STRATEGIJA VSUP

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "STRATEGIJA VSUP"

Transkripcija

1 Fakulteta za poslovne in upravne vede Novo mesto STRATEGIJA RAZVOJA Novo mesto, februar 2016

2 OSNOVNI PODATKI FAKULTETA ZA POSLOVNE IN UPRAVNE VEDE NOVO MESTO Naslov: Spletno mesto: E-naslov: Na Loko 2, 8000 Novo mesto, Slovenija Telefon: Faks: Akreditacija samostojnega visokošolskega zavoda: Izdano mnenje sveta RS za visoko šolstvo k ustanovitvi novega visokošolskega zavoda: sklep št /2008/8 z dne Lokacija: 1

3 PREDSTAVITEV Osnovni podatki o fakulteti Fakulteta za poslovne in upravne vede (v nadaljevanju fakulteta) je bila ustanovljena leta 2009 kot samostojni visokošolski zavod. Njeni ustanovitelji so: Visokošolsko središče Novo mesto in Pedagoška obzorja, d. o. o., Novo mesto. Fakulteta je samostojna visokošolska in raziskovalna ustanova v statistični regiji Jugovzhodna Slovenija, ki izobražuje, raziskuje in svetuje, na področju upravljanja in poslovanja gospodarskih in negospodarskih subjektov. Pri izvajanju teh dejavnosti povezuje različne družbene vede, in sicer: ekonomijo, poslovanje, pravo, organizacijo, komunikologijo, psihologijo, sociologijo tuje jezike, saj s tem želi zagotavljati obsežno, kakovostno in uporabno znanje. To uresničuje s kakovostnimi študijskimi programi, z njihovim posodabljanjem in prilagajanjem mednarodnim standardom, s kakovostnimi visokošolski učitelji in sodelavci ter s sposobnimi in ambicioznimi študenti, ki bodo znanje pridobivali ob pomoči sodobnih metod poučevanja in z aktivnim sodelovanjem v izobraževalnem procesu. Fakulteta je bila v razvid visokošolskih zavodov, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, vpisana Fakulteta izvaja študij na drugi in tretji bolonjski stopnji. Akreditirane ima tri študijske programe: Študijski program 1. stopnje Poslovna ekonomija (UNI), ki ima veljavno akreditacijo Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu do ; Študijski program 2. stopnje Poslovna ekonomija, ki ima veljavno akreditacijo Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu do ; Študijski program 3. stopnje Poslovna ekonomija, ki ima veljavno akreditacijo Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu do Fakulteta je vpisana v mednarodno mrežo visokih šol ENIC NARIC ( Fakulteta nima koncesije. Prva generacija študentov je bila vpisana v študijskem letu 2010/11. Temeljne naloge Temeljne naloge fakultete so opredeljene v statutu. Pri izvajanju svoje dejavnosti je avtonomna. Svojo avtonomijo uresničuje s tem, da izvaja izobraževalno in znanstvenoraziskovalno dejavnost tako, da svobodno in avtonomno: raziskuje in posreduje znanje, ureja notranjo organizacijo in delovanje v skladu z zakonom in s tem statutom, 2

4 sprejema merila za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev, izvaja volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev, izbira visokošolske učitelje, znanstvene sodelavce in visokošolske sodelavce za zasedbo delovnih mest, izdeluje in sprejema visokošolske študijske programe in znanstvenoraziskovalne programe, določa študijski režim ter oblike in obdobja preverjanja znanja študentov, izvaja volitve, imenovanja in odpoklic organov v skladu z zakonom, s tem statutom in z drugimi splošnimi pravnimi akti fakultete, odloča o oblikah sodelovanja z drugimi organizacijami, upravlja s premoženjem v skladu z namenom, za katerega je bilo pridobljeno. Fakulteta nastopa kot samostojen partner v razmerju do ministrstev, v katerih delovno področje sodijo zadeve, ki se nanašajo na njeno delovanje. Vrste in število študijskih programov Fakulteta ima akreditirane tri študijske programe in sicer: poslovna ekonomija prva stopnja, poslovna ekonomija druga stopnja, poslovna ekonomija tretja stopnja. Naslov programa: Stopnja: Vrsta: Klasius SRV: Trajanje: Obseg: Študijsko področje: Klasius P: Raziskovalno področje: Strokovni naslov diplomanta: poslovna ekonomija prva univerzitetni št visokošolski univerzitetni študijski program 3 leta 180 ECTS št. 34 poslovne in upravne vede (klasifikacija Isced) št poslovne in upravne vede družboslovne vede (klasifikacija Frascati) diplomirani ekonomist (UN) Akreditacija: Svet RS za visoko šolstvo, , sklep št /2009/7 Naslov programa: Stopnja: Vrsta: Klasius SRV: Trajanje: Obseg: Študijsko področje: poslovna ekonomija druga magistrski študijski program št visokošolsko izobraževanje druge stopnje 2 leti 120 ECTS št. 34 poslovne in upravne vede (klasifikacija Isced) 3

5 Klasius P: št poslovne in upravne vede Raziskovalno področje: družboslovne vede (klasifikacija Frascati) Strokovni naslov diplomanta: magister ekonomskih in poslovnih ved Akreditacija: Svet RS za visoko šolstvo, , sklep št /2009/9 Naslov programa: poslovna ekonomija Stopnja: tretja Vrsta: doktorski Klasius SRV: št visokošolsko izobraževanje tretje stopnje Trajanje: 3 leta Obseg: 180 ECTS Študijsko področje: št. 34 poslovne in upravne vede Klasius P: št poslovne in upravne vede Raziskovalno področje: družboslovne vede (klasifikacija Frascati) Strokovni naslov diplomanta: doktor znanosti Akreditacija: Svet RS za visoko šolstvo, , sklep št /2009/8 Programi za izpopolnjevanje Skladno z zakonom o visokem šolstvu se študijski programi prve in druge stopnje lahko izvajajo po delih, določenih s programom. Vsak del študijskega programa predstavlja vsebinsko zaokroženo celoto in se lahko izvaja tudi kot program za izpopolnjevanje oz. vseživljenjsko učenje. Programi za izpopolnjevanje so namenjeni predvsem izpopolnjevanju, poglabljanju in posodabljanju znanja po končani srednji šoli oz. po končanem visokošolskem programu. Študijski program tretje stopnje izvajana po delih ne predvideva. Akreditirani programi za izpopolnjevanje na dodiplomski ravni Programi za izpopolnjevanje, deli študijskega programa 1. stopnje poslovna ekonomija: 1. Ekonomija (35 ECTS) 2. Poslovanje (35 ECTS) 3. Kadri (35 ECTS) 4. Poslovno okolje (35 ECTS) Akreditirani programi za izpopolnjevanje na podiplomski ravni Programi za izpopolnjevanje, deli študijskega programa 2. stopnje upravljanje in poslovanje: 1. Ekonomija (35 ECTS) 2. Računovodstvo (35 ECTS) 3. Marketing ( 35 ECTS) 4. Kadri (35 ECTS) 5. Poslovno okolje (35 ECTS) 4

6 POSLANSTVO Poslanstvo fakultete je usmerjeno v: zagotavljanje kakovostnega izobraževanja in usposabljanja srednjega in visokega nivoja vodstvenega kadra s področij upravljanja, poslovanja, poslovodenja, organiziranja poslovnih sistemov, poznavanja prava in predpisov, upravljanja s sredstvi in kadri in uporabo informacijsko-upravljalskih sistemov, ki se zaključi z diplomo, razvoj stroke, dolgoročno zagotavljanje kadrov v regiji in širšem okolju, obogatitev okolja s kvalitetno izobraženimi kadri, negovanje pozitivne identifikacije študentov, diplomantov in zaposlenih z vizijo fakultete. VIZIJA Vizija fakultete je postati: ustanova, ki bo sposobna tvornega sodelovanja z regionalnimi in nacionalnimi gospodarskimi in negospodarskimi subjekti, uveljavljen, družbeno odgovoren nosilec izobraževanja in prenosa znanja s področja ekonomije v svojem okolju in širše. VREDNOTE Fakulteta združuje akademsko skupnost profesorjev, raziskovalcev in študentov, ki svoje strokovno poslanstvo, in sicer izobraževanje, raziskovanje in javno delovanje gradi na vrednotah: akademske odličnosti in zagotavljanja čim višje kakovosti, akademske svobode delavcev in študentov, avtonomije v odnosu do države, političnih strank, korporacij in cerkva, humanizma in človekovih pravic vključujoč enake možnosti in solidarnost, etičnega in odgovornega odnosa do sveta. Pri izobraževalnem in raziskovalnem delu izhajamo iz naslednjih temeljnih vrednot: kakovost: doseganje odličnosti, tj. visokih in mednarodno primerljivih standardov kakovosti na vseh področjih delovanja fakultete; avtonomija: fakulteta je neodvisna in avtonomna v odnosu do kapitala, politike, države in religije; svoboda: upoštevanje akademske in ustvarjalne svobode ter razvijanje civilizacijskih pridobitev humanizma; pripadnost: pedagoški in nepedagoški delavci ter študenti fakultete sooblikujejo zavest o skupnih ciljih in vlogi ter pomenu dela, ki ga opravljajo; odprtost: pri svojem delu je fakulteta odprta v domači in mednarodni akademski in širši družbeni prostor. 5

