VZOREC 1 - NOVI NAJEMNIK

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "VZOREC 1 - NOVI NAJEMNIK"

Transkripcija

1 (OSNUTEK NAJEMNE POGODBE in MENIČNE IZJAVE) Pogodbeni stranki: 1. OBČINA TRŽIČ, Trg svobode 18, 4290 Tržič matična številka: davčna št:. SI ki jo zastopa župan mag. Borut Sajovic (v nadaljevanju Občina Tržič oziroma najemodajalec) in 2. matična številka davčna št:. (v nadaljevanju najemnik) skleneta na podlagi Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74, 34/88, 32/00, 102/02 - odl. US in 87/11 - ZMVN-A), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G in 50/14; v nadaljevanju - ZSPDSLS), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14 - Uredba) in Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Tržič v najem (Uradni list RS, št. 120/08; v nadaljevanju - Pravilnik) naslednjo NAJEMNO POGODBO št. 1. člen Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata oziroma soglašata: 1. da je Občina Tržič, kot lastnik nepremičnin parc. št. 147, 148/2, 149/2, 149/5, 149/6, 149/7, 149/8, 149/9, 149/10, 150/1, 153/1, 154/1, vse k.o. Bistrica, na navedenih nepremičninah zgradila turistično kulturni center»gorenjska plaža«, ki vsebuje naslednje tri dele: - gostinski del objekta»gorenjska plaža«, - bazenski del objekta»gorenjska plaža«, - prireditveni prostor objekta»gorenjska plaža«. 2. da je v času sklenitve te pogodbe gostinski objekt na območju kompleksa»gorenjska plaža«, ki se nahaja na nepremičninah: - parc. št. 149/6 k.o BISTRICA (ID ), zemljišče v izmeri 782 m 2, - parc. št. 149/8 k.o BISTRICA (ID ), zemljišče v izmeri 188 m 2, - parc. št. 149/10 k.o BISTRICA (ID ), zemljišče v izmeri 90 m 2, in ki se nahaja v vzhodnem delu skupne stavbe turistično kulturnega centra»gorenjska plaža«, zgrajen do III. podaljšane gradbene faze, v dokončani V. gradbeni fazi pa bo navedeni poslovni prostor predvidoma obsegal: a) klet z naslednjimi prostori: - skladišče živil v izmeri 11,25 m 2, - skladišče živil v izmeri 12,90 m 2, - skladišče pijač v izmeri 12,20 m 2, - dvigalni jašek v izmeri 2,50 m 2, - garderobe, sanitarije osebja v izmeri 12,60 m 2, - hodnik v izmeri 22,55 m 2, b) pritličje z naslednjimi prostori: - restavracija v izmeri 160,40 m 2, - terasa v izmeri 120,75 m 2, - sanitarije moške v izmeri 9,50 m 2, - sanitarije ženske v izmeri 9,10 m 2, - sanitarije invalidi v izmeri 5,80 m 2, - predprostor v izmeri 3,65 m 2, - kuhinja v izmeri 40,95 m 2, - sprejemnica blaga s pisarno v izmeri 26,90 m 2, - skladišče v izmeri 3,65 m 2, - dvigalni jašek v izmeri 2,50 m 2 ; Stran 1 od 10

2 skupaj (po SIST ISO 9836) neto tlorisno površino poslovnega prostora 457,20 m 2, oziroma z upoštevanimi faktorji po posameznih prostorih, skupaj računsko površino poslovnega prostora 364,89 m 2 (v nadaljevanju poslovni prostor oziroma gostinski objekt), kot izhaja iz priloge št. 1 k tej pogodbi, 3. da bo najemodajalec gostinski objekt zgradil do V. gradbene faze ter zanj pridobil uporabno dovoljenje, 4. da je v interesu obeh pogodbenih strank, zlasti zaradi optimizacije stroškov najemodajalca v zvezi z izgradnjo V. gradbene faze gostinskega objekta, kot tudi zaradi optimizacije stroškov najemnikovega opremljanja gostinskega objekta in stroškov samega obratovanja, da je gostinski objekt zgrajen po merah in potrebah najemnika, zato najemnik prevzema dolžnost sodelovanja pri projektiranju za potrebe izgradnje V. gradbene faze gostinskega objekta, 5. da se po tej pogodbi daje v najem gostinski objekt zgrajen do V. gradbene faze, 6. da se gostinski objekt daje v najem brez tehnološke opreme kuhinje ter brez pohištva ter druge opreme in drugih naprav, 7. da najemodajalec gostinski objekt oddaja v najem v skladu s prvim odstavkom 29. člena v zvezi z 21. členom ZSPDSLS ter v skladu z Uredbo, na podlagi javne dražbe za oddajo poslovnega prostora v najem, št., z dne, ki je bilo objavljeno na spletni strani Občine Tržič ( dne in v Uradnem listu RS št., z dne, ter na podlagi sklepa župana št., z dne, na podlagi katerega se poslovni prostor odda v najem, kot najugodnejšemu dražitelju po njegovi ponudbi, dani na javni dražbi dne, 8. da je bila v skladu z 2. odstavkom 18. člena Uredbe izvedena cenitev poslovnega prostora za določitev izhodiščne najemnine, 9. da je bila na podlagi cenitve iz prejšnje točke v javni dražbi iz 7. točke tega odstavka tega člena določena izhodiščna mesečna najemnina za neto tlorisno površino poslovnega prostora 457,20 m 2, oziroma za računsko površino poslovnega prostora (površina, izračunana z uporabo faktorjev glede na vrsto prostora), ki znaša 364,89 m 2, in sicer je izhodiščna mesečna najemnina za 364,89 m 2 računske površine poslovnega prostora znašala 2.098,12 EUR, kar je 5,75 EUR na kvadratni meter računske površine poslovnega prostora na mesec, 10. da je najemodajalec v postopku javne dražbe dne vplačal varščino v višini EUR, 11. da je najemnik ob podpisu te pogodbe Občini Tržič predložil menično izjavo in bianco menico v vrednosti treh mesečnih najemnin, to je EUR, in sicer za zavarovanje resnosti sodelovanja pri projektiranju V. gradbene faze gostinskega objekta ter za zavarovanje pravočasnosti pričetka obratovanja gostinskega objekta, 12. da si je najemnik pred podpisom te pogodbe gostinski objekt ogledal, 13. da so v 2. točki tega odstavka tega člena navedeni prostori in njihove izmere povzete iz PGD projekta»gorenjska plaža«ter da bosta zato pogodbeni stranki po izgradnji V. gradbene faze ter po ugotovitvi dejanski izmer vseh prostorov, sklenili aneks k tej pogodbi, s katerim bosta določili dejanske neto površine vseh prostorov gostinskega objekta ter glede na posamezni prostor ob upoštevanju faktorjev nato določili računske površine vseh prostorov ter skupno dejansko neto tlorisno površino gostinskega objekta in skupno računsko površino gostinskega objekta, 14. da bo skupna računska površina gostinskega objekta iz prejšnje točke osnova za določitev mesečne najemnine po tej pogodbi, pri izračunu katere se upošteva ponujena najemnina EUR/m 2 računske površine/mesec, kolikor je najemnik v postopku javne dražbe dal ponudbo, v zvezi s čimer bosta pogodbeni stranki sklenili aneks k tej pogodbi, 15. da stavba, v kateri se nahaja gostinski objekt, ob sklenitvi te pogodbe še nima svoje identifikacijske številke, ker še ni vpisana v kataster stavb, prav tako pa tudi gostinski objekt še nima svoje identifikacijske številke, zato je za potrebe te pogodbe poslovni prostor identificiran, kot je navedeno v 2. točki tega odstavka tega člena, po določitvi zgoraj navedenih identifikacijskih številk pa bosta pogodbeni stranki v zvezi s tem sklenili aneks k tej pogodbi, 16. da bo Občina Tržič vsako leto v času obratovanja bazenskega dela objekta»gorenjska plaža«(v nadaljevanju - kopališče) oddajala v najem zunanji prostor, ki se nahaja na bazenski ploščadi, in sicer med gostinskim objektom in samim bazenom (v nadaljevanju plato), za namen izvajanja gostinske dejavnosti, ki bo namenjena obiskovalcem kopališča, 17. da je bila za določitev najemnine za oddajanje platoja izvedena cenitev, in sicer znaša višina mesečne najemnine za m 2 platoja 9,83 EUR, 18. da je največja možna površina oddajanja platoja do 100 m 2, oziroma do površine, kot je to dopustno v skladu s predpisi, 19. da pogodbeni stranki s to pogodbo določata tudi medsebojne pravice in obveznosti v zvezi z najemanjem platoja. 2. člen Iz razloga po 4. točki prvega odstavka 1. člena te pogodbe se najemnik zaveže nemudoma po sklenitvi te pogodbe pristopiti k sodelovanju z Občino Tržič ter projektanti in izvajalci del v zvezi s projektiranjem za izgradnjo V. gradbene faze poslovnega prostora. Najemnik se v zvezi s prvim odstavkom tega člena zaveže v najkrajšem možnem času Občini Tržič podati: - izjavo oziroma svoje načrte in podatke glede razporeditve prostorov v poslovnem prostoru, Stran 2 od 10

