UNIVERZA V LJUBLJANI

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "UNIVERZA V LJUBLJANI"

Transkripcija

1 P O R O Č I L O O S P R E M L J A N J U I N Z A G O T A V L J A N J U K A K O V O S T I v letu na AKADEMIJI ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO V LJUBLJANI Komisija za sestavo poročila: Predsednik: Izr. prof. Tomaž Gubenšek Tajnik: Alenka Burger, univ. dipl. prav. Predstavnica : Kalindi Fonda Dekan red. prof. Aleš Valič Ljubljana, februar

2 1. UVOD Poročilo o spremljanju in zagotavljanju kakovosti za leto na UL AGRFT je kot posebna priloga že zajeto v Poslovnem poročilu UL AGRFT za leto. Pričujoči dokument pa vsebuje tudi tabele kazalnikov kakovosti akademije kot članice UL. 2. POVZETEK STANJA KAKOVOSTI NA VSEH PODROČJIH 2.1. izobraţevanje (dodiplomski, izredni, podiplomski študij) Izobraževanje je potekalo po načrtih, ki si jih je zastavila Akademija, vsi progami so se redno izvajali. Akademija je usmerila pozornost na izvajanje novih, prenovljenih programov na prvi in drugi stopnji (poleg prenovitve, smo odprli tudi nekaj novih programov). Poleg izvajanja starih in skrbi za kvalitetno pedagoško dejavnost, smo poskusili uskladiti delovanje vseh programov na stopnji, ki jo in ostali, udeleženi v pedagoškem procesu, pričakujejo. Sprotno reševanje težav in evalvacija novih programov nam pomagajo, da je prehod na nov programe dovolj tekoč. Seveda pa bo za temeljitejšo analizo programov potrebno nekaj časa. Akademija je poleg»starih«, že obstoječih programov v študijskem letu /2010 razpisala tudi sledeče programe: - na prvi stopnji: Film in televizija (s smermi: Filmska in televizijska režija, Filmska in televizijska montaža in Filmsko in televizijsko snemanje), Dramaturgija in scenske umetnosti, Dramska igra in Gledališka režija; - na drugi stopnji: Dramska igra (s smermi: Dramska igra, Gledališko petje, Umetniška beseda, Igra z lutko), Dramaturgija in scenske umetnosti (s smerema: Zgodovina, teorija in kritika scenskih umetnosti in Dramaturgija in dramsko pisanje), Oblike govora (s smerema: Oblikovanje govorjenih sporočil in Govorno sporočanje), Scensko oblikovanje (s smerema: Scenografija in Kostumografija) in Filmsko in televizijsko ustvarjanje (s smermi: Filmska režija, Televizijska režija, Snemanje, Montaža, Scenaristika in Produkcija). - Tabele št raziskovanje, razvojna in umetniška dejavnost Na področjih raziskovalne, razvojne in umetniške dejavnosti smo skoraj povsod dosegli realizacijo načrtov za leto ; v leto 2010 bomo prenesli organizacijo in izvedbo znanstvenega sestanka, katerega zaradi objektivnih okoliščin nismo mogli izvesti. Akademija je s sodelovanjem na vseh pomembnejših umetniških manifestacijah doma in v tujini utrjevala prepoznavnost in kvaliteto dela na Akademiji (filmska produkcija sodeluje na vseh pomembnejših svetovnih filmskih festivalih, kjer žanje zavidljive uspehe, gledališka produkcija pa se z uspehom predstavlja na domačih in tujih gledaliških festivalih). Študenti Akademije sodelujejo pri vseh večji kulturnih prireditvah Univerze v Ljubljani, prav tako pa prihaja do povezovanja in bogatenja študijske in obštudijske dejavnosti na umetniškem delovanju. - Tabele št

3 2.3. mednarodna dejavnost Na Akademiji poteka mednarodna izmenjava preko programa Erasmus. Glede na načine financiranja pa je to pravzaprav tudi skrajni doseg, saj zaradi podhranjenosti financiranja izvajanja specifik, ki jih študij na umetniških področjih zahteva, sodelovanja pri študijskem procesu ne moremo zagotavljati večjemu številu tujih. Poleg posebnega načina študija pa je Akademija še vedno v utesnjenih prostorih, ki so sedaj z uvedbo prenovljenih programov (tudi novih) in večjim m še manjši in predstavljajo izredno težavo pri izvajanju študijskih programov. - Tabele št knjiţnice, čitalnice in zaloţniška dejavnost V knjižnici, čitalnici in arhivu je knjižnično-informacijska dejavnost potekala po zastavljenem programu in posebnosti nismo zaznali. - Tabele št investicije in vzdrţevanje, prostori in oprema Stavbo, v kateri delujemo, nam daje v najem Frančiškanski samostan Ljubljana Center. Posebnih investicij v samo stavbo zato nismo ne načrtovali ne izvedli. V okviru razpoložljivih sredstev so na akademiji največja investicija računalniška in druga oprema, potrebna za izvajanje javne službe informacijski sistem V letu smo pričeli z uvajanjem nove generacije študijskega informacijskega sistema e-študent-3g, ki omogoča oddaljen dostop do podatkov in storitev, pomembnih za izvajanje študijskega procesa. Implementacija novega sistema je zahtevna, saj se z njegovo uporabo ugotavljajo določene pomanjkljivosti, ki jih je potrebno sprotno odpravljati. Akademija je v letu zaključila s prehodom na univerzitetni telefonski sistem (UTS). Večjih prihrankov pri stroških telefonije zaenkrat še nismo zaznali človeški viri, osebje Na Akademiji je za polni delovni čas zaposlenih 35 visokošolskih učiteljev in sodelavcev (zaposlenih s polnim delovnim časom), 5 v dopolnilnem petinskem delovnem razmerju, 1 za krajši delovni čas od polnega na raziskovalnem projektu, 3 mlade raziskovalke in 21 nepedagoških delavcev. Starostna struktura zaposlenih je glede na prejšnja leta pomlajena, predvsem zaradi predhodnega trenda upokojevanja in zaposlovanja mlajših pedagogov. Zaradi bolonjske prenove študijskih programov in vse večjega porasta na področju mednarodnega sodelovanja so nujne kadrovske okrepitve, ki pa jih zaradi finančne in prostorske podhranjenosti zelo težko realiziramo. - Tabele št