7 Vrednote organizacijske kulture fakultete: resnica: resnicoljubnost kot glavno vodilo pri znanstvenem in pedagoškem delu, kar pomeni iskanje novih spoznanj o proučevanih pojavih ter širjenje vedenja o njih na verodostojen in intelektualno pošten način; svoboda: pravica do svobodnega ustvarjanja, raziskovanja in posredovanja spoznanj; avtonomija: neodvisnost fakultete ter njenih sodelavcev od političnih, ekonomskih in ideoloških centrov moči; odgovornost: zavezanost fakultete in njenih sodelavcev uveljavljanju akademskih standardov in njihova usmerjenost v zagotavljanje dobrobiti študentov, ostalih deležnikov, akademske skupnosti in družbe kot celote; odličnost: doseganje vrhunskih standardov kakovosti na vseh področjih delovanja fakultete; ustvarjalnost: sposobnost ustvarjanja novega znanja, izvirne intelektualne refleksije, inovativnega reševanja družbenih in tehnoloških problemov; zaupanje: pripadnost sodelavcev in študentov fakultete skupnim ciljem in načelom, medsebojno spoštovanje in razumevanje. STRATEŠKI CILJI Konceptualna izhodišča za strateški načrt fakultete so: Zakon o visokem šolstvu, Nacionalni program visokega šolstva Republike Slovenije , Raziskovalna in inovacijska strategija Slovenije , Lizbonska strategija, Bolonjska strategija, Standardi in smernice za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru, Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, Minimalni standardi za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih, Merila za prehode med študijskimi programi, Merila za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS. Strateški cilji fakultete so naslednji: 1. razvoj fakultete in študijskih programov, 2. zagotavljanje in izboljševanje sistema kakovosti dela fakultete, 3. internacionalizacija in mednarodno sodelovanje, 4. krepitev raziskovalne dejavnosti, 5. družbeno odgovorno delovanje in tvorno sodelovanje z okoljem, 6. promocija fakultete. Strategija razvoja za obdobje določa poleg dolgoročnih (strateških) ciljev tudi srednjeročne cilje za doseganje le-teh. Letni cilji so določeni v letnem programu dela, ki ga vsako leto potrdita senat in upravni odbor fakultete. 6

8 1. cilj: Razvoj fakultete in študijskih programov Razvoj fakultete je usmerjen v njeno sledenje potrebam stroke z namenom posodabljanja in razvijanja atraktivnih, interdisciplinarnih aplikativnih študijskih programov ter vsebin na študijskem področju poslovnih in upravnih ved. Z intenziviranjem dela inštituta in osebnim raziskovalnim delom visokošolskih učiteljev na področju družbenih ved se fakulteta razvija tudi kot raziskovalni subjekt. 2. cilj: Zagotavljanje in izboljševanje sistema kakovosti dela fakultete Fakulteta uporablja številne instrumente za spremljanje in zagotavljanje kakovosti, ki se povezujejo v celovit sistem letnega načrtovanja dela, preverjanja doseganja rezultatov, poročanja, nagrajevanja, delitve sredstev in podobno. Krepitev kakovosti je vse bolj poudarjena v domačem in mednarodnem prostoru, zaradi zahtev po preglednosti delovanja, ki omogoča mobilnost in mednarodno priznavanje študijskih in raziskovalnih rezultatov ter zaradi naraščajoče konkurence. Področje zagotavljanja kakovosti opredeljuje Sistem in poslovnik kakovosti, v katerem so določeni tudi kazalniki kakovosti in kriteriji za njihovo vrednotenje. Na osnovi spremljanja kazalnikov kakovosti fakulteta v letnem postopku samoevalvacije analizira delo in sprejema ustrezne ukrepe za: razvijanje metodologije merjenja kakovosti, oblikovanje nabora reprezentativnih kazalcev za sprotno spremljanje dosežkov, izvajanje samoevalvacije, ki je podlaga za zunanjo evalvacijo, spodbujanje usposabljanja učiteljev za sodobno pedagoško delo, izpopolnjevanje posameznih instrumentov za spremljanje in zagotavljanje kakovosti, kot so študentske ankete, habilitacijski postopki, usposabljanje in svetovanje učiteljem, kadrovanje, ocenjevanje delovnih dosežkov zaposlenih, z realizacijo ukrepov, vzpostavljanje sistema študentskega tutorstva in kariernega svetovanja študentom, zagotavljanje in izboljševanje kakovosti dela strokovnih služb fakultete, vzpostavljanje sistema kakovosti, ki bo jasno opredelil posamezne odgovornosti in časovni razpored aktivnosti na ravni članice, povezovanje sistema kakovosti s sistemom načrtovanja, poročanja, nagrajevanja in upravljanja, zagotavljanje permanentnega poročanja o doseženih rezultatih v javnosti. Izsledki in predlagani ukrepi so zbrani v vsakoletnem samoevalvacijskem poročilu in v akcijskem načrtu predlogov in ukrepov za izboljševanje kakovosti. Ukrepe za dvig kakovosti potrjuje senat, ki tudi spremlja njihovo realizacijo in ocenjuje učinkovitost. 3. cilj: Internacionalizacija in mednarodno sodelovanje Fakulteta je del evropskega visokošolskega in raziskovalnega prostora. Prizadeva si okrepiti sodelovanje s tujimi visokošolskimi institucijami, s čimer želi krepiti vpetost v mednarodno okolje in s tem prispevati k poznavanju in prenosu dobrih praks v svoje študijske programe. 7

9 Razvoj mednarodne vpetosti se kaže kot: sodelovanje v mednarodnih raziskovalnih mrežah in mednarodnih projektih, povečanje izmenjave študentov s ciljem, da bi do konca druge stopnje imel vsak študent možnost študirati en semester v tujini, povečanje vpisa tujih študentov, spodbujanje izvajanja študijskih predmetov v tujem jeziku, pomoč pri zagotavljanju namestitvenih zmogljivosti za tuje študente, ustanavljanje svojih enot izven Slovenije, povečanje izmenjave učiteljev in raziskovalcev s ciljem, da bi vsak deloval na tuji ustanovi in bi vsaj 5% vsebin naših programov izvajali tuji predavatelji, krepitev dela pisarne in komisije za mednarodno mobilnost. 4. cilj: Krepitev raziskovalne dejavnosti Na fakulteti je raziskovalna dejavnost organizirana v okviru Inštituta za raziskovalno-razvojno dejavnost FPUV. Raziskovalci na fakulteti so evidentirani pri ARRS v Raziskovalni skupini (šifra ARRS 3561). V okviru inštituta oz. raziskovalne skupine poteka raziskovanje na področjih ekonomskih in poslovnih ved za izvajanje temeljnih, aplikativnih, razvojnih in drugih projektov ter za opravljanje strokovnih, svetovalnih in drugih storitev, ki se financirajo iz javnih sredstev ali iz sredstev naročnika raziskovalnih del. Visokošolski učitelji in sodelavci vsebine svoje znanstveno raziskovalne dejavnosti predstavljajo v obliki objavljenih monografij, znanstvenih in strokovnih člankov, prispevkov na znanstvenih in strokovnih srečanjih ter z vključevanjem v pedagoški proces. V smislu dviga znanstveno raziskovalne odličnosti fakulteta spodbuja visokošolske učitelje in sodelavce k objavam znanstvenih prispevkov v revijah s faktorjem vpliva in spremljanju citiranosti objavljenih del. Znanstveno raziskovalno povezovanje z gospodarstvom, negospodarstvom, javno upravo in sorodnimi raziskovalnimi institucijami v Sloveniji in tujini se odraža v skupnih prijavah projektov na mednarodne razpise, pa tudi že v prvih skupnih objavah. 5. cilj: Družbeno odgovorno delovanje in tvorno sodelovanje z okoljem Družbeno odgovorno delovanje in tvorno sodelovanje z okoljem poteka prek: informiranja okolja o možnostih izobraževanja, in drugih oblik sodelovanja, vpisa rednih in izrednih študentov iz ožjega in širšega okolja, prenosom znanja in dosežkov znanstvenoraziskovalnega dela v neposredno prakso, aktivnega vključevanja v družbeno dogajanje, organizacije mednarodnih znanstvenih konferenc, na kateri študenti in ostala zainteresirana javnost predstavljajo teoretična spoznanja in praktične dosežke, ki lahko pripomorejo k boljšemu poslovanju podjetij. 8

