Microsoft Word - Poziv za vpis in podaljsanje vpisa v evidenco subjektov 2010_koncna.doc

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Microsoft Word - Poziv za vpis in podaljsanje vpisa v evidenco subjektov 2010_koncna.doc"

Transkripcija

1 JAVNI POZIV K VPISU IN PODALJŠANJU VPISA V EVIDENCO SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA ZA LETO 2010 Ljubljana, februar 2010

2 KAZALO 1. PREDMET JAVNEGA POZIVA NAMEN IN NAČIN VPISA V EVIDENCO PODATKI O SUBJEKTU V EVIDENCI POGOJI ZA VPIS IN PODALJŠANJE VPISA OBVEZNE SESTAVINE VLOGE Obvezne sestavine vloge za vpis v evidenco Obvezne sestavine vloge za podaljšanje vpisa v evidenco 4 6. ROKI ZA ODDAJO VLOG OBRAVNAVA VLOG Dopolnitve vlog 5 8. DODATNE INFORMACIJE PRILOGE

3 Na podlagi Zakona o podpornem okolju za podjetništvo - ZPOP-1 (Ur. l. RS, št. 102/2007), Pravilnika o vodenju evidence subjektov inovativnega okolja (Ur. l. RS, št. 25/2008), Dopolnjenega programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje (sklep Vlade RS št /2009/9, z dne ), Programa dela in finančnega načrta Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije za leto 2010 in 2011 (sklep Vlade RS št /2010/3 z dne ), Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, objavlja Javni poziv k vpisu in podaljšanju vpisa v evidenco subjektov inovativnega okolja v letu PREDMET JAVNEGA POZIVA Predmet javnega poziva je vpis in podaljšanje vpisa v evidenco subjektov inovativnega okolja (v nadaljevanju: evidenca), ki jo vodi Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (v nadaljevanju: JAPTI) v skladu s Pravilnikom o vodenju evidence subjektov inovativnega okolja (v nadaljevanju: Pravilnik). Subjekti inovativnega okolja (v nadaljevanju: subjekti) so univerzitetni inkubatorji, podjetniški inkubatorji in tehnološki parki in so natančneje določeni v 3. členu Pravilnika. Evidenca je sestavljena iz evidence A in B in pomeni evidenco vseh subjektov, ki so ustanovljeni v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo in izpolnjujejo pogoje v sladu s Pravilnikom. 2. NAMEN IN NAČIN VPISA V EVIDENCO Posamezne aktivnosti v okviru nalog in programov inovativnega okolja izvajajo pravne osebe javnega in zasebnega prava, vpisane v evidenco. Te aktivnosti se financirajo preko javnega razpisa. Vpis in podaljšanje vpisa v evidenco se opravi enkrat letno na podlagi javnega poziva. O vpisu oz. podaljšanju vpisa v evidenco so predlagatelji obveščeni s sklepom v roku 60 dni od datuma za predložitev vlog. 3. PODATKI O SUBJEKTU V EVIDENCI V evidenci se vodijo naslednji podatki o subjektu: vrsta subjekta, firma in sedež družbe, ki je subjekt, datum vpisa v sodni register, datum vpisa v evidenco, datum izbrisa iz evidence, odgovorna oseba subjekta, kontaktni podatki. Evidenca je dostopna na naslovu: 4. POGOJI ZA VPIS IN PODALJŠANJE VPISA Pogoji za vpis v evidenco so navedeni v Pravilniku in sicer: - pogoje za vpis v evidenco B določa 6. člen Pravilnika, - pogoje za vpis v evidenco A določa 5. člen pravilnika ter v skladu s tem členom tudi 6., in 9. člen Pravilnika. Pogoji za vpis so razvidni tudi iz Prilog 3 do 6, ki so sestavni del tega javnega poziva. Enaki pogoji veljajo tudi za podaljšanje vpisa v evidenco. 3

4 Vlogo za podaljšanje vpisa v evidenco A ali B je potrebno predložiti enkrat na dve leti. V primeru, da subjekt, ki je vpisan v evidenco A, po dveh letih ne poda vloge za podaljšanje vpisa, se subjekt v naslednjem koledarskem letu izbriše iz evidence A in avtomatsko prenese v evidenco B. JAPTI o vpisu v evidenco B z dopisom obvesti subjekt. V primeru, da se subjekt nahaja v evidenci B, se po preteku dveh let brez predložene vloge za podaljšanje vpisa v evidenco, izbriše iz evidence. JAPTI s sklepom obvesti subjekt o izbrisu iz evidence. Zoper sklep o izbrisu lahko izbrisani subjekt poda pritožbo na ministrstvo. 5. OBVEZNE SESTAVINE VLOGE Popolna vloga je tista, ki vsebuje vse obvezne sestavine, ki so navedene v tej točki javnega poziva. Prijavni obrazec in priloge morajo biti izpolnjeni s pomočjo računalnika. Predlagatelji morajo poslati en (1) izvod vseh obveznih sestavin vloge na sedež JAPTI Obvezne sestavine vloge za vpis v evidenco Obvezne sestavine vloge za vpis v evidenco so: a) Prijavni obrazec za vpis/podaljšanje vpisa v evidenco (Priloga 1 tega javnega poziva), b) Izjava o sprejemanju pogojev javnega poziva (Priloga 2 tega javnega poziva) in c) Dokazila, ki so navedena v nadaljevanju: Za vpis v evidenco B mora predlagatelj predložiti dokazila, navedena v prilogi 3. Za vpis v evidenco A mora predlagatelj poleg dokazil, navedenih v prilogi 3, predložiti tudi dokazila, navedena v prilogi 4, 5 ali 6 glede na vrsto subjekta, ki ga navede v prijavnem obrazcu Obvezne sestavine vloge za podaljšanje vpisa v evidenco Obvezne sestavine vloge za podaljšanje vpisa v evidenco B so: a) Prijavni obrazec za vpis/podaljšanje vpisa v evidenco (Priloga 1 tega javnega poziva), b) Izjava o sprejemanju pogojev javnega poziva (Priloga 2 tega javnega poziva), c) Obrazec za podaljšanje vpisa v evidenco B (Priloga 3a tega javnega poziva), d) Dokazila, navedena v prilogi 3a tega javnega povabila. Obvezne sestavine vloge za podaljšanje vpisa v evidenco A so: a) Prijavni obrazec za vpis v evidenco (Priloga 1 tega javnega poziva), b) Izjava o sprejemanju pogojev javnega poziva (Priloga 2 tega javnega poziva) in c) Obrazec za podaljšanje vpisa v evidenco A (Priloga 4a, 5a ali 6a glede na vrsto subjekta, označenega v prijavnem obrazcu) d) Dokazila, ki so navedena v prilogah 4a, 5a ali 6a glede na vrsto subjekta, ki ga predlagatelj navede v prijavnem obrazcu). Vse zgoraj navedene priloge so sestavni del tega javnega poziva. 6. ROKI ZA ODDAJO VLOG Javni poziv je odprt od do V tem obdobju bo JAPTI sprejemal vloge za vpis v evidenco. Vloge za vpis novih subjektov v evidenco morajo biti oddane po pošti najkasneje do (velja poštni žig do vključno ) ali osebno v glavni pisarni Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana do vključno do ure. Vloge za podaljšanje vpisa v evidenco A morajo na naslov JAPTI prispeti najkasneje do do 12. ure. 4

5 Vloge za podaljšanje vpisa v evidenco B morajo biti oddane najkasneje do (velja poštni žig do vključno ) ali osebno v glavni pisarni Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana do vključno do ure. Vloge, ki bodo na naslov JAPTI prispele po navedenih rokih, bodo kot nepravočasne zaprte vrnjene predlagatelju. Predlagatelji oddajo vloge v zaprti ovojnici z jasno oznako in napisom»evidenca inovativnega okolja«na naslov: JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PODJETNIŠTVO IN TUJE INVESTICIJE, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana. Na zadnji strani ovojnice obvezno navedite naziv in naslov pošiljatelja! 7. OBRAVNAVA VLOG JAPTI bo vloge za vpis in podaljšanje vpisa v evidenco obravnaval enkrat mesečno. Prvo odpiranje vlog bo ob 9. uri. JAPTI bo predlagatelje o vpisu v evidenco obvestil s sklepom najkasneje v roku 60 dni od datuma prejema vloge. JAPTI vpiše subjekt v evidenco najkasneje v dveh delovnih dneh od izdaje sklepa Dopolnitve vlog JAPTI bo obravnaval samo popolne vloge, kot je opredeljeno v 5. poglavju tega javnega poziva. V primeru nepopolne vloge bo predlagatelj pozvan k dopolnitvi vloge. Predlagatelj se je na poziv k dopolnitvi dolžan odzvati v roku 8 dni od prejema, v nasprotnem primeru bo JAPTI vlogo zavrgel. 8. DODATNE INFORMACIJE Ta javni poziv s prijavnimi obrazci in ostalimi prilogami je dosegljiv v fizični obliki na sedežu Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 9.00 in uro ter na spletni strani Vse dodatne informacije so na voljo preko elektronskega naslova: Ljubljana, Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije Igor Plestenjak direktor 5

6 9. PRILOGE 6

7 Priloga 1: Prijavni obrazec za vpis/podaljšanje vpisa v evidenco subjektov inovativnega okolja SUBJEKT Polni naziv podjetja Sedež Naslov Poštna številka in pošta Internetni naslov Kontaktni podatki Zakoniti zastopnik Ime in priimek Vloga v podjetju Telefon Naslov elektronske pošte Faks Osnovni poslovni podatki Identifikacijska številka Matična številka Davčna številka Skrajšani naziv družbe Naziv banke, pri kateri je odprt transakcijski račun Številka transakcijskega računa Osnovna dejavnost Vpišite osnovno dejavnost v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD). VPIS OZ. PODALJŠANJE VPISA V EVIDENCO (označite) PODALJŠANJE VPISA VLOGA ZA EVIDENCO (označite) VRSTA SUBJEKTA univerzitetni inkubator podjetniški inkubator tehnološki park A VPIS B Prijavnemu obrazcu je potrebno priložiti vsa potrebna dokazila, ki so navedena v Prilogah.

