Vizija UP

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Vizija UP"

Transkripcija

1 UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE Samoevalvacijsko poročilo za izobraževalno dejavnost za študijsko leto 2015/2016 Koper, januar 2017

2 Pri pripravi poročila so sodelovali (po abecednem vrstnem redu): Dekanja Kadrovska služba Koordinatorji študijskih programov Predstojniki oddelkov Prodekanja za študijske zadeve Služba za izobraževanje Tajnik Dokument so uredili: Služba za izobraževanje Tajnik

3 I. DEL PREDGOVOR SKRB ZA KAKOVOST... 4 II. DEL : KAZALNIKI IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI... 7 III. DEL: REALIZACIJA UKREPOV V ŠTUDIJSKEM LETU 2015/16 IN NAČRTOVANI UKREPI ZA ŠTUDIJSKO LETO 2016/

4 I. DEL Ime: Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Ime v italijanskem jeziku: Università del Litorale, Facoltà di Scienze Matematiche Naturali e Tecnologie Informatiche Ime v angleškem jeziku: University of Primorska, Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies Skrajšano ime: Sedež: Glagoljaška 8, 6000 Koper Telefon: Faks: Elektronski naslov: info@famnit.upr.si Spletna stran: Odgovorna oseba: izr. prof. dr. Klavdija Kutnar, dekanja 1. PREDGOVOR Podatke za samoevalvacijsko poročilo so pripravile strokovne službe fakultete v sodelovanju z vodstvom fakultete (dekanja, prodekana, predstojniki oddelkov, tajnik) in s koordinatorji študijskih programov. Poročilo je bilo poslano v obravnavo oddelkom fakultete in Študentskemu svetu fakultete, obravnavano in sprejeto pa je bilo na Komisiji za študijske in študentske zadeve fakultete (KŠŠZ ) in Komisiji za spodbujanje in spremljanje kakovosti izobraževalnega in raziskovalnega dela fakultete (KSSK ). Del poročila, ki se nanaša na študijske programe Aplikativne kineziologije, je bil obravnavan na KŠŠZ AK. Poročilo je bilo sprejeto na 23. redni seji Senata dne V poročilu so vključeni tudi podatki za študijske programe Aplikativne kineziologije (1., 2. in 3. stopnja), in sicer so kazalniki prikazani v ločenih preglednicah, interpretacija kazalnikov pa v drugem delu tega poročila, saj navedeni študijski programi znotraj delujejo organizacijsko samostojno, za kar je sklenjen ustrezen pisni dogovor na ravni UP. 2. SKRB ZA KAKOVOST Fakulteta spremlja kazalnike kakovosti in razvoj fakultete na sedmih ključnih področjih (stebrih), in sicer: izobraževalna dejavnost, raziskovalna dejavnost, mednarodna dejavnost, študenti, človeški viri (osebje), družbena odgovornost in podpora. (1) Fakulteta sistemsko spremlja: - kazalnike kakovosti na področju izobraževanja, raziskovanja, mednarodnega in meduniverzitetnega sodelovanja, sodelovanja med članicami, upravljanja, ki jih določi Senat UP na podlagi predloga pristojne univerzitetne komisije (na letni ravni) ter so analizirani in komentirani v letnem samoevalvacijskem poročilu; - uspešnost študentov pri opravljanju izpitov (po vsakem izpitnem obdobju). Služba za izobraževanje pripravi podatke o opravljenih izpitih po posameznih študentih in programih ter podatke posreduje koordinatorjem, ki se nato pogovorijo s študenti in jih spodbudijo k rednemu opravljanju študijskih obveznosti; - zadovoljstvo študentov spremljamo s študentsko anketo (letno) in prek rednih sestankov koordinatorjev študijskih programov s študenti;

5 - zadovoljstvo zaposlenih spremljamo z anketo za zaposlene (enkrat letno); - zaposljivost diplomantov spremlja fakulteta prek analize zaposljivosti diplomantov, ki jo pripravi UP za vse diplomante UP in prek ankete diplomantov (izvedli smo jo dvakrat; prvič v letu 2013 za diplomante, ki so študij zaključili do konca leta 2011, drugič pa v letu 2016 za diplomante, ki so študij zaključili v letih 2012 in 2013). Fakulteta načrtuje in poroča: - načrtovanje poteka na letni ravni (letni program dela), v skladu s poslanstvom, vizijo in sprejetimi dolgoročnimi in letnimi cilji; - realizacija načrtovanih ciljev prav tako poteka na letni ravni (letno poročilo, samoevalvacijsko poročilo). (2) Fakulteta je vzpostavila: - tutorski sistem: študentsko in učiteljsko tutorstvo; - urejeno je področje svetovanja študentom glede študija: svetovanje nudijo nosilci in asistenti, študenti tutorji, koordinatorji študijskih programov (ki so hkrati učitelji tutorji), predstojniki oddelkov, prodekan za študijske zadeve, Referat za študente; - prav tako fakulteta posveča posebno skrb brucem, za katere organiziramo dve delavnici: o delavnice za bruce»uvod v študij«: delavnice organizirajo študenti fakultete v sodelovanju z učitelji in sodelavci fakultete. Delavnice potekajo en teden v septembru (v letu 2016 smo delavnice organizirali že sedmo leto). Cilj je, da bruci že pred začetkom študijskega leta osvežijo nekatera znanja in se seznanijo z načinom dela na fakulteti. Delavnice so za udeležence brezplačne, udeležba je prostovoljna; o delavnica za bruce ob pričetku študijskega leta: v oktobru za vse bruce organiziramo delavnico, na kateri predstavimo delovanje Referata in knjižnice ter programa za mobilnost Erasmus (v letu 2016 smo delavnice organizirali že četrto leto); - ustrezno informiranje zaposlenih: zaposleni so informirani o dogodkih na fakulteti prek obvestil po e-pošti ter z obvestili na spletni strani, pomembne odločitve o razvoju fakultete pa so predmet razprave tudi na akademskem zboru; - skrb za izobraževanje zaposlenih in dodatno usposabljanje zaposlenih: fakulteta spodbuja izobraževanje zaposlenih. Delavci v upravi (nepedagoški kader) se udeležujejo izobraževanj v okviru Univerze na Primorskem, ki so vezana na delo posameznika (npr. usposabljanja za delo s Študentskim informacijskim sistemom (ŠIS), evš, Finančno-računovodskim in kadrovskim sistemom ProPis in podobno), finančnoračunovodska služba pa obiskuje tudi specializirane seminarje za področje financ in računovodstva; - spodbujanje kakovostnega dela in nagrajevanje: zaposleni pedagoški delavci so nagrajeni in motivirani za uspešno pedagoško in raziskovalno delo predvsem prek možnosti udeleževanja na domačih in tujih konferencah ter razvoja raziskovalnega dela s tujimi partnerji in institucijami (predvsem prek pridobljenih projektov na fakulteti in v povezavi z Inštitutom Andrej Marušič UP); - z vidika razvoja pristnih odnosov v kolektivu in s študenti na fakulteti sistematično spodbujamo skupne družabne dogodke, in sicer tako med zaposlenimi (srečanje organiziramo ob pričetku in ob koncu študijskega leta) kot tudi med študenti in zaposlenimi; - aktivno sodelovanje s Študentskim svetom (ŠS): fakulteta ima vzpostavljeno dobro sodelovanje s ŠS, med drugim se v skupni organizaciji ŠS in fakultete izvede Bowling ob pričetku študijskega leta, ki je namenjeno druženju študentov in zaposlenih. - komuniciranje med različnimi deležniki znotraj fakultete, ki fakulteti omogoča pravočasno odkrivanje slabosti in uvajanje izboljšav: morebitne slabosti se ugotavljajo na podlagi analiz podatkov, pridobljenih z aktivnostmi, omenjenimi pod točko (1), ter na podlagi rednih sestankov, ki na fakulteti potekajo na naslednjih ravneh: o na ravni fakultete: dekanja, prodekana in tajnik se enkrat mesečno pred sejo senata sestanejo s predstojniki oddelkov. V času od februarja do junija se število sestankov vodstva, zaradi priprav na izvedbo študijskih programov v prihodnjem študijskem letu, še nekoliko poveča; o na ravni oddelkov: sestanki oddelkov potekajo tedensko ali mesečno, na podlagi dogovorov znotraj oddelkov; znotraj oddelka potekajo tudi pogovori s koordinatorji programov, ki sodijo v posamezen

6 o o oddelek. Predstojnik oddelka ima dostop do rezultatov anket za sodelavce v oddelku (individualni pogovori z izvajalci ter obravnava splošnih rezultatov v okviru oddelkov); na ravni programov: redni sestanki koordinatorjev študijskih programov s študenti (praviloma trije do štirje sestanki letno s celotno skupino študentov), kjer koordinatorji pridobijo informacije o morebitnih težavah študentov, kar nato rešujejo z izvajalci predmetov (nosilci, asistenti) ali na ravni oddelka (odvisno od problematike) in sestanki dekanje s študenti, na katerih se dekanja s študenti pogovori o rezultatih študentske ankete in o možnostih izboljšav (prvič izvedeno v študijskem letu 2013/14); na ravni uprave: redni operativni sestanki posameznih služb s tajnikom in sestanek vodij služb s tajnikom in dekanjo. Obravnava rezultatov in uvajanje izboljšav: - rezultati analiz in načrti za izboljšave so predstavljeni v letnih poročilih (letno poročilo fakultete, letno samoevalvacijsko poročilo), ki ga posredujemo v obravnavo KSSK, senatu in študentskemu svetu fakultete; - o rezultatih, ki jih pridobimo, se razpravlja na sestankih na različnih ravneh, opisanih pod točko (2) ter na komisijah in senatu fakultete; - odločitve se sprejema na senatu, operativne odločitve pa v vodstvu (dekanja, prodekana, predstojniki oddelkov, tajnik), na podlagi prejetih ugotovitev in pobud.