10 Pomemben subjekt sodelovanja so: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, Društvo ekonomistov Dolenske in Bele krajine ter Območnoobrtna podjetniška zbornica Novo mesto. 6. cilj: Promocija fakultete Fakulteta od svoje ustanovitve dalje povečuje prepoznavnost in ugled. To dosega z dvigovanjem kakovosti izobraževalnega procesa in vzpostavljanjem široke mreže sodelovanj. V regiji in širšem slovenskem prostoru in v tujini postaja prepoznavna in priznana kot kakovostna izobraževalna institucija z diplomanti, ki so zaželen kader za zaposlovanje. Fakulteta skrbi za promocijo, saj le z ustreznim informiranjem javnosti o njenem delu lahko pričakujemo zadosten vpis dobrih kandidatov za študij. PEST ANALIZA PEST analiza je usmerjena na dejavnike v okolju, ki vplivajo na strateški razvojni položaj fakultete, politično, ekonomsko, družbeno-kulturno in tehnološko okolje. Politično okolje: Pogosto spreminjanje zakonodaje ne nudi stabilnega pravnega okvira za delovanje fakultete. Na nacionalni ravni so premalo odpirajo možnosti aktivnega sodelovanja samostojnih visokošolskih zavodov na področju zakonodaje. Premajhna možnost vključevanja samostojnih visokošolskih zavodov pri nastajanju vseh pomembnih dokumentov, ki zadevajo visoko šolstvo in raziskovanje v državi. Pomanjkanje razvojnih strategij posameznih sektorjev gospodarstva na ravni države. Ekonomsko okolje: Na eni strani je v regiji vse večja ponudba visokošolskih študijskih programov, na drugi strani je neugodna demografska slika, saj se populacija potencialnih študentov iz leta v leto manjša. Gospodarske razmere neugodno vplivajo na vključevanje v izobraževanje že zaposlenih. Podaljšuje se delovnik, delodajalci le izjemoma krijejo stroške šolanja. Kljub izobrazbeni podhranjenosti širše regije, saj smo na predzadnjem mestu v republiškem povprečju, regija nima strategije, kako izboljšati izobrazbeno strukturo. Nenehne tendence, da bi se izobraževanje prilagajalo potrebam gospodarstva je nesmiselno, saj je izobraževanje večletni proces, ki nikakor ne more slediti nepredvidljivi gospodarski situaciji regije in širše. Izobraževalna ponudba mora presegati trenutne zaposlitvene potrebe in slediti svojim srednjeročnim in dolgoročnim razvojnim usmeritvam. Družbeno-kulturno okolje Fakulteta je umeščena v specifično obmejno in multikulturno okolje. 9

11 Dolgoročno gledano predstavlja fakulteti svojevrsten izziv demografski trendi - staranje prebivalstva in s tem priložnost za izvajanje programov vseživljenjskega učenja. Fakulteta postaja v svojem lokalnem okolju prepoznavna, kar se kaže v interesu okolja za njene dogodke in aktivnosti. Sodelovanje z gospodarstvom se najpogosteje odraža v pripravi raziskovalnih nalog, magistrskih del in doktorskih disertacij. Kljub številnim pobudam je projektov z gospodarstvom, negospodarstvom in javno upravo premalo. Tehnološko okolje: Na državni in regionalni ravni obstaja relativno veliko ustanov za podporo znanstvenotehnološkega napredka ter spodbujanje podjetništva. Družba pričakuje konstantno večanje uporabnosti znanstvenih spoznanj in s tem znanja v vsakdanjem življenju. SWOT ANALIZA SWOT analiza obsega analizo notranjih in zunanjih pozitivnih dejavnikov (prednosti in priložnosti) ter analizo notranjih in zunanjih negativnih dejavnikov (slabosti in nevarnosti). Notranje prednosti: neodvisnost, majhnost in dinamičnost, homogenost vodstva, dobri medsebojni odnosi, ustvarjanje znanja, ki je prilagojeno potrebam regionalnega gospodarstva, aktualna študijska področja, uporabnost in inovativnost študijskih vsebin, visoka kakovost zasnove in izvedbe študijskih programov, interdisciplinarnost, ustvarjalni, motivirani in podporni pedagoški in nepedagoški delavci, timsko delo zaposlenih in delo v manjših skupinah, prijazen in prilagodljiv odnos do študentov, individualno delo s študenti, odprtost za sodelovanje z okoljem, kredibilnost in ugled fakultete. Notranje slabosti: premajhna prepoznavnost fakultete in študijskih programov, finančna ranljivost, pomanjkanje redno zaposlenega akademskega osebja z najvišjimi nazivi, nezadostno število prijav na domače in mednarodne projekte, premajhna aktivnost delovanja študentskega sveta, nezainteresiranost za mobilnost in izmenjavo študentov, upočasnitev zaključka študija in predolg čas študija, 10

12 premajhna medsebojna povezanost članov akademskega zbora nepovezanost med redno zaposlenimi in zunanjimi sodelavci, premajhna aktivnost dela predstojnikov kateder in delovanja kateder. Zunanje priložnosti: izobraževanje mladih in zaposlenih v domači JV regiji manjša migracija, zmanjševanje regionalnih razlik in neskladij, premagovanje zaostajanja pri prehodu v informacijsko družbo, omogočanje kulture vseživljenjskega učenja, prepoznavanje in zadovoljitev potreb in interesov delodajalcev in trga dela, pridobitev kadra, ki stanuje v Novem mestu oziroma v širši JV regiji, programska razširitev ponudbe študijskih programov, vključevanje vabljenih uglednih strokovnjakov univerz iz tujine, informiranje, privabljanje in vključevanje populacije iz obmejnega območja Republike Hrvaške, povezovanje z visokimi strokovnimi šolami in fakultetami držav Balkana in Evrope. Zunanje nevarnosti: sprememba zakonodaje, neozaveščenost o vlogi in dimenzijah visokošolskega izobraževanja, ponudbe novih (konkurenčnih) študijskih programov s sorodnih področij, nezadostno število vpisanih študentov, nespoštovanje sklenjenih pogodb s strani partnerjev drugih visokošolskih institucij, nenaklonjenost lokalne politike in gospodarstva razvoju študijskih programov fakultete, nerazpisane koncesije, s čimer nam je onemogočena ponudba rednega študija na prvi in drugi stopnji in zato s tem naša manjša konkurenčnost. 11

13 NAČRT ZA DOSEGANJE DOLGOROČNIH (STRATEŠKIH) CILJEV ZA OBDOBJE Dolgoročni (strateški) cilj Ukrepi (naloge) za uresničitev dolgoročnega cilja Ime kazalnika Izhodiščna vrednost kazalnika 2016 Ciljna vrednost kazalnika v letu 2020 Izvajanje Strategije razvoja fakultete za obdobje Izvajanje akreditiranih študijskih programov. Poslanstvo, vizija, vrednote Strateški cilji Akreditirani študijski programi Sprejeti poslanstvo, vizija, vrednote v Strategiji razvoja fakultete za obdobje Sprejetih šest (6) strateških ciljev v Strategiji razvoja fakultete za obdobje Fakulteta ima akreditirane tri študijske programe: 1. stopnja: Poslovna ekonomija, 2. stopnja: Poslovna ekonomija, 3. stopnja: Poslovna ekonomija. Uresničeno poslanstvo in vizija Uresničeni strateški cilji Kakovostno izvajanje reakreditiranih študijskih programov. 1. Razvoj fakultete in študijskih programov Permanentna skrb in ustvarjanje pogojev za realizacijo kriterijev presoje po Merilih za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov. Zunanja evalvacija študijskih programov, podaljšanje akreditacije zavoda Priprava na podaljšanje akreditacije zavoda. Priprava dokumentacije za reakreditacijo študijskih programov. Uspešna zunanja evalvacija in ponovna akreditacija zavoda. Uspešna reakreditacija študijskih programov. Permanentna skrb za posodabljanje učnih načrtov posameznih učnih enot študijskih programov z namenom razvoja kompetenc za boljše delovanje diplomantov v delovnem okolju in stroki. Študijski programi druge in tretje stopnje Posodabljanje učnih načrtov posameznih učnih enot študijskega programa druge in tretje stopnje. Posodobljen študijski program druge in tretje stopnje poslovna ekonomija. 12