3 - izjavo oziroma svoje načrte in podatke glede postavitve kuhinje, restavracije in drugih prostorov v poslovnem prostoru, - izjavo oziroma svoje načrte in podatke glede postavitve inštalacij v poslovnem prostoru, - predstavitev načina dela, predvideno število gostinskega osebja, ipd., - druge relevantne izjave, načrte ali podatke za potrebe projektiranja V. gradbene faze poslovnega prostora. V primeru, da najemnik ne pristopi k sodelovanju pri projektiranju v skladu s 1. in 2. odstavkom tega člena, ima Občina Tržič pravico zadržati varščino iz 10. točke prvega odstavka 1. člena te pogodbe kot tudi unovčiti menico iz 11. točke prvega odstavka 1. člena te pogodbe. 3. člen Najemnik ima v času od sklenitve te pogodbe do začetka obratovanja poslovnega prostora, za potrebe projektiranja in opremljanja poslovnega prostora, pravico vstopiti na gradbišče v poslovni prostor, vendar le po predhodnem obvestilu najemodajalca. Najemnik se zaveže pred vgradnjo oziroma postavitvijo, Občino Tržič seznaniti s tehnološko opremo kuhinje, pohištvom ter drugo opremo in napravami, ki jih bo postavil oziroma vgradil v poslovni prostor. Najemnik se zaveže Občino Tržič pred izvedbo opremljanja poslovnega prostora tudi obvestiti o predvidenem času izvedbe opremljanja, zlasti zaradi morebitne potrebe po koordinaciji del. Najemnik je dolžan pred začetkom obratovanja poslovnega prostora Občini Tržič predložiti seznam tehnološke opreme kuhinje ter vse ostale opreme, naprav in pohištva, kar bo vložil oziroma vgradil v poslovni prostor. 4. člen Najemnik je dolžan pričeti z opravljanjem svoje dejavnosti v najetem poslovnem prostoru oziroma z obratovanjem poslovnega prostora v roku 30 dni od pravnomočnosti uporabnega dovoljenja za objekt, ki ga bo pridobila Občina Tržič. Najemnik je dolžan sam pridobiti vsa soglasja, dovoljenja in druge dokumente, ki so potrebni za izvajanje pogodbeno dogovorjene dejavnosti v najetem poslovnem prostoru. V primeru, da najemnik svoje dejavnosti v poslovnem prostoru ne začne opravljati v roku iz 1. odstavka tega člena, ima Občina Tržič pravico zadržati varščino iz 10. točke prvega odstavka 1. člena te pogodbe kot tudi unovčiti menico iz 11. točke prvega odstavka 1. člena te pogodbe. Občina Tržič nima pravice iz prejšnjega odstavka, če najemnik ne more pričeti opravljati dejavnost v roku iz 1. odstavka tega člena iz razloga, ki je na strani Občine Tržič. 5. člen Po pravnomočnosti uporabnega dovoljenja ter zaključku opremljanja poslovnega prostora mora najemnik Občino Tržič obvestiti, da je poslovni prostor opremil. Občina Tržič mora po prejemu obvestila iz prejšnjega odstavka pristopiti k primopredaji poslovnega prostora v roku 2 delovnih dni. Najemnik sme pričeti z opravljanjem svoje dejavnosti v najetem poslovnem prostoru oziroma z obratovanjem poslovnega prostora po tem, ko pogodbeni stranki podpišeta primopredajni zapisnik. Sestavni del primopredajnega zapisnika je tudi seznam iz 3. odstavka 3. člena te pogodbe. Z dnem primopredaje se vzpostavi najemno razmerje med pogodbenima strankama ter začne teči doba najema v skladu s 8. členom te pogodbe. Primopredajni zapisnik je sestavni del te pogodbe. 6. člen S to pogodbo najemodajalec daje, najemnik pa vzame v najem poslovni prostor iz 2. točke prvega odstavka 1. člena te pogodbe, zgrajenega do V. gradbene faze, brez tehnološke opreme kuhinje ter brez pohištva ter druge opreme in drugih naprav. Gostom in osebju poslovnega prostora je parkiranje omogočeno na parkirnih površinah Občine Tržič v neposredni bližini turistično kulturnega centra»gorenjska plaža«. 7. člen Stran 3 od 10

