Razpisna dokumentacija

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Razpisna dokumentacija"

Transkripcija

1 Tržaška cesta 25 p.p Ljubljana, Slovenija telefon: faks: Št.: /2014 Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko v skladu z 20. in 22. členom v povezavi z 28. in 29. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS/ (Uradni list RS št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014) objavlja JAVNO ZBIRANJE PONUDB za oddajo v najem dela stvarnega premoženja SPLOŠNO Lastnik stvarnega premoženja, ki se oddaja v najem, je Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: najemodajalec). Stvarno premoženje se nahaja v k.o. Gradišče II, parc. št. *416, ID znak /0-1, parc. št. 128/10, ID znak /10-0,Tržaška cesta 25, Ljubljana, ID stavbe Del stvarnega premoženja, ki se oddaja v najem, začasno ne potrebuje noben uporabnik. Javno zbiranje ponudb se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani fakultete kjer je dostopna tudi predmetna razpisna dokumentacija. Kontaktna oseba za morebitna vprašanja: izr. prof. dr. David Nedeljković, tel. 01/ PREDMET ODDAJE V NAJEM 1. Predmet oddaje stvarnega premoženja v najem so poslovni prostori v izmeri 100,00 m², ki se nahajajo v 4. nadstropju stavbe št. 1050, ID stavbe , (stavba A) s skupno neto tlorisno površino 6.424,80 m 2 in površino zemljišča pod stavbo 1.230,00 m 2, na Tržaški cesti 25, Ljubljana, ki stoji na parcelah št. 128/10 in 416.S, obe k.o Gradišče II. 2. Predmet oddaje stvarnega premoženja v najem so parkirna mesta, na zunanjem nepokritem parkirišču fakultete, parcela št. 128/1, k.o Gradišče II. Najemnik lahko ob najemu predmetnih poslovnih prostorov najame največ 4 parkirna mesta, na parkirišču fakultete. Poslovni prostori se oddajajo kot nedeljiva celota. 1/13

2 Parkirna mesta se oddajo zgolj ob najemu poslovnih prostorov. Poslovni prostori, ki so predmet oddaje stvarnega premoženja v najem, se nahajajo v 4. nadstropju stavbe št in imajo oznake in površine, kot izhaja iz priložene tabele: Oznaka prostora Površina v m 2 +AN424 19,60 +AN425 20,40 +AN426 20,00 +AN427 20,00 +AN428 20,00 SKUPAJ 100,00 Razporeditev prostorov je razvidna iz priložene skice: Najemniku se omogoči souporaba avle, dvigala in skupnih hodnikov ter stopnišča za dostop do poslovnih prostorov najemnika ter souporaba skupnih toaletnih prostorov AN402A in AN402B v 4. nadstropju. Možne so manjše gradbene prilagoditve predmetnih petih prostorov, v breme oz. na strošek najemnika, ki ne vpliva na višino najemnine. Prostori se oddajajo izključno za namen izvajanja raziskovalne in razvojne dejavnosti s področja elektrotehnike v povezavi z dejavnostjo Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Predmetni poslovni prostori predstavljajo 0,582 % od skupne površine celotne stavbe fakultete, ki obsega ,50 m 2. Prostori se oddajo v najem po načelu videno najeto. Ogled poslovnih prostorov in parkirnih mest za zainteresirane ponudnike bo ob 11:00 uri. Izven tega termina ogled ne bo možen. 2/13

3 VIŠINA NAJEMNINE Najemnina bo določena na podlagi ponudbe ponudnika, ki bo kot najugodnejši izbran po postopku in v skladu z merili tega javnega razpisa. Ponujena najemnina za poslovne prostore ne sme biti nižja od izhodiščne mesečne najemnine, ki znaša 10,00 EUR/m² oziroma 1.000,00 EUR za skupno 100,00 m² prostorov (vse brez DDV). V najemnino poslovnih prostorov je všteta souporaba avle, dvigala, skupnih hodnikov in stopnišča, ki jih najemnik lahko uporablja zgolj za dostop do poslovnih prostorov ter souporaba toaletnih prostorov AN402A in AN402B v 4. nadstropju. Ponujena najemnina za posamezno parkirno mesto ne sme biti nižja od izhodiščne mesečne najemnine, ki znaša 60,00 EUR za eno parkirno mesto (brez DDV). Znesek najemnine za poslovne prostore in parkirišča, povečan za davek na dodano vrednost, zapade v plačilo vsakega 15. dne v mesecu za tekoči mesec. Pogodbeni stranki se ob morebitnem podaljšanju pogodbe dogovorita o višini najemnine, ki pa ne more biti manjša od višine najemnine iz te pogodbe, usklajene s kumulativno stopnjo rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju trajanja te pogodbe. ČAS TRAJANJA NAJEMA Najemna pogodba se sklene za določen čas najmanj dveh let z možnostjo podaljšanja. OBVEZNOSTI NAJEMNIKA Najemnik je dolžan poleg najemnine za poslovne prostore in parkirišča najemodajalcu plačevati tudi obratovalne stroške (električna energija, ogrevanje, varovanje, voda in kanalščina, odvoz smeti, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča oziroma davek na nepremičnine, pluženje in odvoz snega, servis dvigala, ). Stroški se zaračunajo v sorazmernem deležu s kvadraturo najetih poslovnih prostorov 0,582 %, razen stroškov pluženja in odvoza snega, ki se obračunajo v sorazmernem deležu s številom najetih parkirnih mest. Najemnik sam sklene pogodbo za informacijsko-telekomunikacijske storitve pri izbranem ponudniku in stroške plačuje direktno in neodvisno od najemodajalca. Najemnik lahko s predhodnim soglasjem najemodajalca opremi prostore, ki so predmet najema, ob pooblaščenem nadzoru najemodajalca. Morebitna nova vgrajena oprema ne postane last najemodajalca in jo je najemnik v primeru prenehanja te pogodbe dolžan na svoje stroške odstraniti, če se z najemodajalcem ne dogovorita drugače. Najemnik se zavezuje: - da bo poslovne prostore in parkirna mesta uporabljal kot dober gospodar; - da bo spoštoval hišni in požarni red fakultete ter pravila, ki veljajo na parkirišču; - da bo plačeval vse obveznosti do najemodajalca in drugih dobaviteljev obratovalnih storitev v dogovorjenih rokih. Najemnik ne sme uporabljati najetih prostorov za izvajanje druge dejavnosti, kot bo opredeljena v najemni pogodbi. Najemnik ne sme oddati poslovnih prostorov in parkirnih mest v podnajem brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja najemodajalca. 3/13