14 Podaljšanje akreditacije zavoda in vseh študijskih programov Reakreditacija zavoda in vseh študijskih programov Veljavne akreditacije: Zavod: , Program 1. stopnje: , Program 2. stopnje: , Program 3. stopnje: Reakreditacija zavoda in vseh študijskih programov. Uresničevanje Sistema in poslovnika kakovosti. Indikatorji kakovosti Sprejet Sistem in poslovnik kakovosti. Spoštovani in uresničeni indikatorji kakovosti na letni ravni. Spoštovanje Etičnega kodeksa. Etični standardi Sprejet Etični kodeks. Spoštovani in uresničeni etični standardi. 2. Zagotavljanje in izboljševanje sistema kakovosti dela fakultete Kakovostno izvajanje akreditiranih študijskih programov Prehodnost študentov Diplomiranje v rednem roku Spremljanje obremenjenosti študentov Prehodnost študentov: 2. stopnja: 89 %, 3. stopnja: 100 %. Diplomiranje v rednem roku: 2. stopnja: 3 leta: 16,5 %, 3. stopnja: 4 leta: 0 %. Spremljanje obremenjenosti v okviru samoevalvacije in ukrepi za uravnavanje obremenjenosti. Izvajanje ukrepov za višjo prehodnost. Cilj: 2. stopnja: 95 %, 3. stopnja: 100 %. Povečevanje števila študentov, ki študij zaključijo v predvidenem roku: 2. stopnja: 3 leta: 20 %, 3. stopnja: 4 leta: 5 %. Morebitna razbremenitev študentov s posodobitvijo študijskih programov. Uporaba sodobnih oblik poučevanja in učenja Uvajanje in uporaba aktivnih oblik poučevanja in učenja. Permanentno uvajanje in uporaba aktivnih oblik poučevanja in učenja. Razvijanje metodologije merjenja kakovosti, oblikovanje nabora reprezentativnih kazalcev za sprotno spremljanje kakovosti. Kazalci za sprotno spremljanje kakovosti 13 kazalcev (indikatorji kakovosti) sprejeti v Sistemu in poslovniku kakovosti. Merjenje indikatorjev kakovosti. 13

15 Uresničevanje kadrovske politike z letnimi kadrovskimi načrti s podatki o številu vseh zaposlenih, številu pogodbenih sodelavcev ter načrtovanjem številu zaposlenih. Redno zaposleni in pogodbeni visokošolskih učitelji in sodelavci 2 redno zaposlena visokošolska učitelja in 8 pogodbenih visokošolskih učiteljev. 2 redno zaposlena visokošolska učitelja in 8 pogodbenih visokošolskih učiteljev, odvisno od števila vpisanih študentov. Razvijanje metodologije merjenja kakovosti, oblikovanje nabora reprezentativnih kazalcev za sprotno spremljanje kakovosti. Merjenja kakovosti, oblikovanje nabora reprezentativnih kazalcev za sprotno spremljanje kakovosti Sprejet Sistem in poslovnik kakovosti in vzpostavljen sistem merjenja kakovosti s samoevalvacijo in z akcijskim načrtom ukrepov. Merjenje kakovosti s samoevalvacijo (5) in z akcijskim načrtom ukrepov (5) za posamezno študijsko leto. Vključevanje habilitiranih strokovnjakov iz poslovnega okolja v izvedbo študijskih programov. Vključeni habilitirani strokovnjaki iz poslovnega okolja in ustrezna izvolitev Sodelovanje 10 visokošolskih učiteljev z veljavnimi habilitacijami. Število vključenih v skladu s kadrovskim načrtom. Obveščanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter strokovnih sodelavcev o knjižnih novostih Visoke šole za upravljanje in poslovanje Novo mesto, s katero ima fakulteta podpisano pogodbo. Obveščanja o knjižnih novostih Kontinuirana mesečna obveščanja visokošolskih učiteljev o knjižnih novostih. 60 obveščanj visokošolskih učiteljev o knjižnih novostih. Izvajanje tutorstva. Tutorstvo Vzpostavljeno tutorstvo v skladu s Pravilnikom o tutorskem sistemu. Tutorji po posameznih letnikih študija na drugi in tretji stopnji za posamezno študijsko leto. 14

16 Podpisi sporazumov o sodelovanju z evropskimi visokošolskimi zavodi in inštitucijami. Podpisani sporazumi 15 sporazumov s tujimi visokošolskimi zavodi in inštitucijami. Vsako študijsko leto podpisan vsaj en (1) sporazum s tujim visokošolskim zavodom ali inštitucijo. 3. Internacionalizacija in mednarodno sodelovanje Vključevanje visokošolskih učiteljev v mednarodno izmenjavo. Internacionalizacija doma. Mednarodna izmenjava visokošolskih učiteljev Vključevanje gostujočih predavateljev iz tujine v študijske programe. Izvajanje mednarodne izmenjave visokošolskih učiteljev. Izvedba treh (3) gostujočih predavanj predavateljev iz tujine v posameznem študijskem letu. Vsakoletno vključevanje visokošolskih učiteljev v mednarodno mobilnost. Petnajst (15) gostujočih predavanj predavateljev iz tujine. Izvajanje raziskav v sodelovanju z drugimi visokošolskimi zavodi iz tujine. Mednarodni projekt oz. raziskava Raziskovalno sodelovanje v mednarodnih projektih. Vsaj eno (1) raziskovalno sodelovanje v mednarodnem projektu. Sodelovanje z mentorji in somentorji magistrskih del in doktorskih disertacij študentom v podjetjih. Magistrska dela in doktorske disertacije, ki jih študenti pišejo na pobudo delodajalcev 8 magistrskih del in 0 doktorskih disertacij na pobudo delodajalcev. Število magistrskih del in doktorskih disertacij v skladu s potrebami delodajalcev. 4. Krepitev raziskovalne dejavnosti Objave rezultatov znanstvenega dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev. Vključevanje raziskovalnega dela v pedagoški proces. Znanstvene objave, tudi v revijah s SCI, SSCI in SNIP Raziskovalno delo v pedagoškem procesu 106 objav v revijah s SCI, SSCI in SNIP. Vključevanje raziskovalnega dela v pedagoški proces: 2. stopnja: 10 %, 3. stopnja: %. Ciljna vrednost kazalnika: > 115 objav v revijah s SCI, SSCI in SNIP Permanentno vključevanje raziskovalnega dela v pedagoški proces: 2. stopnja: 10 %, 3. stopnja: %. 15

17 Aktivna udeležba visokošolskih učiteljev in sodelavcev na mednarodnih znanstvenih konferencah. Razvijanje in spodbujanje raziskovalne dejavnosti med študenti. Mednarodne znanstvene konference Raziskovalna dejavnost študentov Redna udeležba visokošolskih učiteljev in sodelavcev na mednarodnih znanstvenih konferencah. Izvedba in predstavitev projektnih/raziskovalnih/aplikativnih nalog pri vseh učnih enotah študijskih programov 2. in 3. stopnje, aktivna udeležba na mednarodni znanstveni konferenci, ki so soorganizira fakulteta. Vsako študijsko leto najmanj dve (2) aktivni udeležbi redno zaposlenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev na mednarodnih znanstvenih konferencah. Vsako študijsko leto izvedba in predstavitev projektnih/raziskovalnih/aplikativnih nalog pri vseh učnih enotah študijskih programov 2. in 3. stopnje, aktivna udeležba na mednarodni znanstveni konferenci, ki so soorganizira fakulteta. Soorganizacija in izvedba okroglih miz. Okrogla miza 36 soorganiziranih in izvedenih okroglih miz. Soorganizacija in izvedba najmanj 56 okroglih miz. Soorganizacija in izvedba mednarodne znanstvene konference. Mednarodna znanstvena konferenca 4 soorganizirane in izvedene mednarodne znanstvene konference. Soorganizacija in izvedba devetih (9) mednarodnih znanstvenih konferenc. Prijava na javne razpise za projekte. Javni razpisi za projekte Sodelovanje kot prijavitelj ali partner pri prijavah na projekte. Vsaj ena (1) oddana prijava na leto. Vrednotenje raziskovalne uspešnosti Inštituta za raziskovalnorazvojno dejavnost FPUV. Kazalniki raziskovalne uspešnosti po ARRS Upoštevane točke (družboslovje): 8205,37 Izhodiščna vrednost kazalnika A = 17,00 Točke (družboslovje): ciljna vrednost kazalnika: > 8500 Kazalnik A: ciljna vrednost kazalnika: > 19,00 Soorganizacija mednarodne znanstvene konference. Mednarodna znanstvena konferenca 4 soorganizirane in izvedene mednarodne znanstvene konference. Soorganizacija in izvedba devetih (9) mednarodnih znanstvenih konferenc. 16