4 Najemnik ima pravico uporabljati najeti poslovni prostor izključno za opravljanje dejavnosti. 8. člen Najemno razmerje po tej pogodbi traja določen čas 15 let, od dneva primopredaje poslovnega prostora dalje. 9. člen Najemnik je za uporabo poslovnega prostora, ki je predmet te pogodbe, dolžan najemodajalcu plačevati najemnino, ki za skupno neto tlorisno površino 457,20 m 2, kar v skladu s prilogo št. 1 k tej pogodbi predstavlja 364,89 m 2 računske površine poslovnega prostora, znaša EUR mesečno. Na podlagi prejšnjega odstavka tega člena sta pogodbeni stranki soglasni, da višina mesečne najemnine za kvadratni meter računske površine poslovnega prostora znaša EUR, ter da bosta po dokončanju V. gradbene faze ter ugotovitvi skupne računske površine poslovnega prostora v skladu s 13. in 14. točko prvega odstavka 1. člena te pogodbe, navedeno višino najemnine/m 2 računske površine uporabili za določitev mesečne najemnine. Najemnina je določena na podlagi najemnikove ponudbe, ki jo je dne dal Občini Tržič na javni dražbi. Najemnina se prične obračunavati z dnem primopredaje poslovnega prostora v skladu s 3. odstavkom 5. člena te pogodbe. Najemnina za poslovni prostor se mesečno usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji. Najemodajalec najemniku izstavlja račun za mesečno najemnino. Najemnik je na podlagi izstavljenega računa dolžan plačati najemnino do zadnjega dne v mesecu za tekoči mesec, in sicer na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Tržič, št , odprt pri UJP. V primeru zamude plačila najemnine je najemnik dolžan plačevati zakonske zamudne obresti od dneva zapadlosti posameznega računa do plačila. V primeru dolžnosti plačila davščin, je te zavezan plačati najemnik. 10. člen Najemnik je poleg najemnine dolžan redno plačevati še obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja in druge stroške za predmetni poslovni prostor, in sicer: - nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, - davščine, dajatve in takse vezane na poslovni prostor ali nepremičnine, na katerem se poslovni prostor nahaja, - stroške dobave energije (elektrike, plina, toplovoda ogrevanje), - stroške odvoza smeti in odpadkov, - stroške čiščenja poslovnega prostora, - čiščenje in odstranjevanje snega ter ledenih sveč s streh stavbe, kjer se nahaja poslovni prostor, - stroške porabe vode, - stroške odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in druge komunalne storitve, - stroške zavarovanja poslovnega prostora, - druge individualne stroške, ki gredo v celoti v breme najemnika - stroške telefona, faksa, računalniškega omrežja in drugih komunikacijskih naprav in podobno, - stroške morebitnega upravljanja. Najemnik je dolžan plačevati zgoraj navedene stroške, vezane na uporabo in obratovanje poslovnega prostora neposredno izvajalcu oziroma dobavitelju energije, pooblaščenemu podjetju, upravniku stavbe ali neposredno najemodajalcu, in sicer tistemu prejemniku plačila, ki je določen v vsakokratni ureditvi plačevanja stroškov v predmetni stavbi oziroma je določen v pogodbi s posameznimi izvajalci oziroma dobavitelji. Najemnik mora pristojnemu organu prijaviti svojo obvezo za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga je dolžan plačati sam neposredno, na podlagi odločbe o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča pristojnega organa. Zavarovalne police, ki jih sklene najemnik za zavarovanje najetega prostora, mora najemnik vinkulirati v korist najemodajalca. V primeru zamude plačila obratovalnih stroškov je najemnik dolžan plačevati zakonske zamudne obresti od dneva zapadlosti posameznega računa, vse do plačila. Stran 4 od 10

5 11. člen Najemnik se zaveže: - spoštovati pogodbeno dogovorjen način uporabe poslovnega prostora in ravnati v skladu s hišnim redom tako, da s svojim ravnanjem ne bo oviral drugih uporabnikov centra Gorenjska plaža, - poslovni prostor uporabljati in vzdrževati s skrbnostjo dobrega gospodarja, - da brez predhodnega pisnega soglasja najemodajalca ne bo posegal v substanco poslovnega prostora ali opravljal posegov v poslovni prostor, - na svoje stroške opravljati tekoča vzdrževalna dela, ki zagotavljajo normalno vzdrževanost in rabo poslovnega prostora, - na svoje stroške popraviti oziroma povrniti vso škodo, ki jo na poslovnem prostoru in na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah stavbe ter na pripadajoči gradbeni parceli, kjer se nahaja poslovni prostor, povzroči najemnik sam oziroma škodo, ki jo povzroči v zvezi z opravljanjem dejavnosti po tej pogodbi; škodo se najemnik zaveže povrniti škodo v roku 30 dni od dneva, ko je ta zapisniško ugotovljena, - čistiti in odstranjevati sneg pred poslovnim prostorom ter skrbeti za čistočo pred stavbo v kateri je poslovni prostor, če poslovna stavba nima upravnika, - omogočiti najemodajalcu prost vstop ter ogled oziroma pregled v najem oddanih prostorov, - da najetega poslovnega prostora ne bo uporabljal v druge namene razen za tiste dejavnosti, za katere je registriran in za katere se poslovni prostor oddaja po tej pogodbi, - da poslovnega prostora v celoti niti deloma, razen na podlagi predhodnega pisnega soglasja najemodajalca, ne bo dal drugim v uporabo ali v podnajem, - na stavbi ter na pripadajoči gradbeni parceli, ki je v lasti najemodajalca, nameščati reklamne napise, table, eventualna stojala pred stavbo v kateri je poslovni prostor, table z imeni, emblemi, zastavami in drugimi oznakami svoje dejavnosti samo s posebnim pisnim soglasjem najemodajalca in soglasjem pristojnega upravnega organa, - v roku 30 dni obvestiti najemodajalca o vsaki statusni spremembi oziroma drugi spremembi, ki lahko ali bi lahko vplivala na najemno razmerje, - da bo po končanem najemu najemodajalcu predal poslovni prostor, ki je predmet te pogodbe, v takšnem stanju, kot ga je prevzel, ob upoštevanju zmanjšanja vrednosti zaradi normalne rabe glede na stanje poslovnega prostora ob prevzemu, ki sta ga sopogodbenika ugotovila s primopredajnim zapisnikom. 12. člen Najemnik v času najemnega razmerja ne sme prezidati ali kako drugače spreminjati poslovnega prostora. Ne glede na 14., 16. in 17. člen Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, iz razloga, ker je vsa oprema poslovnega prostora last najemnika, vsa popravila in redna vzdrževalna dela bremenijo najemnika. Za dela, ki presegajo redna vzdrževalna dela iz tega člena, si mora najemnik pred pričetkom izvajanja del pridobiti izrecno pisno soglasje najemodajalca ter vsa morebitno potrebna upravna dovoljenja. Za ta dela najemnik ni upravičen do nobene povrnitve vloženih sredstev, ne glede na razlog in čas prenehanja najemnega razmerja. 13. člen Ta pogodba preneha s potekom časa za katerega je bila sklenjena. Ta pogodba lahko preneha pred potekom časa, za katerega je sklenjena: - na podlagi sporazuma strank, ki ga skleneta v obliki aneksa k tej pogodbi, - na podlagi odpovedi najemodajalca oz. najemnika, - z odstopom najemodajalca. 14. člen V primeru sporazumnega prenehanja te pogodbe v pisni obliki, je najemnik dolžan najeti poslovni prostor, prost oseb in stvari, izročiti v posest najemodajalcu v roku, ki ga pogodbeni stranki sporazumno določita. 15. člen Najemodajalec in najemnik lahko kadarkoli in brez razloga odpovesta to najemno pogodbo z enoletnim odpovednim rokom. V tem primeru je najemnik dolžan izročiti najeti poslovni prostor, prost oseb in stvari, v posest najemodajalcu najkasneje z iztekom odpovednega roka. Stran 5 od 10