7 II. DEL : KAZALNIKI IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI 1. IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST Tabela 1: Nabor Vhodnih kazalnikov (podatkov) za ocenjevanje kakovosti UP na področju izobraževalne dejavnosti Izobraževalna dejavnost nabor kazalnikov Oznaka kazalnika KUP_01 KUP_02 KUP_03 KUP_04 KUP_05 KUP_06 KUP_07 KUP_08 KUP_09 Opis kazalnika Delež prvič vpisanih študentov v 1. letnik v prvem prijavnem roku Povprečno število točk sprejetih kandidatov Številčno razmerje med razpisanimi mesti, prijavljenimi in vpisanimi študenti v 1. letnik (brez ponavljavcev) Prehodnost v višji letnik Odstotek ponavljavcev v študijskih programih (ločeno za vsak študijski program posebej) Povprečno število let trajanja študija na študenta v študijskih programih Število študentov na zaposlenega visokošolskega učitelja in sodelavca ter izvajalce študijskih programov v FTE Ocene visokošolskih učiteljev in sodelavcev v študentskih anketah Zaposlenost in zaposljivost diplomantov

8 KAZALNIK: Delež prvič vpisanih študentov v 1. letnik v prvem prijavnem roku v študijskih programih 1. stopnje Šifra kazalnika Ime kazalnika Tip kazalnika Kaj kazalnik meri Kdo ga meri Namen kazalnika Izračun kazalnika NAVODILO za članice KUP_01 DELEŽ PRVIČ VPISANIH ŠTUDENTOV V 1. LETNIK V PRVEM PRIJAVNEM ROKU V ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH 1. STOPNJE Vhodni kazalnik Razmerje med vsemi prvič vpisanimi študenti v tekočem študijskem letu, ki so na članico oddali svojo vlogo že v prvem prijavnem roku, in vsemi vpisanimi v tem študijskem letu (brez ponavljavcev). Razmerje se ugotavlja ločeno za redne in izredne študente dodiplomskega študija. Strokovne službe članice zbirajo podatke iz baze; meri ga članica; interpretacija kazalnika odgovornost vodstva članice. Spremljanje kakovosti inputa. Podatki so uporabni tako za članico (spremljanje trenda 'nivoja' uporabnikov storitev članice) kot za UP (primerjava članic in spremljanje trenda agregiranih vrednosti). V tabeli se prikaže število prvih prijav, število sprejetih in vpisanih kandidatov v 1. prijavnem roku in število vseh vpisanih študentov v 1. letnik (brez ponavljavcev), in sicer ločeno za redni in izredni študij ter za vsak študijski program posebej. Podatki so prikazani v xcl tabeli v prilogi. Pri interpretaciji podatkov smiselno: - utemeljite realizacijo kazalnika za študijsko leto 2015/16 glede na trend preteklih treh (3) študijskih let (2014/15, 2013/14, 2012/13) - navedite ukrepe za odpravo pomanjkljivosti, ki ste jih v poročilu za študijsko leto 2014/15 načrtovali za študijsko leto 2015/16 ter pojasnite, ali so bili načrtovani ukrepi realizirani oziroma ali je viden rezultat izvedenih ukrepov, - navedite načrtovane ukrepe za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti v 2016/17 - upoštevajte tudi Srednjeročno razvojno strategijo UP in članic V prilogi so za dodiplomske študijske programe fakultete v študijskem letu 2015/16 prikazani naslednji podatki: - število prijav, oddanih v 1. prijavnem roku, - število kandidatov, sprejetih v 1. prijavnem roku, - število vpisanih študentov v 1. letnik (študentov, ki so bili sprejeti v 1. prijavnem roku in vseh vpisanih brez ponavljavcev), - delež vpisanih študentov, sprejetih v 1. prijavnem roku (I) ter - delež sprejetih v 1. prijavnem roku glede na vse prvič vpisane študente (II). Iz podatkov sledi, da se je delež vpisanih študentov v 1. prijavnem roku glede na vse prvič vpisane študente (I) znižal glede na pretekla leta (2015/16 54,78 %, 2014/15 63,31 %, 2013/14 60,93 %). Delež sprejetih v 1. prijavnem roku glede na vse prvič vpisane študente na ravni fakultete (II) pa se ni bistveno spremenil (2015/16 87,5 %, 2014/15 83,81 %, 2013/14 86,79 %). Delež vpisanih študentov v 1. prijavnem roku glede na vse prvič vpisane študente (I): primerjava po posameznih programih kaže, da se je delež povečal le v programu Računalništvo in informatika (2015/16: 44,44 %, 2014/15: 38,24 %, 2013/14: 42,86 %), primerljiv s preteklim letom je ostal v programu Biodiverziteta (2015/16: 66,67 %, 2014/15: 65 %, 2013/14: 50 %), zmanjšal pa se je v petih programih (Bioinformatika (2015/16: 33,33 %, 2014/15: 50 %, 2013/14: 25 %), Matematika v slovenskem jeziku (2015/16: /, 2014/15: 42,86 %, 2013/14: 16,67 %), Matematika v angleškem jeziku (2015/16: 50 %, 2014/15: 60 %), Sredozemsko kmetijstvo (2015/16: /, 2014/15: 18,18 %, 2013/14: 38,46 %), Biopsihologija (2015/16: 82,93 %, 2014/15: 96 %, 2013/14: 95 %), Matematika v ekonomiji in financah (2015/16: /, 2014/15: 50 %, 2013/14: 25 %)). Delež sprejetih v 1. prijavnem roku glede na vse prvič vpisane študente v 1. prijavnem roku (II): primerjava po posameznih programih kaže, da se je delež povečal v dveh programih (Biodiverziteta (2015/16: 93,33 %, 2014/15: 81,25 %, 2013/14: 81,25 %), Računalništvo in informatika (2015/16: 100 %, 2014/15: 76,47 %, 2013/14: 92,31 %)), zmanjšal se je v štirih programih (Biopsihologija (2015/16: 82,93 %, 2014/15: 88,89 %, 2013/14: 90,48 %), Matematika v slovenskem jeziku (2015/16: /, 2014/15: 50 %, 2013/14: 100 %), Matematika v angleškem jeziku (2015/16: /, 2014/15: 100 %), Matematika v ekonomiji in financah (2015/16: /, 2014/15: 100 %, 2013/14: 50 %), Sredozemsko kmetijstvo (2015/16: /, 2014/15: 66,67 %, 2013/14: 100 %), nespremenjen pa je ostal le v programu Bioinformatika (2015/16: 100 %, 2014/15: 100 %, 2013/14: 40 %).

9 Prizadevamo si za povečanje števila študentov, ki so se prijavili s prvo željo v prvem prijavnem roku, saj želimo pridobiti čim bolj motivirane študente. S tem namenom že nekaj let intenzivno izvajamo promocijske aktivnosti med srednješolci in osnovnošolci v Sloveniji ter v lokalnem okolju, zlasti na področju matematike pa tudi v mednarodnem okolju (na dodiplomskem študiju zlasti v državah nekdanje Jugoslavije). Na podlagi teh aktivnosti smo že pridobili na prepoznavnosti, vendar z rezultati še nismo zadovoljni, zato bomo s promocijskimi aktivnostmi nadaljevali tudi v prihodnje, pri tem pa je potrebno upoštevati bistveno nižja razpoložljiva finančna sredstva iz naslova študijske dejavnosti. V študijskem letu 2016/17 bomo izvedli različne promocijske aktivnosti v mednarodnem okolju tudi na področju računalništva, saj bomo v prihodnjem študijskem letu prvič izvajali dodiplomski študij Računalništvo in informatika tudi v angleškem jeziku. Podatkov ni možno primerjati s podatki za sorodne študijske programe, saj le-ti niso dostopni v analizi, ki jo vsakoletno pripravlja Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze v Ljubljani. Univerzitetni študijski program 1. stopnje Aplikativna kineziologija: Podatki o prijavah za vpis na dodiplomski študij Aplikativne kineziologije v študijskem letu 2015/16 nadaljujejo pozitiven trend prejšnjih študijskih let, saj program vsa leta beleži veliko zanimanje med kandidati za študij. Prvo prijavo za vpis v študijsko leto 2015/16 (kot 1. željo) je oddalo 73 kandidatov na 45 razpisanih vpisnih mest, kar pomeni, da je zanimanje za 62,2 % preseglo število razpisanih mest. Dobri so tudi podatki o realizaciji vpisa v prvem vpisnem roku, saj se je vpisala velika večina sprejetih kandidatov (81,63 %). Prvo prijavo za vpis v študijsko leto 2014/15 je oddalo 83 kandidatov (na 45 vpisnih mest) kar pomeni, da je zanimanje za študijski program za 84,4 % preseglo razpisana vpisna mesta. Tudi leto prej (študijsko leto 2013/14) je število prijav preseglo število razpisanih prostih mest, in sicer za 64,4 %. Podatki veljajo za razpisana mesta za Slovence in EU državljane. Med študijskimi leti so manjša odstopanja, ki pa v celoti kažejo trend velikega zanimanja za študijski program.

10 Šifra kazalnika: Ime kazalnika Tip kazalnika Kaj kazalnik meri Kdo ga meri Namen kazalnika Izračun kazalnika NAVODILO za članice KUP_02 POVPREČNO ŠTEVILO TOČK SPREJETIH KANDIDATOV Vhodni kazalnik (kakovosti) Kazalnik meri povprečno število točk na maturi in uspeha sprejetih kandidatov, ki so prvič vpisani v študijski program v tekočem študijskem letu. Zbira se za redni in izredni dodiplomski študij na nivoju članice, in sicer za vsak program posebej. Strokovne službe članice na podlagi podatkov vpisne službe in podatkov iz Analize prijave in vpisa za posamezno študijsko leto Kazalnik NE meri kakovosti institucije (Cave in drugi, 1997), temveč povpraševanje in ugled institucije. Ta pa je lahko odraz kakovosti institucije, vrednosti nekega strokovnega področja na trgu dela. Podatke se povzame iz Analize prijave in vpisa za posamezno študijsko leto (Analizo pripravi Vpisna služba UL), in sicer za vsak dodiplomski študijski program posebej ter ločeno za redni in izredni študij. Podatki so prikazani v xcl tabeli v prilogi. Pri interpretaciji podatkov smiselno: - utemeljite realizacijo kazalnika za študijsko leto 2015/2016 glede na trend preteklih treh (3) študijskih let (2014/2015, 2013/2014, 2012/2013) - navedite ukrepe za odpravo pomanjkljivosti, ki ste jih v poročilu za študijsko leto 2014/2015 načrtovali za študijsko leto 2015/2016 ter pojasnite, ali so bili načrtovani ukrepi realizirani oziroma ali je viden rezultat izvedenih ukrepov, - navedite načrtovane ukrepe za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti v 2016/ upoštevajte tudi Srednjeročno razvojno strategijo UP in članic V prilogi so za dodiplomske študijske programe fakultete v študijskem letu 2015/16 prikazani podatki o povprečnem številu točk sprejetih kandidatov. Pri tem želimo opozoriti, da je potrebno pri interpretaciji podatkov upoštevati, da dostopni podatki Visokošolske prijavno-informacijske službe Univerze v Ljubljani VPIS UL (Analiza prijave in vpisa za posamezno študijsko leto) prikazujejo povprečno število doseženih točk sprejetih kandidatov v 1. in 2. prijavnem roku in ne točke vpisanih študentov. Pri podatkih VPIS UL namreč ni upoštevan 3. prijavni rok, hkrati pa je potrebno upoštevati dejstvo, da se vsi kandidati ne vpišejo v študijske programe, v katere so bili sprejeti v 1. in 2. prijavnem roku. Ne glede na navedeno, smo v priloženih tabelah navedli podatke VPIS UL, saj le-ti omogočajo primerjavo s povprečnimi točkami sorodnih študijskih programov drugih slovenskih visokošolskih zavodov. Točke so izračunane po enotnem kriteriju 60% splošna matura, poklicna matura oziroma zaključni izpit in 40% uspeh v 3. in 4. letniku. V primerjavi s preteklimi študijskimi leti se je povprečno število točk zvišalo v programu Matematika v slovenskem jeziku (2015/16: 96,01, 2014/15: 72,72, 2013/14: 73,67), nekoliko pa tudi v študijskem programu Biodiverziteta (2015/16: 68,44, 2014/15: 63,31, 2013/14: 64,65), pri treh programih točke ostajajo točke primerljive s preteklim letom (Biopsihologija (2015/16: 80,11, 2014/15: 82,44, 2013/14: 77,13), Matematika v ekonomiji in financah (2015/16: 62,5, 2014/15: 63,25, 2013/14: 67,63), Računalništvo in informatika (2015/16: 61,7, 2014/15: 63,11, 2013/14: 60,68), znižalo pa se je povprečje v programu Bioinformatika (2015/16: 53, 2014/15: 68,4, 2013/14: 66,91). V programu Sredozemsko kmetijstvo se je povprečno število točk zvišalo glede na študijsko leto 2014/15, še vedno pa je nižje glede na študijski leti 2013/14 in 2012/13 (2015/16: 58,22, 2014/15: 51,42, 2013/14: 67,97). Povprečne točke smo primerjali tudi s podatki na sorodnih študijskih programih drugih slovenskih univerz. Primerjava za študijsko leto 2015/16 kaže, da se povprečne točke za programe fakultete nižje kot v primerljivih programih, razen za program Matematika, kjer je povprečje točk nekoliko višje. Kot smo že zapisali pri kazalniku 1 je strategija pridobiti čim bolj motivirane študente, zato si prizadevamo povečati število študentov, ki so se prijavili s prvo željo v prvem prijavnem roku. S tem namenom

