SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE"

Transkripcija

1 SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 13/2019 V Ljubljani, dne

2 V S E B I N A Stran 1 SPLOŠNE DOLOČBE AKTIVNE OBRESTNE MERE KREDITI FIZIČNIM OSEBAM POTROŠNIŠKI KREDITI POTROŠNIŠKI KREDIT S PLAČILOM PREMIJE ZA TVEGANJE, ZAVAROVAN PRI ZAVAROVALNICI POTROŠNIŠKI KREDIT ZAVAROVAN Z ZASTAVO NEPREMIČNINE POTROŠNIŠKI KREDIT ZAVAROVAN Z ZASTAVO VREDNOSTNIH PAPIRJEV ALI VZAJEMNIH SKLADOV AVTO KREDIT POTROŠNIŠKI KREDIT ZAVAROVAN Z ZASTAVO DEPOZITA / PREMOSTITVENI KREDIT DOVOLJENA PREKORAČITEV SREDSTEV NA TRANSAKCIJSKEM RAČUNU FIZIČNIH OSEB NEDOVOLJENA PREKORAČITEV SREDSTEV NA TRANSAKCIJSKEM RAČUNU FIZIČNIH OSEB EKSPRES GOTOVINSKI KREDIT STANOVANJSKI KREDITI STANOVANJSKI KREDIT ZAVAROVAN PRI ZAVAROVALNICI ALI Z ZASTAVO NEPREMIČNINE POSOJILNE KARTICE KREDITI PRAVNIM OSEBAM IN SAMOSTOJNIM PODJETNIKOM IZHODIŠČNE OBRESTNE MERE ZA KREDITE VEZANE NA EUR ZA POSLOVNE OBJEKTE EIF MIKROKREDIT DO VKLJUČNO EUR LIMIT NA TRANSAKCIJSKEM RAČUNU REVOLVING KREDIT IN OKVIRNI KREDIT ZA KRITJE AKREDITIVOV KREDIT ZA FINANCIRANJE OBRATNIH SREDSTEV INVESTICIJSKI KREDIT* STORITVE FACTORINGA KREDITI SID / PODJETNIŠKI SKLAD PASIVNE OBRESTNE MERE SREDSTVA DOMAČIH IN TUJIH FIZIČNIH OSEB SREDSTVA V DOMAČI VALUTI DEVIZNA SREDSTVA SREDSTVA DOMAČIH IN TUJIH PRAVNIH OSEB SREDSTVA DOMAČIH IN TUJIH PRAVNIH OSEB V DOMAČI VALUTI DEVIZNA SREDSTVA DOMAČIH IN TUJIH PRAVNIH OSEB VEZANI DEPOZITI V DOMAČI VALUTI DOMAČIH IN TUJIH PRAVNIH OSEB KONČNE DOLOČBE Sklep velja od: 01/08/2019 julij / 14

3 1 SPLOŠNE DOLOČBE Za posle sklenjene do vključno veljajo sklepi o obrestnih merah in določbe, ki so veljale ob sklenitvi posla. V kolikor v pogodbi ni drugače določeno, banka v pogodbe o depozitih ter v kreditne pogodbe vnaša klavzulo, na podlagi katere se za obračun obresti uporablja vsakokrat veljavni sklep o obrestnih merah banke. Obrestne mere za nove posle Obrestne mere za nove posle so določene v obliki nominalne obrestne mere, EURIBOR + r ali LIBOR + r. Če se po sprejetju tega sklepa na željo deponenta podaljša rok že dospelih vezanih depozitov, bo na te depozite banka obračunavala obrestno mero v skladu s tem sklepom. Če se po sprejetju tega sklepa na željo kreditojemalca podaljša rok vračila kredita, lahko banka obračunava obresti po novi obrestni meri v skladu s tem sklepom. Možni načini obračuna obresti za nove posle Obračun obresti je za vse nove posle navaden (linearen). Pri obračunavanju obresti banka praviloma uporablja dekurzivno obrestovanje. Banka lahko uporablja tudi anticipativno obrestovanje. S posebnim navodilom, ki ga sprejme Uprava banke, se določijo pravila in kriteriji za izvajanje dekurzivnega ali anticipativnega postopka obrestovanja. Računanje dni Pri navadnem obračunu obresti banka upošteva dejansko število dni kapitalizacije in 360 dni v letu (K,360). Kapitalizacijsko obdobje je eno leto. Pri določanju števila dni se: - pri terjatvah in obveznostih do fizičnih oseb upošteva prvi dan knjiženja, ne pa tudi zadnji dan knjiženja; - pri terjatvah in obveznostih do pravnih oseb in obrtnikov upošteva prvi dan knjiženja, ne pa tudi zadnji dan knjiženja; Pri predračunavanju anuitet za kredite oziroma pri izdelavi amortizacijskih načrtov banka v skladu s Priporočili o načinu obračunavanja obresti za posle s prebivalstvom uporablja metodo (30,360), kar pomeni, da upošteva 30 dni za mesec in 360 dni za leto. V skladu s Priporočili o načinu obračunavanja obresti za posle s prebivalstvom pojasnjujemo, da je posojilo pri banki, ki uporablja način štetja (K,360) ob nespremenjenih drugih pogojih posla dražji od posojila pri banki, ki uporablja natančno štetje (K, 365/366). Obračun obresti a) krediti z anuitetnim odplačevanjem: Obresti so vštete v anuiteto. Njihova zapadlost je določena z zapadlostjo anuitete. b) kontokorentni krediti in krediti z obročnim odplačevanjem: Obračun obresti se izvaja mesečno (od 1. v preteklem mesecu do 1. v tekočem mesecu) najpozneje peti delovni dan v tekočem mesecu za pretekli mesec. Zapadlost obračunanih obresti je 15. v Sklep velja od: 01/08/2019 julij / 14

