ZAPISNIK. /Lista prisotnosti je priloga izvirniku zapisnika/

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "ZAPISNIK. /Lista prisotnosti je priloga izvirniku zapisnika/"

Transkripcija

1 OBČINA TRZIN Občinski svet Številka: 12-00/2020 Številka zadeve: /2020- Datum: ZAPISNIK 12. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, ki je bila v sredo, 20. maja 2020, s pričetkom ob uri v dvorani Kulturnega doma Trzin, na Mengeški cesti 9 v Trzinu. Udeleženci seje so upoštevali zaščitne varnostne ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19 (ob prihodu na sejo so razkužili roke, ves čas trajanja seje so uporabljali zaščitne maske ter upoštevali ustrezno varnostno razdaljo). Dvorana Kulturnega doma je bila pred uporabo dobro prezračena in razkužena, vsem udeležencem seje so bile ob prihodu na voljo maske, rokavice in razkužila, stoli v dvorani pa so bili razporejeni tako, da so omogočali ustrezno medsebojno razdaljo. Sejo je sklical župan Občine Trzin, gospod Peter Ložar, na osnovi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15 ZUUJFO, 11/18 ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/06 uradno prečiščeno besedilo in 8/06) ter 41. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 3/99, 10/00 in 5/04) NAVZOČI: /Lista prisotnosti je priloga izvirniku zapisnika/ Župan: gospod Peter LOŽAR /Lista za trajnostni razvoj Trzina/. Člani OS: gospod Milan KARČE/Lista za trajnostni razvoj Trzina/, gospa Veronika WEIXLER/Lista za trajnostni razvoj Trzina/, gospod Anton KRALJ/Lista za trajnostni razvoj Trzina/, gospod Anton PERŠAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina/, gospa Nuša REPŠE/Lista za trajnostni razvoj Trzina/, gospa Klavdija TRETJAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina/, gospa Dunja ŠPENDAL/Lista za trajnostni razvoj Trzina/, gospod Rado GLADEK/SDS/, gospod Miha PANČUR/SDS/, gospa Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Odgovorni, aktivni občani Trzina/, gospod Robert MARKIČ/Odgovorni, aktivni občani Trzina/, gospod Gregor PEVC/Lista Trzin je naš dom/ in gospod Marko KAJFEŽ/Lista združeni Trzin/. Odsotnost opravičili: / Občinska uprava: ga. Polona GORŠE PRUSNIK, ga. Barbara GRADIŠEK, ga. Bojana LENARŠIČ in ga. Ana MOVRIN. Odsotnost opravičili: /

2 Navzoči vabljeni: ga. Anja OCEPEK, poslovni vodja zavoda, Zdravstveni dom Domžale, pri 2. točki dnevnega reda, ga. Lidija KRIVEC FUGGER, direktorica Doma počitka Mengeš, pri 3. točki dnevnega reda, ga. Judita THALER, Urbi, d. o. o., pri 4. točki dnevnega reda, ga. Irena KARČNIK, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva, pri 7. točki dnevnega reda, ga. Blanka JANKOVIČ, podpredsednica Nadzornega odbora Občine Trzin, ga. Tanja BRICELJ, odgovorna urednica glasila Odsev. Opravičeno odsotni: mag. Renata RAJAPAKSE, dr. med. spec., v. d. direktorja Zdravstvenega doma Domžale in ga. Matejka CHVATAL, ravnateljica Osnovne šole Trzin. Neopravičeno odsotni: / Ostali vabljeni: / Ostali navzoči: / Na začetku seje je bilo navzočih 12 občinskih svetnic in svetnikov. Pregled in potrditev zapisnika 11. redne seje: zapisnik 11. redne seje: Pripomb na zapisnik 11. redne seje ni bilo, zato so članice in člani občinskega sveta soglasno (12 glasov»za«) sprejeli naslednji Zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne , se sprejme in potrdi. Odločanje o dnevnem redu 12. redne seje: Predlogi za razširitev dnevnega reda 12. redne seje z novimi točkami: Predlogov za razširitev dnevnega reda z novimi točkami ni bilo. Predlogi za umik točk z dnevnega reda 12. redne seje: Predlogov za umik točk z dnevnega reda seje ni bilo. Glasovanje o dnevnem redu, ki vsebuje 12 točk. Občinski svetniki in svetnice so soglasno (12 glasov»za«) sprejeli

3 DNEVNI RED: 1. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v OŠ Trzin, Enoti vrtec Žabica; 2. Seznanitev z Letnim poročilom Zdravstvenega doma Domžale za leto 2019 in Seznanitev z Letnim poročilom o delovanju Programa Svit v letu 2019; 3. Seznanitev s Poročilom o izvajanju pomoči na domu v občini Trzin za leto 2019 in Seznanitev s Poročilom Centra aktivnosti Trzin (CAT) za leto 2019; 4. Spremembe in dopolnitve strategije prostorskega razvoja in občinskega prostorskega načrta Občine Trzin, predlog druga obravnava; 5. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov; 6. Poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine Trzin in njihovih učinkih za leto 2019; 7. Letno poročilo skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice»Medobčinski inšpektorat in redarstvo«za leto 2019; 8. Poročilo odgovornega urednika občinskega glasila Odsev o uresničevanju programske zasnove glasila in Sklep o seznanitvi s Finančnim poročilom o poslovanju glasila Občine Trzin v letu 2019; 9. Zaključni račun Proračuna Občine Trzin za leto 2019 skrajšani postopek; 10. Sklep o potrditvi predloga Komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine o podelitvi priznanj Občine Trzin za leto 2020; 11. Predlog Statuta Občine Trzin prva obravnava; 12. Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin prva obravnava. K točki 1/ Zaradi odsotnosti ravnateljice Osnovne šole Trzin, je predlog pod prvo točko dnevnega reda in Amandma št. 1 k predlogu na kratko predstavil župan. Besedilo Amandmaja k sklepu se glasi:»župan AMANDMA ŠT. 1 k Sklepu o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v OŠ Trzin, Enoti vrtec Žabica Drugi odstavek 2. točke Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v OŠ Trzin, Enoti vrtec Žabica se spremeni, tako da se glasi:»ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.«obrazložitev: Z amandmajem se na pobudo Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev z dne predlaga skrajšanje roka za začetek uporabe Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v OŠ Trzin, Enoti vrtec Žabica na dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. Namesto začetka uporabe od Odbor predlaga začetek uporabe z naslednjim dnem po objavi, ker je potrebno zagotoviti ustrezno izvajanje sklepa že v letošnjem letu. Peter Ložar, l. r. Župan«