18 Soorganizacija in izvedba okroglih miz. Okrogla miza 36 soorganiziranih in izvedenih okroglih miz. Soorganizacija in izvedba najmanj 56 okroglih miz. 5. Družbeno odgovorno delovanje in tvorno sodelovanje z okoljem Informiranje o možnostih izobraževanja. Informiranje o možnostih vpisa na programe za izpopolnjevanje. Informativni dnevi Programi za izpopolnjevanje Izvedba enega (1) informativnega dne za prvo stopnjo in dveh (2) informativnih dni za drugo in tretjo stopnjo v posameznem študijskem letu. Najmanj dve (2) informiranji poslovnega okolja v posameznem študijskem letu. Izvedba petih (5) informativnih dni za prvo stopnjo in deset (10) informativnih dni za drugo in tretjo stopnjo. 10 novih informiranj. Izdajanje znanstvene revije. Revija za ekonomske in poslovne vede 4 številke revije. 14 izdanih številk Revije za ekonomske in poslovne vede. Izdajanje zbornikov povzetkov mednarodne znanstvene konference. Zbornik povzetkov mednarodne znanstvene konference 4 zborniki povzetkov mednarodne znanstvene konference. Izdanih devet (9) zbornikov povzetkov mednarodne znanstvene konference. Izdajanje zbornikov prispevkov mednarodne znanstvene konference. Zbornik prispevkov mednarodne znanstvene konference 4 zborniki prispevkov mednarodne znanstvene konference. Izdanih devet (9) zbornikov prispevkov mednarodne znanstvene konference. 6. Promocija fakultete Obveščanje medijev o delu in razvoju fakultete. Informiranje o možnostih izobraževanja. Informiranje o možnostih vpisa na programe za izpopolnjevanje. Objave v medijih in na spletni strani fakultete Informativni dnevi Programi za izpopolnjevanje V medijih in na spletni strani fakultete so obeleženi vsi pomembnejši dogodki fakultete. Izvedba enega (1) informativnega dne za prvo stopnjo in dveh (2) informativnih dni za drugo in tretjo stopnjo v posameznem študijskem letu. Najmanj dve (2) informiranji poslovnega okolja v posameznem študijskem letu. Sprotno obveščanje medijev in posodabljanje objav na spletni strani fakultete o pomembnih dogodkih fakultete. Izvedba petih (5) informativnih dni za prvo stopnjo in deset (10) informativnih dni za drugo in tretjo stopnjo. 10 novih informiranj. 17

19 Odpiranje fakultete širši javnosti. Sodelovanje na sejmih in drugih promocijskih aktivnostih v Sloveniji in tujini. Obveščanje srednjih šol, kadrovskih služb podjetij, gospodarske in obrtne zbornice o možnostih vpisa v študijske programe. Dogodki za širšo javnost Promocija fakultete na sejmih in drugih promocijskih aktivnostih v Sloveniji in tujini Predstavitve fakultete in študijskih programov na srednjih šolah, kadrovskih službah podjetij, gospodarski in obrtni zbornici Organizacija odprtih vrat fakultete, okroglih miz, mednarodnih znanstvenih konferenc, sodelovanje v projektu Noč raziskovalcev. Predstavitev na Informativi, Kariernem dnevu v Novem mestu, predstavitev na Hrvaškem. Redno posredovanje informacij o študijskih programih, intenzivneje v času informativnih dni in vpisov. Redno izvajanje aktivnosti za širšo javnost. Redno izvajanje promocije zavoda in študijskih programov. Permanentno obveščanje o študijskih programih, intenzivneje v času informativnih dni in vpisov. 18

20 PREDST A VITEV J>ROMOCIJ A) STRATEGIJE RAZVOJA Vsebina strategije razvoja fakultete se predstavi akademskemu zboru, studentskemu svetu, senatu, strokovnemu osebju in alumni klubu. Strategija razvoja se po sprejetju objavi na spletni strani fakultete. PREGLED IN POSODABLJANJE STRA TEGIJE RAZVOJA Sistematicen pregled in posodabljanje strategije razvoja fakultete vkljucuje: sprotno spremljanje, implementacijo ter nadzor nad izvajanjem strateskih usmeritev vkljucuje pregled, ocenjevanje in porocanje notranjim organom upravljanja fakultete, spremljanje in nadziranje izvajanja strateskih usmeritev, s cimer zelimo zagotavljati ustrezno kakovost in nenehno izboljsevati pedagoski, raziskovalno-razvojni in upravljalski proces, zagotovitev, da na podlagi strategije razvoja fakultete pripravljamo letni program dela fakultete, vsakoletni pregled strategije razvoja in posodabljanje le-te v primeru vecjih sprememb v notranjem ali zunanjem okolju, ki bi lahko bistveno vplivale na njeno uresnicevanje. Strategija razvoja je hila sprejeta na 14. seji Upravnega odbora Fakultete za poslovne in upravne vede Novo mesto, dne Predsednica UO: mag. AnaBlaz'c, vis. pred. 19

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO 2011-2015 Novo mesto, februar 2011 inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:2/9 1

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI KODEKS EVROPSKE PRAVNE FAKULTETE PREAMBULA Ta kodeks

Prikaži več

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx Na podlagi 22., 70., 71., 94., 95., 96., 97. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice je Senat Fakultete za zdravstvo Jesenice na svoji na 5. redni seji v študijskem letu 2014/2015, dne 18. 2. 2015,

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Kultura kakovosti na UL prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik, rektor 29.3.2012 Maribor RK RS 01/24/08 Zagotavljanje kakovosti Kultura kakovosti, zagotavljanje kakovosti, notranji / zunanji sistemi zagotavljanja

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišč

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana   Izhodišč 20. november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišča za novo finančno perspektivo 2014-2020 na področju izobraževanja odraslih Mag. Katja Dovžak Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo

Prikaži več

Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in ob soglasju Senata UL, pridobljenega na 39. seji senata UL z dne

Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in ob soglasju Senata UL, pridobljenega na 39. seji senata UL z dne Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in ob soglasju Senata UL, pridobljenega na 39. seji senata UL z dne 27.6.2017, rektor Univerze v Ljubljani sprejema naslednja PRAVILA

Prikaži več

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa znanja slovenskega jezika (Ur. l. RS št. 47/1994),

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

Deans Office

Deans Office Dekan izr. prof. dr. Janez Stare Gosarjeva ulica 005 SI-1000 Ljubljana T: +386 1 5805 561 F: +386 1 5805 521 crpo@fu.uni-lj.si www.fu.uni-lj.si Datum: 20. 6. 2016 Številka: 30000-07/2016-1 V skladu z določili

Prikaži več

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi tretje alineje enajstega odstavka 51.h člena Zakona o visokem

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi tretje alineje enajstega odstavka 51.h člena Zakona o visokem Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi tretje alineje enajstega odstavka 51.h člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 UPB7, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

Univerzitetni študijski program Fizika I

Univerzitetni študijski program Fizika I Medicinska fizika II. stopnja 1. Splošni podatki o študijskem programu Ime študija: Magistrski študijski program Medicinska fizika. Stopnja študija: Druga bolonjska stopnja. Vrsta študija: Enopredmetni

Prikaži več

LETNI PROGRAM DELA

LETNI PROGRAM DELA LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2018 Dekan: izr. prof. dr. Simon Muhič Predsednik upravnega odbora: prof. dr. Marjan Blažič Sprejeto na seji senata, dne 19. februar 2018 in na seji upravnega odbora, dne 21.