6 16. člen Najemodajalec lahko odstopi od te pogodbe in zahteva izpraznitev poslovnega prostora ob vsakem času, ne glede na pogodbene ali zakonske določbe o trajanju najema: - če je najemnik v zamudi s plačilom najemnine 2 (dva) meseca od dneva, ko ga je najemodajalec na to opomnil, - če najemnik ne začne uporabljati poslovnega prostora v roku ali za namen, kot je to določeno s to pogodbo, oziroma ga brez upravičenega razloga več kot dva 2 (dva) meseca ne uporablja, oz. ga uporablja le občasno, - če najemnik odda poslovni prostor v podnajem ali v kakšno drugačno uporabo, deloma ali v celoti brez pisnega soglasja najemodajlca, - če najemodajalec iz vzroka, za katerega ni odgovoren, trajno ne more uporabljati prostorov, v katerih je opravljal svojo dejavnost, in zato poslovni prostor sam potrebuje, - če najemnik tudi po njegovem opominu uporablja poslovno stavbo oziroma poslovni prostor v nasprotju s pogodbo ali jih uporablja brez potrebne skrbnosti, tako da se dela občutnejša škoda, - če najemnik ne vzdržuje poslovnega prostora s skrbnostjo dobrega gospodarja ali po navodilih najemodajalca, - če najemnik ne plačuje redno najemnine, obratovalnih stroškov in stroškov rednega vzdrževanja ter drugih stroškov, ki jih je po tej pogodbi in po veljavnih predpisih dolžan plačevati najemnik, - če najemodajalcu onemogoča vstop v poslovni prostor oziroma dostop do stavbe ali zemljišča, - v primeru statusnega preoblikovanja najemnika, začetka postopka zaradi insolventnosti najemnika ali v primeru izbrisa najemnika iz registra, v katerega je vpisan, - če najemnik ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje dejavnosti, za katere lahko uporablja prostor na podlagi te pogodbe, - če najemnik ne želi podpisati nove najemne pogodbe ali dodatka k tej pogodbi zaradi uskladitve najemnikovih obveznosti z novimi veljavnimi predpisi, - če najemnik ne želi podpisati nove najemne pogodbe ali dodatka k tej pogodbi zaradi uskladitve z dejansko uporabo prostora oziroma z dejanskim stanjem, - če je prišlo do spremembe namembnosti poslovnega prostora, ki je predmet te najemne pogodbe, - če najemnik kako drugače krši določila te najemne pogodbe. Če preneha najemno razmerje z odstopom, je najemnik dolžan izročiti poslovni prostor prost oseb in stvari najemodajalcu najkasneje v roku 30 dni po odstopu najemodajalca. 17. člen Po prenehanju najemne pogodbe, ne glede na razlog oziroma način prenehanja, mora najemnik vrniti poslovni prostor v stanju, ki ne sme biti slabše, kot je bilo ob prevzemu, upoštevaje normalno rabo poslovnega prostora. Ob izročitvi prostora se sestavi zapisnik o njegovem stanju. Najemnik se zavezuje, da bo pred predajo poslovnega prostora, le-tega očistil in prebelil, sicer bo to na njegov račun storil najemodajalec. Najemnik pred predajo lahko odstrani lastno nevzidano in nevgrajeno opremo, ki se lahko brez škode ali stroškov loči od poslovnega prostora. Ne sme pa odvzeti druge vzidane in vgrajene opreme ter lastnih investicijskih vlaganj v poslovni prostor. Pri tem ne sme posegati v substanco poslovnega prostora ali opravljati posegov, ki bi poslovni prostor kakorkoli poslabšali, ga poškodovali, uničili in podobno. V primeru takega poslabšanja, poškodovanja ali uničenja poslovnega prostora s strani najemnika, najemnik odgovarja za vso povzročeno škodo in/ali stroške, ki jo oziroma jih utrpi najemodajalec v zvezi s sanacijo in obnovo poslovnega prostora in tudi za morebitno izgubo na dobičku za najemodajalca zato, ker zaradi stanja poslovnega prostora le-tega do izvedene ustrezne sanacije in obnove ne more oddati drugemu najemniku. Najemnik izrecno izjavlja, da se, ne glede na razlog oziroma način prenehanja te pogodbe, odreka kakršnim koli zahtevkom proti Občini Tržič za povrnitev njegovih vlaganj v poslovni prostor. 18. člen Če najemnik po prenehanju najemnega razmerja zamudi z izročitvijo poslovnega prostora je dolžan za vsak dan zamude plačati najemodajalcu pogodbeno kazen v višini 5% (pet odstotkov) zadnje mesečne najemnine. Najemnik nosi vse posledice nepravočasne vrnitve prostora najemodajalcu. Če je škoda, ki nastane najemodajalcu zaradi nepravočasne izročitve prostora s strani najemnika večja od pogodbene kazni, ima najemodajalec pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine. 19. člen Pogodbeni stranki se dogovorita, da najemnik vsako leto za čas obratovalne sezone kopališča lahko vzame v najem površino na platoju za izvajanje gostinske dejavnosti za obiskovalce kopališča, in sicer za postavitev miz, stolov, senčnikov oziroma druge gostinske opreme. Stran 6 od 10

7 Pogodbeni stranki v zvezi z najemom površine iz prejšnjega odstavka tega člena skleneta aneks k tej pogodbi v katerem določita točno površino najema ter lokacijo najema na platoju, začetek najema ter druge medsebojne pravice in obveznosti. Mesečna najemnina platoja za m 2 platoja znaša 9,83 EUR. Najemnik je dolžan površino na platoju, kjer bo izvajal gostinsko dejavnost, fizično razmejiti od preostale bazenske ploščadi, gostinsko dejavnost na platoju pa izvajati v skladu s predpisi in na način, da se ne ogroža ali vznemirja obiskovalce kopališča. 20. člen V primeru, da je kdo v imenu ali na račun najemnika predstavniku, zastopniku ali posredniku oziroma javnemu uslužbencu ali funkcionarju najemodajalca obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za: - pridobitev posla iz te pogodbe ali - sklenitev te pogodbe pod ugodnejšimi pogoji ali - opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali - drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je najemodajalcu povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku, zastopniku ali posredniku oziroma javnemu uslužbencu ali funkcionarju najemodajalca, najemniku ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je ta pogodba nična. Najemodajalec bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti te pogodbe oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije. 21. člen Skrbnik pogodbe s strani najemodajalca je. Skrbnik pogodbe na strani najemnika je. 22. člen Najemniku se varščina iz 10. točke prvega odstavka 1. člena te pogodbe vračuna v najemnino za prva dva meseca najemnine, pod pogojem, da je Občina Tržič v skladu s tretjim odstavkom 2. člena ali v skladu s tretjim odstavkom 4. člena te pogodbe, ne zadrži. Občina Tržič vrne menično izjavo in menico iz 11. točke prvega odstavka 1. člena te pogodbe najemniku po začetku obratovanja najetega poslovnega prostora, pod pogojem, da Občina Tržič v skladu s tretjim odstavkom 2. člena ali v skladu s tretjim odstavkom 4. člena te pogodbe, ni unovčila. 23. člen Občina Tržič se po izgradnji V. gradbene faze poslovnega prostora zaveže poslovni prostor izmeriti, na tej osnovi pa bo cenilec določil računsko površino poslovnega prostora. Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta sklenili aneks k tej pogodbi s katerim bosta določili mesečno najemnino, določeno glede na računsko površino poslovnega prostora iz prejšnjega odstavka tega člena ter po EUR/m 2 računske površine poslovnega prostora na mesec, kot je določeno v 2. odstavku 9. člena te pogodbe. Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta potem, ko bo poslovni prostor dobil svojo identifikacijsko številko, sklenili aneks, v katerem bosta opredelili najeti poslovni prostor z njegovo identifikacijsko številko. 24. člen Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se dogovorijo v obliki pisnih aneksov k tej pogodbi. 25. člen Morebitne nejasne določbe te pogodbe je potrebno razlagati v skladu z določbami javne dražbe iz 7. točke prvega odstavka 1. člena te pogdobe. Morebitne spore iz te pogodbe, bodo pogodbene stranke reševale sporazumno. Če sporazumna rešitev ne bo mogoča, bodo pogodbene stranke spore reševale pred stvarno pristojnim sodiščem v Kranju. Stran 7 od 10