4 Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije; Alenka MARJETIČ ŽNIDER, predsednica Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev (Odbor je predlagal amandmajsko dopolnitev in soglasno potrdil, vključno s predlagano spremembo.) ter Anton PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje. Razpravljal ni nihče. Občinski svet je najprej odločal o Amandmaju št. 1 k Sklepu o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v OŠ Trzin, Enoti vrtec Žabica in ga soglasno (12 glasov»za«) sprejel. V nadaljevanju je občinski svet odločal še o osnovnem sklepu, katerega besedilo se spremeni, v skladu s sprejetim Amandmajem št. 1. Soglasno (12 glasov»za«) je bil sprejet naslednji o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Trzin, Enoti vrtec Žabica 1. Četrta točka Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Trzin, Enoti vrtec Žabica, št. 9-1/2019 z dne , se spremeni tako, da se glasi:» 4. (bolniška in počitniška rezervacija) Staršem otrok, za katere je Občina Trzin po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v dnevni program javnega vrtca ali vrtca s koncesijo, se plačilo dodatno zniža v primeru počitniške odsotnosti ali odsotnosti otroka zaradi bolezni. Pravico do dodatnega znižanja v primeru počitniške odsotnosti pridobijo starši otrok, ki v času od vključno do vključno zagotovijo najmanj polno dvotedensko do največ polno devettedensko odsotnost otroka v koledarskem letu, pri čemer mora biti prvi dan odsotnosti vedno ponedeljek in zadnji dan vedno petek, če starši odsotnost najavijo vrtcu do tekočega leta oziroma najmanj 15 dni pred predvideno odsotnostjo. Evidenco odsotnosti vodi vrtec. Dodatno znižanje zaradi odsotnosti otroka zaradi bolezni se lahko uveljavlja za en (1) polni koledarski mesec ali največ dva (2) polna koledarska meseca odsotnosti. Pravico do uveljavljanja dodatnega znižanja pridobijo starši, ki odsotnost otroka javijo vrtcu prvi dan odsotnosti; po zaključeni odsotnosti pa so vrtcu dolžni predložiti zdravniško potrdilo do 15. v naslednjem mesecu. Iz zdravniškega potrdila mora biti razvidno, da se otroku iz zdravstvenih razlogov odsvetuje obiskovanje vrtca. Starši bodo v primeru upravičenosti do dodatnega znižanja plačali 50 % od deleža cene programa, ki jim je bil določen z odločbo o znižanem plačilu za tekoče leto. Cena programa se zmanjša za vrednost živil.

5 Uveljavljanje pravice do dodatnega znižanja je mogoče le pod navedenimi pogoji. Vrtec pri obračunu programa ne bo upošteval dodatnega znižanja, če bodo starši odsotnost najavili prepozno oziroma v primeru odsotnosti zaradi bolezni, ne bodo predložili vrtcu zdravniškega potrdila v 15 dneh po zaključeni odsotnosti.«2. (veljavnost sklepa) S sprejemom tega sklepa preneha veljati 4. točka sklepa št. 9-1/2019 z dne (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 11/2019 z dne ). Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. Seji se je pridružil svetnik g. Robert Markič (ob uri). Prisotnih je vseh 13 članov občinskega sveta. Malo kasneje se je seji pridružila še ga. Anja Ocepek, poslovni vodja zavoda Zdravstveni dom Domžale. K točki 2/ Najprej je kratka pojasnila podal župan, nato pa je Letno poročilo Zdravstvenega doma Domžale za leto 2019 in Letno poročilo o delovanju Programa Svit v letu 2019 navzočim podrobneje predstavila Anja Ocepek, poslovni vodja zavoda. Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije; Anton KRALJ, predsednik Odbora za socialno politiko, zdravstvo in dejavnost humanitarnih društev ter Anton PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje. K razpravi se ni prijavil nihče, zato je župan predlagal glasovanje o dveh sklepih. 2.1/ Članice in člani občinskega sveta so najprej soglasno (13 glasov»za«) sprejeli naslednji 1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z Letnim poročilom Zdravstvenega doma Domžale za leto Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 2.2/ Nato so soglasno (13 glasov»za«) sprejeli še naslednji 1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z Letnim poročilom o delovanju Programa Svit v letu 2019.

6 2. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. Po končanem glasovanju je sejo zapustila ga. Anja Ocepek, poslovni vodja zavoda, pridružila pa se je ga. Lidija Krivec Fugger, direktorica Doma počitka Mengeš. K točki 3/ Pojasnila pod to točko je podala direktorica Doma počitka Mengeš Lidija Krivec Fugger. Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije; Anton KRALJ, predsednik Odbora za socialno politiko, zdravstvo in dejavnost humanitarnih društev ter Anton PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje (Odbor je soglašal z obema sklepoma, bilo pa je postavljeno vprašanje v zvezi s kilometrinami, kar zadeva pomoč na domu. Članica odbora, ki je zastavila vprašanje, to razume na način, da se ta negovalka oziroma izvajalka pomoči na domu, pripelje v Trzin in opravi vse obiske, potem pa se odpelje. S tega vidika meni, da je strošek kilometrin visok. Prosi za pojasnilo. Ga. Krivec Fugger odgovori, da bo podana pisna obrazložitev.) V razpravi so sodelovali: Miha PANČUR/SDS/, Lidija KRIVEC FUGGER/direktorica Doma počitka Mengeš/, Anton PERŠAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina/ in župan Peter LOŽAR. Po končani razpravi je sledilo glasovanje. 3.1/ Članice in člani občinskega sveta so najprej soglasno (13 glasov»za«) sprejeli 1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s poročilom Doma počitka Mengeš o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč na domu za leto Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 3.2/ Nato so soglasno (13 glasov»za«) sprejeli še 1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z Letnim poročilom Centra aktivnosti Trzin (CAT) za leto Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. Sejo je zapustila ga. Lidija Krivec Fugger, direktorica Doma počitka Mengeš, pridružili pa sta se ga. Judita Thaler, predstavnica podjetja Urbi, d. o. o. in ga. Ana Movrin, višja svetovalka župana za okolje in prostor.