8 Priloga 2: Izjava o sprejemanju pogojev javnega poziva NAZIV PREDLAGATELJA SEDEŽ PREDLAGATELJA ODGOVORNA OSEBA PREDLAGATELJA Izjavljam, da: se strinjam in sprejemam vse pogoje, navedene in zahtevane v Javnem pozivu za vpis in podaljšanje vpisa v evidenco subjektov inovativnega okolja, vse kopije dokumentov, ki so priložene tej vlogi, ustrezajo originalom, vse navedbe, ki so podane v tej vlogi, ustrezajo dejanskemu stanju, za navedene podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemam popolno odgovornost, bom JAPTI pravočasno obvestil o morebitnih spremembah podatkov, oddanih na prijavnih obrazcih tega javnega poziva. Kraj in datum: Podpis odgovorne osebe:

9 Priloga 3: Izpolnjevanje minimalnih pogojev za vpis v evidenco A ali B Za vpis v evidenco morajo vsi subjekti (podjetniški inkubator, univerzitetni inkubator in tehnološki park) izpolnjevati naslednje minimalne pogoje, ki jih dokazujejo z naslednjimi dokazili: ZAP. ŠT. POGOJ DOKAZILO 1 Subjekt opravlja dejavnost subjekta inovativnega okolja. Dejavnost je razvidna iz akta o ustanovitvi (SKD ne opredeljuje te dejavnosti) in plana dela za naslednjih pet let. 2 Subjekt je povezan z inštitucijami znanja, vpisanimi v evidenco pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS. 3 Subjekt ima vsaj 2 inkubiranca (razen v primeru univerzitetnega inkubatorja). Sklenjene pogodbe o sodelovanju. Sklenjena pogodba o najemu prostora, iz katere je razvidno tudi, da inkubiranec deluje in je fizično prisoten v prostorih subjekta. 4 5 Subjekt razpolaga s 500m2 bruto poslovnih prostorov. Subjekt ima vzpostavljeno vodstvo subjekta. Ocena podjetja na podlagi kriterijev za inkubirano podjetje iz 3. člena Pravilnika. Izpis iz zemljiške knjige ali dolgoročna pogodba o razpolaganju s prostorom (minimalno za 10 let). Tloris površin, iz katerega je razvidna namembnost poslovnih prostorov. Podatki o vodstveni ekipi z navedbo referenc. 6 Subjekt ima vzpostavljeno mrežo svetovalcev. Sklenjene pogodbe o sodelovanju s strokovnjaki na področjih, povezanih z razvojem in delovanjem podjetij.

10 Priloga 3a: Obrazec za podaljšanje vpisa v evidenco B Tabela1: Pregled izpolnjevanja minimalnih pogojev za vpis v evidenco B Pogoj Stanje ob vpisu v evidenco B Stanje na dan oddaje vloge za podaljšanje vpisa Zahtevana dokazila Subjekt opravlja dejavnost subjekta inovativnega okolja. X NAVEDITE MOREBITNE SPREMEMBE AKTA O USTANOVITVI V OBDOBJU DO ODDAJE VLOGE ZA PODALJŠANJE VPISA. Plan dela za naslednjih 5 let. *Akt o ustanovitvi, če se morebitne spremembe nanašajo na opravljanje dejavnosti subjekta. Subjekt je povezan z inštitucijami znanja, vpisanimi v evidenco pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS. NAVEDITE POGODBE O SODELOVANJU, KI STE JIH PREDLOŽILI OB VPISU V EVIDENCO. NAVEDITE VELJAVNE POGODBE O SODELOVANJU, KI JIH IMATE SKLENJENE NA DAN ODDAJE VLOGE ZA PODALJŠANJE VPISA. Pogodbe o sodelovanju, ki so bile sklenjene v obdobju od vpisa v evidenco B do dneva oddaje vloge za podaljšanje. Subjekt ima vsaj 2 inkubiranca (razen v primeru univerzitetnega inkubatorja). NAVEDITE ŠT. IN IMENA INKUBIRANCEV, KI STE JIH DOKAZOVALI V VLOGI ZA VPIS V EVIDENCO. NAVEDITE ŠT. IN IMENA INKUBIRANCEV NA DAN ODDAJE VLOGE ZA PODALJŠANJE VPISA. Za vsakega navedenega inkubiranca predložite kopijo pogodbe o najemu prostora, iz katere je razvidno, da inkubiranec deluje in je fizično prisoten v prostorih prijavitelja. Priložite tudi oceno inkubirancev na podlagi kriterijev za inkubirano podjetje iz 3. člena Pravilnika. Subjekt razpolaga s 500m2 bruto poslovnih prostorov. NAVEDITE POVRŠINO PROSTOROV OB VPISU V EVIDENCO B. NAVEDITE POVRŠINO PROSTOROV NA DAN ODDAJE VLOGE ZA PODALJŠANJE VPISA. V primeru povečanja površine prostorov priložite izpis iz zemljiške knjige ali dolgoročno pogodbo o razpolaganju s prostorom

11 (minimalno 10 let) ter tloris površin, iz katerega je razvidna namembnost prostorov. Subjekt ima vzpostavljeno vodstvo subjekta. Subjekt ima vzpostavljeno mrežo svetovalcev. NAVEDITE IMENA VODSTVENIH OSEB OB VPISU V EVIDENCO. NAVEDITE SVETOVALCE, KI STE JIH NAVAJALI V VLOGI ZA VPIS V EVIDENCO. NAVEDITE IMENA VODSTVENIH OSEB NA DAN ODDAJE VLOGE ZA PODALJŠANJE VPISA. NAVEDITE SVETOVALCE, S KATERIMI IMATE VZPOSTAVLJENO SODELOVANJE NA DAN ODDAJE VLOGE ZA PODALJŠANJE VPISA. Podatki o vodstveni ekipi z navedbo referenc. Pogodbe o sodelovanju s strokovnjaki na področjih, povezanih z razvojem in delovanjem podjetij, ki so bile sklenjene v obdobju od vpisa v evidenco B do dneva oddaje vloge za podaljšanje. 11

12 Priloga 4: Izpolnjevanje dodatnih pogojev za vpis v evidenco A za Univerzitetni inkubator Za vpis v evidenco A mora Univerzitetni inkubator poleg minimalnih pogojev, navedenih v Prilogi 3, izpolnjevati tudi spodaj navedene splošne, infrastrukturne in kadrovske pogoje, ki jih dokazuje z naslednjimi dokazili: A: SPLOŠNI POGOJI IN DOKAZILA POGOJ Univerzitetni inkubator deluje kot samostojna pravna oseba in ni le ločena organizacijska enota znotraj univerze ali visokošolskega središča. Univerzitetni inkubator kot univerzitetni inkubator deluje najmanj dve leti. Univerzitetni inkubator je bil v obdobju zadnjih dveh let vključen v ustanovitev vsaj šestih podjetij znotraj univerze ali drugih visokošolski organizacij. Univerzitetni inkubator je povezan z univerzo ali visokošolskim središčem. Kritična masa študentov znaša najmanj rednih študentov ali vseh študentov (rednih in izrednih) v gravitacijskem območju univerzitetnega inkubatorja (upoštevajo se študenti, ki študirajo na ustanovah iz prejšnje točke). Zagotovljeno je sodelovanje predstavnikov univerze in visokih šol v mentorskih in drugih strokovnih funkcijah za podporo podjetnikom in podjetjem v univerzitetnem inkubatorju. Vloga lastnika in upravljavca je jasno opredeljena v smislu zagotavljanja opravljanja dejavnosti univerzitetnega inkubatorja v daljšem časovnem obdobju. DOKAZILO Izpis iz sodnega registra. Poročila o delu, iz katerih je razvidno, da je v obdobju dveh let opravljal storitve svetovanja in promocije za študente in podjetniške skupine. Podatki o novonastalih podjetjih. Poslovni načrti novonastalih podjetij. Ustanovni akt ali pogodba o ustanovitvi, iz katere je razvidno, da je soustanovitelj univerzitetnega inkubatorja univerza ali visokošolsko središče, ki svoje programe izvaja na območju, na katerem se inkubator nahaja, ali pa je poslovno sodelovanje določeno s pogodbo. Podatki o številu študentov na gravitacijskem območju. Sklenjene pogodbe, pisma o nameri, skupni projekti. Sklenjena pogodba o sodelovanju, iz katere je to razvidno. Ustanovni akt.

