Sklep Evropske centralne banke z dne 26. septembra 2013 o dodatnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavaro

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Sklep Evropske centralne banke z dne 26. septembra 2013 o dodatnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavaro"

Transkripcija

1 L 301/6 Uradni list Evropske unije SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 26. septembra 2013 o dodatnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja (ECB/2013/35) (2013/645/EU) SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE tržnih dolžniških instrumentov, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Republika Ciper ( 4 ), sta vzpostavila dodatne začasne ukrepe v zvezi s primernostjo zavarovanja za kreditne posle Eurosistema. ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti prve alinee člena 127(2) Pogodbe, ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti prve alinee člena 3.1, člena 12.1, člena 14.3 in člena 18.2 Statuta, ob upoštevanju Smernice ECB/2011/14 z dne 20. septembra 2011 o instrumentih in postopkih denarne politike Eurosistema ( 1 ) ter Sklepa ECB/2013/6 z dne 20. marca 2013 o pravilih v zvezi z uporabo lastnih nekritih bančnih obveznic, za katere jamči država, kot zavarovanja pri operacijah denarne politike Eurosistema ( 2 ), (3) V skladu z oddelkom 1.6 Priloge I k Smernici ECB/2011/14 lahko Svet ECB kadar koli spremeni instrumente, pogoje, merila in postopke za izvajanje operacij denarne politike Eurosistema. (4) Svet ECB je 17. julija 2013 odločil, da svoj okvir za obvladovanje tveganj dodatno okrepi s tem, da prilagodi merila primernosti in odbitke, ki se uporabljajo za zavarovanje, sprejeto v operacijah denarne politike Eurosistema, ter sprejme nekatere dodatne ukrepe za splošno izboljšanje skladnosti tega okvira in njegovega izvajanja v praksi. ob upoštevanju naslednjega: (5) Odločitve, navedene v uvodni izjavi 4, je treba sprejeti v obliki sklepa ECB (1) V skladu s členom 18.1 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke lahko Evropska centralna banka (ECB) in nacionalne centralne banke držav članic, katerih valuta je euro (v nadaljnjem besedilu: NCB), sklepajo kreditne posle s kreditnimi institucijami in drugimi udeleženci na trgu na podlagi ustreznega zavarovanja posojil. Standardni pogoji, po katerih so ECB in NCB pripravljene skleniti kreditne posle, vključno z merili za ugotavljanje primernosti zavarovanja za namene kreditnih poslov Eurosistema, so določeni v Prilogi I k Smernici ECB/2011/14 in Sklepu ECB/2013/6. SPREJEL NAEDNJI SKLEP: Člen 1 Spremembe in dopolnitve nekaterih določb Smernice ECB/2011/14 1. Pravila za izvajanje operacij denarne politike Eurosistema in merila primernosti za zavarovanje, določena v tem sklepu, se uporabljajo v povezavi z drugimi pravnimi akti Eurosistema, ki se nanašajo na instrumente in postopke denarne politike Eurosistema, ter zlasti Smernico ECB/2011/14. (2) Smernica ECB/2013/4 z dne 20. marca 2013 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja ter o spremembi Smernice ECB/2007/9 ( 3 ) ter Sklep ECB/2013/22 z dne 5. julija 2013 o začasnih ukrepih glede primernosti ( 1 ) UL L 331, , str. 1. ( 2 ) UL L 95, , str. 22. ( 3 ) UL L 95, , str. 23. ( 4 ) UL L 195, , str V primeru razhajanj med tem sklepom ter Smernico ECB/2011/14 in/ali katerimi koli ukrepi, ki jo izvedejo na nacionalni ravni, prevlada ta sklep. NCB še naprej uporabljajo vse določbe Smernice ECB/2011/14 v nespremenjeni obliki, razen če je v tem sklepu določeno drugače.