7 K točki 4/ Podrobnejšo obrazložitev gradiva pod to točko dnevnega reda je podala Judita Thaler, predstavnica podjetja Urbi, d. o. o. o. Med obrazložitvijo je sejo na kratko zapustila svetnica ga. Nuša Repše (ob uri). Prisotnih je 12 članov občinskega sveta. Svetnica se je na sejo zopet vrnila še med obrazložitvijo (ob uri). Prisotnih je vseh 13 članov občinskega sveta. Stališča delovnih teles so podali: Anton PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje; Nuša REPŠE, predsednica Odbora za gospodarske javne službe; Marko KAJFEŽ, predsednik Odbora za okolje in prostor ter Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije. (Predsednik komisije je pojasnil, da je bila osnovna pripomba, da naj se preveri Zakon o kmetijskih zemljiščih iz leta Pojavilo se je vprašanje nadomestitve iz RPN v OPN in vprašanje pomena po nazivu povezovalke oziroma lokalne ceste. Na koncu je komisija soglasno potrdila.) Podrobnejša pojasnila sta podali Ana Movrin/višja svetovalka župana za okolje in prostor/ in Judita Thaler/Urbi, d. o. o./. Sledila je razprava, v kateri so sodelovali: Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Odgovorni, aktivni občani Trzina/, Ana MOVRIN/višja svetovalka župana za okolje in prostor/, Judita THALER/Urbi, d. o. o./, župan Peter LOŽAR in Anton PERŠAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina/. Med razpravo je ga. Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Odgovorni, aktivni občani Trzina/ izrazila željo, da se v zapisnik zapiše vprašanje glede RPN in povezovalne ceste ter odgovor župana glede RPN in Judite Thaler glede povezovalke. Ga. Marjetič Žnider sprašuje ali je nedvoumno RPN tisti postopek, s katerim bodo občine lahko umestile obvoznico v prostor, glede na to, da Zakon o kmetijskih zemljiščih določa za trajno varovana kmetijska zemljišča, ki še niso določena, da se lahko takšni objekti umeščajo izključno samo za državni in prostorski načrt v tistem obdobju desetih let? G. župan odgovori, da je edina rešitev RPN in, da trenutno ni druge. V nadaljevanju go. Marjetič Žnider zanima ali povezovalna cesta v 34. členu OPN ni kategorija po Pravilniku o projektiranju cest, ampak zgolj naziv povezave, ker v pravilniku piše, da je kategorija določena v prostorskih aktih? Ga. Judita Thaler/Urbi, d. o. o./ odgovori, da ne gre za povezovalno cesto. Po končani razpravi je sledilo glasovanje o treh sklepih. 4.1/ Občinski svetniki in svetnice so z 11. glasovi»za«in 0 glasovi»proti«sprejeli Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o strategiji prostorskega razvoja Občine Trzin.

8 4.2/ Nato so z 11. glasovi»za«in 0 glasovi»proti«sprejeli tudi Sprejme se Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin strateški del. 4.3/ Z 11. glasovi»za«in 0 glasovi»proti«so sprejeli tudi Sprejme se Odlok o drugih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin izvedbeni del. Sejo sta zapustili ga. Judita Thaler, Urbi, d. o. o. in ga. Ana Movrin, višja svetovalka župana za okolje in prostor. K točki 5/ Pod točko vprašanja in pobude so člani občinskega sveta podali naslednja vprašanja in pobude: 1. Gospa Dunja ŠPENDAL/Lista za trajnostni razvoj Trzina/: 1) Pred sejo občinskega sveta se je sestal uredniški odbor Odseva, ki predlaga, da se v opis del in nalog urednika vključi tudi urejanje vzpostavljenega društvenega medija ter se tudi ustrezno finančno mesečno nagradi. Kot je bilo že govora, bi o tej pobudi in kar zadeva papirnato obliko Odseva, govorili enkrat na seji Komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine. 2) Ali obstaja določilo, koliko je lahko na vrtu kompostnik postavljen od sosedove meje? V kompostnike se stresa kuhana hrana in začele so se pojavljati podgane. Po besedah g. župana, naj bi bilo to 4 metre. Potrebno bi bilo podati predlog na inšpekcijo. Se bo preverilo in bo podan pisni odgovor. 2. Gospa Klavdija TRETJAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina/: Pohvali gospo Bricelj za poseben trud, ko je na facebook prenesla trzinski Odsev, da se je lahko vsak dan spremljalo vse novice in podaja pobudo, da se to finančno podpre. Posebno zahvalo namenja tudi Civilni zaščiti, da je tako lepo skrbela za vse. Tudi g. župan je mnenja, da si zaslužijo pohvale. 3. Gospa Nuše REPŠE/Lista za trajnostni razvoj Trzina/: Pridružuje se mnenju ge. Tretjak in se zahvaljuje Civilni zaščiti, da je bila tukaj za vse. Zahvaljuje se tudi Odsevu, da se je dnevno spremljalo vse dogajanje in vsem, ki so pripomogli, da je stanje tako kot je.