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede POROČILO O SPREMLJANJU IN ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE ZA LETO 2008 Ljubljana, m

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede POROČILO O SPREMLJANJU IN ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE ZA LETO 2008 Ljubljana, m Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede POROČILO O SPREMLJANJU IN ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE ZA LETO 2008 Ljubljana, marec 2008 POROČILO O KAKOVOSTI za leto 2008 1. Delovanje

Prikaži več

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014 2020. Namenjen je krepitvi kompetenc in zaposljivosti

Prikaži več

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta:  Splet FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) 237 42 22 (04) 237 42 15 E pošta: vs@fov.uni-mb.si; un@fov.uni-mb.si Spletna stran: http://www.fov.uni-mb.si Informativno mesto:

Prikaži več

Priloga Ekonomske fakultete (EF UL) k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z

Priloga Ekonomske fakultete (EF UL) k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z Priloga Ekonomske fakultete (EF UL) k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25.10.2011, s spremembami (Merila) V tej prilogi

Prikaži več

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije,

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, ------------------------- Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, Sveta Evrope in Unesca/Cepesa. Izdaja se zaradi boljše

Prikaži več

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2018/19 Rok za prijavo: 05.03.2018 Razpisna dokumentacija: Razpis Prijavni obrazec Naslov

Prikaži več

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc 1 FINANČNI NAČRT ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI ZA LETO 2009, ki ga je Študentski svet Univerze v Ljubljani sprejel na seji dne 14. 1. 2009 in ga pošilja Upravnemu odboru Univerze v Ljubljani

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

LETNO POROČILO

LETNO POROČILO Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2011 Sprejet na 38. seji senata, dne 26. 1. 2011 in na 29. seji upravnega odbora, dne 31. 1. 2011. Celje, januar 2011 Ime

Prikaži več

Reducing disparities Strengthening relations

Reducing disparities Strengthening relations Priprava, akreditacija in izvedba skupnega študijskega programa Dr. Alenka Braček Lalić, IEDC-Poslovna šola Bled, Fakulteta za podiplomski študij managementa, CEEMAN Združenje Univerza v Mariboru, 7. 6.

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Erasmus+ mag. Robert Marinšek

Erasmus+ mag. Robert Marinšek Erasmus+ mag. Robert Marinšek Program Erasmus+ Uredba št. 1288/2013 (11. dec. 2013) Področje izobraţevanja, usposabljanja, športa in mladine trajanje: 2014 2020 proračun: 14,7 G Pričakovanja: >4 M mobilnosti

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5 Na podlagi določil 33., 98. in 120. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je Občni zbor Zveze na svoji redni seji dne 10. 5. 2011 sprejel PRAVILNIK O PODELJEVANJU

Prikaži več

NASLOV PRISPEVKA

NASLOV  PRISPEVKA 26. november 2014, Grand hotel Union Ljubljana MJU NEVLADNE ORGANIZACIJE ReNPIO Erika Lenčič Stojanovič, Ministrstvo za javno upravo Operativni program razvoja človeških virov 2007-2013 Prednostna usmeritev

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV na seji 5. 2. 2018 sprejel P R A V I L N I K O PREHODU

Prikaži več

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje)

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje) Andragoški center Slovenije 39. Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanje Opomba: Informacijo o vključenosti odraslih v formalno izobraževanje (glej informacijo številka 38) nadgrajujemo

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Kokolj

Microsoft PowerPoint - Kokolj REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Sektor za strukturno politiko in podeželje RAZVOJ PODEŽELJA ELJA Ljubljana, 13.2. 2006 Janja Kokolj Prošek I. NAČRTOVANJE II. RAZVOJNI

Prikaži več

Microsoft Word - VSUP LPD 2014

Microsoft Word - VSUP LPD 2014 VISOKA ŠOLA ZA UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE NOVO MESTO LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2014 Direktor: akademik prof. dr. Marjan Blažič Dekanica: doc. dr. Jasmina Starc Letni program dela je bil sprejet na 159.

Prikaži več

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A ZAKAJ ŠTUDIJ MATEMATIKE? Ker vam je všeč in vam gre dobro od rok! lepa, eksaktna veda, ki ne zastara matematičnoanalitično sklepanje je uporabno povsod matematiki so zaposljivi ZAKAJ V LJUBLJANI? najdaljša

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 E-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica 18b, 5000

Prikaži več

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost strokovnih delavcev v VIZ mag. Andrej Sotošek Andragoški Center Slovenije Struktura predstavitve Viri in strokovne podlage Namen in ključni cilji projektne

Prikaži več

Microsoft Word - ARRS-TURAZ doc

Microsoft Word - ARRS-TURAZ doc JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IN (SO)FINANCIRANJE UVELJAVLJENIH RAZISKOVALCEV IZ TUJINE V LETU 2007 (Uradni list RS, št 37/2007) PRIJAVNA VLOGA ZA IZBOR IN (SO)FINANCIRANJE UVELJAVLJENIH RAZISKOVALCEV IZ TUJINE

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 - e-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve,

Prikaži več

Usmerjevalna skupina 2018 pripravljalni dokumenti Zadeva: Sklepi organov in strokovnih teles - ZSA Uvodna opomba: uvrščamo sklepe, ki se nanašajo na p

Usmerjevalna skupina 2018 pripravljalni dokumenti Zadeva: Sklepi organov in strokovnih teles - ZSA Uvodna opomba: uvrščamo sklepe, ki se nanašajo na p Usmerjevalna skupina 2018 pripravljalni dokumenti Zadeva: Sklepi organov in strokovnih teles - ZSA Uvodna opomba: uvrščamo sklepe, ki se nanašajo na predloge sprememb ali pripombe na veljavne akte agencije.

Prikaži več

POROČILO O TUTORSKEM DELU ŠT. LETO 2013/14 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu vseh tutorjev učiteljev, ki so vključili tudi por

POROČILO O TUTORSKEM DELU ŠT. LETO 2013/14 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu vseh tutorjev učiteljev, ki so vključili tudi por POROČILO O TUTORSKEM DELU ŠT. LETO /14 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu vseh tutorjev učiteljev, ki so vključili tudi poročila tutorjev študentov. Tutorji učitelji so naslednji

Prikaži več

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu na podlagi pete alineje 51

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu na podlagi pete alineje 51 Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi pete alineje enajstega odstavka 51. h člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/06 uradno prečiščeno besedilo,

Prikaži več

ARRS-TURAZ-JR-Prijava/2010 Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2011 (Uradni lis

ARRS-TURAZ-JR-Prijava/2010 Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2011 (Uradni lis Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2011 (Uradni list RS, št. 40/2010, z dne 21.5.2010) PRIJAVNA VLOGA A. PODATKI O PRIJAVITELJU 1.

Prikaži več

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Fakulteta za družbene vede Splošni vidiki študijskega procesa

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Fakulteta za družbene vede Splošni vidiki študijskega procesa ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Splošni vidiki študijskega procesa Študijsko leto 2017/2018 Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na http://1ka.si/set

Prikaži več

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www UNIVERZA NA PRIMORSKEM TITOV TRG 4, 6000 KOPER Na podlagi 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06), sklepov Senata Univerze na Primorskem in soglasja Vlade Republike Slovenije objavlja

Prikaži več

Na tem delu pride kot pri ljubljanski različici kdaj bo senat sprejel ta pravila ter na kateri seji ter na kateri člen statuta

Na tem delu pride kot pri ljubljanski različici kdaj bo senat sprejel ta pravila ter na kateri seji ter na kateri člen statuta NAVODILA O IZVAJANJU ANKET O ZADOVOLJSTVU S ŠTUDIJEM IN O ZAPOSLJIVOSTI IN ZAPOSLENOSTI DIPLOMANTOV UM N 7/2013-41AG I. NAMEN IN CILJI ANKET 1. člen (namen anket) Univerza v Mariboru (v nadaljevanju UM)

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne 27. 6. 2017 sprejel Študijski red Univerze v Ljubljani 1 SPLOŠNA DOLOČILA

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00 - e-pošta: info@epf.nova-uni.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica

Prikaži več

Microsoft Word - Samoevalvacija stopnja Promet in Pomorstvo.docx

Microsoft Word - Samoevalvacija stopnja Promet in Pomorstvo.docx SAMOEVALVACIJA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA (obrazec za izpolnjevanje) 1. SPLOŠNI PODATKI a) Ime študijskega programa: Promet in pomorstvo b) Stopnja študijskega programa: 2. stopnja c) Vrsta študijskega programa:

Prikaži več

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc NAVODILA K CENIKU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2005/2006 UL FAKULTETE ZA POMORSTVO IN PROMET Šolnine in prispevke za študijsko leto 2005/2006 je določil Upravni odbor Fakultete za pomorstvo in promet na svoji 22.

