJF

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 ZUUJF Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 ZUUJFO), 9. in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

(1)

(1) PRLGA PREGLED PDATKV PSAMEZNH CNAH Z GRAFiČNM PRKAZM 1. Poslovna cona Podbreznik Tehnološki park Podbreznik Poslovna cona Podbreznik - Tehnološki park Podbreznik se nahaja znotraj območja ZN Podbreznik

Prikaži več

LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE TREBNJE ZA LETO 2009

LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE TREBNJE ZA LETO 2009 OBČINA TREBNJE ŽUPAN www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Številka: 478-2/2015 Datum: 18.5.2015 Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države

Prikaži več

OBČINA VIPAVA Občinska uprava Glavni trg 15,5271 Vipava tel.: , fax.: E-pošta: Projekt: ANALIZ

OBČINA VIPAVA Občinska uprava Glavni trg 15,5271 Vipava tel.: , fax.: E-pošta:   Projekt: ANALIZ OBČINA VIPAVA Občinska uprava Glavni trg 15,5271 Vipava tel.: 05 36 43 410, fax.: 05 36 43 412 E-pošta: obcina@vipava.si www.vipava.si Projekt: ANALIZA stanja in trendov na področju poselitve in KRITERIJI

Prikaži več

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta)

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta) PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (poštna številka in pošta) (telefon) (elektronska pošta) IZPOLNI OBČINA NAPOVED PODATKOV ZA ODMERO NADOMESTILA ZA

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx Datum: 13. 6. 2019 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 3. seje Odbora

Prikaži več

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc 259 MESTNA OBČINA KRANJ ŽUPAN Slovenski trg 1, 4000 Kranj tel. 04/ 237 31 00, fax. 04/ 237 31 06 Datum: 15.05.2009 SVET MESTNE OBČINE KRANJ PREDMET: LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MESTNE

Prikaži več

OBČINSKEMU SVETU

OBČINSKEMU SVETU OBČINSKEMU SVETU OBČINE KRIŽEVCI ZADEVA: Predlog sprememb»spremembe tehničnega pravilnika o zbiranju komunalnih odpadkov ter prevozu komunalnih odpadkov na območju občine Križevci«PRAVNA PODLAGA: - Zakon

Prikaži več

Microsoft Word POSZ_ZN_Smatevz_Za_obravnavo_na_OS_ZaVita_28_1_2013.doc

Microsoft Word POSZ_ZN_Smatevz_Za_obravnavo_na_OS_ZaVita_28_1_2013.doc Občina Braslovče Braslovče 22, 3314 Braslovče PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje ZN»Šmatevž«Dokument za usklajevanje z občinsko upravo Občine Braslovče Cerknica, januar 2013 Program opremljanja

Prikaži več

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje e-mail:obcinacerklje@siol.net 04/28 15 820 04/ 28 15 800 Številka: 032-04/2014-426 Datum: 10. 4. 2018 OBČINSKI SVET OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc .1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: OBČINA IVANČNA GORICA Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica OBJEKT: POVEZOVALNI KANAL VIŠNJA GORA IVANČNA GORICA VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: PZI ZA GRADNJO:

Prikaži več

zapisnik OG -4

zapisnik  OG -4 OBČINA KOBARID Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja Datum: 23.04.2015 Številka: 011-10/2015 Z A P I S N I K 4. seje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja, ki je bila dne 22.

Prikaži več

predlog NAROČNIK Občina Škofja Loka Mestni trg 15 I 4220 Škofja Loka Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OBČIN

predlog NAROČNIK Občina Škofja Loka Mestni trg 15 I 4220 Škofja Loka Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OBČIN predlog 20.4.2015 NAROČNIK Občina Škofja Loka Mestni trg 15 I 4220 Škofja Loka Projekt št. 1113 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OBČINE ŠKOFJA LOKA besedilni del IZVAJALEC LOCUS prostorske

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - lj_obroc_predstavitev_tiskovna_mar_2019_02AM.pptx

Microsoft PowerPoint - lj_obroc_predstavitev_tiskovna_mar_2019_02AM.pptx IZHODIŠČA UREJANJA LJUBLJANSKEGA AVTOCESTNEGA OBROČA IN VPADNIH AVTOCEST Predstavitev pobude za državno prostorsko načrtovanje za ureditev ljubljanskega avtocestnega obroča in vpadnih cest ter predloga

Prikaži več

OPPN kmetija Černivec Kazalo 1 KROVNI PODATKI O PROSTORSKEM AKTU NAMEN IN POTREBA PO IZDELAVI OPPN PREDSTAVITEV STANJA TER INVESTICIJSKE