4 tekočem mesecu, zato se te obresti naobrestijo za 14 dni z uporabo obrestne mere za redne obresti. Pri poslih sklenjenih po se ne računajo obresti na obresti. c) pozitivne, negativne in zamudne obresti na TRR - obračun se izvaja mesečno (od 1. v preteklem mesecu do 1. v tekočem mesecu). Zapadlost in pripis obračunanih obresti je na dan obračuna. d) Sindicirani kreditni posli z udeležbo SBRF: - krediti z anuitetnim odplačevanjem: V skladu z določilom iz odstavka a). - kontokorentni krediti in krediti z obročnim odplačevanjem: Obračun obresti se izvaja mesečno (od 1. v tekočem mesecu do 1. v naslednjem mesecu) zadnji delovni dan v tekočem mesecu za tekoči mesec. Zapadlost obračunanih obresti je 5. delovni dan v naslednjem mesecu. e) Depoziti pravnih oseb: - Obračun obresti se izvaja mesečno (kadar to ni s pogodbo drugače določeno) na 1. delovni dan v mesecu za obdobje predhodnega meseca. Izplačilo oz. Pripis obresti se izvede 1. delovni dan v mesecu Zamudne obresti Zamudne obresti za zapadle neporavnane obveznosti po kreditih, danih fizičnim osebam, se izračunavajo po linearni metodi in se knjižijo ter vodijo na ustreznih računih, razen za nedovoljena negativna stanja na tekočih računih fizičnih oseb, kjer se zamudne obresti pripisujejo glavnici. Zamudne obresti za zapadle neporavnane obveznosti po kreditih, danih pravnim osebam in obrtnikom, se izračunavajo po navadni metodi. Ob koncu obračunskega obdobja se vzpostavijo terjatve iz naslova zamudnih obresti in izstavijo obračuni zamudnih obresti. Obrestna mera, po kateri se obračunavajo neporavnane in zamudne obveznosti do banke, je enaka zakonsko določeni obrestni meri za zamudne obresti. Za posle sklenjene po se skladno z novim Obligacijskim zakonikom ne obračunavajo zamudne obresti na (realne) obresti, temveč se ob evidentiranih zamudah pri plačevanju obveznostih strank za realne obresti, ki presegajo 20,86 EUR (5.000 SIT) in za zamude nad 7 dni, računa pribitek na osnovno pogodbeno dogovorjeno obrestno mero, v višini 3%. Nova, za pribitek povečana obrestna mera se uporablja za izračun obresti na nezapadle zneske (glavnice, stroškov, provizij in obresti) in se uporablja do trenutka, ko stranka ponovno redno poravnava svoje obveznosti. Ta pribitek se ne obračunava za kredite fizičnim osebam. Na zapadle zneske glavnice, stroškov in provizij banka računa zamudne obresti, kot je navedeno v prejšnjih odstavkih. Morebitna odstopanja od omenjenih vrednosti so v pristojnosti članov uprave. Vrstni red poplačila terjatev Če dolguje dolžnik poleg glavnice tudi obresti in stroške, se terjatve poravnajo tako, da se najprej poplačajo stroški, nato obresti in končno glavnica. Določilo iz prejšnjega odstavka velja tudi v primerih, ko je med istimi osebami več istovrstnih terjatev in obveznosti (primer : en kreditojemalec ima več kreditov) in se dosledno uveljavlja, če dolžnikovo vplačilo ne zadostuje za izpolnitev vseh obveznosti. Če je hkrati zapadlo več obveznosti, se najprej poravnajo tiste, ki so najmanj zavarovane, če so vse enako zavarovane, pa najprej tiste, ki so dolžniku v večje breme. Če so po vsem navedenem obveznosti enake, se poravnajo po vrstnem redu, kot so nastale. Sklep velja od: 01/08/2019 julij / 14

5 2 AKTIVNE OBRESTNE MERE 2.1 KREDITI FIZIČNIM OSEBAM Obrestna mera se določi na osnovi trenutnega in pričakovanega obsega poslovanja kreditojemalca z banko. Kreditojemalcu se prizna status komitenta tudi v primeru, da pred realizacijo kredita zagotovi prenos rednih mesečnih prejemkov na banko. V primeru obravnave kredita, kjer je ugotovljeno odstopanje od pogojev za pridobitev kredita, lahko banka v Sklepu o obrestnih merah objavljene obrestne mere, poviša za 1,0 odstotno točko. V primeru, ko je obrestna mera sestavljena iz referenčne obrestne mere EURIBOR, banka upošteva InterBank Offered Rate za EUR ustrezne ročnosti (Vir: informacijski sistem Reuters). Banka strankam nudi najem kreditov v domači valuti. Aktualne stopnje referenčnih obrestnih mer a) Vrednost EURIBOR / LIBOR (CHF) se v sklenjenih pogodbah spreminja in v letu. Banka lahko spremeni anuiteto kredita vsakega in v letu. Vsakokratna sprememba vrednosti EURIBOR / LIBOR (CHF) vpliva na spremembo višine mesečne obveznosti kredita, in sicer se višina mesečne obveznosti poveča (zmanjša), če se je EURIBOR / LIBOR (CHF) povišal (znižal) Vrednosti referenčnih obrestnih mer, ki so uporabljene dne za izračun kreditnih obrestnih mer ob spremembi obrestnih mer pri obstoječih kreditnih pogodbah: Veljavnost na dan: EURIBOR LIBOR (CHF) 3-mesečni ,3440-0, mesečni ,3130-0, mesečni ,2130-0,58240 b) Ob odobritvi kredita se upošteva vrednost EURIBOR-ja, ki je po metodi T-2 veljala na 1. dan v mesecu, v katerem je bil kredit odobren oz. se v primeru negativnega EURIBOR-ja zanj upošteva vrednost 0,00% Vrednosti referenčnih obrestnih mer uporabljenih za izračun kreditnih obrestnih mer v mesecu avgustu 2019: Veljavnost na dan: EURIBOR LIBOR (CHF) 3-mesečni ,3740-0, mesečni ,3550-0, mesečni ,3010-0,62780 Sklep velja od: 01/08/2019 julij / 14

6 2.1.1 POTROŠNIŠKI KREDITI POTROŠNIŠKI KREDIT S PLAČILOM PREMIJE ZA TVEGANJE, ZAVAROVAN PRI ZAVAROVALNICI Fiksna obrestna mera Nad 12 do vključno 36 mesecev 5,00 % p.a. 6,00 % p.a. Nad 36 do vključno 60 mesecev 5,00 % p.a. 6,00 % p.a. Nad 60 do vključno 72 mesecev 5,50 % p.a. 6,00 % p.a. Nad 72 do vključno 84 mesecev 5,50 % p.a. 6,50 % p.a. Nad 84 do vključno 96 mesecev 5,50 % p.a. 6,50 % p.a. Nad 96 do vključno 108 mesecev 5,50 % p.a. 6,50 % p.a. Nad 108 do vključno 120 mesecev 5,50 % p.a. 6,50 % p.a. Variabilna obrestna mera Nad 12 do vključno 36 mesecev 6M Euribor + 4,00 % p.a. 6M Euribor + 4,90 % p.a. Nad 36 do vključno 60 mesecev 6M Euribor + 4,20 % p.a. 6M Euribor + 5,00 % p.a. Nad 60 do vključno 72 mesecev 6M Euribor + 4,50 % p.a. 6M Euribor + 5,30 % p.a. Nad 72 do vključno 84 mesecev 6M Euribor + 4,60 % p.a. 6M Euribor + 5,50 % p.a. Nad 84 do vključno 96 mesecev 6M Euribor + 4,70 % p.a. 6M Euribor + 5,60 % p.a. Nad 96 do vključno 108 mesecev 6M Euribor + 4,70 % p.a. 6M Euribor + 5,60 % p.a. Nad 108 do vključno 120 mesecev 6M Euribor + 4,70 % p.a. 6M Euribor + 5,60 % p.a POTROŠNIŠKI KREDIT ZAVAROVAN Z ZASTAVO NEPREMIČNINE Fiksna obrestna mera Nad 12 do vključno 60 mesecev 5,50 % p.a. 6,50 % p.a. Nad 60 do vključno 120 mesecev 5,90 % p.a. 6,90 % p.a. Variabilna obrestna mera Nad 12 do vključno 60 mesecev 6M Euribor + 4,50 % p.a. 6M Euribor + 5,00 % p.a. Nad 60 do vključno 120 mesecev 6M Euribor + 4,60 % p.a. 6M Euribor + 5,30 % p.a. Nad 120 do vključno 180 mesecev 6M Euribor + 4,75 % p.a. 6M Euribor + 5,70 % p.a. Nad 180 do vključno 240 mesecev 6M Euribor + 5,00 % p.a. 6M Euribor + 5,90 % p.a POTROŠNIŠKI KREDIT ZAVAROVAN Z ZASTAVO VREDNOSTNIH PAPIRJEV ALI VZAJEMNIH SKLADOV Fiksna obrestna mera Nad 12 do vključno 36 mesecev 7,90 % p.a. 8,00 % p.a. Variabilna obrestna mera Nad 12 do vključno 36 mesecev 6M Euribor + 5,40 % p.a. 6M Euribor + 5,90 % p.a. Nad 36 do vključno 120 mesecev 6M Euribor + 5,80 % p.a. 6M Euribor + 6,40 % p.a. Sklep velja od: 01/08/2019 julij / 14