4 Vse bistvene obveznosti najemnika so sicer opredeljene v priloženem vzorcu najemne pogodbe in se šteje, da so ponudnikom v celoti znane. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU Ponudniki morajo izpolnjevati naslednje pogoje: ponudnik mora imeti veljavno registracijo in vsa potrebna dovoljenja za opravljanje poslovne dejavnosti; ponudnik mora priložiti potrdilo Ministrstva za pravosodje RS o nekaznovanosti odgovorne osebe ponudnika; ponudnik mora na TRR najemodajalca št vplačati varščino v višini dveh mesečnih najemnin in predložiti dokazilo o plačilu varščine; ponudnik mora k ponudbeni dokumentaciji priložiti tudi na vsaki strani parafiran vzorec najemne pogodbe; ponudnik mora v ponudbi izjaviti, da bo v prostorih izvajal raziskovalno in razvojno dejavnost s področja elektrotehnike v povezavi z dejavnostjo Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, ponudnik mora v ponudbi izjaviti, da v celoti sprejema razpisne pogoje in se strinja z vsebino vzorca najemne pogodbe. SESTAVNI DELI PONUDBENE DOKUMENTACIJE Ponudba mora vsebovati predvsem: podatke o ponudniku, višino ponujene najemnine poslovnega prostora (brez DDV), višino ponujene najemnine parkirnega mesta (brez DDV) in število parkirnih mest, čas veljavnosti ponudbe ter izjavo ponudnika, da v celoti sprejema vse pogoje iz te razpisne dokumentacije in se strinja z vsebino priloženega vzorca najemne pogodbe. Ponudba mora biti napisana v slovenskem jeziku. Vse cene morajo biti v evrih brez DDV, ki mora biti prikazan posebej. Ponudba se bo štela za popolno, če bo ponudnik ponudbo oddal na priloženem obrazcu in zraven priložil vse sledeče dokumente, potrdila oziroma dokazila: izpis iz poslovnega/sodnega registra, dovoljenje za opravljanje dejavnosti (če je obvezno), izjavo, da bo v prostorih izvajal raziskovalno in razvojno dejavnost s področja elektrotehnike v povezavi z dejavnostjo Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, potrdilo Ministrstva za pravosodje RS o nekaznovanosti odgovorne osebe ponudnika dokazilo o plačilu varščine na TRR najemodajalca, vzorec najemne pogodbe iz razpisne dokumentacije, parafiran in žigosan na vsaki strani posebej. Dokumenti, ki se predložijo kot sestavni del ponudbe in ne izvirajo od ponudnika, morajo biti predloženi v izvirniku ali overjenem prepisu. Predložena dokazila in potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb. Ponudnik, ki odda ponudbo, ki vsebuje vse potrebne sestavine, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, lahko tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb. Ponudba mora biti veljavna najmanj do Ponudba, ki bi veljala krajši čas ali do preklica, bo izločena iz nadaljnjega postopka. 4/13

5 ROK IN NAČIN ODDAJE PONUDBE Obravnavale se bodo ponudbe, ki bodo prispele do vključno najkasneje do 10:00 ure na naslov: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko Dekanat Tržaška cesta Ljubljana Na ovojnici mora biti napisano: NE ODPIRAJ PONUDBA ZA NAJEM POSLOVNEGA PROSTORA. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in polni naslov pošiljatelja. Odpiranje ponudb bo javno, dne ob 12:00 uri, v dekanatu Fakultete za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, Ljubljana. Udeležba ponudnikov ni obvezna. Prisotni predstavniki ponudnikov se morajo izkazati s pisnim pooblastilom. Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku (nepravočasne ponudbe), ali pravočasne ponudbe, ki bodo nepopolne ali nepravilne, bodo izločene iz postopka in se ne bodo obravnavale. VARŠČINA V dokaz resnosti ponudbe mora ponudnik pred predložitvijo ponudbene dokumentacije vplačati varščino v višini dveh ponujenih najemnin na TRR najemodajalca št z navedbo:»plačilo varščine za najem PP«. Znesek varščine se ne obrestuje. Če ponudnik umakne vloženo ponudbo, najemodajalec zadrži njegovo varščino. Neizbranim in izločenim ponudnikom (nepravočasne ali nepopolne ponudbe) bo vplačana varščina neobrestovana vrnjena v dveh mesecih od poteka razpisnega roka. Varščina izbranega ponudnika, s katerim bo sklenjena najemna pogodba v notarskem zapisu, se bo upoštevala kot garancija za pravočasno in pravilno izpolnitev obveznosti najemnika iz najemne pogodbe. KRITERIJI IN POSTOPEK OCENJEVANJA PONUDB Predmet ocenjevanja in izbire bodo le popolne in pravočasne ponudbe, ki jih bodo predložili ponudniki, ki bodo izpolnjevali vse v pogoje iz tega razpisa. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse pogoje te razpisne dokumentacije in bo ponudil najvišjo najemnino. IZBIRA PONUDNIKA IN MOREBITNA DODATNA POGAJANJA Najemodajalec si pridržuje pravico do dodatnih pogajanj o višini najemnine v primeru, da bi dva ponudnika (ali več) izpolnjevala vse pogoje in ponudila enako visoko najemnino. Najemodajalec si pridržuje pravico, da brez kakršnihkoli posledic zase ne izbere nobenega ponudnika. Ponudniki v celoti nosijo stroške priprave ter izdelave ponudbe in v primeru neizbire ali razveljavitve razpisa niso upravičeni do kakršnekoli odškodnine. O odločitvi najemodajalca glede izbire ponudnika bodo ponudniki pisno obveščeni. 5/13