OPPN kmetija Černivec Kazalo 1 KROVNI PODATKI O PROSTORSKEM AKTU NAMEN IN POTREBA PO IZDELAVI OPPN PREDSTAVITEV STANJA TER INVESTICIJSKE OPPN kmetija Černivec Kazalo 1 KROVNI PODATKI O PROSTORSKEM AKTU... 3 2 NAMEN IN POTREBA PO IZDELAVI OPPN... 4 3 PREDSTAVITEV STANJA TER INVESTICIJSKE NAMERE Z OPISOM IN PRIKAZOM ZASNOV UMESTITVE NAČRTOVANIH

Prikaži več

Ime Priimek

Ime Priimek Številka: 622-32/2016-15 Datum: 14. 11. 2017 Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana PRIPRAVIL: Mestna uprava Mestne občine Ljubljana,

Prikaži več

ELABORAT PROGRAMA OPREMLJANJA ZA OPPN SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA LEVEC DOKUMENT ZA OBRAVNAVO LJUBLJANA,

ELABORAT PROGRAMA OPREMLJANJA ZA OPPN SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA LEVEC DOKUMENT ZA OBRAVNAVO LJUBLJANA, ELABORAT PROGRAMA OPREMLJANJA ZA OPPN SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA LEVEC DOKUMENT ZA OBRAVNAVO LJUBLJANA, 06. 06. 2019 Naročnik: OBČINA ŽALEC Ulica Savinjske čete 5 3310 Žalec Odgovorni predstavnik

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

Št. 48 Maribor, petek ISSN / Leto XIII OBČINA ŠKOFJA LOKA 729. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem pros

Št. 48 Maribor, petek ISSN / Leto XIII OBČINA ŠKOFJA LOKA 729. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem pros Št. 48 Maribor, petek 21.9.2018 ISSN 1854-2409 / 2386-0448 Leto XIII OBČINA ŠKOFJA LOKA 729. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofja Loka (sprememba 01) Občinski

Prikaži več

IZVLEČEK IZ STRATEŠKEGA PROSTORSKEGA AKTA, KI SE NANAŠA NA OBRAVNAVANO PROSTORSKO UREDITEV

IZVLEČEK IZ STRATEŠKEGA PROSTORSKEGA AKTA, KI SE NANAŠA NA OBRAVNAVANO PROSTORSKO UREDITEV prostorske informacijske rešitve d.o.o. Občinski svet II. obravnava Naročnik: Občina Šenčur Kranjska cesta 11 4208 Šenčur PROJEKT ŠT. 939 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OBČINE ŠENČUR

Prikaži več

U0801_fp5_0_dod_opr_050_stal_do_pripomb_obravnavaOS_601jd _2_

U0801_fp5_0_dod_opr_050_stal_do_pripomb_obravnavaOS_601jd _2_ PRIPRAVLJALEC Občina Žužemberk Grajski trg 33, Žužemberk ŽUPAN Franci Škufca ODGOVORNA PREDSTAVNICA NAROČNIKA NA PROJEKTU Vida Šušterčič NAČRTOVALEC Struktura načrtovanje v gradbeništvu in urejanju prostora,

Prikaži več

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA ST-1 NAROČNIK: IMO-REAL d.o.o. Ul. Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobot

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA ST-1 NAROČNIK: IMO-REAL d.o.o. Ul. Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobot IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA ST-1 NAROČNIK: IMO-REAL d.o.o. Ul. Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobota PRIPRAVLJAVEC: MESTNA OBČINA MARIBOR Sektor za urejanje

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Štev.: 007

OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Štev.: 007 OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Štev.: 007-1/2019 Datum: 24.4.2019 OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC

Prikaži več

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 78/18) in

Prikaži več

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax:

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax: Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka: 900-5/2018 Datum: 08. 03.

Prikaži več

Microsoft Word Gradivo za Javno razgrnitev

Microsoft Word Gradivo za Javno razgrnitev JVN RZGRNITEV dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec (SD OPN 7) 1 Javna razgrnitev: od 3. 6. 2019 do 10. 7. 2019, v prostorih Občine

Prikaži več

Microsoft Word - Priloga_2_PIP_podrobnejsi_27_6_13.doc

Microsoft Word - Priloga_2_PIP_podrobnejsi_27_6_13.doc Faza: predlog za pridobitev mnenj, maj 2013 Priloga 2: Podrobnejši PIP za posamezna območja EUP in PIP na območjih predvidenih OPPN Ime naselja Oznaka EUP Način urejanja Namenska raba prostora / PIP (priloga

Prikaži več

Opozorilo: Besedilo osnovnega predpisa Z A K O N O UREJANJU PROSTORA (ZUreP-2) I. del: TEMELJNE DOLOČBE 1. poglavje: SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (predmet