2 Uradni list Evropske unije L 301/7 Člen 2 Zahteve za informacije 1. Kot del okvira denarne politike iz poglavja 1 Priloge I k Smernici ECB/2011/14 si Eurosistem pridržuje pravico, da zahteva in pridobi vse ustrezne informacije, ki jih potrebuje za izvajanje nalog in doseganje svojih ciljev v zvezi z operacijami denarne politike. (c) donosnost državne obveznice iz euroobmočja ali indeksa več državnih obveznic iz euroobmočja z zapadlostjo enega leta ali manj, ali (d) indeks inflacije v euroobmočju, ki ga zagotovi Eurostat ali nacionalni statistični organ države članice (npr. HICP), 2. Ta pravica ne posega v druge obstoječe posebne pravice Eurosistema, da zahteva informacije v zvezi z operacijami denarne politike. in mora biti ista referenčna stopnja kakor v točki (a)(ii) zgoraj, če je odplačilo glavnice vezano na referenčno stopnjo, in Člen 3 Skupna merila primernosti za tržno finančno premoženje 1. Naslednje odstavke je treba brati v povezavi z Eurosistemovimi skupnimi merili primernosti za tržno finančno premoženje, navedenimi v oddelku (1) Priloge I k Smernici ECB/2011/14, in ukrepi za obvladovanje tveganj pri tržnem finančnem premoženju, navedenimi v oddelku Priloge I k Smernici ECB/2011/ f (spodnja meja floor), c (zgornja meja ceiling), l (faktor vzvoda leveraging/deleveraging factor) in x (pribitek margin) so, če so prisotni, številke, določene in vnaprej opredeljene ob izdaji, ki se lahko skozi čas spreminjajo, pri čemer so f, c in x večji od nič ali enaki nič, l pa je večji od nič ves čas obstoja finančnega premoženja. Pri variabilnih ih, kjer je referenčna stopnja indeks inflacije, je l enak ena. 2. Vsak primeren dolžniški instrument ima: (a) (i), brezpogojen znesek glavnice ( 1 ), ali (ii) brezpogojen znesek glavnice, ki je v posameznem trenutku brez vzvoda vezan na en sam indeks inflacije v euroobmočju in ne vsebuje drugih kompleksnih struktur ( 2 ), in (b) (i) fiksne e ali večstopenjske e, ali je brezski, z vnaprej določenim razporedom ov in vnaprej določenimi vrednostmi ov, ki ne morejo povzročiti negativnega denarnega toka, ali (ii) variabilni, ki ne more povzročiti negativnega denarnega toka in ima naslednjo strukturo: obrestna mera a = (referenčna stopnja * l) ± x, pri čemer je f obrestna mera a c, kjer velja: 1. referenčna stopnja je v posameznem trenutku samo eno od naslednjega: (a) obrestna mera na eurskem denarnem trgu (npr. EURIBOR, LIBOR) ali podoben indeks; (b) stopnja za zamenjave s konstantno zapadlostjo (npr. CMS, EIISDA, EUSA); ( 1 ) Obveznice, ki vključujejo opcijo ali drugo podobno pravico, niso primerne. ( 2 ) Dolžniški instrumenti, katerih znesek glavnice je v posameznem trenutku vezan na en sam indeks inflacije v euroobmočju, so dovoljeni tudi, če je struktura a taka, kakor je opredeljena v členu 3(2)(b)(ii)(1)(d), in je vezana na isti indeks inflacije. 3. Vse strukture, ki niso vključene v odstavek 2, so neprimerne. Tako se šteje, da se seznam izključenih struktur ov iz drugega pododstavka oddelka (1)(b)(v) Priloge I k Smernici ECB/2011/14 ne uporablja. Finančno premoženje, ki je bilo na datum začetka veljavnosti tega sklepa na listi primernega finančnega premoženja in postane neprimerno zaradi odstavka 2, ostane primerno še 12 mesecev od datuma začetka veljavnosti tega sklepa. 4. V primeru, da ima finančno premoženje večstopenjski ali variabilen, temelji ocena primernosti tega finančnega premoženja z vidika njegove strukture ov na celotnem času obstoja finančnega premoženja ter na v prihodnost in preteklost usmerjenih perspektivah. 5. Primerni i nimajo opcij za izdajatelja, tj. ne smejo omogočati od odločitve izdajatelja odvisnih sprememb strukture a v celotnem času obstoja finančnega premoženja, ki temeljijo na v prihodnost in preteklost usmerjenih perspektivah. 6. Drugi odstavek oddelka 6.7 Priloge I k Smernici ECB/2011/14 se preneha uporabljati. Člen 4 Dodatno merilo primernosti za vrednostne papirje, zavarovane s hipotekami na poslovnih nepremičninah Brez poseganja v merila primernosti iz oddelka Priloge I k Smernici ECB/2011/14, finančno premoženje, ki ustvarja denarni tok in s katerim so zavarovani vrednostni papirji, zavarovani s hipotekami na poslovnih nepremičninah, ne vsebuje posojil, ki so ob katerem koli času strukturirana, sindicirana ali s finančnim vzvodom. Za namene tega člena imajo pojmi strukturirano posojilo, sindicirano posojilo in posojilo s finančnim vzvodom pomen, ki je določen v točkah 4 do 6 člena 3(6) Smernice ECB/2013/4.

3 L 301/8 Uradni list Evropske unije Člen 5 Posebna merila primernosti za krite obveznice 1. Naslednje odstavke je treba brati v povezavi z dodatnimi merili primernosti za krite obveznice, določenimi v oddelku Priloge I k Smernici ECB/2011/ Za namene oddelka (b) Priloge I k Smernici ECB/2011/14 se šteje, da je subjekt del konsolidirane skupine ali povezan z istim centralnim organom, če obstajajo tesne povezave med udeleženimi subjekti, kakor je opisano v oddelku Članstvo v isti skupini ali povezanost se ugotovi ob prenosu prednostnih enot listinjenega vrednostnega papirja v kritni sklad krite obveznice, v skladu z Direktivo 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij ( 1 ). institucije, kakor je navedeno v oddelku Priloge I k Smernici ECB/2011/14 ( 4 ). Če za isto izdajo ali, kjer pride v poštev, za program/serijo izdaj obstaja več bonitetnih ocen zunanje bonitetne institucije, velja pravilo najboljše ocene (tj. uporabi se najboljša razpoložljiva ocena zunanje bonitetne institucije za izdajo ali, kjer pride v poštev, za program/serijo izdaj). Če najboljša bonitetna ocena za izdajo ali, kjer pride v poštev, za program/serijo izdaj ne dosega Eurosistemovega praga kreditne kvalitete, finančno premoženje ni primerno, četudi obstaja jamstvo, ki je sprejemljivo v skladu z oddelkom (c) Priloge I k Smernici ECB/2011/14. Če bonitetna ocena zunanje bonitetne institucije za izdajo ali, kjer pride v poštev, za program/serijo izdaj ni na voljo, mora za to, da bi bilo finančno premoženje primerno, najboljša razpoložljiva bonitetna ocena zunanje bonitetne institucije za izdajatelja ali garanta (če je jamstvo sprejemljivo v skladu z oddelkom (c) Priloge I k Smernici ECB/2011/14) dosegati Eurosistemov prag kreditne kvalitete. 3. Za krite obveznice, ki so bile 30. marca 2013 na listi primernega finančnega premoženja, velja prehodno obdobje do 28. novembra Za naknadne zamenljive izdaje teh kritih obveznic lahko prav tako velja to prehodno obdobje, pod pogojem, da se od 31. marca 2013 listinjeni vrednostni papirji, ki niso skladni z zahtevami iz oddelka (a) do (c) Priloge I k Smernici ECB/2011/14, ne dodajajo v kritni sklad. 4. Odstavki 1 do 3 zgoraj veljajo brez poseganja v pravila Sklepa ECB/2013/6 v zvezi z uporabo lastnih nekritih bančnih obveznic, za katere jamči država, kot zavarovanja pri operacijah denarne politike Eurosistema. Člen 6 Dodatni visoki bonitetni standardi za tržno finančno premoženje 1. Za bonitetno oceno zunanje bonitetne institucije za tržno finančno premoženje razen listinjenih vrednostnih papirjev, ki je navedena v oddelku (a) (bonitetna ocena zunanje bonitetne institucije) Priloge I k Smernici ECB/2011/14, veljajo naslednja merila: (i) Vsaj ena bonitetna ocena sprejete zunanje bonitetne institucije ( 2 ) za izdajo ali, če ni bonitetne ocene izdaje s strani iste zunanje bonitetne institucije, za program/serijo izdaj, v okviru katere(ga) je finančno premoženje izdano, mora dosegati Eurosistemov prag kreditne kvalitete ( 3 ). ECB objavlja prag kreditne kvalitete za vse sprejete zunanje bonitetne ( 1 ) UL L 177, , str. 1. ( 2 ) Sprejete zunanje bonitetne institucije, interni bonitetni sistemi NCB ter bonitetna orodja zunanjih ponudnikov in njihovi ponudniki so navedeni na spletni strani ECB na naslovu ( 3 ) Bonitetna ocena sprejete zunanje bonitetne institucije za program/ serijo izdaj pride v poštev samo, če se uporablja za to določeno finančno premoženje, in če ne obstaja druga bonitetna ocena izdaje s strani iste sprejete zunanje bonitetne institucije. (ii) Pri bonitetnih ocenah zunanje bonitetne institucije za izdajo in program/serijo izdaj ni razlikovanja po prvotni zapadlosti finančnega premoženja za potrebe določitve visokih bonitetnih standardov za tržno finančno premoženje. Sprejemljiva je vsaka bonitetna ocena zunanje bonitetne institucije za izdajo ali program/serijo izdaj, ki dosega Eurosistemov prag kreditne kvalitete. Pri bonitetnih ocenah zunanje bonitetne institucije za izdajatelja/garanta je sprejemljiva bonitetna ocena zunanje bonitetne institucije odvisna od prvotne zapadlosti finančnega premoženja. Razlikuje se med kratkoročnim finančnim premoženjem (ki pomeni finančno premoženje s prvotno zapadlostjo do 390 dni) in dolgoročnim finančnim premoženjem (ki pomeni finančno premoženje s prvotno zapadlostjo nad 390 dni). Za kratkoročno finančno premoženje so sprejemljive kratkoročne in dolgoročne bonitetne ocene zunanje bonitetne institucije za izdajatelja, na podlagi pravila najboljše ocene. Za dolgoročno finančno premoženje so sprejemljive samo dolgoročne bonitetne ocene zunanje bonitetne institucije za izdajatelja ali garanta. 2. Prag kreditne kvalitete, ki se uporablja za listinjene vrednostne papirje, za katere veljajo zahteve za poročanje podatkov na ravni posameznega posojila, kakor je določeno v bonitetnem okviru Eurosistema v oddelku (b) (bonitetna ocena zunanje bonitetne institucije za listinjene vrednostne papirje) Priloge I k Smernici ECB/2011/14, ustreza stopnji kreditne kvalitete 2 na usklajeni lestvici bonitetnih ocen Eurosistema ( enojni A ( 5 )) ob izdaji in tudi ves čas obstoja listinjenega vrednostnega papirja. Druge zahteve iz oddelka (b) (bonitetna ocena zunanje bonitetne institucije za listinjene vrednostne papirje) Priloge I k Smernici ECB/2011/14 ostanejo nespremenjene. ( 4 ) Te informacije so objavljene na spletni strani ECB na naslovu ( 5 ) Bonitetna ocena enojni A je bonitetna ocena najmanj A3, ki jo dodeli Moody s, A, ki jo dodelita Fitch ali Standard & Poor s, ali bonitetna ocena AL, ki jo dodeli DBRS.