6 SKLENITEV NAJEMNE POGODBE Izbrani ponudnik mora najpozneje v 15 dneh od prejema obvestila o izbiri skleniti z najemodajalcem najemno pogodbo v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa. Če izbrani ponudnik tega ne stori v navedenem roku, lahko najemodajalec po lastni presoji podaljša rok za sklenitev pogodbe v notarskem zapisu, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v notarskem zapisu niti v podaljšanem roku, najemodajalec zadrži njegovo varščino. Če iz kateregakoli razloga v predvidenem (ali podaljšanem) roku ne bi bila sklenjena najemna pogodba v obliki notarskega zapisa z izbranim ponudnikom, se lahko opravijo pogajanja in sklene najemna pogodba s ponudnikom, ki je naslednji po višini ponujene najemnine. PRILOGA K RAZPISNI DOKUMENTACIJI 1. vzorec najemne pogodbe 2. obrazec ponudbe s specifikacijo obveznih prilog k ponudbi Razpisna dokumentacija in vse priloge iz te razpisne dokumentacije so njen sestavni del in so dostopne na spletni strani fakultete: 6/13

7 Priloga 1: vzorec najemne pogodbe UNIVERZA V LJUBLJANI, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, Ljubljana, ki jo zastopa dekan prof. dr. Igor Papič (v nadaljevanju: najemodajalec); matična številka: , davčna številka: SI , in (nadaljevanju: najemnik) Skleneta Pogodbo o najemu poslovnih prostorov ter parkirnih mest, ki predstavlja del stvarnega premoženja Univerze v Ljubljani, Fakultete na elektrotehniko 1. člen Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: da je najemodajalec lastnik stvarnega premoženja: k.o. Gradišče II, parc. št. *416, ID znak /0-1, parc. št. 128/10, ID znak /10-0,Tržaška cesta 25, Ljubljana, ID stavbe , da ima najemodajalec del stvarnega premoženja, ki ga začasno ne potrebuje noben uporabnik, da ima najemodajalec interes, da prostore odda v najem najemniku, ki se ukvarja z raziskovalno in razvojno dejavnostjo s področja elektrotehnike, da je najemnik pred sklenitvijo te pogodbe na račun najemodajalca vplačal varščino v višini dveh mesečnih najemnin za resnost ponudbe ter za pravilno in pravočasno izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti. Pogodbeni stranki se dogovorita, da se ta pogodba sklene v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa, pri čemer je obema pogodbenima strankama znano, kakšne posledice ima sklenjen notarski zapis za pogodbeni stranki. V skladu s 4. členom Zakona o notariatu najemnik soglaša, da so neposredno izvršljive vse njegove denarne obveznosti do najemodajalca (plačilo najemnine, stroškov, zamudnih obresti, pogodbene kazni, odškodnine za povzročeno škodo) ter nedenarna obveznost izpraznitve in izročitve prostorov v primeru prenehanja najemnega razmerja (ne glede na razlog za prenehanje). 2. člen Najemodajalec in najemnik se sporazumeta, da najemodajalec odda, najemnik pa prevzame v najem naslednje stvarno premoženje: 2.1. Poslovne prostore za namen izvajanja raziskovalne in razvojne dejavnosti v stavbi na Tržaški cesti 25, Ljubljana, parcela št. *416/0, k.o Gradišče II, ID znak stavbe , v skupnem obsegu 100,00 m², kot sledi: 7/13

8 Oznaka prostora Površina v m 2 +AN424 19,60 +AN425 20,40 +AN426 20,00 +AN427 20,00 +AN428 20,00 SKUPAJ 100,00 Razpored poslovnih prostorov je razviden iz priložene skice: Predmetni prostori predstavljajo 0,582 % od skupne površine celotne stavbe fakultete, ki je ,50 m 2. Vse prilagoditve prostorov gredo v breme najemnika, pri čemer se stroški prilagoditev ne poračunavajo z najemnino. Primopredaja prostorov bo izvedena s sklenitvijo te pogodbe. Ob primopredaji bo sestavljen zapisnik o stanju prostorov, ki se predajajo parkirnih mest na zunanjem, nepokritem parkirišču fakultete, parcela št. 128/1, k.o Gradišče II. 3. člen Najemniku se omogoči souporaba avle, dvigala in skupnih hodnikov ter stopnišča za dostop do poslovnih prostorov najemnika ter souporaba skupnih toaletnih prostorov AN402A in AN402B v 4. nadstropju. 4. člen Obveznosti iz naslova obratovalnih stroškov ter obveznosti iz najemnine se obračunavajo od primopredaje prostorov dalje. Mesečne obveznosti najemnika do najemodajalca znašajo in se obračunajo na naslednji način: 4.1. Mesečna najemnina za stvarno premoženje (poslovne prostore, parkirišča in souporabo prostorov iz 2. člena te pogodbe) znaša: EUR + DDV, in se plačuje na osnovi izdanega računa najemodajalca na podlagi določil Zakona o DDV, do 15. dne v mesecu za vsak tekoči mesec. V ceni 8/13