7 AVTO KREDIT Fiksna obrestna mera Nad 12 do vključno 36 mesecev 4,90 % p.a. 4,90 % p.a. Nad 36 do vključno 60 mesecev 4,90 % p.a. 4,90 % p.a. Nad 60 do vključno 72 mesecev 5,40 % p.a. 5,40 % p.a. Nad 72 do vključno 84 mesecev 5,40 % p.a. 5,40 % p.a. Nad 84 do vključno 96 mesecev 5,40 % p.a. 5,40 % p.a. Nad 96 do vključno 108 mesecev 5,40 % p.a. 5,40 % p.a. Nad 108 do vključno 120 mesecev 5,40 % p.a. 5,40 % p.a. Krediti so zavarovani s plačilom premije za tveganje ali pri zavarovalnici Variabilna obrestna mera Nad 12 do vključno 36 mesecev 6M Euribor + 3,90 % p.a. 6M Euribor + 4,20 % p.a. Nad 36 do vključno 60 mesecev 6M Euribor + 4,15 % p.a. 6M Euribor + 4,40 % p.a. Nad 60 do vključno 72 mesecev 6M Euribor + 4,40 % p.a. 6M Euribor + 4,60 % p.a. Nad 72 do vključno 84 mesecev 6M Euribor + 4,40 % p.a. 6M Euribor + 4,60 % p.a. Nad 84 do vključno 96 mesecev 6M Euribor + 4,45 % p.a. 6M Euribor + 4,65 % p.a. Nad 96 do vključno 108 mesecev 6M Euribor + 4,50 % p.a. 6M Euribor + 4,70 % p.a. Nad 108 do vključno 120 mesecev 6M Euribor + 4,55 % p.a. 6M Euribor + 4,75 % p.a. Krediti so zavarovani s plačilom premije za tveganje ali pri zavarovalnici HITRI KREDIT Fiksna obrestna mera Nad 12 do vključno 120 mesecev 6,10 % p.a. N/A Kredit brez zavarovanja, namenjen strankam ki so komitenti banke že vsaj 6 mesecev POTROŠNIŠKI KREDIT ZAVAROVAN Z ZASTAVO DEPOZITA / PREMOSTITVENI KREDIT Pri kreditu, ki je zavarovan z depozitom, se obrestna mera določi v višini obrestne mere za depozit povečani za 1,50 odstotni točki. Doba kreditiranja je lahko enaka ali krajša od dobe vezave depozita. Višina depozita, ki služi za zavarovanje kredita mora biti vsaj 1,2 kratnik kredita oz. 1,3 kratnik (v primeru odplačila obresti in glavnice ob zapadlosti depozita) DOVOLJENA PREKORAČITEV SREDSTEV NA TRANSAKCIJSKEM RAČUNU FIZIČNIH OSEB 7,75 % p.a NEDOVOLJENA PREKORAČITEV SREDSTEV NA TRANSAKCIJSKEM RAČUNU FIZIČNIH OSEB 8,00 % p.a EKSPRES GOTOVINSKI KREDIT Fiksna Obrestna mera Odplačilna doba Komitent, Nekomitent Od 12 do 96 mesecev 6,99 % Sklep velja od: 01/08/2019 julij / 14

8 2.1.2 STANOVANJSKI KREDITI STANOVANJSKI KREDIT ZAVAROVAN PRI ZAVAROVALNICI ALI Z ZASTAVO NEPREMIČNINE Variabilna obrestna mera Nad 12 do vključno 180 mesecev 6M Euribor + 2,10 % p.a. 6M Euribor + 3,90 % p.a. Nad 180 do vključno 300 mesecev 6M Euribor + 2,20 % p.a. 6M Euribor + 4,00 % p.a. Nad 300 do vključno 360 mesecev 6M Euribor + 2,30 % p.a. 6M Euribor + 4,10 % p.a. Najdaljša doba odplačila kredita zavarovanega pri zavarovalnici znaša 240 mesecev. Veljavnost od Fiksna obrestna mera Nad 12 do vključno 60 mesecev 2,70 % p.a. 4,40 % p.a. Nad 60 do vključno 120 mesecev 2,90 % p.a. 4,70 % p.a. Veljavnost od * Akcijska ponudba: (veljavnost do ) Akcijska variabilna obrestna mera Odplačilna doba Komitent Nad 12 do vključno 120 mesecev* 6 M EURIBOR + 1,75 % p.a. Nad 120 do vključno 240 mesecev * 6 M EURIBOR + 1,95 % p.a. Nad 240 do vključno 360 mesecev * 6 M EURIBOR + 2,00 % p.a. Odplačilna doba Nad 12 do vključno 60 mesecev* Nad 60 do vključno 120 mesecev * Akcijska fiksna obrestna mera Komitent 2,40 % p.a. 2,50 % p.a. *AKCIJSKA PONUDBA velja za vse oddane kreditne vloge strank s popolno kreditno dokumentacijo za stanovanjski kredit od do Pogoji ki jih mora izpolnjevati stranka za akcijsko obrestno mero: - LTV v skladu s produktnim katalogom - Odprt transakcijski račun pri Sberbank d.d. z namenom prejemanja osebnega dohodka (velja za kreditojemalca in morebitne sokreditojemalce). - Limit na TRR in uporaba MasterCard kartice (oddana vloga za limit in Mastercard kartico takoj po odobritvi kredita in pred podpisom kreditne pogodbe). - Vinkulacija ob najemu kredita sklenjene police naložbenega/kapitalskega življenjskega zavarovanja (Generali, Ergo ali Grawe) POSOJILNE KARTICE Posojilna kartica Fiksna obrestna mera 7,20 % p.a. Sklep velja od: 01/08/2019 julij / 14

9 2.2 KREDITI PRAVNIM OSEBAM IN SAMOSTOJNIM PODJETNIKOM IZHODIŠČNE OBRESTNE MERE ZA KREDITE VEZANE NA EUR ZA POSLOVNE OBJEKTE EIF MIKROKREDIT DO VKLJUČNO EUR Doba kredita * Fiksna OM (izhodiščna) OM vezana na 3m euribor (izhodiščna) nad 1 letom 2,85% 2,80% nad 2 letoma 3,00% 2,80% nad 3 leti 3,15% 2,90% nad 4 leta 3,35% 3,00% * Skrajna zapadlost kredita 60 mesecev Veljavnost od do preklica LIMIT NA TRANSAKCIJSKEM RAČUNU Doba limita Fiksna OM (izhodiščna) do 1 leta 4,00% Veljavnost od do preklica REVOLVING KREDIT IN OKVIRNI KREDIT ZA KRITJE AKREDITIVOV Doba kredita Fiksna OM (izhodiščna) OM vezana na 3m euribor (izhodiščna) do 1 leta 3,00% 3,00% Veljavnost od do preklica KREDIT ZA FINANCIRANJE OBRATNIH SREDSTEV Doba kredita Fiksna OM (izhodiščna) OM vezana na 3m euribor (izhodiščna) OM vezana na 6m euribor (izhodiščna)* do 1 leta 2,45% 2,50% 2,55% nad 1 letom 2,90% 2,85% 3,05% nad 2 letoma 3,05% 2,85% 3,20% nad 3 leti / 2,95% 3,30% nad 4 leti / 3,00% 3,35% nad 5 let / 3,10% 3,45% nad 7 let / 3,40% 3,50% nad 10 let / 3,50% 3,60% * 6 mesečni euribor se uporabi v primeru anuitetnega odplačila kredita Veljavnost od do preklica INVESTICIJSKI KREDIT* Doba kredita Fiksna OM (izhodiščna) OM vezana na 3m euribor (izhodiščna) OM vezana na 6m euribor (izhodiščna)** do 1 leta 2,35% 2,40% 2,45% nad 1 letom 2,80% 2,75% 2,95% nad 2 letoma 2,95% 2,75% 3,10% nad 3 leti / 2,85% 3,20% nad 4 leti / 2,90% 3,25% nad 5 let / 3,00% 3,35% nad 7 let / 3,30% 3,40% nad 10 let / 3,40% 3,50% * kredit, katerega min. 60% sredstev je namenjenih za investicijo v osnovna sredstva ** 6 mesečni euribor se uporabi v primeru anuitetnega odplačila kredita Veljavnost od do preklica. Sklep velja od: 01/08/2019 julij / 14