9 4. Gospod Anton PERŠAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina/: Ker naj bi se po besedah župana začel pripravljati novi OPN, podaja pobudo, da se vendarle ponovno poskusi razmisliti o lokaciji nekega pokopališča. Glede na dosedanje izkušnje predlaga, da se razmišlja po eni strani sodobno, po drugi strani pa malo zamejeno, zaenkrat mogoče samo o žarnem zidu, ki zavzame zelo malo prostora. V današnjem času je velika večina pogrebov žarnih, kar je možno rešiti na mogoče 100 m², s primerno oddaljenostjo od najbližjih stanovanjskih hiš, hkrati pa vendarle reši problem številnih priseljenih družin. G. župan odgovori, da se bo zadeva preverila. 5. Gospa Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Odgovorni, aktivni občani Trzina/: 1) Pridružuje se mnenju kolegic svetnic in se zahvaljuje Tanji Bricelj za res enkratno delo, ki ga opravlja z ažurnim obveščanjem občanov preko spletnega medija. Podaja pobudo, da se to uredi, saj se je konec koncev o tem govorilo tudi že, ko so bili razgovori z urednikom. Sedaj urednica to delo opravlja kot neke vrste prostovoljno izredno dobro. 2) Svetnico zanima problematika, o kateri so bili svetniki obveščeni v času epidemije in sicer v zvezi z dogajanjem z zaposlenimi na Prodniku. Danes naj bi potekala skupščina Prodnika. G. župan pojasni, da je bila to dezinformacija in, da skupščine ni bilo. Go. Marjetič Žnider zanima, kako je s temi zaposlenimi, kaj je bilo s strani Občine Trzin narejeno, da bi se preverilo ali so bili ti postopki pravilno izpeljani, ali je bilo nadzornemu odboru naloženo, da preveri pravilnost postopkov v zvezi z delovnopravno zakonodajo. Podaja pobudo, da se ta točka obravnava na naslednji seji oziroma, da se predstavi celotna problematika. G. župan odgovori, da se strinja in, da s tem nima nobenih težav. Vendar je potrebno vedeti, da skupščina ima ustanoviteljske pravice in se dejansko niti ne sme vmešavati v delo direktorja. To je predvsem zaradi korupcije. Pritisk je, da bi morali župani reševati dva zaposlena, kar je čudno. Kaj pa, če bi bila obratna situacija, da bi župani izvajali pritisk, da mora nekoga vzeti v službo? To se ne sme. Ga. Marjetič Žnider poudari, da so bili svetniki s tem seznanjeni po elektronski pošti, zato jo zanima, kaj je bilo v zvezi s tem narejeno s strani Občine Trzin, da se preveri upravičenost vseh teh očitkov. G. župan pojasni, da je šla zadeva že na začetku leta na delovno inšpekcijo, da se preveri. Vse to je sicer delovna inšpekcija preverjala že lansko leto, ampak naj bi še enkrat. Danes pa so župani naredili samo to, da so v skupni izjavi zahtevali, da naj delovna inšpekcija urgentno pregleda vse te primere. Vendar to ni bila skupščina, to je potrebno ločiti. Dela nadzornega sveta na žalost ne more komentirati, ker bo, kot trenutno izgleda, zadeva tudi šla na sodišče, zato niti ne sme komentirati. Do naslednje seje bo pa mogoče že jasno kako in kaj.

10 6. Gospod Marko KAJFEŽ/Lista združeni Trzin/: Kaj bi občina lahko storila glede nutrij, ki so se pojavile v Trzinu? To ni avtohtona žival v Trzinu, je pa škodljivec. Poudari, da ni proti živalim, vendar pa je to katastrofa, saj se te živali zelo hitro razmnožujejo, kar mu je znano tudi na podlagi primerov na reki Ljubljanici. G. župan pove, da so pred nekaj tedni potekali pogovori z lovsko družino. Potrebno je vedeti, da je uporaba strelnega orožja znotraj naselja prepovedana, torej obstajajo samo druge oblike, ki pa so precej težje. Vsi se zavedajo težave, vendar je potrebno upoštevati predpise. Bodo lovci podali poročilo, kaj je bilo storjenega v zvezi s tem. K točki 6/ Poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine Trzin in njihovih učinkih za leto 2019 je na kratko predstavil župan. Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije; Nuša REPŠE, predsednica Odbora za gospodarske javne službe ter Anton PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje. K razpravi se ni prijavil nihče, zato je župan predlagal glasovanje. Občinski svetniki in svetnice so soglasno (13 glasov»za«) sprejeli Sklep Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine Trzin in njihovih učinkih za leto 2019 s strani uprave in vodstva Občine Trzin in ocenjuje, da je ustrezno pripravljeno. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. Po glasovanju se je seji pridružila ga. Irena Karčnik, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva. K točki 7/ Letno poročilo skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice»Medobčinski inšpektorat in redarstvo«za leto 2019 je navzočim predstavila Irena Karčnik, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva. Stališči delovnih teles sta podala: Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije in Anton PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje. Razpravljali so: Marko KAJFEŽ/Lista združeni Trzin/, Irena KARČNIK/vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva/ in župan Peter LOŽAR.

11 Po končani razpravi so članice in člani občinskega sveta soglasno (13 glasov»za«) sprejeli 1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice»Medobčinski inšpektorat in redarstvo«za leto Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. Po glasovanju je sejo zapustila ga. Irena Karčnik, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva. K točki 8/ O uresničevanju programske zasnove glasila Odsev v letu 2019 je poročala odgovorna urednica glasila Odsev Tanja Bricelj. Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije; Dunja ŠPENDAL, predsednica Komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine ter Anton PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje. K razpravi se ni prijavil nihče, zato je župan predlagal glasovanje. Občinski svetniki in svetnice so soglasno (13 glasov»za«) sprejeli 1. Občinski svet se je seznanil s poročiloma obeh odgovornih urednic občinskega glasila Odsev za leto 2019 ter Finančnim poročilom o poslovanju glasila Odsev v letu 2019 in ugotavlja, da so vsa tri poročila ustrezno pripravljena. 2. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. Seji se je pridružila ga. Bojana Lenaršič, višja svetovalka župana za finance in proračun. K točki 9/ Seja se je nadaljevala z obravnavo Zaključnega računa Proračuna Občine Trzin za leto Kratko obrazložitev je podala Bojana Lenaršič, višja svetovalka župana za finance in proračun. Stališči delovnih teles sta podala: Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije in Anton PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje.

12 Članice in člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (13 glasov»za«) sprejeli naslednji Občinski svet Občine Trzin je na 12. redni seji dne obravnaval in sprejel Zaključni račun Proračuna Občine Trzin za leto 2019 po skrajšanem postopku, predložen v obliki Odloka o zaključnem računu Proračuna Občine Trzin za leto Odlok o zaključnem računu Proračuna Občine Trzin za leto 2019 se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. Celotno besedilo zaključnega računa Proračuna Občine Trzin za leto 2019 se objavi na spletni strani Občine Trzin. Po glasovanju je sejo zapustila ga. Bojana Lenaršič, višja svetovalka župana za finance in proračun. K točki 10/ Predloge za podelitev občinskih priznanj in nagrad je predstavila Dunja Špendal, predsednica Komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine. Komisija predlaga, da se podelita dve bronasti plaketi in sicer Anžetu Zupancu in Tatjani Strmljan. Stališči delovnih teles sta podala Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije in Anton PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje. Razpravljal ni nihče. Občinski svetniki in svetnice so soglasno (13 glasov»za«) sprejeli 1. Občinski svet Občine Trzin soglaša s predlogom Komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine o podelitvi občinskih priznanj za leto Prejemnika občinskih priznanj bosta ob tej priliki prejela spominsko darilo. 2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. PREDLOG KOMISIJE ZA INFORMIRANJE, OBČINSKA PRIZNANJA, PROSLAVE IN PROMOCIJO OBČINE O PODELITVI OBČINSKIH PRIZNANJ ZA LETO Bronasto plaketo za izjemne igralske dosežke v KUD Franc Kotar Trzin prejme: gospod Anže ZUPANC, Trzin. 2. Bronasto plaketo za dolgoletno odgovorno in vestno delo v Društvu prijateljev mladine prejme: gospa Tatjana STRMLJAN, Trzin.