4 2.8. (storitve za študente, tutorstvo; interesna dejavnost; študentski svet) Tutorstva na Akademiji ne izvajamo, saj zaradi posebnega (mentorskega) principa študija ni potreben. Del pomoči prevzamejo mentorji letnikov (s strani pedagogov), drug del pa višjih letnikov (pa tudi študentski svet). Sodelovanje s študentskim svetom se krepi, pa vendar je na tem področju še nekaj možnosti za poglobitev sodelovanja in skupnega komuniciranja. Na področju interesnih dejavnosti, pa je Akademija v celoti realizirala zastavljene cilje, kar kaže na velik interes in pedagogov, da skozi neformalne oblike izobraževanja poglabljajo znanja, pridobljena v študijskem procesu. Tukaj moramo omeniti delovanje v okviru t.i.»b«produkcij in pa organizirano sodelovanje (in pedagogov) pri pomembnejših projektih zunaj Akademije (proslava ob 90-letnici UL, rekonstrukcija kultne slovenske predstave Pupilija). 3. OPIS AKTIVNOSTI ZA RAZVOJ SPREMLJANJA IN ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI 3.1. sestava in delovanje komisije, zadolţene za kakovost Komisijo za samoevalvacijo na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v šolskem letu /20010 sestavljajo: Tomaž Gubenšek, izr. prof. (predsednik), Alenka Burger, univ. dipl. prav. (tajnik) in Kalindi Fonda (predstavnica ). Komisija je delovala na dveh nivojih na sestankih, kjer smo oblikovali glavne smernice našega delovanja in s pomočjo elektronskega sodelovanja, kjer smo obdelovali posamezna vprašanja priprava dokumentov za sistem kakovosti ter instrumentov in kazalcev kakovosti Tekočo problematiko s področja samoevalvacije so med letom obravnavali oddelki in katedre na Akademiji, Upravni odbor, Senat Akademije, Komisija za študijske zadeve in drugi organi znotraj Akademije. Pobude, ki so prihajale, je Komisija za samoevalvacijo pregledala in jih po potrebi vključila v samoevalvacijsko poročilo izvajanje študentskih anket o pedagoškem delu, izvajanje drugih anket ter analiz Akademija za gledališče, radio, film in televizijo redno izvaja anketiranje, ker le-to predstavlja izhodišče za ugotavljanje morebitnih težav, ki bi se lahko pojavile znotraj pedagoškega delovanja. Poleg tega ima Akademija dobro razvit model komuniciranja znotraj pedagoško-delovnih skupin, kjer je imajo možnost, da se o težavah neposredno pogovorijo s pedagogi, prav tako, pa poskušamo zadrege, ki se pojavljajo, reševati s pomočjo mediatorstva (pomoči neprizadetega pedagoga ali druge strokovne osebe), ki poskuša pomagati pri težavi. V letu nismo zabeležili nobenih neposrednih težav v komunikaciji med in pedagoškimi oz. tudi nepedagoškimi delavci, seveda pa želimo komunikacijo peljati v smeri odprtega dialoga. 4

5 3.4. morebitne zunanje evalvacije in akreditacije V tem času Akademija ni načrtovala zunanjih evalvacij in akreditacij. 4. DODATNE UGOTOVITVE IN ZAKLJUČEK V začetku marca je Služba za notranjo revizijo Univerze v Ljubljani opravila rečni revizijski pregled pravilnosti izplačil plač na akademiji. V revizijskem pregledu ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, na podlagi katerih bi bilo potrebno ukrepanje. Leto je bilo posvečeno pripravi na začetek izvajanja prenovljenih študijskih programov in izvajanju le-teh, saj lahko novi programi kvalitetno in uspešno zaživijo samo ob sprotnem preverjanju vseh, ki sodelujejo pri izvajanju. Prav tako pa poskušamo ohranjati in razvijati komunikacijo vseh, ki sodelujejo pri pedagoškem delu na AGRFT, saj lahko samo s takšnim načinom ponudimo kvalitetno in strokovno izobrazbo vsem, ki študirajo pri nas. Akademija si želi bolj homogenega sodelovanja s strokovnimi službami rektorata UL. Pri nekaterih službah bi si želeli hitrejšo odzivnost in večjo strokovnost. Ljubljana, februar 2010 Predsednik: Izr. prof. Tomaž Gubenšek 5

6 PRILOGA: tabele IZOBRAŢEVALNA DEJAVNOST Tabela št. 1 Število akreditiranih programov realizirano 2008/ status študijski programi za pridobitev univerzitetne izobrazbe redni študijski programi za pridobitev univerzitetne izobrazbe izredni 4 4 magistrski študijski program doktorski študijski program univerzitetni študijski programi - 1. stopnja redni univerzitetni študijski programi - 1. stopnja izredni magistrski študijski programi - 2. stopnja redni magistrski študijski programi - 2. stopnja izredni Tabela št. 2 Število akreditiranih programov, ki se izvajajo na članici status študijski programi za pridobitev univerzitetne izobrazbe redni 4 4 magistrski študijski program 9 4 doktorski študijski program 1 1 univerzitetni študijski programi - 1. stopnja redni 4 4 univerzitetni študijski programi - 1. stopnja izredni 2 1 magistrski študijski programi - 2. stopnja redni 6 4 magistrski študijski programi - 2. stopnja izredni 5 0 6

7 Tabela št. 3 Število h po vrstah in študijskih programov, ki se izvajajo način relizacija 2008/ študijski programi za pridobitev univerzitetne izobrazbe redni magistrski študijski program doktorski študijski program 2 2 univerzitetni študijski programi - 1. stopnja redni univerzitetni študijski programi - 1. stopnja izredni 9 1 magistrski študijski programi - 2. stopnja redni 55 9 magistrski študijski programi - 2. stopnja izredni 31 Tabela št. 4 Število absolventov po vrstah študijskih programov, ki se izvajajo status 2008/ študijski programi za pridobitev univerzitetne izobrazbe redni magistrski študijski program doktorski študijski program