11 fakulteta že nekaj let intenzivno izvaja promocijske aktivnosti med srednješolci in osnovnošolci ter v lokalnem okolju, zlasti na področju matematike pa tudi v mednarodnem okolju, na prvi stopnji zlasti v državah nekdanje Jugoslavije. Na podlagi teh aktivnosti smo pridobili na prepoznavnosti, vendar z rezultati še nismo zadovoljni, zato bomo s promocijskimi aktivnostmi nadaljevali tudi v prihodnje, pri tem pa je potrebno upoštevati bistveno nižja razpoložljiva finančna sredstva iz naslova študijske dejavnosti. Univerzitetni študijski program 1. stopnje Aplikativna kineziologija: Na dodiplomskem študijskem programu Aplikativna kineziologija so v študijskem letu 2015/16 prvič vpisani študenti 1. letnika na maturi dosegli povprečen rezultat 69,45, kar je primerljiv rezultat s študijskim letom 2014/15, ko je bilo povprečno število točk na maturi študentov prvič vpisanih v 1. letnik 74,28. Vrednosti v kazalniku nekoliko nihajo po študijskih letih, najboljši rezultat je bil zabeležen pri vpisu v študijsko leto 2013/14, ko je bilo povprečno število točk na maturi študentov prvič vpisanih v 1. letnik 77,17 (70,64 v študijskem letu 2012/13, 65,57 v študijskem letu 2011/12 ter 65,23 v študijskem letu 2010/11). Na študijskem programu si prizadevamo pridobiti čimveč motiviranih in uspešnih kandidatov za vpis preko promocij med srednješolci ter delovanjem izven študijskega okolja.

12 Šifra kazalnika KUP_03 Ime kazalnika ŠTEVILČNO RAZMERJE MED RAZPISANIMI MESTI, PRIJAVLJENIMI IN VPISANIMI ŠTUDENTI V 1. LETNIK (BREZ PONAVLJAVCEV) Tip kazalnika Kaj kazalnik meri Kdo ga meri Namen kazalnika Izračun kazalnika NAVODILO za članice Vhodni kazalnik (kakovosti) Kazalec se agregira na nivoju članice, saj meri odnos članice do okolja. Odraža tudi interes študentov za določen študij in promocijske zmožnosti članice. Strokovne službe članice. Dolgoročno spremljanje vpisa in lastnih aktivnosti (promocije, sprememb programov) na nivoju članice. Kazalnik ne meri neposredno kakovosti, temveč povpraševanje in ugled ustanove. Kazalnik kaže trend: v kolikor za posamezen študijski program daljše obdobje ni zadostnega zanimanja, je treba poseči po boljši promociji, po vsebinski spremembi programa in/ali po zmanjšanju vpisnih mest. V tabeli se prikaže število razpisanih mest in število vpisanih študentov v 1. letnik (brez ponavljavcev), in sicer ločeno za redni in izredni študij ter za vsak študijski program posebej. Podatki so prikazani v xcl tabeli v prilogi. Pri interpretaciji podatkov smiselno: - utemeljite realizacijo kazalnika za študijsko leto 2015/2016 glede na trend preteklih treh (3) študijskih let (2014/2015, 2013/2014, 2012/2013) - navedite ukrepe za odpravo pomanjkljivosti, ki ste jih v poročilu za študijsko leto 2014/2015 načrtovali za študijsko leto 2015/2016 ter pojasnite, ali so bili načrtovani ukrepi realizirani oziroma ali je viden rezultat izvedenih ukrepov, - navedite načrtovane ukrepe za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti v 2016/ upoštevajte tudi Srednjeročno razvojno strategijo UP in članic Smiselno prikažite in analizirajte tudi podatke o zapolnitvi razpisanih vpisnih mest za drugo in tretjo stopnjo (upošteva se prvič vpisane študente v študijske programe, in sicer ločeno za redni in izredni študij). V prilogi so za dodiplomske študijske programe fakultete v študijskem letu 2015/16 prikazani podatki o razpisanih mestih, prijavljenih kandidatih in vpisanih študentih. Pri tem želimo opozoriti, da smo pri prijavljenih kandidatih upoštevali prejete prijave v 1., 2. in 3. prijavnem roku. Kot v preteklih študijskih letih, so bila tudi v študijskem letu 2015/16 zapolnjena vsa razpisana mesta le v študijskem programu Biopsihologija, v ostalih programih je zapolnitev razpisanih mest nižja. Na podiplomskem študiju (magistrski in doktorski) v študijskem letu 2015/16 niso bila zapolnjena vsa razpisana mesta. Čeprav je raziskovalno in z akreditiranimi študijskimi programi mednarodno primerljiva fakulteta, se v slovenskem prostoru še vedno uveljavlja. Pri tem ne gre le za programe, ki jih izvajamo, pač pa za inštitucijo kot celoto. Kot smo zapisali že v analizi k prejšnjim kazalnikom, fakulteta že nekaj let intenzivno izvaja promocijske aktivnosti med srednješolci in osnovnošolci ter v lokalnem in mednarodnem okolju. Univerzitetni študijski program 1. stopnje Aplikativna kineziologija: Dodiplomski študijski program Aplikativna kineziologija ima vsa leta izvajanja odlično razmerje med razpisanimi vpisnimi mesti, prijavami in vpisom. Za vpis v študijskem letu 2015/16 je bilo razpisanih 45 vpisnih mest (slovenski državljani in EU državljani). Po zaključku vpisa je bilo prvič vpisanih študentov v 1. letnik 45, kar je podoben rezultat kot vsa prejšnja leta. V magistrski študijski program Aplikativna kineziologija se je v študijskem letu 2015/16 v 1. letnik prvič vpisalo 19 študentov na 25 razpisanih mest (podatki za redni študij), kar je primerljivo s prejšnjim študijskim letom (21 študentov) in kaže na zanimanje kandidatov za študij. Na izrednem študiju je vpis nizek (v študijskem letu

13 2015/16 se ni vpisal noben kandidat), tudi pričakovanja glede vpisa dokaj nizka, saj se pričakuje do 5 študentov na leto. Na doktorski študij Aplikativne kineziologije se v zadnjih letih v 1. letnik prvič do 5 študentov v posameznem študijskem letu, kar je pričakovan rezultat.

14 Šifra kazalnika Ime kazalnika Tip kazalnika Kaj kazalnik meri KUP_04 PREHODNOST V VIŠJI LETNIK Procesni kazalnik (izobraževalne dejavnosti) Kazalnik zajema delež vseh študentov posameznih letnikov rednega študija (skupaj s ponavljavci) v preteklem študijskem letu. Kdo ga meri Strokovne službe članice. Podatki morajo biti ločeno zbrani za študijske programe 1., 2. in 3. stopnje, prav tako morajo ločeno prikazovati redni in izredni študij. Namen kazalnika Izračun kazalnika Kazalnik lahko identificira probleme v postopku selekcije (študentov) ali probleme pri poučevanju. Ta kazalnik je smiseln za spremljanje trendov, ti pa lahko služijo kot signal in podlaga za ukrepe članic. Kazalnik se zbira na nivoju članic in UP. V tabeli se prikaže prehodnost študentov za vsak študijski program posebej. Pri številu študentov se upošteva prvič pisane študente in ponavljavce. NAVODILO za članice Prikaže se podatek o prehodnosti študentov, ki so bili vpisani v študijskem letu 2015/2016 in so napredovali v študijsko leto 2016/2017 ter podatek o študentih, vpisanih v 2014/2015, ki so napredovali v študijskem letu 2015/2016 Podatki so prikazani v xcl tabeli v prilogi. Pri interpretaciji podatkov smiselno: - utemeljite realizacijo kazalnika za študijsko leto 2015/2016 glede na trend preteklih treh (3) študijskih let (2014/2015, 2013/2014, 2012/2013) - navedite ukrepe za odpravo pomanjkljivosti, ki ste jih v poročilu za študijsko leto 2014/2015 načrtovali za študijsko leto 2015/2016 ter pojasnite, ali so bili načrtovani ukrepi realizirani oziroma ali je viden rezultat izvedenih ukrepov, - navedite načrtovane ukrepe za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti v 2016/ upoštevajte tudi Srednjeročno razvojno strategijo UP in članic V prilogi so za študijske programe fakultete (vseh treh stopenj) v študijskem letu 2016/17 prikazani podatki o prehodnosti študentov iz 1. v 2. in iz 2. v 3. letnik. Podatki za univerzitetne študijske programe kažejo, da se je skupna prehodnost iz 1. v 2. letnik znižala glede na preteklo študijsko leto (2016/17: 40,9 %, 2015/16: 66,04 %, 2014/15: 61,18 %, 2013/14: 58,25 %). Pregled po posameznih študijskih programih kaže, da se je prehodnost iz 1. v 2. letnik izboljšala le v programu Biopsihologija (2016/17: 89,13 %, 2015/16: 82,69 %, 2014/15: 78,46 %, 2013/14: 78,21 %), znižala pa se je v petih programih (Matematika v ekonomiji in financah (2016/17: 45 %, 2015/16: 71,43 %, 2014/15: 66,66 %, 2013/14: 58,33 %), Biodiverziteta (2016/17: 34,78 %, 2015/16: 66,67 %, 2014/15: 55,17 %, 2013/14: 46,88 %), Bioinformatika (2016/17: 33,33 %, 2015/16: 100 %, 2014/15: 75 %, 2013/14: 40 %), Matematika izvedba v slovenskem jeziku (2016/17: 33,33 %, 2015/16: 85,71 %, 2014/15: 91,66 %, 2013/14: 53,85 %), Matematika izvedba v angleškem jeziku (2016/17: 75 %, 2015/16: 100 %), Sredozemsko kmetijstvo (2016/17: 36,36 %, 2015/16: 50 %, 2014/15: 46,15 %, 2013/14: 22,22 %). Prehodnost je ostala približno nespremenjena v programu Računalništvo in informatika (2016/17: 41,67 %, 2015/16: 37,21 %, 2014/15: 27,03 %, 2013/14: 35,56 %). Kot pozitivno ocenjujemo še vedno visoko prehodnost iz 2. v 3. letnik (2016/17: 83 %, 2015/16: 72,5 %, 2014/15 75 %, 2013/14 77,27 %). V magistrskih študijskih programih 2. stopnje se je skupna prehodnost znižala (2016/17: 53,58 %, 2015/16: 68,66 %, 2014/15: 68,85 %, 2013/14: 84,85 %). Razlog za zmanjšanje prehodnosti je verjetno tudi v tem, da je prehodnost v programu Biopsihologija zelo nizka, saj je večje število študentov 1. letnika prešlo v nov program Uporabna psihologija, ki se prvič izvaja v letošnjem letu 2016/17. V doktorskih študijskih programih 3. stopnje se prehodnost ni bistveno spremenila (Računalništvo in informatika: v študijskih letih 2016/17 in 2015/16 študenti niso napredovali v višji letnik; Matematične znanosti: v petih študijskih letih je prehodnost 100 %).