8 26. člen Pogodba je sklenjena in začne veljati z dnem, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke. Najemno razmerje med pogodbenima strankama za poslovni prostor se vzpostavi z dnem primopredaje poslovnega prostora v skladu s 3. odstavkom 5. člena te pogodbe in traja za določen čas 15 let, ko ta pogodba preneha veljati. Ta pogodba je sestavljena v petih enakih izvodih, od katerih prejme najemnik dva (2) izvoda, najemodajalec pa tri izvode (3). Številka: Tržič, NAJEMODAJALEC: Občina Tržič Župan mag. Borut Sajovic Tržič, NAJEMNIK: Priloge: - menična izjava in menica - priloga št. 1 izračun računske površine poslovnega prostora Stran 8 od 10

9 Naziv in sedež izdajatelja menice Tržič, dne Kraj in datum izdaje MENIČNA IZJAVA 1. Za zavarovanje resnosti sodelovanja pri projektiranju V. gradbene faze gostinskega objekta ter za zavarovanje pravočasnosti pričetka obratovanja gostinskega objekta po najemni pogodbi št., z dne (v nadaljevanju najemna pogodba), ki smo jo mi, najemnik; (v nadaljevanju; najemnik), ki nas zastopa, sklenili z najemodajalcem; Občino Tržič, Trg svobode 18, Tržič (v nadaljevanju; najemodajalec), ki jo zastopa župan mag. Borut Sajovic, mi najemnik izročamo najemodajalcu; 1 (z besedo: eno) bianco menici, ki jo je podpisala pooblaščena oseba: (ime in priimek pooblaščenca) EMŠO davčna št. (delovno mesto pooblašč.) (podpis) Podpisnik je pooblaščen za podpisovanje izdajanje menic. 2. Pooblaščamo najemodajalca, da do višine EUR izpolni bianco menico zaradi našega nesodelovanja pri projektiranju V. gradbene faze gostinskega objekta po 3. odstavku 2. člena najemne pogodbe ali zaradi našega nepravočasnega pričetka obratovanja gostinskega objekta po 3. odstavku 4. člena najemne pogodbe, da izpolni bianco menico brez poprejšnjega obvestila, da na menico vpiše klavzulo»brez protesta«in da izpolni vse ostale sestavine bianco menice, ki ob izdaji niso bile izpolnjene, in da menico domicilira pri sebi ali pri banki, ki vodi naš transakcijski račun, oz. pri katerikoli drugi banki, pri kateri imamo ali pri kateri bomo naknadno odprli transakcijski račun, ter menico uporabi zaradi našega nesodelovanja pri projektiranju V. gradbene faze gostinskega objekta po 3. odstavku 2. člena najemne pogodbe ali zaradi našega nepravočasnega pričetka obratovanja gostinskega objekta po 3. odstavku 4. člena najemne pogodbe, in jo unovči v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu št.: odprtem pri banki. Najemodajalec je upravičen predložiti menico v plačilo katerikoli banki, ki vodi naš transakcijski račun. 3. S podpisom te menične izjave pooblaščamo najemodajalca za unovčitev menice iz denarnih sredstev na kateremkoli tranakcijskem računu pod točko 2. Če na nobenem našem transakcijskem računu ni denarnih sredstev oziroma denarnih sredstev do višine meničnega zneska, ima najemodajalec pravico, da menico unovči v breme našega denarnega dobroimetja na kateremkoli našem transakcijskem računu katerekoli banke pod točko 2 te menične izjave. Banko nepreklicno pooblaščamo, da iz našega denarnega dobroimetja na našem transakcijskem računu izplača vsako menico, ki jo predloži najemodajalec v plačilo na njegov transakcijski račun, takoj ko prejme menico za unovčenje. 4. Izjavljamo, da najemodajalcu ni treba menice protestirati in da mi, najemnik izdajatelj menice, ne bomo ugovarjali zaradi protestiranja ter izjavljamo, da bomo najemodajalcu poravnali vso škodo, nastalo najemodajalcu zaradi neizvršitve oziroma nepravilne izvršitve plačila menice, domicilirane pri katerikoli banki, ki vodi naš transakcijski račun. Naša odškodninska odgovornost je omejena v višini meničnega zneska z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva dospelosti menice do plačila. Odškodninske odgovornosti se ne moremo razbremeniti ne glede na razlog za neplačilo menice oziroma ne glede na pogodbeno razmerje med nami in banko, ki vodi naš transakcijski račun. Stran 9 od 10

10 5. Izjavljamo, da bomo bianco menico, ki jo najemodajalec izpolni in uporabi za poplačilo skladno s pooblastilom iz 3. točke te menične izjave, nadomestili z novo bianco menico. Potrebno število menic določi najemodajalec. Najemodajalec sme vse izročene menice zaradi nekvalitetne ali nepravočasne izvršitve del uporabiti do višine meničnega zneska po 2. točki. 6. Ta menična izjava je podpisana v 2 enakih izvodih, ki se izročita najemodajalcu. Prvi izvod ima najemodajalec, drugega pa najemodajalec lahko predloži banki, pri katerih ima najemnik odprt transakcijski račun. štampiljka in podpis izdajatelja menice Priloga: bianco menica Stran 10 od 10

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija Tržaška cesta 25 p.p. 2999 1001 Ljubljana, Slovenija telefon: 01 476 84 11 faks: 01 426 46 30 www.fe.uni-lj.si e-mail: dekanat@fe.uni-lj.si Št.: 30-155-2/2014 Ljubljana, 04.09.2014 Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012,

Prikaži več

PRILOGA 1 PODATKI O PONUDNIKU Ponudnik (ime, priimek oziroma firma, naslov oziroma sedež): EMŠO oziroma matična številka: Davčna številka: Številka tr

PRILOGA 1 PODATKI O PONUDNIKU Ponudnik (ime, priimek oziroma firma, naslov oziroma sedež): EMŠO oziroma matična številka: Davčna številka: Številka tr PRILOGA 1 PODATKI O PONUDNIKU Ponudnik (ime, priimek oziroma firma, naslov oziroma sedež): EMŠO oziroma matična številka: Davčna številka: Številka transakcijskega računa: Telefonska številka: Fax številka:

Prikaži več

20. /redna/ seja občinskega sveta April 2018 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POGODBI ZA USTANOVITEV BREZPLAČNE STAVBNE PRAVICE ZA IZGRADNJO ŠPORTNE INFRAS

20. /redna/ seja občinskega sveta April 2018 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POGODBI ZA USTANOVITEV BREZPLAČNE STAVBNE PRAVICE ZA IZGRADNJO ŠPORTNE INFRAS 20. /redna/ seja občinskega sveta April 2018 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POGODBI ZA USTANOVITEV BREZPLAČNE STAVBNE PRAVICE ZA IZGRADNJO ŠPORTNE INFRASTURKTURE V OBČINI LENDAVA GRADIVO PRIPRAVILI: Aleš

Prikaži več

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.