4 Uradni list Evropske unije L 301/9 3. Za listinjene vrednostne papirje, ki ne izpolnjujejo zahtev za poročanje podatkov na ravni posameznega posojila, še naprej veljajo zahteve glede bonitetnih ocen, določene v oddelku (b) (bonitetna ocena zunanje bonitetne institucije za listinjene vrednostne papirje) Priloge I k Smernici ECB/2011/14. krite obveznice s stopnjo kreditne kvalitete 3. Za ta namen lastne krite obveznice pomenijo krite bančne obveznice, ki jih izda nasprotna stranka ali jih izdajo subjekti, ki so z njo v tesni povezavi, in jih v deležu, ki je večji od 75 % neporavnanega nominalnega zneska, uporabljajo ta nasprotna stranka in/ali subjekti, ki so z njo v tesni povezavi. 4. Če bonitetna ocena zunanje bonitetne institucije za izdajo (ali, kjer pride v poštev, za program/serijo izdaj) ni na voljo, je mogoče visoke bonitetne standarde za tržno finančno premoženje razen listinjenih vrednostnih papirjev določiti na podlagi jamstev, ki jih dajo finančno trdni garanti, kakor so navedeni v oddelku (c) Priloge I k Smernici ECB/2011/14. Finančna trdnost garanta se oceni na podlagi dolgoročnih bonitetnih ocen zunanje bonitetne institucije za garanta, ki dosegajo Eurosistemov prag kreditne kvalitete. Jamstvo izpolnjuje zahteve, določene v točkah (i) do (iv) oddelka (c) Priloge I k Smernici ECB/2011/14. Člen 7 Določitev odbitkov Bonitetna ocena, ki se uporabi za ugotavljanje primernosti v skladu z oddelkoma in Priloge I k Smernici ECB/2011/14, se uporabi pri določitvi ustreznega odbitka v skladu z oddelkom Priloge I k Smernici ECB/2011/14. Člen 8 Kategorije odbitkov in odbitki za tržno in netržno finančno premoženje 1. Likvidnostne kategorije za tržno finančno premoženje, kakor so določene v ukrepih Eurosistema za obvladovanje tveganj pri tržnem finančnem premoženju v tabeli 6 v oddelku Priloge I k Smernici ECB/2011/14, se v celotnem navedenem oddelku navajajo kot kategorije odbitkov, brez sprememb pri uvrstitvi primernega finančnega premoženja v ustrezne kategorije. 5. Stopnje odbitkov pri vrednotenju, ki se uporabljajo za netržno finančno premoženje, kakor so določene v ukrepih Eurosistema za obvladovanje tveganj v tabeli 9 v oddelku Priloge I k Smernici ECB/2011/14, se nadomestijo z odbitki, določenimi v Prilogi II k temu sklepu. 6. Odbitek pri vrednotenju za netržne hipotekarne dolžniške instrumente, določen v oddelku Priloge I k Smernici ECB/2011/14, znaša 39,5 % njihovega neporavnanega nominalnega zneska. Člen 9 Sredstva v primeru kršitve in zaradi razlogov skrbnega in varnega poslovanja 1. Za sredstva, ki jih morajo zagotoviti ustrezni pogodbeni dogovori ali predpisi, ki jih uporablja NCB, kakor je navedeno v oddelku I.7 Priloge II k Smernici ECB/2011/14, veljajo pogoji, določeni v naslednjih odstavkih. 2. Po tem, ko pride do primera kršitve, ali zaradi razlogov skrbnega in varnega poslovanja ima NCB pravico uporabiti naslednja sredstva: (a) začasno ali trajno izključitev ali omejitev dostopa nasprotne stranke do operacij odprtega trga; 2. Stopnje odbitkov pri vrednotenju, ki se uporabljajo za tržno finančno premoženje, kakor so določene v ukrepih Eurosistema za obvladovanje tveganj v tabeli 7 v oddelku Priloge I k Smernici ECB/2011/14, se nadomestijo z odbitki, določenimi v Prilogi I k temu sklepu. (b) začasno ali trajno izključitev ali omejitev dostopa nasprotne stranke do odprtih ponudb Eurosistema; (c) odstop od vseh neizpolnjenih pogodb in transakcij; 3. Odbitek, ki se uporablja za listinjene vrednostne papirje v kategoriji odbitkov V, določene v oddelku (d) Priloge I k Smernici ECB/2011/14, znaša 10 % ne glede na zapadlost ali strukture ov. 4. Za lastne krite obveznice se uporablja dodaten odbitek pri vrednotenju. Ta dodatni odbitek se uporabi neposredno na vrednost celotne izdaje posameznega dolžniškega instrumenta v obliki zmanjšanja vrednosti za (a) 8 % za lastne krite obveznice s stopnjama kreditne kvalitete 1 in 2 ter (b) 12 % za lastne (d) zahtevo po pospešeni izpolnitvi še nezapadlih in pogojnih terjatev; (e) uporabo depozitov nasprotne stranke pri NCB za pobotanje s terjatvami do te nasprotne stranke; (f) začasno ustavitev izpolnjevanja obveznosti do nasprotne stranke, dokler terjatev NCB do te nasprotne stranke ni poplačana.