15 V študijskih programih 1. in 2. stopnje koordinatorji študijskih programov načrtno sledijo uspešnosti študentov na izpitnih rokih in študente spodbujajo k rednemu opravljanju študijskih obveznosti, v študijskih programih 3. stopnje pa posamezni mentorji spremljajo študij in raziskovalno delo študentov. Študijski programi Aplikativna kineziologija: Prehodnost na dodiplomskem študiju je tako v študijskem letu 2015/16 kot v študijskem letu 2016/17 dobra in ne odstopa od rezultatov prejšnjih let (nad 80 %). Nekoliko slabša je samo prehodnost iz 1. v 2. letnik (76,1 %), ki pa odraža bolj število študentov, ki so opustili študij. Podatki za podiplomski magistrski študijski program Aplikativna kineziologija so samo za redni študij, kjer je prehodnost iz 1. v 2. letnik podobna podatkom iz prejšnjih let (69,5 % v študijskem letu 2015/16 ter 57,1 % v študijskem letu 2016/17). Izredni študenti en letnik opravljajo dve študijski leti, zato vključevanje teh podatkov v statistiko rednih študentov ni ustrezno. Doktorski študijski program ima malo vpisanih študentov v posamezen letnik, zato je tudi procent prehodnosti zelo nihajoč.

16 Šifra kazalnika Ime kazalnika Tip kazalnika Kaj kazalnik meri KUP_05 ODSTOTEK PONAVLJAVCEV V ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH (LOČENO ZA VSAK PROGRAM POSEBEJ) Procesni kazalnik (izobraževalne dejavnosti) Kazalnik zajema delež ponavljavcev v študijskih programih v preteklem študijskem letu. Kdo ga meri Strokovne službe članice. Podatki morajo biti ločeno zbrani za študijske programe 1., 2. in 3. stopnje, prav tako morajo ločeno prikazovati redni in izredni študij. Namen kazalnika Izračun kazalnika Kazalnik meri delež ponavljavcev v študijskih programih. Zbira se na nivoju članic in UP. V tabeli se prikaže število in delež vseh študentov in ponavljavcev za vsak študijski program posebej (uporabi se podatke, ki se jih pošlje na pristojno ministrstvo). Pri številu študentov se upošteva prvič vpisane študente in ponavljavce. NAVODILO za članice Podatki so prikazani v xcl tabeli v prilogi. Pri interpretaciji podatkov smiselno: - utemeljite realizacijo kazalnika za študijsko leto 2015/2016 glede na trend preteklih treh (3) študijskih let (2014/2015, 2013/2014, 2012/2013) - navedite ukrepe za odpravo pomanjkljivosti, ki ste jih v poročilu za študijsko leto 2014/2015 načrtovali za študijsko leto 2015/2016 ter pojasnite, ali so bili načrtovani ukrepi realizirani oziroma ali je viden rezultat izvedenih ukrepov, - navedite načrtovane ukrepe za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti v 2016/ upoštevajte tudi Srednjeročno razvojno strategijo UP in članic V prilogi so za študijske programe fakultete (1., 2. in 3. stopnje) v študijskem letu 2015/16 prikazani podatki o odstotku ponavljavcev. Podatki kažejo, da se v univerzitetnih študijskih programih 1. stopnje odstotek ponavljavcev v primerjavi s preteklim študijskim letom 2014/15 ni bistveno spremenil (2015/16: 9,91 %, 2014/15: 9,76 %, 2013/14: 6,93 %, 2012/13: 6,13 %, 2011/12: 5,7 %). Od študijskega leta 2011/12 se odstotek ponavljavcev postopoma zvišuje. Pregled po posameznih študijskih programih kaže, da se je odstotek ponavljavcev zvišal v dveh programih (Biopsihologija (2015/16: 5 %, 2014/15: 2,45 %, 2013/14: 3,98 %), Sredozemsko kmetijstvo (2015/16: 8,7 %, 2014/15: 4,76 %, 2013/14: 4,35 %), znižal se je le v programu Biodiverziteta (2015/16: 17,24 %, 2014/15: 26,79 %, 2013/14: 8,33 %). V štirih programih je odstotek ponavljavcev ostal primerljiv s preteklim letom (Bioinformatika (2015/16: 7,69 %, 2014/15: 7,14 %, 2013/14: /), Matematika izvedba v slovenskem jeziku (2015/16: 4,76 %, 2014/15: 4,17 %, 2013/14: 4 %), Matematika v ekonomiji in financah (2015/16: 11,76 %, 2014/15: 10,53 %, 2013/14: 18,75 %), Računalništvo in informatika (2015/16: 17,74 %, 2014/15: 17,91 %, 2013/14: 14,29 %). V programu Matematika v angleškem jeziku ni ponavljavcev. V magistrskih študijskih programih 2. stopnje se je odstotek ponavljavcev v primerjavi s preteklim študijskim letom 2014/15 še nekoliko znižal. Pregled po programih kaže, da se je odstotek ponavljavcev znižal v treh programih (Varstvo narave (2015/16: 3,85 %, 2014/15: 7,69 %, 2013/14: 6,25 %), Matematika s finančnim inženiringom (2015/16: 11,11 %, 2014/15: 33,33 %), Biopsihologija (2015/16: 4,88 %, 2014/15: 6,38 %), zvišal pa se je v programu Računalništvo in informatika (2015/16: 17,65 %, 2014/15: 4,35 %, 2013/14: 22,22 %). V programu Matematične znanosti že drugo leto zapored ni ponavljavcev. V doktorskih študijskih programih 3. stopnje v študijskem letu 2014/15 nihče ni bil vpisan ponovno v letnik študija. Kot smo že zapisali pri kazalniku 4 v študijskih programih 1. in 2. stopnje koordinatorji študijskih programov načrtno sledijo uspešnosti študentov na izpitnih rokih in študente spodbujajo k rednemu opravljanju študijskih obveznosti, v študijskih programih 3. stopnje pa posamezni mentorji spremljajo študij in raziskovalno delo študentov.

17 Študijski programi Aplikativna kineziologija: Na dodiplomskem študijskem programu Aplikativna kineziologija število ponavljavcev nekoliko manjše kot prejšnja leta (3,5 % v študijskem letu 2015/16, 8,4 % v študijskem letu 2014/15), kar kaže na pozitiven trend. Podatki za podiplomski magistrski študijski program Aplikativna kineziologija so samo za redni študij in se tako kot prejšnja leta gibljejo pod 10 %, kar je ugodno. Na izrednem študiju ni ponavljavcev. Doktorski študijski program ima malo vpisanih študentov v posamezen letnik, zato je tudi delež ponavljavcev zelo nihajoč.