8 Tabela št. 5 Prehodnost iz 1. v 2. letnik za redni študij po posameznih starih dodiplomskih programih in po 1. bolonjski stopnji 2008/09 v v v prvi letnik prvi letnik v prvi letnik v v s s drugi letnik s drugi letnik prehodnosti drugi letnik prehodnosti prehodnosti ponavljalci ponavljalci brez ponavljalci brez iz 1. v 2. brez iz 1. v 2. iz 1. v 2. v v ponavljalcev v ponavljalcev letnik ponavljalcev letnik letnik prejšnjem prejšnjem v obdobju prejšnjem v obdobju (t) v obdobju (t) študijskem študijskem (t) študijskem letu (t-1) letu (t-1) letu (t-1) univerzitetni študijski program , , ,00 Tabela št. 6 Prehodnost iz 1. v 2. letnik študijskega programa za pridobitev magisterija znanosti v drugi letnik brez ponavljalcev v obdobju (t) 2008/09 v v v v prvi letnik v prvi letnik s prvi letnik s drugi letnik s prehodnosti drugi letnik prehodnosti ponavljalci v ponavljalci v brez ponavljalci iz 1. v 2. brez iz 1. v 2. prejšnjem prejšnjem ponavljalcev v letnik ponavljalcev v letnik študijskem študijskem v obdobju prejšnjem obdobju (t) letu (t-1) letu (t-1) (t) študijskem letu (t-1) prehodnosti iz 1. v 2. letnik , , ,00 8

9 Tabela št. 7 Odstotek vseh ponavljalcev v dodiplomskih in študijskih programih 1. stopnje glede na vse vpisane študente (brez absolventov) 2008/ /2010 /2010 ponavljalcev brez absolventov vseh ponavljavcev ponavljalcev brez absolventov vseh ponavljavcev ponavljalcev brez absolventov vseh ponavljavcev (samo redni) univerzitetni študijski program , ,00 47 univerzitetni bolonjski študijski program - 1. stopnja 34 0, ,13 Tabela št. 8 Število diplomantov po vrsti študijskega programa 2008 način študijski programi za pridobitev univerzitetne izobrazbe redni študijski programi za pridobitev univerzitetne izobrazbe izredni magistrski študijski program Tabela št. 9 Povprečna doba zaključka študija v študijski program - redni študij 2008/ /2010 /2010 mesecev mesecev od mesecev od povprečno povprečno povprečno od 1. oktobra 1. oktobra 1. oktobra diplo- trajanje trajanje trajanje vpisnega leta do vpisnega vpisnega diplomantov* študija (v diplomantov študija (v študija (v meseca leta do leta do mantov* letih) letih) letih) diplomiranja meseca meseca diplomiranja diplomiranja univerzitetni študijski program , ,80 114,28 21 x 9

10 Tabela št. 10 Številčno razmerje med razpisanimi mesti, prijavljenimi in sprejetimi kandidati v 1. letnik v prvem roku prijavnega postopka 2008/ /2010 /2010 status razpisana mesta po programih prijave s prvo željo v 1. letnik razpisana mesta po programih prijave s prvo željo v 1. letnik študijski programi za pridobitev univerzitetne izobrazbe redni študijski programi za pridobitev univerzitetne izobrazbe izredni razpisana mesta po programih prijave s prvo željo v 1. letnik univerzitetni študijski programi - 1. stopnja redni univerzitetni študijski programi - 1. stopnja izredni magistrski študijski programi - 2. stopnja redni Tabela št. 11 Število na visokošolskega učitelja na članici realizirano 2008/ / učitelji 51, študent na učitelja 1,38 3,96 3,59 Tabela št. 12 Računalniška opremljenost za študente: računalnikov za študente, delež elektronskih prijav 2008/09 elektronske prijave na izpit vse prijave na izpit delež elektronskih prijav 0,00 0,00 1,00 10

11 Tabela št. 13 Povprečna doba zaključka študija v študijski program - redni študij mesecev od 1. oktobra vpisnega leta do meseca diplomiranja 2008/ /2010 /2010 diplomantov povprečno trajanje študija (v letih) mesecev od 1. oktobra vpisnega leta do meseca diplomiranja diplomantov povprečno trajanje študija (v letih) mesecev od 1. oktobra vpisnega leta do meseca diplomiranja diplomantov povprečno trajanje študija (v letih) univerzitetni študijski program , , ,43 univerzitetni bolonjski študijski program - 1. stopnja * (* še ni podatka) Tabela št. 14 Računalniška opremljenost za študente: računalnikov za študente 2008/ /2010 /2010 št. računalnikov št. na računalnik št. računalnikov št. na računalnik št. računalnikov št. na računalnik , , ,83 11

12 RAZISKOVALNA DEJAVNOST Tabela št. 15 Število raziskovalcev registriranih pri ARRS visokošolski učitelji in sodelavci 2008 podoktorski mladi ARRS visokošolski učitelji in sodelavci podoktorski mladi ARRS visokošolski učitelji, sodelavci in registrirani pri ARRS podoktorski mladi zaposleni registrirani pri ARRS * * raziskovalec na delovnem mestu plačne skupine H Tabela št. 16 Znanstvene objave na raziskovalca 2008 znanstvene objave ARRS objava na raziskovalca znanstvene objave ARRS objava na raziskovalca znanstvene objave ARRS objava na raziskovalca , , ,09 MEDNARODNA DEJAVNOST Tabela št. 17 Število izvedenih mednarodnih aktivnosti 2008/ /2010 /2010 učitelji učitelji učitelji

13 Tabela št. 18 Število in delež vključenih v izmenjave v tujino 2008/ /2010 razlike 2008/ in načrt /2010 /2010 domači vsi domači vsi domači vsi , ,63-0, , / /2010 /2010 domači domači domači 2 1,79 4 1,63 2 1,87 Tabela št. 19 Število in delež tujih na izmenjavi pri nas 2008/ /2010 razlike tuji vsi tuji vsi 2008/ in načrt /2010 tuji /2010 vsi , ,22 0, , / /2010 /2010 tuji tuji tuji 1 0,89 3 1,22 5 4,67 13

14 Tabela št. 20 Število in delež na izmenjavi v/iz tujine 2008/ /2010 razlike 2008/ in načrt /2010 /2010 domači tuji domači tuji domači tuji domači tuji 2 1,79 1 0,89 4 1,63 3 1,22-0,16 0,33 2 1,87 5 4,67 Tabela št. 21 Število in delež redno in izredno tujih h 2008/ /2010 razlike tuji Tabela št. 22 / / vsi tuji vsi in načrt tuji vsi / , ,63 0, ,93 Število in delež učiteljev na izmenjavi v tujini 2008/ /2010 /2010 učitelji na izmenjavi zaposleni učitelji učitelji 6,06 0,00 6,25 14