Prikaži več

upravljavec/naročnik:Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana,

upravljavec/naročnik:Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana, Upravljavec: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana, na podlagi 51. člena in prvega odstavka 64. c lena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Prikaži več

28premoz

28premoz OBČINA ŽALEC Župan Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec : (03) 713 64 20 Fax: (03) 713 64 64 E-pošta: mojca.firer@zalec.si Datum: 23.03.2006 OBČINSKEMU SVETU ODBORU ZA FINANCE, PRORAČUN IN PREMOŽENJE ZADEVA:

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

Turistična zveza Lendava vabi Kranjčeva ulica Lendava RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNI RAZPIS Z ZBIRANJEM PISNIH PONUDB ZA UPORABO ZUNANJIH LESE

Turistična zveza Lendava vabi Kranjčeva ulica Lendava RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNI RAZPIS Z ZBIRANJEM PISNIH PONUDB ZA UPORABO ZUNANJIH LESE Turistična zveza Lendava vabi Kranjčeva ulica 4 9220 Lendava RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNI RAZPIS Z ZBIRANJEM PISNIH PONUDB ZA UPORABO ZUNANJIH LESENIH GOSTINSKIH OBJEKTOV OB RAZGLEDNEM STOLPU VINARIUM

Prikaži več

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem Vinoteka Javni zavod Ljubljanski grad, Grajska planota 1, 1000 Ljubljana, na podlagi 51. č

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem Vinoteka Javni zavod Ljubljanski grad, Grajska planota 1, 1000 Ljubljana, na podlagi 51. č Javni zavod Ljubljanski grad, Grajska planota 1, 1000 Ljubljana, na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št.11/18, 79/18 ) in 16. člena

Prikaži več

Nakup nepremičnine, prodajna pogodba

Nakup nepremičnine, prodajna pogodba PRODAJNA POGODBA»Vzorec prodajne pogodbe poslovnih prostorov/2017«, ki jo dogovorita in skleneta: Prodajalec: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktor

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: , Davčna šte

Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: , Davčna šte Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: 5138221, Davčna številka: SI90660188 (v nadaljevanju»naročnik«) ter...,

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica, matična številka: , ID za DDV: SI ,

Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica, matična številka: , ID za DDV: SI , JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO PROSTORA V NAJEM - poslovni prostor gostinski lokal v objektu Grad Sevnica, Cesta na grad 17, 8290 Sevnica RAZPISNA DOKUMENTACIJA VSEBINA: - POVABILO K ODDAJI PONUDBE -

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax O B Č I N A D O B R E P O L J E V i d e m 3 5, 1 3 1 2 V i d e m - D o b r e p o l j e, t e l e f o n : 0 1 7 8 6 7 0 1 0, t e l e f a k s : 0 1 7 8 0 7 9 2 3, e - p o š t a : o b c i n a. d o b r e p

Prikaži več

In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: N

In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: N In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. LJUBLJANA, Trg republike

Prikaži več

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj 15. 10. 2018 RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj MSRP 16 MRS 17 OPREDELITEV POJMA 'NAJEM' V skladu z MSRP 16 je najem pogodba ali del pogodbe, ki prenaša pravico do uporabe identificiranega

Prikaži več

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: 5874025000 identifikacijska številka za DDV: SI67593321 (v nadaljevanju: MOL)

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice stecaji@palmar.si +386 (0)1 514 07 90 Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva 1 2380 Slovenj Gradec Ljubljana, 30.06.2017 RAZPIS PRVE JAVNE

Prikaži več

OBVESTILO O JAVNEM ZBIRANJU PONUDB ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem, Aškerčeva 9a, Žalec, ki ga zastopa direktor Matjaž Juteršek (v nadaljevanj

OBVESTILO O JAVNEM ZBIRANJU PONUDB ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem, Aškerčeva 9a, Žalec, ki ga zastopa direktor Matjaž Juteršek (v nadaljevanj OBVESTILO O JAVNEM ZBIRANJU PONUDB ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem, Aškerčeva 9a, Žalec, ki ga zastopa direktor Matjaž Juteršek (v nadaljevanju: ZKŠT Žalec), na podlagi sklenjene pogodbe št. 411-02-0037/2010

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA 0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BANK AG, ki ga zastopa RANGUS BORUT - ODVETNIK, proti

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012,

Prikaži več

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc Znanstveno-raziskovalno središče Koper, s skrajšano firmo ZRS Koper, Garibaldijeva ulica 1, 6000 Koper, ki ga zastopa direktor prof. dr. Rado Pišot, matična številka: 7187416000, ID številka za DDV: SI

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

XXXXXX

XXXXXX Družba Slovenske železnice, d. o. o., in družba SŽ Tovorni promet, d. o. o, obe na naslovu Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, objavljata JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin PREDMET PRODAJE

Prikaži več

OBČINA IZOLA COMUNE DI ISOLA ŽUPAN IL SINDACO Sončno nabrežje 8 Riva del Sole Izola Isola Tel: , Fax: posta.oi

OBČINA IZOLA COMUNE DI ISOLA ŽUPAN IL SINDACO Sončno nabrežje 8 Riva del Sole Izola Isola Tel: , Fax: posta.oi OBČINA IZOLA COMUNE DI ISOLA ŽUPAN IL SINDACO Sončno nabrežje 8 Riva del Sole 8 6310 Izola Isola Tel: 05 66 00 100, Fax: 05 66 00 110 E-mail: posta.oizola@izola.si Web: http://www.izola.si/ Številka: 478-145/2018

Prikaži več

KAZALO

KAZALO Jerebova 2, 8000 Novo mesto St 3908/2015 ZAHTEVA za mnenje ločitvenega upnika v zadevi: stečajni postopek nad pravno osebo nad dolžnikom: KRONEX trgovina, gostinstvo, turizem d.o.o. - v stečaju, Otočec

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne skupnosti in spletna stran Občine Krško

Prikaži več

ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK, S.P. Matična št.: ; Davčna št.: SI UPRAVITELJ ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK Hacquetova ulica 8, 1000 Ljubljana

ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK, S.P. Matična št.: ; Davčna št.: SI UPRAVITELJ ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK Hacquetova ulica 8, 1000 Ljubljana ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK, S.P. Matična št.: 6762905000; Davčna št.: SI45405387 UPRAVITELJ ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK Hacquetova ulica 8, 1000 Ljubljana p.p. 2023 tel.: 031/359-569 e-pošta: upravitelj@rfp.si

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

Vzorec pogodbe

Vzorec pogodbe Adria Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran, ID za DDV: SI22221158, ki ga skupno zastopata direktor doc.dr. Aleš Semeja (v nadaljevanju: naročnik) in (v nadaljevanju Izvajalec) Skleneta

Prikaži več

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vidovič Davčna številka: SI 58045473 Matična številka:

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

XXXXXX

XXXXXX Družba Slovenske železnice, d. o. o., Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana objavlja JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin PREDMET PRODAJE SO NASLEDNJE NEPREMIČNINE: A. STANOVANJA OBREMENJENA Z NAJEMNIM

Prikaži več

ABANKA D

ABANKA D SPLOŠNI POGOJI ZA POSLOVANJE S PLEMENITIMI KOVINAMI SPLOŠNI DEL UVODNE DOLOČBE 1. člen Izdajatelj teh splošnih pogojev je ABANKA d.d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana, registrirana pri Okrožnem sodišču

Prikaži več

PRILOGA ŠT. 3 POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB Projekt: Oddaja javnega naročila Naročnik Javni stanovanjski sklad

PRILOGA ŠT. 3 POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB Projekt: Oddaja javnega naročila Naročnik Javni stanovanjski sklad PRILOGA ŠT. 3 POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB Projekt: Oddaja javnega naročila Naročnik Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, 1104 Ljubljana

Prikaži več

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d.o.o. 3. različica, 28. 5. 2019 Kazalo 1. Uvodne določbe...