10 Navedene obrestne mere so izhodiščne. Obrestna mera je odvisna od bonitete poslovnega subjekta in zavarovanja ter je lahko od zgoraj navedene izhodiščne obrestne mere višja do 3 odstotne točke. Pri sestavljeni obrestni meri z EURIBOR (InterBank Offered Rate za EURO valuto) banka upošteva vrednost na 1. dan meseca, v katerem je izplačan kredit. Vir : Evropska centralna banka (ECB) - informacijski sistem Reuters. Ostopanja od zgoraj navedenih obrestnih mer potrdi odgovorna oseba v okviru pristojnosti, ki jih dodeli uprava STORITVE FACTORINGA storitve factoringa 3M EURIBOR + od 4,85% dalje KREDITI SID / PODJETNIŠKI SKLAD Veljajo pogoji določeni s strani uradne ustanove, ki ponuja te produkte. Odstopanja od zgoraj navedenih obrestnih mer potrdi odgovorna oseba v okviru pristojnosti, ki jih dodeli uprava. Sklep velja od: 01/08/2019 julij / 14

11 3 PASIVNE OBRESTNE MERE 3.1 SREDSTVA DOMAČIH IN TUJIH FIZIČNIH OSEB SREDSTVA V DOMAČI VALUTI a) Vpogledna sredstva Transakcijski račun 0,01 % Otroški transakcijski račun (do 15 let) 0,10 % Študentski transakcijski račun (nad 15 let) 0,10 % Upokojenski transakcijski račun 0,10 % Obrestne mere veljajo od in bodo veljale do preklica oz. do datuma, ki je naveden b) Vezani depoziti NEKOMITENT KOMITENT SBERBANK SPLETNA BANKA Od 31 do 60 dni (r2) do EUR 0,00% 0,00% 0,00% nad do EUR 0,00% 0,00% 0,00% nad EUR 0,00% 0,00% 0,00% Od 61 do 90 dni (r2) do EUR 0,00% 0,00% 0,00% nad do EUR 0,00% 0,00% 0,00% nad EUR 0,00% 0,00% 0,00% Od 91 do 180 dni (r3) do EUR 0,02% 0,04% 0,14% nad do EUR 0,02% 0,04% 0,14% nad EUR 0,02% 0,04% 0,14% Od 181 dni do 270 dni (r4) do EUR 0,03% 0,05% 0,15% nad do EUR 0,03% 0,05% 0,15% nad EUR 0,03% 0,05% 0,15% Od 271 do 1 leta (r4) do EUR 0,04% 0,06% 0,16% nad do EUR 0,04% 0,06% 0,16% nad EUR 0,04% 0,06% 0,16% Nad 1 leto do 2 leti (r5) do EUR 0,06% 0,08% 0,18% nad do EUR 0,06% 0,08% 0,18% nad EUR 0,06% 0,08% 0,18% Nad 2 leti do 3 let do EUR 0,12% 0,14% 0,24% nad do EUR 0,12% 0,14% 0,24% nad EUR 0,12% 0,14% 0,24% Nad 3 leta do 4 let do EUR 0,20% 0,22% 0,32% nad do EUR 0,20% 0,22% 0,32% nad EUR 0,20% 0,22% 0,32% Nad 4 leta do 5 let do EUR 0,32% 0,35% 0,45% nad do EUR 0,32% 0,35% 0,45% nad EUR 0,32% 0,35% 0,45% Nad 5 let do 6 let do EUR 0,40% 0,45% 0,55% nad do EUR 0,40% 0,45% 0,55% nad EUR 0,40% 0,45% 0,55% Obrestne mere so za čas vezave depozita fiksne. Najmanjši znesek vezave je 100 EUR. Navedeni pogoji oz. obrestne mere veljajo od do Sklep velja od: 01/08/2019 julij / 14

12 c) Varčevalni produkti z več vplačili varčevanje v domači valuti variabilna obrestna mera Ročnost Obrestna mera Do vključno 6 mesecev 12M Euribor + 0,30% Od 6 mesecev do vključno 12 mesecev 12M Euribor + 0,40% Od 1 leta do 2 leta 12M Euribor + 0,50% Od 2 leta do 4 let 12M Euribor + 0,60% Nad 4 leta 12M Euribor + 0,70% Spremenjeni pogoji veljajo od do preklica. Spremenjeni pogoji veljajo le za novo sklenjene pogodbe o rentnem varčevanju po d) Vpogledni varčevalni računi Sberbank e-obrestni račun 0,05% (velja od do ) Vse ostale obrestne mere, ter stroški povezani z vodenjem Sberbank e-obrestnega računa so enaki obrestnim meram, ter stroškom rednih transakcijskih računov po sklepu o obrestnih merah ter tarifi nadomestil za storitve banke. e) Vezani depozit z avtomatskim podaljšanjem Depozit z ročnostjo 91 dni 0,35% (velja za nove depozite sklenjene od dalje) Depozit z ročnostjo 271 dni 0,50% (velja za depozite sklenjene od dalje) Depozit z ročnostjo 366 dni 0,60% (velja za depozite sklenjene od dalje) DEVIZNA SREDSTVA a) Vpogledna sredstva CHF 0,01 % AUD 0,01 % USD 0,01 % BAM 0,01 % GBP 0,01 % CAD 0,01 % RUB 0,01 % HRK 0,01 % JPY 0,00 % Ostale valute 0,30 % Najmanjši znesek na devizni vlogi je protivrednost 5 EUR. Spremenjeni pogoji veljajo od dalje do preklica. b) Vezani depoziti (sklenjeni v poslovalnicah in preko spletnega bančništva Sberbank Spletna banka) Valuta nad 1 mesec Nad 3 mesece nad 6 mesecev Nad 12 mesecev nad 24 mesecev CHF 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % USD 0,10 % 0,10 % 0,10 % 0,15% 0,15% RUB 1,00 % 1,50 % 1,75 % 2,00 % 2,25 % Sklep velja od: 01/08/2019 julij / 14