18 Šifra kazalnika Ime kazalnika Tip kazalnika Kaj kazalnik meri KUP_06 POVPREČNO ŠTEVILO LET TRAJANJA ŠTUDIJA NA ŠTUDENTA V ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH Izhodni kazalnik (izobraževalne dejavnosti) Kazalnik meri povprečno dolžino trajanja študija (od vpisa v 1. letnik programa do zaključka študija na istem programu). Kazalnik meri tudi koliko dolžina študija diplomantov posameznega programa na članici UP v povprečju odstopa od predvidene dolžine študijskega programa (= trajanje študija po programu). Meri dolžino študija na posameznem programu in tako posredno opozarja na morebitne težave pri poteku študija na le-tem, in sicer v primerjavi s povprečno dolžino študija drugih programov članice. Kazalnik je uporaben predvsem na ravni članice. Kdo ga meri Strokovne službe članice. Podatki morajo biti ločeno zbrani za študijske programe 1., 2. in 3. stopnje, prav tako morajo ločeno prikazovati redni in izredni študij. Namen kazalnika Izračun kazalnika Povprečno trajanje študija glede na predvideno trajanje študija: članica UP lahko primerja uspešnost študija pri zaključevanju posameznega programa in tako retrospektivno odkriva tiste programe, kjer je trajanje najdaljše (študijska uspešnost najnižja). Kazalnik meri povprečno dolžino trajanja študija v dnevih ter trajanje študija glede na predvideno trajanje študija. Povprečno število let trajanja študija izračunamo tako, da se upošteva vse diplomante določenega študijskega programa, ki so zaključili študij v določenem študijskem letu (ali v določenem koledarskem letu); pri tem za izračun uporabite tiste diplomante, ki so se vpisali v 1. letnik (brez vpisanih v višji letnik po merilih za prehode). Izračunate število dni od študijskega leta njihovega vpisa do zaključka študija (dneva diplomiranja), iz tega naredite povprečje in delite s številom dni v letu 365. diplomant*število let od prvega vpisa v 1. letnik)/število diplomantov NAVODILO za članice Podatki so prikazani v xcl tabeli v prilogi. Pri interpretaciji podatkov smiselno: - utemeljite realizacijo kazalnika za študijsko leto 2015/2016 glede na trend preteklih treh (3) študijskih let (2014/2015, 2013/2014, 2012/2013) - navedite ukrepe za odpravo pomanjkljivosti, ki ste jih v poročilu za študijsko leto 2014/2015 načrtovali za študijsko leto 2015/2016 ter pojasnite, ali so bili načrtovani ukrepi realizirani oziroma ali je viden rezultat izvedenih ukrepov, - navedite načrtovane ukrepe za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti v 2016/ upoštevajte tudi Srednjeročno razvojno strategijo UP in članic V prilogi so za študijske programe fakultete (1., 2. in 3. stopnje) v študijskem letu 2015/16 prikazani podatki o povprečnem številu let trajanja študija na študenta. Podatki kažejo, da se je v univerzitetnih študijskih programih 1. stopnje povprečno število let trajanja študija nekoliko povečalo v primerjavi s preteklim študijskim letom 2014/15 (2015/16: 4,11, 2014/15: 3,84), pri tem je študij zaključilo približno enako število diplomantov (2015/16: 68 diplomantov, 2014/15: 69). Primerjava po posameznih študijskih programih kaže, da se je povprečno število let trajanja študija povečalo v štirih programih (poleg povprečnega števila let študija je v oklepaju navedeno še število diplomantov) (Biopsihologija (2015/16: 3,9 (41 diplomantov), 2014/15: 3,6 (37), 2013/14: 3,5 (38)), Matematika v ekonomiji in financah (2015/16: 7 (1 diplomant), 2014/15: 3,5 (7), 2013/14: 4,9 (5)), Računalništvo in informatika (2015/16: 4,9 (13 diplomantov), 2014/15: 4,1 (5), 2013/14: 5,1 (15)), Sredozemsko kmetijstvo (2015/16: 5,6 (2 diplomanta), 2014/15: ni diplomantov, 2013/14: 4,1 (1))), znižalo pa se je v dveh programih (Biodiverziteta (2015/16: 4,1 (4 diplomanti), 2014/15: 4,9 (8), 2013/14: 4,2 (17)), Matematika izvedba v slovenskem jeziku (2015/16: 3 (7 diplomantov), 2014/15: 3,9 (9), 2013/14: 4,3 (3)). V programu Bioinformatika v študijskem letu 2015/16 ni bilo diplomantov. V magistrskih študijskih programih 2. stopnje se je znižalo povprečno število let trajanja študija v primerjavi s študijskim letom 2014/15 (2015/16: 3,32 (12 diplomantov), 2014/15: 3,96 (10)). Primerjava po posameznih študijskih programih kaže, da se je povprečno število let trajanja študija povečalo v treh programih (poleg povprečnega števila let študija je v oklepaju navedeno še število diplomantov) (Matematične znanosti (2015/16:

19 5,5 (1 diplomant), 2014/15: 4,5 (6), 2013/14: 2,4 (3)), Varstvo narave (2015/16: 3,3 (6 diplomantov), 2014/15: 2,3 (2), 2013/14: 1,9 (2)), Biopsihologija (2015/16: 2,4 (4 diplomanti), 2014/15: 1,8 (1)), znižalo pa se je v programu Računalništvo in informatika (2015/16: 5 (1 diplomant), 2014/15: 6,2 (1), 2013/14: 2,9 (2)). V programu Matematika s finančnim inženiringom še nihče ni zaključil študija. Pri doktorskih študijskih programih 3. stopnje se je povprečno število let trajanja študija nekoliko znižalo (2015/16: 4,4 (3 diplomanti), 2014/15: 4,59 (7)), kar je bilo pričakovano, saj je študij zaključilo manjše število študentov (le v programu Matematične znanosti). Povprečno število let trajanja študija v programih 1., 2. in 3. stopnje ocenjujemo kot dobro, zato menimo, da ukrepi na tem področju še niso potrebni. Študijski programi Aplikativna kineziologija: Na dodiplomskem študijskem programu Aplikativna kineziologija je v študijskem letu 2015/16 zaključilo študij 14 študentov, povprečno število let študija je bilo 3,98 let, kar je podoben rezultat kot v študijskem letu 2014/15 (16 diplomantov, povprečno trajanje študija 4,2 let). V študijskem letu 2014/15 smo prvič od začetka izvajanja študijskega programa zabeležili večje število diplomantov, ker študij zaključujejo študenti prvih generacij. Zaradi tega je tudi čas študija nekoliko daljši. Tudi v prihodnosti lahko pričakujemo, da bo čas trajanja študija ostal podoben. Na magistrskem študiju Aplikativna kineziologija so v študijskem letu 2015/16 študij zaključili 4 študenti, od tega je bila en diplomant vpisan po merilih za prehode in ga ne moremo vključiti v statistiko. Povprečno trajanje študija teh diplomantov je 2,93 let (v študijskem letu 2014/15 so diplomirali 3 študenti, povprečno trajanje študija je bilo 3,8 let). Tudi za magistrski študij je značilno, da ostaja veliko študentov iz preteklih let, ki še niso zaključili študija, zato v prihodnjih letih lahko pričakujemo nihajoče podatke o trajanju študija. Na doktorskem študiju je v študijskem letu 2015/16 študij zaključil en študent, zato rezultati niso statistično relevantni.

20 Šifra kazalnika Ime kazalnika Tip kazalnika Kaj kazalnik meri Kdo ga meri Namen kazalnika Izračun kazalnika NAVODILO za članice KUP_07 ŠTEVILO ŠTUDENTOV NA ZAPOSLENEGA VISOKOŠOLSKEGA UČITELJA IN SODELAVCA TER IZVAJALCE ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV V FTE Kazalnik učinkovitosti pedagoškega procesa Kazalnik izraža število rednih in izrednih študentov na posameznega visokošolskega učitelja in sodelavca, in sicer glede na zaposlitev oziroma način sodelovanja s članico (zaposlitev na osnovi pogodbe o zaposlitvi in vsi, ki v študijskem programu sodelujejo na osnovi avtorske oziroma podjemne pogodbe). Pri izračunu števila učiteljev in sodelavcev se upošteva FTE (full time equivallent), kar zajame zaposlene za določen in nedoločen čas, s polno ali nižjo delovno obremenitvijo ter tiste, ki so pedagoško delo opravljali po pogodbi o delu ali avtorski pogodbi. Strokovne službe članice. Članica dobi vpogled v število vseh študentov na visokošolskega učitelja in sodelavca Izračun kazalnika (kako meriti kazalnik): v tabeli se prikaže število študentov (brez absolventov) ter število vseh učiteljev (ločeno zaposleni skladno s POZ in vsi izvajalci tudi po avtorski in podjemni pogodbi, v številu in v FTE). Število vseh študentov delimo s številom učiteljev (v številu in v FTE). Upošteva se študente brez absolventov. Podatki so prikazani v xcl tabeli v prilogi. Pri interpretaciji podatkov smiselno: - utemeljite realizacijo kazalnika za študijsko leto 2015/2016 glede na trend preteklih treh (3) študijskih let (2014/2015, 2013/2014, 2012/2013) - navedite ukrepe za odpravo pomanjkljivosti, ki ste jih v poročilu za študijsko leto 2014/2015 načrtovali za študijsko leto 2015/2016 ter pojasnite, ali so bili načrtovani ukrepi realizirani oziroma ali je viden rezultat izvedenih ukrepov, - navedite načrtovane ukrepe za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti v 2016/ upoštevajte tudi Srednjeročno razvojno strategijo UP in članic V prilogi so za preteklih sedem študijskih let prikazani podatki o številu študentov, številu zaposlenih učiteljev/sodelavcev ter številu vseh izvajalcev (pri slednjem so vključeni tudi pogodbeni učitelji/sodelavci) ter število študentov na učitelja/sodelavca oziroma na vse izvajalce. Iz podatkov izhaja, da se je v zadnjem študijskem letu število učiteljev/sodelavcev oz. vseh izvajalcev nekoliko zmanjšalo (2015/16: 112, 2014/15: 113, 2013/14: 134), kar je posledica ukrepov na področju zaposlovanja v javnem sektorju (ZUJF). Hkrati se je v študijskem letu 2015/16 zmanjšalo število študentov. Kot je razvidno iz podatkov, fakulteta še vedno ohranja ugodno razmerje med številom učiteljev/sodelavcev in številom študentov (število študentov na učitelja/sodelavca). Za celovito in bolj realno oceno razmerja med številom učiteljev/sodelavcev in številom študentov bi potrebovali primerljive podatke za sorodne slovenske in tuje visokošolske zavode. Študijski programi Aplikativna kineziologija: Na študijskih programih Aplikativna kineziologija je razmerje med številom študentov in številom zaposlenih učiteljev in sodelavcev ter številom vseh izvajalcev ugodno. To razmerje omogoča zelo učinkovito izvedbo pedagoškega procesa na vseh treh stopnjah študija.