15 KNJIŢNIČNA DEJAVNOST Tabela št. 23 Število aktivnih uporabnikov knjižnice Aktivni uporabniki dodiplomski, redni dodiplomski, izredni podiplomski srednješolci zaposleni upokojenci tuji državljani drugi skupaj aktivni uporabniki Tabela št. 24 Delež aktivnih uporabnikov z univerz 2008 aktivni aktivni aktivni aktivnih aktivni aktivnih vsi aktivni aktivnih aktivni aktivnih vsi aktivni aktivnih aktivni aktivnih vsi aktivni uporabniki uporabniki uporabniki uporabnikov uporabniki uporabnikov uporabni uporabnikov uporabnik uporabnikov uporabni uporabnikov uporabniki uporabnikov uporabniki knjižnice z knjižnice z knjižnice z z matične knjižnice z knjižnice z ki z matične i knjižnice knjižnice z ki z matične knjižnice z knjižnice z knjižnice matične matične matične članice UL UL UL knjižnice članice UL z UL UL knjižnice članice UL UL UL članice UL članice UL članice UL , , , , , ,02 15

16 Tabela št. 25 Letni prirast tiskanih enot gradiva in zakupljenih ali nabavljenih elektronskih enot 2008 plan enot prirasta knjižničnega gradiva na fizičnih nosilcih (knjižno in neknjižno gradivo) naslovov plačanih e- knjig, e-revij in zbirk skupno prirast virov enot prirasta knjižničnega gradiva na fizičnih nosilcih (knjižno in neknjižno gradivo) naslovov plačanih e-knjig, e- revij in zbirk skupno prirast virov enot prirasta knjižničnega gradiva na fizičnih nosilcih (knjižno in neknjižno gradivo) naslovov plačanih e-knjig, e- revij in zbirk skupno prirast virov Tabela št Izobraževanja uporabnikov knjižnic oblike izobraževanja uporabnikov knjižnice oblike izobraževanja uporabnikov knjižnice oblike izobraževanja uporabnikov knjižnice št. izvedb oblik izobraževanja uporabnikov knjižnice 2008 skupno izvedenih pedagoških ur udeležencev udeležencev izobraževanja glede na vpisane študente ,00 št. izvedb oblik skupno izvedenih udeležencev izobraževanja izobraževanja uporabnikov udeležencev pedagoških ur glede na vpisane študente knjižnice ,00 št. izvedb oblik izobraževanja uporabnikov knjižnice skupno izvedenih pedagoških ur udeležencev udeležencev izobraževanja glede na vpisane študente ,30 16

17 Tabela št. 27 Število računalnikov preko katerih uporabniki v knjižnici lahko dostopajo do informacij 2008 plan KADRI Tabela št Mladi ARRS iz gospodarstva Tabela št. 29 Število zaposlenih, ki izvajajo študijski program po pogodbi o delu ali avtorski pogodbi Tabela št. 30 Zunanji izvajalci Tabela št. 31 Visokošolski učitelji in sodelavci

P O R O Č I L O AKADEMIJE ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO UNIVERZE V LJUBLJANI O S P R E M L J A N J U I N Z A G O T A V L J A N J U K A K O

P O R O Č I L O AKADEMIJE ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO UNIVERZE V LJUBLJANI O S P R E M L J A N J U I N Z A G O T A V L J A N J U K A K O P O R O Č I L O AKADEMIJE ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO UNIVERZE V LJUBLJANI O S P R E M L J A N J U I N Z A G O T A V L J A N J U K A K O V O S T I ZA LETO 2010 Komisija za sestavo poročila:

Prikaži več

Vizija UP

Vizija UP UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE Samoevalvacijsko poročilo za izobraževalno dejavnost za študijsko leto 2016/2017 Koper, januar 2018 1 Pri pripravi

Prikaži več

Vizija UP

Vizija UP UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE Samoevalvacijsko poročilo za izobraževalno dejavnost za študijsko leto 2015/2016 Koper, januar 2017 Pri pripravi

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede POROČILO O SPREMLJANJU IN ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE ZA LETO 2008 Ljubljana, m

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede POROČILO O SPREMLJANJU IN ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE ZA LETO 2008 Ljubljana, m Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede POROČILO O SPREMLJANJU IN ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE ZA LETO 2008 Ljubljana, marec 2008 POROČILO O KAKOVOSTI za leto 2008 1. Delovanje

Prikaži več

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije,

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, ------------------------- Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, Sveta Evrope in Unesca/Cepesa. Izdaja se zaradi boljše

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Kultura kakovosti na UL prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik, rektor 29.3.2012 Maribor RK RS 01/24/08 Zagotavljanje kakovosti Kultura kakovosti, zagotavljanje kakovosti, notranji / zunanji sistemi zagotavljanja

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc NAVODILA K CENIKU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2005/2006 UL FAKULTETE ZA POMORSTVO IN PROMET Šolnine in prispevke za študijsko leto 2005/2006 je določil Upravni odbor Fakultete za pomorstvo in promet na svoji 22.

Prikaži več

Vizija UP

Vizija UP Sprejeto na 44. seji Senata UP FHŠ, 19. 1. 2017 UNIVERZA NA PRIMORSKEM»Fakulteta za humanistične študije«samoevalvacijsko poročilo za izobraževalno dejavnost za študijsko leto 2015/2016 Koper, januar 2017

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 E-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica 18b, 5000

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 - e-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve,

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00 - e-pošta: info@epf.nova-uni.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica

Prikaži več

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO 2011-2015 Novo mesto, februar 2011 inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:2/9 1

Prikaži več

Vizija UP

Vizija UP UNIVERZA NA PRIMORSKEM Fakulteta za humanistične študije Samoevalvacijsko poročilo za izobraževalno dejavnost za študijsko leto 2016/2017 Koper, 12. januar 2018 1 Pri pripravi poročila so sodelovali (po

Prikaži več

Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in ob soglasju Senata UL, pridobljenega na 39. seji senata UL z dne

Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in ob soglasju Senata UL, pridobljenega na 39. seji senata UL z dne Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in ob soglasju Senata UL, pridobljenega na 39. seji senata UL z dne 27.6.2017, rektor Univerze v Ljubljani sprejema naslednja PRAVILA