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis )

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis ) Prečiščeno besedilo vsebuje Pravilnik o osnovah in merilih za določanje višine naročnine, ki jo kolektivni člani letno plačujejo za uporabo dodeljenih številk GS1, ki ga na podlagi določil 19., 54. in

Prikaži več

Štev.: 352 8/2013 Datum: Narodna in univerzitetna knjižnica, Turjaška 1, 1000 Ljubljana, na podlagi 20. in 29. člena Zakona o stvarnem pre

Štev.: 352 8/2013 Datum: Narodna in univerzitetna knjižnica, Turjaška 1, 1000 Ljubljana, na podlagi 20. in 29. člena Zakona o stvarnem pre Štev.: 352 8/2013 Datum: 27. 8. 2013 Narodna in univerzitetna knjižnica, Turjaška 1, 1000 Ljubljana, na podlagi 20. in 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni

Prikaži več

MERKUR nepremicnine Poslovna stavba Merkur Naklo Ponudba za najem pisarn, konferenčnih dvoran in organizacijo delavnic

MERKUR nepremicnine Poslovna stavba Merkur Naklo Ponudba za najem pisarn, konferenčnih dvoran in organizacijo delavnic MERKUR nepremicnine Poslovna stavba Merkur Naklo Ponudba za najem pisarn, konferenčnih dvoran in organizacijo delavnic Poslovna stavba Merkur Naklo MERKUR nepremičnine, d.d. telefon: 04 258 7000, Cesta

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

KAJ PRINAŠAJO NOVE POGODBE O FINANCIRANJU DRUŠTEV?

KAJ PRINAŠAJO NOVE POGODBE O FINANCIRANJU DRUŠTEV? Izvedba JN za izdelavo projektnih dokumentacij za potrebe Občine Hoče-Slivnica za obdobje 2016-2018 Dr. Marko Soršak, univ. dipl. gosp. inž. Hoče, januar 2017 PREGLED VSEBINE: Uvod Pravna podlaga za izvedbo

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc Ponudnik: OBR-1 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA Miren 129 5291 Miren PODATKI O PONUDNIKU Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne.., pod št. objave..., se prijavljamo na vaš javni

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

SD Velenje

SD Velenje Na osnovi sklepa Okrožnega sodišča v Celju opr. št. St 1392/2010 z dne 6. 5. 2015, ki je postal pravnomočen dne 22. 5. 2015 STEČAJNA UPRAVITELJICA DOLŽNIKA Vegrad d.d. v stečaju, Stari trg 35, 3320 Velenje

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Družba UNICREDIT LEASING, leasing, d.o.o., matična številka , identifikacijska številka za DDV: SI s sedežem v Ljubljani in poslovn

Družba UNICREDIT LEASING, leasing, d.o.o., matična številka , identifikacijska številka za DDV: SI s sedežem v Ljubljani in poslovn Družba UNICREDIT LEASING, leasing, d.o.o., matična številka 1628852000, identifikacijska številka za DDV: SI 23445033 s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana objavlja

Prikaži več

RIC Bela krajina v sodelovanju z Občino Črnomelj, Občino Metlika in Občino Semič objavlja JAVNI POZIV k oddaji vloge za sprejem v članstvo v Podjetniš

RIC Bela krajina v sodelovanju z Občino Črnomelj, Občino Metlika in Občino Semič objavlja JAVNI POZIV k oddaji vloge za sprejem v članstvo v Podjetniš RIC Bela krajina v sodelovanju z Občino Črnomelj, Občino Metlika in Občino Semič objavlja JAVNI POZIV k oddaji vloge za sprejem v članstvo v Podjetniški inkubator Bela krajina v enotah: 1. TRIS Kanižarica,

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Ljubljana, Štefanova 5, DŠ , ki ga zastopa minister dr

Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Ljubljana, Štefanova 5, DŠ , ki ga zastopa minister dr REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, Masarykova cesta 16, Ljubljana; zastopa ga minister dr. Jernej Pikalo ID za DDV: SI14246821 Matična številka: 2399300 (v nadaljevanju:

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

Številka:

Številka: Številka: 900-4/2017 Datum: 14.09.2017 OBČINA MAKOLE OBČINSKI SVET 17. redna seja občinskega sveta 28. september 2017 Gradivo za 5. točko dnevnega reda - dodatno Predlagatelj: župan Franc Majcen ZADEVA:

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

O B Č I N A

O B Č I  N A PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve ZADEVA: UKINITEV STATUSA JAVNEGA DOBRA IN DOPOLNITEV

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10, 306-12-14 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: 4780-20/2006-2 Datum: ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega

Prikaži več

Gramiz d.d._vabilo_Dol_

Gramiz d.d._vabilo_Dol_ GRAMIZ Gradbeno podjetje d.d. Kočevje v stečaju, Kočevje Ob mahovniški cesti 11, 1330 Kočevje MŠ: 5129702000, DŠ: 49311506 Okrožno sodišče v Ljubljani Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Dne, 8.10.2014 Opr.št.:

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

I 85/2018 (pristop: I 86/2018) ODREDBA Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v izvršilni zadevi I 85/2018 upnika: DELAVSKA

I 85/2018 (pristop: I 86/2018) ODREDBA Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v izvršilni zadevi I 85/2018 upnika: DELAVSKA I 85/2018 (pristop: I 86/2018) ODREDBA Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v izvršilni zadevi I 85/2018 upnika: DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, matična št. 5448557000,

Prikaži več

Kotnikova 19a 1000 Ljubljana Slovenija telefon: telefaks: Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju držav

Kotnikova 19a 1000 Ljubljana Slovenija telefon: telefaks: Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju držav Kotnikova 19a 1000 Ljubljana Slovenija telefon: 01 400 89 61 telefaks: 01 400 89 68 http://www.avp-rs.si Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št.

Prikaži več

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubrika 2 Registrska številka... 3 Rubrika 3 Matična številka

Prikaži več

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9 V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 90/14 ZDU-1I, 14/15 ZUUJFO in 76/15), 7. členom Uredbe

Prikaži več

NAROČNIK: in IZVAJALEC: OBČINA KAMNIK, Glavni trg 24, 1240 KAMNIK, ki jo zastopa župan Marjan Šarec ID. št. za DDV: SI matična številka: 58744

NAROČNIK: in IZVAJALEC: OBČINA KAMNIK, Glavni trg 24, 1240 KAMNIK, ki jo zastopa župan Marjan Šarec ID. št. za DDV: SI matična številka: 58744 NAROČNIK: in IZVAJALEC: OBČINA KAMNIK, Glavni trg 24, 1240 KAMNIK, ki jo zastopa župan Marjan Šarec ID. št. za DDV: SI28232801 matična številka: 5874483000 direktor ID. št. za DDV: Številka TRR izvajalca:

Prikaži več

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema Upravitelj v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije : Rok SODIN Poslovno in insolventno svetovanje, Rok Sodin s.p., Mestni trg 18, 3210 Slovenske Konjice Stečajni postopek nad: WK PROFIL

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 8. redna seja Občinskega sveta dne 21. decembra 2015 Gradivo za dodatno točko dnevnega reda ZAD

O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 8. redna seja Občinskega sveta dne 21. decembra 2015 Gradivo za dodatno točko dnevnega reda ZAD O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 8. redna seja Občinskega sveta dne 21. decembra 2015 Gradivo za dodatno točko dnevnega reda ZADEVA: Predlog sodne poravnave Poročevalca: Branko Žnidar,

Prikaži več

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo)

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) JGZ Brdo Predoslje 39 4000 Kranj Številka: 51-7/2019-110-1 Datum: 5.4.2019 Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) Predoslje 39, 4000 Kranj, skladno z 52. in 78. členom