13 K točki 11/ V nadaljevanju je predsednik Statutarno-pravne komisije Milan Karče predstavil Predlog Statuta Občine Trzin v prvi obravnavi. Stališče delovnega telesa je podal predsednik Statutarno-pravne komisije (Predsednik pojasni, da so na tej seji, ko so obravnavali statut, šli od člena do člena in obravnavali pripombe, ki so bile dane s strani članov komisije do , ko je bilo potrebno po elektronski pošti podati pripombe. Te so bile že na predhodni seji ustno predočene in potem vnesene v besedilo. O členih se je sproti glasovalo. Pri statutu glede volilnega sistema člani niso bili soglasni. Na koncu, ko se je potrjeval cel dokument, so bili štirje za in eden proti.) V razpravi sta sodelovala: Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Odgovorni, aktivni občani Trzina/ in župan Peter LOŽAR. Med razpravo je ga. Marjetič Žnider podala predlog, da se v luči transparentnosti in možnosti širšega so vplivanja na razvoj, določi neka finančna meja, od katere naprej investicijsko dokumentacijo sprejema občinski svet. Predlagano je bilo na Statutarno-pravni komisiji s strani liste, da se sprejemanje prelaga v celoti na občinski svet, potem je bilo v postopku spremenjeno, vneseno v osnutek dokumenta, da v celoti potrjuje investicijsko dokumentacijo župan. Predlaga, da se najde rešitev in določi nek realen znesek, od katerega naprej prevzema to občinski svet in, da se tudi prouči, kako je to urejeno v ostalih občinah. G. župan je odgovoril, da se bo zadeva proučila in poskušala uskladiti. Pred glasovanjem je ga. Marjetič Žnider opozorila, da je potrebno odločati o tem ali se predlog, ki je bil podan med razpravo, vključi vnaprej v drugo obravnavo, vsaj tako piše v sklepu. Svetnik g. Anton PERŠAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina/ proceduralno: Pojasni, da obstajata dve možnosti. Običajno je tako, da, če se v prvi obravnavi pojavijo predlogi, da se odzove tako, kot se je odzval gospod župan, da se bo zadeva proučila. Možno pa je tudi, da se že v prvi obravnavi zavezujoče glasuje, vendar to pomeni, da se občinski svet že na tej seji opredeli do predloga in, če ga zavrne, je potem stvar zaključena. Po končani razpravi, so članice in člani občinskega sveta soglasno (13 glasov»za«) sprejeli Občinski svet Občine Trzin je na 12. redni seji, dne obravnaval predlog Statuta Občine Trzin in ocenil, da je predlog ustrezno pripravljen za prvo obravnavo. Občinski svet sprejema predlog Statuta Občine Trzin v prvi obravnavi. Občinski svet nalaga predlagatelju, da ob pripravi predloga Statuta Občine Trzin upošteva vse predloge rešitev oziroma pripombe, ki so bile ob prvi obravnavi občinskega sveta deležne dvotretjinske večinske podpore vseh članov občinskega sveta.

14 K točki 12/ Tudi Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin v prvi obravnavi je na kratko predstavil predsednik Statutarno-pravne komisije. Razpravljal ni nihče. Članice in člani občinskega sveta so soglasno (13 glasov»za«) sprejeli Občinski svet Občine Trzin je na 12. redni seji, dne obravnaval predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin in ocenil, da je predlog ustrezno pripravljen za prvo obravnavo. Občinski svet sprejema predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin v prvi obravnavi. Občinski svet nalaga predlagatelju, da ob pripravi predloga Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin upošteva vse predloge rešitev oziroma pripombe, ki so bile ob prvi obravnavi občinskega sveta deležne dvotretjinske večinske podpore vseh članov občinskega sveta. Ker so bile zaključene vse točke dnevnega reda, je župan sejo ob 18:58 uri zaključil. Zapisala: Barbara GRADIŠEK ŽUPAN Peter LOŽAR

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

OBČINA RUŠE OBČINSKI SVET ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE Trg vstaje 11, 2342 Ruše Ruše, (2) (2)

OBČINA RUŠE OBČINSKI SVET ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE Trg vstaje 11, 2342 Ruše Ruše, (2) (2) OBČINA RUŠE OBČINSKI SVET ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE Trg vstaje 11, 2342 Ruše Ruše, 28. 01. 2015 00 386 (2) 669 06 49 00 386 (2) 669 0654 www.ruse.si S K R A J Š A N Z A P I S 1. redne seje Odbora

Prikaži več

Številka: 900-5/ Datum: Z A P I S N I K 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, ki je bila v ponedeljek, , ob 16. uri, v sejni so

Številka: 900-5/ Datum: Z A P I S N I K 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, ki je bila v ponedeljek, , ob 16. uri, v sejni so Številka: 900-5/2019-4 Datum: 15. 4. 2019 Z A P I S N I K 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, ki je bila v ponedeljek, 15. 4. 2019, ob 16. uri, v sejni sobi Občine Polzela Navzoči člani občinskega sveta: Ivan

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju , ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob uri, v dvorani

ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju , ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob uri, v dvorani ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju 2014 2018, ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob 16.30 uri, v dvorani Družbenega doma Grosuplje, Taborska cesta 1, Grosuplje.