Prikaži več

Deans Office

Deans Office Dekan izr. prof. dr. Janez Stare Gosarjeva ulica 005 SI-1000 Ljubljana T: +386 1 5805 561 F: +386 1 5805 521 crpo@fu.uni-lj.si www.fu.uni-lj.si Datum: 20. 6. 2016 Številka: 30000-07/2016-1 V skladu z določili

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Poročilo Univerze v Ljubljani o kakovosti za leto 2009 Pripravila Sluţba za kakovost in storitve za študente, Uprava Univerze v L

Univerza v Ljubljani Poročilo Univerze v Ljubljani o kakovosti za leto 2009 Pripravila Sluţba za kakovost in storitve za študente, Uprava Univerze v L Poročilo Univerze v Ljubljani o kakovosti za leto 2009 Pripravila Sluţba za kakovost in storitve za študente, Uprava Univerze v Ljubljani Nosilka naloge: Vanja Perovšek (poročilo sprejeto na 10. seji Senata

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje)

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje) Andragoški center Slovenije 39. Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanje Opomba: Informacijo o vključenosti odraslih v formalno izobraževanje (glej informacijo številka 38) nadgrajujemo

Prikaži več

Microsoft Word - LETNO POROČILO 2013_ doc

Microsoft Word - LETNO POROČILO 2013_ doc Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko LETNO POROČILO 2013 POSLOVNO POROČILO S POROČILOM O KAKOVOSTI RAČUNOVODSKO POROČILO Dekan: prof. dr. Nikolaj Zimic Letno poročilo je bilo

Prikaži več

1

1 UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MANAGEMENT POROČILO O IZOBRAŽEVALNI DEJAVNOSTI za študijsko leto 2015/2016 in podatki o vpisu za študijsko leto 2016/2017 Koper, januar 2017 Kazalo vsebine 1 UVOD...

Prikaži več

POROČILO

POROČILO UVOD Delovanje knjižnice Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani (UL FKKT), ki je sedaj že 17 let funkcionalno združena s Centralno tehniško knjižnico (CTK), lahko ocenimo kot uspešno kar

Prikaži več

Microsoft Word CENIK STORITEV VSZ V STUDIJSKEM LETU 2007.doc

Microsoft Word CENIK STORITEV VSZ V STUDIJSKEM LETU 2007.doc 19 CENIK STORITEV VŠZ V ŠTUDIJSKEM LETU 2007/2008 CENIK UL VŠZ za študijsko leto 2007/2008 1 Sprejeto na 12.seji UO UL, 14.06.2007 Zap.št. ELEMENT v 1. VPISNINA V PRVI LETNIK 24,66 2. VPISNINA V VIŠJI

Prikaži več

Na tem delu pride kot pri ljubljanski različici kdaj bo senat sprejel ta pravila ter na kateri seji ter na kateri člen statuta

Na tem delu pride kot pri ljubljanski različici kdaj bo senat sprejel ta pravila ter na kateri seji ter na kateri člen statuta NAVODILA O IZVAJANJU ANKET O ZADOVOLJSTVU S ŠTUDIJEM IN O ZAPOSLJIVOSTI IN ZAPOSLENOSTI DIPLOMANTOV UM N 7/2013-41AG I. NAMEN IN CILJI ANKET 1. člen (namen anket) Univerza v Mariboru (v nadaljevanju UM)

Prikaži več

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne 27. 6. 2017 sprejel Študijski red Univerze v Ljubljani 1 SPLOŠNA DOLOČILA

Prikaži več

Zapisnik 1

Zapisnik 1 Letno poročilo o študentski anketi UP FHŠ za študijsko leto 2014/15 Letno poročilo o rezultatih anketiranja se pripravi skladno s Pravilnikom o izvajanju študentske ankete Univerze na Primorskem in vsebuje:

Prikaži več

Priloga Ekonomske fakultete (EF UL) k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z

Priloga Ekonomske fakultete (EF UL) k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z Priloga Ekonomske fakultete (EF UL) k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25.10.2011, s spremembami (Merila) V tej prilogi

Prikaži več

Slomškov trg Maribor, Slovenija Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Marib

Slomškov trg Maribor, Slovenija   Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Marib Slomškov trg 15 2000 Maribor, Slovenija www.um.si Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Maribor, februar 2015 www.um.si rektorat@um.si t.: +386

Prikaži več

LETNO POROČILO 2014 POSLOVNO POROČILO S POROČILOM O KAKOVOSTI RAČUNOVODSKO POROČILO Dekan: prof. dr. Nikolaj Zimic Letno poročilo je bilo sprejeto na

LETNO POROČILO 2014 POSLOVNO POROČILO S POROČILOM O KAKOVOSTI RAČUNOVODSKO POROČILO Dekan: prof. dr. Nikolaj Zimic Letno poročilo je bilo sprejeto na LETNO POROČILO 2014 POSLOVNO POROČILO S POROČILOM O KAKOVOSTI RAČUNOVODSKO POROČILO Dekan: prof. dr. Nikolaj Zimic Letno poročilo je bilo sprejeto na Senatu UL FRI dne 17. 2. 2015 in na dopisni seji Upravnega

Prikaži več

Microsoft Word - Poslovno_porocilo_2007.doc

Microsoft Word - Poslovno_porocilo_2007.doc Univerza v Ljubljani Fakulteta za upravo FAKULTETA ZA UPRAVO POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2007 Kazalo UVOD... 3 2 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST... 4 3 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA TER UMETNIŠKA DEJAVNOST... 7 4 MEDNARODNO

Prikaži več

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www UNIVERZA NA PRIMORSKEM TITOV TRG 4, 6000 KOPER Na podlagi 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06), sklepov Senata Univerze na Primorskem in soglasja Vlade Republike Slovenije objavlja

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

POROČILO O TUTORSKEM DELU ŠT. LETO 2013/14 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu vseh tutorjev učiteljev, ki so vključili tudi por

POROČILO O TUTORSKEM DELU ŠT. LETO 2013/14 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu vseh tutorjev učiteljev, ki so vključili tudi por POROČILO O TUTORSKEM DELU ŠT. LETO /14 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu vseh tutorjev učiteljev, ki so vključili tudi poročila tutorjev študentov. Tutorji učitelji so naslednji

Prikaži več

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI Senat Univerze v Ljubljani je na podlagi šeste točke 47. in 238.a člena Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05, 118/05, 72/06 (76/06-popr.), 59/07 (82/07-popr.), 81/07, 5/08, 42/08, 62/08,