13 3.2 SREDSTVA DOMAČIH IN TUJIH PRAVNIH OSEB SREDSTVA DOMAČIH IN TUJIH PRAVNIH OSEB V DOMAČI VALUTI Sberbank e-obrestni račun *(0,00 %) Transakcijski računi *(0,00 %) Račun rezervnega sklada *(0,00 %) Transakcijski računi tujih pravnih oseb se ne obrestuje * Nova obrestna mera začne veljati DEVIZNA SREDSTVA DOMAČIH IN TUJIH PRAVNIH OSEB a) Sredstva na vpogled AUD 0,01 % CAD 0,01 % DKK 0,01 % JPY 0,00 % SEK 0,01 % CHF 0,00 % GBP 0,01 % USD 0,01 % VEZANI DEPOZITI V DOMAČI VALUTI DOMAČIH IN TUJIH PRAVNIH OSEB Ročnost depozita Obrestna mera komitent * Odpoklic / Do 1 meseca / Nad 1 mesecem / Nad 2 mesecema / Nad 3 mesece 0,01 % Nad 6 mesecev 0,02 % Nad 9 mesecev 0,07 % Nad 1 leto 0,10 % Nad 2 leti 0,15 % Nad 3 leta 0,20 % Nad 4 do 5 let 0,30 % Nad 5 let 0,40 % Nad 7 do 10 let 0,40 % * Navedene obrestne mere veljajo le za domače poslovne subjekte do EUR celotnih letnih prihodkov. Obrestne mere veljajo od naprej. Sklep velja od: 01/08/2019 julij / 14

14 4 KONČNE DOLOČBE Spremenjeni pogoji začnejo veljati Ostali pogoji ostajajo enaki kot v preteklem obdobju. Predsednik uprave mag. Gašpar Ogris Martič l.r. Sklep velja od: 01/08/2019 julij / 14

SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 12/2019 V Ljubljani, dne

SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 12/2019 V Ljubljani, dne SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 12/2019 V Ljubljani, dne 28.06.2019 V S E B I N A Stran 1 SPLOŠNE DOLOČBE... 3 2 AKTIVNE OBRESTNE MERE... 5 2.1 KREDITI FIZIČNIM OSEBAM... 5 2.1.1 POTROŠNIŠKI KREDITI...

Prikaži več

Sklep_april_2019

Sklep_april_2019 S K L E P O OBRESTNIH MERAH Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.3.2019 Velja od: 1.4.2019 1. VLOGE FIZIČNIH OSEB 1.1. VLOGE NA VPOGLED

Prikaži več

SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: Vipava,

SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: Vipava, SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: 01.05.2019 Vipava, 01.05.2019 S Sklepom o višini obrestnih mer za posamezne vrste vlog, depozitov in kreditov (v nadaljevanju:

Prikaži več

DELAVSKA HRANILNICA d

DELAVSKA HRANILNICA d S K L E P O VIŠINI OBRESTNIH MER ZA POSAMEZNE VRSTE VLOG, DEPOZITOV IN KREDITOV Sprejela:Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.12.2017 Velja od:

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx)

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx) DEPOZITI IN VARČEVANJA ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) Jožica Rihter, univ.dipl.ekon. E.naslov: jorko.rihter@gmail.com oktober 2018 1 Razvrstitev bančnih poslov Z vidika funkcionalnosti:

Prikaži več

DELOVNI LIST 2 – TRG

DELOVNI LIST 2 – TRG 3. ŢT GOSPODARSKO POSLOVANJE DELOVNI LIST 2 TRG 1. Na spletni strani http://www.sc-s.si/projekti/vodopivc.html si oglej E-gradivo z naslovom Cena. Nato reši naslednja vprašanja. 2. CENA 2.1 Kaj se pojavi

Prikaži več

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx)

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx) Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija Posredno financiranje NAZIV PRODUKTA: Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija NAČIN FINANCIRANJA posredno financiranje preko

Prikaži več

TARIFA FO_marec_12_3_2019

TARIFA FO_marec_12_3_2019 ABANKA d. d. IZVLEČEK TARIFE ABANKE FIZIČNE OSEBE Ljubljana, 12. marec 2019 KAZALO 5. POSLOVANJE S FIZIČNIMI OSEBAMI... 3 5.3. Kreditni posli... 3 5.4. Posli v domači valuti... 5 5.5. Devizno - valutni

Prikaži več

BILTEN JUNIJ 2019

BILTEN JUNIJ 2019 BILTEN JUNIJ 2019 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI 2X Razmnoževanje

Prikaži več

MergedFile

MergedFile CENIK TRGOVALNE PLATFORME OPTIMTRADER PREMIUM PAKET PREMIUM paket je določen glede na mesečni obseg trgovanja.. Pri trgovanju preko platforme OptimTrader veljajo splošni pogoji poslovanja podjetja CM-Equity.

Prikaži več

Zaključna projektna naloga Marinič Jasmina

Zaključna projektna naloga Marinič Jasmina JASMINA MARINIČ ZAKLJUČNA PROJEKTNA NALOGA 2018 UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MANAGEMENT ZAKLJUČNA PROJEKTNA NALOGA JASMINA MARINIČ KOPER, 2018 UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MANAGEMENT Zaključna

Prikaži več

MAJ 2019 Addiko Bank d.d. CENIK STORITEV ZA PODROČJE POSLOVANJA Z OBČANI Vrsta storitve nadomestilo v % nadomestilo v EUR frekvenca / enota CENIK STOR

MAJ 2019 Addiko Bank d.d. CENIK STORITEV ZA PODROČJE POSLOVANJA Z OBČANI Vrsta storitve nadomestilo v % nadomestilo v EUR frekvenca / enota CENIK STOR Addiko Bank d.d. CENIK STORITEV ZA PODROČJE POSLOVANJA Z OBČANI Vrsta storitve nadomestilo v % nadomestilo v EUR frekvenca / enota CENIK STORITEV ZA PODROČJE POSLOVANJA Z OBČANI EVRSKO POSLOVANJE TRANSAKCIJSKI

Prikaži več

Sklep Evropske centralne banke z dne 26. septembra 2013 o dodatnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavaro

Sklep Evropske centralne banke z dne 26. septembra 2013 o dodatnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavaro L 301/6 Uradni list Evropske unije 12.11.2013 SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 26. septembra 2013 o dodatnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja

Prikaži več

Microsoft Word - Primer nalog_OF_izredni.doc

Microsoft Word - Primer nalog_OF_izredni.doc 1) Ob koncu leta 2004 je bilo v Sloveniji v obtoku za 195,4 mrd. izdanih bankovcev, neto tuja aktiva je znašala 1.528,8 mrd. SIT, na poravnalnih računih pri BS so imele poslovne banke za 94 mrd. SIT, depoziti

Prikaži več

Mesečna informacija_marec_2016.pub

Mesečna informacija_marec_2016.pub MAREC KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Upočasnjevanje krčenja bilančne vsote slovenskega bančnega sistema se je v začetku leta nadaljevalo, konec januarja je bila medletno nižja za,%. Medletno

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) 1. Trgovanje s finančnimi instrumenti 1.1 Opravljanje investicijskih storitev in

Prikaži več

KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota se je februarja povečala bolj kot v predhodnih mesecih. Na strani virov se še vedno pove

KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota se je februarja povečala bolj kot v predhodnih mesecih. Na strani virov se še vedno pove KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota se je februarja povečala bolj kot v predhodnih mesecih. Na strani virov se še vedno povečujejo predvsem vloge gospodinjstev in predstavljajo

Prikaži več

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. maja 2014 o javnem dostopu do določenih informacij o slabih posojilih nekaterih bank (CON/2014/39) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB) je

Prikaži več

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar 2013 1 I. Uvodno pojasnilo Članice Združenja bank Slovenije so leta 2007 na pobudo Zveze potrošnikov Slovenije opredelile

Prikaži več

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) Zap. Oznaka štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA 1 A. 1. in del A. 5. Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - 4 TRR in osebni racun in ppt

Microsoft PowerPoint - 4 TRR in osebni racun in ppt TBP -Transakcijski račun ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) Prosojnice predavanj Jožica Rihter, univ.dipl.ekon. E.naslov: jorko.rihter@gmail.com oktober 2018 1 TRANSAKCIJSKI RAČUN Banke

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI DELOVANJA REGIJSKE GARANCIJSKE SHEME V KOROŠKI REGIJI Dravograd, 20. april

SPLOŠNI POGOJI DELOVANJA REGIJSKE GARANCIJSKE SHEME V KOROŠKI REGIJI Dravograd, 20. april SPLOŠNI POGOJI DELOVANJA REGIJSKE GARANCIJSKE SHEME V KOROŠKI REGIJI Dravograd, 20. april 2017 1 K A Z A L O SPLOŠNE POGOJE DELOVANJA REGIJSKE GARANCIJSKE SHEME... 3 V KOROŠKI REGIJI... 3 I. SPLOŠNE DOLOČBE...