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

PEDAGOŠKO VODENJE, kot ena od nalog

PEDAGOŠKO  VODENJE, kot ena od nalog Osebni pogled, refleksija in ključne ugotovitve ob koncu leta 2014/2015 Maja Koretič, pomočnica ravnatelja in pedagoška vodja MOJA VLOGA V ENOTI VRTCA Dela in naloge pomočnice ravnatelja za vrtec glede

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI

UNIVERZA V LJUBLJANI P O R O Č I L O O S P R E M L J A N J U I N Z A G O T A V L J A N J U K A K O V O S T I v letu na AKADEMIJI ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO V LJUBLJANI Komisija za sestavo poročila: Predsednik:

Prikaži več

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2016/2017 Univerza

Prikaži več

Pregled programa Erasmus

Pregled programa Erasmus Pregled programa 10. Srečanje koordinatorjev 6.11.2012, Ajdovščina Maja Godejša, CMEPIUS Današnje srečanje Kratka zgodovina programa Izvajanje a v Sloveniji Rezultati analiz učinkov mobilnosti evš spletni

Prikaži več

Letni posvet o IO 2018 in letna konferenca projekta EUPO

Letni posvet o IO 2018 in letna konferenca projekta EUPO 23. in 24. oktober, Kongresni center Habakuk, Maribor RAZVOJNI KORAKI DO LETA 2020 IN NAPREJ VIDIK ANDRAGOŠKEGA CENTRA SLOVENIJE Andrej Sotošek, Andragoški center Slovenije Vsebina predstavitve Ključni

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede LETNO POROČILO 2015 POSLOVNO POROČILO S POROČILOM O KAKOVOSTI RAČUNOVODSKO POROČILO DEKAN: red. prof.

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede LETNO POROČILO 2015 POSLOVNO POROČILO S POROČILOM O KAKOVOSTI RAČUNOVODSKO POROČILO DEKAN: red. prof. Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede LETNO POROČILO 2015 POSLOVNO POROČILO S POROČILOM O KAKOVOSTI RAČUNOVODSKO POROČILO DEKAN: red. prof. dr. Rado Bohinc Letno poročilo so pripravili: - vodstvo

Prikaži več

FILOZOFSKA FAKULTETA

FILOZOFSKA FAKULTETA ODDELEK ZA ROMANSKE JEZIKE IN KNJIŽEVNOSTI PODIPLOMSKI ŠTUDIJ: ŠPANSKA KNJIŽEVNOST junij 2006 Spoštovane študentke in študenti! Študij španske književnosti je eden izmed podiplomskih študijev na Filozofski

Prikaži več

Na podlagi 48. člena Statuta Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (UPB4) z dne je senat FUDŠ na 2. seji senata dne

Na podlagi 48. člena Statuta Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (UPB4) z dne je senat FUDŠ na 2. seji senata dne Na podlagi 48. člena Statuta Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (UPB4) z dne 20.04.2015 je senat FUDŠ na 2. seji senata dne 26.11.2015 sprejel naslednji PRAVILNIK O DELOVANJU KOMISIJE

Prikaži več

Microsoft Word - Poslovno_porocilo_2007.doc

Microsoft Word - Poslovno_porocilo_2007.doc Univerza v Ljubljani Fakulteta za upravo FAKULTETA ZA UPRAVO POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2007 Kazalo UVOD... 3 2 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST... 4 3 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA TER UMETNIŠKA DEJAVNOST... 7 4 MEDNARODNO

Prikaži več

Aktualni izzivi informacijske družbe

Aktualni izzivi informacijske družbe REPUBLIKA SLOVENIJA www.mvzt.gov.si, e: gp.mvzt@gov.si Kotnikova 38, 1000 Ljubljana t: 01 478 4600, f: 01 478 4719 Aktualni izzivi informacijske družbe Dr. Davorka Šel 29.5.2009 1 Vloga Direktorata za

Prikaži več

STRATEŠKI NAČRT

STRATEŠKI NAČRT 1/19 STRATEŠKI NAČRT FAKULTETE ZA ORGANIZACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU -2020 Zgodovinske prelomnice: 2008-09-29: Akreditacija zavoda 2008-12-22: Ustanovitev in vpis v sodni register 2009-10-26: Akreditacija

Prikaži več

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol SENAT UL 2. SEJA DNE 21. 11. 2017 Številka: 031-12/2017 Datum: Ljubljana, 21. 11. 2017 5. TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Ljubljani Poročevalec:

Prikaži več

Poročilo o delu za leto 2007

Poročilo o delu za leto 2007 PREDSTAVITEV LUNG-A (LJUDSKE UNIVERZE NOVA GORICA) Ljudska univerza Nova Gorica je bila ustanovljena 27. 11. 1959. V 50-ih letih širjenja znanja na Goriškem in širše se je zvrstilo mnogo zanimivih obdobij,

Prikaži več

Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne sprejel PRAVIL

Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne sprejel PRAVIL Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne 12. 9. 2017 sprejel PRAVILNIK O MAGISTRSKEM IN DOKTORSKEM ŠTUDIJU SPLOŠNE DOLOČBE

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SMERNICE ZA VKLJUČEVANJE OTROK PRISELJENCEV V VRTCE IN ŠOLE Mag. Katica Pevec Semec katica.pevec@zrss.si Kaj so Smernice? So okviren dokument, ki lahko s splošnimi usmeritvami za delo z otroki priseljenci

Prikaži več

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije LETNO POROČILO ZA LETO 2010 Sprejet na 39. seji senata, dne in na 30. seji upravnega

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije LETNO POROČILO ZA LETO 2010 Sprejet na 39. seji senata, dne in na 30. seji upravnega Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije LETNO POROČILO ZA LETO 2010 Sprejet na 39. seji senata, dne 23. 2. 2011 in na 30. seji upravnega odbora, dne 28. 2. 2011. Celje, februar 2011 Ime zavoda:

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Culture Programme (2007 – 2013)

Culture Programme (2007 – 2013) USTVARJALNA EVROPA (2014 2020) Podprogram Kultura Razpis za zbiranje predlogov: Razpis za zbiranje predlogov EACEA 34/2018: podpora za projekte evropskega sodelovanja 2019 OPOZORILO: Izvajanje tega razpisa

Prikaži več

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI Fakulteta za družbene vede Študentska anketa o študiju na III. stopnji Študijsko leto 2017/18 Pripombe, komenta

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI Fakulteta za družbene vede Študentska anketa o študiju na III. stopnji Študijsko leto 2017/18 Pripombe, komenta ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI Študentska anketa o študiju na III. stopnji Študijsko leto 2017/18 Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na http://1ka.si/set Ljubljana, 7. januar 2019 1. Povzetek

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Osnovnošolsko izobraževanje Dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica Osnovnošolsko izobraževanje 2017/2018 Vzgojno izobraževalni zavodi Osnovne šole Osnovne šole s prilagojenim programom Glasbene šole Zavodi

Prikaži več

P O R O Č I L O AKADEMIJE ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO UNIVERZE V LJUBLJANI O S P R E M L J A N J U I N Z A G O T A V L J A N J U K A K O

P O R O Č I L O AKADEMIJE ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO UNIVERZE V LJUBLJANI O S P R E M L J A N J U I N Z A G O T A V L J A N J U K A K O P O R O Č I L O AKADEMIJE ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO UNIVERZE V LJUBLJANI O S P R E M L J A N J U I N Z A G O T A V L J A N J U K A K O V O S T I ZA LETO 2010 Komisija za sestavo poročila:

Prikaži več

Slomškov trg Maribor, Slovenija Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Marib

Slomškov trg Maribor, Slovenija   Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Marib Slomškov trg 15 2000 Maribor, Slovenija www.um.si Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Maribor, februar 2015 www.um.si rektorat@um.si t.: +386

Prikaži več

Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze

Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze v Ljubljani Teološke fakultete na svoji 4. redni seji,