Prikaži več

STRATEGIJA VSUP

STRATEGIJA VSUP Fakulteta za poslovne in upravne vede Novo mesto STRATEGIJA RAZVOJA 2016-2020 Novo mesto, februar 2016 OSNOVNI PODATKI FAKULTETA ZA POSLOVNE IN UPRAVNE VEDE NOVO MESTO Naslov: Spletno mesto: E-naslov:

Prikaži več

POROČILO O TUTORSKEM DELU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/18 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu tutorjev učiteljev, ki so upoštevali tud

POROČILO O TUTORSKEM DELU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/18 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu tutorjev učiteljev, ki so upoštevali tud POROČILO O TUTORSKEM DELU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/18 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu tutorjev učiteljev, ki so upoštevali tudi poročila tutorjev študentov. Seznam tutorjev - tutorji

Prikaži več

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A ZAKAJ ŠTUDIJ MATEMATIKE? Ker vam je všeč in vam gre dobro od rok! lepa, eksaktna veda, ki ne zastara matematičnoanalitično sklepanje je uporabno povsod matematiki so zaposljivi ZAKAJ V LJUBLJANI? najdaljša

Prikaži več

LETNO POROČILO

LETNO POROČILO Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2011 Sprejet na 38. seji senata, dne 26. 1. 2011 in na 29. seji upravnega odbora, dne 31. 1. 2011. Celje, januar 2011 Ime

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije LETNO POROČILO ZA LETO 2010 Sprejet na 39. seji senata, dne in na 30. seji upravnega

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije LETNO POROČILO ZA LETO 2010 Sprejet na 39. seji senata, dne in na 30. seji upravnega Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije LETNO POROČILO ZA LETO 2010 Sprejet na 39. seji senata, dne 23. 2. 2011 in na 30. seji upravnega odbora, dne 28. 2. 2011. Celje, februar 2011 Ime zavoda:

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede LETNO POROČILO 2015 POSLOVNO POROČILO S POROČILOM O KAKOVOSTI RAČUNOVODSKO POROČILO DEKAN: red. prof.

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede LETNO POROČILO 2015 POSLOVNO POROČILO S POROČILOM O KAKOVOSTI RAČUNOVODSKO POROČILO DEKAN: red. prof. Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede LETNO POROČILO 2015 POSLOVNO POROČILO S POROČILOM O KAKOVOSTI RAČUNOVODSKO POROČILO DEKAN: red. prof. dr. Rado Bohinc Letno poročilo so pripravili: - vodstvo

Prikaži več

Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne sprejel PRAVIL

Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne sprejel PRAVIL Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne 12. 9. 2017 sprejel PRAVILNIK O MAGISTRSKEM IN DOKTORSKEM ŠTUDIJU SPLOŠNE DOLOČBE

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega univerza

Prikaži več

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc 1 FINANČNI NAČRT ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI ZA LETO 2009, ki ga je Študentski svet Univerze v Ljubljani sprejel na seji dne 14. 1. 2009 in ga pošilja Upravnemu odboru Univerze v Ljubljani

Prikaži več

Glava Ċlanice

Glava Ċlanice POROČILO O KAKOVOSTI ZA LETO 2008 FILOZOFSKA FAKULTETA UL Predsednica Komisije za kakovost : izr. prof. dr. Vlasta Zabukovec Dekan : red. prof. dr. Valentin Bucik Ljubljana, marec 2009 Kazalo: 0. Uvod

Prikaži več

Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/19 Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/2019 Poročevalsko obdobje je od

Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/19 Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/2019 Poročevalsko obdobje je od Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/2019 Poročevalsko obdobje je od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019, razen kjer je navedeno drugače. Narodna in univerzitetna knjižnica/center za razvoj knjižnic

Prikaži več

Microsoft Word - Samoevalvacija stopnja Promet in Pomorstvo.docx

Microsoft Word - Samoevalvacija stopnja Promet in Pomorstvo.docx SAMOEVALVACIJA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA (obrazec za izpolnjevanje) 1. SPLOŠNI PODATKI a) Ime študijskega programa: Promet in pomorstvo b) Stopnja študijskega programa: 2. stopnja c) Vrsta študijskega programa:

Prikaži več

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu na podlagi pete alineje 51

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu na podlagi pete alineje 51 Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi pete alineje enajstega odstavka 51. h člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/06 uradno prečiščeno besedilo,

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta:  Splet FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) 237 42 22 (04) 237 42 15 E pošta: vs@fov.uni-mb.si; un@fov.uni-mb.si Spletna stran: http://www.fov.uni-mb.si Informativno mesto:

Prikaži več

(Microsoft Word - Izvedbeni kurikul za SSI PRT november 2010-PRIMER DOBRE PRAKSE PATRICIJA PAVLI\310)

(Microsoft Word - Izvedbeni kurikul za SSI PRT november 2010-PRIMER DOBRE PRAKSE PATRICIJA PAVLI\310) IZVEDBENI NAČRT ZA IZOBRAŽEVALNI PROGRAM Srednjega strokovnega izobraževanja PREDŠOLSKA VZGOJA Šolsko leto 2010/2011 IZOBRAŽEVALNA ORGANIZACIJA: 1. PODLAGE IN VIRI ZA OBLIKOVANJE: 2. Šolska pravila ocenjevanja

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV na seji 5. 2. 2018 sprejel P R A V I L N I K O PREHODU

Prikaži več

LETNI PROGRAM DELA

LETNI PROGRAM DELA LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2018 Dekan: izr. prof. dr. Simon Muhič Predsednik upravnega odbora: prof. dr. Marjan Blažič Sprejeto na seji senata, dne 19. februar 2018 in na seji upravnega odbora, dne 21.

Prikaži več

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol SENAT UL 2. SEJA DNE 21. 11. 2017 Številka: 031-12/2017 Datum: Ljubljana, 21. 11. 2017 5. TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Ljubljani Poročevalec:

Prikaži več

FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU LETNO POROČILO ZA LETO 2008 Odgovorna oseba: DEKAN DOC. DR. JANEZ POVH Sprejet na 9. seji senata, dne

FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU LETNO POROČILO ZA LETO 2008 Odgovorna oseba: DEKAN DOC. DR. JANEZ POVH Sprejet na 9. seji senata, dne FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU LETNO POROČILO ZA LETO Odgovorna oseba: DEKAN DOC. DR. JANEZ POVH Sprejet na 9. seji senata, dne 18.2.2009 in na 7. seji upravnega odbora, dne 18.2.2009.