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Fink.ppt

Microsoft PowerPoint - Fink.ppt NAJEMANJE KREDITA V BREME REZERVNEGA SKLADA Polona Fink Ružič Pravna služba GZS Teme Mnenje Ministrstva za okolje in prostor Obveznost ustanovitve rezervnega sklada Namen uporabe sredstev rezervnega sklada

Prikaži več

UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA, MARIBOR DELO DIPLOMSKEGA SEMINARJA ANALIZA POTROŠNIŠKIH KREDITOV BANK V SLOVENIJI Analysis of bank c

UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA, MARIBOR DELO DIPLOMSKEGA SEMINARJA ANALIZA POTROŠNIŠKIH KREDITOV BANK V SLOVENIJI Analysis of bank c UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA, MARIBOR DELO DIPLOMSKEGA SEMINARJA ANALIZA POTROŠNIŠKIH KREDITOV BANK V SLOVENIJI Analysis of bank consumer credit in Slovenia Kandidatka: Simona Zupan

Prikaži več

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi ABANKA d.d. Slovenska 58, 1517 Ljubljana T 01 47 18 100 F 01 43 25 165 www.abanka.si JAVNA OBJAVA PODATKOV POSLOVANJA ABANKE D.D. V PRVEM TRIMESEČJU LETA 2018 S PRILOŽENIMI KONSOLIDIRANIMI RAČUNOVODSKIMI

Prikaži več

Tarifa_PO_

Tarifa_PO_ TARIFA ZA PRAVNE OSEBE Velja od 1.8.2019 KAZALO 1. KREDITNO POSLOVANJE... 2 1.1 PROVIZIJA OB ODOBRITVI KREDITA (PLAČILO OB ODOBRITVI)... 2 1.2 OSTALI STROŠKI... 2 2. GARANCIJE IN POROŠTVA... 3 3. DRUGE

Prikaži več

O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 8. redna seja Občinskega sveta dne 21. decembra 2015 Gradivo za dodatno točko dnevnega reda ZAD

O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 8. redna seja Občinskega sveta dne 21. decembra 2015 Gradivo za dodatno točko dnevnega reda ZAD O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 8. redna seja Občinskega sveta dne 21. decembra 2015 Gradivo za dodatno točko dnevnega reda ZADEVA: Predlog sodne poravnave Poročevalca: Branko Žnidar,

Prikaži več

KDD NAVODILA

KDD NAVODILA CENIK KDD KDD - CENTRALNA KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽA D.D. LJULJANA Datum veljavnosti: 1.1.2019 Verzija: 1.1 KAZALO 1 POJASNILA K CENIKU 3 2 ZAGOTAVLJANJE STRUKTURE REGISTRA 5 3 OMOGOČANJE VPISOV GLEDE VREDNOSTNIH

Prikaži več

Tarifa Abanke

Tarifa Abanke ABANKA d. d. IZVLEČEK TARIFE ABANKE FIZIČNE OSEBE Ljubljana, 12. september 2019 KAZALO 5. POSLOVANJE S FIZIČNIMI OSEBAMI... 3 5.2. Splošne določbe pri poslovanju s fizičnimi osebami... 3 5.3. Kreditni

Prikaži več

Microsoft Word - INFORMACIJE NOVEMBER doc

Microsoft Word - INFORMACIJE NOVEMBER doc INFORMACIJE NOVEMBER 2014 Spoštovani! Pošiljamo Vam informacije za november. Vlada pripravlja kup dokaj neugodnih ukrepov za podjetnike (povišan davek na bančne storitve, povišan davek na zavarovalniške

Prikaži več

Izvleček iz tarife DBS

Izvleček iz tarife DBS IZVLEČEK IZ TARIFE DBS ZA FIZIČNE OSEBE, ZASEBNIKE IN DRUŠTVA LJUBLJANA, 12. OKTOBER 2015 A. SPLOŠNA DOLOČILA... 3 B. POSLOVANJE S PREBIVALSTVOM... 1 I. TRANSAKCIJSKI RAČUNI IN PLAČILNI PROMET ZA FIZIČNE

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

XXXXXX

XXXXXX Družba Slovenske železnice, d. o. o., in družba SŽ Tovorni promet, d. o. o, obe na naslovu Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, objavljata JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin PREDMET PRODAJE

Prikaži več

Premium Garant Nova priložnost na obzorju.

Premium Garant Nova priložnost na obzorju. Premium Garant Nova priložnost na obzorju. Premium Garant je vseživljenjsko zavarovanje z enkratnim plačilom premije, pri katerem zavarovalec prevzema naložbeno tveganje. Zavarovanje je namenjeno predvsem

Prikaži več

Cenik ES_spremembe_marec2013_ČISTOPIS_Sprememba_

Cenik ES_spremembe_marec2013_ČISTOPIS_Sprememba_ Cenik elektronskih storitev Na podlagi 332. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in 34. člena Statuta Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d. d., Ljubljana z dne 27.5.1997, z zadnjimi spremembami

Prikaži več

Microsoft Word - 01_BESEDILO RAZPISA, subv. obresti MG, Tolmin 2017

Microsoft Word - 01_BESEDILO RAZPISA, subv. obresti MG, Tolmin 2017 Na podlagi Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere pri posojilih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Tolmin (Uradni list RS, št. 55/2015 - v nadaljevanju: Pravilnik), Odloka o proračunu

Prikaži več

C(2016)3544/F1 - SL

C(2016)3544/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.6.2016 C(2016) 3544 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 13.6.2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov

Prikaži več

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo 20.3.2019 SL Uradni list Evropske unije C 106/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) PRIPOROČILA EVROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKA TVEGANJA PRIPOROČILO EVROPSKEGA ODBORA ZA SISTEMSKA TVEGANJA z dne 15. januarja

Prikaži več

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 KAZALO - RAZKRITJA INFORMACIJ LETNO POROČILO CRR Stran 1 UVOD 156 2 CILJI IN POLITIKE UPRAVLJANJA TVEGANJ 156 2.1 Pristop institucije k upravljanju tveganj Člen 435 156 2.2 Informacije

Prikaži več

Modra zavarovalnica, d.d.