13 B: INFRASTRUKTURNI POGOJI IN DOKAZILA POGOJ Univerzitetni inkubator razpolaga z minimalno 500 m2 bruto poslovnih prostorov, namenjenih izvajanju aktivnosti univerzitetnega inkubatorja. Minimalno 65 % zgoraj navedene površine je namenjenih delu podjetniških skupin ali podjetij v univerzitetnem inkubatorju. Univerzitetni inkubator razpolaga z opremljenostjo, ki omogoča uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske opreme in omogoča dostop do interneta. Univerzitetni inkubator ima urejen dostop do laboratorijske, prototipne ali druge tehnološke opreme fakultet in institutov in drugih razvojnih institucij. DOKAZILO Izpis iz zemljiške knjige, dolgoročna pogodba o najemu. Tloris površin, iz katerega je razvidno, da prostori niso oddani drugim institucijam. Tloris objekta z opisom prostora, ki je namenjen delu podjetniških skupin. Popis opreme. Pogodbe o dostopu. C: KADROVSKI POGOJI IN DOKAZILA POGOJ Univerzitetni inkubator ima najmanj tri redno zaposlene s kompetencami za vodenje in razvoj inkubatorja in znanji s področja podjetništva, ustanavljanja in rasti podjetij ter organizacije poslovnih in drugih intelektualnih storitev v univerzitetnem inkubatorju. DOKAZILO Izpolnjen obrazec M1 iz Pravilnika o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 45/05 in 121/05- popr.; v nadaljnjem besedilu: Obrazec M1) ali obvestilo o sklenitvi podjemne pogodbe skupaj s pogodbo. Kratek opis referenc s področja vodenja in razvoja podjetniškega inkubatorja in izjava o doseganju vsaj VII. stopnje izobrazbe in 3 let delovnih izkušenj (za posameznega zaposlenega, za katerega se predloži obrazec M1). Univerzitetni inkubator ima povezave z najmanj tremi usposobljenimi svetovalci s področja podjetništva in rasti podjetij in prenosa invencij na trg. Univerzitetni inkubator ima povezavo s strokovnjaki za zaščito intelektualne lastnine. Sklenjene pogodbe o sodelovanju s svetovalci na navedenih področjih. Navedba vsaj 3 referenc v obliki uspešno izpeljanih projektov in izjava o doseganju vsaj VI. stopnje izobrazbe in 3 let delovnih izkušenj (za posameznega svetovalca, za katerega se predloži pogodba o sodelovanju). Sklenjene pogodbe o sodelovanju s svetovalci s področja zaščite intelektualne lastnine. 13

14 14 Navedba vsaj 3 referenc v obliki uspešno izpeljanih projektov in izjava o doseganju vsaj VI. stopnje izobrazbe in 3 let delovnih izkušenj (za posameznega svetovalca, za katerega se predloži pogodba o sodelovanju).

15 Priloga 4A: Obrazec za podaljšanje vpisa v evidenco A za Univerzitetni inkubator Tabela 2: Pregled izpolnjevanja pogojev za vpis v evidenco A za univerzitetni inkubator A: SPLOŠNI POGOJI IN DOKAZILA Pogoj Stanje ob vpisu v evidenco A za univerzitetni inkubator Stanje na dan oddaje vloge za podaljšanje vpisa Zahtevana dokazila Univerzitetni inkubator deluje kot samostojna pravna oseba in ni le ločena organizacijska enota znotraj univerze ali visokošolskega središča. X NAVEDITE MOREBITNE SPREMEMBE VPISA V SODNEM REGISTRU V OBDOBJU DO ODDAJE VLOGE ZA PODALJŠANJE VPISA. * Izpis iz sodnega registra v primeru sprememb. Univerzitetni inkubator kot univerzitetni inkubator deluje najmanj dve leti. X X Priložena izjava, da je v obdobju dveh let opravljal storitve svetovanja in promocije za študente in podjetniške skupine in da o tem na sedežu inkubatorja obstajajo dokazila v obliki poročil o delu. Univerzitetni inkubator je bil v obdobju zadnjih dveh let vključen v ustanovitev vsaj šestih podjetij znotraj univerze ali drugih visokošolski organizacij. X NAVEDITE IMENA PODJETIJ, S KATERIMI STE V OBDOBJU ZADNJIH DVEH LET SODELOVALI PRI PRIPRAVI POSLOVNEGA NAČRTA ZA ZAGON. Izjava odgovorne osebe inkubatorja, da je bil v obdobju zadnjih dveh let vključen v zagon vsaj šestih podjetij znotraj univerze ali drugih visokošolskih organizacij z navedbo imen teh podjetij, s katerimi je inkubator sodeloval pri pripravi poslovnega načrta za zagon.

16 Univerzitetni inkubator je povezan z univerzo ali visokošolskim središčem. NAVEDITE UNIVERZO ALI VISOKOŠOLSKO SREDIŠČE, KI STE JIH NAVAJALI V VLOGI ZA VPIS V EVIDENCO. NAVEDITE UNIVERZO ALI VISOKOŠOLSKO SREDIŠČE, S KATERIMI IMATE VZPOSTAVLJENO SODELOVANJE NA DAN ODDAJE VLOGE ZA PODALJŠANJE VPISA. V primeru spremembe stanja izpred dveh let predložite ustanovni akt ali pogodbo o ustanovitvi, iz katere je razvidno, da je soustanovitelj univerzitetnega inkubatorja univerza ali visokošolsko središče, ki svoje programe izvaja na območju, na katerem se inkubator nahaja, ali pa je poslovno sodelovanje določeno s pogodbo. Kritična masa študentov znaša najmanj rednih študentov ali vseh študentov (rednih in izrednih) v gravitacijskem območju univerzitetnega inkubatorja (upoštevajo se študenti, ki študirajo na ustanovah iz prejšnje točke). X NAVEDITE KRITIČNO MASO REDNIH IN IZREDNIH ŠTUDENTOV V GRAVITACIJSKEM OBMOČJU INKUBATORJA NA DAN ODDAJE VLOGE ZA PODALJŠANJE VPISA. Podatki o številu študentov na gravitacijskem območju. Zagotovljeno je sodelovanje predstavnikov univerze in visokih šol v mentorskih in drugih strokovnih funkcijah za podporo podjetnikom in podjetjem v univerzitetnem inkubatorju. NAVEDITE PREDSTAVNIKE UNIVERZ IN VISOKIH ŠOL, KI STE JIH NAVAJALI V VLOGI ZA VPIS V EVIDENCO. NAVEDITE PREDSTAVNIKE UNIVERZ IN VISOKIH ŠOL, S KATERIMI IMATE VZPOSTAVLJENO SODELOVANJE NA DAN ODDAJE VLOGE ZA PODALJŠANJE VPISA. Sklenjene pogodbe, pisma o nameri, skupni projekti. Vloga lastnika in upravljavca je jasno opredeljena v smislu zagotavljanja opravljanja dejavnosti univerzitetnega inkubatorja v daljšem časovnem obdobju. X X Sklenjena pogodba o sodelovanju, iz katere je to razvidno. Ustanovni akt. 16

17 B: INFRASTRUKTURNI POGOJI IN DOKAZILA Pogoj Stanje ob vpisu v evidenco A za univerzitetni inkubator Stanje na dan oddaje vloge za podaljšanje vpisa Zahtevana dokazila Univerzitetni inkubator razpolaga z minimalno 500 m2 bruto poslovnih prostorov, namenjenih izvajanju aktivnosti univerzitetnega inkubatorja. NAVEDITE POVRŠINO PROSTOROV OB VPISU V EVIDENCO A. NAVEDITE POVRŠINO PROSTOROV NA DAN ODDAJE VLOGE ZA PODALJŠANJE VPISA. V primeru povečanja površine prostorov priložite izpis iz zemljiške knjige ali dolgoročno pogodbo o razpolaganju s prostorom (minimalno 10 let) ter tloris površin, iz katerega je razvidna namembnost prostorov. Minimalno 65 % zgoraj navedene površine je namenjenih delu podjetniških skupin ali podjetij v univerzitetnem inkubatorju. X NAVEDITE % POVRŠINE, KI JE NAMENJENA DELU PODJETNIŠKIH SKUPIN ALI PODJETIJ. Izjava odgovorne osebe, da je naveden odstotek skupne bruto poslovne površine namenjen delu podjetniških skupin ali podjetij, kar je dokazljivo s tlorisom teh površin. Univerzitetni inkubator razpolaga z opremljenostjo, ki omogoča uporabo sodobne informacijskokomunikacijske opreme in omogoča dostop do interneta. X X Izjava odgovorne osebe, da univerzitetni inkubator razpolaga z opremljenostjo, ki omogoča uporabo sodobne informacijskokomunikacijske opreme in omogoča dostop do interneta. Univerzitetni inkubator ima urejen dostop do laboratorijske, prototipne ali druge tehnološke opreme fakultet in institutov in drugih razvojnih institucij. NAVEDITE INSTITUCIJE, S KATERIMI STE IMELI POGODBENO UREJEN ODNOS OB VPISU V EVIDENCO A. NAVEDITE INSTITUCIJE, S KATERIMI IMATE POGODBENO UREJEN ODNOS NA DAN ODDAJE VLOGE ZA PODALJŠANJE VPISA.. V primeru sprememb pogodbe o dostopu. C: KADROVSKI POGOJI IN DOKAZILA 17

18 Pogoj Stanje ob vpisu v evidenco A za univerzitetni inkubator Stanje na dan oddaje vloge za podaljšanje vpisa Zahtevano dokazilo Univerzitetni inkubator ima vzpostavljeno vodstvo. NAVEDITE IMENA VODSTVENIH OSEB OB VPISU V EVIDENCO. NAVEDITE IMENA VODSTVENIH OSEB NA DAN ODDAJE VLOGE ZA PODALJŠANJE VPISA. Podatki o vodstveni ekipi (ime, izobrazba, funkcija) z navedbo referenc. Univerzitetni inkubator ima najmanj tri redno zaposlene s kompetencami za vodenje in razvoj inkubatorja in znanji s področja podjetništva, ustanavljanja in rasti podjetij ter organizacije poslovnih in drugih intelektualnih storitev v univerzitetnem inkubatorju. NAVEDITE IMENA ZAPOSLENIH, KI STE JIH NAVAJALI V VLOGI ZA VPIS V EVIDENCO. NAVEDITE IMENA ZAPOSLENIH NA DAN ODDAJE VLOGE ZA PODALJŠANJE VPISA. Izpolnjen obrazec M1 iz Pravilnika o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 45/05 in 121/05- popr.; v nadaljnjem besedilu: Obrazec M1) ali obvestilo o sklenitvi podjemne pogodbe skupaj s pogodbo. Kratek opis referenc s področja vodenja in razvoja podjetniškega inkubatorja in izjava o doseganju vsaj VII. stopnje izobrazbe in 3 let delovnih izkušenj (za posameznega zaposlenega, za katerega se predloži obrazec M1). Univerzitetni inkubator ima povezave z najmanj tremi usposobljenimi svetovalci s področja podjetništva in rasti podjetij in prenosa invencij na trg. NAVEDITE SVETOVALCE, KI STE JIH NAVAJALI V VLOGI ZA VPIS V EVIDENCO. NAVEDITE SVETOVALCE, S KATERIMI IMATE VZPOSTAVLJENO SODELOVANJE NA DAN ODDAJE VLOGE ZA PODALJŠANJE VPISA. Sklenjene pogodbe o sodelovanju s svetovalci na navedenih področjih. Navedba vsaj 3 referenc v obliki uspešno izpeljanih projektov izjava o doseganju vsaj VI. stopnje izobrazbe in 3 let delovnih izkušenj 18