21 Šifra kazalnika Ime kazalnika Tip kazalnika Kaj kazalnik meri Kdo ga meri Namen kazalnika Izračun kazalnika NAVODILO za članice KUP_08 OCENE VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV IN SODELAVCEV V ŠTUDENTSKIH ANKETAH Procesni kazalec (izobraževalne dejavnosti) Kazalnik prikazuje povprečne rezultate mnenjske ankete in reprezentira zadovoljstvo zgolj tistega dela študentske populacije, ki je pri anketi sodeloval. Upošteva se samo tisti del ocene, ki se nanaša na visokošolskega učitelja in sodelavca in ne na predmet. Članica pri vsakem predmetu vsakega programa, ki se izvaja. Pridobiti»uporabniško«povratno informacijo o pedagoškem delu učitelja pri posameznem predmetu in o zadovoljstvu študentov z le-tem. Ob uravnoteženo in primerno strukturiranem vprašalniku, ki vsebuje tudi vprašanja za odgovore esejskega tipa, je mogoče detektirati probleme pri izvajanju pedagoškega procesa, in sicer na strani učiteljev in sodelavcev. Podatki so prikazani v obrazcu za pripravo poročila članic o anketiranju. Povzemite bistvene ugotovitve iz poročila o anketiranju študentov. Priloga k samoevalvacijskemu poročilu je Izvleček iz poročila o rezultatih anketiranja za študijsko leto 2015/16, ki ga mora fakulteta pripraviti v skladu z 21. členom Pravilnika o izvajanju študentske ankete na Univerzi na Primorskem. V izvlečku so vključeni podatki o povprečnih rezultatih mnenjske ankete za študente (točka II/1). Podatki kažejo povprečno oceno pedagoškega dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev po posameznih vprašanjih iz ankete, ločeno po stopnjah študija. Ocenjevalna lestvica je petstopenjska. V poročilu so ločeno prikazani podatki za študijske programe Aplikativne kineziologije. V študijskem letu 2015/16 smo anketiranje že tretje leto zapored izvedli v Študentskem informacijskem sistemu. Študenti so imeli možnost anketo za predmet izpolniti najkasneje do prijave k izpitu za ta predmet, splošni del ankete pa najkasneje do vpisa v višji letnik. Navedeno je pripomoglo k še vedno visokemu odstotku izpolnjenih anket (1. stopnja: 84,01 %, 2. stopnja: 70,53 %, 3. stopnja: 72,73 %). V univerzitetnih študijskih programih 1. stopnje znaša povprečna ocena po posameznih anketnih vprašanjih med 3,78 in 4,85, povprečna splošna ocena izvedbe predavanj oziroma vaj pa znaša 4,15. V magistrskih študijskih programih 2. stopnje je povprečna ocena po posameznih anketnih vprašanjih primerljiva (med 3,4 in 4,93), povprečna splošna ocena izvedbe predavanj oziroma vaj pa znaša 4,06. Pridobljene ocene kažejo, da so študenti zadovoljni z delom učiteljev in sodelavcev. Morebitne pripombe in težave študentov se ugotavljajo tudi po drugačnih poteh (npr. sestanek koordinatorja s študenti) in se rešujejo sproti. Na podlagi rezultatov anketiranja predstojniki oddelkov, ki imajo dostop do rezultatov anket za sodelavce v oddelku, opravijo individualne pogovore z izvajalci in obravnavajo splošne rezultate znotraj oddelka, po potrebi se s posameznimi izvajalci sestane tudi dekanja (kjer gre za večja odstopanja pri ocenah). Dekanja se v novembru tekočega študijskega leta sestane s študenti in obravnava anketne rezultate za preteklo študijsko leto. Sestanki potekajo ločeno po stopnja študija (za dodiplomske in magistrske programe). Izvleček iz poročila obravnava tudi Študentski svet fakultete, pri obravnavi izvlečka na senatu fakultete pa sodelujejo tudi študenti prek svojih predstavnikov. Študijski programi Aplikativna kineziologija: Študentska anketa za študijsko leto 2015/16 se je izvedla elektronsko v terminu od do Na anketo se je odzvalo 86,46 % vseh upravičencev, kar pomeni zelo dober odziv, nekoliko višji kot prejšnja leta (v študijskem letu 2014/15 se je na anketo odzvalo 80,26 % vseh upravičencev, leto prej pa 83,78 %).

22 Študenti so na vprašanja o visokošolskih sodelavcih odgovarjali z ocenami od 4,04 (dodiplomski študij) do 4,96 (doktorski študij) ter na vprašanja o izvedbi predmetov z ocenami od 3,82 do 4,93. Visoke ocene kažejo na zadovoljstvo študentov s visokošolskimi učitelji in sodelavci ter z izvedbo predmetov. Najslabše so študenti ocenili trditve iz splošne ankete, posebej organizacijo mednarodne službe in informacije o mednarodnih izmenjavah, informacije o delu študentskega sveta ter dostop do različnih oblik svetovanja (dodiplomski študenti so podali ocene manjše od 3). Ocene kažejo na slabo pokritost nekaterih področij za študijske programe Aplikativna kineziologija, kar se bo rešilo z umestitvijo študijskih programov Aplikativna kineziologija na novo fakulteto (UP Fakulteta za vede o zdravju).

23 Šifra kazalnika Ime kazalnika Tip kazalnika Kaj kazalnik meri Kdo ga meri Namen kazalnika Izračun kazalnika / NAVODILO za članice KUP_09 ZAPOSLENOST IN ZAPOSLJIVOST DIPLOMANTOV Izhodni kazalnik (izobraževalne dejavnosti) Kazalnik meri zaposljivost in zaposlenost diplomantov na trgu dela. Rektorat UP oz. članice na osnovi anketiranja diplomantov Članica dobi vpogled v to, ali so diplomanti zaposljivi v poklicu, za katerega se usposabljajo. Povzemite bistvene ugotovitve iz poročila o anketiranju diplomantov oziroma analize o zaposlenosti in zaposljivosti diplomantov Na fakulteti izvajamo anketiranje diplomantov v skladu z Navodili o anketiranju diplomantov Univerze na Primorskem. Anketiranje se izvede vsako drugo oz. tretje študijsko leto. V letu 2016 smo že drugič anketirali diplomante, zajeli pa smo diplomante, ki so študij zaključili v letih 2012 in V anketiranje je bilo vključenih 96 diplomantov (83 dodiplomski, 9 magistrski in 4 doktorski študij). Vključeni so bili diplomanti naslednjih programov: - univerzitetni študijski programi prve stopnje: Matematika, Računalništvo in informatika, Biodiverziteta, Bioinformatika, Biopsihologija, Matematika v ekonomiji in financah, Sredozemsko kmetijstvo; - magistrski študijski programi druge stopnje: Matematične znanosti, Računalništvo in informatika, Morska biologija; - doktorski študijski programi tretje stopnje: Matematične znanosti, Računalništvo in informatika. Spletno anketo je izpolnila točno polovica anketiranih diplomantov (48) 41 oziroma 49,4 % diplomantov prve stopnje, 3 oziroma 33,3 % diplomantov druge stopnje in 4 oziroma 100 % diplomantov 3. stopnje). Skoraj četrtina diplomantov (22,9 %) je bila zaposlena že v času diplomiranja. Od ostalih je večina diplomantov našla zaposlitev v 6 mesecih po diplomiranju (35 %) oziroma v obdobju od 6 mesecev do 1 leta (7,5 %). Kandidati, ki so izjavili, da še iščejo zaposlitev, so trenutno študenti podiplomskih programov (večinoma gre za diplomante študijskih programov Biopsihologija in Varstvo narave). Podatki o načinu pridobitve prve redne zaposlitve po diplomiranju kažejo, da je več kot četrtina (26 %) diplomantov pridobila zaposlitev preko prijave na različne razpise. Le v dveh primerih je bila podlaga za zaposlitev štipendiranje študenta na prvi stopnji študija. Večina diplomantov (38,9 %) je do redne zaposlitve prišla s pomočjo poznanstva, 13 % pa na povabilo podjetja, potem, ko je študent v njem delal preko študentskega servisa. V ostalih primerih so diplomanti prišli v stik z zaposlitvijo na drugačne načine (npr. program usposabljanja, praksa v tujini). Podatki o vrsti sedanje zaposlitve diplomantov nam pokažejo, da je skoraj polovica diplomantov redno zaposlenih (47,9 %). Diplomanti, ki niso zaposleni, so trenutno podiplomski študenti (v glavnem Biopsihologija in Varstvo narave). Med diplomanti sta le dva zaposlena v podjetju/organizaciji, katere (so)lastnik je študent ali ožji družinski član. Dobri dve tretjini diplomantov (68 %) je zaposlenih v gospodarstvu, in sicer največ v malih (32 %) in velikih podjetjih (28 %). Manjši delež (16 %) je zaposlenih v izobraževanju oziroma v javni upravi. Študijski programi Aplikativna kineziologija: Anketiranje diplomantov aplikativne kineziologije se izvaja v decembru 2016 in januarju Rezultati bodo znani v letu 2017.

Vizija UP

Vizija UP UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE Samoevalvacijsko poročilo za izobraževalno dejavnost za študijsko leto 2016/2017 Koper, januar 2018 1 Pri pripravi

Prikaži več

Vizija UP

Vizija UP Sprejeto na 44. seji Senata UP FHŠ, 19. 1. 2017 UNIVERZA NA PRIMORSKEM»Fakulteta za humanistične študije«samoevalvacijsko poročilo za izobraževalno dejavnost za študijsko leto 2015/2016 Koper, januar 2017

Prikaži več

Vizija UP

Vizija UP UNIVERZA NA PRIMORSKEM Fakulteta za humanistične študije Samoevalvacijsko poročilo za izobraževalno dejavnost za študijsko leto 2016/2017 Koper, 12. januar 2018 1 Pri pripravi poročila so sodelovali (po

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

Zapisnik 1

Zapisnik 1 Letno poročilo o študentski anketi UP FHŠ za študijsko leto 2014/15 Letno poročilo o rezultatih anketiranja se pripravi skladno s Pravilnikom o izvajanju študentske ankete Univerze na Primorskem in vsebuje:

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2016/2017 Univerza

Prikaži več

UNIVERZA NA PRIMORSKEM VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA ANALIZA PRIJAVE IN VPISA NA UNIVERZO NA PRIMORSKEM ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015 Koper, N

UNIVERZA NA PRIMORSKEM VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA ANALIZA PRIJAVE IN VPISA NA UNIVERZO NA PRIMORSKEM ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015 Koper, N UNIVERZA NA PRIMORSKEM VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA ANALIZA PRIJAVE IN VPISA NA UNIVERZO NA PRIMORSKEM ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015 Koper, November 2014 ANALIZA PRIJAVE IN VPISA ZA ŠTUDIJSKO

Prikaži več

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A ZAKAJ ŠTUDIJ MATEMATIKE? Ker vam je všeč in vam gre dobro od rok! lepa, eksaktna veda, ki ne zastara matematičnoanalitično sklepanje je uporabno povsod matematiki so zaposljivi ZAKAJ V LJUBLJANI? najdaljša

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

Deans Office

Deans Office Dekan izr. prof. dr. Janez Stare Gosarjeva ulica 005 SI-1000 Ljubljana T: +386 1 5805 561 F: +386 1 5805 521 crpo@fu.uni-lj.si www.fu.uni-lj.si Datum: 20. 6. 2016 Številka: 30000-07/2016-1 V skladu z določili

Prikaži več

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) 237 42 22 (04) 237 42 15 E pošta: vs@fov.uni-mb.si; un@fov.uni-mb.si Spletna stran: http://www.fov.uni-mb.si Informativno mesto:

Prikaži več

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www UNIVERZA NA PRIMORSKEM TITOV TRG 4, 6000 KOPER Na podlagi 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06), sklepov Senata Univerze na Primorskem in soglasja Vlade Republike Slovenije objavlja

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:  Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2018/19 Rok za prijavo: 05.03.2018 Razpisna dokumentacija: Razpis Prijavni obrazec Naslov

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 - e-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve,

Prikaži več

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje)

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje) Andragoški center Slovenije 39. Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanje Opomba: Informacijo o vključenosti odraslih v formalno izobraževanje (glej informacijo številka 38) nadgrajujemo

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00 - e-pošta: info@epf.nova-uni.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI

UNIVERZA V LJUBLJANI P O R O Č I L O O S P R E M L J A N J U I N Z A G O T A V L J A N J U K A K O V O S T I v letu na AKADEMIJI ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO V LJUBLJANI Komisija za sestavo poročila: Predsednik:

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 E-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica 18b, 5000

Prikaži več

Slomškov trg Maribor, Slovenija Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Marib

Slomškov trg Maribor, Slovenija  Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Marib Slomškov trg 15 2000 Maribor, Slovenija www.um.si Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Maribor, februar 2015 www.um.si rektorat@um.si t.: +386

Prikaži več

Povzetek analize anket za študijsko leto 2012/2013 Direktor Andrej Geršak Povzetek letnega poročila je objavljen na spletni strani Celje,

Povzetek analize anket za študijsko leto 2012/2013 Direktor Andrej Geršak Povzetek letnega poročila je objavljen na spletni strani  Celje, Povzetek analize anket za študijsko leto 2012/2013 Direktor Andrej Geršak Povzetek letnega poročila je objavljen na spletni strani www.fkpv.si. Celje, marec 2014 Kazalo vsebine 1 UVOD... 1 1.1 Odzivnost

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE Kandidat za vpis v magistrske študijske

Prikaži več

Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in ob soglasju Senata UL, pridobljenega na 39. seji senata UL z dne

Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in ob soglasju Senata UL, pridobljenega na 39. seji senata UL z dne Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in ob soglasju Senata UL, pridobljenega na 39. seji senata UL z dne 27.6.2017, rektor Univerze v Ljubljani sprejema naslednja PRAVILA

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:  Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc 1 FINANČNI NAČRT ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI ZA LETO 2009, ki ga je Študentski svet Univerze v Ljubljani sprejel na seji dne 14. 1. 2009 in ga pošilja Upravnemu odboru Univerze v Ljubljani

Prikaži več

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 1. KAJ SO IZREDNI ROKI? KOLIKO JIH JE? KOMU PRIPADAJO? POSTOPEK. Pravilnik o študiju 202. člen Izredni izpitni roki so izpitni roki zunaj izpitnih obdobij in v času

Prikaži več

Na tem delu pride kot pri ljubljanski različici kdaj bo senat sprejel ta pravila ter na kateri seji ter na kateri člen statuta

Na tem delu pride kot pri ljubljanski različici kdaj bo senat sprejel ta pravila ter na kateri seji ter na kateri člen statuta NAVODILA O IZVAJANJU ANKET O ZADOVOLJSTVU S ŠTUDIJEM IN O ZAPOSLJIVOSTI IN ZAPOSLENOSTI DIPLOMANTOV UM N 7/2013-41AG I. NAMEN IN CILJI ANKET 1. člen (namen anket) Univerza v Mariboru (v nadaljevanju UM)

Prikaži več

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc NAVODILA K CENIKU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2005/2006 UL FAKULTETE ZA POMORSTVO IN PROMET Šolnine in prispevke za študijsko leto 2005/2006 je določil Upravni odbor Fakultete za pomorstvo in promet na svoji 22.

Prikaži več

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa znanja slovenskega jezika (Ur. l. RS št. 47/1994),

Prikaži več

1

1 UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MANAGEMENT POROČILO O IZOBRAŽEVALNI DEJAVNOSTI za študijsko leto 2015/2016 in podatki o vpisu za študijsko leto 2016/2017 Koper, januar 2017 Kazalo vsebine 1 UVOD...

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede POROČILO O SPREMLJANJU IN ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE ZA LETO 2008 Ljubljana, m

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede POROČILO O SPREMLJANJU IN ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE ZA LETO 2008 Ljubljana, m Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede POROČILO O SPREMLJANJU IN ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE ZA LETO 2008 Ljubljana, marec 2008 POROČILO O KAKOVOSTI za leto 2008 1. Delovanje

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Osnovna šola bratov Letonja telefon/fax: (03) 8965300, 8965304 Šmartno ob Paki 117 e-pošta: os-bl-smartno@guest.arnes.si 3327 Šmartno ob Paki spl. stran: www.ossmartno.si SAMOEVALVACIJSKO POROČILO SODELOVANJE

Prikaži več

POROČILO O TUTORSKEM DELU ŠT. LETO 2013/14 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu vseh tutorjev učiteljev, ki so vključili tudi por

POROČILO O TUTORSKEM DELU ŠT. LETO 2013/14 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu vseh tutorjev učiteljev, ki so vključili tudi por POROČILO O TUTORSKEM DELU ŠT. LETO /14 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu vseh tutorjev učiteljev, ki so vključili tudi poročila tutorjev študentov. Tutorji učitelji so naslednji

Prikaži več

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO 2011-2015 Novo mesto, februar 2011 inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:2/9 1

Prikaži več

Univerzitetni študijski program Fizika I

Univerzitetni študijski program Fizika I Medicinska fizika II. stopnja 1. Splošni podatki o študijskem programu Ime študija: Magistrski študijski program Medicinska fizika. Stopnja študija: Druga bolonjska stopnja. Vrsta študija: Enopredmetni

Prikaži več

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx Na podlagi 22., 70., 71., 94., 95., 96., 97. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice je Senat Fakultete za zdravstvo Jesenice na svoji na 5. redni seji v študijskem letu 2014/2015, dne 18. 2. 2015,

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Lapajne&Randl2015.pptx

Microsoft PowerPoint - Lapajne&Randl2015.pptx RAZISKAVA OB PREDVIDENI SELITVI KNJIŽNIC OHK Raziskava je potekala v okviru predmetov Raziskovalne metode in Uporabniki informacijskih virov in storitev pod mentorstvom treh profesorjev (dr. Pisanski,

Prikaži več

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI Fakulteta za družbene vede Študentska anketa o študiju na III. stopnji Študijsko leto 2017/18 Pripombe, komenta

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI Fakulteta za družbene vede Študentska anketa o študiju na III. stopnji Študijsko leto 2017/18 Pripombe, komenta ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI Študentska anketa o študiju na III. stopnji Študijsko leto 2017/18 Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na http://1ka.si/set Ljubljana, 7. januar 2019 1. Povzetek

Prikaži več

ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD L

ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD L ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD 1 1000 LJUBLJANA Tel.: +386 2 250-19-99; 040 239 727 Faks:

Prikaži več

SPLOŠNE INFORMACIJE

SPLOŠNE INFORMACIJE »PSIHOLOŠKI DIFERENCIALNI MODUL«(PDM) V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/17 1 VSEBINA: 1. Namen Psihološkega diferencialnega modula (PDM)... 2 2. Predmeti PDM... 2 2.1 Predmeti... 4 2.1.1 Diferencialna psihologija...

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišč

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana  Izhodišč 20. november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišča za novo finančno perspektivo 2014-2020 na področju izobraževanja odraslih Mag. Katja Dovžak Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo

Prikaži več

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije,

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, ------------------------- Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, Sveta Evrope in Unesca/Cepesa. Izdaja se zaradi boljše

Prikaži več

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI Senat Univerze v Ljubljani je na podlagi šeste točke 47. in 238.a člena Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05, 118/05, 72/06 (76/06-popr.), 59/07 (82/07-popr.), 81/07, 5/08, 42/08, 62/08,

Prikaži več

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Fakulteta za družbene vede Splošni vidiki študijskega procesa

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Fakulteta za družbene vede Splošni vidiki študijskega procesa ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Splošni vidiki študijskega procesa Študijsko leto 2017/2018 Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na http://1ka.si/set

Prikaži več

DIDAKTIČNA PRIPOROČILA ZA IZVEDBO ŠPORTNO-NARAVOSLOVNEGA TABORA

DIDAKTIČNA PRIPOROČILA ZA IZVEDBO ŠPORTNO-NARAVOSLOVNEGA TABORA POROČILO O KAKOVOSTI ZA ŠOLSKO LETO 2013/14 Ljubljana, oktober 2014 VEGOVA Ljubljana: Poročilo o kakovosti za šolsko leto 2013/14 1 Osnovni podatki o šoli: Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in

Prikaži več

Samoevalvacijsko_UP FAMNITt-marec-09

Samoevalvacijsko_UP FAMNITt-marec-09 UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE OGIJE Spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2007/2008

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2019/2020 Univerza

Prikaži več

Poročilo o merjenju organizacijske klime

Poročilo o merjenju organizacijske klime Str.1/11 Izdelali: izr. prof. dr. Uroš Pinterič, Andrej Kolar (KKE), Katja Krevs (Karierni center in KKE), Mira Kastelic (mednarodna in projektna pisarna) Dne: 2015-09-07 Dostavljeno (e-mail): Senat, AZ,

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV na seji 5. 2. 2018 sprejel P R A V I L N I K O PREHODU

Prikaži več

Na podlagi 154

Na podlagi 154 To prečiščeno besedilo Pravil o diplomi Univerze na Primorskem Pedagoške fakultete Koper obsega: - Pravila o diplomi Univerze na Primorskem Pedagoške fakultete Koper z dne 19. marca 2004; - Spremembe in

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 Slovenska

ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 Slovenska ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 Slovenska ulica 17, 2000 Maribor Tel.: +386 2 250-19-99; 040

Prikaži več

POROČILO O TUTORSKEM DELU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/18 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu tutorjev učiteljev, ki so upoštevali tud

POROČILO O TUTORSKEM DELU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/18 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu tutorjev učiteljev, ki so upoštevali tud POROČILO O TUTORSKEM DELU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/18 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu tutorjev učiteljev, ki so upoštevali tudi poročila tutorjev študentov. Seznam tutorjev - tutorji

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Kultura kakovosti na UL prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik, rektor 29.3.2012 Maribor RK RS 01/24/08 Zagotavljanje kakovosti Kultura kakovosti, zagotavljanje kakovosti, notranji / zunanji sistemi zagotavljanja

Prikaži več

RAZVOJNI CENTER ZA ZAPOSLITVENO REHABILITACIJO NORMATIVI NA PODROČJU ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE mag. Aleksandra Tabaj Predstojnica Razvojnega centra

RAZVOJNI CENTER ZA ZAPOSLITVENO REHABILITACIJO NORMATIVI NA PODROČJU ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE mag. Aleksandra Tabaj Predstojnica Razvojnega centra RAZVOJNI CENTER ZA ZAPOSLITVENO REHABILITACIJO NORMATIVI NA PODROČJU ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE mag. Aleksandra Tabaj Predstojnica Razvojnega centra za zaposlitveno rehabilitacijo mag. Robert Cugelj Generalni

Prikaži več

Poročilo anket

Poročilo anket POROČILO ANKET Zadovoljstvo zaposlenih 2016 V času od 10. 6. do 30. 6.2016 je med zaposlenimi na Univerze v Mariboru, Fakulteti za zdravstvene vede potekala anonimna anketa»zadovoljstvo na delovnem mestu«.