5 L 301/10 Uradni list Evropske unije Poleg tega ima NCB lahko pravico, da potem, ko je prišlo do primera kršitve, uporabi naslednja sredstva: (a) zahtevo po plačilu zamudnih obresti; (b) zahtevo po plačilu nadomestila za izgubo, ki jo je NCB utrpela, ker nasprotna stranka ni izpolnila svojih obveznosti. 4. Poleg tega ima NCB lahko pravico, da zaradi razlogov skrbnega in varnega poslovanja finančno premoženje, ki ga za zavarovanje pri kreditnih poslih Eurosistema predloži zadevna nasprotna stranka, zavrne, omeji njegovo uporabo ali zanj uporabi dodatne odbitke. 5. NCB je ves čas pravno omogočeno, da unovči finančno premoženje, predloženo v zavarovanje, brez nepotrebne zamude in na tak način, da ima NCB pravico unovčiti vrednost danega posojila, če nasprotna stranka takoj ne poravna svoje obveznosti. 6. Da bi se zagotovilo enotno izvrševanje naloženih ukrepov, lahko Svet ECB odloči o sredstvih, vključno z začasno ali trajno izključitvijo oziroma omejitvijo dostopa do operacij odprtega trga ali odprtih ponudb Eurosistema. Člen 10 Pojasnilo glede opredelitve držav EGP 1. Za namene okvira Eurosistema za zavarovanje se šteje, da države EGP vključujejo vse države članice EU, ne glede na to, ali so formalno pristopile k EGP ali ne, ter Islandijo, Lihtenštajn in Norveško. 2. Šteje se, da je ustrezno spremenjena opredelitev držav EGP v dodatku 2 k Prilogi I k Smernici ECB/2011/14 (glosar). Člen 11 Prilagoditve izvajanja zahtev na ravni posameznega posojila za listinjene vrednostne papirje 1. Brez poseganja v oddelek Priloge I k Smernici ECB/2011/14 in dodatek 8 k navedeni prilogi lahko Eurosistem sprejme kot primerno zavarovanje listinjene vrednostne papirje, ki imajo po izteku zadevnega prehodnega obdobja oceno, nižjo od A1, po presoji v posameznem primeru in pod pogojem, da prejme ustrezna pojasnila, zakaj obvezna ocena ni bila dosežena. Za vsako ustrezno pojasnilo Svet ECB določi največjo stopnjo tolerance in obdobje tolerance. Obdobje tolerance določa, da se mora kakovost podatkov za listinjene vrednostne papirje v določenem obdobju izboljšati. 2. Celoten seznam ustreznih pojasnil in stopenj tolerance in obdobij tolerance zanje je dostopen na spletni strani ECB ter med drugim vsebuje opise finančnega premoženja in sistemov IT iz prejšnjih obdobij. Člen 12 Začetek veljavnosti in uporaba 1. Ta sklep začne veljati 1. oktobra Kot izjema se člen 8(4) uporablja od 1. novembra V Frankfurtu na Majni, 26. septembra 2013 Predsednik ECB Mario DRAGHI

6 Uradni list Evropske unije L 301/11 PRILOGA I STOPNJE ODBITKOV PRI VREDNOTENJU, KI SE UPORABLJAJO ZA PRIMERNO TRŽNO FINANČNO PREMOŽENJE Kategorije odbitkov Kreditna kvaliteta Preostala zapadlost (leta) Kategorija I Kategorija II (*) Kategorija III (*) Kategorija IV (*) Kategorija V (*) Stopnji 1 in 2 (AAA do A ) (**) 0 1 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 6,5 6, ,0 2,0 1,5 2,5 2,0 3,0 8,5 9, ,5 2,5 2,5 3,5 3,0 4,5 11,0 11, ,0 3,0 3,5 4,5 4,5 6,0 12,5 13, ,0 4,0 4,5 6,5 6,0 8,0 14,0 15,5 > 10 5,0 7,0 8,0 1,5 9,0 13,0 17,0 22,5 Kategorije odbitkov 10,0 Kreditna kvaliteta Preostala zapadlost (leta) Kategorija I Kategorija II (*) Kategorija III (*) Kategorija IV (*) Kategorija V (*) brezski brezski brezski brezski brezski brezski brezski brezski Stopnja 3 (BBB + do BBB ) (**) 0 1 6,0 6,0 7,0 7,0 8,0 8,0 13,0 13, ,0 8,0 10,0 14,5 15,0 16,5 24,5 26, ,0 10,0 15,5 20,5 22,5 25,0 32,5 36, ,0 11,5 16,0 22,0 26,0 30,0 36,0 40, ,5 13,0 18,5 27,5 27,0 32,5 37,0 42,5 > 10 13,0 16,0 22,5 33,0 27,5 35,0 37,5 44,0 Ni primerno (*) Za posamezne listinjene vrednostne papirje, krite bančne obveznice ( jumbo krite bančne obveznice, navadne krite bančne obveznice in druge krite bančne obveznice) in nekrite bančne obveznice, ki so teoretično vrednoteni v skladu z oddelkom 6.5 Priloge I k Smernici ECB/2011/14, se uporablja dodaten odbitek pri vrednotenju. Ta odbitek se neposredno uporablja na ravni teoretičnega vrednotenja posameznega dolžniškega instrumenta v obliki zmanjšanja vrednosti za 5 %. Za lastne krite obveznice se poleg tega uporablja dodatno zmanjšanje vrednosti. To zmanjšanje vrednosti znaša 8 % za lastne krite obveznice s stopnjama kreditne kvalitete 1 in 2 ter 12 % za lastne krite obveznice s stopnjo kreditne kvalitete 3. (**) Bonitetne ocene so take, kakor so opredeljene na usklajeni lestvici bonitetnih ocen Eurosistema, ki je objavljena na spletni strani ECB na naslovu