9 najema poslovnih prostorov je zajeto osnovno čiščenje in osnovno tekoče vzdrževanje. Generalna čiščenja in večja popravila na zahtevo najemnika, se zaračunajo posebej Obratovalni stroški se plačujejo po dejanskem obračunu na podlagi računov dobaviteljev do 30. v mesecu za pretekli mesec. Najemnik in najemodajalec sta podala skupno Izjavo o obračunavanju DDV od najemnine po 45. členu Zakona o DDV. Izjava o obračunavanju DDV je priloga k tej pogodbi. Najemnina za stvarno premoženje zapade v plačilo vsakega 15. dne v mesecu za tekoči mesec. V primeru zamude s plačilom najemnine ali stroškov se zaveže najemnik plačati najemodajalcu poleg glavnice tudi zakonske zamudne obresti od prvega dne zamude dalje do plačila. 5. člen Najemnik plačuje obratovalne stroške električne energije, ogrevanja, varovanja, vode in kanalščine, odvoza smeti, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča oziroma davka na nepremičnine in servis dvigala mesečno, na podlagi računa najemodajalca, v sorazmernem deležu za površino 100,00 m², ki jo ima v najemu in predstavlja 0,582 % od skupne površine stavbe. Najemnik plačuje stroške pluženja in odvoza snega v sorazmernem deležu s številom najetih parkirnih mest. Najemnik sam sklene pogodbo za informacijsko-telekomunikacijske storitve pri izbranem ponudniku in stroške plačuje direktno in neodvisno od najemodajalca. Cene obratovalnih stroškov so odvisne od cen posameznih dobaviteljev. 6. člen Najemnik lahko izključno s predhodnim soglasjem najemodajalca dodatno spreminja prostore, ki so predmet najema, ob pooblaščenem nadzoru najemodajalca. Morebitna nova vgrajena oprema ne postane last najemodajalca in jo je najemnik v primeru prenehanja te pogodbe dolžan na svoje stroške odstraniti. Najemnik mora v primeru prenehanja te pogodbe na svoje stroške odstraniti tudi vse premične stvari, katerih lastnik je. Najemnik v dogovoru z najemodajalcem poskrbi za ureditev ustreznih označb in usmerjevalnih tabel na objektu. 7. člen Najemnik se zavezuje, da bo: poslovne prostore uporabljal kot dober gospodar; da bo uporabljal samo njemu dodeljena parkirna mesta; da bo vse poslovne obiske predhodno najavil na recepciji najemodajalca; spoštoval hišni in požarni red fakultete in pravila, ki veljajo na parkirišču; plačeval vse obveznosti do najemodajalca in drugih dobaviteljev obratovalnih storitev v dogovorjenih rokih, uporabljal najete prostore izključno za izvajanje raziskovalne in razvojne poslovne dejavnosti, ter druge aktivnosti, ki jih dovoli najemodajalec omogočil na podlagi predhodnega poziva najemodajalca, najemodajalcu ali varnostni službi najemodajalca vstop v poslovne prostore. 9/13

10 Najemnik se zavezuje, da ne bo: - izvajal gradbenih in obrtniških del (prenove) v najetih prostorih brez predhodnega soglasja najemodajalca, - oddal poslovnih prostorov in parkirišč v podnajem brez predhodnega soglasja najemodajalca. 8. člen Najemnik se obvezuje, da bo v primeru poškodovanja prostorov in opreme najemodajalcu plačal odškodnino v višini povzročene škode na osnovi izstavljenega računa. Če se pogodbeni stranki ne moreta zediniti o višini škode, jo določi izvedenec ustrezne stroke na stroške najemnika. 9. člen Najemodajalec ima zavarovan objekt z osnovno zavarovalno polico; najemnik mora po svoji poslovni presoji urediti zavarovanje svoje dejavnosti. 10. člen Najemna pogodba se sklene za določen čas dveh let od do, z veljavnostjo od dneva podpisa pogodbe dalje in z možnostjo podaljšanja za določen čas. Pogodbeni stranki se ob morebitnem podaljšanju pogodbe dogovorita o višini najemnine, ki pa ne more biti manjša od višine najemnine iz te pogodbe, usklajene s kumulativno stopnjo rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju trajanja te pogodbe. V primeru, da pogodba ne bo sporazumno podaljšana, se mora najemnik izseliti iz prostorov najkasneje zadnji dan trajanja najemnega razmerja. 11. člen Pogodbeni stranki se lahko kadarkoli sporazumno dogovorita za prenehanje najema. 12. člen Najemodajalec lahko ob vsakem času in brez odpovednega roka odstopi od najemne pogodbe in zahteva izpraznitev poslovnih prostorov, če najemnik krši določila te pogodbe. Odstopna izjava mora biti pisna in odposlana s priporočeno pošiljko s povratnico. V primeru podaje odstopne izjave se mora najemnik izseliti iz poslovnih prostorov v roku 45 dni po pravilih iz naslednjega člena. Ta rok začne teči naslednji dan od prejema odstopne izjave. Najemnik lahko s trimesečnim odpovednim rokom odstopi od najemne pogodbe zaradi nezmožnosti uporabe poslovnih prostorov zaradi opustitve obveznosti najemodajalca iz te pogodbe. Najemnik lahko brez odpovednega roka odstopi od najemne pogodbe zaradi nezmožnosti uporabe poslovnih prostorov zaradi naravnih nesreč. 13. člen Predaja poslovnih prostorov se izvede ob prevzemu ter ob izteku pogodbenega časa, v primeru sporazumnega prenehanja pogodbe oziroma odstopa od pogodbe. Pri predaji poslovnih prostorov pogodbeni stranki skupaj ugotovita dejansko stanje, ter pregled zabeležita v zapisnik. Ob prenehanju najema najemnik vzpostavi najete prostore in opremo v stanje pred prevzemom, kar je razvidno iz prevzemnega zapisnika, upoštevajoč normalno rabo opreme, ki je last najemodajalca. 10/13

11 Ob izselitvi iz poslovnega prostora mora najemnik odstraniti vso opremo, ki jo je vgradil, razen če se stranki ne dogovorita drugače, in sicer, da mu najemodajalec povrne neamortizirani del vgrajene opreme in vlaganj v poslovni prostor, ki jih je najemnik opravil v soglasju z najemodajalcem, v kolikor bodo vlaganja predstavljala nadaljnjo korist najemodajalcu. V kolikor najemnik ne vzpostavi prvotnega stanja v roku 45 (petinštirideset) dni od vročitve odstopne izjave oziroma najkasneje do izteka pogodbenega časa, lahko prvotno stanje vzpostavi najemodajalec na stroške najemnika. Do izpraznitve in predaje prostorov najemodajalcu mora najemnik plačevati vse stroške in najemnino iz te pogodbe. Če najemodajalec odstopi od najemne pogodbe iz razlogov na strani najemnika, najemodajalec obdrži celotno varščino kot pogodbeno kazen. V vseh drugih primerih se varščina poračuna z morebitnimi neporavnanimi obveznostmi najemnika do najemodajalca, ki so nastale do izročitve prostorov oziroma vzpostavitve prvotnega stanja v prostorih. Varščina oziroma njen preostali del se neobrestovan vrne najemniku v 15 (petnajstih) dneh po vrnitvi prostorov oziroma po vzpostavitvi prvotnega stanja. 14. člen V kolikor pride v času veljavnega pogodbenega odnosa do spremembe enega ali drugega pravnega nosilca pogodbe, se nespremenjena pogodba z aneksom prenese na pravnega naslednika najemodajalca ali pravnega naslednika najemnika. 15. člen V primeru, da je kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična. 16. člen Pogodbenika bosta vse spore reševala sporazumno. V primeru, da se stranki ne bosta mogli sporazumno dogovoriti glede nastalega spora, se spor rešuje pred sodiščem, pri čemer stranki določita kot stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 17. člen Pogodba je napisana v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po dva izvoda. Pogodba se lahko dopolnjuje z aneksi k osnovni pogodbi, ki morajo biti sklenjeni v pisni obliki. V Ljubljani, V/Na, Najemodajalec: Najemnik : UNIVERZA V LJUBLJANI Fakulteta za elektrotehniko Tržaška cesta 25, Ljubljana Dekan: prof. dr. Igor Papič 11/13