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 5. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas,

OBČINSKI SVET SKLEPI 5. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas, OBČINSKI SVET SKLEPI 5. REDNA SEJA 1a. točke dnevnega reda: POTRDITEV ZAPISNIKA 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 10.4.2019 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 4. redne seje

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 1 seje Odbora za druzbene gosp dejav_

Microsoft Word - Zapisnik 1 seje Odbora za druzbene gosp dejav_ Datum: 29. 1. 2015 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 1. seje Odbora za družbene,

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve]

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve] OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina@menges.si Številka: 3500-1/2015 Datum: 26.9.2018 ZADEVA : OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA

Prikaži več

ŽUPAN OBČINA LOGATEC e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201

ŽUPAN OBČINA LOGATEC  e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201 ŽUPAN OBČINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 013-1/2019-80 Datum: 4. 3. 2019 OBČINSKI SVET POROČILO O IZVRŠEVANJU

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx Datum: 13. 6. 2019 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 3. seje Odbora

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc Cestno podjetje Nova Gorica, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d. 13. skupščina delniške družbe CPG, d.d. torek, 15. junij 2010 Nova Gorica, maj 2010 Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške družbe

Prikaži več

15. januar 2019 Številka: 1/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Ura

15. januar 2019 Številka: 1/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Ura 15. januar 2019 Številka: 1/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 18. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 18. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo

OBČINSKI SVET SKLEPI 18. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 18. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo I.1. točke dnevnega reda: PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 17. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 19.4.2017 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta Občine

Prikaži več

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5 Na podlagi določil 33., 98. in 120. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je Občni zbor Zveze na svoji redni seji dne 10. 5. 2011 sprejel PRAVILNIK O PODELJEVANJU

Prikaži več

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE KAZALO I. SPLOŠNO... 3 II. UDELEŽENCI... 3 III. POTEK SKUPŠČINE... 4 IV. SKLEPČNOST IN ODLOČANJE... 4 V. VOLITVE ORGANOV ZVEZE... 5 VI. KONČNE DOLOČBE... 7 POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

Prikaži več

zapisnik 21. seje finance

zapisnik 21. seje finance OBČINA JESENICE OBČINSKI SVET Odbor za proračun in finance Številka: 032-18/2012 Datum: 16.11.2012 SKRAJŠAN ZAPIS 21. REDNE SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE, KI JE BILA V ČETRTEK, 15.11.2012, OB 17.30

Prikaži več

Microsoft Word - pregled sklepov.doc

Microsoft Word - pregled sklepov.doc OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Številka: 011-0003/2012 Datum: 22. 03. 2012 P R E G L E D SKLEPOV 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 29. 02. 2012 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 11.

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki]

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki] OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET KOMISIJA ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 22. 9. 2016 Z AP I S NI

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

PRAVILNIK

PRAVILNIK PRAVILNIK O POSTOPKIH IN KRITERIJIH ZA DODELITEV ODLIČJA PRIZNANJE MARKA GERBCA, SLOVENSKEGA ZDRAVNIŠKEGA DRUŠTVA Ustanovitelj priznanja 1. člen Priznanje Marka Gerbca (v nadaljevanju: priznanje) podeljuje

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

Številka: 602-7/2016 Datum: OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: Predlog spremembe Sklepa o določitvi cen programov in rezervaci

Številka: 602-7/2016 Datum: OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: Predlog spremembe Sklepa o določitvi cen programov in rezervaci Številka: 602-7/2016 Datum: 12. 4. 2016 OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: Predlog spremembe Sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih Mestne občine Novo mesto NAMEN: Obravnava

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas,

OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas, OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA I. 1. točke dnevnega reda: POTRDITEV ZAPISNIKA 3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 20.2.2019 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 3. redne seje

Prikaži več

zapisnik OG -4

zapisnik OG -4 OBČINA KOBARID Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja Datum: 23.04.2015 Številka: 011-10/2015 Z A P I S N I K 4. seje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja, ki je bila dne 22.

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12 Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12. člena Pravilnika o organiziranosti vodnikov Planinske zveze Slovenije, dne 29. 11. 2003 sprejel in 21. 11. 2008 potrdil spremembe ter Zbor predstavnikov

Prikaži več

10. /korespondenčna /seja občinskega sveta Maj 2018 PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O OBRAVNAVI PREDLOGA ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI LENDAVA

10. /korespondenčna /seja občinskega sveta Maj 2018 PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O OBRAVNAVI PREDLOGA ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI LENDAVA 10. /korespondenčna /seja občinskega sveta Maj 2018 PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O OBRAVNAVI PREDLOGA ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI LENDAVA 1. OBRAVNAVA GRADIVO PRIPRAVIL: Jasna Bračič-Szabó

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 6. 2. 2014 ZAPISNIK 14. seje Odbora za proračun in

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 8. seje Sveta zavoda doc

Microsoft Word - Zapisnik 8. seje Sveta zavoda doc Številka: 9000-0001/2010-52 Datum: 23.06.2011 ZAPISNIK 8. seje Sveta zavoda, ki je bila v četrtek, 23.06.2011 ob 17.00 uri, v prostorih enote Gobica, Šolska ulica 12, Mengeš. Prisotni člani Sveta zavoda:

Prikaži več

S V E T

S V E T OBČINSKI S V E T OBČINE VUZENICA Datum: 31.3.2016 Številka: 032-0004/2016-5 Z A P I S N I K 13. seje Občinskega sveta občine Vuzenica, ki je bila 31.3. 2016, ob 18. uri v prostorih sejne sobe občine Vuzenica.

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Predlog V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09) in na podlagi 16. in 56.

Prikaži več

Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 14. redne seje Izvršilnega odbora Smučars

Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 14. redne seje Izvršilnega odbora Smučars Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, 13. 11. 2018 Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 14. redne seje Izvršilnega odbora Smučarske zveze Slovenije, ki je potekala v torek, 13. 11.

Prikaži več

OBČINA POLJČANE Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan

OBČINA POLJČANE Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan ZADEVA: Odlok o izločitvi organizacijske enote Lekarna Poljčane iz

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

zapisnik 6 sej-potrjen

zapisnik 6 sej-potrjen Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik tel: (02) 577 68 80, fax: (02) 577 68 87, e-mail: obcina.dobrovnik@siol.net zakladniški račun:01356-0100013598, ID za DDV: SI72637706, Matična številka: 1332198 Občinski svet

Prikaži več

Microsoft Word - OS-spd. odlokov OŠ 12.doc

Microsoft Word - OS-spd. odlokov OŠ 12.doc Številka: 600-8/202(502) Datum: 4. 2. 202 OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: Predlogi odlokov o spremembah in dopolnitvah odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v Mestni

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 1. seje.doc

Microsoft Word - Zapisnik 1. seje.doc Mestna občina Ljubljana ČETRTNA SKUPNOST Š E N T V I D Prušnikova 106; 1210 Ljubljana Šentvid Tel. 01/512-46-07, faks: 512 06 81 e.mail: mol.sentvid@siol.net Številka: 900-19/2006-2-14206 Datum: 7. December

Prikaži več

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 7/2011, 11. november 2011 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 7/2011, 11. november 2011 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo 2 in naslednji), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in naslednji),

Prikaži več

O B R A Z L O Ž I T V E

O B R A Z L O Ž I T V E O B R A Z L O Ž I T V E K TOČKAM DNEVNEGA REDA IN PREDLOGI SKLEPOV ZA OBRAVNAVO NA 17. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA, KI BO 5. 10. 2017 Ob pregledu zapisnika 16. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja

Prikaži več

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d.