7 L 301/12 Uradni list Evropske unije PRILOGA II STOPNJE ODBITKOV PRI VREDNOTENJU, KI SE UPORABLJAJO ZA BANČNA POSOJILA S FIKSNO OBRESTNO MERO Metoda vrednotenja Kreditna kvaliteta Preostala zapadlost (leta) vrednotenje po teoretični ceni, ki jo določi NCB vrednotenje glede na neodplačano vrednost posojila, ki jo določi NCB Stopnji 1 in 2 (AAA do A ) ,0 12, ,0 16, ,0 21, ,0 27, ,0 35,0 > 10 30,0 45,0 Metoda vrednotenja Kreditna kvaliteta Preostala zapadlost (leta) vrednotenje po teoretični ceni, ki jo določi NCB vrednotenje glede na neodplačano vrednost posojila, ki jo določi NCB Stopnja 3 (BBB+ do BBB ) ,0 19, ,0 34, ,0 46, ,0 52, ,0 58,0 > 10 42,0 65,0

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2016/ z dne novembra o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 24 o zahtevah Evrops

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2016/ z dne novembra o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 24 o zahtevah Evrops L 14/36 SL SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2016/66 z dne 26. novembra 2015 o spremembi Smernice ECB/2013/24 o zahtevah Evropske centralne banke za statistično poročanje na področju četrtletnih finančnih

Prikaži več

C(2016)3544/F1 - SL

C(2016)3544/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.6.2016 C(2016) 3544 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 13.6.2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov

Prikaži več

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU Smernice organa EBA o določitvi

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih 15.6.2018 L 153/161 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13) IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. maja 2014 o javnem dostopu do določenih informacij o slabih posojilih nekaterih bank (CON/2014/39) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB) je

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019 SL SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/[XX*] z dne 18. aprila 2019 o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za leto 2019 (ECB/2019/10) SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE ob upoštevanju Pogodbe o

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja SKLEP o omejitvah glede sredstev

Prikaži več

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 KAZALO - RAZKRITJA INFORMACIJ LETNO POROČILO CRR Stran 1 UVOD 156 2 CILJI IN POLITIKE UPRAVLJANJA TVEGANJ 156 2.1 Pristop institucije k upravljanju tveganj Člen 435 156 2.2 Informacije

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

Sklep_april_2019

Sklep_april_2019 S K L E P O OBRESTNIH MERAH Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.3.2019 Velja od: 1.4.2019 1. VLOGE FIZIČNIH OSEB 1.1. VLOGE NA VPOGLED

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S 31.3.2017 L 87/411 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/588 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede režima

Prikaži več

UPORABNIŠKI PRIROČNIK ZA UPORABO FINANČNEGA PREMOŽENJA ZA ZAVAROVANJE TERJATEV BANKE SLOVENIJE 1. SPLOŠNO 1. Ta uporabniški priročnik določa pravila i

UPORABNIŠKI PRIROČNIK ZA UPORABO FINANČNEGA PREMOŽENJA ZA ZAVAROVANJE TERJATEV BANKE SLOVENIJE 1. SPLOŠNO 1. Ta uporabniški priročnik določa pravila i UPORABNIŠKI PRIROČNIK ZA UPORABO FINANČNEGA PREMOŽENJA ZA ZAVAROVANJE TERJATEV BANKE SLOVENIJE 1. SPLOŠNO 1. Ta uporabniški priročnik določa pravila in postopke za uporabo primernega finančnega premoženja

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 3.10.2017 C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 3.10.2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo pogojev

Prikaži več

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo 20.3.2019 SL Uradni list Evropske unije C 106/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) PRIPOROČILA EVROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKA TVEGANJA PRIPOROČILO EVROPSKEGA ODBORA ZA SISTEMSKA TVEGANJA z dne 15. januarja

Prikaži več

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = =

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = = CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) =1.1+1.2+1.3+1.6 =1.4+1.5+1.6 1.1 TEMELJNI KAPITAL =1.1.1+ 1.1.2+1.1.4+1.1.5 Znesek

Prikaži več

DELAVSKA HRANILNICA d

DELAVSKA HRANILNICA d S K L E P O VIŠINI OBRESTNIH MER ZA POSAMEZNE VRSTE VLOG, DEPOZITOV IN KREDITOV Sprejela:Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.12.2017 Velja od:

Prikaži več

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES 19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 1 Smernice organa EBA o usklajenih opredelitvah

Prikaži več

SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: Vipava,

SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: Vipava, SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: 01.05.2019 Vipava, 01.05.2019 S Sklepom o višini obrestnih mer za posamezne vrste vlog, depozitov in kreditov (v nadaljevanju:

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2015/ z dne 6. novembra o spremembi Smernice ECB/ 2014/ 15 o denarni in fin

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2015/ z dne 6. novembra o spremembi Smernice ECB/ 2014/ 15 o denarni in fin L 93/82 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2015/571 z dne 6. novembra 2014 o spremembi Smernice ECB/2014/15 o denarni in finančni statistiki (ECB/2014/43) SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE

Prikaži več

2019 QA_Final SL

2019 QA_Final SL Predhodni prispevki v enotni sklad za reševanje za leto 2019 Vprašanja in odgovori Splošne informacije o metodologiji izračuna 1. Zakaj se je metoda izračuna, ki je za mojo institucijo veljala v prispevnem

Prikaži več

Predloga za MF

Predloga za MF Agencija za zavarovalni nadzor Opozorilo: Gre za neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravila Agencija za zavarovalni nadzor kot informativni pripomoček, glede katerega Agencija za zavarovalni nadzor

Prikaži več

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v L 352/32 Uradni list Evropske unije 21.12.2012 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v skladu

Prikaži več

Mnenje o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (CON/2019/20)

Mnenje o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (CON/2019/20) SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 28. maja 2019 o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (CON/2019/20) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB)

Prikaži več

SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE

SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 13/2019 V Ljubljani, dne 31.07.2019 V S E B I N A Stran 1 SPLOŠNE DOLOČBE... 3 2 AKTIVNE OBRESTNE MERE... 5 2.1 KREDITI FIZIČNIM OSEBAM... 5 2.1.1 POTROŠNIŠKI KREDITI...

Prikaži več

ECB/2010/22

ECB/2010/22 L 330/14 Uradni list Evropske unije 15.12.2010 SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 25. novembra 2010 o postopku akreditiranja izdelovalcev eurobankovcev na področju kakovosti (ECB/2010/22) (2010/773/EU)

Prikaži več

SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 12/2019 V Ljubljani, dne

SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 12/2019 V Ljubljani, dne SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 12/2019 V Ljubljani, dne 28.06.2019 V S E B I N A Stran 1 SPLOŠNE DOLOČBE... 3 2 AKTIVNE OBRESTNE MERE... 5 2.1 KREDITI FIZIČNIM OSEBAM... 5 2.1.1 POTROŠNIŠKI KREDITI...

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx)

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx) DEPOZITI IN VARČEVANJA ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) Jožica Rihter, univ.dipl.ekon. E.naslov: jorko.rihter@gmail.com oktober 2018 1 Razvrstitev bančnih poslov Z vidika funkcionalnosti:

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

Razkritja Skupine UniCredit Slovenija za 1Q 2018

Razkritja Skupine UniCredit Slovenija za 1Q 2018 Razkritja Skupine UniCredit Slovenija za 1Q 2018 Razkritja Skupine UniCredit Slovenija za 1Q 2018 Banke so zavezane k razkrivanju določenih informacij, kar naj bi omogočilo zadostno informiranje potencialnih

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

CL2012R0024SL bi_cp 1..1

CL2012R0024SL bi_cp 1..1 2012R0024 SL 27.05.2015 001.001 1 Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti B UREDBA (EU) št. 1011/2012 EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

SI057 OK KAPITAL Period SI057 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. (NLB d.d.) Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastnišk

SI057 OK KAPITAL Period SI057 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. (NLB d.d.) Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastnišk SI57 OK 1. KAPITAL Period SI57 Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastniški kapital pred odbitnimi postavkami (Temeljni kapital brez hibridnih instrumentov in državnih ukrepov pomoči,

Prikaži več

Mnenje o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank

Mnenje o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. marca 2019 o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (CON/2019/13) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB)

Prikaži več

BILTEN JUNIJ 2019

BILTEN JUNIJ 2019 BILTEN JUNIJ 2019 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI 2X Razmnoževanje

Prikaži več

Mnenje Evropske centralne banke z dne 20. aprila 2016 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 806/2014 za vzposta

Mnenje Evropske centralne banke z dne 20. aprila 2016 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 806/2014 za vzposta 12.7.2016 SL Uradni list Evropske unije C 252/1 III (Pripravljalni akti) EVROPSKA CENTRALNA BANKA MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 20. aprila 2016 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta

Prikaži več

Smernice o izračunu pozicij repozitorjev sklenjenih poslov v skladu z uredbo EMIR 28/03/2019 ESMA SL

Smernice o izračunu pozicij repozitorjev sklenjenih poslov v skladu z uredbo EMIR 28/03/2019 ESMA SL Smernice o izračunu pozicij repozitorjev sklenjenih poslov v skladu z uredbo EMIR 28/03/2019 ESMA70-151-1350 SL Kazalo I. Področje uporabe... 3 II. Sklici na zakonodajo, okrajšave in slovar pojmov... 4

Prikaži več

SL SL SL

SL SL SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 13.8.2008 COM(2008) 514 konč. VOL. I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 2182/2004 o medaljah in žetonih, podobnih eurokovancem

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Prikaži več

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov Politika izvrševanja naročil strank NLB d.d. 1. Namen 1.1 Zakon o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju: ZTFI-1) od Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Banka), zahteva, da vzpostavi

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

Evropska centralna banka (ECB)

Evropska centralna banka (ECB) EVROPSKA CENTRALNA BANKA (ECB) Evropska centralna banka je osrednja institucija v ekonomski in monetarni uniji in je od 1. januarja 1999 pristojna za vodenje evropske monetarne politike v evroobmočju.

Prikaži več

KONČNO POROČILO O DOLOČITVI VRST IZPOSTAVLJENOSTI, KI SE POVEZUJEJO Z VISOKIM TVEGANJEM V SKLADU S ČLENOM 128(3) UREDBE (EU) ŠT. 575/2013 EBA/GL/2019/

KONČNO POROČILO O DOLOČITVI VRST IZPOSTAVLJENOSTI, KI SE POVEZUJEJO Z VISOKIM TVEGANJEM V SKLADU S ČLENOM 128(3) UREDBE (EU) ŠT. 575/2013 EBA/GL/2019/ EBA/GL/2019/01 17. januar 2019 Smernice o določitvi vrst izpostavljenosti, ki se povezujejo z visokim tveganjem ZA REDNO UPORABO ORGANA EBA 1 Obveznosti glede zagotavljanja skladnosti in poročanja Vloga

Prikaži več

SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/ z dne 25. januarja o Odboru za tržno infrastrukturo in razveljavitvi Sklepa

SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/ z dne 25. januarja o Odboru za tržno infrastrukturo in razveljavitvi Sklepa L 32/14 4.2.2019 SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/166 z dne 25. januarja 2019 o Odboru za tržno infrastrukturo in razveljavitvi Sklepa ECB/2012/6 o ustanovitvi Odbora TARGET2-Securities (ECB/2019/3)