Prikaži več

(Microsoft Word - NAMERA O USTANOVITVI STVARNE SLU\216NOSTI - son\350ne elektrarne.docx)

(Microsoft Word - NAMERA O USTANOVITVI STVARNE SLU\216NOSTI - son\350ne elektrarne.docx) Številka: 35281-0004/2012 Datum: 10. 10. 2012 N A M E R A ZA USTANOVITEV SLUŽNOSTNIH PRAVIC ZA POSTAVITEV SONČNIH ELEKTRARN NA OBJEKTIH V LASTI OBČINE SEVNICA PREDMET JAVNE OBJAVE: - Ustanovitev služnostnih

Prikaži več

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc Posebni pogoji za uporabo Google storitev Družba SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Si.mobil), je gospodarska družba, ki v okviru svojih

Prikaži več

Zavezanec za davek: Davčna številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prene

Zavezanec za davek: Davčna številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prene Zavezanec za davek: številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prenehanje opravljanja dejavnosti: Prilogo predlagam ob prenehanju

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

POGODBA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

POGODBA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV Priloga k vzdrževalni pogodbi št XXXXX [Polna firma], [naslov], [poštna števila] [pošta], davčna št.: [Sixxxx], matična št.: xxxxxxx, ki jo/ga zastopa [xxx], (v nadaljevanju: upravljavec osebnih podatkov)

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta)

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta) PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (poštna številka in pošta) (telefon) (elektronska pošta) IZPOLNI OBČINA NAPOVED PODATKOV ZA ODMERO NADOMESTILA ZA

Prikaži več

[Partner] [Partner: Naslov] [Partner: Hišna št.] [Proizvodna naprava: Naziv] [Partner: Poštna št.] [Partner: Pošta] Naš znak: PE-CP [Številka pogodbe]

[Partner] [Partner: Naslov] [Partner: Hišna št.] [Proizvodna naprava: Naziv] [Partner: Poštna št.] [Partner: Pošta] Naš znak: PE-CP [Številka pogodbe] [Partner] [Partner: Naslov] [Partner: Hišna št.] [Proizvodna naprava: Naziv] [Partner: Poštna št.] [Partner: Pošta] Naš znak: PE-CP [Številka pogodbe] Ljubljana, [Datum dokumenta] Podpis PE-CP pogodbe

Prikaži več

I 45/2017 ODREDBA o prodaji nepremičnin na I. javni dražbi Okrajno sodišče v Gornji Radgoni je po okrožni sodnici Mariji Filipič v izvršilni zadevi up

I 45/2017 ODREDBA o prodaji nepremičnin na I. javni dražbi Okrajno sodišče v Gornji Radgoni je po okrožni sodnici Mariji Filipič v izvršilni zadevi up I 45/2017 ODREDBA o prodaji nepremičnin na I. javni dražbi Okrajno sodišče v Gornji Radgoni je po okrožni sodnici Mariji Filipič v izvršilni zadevi upnika: NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d. Ljubljana, Trg republike

Prikaži več

NEPREMIČNINE - REAL ESTATES Posredništvo, svetovanje, trgovina Šmarska cesta 5b, 6000 KOPER gsm

NEPREMIČNINE - REAL ESTATES Posredništvo, svetovanje, trgovina Šmarska cesta 5b, 6000 KOPER gsm sprejema na podlagi Zakona o nepremičninskem posredovanju ZNPosr-UPB1, Ur.l.RS, 72/2006, 49/11 naslednje SPLOŠNE POGOJE POSLOVANJA pri posredovanju v prometu z nepremičninami 1. UVODNE DOLOČBE 1.1 S Splošnimi

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

JGZ Brdo Predoslje Kranj Zap. št.: 51-10/ Datum: VABILO K ODDAJANJU PISNIH PONUDB Na podlagi 16. člena Uredbe o stvarnem

JGZ Brdo Predoslje Kranj Zap. št.: 51-10/ Datum: VABILO K ODDAJANJU PISNIH PONUDB Na podlagi 16. člena Uredbe o stvarnem JGZ Brdo Predoslje 39 4000 Kranj Zap. št.: 51-10/2019-110-1 Datum: 13. 5. 2019 VABILO K ODDAJANJU PISNIH PONUDB Na podlagi 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Prikaži več

P

P HSE - Energetska družba Trbovlje d.o.o., Ob železnici 27, 1420 Trbovlje objavlja Ver. 02 JAVNO ZBIRANJE PONUDB za nakup nepremičnin 1. PREDMET PRODAJE: Z javno objavo tega povabila prodajalec HSE Energetska

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o postopku

Prikaži več

Uradni list RS – 138/2006, Uredbeni del

Uradni list RS – 138/2006, Uredbeni del Priloga NAPOVED ZA ODMERO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNIN SPLOŠNI OBRAZEC. Prodajalec ŠIFRANT VRSTA POGODBENIH STRANK (prodajalec, kupec)* 0 fizi ne osebe 0 samostojni podjetniki posamezniki in druge fizi

Prikaži več

POROC ILO NADZORNEGA ODBORA OBČINE IZOLA NADZOR V ZVEZI Z UREDITVIJO LASTNIŠTVA NA PARCELNI ŠT. 524 IN 530, OBE K. O. DVORI NAD IZOLA Številka:

POROC ILO NADZORNEGA ODBORA OBČINE IZOLA NADZOR V ZVEZI Z UREDITVIJO LASTNIŠTVA NA PARCELNI ŠT. 524 IN 530, OBE K. O. DVORI NAD IZOLA Številka: POROC ILO NADZORNEGA ODBORA OBČINE IZOLA NADZOR V ZVEZI Z UREDITVIJO LASTNIŠTVA NA PARCELNI ŠT. 524 IN 530, OBE K. O. DVORI NAD IZOLA Številka: 478-45/2013 Datum: 1. 7. 2013 1. NASLOV Nadzor v zvezi z

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV) Posebni pogoji uporabe storitve moj bob

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV)   Posebni pogoji uporabe storitve moj bob bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 090 068 068 (cena klica na minuto je 1 z DDV) www.bob.si Posebni pogoji uporabe storitve moj bob Kazalo Uvod 5 Opredelitve 5 Registracija in uporaba Storitve moj bob

Prikaži več

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družb

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družb SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družbo gumites, d.o.o. (v nadaljevanju Naročnik) in tretjimi

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

PRILOGA 11 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD DOHODKA IZ ODDAJANJA PREMOŽENJA V NAJEM ZA LETO 1. OZNAKA STATUSA NAPOVEDI (Izpolni zavezanec, ki vlaga napo

PRILOGA 11 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD DOHODKA IZ ODDAJANJA PREMOŽENJA V NAJEM ZA LETO 1. OZNAKA STATUSA NAPOVEDI (Izpolni zavezanec, ki vlaga napo PRILOGA 11 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD DOHODKA IZ ODDAJANJA PREMOŽENJA V NAJEM ZA LETO 1. OZNAKA STATUSA NAPOVEDI (Izpolni zavezanec, ki vlaga napoved po izteku predpisanega roka, vlaga napoved kot

Prikaži več

Microsoft Word - gms 364.doc

Microsoft Word - gms 364.doc Mestna občina Maribor Mestni svet Svetniška skupina LDS Maribor Jurčičeva ul. 8, 2000 MARIBOR GMS - 364 Številka: Datum: 22. april 2005 MESTNI SVET MESTNE OBČINE MARIBOR ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA

Prikaži več

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/38 46 300, Fax.: 07/38 46 309 Elektronska pošta: info@obcina-skocjan.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Prikaži več