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. Na podlagi 8. člena statuta Svobodnega sindikata Slovenije je Sindikat zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. na ustanovnem sestanku dne, 06.11.2014 sprejel PRAVILNIK Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil

Prikaži več

OBČINA RADLJE OB DRAVI OBČINSKI SVET Številka: / Datum: Z A P I S N I K 15. seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki

OBČINA RADLJE OB DRAVI OBČINSKI SVET Številka: / Datum: Z A P I S N I K 15. seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki OBČINA RADLJE OB DRAVI OBČINSKI SVET Številka: 013-0001/2014-02 Datum: 24.10.2016 Z A P I S N I K 15. seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki je bila v ponedeljek, 24.10.2016 ob 18.00 uri, v prostorih

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 011-3201835 Ljubljana, 4.1.2019 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 12. seje Sveta.doc

Microsoft Word - Zapisnik 12. seje Sveta.doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA ČETRTNA SKUPNOST Š E N T V I D Prušnikova 106,1210 Ljubljana Šentvid Tel. 01/512-46-07, faks: 512 06 81 e.mail: mol.sentvid@ljubljana.si Številka: 900-11/2008-2-15210 Datum: 19.12.2008

Prikaži več

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto 2. redna seja Občinskega sveta MO NM v mandatu 2018

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto  2. redna seja Občinskega sveta MO NM v mandatu 2018 Osnovni podatki o seji SKLIC Poročilo o glasovanju seje. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, v četrtek, 7. januarja 9, ob 6. uri v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Novo mesto,

Prikaži več

OBČINA OPLOTNICA O b č i n s k a u p r a v a Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA tel.: 02/ , faks.: 02/ ,

OBČINA OPLOTNICA O b č i n s k a u p r a v a Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA tel.: 02/ , faks.: 02/ , OBČINA OPLOTNICA O b č i n s k a u p r a v a Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA tel.: 02/845-09-00, faks.: 02/845-09-09, e-mail: obcina.oplotnica@siol.net 1. NAZIV GRADIVA ZA TOČKO DNEVNEGA REDA NA OBČINSKEM

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

(Microsoft Word - zapisnik 5.seje NO \350istopis.doc)

(Microsoft Word - zapisnik 5.seje NO \350istopis.doc) OBČINA KRANJSKA GORA NADZORNI ODBOR OBČINE KRANJSKA GORA Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.n.c. 04-5809 800, fax. 04-5809 824 direktni telefon 04-5809 818 http://www.kranjska-gora.si/ e-mail: obcina@kranjska-gora.si

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto seja Občinskega sveta MONM v mandatu

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto seja Občinskega sveta MONM v mandatu Osnovni podatki o seji 26. seja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, četrtek, 19. december ob 16. uri sejna dvorana Mestne občine Novo mesto, Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž). Poročilo o glasovanju

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI Stran 1 od 10 1. PROSTORSKO UREDITVENI POGOJI - naslovna stran IBIS, d.o.o. Slovenska Bistrica inženiring biro, investicijsko svetovanje Trg Alfonza Šarha 1, Slov. Bistrica Št. projekta: 19/2011 Datum:

Prikaži več

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 78/18) in

Prikaži več

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranju, dne 10. novembra 2017 Uprava Hranilnice LON d.d.,

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

Microsoft Word - 28 seja x tocka Odlok o mrezi javne zdravstvene sluzbe na primarni ravni v OA - 2. obravnava celotno gradivo z

Microsoft Word - 28 seja x tocka Odlok o mrezi javne zdravstvene sluzbe na primarni ravni v OA - 2. obravnava celotno gradivo z Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: 12. 1. 2018 OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: ODLOK O MREŽI JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA PRIMARNI RAVNI V OBČINI AJDOVŠČINA 2. obravnava

Prikaži več

\376\377\000d\000o\000p\000i\000s\000 \000c\000r\000n\000a\000 \000o\000p\000n

\376\377\000d\000o\000p\000i\000s\000 \000c\000r\000n\000a\000 \000o\000p\000n AREA ARS d.o.o. Trg mladosti 6 3320 VELENJE Velenje, 2013-09-20 št.: area ars/d62/2013-opn/sp OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM Center 101 2393 ČRNA NA KOROŠKEM PREDMET: OPN ČRNA NA KOROŠKEM DOPOLNITEV POROČILA

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN  e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

Microsoft Word - obrazci_za_nagrade_priznanja.doc

Microsoft Word - obrazci_za_nagrade_priznanja.doc PREDLAGATELJ: (ime in priimek) (GSM) DATUM: KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA Predlog za podelitev nagrade občine Grosuplje z zlatim znakom občine Grosuplje PODATKI O KANDIDATU (fizična

Prikaži več

zap13

zap13 OBČINA ŽALEC OBČINSKI SV ET Ul. Savinjs ke č ete 5, 3310 Žalec : (03) 713 64 00 Fax: (03) 713 64 612 Števil ka: 062-01 0002/2008 Datum: 31/3-2008 ZAPISNIK 13. REDNE SEJE OBČINSKEGA SV ETA, KI JE BILA V

Prikaži več

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg 24 1240 Kamnik Številka: 007-23/07 Datum: 18. 11. 2014 OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA

Prikaži več

7_1_dopisna seja sklic

7_1_dopisna seja sklic OBČINA KRANJSKA GORA OBČINSKI SVET 1. DOPISNA SEJA 24.12.2018 03.01.2019 1 O B Č I N A KRANJSKA GORA OBČINSKI SVET Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.: (04) 580 98 08, fax.: (04) 580 98 24 http://obcina.kranjska-gora.si/

Prikaži več

OBČINA DUPLEK

OBČINA DUPLEK OBČINA DUPLEK OBČINSKI SVET TOČKA 6 IMENOVANJE A NADZORNEGA SVETA JMSS MARIBOR Predlagatelj gradiva: Mitja Horvat, župan Pripravljavec gradiva: občinska uprava, JMSS Maribor Poročevalec na seji: Dušanka

Prikaži več

Ime Priimek

Ime Priimek Številka:900-128/2018-4 Datum:19.04.2018 Z A P I S N I K 25. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, ki je bila v sredo, 18. 04. 2018 ob 18.00 uri, v sejni sobi na sedežu ČS, Pločanska 8, Ljubljana.