12 Priloga 2: obrazec ponudbe s specifikacijo obveznih prilog k ponudbi P O N U D B A za oddajo v najem dela stvarnega premoženja na naslovu Tržaška cesta 25 v Ljubljani 1. Podajamo ponudbo za najem dela stvarnega premoženja, ki se nahaja na v k.o. Gradišče II, parc. št. *416, ID znak /0-1, parc. št. 128/10, ID znak /10-0,Tržaška cesta 25, Ljubljana, ID stavbe , in sicer: poslovne prostore z oznako AN424, AN425, AN426, AN427 in AN428, v skupni izmeri 100,00 m², ki se nahajajo v 4. nadstropju, ID stavbe (stavba A), na Tržaški cesti 25, Ljubljana, ki stoji na parcelah št. 128/10 in 416.S, obe k.o Gradišče II. (vpišite število) parkirnih mest, na zunanjem nepokritem parkirišču fakultete, parc. št. 128/10, ID znak /10-0,Tržaška cesta 25, Ljubljana. 2. Podatki o ponudniku Naziv:.. Zakoniti zastopnik: Davčna številka:. Matična številka:... Naslov:... Telefon/ GSM: Fax:.. Elektronska pošta:.. Kontaktna oseba: TRR za vračilo varščine: 3. Ponujena najemnina za poslovni prostor znaša: EUR za m 2 mesečno (brez DDV). 4. Ponujena najemnina za eno parkirno mesto EUR mesečno (brez DDV). 5. Ponudba je veljavna do vključno:. 6. Izjavljamo, da v celoti sprejemamo vse pogoje iz razpisne dokumentacije in se strinjamo z vsebino vzorca najemne pogodbe. Kraj in datum: Odgovorna oseba ponudnika: 12/13

13 OBVEZNE PRILOGE K PONUDBI: (žig in podpis) izpis iz poslovnega/sodnega registra dovoljenje za opravljanje dejavnosti (če je obvezno) potrdilo Ministrstva za pravosodje RS o nekaznovanosti odgovorne osebe ponudnika dokazilo o plačilu varščine v znesku EUR na TRR najemodajalca izjava, da bo ponudnik v prostorih izvajal raziskovalno dejavnost s področja elektrotehnike v povezavi z dejavnostjo Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, vzorec najemne pogodbe iz razpisne dokumentacije, parafiran in žigosan na vsaki strani posebej. 13/13

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

XXXXXX

XXXXXX Družba Slovenske železnice, d. o. o., in družba SŽ Tovorni promet, d. o. o, obe na naslovu Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, objavljata JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin PREDMET PRODAJE

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012,

Prikaži več

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem Vinoteka Javni zavod Ljubljanski grad, Grajska planota 1, 1000 Ljubljana, na podlagi 51. č

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem Vinoteka Javni zavod Ljubljanski grad, Grajska planota 1, 1000 Ljubljana, na podlagi 51. č Javni zavod Ljubljanski grad, Grajska planota 1, 1000 Ljubljana, na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št.11/18, 79/18 ) in 16. člena

Prikaži več

Turistična zveza Lendava vabi Kranjčeva ulica Lendava RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNI RAZPIS Z ZBIRANJEM PISNIH PONUDB ZA UPORABO ZUNANJIH LESE

Turistična zveza Lendava vabi Kranjčeva ulica Lendava RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNI RAZPIS Z ZBIRANJEM PISNIH PONUDB ZA UPORABO ZUNANJIH LESE Turistična zveza Lendava vabi Kranjčeva ulica 4 9220 Lendava RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNI RAZPIS Z ZBIRANJEM PISNIH PONUDB ZA UPORABO ZUNANJIH LESENIH GOSTINSKIH OBJEKTOV OB RAZGLEDNEM STOLPU VINARIUM

Prikaži več

XXXXXX

XXXXXX Družba Slovenske železnice, d. o. o., Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana objavlja JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin PREDMET PRODAJE SO NASLEDNJE NEPREMIČNINE: A. STANOVANJA OBREMENJENA Z NAJEMNIM

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj 15. 10. 2018 RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj MSRP 16 MRS 17 OPREDELITEV POJMA 'NAJEM' V skladu z MSRP 16 je najem pogodba ali del pogodbe, ki prenaša pravico do uporabe identificiranega

Prikaži več

P

P HSE - Energetska družba Trbovlje d.o.o., Ob železnici 27, 1420 Trbovlje objavlja Ver. 02 JAVNO ZBIRANJE PONUDB za nakup nepremičnin 1. PREDMET PRODAJE: Z javno objavo tega povabila prodajalec HSE Energetska

Prikaži več

OBVESTILO O JAVNEM ZBIRANJU PONUDB ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem, Aškerčeva 9a, Žalec, ki ga zastopa direktor Matjaž Juteršek (v nadaljevanj

OBVESTILO O JAVNEM ZBIRANJU PONUDB ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem, Aškerčeva 9a, Žalec, ki ga zastopa direktor Matjaž Juteršek (v nadaljevanj OBVESTILO O JAVNEM ZBIRANJU PONUDB ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem, Aškerčeva 9a, Žalec, ki ga zastopa direktor Matjaž Juteršek (v nadaljevanju: ZKŠT Žalec), na podlagi sklenjene pogodbe št. 411-02-0037/2010

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica, matična številka: , ID za DDV: SI ,

Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica, matična številka: , ID za DDV: SI , JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO PROSTORA V NAJEM - poslovni prostor gostinski lokal v objektu Grad Sevnica, Cesta na grad 17, 8290 Sevnica RAZPISNA DOKUMENTACIJA VSEBINA: - POVABILO K ODDAJI PONUDBE -

Prikaži več

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo)

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) JGZ Brdo Predoslje 39 4000 Kranj Številka: 51-7/2019-110-1 Datum: 5.4.2019 Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) Predoslje 39, 4000 Kranj, skladno z 52. in 78. členom

Prikaži več

Dravske elektrarne Maribor d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor objavljajo oglas za 1. PREDMET Osnovni podatki o nepremičnini: Parcelna številka: 3

Dravske elektrarne Maribor d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor objavljajo oglas za 1. PREDMET Osnovni podatki o nepremičnini: Parcelna številka: 3 Dravske elektrarne Maribor d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor objavljajo oglas za 1. PREDMET Osnovni podatki o nepremičnini: Parcelna številka: 353 Številka stavbe: 759 Številka stanovanja: 111 Katastrska

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne skupnosti in spletna stran Občine Krško

Prikaži več

VZOREC 1 - NOVI NAJEMNIK

VZOREC 1 -  NOVI NAJEMNIK (OSNUTEK NAJEMNE POGODBE in MENIČNE IZJAVE) Pogodbeni stranki: 1. OBČINA TRŽIČ, Trg svobode 18, 4290 Tržič matična številka: 5883547000 davčna št:. SI23676264 ki jo zastopa župan mag. Borut Sajovic (v

Prikaži več

upravljavec/naročnik:Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana,

upravljavec/naročnik:Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana, Upravljavec: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana, na podlagi 51. člena in prvega odstavka 64. c lena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Prikaži več

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice stecaji@palmar.si +386 (0)1 514 07 90 Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva 1 2380 Slovenj Gradec Ljubljana, 30.06.2017 RAZPIS PRVE JAVNE

Prikaži več

Štev.: 352 8/2013 Datum: Narodna in univerzitetna knjižnica, Turjaška 1, 1000 Ljubljana, na podlagi 20. in 29. člena Zakona o stvarnem pre

Štev.: 352 8/2013 Datum: Narodna in univerzitetna knjižnica, Turjaška 1, 1000 Ljubljana, na podlagi 20. in 29. člena Zakona o stvarnem pre Štev.: 352 8/2013 Datum: 27. 8. 2013 Narodna in univerzitetna knjižnica, Turjaška 1, 1000 Ljubljana, na podlagi 20. in 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni

Prikaži več

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema Upravitelj v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije : Rok SODIN Poslovno in insolventno svetovanje, Rok Sodin s.p., Mestni trg 18, 3210 Slovenske Konjice Stečajni postopek nad: WK PROFIL

Prikaži več

Vzorec pogodbe

Vzorec pogodbe Adria Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran, ID za DDV: SI22221158, ki ga skupno zastopata direktor doc.dr. Aleš Semeja (v nadaljevanju: naročnik) in (v nadaljevanju Izvajalec) Skleneta

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc Znanstveno-raziskovalno središče Koper, s skrajšano firmo ZRS Koper, Garibaldijeva ulica 1, 6000 Koper, ki ga zastopa direktor prof. dr. Rado Pišot, matična številka: 7187416000, ID številka za DDV: SI

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun Veljavnost: od vključno 23. 05. 2016 dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zunaj poslovnih prostorov Vsebina Posebnih pogojev prodaje

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

Gramiz d.d._vabilo_Dol_

Gramiz d.d._vabilo_Dol_ GRAMIZ Gradbeno podjetje d.d. Kočevje v stečaju, Kočevje Ob mahovniški cesti 11, 1330 Kočevje MŠ: 5129702000, DŠ: 49311506 Okrožno sodišče v Ljubljani Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Dne, 8.10.2014 Opr.št.:

Prikaži več

OBČINA IZOLA COMUNE DI ISOLA ŽUPAN IL SINDACO Sončno nabrežje 8 Riva del Sole Izola Isola Tel: , Fax: posta.oi

OBČINA IZOLA COMUNE DI ISOLA ŽUPAN IL SINDACO Sončno nabrežje 8 Riva del Sole Izola Isola Tel: , Fax: posta.oi OBČINA IZOLA COMUNE DI ISOLA ŽUPAN IL SINDACO Sončno nabrežje 8 Riva del Sole 8 6310 Izola Isola Tel: 05 66 00 100, Fax: 05 66 00 110 E-mail: posta.oizola@izola.si Web: http://www.izola.si/ Številka: 478-145/2018

Prikaži več

20. /redna/ seja občinskega sveta April 2018 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POGODBI ZA USTANOVITEV BREZPLAČNE STAVBNE PRAVICE ZA IZGRADNJO ŠPORTNE INFRAS

20. /redna/ seja občinskega sveta April 2018 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POGODBI ZA USTANOVITEV BREZPLAČNE STAVBNE PRAVICE ZA IZGRADNJO ŠPORTNE INFRAS 20. /redna/ seja občinskega sveta April 2018 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POGODBI ZA USTANOVITEV BREZPLAČNE STAVBNE PRAVICE ZA IZGRADNJO ŠPORTNE INFRASTURKTURE V OBČINI LENDAVA GRADIVO PRIPRAVILI: Aleš

Prikaži več

28premoz

28premoz OBČINA ŽALEC Župan Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec : (03) 713 64 20 Fax: (03) 713 64 64 E-pošta: mojca.firer@zalec.si Datum: 23.03.2006 OBČINSKEMU SVETU ODBORU ZA FINANCE, PRORAČUN IN PREMOŽENJE ZADEVA:

Prikaži več

KAZALO

KAZALO Jerebova 2, 8000 Novo mesto St 3908/2015 ZAHTEVA za mnenje ločitvenega upnika v zadevi: stečajni postopek nad pravno osebo nad dolžnikom: KRONEX trgovina, gostinstvo, turizem d.o.o. - v stečaju, Otočec

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK, S.P. Matična št.: ; Davčna št.: SI UPRAVITELJ ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK Hacquetova ulica 8, 1000 Ljubljana

ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK, S.P. Matična št.: ; Davčna št.: SI UPRAVITELJ ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK Hacquetova ulica 8, 1000 Ljubljana ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK, S.P. Matična št.: 6762905000; Davčna št.: SI45405387 UPRAVITELJ ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK Hacquetova ulica 8, 1000 Ljubljana p.p. 2023 tel.: 031/359-569 e-pošta: upravitelj@rfp.si

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV Zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev upnika Družba za upravljanje terjatev bank

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV Zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev upnika Družba za upravljanje terjatev bank JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV Zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev upnika Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana do dolžnika

Prikaži več

Nakup nepremičnine, prodajna pogodba

Nakup nepremičnine, prodajna pogodba PRODAJNA POGODBA»Vzorec prodajne pogodbe poslovnih prostorov/2017«, ki jo dogovorita in skleneta: Prodajalec: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktor

Prikaži več

MERKUR nepremicnine Poslovna stavba Merkur Naklo Ponudba za najem pisarn, konferenčnih dvoran in organizacijo delavnic

MERKUR nepremicnine Poslovna stavba Merkur Naklo Ponudba za najem pisarn, konferenčnih dvoran in organizacijo delavnic MERKUR nepremicnine Poslovna stavba Merkur Naklo Ponudba za najem pisarn, konferenčnih dvoran in organizacijo delavnic Poslovna stavba Merkur Naklo MERKUR nepremičnine, d.d. telefon: 04 258 7000, Cesta

Prikaži več

Štev

Štev Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije Številka javnega naročila pri naročniku: NMV_14/11-B Datum: 27. 7. 2011 Na podlagi 30. a člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06,

Prikaži več

PRILOGA 1 PODATKI O PONUDNIKU Ponudnik (ime, priimek oziroma firma, naslov oziroma sedež): EMŠO oziroma matična številka: Davčna številka: Številka tr

PRILOGA 1 PODATKI O PONUDNIKU Ponudnik (ime, priimek oziroma firma, naslov oziroma sedež): EMŠO oziroma matična številka: Davčna številka: Številka tr PRILOGA 1 PODATKI O PONUDNIKU Ponudnik (ime, priimek oziroma firma, naslov oziroma sedež): EMŠO oziroma matična številka: Davčna številka: Številka transakcijskega računa: Telefonska številka: Fax številka:

Prikaži več

SD Velenje

SD Velenje Na osnovi sklepa Okrožnega sodišča v Celju opr. št. St 1392/2010 z dne 6. 5. 2015, ki je postal pravnomočen dne 22. 5. 2015 STEČAJNA UPRAVITELJICA DOLŽNIKA Vegrad d.d. v stečaju, Stari trg 35, 3320 Velenje

Prikaži več

Kotnikova 19a 1000 Ljubljana Slovenija telefon: telefaks: Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju držav

Kotnikova 19a 1000 Ljubljana Slovenija telefon: telefaks: Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju držav Kotnikova 19a 1000 Ljubljana Slovenija telefon: 01 400 89 61 telefaks: 01 400 89 68 http://www.avp-rs.si Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št.

Prikaži več

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/38 46 300, Fax.: 07/38 46 309 Elektronska pošta: info@obcina-skocjan.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

RIC Bela krajina v sodelovanju z Občino Črnomelj, Občino Metlika in Občino Semič objavlja JAVNI POZIV k oddaji vloge za sprejem v članstvo v Podjetniš

RIC Bela krajina v sodelovanju z Občino Črnomelj, Občino Metlika in Občino Semič objavlja JAVNI POZIV k oddaji vloge za sprejem v članstvo v Podjetniš RIC Bela krajina v sodelovanju z Občino Črnomelj, Občino Metlika in Občino Semič objavlja JAVNI POZIV k oddaji vloge za sprejem v članstvo v Podjetniški inkubator Bela krajina v enotah: 1. TRIS Kanižarica,

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012,

Prikaži več

Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: , Davčna šte

Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: , Davčna šte Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: 5138221, Davčna številka: SI90660188 (v nadaljevanju»naročnik«) ter...,

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

(Microsoft Word - NAMERA O USTANOVITVI STVARNE SLU\216NOSTI - son\350ne elektrarne.docx)

(Microsoft Word - NAMERA O USTANOVITVI STVARNE SLU\216NOSTI - son\350ne elektrarne.docx) Številka: 35281-0004/2012 Datum: 10. 10. 2012 N A M E R A ZA USTANOVITEV SLUŽNOSTNIH PRAVIC ZA POSTAVITEV SONČNIH ELEKTRARN NA OBJEKTIH V LASTI OBČINE SEVNICA PREDMET JAVNE OBJAVE: - Ustanovitev služnostnih

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax O B Č I N A D O B R E P O L J E V i d e m 3 5, 1 3 1 2 V i d e m - D o b r e p o l j e, t e l e f o n : 0 1 7 8 6 7 0 1 0, t e l e f a k s : 0 1 7 8 0 7 9 2 3, e - p o š t a : o b c i n a. d o b r e p

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA 0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BANK AG, ki ga zastopa RANGUS BORUT - ODVETNIK, proti

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: 5874025000 identifikacijska številka za DDV: SI67593321 (v nadaljevanju: MOL)

Prikaži več

JGZ Brdo Predoslje Kranj Zap. št.: 51-10/ Datum: VABILO K ODDAJANJU PISNIH PONUDB Na podlagi 16. člena Uredbe o stvarnem

JGZ Brdo Predoslje Kranj Zap. št.: 51-10/ Datum: VABILO K ODDAJANJU PISNIH PONUDB Na podlagi 16. člena Uredbe o stvarnem JGZ Brdo Predoslje 39 4000 Kranj Zap. št.: 51-10/2019-110-1 Datum: 13. 5. 2019 VABILO K ODDAJANJU PISNIH PONUDB Na podlagi 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vidovič Davčna številka: SI 58045473 Matična številka:

Prikaži več

Javna_narocila_MV_01

Javna_narocila_MV_01 KNJIŽNICA FRANCA KSAVRA MEŠKA ORMOŽ NOTRANJI PREDPIS O ODDAJI JAVNIH NAROČIL MALE VREDNOSTI Ormož, 2003 Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož, Kolodvorska 9, 2270 Ormož Notranji predpis o oddaji naročil