Prikaži več

POKLICNO IZOBRAŽEVANJE IN SPLOŠNA ZNANJA

POKLICNO IZOBRAŽEVANJE IN SPLOŠNA ZNANJA ZAGOTAVLJANJE IN IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI V PSIU (Usposabljanje timov za kakovost izvajalcev PSIU) Gradivo je nastalo v okviru projekta Finančna podpora nacionalnim referenčnim točkam EQAVET 2017 (Project

Prikaži več

Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v sklad

Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v sklad Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne 30. 9. 2013 Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v skladu z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji

Prikaži več

Microsoft Word - Intervju_Lebar_SID_banka

Microsoft Word - Intervju_Lebar_SID_banka INTERVJU: Leon Lebar, direktor oddelka za zavarovanje kreditov in investicij SID banke, d.d. G. Leon Lebar je bil kot gost iz prakse letos povabljen k predmetu Mednarodno poslovanje. Študentom je na primerih

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Oddelek za pedagogiko in andragogiko FF UL Pedagoško-andragoški dnevi 2018 25. januar 2018 SVETOVANJE NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA: VLOGA PEDAGOGA IN ANDRAGOGA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH INSTITUCIJAH

Prikaži več

Vizija UP

Vizija UP UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE Samoevalvacijsko poročilo za izobraževalno dejavnost za študijsko leto 2015/2016 Koper, januar 2017 Pri pripravi

Prikaži več

Poročilo o delu za leto 2007

Poročilo o delu za leto 2007 PREDSTAVITEV LUNG-a (LJUDSKE UNIVERZE NOVA GORICA) Ljudska univerza Nova Gorica je bila ustanovljena 27. 11. 1959. V 50-ih letih širjenja znanja na Goriškem in širše se je zvrstilo mnogo zanimivih obdobij,

Prikaži več

Microsoft Word - Poziv za vpis v evidenco subjektov 2009_koncna.doc

Microsoft Word - Poziv za vpis v evidenco subjektov 2009_koncna.doc JAVNI POZIV K VPISU SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA V EVIDENCO SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA Ljubljana, februar 2009 KAZALO 1. PREDMET JAVNEGA POZIVA 3 2. NAMEN IN NAČIN VPISA V EVIDENCO 3 3. PODATKI O SUBJEKTU

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Meril predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega univerza ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Neuradno prečiščeno besedilo Meril predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega univerza ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Meril predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega univerza ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Meril za volitve v nazive

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega univerza

Prikaži več

20. andragoški kolokvij

20. andragoški kolokvij 21. andragoški kolokvij in sklepni dogodek projekta EPUO Neformalno izobraževanje odraslih kot strategija odzivanja na spremembe 3. in 4. oktober 2017 Stavba Vertikala (Pipistrel Vertical Solutions), Vipavska

Prikaži več

SISTEM VODENJA KAKOVOSTI V VSŠ

SISTEM VODENJA KAKOVOSTI V VSŠ E PUBLIKACIJA SISTEM VODENJA KAKOVOSTI ZA VIŠJE STROKOVNE ŠOLE Zahteve Skupnost višjih strokovnih šol, 2017 Izdaja 2, december 2017 1/18 CIP Kataložni zapis o publikaciji 2/18 Vsebina PREDGOVOR... 4 UVOD...

Prikaži več

POROČILO O TUTORSKEM DELU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/18 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu tutorjev učiteljev, ki so upoštevali tud

POROČILO O TUTORSKEM DELU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/18 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu tutorjev učiteljev, ki so upoštevali tud POROČILO O TUTORSKEM DELU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/18 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu tutorjev učiteljev, ki so upoštevali tudi poročila tutorjev študentov. Seznam tutorjev - tutorji

Prikaži več

POROČILO O PRVI AKREDITACIJI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA

POROČILO O PRVI AKREDITACIJI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA POROČILO O PRVI AKREDITACIJI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA Vlagatelj/i: Fakulteta za državne in evropske študije, Predoslje 39, 4000 Kranj Predlagatelj/i: Fakulteta za državne in evropske študije, Predoslje 39,

Prikaži več

KODEKS RAVNANJA SKUPINE DOMEL Železniki, 16. oktober 2017

KODEKS RAVNANJA SKUPINE DOMEL Železniki, 16. oktober 2017 KODEKS RAVNANJA SKUPINE DOMEL Železniki, 16. oktober 2017 NAGOVOR POSLOVODSTVA S sprejetjem KODEKSA RAVNANJA skupine DOMEL smo sklenili zavezo, da se bomo po njegovih načelih ravnali povsod, kjer smo,

Prikaži več

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program TEHNIŠKA VARNOST traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev OD STRATEGIJ DO RECEPTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH Samo Hribar Milič, Gospodarska zbornica Slovenije Andragoški kolokvij, Ljubljana, 31.5.2019 KAJ JE POMEMBNEJŠE ZA NAČRTOVANJE: - Tisto kar vemo - Tisto

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije LETNO POROČILO ZA LETO 2012 Sprejet na 58. seji Senata, dne in na 44. seji Upravnega

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije LETNO POROČILO ZA LETO 2012 Sprejet na 58. seji Senata, dne in na 44. seji Upravnega Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije LETNO POROČILO ZA LETO 2012 Sprejet na 58. seji Senata, dne 27. 2. 2013 in na 44. seji Upravnega odbora, dne 28. 2. 2013 Celje, februar 2013 Ime zavoda:

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3 ŠTUDIJSKI PROGRAM 3. STOPNJE doktorski program EDUKACIJA IN MENEDŽMENT V ZDRAVSTVU (ČISTOPIS) Novo mesto, november 2015 KAZALO 1 SPLOŠNI PODATKI O PROGRAMU 2 2 OPREDELITEV TEMELJNIH CILJEV IN KOMPETENC

Prikaži več

SAMOEVALVACIJSKO POROČILO 2015/2016 Povzetek Direktor Andrej Geršak SP pripravila: Komisija za kakovost doc. dr. Tatjana Kovač Andreja Nareks, mag. Bo

SAMOEVALVACIJSKO POROČILO 2015/2016 Povzetek Direktor Andrej Geršak SP pripravila: Komisija za kakovost doc. dr. Tatjana Kovač Andreja Nareks, mag. Bo SAMOEVALVACIJSKO POROČILO 2015/2016 Povzetek Direktor Andrej Geršak SP pripravila: Komisija za kakovost doc. dr. Tatjana Kovač Andreja Nareks, mag. Božena Petrušič mag. Petra Vovk Škerl Maja Zavolovšek

Prikaži več

Microsoft Word - Samoevalvacija stopnja TPL-UNI.docx

Microsoft Word - Samoevalvacija stopnja TPL-UNI.docx SAMOEVALVACIJA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA (obrazec za izpolnjevanje) 1. SPLOŠNI PODATKI a) Ime študijskega programa: Tehnologija prometa in logistika b) Stopnja študijskega programa: 1. stopnja c) Vrsta študijskega

Prikaži več

Na podlagi 8. odstavka 55. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/2006- UPB3, 59/2007-ZŠtip (63/2007 popr.), 15/2008 Odl.US: U-I-370/06-20

Na podlagi 8. odstavka 55. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/2006- UPB3, 59/2007-ZŠtip (63/2007 popr.), 15/2008 Odl.US: U-I-370/06-20 Na podlagi 8. odstavka 55. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/2006- UPB3, 59/2007-ZŠtip (63/2007 popr.), 15/2008 Odl.US: U-I-370/06-20, 64/2008, 86/2009 in 62/2010-ZUPJS), 48. člena Statuta

Prikaži več

DIDAKTIČNA PRIPOROČILA ZA IZVEDBO ŠPORTNO-NARAVOSLOVNEGA TABORA

DIDAKTIČNA PRIPOROČILA ZA IZVEDBO ŠPORTNO-NARAVOSLOVNEGA TABORA POROČILO O KAKOVOSTI ZA ŠOLSKO LETO 2013/14 Ljubljana, oktober 2014 VEGOVA Ljubljana: Poročilo o kakovosti za šolsko leto 2013/14 1 Osnovni podatki o šoli: Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in

Prikaži več

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc REPUBLIKA SLOVENIJA Anketa o zadovoljstvu uporabnikov statističnih podatkov in informacij Statističnega urada RS 1. Kako pogosto ste v zadnjem letu uporabljali statistične podatke in informacije SURS-a?

Prikaži več