Prikaži več

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc)

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc) OBČINA KUNGOTA ŽUPAN Številka: 011-13/2007 Datum: 24.09.2007 OBČINSKI SVET OBČINE KUNGOTA ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE KUNGOTA - PO SKRAJŠANEM POSTOPKU NASLOV: GRADIVA Odlok

Prikaži več

OBČINA KAMNIK

OBČINA KAMNIK OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg 24 1240 Kamnik Številka: 410-9/2019-4/1 Datum: 17. 6. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA 6. SEJE OBČINSKEGA SVETA S TOČKO»PREDLOG

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg 24 1240 Kamnik Številka: 007-23/07 Datum: 18. 11. 2014 OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 29. september 2017 Številka 69/2017 AKTI V S E B I N A LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2018 LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2019 LETNI

Prikaži več

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanove (opr. št. notarskega

Prikaži več

Občina Ivančna Gorica

Občina Ivančna Gorica Točka 1 Municipality of Ivančna Gorica Sokolska ulica 8, SI-1295 Ivančna Gorica, EU T +386 0 1 7812 100, F +386 0 1 7812 120 E obc.ivancna.gorica@siol.net, W ivancna-gorica.si Številka: 900-0025/2015-5

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB Naročnik: Občina Horjul Občinski trg 1 1354 Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE HORJUL št. 4 (predlog) Projektna skupina: Odgovorni

Prikaži več

Microsoft Word - 7. seja_T8_Odlok o plakatiranju_final.doc

Microsoft Word - 7. seja_T8_Odlok o plakatiranju_final.doc Občinski svet 7. redna seja Občinskega sveta, 28. junij 2011 Gradivo za 8. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stanislav Kovačič, župan ZADEVA: Odlok o plakatiranju v občini Poljčane 1. obravnava Pravne

Prikaži več

16. redna seja točka OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG NASLOV: SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVS

16. redna seja točka OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG NASLOV: SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVS OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG NASLOV: SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE IN ZOBOZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI V OBČINI RENČE-VOGRSKO PRAVNA PODLAGA: 18. člen Statuta

Prikaži več

LISTINA »OBČINA PO MERI INVALIDOV« MESTNI OBČINA NOVA GORICA

LISTINA »OBČINA PO MERI INVALIDOV« MESTNI OBČINA NOVA GORICA OBRAZLOŽITEV ZA PODELITEV LISTINE "OBČINA PO MERI INVALIDOV" ZA LETO 2012 MESTNI OBČINI NOVA GORICA Spoštovani svečani zbor! Prisrčen pozdrav v imenu Projektnega sveta»občina po meri invalidov«zveze delovnih

Prikaži več

OBČINA ŽUŽEMBERK

OBČINA ŽUŽEMBERK OBČINA ŽUŽEMBERK OBČINSKI SVET 1 Z A P I S N I K 2. seje Občinskega sveta Občine Žužemberk, ki je bila 24. 1. 2019, ob 19. uri, v sejni sobi Občine Žužemberk. Prisotni člani sveta: g. Franc Štravs, ga.

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0) fax: +386 (0) OBČINSKEMU

OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0) fax: +386 (0) OBČINSKEMU OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ ZADEVA: PRAVNA PODLAGA: NAMEN:

Prikaži več

Številka:

Številka: Številka: 900-4/2017 Datum: 14.09.2017 OBČINA MAKOLE OBČINSKI SVET 17. redna seja občinskega sveta 28. september 2017 Gradivo za 5. točko dnevnega reda - dodatno Predlagatelj: župan Franc Majcen ZADEVA:

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana gp.mizs@gov.si Številka: 382-28/2014/57 Ljubljana, 14. 7. 2015 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Prenos ustanovitvenega deleža

Prikaži več

Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, tel.04/ , e-pošta: Datum: Z A P I S N I K 3. redne seje Sveta KS Kamnitnik, ki j

Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, tel.04/ , e-pošta: Datum: Z A P I S N I K 3. redne seje Sveta KS Kamnitnik, ki j Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, tel.04/51-12-305, e-pošta: ks@skofja-loka.si Datum: 11.02.2015 Z A P I S N I K 3. redne seje Sveta KS Kamnitnik, ki je bila v ponedeljek, 09.02.2015, s pričetkom ob 18.

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) minister za zunanje zadeve v soglasju z

Prikaži več

SPISEK UČENCEV

SPISEK UČENCEV Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik DELA SVETA STARŠEV Kamnik, september 2012 SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Ta poslovnik ureja delo Sveta staršev Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik

Prikaži več

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 7. redna seja 2011 DNE: 10. junij 2011 TOČKA: Naslov: SPREJEM ZAPISNIKA 6

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 7. redna seja 2011 DNE: 10. junij 2011 TOČKA: Naslov: SPREJEM ZAPISNIKA 6 OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 7. redna seja 2011 DNE: 10. junij 2011 TOČKA: Naslov: SPREJEM ZAPISNIKA 6. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠKOFLJICA IN POROČILO

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mju@gov.si www.mju.gov.si Številka: 093-10/2017 Datum: 5. 1. 2018 Odbor Republike

Prikaži več

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje e-mail:obcinacerklje@siol.net 04/28 15 820 04/ 28 15 800 Številka: 032-04/2014-426 Datum: 10. 4. 2018 OBČINSKI SVET OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

Prikaži več

Microsoft Word - 3. seja_T5_Odlok o plakatiranju.doc

Microsoft Word - 3. seja_T5_Odlok o plakatiranju.doc OBČINA POLJČANE Občinski svet 3. redna seja Občinskega sveta, 1. februar 2011 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stanislav Kovačič, župan ZADEVA: Odlok o plakatiranju na območju občine Poljčane

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-5/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine M

ŽUPAN Številka: 032-5/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine M ŽUPAN Številka: 032-5/2019-8 Datum: 12. 3. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode VSEBINA: Predlog Poslovnika Občinskega sveta

Prikaži več