Prikaži več

DRUŽINSKO BRANJE

DRUŽINSKO BRANJE DRUŽINSKO BRANJE: BRALNI PROJEKT MESTNE KNJIŽNICE KRANJ Jure Bohinec Ponedeljek, 10. 9. 2018 Bralno društvo Slovenije Nacionalni strokovni posvet BEREMO SKUPAJ, Cankarjev dom v Ljubljani Dejavnosti za

Prikaži več

Microsoft Word - Samoevalvacija stopnja TPL-UNI.docx

Microsoft Word - Samoevalvacija stopnja TPL-UNI.docx SAMOEVALVACIJA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA (obrazec za izpolnjevanje) 1. SPLOŠNI PODATKI a) Ime študijskega programa: Tehnologija prometa in logistika b) Stopnja študijskega programa: 1. stopnja c) Vrsta študijskega

Prikaži več

34. seja Senata UL, z dne (sklepi HK UL, sprejeti na 10. seji dne ) I. Zbrane spremembe habilitacijskih področij članic UL, ki jih

34. seja Senata UL, z dne (sklepi HK UL, sprejeti na 10. seji dne ) I. Zbrane spremembe habilitacijskih področij članic UL, ki jih 34. seja Senata UL, z dne 24.1.2017 (sklepi HK UL, sprejeti na 10. seji dne 21.12.2016) I. Zbrane spremembe habilitacijskih področij članic UL, ki jih je HK UL zbirala in se odločila, da jih sedaj v paketu

Prikaži več

Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta Pravna fakulteta POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2010 Poslovno poročilo so pripravili: prof. dr. Peter Grilc, dekan p

Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta Pravna fakulteta POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2010 Poslovno poročilo so pripravili: prof. dr. Peter Grilc, dekan p Pravna fakulteta POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2010 Poslovno poročilo so pripravili: prof. dr. Peter Grilc, dekan prof. dr. Grega Strban, prodekan prof. dr. Mirjam Škrk, prodekanica Barbara Šefman Sardoč,

Prikaži več

Microsoft Word - VSUP LPD 2014

Microsoft Word - VSUP LPD 2014 VISOKA ŠOLA ZA UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE NOVO MESTO LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2014 Direktor: akademik prof. dr. Marjan Blažič Dekanica: doc. dr. Jasmina Starc Letni program dela je bil sprejet na 159.

Prikaži več

Microsoft Word - Porocilo_samoevalvacija_2016_17.docx

Microsoft Word - Porocilo_samoevalvacija_2016_17.docx SAMOEVALVACIJSKO POROČILO VISOKOŠOLSKI ZAVOD AVA: ŠTUDIJSKI PROGRAM VIZUALNE UMETNOSTI Študijsko leto: 2016/17 Poročilo uredil: doc. dr. Sebastjan Leban Pri pripravi poročila so sodelovali Odbor za akademske

Prikaži več

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx Na podlagi 22., 70., 71., 94., 95., 96., 97. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice je Senat Fakultete za zdravstvo Jesenice na svoji na 5. redni seji v študijskem letu 2014/2015, dne 18. 2. 2015,

Prikaži več

SPLOŠNE INFORMACIJE

SPLOŠNE INFORMACIJE »PSIHOLOŠKI DIFERENCIALNI MODUL«(PDM) V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/17 1 VSEBINA: 1. Namen Psihološkega diferencialnega modula (PDM)... 2 2. Predmeti PDM... 2 2.1 Predmeti... 4 2.1.1 Diferencialna psihologija...

Prikaži več

Brosura_VPIS

Brosura_VPIS VSEBINA Najpogostejša vprašanja o vpisu in študiju Študijsko leto 2016/2017 INFORMACIJE O VPISU IN ŠTUDIJU NA UNIVERZI V MARIBORU Visokošolska prijavno - informacijska služba Univerze v Mariboru Dejan

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Fakulteta za družbene vede Splošni vidiki študijskega procesa

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Fakulteta za družbene vede Splošni vidiki študijskega procesa ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Splošni vidiki študijskega procesa Študijsko leto 2017/2018 Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na http://1ka.si/set

Prikaži več

Univerzitetni študijski program Fizika I

Univerzitetni študijski program Fizika I Medicinska fizika II. stopnja 1. Splošni podatki o študijskem programu Ime študija: Magistrski študijski program Medicinska fizika. Stopnja študija: Druga bolonjska stopnja. Vrsta študija: Enopredmetni

Prikaži več

UNG_Plan_2019_koncen_

UNG_Plan_2019_koncen_ Vizitka visokošolskega zavoda: Ime zavoda: Krajše ime zavoda: UNG Ulica: Rožna Dolina, Vipavska cesta 13 Kraj: Nova Gorica Spletna stran: www.ung.si Elektronski naslov: info@ung.si Telefonska številka:

Prikaži več

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI Fakulteta za družbene vede Študentska anketa o študiju na III. stopnji Študijsko leto 2017/18 Pripombe, komenta

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI Fakulteta za družbene vede Študentska anketa o študiju na III. stopnji Študijsko leto 2017/18 Pripombe, komenta ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI Študentska anketa o študiju na III. stopnji Študijsko leto 2017/18 Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na http://1ka.si/set Ljubljana, 7. januar 2019 1. Povzetek

Prikaži več

Na podlagi 1

Na podlagi 1 Na podlagi 1. alineje 1. odstavka 91. člena Pravil o organizaciji in delovanju Univerze v Ljubljani fakultete za farmacijo in v skladu z določbami Zakona o visokem šolstvu in Statuta Univerze v Ljubljani

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV na seji 9. 10. 2017 sprejel na seji 12. 11. 2018 pa

Prikaži več

Reducing disparities Strengthening relations

Reducing disparities Strengthening relations Priprava, akreditacija in izvedba skupnega študijskega programa Dr. Alenka Braček Lalić, IEDC-Poslovna šola Bled, Fakulteta za podiplomski študij managementa, CEEMAN Združenje Univerza v Mariboru, 7. 6.

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2016/2017 Univerza

Prikaži več

Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019 Univerza v Ljubljani razpisuje 21 doktorskih

Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019 Univerza v Ljubljani razpisuje 21 doktorskih Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019 Univerza v Ljubljani razpisuje 21 doktorskih študijskih programov - https://www.unilj.si/studij/doktorski/.