Opozorilo: Besedilo osnovnega predpisa Z A K O N O UREJANJU PROSTORA (ZUreP-2) I. del: TEMELJNE DOLOČBE 1. poglavje: SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (predmet Opozorilo: Besedilo osnovnega predpisa Z A K O N O UREJANJU PROSTORA (ZUreP-2) I. del: TEMELJNE DOLOČBE 1. poglavje: SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (predmet zakona) (1) Ta zakon določa cilje, načela in pravila

Prikaži več

Uradni list RS – 138/2006, Uredbeni del

Uradni list RS – 138/2006, Uredbeni del Priloga NAPOVED ZA ODMERO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNIN SPLOŠNI OBRAZEC. Prodajalec ŠIFRANT VRSTA POGODBENIH STRANK (prodajalec, kupec)* 0 fizi ne osebe 0 samostojni podjetniki posamezniki in druge fizi

Prikaži več

Glasilo občine Komenda Štev. 1/2010, 26. februar 2010 URADNE OBJAVE GLASILO OB^INE KOMENDA URADNE OBJAVE {t. 06/2008, 31. julij 2008 št. 1/2010, 26. F

Glasilo občine Komenda Štev. 1/2010, 26. februar 2010 URADNE OBJAVE GLASILO OB^INE KOMENDA URADNE OBJAVE {t. 06/2008, 31. julij 2008 št. 1/2010, 26. F GLASILO OB^INE KOMENDA {t. 06/2008, 31. julij 2008 št. 1/2010, 26. FEBRUAR 2010 KAZALO Stran 1. ODLOK O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ NA OBMOČJU OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA O3 GRAMOZNICA

Prikaži več

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO

Prikaži več

zelenci psp naslovnica

zelenci psp naslovnica URBI d.o.o., Oblikovanje prostora, Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT - OPN OBČINE TREBNJE faza: dopolnjeni osnutek za razgrnitev april 2012 URBI d.o.o., Oblikovanje prostora,

Prikaži več

PDF generator

PDF generator Poročilo medijskih objav ZBORNICA ZA POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI Pripravljeno: Pojavnost: 19.02.2016 TISKANI 1 Ključne besede v poročilu: NAJEMNIK 1 Press CLIPPING d.o.o., Kraljeviča Marka ulica 5, 2000

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 67 / / Stran 9413 Priloga 1: PREGLED ENOT IN PODENOT UREJANJA PROSTORA V OPN OBČINE MORAVSKE TOPLICE

Uradni list Republike Slovenije Št. 67 / / Stran 9413 Priloga 1: PREGLED ENOT IN PODENOT UREJANJA PROSTORA V OPN OBČINE MORAVSKE TOPLICE Uradni list Republike Slovenije Št. 67 / 29. 11. 2017 / Stran 9413 Priloga 1: PREGLED ENOT IN PODENOT UREJANJA PROSTORA V OPN OBČINE namenske rabe ANDREJCI Lapki dol AD 1 SKv-površine vinskih kleti in

Prikaži več

Na podlagi četrtega odstavka 15

Na podlagi četrtega odstavka 15 PREDLOG Oktober 2013 Na podlagi četrtega odstavka 11 člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št 86/10, 75/12 in 47/13 ZDU-1G) in 17 člena Statuta Občine

Prikaži več

A1, investicijsko upravljanje, d

A1, investicijsko upravljanje, d GPG Inženiring d.d., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje, matična številka: 2273152000, ki jo zastopa direktor Janko Jazbinšek, na podlagi 109. čl. Stvamopravnega zakonika (Ur. list RS št. 87/2002) in

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Številka: 014-5/2019-1 Datum: 21. 1. 2019 Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana PRIPRAVIL: Javni stanovanjski sklad Mestne občine

Prikaži več

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto seja Občinskega sveta MONM v mandatu

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto seja Občinskega sveta MONM v mandatu Osnovni podatki o seji 26. seja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, četrtek, 19. december ob 16. uri sejna dvorana Mestne občine Novo mesto, Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž). Poročilo o glasovanju

Prikaži več

SID OLN za obrtno cono Ormož

SID OLN za obrtno cono Ormož Izhodišča za pripravo SID ZN za individualno stanovanjsko 219 IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU ZA INDIVIDUALNO STANOVANJSKO GRADNJO "KUGL" SLOVENSKA BISTRICA Naročnik/pobudnik

Prikaži več

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: SKLEP O USTANOVITVI JAVNEGA DOBRA V K.O. (2399)

Prikaži več

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 2020 (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 3/15, 6/15

Prikaži več

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9 V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 90/14 ZDU-1I, 14/15 ZUUJFO in 76/15), 7. členom Uredbe

Prikaži več