Modra zavarovalnica, d.d. Srečanje z novinarji Ljubljana, 17. 1. 2013 Poudarki Modra zavarovalnica je največja upravljavka pokojninskih skladov in največja izplačevalka dodatnih pokojnin v Sloveniji. Modra zavarovalnica med najboljšimi

Prikaži več

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav Kazalo > 8 Finančni rezultat Skupine Triglav in Skupina Triglav je ustvarila 82,3 milijona evrov čistega dobička in dosegla 11,4-odstotno dobičkonosnost kapitala. Čisti poslovni izid je za 29 odstotkov

Prikaži več

Višje sodišče v Ljubljani Civilni oddelek VSL Sklep I Cp 188/2018 ECLI:SI:VSLJ:2018:I.CP Evidenčna številka: VSL Datum odločbe: 26.09

Višje sodišče v Ljubljani Civilni oddelek VSL Sklep I Cp 188/2018 ECLI:SI:VSLJ:2018:I.CP Evidenčna številka: VSL Datum odločbe: 26.09 Višje sodišče v Ljubljani Civilni oddelek VSL Sklep I Cp 188/2018 ECLI:SI:VSLJ:2018:I.CP.188.2018 Evidenčna številka: VSL00016859 Datum odločbe: 26.09.2018 Senat, sodnik posameznik: Alenka Kobal Velkavrh

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

KREDITNA POGODBA ŠT. št_pogodbe ki jo sklepata: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljan

KREDITNA POGODBA ŠT. št_pogodbe ki jo sklepata: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljan KREDITNA POGODBA ŠT. št_pogodbe ki jo sklepata: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana, matična številka: 5665493000, davčna številka: 82155135

Prikaži več

S K L E P TARIFA NADOMESTIL, PROVIZIJ IN STROŠKOV DELAVSKE HRANILNICE d.d. LJUBLJANA Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Ja

S K L E P TARIFA NADOMESTIL, PROVIZIJ IN STROŠKOV DELAVSKE HRANILNICE d.d. LJUBLJANA Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Ja S K L E P TARIFA NADOMESTIL, PROVIZIJ IN STROŠKOV DELAVSKE HRANILNICE d.d. LJUBLJANA Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 25.4.2018 Velja

Prikaži več

KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota bančnega sistema se je decembra 2018 povečala za 269 mio EUR, v celotnem lanskem letu pa

KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota bančnega sistema se je decembra 2018 povečala za 269 mio EUR, v celotnem lanskem letu pa KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota bančnega sistema se je decembra povečala za 9 mio EUR, v celotnem lanskem letu pa za mio EUR na, mrd EUR. Rast bilančne vsote je bila tako

Prikaži več

Mesečna informacija_februar_2016_.pub

Mesečna informacija_februar_2016_.pub FEBRUAR KRATEK KOMENTAR DOGAJANJA V BANČNEM SEKTORJU V letu se je bilančna vsota slovenskega bančnega sistema znižala za, mrd EUR oziroma za,%. Obseg financiranja na grosističnih trgih se je zmanjšal za

Prikaži več

IZVLEČEK TARIFE PLAČIL ZA POSLE S PRAVNIMI OSEBAMI STORITVE CENA I.A. I.A.1. I.A.1.1. TRANSAKCIJSKI RAČUNI PRAVNIH OSEB DOMAČE IN ČEZMEJNE REGULIRANE

IZVLEČEK TARIFE PLAČIL ZA POSLE S PRAVNIMI OSEBAMI STORITVE CENA I.A. I.A.1. I.A.1.1. TRANSAKCIJSKI RAČUNI PRAVNIH OSEB DOMAČE IN ČEZMEJNE REGULIRANE IZVLEČEK TARIFE PLAČIL ZA POSLE S PRAVNIMI OSEBAMI STORITVE CENA I.A. I.A.1. I.A.1.1. TRANSAKCIJSKI RAČUNI PRAVNIH OSEB DOMAČE IN ČEZMEJNE REGULIRANE PLAČILNE TRANSAKCIJE plačila v valuti EUR, SEK in RON

Prikaži več

S K L E P TARIFA NADOMESTIL, PROVIZIJ IN STROŠKOV DELAVSKE HRANILNICE d.d. LJUBLJANA Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, član uprave Jasna Me

S K L E P TARIFA NADOMESTIL, PROVIZIJ IN STROŠKOV DELAVSKE HRANILNICE d.d. LJUBLJANA Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, član uprave Jasna Me S K L E P TARIFA NADOMESTIL, PROVIZIJ IN STROŠKOV DELAVSKE HRANILNICE d.d. LJUBLJANA Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, član uprave Jasna Mesić, članica uprave Velja od: 16.10.2017 KAZALO NAVODILA

Prikaži več

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Prikaži več

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur Stran 13006 / Št. 86 / 29. 12. 2016 Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 odl. US, 82/13 in 55/15:

Prikaži več

Report

Report VLOGA ZA SKLENITEV KREDITA Fizične osebe https://portal.slsi.si/portal Dne: 22.05.2019 VELJAVNO OD 28.01.2019 OSNOVNI PODATKI STRANKE Priimek in ime: Datum rojstva: Naslov stalnega prebivališča: Naslov

Prikaži več

VLOGA ZA ODOBRITEV FINANCIRANJA ZA KMETOVALCE IN NOSILCE DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI Ustrezno označite. Posel najemam kot: kmetovalec (fizična os

VLOGA ZA ODOBRITEV FINANCIRANJA ZA KMETOVALCE IN NOSILCE DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI Ustrezno označite. Posel najemam kot: kmetovalec (fizična os VLOGA ZA ODOBRITEV FINANCIRANJA ZA KMETOVALCE IN NOSILCE DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI Ustrezno označite. Posel najemam kot: kmetovalec (fizična oseba) nosilec dopolnilne dejavnosti (pravna oseba) Vrsta

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja SKLEP o omejitvah glede sredstev

Prikaži več

BENJAMIN KOROŠEC ZAKLJUČNA PROJEKTNA NALOGA 2017 UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MANAGEMENT ZAKLJUČNA PROJEKTNA NALOGA BENJAMIN KOROŠEC KOPER, 201

BENJAMIN KOROŠEC ZAKLJUČNA PROJEKTNA NALOGA 2017 UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MANAGEMENT ZAKLJUČNA PROJEKTNA NALOGA BENJAMIN KOROŠEC KOPER, 201 BENJAMIN KOROŠEC ZAKLJUČNA PROJEKTNA NALOGA 2017 UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MANAGEMENT ZAKLJUČNA PROJEKTNA NALOGA BENJAMIN KOROŠEC KOPER, 2017 UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MANAGEMENT Zaključna

Prikaži več

V Z O R E C K R E D I T N E P O G O D B E KREDITNA POGODBA št_pogodbe ki jo sklepata: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Ulica

V Z O R E C K R E D I T N E P O G O D B E KREDITNA POGODBA št_pogodbe ki jo sklepata: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Ulica V Z O R E C K R E D I T N E P O G O D B E KREDITNA POGODBA št_pogodbe ki jo sklepata: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana, matična številka:

Prikaži več

Splošni pogoji za življenjsko zavarovanje Vita AS Royal Plus 1. člen: Vsebina (1) Splošni pogoji za življenjsko zavarovanje Vita AS Royal Plus (v nada

Splošni pogoji za življenjsko zavarovanje Vita AS Royal Plus 1. člen: Vsebina (1) Splošni pogoji za življenjsko zavarovanje Vita AS Royal Plus (v nada Splošni pogoji za življenjsko zavarovanje Vita AS Royal Plus 1. člen: Vsebina (1) Splošni pogoji za življenjsko zavarovanje Vita AS Royal Plus (v nadaljevanju: pogoji) so sestavni del pogodbe o življenjskem

Prikaži več

ABANKA D

ABANKA D SPLOŠNI POGOJI ZA POSLOVANJE S PLEMENITIMI KOVINAMI SPLOŠNI DEL UVODNE DOLOČBE 1. člen Izdajatelj teh splošnih pogojev je ABANKA d.d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana, registrirana pri Okrožnem sodišču

Prikaži več

XXXXXX

XXXXXX Družba Slovenske železnice, d. o. o., Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana objavlja JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin PREDMET PRODAJE SO NASLEDNJE NEPREMIČNINE: A. STANOVANJA OBREMENJENA Z NAJEMNIM

Prikaži več

TARIFA NADOMESTIL ZA STORITVE SBERBANK BANKA D.D., LJUBLJANA Št. 10/2019 V Ljubljani,

TARIFA NADOMESTIL ZA STORITVE SBERBANK BANKA D.D., LJUBLJANA Št. 10/2019 V Ljubljani, TARIFA NADOMESTIL ZA STORITVE SBERBANK BANKA D.D., LJUBLJANA Št. 10/2019 V Ljubljani, 28.06.2019 Vsebina I. PODROČJE PLAČILNEGA PROMETA ZA DOMAČE IN TUJE PRAVNE OSEBE... 3 A. TRANSAKCIJSKI RAČUN... 3 B.