Prikaži več

1

1 UNIVERZA V LJUBLJANI ZDRAVSTVENA FAKULTETA POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2009 DEKAN: izr. prof. dr. France Sevšek POSLOVNO POROČILO SO PRIPRAVILI: - mag. Martin Bauer - mag. Mojca Medič - doc. dr. Darja Rugelj

Prikaži več

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE Kandidat za vpis v magistrske študijske

Prikaži več

Na podlagi petega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 - uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije n

Na podlagi petega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 - uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije n Na podlagi petega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 - uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije na 58. redni seji dne26. januarja 2006 pod točko 4 sprejela

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

Stran1 POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA LETO 2010/2011 Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šol

Stran1 POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA LETO 2010/2011 Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šol Stran1 POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA LETO 2010/2011 Stran2 Kazalo 1. MATERIALNI POGOJI ŠOLE 2. KADROVSKA ZASEDBA. 3. RAZREDI.. 4. REALIZACIJA UČNEGA PROGRAMA. 4.1. SODELOVANJE S STARŠI. 5. KOMISIJA

Prikaži več

Na podlagi 154

Na podlagi 154 To prečiščeno besedilo Pravil o diplomi Univerze na Primorskem Pedagoške fakultete Koper obsega: - Pravila o diplomi Univerze na Primorskem Pedagoške fakultete Koper z dne 19. marca 2004; - Spremembe in

Prikaži več

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije LETNO POROČILO ZA LETO 2011 Sprejet na 50. seji senata dne, in na 39. seji upravnega

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije LETNO POROČILO ZA LETO 2011 Sprejet na 50. seji senata dne, in na 39. seji upravnega Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije LETNO POROČILO ZA LETO 2011 Sprejet na 50. seji senata dne, 29. 2. 2012 in na 39. seji upravnega odbora dne, 28. 2. 2012. Celje, februar 2012 Ime zavoda:

Prikaži več

LETNO POROČILO

LETNO POROČILO UP PEF LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Univerza na Primorskem, Università del Litorale PEDAGOŠKA FAKULTETA, FACOLTÀ DI STUDI EDUCATIVI LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Dekanja: prof. dr. Mara Cotič LETNO POROČILO

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Meril predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega univerza ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Neuradno prečiščeno besedilo Meril predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega univerza ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Meril predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega univerza ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Meril za volitve v nazive

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejet

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejet Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejeto na 11. redni seji senata UL FGG dne 24. 10. 2018)

Prikaži več

Na podlagi 48. člena Statuta Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (UPB4) z dne je senat FUDŠ na 2. seji senata dne

Na podlagi 48. člena Statuta Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (UPB4) z dne je senat FUDŠ na 2. seji senata dne Na podlagi 48. člena Statuta Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (UPB4) z dne 20.04.2015 je senat FUDŠ na 2. seji senata dne 26.11.2015 sprejel naslednji PRAVILNIK O DELOVANJU KOMISIJE

Prikaži več

Samoevalvacijsko_UP FAMNITt-marec-09

Samoevalvacijsko_UP FAMNITt-marec-09 UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE OGIJE Spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2007/2008

Prikaži več

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2018/19 Rok za prijavo: 05.03.2018 Razpisna dokumentacija: Razpis Prijavni obrazec Naslov

Prikaži več

Aktualni izzivi informacijske družbe

Aktualni izzivi informacijske družbe REPUBLIKA SLOVENIJA www.mvzt.gov.si, e: gp.mvzt@gov.si Kotnikova 38, 1000 Ljubljana t: 01 478 4600, f: 01 478 4719 Aktualni izzivi informacijske družbe Dr. Davorka Šel 29.5.2009 1 Vloga Direktorata za

Prikaži več

ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD L

ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD L ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD 1 1000 LJUBLJANA Tel.: +386 2 250-19-99; 040 239 727 Faks:

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO OSNOVNI PODATKI O IZVA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO OSNOVNI PODATKI O IZVA RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO 2013 1. OSNOVNI PODATKI O IZVAJALCU (DRUŠTVU) Izvajalec (polno ime): Naslov oz. sedeţ

Prikaži več

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Osnovna šola bratov Letonja telefon/fax: (03) 8965300, 8965304 Šmartno ob Paki 117 e-pošta: os-bl-smartno@guest.arnes.si 3327 Šmartno ob Paki spl. stran: www.ossmartno.si SAMOEVALVACIJSKO POROČILO SODELOVANJE

Prikaži več

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE UNIVERSITY OF MARIBOR FACULTY OF CRIMINAL JUSTICE AND SECURITY Na podlagi 17. točke 314. člena in na p

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE UNIVERSITY OF MARIBOR FACULTY OF CRIMINAL JUSTICE AND SECURITY Na podlagi 17. točke 314. člena in na p UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE UNIVERSITY OF MARIBOR FACULTY OF CRIMINAL JUSTICE AND SECURITY Na podlagi 17. točke 314. člena in na podlagi 1. in 15. točke 330. člena Statuta Univerze

Prikaži več

Erasmus+ mag. Robert Marinšek

Erasmus+ mag. Robert Marinšek Erasmus+ mag. Robert Marinšek Program Erasmus+ Uredba št. 1288/2013 (11. dec. 2013) Področje izobraţevanja, usposabljanja, športa in mladine trajanje: 2014 2020 proračun: 14,7 G Pričakovanja: >4 M mobilnosti

Prikaži več

Poročilo o merjenju organizacijske klime

Poročilo o merjenju organizacijske klime Str.1/11 Izdelali: izr. prof. dr. Uroš Pinterič, Andrej Kolar (KKE), Katja Krevs (Karierni center in KKE), Mira Kastelic (mednarodna in projektna pisarna) Dne: 2015-09-07 Dostavljeno (e-mail): Senat, AZ,

Prikaži več

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DOLOČBE 1. člen Ta navodila urejajo prilagajanje študijskih

Prikaži več

Microsoft Word - RazpisZaVpisDR1920

Microsoft Word - RazpisZaVpisDR1920 Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2019/2020 Univerza v Ljubljani v študijskem letu 2019/2020 razpisuje 21 doktorskih študijskih programov (https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/),

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 - ZUPŠ in 65/17), Meril za akreditacijo

Prikaži več