19 (za posameznega svetovalca, za katerega se predloži pogodba o sodelovanju). Univerzitetni inkubator ima povezavo s strokovnjaki za zaščito intelektualne lastnine. NAVEDITE SVETOVALCE, KI STE JIH NAVAJALI V VLOGI ZA VPIS V EVIDENCO. NAVEDITE SVETOVALCE, S KATERIMI IMATE VZPOSTAVLJENO SODELOVANJE NA DAN ODDAJE VLOGE ZA PODALJŠANJE VPISA. Sklenjene pogodbe o sodelovanju s svetovalci s področja zaščite intelektualne lastnine. Navedba vsaj 3 referenc v obliki uspešno izpeljanih projektov in izjava o doseganju vsaj VI. stopnje izobrazbe in 3 let delovnih izkušenj (za posameznega svetovalca, za katerega se predloži pogodba o sodelovanju). Prijavitelj vlogi priloži tudi izpolnjeno tabelo na Obrazcu za dokazovanje rasti inkubirancev. Navodila za izpolnjevanje obrazca se nahajajo v Prilogi 7 tega javnega poziva. 19

20 Priloga 5: Izpolnjevanje dodatnih pogojev za vpis v evidenco A za Podjetniški inkubator Za vpis v evidenco A mora Podjetniški inkubator poleg minimalnih pogojev, navedenih v Prilogi 3, izpolnjevati tudi spodaj navedene splošne, infrastrukturne in kadrovske pogoje, ki jih dokazuje z naslednjimi dokazili: A: SPLOŠNI POGOJI IN DOKAZILA POGOJ DOKAZILO Podjetniški inkubator deluje že najmanj dve leti. Iz poslovnih knjig ter sklenjenih pogodb je razvidno, da je podjetniški inkubator v obdobju dveh let opravljal storitve svetovanja inkubirancem in jim nudil tudi prostorske pogoje. Sklenjena pogodba z vsaj dvema inkubirancema, ki delujeta v podjetniškem inkubatorju najmanj 24 mesecev. Podjetniški inkubator je bil v obdobju zadnjih dveh let vključen v zagon vsaj šestih inkubirancev. V prostorih podjetniškega inkubatorja deluje vsaj deset inkubirancev. Sklenjena predpogodba ali pismo o nameri o vstopu v podjetniški inkubator. Poslovni načrt inkubiranca, ki ga je pripravil podjetniški inkubator. Sklenjena pogodba o najemu prostora, iz katere je razvidno tudi, da inkubiranec deluje in je fizično prisoten v prostorih podjetniškega inkubatorja. Ocena za vsakega inkubiranca na podlagi kriterijev za inkubirano podjetje iz 3. člena Pravilnika. Podjetniški inkubator v obdobju zadnjih dveh let izkazuje rast inkubirancev. Podjetniški inkubator je del obstoječe ali predvidene poslovno-industrijske ali obrtne cone ali tehnološke cone. Podjetniški inkubator je povezan z institucijami znanja (srednje šole, fakultete in podobno), ki so v bližini. Zbrani podatki o delovanju vseh inkubirancev in obrazložitev uspešnosti za kazalce: število inkubirancev, število zaposlenih, BDV, promet inkubirancev (predlagatelj navede podatke na obrazcu, ki je Priloga 7 tega javnega poziva). Opredeljena namembnost izrabe prostora v prostorskem načrtu. Sklenjene pogodbe o sodelovanju z institucijami znanja. Poročilo o uspešno izpeljanih skupnih projektih. Podjetniški inkubator je povezan s podjetji. Sklenjene pogodbe o sodelovanju s podjetji.

21 Poročilo o uspešno izpeljanih skupnih projektih. Podjetniški inkubator sodeluje z drugimi subjekti, ki jih opredeljuje Zakon o podpornem okolju za podjetništvo. Sklenjene pogodbe o sodelovanju s subjekti. Poročilo o uspešno izpeljanih skupnih projektih. Kritična masa prebivalstva v gravitacijskem območju podjetniškega inkubatorja znaša najmanj prebivalcev. Kritična masa gospodarskih družb v gravitacijskem območju podjetniškega inkubatorja znaša vsaj gospodarskih subjektov. V lastništvu ali upravljanju podjetniškega inkubatorja je razvidna aktivna vloga lokalnega ali pokrajinskega okolja. Statistični podatki o območju, na katerem ima podjetniški inkubator svoje prostore. Statistični podatki o območju, na katerem ima podjetniški inkubator svoje prostore. Dokumenti o lastništvu. Dokumenti o članstvu v upravnih oziroma nadzornih odborih. B: INFRASTRUKTURNI POGOJI IN DOKAZILA POGOJ Podjetniški inkubator razpolaga z vsaj m 2 bruto poslovnih prostorov (pisarniški in proizvodni prostori), namenjenih inkubirancem in drugim podjetjem in ima v primeru mrežnih podjetniških inkubatorjev vsaj eno središče z vsaj m 2 uporabnih površin (pisarniški in proizvodni prostori). Podjetniški inkubator razpolaga z opremljenostjo, ki omogoča uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske opreme in omogoča dostop do interneta. DOKAZILO Izpis iz zemljiške knjige ali pogodba na podlagi katere je mogoč vpis v zemljiško knjigo. Obrazložitev k bilanci stanja oz. dolgoročna pogodba o razpolaganju s prostorom v primeru, ko prostori niso v lasti subjekta. Tloris poslovnih prostorov. Popis opreme. C: KADROVSKI POGOJI IN DOKAZILA POGOJ Podjetniški inkubator ima najmanj dva redno zaposlena v ekvivalentu delovnega časa s kompetencami za vodenje in razvoj podjetniškega inkubatorja. DOKAZILO Izpolnjen obrazec M1 iz Pravilnika o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 45/05 in 121/05- popr.; v nadaljnjem besedilu: Obrazec M1) ali obvestilo o sklenitvi podjemne pogodbe skupaj s pogodbo. Kratek opis referenc s področja vodenja in 21

22 razvoja podjetniškega inkubatorja in izjava o doseganju vsaj VII. stopnje izobrazbe in 3 let delovnih izkušenj (za posameznega zaposlenega, za katerega se predloži obrazec M1). Podjetniški inkubator razpolaga z najmanj dvema usposobljenima svetovalcema s področja razvoja in rasti podjetij in prenosa invencij na trg. Pogodbe o sodelovanju s svetovalci na navedenih področjih. Navedba vsaj 3 referenc v obliki uspešno izpeljanih projektov in izjava o doseganju vsaj VI. stopnje izobrazbe in 3 let delovnih izkušenj (za posameznega svetovalca, za katerega se predloži pogodba o sodelovanju). 22

23 Priloga 5A: Obrazec za podaljšanje vpisa v evidenco A za Podjetniški inkubator Tabela 3: Pregled izpolnjevanja pogojev za vpis v evidenco A za podjetniški inkubator A: SPLOŠNI POGOJI IN DOKAZILA Pogoj Stanje ob vpisu v evidenco A za podjetniški inkubator Stanje na dan oddaje vloge za podaljšanje vpisa Zahtevana dokazila Podjetniški inkubator deluje že najmanj dve leti. X X Priložena izjava, da je iz poslovnih knjig ter sklenjenih pogodb razvidno, da je podjetniški inkubator v obdobju dveh let opravljal storitve svetovanja inkubirancem in jim nudil tudi prostorske pogoje. Podjetniški inkubator je bil v obdobju zadnjih dveh let vključen v zagon vsaj šestih inkubirancev. X NAVEDITE IMENA INKUBIRANCEV, S KATERIMI STE V OBDOBJU ZADNJIH DVEH LET SODELOVALI PRI PRIPRAVI POSLOVNEGA NAČRTA ZA ZAGON. Izjava odgovorne osebe inkubatorja, da je bil v obdobju zadnjih dveh let vključen v zagon vsaj šestih inkubirancev z navedbo imen inkubirancev, s katerimi je inkubator sodeloval pri pripravi poslovnega načrta za zagon. V prostorih podjetniškega inkubatorja deluje vsaj deset inkubirancev. NAVEDITE ŠT. INKUBIRANCEV, KI STE JIH DOKAZOVALI V VLOGI ZA VPIS V EVIDENCO. NAVEDITE ŠT. INKUBIRANCEV NA DAN ODDAJE VLOGE ZA PODALJŠANJE VPISA. Za vsakega navedenega inkubiranca predložite kopijo pogodbe o najemu prostora, iz katere je razvidno, da inkubiranec deluje in je fizično prisoten v prostorih prijavitelja.