Prikaži več

POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV

POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV, RUDARSKI ŠOLI V ŠOLSKEM LETU 2011/2012 1. Predstavitev šole V šolskem letu 2011/2012 so bili na Rudarsko šolo vpisani 204 dijaki. Razporejeni so bili v 6 oddelkov

Prikaži več

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne 27. 6. 2017 sprejel Študijski red Univerze v Ljubljani 1 SPLOŠNA DOLOČILA

Prikaži več

Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019 Univerza v Ljubljani razpisuje 21 doktorskih

Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019 Univerza v Ljubljani razpisuje 21 doktorskih Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019 Univerza v Ljubljani razpisuje 21 doktorskih študijskih programov - https://www.unilj.si/studij/doktorski/.

Prikaži več

Microsoft Word - Samoevalvacija stopnja TPL-UNI.docx

Microsoft Word - Samoevalvacija stopnja TPL-UNI.docx SAMOEVALVACIJA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA (obrazec za izpolnjevanje) 1. SPLOŠNI PODATKI a) Ime študijskega programa: Tehnologija prometa in logistika b) Stopnja študijskega programa: 1. stopnja c) Vrsta študijskega

Prikaži več

Microsoft Word - Samoevalvacija stopnja Promet in Pomorstvo.docx

Microsoft Word - Samoevalvacija stopnja Promet in Pomorstvo.docx SAMOEVALVACIJA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA (obrazec za izpolnjevanje) 1. SPLOŠNI PODATKI a) Ime študijskega programa: Promet in pomorstvo b) Stopnja študijskega programa: 2. stopnja c) Vrsta študijskega programa:

Prikaži več

Poročilo anket

Poročilo anket POROČILO ANKET Zadovoljstvo na delovnem mestu 2018 V času od 11. 6. do 22. 6. 2018 je med zaposlenimi na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za zdravstvene vede potekala anonimna anketa»zadovoljstvo na delovnem

Prikaži več

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program TEHNIŠKA VARNOST traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več

Microsoft Word - Pravilnik_DD__Ekonomija_.doc

Microsoft Word - Pravilnik_DD__Ekonomija_.doc Na osnovi 162. člena Statuta Univerze v Ljubljani in 45. člena Pravil Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Ekonomske fakultete na svoji seji 10. decembra 2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O

Prikaži več

LETNO POROČILO

LETNO POROČILO Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2011 Sprejet na 38. seji senata, dne 26. 1. 2011 in na 29. seji upravnega odbora, dne 31. 1. 2011. Celje, januar 2011 Ime

Prikaži več

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol SENAT UL 2. SEJA DNE 21. 11. 2017 Številka: 031-12/2017 Datum: Ljubljana, 21. 11. 2017 5. TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Ljubljani Poročevalec:

Prikaži več

Stran1 POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA LETO 2010/2011 Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šol

Stran1 POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA LETO 2010/2011 Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šol Stran1 POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA LETO 2010/2011 Stran2 Kazalo 1. MATERIALNI POGOJI ŠOLE 2. KADROVSKA ZASEDBA. 3. RAZREDI.. 4. REALIZACIJA UČNEGA PROGRAMA. 4.1. SODELOVANJE S STARŠI. 5. KOMISIJA

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

PRIROČNIK ZA ŠTUDENTE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA

PRIROČNIK ZA ŠTUDENTE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE PRIROČNIK ZA ŠTUDENTE Študijsko leto 2018/2019 Priročnik za študente Izdala: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (UP FHŠ)

Prikaži več

Brosura_VPIS

Brosura_VPIS VSEBINA Najpogostejša vprašanja o vpisu in študiju Študijsko leto 2016/2017 INFORMACIJE O VPISU IN ŠTUDIJU NA UNIVERZI V MARIBORU Visokošolska prijavno - informacijska služba Univerze v Mariboru Dejan

Prikaži več

Porevizijsko poročilo o popravljalnih ukrepih Ministrstva za pravosodje

Porevizijsko poročilo o popravljalnih ukrepih Ministrstva za pravosodje POREVIZIJSKO POROCILO O POPRAVLJALNIH UKREPIH MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE Bedimo nad potmi javnega denarja POSLANSTVO Raèunsko sodišèe pravoèasno in objektivno obvešèa javnosti o pomembnih odkritjih revizij

Prikaži več

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57 RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57553718 Matična št.: 5052513000 Registrski organ: Okrožno

Prikaži več

Na osnovi določil 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/2012 s sprem. in dopol. do 28/2014) je Senat Fakultete za naravoslovje in

Na osnovi določil 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/2012 s sprem. in dopol. do 28/2014) je Senat Fakultete za naravoslovje in Na osnovi določil 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/2012 s sprem. in dopol. do 28/2014) je Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru na svoji 5. redni seji

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

Priloga Ekonomske fakultete (EF UL) k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z

Priloga Ekonomske fakultete (EF UL) k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z Priloga Ekonomske fakultete (EF UL) k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25.10.2011, s spremembami (Merila) V tej prilogi

Prikaži več

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DOLOČBE 1. člen Ta navodila urejajo prilagajanje študijskih

Prikaži več

Na podlagi 25. člena Pravil Univerze na Primorskem, Fakultete za management in na podlagi Pravilnika o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na U

Na podlagi 25. člena Pravil Univerze na Primorskem, Fakultete za management in na podlagi Pravilnika o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na U Na podlagi 25. člena Pravil Univerze na Primorskem, Fakultete za management in na podlagi Pravilnika o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na Univerzi na Primorskem, ki ga je sprejel Senat Univerze

Prikaži več

Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: T: Režim študija Predmet: Uvod

Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: T: Režim študija Predmet: Uvod Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: ksz@mf.uni-lj.si T: +386 1 543 7700 Režim študija Predmet: Uvod v medicino, modul Informatika Študijski program: EMŠ

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3 Univerzitetni študijski program Biokemija Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program BIOKEMIJA traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk. Strokovni

Prikaži več

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE UNIVERSITY OF MARIBOR FACULTY OF CRIMINAL JUSTICE AND SECURITY Na podlagi 17. točke 314. člena in na p

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE UNIVERSITY OF MARIBOR FACULTY OF CRIMINAL JUSTICE AND SECURITY Na podlagi 17. točke 314. člena in na p UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE UNIVERSITY OF MARIBOR FACULTY OF CRIMINAL JUSTICE AND SECURITY Na podlagi 17. točke 314. člena in na podlagi 1. in 15. točke 330. člena Statuta Univerze

Prikaži več

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije LETNO POROČILO ZA LETO 2010 Sprejet na 39. seji senata, dne in na 30. seji upravnega

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije LETNO POROČILO ZA LETO 2010 Sprejet na 39. seji senata, dne in na 30. seji upravnega Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije LETNO POROČILO ZA LETO 2010 Sprejet na 39. seji senata, dne 23. 2. 2011 in na 30. seji upravnega odbora, dne 28. 2. 2011. Celje, februar 2011 Ime zavoda:

Prikaži več

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc REPUBLIKA SLOVENIJA Anketa o zadovoljstvu uporabnikov statističnih podatkov in informacij Statističnega urada RS 1. Kako pogosto ste v zadnjem letu uporabljali statistične podatke in informacije SURS-a?

Prikaži več

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija NAKNADNI JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE KANDIDATOV ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2019/2020 1 NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA Izvajalec javnega

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne 13. 7. 2015 je po predhodni obravnavi in potrditvi besedila na pedagoški konferenci zavoda

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede LETNO POROČILO 2015 POSLOVNO POROČILO S POROČILOM O KAKOVOSTI RAČUNOVODSKO POROČILO DEKAN: red. prof.

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede LETNO POROČILO 2015 POSLOVNO POROČILO S POROČILOM O KAKOVOSTI RAČUNOVODSKO POROČILO DEKAN: red. prof. Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede LETNO POROČILO 2015 POSLOVNO POROČILO S POROČILOM O KAKOVOSTI RAČUNOVODSKO POROČILO DEKAN: red. prof. dr. Rado Bohinc Letno poročilo so pripravili: - vodstvo

Prikaži več

Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju F

Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju F Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, je Senat

Prikaži več

Microsoft Word - Intervju_Lebar_SID_banka

Microsoft Word - Intervju_Lebar_SID_banka INTERVJU: Leon Lebar, direktor oddelka za zavarovanje kreditov in investicij SID banke, d.d. G. Leon Lebar je bil kot gost iz prakse letos povabljen k predmetu Mednarodno poslovanje. Študentom je na primerih

Prikaži več

Klasifikacijski znak 037

Klasifikacijski znak 037 Klasifikacijski znak 037 Maribor, 28.11.2018 Z A P I S N I K Konstitutivne seje ŠTUDENTSKEGA SVETA Fakultete za strojništvo UM, ki je potekala v torek, 28. novembra 2018, ob 18.00 uri v prostoru B-202.

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejet

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejet Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejeto na 11. redni seji senata UL FGG dne 24. 10. 2018)

Prikaži več

Na podlagi petega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 - uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije n

Na podlagi petega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 - uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije n Na podlagi petega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 - uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije na 58. redni seji dne26. januarja 2006 pod točko 4 sprejela

Prikaži več

Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze

Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze v Ljubljani Teološke fakultete na svoji 4. redni seji,

Prikaži več

Microsoft Word - KAZALNIK ZADOVOLJSTVA S PREHRANO 2017

Microsoft Word - KAZALNIK ZADOVOLJSTVA S PREHRANO 2017 Neobvezni kazalnik kakovosti KAZALNIK ZADOVOLJSTVO S PREHRANO V PSIHIATRIČNI BOLNIŠNICI IDRIJA ZA LETO 2017 Kazalnik pripravila Andreja Gruden, dipl. m. s., Hvala Nataša, dipl. m. s. 1. POIMENOVANJE KAZALNIKA

Prikaži več

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi tretje alineje enajstega odstavka 51.h člena Zakona o visokem

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi tretje alineje enajstega odstavka 51.h člena Zakona o visokem Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi tretje alineje enajstega odstavka 51.h člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 UPB7, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA DOODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota oddaja stanovanja v najem na podlagi Jav

JAVNI RAZPIS ZA DOODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota oddaja stanovanja v najem na podlagi Jav JAVNI RAZPIS ZA DOODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota oddaja stanovanja v najem na podlagi Javnega razpisa. Razpis je javnega značaja in je objavljen

Prikaži več

DOPIS z glavo SLO

DOPIS z glavo SLO ZAPISNIK 7. redne seje nadaljevanje - Akademskega zbora Filozofske fakultete Univerze v Mariboru z dne 23. 5. 2012 Prisotni: po priloženem seznamu (58 iz vrst visokošolskih učiteljev, 23 iz vrst študentov).

Prikaži več