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

Letni računovodski izkazi 2014

Letni računovodski izkazi 2014 Letni računovodski izkazi Februar 2015 Evropska centralna banka, 2015 Naslov 60640 Frankfurt na Majni, Nemčija Telefon +49 69 1344 0 Spletna stran www.ecb.europa.eu Vse pravice so pridržane. Razmnoževanje

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj 15. 10. 2018 RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj MSRP 16 MRS 17 OPREDELITEV POJMA 'NAJEM' V skladu z MSRP 16 je najem pogodba ali del pogodbe, ki prenaša pravico do uporabe identificiranega

Prikaži več

Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimisBesedil

Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimisBesedil 24.12.2013 Uradni list Evropske unije L 352/1 II (Nezakonodajni akti) UREDBE UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

DELOVNI LIST 2 – TRG

DELOVNI LIST 2 – TRG 3. ŢT GOSPODARSKO POSLOVANJE DELOVNI LIST 2 TRG 1. Na spletni strani http://www.sc-s.si/projekti/vodopivc.html si oglej E-gradivo z naslovom Cena. Nato reši naslednja vprašanja. 2. CENA 2.1 Kaj se pojavi

Prikaži več

CL2014R0596SL _cp 1..1

CL2014R0596SL _cp 1..1 02014R0596 SL 03.07.2016 001.002 1 To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih

Prikaži več

Uradni list Evropske unije ISSN L 201 Slovenska izdaja Zakonodaja Zvezek julij 2012 Vsebina I Zakonodajni akti UREDBE Uredba (EU) št.

Uradni list Evropske unije ISSN L 201 Slovenska izdaja Zakonodaja Zvezek julij 2012 Vsebina I Zakonodajni akti UREDBE Uredba (EU) št. Uradni list Evropske unije ISSN 1977-0804 L 201 Slovenska izdaja Zakonodaja Zvezek 55 27. julij 2012 Vsebina I Zakonodajni akti UREDBE Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija

Prikaži več

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx)

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx) Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija Posredno financiranje NAZIV PRODUKTA: Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija NAČIN FINANCIRANJA posredno financiranje preko

Prikaži več

Mesečna informacija_marec_2016.pub

Mesečna informacija_marec_2016.pub MAREC KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Upočasnjevanje krčenja bilančne vsote slovenskega bančnega sistema se je v začetku leta nadaljevalo, konec januarja je bila medletno nižja za,%. Medletno

Prikaži več

MESEČNI PREGLED GIBANJ NA TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV April 2019

MESEČNI PREGLED GIBANJ NA TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV April 2019 MESEČNI PREGLED GIBANJ NA TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV April 1 TRG FINANČNIH INSTRUMENTOV Tabela 1: Splošni kazalci Splošni kazalci 30. 9. 2018/ sep. 2018 31. 10. 2018/ okt. 2018 30. 11. 2018/ nov. 2018

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede domnevnih kršitev revidirane direktive o plačilnih storitvah 1. Obveznosti glede skladnosti in poročanja Vloga teh smernic 1. Dokument vsebuje

Prikaži več

Pomurska družba za upravljanje d

Pomurska družba za upravljanje d PUBLIKUM PDU, družba za upravljanje, d. d. PROSPEKT MEŠANEGA VZAJEMNEGA SKLADA PRIMUS Z VKLJUČENIMI PRAVILI UPRAVLJANJA Datum izdaje dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev: 24.12.2003 11.08.2008

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI O IZVAJANJU OKVIRA DENARNE POLITIKE Avgust 2019

SPLOŠNI POGOJI O IZVAJANJU OKVIRA DENARNE POLITIKE Avgust 2019 SPLOŠNI POGOJI O IZVAJANJU OKVIRA DENARNE POLITIKE Avgust 2019 VSEBINA DEL 1 SPLOŠNE DOLOČBE IN OPREDELITEV POJMOV...1 DEL 2 ORODJA, OPERACIJE, INSTRUMENTI IN POSTOPKI DENARNE POLITIKE EUROSISTEMA...14

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: SKLEP SVETA o sklenitvi Protokola o izvajanju

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

Microsoft Word - Predgovor.doc

Microsoft Word - Predgovor.doc PETO POGLAVJE 5.01 Definicija: Finančne transakcije so transakcije s finančnimi sredstvi in obveznostmi med institucionalnimi enotami ter med institucionalnimi enotami in tujino. 5.02 Glede na opredelitev

Prikaži več

BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5

BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5 BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

Microsoft Word - Primer nalog_OF_izredni.doc

Microsoft Word - Primer nalog_OF_izredni.doc 1) Ob koncu leta 2004 je bilo v Sloveniji v obtoku za 195,4 mrd. izdanih bankovcev, neto tuja aktiva je znašala 1.528,8 mrd. SIT, na poravnalnih računih pri BS so imele poslovne banke za 94 mrd. SIT, depoziti

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne maja o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in Sve

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne maja o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in Sve L 87/84 31.3.2017 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/566 z dne 18. maja 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 21.11.2018 C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 21.11.2018 o vzpostavitvi začasnega neposrednega statističnega ukrepa za izkazovanje izbranih vsebin popisa

Prikaži več

NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. Dalmatinova 7 Ljubljana PROSPEKT vzajemnega sklada Organic High Yield, mešani fleksibilni globalni skl

NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. Dalmatinova 7 Ljubljana PROSPEKT vzajemnega sklada Organic High Yield, mešani fleksibilni globalni skl NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. Dalmatinova 7 Ljubljana PROSPEKT vzajemnega sklada Organic High Yield, Z VKLJUČENIMI PRAVILI UPRAVLJANJA Agencija je izdala dovoljenje za objavo prospekta

Prikaži več

Microsoft Word - SRS A.doc

Microsoft Word - SRS A.doc Slovenski računovodski standard 23 (2016) OBLIKE IZKAZA GIBANJA KAPITALA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih

Prikaži več

Anatomija hitrega trgovalnega modula Hitro trgovanje vam zagotavlja večji nadzor in preglednost nad načinom trgovanja z vašim naročilom. FOREX CFD-JI

Anatomija hitrega trgovalnega modula Hitro trgovanje vam zagotavlja večji nadzor in preglednost nad načinom trgovanja z vašim naročilom. FOREX CFD-JI Anatomija hitrega trgovalnega modula Hitro trgovanje vam zagotavlja večji nadzor in preglednost nad načinom trgovanja z vašim naročilom. FOREX CFD-JI FOREX Anatomija hitrega trgovalnega modula FX IKONA

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d.o.o. 3. različica, 28. 5. 2019 Kazalo 1. Uvodne določbe...