24 Priložite tudi oceno inkubirancev na podlagi kriterijev za inkubirano podjetje iz 3. člena Pravilnika. Podjetniški inkubator v obdobju zadnjih dveh let izkazuje rast inkubirancev. X X Zbrani podatki o delovanju vseh inkubirancev in obrazložitev uspešnosti za kazalce: število inkubirancev, število zaposlenih, BDV, promet inkubirancev (predlagatelj navede podatke na obrazcu, ki je Priloga 7 tega javnega poziva. Podjetniški inkubator je del obstoječe ali predvidene poslovno-industrijske ali obrtne cone ali tehnološke cone. X X Opredeljena namembnost izrabe prostora v prostorskem načrtu (občinski odlok, potrdilo, ). Podjetniški inkubator je povezan z institucijami znanja (srednje šole, fakultete in podobno), ki so v bližini. NAVEDITE POGODBE O SODELOVANJU, KI STE JIH PREDLOŽILI OB VPISU V EVIDENCO. NAVEDITE VELJAVNE POGODBE O SODELOVANJU, KI JIH IMATE SKLENJENE NA DAN ODDAJE VLOGE ZA PODALJŠANJE VPISA. Sklenjene pogodbe o sodelovanju z institucijami znanja. Poročilo o uspešno izpeljanih skupnih projektih (obdobje trajanja projekta, cilj projekta, doseženi rezultati, okvirna vrednost projekta). Podjetniški inkubator je povezan s podjetji. NAVEDITE POGODBE O SODELOVANJU, KI STE JIH PREDLOŽILI OB VPISU V EVIDENCO. NAVEDITE VELJAVNE POGODBE O SODELOVANJU, KI JIH IMATE SKLENJENE NA DAN ODDAJE VLOGE ZA PODALJŠANJE VPISA. Sklenjene pogodbe o sodelovanju s podjetji. Poročilo o uspešno izpeljanih skupnih projektih (obdobje trajanja projekta, cilj projekta, doseženi rezultati, okvirna vrednost projekta). Podjetniški inkubator sodeluje z drugimi subjekti, NAVEDITE POGODBE O SODELOVANJU, NAVEDITE VELJAVNE POGODBE O SODELOVANJU, KI JIH IMATE SKLENJENE Sklenjene pogodbe o sodelovanju s subjekti. 24

25 ki jih opredeljuje Zakon o podpornem okolju za podjetništvo. KI STE JIH PREDLOŽILI OB VPISU V EVIDENCO. NA DAN ODDAJE VLOGE ZA PODALJŠANJE VPISA. Poročilo o uspešno izpeljanih skupnih projektih (obdobje trajanja projekta, cilj projekta, doseženi rezultati, okvirna vrednost projekta). Kritična masa prebivalstva v gravitacijskem območju podjetniškega inkubatorja znaša najmanj prebivalcev. X NAVEDITE KRITIČNO MASO PREBIVALSTVA V GRAVITACIJSKEM OBMOČJU INKUBATORJA. Statistični podatki o območju, na katerem ima podjetniški inkubator svoje prostore. Kritična masa gospodarskih družb v gravitacijskem območju podjetniškega inkubatorja znaša vsaj gospodarskih subjektov. X NAVEDITE KRITIČNO MASO GOSPODARSKIH DRUŽB V GRAVITACIJSKEM OBMOČJU INKUBATORJA. Statistični podatki o območju, na katerem ima podjetniški inkubator svoje prostore. V lastništvu ali upravljanju podjetniškega inkubatorja je razvidna aktivna vloga lokalnega ali pokrajinskega okolja. X X Dokumenti o lastništvu. Dokumenti o članstvu v upravnih oziroma nadzornih odborih. B: INFRASTRUKTURNI POGOJI IN DOKAZILA Pogoj Stanje ob vpisu v evidenco A za podjetniški inkubator Stanje na dan oddaje vloge za podaljšanje vpisa Zahtevana dokazila Podjetniški inkubator razpolaga z vsaj m 2 bruto poslovnih prostorov (pisarniški in proizvodni prostori), namenjenih inkubirancem in drugim podjetjem in ima v primeru NAVEDITE POVRŠINO PROSTOROV OB VPISU V EVIDENCO A. NAVEDITE POVRŠINO PROSTOROV NA DAN ODDAJE VLOGE ZA PODALJŠANJE VPISA. V primeru povečanja površine prostorov priložite izpis iz zemljiške knjige ali dolgoročno pogodbo o razpolaganju s prostorom (minimalno 10 let) ter tloris površin, iz katerega je razvidna namembnost prostorov. 25

26 mrežnih podjetniških inkubatorjev vsaj eno središče z vsaj m 2 uporabnih površin (pisarniški in proizvodni prostori). Podjetniški inkubator razpolaga z opremljenostjo, ki omogoča uporabo sodobne informacijskokomunikacijske opreme in omogoča dostop do interneta. X X Izjava odgovorne osebe, da podjetniški inkubator razpolaga z opremljenostjo, ki omogoča uporabo sodobne informacijskokomunikacijske opreme in omogoča dostop do interneta. C: KADROVSKI POGOJI IN DOKAZILA Pogoj Stanje ob vpisu v evidenco A za podjetniški inkubator Stanje na dan oddaje vloge za podaljšanje vpisa Zahtevana dokazila Podjetniški inkubator ima vzpostavljeno vodstvo. NAVEDITE IMENA VODSTVENIH OSEB OB VPISU V EVIDENCO. NAVEDITE IMENA VODSTVENIH OSEB NA DAN ODDAJE VLOGE ZA PODALJŠANJE VPISA. Podatki o vodstveni ekipi (ime, izobrazba, funkcija) z navedbo referenc. Podjetniški inkubator ima najmanj dva redno zaposlena v ekvivalentu delovnega časa s kompetencami za vodenje in razvoj podjetniškega inkubatorja. NAVEDITE IMENA ZAPOSLENIH, KI STE JIH NAVAJALI V VLOGI ZA VPIS V EVIDENCO. NAVEDITE IMENA ZAPOSLENIH NA DAN ODDAJE VLOGE ZA PODALJŠANJE VPISA. Izpolnjen obrazec M1 iz Pravilnika o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 45/05 in 121/05- popr.; v nadaljnjem besedilu: Obrazec M1) ali obvestilo o sklenitvi podjemne pogodbe skupaj s pogodbo. Kratek opis referenc s področja vodenja in razvoja podjetniškega inkubatorja in 26

27 izjava o doseganju vsaj VII. stopnje izobrazbe in 3 let delovnih izkušenj (za posameznega zaposlenega, za katerega se predloži obrazec M1). Podjetniški inkubator razpolaga z najmanj dvema usposobljenima svetovalcema s področja razvoja in rasti podjetij in prenosa invencij na trg. NAVEDITE SVETOVALCE, KI STE JIH NAVAJALI V VLOGI ZA VPIS V EVIDENCO. NAVEDITE SVETOVALCE, S KATERIMI IMATE VZPOSTAVLJENO SODELOVANJE NA DAN ODDAJE VLOGE ZA PODALJŠANJE VPISA. Pogodbe o sodelovanju s svetovalci na navedenih področjih. Navedba vsaj 3 referenc za vsakega svetovalca v obliki uspešno izpeljanih projektov (obdobje trajanja projekta, cilj projekta, doseženi rezultati, okvirna vrednost projekta). Izjava o doseganju vsaj VI. stopnje izobrazbe in 3 let delovnih izkušenj (za posameznega svetovalca, za katerega se predloži pogodba o sodelovanju). 27

28 Priloga 6: Izpolnjevanje dodatnih pogojev za vpis v evidenco A za Tehnološki park Za vpis v evidenco A mora Tehnološki park poleg minimalnih pogojev, navedenih v Prilogi 3, izpolnjevati tudi spodaj navedene splošne, infrastrukturne in kadrovske pogoje, ki jih dokazuje z naslednjimi dokazili: A: SPLOŠNI POGOJI IN DOKAZILA POGOJ Tehnološki park deluje že najmanj dve leti. DOKAZILO Iz poslovnih knjig ter sklenjenih pogodb je razvidno, da je tehnološki park v obdobju dveh let opravljal storitve svetovanja inkubiranim podjetjem in jim nudil tudi prostorske pogoje. Sklenjena pogodba z dvema inkubirancema, ki delujeta v tehnološkem parku najmanj 24 mesecev. Tehnološki park ima najmanj deset inkubirancev, ki so inovativna tehnološka podjetja v zgodnji fazi rasti. Sklenjena pogodba o najemu prostora, iz katere je razvidno tudi, da inkubiranec deluje in je fizično prisoten v prostorih tehnološkega parka. Ocena podjetja na podlagi kriterijev inovativnega tehnološkega podjetja iz 3. člena Pravilnika. Tehnološki park izkazuje rast inkubirancev v obdobju zadnjih dveh let. Tehnološki park je povezan z univerzami ter visokošolskimi zavodi, ki so v bližini. Zbrani podatki o delovanju vseh inkubirancev in obrazložitev uspešnosti za kazalce: število inkubirancev, število zaposlenih, BDV, promet inkubirancev (predlagatelj navede podatke na obrazcu, ki je Priloga 7 tega javnega poziva). Sklenjena pogodba o sodelovanju. Poročilo o uspešno izpeljanih skupnih projektih. Kritična masa prebivalstva znaša najmanj prebivalcev v gravitacijskem območju tehnološkega parka. Statistični podatki o območju, na katerem ima tehnološki park svoje prostore. B: INFRASTRUKTURNI POGOJI IN DOKAZILA POGOJ Kritična masa gospodarskih družb znaša vsaj gospodarskih subjektov v gravitacijskem območju tehnološkega parka. Tehnološki park je povezan s podjetji. DOKAZILO Statistični podatki o območju, na katerem ima tehnološki park svoje prostore. Sklenjene pogodbe o sodelovanju s podjetji.