Prikaži več

In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: N

In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: N In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. LJUBLJANA, Trg republike

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc Ponudnik: OBR-1 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA Miren 129 5291 Miren PODATKI O PONUDNIKU Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne.., pod št. objave..., se prijavljamo na vaš javni

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

Številka:

Številka: Številka: 900-4/2017 Datum: 14.09.2017 OBČINA MAKOLE OBČINSKI SVET 17. redna seja občinskega sveta 28. september 2017 Gradivo za 5. točko dnevnega reda - dodatno Predlagatelj: župan Franc Majcen ZADEVA:

Prikaži več

Družba UNICREDIT LEASING, leasing, d.o.o., matična številka , identifikacijska številka za DDV: SI s sedežem v Ljubljani in poslovn

Družba UNICREDIT LEASING, leasing, d.o.o., matična številka , identifikacijska številka za DDV: SI s sedežem v Ljubljani in poslovn Družba UNICREDIT LEASING, leasing, d.o.o., matična številka 1628852000, identifikacijska številka za DDV: SI 23445033 s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana objavlja

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC 1

PRIJAVNI OBRAZEC 1 OBČINA LOGATEC OBČINSKA UPRAVA www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 VLOGA - UKREP 3 VRSTA POMOČI: UKREP 3: Pomoč za izobraževanje

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri Marcus & Martinus 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcus & Martinus«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

Pravo 5. letnik Ta pogodba je praviloma občasen posel. S pogodbo o posredovanju se posrednik zaveže, da bo naročnika spravil v stik z drugo osebo. Pos

Pravo 5. letnik Ta pogodba je praviloma občasen posel. S pogodbo o posredovanju se posrednik zaveže, da bo naročnika spravil v stik z drugo osebo. Pos Ta pogodba je praviloma občasen posel. S pogodbo o posredovanju se posrednik zaveže, da bo naročnika spravil v stik z drugo osebo. Posrednik išče priložnosti, biti mora nevtralen in delati kot dober gospodar.

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlje Davčna številka: 31642730 Matična številka: 7084633000

Prikaži več

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljev

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre Brezplačne vstopnice za 20 let (v nadaljev Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljevanju: igra) je družba A1 Slovenija, d. d., Šmartinska

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

Microsoft Word - JN81-15 PIS. MAT. RD.POP.3.docx

Microsoft Word - JN81-15 PIS. MAT. RD.POP.3.docx UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO AŠKERČEVA 6, 1000 LJUBLJANA RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO ODPRTEM POSTOPKU Predmet javnega naročila: DOBAVA PISARNIŠKEGA MATERIALA Javno

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

OBRAZEC ''PRIJAVA''

OBRAZEC ''PRIJAVA'' Obrazec ''Prijava'' PRIJAVA 1 PONUDBA, št. Ponudbo dajemo za javno naročilo, katerega predmet je dobava energijsko učinkovitih prenosnih in tabličnih računalnikov, z oznako SOS_rac-2014 (se označi z X):

Prikaži več

NAVODILO ZA IZDELAVO POPOLNE VLOGE IN MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG 1. Postopek odobritve in obravnave vlog Vlagatelji oddajo vlogo v ovojnici, opremljen

NAVODILO ZA IZDELAVO POPOLNE VLOGE IN MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG 1. Postopek odobritve in obravnave vlog Vlagatelji oddajo vlogo v ovojnici, opremljen NAVODILO ZA IZDELAVO POPOLNE VLOGE IN MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG 1. Postopek odobritve in obravnave vlog Vlagatelji oddajo vlogo v ovojnici, opremljeni kot je opredeljeno v prilogi 7 poglavja 6. Razpisna

Prikaži več

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci 71 2255 Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STANOVANJSKEGA OBJEKTA VITOMARCI«PO POSTOPKU KONKURENČNEGA

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in 31/2014) in Odloka o proračunu Občine za leto 2016 (Uradno

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Oddelek za zdravje in socialno varstvo Cigaletova ulica 5 1000 Ljubljana JAVNEGA RAZPISA za podelitev 3 koncesij za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene

Prikaži več

NAROČNIK: in IZVAJALEC: OBČINA KAMNIK, Glavni trg 24, 1240 KAMNIK, ki jo zastopa župan Marjan Šarec ID. št. za DDV: SI matična številka: 58744

NAROČNIK: in IZVAJALEC: OBČINA KAMNIK, Glavni trg 24, 1240 KAMNIK, ki jo zastopa župan Marjan Šarec ID. št. za DDV: SI matična številka: 58744 NAROČNIK: in IZVAJALEC: OBČINA KAMNIK, Glavni trg 24, 1240 KAMNIK, ki jo zastopa župan Marjan Šarec ID. št. za DDV: SI28232801 matična številka: 5874483000 direktor ID. št. za DDV: Številka TRR izvajalca:

Prikaži več

Tel: Fax: II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudb

Tel: Fax: II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudb II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudbeni predračun (OBR-2) 3. Vzorec pogodbe (OBR-3) 4. Izjave (OBR-4, OBR-X) 5. Ovojnica Ponudniki morajo predložiti in zaradi

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 8. redna seja Občinskega sveta dne 21. decembra 2015 Gradivo za dodatno točko dnevnega reda ZAD

O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 8. redna seja Občinskega sveta dne 21. decembra 2015 Gradivo za dodatno točko dnevnega reda ZAD O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 8. redna seja Občinskega sveta dne 21. decembra 2015 Gradivo za dodatno točko dnevnega reda ZADEVA: Predlog sodne poravnave Poročevalca: Branko Žnidar,

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Odloka o proračunu Občine za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

SKLEP ZA ZAČETEK POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA Z ZBIRANJEM PONUDB

SKLEP ZA ZAČETEK POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA Z ZBIRANJEM PONUDB Jamnikarjeva 101 1000 Ljubljana, Slovenija telefon: 01 423 11 61 faks: 01 256 57 82 Številka: 4001-18/2014-2 Datum: 20.11.2014 POVABILO K ODDAJI PONUDBE Na Portalu javnih naročil je bilo dne 20.11.2014

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10, 306-12-14 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: 4780-20/2006-2 Datum: ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega

Prikaži več