Prikaži več

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij za pridobitev licence Pogosta vprašanja 1 Kaj je banka?

Prikaži več

c_ sl pdf

c_ sl pdf 3.12.2008 C 308/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o

Prikaži več

Review of the Framework on State Aid to Shipbuilding

Review of the Framework on State Aid to Shipbuilding Pregled Sporočila o kratkoročnem zavarovanju izvoznih kreditov 1. Uvod Posvetovalni dokument V nekaterih državah članicah uradne izvoznokreditne agencije zavarujejo kratkoročna izvozna tveganja za račun

Prikaži več

PROSPEKT Z VKLJUČENIMI PRAVILI UPRAVLJANJA Krovni sklad Infond oktober 2017 Agencija za trg vrednostnih papirjev je dne izdala dovoljenje z

PROSPEKT Z VKLJUČENIMI PRAVILI UPRAVLJANJA Krovni sklad Infond oktober 2017 Agencija za trg vrednostnih papirjev je dne izdala dovoljenje z PROSPEKT Z VKLJUČENIMI PRAVILI UPRAVLJANJA Krovni sklad Infond oktober 2017 Agencija za trg vrednostnih papirjev je dne 28.08.2017 izdala dovoljenje za objavo prospekta z vključenimi pravili upravljanja.

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/61 POROČILO o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/11) UVOD 1. Izvajalska

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

Uradni list RS - 027/2016, Uredbeni del

Uradni list RS - 027/2016, Uredbeni del Digitally signed by Matjaz Peterka DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1236795114014, cn=matjaz Peterka Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

DIREKTIVA 2014/•51/•EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi direktiv 2003/•71/•ES in 2009/•138/•ES

DIREKTIVA 2014/•51/•EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi direktiv 2003/•71/•ES in 2009/•138/•ES 22.5.2014 L 153/1 I (Zakonodajni akti) DIREKTIVE DIREKTIVA 2014/51/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 16. aprila 2014 o spremembi direktiv 2003/71/ES in 2009/138/ES ter uredb (ES) št. 1060/2009, (EU)

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

BANKA SLOVENIJE BANK OF SLOVENIA EVROSISTEM / EUROSYSTEM FINANÈNI RAÈUNI SLOVENIJE FINANCIAL ACCOUNTS OF SLOVENIA NOVEMBER/NOVEMBE

BANKA SLOVENIJE BANK OF SLOVENIA EVROSISTEM / EUROSYSTEM FINANÈNI RAÈUNI SLOVENIJE FINANCIAL ACCOUNTS OF SLOVENIA NOVEMBER/NOVEMBE BANKA SLOVENIJE EVROSISTEM / FINANÈNI RAÈUNI SLOVENIJE 2004-2009 FINANCIAL ACCOUNTS OF SLOVENIA 2004-2009 NOVEMBER/NOVEMBER 2010 2 Finančni računi Slovenije/Financial Accounts of Slovenia 2004-2009, november/november

Prikaži več

Javno posvetovanje o osnutku dodatka k Vodniku ECB po opcijah in diskrecijskih pravicah iz prava Unije

Javno posvetovanje o osnutku dodatka k Vodniku ECB po opcijah in diskrecijskih pravicah iz prava Unije o osnutku dodatka k Vodniku ECB po opcijah in diskrecijskih pravicah iz prava Unije Maj 2016 Uvod (1) V tem dokumentu o posvetovanju je opisan pristop ECB k izvajanju nekaterih opcij in diskrecijskih pravic,

Prikaži več

PROSPEKT KROVNEGA SKLADA INFOND Z VKLJUČENIMI PRAVILI UPRAVLJANJA Agencija za trg vrednostnih papirjev je dne izdala dovoljenje za objavo p

PROSPEKT KROVNEGA SKLADA INFOND Z VKLJUČENIMI PRAVILI UPRAVLJANJA Agencija za trg vrednostnih papirjev je dne izdala dovoljenje za objavo p PROSPEKT KROVNEGA SKLADA INFOND Z VKLJUČENIMI PRAVILI UPRAVLJANJA Agencija za trg vrednostnih papirjev je dne 23.01.2019 izdala dovoljenje za objavo prospekta z vključenimi pravili upravljanja. Pravila

Prikaži več

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Prikaži več

COM(2013)730/F1 - SL

COM(2013)730/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 24.10.2013 COM(2013) 730 final 2013/0350 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v Pridružitvenem svetu, ustanovljenem z Evro-mediteranskim sporazumom o pridružitvi

Prikaži več

MergedFile

MergedFile CENIK TRGOVALNE PLATFORME OPTIMTRADER PREMIUM PAKET PREMIUM paket je določen glede na mesečni obseg trgovanja.. Pri trgovanju preko platforme OptimTrader veljajo splošni pogoji poslovanja podjetja CM-Equity.

Prikaži več

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 1 PREDSTAVITEV SKLADA...3 2 OPOZORILO IMETNIKOM INVESTICIJSKIH KUPONOV...4 3 POSLOVANJE SKLADA V OBDOBJU 01.01. DO 30.06.2006...5 4 NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI

Prikaži več

Finančni načrt 2011 Ljubljana, september, 2010

Finančni načrt 2011 Ljubljana, september, 2010 Finančni načrt 2011 Ljubljana, september, 2010 Vsebina 1 UVOD 3 2 ANALIZA KONCESIJSKIH DAJATEV 4 2.1 IGRE NA SREČO, OD KATERIH DOBIVA SREDSTVA FUNDACIJA 5 2.2 KONCESIJSKI VIRI 6 2.3 KONCESIJSKE DAJATVE

Prikaži več

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski L 123/90 19.5.2015 UREDBA (EU) 2015/759 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 29. aprila 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 223/2009 o evropski statistiki (Besedilo velja za EGP in Švico) EVROPSKI PARLAMENT

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 9.8.2017 C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 9.8.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1306/2013

Prikaži več