29 Poročilo o uspešno izpeljanih skupnih projektih. Tehnološki park razpolaga s m2 bruto poslovnih prostorov, namenjenih razvojno raziskovalni, prototipni in drugi dejavnosti inkubirancev ter drugih podjetij (ne upoštevajo se druge institucije, subjekti inovativnega okolja, zbornice ipd.) v tehnološkem parku, od katerih je največ 10% namenjenih skupni uporabi. Izpis iz zemljiške knjige ali pogodba, na podlagi katere je mogoč lastniški vpis v zemljiško knjigo ali obrazložitev k bilanci stanja oziroma dolgoročna pogodba o razpolaganju v primeru, ko prostori niso v lasti subjekta. Tloris površin s popisom najemnikov. Tehnološki park razpolaga z opremljenostjo, ki omogoča uporabo sodobne informacijskokomunikacijske opreme in omogoča dostop do interneta. Popis opreme. C: KADROVSKI POGOJI IN DOKAZILA POGOJ Tehnološki park ima najmanj tri redno zaposlene, s kompetencami za vodenje in razvoj tehnološkega parka in znanji s področja podjetništva, ustanavljanja in rasti podjetij ter organizacije poslovnih in drugih intelektualnih storitev v tehnološkem parku. DOKAZILO Izpolnjen obrazec M1 iz Pravilnika o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 45/05 in 121/05- popr.; v nadaljnjem besedilu: Obrazec M1) ali obvestilo o sklenitvi podjemne pogodbe skupaj s pogodbo. Kratek opis referenc s področja vodenja in razvoja podjetniškega inkubatorja in izjava o doseganju vsaj VII. stopnje izobrazbe in 3 let delovnih izkušenj (za posameznega zaposlenega, za katerega se predloži obrazec M1). Tehnološki park ima povezave z najmanj tremi usposobljenimi svetovalci s področja podjetništva in rasti podjetij in prenosa invencij na trg. Tehnološki park ima povezave s strokovnjaki za zaščito intelektualne lastnine. Pogodbe o sodelovanju s svetovalci na navedenih področjih. Navedba vsaj 3 referenc v obliki uspešno izpeljanih projektov in izjava o doseganju vsaj VI. stopnje izobrazbe in 3 let delovnih izkušenj (za posameznega svetovalca, za katerega se predloži pogodba o sodelovanju). Sklenjene pogodbe o sodelovanju s svetovalci s področja zaščite intelektualne lastnine. Navedba vsaj 3 referenc v obliki uspešno izpeljanih projektov in izjava o doseganju vsaj VI. stopnje izobrazbe in 3 let delovnih izkušenj (za posameznega svetovalca, za katerega se predloži pogodba o sodelovanju). 29

30 Priloga 6A: Obrazec za podaljšanje vpisa v evidenco A za Tehnološki park Tabela 4: Pregled izpolnjevanja pogojev za vpis v evidenco A za tehnološki park A: SPLOŠNI POGOJI IN DOKAZILA Pogoj Stanje ob vpisu v evidenco A za univerzitetni inkubator Stanje na dan oddaje vloge za podaljšanje vpisa Zahtevano dokazilo Tehnološki park deluje že najmanj dve leti. X X Priložena izjava, da je iz poslovnih knjig ter sklenjenih pogodb razvidno, da je tehnološki park v obdobju 24 mesecev opravljal storitve svetovanja inkubirancem in jim nudil tudi prostorske pogoje. Tehnološki park ima najmanj deset inkubirancev, ki so inovativna tehnološka podjetja v zgodnji fazi rasti. NAVEDITE ŠT. INKUBIRANCEV, KI STE JIH DOKAZOVALI V VLOGI ZA VPIS V EVIDENCO. NAVEDITE ŠT. INKUBIRANCEV NA DAN ODDAJE VLOGE ZA PODALJŠANJE VPISA. Za vsakega navedenega inkubiranca predložite kopijo pogodbe o najemu prostora, iz katere je razvidno, da inkubiranec deluje in je fizično prisoten v prostorih prijavitelja. Priložite tudi oceno inkubirancev na podlagi kriterijev za inkubirano podjetje iz 3. člena Pravilnika. Tehnološki park izkazuje rast inkubirancev v obdobju zadnjih dveh let. Zbrani podatki o delovanju vseh inkubirancev in obrazložitev uspešnosti za kazalce: število inkubirancev, število zaposlenih, BDV, promet inkubirancev (predlagatelj navede

31 podatke na obrazcu, ki je Priloga 7 tega javnega poziva). Tehnološki park je povezan z univerzami ter visokošolskimi zavodi, ki so v bližini. NAVEDITE POGODBE O SODELOVANJU, KI STE JIH PREDLOŽILI OB VPISU V EVIDENCO. NAVEDITE VELJAVNE POGODBE O SODELOVANJU, KI JIH IMATE SKLENJENE NA DAN ODDAJE VLOGE ZA PODALJŠANJE VPISA. Sklenjene pogodbe o sodelovanju z institucijami znanja. Poročilo o uspešno izpeljanih skupnih projektih (obdobje trajanja projekta, cilj projekta, doseženi rezultati, okvirna vrednost projekta). Kritična masa prebivalstva znaša najmanj prebivalcev v gravitacijskem območju tehnološkega parka. X NAVEDITE KRITIČNO MASO PREBIVALSTVA V GRAVITACIJSKEM OBMOČJU TEHNOLOŠKEGA PARKA. B: INFRASTRUKTURNI POGOJI IN DOKAZILA Statistični podatki o območju, na katerem ima tehnološki park svoje prostore. Pogoj Stanje ob vpisu v evidenco A za univerzitetni inkubator Stanje na dan oddaje vloge za podaljšanje vpisa Zahtevano dokazilo Kritična masa gospodarskih družb znaša vsaj gospodarskih subjektov v gravitacijskem območju tehnološkega parka. X NAVEDITE KRITIČNO MASO GOSPODARSKIH DRUŽB V GRAVITACIJSKEM OBMOČJU TEHNOLOŠKEGA PARKA. Statistični podatki o območju, na katerem ima tehnološki park svoje prostore. Tehnološki park je povezan s podjetji. NAVEDITE POGODBE O SODELOVANJU, KI STE JIH PREDLOŽILI OB VPISU V EVIDENCO. NAVEDITE VELJAVNE POGODBE O SODELOVANJU, KI JIH IMATE SKLENJENE NA DAN ODDAJE VLOGE ZA PODALJŠANJE VPISA. Sklenjene pogodbe o sodelovanju s podjetji. Poročilo o uspešno izpeljanih skupnih projektih (obdobje trajanja projekta, cilj projekta, doseženi rezultati, okvirna vrednost projekta). 31

32 Tehnološki park razpolaga s m2 bruto poslovnih prostorov, namenjenih razvojno raziskovalni, prototipni in drugi dejavnosti inkubirancev ter drugih podjetij (ne upoštevajo se druge institucije, subjekti inovativnega okolja, zbornice ipd.) v tehnološkem parku, od katerih je največ 10% namenjenih skupni uporabi. NAVEDITE POVRŠINO PROSTOROV OB VPISU V EVIDENCO A. NAVEDITE POVRŠINO PROSTOROV NA DAN ODDAJE VLOGE ZA PODALJŠANJE VPISA. NAVEDITE % POVRŠINE, KI JE NAMENJENA RAZVOJNO RAZISKOVALNI, PROTOTIPNI IN DRUGI DEJAVNOSTI INKUBIRANCEV TER DRUGIH PODJETIJ. V primeru povečanja površine prostorov priložite izpis iz zemljiške knjige ali dolgoročno pogodbo o razpolaganju s prostorom (minimalno 10 let) ali obrazložitev k bilanci stanja oziroma dolgoročna pogodba o razpolaganju v primeru, ko prostori niso v lasti subjekta ter Izjava odgovorne osebe, da je naveden odstotek skupne bruto poslovne površine namenjen razvojno raziskovalni, prototipni in drugi dejavnosti inkubirancev ter drugih podjetij, kar je dokazljivo s tlorisom teh površin. Tehnološki park razpolaga z opremljenostjo, ki omogoča uporabo sodobne informacijskokomunikacijske opreme in omogoča dostop do interneta. X X Izjava odgovorne osebe, da tehnološki park razpolaga z opremljenostjo, ki omogoča uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske opreme in omogoča dostop do interneta. C: KADROVSKI POGOJI IN DOKAZILA Pogoj Tehnološki park ima najmanj tri redno zaposlene, s kompetencami za vodenje in razvoj tehnološkega parka in znanji s področja podjetništva, ustanavljanja in rasti podjetij ter organizacije poslovnih in drugih intelektualnih storitev v Stanje ob vpisu v evidenco A za univerzitetni inkubator NAVEDITE IMENA ZAPOSLENIH, KI STE JIH NAVAJALI V VLOGI ZA VPIS V EVIDENCO. Stanje na dan oddaje vloge za podaljšanje vpisa NAVEDITE IMENA ZAPOSLENIH NA DAN ODDAJE VLOGE ZA PODALJŠANJE VPISA. Zahtevano dokazilo Izpolnjen obrazec M1 iz Pravilnika o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 45/05 in 121/05- popr.; v nadaljnjem besedilu: Obrazec 32

33 tehnološkem parku. M1) ali obvestilo o sklenitvi podjemne pogodbe skupaj s pogodbo. Kratek opis referenc s področja vodenja in razvoja podjetniškega inkubatorja in izjava o doseganju vsaj VII. stopnje izobrazbe in 3 let delovnih izkušenj (za posameznega zaposlenega, za katerega se predloži obrazec M1). Tehnološki park ima povezave z najmanj tremi usposobljenimi svetovalci s področja podjetništva in rasti podjetij in prenosa invencij na trg. NAVEDITE SVETOVALCE, KI STE JIH NAVAJALI V VLOGI ZA VPIS V EVIDENCO. NAVEDITE SVETOVALCE, S KATERIMI IMATE VZPOSTAVLJENO SODELOVANJE NA DAN ODDAJE VLOGE ZA PODALJŠANJE VPISA. Pogodbe o sodelovanju s svetovalci na navedenih področjih. Navedba vsaj 3 referenc v obliki uspešno izpeljanih projektov in izjava o doseganju vsaj VI. stopnje izobrazbe in 3 let delovnih izkušenj (za posameznega svetovalca, za katerega se predloži pogodba o sodelovanju). Tehnološki park ima povezave s strokovnjaki za zaščito intelektualne lastnine. NAVEDITE SVETOVALCE, KI STE JIH NAVAJALI V VLOGI ZA VPIS V EVIDENCO. NAVEDITE SVETOVALCE, S KATERIMI IMATE VZPOSTAVLJENO SODELOVANJE NA DAN ODDAJE VLOGE ZA PODALJŠANJE VPISA. Sklenjene pogodbe o sodelovanju s svetovalci s področja zaščite intelektualne lastnine. Navedba vsaj 3 referenc v obliki uspešno izpeljanih projektov in izjava o doseganju vsaj VI. stopnje izobrazbe in 3 let delovnih izkušenj (za posameznega svetovalca, za katerega se predloži pogodba o sodelovanju). 33