Prikaži več

Smernice o izračunu pozicij repozitorjev sklenjenih poslov v skladu z uredbo EMIR 28/03/2019 ESMA SL

Smernice o izračunu pozicij repozitorjev sklenjenih poslov v skladu z uredbo EMIR 28/03/2019 ESMA SL Smernice o izračunu pozicij repozitorjev sklenjenih poslov v skladu z uredbo EMIR 28/03/2019 ESMA70-151-1350 SL Kazalo I. Področje uporabe... 3 II. Sklici na zakonodajo, okrajšave in slovar pojmov... 4

Prikaži več

Predloga za MF

Predloga za MF Agencija za zavarovalni nadzor Opozorilo: Gre za neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravila Agencija za zavarovalni nadzor kot informativni pripomoček, glede katerega Agencija za zavarovalni nadzor

Prikaži več

Splošni pogoji - poslovna kartica Visa_čistopis_

Splošni pogoji - poslovna kartica Visa_čistopis_ V-PV-maj-2-2018 SPLOŠNI POGOJI ZA POSLOVANJE S POSLOVNO KARTICO VISA 1. UVODNE DOLOČBE Izdajatelj teh splošnih pogojev je Abanka d.d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana, registrirana pri Okrožnem sodišču

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih 15.6.2018 L 153/161 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13) IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016 Ljubljana, 31. 8. 2017 Vsebina IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA... 2 1 OSNOVNI PODATKI... 3 2 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA... 4 3 POMEMBNEJŠI DOGODKI... 6 4 POJASNILA K LOČENIM IN KONSOLIDIRANIM

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

Vzorec kreditne pogodbe KREDITNA POGODBA ŠT. št_pogodbe ki jo sklepata: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turno

Vzorec kreditne pogodbe KREDITNA POGODBA ŠT. št_pogodbe ki jo sklepata: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turno KREDITNA POGODBA ŠT. št_pogodbe ki jo sklepata: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana, matična številka: 5665493000, davčna številka: SI82155135

Prikaži več

JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PODJETNIŠTVO, ULICA KNEZA KOCLJA 22, SI MARIBOR, TEL. H.C.: 02/ , FAKS: 02/ , IDENTIFIKACIJS

JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PODJETNIŠTVO, ULICA KNEZA KOCLJA 22, SI MARIBOR, TEL. H.C.: 02/ , FAKS: 02/ , IDENTIFIKACIJS JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PODJETNIŠTVO, ULICA KNEZA KOCLJA 22, SI -2000 MARIBOR, TEL. H.C.: 02/ 234 12 60, FAKS: 02/234 12 82, IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ZA DDV: SI58045473, JAVNI RAZPIS Naziv produkta

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlje Davčna številka: 31642730 Matična številka: 7084633000

Prikaži več

BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5

BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5 BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI

Prikaži več

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015 Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 215 2 Ključni podatki Preglednica 1: Ključni finančni in drugi podatki za NLB Skupino in NLB d.d. Ključni podatki izkaza poslovnega

Prikaži več

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis )

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis ) Prečiščeno besedilo vsebuje Pravilnik o osnovah in merilih za določanje višine naročnine, ki jo kolektivni člani letno plačujejo za uporabo dodeljenih številk GS1, ki ga na podlagi določil 19., 54. in

Prikaži več

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vidovič Davčna številka: SI 58045473 Matična številka:

Prikaži več

Na podlagi 284. člena, četrtega odstavka 536. člena, petega odstavka 578. člena, drugega odstavka 597. člena v zvezi s 4. in 8. točko prvega odstavka

Na podlagi 284. člena, četrtega odstavka 536. člena, petega odstavka 578. člena, drugega odstavka 597. člena v zvezi s 4. in 8. točko prvega odstavka Na podlagi 284. člena, četrtega odstavka 536. člena, petega odstavka 578. člena, drugega odstavka 597. člena v zvezi s 4. in 8. točko prvega odstavka 596. člena ter drugega odstavka 609. člena in na podlagi

Prikaži več

GPL GRADNJE d.o.o. - v stečaju Kumerdejeva ulica 3, 1000 Ljubljana Matična številka: , davčna številka: Stečajni postopek nad pravn

GPL GRADNJE d.o.o. - v stečaju Kumerdejeva ulica 3, 1000 Ljubljana Matična številka: , davčna številka: Stečajni postopek nad pravn GPL GRADNJE d.o.o. - v stečaju, : 3576027000, davčna : 59523506 Stečajni postopek nad pravno osebo - Opr. št.: St 2958/2017 OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Oddelek za gospodarsko sodstvo stečajna pisarna Opr.

Prikaži več

MESEČNI PREGLED GIBANJ NA TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV April 2019

MESEČNI PREGLED GIBANJ NA TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV April 2019 MESEČNI PREGLED GIBANJ NA TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV April 1 TRG FINANČNIH INSTRUMENTOV Tabela 1: Splošni kazalci Splošni kazalci 30. 9. 2018/ sep. 2018 31. 10. 2018/ okt. 2018 30. 11. 2018/ nov. 2018

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si IZVRŠBA

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

1

1 UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO PONUDBA FINANČNIH STORITEV NA SLOVENSKEM TRGU NA PRIMERU SKUPINE NOVE KBM Ljubljana, november 2010 ŠPELA KAVČIČ IZJAVA Študentka ŠPELA KAVČIČ izjavljam,

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S 31.3.2017 L 87/411 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/588 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede režima

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI

UNIVERZA V LJUBLJANI UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO PONUDBA BANK ZA FIZIČNE OSEBE Ljubljana, september 2009 Eva Debelec 1 IZJAVA Študentka Eva Debelec izjavljam, da sem avtorica tega diplomskega dela,

Prikaži več

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj 15. 10. 2018 RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj MSRP 16 MRS 17 OPREDELITEV POJMA 'NAJEM' V skladu z MSRP 16 je najem pogodba ali del pogodbe, ki prenaša pravico do uporabe identificiranega

Prikaži več

Uradni list C 149 Evropske unije Letnik 62 Slovenska izdaja Informacije in objave 30. april 2019 Vsebina IV Informacije INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANO

Uradni list C 149 Evropske unije Letnik 62 Slovenska izdaja Informacije in objave 30. april 2019 Vsebina IV Informacije INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANO Uradni list C 149 Evropske unije Letnik 62 Slovenska izdaja Informacije in objave 30. april 2019 Vsebina IV Informacije INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE Svet 2019/C 149/01

Prikaži več