34 Priloga 7: Navodila za izpolnjevanje Obrazca za dokazovanje rasti inkubirancev (obrazec se nahaja v excelovi tabeli) Obrazec za dokazovanje rasti inkubirancev se nahaja v excelovi tabeli in vsebuje zbrane podatke o delovanju inkubirancev in diplomirancev posameznega subjekta v obdobju Obrazec je obvezna priloga vloge za vpis podjetniškega inkubatorja in tehnološkega parka v evidenco A ter vloge za podaljšanje vpisa univerzitetnega inkubatorja, podjetniškega inkubatorja in tehnološkega parka v evidenco A. Obrazec 7 se posreduje v fizični in elektronski obliki najkasneje do roka za oddajo vlog. V tabeli so zbrani podatki o delovanju vseh inkubirancev in diplomirancev in vsebujejo podatke o njihovem statusu, datumu ustanovitve, datumu vstopa in izstopa iz inovativnega okolja ter podatke o številu zaposlenih, BDV, prometu inkubirancev. Navodila za izpolnjevanje: V tabelo vključite podatke o vseh podjetjih, ki so bila vključena v vaše okolje v obdobju Podatke za celotno obdobje vpišite tudi za podjetja, ki so v tem obdobju izstopila (diplomirala). Primer: podjetje je izstopilo (diplomiralo) tekom leta 2006; v tabelo navajate tudi podatke za naslednji dve leti ( ). Naziv podjetja vnesete uradni naziv podjetja Datum ustanovitve vnesete datum ustanovitve podjetja (datum vpisa v poslovni register) Status podjetja inkubiranec, diplomiranec Datum vstopa v subjekt - vpišite datum vstopa v subjekt Datum izstopa iz subjekta vpišite datum izstopa iz subjekta Panoga subjekta vpišite panogo, v kateri deluje subjekt Leto vpišite leto, za katerega navajate podatke Št. zaposlenih vpišite povprečno število zaposlencev na podlagi št. delovnih ur Promet podjetja vpišite promet podjetja (čisti prihodki od prodaje) BDV podjetja vpišite BDV podjetja Povprečje BDV v panogi podjetja vpišite povprečje BDV v panogi podjetja

Microsoft Word - Poziv za vpis v evidenco subjektov 2009_koncna.doc

Microsoft Word - Poziv za vpis v evidenco subjektov 2009_koncna.doc JAVNI POZIV K VPISU SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA V EVIDENCO SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA Ljubljana, februar 2009 KAZALO 1. PREDMET JAVNEGA POZIVA 3 2. NAMEN IN NAČIN VPISA V EVIDENCO 3 3. PODATKI O SUBJEKTU

Prikaži več

Microsoft Word - razpiskoncni2011.doc

Microsoft Word - razpiskoncni2011.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 110/2002-ZTB-B, 127/2006-ZJP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN), Proračuna Republike

Prikaži več

RIC Bela krajina v sodelovanju z Občino Črnomelj, Občino Metlika in Občino Semič objavlja JAVNI POZIV k oddaji vloge za sprejem v članstvo v Podjetniš

RIC Bela krajina v sodelovanju z Občino Črnomelj, Občino Metlika in Občino Semič objavlja JAVNI POZIV k oddaji vloge za sprejem v članstvo v Podjetniš RIC Bela krajina v sodelovanju z Občino Črnomelj, Občino Metlika in Občino Semič objavlja JAVNI POZIV k oddaji vloge za sprejem v članstvo v Podjetniški inkubator Bela krajina v enotah: 1. TRIS Kanižarica,

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

OBRAZEC ''PRIJAVA''

OBRAZEC ''PRIJAVA'' Obrazec ''Prijava'' PRIJAVA 1 PONUDBA, št. Ponudbo dajemo za javno naročilo, katerega predmet je dobava energijsko učinkovitih prenosnih in tabličnih računalnikov, z oznako SOS_rac-2014 (se označi z X):

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Oddelek za zdravje in socialno varstvo Cigaletova ulica 5 1000 Ljubljana JAVNEGA RAZPISA za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju lekarniške

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

5 javni poziv PVSP HRT-2.pages

5 javni poziv PVSP HRT-2.pages PETI JAVNI POZIV za vključitev v PVSP HRT v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje Občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013-2018, sprejetega na redni

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mju@gov.si www.mju.gov.si Številka: 093-10/2017 Datum: 5. 1. 2018 Odbor Republike

Prikaži več

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Spremembe v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČIL

Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČIL Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČILO O PREGLEDU MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE Z ZMOGLJIVOSTJO,

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: 2019/2020 preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom.

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Odloka o proračunu Občine za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih

Prikaži več

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/38 46 300, Fax.: 07/38 46 309 Elektronska pošta: info@obcina-skocjan.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Prikaži več

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001)

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001) P R A V I L N I K o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici 1. člen (vsebina pravilnika) Ta pravilnik določa vsebino registrov patentnih prijav, prijav modelov,

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne skupnosti in spletna stran Občine Krško

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in 31/2014) in Odloka o proračunu Občine za leto 2016 (Uradno

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Oddelek za zdravje in socialno varstvo Cigaletova ulica 5 1000 Ljubljana JAVNEGA RAZPISA za podelitev 3 koncesij za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene

Prikaži več

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubrika 2 Registrska številka... 3 Rubrika 3 Matična številka

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta)

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta) PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (poštna številka in pošta) (telefon) (elektronska pošta) IZPOLNI OBČINA NAPOVED PODATKOV ZA ODMERO NADOMESTILA ZA

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

XXXXXX

XXXXXX Družba Slovenske železnice, d. o. o., in družba SŽ Tovorni promet, d. o. o, obe na naslovu Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, objavljata JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin PREDMET PRODAJE

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2018/19 Rok za prijavo: 05.03.2018 Razpisna dokumentacija: Razpis Prijavni obrazec Naslov

Prikaži več

RIC Bela krajina v sodelovanju z Občino Črnomelj, Občino Metlika in Občino Semič objavlja JAVNI POZIV k oddaji vloge za sprejem v članstvo v podjetniš

RIC Bela krajina v sodelovanju z Občino Črnomelj, Občino Metlika in Občino Semič objavlja JAVNI POZIV k oddaji vloge za sprejem v članstvo v podjetniš RIC Bela krajina v sodelovanju z Občino Črnomelj, Občino Metlika in Občino Semič objavlja JAVNI POZIV k oddaji vloge za sprejem v članstvo v podjetniški inkubator in za vključitev coworking prostor v enoti

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur matična številka: 1214438000 davčna

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

NAVODILO ZA IZDELAVO POPOLNE VLOGE IN MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG 1. Postopek odobritve in obravnave vlog Vlagatelji oddajo vlogo v ovojnici, opremljen

NAVODILO ZA IZDELAVO POPOLNE VLOGE IN MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG 1. Postopek odobritve in obravnave vlog Vlagatelji oddajo vlogo v ovojnici, opremljen NAVODILO ZA IZDELAVO POPOLNE VLOGE IN MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG 1. Postopek odobritve in obravnave vlog Vlagatelji oddajo vlogo v ovojnici, opremljeni kot je opredeljeno v prilogi 7 poglavja 6. Razpisna

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.

Prikaži več

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o Številka: 1103-2/2014-1 Datum: 19. 6. 2014 Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07 (63/07 popr.),

Prikaži več

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2018 I. PODATKI O PRIJAVITELJU: 1. Ime oziroma naziv

Prikaži več

Uradni list RS - 71/2003, Uredbeni del

Uradni list RS - 71/2003, Uredbeni del OBRAZEC REG-MED/PRIP-I Izpolni Urad RS za zdravila Referen na številka: Datum: PRIGLASITEV MEDICINSKEGA PRIPOMO KA RAZREDA I ZA VPIS V REGISTER (izpolnite s tiskanimi rkami) Polno ime firme PODATKI O PREDLAGATELJU

Prikaži več

Uradni list RS – 138/2006, Uredbeni del

Uradni list RS – 138/2006, Uredbeni del Priloga NAPOVED ZA ODMERO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNIN SPLOŠNI OBRAZEC. Prodajalec ŠIFRANT VRSTA POGODBENIH STRANK (prodajalec, kupec)* 0 fizi ne osebe 0 samostojni podjetniki posamezniki in druge fizi

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: / preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom. Šifra

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3 OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3. Datum rojstva Kraj rojstva 4. Spol (M-moški, Ţ-ţenski)

Prikaži več

OBRAZEC ŠT. 2 Vrstica: Opis: Podatek: 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 3

OBRAZEC ŠT. 2 Vrstica: Opis: Podatek: 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 3 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 31.12.... PODATKI O TERJATVAH I. OSNOVNI PODATKI (se obvezno izpolni) 3. Številka terjatve:

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisnakon\350na.doc)

(Microsoft Word - razpisnakon\350na.doc) RAZPISNA DOKUMENTACIJA >> SOFINANCIRANJE IZVAJANJA DEJAVNOSTI SLOVENSKIH POSLOVNIH KLUBOV V TUJINI V LETU 2011

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx OBČINA VODICE Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice tel: 01/833-26-10 fax: 01/833-26-30 www.vodice.si obcina@vodice.si 1. OZNAKA POBUDE (izpolni občina): 2. PODATKI O VLAGATELJU: 2.1. Vlagatelj je lastnik: Ime

Prikaži več

Prijava za najem

Prijava za najem PRIJAVA ZA NAJEM STANOVANJA na podlagi razpisa Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (v nadaljevanju: Sklad), za oddajo stanovanj v najem, ki je bil dne 12.1.2018 objavljen na spletnih

Prikaži več

P

P HSE - Energetska družba Trbovlje d.o.o., Ob železnici 27, 1420 Trbovlje objavlja Ver. 02 JAVNO ZBIRANJE PONUDB za nakup nepremičnin 1. PREDMET PRODAJE: Z javno objavo tega povabila prodajalec HSE Energetska

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

UVEDBA_ZASEBNEGA_NS_VLOGA_NOVA

UVEDBA_ZASEBNEGA_NS_VLOGA_NOVA VLOGA ZA PRIDOBITEV ODLOČBE O UVEDBI ZASEBNEGA NAMAKALNEGA SISTEMA po 89., 90., 91. in 92. členu Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11-UPB2, 58/12 in 27/16), ki se uvede z odločbo ministrstva,

Prikaži več

ARRS-TURAZ-JR-Prijava/2010 Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2011 (Uradni lis

ARRS-TURAZ-JR-Prijava/2010 Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2011 (Uradni lis Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2011 (Uradni list RS, št. 40/2010, z dne 21.5.2010) PRIJAVNA VLOGA A. PODATKI O PRIJAVITELJU 1.

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC 1

PRIJAVNI OBRAZEC 1 OBČINA LOGATEC OBČINSKA UPRAVA www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 VLOGA - UKREP 3 VRSTA POMOČI: UKREP 3: Pomoč za izobraževanje

Prikaži več

ODPIS/ODLOG/OBROK - FO Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Poda

ODPIS/ODLOG/OBROK - FO Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Poda Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Podatki o davčnem zavezancu Ime in priimek: Naslov: Davčna številka Telefonska

Prikaži več

Microsoft Word - ARRS-TURAZ doc

Microsoft Word - ARRS-TURAZ doc JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IN (SO)FINANCIRANJE UVELJAVLJENIH RAZISKOVALCEV IZ TUJINE V LETU 2007 (Uradni list RS, št 37/2007) PRIJAVNA VLOGA ZA IZBOR IN (SO)FINANCIRANJE UVELJAVLJENIH RAZISKOVALCEV IZ TUJINE

Prikaži več

PODATKI O STRANKI IN OBVLADUJOČIH OSEBAH Na podlagi Zakona o davčnem postopku (ZdavP-2) ter sporazumov o spoštovanju davčnih predpisov na mednarodni r

PODATKI O STRANKI IN OBVLADUJOČIH OSEBAH Na podlagi Zakona o davčnem postopku (ZdavP-2) ter sporazumov o spoštovanju davčnih predpisov na mednarodni r PODATKI O STRANKI IN OBVLADUJOČIH OSEBAH Na podlagi Zakona o davčnem postopku (ZdavP-2) ter sporazumov o spoštovanju davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA (Foreign Account Tax Compliance

Prikaži več

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 2020 (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 3/15, 6/15

Prikaži več

Microsoft Word - BESEDILO JAVNEGA RAZPISA_SOC_VAR_2017.docx

Microsoft Word - BESEDILO JAVNEGA RAZPISA_SOC_VAR_2017.docx Občina Trebnje na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 uradno prečiščeno besedilo, 23/07 popr., 41/07 popr., 61/10 ZSVarPre, 62/10 ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 ZPPreb-1

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Delavnica za prijavitelje

Delavnica za prijavitelje DELAVNICA ZA PRIJAVITELJE 1. Javni poziv sklad ESRR LAS Ovtar Slovenskih goric Lenart v Slovenskih goricah, 4. 1. 2018 1. J A V N I P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega

Prikaži več

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno v tuje jezike. Obrazec št. 1/1 REPUBLIKA SLOVENIJA...

Prikaži več

V skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de min

V skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de min V skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24.12. 2013) - dodeljevanje

Prikaži več

Dunajska 22, 1000 Ljubljana Avgust 2017 Številka: RAZPISNA DOKUMENTACIJA k javnemu razpisu Sofinanciranje interesnega programa športa otrok i

Dunajska 22, 1000 Ljubljana Avgust 2017 Številka: RAZPISNA DOKUMENTACIJA k javnemu razpisu Sofinanciranje interesnega programa športa otrok i Dunajska 22, 00 Ljubljana Avgust 2017 Številka: 170016-2 RAZPISNA DOKUMENTACIJA k javnemu razpisu Sofinanciranje interesnega programa športa otrok in mladine»hura, prosti čas«v letu 2017 št. 170016 1.

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012,

Prikaži več

VLOGA ZA DODELITEV BIVALNE ENOTE ZA ZAČASNO REŠEVANJE SOCIALNO OGROŽENIH OSEB I. PODATKI O PROSILCU IN NJEGOVIH OŽJIH DRUŽINSKIH ČLANIH 1. PROSILEC PR

VLOGA ZA DODELITEV BIVALNE ENOTE ZA ZAČASNO REŠEVANJE SOCIALNO OGROŽENIH OSEB I. PODATKI O PROSILCU IN NJEGOVIH OŽJIH DRUŽINSKIH ČLANIH 1. PROSILEC PR VLOGA ZA DODELITEV BIVALNE ENOTE ZA ZAČASNO REŠEVANJE SOCIALNO OGROŽENIH OSEB I. PODATKI O PROSILCU IN NJEGOVIH OŽJIH DRUŽINSKIH ČLANIH 1. PROSILEC PRIIMEK IN IME: EMŠO Davčna številka: Naslov stalnega

Prikaži več

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 2 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov)

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 2 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 2 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka, ime pošte) (telefonska številka)

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

PROJEKT OBNOVE ŠPORTNIH OBJEKTOV za leto 2012 RAZPISNA DOKUMENTACIJA HELIOS Domžale, d.d. in OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE - ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ raz

PROJEKT OBNOVE ŠPORTNIH OBJEKTOV za leto 2012 RAZPISNA DOKUMENTACIJA HELIOS Domžale, d.d. in OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE - ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ raz PROJEKT OBNOVE ŠPORTNIH OBJEKTOV za leto 2012 RAZPISNA DOKUMENTACIJA HELIOS Domžale, d.d. in OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE - ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ razpisujeta PROJEKT OBNOVE ŠPORTNIH OBJEKTOV V SLOVENIJI»Uredite

Prikaži več

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni ali nepopolni, v 15 dneh od vročitve informativnega

Prikaži več

Ljubljana, 4. marec, 2019 Zadeva: JAVNO POVABILO ZAINTERESIRANIM KANDIDATOM ZA MENTORJE V SKLOPU JAVNEGA RAZPISA MINISTRSTVA ZA KULTURO ZA»SPODBUJANJE

Ljubljana, 4. marec, 2019 Zadeva: JAVNO POVABILO ZAINTERESIRANIM KANDIDATOM ZA MENTORJE V SKLOPU JAVNEGA RAZPISA MINISTRSTVA ZA KULTURO ZA»SPODBUJANJE Ljubljana, 4. marec, 2019 Zadeva: JAVNO POVABILO ZAINTERESIRANIM KANDIDATOM ZA MENTORJE V SKLOPU JAVNEGA RAZPISA MINISTRSTVA ZA KULTURO ZA»SPODBUJANJE KREATIVNIH KULTURNIH INDUSTRIJ - CENTER ZA KREATIVNOST

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 - ZUPŠ in 65/17), Meril za akreditacijo

Prikaži več

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov posameznikom omogoča uveljavljanje

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/2010 in 20/2011), prvega o

Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/2010 in 20/2011), prvega o Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/2010 in 20/2011), prvega odstavka 11. člena Zakona o slovenskem filmskem centru,

Prikaži več

Oznaka prijave: Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa»crp-2019«v letu 2019 (Uradni list RS, št. 35/2019, z d

Oznaka prijave: Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa»crp-2019«v letu 2019 (Uradni list RS, št. 35/2019, z d Oznaka prijave: Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa»crp-2019«v letu 2019 (Uradni list RS, št. 35/2019, z dne 31. 05. 2019) PRIJAVNA VLOGA A. SPLOŠNI PODATKI

Prikaži več

DNEVNIK

DNEVNIK POROČILO PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM PRI DELODAJALCU DIJAKA / DIJAKINJE. ( IME IN PRIIMEK) Izobraževalni program FRIZER.. Letnik:.. oddelek:. PRI DELODAJALCU. (NASLOV DELODAJALCA) Šolsko leto:..

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

UKREP 3 OBČINA KOMEN RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Komen v letu 2018 UKREP 3 - SOFIN

UKREP 3 OBČINA KOMEN RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Komen v letu 2018 UKREP 3 - SOFIN OBČINA KOMEN RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Komen v letu 2018 - SOFINANCIRANJE SAMOZAPOSLITEV Navodila vlagateljem OBRAZCI: - Prijava na

Prikaži več

XXXXXX

XXXXXX Družba Slovenske železnice, d. o. o., Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana objavlja JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin PREDMET PRODAJE SO NASLEDNJE NEPREMIČNINE: A. STANOVANJA OBREMENJENA Z NAJEMNIM

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo)

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) JGZ Brdo Predoslje 39 4000 Kranj Številka: 51-7/2019-110-1 Datum: 5.4.2019 Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) Predoslje 39, 4000 Kranj, skladno z 52. in 78. členom

Prikaži več

OBVESTILO O GRADNJI IN OBRATOVANJU JAVNEGA TELEKOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA

OBVESTILO O GRADNJI IN OBRATOVANJU JAVNEGA TELEKOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA Priloga Obrazec za obvestilo o zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanju javnih komunikacijskih storitev Izpolni agencija Vpisna št. v ur. evidenco operaterjev Osnovni podatki o operaterju

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO OSNOVNI PODATKI O IZVA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO OSNOVNI PODATKI O IZVA RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO 2013 1. OSNOVNI PODATKI O IZVAJALCU (DRUŠTVU) Izvajalec (polno ime): Naslov oz. sedeţ

Prikaži več